14.12.2012 Views

M A G A Z I N E Plaatsen van betonplaten en -liggers ... - Michielsens

M A G A Z I N E Plaatsen van betonplaten en -liggers ... - Michielsens

M A G A Z I N E Plaatsen van betonplaten en -liggers ... - Michielsens

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

M A G A Z I N E

Plaatsen van betonplaten en -liggers

Rupskranen in de demolition

Michielsens bouwt volledige fabriek

Montage d’éléments en béton

Grues à chenilles dans la démolition

Michielsens monte une usine complète

1

®


Onze klant Bayer geeft een

perfecte score van 100%

bij de contractor

evaluatie.

� Voorwoord

Het vorige jaar sloten we af met de aankoop van

twee rupskranen en 2004 startten we met de

overname van de Nederlandse kraanfirma DDM,

de oude firma Van Dijk;

We vergroten onze vloot met een twintigtal

telescoopkranen en mobiele torenkranen.

Onze groei garandeert beschikbaarheid, ervaring

en bereikbaarheid voor de Beneluxklanten.

Wij staan paraat om in 2004 veel werk te

verzetten. De klanten weten dat we de ervaring,

de uitrusting en de vakmannen hebben om de job

op korte en op lange termijn uit te voeren.

Indien het aan ons lag, mochten de Olympische

Spelen nu reeds beginnen. We zjin er klaar voor!

Johan Michielsens

Algemeen Directeur

Directeur Général

� Préface

Nous avons clôturé l’année 2003 par l'achat de deux

grues sur chenilles et avons commencé l’année avec

la reprise d'une entreprise de location de grues aux

Pays-Bas, 'DDM', s’appelant autrefois la firme

‘Van Dijk’.

Nous agrandissons notre flotte d’une vingtaine de

grues télescopiques et de grues à tour mobiles.

Notre croissance garantit la disponibilité, l'expérience

et l'accessibilité pour nos clients du Benelux.

Nous sommes ainsi en mesure de déplacer des

montagnes en 2004. Nos clients savent que nous

avons l'expérience, l'équipement et les spécialistes

pour exécuter tous les travaux. Nous voilà prêts à

bien commencer l'année!

Yvon Michielsens

Afgevaardigd Bestuurder

Adminstrateur Délegué

� COLOFON - COLOPHON �

Notre client Bayer nous

attribue un score parfait de

100% pour notre 'évaluation.

Michielsens Magazine is een uitgave van Michielsens nv. - Michielsens Magazine est une édition de Michielsens sa.

De groep Michielsens is actief op het terrein van kraanverhuur, transport en montage.

Location de grue, transport et montage sont les champs d’activités du groupe Michielsens.

Verantwoordelijke uitgever - Editeur responsable:

Johan Michielsens - Burgemeester Wouterslaan 19 - 2600 Berchem

Redactie-adres - Adresse de la rédaction: Kranen Michielsens

Bisschoppenhoflaan 275 - 2100 Antwerpen (Deurne) België

✆ +32 (0)3 360 88 88 - Fax +32 (0)3 325 91 03 - E-mail: kranen@michielsens.be

Marketing & Communicatie: Christine Krols

Tekst - Texte: Christine Krols

Fotografie - Photographie: Andreï Holthof, Michielsens team

Opmaak en drukwerk - Mise en page et imprimés: Drukkerij Brabo

2004, nr/n°4


Zeldzame kraanconfiguratie

Une configuration unique de grue

700 ton-kraan, AC Demag 700,

met uitgeschoven hoofdmast

(55,5 meter) + beweegbare

hulpgiek in offset (77 meter)

De 700 ton-kraan wordt ingezet om twee PCB-transformatoren

die op het dak van de Blue Tower staan te vervangen door twee

Ascarel-transformatoren. Gewicht 2,5 ton per transformator.

Hoogte/Hauteur 132,5 m !

La grue 700 tonnes, AC Demag

700,avec une volée variable

haubanée (55,5 mètres) en offset

de 77 mètres

La grue de 700 tonnes est utilisée pour remplacer deux transformateurs

PCB, qui se trouvent sur le toit de la 'Blue Tower', par deux

transformateurs Ascarel qui ont chacun un poids de 2,5 tonnes.

3


Vijf op een rij

Puissance cinq

Gas pijplijn

Lengte 188 meter

Gewicht 67 ton

Diameter 1,2 meter

Draglines230 meter lang

Eerst werd de oude pijplijn verwijderd. De nieuwe werd

gehesen met vijf Demagkranen(vier Demag AC 80/2 en één

Demag AC 100) en daarna niet onmiddellijk in de grond

gelegd. Projectleider Bob Ceunis onderhield voortdurend

contact met de vijf kraanmannen want terwijl de pijplijn in de

haak hing werden de naden gelast - wat meerdere uren in

beslag nam. Pas daarna kon de gesynchroniseerde hijs worden

afgerond.

Un gazoduc

Longueur 188 mètres

Poids 67 tonnes

Diamètre 1,2 mètres

Draglines 230 mètres de longueur

Tout d'abord l’ancienne tuyauterie a été enlevée. Le nouveau gazoduc

a été hissé avec cinq grues Demag dont quatre Demag AC 80/2

et une Demag AC100. La synchronisation entre les 5 grues s’est

faite par le chef de projet, Bob Ceunis, grâce à une liaison radio.

Avant d’être mise sous terre, il a fallu effectué, pendant plusieurs

heures, des travaux de soudage aux points de liaisons entre les différents

éléments. Ce travail s’effectuant avec le gazoduc en suspension.

C’est seulement après cela que le levage synchronisé a pu se

terminer.


Kranen Michielsens groeit uit

tot een internationale

dienstverlener van zware en

overzeese projectladingen met

ATLAS Project Cargo Solutions.

Door de oprichting van ATLAS

een joint venture met

Nova Natie - wordt het mogelijk

om wereldwijd transport en

montage van zware stukken

aan te bieden.

Antwerpen - Noord-Afrika

Atlas verzorgt het voortransport, het laden en het stouwen van

een gassfeer. In het ruim en op het dek worden de platen

vastgemaakt en alle grote onderdelen gekuipt (lashing,

securing & dunnaging (= gestut met hout). Een geijkte

voorbereiding die een veilig overzees transport garandeert.

Antwerpen - Kop van Zuid, Amsterdam

In de oude dokken van Cockerill Yard Hoboken worden 200

ton wegende metaalconstructies gemaakt. Met behulp van een

gigantische rolbrug worden de onderdelen op ponton geladen

en veilig vervoerd naar de Montevideotoren in Amsterdam.

Antwerpen - Zwijndrecht

Transport en montage van cool units. Het buitenrijden van de

units op speciale rolletjes is millimeterwerk. De 40 ton zware

elementen worden vervolgens op transport gehesen. Op de

bestemming worden de units gemonteerd op een betonnen

sokkel.

6

Grues Michielsens se développe

- grâce à ATLAS Project Cargo

Solutions. Nous offrons un service

international de transport de

charges lourdes outre-mer. Grâce

à la création d'ATLAS - une

entreprise en participation avec

la Nation Nova - il sera possible

d'exécuter le transport et le montage

de pièces lourdes au niveau

mondial.

Anvers - Afrique du Nord

Atlas s’occupe du pré-transport, du chargement et de l’arrimage

d’une sphère de gaz. Les plaques et les grandes pièces sont

disposées en toute sécurité (lashing, securing & dunnaging =

étayé avec du bois ) sur le pont et dans la câle. Une préparation

minutieuse qui garantit un transport outre-mer en toute sécurité.

Anvers - Kop van Zuid, Amsterdam

Dans les vieux bassins de Cockerill Yard à Hoboken des constructions

en métal de 200 tonnes pièces ont été fabriquées.

Grâce à un pont-roulant gigantesque, les pièces ont été chargées

sur le ponton et ont été transportées en toute sécurité vers

la tour Montevideo à Amsterdam.

Anvers - Zwijndrecht

Le transport et le montage d’unités de froid. Sortir les unités sur

ces rouleaux spéciaux était un travail de précision avec seulement

quelques millimètres de marges. Ensuite les éléments, qui

pèsent 40 tonnes par pièce, ont été hissés sur la remorque.

Arrivés à destination, les éléments ont été montés sur un socle

en béton.


Samenbouw van

opslagtanks

Assemblage

de soutes de stockage

Gewicht 50 ton per stuk

Lengte 11,4 meter

Hoogte 4,3 meter

Breedte 8,8 meter

Met de 700 ton-hoofdkraan en de 120 ton-staartkraan hijsen

we twee opslagbunkers op een radius van 22 meter. Eenmaal

geplaatst in hun constructie worden de bunkers samengebouwd

met behulp van een 40 ton-kraan met personenbak.

Poids: 50 tonnes par pièce

Longueur: 11,4 mètres

Hauteur: 4,3 mètres

Largeur: 8,8 mètres

Deux soutes de stockage ont été levées avec une grue de 700

tonnes et une grue de soutien de 120 tonnes avec une portée de

22 mètres. Une fois placées dans la construction, les soutes

ont été réunies grâce à l'intervention d'une grue de 40 tonnes

équipée d’une nacelle.

7


8

Montage van nieuwe toorts

Hoogte flare 70 meter

Op vier weken tijd zet Projectleider Xavier Van Burm een flare

recht met een vijf-man sterk team. Eerst worden op de grond

alle losse elementen samengebouwd in vier grote delen.

Hiervoor wordt de 700 ton-kraan met wipper ingezet als hoofdkraan

en een 100 ton-kraan als staartkraan.

Michielsens bouwt een toorts of flare op een chemische plant.

Een flare is een drukloos leidingsysteem dat op een milieuvriendelijke

manier overtollige gassen verwijdert in een installatie.

1 2

3

Vervolgens hijsen en monteren we elk deel apart. Elk deel weegt

26 ton, de drum zelf weegt 30 ton.

De flare staat in verbinding met een flare line. Ook deze wordt

op de grond eerste in grote stukken samengebouwd en daarna

met de hulp van twee 40 ton-kranen op niveau gehesen.

4


Montage d’une nouvelle torchère

Michielsens assemble une nouvelle torchère sur un site chimique. Une torchère est un

système de tuyauterie sans pression qui évacue d’une manière écologique les gaz superflus

se trouvant dans une installation.

Hauteur de la torchère: 70 mètres

En quatre semaines de temps notre chef de projet,

Xavier Van Burm, redresse une torchère avec une équipe de

cinq spécialistes. Tout d'abord, les éléments ont été attachés en

quatre grandes parties. Pour cette première opération qui a été

exécutée à terre, une grue de 70 tonnes avec wipper et une grue

5 6

7 8

de soutien de 100 tonnes ont été employées. Ensuite chaque

partie, pesant 26 tonnes, est séparément levée et montée.

Le tambour même, pèse 30 tonnes. La torchère est en liaison

avec la torchère en ligne. Comme les autres éléments, celle-ci

a été assemblée à terre en plusieurs parties. Après elle a été

placée avec deux grues de 40 tonnes.

9


10

Transport van een tank met een drie-assige trekker en een vierassige

dieplader. Tankgewicht 25 ton.

Transport d'un réservoir de 25 tonnes avec un tracteur trois essieux

et un semi-remorque extra surbaissé de quatre essieux.

Close

Voor het vervangen van airconditioningunits - gewicht vijf ton -

op het dak van een achterliggend bankgebouw zetten we een

225 ton-kraan in met hoofdgiek 21 meter en beweegbare

hulpgiek 42 meter. De radius bedraagt 54 meter.

Pour pouvoir remplacer une unité d'air conditionné,

- poids 5 tonnes par pièce -, montée sur le toit d'un bâtiment

qui est placé derrière un autre, nous employons une grue

de 225 tonnes avec une flèche principal de 21 mètres et

un wipper de 42 mètres. La portée s'élève alors à 54 mètres.

DDM Demontage en Kranen Michielsens verwijderen bij Solvay

in Rheinberg (D) een kolom uit een productie eenheid. Deze

kolom bleek bij berekening minimaal 80 ton te wegen en stond

op een bijzonder moeilijk bereikbare plaats. DDM Demontage

"engineerde" een speciaal frame om de kolom in gedeelde

ringen uit te hijsen. De engineers van Michielsens hadden

bepaald dat er juist voldoende ruimte was om de 700 ton-kraan

met 66 meter beweegbare hulpgiek op te bouwen op het krappe

fabriekscomplex. Daarmee kon via het dak de kolom bereikt

worden.

DDM Démontage en Kranen Michielsens enlèvent une colonne

d'une unité de production chez Solvay à Rheinberg (en Allemagne).

D'après le calcul, cette colonne pesait au moins 80 tonnes et elle

se trouvait à un endroit peu accessible. DDM a conçu un cadre

spécial qui permet d'enlever la colonne en plusieurs éléments.

Les ingénieurs de Michielsens avaient calculé qu'il y avait juste

assez de place pour mettre la grande grue de 700 tonnes avec

66 m de wipper sur ce complexe. La colonne était accessible par

le toit.


HST-brug in Kapellen

Het hijsen en plaatsen van ijzeren elementen met de 700 ton en

de 500 ton-kranen. Het grootste stuk weegt 180 ton en de zes

kleinere elementen wegen elk 90 ton.

Le pont du TGV à Kapellen

Lever et placer les éléments en fer avec les grues de 700 et 500

tonnes. La plus grande pièce pèse 180 tonnes et les six autres éléments

ont chacun un poids de 90 tonnes.

- up

Het uithijsen van een pers in Ossendrecht (NL) en plaatsen in

Huizen. Omdat het gewicht van de pers tijdens het opvijzelen

aanzienlijk hoger was dan aanvankelijk was opgegeven, leek het

er op, dat het uithijsen met een mobiele kraan niet meer

mogelijk zou zijn. Engineering en het opbouwen van

de beweegbare hulpgiek op onze Demag AC 700 brachten

uitkomst. De 56 ton wegende pers werd op een radius van

34 meter door het dak uitgehesen en met behulp van een

70 ton-kraan op transport geplaatst. Door de grenzeloze inzet

van onze medewerkers was het mogelijk aan de wens van de

klant te voldoen en op dezelfde dag in Huizen de pers op zijn

nieuwe fundatie te plaatsen.

Le levage d'une presse à Ossendrecht et son placement à Huizen.

Le souhait du client a été respecté: le même jour la presse a été

placée dans sa nouvelle fondation. Pour manutentionner

cette presse, il était prévu d’utiliser des vérins. Mais le jour de

la manutention, il s’est avéré que le poids de la presse était

beaucoup plus élevé que prévu. Grâce à l’intervention de

nos ingénieurs, nous avons pu trouver une solution avec notre

grue Demag AC700 équipée d’un wipper, aidé par une grue de

soutien de 70 tonnes. La presse, pesant 56 tonnes, a été hissée par

le toit et ce sur une portée de 34 mètres. C'est l'intervention de nos

collaborateurs qui ont fait une réussite de ce travail.

Met twee 160-ton kranen leggen we een kolom van 70 ton en

54 meter lang op een ponton.

Avec deux grues de 160 tonnes, nous plaçons une colonne de

70 tonnes et mesurant 54 mètres de long sur un ponton.

11


Een vliegende start van Michielsens Nederland B.V.

Un excellent début de "Michielsens Nederland B.V."

Met ingang van 1 januari 2004, heeft Kranen Michielsens het

beheer en het management van de kraanverhuur activiteiten van

DDM overgenomen. Voor de activiteiten op de Nederlandse

markt zijn nu een twintigtal mobiele kranen ter beschikking tot

en met 160 ton. In het machinepark zijn daarnaast verreikers en

een drietal mobiele torenkranen van het merk Spierings aanwezig.

Bij de uitvoering van onze werken zijn het altijd de machines

die het beeld domineren. Het zijn echter onze medewerkers,

onder leiding van Peter Verhoef, die in nauwe samenwerking

met de medewerkers van onze opdrachtgevers, het resultaat en

de kwaliteit bepalen. Om die reden zal voorlopig gewerkt worden

onder de naam DDM - Michielsens.

De activiteiten van DDM en Michielsens ondersteunen elkaar, in

het bijzonder daar waar specialistische technieken, exceptioneel

transport of zware mobiele kranen vereist zijn voor de uitvoering

van speciale montage en demontage projecten in een

petrochemische of industriële omgeving met hoge eisen op het

gebied van veiligheid en kwaliteit.

DDM blijft een gespecialiseerde onderneming met als belangrijkste

activiteiten, demontage, montage, sloopwerken, asbestsanering,

milieutechniek, industriële verhuizingen, bijzonder

transport en kraanverhuur. Gebaseerd op de hoge standaard op

het gebied van veiligheid en kwaliteit, zijn de klanten in hoge

mate te vinden in de petrochemische en proces industrie in de

Benelux, Duitsland en Maleisië.

Contact DDM :

General Manager Theo Velis België +32 0478 50 20 07

Nederland +31 0653 12 26 99

Commercial Manager Jacques Fontaine

België +32 0478 50 20 08

Nederland +31 0654 91 14 68

In de voorbije weken verzorgden wij voor DDM Demontage

onder meer de kranen bij de volgende werken:

● Een groot demontage project bij Monsanto in Antwerpen.

Hier is gedurende een groot aantal weken gebruik gemaakt

van onze nieuwe 80 tons rupskraan, aanvullende inzetten van

mobiele kranen, onze "maintenance logistics rigging trucks"

en medewerkers van onze rigging afdeling.

● Demontage activiteiten op de terreinen van DSM in Limburg

● Het verwijderen van een 80 tons kolom in een produktie eenheid

van Solvay in Rheinberg te Duitsland (zie pag 10).

Daarnaast bracht de overname ook een bijzondere positie in het

verhuren van mobiele kranen aan de grotere bouwondernemingen

in Nederland. Zo mogen wij bijvoorbeeld via een inkoopcollectief

van een vooruitstrevende groep grote bouwonderne-

12

Depuis le 1 janvier 2004, Grues Michielsens a repris

l'administration et la gestion des activités de location des

grues de DDM. Pour les travaux sur le marché des

Pays-Bas, il y a une vingtaine de grues de disponibles

jusqu'à 160 tonnes.Le parc contient aussi des chariots télescopiques

et trois grues à tour mobiles de la marque

'Spierings'. Pendant l'exécution du travail, ce sont toujours

les images que donnent les machines que l’on retient.

Cependant, ce sont nos collaborateurs, sous la direction de

Peter Verhoef, qui déterminent le résultat et la qualité en

développant une relation de confiance avec les clients.

C'est la raison principale pour laquelle les travaux seront

provisoirement exécutés sous le nom 'DDM - Michielsens'.

Les activités de DDM et Michielsens se complètent particulièrement

là ou des techniques spécialisées comme

le transport exceptionnel et/ou de grosses grues mobiles

sont nécessaires. Ces techniques sont utilisées pour

le montage et le démontage dans des environnements

pétrochimiques et industrielles ayant de grosses exigences

au niveau de la sécurité .

DDM continue comme une entreprise spécialisée dans les

domaines de montage, démontage, démolition et l'assainissement

de sites avec de l’amiante. DDM peut également effectuer

des déménagements industriels, du transport exceptionnel et de

la location de grues. Puisqu'il sont connus pour leur haute

normes concernant la sécurité et la qualité, les clients sont surtout

actif dans les secteurs de la pétrochimie et dans l'industrie

du Benelux, l'Allemagne et la Malaisie.

Contact DDM :

General Manager Theo Velis Belgique +32 0478 50 20 07

Pays-Bas +31 0653 12 26 99

Commercial Manager Jacques Fontaine

Belgique +32 0478 50 20 08

Pays-Bas +31 0654 91 14 68

Durant les premières semaines de 2004, nous avons pu fournir

des grues à DDM pour entre autre:

● Un grand projet de démontage chez Monsanto à Anvers.

Notre nouvelle grue sur chenilles de 80 tonnes a été utilisée

pendant plusieurs semaines ainsi que de plusieurs grues

mobiles., Nos monteurs avec leurs camions-atelier étaient

également présents.

● Activité de démontage sur les terrains de DSM au Limbourg.

● Le démontage d'une colonne de 80 tonnes dans une unité de

production de Solvay en Allemagne. (Voir pag.10)

En outre, la reprise de DDM a aussi apporté une position

exceptionnelle dans la location des grues mobiles dans les


mingen in geheel Nederland alle kraaninzetten verzorgen.

Vanuit deze samenwerking wordt veel ervaring opgedaan die

van waarde zal zijn voor onze klanten die een onderdeel zijn van

grotere organisaties en hun "buying power" willen benutten.

In samenwerking met het zusterbedrijf Allift Michielsens ontstaat

zelfs een in Nederland vrij uniek service pakket op verticaal

transport gebied. Allift Michielsens, heeft haar positie op

de Nederlandse markt de laatste jaren bewezen met haar pakket

hefsteigers, hoogwerkers, verreikers en heftrucks. In combinatie

met kraanverhuur van 7 tot 700 ton, levert dit een unieke

dienstverlening op vertikaal transportgebied voor de

Nederlandse klanten.

Ook hier kennen wij met de volgende werken een vliegende start:

● Verzorgen van alle hefsteigers en kraanwerk voor het aanbrengen

van de gevelbeplating bij de nieuwe overkapping

van een groot dok bij reparatiewerf "Scheldepoort" in

Vlissingen.

● Verzorgen van de hijscapaciteit bij het plaatsen van hefsteigers

benodigd voor de bouw van een woontoren die maar

liefst 154 meter hoog gaat worden in Rotterdam.

grandes sociétés de construction aux Pays-Bas. Nous pouvons

dès à présent développer des relations d’affaires avec les centrales

d’achats de grands groupes d’entreprises actifs dans la

construction. Ce système apporte de la valeur aussi bien à nous

qui louons nos grues qu’à nos clients qui optimalisent leurs

budgets achats. En coopération avec notre société sœur

«Allift Michielsens», nous pouvons offrir un service exceptionnel

pour les travaux en élévation. Allift Michielsens, a conforté

sa position sur le marché des Pays-Bas durant les dernières

années grâce à son offre d'élévateurs mobiles, élévateurs à

nacelles, chariots télescopiques et élévateurs à fourches. En

combinaison avec la location de grues de 7 à 700 tonnes, tout

ceci fournit un service complet pour les clients des Pays-Bas.

Durant les prochaines semaines nous allons connaître une

période passionnante :

● Nous allons prendre en charge toute la fourniture du matériel

de levage et d’élévation pour un chantier à Vlissingen.

Ce chantier consiste à rénover la toiture du bassin.

● Nous allons également nous occuper du levage et de

l’élévation nécessaire pour la construction d’une tour

d'habitation de 154 mètres de haut à Rotterdam.

Maidenjob in de demolition

Une première dans la démolition

De rupskraan Demag CC 280-1 is fonkelnieuw in ons kranenpark

en reeds hard aan het werk. Deze kraan kan voorzien

worden van een 42 meter giek en heeft een capaciteit van 80

ton. Voor onze partners van DDM verzorgen we de afbraak

van een unit op een chemische plant. De hoge constructiedelen

worden losgesneden en met de rupskraan afgehesen. Deze

machine is uitermate geschikt voor het werken op een bouwdemontage

plaats. De afkomende materialen worden met

graafmachines voorzien van scharen verwerkt tot transporteerbare

afmetingen.

La grue sur chenilles Demag CC 280-1, flambant neuve, est

déjà au travail. Cette grue peut être pourvue d'une fléchette de

42 mètres et a une capacité de 80 tonnes.

Pour DDM, notre partenaire, nous démolissons une unité sur

un site chimique. Avant d'être levée par la grue sur chenilles,

la haute construction est coupée en morceaux afin d’en

permettre le transport.. Cette machine est apte à travailler dans

le secteur de la démolition.

13


Van constructiehuis tot op de sokkel

Du hall de construction jusqu’au socle

We vervangen de rookkanalen van twee ketels. Terwijl we

de oude kanalen verwijderen op de werf in de haven van

Gent, laden we de nieuwe op een transport (trekker met

oplegger 12 meter) en brengen we ze ook naar de werf.

Het rookkanaal bestaat uit twee delen:

Lengte 14 m - diameter 1,4 m - gewicht 10 ton

Lengte 16 m - diameter 1,4 m - gewicht 12 ton

Onze Gentse vestiging zorgde met de 400 ton-hoofdkraan

en de 100 ton- staartkraan voor de uitvoering van de duolift.

14

Nous remplaçons les tuyaux d'évacuation des fumées de deux

chaudières. Pendant que nous enlevons les anciens tuyaux au

chantier du Port de Gand, nous chargeons les nouveaux sur

un transport (un tracteur avec semi-remorque de 12 mètres)

et nous les conduisons également au chantier.

Le tuyau d'évacuation des fumées comprend deux parties:

Longueur de 14 m - diamètre de 1,4m - poids 10 tonnes

Longueur de 16 m - diamètre de 1,4 m - poids de 12 tonnes

Notre succursale Gantoise a exécuté le levage en duo en

utilisant une grue de 400 tonnes et une grue de soutien de

100 tonnes.


Michielsens goes to jail?

Montageploeg (prefabbeton) plaatst 4.500 m 2

architectonische betonplaten en stalen tralies

in enkele maanden.

Voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Hasselt zet

Ludo Pintens, Senior Project Manager, een montageploeg

(prefabbeton) in van vijf man. Met behulp van een 70 ton-kraan

plaatsen zij de architectonische betonplaten en de stalen tralies

volgens een strikt schema.

Eerst plaatsen zij de isolatie. Dan volgen de verankeringspunten op

de onderste rij. Vervolgens worden de betonplaten gemonteerd en

wordt de bovenkant verankerd. Daarna worden de tralies met

16 bouten bevestigd. Dit patroon wordt steeds herhaald.

Na enkele intensieve maanden doorwerken haalden ze de vooropgestelde

planning in de vooruitgang van de ruwbouw.

L’équipe de monteurs place 4.500 m 2 de

panneaux architectionistes en béton et des

barreaux en acier en quelques mois de temps.

Ludo Pintens, Senior Project Manager, a formé une équipe de

cinq personnes pour la construction d'une nouvelle prison à

Hasselt. A l'aide d'une grue de 70 tonnes et en suivant un schéma

très stricte, ils placent des panneaux en béton architectionistes et

des barreaux en acier. Tout d'abord, l'isolation est placée. Ensuite

les points d’ancrages de la première rangée doivent être placés.

Une fois terminé, les panneaux en béton sont montés et la série

la plus haute est ancrée. Après, les barreaux sont attachés avec

16 boulons par pièce. Ce modèle se répète à chaque fois.

Après quelques mois intensifs de travail, ils ont atteint l'objectif.

15


16

En nog meer beton

Encore plus de béton

HST-brug in Ekeren

We hijsen en monteren tien preflex dwarsliggers met de 700 ton-kraan.

Le pont TGV à Ekeren

Nous levons et montons dix poutres préflex avec la grue de

700 tonnes.

Montage van een volledige productiehal in prefab-beton

bestaande uit 40 kolommen (9 ton per stuk en 14,5 meter

hoog), 92 balken (lengte 10 meter en gemiddeld gewicht

12 ton) en welfsels verdeeld over twee verdiepingen.

Dit werd in een recordtijd van drie weken uitgevoerd.

HST-brug in Hoogstraten

Binnen een strak tijdschema plaatsen we 71 betonbalken (gewicht

8 ton) en 140 predals (gewicht 1,1 ton) met drie 100 ton-kranen.

Le pont TGV à Hoogstraten

En tenant compte d'un schéma de travail très strict, nous plaçons

71 poutres (poids: 8 tonnes) et 140 pré-dalles (poids 1,1 tonnes)

grâce à l'intervention de trois grues de 100 tonnes.

Montage d’un hall de production en béton préfabriqué ; ce hall se

compose de 40 colonnes (9 tonnes par pièce et 14,5 mètres de

haut), 92 poutres (longueur 10 mètres, poids 12 tonnes) et des

hourdis sur deux niveaux. Ceci a été exécuté en un temps record

de 3 semaines


Antwerpen

Bisschoppenhoflaan 275

2100 Deurne-Antwerpen

Tel +32 3 360 88 88

Fax +32 3 325 91 03

kranen@michielsens.be

Manage

Rue du Chenia

7170 Manage

Tel +32 64 34 20 00

Fax +32 64 34 20 03

grues.manage@michielsens.be

Brussel - Bxl

Havendoklaan 11

1804 Vilvoorde-Brussel

Tel +32 2 253 20 00

Fax +32 2 253 45 00

kranen.brussel@michielsens.be

De Meern (NL)

Veldzigt 62 - Postbus 197

NL 3454 ZK De Meern

Tel +31 30 662 90 00

Fax +31 30 658 57 74

kranen.nederland@michielsens.be

®

Gent

Kennedylaan, Rosteyne 11

9060 Zelzate-Gent

Tel +32 9 342 20 00

Fax +32 9 345 69 00

kranen.gent@michielsens.be

ATLAS

Project Cargo Solutions

Kaai 420 - Treurenborg 1

2030 Antwerpen

Tel +32 3 543 89 80

Fax +32 3 543 89 79

Arthur.Mahieu@Atlas-PCS.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!