Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

4 MENU t (Print) t

4 MENU t (Print) t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle This Image Multiple Images 5 Požadovaná položka t [Start] t z Quantity Layout Size Date Poznámky Slúži na vytlačenie aktuálne zobrazenej snímky v režime jedného záberu. Môžete vybrať a odstrániť viac záberov. Po kroku 4 vykonajte nasledovné. 1Vyberte snímku a stlačte tlačidlo z. Opakujte vyššie uvedené kroky dovtedy, kým neostanú žiadne ďalšie snímky na vytlačenie. 2MENU t [OK] t z Slúži na výber počtu kópií stanovenej snímky, ktoré chcete vytlačiť. • V závislosti od vybratého počtu záberov sa môže stať, že sa požadovaný počet záberov nezmestí na jeden hárok. Slúži na výber počtu záberov, ktoré chcete vytlačiť vedľa seba na hárku. Slúži na výber veľkosti tlačového hárka. Slúži na výber položky [Date] alebo [Day&Time] a na vloženie dátumu a času do záberov. • Ak vyberiete možnosť [Date], vloží sa dátum v takom poradí, aké vyberiete v časti [Date & Time Setting] vo fotoaparáte. Je možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú túto funkciu. • Nie je možné vytlačiť videozáznamy. • Ak sa vám nepodarilo pripojiť k tlačiarni, nastavte funkciu [USB Connect] v časti (Main Settings) na hodnotu [PictBridge]. • Neodpájajte kábel pre viacúčelový terminál, ak sa na obrazovke zobrazuje indikátor (pripájanie PictBridge). Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Tlač vo fotozberni Pamäťovú kartu s uloženými obrazovými súbormi môžete vziať do fotozberne. Ak zberňa ponúka služby tlače fotografií kompatibilné s režimom DPOF, v ponuke zobrazenia môžete dopredu vyznačiť na snímkach značku (Objednávka tlače), aby ste ich nemuseli vyberať vtedy, keď ich budete dávať tlačiť v zberni. Poznámky • Zábery uložené vo vnútornej pamäti nemožno tlačiť v zberni priamo z fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú kartu (s. 104) a potom vezmite pamäťovú kartu do fotozberne. • Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy pamäťových kariet dokážu spracovať. • Je možné, že budete potrebovať adaptér na pamäťovú kartu (predáva sa osobitne). Opýtajte sa vo fotozberni. • Pred návštevou fotozberne zábery vždy skopírujte (vytvorte zálohu) na disk počítača. • Počet kópií nie je možné nastaviť. • Vkladanie dátumov do záberov konzultujte s pracovníkom fotozberne. 120 SK

Riešenie problémov Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho vyriešiť nasledovnými spôsobmi. 1 Pozrite si informácie na s. 121 až 129. Ak sa na obrazovke zobrazí kód napr. „C/E:ss:ss“, prečítajte si stranu 130. 2 Vyberte batériu, počkajte približne jednu minútu a potom ju znova vložte a zapnite napájanie. Obsah Vyhľadávanie operácií 3 Obnovte nastavenia (s. 92). 4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Majte na pamäti, že odoslaním fotoaparátu na opravu dávate súhlas s tým, že obsah internej pamäte a hudobné súbory môžu byť skontrolované. Ďalšie informácie o tomto produkte a odpovede na najčastejšie kladené otázky môžete nájsť na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Sony. http://www.sony.net/ Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Batéria a napájanie Batéria sa nedá vložiť. •Zatlačením na páčku na vysunutie batérie správne vložte batériu. Fotoaparát sa nedá zapnúť. • Po vložení batérie do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne. • Vložte batériu správne. •Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu. •Kontakty batérie sú znečistené. Očistite batériu utretím nečistôt mäkkou handričkou. •Použite odporúčaný typ batérie. Napájanie sa svojvoľne vypína. •V závislosti od teploty fotoaparátu a batérie sa môže automaticky vypnúť napájanie s cieľom chrániť fotoaparát. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania zobrazí na obrazovke LCD príslušné hlásenie. •Ak je funkcia [Power Save] nastavená na možnosť [Standard] alebo [Stamina] a zapnutý fotoaparát nebudete používať určitý čas, fotoaparát sa automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát. 121 SK