Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Delete Umožňuje

Delete Umožňuje vybrať nežiaduce snímky na odstránenie. Snímky možno odstrániť aj pomocou tlačidla MENU (s. 76). 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) sa prepnite do režimu prehrávania. 2 Tlačidlo (Odstrániť) t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle All in Date Range All in This Folder Multiple Images This Image Exit Odstráni naraz všetky zábery v rámci dátumu, vybratého priečinka. Stlačte tlačidlo [OK] t z po vykonaní kroku 2. Umožňuje vybrať a odstrániť viacero snímok. Po vykonaní kroku 2 postupujte takto. 1Vyberte snímku a stlačte tlačidlo z. Opakujte vyššie uvedené kroky dovtedy, kým neostanú žiadne ďalšie snímky na odstránenie. Vyberte snímku so symbolom na odstránenie symbolu . 2MENU t [OK] t z Slúži na odstránenie aktuálne vybratej snímky v režime jednej snímky. Slúži na zrušenie odstránenia. Poznámky • V režime jednoduchého zobrazenia môžete odstrániť iba aktuálne zobrazenú snímku. • Ak sa na záznam záberov používa interná pamäť, režim zobrazenia sa nastaví na hodnotu [Folder View]. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register zPočas výberu snímok môžete prepínať medzi režimom registra a režimom jednej snímky Stlačením tlačidla (T) na tlačidle W/T (priblíženie) v režime registra sa vrátite k zobrazeniu jednotlivých záberov a stlačením tlačidla (Register) (W) v režime zobrazenia jednotlivých záberov sa vrátite k zobrazeniu registra. • Aj v režimoch [Protect], [DPOF] alebo [Print] môžete prepínať medzi režimom registra a jedného obrázka. 44 SK

Zobrazenie videozáznamov 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) sa prepnite do režimu prehrávania. 2 Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte videozáznam. 3 Stlačte tlačidlo z. Spustí sa prehrávanie videozáznamu. Ovládacie tlačidlo z B b V Poznámka Funkcia prehrávania Prehrávanie/pozastavenie Rýchle prevíjanie vpred Rýchle prevíjanie vzad Slúži na zobrazenie obrazovky regulácie hlasitosti. • Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle upravte hlasitosť a potom stlačte tlačidlo z. • Zábery nasnímané pomocou iných fotoaparátov sa nemusia dať prehrať. zInformácie o obrazovke zobrazenia videozáznamov Pomocou položky b/B na ovládacom tlačidle vyberte snímku, ktorý chcete zobraziť, a stlačte tlačidlo z. Zobrazí sa panel prehrávania, ktorý vám umožní pozrieť si pozíciu prehrávania videozáznamu. Na obrazovke zobrazenia videozáznamov sa zobrazujú symboly , alebo . Zobrazená ikona sa môže odlišovať v závislosti od veľkosti obrazu a kvality. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Panel prehrávania 45 SK