Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Spustite softvér „PMB

Spustite softvér „PMB Portable“ (Macintosh) 1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom Macintosh. Keď pripojíte fotoaparát k počítaču, na pracovnej ploche sa zobrazí [PMB Portable]. Kliknutím na [×] zatvorte všetky nepotrebné jednotky. 2 Kliknite na priečinok [PMBPORTABLE] a potom na [PMBP_Mac]. Zobrazí sa obrazovka s možnosťou výberu oblasti. 3 Vyberte príslušné nastavenie položiek [Region] a [Country/Area] a potom kliknite na [OK]. Zobrazí sa obrazovka Licenčná zmluva. 4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte so zmluvnými podmienkami, kliknite na tlačidlo [I Agree]. Softvér „PMB Portable“ sa spustí. Poznámky • Nastavte funkciu [LUN Settings] v ponuke [Main Settings] na hodnotu [Multi]. • Pri použití aplikácie „PMB Portable“ sa vždy pripojte k sieti. • Pri odovzdávaní obrázkov cez internet môže v závislosti od poskytovateľa služieb zostať obsah vyrovnávacej pamäte v použitom počítači. To platí aj pri použití tohto fotoaparátu na tento účel. • V prípade, že sa v aplikácii „PMB Portable“ vyskytne chyba, alebo aplikáciu „PMB Portable“ omylom odstránite, „PMB Portable“ môžete opraviť stiahnutím inštalačného programu aplikácie PMB Portable z webovej stránky. Poznámky k aplikácii „PMB Portable“ Aplikácia „PMB Portable“ umožňuje sťahovať adresy URL niekoľkých webových stránok zo servera spravovaného spoločnosťou Sony (ďalej len „server spoločnosti Sony“). Aby ste mohli využívať aplikáciu „PMB Portable“ a výhody služby na odovzdávanie obrázkov alebo iných služieb (ďalej len „služby“) poskytovaných týmito a inými webovými stránkami, musíte vyjadriť svoj súhlas s nasledovným. • Niektoré webové stránky vyžadujú za účelom použitia ich služieb registráciu a/alebo poplatky. Pri využití takýchto služieb musíte dodržiavať zmluvné podmienky stanovené danými webovými stránkami. • Služby môžu byť ukončené alebo zmenené v súlade s požiadavkami prevádzkovateľov webových stránok. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za žiadne problémy, ktoré sa vyskytnú medzi užívateľmi a tretími stranami, či akékoľvek komplikácie vzniknuté používateľom v spojitosti s využívaním týchto služieb, vrátane ich zrušenia alebo zmeny. • Za účelom zobrazenia webových stránok na ne budete presmerovaní prostredníctvom servera spoločnosti Sony. Môže sa stať, že v určitej dobe nebudete mať prístup k týmto webovým stránkam z dôvodu údržby servera alebo z iných dôvodov. • V prípade, že sa bude chystať ukončenie prevádzky servera spoločnosti Sony, budete o tom informovaní v časovom predstihu prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Sony, a pod. • Adresy URL, na ktoré budete presmerovaní serverom spoločnosti Sony, a iné informácie môžu byť zaznamenávané za účelom zlepšenia budúcich produktov a služieb spoločnosti Sony. V takýchto prípadoch však nebudú zaznamenávané žiadne osobné údaje. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 118 SK

Tlač statických záberov Statické zábery možno tlačiť nasledujúcimi spôsobmi. • Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge • Priama tlač prostredníctvom tlačiarne, ktorá podporuje váš typ pamäťovej karty Podrobné informácie nájdete v návode na používanie tlačiarne dodávanom s tlačiarňou. • Tlač použitím počítača Snímky môžete skopírovať do počítača pomocou dodávaného softvéru „PMB“ a potom ich môžete vytlačiť. Do záberu môžete vložiť dátum a vytlačiť ho. Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi „PMB Help“. • Tlač vo fotozberni (s. 120) Poznámky • Keď tlačíte snímky zhotovené v režime [16:9], obidva okraje sa môžu orezať. • V závislosti od tlačiarne nemusí byť možné tlačiť panoramatické obrázky. Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge Zábery nasnímané pomocou tohto fotoaparátu môžete vytlačiť aj bez počítača pripojením fotoaparátu priamo k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge. Technológia „PictBridge“ je založená na štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) 1 Do fotoaparátu vložte dostatočne nabitú batériu. 2 Pripojte fotoaparát k tlačiarni. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 1 Do konektora USB na počítači 2 Do multikonektora Kábel pre viacúčelový terminál 3 Zapnite fotoaparát a tlačiareň. Po pripojení sa na obrazovke zobrazí indikátor . Ak indikátor na displeji fotoaparátu bliká (upozornenie na chybu), skontrolujte pripojenie tlačiarne. Pokr. r 119 SK