Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sweep Panorama

Sweep Panorama Umožňuje zhotoviť panoramatický záber zo skomponovaných snímok. Obsah DSC-W380/W390: 1 Nastavte prepínač režimov do polohy (Sweep Panorama). DSC-W350/W350D/W360: 1 Nastavte prepínač režimov do polohy (Sweep Panorama). Po vykonaní kroku 1 postupujte takto. 2 Namierte fotoaparát na okraj objektu a potom stlačte spúšť celkom nadol. Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Táto časť sa nenasníma 3 Posuňte fotoaparát na koniec podľa pomôcky na obrazovke LCD. Register Pomocný obdĺžnik Poznámky • Ak nemôžete fotoaparát posunúť po celom objekte v rámci daného času, na hotovej snímke sa objaví sivá plocha. V takom prípade posúvajte fotoaparát rýchlejšie, aby sa nasnímal úplný panoramatický záber. • Keďže dochádza k spájaniu niekoľkých snímok, spojené časti nebudú nasnímané plynulo. • Pri nízkej hladine svetla môže byť panoramatický záber rozmazaný alebo snímanie nemusí byť úspešné. • Pri blikajúcom osvetlení, ako napríklad žiarivkách, nemusí byť jas a farba spojených snímok vždy rovnaká. • Ak sú medzi celým panoramatickým záberom a záberom, na ktorom ste zaostrili a nastavili expozíciu, extrémne rozdiely v jase, farbe a zaostrení, snímanie nebude úspešné. V takom prípade zmeňte uhol zaostrenia a stanovenia expozície a snímajte znovu. • Režim Sweep Panorama nie je vhodný v nasledujúcich situáciách: – Objekty sa pohybujú – Objekty sú príliš blízko k fotoaparátu – Snímky s opakujúcou sa vzorkou, ako napríklad dlaždice, a snímky so slabým kontrastom, ako napríklad obloha, piesočná pláž alebo trávnik – Snímky, ktoré sa neustále menia, ako napríklad vlny alebo vodopády – Zábery slnka alebo elektrického osvetlenia, a pod., ktoré sú značne jasnejšie ako okolie • V nasledujúcich situáciách nemožno vytvoriť panoramatické zábery: – Fotoaparátom pohybujete príliš rýchlo alebo pomaly – Dochádza k nadmerným otrasom fotoaparátu Pokr. r 30 SK

zZmena smeru snímania alebo veľkosti snímky panoramatického záberu Shooting Direction: Image Size: MENU t [Shooting Direction] t vyberte [Right], [Left], [Up] a [Down] t z MENU t [Image Size] t vyberte [Standard] alebo [Wide] t z zTipy na snímanie panoramatických záberov Fotoaparátom otáčajte konštantnou rýchlosťou a rovnakom smere, ako ukazuje indikátor na obrazovke LCD. Režim Sweep Panorama sa viac hodí na nehybné objekty, než na pohybujúce sa. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Zvislý smer Čo najmenší polomer Vodorovný smer • Určite scénu a stlačte spúšť do polovice, aby sa zaostrilo, stanovila sa expozícia a vyváženie bielej farby. • Upravte kompozíciu obrazu tak, aby bola časť s veľkými zmenami scenérie v strede. Register zPrehrávanie posúvajúcich sa panoramatických záberov Pri zobrazení panoramatického záberu ho môžete posúvať stlačením tlačidla z na ovládacom tlačidle. Stlačením tlačidla W (priblíženie) zobrazíte celý záber. Slúži na zobrazenie zobrazenej oblasti celého panoramatického obrázka Ovládacie tlačidlo z b/B/v/V W Popis Prehráva posúvajúce sa zábery/ zastavuje Posúva snímky Zobrazí celú snímku • Panoramatické obrázky sa prehrávajú pomocou dodaného softvéru „PMB“ (s. 113). • Panoramatické zábery nasnímané iným fotoaparátom sa nemusia dať správne posúvať. 31 SK