Views
6 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Muzyka Określa muzykę,

Muzyka Określa muzykę, która ma być odtwarzana podczas prezentacji zdjęć. Można wybrać więcej niż jedną ścieżkę tła muzycznego. Naciśnij V na przycisku sterowania, aby wyświetlić ekran kontroli głośności, a następnie naciśnij v/V, aby wyregulować głośność. Music1 Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie [Prosty]. Music2 Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie [Nostalgia]. Music3 Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie [Stylowy]. Music4 Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie [Aktywny]. Bez dźwięku Nie używa muzyki w tle. Interwał Ustawienie odstępu czasu przełączania ekranu. Wartość ustawienia jest ustalona na [Auto], gdy dla opcji [Efekty] nie zostanie wybrane ustawienie [Prosty]. 1 s Ustawienie odstępu czasu wyświetlania dla prezentacji zdjęć w 3 s trybie [Prosty]. 5 s 10 s Auto Odstęp jest ustawiony tak, aby odpowiadać wybranej opcji [Efekty]. Powtórz Włączenie lub wyłączenie powtarzania prezentacji zdjęć. Włącz Odtwarza zdjęcia w pętli. Wyłącz Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja się kończy. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks zWybieranie muzyki tła Do aparatu można przenosić pliki muzyczne z płyt CD lub pliki MP3 w celu ich odtwarzania w trakcie prezentacji zdjęć. W celu przeniesienia plików muzycznych należy zainstalować na komputerze oprogramowanie „Music Transfer” (w zestawie). Szczegółowe informacje, zobacz strony 113 i 114. • W aparacie można zapisać maksymalnie cztery utwory muzyczne (cztery zaprogramowane utwory (Music1 – Music4) można zastąpić przeniesionymi utworami). • Maksymalna długość każdego pliku muzycznego do odtwarzania w aparacie wynosi około 5minut. • Jeśli nie można odtworzyć pliku muzycznego z powodu uszkodzenia lub innej wady pliku, należy wykonać procedurę [Formatuj muzykę] (strona 99) i przenieść ponownie muzykę. 74 PL

Tryb oglądania Umożliwia wybranie formatu wyświetlania zdjęć. 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu odtwarzania. 2 MENU t (Tryb oglądania) t żądany tryb t z na przycisku sterowania (Widok daty) (Widok katalogu (Zdjęcia)) (Widok katalogu (film)) Wyświetla zdjęcia według daty. Wyświetla tylko zdjęcia. Wyświetla tylko pliki filmów. Uwagi • Kiedy używana jest pamięć wewnętrzna, tryb oglądania jest ustawiony na Widok katalogu, a zdjęcia i filmy są odtwarzane z tego samego katalogu. • W tym aparacie nie jest dostępny widok wydarzenia. Wyświetlanie Kalendarza 1 MENU t (Tryb oglądania) t [Widok daty] t z na przycisku sterowania 2 Naciśnij wielokrotnie przycisk (Indeks), aż wyświetli się Kalendarz. Przyciskiem sterowania wybierz / , a następnie wybierz miesiąc, który chcesz wyświetlić. Wybierz datę i naciśnij z, aby wyświetlić zdjęcia z wybraną datą w trybie indeksu. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks zOglądanie zdjęć zrobionych innym aparatem Ten aparat tworzy plik bazy danych na karcie pamięci i rejestruje w nim każde zrobione zdjęcie do celów późniejszego odtworzenia. Jeżeli aparat wykryje zdjęcie, które nie zostało zarejestrowane w pliku bazy danych na karcie pamięci, wyświetli się ekran rejestracji „Znaleziono nierozpoznane pliki. Importuje pliki”. Jeżeli chcesz zobaczyć niezarejestrowane zdjęcia, wybierz [OK], aby je zarejestrować. • Podczas rejestracji użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Próba zarejestrowania niezarejestrowanych plików obrazów przy użyciu prawie wyczerpanego akumulatora może spowodować jego całkowite wyczerpanie, co pociągnie za sobą przerwanie kopiowania lub uszkodzenie danych. 75 PL