27.08.2020 Views

Prestige magazine_2020_ED3

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr. 3 - 2020

Prestigemag

JEWELS | DIAMONDS | WATCHES | TRENDS

Driemaandelijks Vaktijdschrift / Revue professionnelle trimestrielle - Erkenningsnummer / Numéro de reconnaissance (P-915725)

90 JAAR RODANIA


VOORWOORD/ÉDITO

BESTE LEZERS,

CHERS LECTEURS,

Het schrijven van een voorwoord, relevant in het heden maar vooral toekomstgericht en

met een oog op het verleden, is in deze uitzonderlijke tijdsbubbel een ware opdracht. Ik

heb nagedacht over onze eigen aanpak bij Scaldis. Maar ik heb vooral gekeken naar,

en een analyse gemaakt van hoe de grote wereldgroepen in onze sector deze periode

overbruggen of overleven.

“Klein en fijn” is niet het nieuwe motto, het is het altijd geweest. Als juwelier zijn we

perfect in staat om onze lokale gemeenschap in een straal van 20 / 50 / 500 kilometer

te dienen. Wij hoeven de wereld niet te veroveren. Een sterke financiële gezondheid, geen

overdreven kosten, een eigen visie met een persoonlijke identiteit en we raken al best ver.

Rédiger un avant-propos qui soit fondé et légitime à l'heure où je vous écris – étrange

période s'il en est – mais surtout vis-à-vis d'un proche avenir et sans perdre de vue

le passé, voilà qui s'est révélé doublement difficile. J'ai réfléchi à l'approche que nous

avons adoptée chez Scaldis. Mais surtout j'ai vu et analysé comment les grands groupes

mondiaux ont surmonté cette période ou tenté d'y survivre pour certains.

Over een eigen sterke persoonlijkheid beschikken is fundamenteel. Evenzo is het

fundamenteel om een overzicht te hebben van de wereld van vandaag, dit om de eigen

visie kracht bij te zetten of bij te sturen - hoe kan dit beter dan met Ars Nobilis?!

Velen hebben mij reeds de vraag gesteld “waartoe dient

deze organisatie”. Mijn antwoord luidt steevast "mocht onze

Beroepsfederatie er niet zijn, wat dan?". Ik weet beter dan wie

ook dat het ooit anders was. Ars Nobilis was er voor "de grote".

Sinds een aantal jaren waait er een nieuwe wind door Ars Nobilis,

die alleen versterkt wordt door het nieuwe voorzittersduo en de

Raad van Bestuur die op nieuwe leden kan rekenen. Veranderen,

aanpassen, een vernieuwde mentaliteit: dit vraagt geduld en tijd om

te implementeren.

Als nooit voorheen was Ars Nobilis de voorbije maanden betrokken

bij het praktische, persoonlijke leven van de juwelier. Dat onder

de vorm van het doorsturen van alle overheidscommunicatie, het

leveren van beschermingsartikelen, het aanreiken van adressen van externe leveranciers,

plus nog zo veel meer. Dit alles aan alle juweliers, leden en niet-leden, in het belang van

de sector en van de juwelier. De juwelier die wij, leden van de Raad van Bestuur, mogen

vertegenwoordigen.

Een laatste bedenking: dankzij het intensieve werk van Ars Nobilis en Partners, hebben

wij onze winkels op 11 mei kunnen openen. Het had echter ook anders kunnen lopen…

Wat betekent een jaarlijks lidgeld van € 395 tegenover gedwongen een maand of langer

gesloten blijven. Vandaar deze oproep: neem vandaag nog contact op om uw lidmaatschap

nieuw leven in te blazen en om de sector, samen met uw Beroepsfederatie, te versterken.

Manuel Scheldeman

“Tout ce qui est petit est joli” n'est pas notre nouvelle devise, ça l'a toujours été. Un bijoutier

n'a en principe pas de mal à servir une clientèle locale dans un rayon de 20, 50

ou 500 kilomètres. On ne nous demande pas de conquérir le monde. Une bonne santé

financière, des coûts pas trop élevés, une vision et une identité

fortes permettent déjà d'aller loin.

Développer une vraie identité est fondamental. Il est tout aussi

primordial d'avoir une vue d'ensemble du monde actuel pour

renforcer ou ajuster sa propre vision – et Ars Nobilis n'est-il pas le

medium idéal pour cela ?

On m'a souvent demandé : "À quoi sert cet organisme ?". Et

je réponds : "Mais imaginez si nous n'avions pas de fédération

professionnelle…!" Je sais mieux que quiconque qu'il n'en a pas

toujours été ainsi. À la base, Ars Nobilis était là pour "les poids

lourds". Or, depuis quelques années, un vent nouveau souffle sur

Ars Nobilis, renforcé par un nouveau tandem à la présidence et au

Conseil d'administration, lui-même enrichi de nouveaux membres. Changer, s'adapter,

faire évoluer les mentalités : tout cela exige du temps et

de la patience.

Ces derniers mois, Ars Nobilis s'est impliqué comme jamais dans la vie pratique et

personnelle des bijoutiers. Que ce soit en relayant l'ensemble des communiqués

gouvernementaux, en fournissant toutes sortes d'équipement de protection sanitaire,

en communiquant les adresses de fournisseurs externes, etc. Et ceci pour tous les

horlogers/bijoutiers, qu'ils soient membres ou non, dans l'intérêt du secteur et de la

profession. Des horlogers/bijoutiers que nous, membres du Conseil, sommes à même

de représenter.

Une dernière réflexion… Grâce au travail intensif d'Ars Nobilis et de ses Partenaires,

nous avons pu rouvrir boutique le 11 mai. Pourtant, ce n'était pas gagné… Que pèse

une cotisation annuelle de 395 € par rapport à une fermeture d'un mois ou plus ? D'où

mon appel : contactez-nous dès aujourd'hui pour redonner du souffle à votre adhésion

et renforcer le secteur, en collaboration avec votre fédération professionnelle.

Voorzitters / présidents:

Ondervoorzitters / vice présidents:

Bestuurders / membre du conseil:

Algemeen secretaris / secrétaire général:

Frédéric Schoenmaeckers, Cédric van den Abeele

Manuel Scheldeman, Mickey Bloch

Bram Struyven, Christiaan Van der Veken, Jelle Oostvogels, Nancy Aillery, Pascal Callewaert, Thierry Spitaels, Tomer Reuveni

Marie-Christine Heeren

3


INHOUD/SOMMAIRE

COLOFON/COLOPHON

INHOUD/SOMMAIRE

Cover: Rodania

JEWELS - DIAMONDS - WATCHES - TRENDS - EVENTS - NEWS Prestige Magazine wordt uitgegeven door •

Prestige Magazine est une publication de:

Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken - ARS NOBILIS vzw

Fédération Belge du Bijou et de la Montre - ARS NOBILIS asbl

Priester Cuypersstraat 3, rue Abbé Cuypers 3, 1040 Brussel - Bruxelles

T. +32 (0)499 722 882, E-mail: mail@arsnobilis.be

06 WHAT'S NEW

De nieuwste juwelentrends en hipste horlogemerken van dit moment

Les nouvelles tendances en matière de bijoux et de montres

Prestige Magazine wordt vervaardigd door •

Prestige Magazine est réalisé par:

INK the image builders

Brandekensweg 13, B-2627 Antwerp

T. +32 (0)3 289 27 30, E-mail: info@ink-antwerp.com

www.ink-antwerp.com

12 SHOPPING

Watch out

Fotografie • Photographie :

Sven Geboers

14

14 OP BEZOEK BIJ / CHEZ ...

Wolfers, een huis met een ziel

Wolfers, une maison avec une âme

19 INTERVIEW

Overdracht van een zaak van ouders naar kinderen

Quand les enfants prennent la suite de leurs parents

22

22 PRESTIGE TIME

There are many joys in life that we can not

get enough of. Sun, cocktails, great food

and stunning jewellery.

19

28 ARIA DESIGNS

Juwelen met een personal touch

Des bijoux avec une personal touch

34 COVERSTORY

Rodania back to the future

37 RAYMOND MEEUS

Een wijzerplaat vol leven

Que de vie dans un cadran !

ARS NOBILIS

46 Docenten Cyntra / Professeurs syntra

50 Berichten / Messages

52 Werking in thema-werkgroepen

39 Fonctionnement autour de groupes de travail

57 Leden / Membres

58 AGENDA

Let the countdown begin

Redactie • Rédaction:

INK the image builders in samenwerking met Ars Nobilis

INK the image builders en association avec Ars Nobilis

press@inkbvba.com

Advertentieverkoop • Vente publicitaire:

INK the image builders

Christine Stefens (Media & Editorial Advisor Prestige Magazine)

M. +32 (0)477 47 90 01, E-mail: christine@inkbvba.com

© Copyright 2020

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Prestige Magazine besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de

juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen.

Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs

zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van

welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of

beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.

Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite et/ou

rendue publique sans autorisation préalable de l'éditeur. Le Prestige

Magazine accorde la plus grande attention à l'exactitude des

informations contenues dans le magazine. Des erreurs ne sont

toutefois pas totalement exclues. L'éditeur et les auteurs ne sont

aucunement responsables des dommages, de quelque nature qu'ils

soient, résultant des actions et/ou décisions fondées sur les

informations visées.

4 5


NEW IN

WHAT’S NEW?

Schoonheid is universeel en tevens zeer individueel te interpreteren, het verbindt spontaan mensen met dezelfde smaken, lokt communicatie uit en verlegt grenzen…

Le sens de la beauté est universel et en même temps totalement individuel. Le beau tisse spontanément un lien entre les êtres : il attire ceux dont les goûts se rejoignent,

facilite la communication et déplace les frontières…

01

FEMME ADORÉE

Belle est ce qui est toujours adorée

Femme adorée is een gouden juwelenlijn in 18krt goud voor de hedendaagse, hippe en

trendy vrouw. De collectie bestaat hoofdzakelijk uit matte, geborstelde juwelen in geel goud

geïnspireerd op de natuur en organische vormen.

Femme adorée est une griffe de bijoux en or 18 carats pensée pour la femme contemporaine,

hype et trendy. La collection comprend principalement des bijoux en or jaune mat, brossé,

qui s'inspirent de la nature et de ses formes organiques.

Coming soon: www.femmeadoree.be

02

PONTIAC

altijd verfrissend

Un vent de fraîcheur

Pontiac verrast voortdurend met tal van nieuwe collecties kwaliteitshorloges met

Belgisch design, Zwitsers binnenwerk en saffierglas. De laatste nieuwkomer flirt met

het water, houdt vakantieherinneringen nog wat langer levendig…

Pontiac ne cesse de surprendre avec ses collections toujours renouvelées. Mais ses

montres restent fidèles à un design belge, assorti d'une mécanique et d'un verre

saphir suisses. La dernière-née flirte avec l'eau et prolonge le charme des souvenirs

de vacances…

www.pontiac.watch

03

QLOCKTWO

Tijd kreeg een nieuwe look

Garde-temps new look

Tijd schrijft zijn eigen verhaal, met zijn eigen woorden, duidelijk leesbaar op het

display van de QLOCKTWO creaties. Tijd wordt een uniek beeld aan de wand met

de CREATOR’S EDITION, exclusief genummerd, dat spreekt voor zich.

Le temps écrit sa propre histoire, avec un vocabulaire bien à lui, parfaitement

lisible sur le cadran des créations QLOCKTWO. Ici, le temps se concrétise en une

très belle CREATOR’S EDITION, numérotée et qui parle pour elle-même.

www.qlocktwo.com

6 7


NEW IN

05

BREITLING

Altijd paraat voor nieuwe uitdagingen

Toujours prêt pour de nouveaux défis

De Chronomat verscheen in 1984 ter ere van Breitling’s 100e verjaardag. Hij gaf de mechanische

chronograaf terug de verdiende eervolle plaats in de collecties. Nog steeds zijn de ‘Rouleaux’-armband

en het Breitling Manufacture Caliber 01 uurwerk typerend.

04

SPARKLING JEWELS

Mix en match edelstenen

Mix&match pierres fines et précieuses

La montre Chronomat a vu le jour en 1984 pour marquer le 100e anniversaire de Breitling. La

marque remet à l'honneur son fameux chronographe à remontage automatique au sein de ses

collections. Parmi ses caractéristiques, elle conserve son bracelet "Rouleaux" et son Calibre 01

Manufacture Breitling typiques.

www.breitling.com

Het Nederlandse merk Sparkling Jewels maakt sieraden met een trendy en luxe

uitstraling. De zilveren colliers en oorsieraden zijn zelf samen te stellen. Mix en

Match met verschillende edelstenen om je eigen unieke sieradenset samen te

stellen en maak je collectie compleet met de bijpassende armbanden.

La marque néerlandaise Sparkling Jewels crée des bijoux qui rayonnent d'un

charme aussi tendance que luxueux. Les colliers et boucles d'oreilles en

argent se marient à loisir. Un esprit "mix & match" à base de pierres fines

pour se composer une parure exclusive et compléter sa collection perso avec

les bracelets coordonnés.

www.essencecollections.com

06

BIGLI

Uitmuntend vakmanschap

Excellente exécution

Jouw favoriete Leaves en Mini Waves met witte of bruine

diamant kunnen dankzij Bigli’s unieke signature pasvorm naar

hartelust gecombineerd worden met 7 varianten vervaardigd uit

natuurlijke kleurstenen.

Ces deux modèles parmi les favoris de la griffe, Leaves et Mini

Waves, pavés de diamants blancs ou bruns, peuvent grâce à

la signature Bigli se marier à loisir avec 7 variantes ornées de

pierres fines de couleur.

www.bigli.net


SHOPPING

WATCHout

www.JacquesDuManoir.ch

HUBLOT

Millennial Pink is intrigerend en ondefinieerbaar en

staat voor roze dat niet exclusief voor vrouwen, noch

voor mannen is, maar echt een symbool is voor een

compleet nieuwe generatie.

Intrigant, indéfinissable, le Millennial Pink se pose

aujourd’hui en un rose qui n’est plus l’apanage des

femmes, ni d’ailleurs des hommes, mais bien en

symbole de toute une nouvelle génération.

SEIKO

Ontwerpen die de schoonheid en

het mysterie van de diepzee vastleggen.

Des designs qui capturent la beauté et

le mystère de la mer profonde.

Price: 189 €

DANISH DESIGN

Nieuw van Danish Design: Akilia Mini Link

Two-Tone Gold Green. Met schitterende glans de

herfst in – op naar de feestmaanden!

Nouveau chez Danish Design : Akilia Mini Link

Two-Tone Gold Green. Abordez l'automne avec

éclat... comme un avant-goût des fêtes !

FURLA WATCHES

Furla eert de traditie van bewezen vakmanschap,

gevoel voor schoonheid en innovatieve ontwerpen.

Elke creatie is een eerbetoon aan Italiaans erfgoed

en versmelt wereldwijd culturen.

Furla rend hommage à la tradition du plus bel

artisanat, à un savoir-faire séculaire, à l'amour de

l'esthétique et de l'innovation. Chaque création est

ainsi une ode à l'héritage italien enrichi

d'un creuset de cultures.

VICTORINOX

De nieuwe I.N.O.X. Carbon LE in opvallende

camouflage look weerspiegelt perfect het

DNA van Victorinox. Horloge en zakmes zijn

individueel genummerd als wereldwijde limited

edition van 1500 stuks.

Avec son look camouflage, la nouvelle I.N.O.X.

Carbon LE reflète à la perfection l'ADN de

Victorinox. Montre et couteau de poche sont

numérotés individuellement et font partie d'une

édition limitée à 1500 pièces.

Gtime

info@gtime.be

+32 2 658 01 20

www.gtime.be

INSPIRATION

12


ACHTER DE SCHERMEN/

EN COULISSES

Waar men het vroeger hield bij grote klassiekers, zoals robijnen, blauwe

saffieren, smaragden en diamanten, gaat de gemmologe van het huis Wolfers

vandaag op zoek naar stenen met originele kleuren van grote kwaliteit.

“Daartoe behoren pareltjes als spinellen, saffieren in alle kleuren, tsavoriete

granaat, mandarijnen…”

Cindy Lecomte brengt ons verder uitstekend nieuws: voor een sieraad van

Wolfers, gemaakt in de eigen ateliers van het huis die zich naast het salon

bevinden, moet niet meteen een fortuin worden neergeteld. “Een juweel uit

onze ‘mode’-collecties, waaronder de libellen, kost tussen de 500 en de

7000 euro. Vanaf 7000 euro vind je bij ons unieke stukken. Vanaf 15 000

euro kan je je eigen juweel laten ontwerpen”, bevestigt ze.

Tussen de prachtige, unieke juwelen, vallen ons onder meer een aantal

schitterende ringen op, met stenen in alle kleuren van de regenboog.

Het huis, dat zijn cliënteel perfect weet in te schatten, staat dit laatste met

raad en daad bij in zijn keuze. “Sommige klanten dromen al lang van een

bepaald sieraad”, legt Cindy Lecomte uit. “Ons gekwalificeerd personeel

helpt hen om die droom waar te maken met juwelen op maat, voorzien van

exclusieve stenen. We stellen hen echter altijd voor om ook eens een kijkje te

nemen bij de unieke stukken die we aanbieden: apart en modern, maar ook

verankerd in de geschiedenis van het huis en vooral tijdloos. Want één ding is

zeker: elk stuk dat in onze ateliers is gemaakt heeft een ziel.

OP BEZOEK BIJ ...

WOLFERS

CHEZ ...

WOLFERS

WOLFERS, EEN HUIS MET EEN ZIEL

We geven grif toe dat we erg onder de indruk waren toen we aankwamen

bij het illustere huis Wolfers, gevestigd op de eerste verdieping van het

nummer 1 van de Brusselse Waterloolaan. Als Belg zijn we immers meer

dan trots op dit stukje erfgoed. Wolfers is sinds de art-nouveau-periode

immers een van de toppers van Europa wat juwelen betreft. Het huis

bracht adembenemende stukken voort die hun gelijke niet kennen.

bewonderd in verschillende musea. Indertijd was België een economische wereldmacht,

en stelde Wolfers 250 tot 300 werknemers tewerk die kunstvoorwerpen, sieraden en

zilverwerk ontwierpen. Vandaag is de smaak van de mensen veranderd, en wil niemand

nog een koffieservies of bestek in zilver dat niet in de vaatwasmachine kan worden

gestoken. Hoe mooi het ook is. Het huis concentreert zich daarom al sinds lange tijd op

zijn juwelencollecties.”

WOLFERS, UNE MAISON AVEC UNE ÂME

On avoue qu’on était très impressionné quand on a poussé la porte de

la maison Wolfers, située au premier étage du numéro 1 du boulevard de

Waterloo à Bruxelles. Car en tant que Belge qui se respecte, on est plus

que fier de l’héritage de la Maison Wolfers, l’un des plus grands joailliers

d’Europe, qui a rendu notre capitale célèbre avec ses pièces Art Nouveau

spectaculaires et incontournables.

Eens over de drempel, bevinden we ons in een chique, luxueuze maar ook heel gezellige

ruimte waar een intieme sfeer hangt. Cindy Lecomte, commercieel directeur maar ook

gemmologe of edelsteenkundige, stelt ons met haar brede glimlach meteen op ons

gemak. “De meeste mensen moeten hier hun schroom overwinnen”, legt ze ons uit. “Het

is waar dat Wolfers kan bogen op een illuster verleden. Philippe Wolfers (1858-1929) was

een van de grootsten van zijn tijd. Hij ontwierp naast juwelen ook zilver- en goudwerk en

sculpturen. Zijn creaties, waaronder de beroemde libelle, kunnen vandaag worden

Terwijl we bewonderend kijken naar de hedendaagse collecties, zoals de libelles

bijvoorbeeld, die modern ogen maar tegelijk verankerd zijn in het rijke verleden van het

huis, vallen ons de fantastische kleuren van de gebruikte stenen op. “Vroeger werd er

gesproken over halfedelstenen en edelstenen”, legt Cindy Lecomte uit. “Vandaag hebben

we het over ‘gemstenen’, die zich onderscheiden door hun kwaliteit.”

Une fois entré dans la boutique, chic et luxueuse mais également très conviviale et où règne

une atmosphère intime, on est tout de suite rassuré par le grand sourire de Cindy Lecomte,

directrice commerciale de la maison et également gemmologue. « Beaucoup de gens ont

la même réaction que vous », nous explique-t-elle. « Il est vrai que la maison bénéficie d’un

passé illustre. Philippe Wolfers (1858-1929) était l’un des plus grands de son époque. Il

n’était pas uniquement joaillier mais créait également de l’argenterie, de l’orfèvrerie, des

sculptures... Ses créations, comme la célèbre libellule, peuvent s’admirer dans des musées

14 15


ACHTER DE SCHERMEN/

EN COULISSES

aujourd’hui. A l’époque, la Belgique était l’une des plus grandes puissances au monde et

Wolfers employait entre 250 et 300 personnes pour produire les objets, bijoux et services

d’argenterie. Aujourd’hui les gouts ont changé. On n’a plus envie d’un service à café ou de

couverts en argent qui ne se lavent pas au lave-vaisselle. Depuis des années déjà, la maison

se concentre sur ses collections de joaillerie ».

En découvrant ces superbes collections actuelles, celle des libellules entre autres pour le clin

d’œil à l’histoire mais avec un style contemporain, on est frappé par les tons superbes des

pierres utilisées. « Autrefois, on distinguait les pierres semi-précieuses et précieuses », nous

explique Cindy Lecomte. « Actuellement, on parle de ‘pierre-gemmes’ qui se distinguent par

leur qualité », poursuit-elle. Où, dans le passé, on se limitait aux grands classiques, tels que

les rubis, saphirs bleus, émeraudes et diamants, aujourd’hui, la gemmologue de la maison

Wolfers recherche des pierres de coloris original et de qualité exceptionnelle. On y trouve

des petites merveilles comme des spinelles, des saphirs de toutes les couleurs, des grenats

tsavorites, mandarins…

Une excellente nouvelle : un vrai bijou Wolfers, réalisé dans les ateliers propres de la maison,

qui se trouvent à côté du salon, s’acquiert désormais à un prix abordable. « Nos collections

‘mode’, dont celle des libellules, coutent entre 500 et 7000 euros, A partir de 7000 euros

vous trouverez une pièce unique. Une création sur mesure est réalisée à partir d’un budget

de 15.000 euros », nous confirme Cindy Lecomte.

Parmi ces pièces uniques, on repère des bagues qui brillent de mille feux et qui sont serties

de pierres magnifiques de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

Très près de sa clientèle, la maison met également son savoir-faire à son service. « Certains

clients ont une envie précise », explique Cindy Lecomte. « Notre personnel qualifié les aide

à réaliser leur rêve en leur proposant des pierres exclusives et en développant des bijoux

sur mesure. Toutefois, nous les invitons toujours à découvrir également les pièces uniques

que nous avons créés, des modèles recherchés et aboutis, un mélange d’histoire et de

modernité intemporelle, on peut dire que chaque pièce qui sort de notre atelier a une âme. »

16


OVERDRACHT VAN EEN ZAAK

OVERDRACHT VAN EEN

ZAAK VAN OUDERS NAAR

KINDEREN

EEN FAMILIALE, EMOTIONELE EN SECTORIËLE UITDAGING

De overdracht van een handelszaak is onvermijdelijk een emotioneel sterk

geladen gebeurtenis, een mijlpaal die het einde van de eigen carrière markeert,

maar evenzeer een hopelijk succesvolle nieuwe toekomst inluidt voor de zaak.

Het is echter evenzeer een cruciaal gegeven voor het voortbestaan van de sector.

De overname verschilt duidelijk wanneer het over één enkel kind gaat dat de

ouderlijke zaak zal verderzetten, alle kinderen die instappen ofwel, het meest

voorkomende, één kind dat de zaak overneemt, terwijl broers/zussen hun

deel opeisen. In het eerst geval kan ‘gunning’ door de overlater een belangrijk

verschil maken en de overdracht vergemakkelijken. In het laatste geval is het

zeer belangrijk om ruzie te vermijden, in nauw overleg tot de meest haalbare

oplossing te komen.

VIJFJARIG VOORTRAJECT MET JAARLIJKSE EVALUATIE

Een voorbeeld uit de praktijk biedt vaak de beste inspiratie. In dit voorbeeld is

de vader oprichter van de zaak en gaat de zoon er op zelfstandige basis aan de

slag om er voeling mee te krijgen. Dit gebeurt 5 jaar voor het vooropgestelde

overdrachtsjaar. Jaarlijks wordt een evaluatie opgemaakt om na te gaan of de

verderzetting door de zoon kan lukken. Tevens wordt jaarlijks een financiële

evaluatie gemaakt door de boekhouder en een aangestelde bedrijfsrevisor. Aan

de hand van de voorliggende cijfers ontkiemde een optimaal overnametraject,

dat ook het akkoord wegdroeg van de andere familieleden die geen interesse

toonden in de verderzetting van de ouderlijke zaak.

Het overnametraject voorziet in een parallel blijven meedraaien van de

vader gedurende 5 jaar, die een loon krijgt uitbetaald. De overname gebeurt

tweefasig: één deel per direct betaalt als backservice in een lopend

pensioenverzekeringsfonds; een tweede deel via een dubbele lening. De eerste

lening wordt privé aangegaan door de zoon, een tweede lening afgesloten door

de zaak (vennootschap). Deze regeling maakt dat de overname maximaal uit

de zaak wordt gefinancierd en zo haalbaarder werd gemaakt voor de zoon.

Om dezelfde reden worden gedurende 5 jaar vanuit de vennootschap reserves

opgebouwd voor de liquidatiebonus. Bovenop de vennootschapsbelasting worden

hierop gedurende 5 jaar belastingen betaald.

ENKELE AANBEVELINGEN

Het is essentieel om een overname vroegtijdig in te luiden, bespreekbaar te

maken en er alle familieleden bij te betrekken. De tijd nemen om de overname

goed uit te werken schept vertrouwen bij alle betrokken partijen. Probeer zoveel

mogelijk uit te gaan van de intrinsieke waarde van de zaak om een overname in

de hand te werken en tot een succes voor allen te maken. Een terugverdientijd

van de overnameprijs op ≤ 7 jaar is aangewezen. Dat is ook wat banken

verwachten, al eisen ze soms ook een kortere termijn. De laatste euro nastreven

loopt meestal slecht af. In eigen land wordt voor een overname vrijwel altijd

naar de naaste familie gekeken, maar durf ook een overname daarbuiten te

overwegen, bv. door trouwe medewerkers.

www.spiriticons.com

Vanuit de sector horen we steeds nadrukkelijker pleiten dat juweliers en

horlogespeciaalzaken de kans op een gezonde overname niet mogen laten

liggen. De zichtbaarheid van de sector in het straatbeeld is van levensbelang.

Wanneer slechts enkele zaken overblijven, draait dit voor allen slecht uit, zullen

allen omzet inboeten door een teruglopende interesse in de sector.

Linda D’haes - 0468 47 22 47 · linda.dhaes@spiriticons.com

19


PRENDRE LA SUITE

QUAND LES ENFANTS

PRENNENT LA SUITE DE

LEURS PARENTS

UN DÉFI FAMILIAL, ÉMOTIONNEL ET SECTORIEL

Transmettre une affaire ne va jamais sans son lot d'émotions. C'est, en effet, une

étape qui marque la fin de sa propre carrière, mais qui annonce aussi un nouvel élan

prometteur pour l'entreprise. Un passage de flambeau qui peut être tout aussi crucial

pour la survie de l'entreprise.

La reprise d'une affaire n'est pas la même selon qu'elle passe à un enfant unique

qui décide de poursuivre l'activité parentale, à tous les enfants ou enfin – cas le

plus fréquent - à un seul enfant qui reprend l'affaire, tandis que ses frères et sœurs

réclament leur part. Dans le premier cas, l'attribution par le cédant peut faire toute la

différence et faciliter le passage de flambeau. Dans le dernier cas, il est très important

de se concerter et d'éviter toute dispute, afin de parvenir à la meilleure solution.

PLAN QUINQUENNAL ET ÉVALUATION ANNUELLE

Rien de tel qu'un exemple pratique pour y voir plus clair. Imaginons qu'un père ait

créé une entreprise et que son fils se lance à son tour en indépendant, le temps de se

mettre le pied à l'étrier. Il le fait cinq ans avant la date de la passation d'affaire. Chaque

année, une évaluation est faite pour voir si la reprise par le fils a des chances de réussir.

Une évaluation financière peut également être effectuée chaque année par le comptable

et un réviseur d'entreprise. On prévoit un processus de reprise optimal sur la base des

chiffres mis à jour. Ce processus reçoit l'assentiment des membres de la famille qui ne

se sont pas montrés intéressés par la reprise de l'affaire parentale.

Le processus de reprise prévoit que le père continue à travailler parallèlement pendant

5 ans et touche un salaire. La reprise se déroule en deux phases : une partie est payée

immédiatement en tant que service antérieur et versée à une caisse d'assurance

pension en cours ; une deuxième partie est financée grâce à un double prêt. Le premier

prêt est contracté à titre privé par le fils, un second prêt est contracté par l'entreprise

(société). Cet arrangement garantit une reprise financée au maximum par l'entreprise

elle-même et donc d'autant plus accessible pour le fils. Pour la même raison,

l'entreprise constitue des réserves pour le bonus de liquidation pendant une période de

5 ans. En plus de l'impôt sur les sociétés, des taxes seront dues pendant 5 ans.

QUELQUES RECOMMANDATIONS

Il est essentiel d'initier la reprise sans tarder, de la rendre négociable et d'impliquer tous

les membres de la famille. Rien de tel que de prendre son temps et de tout préparer

soigneusement si l'on veut mettre en confiance les parties concernées. Appuyez-vous

autant que possible sur la valeur intrinsèque de l'entreprise pour faciliter la reprise et en

garantir le succès pour toutes les parties. On recommande un remboursement sur ≤

7 ans. C'est également ce qu'attendent les banques, même si elles exigent parfois un

délai plus court. La tendance à compter le moindre euro passe en général assez mal...

Dans son propre pays, on se tourne le plus souvent vers sa famille proche quand il

s'agit de reprendre une affaire. Mais pourquoi ne pas envisager une reprise en dehors

de ce cercle intime, par exemple imaginer que des employés fidèles puissent reprendre

le flambeau ?

Le secteur fait valoir que les bijoutiers et les horlogers ont tout intérêt à ne jamais laisser

passer une chance de reprise saine. La visibilité de ce secteur qui a pignon sur rue est

d'une importance vitale. S'il ne devait rester que quelques rares bijoutiers-horlogers sur

la place, ce serait néfaste pour tout le monde et le chiffre d'affaires s'en ressentirait vite,

en raison de la baisse d'intérêt pour le secteur.

www.bloch-and-co.be

blochenco@skynet.be • +32 3 2343717

20


PRESTIGE TIME

PRESTIGE TIME

Kasius

Prestige

time

There are many joys in life that we can not get enough of. Sun, cocktails, great

food and stunning jewellery. Whenever the opportunity rises to combine some of

those amazing pleasures, we will never hesitate. We just want it all!

Blush

22 23


PRESTIGE TIME

PRESTIGE TIME

Aria Designs Antwerp

Good food

great mood

Your

newest

guilty

pleasure

PDPAOLA

Al Coro

Gold, gold, gold... you can never go wrong

with a touch of gold. On your ears, around

your wrist or stacked up on your fingers. We

are happy to inspire you with these trendy

must-have jewellery pieces.

24 25


PRESTIGE TIME

PRESTIGE TIME

C'est

la vie,

blueberry

Italo Bottene

Official Distributor Belux

26

Jewellers often get inspired by the miracles of nature. Its beauty, its

flow... the soft shape of leaves and flower petals, the colour of its fruits,

the sources of inspiration are endless

Rue du Charron 284 - B-1420 Braine-l’Alleud

Tel: 0032 (0)2 772 25 50 www.vincentgaye.com


ARIA DESIGNS

Diamonds

meet

- by Aria Designs Antwerp

MIJN VERHAAL

Als klein meisje al werd ze aangetrokken door mooie juwelen. De fascinatie van die

oneindige schittering van edelstenen en edele metalen, de sierlijke vormgeving en de

elegantie die ze de drager verlenen, nestelden zich diep in haar persoonlijkheid.

Thuis vond ze een creatieve voedingsbodem als dochter van een topchef. Liefde voor

het vak, een passie voor perfectie,… het werd liefdevol en vlot overgeheveld naar de

jongere generatie.

MON HISTOIRE

Toute petite déjà, elle était attirée par les joyaux. Le merveilleux éclat des pierres et

des métaux précieux exerçait sa fascination, tout comme leur design et l'élégance que

confèrent les bijoux à celle qui les porte. Tout cela a profondément façonné sa personnalité.

C'est à la maison, auprès d'un père chef de grand talent qu'elle a trouvé un terreau créatif

idéal. L'amour du métier et une passion pour l'excellence ont été transmis avec amour et

sans le moindre heurt à la jeune génération.

De juwelencollecties van Aria Designs Antwerp zijn gegroeid uit het leven. Elk juweel

vertelt een verhaal, laat een stukje intieme connectie toe tussen de drager en de

ontwerpster. Zij zweert bij authenticiteit, wil zich niet laten meeslepen door wat anderen

doen, om de zuiverheid van haar eigen creaties te vrijwaren. Ze is trots, eerlijk en

consequent met wat ze doet. Zo maakt ze de wereld tot de hare!

Les collections Aria Designs Antwerp plongent leurs racines au cœur même de la vie.

Chaque création raconte une histoire et noue un lien intime entre le vécu de la créatrice et

celui de la femme qui arbore ses bijoux. Elle ne jure que par l'authenticité, refuse de suivre

aveuglément le flot et entend bien préserver la pureté de ses créations. Fière et honnête,

elle reste cohérente dans tout ce qu'elle fait. C'est ainsi qu'elle s'approprie le monde !

Stay safe and healthy,

Pascale Van Maele

E-mail: pascale@aria-designs.com · T.: +32 (0) 492 108 452

pascalevanmaele ariadesignsantwerp

28

Met dank aan restaurant Eyckerhof


ARIA DESIGNS

Aria Designs Antwerp steunt op ruim 30 jaar ervaring en persoonlijkheid. Voortdurend beter doen is de

drijfveer; luisteren naar de omgeving en dagelijks leren wijzen de weg naar steeds meer schoonheid en

individualiteit in de toekomst. Aria Designs Antwerp is vastberaden zichzelf te blijven.

Aria Designs Antwerp s'appuie sur plus de 30 ans d'expérience et de personnalité. Son mantra ?

Se dépasser ; être à l'écoute de son environnement et défricher, jour après jour, la voie vers plus de beauté

et d'individualité. Aria Designs Antwerp est déterminée à rester fidèle à elle-même.

Met dank aan restaurant Lys d'Or

31


Italiaanse elegantie

EN LEVENSVREUGDE

“Het creëren van juwelen is zich begeven in een wereld van schoonheid,

kunst en harmonie. Het betekent zoveel als het ontdekken van poëzie

in de essentie van de vormen. Het is een veroveringsreis die over

onverwachte horizonten voert, waar design en verlangen elkaar

ontmoeten”. Dat is de samenvatting van het creatief avontuur dat

Pesavento aandurfde.

Marino Pesavento en Chiara Carli begonnen vanuit een heel andere achtergrond hun

‘avontuur’ in 1986 met de overname van een hoogwaardige productiefaciliteit voor

juwelen. Naast de productie van exclusieve stukken voor derden, met trotse vermelding

‘Made in Italy’, groeide een creatieve tak binnen de onderneming. ‘Pesavento’

werd geboren als eigen merk en groeide gestaag met nieuwe collecties. Vandaag

is Pesavento in meer dan 60 landen wereldwijd vertegenwoordigd. Chiara Carli is

verantwoordelijk voor de creatieve ontwikkeling en de communicatie van het merk;

Marino Pesavento is directeur van de productie, gevestigd in Vicenza, 60 kilometer ten

westen van Venetië in de regio Veneto.

PESAVENTO

ONTDEK DE NIEUWE ‘FOREVER CHIC’-COLLECTIE

Pesavento zal op 13, 14 en 15 september aanwezig zijn op de Retailbeurs Utrecht, die

doorgaat in de Trade Mart Utrecht, gelegen aan het Jaarbeursplein. Hier viert de ‘Forever

Chic’-collectie première voor de Benelux. ‘Forever Chic’ is geïnspireerd op de klassieke

kettingschakel. De buitenzijde van de schakels is uitgevoerd in 18 karaat verguld zilver;

de binnenzijde is afgewerkt met ‘Polvere di Sogni’, vrij vertaald ‘Stof van dromen’, een

specialiteit van het huis. Het gaat om een natuurlijk keramisch materiaal, waarvan

microscopisch kleine deeltjes worden aangebracht over het oppervlak.

SOCIAAL ENGAGEMENT

De Covid-19 pandemie sloeg hard toe in de regio Veneto. Pesavento heeft een

warme band met zijn medewerkers en verleende zijn medewerking aan diverse

hulporganisaties. Maar ook in normale tijden investeert het bedrijf in zeer uiteenlopende

culturele en onderwijsprojecten, organiseert het master classes voor jongeren, om

creativiteit en kunst te stimuleren.

“Het basismateriaal is zilver, veredeld met een laagje 18 karaat roségoud” initieert

Xavier Fryns van Beminor, de Benelux-distributeur voor Pesavento. “Pesavento focust

op creativiteit, detaillering, zorg voor de uitvoering en toegankelijkheid. De collecties zijn

zeer modieus, verfrissend speels en sympathiek geprijsd”.

Pesavento staat ook voor een bijzonder hechte relatie tussen Italië en België. Xavier

Fryns: “Toen Marino Pesavento en Chiara Carli in de juwelenbranche stapten, ging hun

eerste factuur naar mijn vader, hun eerste klant. Vandaag leeft die amicale band verder

via onze Benelux-distributie. Pesavento is bijzonder trots op hun distributeursnetwerk,

waarmee ze een lange termijn samenwerking nastreven”.

JOIE DE VIVRE ET

élégance à l'italienne

“La création de bijoux revient à se mouvoir dans un monde de beauté,

d'art et d'harmonie. Un peu comme découvrir de la poésie dans l'essence

des formes. C'est partir à la conquête d'horizons inattendus, où le design

et le désir se rencontrent”. Voilà, résumée en quelques mots, l'aventure

créative et pleine d'audace de Pesavento.

Marino Pesavento et Chiara Carli ont démarré leur "aventure", en 1986, au départ d'un

tout autre background, en reprenant une manufacture de bijoux premium. À côté de la

production de pièces exclusives pour des tiers, frappées du fier sceau "Made in Italy",

une branche créative a rapidement vu le jour au sein de l'entreprise. La marque maison

a été baptisée Pesavento et s'est régulièrement enrichie de nouvelles collections.

Aujourd'hui, Pesavento est présent à l'international dans plus de 60 pays. Chiara Carli

est responsable du développement créatif et de la communication ; Marino Pesavento,

directeur de production, est basé à Vicence, à 60 kilomètres à l'ouest de la Cité des

Doges, en Vénétie.

Pesavento cultive aussi des liens privilégiés entre l'Italie et la Belgique. Xavier

Fryns : “Lorsque Marino Pesavento et Chiara Carli se sont lancés dans le domaine

du bijou, leur première facture était adressée à mon père, leur tout premier

client. Aujourd'hui, un lien d'amitié se perpétue via notre réseau de distribution

au Benelux. D'alleurs, Pesavento est particulièrement fier de son réseau de

distributeurs, garant de collaborations à long terme.”

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE COLLECTION "FOREVER CHIC"

Les 13, 14 et 15 septembre, Pesavento sera présent à la Retailbeurs d'Utrecht, au

Trade Mart Utrecht, sur la Jaarbeursplein. L'occasion de lancer en avant-première

au Benelux la collection "Forever Chic", inspirée du maillon chaîne classique.

L'extérieur des maillons est réalisé en argent plaqué or 18 carats ; l'intérieur

est fini à la "Polvere di Sogni", littéralement "Poussière de rêve", une spécialité

maison. Il s'agit d'un matériau en céramique naturelle, dont la surface est

recouverte de particules microscopiques.

Distr. Excl. Benelux: BEMINOR

T: +32 11 222110 – M: info@beminor.be

“Le matériau de prédilection est l'argent anobli d'une fine couche d'or rose 18 carats,”

explique Xavier Fryns de Beminor, le distributeur de Pesavento pour le Benelux.

“Pesavento met l'accent sur la créativité, l'art du détail, le soin apporté aux finitions

et l'accessibilité des bijoux. Les collections sont tendance, ludiques et proposées

à prix doux.”

UN ENGAGEMENT SOCIAL

La pandémie de Covid-19 a durement frappé la Vénétie. Pesavento tisse une

relation chaleureuse avec ses employés et coopère avec divers organismes

d'entraide. En temps normal aussi, la société investit dans une large éventail de

projets culturels et éducatifs. Elle organise notamment des master classes pour les

jeunes, afin de stimuler l'art et la créativité.

33


COVERSTORY

‘New RODANIA’ zal alles in het werk stellen om de roem uit een rijk verleden vandaag verder te laten

openbloeien. ‘New RODANIA’ zet volledig en exclusief in op de vakhandel-juwelier en sluit verkoop

via het internet uit. Het unieke fysieke verkoopkanaal vormt de exclusieve schakel tussen het merk

RODANIA en de consumenten.

De drie nieuwe eigenaars zijn overtuigd dat de consument positief zal reageren op de nieuwe jeugd

van het merk en dit spannende avontuur tot een succes zal laten uitgroeien. Samen met uw ervaring

en energie zullen de RODANIA-producten enthousiast onthaald worden.

---

RODANIA célèbre son 90e anniversaire, un jalon primordial pour ce grand

nom au riche passé, car il marque le début d'une seconde jeunesse. Avec "New

RODANIA", trois partenaires expérimentés se lancent dans un nouveau

projet : relever le défi d'un avenir plein de promesses pour une marque à

l'histoire foisonnante.

Voici quelques mois, à l'initiative de Christian Frommherz, des négociations ont été entamées en vue

d'une reprise. Christian est propriétaire de deux centres de production et de plusieurs griffes "Swiss

Made", notamment Roamer et Jacques du Manoir. Les négociations ont abouti et donné lieu à la

naissance de "New RODANIA".

RODANIA

BACK

to the future

RODANIA viert zijn negentigste verjaardag, meer dan een mijlpaal voor deze

vertrouwde naam met rijke geschiedenis, want meteen het begin van een nieuwe

jeugd. Met ‘New RODANIA’ hebben drie ervaren partners een uitdagend

project opgestart, dat het merk naast een rijke geschiedenis ook een hoopvolle

toekomst zal schenken.

NÉE D'UNE BELLE EXPÉRIENCE ET D'UNE AMITIÉ BELGO-SUISSE

"New RODANIA" s'est développée grâce à la précieuse contribution de Jan Ausloos, un fidèle

collaborateur de Montebi, une firme au sein de laquelle il est actif depuis plus de 40 ans. Patrick

Gelder, propriétaire de Gtime et maintenant distributeur de RODANIA pour le Benelux et la France,

s'est, lui aussi, lancé dans ce projet ambitieux.

Le partenariat vise à offrir à RODANIA de nouvelles perspectives d'avenir. Une structure commune vient

d'être mise en place, sous le nom de "RODANIA International". L'entreprise aura un double siège : d'une

part, les bureaux de Gtime à Overijse et, d'autre part, Wallbach, sise dans la région bâloise, en Suisse.

La collection "New RODANIA" compte plus de 120 références et s'appuie sur la riche histoire de cette

marque nonagénaire. Et ce, dans le plus pur respect de l'ADN de RODANIA : des produits de grande

qualité à la mécanique suisse, tant pour dames que pour hommes. Les montres se distinguent par leur

design sport ou classique et élégant, à des tarifs toujours accessibles, dans une fourchette de prix allant

de 99 à 349 euros. Les montres RODANIA jouissent d'une garantie exclusive de cinq ans (3 ans +2).

Enkele maanden geleden werden op initiatief van Christian Frommherz overnamegesprekken

opgestart. Christian eigenaar van twee productiecentra en verschillende ‘Swiss Made’-

merken, waaronder Roamer en Jacques du Manoir. De gesprekken zijn inmiddels succesrijk

afgerond met de geboorte van ‘New RODANIA’.

GEGROEID UIT ERVARING EN ZWITSERS-BELGISCHE VRIENDSCHAP

‘New RODANIA’ is gegroeid vanuit de waardevolle inbreng van Jan Ausloos, een trouw

medewerker bij Montebi, waar hij al meer dan 40 jaar werkzaam is. Daarnaast stapte

Patrick Gelder, eigenaar van Gtime en nu verdeler van RODANIA voor de Benelux en

Frankrijk in het uitdagende project.

Het partnership heeft als doel om RODANIA een nieuwe toekomst te schenken. Daartoe

wordt een gezamenlijke nieuwe structuur opgezet onder de werknaam ‘RODANIA

International’. De onderneming zal een dubbele thuis hebben: enerzijds de kantoren van

Gtime gelegen in Overijse en anderzijds Wallbach, gelegen in de Zwitserse regio Basel.

De collectie van ‘New RODANIA’ telt meer dan 120 referenties en bouwt verder op de rijke

geschiedenis van het negentigjarig merk. Het vertrouwde DNA van RODANIA wordt met

groot respect behouden: kwalitatieve producten met een Zwitsers binnenwerk voor zowel

dames als heren, gekenmerkt door een sportief of klassiek-elegant design, aangeboden

tegen zeer toegankelijke prijzen binnen een prijsvork van 99 tot 349 euro. Alle RODANIAhorloges

genieten een exclusieve waarborg van vijf jaar (3+2 jaar).

HISTORISCH VERANKERD, HEDENDAAGS COMMUNICATIEF

‘New RODANIA’ koestert de naamsbekendheid van het merk en zal ruim investeren in

het uitdragen ervan om de verkoop te stimuleren. Alle moderne communicatiemiddelen

als sociale media, sponsoring, product placement, enz. zullen ingezet worden om onze

doelstellingen te behalen. Daarnaast worden instrumenten die zich in het verleden bewezen

hebben – denk maar aan wielerwedstrijden, catalogi voor de consumenten, wedstrijden,

beperkte edities, POS-materiaal,… – zeker niet vergeten.

* Collectie van 120 stuks (M&V) / Une collection de 120 pièces (M&V)

* 99 € - 349 €

* Swiss movement

* Safierglas / Verre saphir

* 5 jaar garantie (3 + 2 jaar) / 5 ans de garantie (3 ans + 2)

* Geen verkoop op internet / Pas de vente via Internet

* Communicatie plan / Plan de communication

* info@gtime.be

ANCRAGE HISTORIQUE, COMMUNICATION D'AUJOURD'HUI

"New RODANIA" chérit sa notoriété et continuera d'investir largement dans la promotion de la marque,

afin de booster les ventes. Tous les moyens de communication actuels – réseaux sociaux, sponsoring,

placement de produits, etc. – seront mis en œuvre pour atteindre ses objectifs. En outre, les moyens qui

ont fait leurs preuves par le passé – courses cyclistes, catalogues pour les consommateurs, concours,

éditions limitées, matériel de PLV (publicité sur le lieu de vente)... ne seront pas en reste.

"New RODANIA" s'efforcera de continuer à porter au sommet la gloire d'un riche passé. "New RODANIA"

s'adresse entièrement et exclusivement aux bijoutiers professionnels et ne fera pas de vente en ligne.

Les canaux de vente physiques constituent, encore et toujours, le lien unique et privilégié entre la

marque RODANIA et les consommateurs.

Les trois nouveaux dirigeants sont convaincus que les consommateurs réagiront de manière positive.

La marque a encore de très belles années à vivre et atteindra son centenaire sans encombre. Avec et

grâce à ses fidèles revendeurs !

34 35


INTERVIEW RAYMOND MEEUS

EEN WIJZERPLAAT

vol leven!

Firma Elan lanceert dit jaar het gloednieuwe, Italiaanse juwelenwerk ‘Femme

Adorée’. Geïnspireerd door de natuur, ontwierpen boegbeelden Fabiaan

& Gregory een prachtige collectie die de hedendaagse trends vertaalt naar

elegante juwelen. De perfecties en imperfecties van het natuurlandschap

vormen de basis van deze jonge collectie waarin mat goud, blinkend goud en

diamant prachtig gecombineerd worden.

Cette année, la firme Elan lance sur le marché une toute nouvelle griffe italienne

de bijoux, Femme Adorée. Inspirés par les trésors de la nature, les créateurs

Fabiaan & Gregory ont imaginé une superbe collection qui traduit les tendances

du moment en autant de bijoux élégants. Les perfections et les imperfections de

la nature forment la base de cette collection à la fraîcheur réjouissante, où l’or

brossé, l’or brillant et le diamant s’allient pour le meilleur.

Fabiaan Dewaele : 0478/42 15 98 • Gregory Dewaele : 0474/68 53 53 • info@femmeadoree.be

Raymond Meeus studeerde af als horlogemaker en ging ook meteen

aan de slag in het vak. ‘Durven grenzen verleggen en zoeken naar

uitdagingen’ was toen al zijn kijk op het leven. Na één jaar in dienst te

hebben gewerkt bij de garantie-afdeling van Citizen, koos hij ervoor

eigen paden te bewandelen.

Naast zijn activiteiten als officieel Servicecenter van Omega en Servicecenter

van Breitling maakt Raymond Meeus wijzerplaten op. Tijdens zijn eerste jaren

als ‘Uurwerkatelier Meeus’ stelde hij vast dat in eigen land niemand zich hierop

had toegelegd: “Uitwijken naar het buitenland was de enige optie. Voor mij de

aanzet voor een specialisatie naast het herstellen, onderhouden en opmaken

van uurwerken”. Samen met een matrijzenmaker heeft Raymond zijn eerste

drukpers op maat ontwikkeld voor het opmaken van wijzerplaten. Sinds enkele

jaren is ‘Uurwerkatelier Meeus’ overgeschakeld op een nieuw toestel waarbij elke

handeling tot in het kleinste detail kan worden afgesteld.

Raymond Meeus: “Na het bespreken met de klant van alle mogelijkheden van de

opmaak, bepaalt deze hoe ver de restauratie van een horloge mag gaan, of de

kosten voor de werken opwegen tegenover de waarde van het horloge, al moet je

dat laatste zeker niet te veel linken aan de aankoopprijs of actuele marktwaarde.

Heel vaak is de emotionele waarde van het stuk belangrijker en doorslaggevend

om een grondige opmaak te laten uitvoeren”. Om de klant een duidelijk inzicht

te geven in de werken die idealiter moeten uitgevoerd worden, de kosten en de

verantwoording daarvan, wordt een gedetailleerd bestek opgemaakt en uitvoerig

besproken met de klant. “Steeds meer particulieren vinden via Google de weg naar

mijn atelier” stelt Raymond Meeus vast. “Liefhebbers gaan heel gericht op zoek

naar vakmensen waar ze hun uurwerken best kunnen toevertrouwen”.

HET VOLLEDIGE PAKKET

Voor Raymond Meeus is het geheel essentieel; alles moet gewoon kloppen. Het gaat

om het binnenwerk, de kast en uiteraard ook de wijzerplaat. ‘Opmaken’ mag zeker niet

verward worden met ‘als nieuw’ namaken! Raymond Meeus verduidelijkt: “Bij opmaken

gaat het erom het horloge in zijn originele staat op te waarderen met behoud van de door

de jaren ontstane natuurlijke patine. Dat is vooral bij vintage-horloges heel belangrijk”.

Zijn unieke specialisatie is het opmaken van wijzerplaten. Dat is grotendeels uiterst verfijnd

handwerk, maar er komt ook een heel specifieke uitrusting aan te pas die zeer zeldzaam

is. “Namaken van het origineel is uit den boze” benadrukt Raymond Meeus, die zelf alle

expertise verworven heeft voor het opmaken van wijzerplaten.

36


INTERVIEW RAYMOND MEEUS

INTERVIEW RAYMOND MEEUS

Que de vie dans

UN CADRAN !

Sitôt son diplôme d'horloger en poche, Raymond Meeus s'est mis à

l'œuvre. "Oser repousser les limites et relever de nouveaux défis", tel

était alors son mantra. Au bout d'un an passé au département garantie

de Citizen, il a choisi de prendre son indépendance et de suivre sa voie.

“Daarom moet de originele wijzerplaat na te zijn bevrijd van de wijzers, eerst helemaal uit

elkaar genomen worden. Het gaat dan in het bijzonder om de indexen die gemonteerd

zijn en met uiterst fijne pennetjes door de wijzerplaat steken. Zij krijgen afzonderlijk een

behandeling en worden zorgvuldig aan kant gelegd tot ze weer hun oorspronkelijke plaats

mogen innemen”.

‘Een wijzerplaat zit vol leven’ leert ons Raymond Meeus aandachtiger kijken. “Let op reliëf

en kleurnuances in het oppervlak, de schaduwen… Al deze eigenschappen moeten exact

bewaard blijven na het opmaken”. De kale wijzerplaat ondergaat een aantal behandelingen

zoals ontvetten, opschuren, verzilveren, vergulden,… om ze daarna haar oorspronkelijke

levendigheid terug te schenken. Vooraf is daartoe een grondige kleuranalyse gemaakt.

HET VERDICT

De wijzerplaat wordt volledig hertekend, waarbij een meerlagig scannen van het origineel

een belangrijke hulp biedt. Zijn zoon is hier sinds enige tijd ook bij betrokken. Aan de

hand van de scan kan er een etsplaat (drukplaat) gemaakt worden met een precisie tot

op de micron. Het drukken van alle aanduidingen op de wijzerplaat is de finale stap in het

opmaken, waar het meteen perfect moet zijn. “Corrigeren mag je vergeten!” benadrukt

Raymond Meeus. “Niet zelden moet je 3 tot 4 maal herbeginnen en telkens jezelf motiveren

dat ook echt te doen. De moeilijkheid zit in vele aspecten, maar vooral de uiterst precieze

kalibratie van de druktampons bij de verschillende drukdoorgangen is onontbeerlijk,

zonder de keuze van de vorm en hardheid van de tampon uit het oog te verliezen, evenmin

als de samenstelling van de druklak. Toch laten sommige wijzerplaten zich niet 100%

perfect opmaken omwille van de legering van de oude wijzerplaat”. Momenteel wordt de

overstap naar het maken van een etsplaat op basis van lasertechnieken onderzocht, een

procedé dat toelaat sneller en nog preciezer te werken, maar ook een belangrijke evolutie

betekent in het beveiligen van de toekomst voor deze unieke specialisatie.

“Elke stap van het opmaakproces vereist uiterste precisie, maar bovenal de discipline om

zeer kritisch te zijn tegenover jezelf” getuigt Raymond Meeus. “Als ik een foutje zie in het

resultaat, dan ziet de klant dat zeker. Dat mag je niet laten gebeuren. Dan moet je de eer

aan jezelf houden en herbeginnen tot het perfect is!”.

uu

KENNIS DELEN

De 30 jaren ervaring in het restaureren, herstellen en het opmaken van uurwerken

zette Raymond aan tot het organiseren van een cursus in zijn atelier. De Covid-19

pandemie heeft voor de uitvoering hiervan op dit moment anders beslist. De 100

pagina’s dikke cursus voor de deelnemers ligt klaar.

Outre ses activités de centre de service officiel d'Omega et de centre de service

pour Breitling, Raymond Meeus s'est mis à ciseler des cadrans de montres.

Au cours des premières années de l'Atelier d'horlogerie Meeus, il s'est rendu

compte qu'il y avait un sérieux manque dans ce domaine en Belgique : “La seule

solution consistait à aller chercher de l'expertise à l'étranger. Pour moi, cela a

été le début d'une spécialisation en plus de la réparation, de l'entretien et de

la fabrication de montres”. Avec un concepteur de matrices, Raymond a mis

au point sa première presse sur mesure pour la fabrication de cadrans. Depuis

quelques années, l'Atelier d'horlogerie Meeus a adopté un nouvel appareil qui

permet de régler chaque étape dans les moindres détails. “Après avoir discuté de

toutes les possibilités avec le client, c'est à lui de décider jusqu'où il veut pousser

la restauration d'une montre, et voir si le coût en vaut la peine par rapport à la

valeur de la pièce.

Même s'il ne faut pas trop lier celle-ci au prix d'achat ou à la valeur marchande

actuelle. Très souvent, la valeur émotionnelle compte bien plus dans la décision

d'entreprendre ou non les travaux de remise en état du garde-temps."

Pour que le client se fasse une idée claire du travail à effectuer dans l'idéal,

y compris les coûts et leur justification, l'atelier établit un cahier des charges

détaillé, avant une discute à bâtons rompus. “De plus en plus de particuliers

s'adressent à mon atelier via Google”, constate Raymond Meeus. “Les passionnés

se mettent en quête d'artisans auxquels ils savent qu'ils pourront confier leurs

montres en toute confiance.”

LE "FULL PACKAGE"

Pour Raymond Meeus, c'est l'ensemble qui est essentiel : tout doit être tip-top, l'intérieur

du garde-temps, son boîtier et, bien sûr, le cadran. Attention, une restauration n'est pas

une 'remise à neuf' ! Raymond Meeus de préciser : "La restauration consiste à remettre

la montre dans son état d'origine, tout en conservant la patine naturelle qui s'est

développée au fil des ans. C'est particulièrement important pour les montres anciennes".

La grande spécialité de Raymond demeure la fabrication de cadrans. Il s'agit en grande

partie d'un travail manuel hyper raffiné, mais qui implique aussi un équipement très

spécifique et peu courant, qu'on se le dise. “Il n'est pas question de copier l'original”,

insiste Raymond Meeus, qui a lui-même acquis patiemment l'expertise nécessaire.

“C'est pourquoi, après avoir été libéré les aiguilles, le cadran d'origine doit d'abord

être entièrement démonté. Je pense en particulier aux index qui sont montés et insérés

à travers le cadran avec des aiguilles très fines. On les restaure à part et on les met

soigneusement de côté, jusqu'au moment de les remettre en place.”

'Un cadran, c'est plein de vie', assure Raymond Meeus. Et quand on affûte son regard,

quoi de plus vrai ? “Observez le relief aux couleurs nuancées, les ombres… Toutes

ces propriétés doivent être conservées exactement telles quelles après la restauration.”

Le cadran mis à nu subit une série traitements tels que le dégraissage, le ponçage,

l'argenture, la dorure... pour lui redonner toute sa vivacité d'origine. Pour cela on effectue

au préalable une analyse approfondie des couleurs.

LE VERDICT

Le cadran est entièrement redessiné, notamment grâce à un scan multicouches de

l'originel, un procédé bien utile. Depuis peu, le fils de Raymond a rejoint le paternel. Sur

base du scan, une plaque de gravure (plaque d'impression) peut être réalisée avec une

précision allant jusqu'au micron. u

38 39


1

€159 rgp

3

€209 rgp

2

€245 rgp

INTERVIEW RAYMOND MEEUS

new collections 20-21

La dernière étape de la restauration concerne l'impression de toutes les indications

sur le cadran – et il faut que ce soit d'emblée impeccable. "Impossible de corriger !"

souligne Raymond Meeus. "Il n'est pas rare qu'il faille recommencer à 3 ou 4 reprises

et, à chaque fois, se motiver pour le faire… La difficulté réside dans de nombreux

aspects, mais surtout dans le calibrage extrêmement précis des tampons de presse aux

différents passages, sans perdre de vue le choix de la forme et de la dureté du tampon,

ni la composition du vernis. Cela dit, certains cadrans anciens ne seront jamais parfaits

à 100 %, à cause de l'alliage."

Le passage à la gravure laser est actuellement à l'étude. Ce processus permet de

travailler plus rapidement et avec plus de précision, mais il représente également une

évolution importante pour assurer l'avenir de cette spécialisation unique en son genre.

"Chaque étape du processus de restauration exige une extrême précision, mais surtout

de la discipline : il faut savoir être critique envers soi-même", reconnaît Raymond Meeus.

"Si je vois une erreur dans le résultat, le client la verra aussi. C'est quelque chose qu'on

ne peut pas laisser passer. Il faut parfois mettre sa fierté en poche et recommencer

encore et encore, jusqu'à ce que ce soit parfait."

uu

PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE

Les 30 ans d'expérience de Raymond dans la restauration, la réparation et la

fabrication de montres l'ont incité à organiser des cours dans son atelier. Un projet

momentanément mis entre parenthèse à cause de la pandémie de Covid-19. Mais

le syllabus de 100 pages est fin prêt !

Uurwerkatelier Meeus

Vestingstraat 19 verdiep 3

2018 Antwerpen

raymondmeeus143@gmail.com

+32 3 231 37 35

Cara

New

Trots informeren we u dat DiLLiS vanaf heden deze Belgische collectie

aanbiedt in goud-18Kt.

Orage

Wij reisden naar Arles in de Franse Provence om, samen met de

bekende topfotograaf Henk van Cauwenbergh, in het spel van zon

en licht de mooiste foto's te maken.

Accompagné du célèbre photographe Henk van Cauwenbergh,

nous avons voyagé à Arles, dans la région Provence-Alpes-Côte

d'Azur, afin de prendre les plus belles photos dans un spectacle

soleil et lumière.

Nous sommes fiers de vous informer que DiLLiS propose cette collection

belge en or 18 carats dès à présent.

Lisa Mona

Minimalistisch, jeugdig en trendy zijn de 3 kernwoorden voor deze

juwelenlijn in geel goud-14Kt.

Minimaliste, jeune et branché. Ce sont les 3 mots-clés qui décrivent

le gamme de bijoux de cette ligne en or jaune 14 carats.

Viventy

Titan Factory

Ongedwongen luxe in zilver, met

draagbare ontwerpen voor ieders

budget: Lovely!

Luxe décontracté en argent, des

designs adaptés à tout le monde

pour le budget de tout le monde:

Lovely!

Orage Kids

& teenZ

Innovatieve vriendschaps- en trouwringen

in carbon en titanium, goud en diamant …

Des bagues de fiançailles et alliances

innovatrices en carbone et titane, or et

diamant …

Connoisseurs

Producten voor juwelenonderhoud, met

mooie presentatie en een interessant

starterspakket.

Une belle présentation de vos produits

nettoyants pour bijoux et un kit de

démarrage intéressant inclus.

DiLLiS bv/srl | St.-Pietersstraat 61 | B-8460 Oudenburg

T +32(0)59 266 255 | info@dillis.be | www.dillis.be


SHOPPING

GLAM it up!

PDPAOLA

In het begin was er de droom om uitzonderlijke

juwelen te creëren als ode aan de kracht,

schoonheid en het unieke van elke vrouw ter

wereld. Vandaag zijn we gelukkig dat deze droom

is uitgekomen!

Au début était un rêve, le rêve de créer des bijoux

d'exception comme une ode à la puissance, à la

beauté et à la spécificité de chaque femme dans

le monde. Aujourd'hui, nous sommes heureux

que ce rêve soit devenu réalité !

DAVID GOTLIB

Hij is een kind van de Antwerpse diamantwereld.

Zijn moeder leerde hem de weg naar kunst en

cultuur. Hij verbindt diamant en kunst in unieke

collecties manchetknopen.

Enfant, il est pour ainsi dire tombé dans la

marmite diamantaire anversoise. Sa mère,

férue d'art, a aiguisé la sensibilité de son fils

à la culture. Aujourd'hui, David Gotlib associe

avec brio art et diamant dans de très belles

collections de boutons de manchettes.

JACQUES DU MANOIR

De inspiratie voor de moderne vrouw is vandaag

verfrissend gevarieerd. Fonkelend metaal in een

vuurwerk van buitengewone combinaties is de

kern van dit fascinerend dameshorloge uit de

actuele Jacques Du Manoir-collectie.

Aujourd'hui, la femme contemporaine trouve

des sources d'inspiration d'une infinie variété.

Le métal étincelant dans un feu d'artifice

d'associations originales : telle est l'essence

de cette montre féminine au charme fascinant,

issue de la dernière collection en date

de Jacques Du Manoir.

SYMBOLS

Symbols doet haar herintrede met een collectie

vervaardigd uit geoxideerd zilver met prachtige

natuurstenen.Eenvoudig maar met een elegante

uitstraling, puur en kleurrijk!

Symbols signe son grand retour avec une collection

en argent oxydé orné de pierres fines triées sur le

volet. Ou quand la sobriété se teinte d'une aura

d'élégance, pure et colorée !

42

TRESORE

De Tresore-collectie is zo veelzijdig, biedt een

schat aan juwelen voor dagelijks plezier. Er is een

brede waaier armbanden en ringen die zich naar

hartenlust laten combineren.

La collection Tresore, variée et multi-facettes,

offre une mine de bijoux différents, histoire de

varier les plaisirs au quotidien. Les bracelets

et les bagues se prêtent à toutes sortes

d'associations, selon l'envie du moment.

MY IMENSO

Het motto? Voor elke vrouw een gepersonaliseerd

sieraad aanbieden, waarmee ze haar individualiteit

kan accentueren. De nieuwste collecties

beantwoorden nog beter de actuele vraag.

La devise de la griffe ? Offrir à chaque femme un

bijou personnalisé, qui lui permettra d'accentuer ce

qu'elle a de spécial et qui n'appartient qu'à elle. Les

nouvelles collections répondent plus que jamais à

cette attente.

Kasius Sieraden B.V. | Rietdekkerstraat 10 | 2984 BM Ridderkerk | Nederland | T +31 180 462700 | verkoop@l-kasius.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag 8:30 - 17:00 uur | Trademart Jewels & Watches beurs, stand B211

Voor meer informatie, bezoek onze webshop: www.l-kasius.


BLUSH

from the heart

BLUSH

A blush holds no shame. It is not something to hide,

But a sign of our authenticity; Of how deeply we can be touched.

Blush is op een missie; Zij wil mensen inspireren écht contact te maken. Om te ervaren écht

gezien te worden, écht gehoord te worden, voelen geliefd te zijn en gewaardeerd. Wat Blush

betreft waarom we hier zijn en wat het leven mooi maakt: connectie.

Blush s'est donné une mission : inspirer tout un chacun à nouer de vrais contacts, pour se

faire réellement voir et entendre, se sentir aimé et valorisé. Car Blush en est convaincu : c'est

le lien qui justifie notre présence ici-bas et qui fait la beauté de la vie.

Geen gemakkelijke opgave in deze tijd. Met de nieuwe campagne “I blush therefore I am” die

september dit najaar wordt gelanceerd neemt Blush ons mee de natuur in. Vlak bij huis, met de

mensen die het dichtst bij ons staan, ontsnappen we even aan de drukte van alledag en maken tijd

voor elkaar. Dit is het begin van een reeks verhalen waarmee Blush inspiratie biedt hoe we ook nu,

misschien wel juist nu, samen kunnen zijn.

Pas facile, facile en ces temps de Covid... Avec sa nouvelle campagne “I blush therefore I am” (*),

lancée cet automne dès le mois de septembre, Blush nous convie en pleine nature, tout près de

chez nous, avec ceux qui nous sont chers. L'occasion d'échapper un moment au rythme trépidant

du quotidien et de prendre du temps pour soi et les autres. Et ce n'est que le début d'une série de

récits inspirants signés Blush : comment réapprendre à être ensemble, maintenant plus que jamais.

Al jaren is Blush een van de grootste spelers in Europa onder

de goudmerken. De authenticiteit en puurheid die voor Blush

zo belangrijk is, straalt door in elk onderdeel van deze nieuwe

hartverwarmende campagne. Warm en gevoelig met oog

voor het kleine dat vaak aan ons voorbij gaat, maar juist zo

speciaal is. Met hoogwaardige marketing materialen vertaalt

deze campagne zich sterk on- en offline en legt daarmee

de lat in de markt wederom hoger, zoals men van Venson

Amsterdam gewend is. Blush concentreert zich op het gat

in de markt tussen zilver collecties en 18kt goud collecties

met diamant.

Eenvoud, gecombineerd met een scherp oog voor detail

resulteert in een bijzonder mooie en draagbare collectie. Hier

is aan de vrouw gedacht die waarde hecht aan schoonheid,

comfort en een blijvend mooi sieraad.

Blush s'affirme depuis plusieurs années comme l'un des

principaux acteurs du marché de l'or en Europe. L'authenticité

et la pureté chères à la marque rayonnent dans chaque détail de

la nouvelle et chaleureuse campagne publicitaire. Une campagne

sensible aussi, avec une attention accordée aux détails qui nous

échappent trop souvent, mais qui en font justement la beauté.

Grâce à des supports marketing qualitatifs, cette campagne

frappe fort, tant en ligne qu'offline et place la barre encore plus

haut sur le marché, selon l'habitude de Venson Amsterdam.

Blush se concentre sur un "gap" dans le marché: il y avait

effectivement une place à prendre entre les bijoux en argent et

les collections en or 18ct et brillants. La simplicité associée à

un réel souci du détail nous vaut une collection particulièrement

belle et agréable à porter, pensée pour les femmes qui apprécient

l'esthétique, le confort et la longévité d'un bijou.

Blush wil sieraden maken die iedere vrouw in haar eigen,

unieke stijl kan verweven. Met bijvoorbeeld een uitgebreid

assortiment ringen in oneindig veel uitvoeringen en

afwerkingen, die bij elkaar aangeschoven, op zichzelf, of

over meerdere vingers gedragen kunnen worden; dit najaar

uitgebreid met een lijn met echte kleurstenen. En een nieuw

te lanceren lijn creolen en oorbedels die eindeloos veel

combinatiemogelijkheden biedt. De collectie kan worden opgedeeld in een klassiek- en in een iets

jonger, meer fashion gerelateerd assortiment. De presentatie hiervan wordt ondersteund door voor

beiden een eigen – aan producten aangepast – display aan te bieden inclusief speciaal hiervoor

gecreëerd beeldmateriaal uit de nieuwe campagne.

Blush is verkrijgbaar in 14kt goud met zirconia. Het merendeel van deze collectie is uitgevoerd in

geel-, wit-, en roodgoud. De collectie bestaat uit ringen, armbanden, colliers, hangers, oor-stekers,

creolen en oor-bedels. Stenen zijn met de hand gezet en voor parels is gekozen voor zoetwater parels.

Vorig najaar is met groot succes Blush diamonds uitgebracht. Een compacte collectie en met dezelfde

visie en sentiment is dit een bijzonder mooie uitbreiding aan het merk.

Blush crée des bijoux que chaque femme peut s'approprier.

L'assortiment comprend ainsi une large gamme de bagues

dans un nombre étourdissant de formes et de finitions –

bagues peuvent être portées seules, ensemble, voire sur

plusieurs doigts. La ligne est complétée cet automne par tout

un arc-en-ciel de pierres fines. Sans oublier les créoles et

boucles d'oreilles lancées prochainement : de quoi offrir des

combinaisons infinies. La collection se partage entre pièces classiques et propositions plus jeunes

et fashion, dans un esprit "mix & match". Les deux styles bénéficient pour leur mise en valeur de

présentoirs adaptés, sans oublier les affiches spéciales, issues de la nouvelle campagne publicitaire.

Les bijoux Blush sont disponibles en or 14ct et zircons. La majeure partie de la collection se décline en or

jaune, blanc et rouge. Elle comprend des bagues, des bracelets, des colliers, des pendentifs, des boucles

d'oreilles, des créoles et des puces d'oreilles. Les pierres sont serties à la main et les perles sélectionnées

parmi les plus belles perles d'eau douce. L'automne dernier, Blush a lancé avec grand succès des bijoux

sertis de diamants. Une collection brève mais fidèle à la même vision et au même esprit. De quoi compléter

avec brio l'offre de la griffe !

ROOS & NIJS BVBA

www.roos1835.com

info@roos1835.com

T: +32 11 758 94

Blush wordt internationaal verkocht via onafhankelijke juweliers, warenhuizen en online partners. Blush is een merk van Venson Amsterdam.

In België werken zij samen met agentschap Roos & Nijs bvba. Voor meer informatie, neem contact op via info@roos1835.com.

Vanaf nu wordt het team voor België en Luxemburg versterkt door Dewaele Gregory 0474/68/53/53.

Blush est vendu à l'international par des bijoutiers indépendants, dans une sélection de grands magasins et via quelques sites Internet. Blush est une marque du groupe Venson Amsterdam.

En Belgique, la marque collabore avec l'agence Roos & Nijs. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. E-mail : info@roos1835.com

Dorénavant, l'équipe pour la Flandre se voit renforcée en la personne de Gregory Dewaele, 0474/68.53.53.

45


ARS NOBILIS

DOCENTEN SYNTRA

MEESTER? MEESTER? MEESTER? WAAROM?

MAÎTRE? MAÎTRE? MAÎTRE? POURQUOI ?

Elke opleiding staat of valt bij wie er voor de klas staat. Wie is hij/zij? Ga ik er iets van leren? Gaan we elkaar begrijpen?

Gaat hij/zij me iets willen geven van zijn vakmanschap? Ga ik dat waard zijn? Bij elk begin van het cursusjaar zijn dit dé vragen bij de cursisten:

van wie gaan we les krijgen? Wie zijn de docenten?

La qualité d’une formation dépend en grande partie de la personne qui enseigne. Qui est-il/elle? Vais-je apprendre d’il ou d’elle?

Va-t-on se comprendre? Que va cet enseignant me transmettre? Serais-je à la hauteur de son savoir? A chaque début d’année scolaire ce sont

les questions les plus vives chez les étudiants: qui va nous donner cours? Qui sont les enseignants?

Dimitar Stankov

BIO – DIMITAR STANKOV – hedendaagse edelsmid kunstenaar - ° 13.07.1985, Sofia, Bulgarije – sedert 2019 docent in de opleiding

goudsmid – Bachelor Toegepaste kunst Metalen in 2009 aan de National Academy of Arts in Sofia – studeerde verder in Antwerpen aan de

Koninklijke Academie voor Schone kunsten en behaalde er zijn master Juweelontwerp en zilversmeden – nam deel aan vele tentoonstellingen

over heel Europa en Azië - was in 2019 Finalist European Prize For Applied Arts “Monumentality – Fragility” (Kilkenny, Ireland) - is nu finalist

van de Friedrich Becker Prize in Hanau

HOE BEN JE OOIT OVERSTAG GEGAAN OM LES TE GEVEN?

De handenarbeid in mijn ambacht is mij heel lief. Lesgeven is telkens weer stilstaan bij die oude ambachtelijke kennis om ze te kunnen

doorgeven.

WAT IS DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAP DIE EEN DOCENT MOET HEBBEN VOLGENS JOU?

Een docent moet weten dat iedereen de wereld op een andere manier ziet. Elke cursist is uniek. Dus moet je ze één voor één benaderen.

En hen begeleiden om hun persoonlijk verhaal in hun stukken te brengen. Dan maken ze krachtige juwelen.

WANNEER HEB JE HET LAATST GEVLOEKT IN DE KLAS, BINNENSMONDS UITERAARD? Gelukkig is dit tot nu toe nog nooit gebeurd !

WAT IRRITEERT JE ALS DOCENT? Gebrek aan interesse, arrogantie en niet bereid zijn om iets te verbeteren.

ARS NOBILIS

PROFESSEURS SYNTRA

WELKE RAAD ZOU JE MEEGEVEN AAN CURSISTEN DIE ALS GOUDSMID WILLEN STARTEN? Spring in het diepe en volg je hart.

---

Alain Roggeman

Wel we geven bij de start van dit nieuwe cursusjaar 2020-2021 het woord aan enkele van hen.

Ze zijn allen docent in de SYNTRA opleiding Juwelier-Goudsmid en vaak ook elders. Al vele jaren geven zij hier hun ambacht door.

En ce début d’une nouvelle année scolaire donnons la parole à quelques d’entre eux. Ils sont tous enseignant à la formation d’orfèvre chez

Voor meer informatie - Plus d’infos :

Dominique Delplanche, Sectormanager

opleidingen in de creatieve sector -

Coördinatrice des formations en

bijouterie, SYNTRA Brussel

SYNTRA Brussel et parfois ailleurs. Depuis plusieurs années ils y transmettent leur savoir-faire.

BIO- ALAIN ROGGEMAN – hedendaags juweelontwerper - ° 03.09.1960, Burundi – oud leerling en nu leraar bij Brussels Institut de

la parure et de la bijouterie Jeanne Toussaint - volgde in 1985 leerschool zilversmeden en hedendaags juweelontwerp bij Emile Souply

– verloor zijn hart in Gdansk aan barnsteen en leerde het bewerken in een Internationale Amber Workshop met Mr Zbigniew Strzelczyk

– sedert 2012 docent in de opleiding goudsmid te SYNTRA Brussel - stichter van AR Contemporary Creations GCV

WAT IS VOOR JOU DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAP VAN EEN DOCENT?

In ons vak moet je zen zijn. Gefocust, stilstaan bij heel je houding, continu afstand nemen van waar je mee bezig bent om te controleren,

na te meten, bij te sturen om er dan weer volledig in op te gaan. Je moet willen juwelen maken, verlangen naar perfectie, volhouden

en doorzetten, voor jezelf weten wat de zin ervan is en of het enige zin heeft voor jou.

WAT AANVAARD JE NIET VAN JE CURSISTEN?

Te laat komen in de les en voor het einde weer vertrekken. Getuigt dat je andere prioriteiten stelt in je leven. Ga daar dan voor.

WAT LEERDE JE ZELF BIJ NA AL DIE JAREN LESGEVEN?

Ik hou van warmmenselijke contacten, elkaar zien, praten en luisteren. Doorheen de jaren lesgeven heb ik vele banden opgebouwd met

oud-leerlingen. Ik blijf hén raad geven maar zij mij ook op tal van vlakken waar ik dan geen of weinig kennis van heb.

---

BIO- ALAIN ROGGEMAN – créateur de bijoux contemporains- né le 03.09.1960 au Burundi – ancien élève et enseignant actif à

l’Institut de la Parure et de la Bijouterie Jeanne Toussaint – a suivi en 1985 les cours d’orfèvre et de bijoux contemporains chez Emile

Souply – s’est épris en 2012 à Gdansk de l’ambre Baltique et a appris à la travailler lors d’un International Amber Workshop avec Mr

Zbigniew Strzelczyk – depuis 2012 formateur chez SYNTRA Brussel – fondateur de AR Contemporary Creations GCV

QUEL TRAIT DE CARACTÈRE EST OBLIGATOIRE POUR UN ENSEIGNANT?

Dans notre métier il faut être zen. Se concentrer, s’arrêter, prendre de la distance, regarder et vérifier, mesurer, ajuster et se lancer à

nouveau. Il faut vouloir créer des bijoux, vouloir atteindre la perfection, persévérer et tenir bon. Refléter sur le sens de ce qu’on est en

train de faire et savoir quel sens cela a précisément pour soi, si cela en a un.

QUE N’ADMETS-TU PAS DE TES ÉTUDIANTS?

Arriver en retard et partir avant la fin des cours. Cela témoigne qu’on a d’autres priorités dans la vie. Il faut choisir.

QU’AS-TU APPRIS PERSONNELLEMENT APRÈS TOUTES SES ANNÉES COMME ENSEIGNANT?

Je ne suis pas très pro les approches digitales. J’aime les contacts physiques, les rencontres humaines, s’écouter, se parler.

Et au cours de toutes ces années où j’enseigne j’ai développé beaucoup de liens avec mes étudiants. On s’entre aide. Je reste à leur

écoute, leur donne volontiers mon avis. Et eux m’apportent beaucoup dans des domaines dont j’ai peu de connaissances.

Hade Quaghebeur

BIO – HADE QUAGHEBEUR – ontwerpster van hedendaagse architecturale juwelen – °

13.04.1973 aan de Belgische kust en na vele reizen zo’n 15 jaar geleden aangespoeld in

Brussel - architecte gespecialiseerd in duurzaam renoveren - beschouwt haar juwelen als

miniatuur gebouwen - begonnen als studente goudsmid bij SYNTRA Brussel en vervolledigde

haar opleiding bij Arts & Métiers/Jeanne Toussaint - geeft sinds 2008 les bij SYNTRA Brussel –

heeft een eigen atelier hartje Brussel

HOE BEN JE OOIT OVERSTAG GEGAAN OM LES TE GEVEN BIJ SB?

Mijn oud-docente Sophie Heymans die de opleiding opstartte, vroeg me om les te geven samen

met haar. Het waren de spannende beginjaren van de opleiding, we zaten eerst nog op de

campus Ukkel zonder uitbreidingsmogelijkheden. Toen we verhuisden naar een eigen atelier op

de campus Tour & Taxis kon het aantal studenten snel groeien.

WAT BOEIT JOU ALS DOCENT ELK JAAR OPNIEUW?

Ik zie hoe mensen van nul kennis geleidelijk aan de technieken onder de knie krijgen. Solderen

vind ik zelf machtig. Als ik het de cursisten kan bijbrengen, dat moment dat ze het zelf kunnen,

dan ben ik de gelukkigste docent. Ik vind het ook fijn om hen aan te moedigen out-of-the-box te

denken en te zien evolueren naar hun eigen unieke stijl.

BIO – DIMITAR STANKOV – artiste orfèvre contemporain – né le 13.07.1985 à Sofia, Bulgarie – depuis 2019 formateur chez SYNTRA

Brussel – obtient en 2009 son diplôme en Arts appliqués Métal à la National Academy of Arts à Sofia – poursuit ses études à Anvers à

l’Académie des Beaux-Arts – obtient son master en création de bijoux et orfèvre en argenterie en 2013 – participa à des expositions en

Europe et Asie – fût en 2019 Finalist European Prize For Applied Arts “Monumentality – Fragility” (Kilkenny, Ireland) – est finaliste pour le

Friedrich Becker Prize in Hanau

QU’EST-CE QUI T’A CONVAINCU À DEVENIR ENSEIGNANT?

Le travail manuel dans mon artisanat m’est très cher. Et donner des cours signifie à chaque fois s’arrêter à nouveau à ces techniques

artisanales pour pouvoir les transmettre.

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE LE PLUS IMPORTANT POUR UN ENSEIGNANT?

Un formateur doit être convaincu que chaque individu perçoit le monde à sa façon. Chaque étudiant est unique. Il faut les aborder un à

un. Et les guider afin qu’ils transmettent dans leurs créations leur histoire personnelle. C’est ainsi qu’ils créeront des bijoux énergiques qui

accrochent d’autres.

QUAND AS-TU JURÉ LA DERNIÈRE FOIS EN CLASSE? A VOIX BASSE PEUT-ÊTRE?

Jamais encore cela m’est arrivé jusqu’à présent, heureusement !

QU’EST-CE QUI T’EST INSUPPORTABLE EN TANT QU’ENSEIGNANT?

Un manque d’intérêt, de l’arrogance et ne pas avoir le désir de faire mieux, de s’améliorer.

QUEL CONSEIL DONNERAIS-TU À TES ÉTUDIANTS? Sautez, allez-y sans trop réfléchir, suivez la voie qu’indique votre cœur.

BIO – HADE QUAGHEBEUR – créatrice de bijoux contemporains et architecturaux – ° le 13.1973

à la Côte belge et après nombres voyages atterrie à Bruxelles, il y a 15 ans – architecte spécialisé

dans la rénovation durable - considère ses bijoux comme des bâtiments en miniatures – débuta

comme étudiante en joaillerie et orfèvre à SYNTRA Brussel et poursuit ensuite sa formation aux

Arts & Métiers/Jeanne Toussaint – enseignante depuis 2008 à SYNTRA Brussel – a son propre

atelier à Bruxelles.

QU’EST-CE QUI T’A FAIT VIRER VERS L’ENSEIGNEMENT?

Mon enseignante à l’époque Sophie Heymans, qui a lancé la formation, m’a demandé de la

joindre en tant qu’enseignante. C’était les années intenses du début, au campus d’Uccle où il n’y

avait pas de possibilités de croissance. Une fois déménagé vers notre propre atelier à Tour&Taxis,

le nombre d’étudiants s’est multiplié très vite.

QU’EST-CE QUI TE PASSIONNE À CHAQUE FOIS?

Voir comment les étudiants sans pré acquis, maîtrisent les techniques pas à pas. Souder me

fascine moi-même énormément. Leur apprendre cela, voir comment ils y arrivent, me fait à

chaque fois grand plaisir. J’aime aussi les faire penser hors normes et voir comment ils

développent leur propre style.

46 47


ARS NOBILIS

DOCENTEN SYNTRA / PROFESSEURS SYNTRA

BIO – NICO DELAIDE – juweelontwerper goudsmid - ° 16.03.1964, Antwerpen - startte op 14-jarige leeftijd op leercontract bij Atelier

De Laet – ging naar de Academie voor Schone kunsten in Antwerpen – mede-oprichter van “The Belgian Circle for Art, Craft and Jewelry

Design” - stichter van FictualArt, platform voor conceptuele kunst – eerste prijs behaald op Jedifa in 1996 en 1997 – geselecteerd voor

“Arrêt cardiaque”, galerie Alliages (Lille) – tweede prijs en prijs van de gouverneur op “Prezentacje”, Polen, in 2018 – geeft sedert 2012

les bij SYNTRA - heeft zijn eigen atelier hartje Antwerpen

HOE BESLISTE JE OOIT OM LES TE GEVEN? Ik zei ja voor een tijdelijke vervanging voor een collega die met zwangerschapsverlof was.

WAT IS JE LEUKSTE ERVARING? Elke diploma uitreiking is een feest.

WAT IS DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAP DIE EEN DOCENT MOET HEBBEN VOLGENS JOU?

Met al je kennis samen met de leerlingen alles voor de eerste maal ontdekken, samen fouten maken en er samen werk van maken.

Nico Delaide

WANNEER HEB JE HET LAATST GEVLOEKT IN DE KLAS, BINNENSMONDS UITERAARD?

Niet enkel binnensmonds: diefstal van gereedschap is het schenden van het hoogste goed in ons vak: vertrouwen!

WAARMEE INSPIREER JE JE CURSISTEN? HOE BEN JE EEN BRON VAN INSPIRATIE VOOR HEN?

Zijn wie ik ben en hen laten zijn wie zij zijn.

BIO – NICO DELAIDE – créateur de bijoux et orfèvre – né le 16.03.1964 à Anvers – à 14 ans il est apprenti à l’Atelier De Laet – il poursuit

ses études à l’Académie des Beaux-Arts à Anvers – co-fondateur de “The Belgian Circle for Art, Craft and Jewelry Design” – fondateur de

FictualArt, plateforme pour créations conceptuelles – enseignant depuis 2012 à SYNTRA Brussel– il obtient le prix Jedifa en 1996 et en

1997 – sélectionné pour “Arrêt cardiaque”, galerie Alliages (Lille) – en 2018, second prix et prix du gouverneur en Pologne à “Prezentacje”

– possède son propre atelier à Anvers

COMMENT ES-TU DEVENU ENSEIGNANT? J’ai dit oui pour le remplacement temporaire d’une collègue en congé de maternité.

QUEL EST TON PLUS BEAU SOUVENIR? Chaque remise des diplômes est une fête.

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE LE PLUS IMPORTANT POUR UN ENSEIGNANT?

Savoir partager tout son savoir-faire à chaque fois pour la première fois avec ses étudiants. Faire des découvertes avec eux, faire des

erreurs et travailler ensemble.

QUAND AS-TU JURÉ LA DERNIÈRE FOIS EN CLASSE? A VOIX BASSE PEUT-ÊTRE?

Non non, bien fort: le vol de matériel est pour moi un abus de confiance et inadmissible.

La confiance étant un bien suprême dans notre métier.

COMMENT ES-TU UNE SOURCE D’INSPIRATION POUR LES ÉTUDIANTS?

Je suis tout moi, et je les laisse être eux-mêmes.

Saskia Shutt

BIO- SASKIA SHUTT - ° 4 maart 1974 in Brussel - studeerde in België, UK, Nieuw Zeeland en

Zuid-Afrika – startte in Londen als zelfstandig juweelontwerpster in de Oxo Tower - gaf twee jaar

les in het volwassenonderwijs aan het Kent County Council - kwam in 2009 terug naar Brussel

wonen en werken – begon toen ook met lesgeven bij SYNTRA Brussel - in 2014 en 2015

genomineerd voor de Internationale Arts, Crafts & Design Awards – heeft een grote liefde voor

edelstenen en een zwak voor de Peridot – fervent aanhanger van fairtrade, fairgold en fairmined

edelmetalen – heeft haar eigen atelier hartje Brussel

WAAROM GEEF JE LES?

Het cliché antwoord is o zo waar: je leert zelf veel bij. En leren is geweldig.

WAT IS JE LEUKSTE ERVARING?

Jaar na jaar te zien dat, ook al is de opdracht dezelfde, de ontwerpen van de cursisten altijd

anders zijn. Ik kan het dan ook nooit nalaten er foto’s van te nemen.

WAT TOLEREER JE NIET?

Nonchalance. Cursisten die komen en gaan zonder veel interesse in de lessen. Vind ik

tijdverspilling voor hen, mij en hun medecursisten. Maar ik zet door en stelde al vast dat mijn

passie toch ergens blijft hangen.

BIO- SASKIA SHUTT - née le 04.03.1974 à Bruxelles - a étudié en Belgique, Angleterre, la

Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud – débuta à Londres comme indépendante dans la Oxo Tower

– donna pendant deux ans des cours à des adultes au Kent County Council – revenue à Bruxelles

en 2009 pour y vivre et y travailler – et aussi enseigner, chez SYNTRA Brussel - nominée pour

l’ Internationale Arts, Crafts & Design Awards en 2014 et 2015 – adore les pierres précieuses,

sa préférée ? la Péridot – plaideuse convaincue pour le fairtrade, fairgold et fairmined – a son

propre atelier à Bruxelles

POURQUOI ENSEIGNER?

La réponse cliché est tellement vraie: on apprend beaucoup. Et apprendre des choses c’est

fantastique.

QUEL EST TON PLUS BEAU SOUVENIR?

Je suis émerveillée que chaque année, les bijoux crées sont à chaque fois différents. Pourtant les

exercices techniques sont les mêmes, mais leurs créations sont diverses. Je ne peux d’ailleurs

pas m’empêcher de les photographier.

QUE N’ADMETS-TU PAS?

La nonchalance. Des étudiants qui passent et repassent sans aucune curiosité pour ce que

j’enseigne. Pour moi, eux et les autres de la classe une vraie perte de temps. Mais je persévère

et tout au long de mon expérience je m’aperçois que souvent quand même quelque chose de ma

passion à un moment les accroche.

48


ARS NOBILIS

berichten - messages

ARS NOBILIS voorziet voortaan deze vaste rubriek waarin berichten van leden worden opgenomen over een geboorte of een overlijden,

maar ook over de overname van een handelszaak in de sector of een adreswijziging van de (juweliers)zaak. Wie deze berichten graag gepubliceerd

wil zien, stuurt een mailtje met deze informatie naar mail@arsnobilis.be.

ARS NOBILIS prévoit dans les prochains numéros cette rubrique dans laquelle figurent des messages de membres tel que l’annonce d’une naissance

ou d’un décès, mais aussi le rachat d’une société dans le secteur ou le changement d’adresse d’une bijouterie. Si vous désirez faire publier ces

messages, n’hésitez pas à envoyer un mail avec cette information à mail@arsnobilis.be.

ARS NOBILIS

BERICHTEN / MESSAGES

Prestigemag

JEWELS | DIAMONDS | WATCHES | TRENDS

ONTDEK DE BOEIENDE REPORTAGES

UIT DEZE LAATSTE NIEUWE PRESTIGE

NU OOK ONLINE!

OVERNAME CARA JUWELEN 18 KT

Na een mooi traject van meer dan 40 jaar in

onze juwelensector heeft dhr. Marc Vanderweyen,

CARA juwelen, beslist om de fakkel door te geven.

Vanaf 11 augustus 2020 zet de firma DiLLiS

bv zijn levenswerk verder. Door deze overname

verruimt DiLLiS haar aanbod nu ook met juwelen

in goud 18Kt en bevestigt hiermee haar intentie

om een sterke handelspartner te blijven in de

juwelensector.

REPRISE DES BIJOUX CARA 18CT

Après une belle histoire de plus de 40 ans dans le

secteur des bijoux, M. Marc Vanderweyen, bijoux

CARA, a décidé de passer le flambeau. A partir du

11 août 2020 la société DiLLiS bv poursuit l’oeuvre

de sa vie. En prenant le relais, DiLLiS élargit son

offre avec les bijoux en or 18ct et confirme ainsi

son intention de rester un partenaire commercial

solide dans le secteur de la bijouterie.

ARGENTOR

Verdeelt voortaan ook soldeer, in geel goud, wit

goud, roze goud en zilver.

Distribue dorénavant aussi de la soudure en or jaune,

or blanc, or rose et argent.

CONNOISSEURS

DiLLiS is vanaf nu de exclusief agent voor het

merk in België en Luxemburg. Het zijn producten

voor onderhoud van zilveren en gouden juwelen,

mooi gepresenteerd en gelanceerd met een

leuk starterspakket. De droge en wegwerpbare

poetsdoekjes in gepersonaliseerde verpakking zijn

een ideaal geschenk voor trouwe klanten of als

Nieuwjaarsattentie.

CONNOISSEURS

DiLLiS est à partir de maintenant l’agent exclusif

de la marque en Belgique et au Grand-Duché de

Luxembourg. Il s’agit de produits pour l’entretien

de bijoux en or et en argent, bien présentés et

lancés avec un pack de démarrage intéressant. Les

lingettes sèches et jetables dans leurs emballages

personnalisés sont un cadeau idéal pour les clients

fidèles ou comme cadeau du Nouvel An.

OPROEP AAN DE SECTOR AANGAANDE SOS

MELDINGEN VERDACHTE HANDELINGEN EN

AMBULANTE AANKOOP VAN EDELE METALEN

Alle sectorleden worden vriendelijk opgeroepen

om verdachte handelingen in juwelierszaken of

bij ateliers en fabrikanten te willen melden aan

Ars Nobilis zodat Ars Nobilis de collega’s kan

waarschuwen via mail. Indien u weet hebt van

een ambulante opkoop van goud die in uw buurt

georganiseerd wordt, gelieve dan ook de flyer

hiervan aan Ars Nobilis te willen doorsturen.

Steeds via mail@arsnobilis.be.

APPEL AU SECTEUR CONCERNANT LES

MESSAGES SOS AGISSEMENTS SUSPECTS ET

ACHAT AMBULATOIRE DE MÉTAUX PRÉCIEUX

Tous les membres du secteur sont priés de bien

vouloir signaler à Ars Nobilis les agissements

suspects dans les bijouteries ou chez les ateliers

et fabricants pour qu’Ars Nobilis puisse avertir

les collègues par mail. Si vous êtes au courant

d’un achat ambulatoire d’or qui est planifié dans

votre quartier ou votre commune, merci d’envoyer

l’annonce ou le flyer à Ars Nobilis. Toujours via

mail@arsnobilis.be.

VOLGENDE LEDEN SLOTEN ZICH IN DE AFGELOPEN

DRIE MAANDEN BIJ DE SECTORFEDERATIE ARS

NOBILIS AAN

LE MEMBRES SUIVANTS SE SONT AFFILIÉS À

LA FÉDÉRATION SECTORIELLE ARS NOBILIS AU

COURANT DES TROIS DERNIERS MOIS

Marchal Joailliers-Créateurs (Liège),

BB Design (Brugge), ontwerpsters Mervi Daemen

(Wommelgem) en Lydia Segers (Antwerpen),

Uurwerken-Juwelen Christiaan Picard (Zoersel),

la Bijouterie-Horlogerie Stiévenart (Cuesmes),

l’horlogerie-bijouterie Hadidi (Enghien),

Beminor BV(Hasselt), INK BV(Schelle),

la Bijoutier-Gemmologue Isabelle Leblans (La Hulpe)

HEUGLIJK NIEUWS !

Op 20 juli 2020 zijn Gianni Proost (Argentor) en

zijn echtgenote Sharon Bulwik de trotse ouders

geworden van de kleine Marcel Proost.

Bram en Delphine Struyven-Van Lancker (juwelier

Timmermans) mochten op 26 december 2019 hun

eerste kindje verwelkomen, dochtertje Anaïs.

HEUREUSES NOUVELLES !

Le 20 juillet 2020 dernier, Gianni Proost (Argentor)

et son épouse Sharon Bulwik sont devenus les

parents heureux du petit Marcel Proost.

Bram et Delphine Struyven-Van Lancker (bijoutier

Timmermans) ont accueilli leur premier enfant,

la petite Anaïs, le 26 décembre 2019.

DÉCOUVREZ LES REPORTAGES

PASSIONNANTS PARUS DANS LE

NOUVEAU NUMÉRO DU MAGAZINE

PRESTIGE, ÉGALEMENT EN LIGNE !

VISIT

OUR

WEBSITE!

LIVE

GOLD

RATES

WWW.PRESTIGE-MAGAZINE.BE


ARS NOBILIS

THEMA-WERKGROEPEN

ARS NOBILIS

GROUPES DE TRAVAIL

ARS NOBILIS

werking in thema-werkgroepen

fonctionnement autour de groupes de travail

Om met een grotere efficiëntie aan de noden van de leden tegemoet te kunnen komen is de Belgische Federatie voor

Juwelen en Uurwerken – ARS NOBILIS nu samengesteld uit acht thema-werkgroepen waarin zowel bestuurders als

leden en andere vrijwilligers die dit wensen een bepaalde verantwoordelijkheid opnemen. De coördinatie van het

geheel gebeurt door de algemeen secretaris.

De werkgroep wil ook aan de nieuwe leden een gratis audit aanbieden in drie verschillende domeinen,

telkens in samenwerking met externe partners: een audit van de veiligheid van de juwelierszaak, een audit

van de communicatie die door de juwelier wordt gevoerd of een audit van de verkoopstechnieken van de

juwelier. Een belangrijke tool naar de juweliers toe is ook het bieden van informatie en ondersteuning op

vlak van marketing en communicatie voor de juwelierszaak; verdere details hierover worden uitgewerkt.

De sector van juwelen en uurwerken moet absoluut stijgen qua marktaandeel en weer voorkomen in

de top van de belangrijkste koopintenties van onze consumenten in een zeer concurrentiële omgeving.

Pascal Callewaert

De vragen van de leden die aan het secretariaat gesteld worden, worden naar de betrokken werkgroepen gestuurd en door hen

behandeld. Op deze manier kunnen er snel duidelijke en efficiënte antwoorden gegeven worden.

De werkgroep EVENTS wordt geleid door Bram Struyven. Hij wordt daarin bijgestaan

door Manuel Scheldeman, Tomer Reuveni en Charlotte Scheldeman.

Met EVENTS worden in de eerste plaats de regionale ARS NOBILIS thema-avonden

bedoeld, maar ook de specifieke cursussen en workshops en een jaarlijkse receptie waar

leden en sectorleden elkaar in een gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten. Bram: “Wij

zouden per jaar minstens 4 info avonden willen organiseren. Per avond wordt er een

andere locatie gekozen. Afhankelijk van de regio worden de avonden

in het Nederlands of het Frans gegeven. Indien er veel interesse is

voor een bepaald onderwerp, dan kan dit thema diverse malen

terugkomen op verschillende locaties (roadshow). De onderwerpen

die werden uitgekozen voor het volgende half jaar zijn veiligheid, lab

grown diamant vs. natuurlijke diamant, het gebruik van sociale media

door de sector en de toekomst van de juwelier. De info-avonden

kunnen alleen doorgaan als er genoeg deelnemers zijn ingeschreven.

Vanwege de huidige corona-situatie wachten wij momenteel af om een

Deze werkgroep zoekt ook uit of er veiligheids-audits kunnen worden uitgevoerd van

juwelierszaken. De politie kan hier minder goed bijspringen, maar dergelijke audits zouden

wel gerealiseerd kunnen worden met externe bedrijven of met vrijwilligers van ARS

NOBILIS die met de problematiek bekend zijn. Tomer Reuveni gaat ook uitzoeken of het

haalbaar is om alle juweliers bij één meldkamer/alarmcentrale te laten aansluiten om zo

een betere prijs te bekomen en een gerichtere service te krijgen. Tomer: “Wij willen verder

ook de groep EVENTS inspireren met veiligheidsgerichte thema’s voor

informatieavonden zoals het herkennen van verdachte situaties of

personen (en hoe er mee om te gaan), het belang van het melden van

verdachte situaties & het verloop van een onderzoek, en voorts nog

tips over hoe de juwelierszaak te beveiligen. Tenslotte is er ook een

opleiding ivm veiligheid in de maak: een 1-daagse opleiding/workshop

voor juweliers (zaakvoerders en werknemers) over hoe veiliger te staan

in uw zaak. De workshops worden georganiseerd als groepssessies

van maximum 12 personen. Over de exacte inhoud van de training

vaste datum en plaats aan te kondigen. Als de corona maatregelen Bram Struyven

geven we later meer details.” Bij deze werkgroep kan ook het COVIDbeschermingsmateriaal

nog van toepassing zijn in de maanden september-oktober, worden er online sessies

besteld worden, via mail@arsnobilis.be.

georganiseerd.” Indien leden en sectorleden een bepaald thema graag behandeld willen

zien, dan kan men altijd via mail@arsnobilis.be contact opnemen met het secretariaat dat

deze informatie doorspeelt aan de werkgroep.

De commissie NIEUWE LEDEN-NEW MEMBERSHIP wordt aangevoerd door Pascal

Callewaert. De bestuurders Manuel Scheldeman en Cédric van den Abeele werken

hier eveneens aan mee.

Pascal Callewaert: “Als ARS NOBILIS aan de leden en indirect aan de sector in zijn

De werkgroep VEILIGHEID is in handen van Tomer Reuveni.

Hij krijgt daarvoor de hulp van Cédric van den Abeele en externe

personen die werkzaam zijn bij de politie en bij een security firma

of veiligheidsdienst.

Deze werkgroep zou de dienstverlening van de ARS NOBILIS SOSmeldingen

aan de sector willen uitbreiden door de sectorleden aan

te moedigen om verdachte situaties en incidenten heel systematisch

aan Ars Nobilis te melden. De meldingen die vanuit de sector komen

worden, ook als lokale politie reeds verwittigd werd, doorgestuurd aan

geheel de nodige service wil kunnen bieden, dan moeten er dringend meer sectorleden

zich aansluiten bij de sectorfederatie! Het ledenprobleem vraagt

een dynamische aanpak en wij zijn er als werkgroep van overtuigd

dat dit probleem succesvol kan worden aangepakt door een vlotte,

vernieuwende communicatie. Hierbij is er nood aan een nieuwe slogan

die deze vernieuwende dynamiek belichaamt. En aan het uniformiseren

van de communicatie: de informatie die Ars Nobilis geschreven

meedeelt via mails, website en social media moet voortaan volledig

gestroomlijnd zijn en zal in eenzelfde format worden gegoten.”

de Antwerpse cel GOUDI (Goud-Diamant). Die neemt de zaken verder op

met collega’s in heel het land en geeft nadien ook de nodige feedback. Tomer Reuveni

De werkgroep SOCIAL MEDIA is momenteel nog in volle evolutie. Er is al wel geopperd dat

deze het best kan geleid worden door een jonge persoon die helemaal ‘into social media’ is!

Kandidaten mogen zich dus nog steeds aanmelden! Het is de bedoeling van de werkgroep om met

een gespecialiseerd bureau in zee te gaan dat wekelijks nuttige en informatieve content zou ontvangen

van de leden van de werkgroep en deze dan zou verspreiden via de verschillende social media kanalen.

De werkgroep is op zoek naar een bureau dat een dergelijke samenwerking met ARS NOBILIS zou zien

als een vorm van een ruil-overeenkomst zodat er voor beide organisaties een win-win situatie ontstaat.

De werkgroep GOUD komt onder de vleugels van Jelle Oostvogels. Leden van deze themagroep

zijn Christiaan Van der Veken, Michaël Bloch, Bram Struyven, Eric Rodrigus en Lydia Segers.

Deze werkgroep heeft al een oproep gericht tot alle ontwerpers, goudsmeden, fabrikanten en juweliers

in de sector om in september samen te komen om van gedachten te wisselen en na te gaan wat

de pijnpunten zijn voor de diverse beroepen. Hierop kwamen er heel wat antwoorden en blijken van

interesse. Deze werkgroep gaat zich ook bezighouden met de ondersteuning van ARS NOBILIS aan het

project AMB (Antwerp Most Brilliant) en met de problematieken rond goud en juwelen die in Europees

verband worden opgenomen via de European Federation of Jewellery (EFJ).

De commissie Juridisch-Overheid-Overnames wordt geleid door Thierry Spitaels. Hij krijgt

hiervoor de medewerking van Christiaan Van de Veken en Xavier Fryns. De concrete plannen

hiervoor worden uitgewerkt. Het thema overnames is zeker een belangrijk onderwerp in de sector

waar dringend aan moet worden gewerkt. De sector heeft ook veel nood aan informatie hierover. Ook

de wettelijke en juridische aspecten van het beroep worden door deze werkgroep zo goed mogelijk

opgevolgd met de nationale en regionale overheidsdiensten en aan de sector gecommuniceerd.

De werkgroep HORLOGES zoekt momenteel nog een commissie-voorzitter. Leden zijn

momenteel Jacques/William Desitter, Marc Drexeler, Raymond Meeus en Valérie Boussingault.

De plannen worden na een eerste samenkomst concreet uitgewerkt. Wie eventueel graag deelneemt

aan deze werkgroep, mag zich altijd aanmelden via mail@arsnobilis.be. Geïnteresseerde verdelers van

horlogemerken, juweliers of scholen zijn van harte welkom!

Aan het hoofd van de werkgroep Prestige Magazine staat Frédéric Schoenmaeckers. Leden

zijn Michaël Bloch, Alain Tensen en Hanne Fonteyne. Deze groep waakt over de samenstelling van

het driemaandelijks vakblad van de sectorfederatie. Concrete, vernieuwende ideeën worden regelmatig

uitgedacht en bijgesteld.

GEÏNTERESSEERD OM DEEL TE NEMEN AAN EEN WERKGROEP?

NEEM DAN CONTACT OP MET HET SECRETARIAAT VIA MAIL@ARSNOBILIS.BE

Afin de pouvoir répondre avec une efficacité

accrue aux besoins de nos membres, la

Fédération Belge du Bijou et de la Montre –

ARS NOBILIS fonctionne désormais autour

de huit groupes de travail-thèmes avec un

engagement des administrateurs et de volontaires

au sein de ces groupes, le tout coordonné par le

secrétaire général.

Toute demande de membre formulée auprès du

secrétariat est envoyée et traitée par le groupe de

travail concerné, apportant ainsi rapidement des

réponses claires et efficaces.

Le groupe de travail EVENTS est dirigé par Bram

Struyven. Il est soutenu dans sa tâche par Manuel

Scheldeman, Tomer Reuveni et Charlotte Scheldeman.

EVENTS fait référence aux soirées régionales à thème ARS

NOBILIS, aux cours et ateliers spécifiques et à une réception

annuelle où les membres et les membres du secteur peuvent

se rencontrer dans une ambiance conviviale. Bram Struyven:

« Nous aimerions organiser au moins 4 soirées d’information

par année. Pour chaque soirée un lieu différent est choisi.

Selon la région, les soirées sont données en néerlandais

ou en français. S’il y a beaucoup d’intérêt pour un sujet

particulier, celui-ci sera prévu plusieurs fois dans différentes

régions (roadshow).

Les thèmes qui ont été sélectionnés pour les six prochains

mois sont la sécurité, le diamant synthétique vs le diamant

naturel, l’utilisation des médias sociaux par le secteur et

l’avenir du bijoutier. Les soirées d’information ne peuvent se

poursuivre que s’il y a suffisamment de participants inscrits.

En raison de la situation actuelle de la crise corona, nous

attendons actuellement d’annoncer des dates et des lieux

fixes. Si les mesures-corona s’appliquent encore dans les

mois de septembre et octobre, des sessions en ligne seront

organisées. u

52 53


ARS NOBILIS

THEMA-WERKGROEPEN / GROUPES DE TRAVAIL

Si les membres et les membres du secteur souhaitent qu’un sujet particulier soit traité, il

est toujours possible de communiquer par l’intermédiaire de mail@arsnobilis.be avec le

Le secteur de la montre et de la bijouterie doit remonter au top des intentions d'achat

auprès de nos consommateurs dans un environnement très concurrentiel.

secrétariat qui transmet ces informations au groupe de travail.

Le groupe de travail MEDIAS SOCIAUX est en plein développement. Il a déjà été

Le groupe de travail SECURITE est entre les mains de Tomer Reuveni. Il reçoit l’aide

de Cédric van den Abeele et de personnes externes travaillant dans la police et

dans des entreprises ou services de sécurité. Ce groupe de travail souhaite étendre le

service messages-SOS fourni par ARS NOBILIS au secteur, en encourageant les membres

du secteur à signaler très systématiquement les situations et incidents suspects dans

leur environnement à Ars Nobilis. Les notifications en provenance du

secteur sont envoyées à la cellule Anversoise GOUDI (Goud-Diamant)

même si la police locale a déjà été prévenue. Cette équipe prend les

choses en main avec ses collègues dans tout le pays et donne le feed

suggéré qu’il est mieux dirigé par un jeune qui est complètement « into social

media »! Les candidats sont toujours priés de postuler!

L’objectif du groupe de travail est de travailler avec une agence spécialisée qui recevrait

des contenus utiles et informatifs des membres du groupe de travail sur une base

hebdomadaire, puis les distribuerait par l’intermédiaire des différents canaux de médias

sociaux. Le groupe de travail est à la recherche d’une agence qui

considérerait une telle coopération avec ARS NOBILIS comme une

forme d’accord d’échange, créant une situation gagnant-gagnant pour

les deux organisations.

back nécessaire par la suite.

Ce groupe de travail examine également si des audits de sécurité

peuvent être effectués dans les bijouteries. La police est moins en

mesure d’aider à ce point, mais de tels audits pourraient être organisés

avec des entreprises externes ou avec des bénévoles d’ARS NOBILIS

qui sont familiers avec le problème. Tomer Reuveni va également

Jelle Oostvogels

Le groupe de travail OR est confié à Jelle Oostvogels. Les membres

de ce groupe thématique sont Christiaan Van der Veken, Michaël

Bloch, Bram Struyven, Eric Rodrigus et Lydia Segers. Ce groupe de

travail a déjà lancé un appel à tous les créateurs, orfèvres, fabricants

et joailliers du secteur de se réunir en septembre pour échanger des

s’informer s’il est possible d’avoir tous les bijoutiers connectés à une seule salle de

contrôle/centrale d’alarme afin d’obtenir un meilleur prix et un service plus ciblé.

Tomer : « Nous voulons également inspirer le groupe EVENTS pour les soirées d’information

avec des thèmes axés sur la sécurité telles que la reconnaissance de situations ou

de personnes suspectes (et la façon de les traiter), l’importance de

signaler les situations suspectes et la conduite d’une enquête, ainsi

points de vue et pour discuter des points problématiques dans les différentes professions.

Ars Nobilis a reçu beaucoup de réponses et d’expressions d’intérêt. Ce groupe de travail

se concentrera également sur le soutien d’ ARS NOBILIS au projet AMB (Antwerp Most

Brilliant) et les problématiques concernant l’or et les bijoux qui sont présentées dans le

contexte européen par l’intermédiaire de la Fédération européenne de

la joaillerie (FEJ).

que des conseils sur la façon de sécuriser la bijouterie. Finalement

nous travaillons aussi à une formation sur la sécurité: une formation/

un atelier d’une journée pour les bijoutiers (managers et employés) sur

la façon d’être plus en sécurité dans son entreprise. Les ateliers sont

organisés en sessions de groupe d’un maximum de 12 personnes.

Plus de détails sur le contenu exact de la formation suivront plus tard. »

Le matériel de protection COVID peut également être commandé

auprès de ce groupe de travail, via mail@arsnobilis.be.

Thierry Spitaels

La commission Juridique-Autorités-Reprises/Acquisitions est

dirigée par Thierry Spitaels. Il reçoit la collaboration de Christiaan

Van de Veken et Xavier Fryns. Les plans concrets à ce sujet sont

en cours d’élaboration. La question des remises/acquisitions est

certainement une problématique qui vit dans le secteur, qui a besoin

d’un travail urgent et sur laquelle le secteur a un besoin urgent

d’information. Ce groupe de travail surveille également les aspects

légaux et juridiques concernant la profession aussi étroitement que possible avec les

administrations et les services publics nationaux et régionaux et communique là-dessus

La commission NOUVEAUX MEMBRES est supervisée par Pascal Callewaert avec le avec le secteur.

support des administrateurs Manuel Scheldeman et Cédric van den Abeele. Pascal

Callewaert “Si ARS NOBILIS veut pouvoir offrir de la valeur ajoutée perçue comme telle à

ses membres et au secteur, il est primordial d'avoir davantage d'affiliés à notre fédération!

La problématique liée au nombre de membres et à leur implication demande une approche

dynamique. Notre commission est convaincue qu'une communication plus innovante

et rapide peut aider. Nous travaillons à l'élaboration d'un nouveau

slogan pour l'association pour supporter cette nouvelle dynamique. Et

également à l'uniformisation de la communication sur les différents

Le groupe de travail MONTRES est, en ce moment, à la recherche d’un président.

Les membres sont actuellement Jacques/William Desitter, Marc Drexeler, Raymond

Meeus et Valérie Boussingault. Les plans seront élaborés concrètement après une

première réunion. Toute personne qui souhaite participer à ce groupe de travail peut

toujours s’inscrire via mail@arsnobilis.be . Les distributeurs intéressés

de marques horlogères, les joailliers ou les responsables d’écoles ou

d’ateliers sont les bienvenus!

médias que sont les mails, site web et réseaux sociaux” Le groupe de

travail souhaite pouvoir offrir gratuitement aux nouveaux membres si

possible, un audit avec des partenaires externes dans les différents

domaines que sont la sécurité du point de vente ou la communication

de l'enseigne ou les techniques de vente utilisées. Nous ambitionnons

pouvoir supporter le point de vente dans sa communication en lui

offrant les outils nécessaires.

Frédéric Schoenmaeckers

Frédéric Schoenmaeckers est à la tête du groupe de travail

Prestige Magazine. Les membres sont Michaël Bloch, Alain

Tensen et Hanne Fonteyne. Ce groupe suit de près la composition de

la revue professionnelle trimestrielle de la fédération sectorielle. Des

idées concrètes et novatrices sont régulièrement développées et mises

à jour.

54

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À UN GROUPE DE TRAVAIL? N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE SECRÉTARIAT

PAR L’INTERMÉDIAIRE DE MAIL@ARSNOBILIS.BE.


ARS NOBILIS

LEDEN / MEMBRES

GEVRAAGD / RECHERCHÉ

UURWERKMAKER gevraagd in Gent

Juwelier Bouverne, gevestigd in centrum Gent, is op zoek naar een uurwerkmaker M/V

met ervaring, om het atelier-team te versterken, een functie met verantwoordelijkheden

wordt aangeboden. De vergoeding is in verhouding. Gelieve contact op te nemen

via mail, en een CV te richten aan alain@bouverne.eu.

Fulltime VERKOPER/VERKOOPSTER gevraagd in Knokke

Gilson juwelier is voor de vestiging in Knokke op zoek naar een fulltime topverkoper.

Interesse? Graag uw cv met begeleidende brief, en indien mogelijk foto, naar

info@gilsononline.be

VENDEUR/VENDEUSE à temps plein à Knokke

Pour son enseigne à Knokke, le bijoutier Gilson est à la recherche d’un(e) excellent(e)

vendeur(euse) à temps plein. Intéressé ? N’hésitez pas à adresser votre CV et

votre lettre, et si possible une photo, à info@gilsononline.be

TE KOOP/À VENDRE

Goudsmidatelier : materieel, gereedschap, schort, herstellingsstenen, briljanten, lijst

op aanvraag, in Charleroi. Gelieve uw mail te sturen aan chaboud@skynet.be

of bel naar 0477 740 392.

Atelier de bijouterie: matériels, outillages, établi, liste sur demande, pierres de

réparation, brillants à Charleroi. Envoyer votre mail à chaboud@skynet.be ou

téléphonez au 0477 740 392.

Volgende apparaten voor de uurwerk- en juwelenbranche zijn in 2ehands te koop bij

Sigrid Brondeel:

* Een set van veerwinders (Bergeon) voor klokken;

* Een Meettoestel voor quartz uurwerken: Q Test 6000 Witschi

Indien interesse, graag contact opnemen via info@sigridb.com

VERKOOPMEDEWERKER (m/v) in Gent

Juwelier Vanhoutteghem is op zoek naar een gedreven verkoper/verkoopster met een

passie voor luxe goederen. Je zal instaan voor de ontvangst en begeleiding van onze

klanten bij hun zoektocht naar het gepaste juweel. Daarnaast kom je ook vaak in

contact met onze nationale en internationale leveranciers en hun brand managers. Je

komt terecht in een authentieke en familiale sfeer, een enthousiast team van experts en

de gelegenheid om je te omringen met topmerken. Ben je geïnteresseerd? Solliciteer

dan snel! Misschien ben jij de volgende parel die ons team verder kan laten stralen!

Juwelier Vanhoutteghem, Dampoortstraat 1, Gent, pieter@vanhoutteghem.com

Volledig productieatelier voor goudsmeden:

Gieterij met vacuümgietmachine, wasspuitinstallatie, vulcanisatie pers voor gietmoules,

2 pneumatische kapmachines, vacuümplaastermachine, hogedruk afspuitcabine

voor vrijmaken gietboom, voorgeprogammeerde en programmeerbare uitsmeltoven.

Twee goudsmidbanken voor twee personen, 5 micromotoren met toebehoren, allerlei

klein materiaal voor goudsmeden, ultrasoon grote capaciteit, voetkap/persbank,

draadtrekbank, rodiuminstallatie, volledige smeltinstallatie met afzuiging, plaatwals

enz. Moeten weggehaald worden tussen 27 september en 14 oktober 2020.

Contact opnemen met Jo De Peuter, Goethals Juweliers +32 497 065187.

VENDEUR (m/f) en haute horlogerie et joaillerie à Bertrange (GD LUXEMBOUG)

Recruté à plein temps et à durée indéterminée par Windeshausen Joailliers dans le

cadre de son développement. Profil et compétences requises: Excellente présentation

professionnelle. Expérience professionnelle dans la haute horlogerie et Joaillerie.

Esprit d’équipe. Sens de l’organisation et contact humain facile. Langue : Anglais,

allemand sont des atouts. Entrée immédiate, dans un environnement international,

avec formations techniques professionnelles régulières.

Demandes de candidatures, lettre de motivation, photo récente sont à

adresser à: Mr. Lionel Windeshausen, Windeshausen Joailliers,

Route de Longwy, 80, L-8060 Bertrange au GD Luxembourg ou par mail à

comptacity@windeshausen.lu

OVER TE NEMEN IN GENK

• Zeer gerenommeerde, goedlopende juwelierszaak in Shopping 1

• Mooi verzorgde Jeugdwinkel - Trendshop in Shopping 2

Hebt u interesse, neem dan contact op met Math Claassens, T. 089 355 704

SYNTRA BRUSSEL

OPLEIDING IN

DE KIJKER

BIJSCHOLING VERLOREN WAS TECHNIEK

Heb je de basistechnieken edelsmid onder de knie? Verdiep je dan in de verloren

wastechniek voor het vervaardigen van juwelen. Deze éénjarige opleiding met één

lesmoment per week op donderdag van 9 tot 12.30 uur, laat je aan de hand van

oefeningen de verschillende wassoorten en hun bewerking ontdekken alsook het

vervaardigen van mallen en gebruik van een wasinjectie machine. Je docenten zijn

juweelontwerpers-goudsmeden Alain Roggeman en Nico Delaide.

Meer info en inschrijven op www.syntrabrussel.be

dominique.delplanche@syntrabrussel.be

GRANDE DEMANDE POUR DE BIJOUX D’OCCASIONS ET ANCIENS

Chez Adin Bijoux Anciens, il y a toujours une grande demande pour les bijoux d'occasion,

vintage et anciens. Alors, votre offre leur intéresse toujours! Prenez contact par

courriel: info@adin.be ou par Whatsapp: 0495 266 431 (attn. Elkan Wijnberg).

Envoyez des photos de votre marchandise. Partagez votre offre le plus complètement

possible et montrez votre gamme complète sur une seule photo. Adin peut régler un

service de collecte pour les bijoux.

STEDELIJK LYCEUM EILANDJE

ANTWERPEN

Vanaf 24 augustus kan je een afspraak maken voor de inschrijvingen voor de

richtingen Goud en Juwelen en Diamantbewerking. Stuur een mailtje naar:

sven.peeters2@so.antwerpen.be of lydia.segers@so.antwerpen.be.

Of bel naar het nummer 03 432 70 50. Alle info vind je op:

www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumeilandje

57


AGENDA

AGENDA

Let the countdown begin.

50 JAAR

DE TIJD VOORUIT!

VICENZAORO

ITALIË/ITALIE

12.09.2020 - 14.09.2020

TAKE YOUR

MARKER AND

CALENDAR.

SAVE THE DATE.

19.02.2021 - 23.02.2021

AMBIENTE

Frankfurt

02.10.2020 - 05.10.2020

INTERGEM

IDAR OBERSTEIN

RETAILBEURS

UTRECHT

13-15 SEPTEMBER

Van zondag 13 tot en met dinsdag 15 september kunnen

retailers tijdens de Retailbeurs in Utrecht (Trade Mart

Utrecht) opnieuw de laatste trends ontdekken op vlak

van juwelen en horlogen, fashion en kitchen. Op de

verdiepingen Jewels & Watches, Fashion & Lifestyle

en Kitchen & Dining zie, voel en proef je de nieuwste

retailontwikkelingen van zo’n 300 leveranciers en 2000

merken, en kan je meteen ook de nieuwste collecties

inkopen.

JAARBEURS UTRECHT

13.09.2020 - 15.09.2020

Du dimanche 13 au mardi 15 septembre inclus, les

détaillants pourront découvrir, lors de la Retailbeurs

d'Utrecht (Trade Mart, Utrecht), les dernières tendances

en matière de bijouterie et d'horlogerie, de mode et d'art

de la table. Aux étages supérieurs, Jewels & Watches,

Fashion & Lifestyle et Kitchen & Dining vous proposeront

de voir, sentir et goûter toutes les nouveautés retail de

quelque 300 fournisseurs et 2000 marques. L'occasion

aussi de passer commande des nouvelles collections.

SEPTEMBER - SEPTEMBRE

Vicenzaoro, Italië/Italie

12.09.2020 - 14.09.2020

OroTempo, België/Belgie

13.09.2020 - 14.09.2020

IJL, Londen/Londres

13.09.2020 - 15.09.2020

OKTOBER - OCTOBRE

Intergem, Idar Oberstein

2.10.2020 - 5.10.2020

NOVEMBER - NOVEMBRE

Jewellery & Gem WORLD, Hong Kong

9.11.2020 - 13.11.2020

Jewellery & Gem ASIA, Hong Kong

26.11.2020 - 29.11.2020

THE WORLD´S FINEST COLOURS

INTERNATIONAL TRADE FAIR

FOR GEMSTONES, JEWELLERY

AND GEMSTONE OBJECTS

02. Okt. - 05. Okt.

SUBTIELE

SCHOON

HEID

COLLECTIE

58

SIGN OF THE TIMES

Dit jaar viert de Retailbeurs ook het 50-jarige bestaan

van Trade Mart en dat doen ze onder de naam Sign of

the Times. Een ode aan 50 jaar Trade Mart, ofwel een

ultieme collectie van trends, herinneringen, inspiratie en

retailontwikkelingen. Het is een verzameling van tijdloze

artikelen die altijd relevant zullen blijven en retailers

inspireren en helpen om verder te gaan, vandaag en

morgen.

SIGN OF THE TIMES

Cette année, la Retailbeurs célébrera du même coup

les 50 ans du Trade Mart sous le slogan festif "Sign of

the Times". Une ode à un demi-siècle de Trade Mart, un

éblouissant défilé de tendances, de souvenirs, de sources

d'inspiration et de développement de la vente au détail.

Autant d'articles intemporels à admirer, qui conservent

toute leur actualité et ne cessent jamais d'inspirer les

détaillants, pour les aider à aller de l'avant, aujourd'hui

comme demain.

JANUARI - JANUARY

Vicenzaoro, Italië/Italie

22.01.2021 - 27.01.2021

FEBRUARI - FEBRUARY

Inhorgenta, Munich

19.02.2021 - 22.02.2021

2020

GEMSTONES

JEWELLERY

DESIGN

INTERGEM.DE

DOWNLOAD JE GRATIS TICKETS

OP TRADEMART.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!