Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Metering Mode Umožňuje

Metering Mode Umožňuje vybrať režim merania, ktorý určí tú časť, podľa ktorej sa nastaví expozícia. 1 MENU t (Metering Mode) t požadovaný režim Poznámky (Multi) (Center) (Spot) Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú expozíciu (Multipattern metering (Viacoblastné meranie)). Zameria sa na stred záberu a určí hodnotu expozície na základe jasu v strede umiestneného objektu (Center-weighted metering (Stredové meranie)). Zameria iba jednu časť daného objektu (Spot metering (Bodové meranie)). Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným objektom protisvetlo, alebo keď je medzi objektom a pozadím veľký kontrast. Zameriavací krížik pre bodové meranie Zameria sa na objekt • V režime videozáznamu nemožno vybrať položku [Spot]. • Ak nastavíte režim merania na inú hodnotu než [Multi], funkciu detekcie tváre nebude možné použiť. • Režim merania je v nasledujúcich situáciách napevno nastavený na možnosť [Multi]: – v režime inteligentnej automatickej úpravy, – v režime jednoduchého snímania, – keď je aktívna funkcia snímania úsmevu, – keď je samospúšť nastavená na hodnotu [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 62 SK

Scene Recognition V režime inteligentnej automatickej úpravy fotoaparát automaticky rozpozná podmienky snímania a potom zhotoví snímku. Po rozpoznaní pohybu sa citlivosť ISO zvýši v závislosti od pohybu s cieľom obmedziť rozmazanie (detekcia pohybu). 1 MENU t (Scene Recognition) t požadovaný režim (Auto) (Advanced) Príklad snímky s aktivovanou funkciou (Backlight). Ikona a sprievodca rozpoznávania scény Fotoaparát dokáže rozpoznať nasledujúce typy scény. Keď fotoaparát určí optimálnu scénu, zobrazí príslušnú ikonu a sprievodcu. (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight), (Backlight Portrait), (Landscape), (Macro), (Portrait) Keď fotoaparát rozpozná scénu, prepne sa na optimálne nastavenia a zhotoví záber. Keď fotoaparát rozpozná scénu, prepne sa na optimálne nastavenia. Ak fotoaparát rozpozná (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight) alebo (Backlight Portrait), automaticky zmení nastavenia a nasníma ďalší záber. • Ak nasnímate dva zábery po sebe, značka + na ikone zmení farbu na zelenú. • Po nasnímaní dvoch záberov sa obidve snímky ihneď zobrazia vedľa seba na displeji. • Po zobrazení ikony [Anti Blink] sa automaticky zhotovia 2 snímky a automaticky sa vyberie tá, na ktorej má objekt otvorené oči. Podrobné informácie o funkcii záznamu ďalšej snímky po žmurknutí nájdete v časti “Čo je funkcia záznamu ďalšej snímky po žmurknutí?”. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Poznámky • Ak používate režim digitálneho priblíženia, funkcia rozpoznávania scény nefunguje. • Rozpoznanie scény je v nasledujúcich situáciách napevno nastavené na možnosť [Auto]: – keď je vybratý režim zhlukového snímania, – keď je aktívna funkcia snímania úsmevu, – keď je samospúšť nastavená na hodnotu [Self-portrait One Person] a [Self-portrait Two People]. • Dostupné nastavenia blesku sú [Auto] a [Off]. • Scény (Twilight using a tripod) nie kedy nemožno rozpoznať v prostrediach, kedy sa na fotoaparát prenášajú vibrácie aj napriek tomu, že používate statív. • Ak sa scéna rozpozná ako (Twilight using a tripod), niekedy sa stáva, že rýchlosť uzávierky je nižšia. Počas snímania dbajte na to, aby ste fotoaparátom nepohybovali. • V závislosti od situácie sa tieto scény nemusia dať rozpoznať. Pokr. r 63 SK