Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

•Fotoaparát pripojte

•Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia rozbočovača USB alebo iného zariadenia. Snímky sa nedajú importovať. •Fotoaparát pripojte správne k počítaču použitím pripojenia USB (s. 115). • Ak snímate zábery s pamäťovou kartou naformátovanou v počítači, je možné, že sa nebudú dať zábery importovať do počítača. Snímajte s pamäťovou kartou naformátovanou vo fotoaparáte (s. 100). Po vytvorení pripojenia USB sa program „PMB“ nespúšťa automaticky. •Prepojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača. Po vytvorení pripojenia USB sa program „PMB Portable“ nespúšťa automaticky. • Nastavte funkciu [LUN Settings] na hodnotu [Multi]. •Funkciu [USB Connect] nastavte na hodnotu [Auto] alebo [Mass Storage]. • Pripojte počítač k sieti. Nie je možné prehrávať zábery v počítači. •Ak používate program „PMB“, ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi „PMB Help“ (s. 113). •Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru. Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk prerušovaný šumom. •Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty. Videozáznam importujte do počítača pomocou softvéru „PMB“ a potom ho prehrajte. Zábery exportované do počítača nie je možné zobraziť vo fotoaparáte. •Exportujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát dokáže rozpoznať, napríklad „101MSDCF“, a potom ich prehrajte v režime [Folder view (Still)] alebo [Folder view (Movie)] (s. 74). •Zaregistrujte snímku do databázy snímok a potom ju prehrajte v režime [Date View] (s. 74). •Funkcia zobrazenia udalostí nie je na tomto fotoaparáte k dispozícii. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Pamäťová karta Nedá sa vložiť pamäťová karta. •Pamäťovú kartu vkladajte otočenú správnym smerom. Omylom ste naformátovali kartu. • Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstránia všetky údaje. Údaje odstránené formátovaním nie je možné obnoviť. Zábery sa snímajú do vnútornej pamäte aj vtedy, keď je do fotoaparátu vložená pamäťová karta. • Skontrolujte, či je pamäťová karta úplne zasunutá vo fotoaparáte. 126 SK

Vnútorná pamäť Nie je možné prehrať ani zaznamenať zábery použitím vnútornej pamäte. • Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta. Vyberte kartu. Obsah Nie je možné kopírovať uložené údaje z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu. •Pamäťová karta je zaplnená. Kopírujte na pamäťovú kartu s dostatočnou kapacitou. Nie je možné kopírovať údaje z pamäťovej karty alebo z počítača do vnútornej pamäte. •Táto funkcia je nedostupná. Tlač Pozrite si časť „Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge“ spolu s nasledujúcimi položkami. Nedá sa vytlačiť záber. • Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie tlačiarne. Zábery sa vytlačia s orezanými okrajmi. •V závislosti od tlačiarne môže byť každý okraj orezaný. Najmä pri tlači záberu s veľkosťou nastavenou na hodnotu [16:9] sa bočný okraj záberu môže orezať. •Ak pri tlači záberov používate vašu tlačiareň, skúste zrušiť orezávanie alebo vyberte nastavenie bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie. •Ak si zábery necháte vytlačiť v digitálnej fotozberni, požiadajte, aby ich vytlačili bez orezania okrajov. Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom. • V programe „PMB“ môžete tlačiť statické zábery s vloženým dátumom (s. 113). •Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery. Keďže však zábery nasnímané týmto fotoaparátom obsahujú informácie o dátume nahrávania, zábery s vloženým dátumom sa dajú vytlačiť, ak tlačiareň alebo softvér dokážu rozpoznať informácie vo formáte Exif. Informácie o kompatibilite s formátom Exif získate od výrobcu tlačiarne alebo softvéru. •Ak na zhotovenie fotografií využívate fotozberňu, požiadajte ich o vloženie dátumov na zábery. Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge Nie je možné nadviazať spojenie. •Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so štandardom PictBridge. Zistite u výrobcu, či je vaša tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge. •Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom. •Položku [USB Connect] nastavte na hodnotu [PictBridge] (s. 95). •Odpojte kábel pre viacúčelový terminál a znova ho zapojte. Ak sa na tlačiarni zobrazí chybové hlásenie, prečítajte si návod na používanie dodávaný s tlačiarňou. 127 SK