Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Snadný režim (pouze

Snadný režim (pouze DSC-W350/W350D/W360) Když prohlížíte fotografie, zvětší se velikost textu a indikátory jsou lépe viditelné (snadné prohlížení). 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání), chcete-li přepnout do režimu přehrávání. 2 MENU t (Snadný režim) t [OK] t z na ovládacím tlačítku Poznámky • Vybíjení energie akumulátoru bude rychlejší, protože jas displeje se zvyšuje automaticky. • Režim snímání se také změní na [Snadný režim]. zRežim snadného prohlížení Ve snadném režimu je dostupná pouze funkce mazání. Tlačítko (Smazat) Můžete vymazat aktuálně zobrazené snímky. Vyberte [OK] t z. Tlačítko MENU Pomocí [1 snímek] můžete smazat právě zobrazený snímek a pomocí [Všechny] můžete smazat všechny snímky ve zvoleném časovém rozmezí nebo z vnitřní paměti (pokud je zvolena). Chcete-li opustit snadný režim, zvolte [Ukončit snadný režim] t [OK]. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík • Při používání paměťové karty je [Režim prohlížení] nastaven na [Přehled dat]. 70 CZ

Prezentace Snímky se automaticky jeden po druhém přehrávají. 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání ), chcete-li přepnout do režimu přehrávání. 2 MENU t (Prezentace) t požadovaná prezentace t z na ovládacím tlačítku (Plynulé přehrávání) (Prezentace s hudbou) Přehraje postupně všechny snímky. Přehrává snímky doprovázené efekty a hudbou. Obsah Hledání operace Plynulé přehrávání 1 Pomocí ovládacího tlačítka vyberte požadovaný snímek, který chcete přehrát. 2 MENU t (Prezentace) t [Plynulé přehrávání ] t z Ovládací tlačítko z v V b B Funkce přehrávání Pozastavení Uloží nastavení displeje. Zobrazí obrazovku ovládání hlasitosti. • Pomocí v/V na ovládacím tlačítku upravte hlasitost, pak stiskněte z. Převine snímek zpět Převine snímek dopředu MENU/Hledání nastavení Rejstřík zProhlížení panoramatickžch snímků při plynulém přehrávání Celý panoramatický snímek se zobrazí na 3 sekundy. Panoramatický snímek můžete rolovat stisknutím z. Při rolování znovu stiskněte z a obrazovka se vrátí na celý panoramatický snímek. 71 CZ