Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Fokus Du kan endre

Fokus Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus. AF står for "autofokus", en funksjon som justerer fokuset automatisk. 1 MENU t (Fokus) t ønsket modus (Multi-AF) (Senter-AF) Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerammen. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i stillbildeopptaksmodus, vises det en grønn ramme rundt området som er i fokus. • Når Ansiktsregistrering-funksjonen er aktiv, AF-avstandssøkeramme brukes AF primært til ansikter. • Når Scenevalg er stilt inn til (Under vann)-modus (kun DSC-W350/ W360/W380/W390), passer fokusoperasjonen til fotografering under vann. Når fokus oppnås ved at du trykker halvveis ned på lukkerknappen, vises en stor ramme i grønn farge. Fokuserer automatisk på et motiv nær midten av søkerammen. Når du bruker AF låsefunksjonen sammen, kan du komponere det bildet du ønsker. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk (Punkt-AF) Fokuserer automatisk på et ekstremt lite motiv eller et smalt område. Når du bruker AF låsefunksjonen sammen, kan du komponere det bildet du ønsker. Hold kameraet støtt slik at ikke motivet og AF-avstandssøkerammen blir feiljustert. AF-avstandssøkeramme AF-avstandssøkeramme Indeks Merknader • Når du bruker [Digital zoom] eller [AF-lys], blir AF-avstandssøkerammen deaktivert og vises som en prikket linje. I dette tilfellet virker kameraet slik at det fokuserer på senter av skjermen. • Når fokusmodus stilles til noe annet enn [Multi-AF], kan du ikke bruke Ansiktsregistrering-funksjonen. • Fokusmodusen er fastsatt til [Multi-AF] i følgende situasjoner: – I Intelligent autojustering – I Enkelt opptak-modus – I Filmmodus – Når Smilutløser-funksjonen er aktivert – Når selvutløseren er satt til [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer] Fortsett r 58 NO

zFokusere på motiver i nærheten av kanten på skjermen Hvis motivet ikke er i fokus, gjør du følgende: AFavstandssøkeramme Indikator for AE/AF-lås 1Komponer bildet på nytt slik at motivet er midt i AF-avstandssøkerammen, og trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås). 2Når indikatoren for AE/AF-lås slutter å blinke og lyser jevnt, går du tilbake til det tidligere komponerte bildet og trykker lukkerknappen helt ned. • Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du forsøke prosedyren på nytt så mange ganger du trenger. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 59 NO