Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

DPOF DPOF (Digital Print

DPOF DPOF (Digital Print Order Format) je funkcia, ktorá umožňuje určiť snímky na pamäťovej karte, ktoré chcete neskôr vytlačiť. V prípade zaregistrovaných snímok sa zobrazí značka (Objednávka tlače). 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) sa prepnite do režimu prehrávania. 2 MENU t t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle (This Image) (Multiple Images) Slúži na vytvorenie objednávky tlače aktuálne zobrazenej snímky v režime jednej snímky. Naraz môžete vybrať a objednať tlač viacerých záberov. Po vykonaní kroku 2 postupujte takto. 1Vyberte snímku a stlačte tlačidlo z. Opakujte vyššie uvedené kroky dovtedy, kým neostanú žiadne ďalšie snímky na vytlačenie. Vyberte snímku so symbolom na odstránenie symbolu . 2MENU t [OK] t z Poznámky • Značku (Objednávka tlače) nemožno pridať do videozáznamov ani snímok uložených v internej pamäti. • Značku (Objednávka tlače) možno pridať na max. 999 snímok. zOdstránenie značky DPOF Vyberte snímku, z ktorej chcete odstrániť registráciu DPOF, a potom stlačte položku z na ovládacom tlačidle rovnakým postupom ako pri vytváraní značky . Značka sa stratí a registrácia DPOF sa zruší. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 78 SK

Rotate Pootočí statický záber. Táto funkcia sa používa na zobrazenie snímky s horizontálnou orientáciou vo vertikálnej orientácii. Obsah 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) sa prepnite do režimu prehrávania. 2 MENU t (Rotate) t z na ovládacom tlačidle 3 Otočte snímku pomocou tlačidla [ / ] t b/B 4 [OK] t z Poznámky • Videozáznamy a chránené zábery sa nedajú otočiť. • Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným fotoaparátom neotočí. • V závislosti od použitého softvéru sa pri zobrazení záberu na monitore počítača nemusia akceptovať informácie o otočení záberu. Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 79 SK