Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Nie je možné tlačiť

Nie je možné tlačiť fotografie. • Skontrolujte, či je fotoaparát správne pripojený k tlačiarni pomocou kábla pre viacúčelový terminál. •Zapnite tlačiareň. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie tlačiarne dodávanom spolu s tlačiarňou. • Ak počas tlače vyberiete možnosť [Exit], zábery sa nemusia vytlačiť. Odpojte kábel pre viacúčelový terminál a znova ho zapojte. Ak stále nie je možné tlačiť obrázky, odpojte kábel pre viacúčelový terminál, tlačiareň vypnite a znovu zapnite a potom znovu pripojte daný kábel. •Nie je možné vytlačiť videozáznamy. •Je možné, že zábery nasnímané iným fotoaparátom a zábery upravené v počítači sa nebudú dať vytlačiť. • Panoramatické obrázky sa v závislosti od tlačiarne nemusia dať vytlačiť, alebo sa môžu vytlačiť orezané. Tlač bola zrušená. •Overte, či ste kábel pre viacúčelový terminál odpojili skôr, ako sa zrušilo zobrazenie značky (pripájanie PictBridge). V zobrazení registra nie je možné vložiť dátum ani tlačiť zábery. •Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie. •V závislosti od tlačiarne je alebo nie je možné vložiť dátum v režime registra. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne. V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“. •Záber neobsahujú údaj o dátume záznamu, takže ho nie je možné vložiť do výtlačku. Položku [Date] nastavte na možnosť [Off] a záber znovu vytlačte (s. 119). Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Nedá sa vytlačiť záber v požadovanom formáte. •Ak po pripojení tlačiarne k fotoaparátu použijete papier inej veľkosti, odpojte kábel pre viacúčelový terminál a znovu ho pripojte. • Nastavenie tlače vo fotoaparáte sa líši od nastavenia v tlačiarni. Zmeňte nastavenie vo fotoaparáte (s. 119) alebo v tlačiarni. • Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň umožňuje tlač v požadovanom formáte. Po zrušení tlače nemožno s fotoaparátom pracovať. •Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces rušenia úlohy tlače. Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne. Iné Objektív je zahmlený. •Vyskytla sa skondenzovaná vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu. Fotoaparát sa s vysunutým objektívom vypne. •Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu a fotoaparát znova zapnite. •Na objektív, ktorý sa prestal pohybovať, nevyvíjajte tlak. 128 SK

Pri dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva. •Nie je to porucha. Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín). • Nastavte znovu dátum a čas (s. 107). •Vnútorná nabíjateľná batéria sa vybila. Vložte nabitú batériu, vypnite napájanie a fotoaparát nepoužívajte najmenej 24 hodín. Dátum alebo čas je nesprávny. •Nastavenie oblasti je nastavené na inú než momentálnu lokalitu. Zmeňte nastavenie pomocou položky MENU t (Settings) t [Clock Settings] t [Area Setting]. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 129 SK