Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

View Mode Umožňuje

View Mode Umožňuje vybrať formát zobrazenia snímok. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) sa prepnite do režimu prehrávania. 2 MENU t (View Mode) t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle (Date View) (Folder view (Still)) (Folder view (Movie)) Poznámky • Pri použití vnútornej pamäte sa režim zobrazenia nastaví na zobrazenie priečinka a statické snímky aj videozáznamy sa prehrávajú z toho istého priečinka. • Funkcia zobrazenia udalostí nie je na tomto fotoaparáte k dispozícii. Zobrazenie kalendára Slúži na zobrazenie snímok podľa dátumu. Zobrazí iba statické snímky. Zobrazí iba videozáznamy. 1 MENU t (View Mode) t [Date View] t z na ovládacom tlačidle 2 Stláčajte tlačidlo (Register), kým sa nezobrazí kalendár. Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte / a potom vyberte mesiac, ktorý chcete zobraziť. Vyberte dátum a stlačením tlačidla z zobrazte snímky zhotovené v požadovaný dátum v režime registra. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register zZobrazenie snímok zhotovených pomocou iného fotoaparátu Tento fotoaparát vytvorí na pamäťovej karte databázu a zaregistruje do nej každý snímok pre neskoršie prehrávanie. Ak fotoaparát zistí, že sa na pamäťovej karte nachádzajú snímky, ktoré neboli zaregistrované do databázy, zobrazí sa obrazovka registrácie „Files found which were not recognized Import files“. Ak si chcete prezerať nezaregistrované zábery, vyberte možnosť [OK] a zábery zaregistrujte. • Pri registrácii použite úplne nabitú batériu. Ak sa pokúsite zaregistrovať neregistrované súbory a vložené batérie u majú nízku kapacitu, môže sa stať, že batérie sa úplne vybijú a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa poškodiť údajová štruktúra niektorých súborov. 74 SK

Retouch Vyretušuje nasnímaný obrázok a uloží ho do nového súboru. Originálny záber sa zachová. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) sa prepnite do režimu prehrávania. 2 MENU t (Retouch) t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle 3 Vykonajte retušovanie podľa spôsobu operácie v každom režime. (Trimming (Resize)) (Red Eye Correction) (Unsharp masking) Slúži na záznam priblíženej snímky počas prehrávania. 1 Stlačením tlačidla (T) obrázok zväčšíte a tlačidlom W zmenšíte. 2 Pomocou ovládacieho tlačidla nastavte bod priblíženia. 3 MENU t vyberte veľkosť obrázka, ktorý chcete uložiť t z 4 [OK] t z • Kvalita orezaného záberu sa môže zhoršiť. • Veľkosť záberu, ktorý možno orezať, sa môže líšiť podľa záberu. Slúži na odstránenie efektu červených očí pri snímaní s bleskom. 1 Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte položku [OK] t z. • Je možné, že nebudete môcť opraviť efekt červených očí, čo závisí od snímke. Táto funkcia slúži na zvýšenie ostrosti obrázka v rámci vybratého rámu. 1 Vyberte oblasť (rám) požadovanej snímky, ktorú chcete retušovať pomocou ovládacieho tlačidla t MENU. 2 [OK] t z • V závislosti od snímky sa nemusí použiť dostatočná korekcia a kvalita snímky sa môže zhoršiť. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register Poznámka • Videozáznamy a panoramatické obrázky nemožno retušovať. 75 SK