Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Function Guide Môžete si vybrať, či sa počas používania fotoaparátu zobrazí sprievodca funkciami alebo nie. Obsah 1 MENU t (Settings) t (Main Settings) t [Function Guide] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle On Off Zobrazí sprievodcu funkciami. Sprievodca funkciami sa nezobrazí. Vyhľadávanie operácií Register 90 SK

Demo Mode Môžete určiť, či chcete používať ukážku funkcie snímania úsmevu a rozpoznávania scény. Ak nepotrebujete zobraziť ukážku, nastavte túto funkciu na možnosť [Off]. Obsah 1 MENU t (Settings) t (Main Settings) t [Demo Mode] t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle Demo Mode1 Demo Mode2 Off Zobrazí ukážku režimu rozpoznávania scény. Ak sa po dobu 15 sekúnd nevykoná žiadna operácia, automaticky sa spustí ukážka funkcie snímania úsmevu. Ukážka sa nespustí. Vyhľadávanie operácií Poznámka • Stlačením tlačidla spúšte počas ukážky funkcie snímania úsmevu sa aktivuje uzávierka, ale nezaznamená sa žiadny záber. Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Register 91 SK