Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Kan ikke vise bilder i

Kan ikke vise bilder i indeksmodus. • Avbryt Enkel visningsmodus hvis den er aktivert. Kan ikke høre musikk under lysbildefremvisning. • Overfør musikkfiler til kameraet med "Music Transfer" (sider 110, 111). • Bekreft at voluminnstillingen og lysbildefremvisningsinnstillingene er riktige (side 69). • Lysbildevisning spilles av med [Kontinuerlig avspill.]. Velg [Lysbildevisning med musikk] og spill av. Bildet vises ikke på TV-skjermen. • Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på fargesystemet til TV-en (side 92). • Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 106). • Hvis USB-kontakten på kabelen for flerbruksterminal er koblet til en annen enhet, kobler du den fra (side 113). • Når du spiller inn filmer med kameraet og en TV er koblet til, vises ikke bildet som blir tatt på TV-en. Sletting Kan ikke slette et bilde. • Fjern beskyttelsen (side 75). Datamaskiner "Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med en "Memory Stick"-spor. • Kontroller at datamaskinen og "Memory Stick"-leseren/skriveren støtter "Memory Stick PRO Duo". Brukere av datamaskiner og "Memory Stick"-lesere/skrivere som er laget av andre produsenter enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene. • Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (sidene 112, 113). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo". Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet. • Hvis batterinivået er lavt, setter du inn en oppladet batteripakke eller bruker vekselstrømadapteren (selges separat). • Sett [USB-tilk.] til [Auto] eller [Mass Storage] (side 93). • Bruk kabelen for flerbruksterminal (inkludert). • Koble kabelen for flerbruksterminal fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til igjen. • Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-kontakter. • Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet. Kan ikke importere bilder. • Koble kameraet og datamaskinen sammen på korrekt måte med en USB-forbindelse (side 112). • Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke vil kunne importere bildene til en datamaskin. Fotografer med et minnekort som er formatert på kameraet (side 98). Etter å ha opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk. • Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på. 122 NO

Etter å ha opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB Portable" automatisk. • Sett [LUN-innstillinger] til [Multi]. • Sett [USB-tilk.] til [Auto] eller [Mass Storage]. • Koble datamaskinen til nettverket. Kan ikke vise bilder på datamaskinen. • Hvis du bruker "PMB", henvis til "PMB Help" (side 110). • Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren. Bildet og lyden avbrytes av støy når du viser film på en datamaskin. • Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller fra minnekortet. Importer filmen til datamaskinen med "PMB" og spill den av. Bilder som allerede er eksportert til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet. • Eksporter dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF", spill deretter av i [Mappevisning (Stillbilder)] eller [Mappevisning (Film)] (side 72). • Registrer bildet til bildedatabasefilen, spill deretter av i [Datovisning] (side 72). • Hendelsesvisning er ikke tilgjengelig på dette kameraet. Minnekort Kan ikke sette inn et minnekort. • Sett inn minnekortet i riktig retning. Du har formatert et minnekort ved en feiltakelse. • Alle dataene på minnekortet slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Bilder lagres i internminnet selv om et minnekort er satt inn i kameraet. • Sørg for at minnekortet er satt helt inn i kameraet. Internminne Kan ikke vise eller lagre bilder med internminnet. • Et minnekort er satt inn i kameraet. Fjern den. Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet, til et minnekort. • Minnekortet er fullt. Kopier til et minnekort med tilstrekkelig kapasitet. Kan ikke kopiere dataene på minnekortet eller datamaskinen til internminnet. • Denne funksjonen er ikke tilgjengelig. 123 NO