Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Image Database File

Image Database File error Cannot recover •Importujte všetky snímky do počítača pomocou programu „PMB“ a naformátujte pamäťovú kartu alebo vnútornú pamäť (s. 100). Keď nemôžete importovať všetky snímky do počítača pomocou programu „PMB“, importujte všetky snímky do počítača bez použitia programu „PMB“ (s. 115). Ak si chcete znova zobraziť snímky pomocou fotoaparátu, exportujte importované snímky do fotoaparátu pomocou programu „PMB“. Recording function unavailable due to high internal temperature •Teplota fotoaparátu stúpla. Snímky sa nedajú zaznamenávať dovtedy, kým neklesne teplota. Recording has stopped due to increased camera temperature • Záznam sa zastavil v dôsledku nárastu teploty počas nahrávania videozáznamu. Počkajte, kým neklesne teplota. •Keď dlhšiu dobu nahrávate videozáznamy, teplota fotoaparátu vzrastie. V takomto prípade ukončite nahrávanie videozáznamov. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 134 SK

„Memory Stick Duo“ Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je kompaktné prenosné nahrávacie médium založené na integrovanom obvode. V tomto fotoaparáte môžete používať typy kariet „Memory Stick Duo“ uvedené nižšie. Nie je však možné zaručiť správne fungovanie všetkých kariet „Memory Stick Duo“. Typ pamäťovej karty „Memory Stick“ Snímanie/prehrávanie Memory Stick Duo (bez MagicGate) a* 1 Memory Stick Duo (s MagicGate) a* 2 MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2 Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3 Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4 * 1 Vysokorýchlostný prenos údajov pomocou paralelného rozhrania nie je podporovaný. * 2 Pamäťové karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO Duo“ sú vybavené funkciami MagicGate. MagicGate je technológia, ktorá podlieha ochrane autorských práv a ktorá používa technológiu kódovania. Tento fotoaparát nedokáže zaznamenávať a prehrávať údaje s funkciami MagicGate. * 3 Filmy s veľkosťou [1280×720] sa nedajú zaznamenávať do internej pamäte ani na inú pamäťovú kartu „Memory Stick“ než typ „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“. * 4 Tento fotoaparát nepodporuje 8-bitový paralelný prenos údajov. Vykonáva rovnaký 4-bitový paralelný prenos údajov ako pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“. Poznámky • Tento produkt je kompatibilný s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je skratka pre „Memory Stick Micro“. • Pri kartách „Memory Stick Duo“ formátovaných pomocou počítača nie je možné zaručiť fungovanie s týmto fotoaparátom. • Rýchlosť čítania či zápisu údajov závisí od kombinácie karty „Memory Stick Duo“ a použitého vybavenia. • Kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte počas načítavania alebo prepisovania údajov. • V nasledovných prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov: – keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“ alebo vypnete fotoaparát počas načítavania alebo zapisovania údajov, – keď používate kartu „Memory Stick Duo“ v blízkosti elektrostatických polí alebo elektrického šumu. • Odporúčame, aby ste zálohovali dôležité údaje. • Na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ ani na adaptér kariet „Memory Stick Duo“ nelepte žiadne nálepky. • Kontaktu pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ sa nedotýkajte rukami ani žiadnym kovovým predmetom. • Kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte spadnúť, neohýbajte ju, ani ju nevystavujte nárazom. • Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte ani neupravujte. • Karta „Memory Stick Duo“ nesmie navlhnúť. • Kartu „Memory Stick Duo“ uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej prehltnutia. • Do otvoru na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nevkladajte žiadne iné predmety okrem pamäťovej karty „Memory Stick Duo“. V opačnom prípade hrozí riziko zlyhania. • Nepoužívajte ani neskladujte kartu „Memory Stick Duo“ v nasledujúcich podmienkach: – na extrémne horúcich miestach, napr. v automobile zaparkovanom na priamom slnku, – na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, – na vlhkých miestach alebo miestach s látkami vytvárajúcimi koróziu. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Pokr. r 135 SK