Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Skrive ut Se

Skrive ut Se "PictBridge-kompatibel skriver" sammen med følgende elementer. Kan ikke skrive ut et bilde. • Se bruksanvisningen som fulgte med skriveren. Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av. • Alle kantene kan bli kuttet av, avhengig av hvilken skriver du bruker. Særlig når du skriver ut et bilde som er tatt med bildestørrelsen satt til [16:9], kan det hende at sidekanten på bildet kuttes av. • Når du skriver ut bilder ved hjelp av skriveren din, kan du oppheve innstillingene for trimming eller kantløs utskrift. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene eller ikke. • Når du får bildene skrevet ut i en digital fotoforretning, kan du spørre om de kan skrive ut bildene uten at begge kantene kuttes av. Kan ikke skrive ut bilder med datoen. • Med "PMB", kan du skrive ut bilder med dato (side 110). • Kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Siden bildene som er tatt med kameraet, inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du derimot skrive ut bilder med datoen innkopiert hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exif-informasjonen. Rådfør deg med skriver- eller programvareprodusenten for å få informasjon om kompatibilitet med Exif-informasjon. • Hvis du bruker an fotoutskriftstjeneste, skal du spørre dem om å legge på datoer på bildene. PictBridge-kompatibel skriver Kan ikke opprette forbindelse. • Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridge-kompatibel eller ikke. • Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet. • Sett [USB-tilk.] til [PictBridge] (side 93). • Koble fra kabelen for flerbruksterminal og deretter til igjen. Hvis det vises en feilmelding på skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Kan ikke skrive ut bilder. • Kontroller at kamera og skriver er ordentlig tilkoblet med kabelen for flerbruksterminal. • Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren. • Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra kabelen for flerbruksterminal og deretter til igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du koble fra kabelen for flerbruksterminal, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til kabelen for flerbruksterminal på nytt. • Du kan ikke skrive ut filmer. • Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret med en datamaskin, ikke kan skrives ut. • Panoramabilder kan ikke skrives ut avhengig av skriveren, eller blir skrevet ut som et avkuttet panoramabilde. Utskriften er avbrutt. • Bekreft at du har koblet fra kabelen for flerbruksterminal før merket borte. (PictBridge kobler til) blir 124 NO

Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus. • Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene eller ikke. • Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med skriverprodusenten. "---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet. • Bildet har ikke opptaksdataene slik at dataene ikke kan settes inn. Sett [Dato] til [Av] og skriv ut bildet på nytt (side 116). Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen. • Når du bruker papir av en annen størrelse etter at du har koblet skriveren til kameraet, koble fra og koble til igjen kablene for flerbruksterminalen. • Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen i kameraet (side 116) eller i skriveren. • Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut i ønsket størrelse. Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften. • Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av skriveren. Annet Linsen dugger. • Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en time før du bruker det igjen. Kameraet slår seg av med forlenget objektiv. • Det er lite strøm i batteripakken. Sett i en oppladet batteripakke og slå på kameraet på nytt. • Ikke brukt makt på en linse som har stoppet bevegelsen. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Kameraet blir varmt når du bruker det i lang tid. • Dette er ikke feil. Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet. • Still inn dato og tid på nytt (side 105). • Det interne, oppladbare ekstrabatteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri, og la det lade i 24 timer eller mer med strømmen av. Dato eller klokkeslett er feil. • Områdeinnstilling er satt til et annet sted enn ditt. Endre innstillingene med MENU t [Klokkeinnstillinger] t [Områdeinnstilling]. (Innst.) t 125 NO