Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Slideshow with music 1

Slideshow with music 1 MENU t (Slideshow) t [Slideshow with music] t z na ovládacom tlačidle Zobrazí obrazovku nastavení. 2 Vyberte požadované nastavenie. 3 [Start] t z 4 Stlačením tlačidla z ukončíte prezentáciu. Poznámky • Videozáznamy a panoramatické obrázky nemožno prehrávať. • Nastavenia iné než [Image] budú uložené dovtedy, kým ich nezmeníte. Image Slúži na výber skupiny snímok, ktoré chcete zobraziť. All Slúži na prehrávanie prezentácie všetkých statických snímok v poradí. This Date Slúži na prehrávanie prezentácie snímok s aktuálne vybratým dátumovým rozsahom, ak je režim zobrazenia nastavený na [Date View]. Folder Slúži na prehrávanie prezentácie snímok v aktuálne vybratom priečinku, ak je režim zobrazenia nastavený na zobrazenie priečinka. Poznámka • Toto nastavenie je pevne nakonfigurované na hodnotu [Folder], ak sa na záznam snímok používa vnútorná pamäť. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Effects Slúži na výber rýchlosti prehrávania a nálady prezentácie. Simple Základná prezentácia prepínajúca zábery v predvolených intervaloch. Interval prehrávania možno upraviť v časti [Interval] tak, aby ste si mohli dôkladne vychutnať snímky. Nostalgic Náladová prezentácia reprodukujúca atmosféru filmovej scény. Stylish Štýlová prezentácia v stredne rýchlom tempe. Active Prezentácia v rýchlom tempe vhodná pre živé scény. Pokr. r 72 SK

Music Slúži na určenie hudby, ktorá sa bude prehrávať počas prezentácií. Môžete si vybrať viac než jednu hudobnú skladbu na pozadie prezentácie. Stlačením tlačidla V na ovládacom tlačidle zobrazte obrazovku ovládania hlasitosti a potom stlačením tlačidla v/V upravte hlasitosť. Music1 Predvolené nastavenie prezentácie [Simple]. Music2 Predvolené nastavenie prezentácie [Nostalgic]. Music3 Predvolené nastavenie prezentácie [Stylish]. Music4 Predvolené nastavenie prezentácie [Active]. Mute Funkcia BGM sa nepoužíva. Interval Slúži na nastavenie intervalu zmeny zobrazenia na obrazovke. Interval je nastavený na hodnotu [Auto], ak je v položke [Effects] nastavená možnosť [Simple]. 1 sec Slúži na nastavenie intervalu zobrazenia záberov v prezentácii 3 sec [Simple]. 5 sec 10 sec Auto Interval je nastavený tak, aby sa hodil k zvolenej položke [Effects]. Repeat Slúži na zapnutie alebo vypnutie opakovania prezentácie. On Nepretržité opakovanie prehrávania záberov. Off Po prehratí všetkých snímok sa prezentácia skončí. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register zVýber hudby v pozadí Do fotoaparátu môžete preniesť požadované hudobné súbory z diskov CD alebo súbory MP3 a prehrávať ich počas prezentácie. Ak chcete prenášať hudbu, nainštalujte si softvér „Music Transfer“ (dodáva sa) do počítača. Ďalšie informácie nájdete na s. 113 a 114. • Do fotoaparátu môžete zaznamenať maximálne štyri hudobné súbory (štyri predvolené hudobné súbory (Music1 – Music4) možno nahradiť prenesenými súbormi). • Maximálna dĺžka prehrávania každého z hudobných súborov je 5 min. • Ak nemôžete prehrať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo inak nefunkčný, spustite príkaz [Format Music] (s. 98) a hudbu preneste ešte raz. 73 SK