Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Select Folder Keď na

Select Folder Keď na pamäťovej karte vytvoríte viacero priečinkov, táto funkcia slúži na výber priečinka obsahujúceho snímku, ktorú chcete prehrať. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) sa prepnite do režimu prehrávania. 2 MENU t (View Mode) t [Folder view (Still)] alebo [Folder view (Movie)] t z na ovládacom tlačidle 3 MENU t (Select Folder) t z 4 Vyberte priečinok pomocou tlačidiel b/B 5 [OK] t z Poznámka • Táto položka sa nezobrazuje, ak sa na záznam snímok používa vnútorná pamäť. zZobrazenie snímok vo viacerých priečinkoch Keď vytvoríte viacero priečinkov, na prvých a posledných snímkach priečinkov sa zobrazia nasledujúce indikátory. : Presun do predchádzajúceho priečinka : Presun do nasledujúceho priečinka : Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 80 SK

AF Illuminator Iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie v nedostatočných svetelných podmienkach. Iluminátor AF emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto operácie sa zobrazí indikátor . 1 Nastavte fotoaparát do režimu snímania. 2 MENU t (Settings) t (Shooting Settings) t [AF Illuminator] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle Auto Off Používa iluminátor AF. Nepoužíva iluminátor AF. Poznámky • Zaostrovanie prebieha, kým iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, bez ohľadu na to, či svetlo nedopadá do strednej časti snímaného objektu. • Iluminátor AF sa nedá používať: – Počas snímania v režime Sweep Panorama – V režime výberu scény je vybratý režim (Landscape), (Twilight), (Pet) alebo (Fireworks) (iba DSC-W380/W390). – Samospúšť je nastavená na hodnotu [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]. • Ak používate funkciu AF iluminátor, zameriavací rámček zóny AF je vypnutý a nový zameriavací rámček zóny AF je zobrazený bodkovanou čiarou. Funkcia AF sa zameriava najmä na objekty nachádzajúce sa v strede rámčeka. • Iluminátor AF vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď používanie tohto svetla nepredstavuje žiadne riziko ohrozenia zdravia, neodporúča sa priamo a zblízka pozerať do žiariča iluminátora AF. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 81 SK