06.09.2021 Views

2016-04

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

le français vous va bien!<br />

PB- PP B-00<strong>04</strong>3<br />

BELGIE(N) - BELGIQUE<br />

Revue des professeurs de français en Flandre n°8 - 31/12/<strong>2016</strong><br />

België-Belgique • PB-PP /B 43 • P2A6221 • Afgiftekantoor 9099 Gent X • Driemaandelijks tijdschrift • Afz. VU: Raymond Gevaert O. De Reusestraat 22 9<strong>04</strong>0 Gent<br />

LA BOURGOGNE<br />

du vin et du vélo<br />

ENQUÊTE<br />

Nous, c'est Vous!<br />

BÉDÉPHILES<br />

La légèreté<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 1 6/12/<strong>2016</strong> 22:56:38


Uitgeverij talenland<br />

Passie en expertise!<br />

www.talenland.nl<br />

Pour un aPPrentissage<br />

dynamique et réussi !<br />

NIEUW<br />

Entre Nous 1 – Werkboek voor<br />

Nederlandstaligen<br />

• aanvullend te gebruiken bij<br />

Entre Nous 1<br />

• contrastieve grammatica-uitleg<br />

• Nederlandstalige instructies<br />

• ook geschikt voor zelfstudie<br />

Club @dos<br />

Dé communicatieve leergang Frans<br />

voor het middelbaar onderwijs<br />

Woordenlijsten bij deel 1 en 2 nu beschikbaar. Kijk<br />

voor voorbeeldmateriaal op www.talenland.nl of<br />

vraag een gratis beoordelingsexemplaar aan.<br />

espacevirtuel.emdl.fr<br />

Deze series en allerlei video’s, opdrachten en<br />

docentenmateriaal vindt u ook op Espace virtuel!<br />

tland_insertion_<strong>2016</strong>_profff_nov_v3.indd <strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 2 1 6/12/<strong>2016</strong> 17/11/16 22:56:39 9:25


Auteurs: Ellen Vandevelde, Ine Vandezande<br />

Met medewerking van: Barbara De Graeve, Heidi Le Maire, Marlène Rasir<br />

KRAS DEZE CODE EN ACTIVEER<br />

JE BOEK ONLINE OP<br />

WWW.SCOODLE.BE/ACTIVEER<br />

Code gekrast = geen retour mogelijk<br />

ISBN 978-90-301-4979-8<br />

F R A N S V O O R 1 A - S T R O O M<br />

CDPOC1W_CoverCdP-Direct1.indd 1 19/05/16 10:27<br />

voor<br />

A-stroom,<br />

aso en<br />

tso/kso<br />

C O U P D E P O U C E D I R E C T<br />

L E E R W E R K B O E K<br />

L E E R W E R K B O E K 1 A - S T R O O M<br />

Ken je Coup de Pouce<br />

voor tso/kso al?<br />

▪ Actief en zeer taaltaakgericht: leerlingen stellen<br />

veiligheidskaarten op, nemen deel aan een<br />

“meet and greet”, organiseren een etentje van<br />

de jeugdbeweging ...<br />

▪ Actueel en boeiend materiaal: les<br />

Intouchables, Norman et Cyprien,<br />

Omar Sy ...<br />

▪ Duidelijke houvast en ondersteuning:<br />

structuurkaders, studietips, gebundeld<br />

overzicht van alle grammatica, actes de<br />

paroles, woordenschat ...<br />

KIJK HET MATERIAAL GRATIS DIGITAAL IN<br />

Stuur een mailtje naar marketingso@plantyn.com.<br />

Wij bezorgen jou een tijdelijke toegangscode voor de<br />

lerarenkit in Scoodle.<br />

Alle info op www.plantyn.com/coupdepouce<br />

1/16 9:25<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 3 6/12/<strong>2016</strong> 22:56:42


4<br />

TABLE DES MATIÈRES – INHOUDSTAFEL<br />

4 Édito<br />

5 Enquête<br />

«Nous, c’est vous»<br />

9 Points de vue<br />

La tâche langagière et thèmes difficiles: le<br />

mariage parfait ?<br />

12 Coups de cœur<br />

La Bourgogne, du vin et du vélo<br />

18 Profffiteroles<br />

20 Bédéphiles<br />

La légèreté<br />

23 Lu pour vous<br />

La rentrée littéraire<br />

26 Lu pour eux<br />

Moi et les autres. Des romans pour eux.<br />

29 Bonnes pratiques<br />

Des applis en classe de FLE ?<br />

32 Bonnes pratiques<br />

Jouer, de la récréation au projet pédagogique<br />

34 Témoignage<br />

Vous avez dit francophone ?<br />

36 Concours de la CEO de la FIPF<br />

37 Jeu<br />

Le lexique français des TICe, vous<br />

connaissez ?<br />

38 Amuse-mots<br />

Ça vient d’où ?<br />

40 Biblio<br />

Recensie<br />

41 Infos<br />

42 ProFFF en ligne<br />

Édito<br />

De redactie van ProFFF en de hele ploeg van de<br />

vereniging wensen hun lezers en leden van harte<br />

een warm en denderend 2017. Vive le français!<br />

Aan de vooravond van een 3de jaargang…<br />

Januari 2017. Uw tijdschrift is nog maar 2 jaar oud<br />

en blijkt reeds een referentie voor Frans MVT te<br />

zijn geworden in het Vlaams cultureel en didactisch<br />

landschap. Dit betekent dat wij niet slecht bezig zijn<br />

en dat wij beantwoorden aan een vraag. En wij willen<br />

alleszins verder gaan op de ingeslagen weg. Niet<br />

alleen met ons, sorry met uw tijdschrift maar ook<br />

met de activiteiten van de vereniging.<br />

Aan de hand van de resultaten van de enquête die<br />

wij in juni hebben gehouden, hebben wij de vragen<br />

en de noden van de Vlaamse leraren Frans duidelijk<br />

in kaart kunnen brengen (zie het artikel Nous,<br />

c’est vous! p. 5-8). Die gegevens zullen onze werking<br />

duidelijk bepalen. En wij beginnen met twee<br />

(uit een reeks) projecten die onze doelstellingen<br />

kunnen realiseren: onze studiedag van 10 maart<br />

a.s. en een gloednieuw meerjarig opleidingsproject:<br />

FrancoForm. Dit nieuw opleidingsproject voor het<br />

secundair onderwijs, waarvan de vzw PROFFF het<br />

beheer heeft, loopt van 2017 tot en met 2019 en<br />

groepeert, naast onze vereniging, het Departement<br />

Onderwijs en Vorming, de Franse ambassade, het<br />

CAVILAM-AF Vichy, de Alliances françaises van<br />

Brussel en van Oost-Vlaanderen, alle onderwijskoepels,<br />

vier universiteiten (KU Leuven, UA, UG en<br />

VUB). U en uw school krijgen binnenkort meer<br />

informatie omtrent dit ambitieus project.<br />

AANDACHT!<br />

Op het etiket van de verpakking van uw ProFFF,<br />

vindt u uw persoonlijk lidnummer van onze<br />

vzw PROFFF.<br />

Bewaar dit nummer zorgvuldig: u heeft het immers<br />

nodig bij uw inschrijving voor onze Studiedag<br />

en als login om toegang te krijgen tot de<br />

inhoud van onze website.<br />

ATTENTION!<br />

Sur l’étiquette de l’emballage de votre numéro<br />

de ProFFF, vous trouvez votre numéro<br />

d’adhérent à l’association PROFFF.<br />

Conservez ce numéro avec soin : vous en aurez<br />

besoin pour votre inscription à notre Journée<br />

d’études et pour avoir accès au contenu<br />

de notre site web.<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 4 6/12/<strong>2016</strong> 22:56:42


ENQUÊTE<br />

5<br />

«NOUS, C’EST VOUS»<br />

Pascale Fierens en Raymond Gevaert<br />

In juni van dit jaar nam PROFFF (de nieuwe naam van onze vereniging) het<br />

initiatief een bevraging te organiseren bij zoveel mogelijk leraren Frans. Deze<br />

enquête is een onderdeel van een heel actieplan om de krachten van onze<br />

vereniging te stroomlijnen en haar werking beter af te stemmen op de noden<br />

van het veld. De bedoeling van de bevraging was die noden in kaart te brengen<br />

om er in de toekomst nog beter op in te spelen. Niet minder dan 315 collega’s<br />

Frans vulden de enquête in, sommigen in eigen naam en velen in naam van de<br />

hele vakgroep. Hun antwoorden geven een duidelijk beeld van de professionele<br />

noden en verwachtingen van de leraren Frans.<br />

WELKE VRAGEN WERDEN GESTELD?<br />

Er werden 10 vragen gesteld. De eerste drie hadden<br />

betrekking op de identificatie van de school, de onderwijsvorm<br />

waartoe zij behoort en het adres van<br />

de contactpersoon Frans.<br />

De vragen 4 tot en met 10 focusten op het achterhalen<br />

van de verwachtingen, de noden en de wensen<br />

van de leraren(ploeg). We overlopen even die<br />

7 vragen:<br />

Vraag 4 Wat verwachten jullie als leraren Frans van de<br />

vereniging van leraren Frans?<br />

Vraag 5 Volgende onderwerpen die minder vaak aan<br />

bod komen tijdens studiedagen en navormingsateliers<br />

interesseren ons erg. De leraren konden kiezen uit<br />

volgende reeks onderwerpen: Frans in het basisonderwijs,<br />

Frans in 1B, de overgang basisonderwijssecundair<br />

onderwijs, Frans in kso, tso en bso, Frans<br />

en projectonderwijs, Frans en het M-decreet, enz.<br />

Vraag 6: Wat zijn de concrete, specifieke vragen die<br />

leven in jullie vakgroep Frans en waar de vereniging van<br />

leraren Frans een antwoord op zou kunnen geven?<br />

Vraag 7: Zou jullie school geïnteresseerd zijn in “vorming<br />

op maat” met betrekking tot het vak Frans?<br />

In vraag 8 konden de leraren hun voorkeur formuleren<br />

voor ofwel één sessie over een specifieke<br />

vraag, ofwel een vormingstraject gespreid over één/<br />

twee/drie schooljaren.<br />

Vraag 9 ging over de werkvorm (klassiek atelier,<br />

een uitwisseling van ideeën en materiaal, een intervisie,<br />

enz.).<br />

Vraag 10 peilde naar het beste moment voor een<br />

dergelijke navorming.<br />

WIE HEEFT DEELGENOMEN?<br />

Het bereikte publiek was vrij divers, wat de resultaten<br />

van deze enquête ook bijzonder interessant<br />

maakt. De meeste antwoorden kwamen van leraren<br />

uit het secundair onderwijs (60,6%), maar ook het<br />

basisonderwijs (23,8%), het volwassenenonderwijs<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 5 6/12/<strong>2016</strong> 22:56:42


6<br />

ENQUÊTE<br />

Figuur 1<br />

(11,4%) en zelfs het hoger onderwijs (4,1%) lieten<br />

zich niet onbetuigd. Deze diversiteit toont aan dat<br />

leraren Frans van alle onderwijsvormen met vragen<br />

en noden zitten omtrent het vervullen van hun taken<br />

maar vooral dat zij dat met ernst en volle overgave<br />

willen doen.<br />

WAT VERWACHTEN LEERKRACHTEN FRANS VAN<br />

ONZE VERENIGING?<br />

De antwoorden op vraag 4 (fi guur 2) bevestigen<br />

grotendeels onze huidige werking: het aanbieden<br />

van (na)vormingen is duidelijk prioritair. Ook met<br />

het aanbod aan materiaal zoals dat nu reeds het geval<br />

is via onze site zitten we goed.<br />

Opvallend is de vaak terugkerende vraag naar het<br />

organiseren van ontmoetingsmomenten tussen<br />

leerkrachten Frans en dit op alle niveaus (basisonderwijs,<br />

secundair, volwassenenonderwijs en hoger<br />

onderwijs). Dit betekent dat leraren nood hebben<br />

aan uitwisseling van expertise, aan positieve feedback,<br />

aan bevestiging of tenminste aan de garantie<br />

dat hun zoeken en proberen geapprecieerd worden.<br />

Uit de formulering van deze nood blijkt ook duidelijk<br />

dat leraren in se geen individualisten zijn en<br />

meer professionele contacten met (gelijkgestemde)<br />

collega’s verlangen.<br />

De vereniging zal bekijken hoe zij hieraan tegemoet<br />

kan komen. Denkpistes zijn bijvoorbeeld het uitbreiden<br />

van het reeds bestaande Café des Profs tijdens<br />

onze jaarlijkse studiedag, alsook het opstarten<br />

van regionale netwerken waar leerkrachten ervaringen<br />

en materiaal zouden kunnen uitwisselen. We<br />

moeten wel opletten dat wij ons niet op het terrein<br />

van de pedagogische begeleiding begeven, maar dit<br />

neemt niet weg dat een vakvereniging initiatieven<br />

mag nemen om de inzet van collega’s te ondersteunen.<br />

THEMA’S VOOR STUDIEDAGEN EN (NA)VORMINGS-<br />

ATELIERS?<br />

De antwoorden op vraag 5 (fi guur 3) brengen een<br />

grote waaier aan bezorgdheden, vragen en/of noden<br />

van de leraren Frans aan het licht. Bezorgdheden<br />

en vragen op sociodidactisch vlak zoals “Frans en<br />

het M-decreet” en de problematiek van ex-OKAN<br />

leerlingen, op sociocultureel vlak zoals het motiveren<br />

van leerlingen voor Frans, van pedagogischdidactische<br />

aard zoals omgaan met leerstoornissen,<br />

Frans in het basisonderwijs en de overgang basisonderwijs-secundair<br />

onderwijs, Frans in kso-tso-bso<br />

en volwassenenonderwijs, van professionele aard<br />

zoals “Pistes voor beginnende leraren Frans”, “het<br />

motiveren van leraren Frans” en “Frans onderwij-<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 6 6/12/<strong>2016</strong> 22:56:42


ENQUÊTE<br />

7<br />

VERWACHTINGEN T.O.V. PROFFF<br />

• Aanbieden van (na)vormingen 84,4%<br />

• Aanbieden van materiaal 71,7%<br />

• Organiseren ontmoetingsmomenten<br />

leraren Frans 38,2%<br />

• Aanbieden van informatie 32,5%<br />

• Organiseren culturele activiteiten 32,2%<br />

• Aanbieden van ondersteuning 31,2%<br />

• Andere 2,5%<br />

Figuur 2<br />

zen als men niet (meer) beschikt over voldoende<br />

basis”.<br />

Op de vraag naar pistes voor de opvolging van<br />

een doorlichting, kan een vakvereniging niet (of<br />

heel moeilijk) ingaan want hier begeeft ze zich op<br />

het terrein van de decretale bevoegdheid van de<br />

schooldirecties en van de pedagogische begeleiding.<br />

Maar het aangeven van dit thema door 15% van de<br />

deelnemers toont wel aan dat er vraag is naar ondersteuning.<br />

Alleszins stof tot nadenken voor de<br />

bevoegde instanties.<br />

Voor een heel aantal van de andere vragen kan een<br />

vakvereniging wel een bijdrage leveren. Dankzij de<br />

multipartenariale projecten FORMACOM (secundair<br />

onderwijs en volwassenenonderwijs) en FOR-<br />

MAPRIM (basisonderwijs), waarvan PROFFF (en de<br />

vroegere BVLF) de organisatie en de coördinatie<br />

verzorgt, leveren wij sinds jaren reeds een belangrijke<br />

bijdrage.<br />

In de toekomst zal dat nog het geval zijn want FOR-<br />

MAPRIM wordt voortgezet en we zijn, wat het<br />

secundair en het volwassenenonderwijs betreft,<br />

in de afrondingsfase van een nieuw meerjarenproject<br />

voor navorming met 13 andere partners. Bij de<br />

doelstellingen van dat nieuwe programma herkennen<br />

we een aantal items die in de tabel verschijnen:<br />

• Frans in het volwassenenonderwijs,<br />

• Frans in het projectonderwijs,<br />

• Frans onderwijzen als men niet (meer) beschikt<br />

over voldoende basis,<br />

• pistes om leerlingen te motiveren voor Frans<br />

MVT,<br />

• pistes om leraren Frans te motiveren,<br />

• pistes voor beginnende leraren,<br />

• upgraden van de kennis en de beleving van de<br />

francofone cultuur,<br />

• de didactiek van het interculturele.<br />

Dit sluit uiteraard niet uit dat diezelfde items ook<br />

aan bod kunnen (of moeten) komen bij andere navormingsinitiatieven<br />

van de vereniging. Daarnaast<br />

is er toch ook een behoorlijk grote belangstelling<br />

voor een hele reeks andere items (zie figuur 3).<br />

De vraag naar welke specifieke vragen er leven in<br />

de vakwerkgroepen Frans bracht aan het licht dat<br />

evaluatie, taaltaken en differentiatie nog steeds hot<br />

topics zijn. Het spreekt vanzelf dat we daarmee rekening<br />

zullen houden bij de programmatie van komende<br />

studiedagen. Het nieuw opleidingsprogramma<br />

FrancoForm (zie Édito) zal op die vragen heel<br />

concrete en bruikbare antwoorden bieden. Ook via<br />

ons tijdschrift ProFFF engageren wij ons om zo goed<br />

mogelijk een antwoord te bieden op veel voorkomende<br />

vragen.<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 7 6/12/<strong>2016</strong> 22:56:42


8<br />

ENQUÊTE<br />

• Frans in het basisonderwijs 22,55%<br />

• Frans in 1B 11,44%<br />

• Overgang basisonderwijs – 1e graad so 27,12%<br />

• Frans in kso 2, 94%<br />

• Frans in tso en bso 26,47%<br />

• Frans in het volwassenenonderwijs 13,07%<br />

• Frans voor specifieke doeleinden 8, 50%<br />

• Frans in het projectonderwijs 34,64%<br />

• Frans en ex-OKAN-leerlingen 16,99%<br />

• Frans en het M-decreet 28,43%<br />

• Leerstoornissen 16,34%<br />

• Pistes voor opvolging doorlichtingen 15,36%<br />

• Frans onderwijzen als men niet (meer)<br />

beschikt over voldoende basis. 23,53%<br />

• Pistes om leerlingen te motiveren voor Frans MVT* 45,75%<br />

• Pistes om leraren Frans MVT te motiveren 15,36%<br />

• Pistes voor beginnende leraren Frans MVT 10,78%<br />

• Andere 2,29%<br />

Figuur 3<br />

INTERESSE VOOR “VORMING OP MAAT”?<br />

61,6% van de scholen antwoorden bevestigend op<br />

deze vraag. De overgrote meerderheid daarvan<br />

heeft een voorkeur voor één sessie rond een bepaald<br />

onderwerp (63,8%) of verkiest een vormingstraject<br />

gespreid over één schooljaar (26,6%). Gezien<br />

de duidelijke interesse bekijkt onze vereniging<br />

of en hoe we “vorming op maat” kunnen uitwerken.<br />

CONCLUSIE<br />

De resultaten van deze enquête bewijzen, voor zover<br />

het nog nodig was, dat het niet evident is leraar<br />

Frans te zijn vandaag. Desondanks is de motivatie<br />

groot om deze moeilijke opdracht naar best vermogen<br />

te vervullen. Leraren Frans willen ook zo goed<br />

mogelijk hun rol van “getuigen van de taal en de cultuur”<br />

vertolken. Maar zij hebben behoefte aan een<br />

complementaire of aan een voortgezette opleiding<br />

(voor sommigen ook aan een opfrissing van hun<br />

initiële opleiding) om de verschillende uitdagingen<br />

waarmee zij geconfronteerd worden aan te kunnen.<br />

Zij hebben ook nood aan positieve feedback en aan<br />

erkenning voor wat zij dag in dag uit, ondanks alle<br />

moeilijkheden, presteren.<br />

Het is dan ook evident dat onze vakvereniging alles<br />

in het werk zal stellen om de collega’s zo goed<br />

mogelijk ten dienste te zijn, want Nous, c’est vous!<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 8 6/12/<strong>2016</strong> 22:56:42


POINTS DE VUE<br />

9<br />

TÂCHE LANGAGIÈRE<br />

ET THÈMES DIFFICILES:<br />

le mariage parfait?<br />

Valeria Catalano<br />

L’approche actionnelle, qui met la<br />

tâche au centre de l’apprentissage,<br />

vise la participation, l’implication,<br />

l’échange et la co-création des élèves<br />

dans des domaines qui touchent aussi<br />

bien au sociétal qu’au littéraire ou à<br />

l’artistique. Dès lors, on peut se demander<br />

si l’élève ne doit pas trop s’exposer<br />

dans cette démarche. Peut-on<br />

aborder tous les sujets et thèmes? Ne<br />

risquons-nous pas, nous professeurs,<br />

d’entrer dans une zone dangereuse<br />

que nous ne gérons pas toujours?<br />

Question de choix éducatif ou de différence<br />

interculturelle?<br />

Dans le groupe de professeurs allemands, les réactions<br />

à ce dossier didactique allaient du refus total<br />

de traiter un sujet pareil en classe avec de grands<br />

adolescents (16-18 ans) jusqu’à la conviction que<br />

justement, c’est ce genre de sujets qu’il faut oser<br />

traiter en classe. Le cancer, la maladie et la mort<br />

font partie de la vie, aussi de la vie des jeunes. Ouvrir<br />

le débat et faire réfléchir le jeune est un défi<br />

que l’école se doit de relever.<br />

LE CLIP: DANGEREUX?<br />

Quand c’est… cancer, joli jeu de mots portant sur<br />

une réalité qui fait peur. Le cancer est une maladie<br />

mortelle et tue n’importe qui et n’importe<br />

QUAND C’EST, STROMAE: PARLONS DU CANCER<br />

Lors d’une formation en didactique du FLE pour des<br />

professeurs allemands (Bruges, Europahuis Rijckevelde,<br />

le 7 octobre <strong>2016</strong>), un débat intéressant a eu<br />

lieu à ce sujet.<br />

Partant de la chanson francophone d’aujourd’hui<br />

et d’hier et des différentes entrées et exploitations<br />

possibles, la fiche didactique proposée aboutit à une<br />

tâche qui consiste à réagir aux auteurs d’un article<br />

(Trompeuses métaphores du cancer, Le Monde diplomatique,<br />

septembre <strong>2016</strong>). Le clip et la chanson<br />

Quand c’est de Stromae sont présentés et visionnés<br />

après un remue-méninges sur l’artiste. Après le visionnage<br />

du clip controversé qui ne laisse personne<br />

indifférent, l’article est soumis à la lecture des élèves<br />

(niveau B1+/B2 – grands adolescents). Les idées et<br />

arguments développés dans l’article devraient nous<br />

permettre de changer le regard que nous portons<br />

parfois sur la maladie et donc aussi sur la façon dont<br />

Stromae exploite la donne.<br />

quand… tandis que toute notre vie durant, nous<br />

tentons d’éviter la mort et de rester jeunes, beaux<br />

et sains. Dans le clip – en noir et blanc cette fois-ci<br />

– sobre au niveau de la mise en scène, on voit Stromae<br />

engagé dans une danse merveilleuse, élégante<br />

mais terrifiante. Le monstre gigantesque (crabe?<br />

araignée?) dont on voit les contours, s’attaque à la<br />

figure sur scène, jouée par l’artiste. La victime se<br />

défend comme elle peut mais finit par succomber.<br />

Le spectateur reste là, bouche bée, sans espoir.<br />

Est-il bien responsable de montrer cela à des jeunes<br />

gens? On dira que, de toute façon, ils voient des<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 9 6/12/<strong>2016</strong> 22:56:42


10 POINTS DE VUE<br />

atrocités et des horreurs bien pires ailleurs (JT,<br />

films, Internet, etc.). Mieux vaut, à ce moment-là,<br />

les traiter en classe afin d’informer, d’instruire, de<br />

faire face. Et puis il y a la création artistique, qui<br />

même si elle parle de choses triviales, désire échapper<br />

au quotidien, à la banalité. N’est-ce pas là un des<br />

objectifs que nous nous fixons dans l’enseignement?<br />

N’est-ce pas là, précisément, la philosophie derrière<br />

la tâche langagière? Faire en sorte que les élèves, les<br />

citoyens de demain, s’impliquent dans tout ce qui<br />

touche à la vie en société, aux émanations de tout<br />

genre de l’être humain? Quand l’artiste populaire<br />

Stromae évoque une maladie comme le cancer de<br />

cette façon, il est intéressant d’aller voir d’où viennent<br />

ces représentations terribles d’un phénomène<br />

aussi naturel que le cancer. C’est précisément ce<br />

qu’essaient de faire les auteurs de l’article dont il<br />

est question ici.<br />

L’ARTICLE: QUELS ARGUMENTS?<br />

Les arguments avancés par les auteurs de Trompeuses<br />

métaphores du cancer ont le mérite d’inciter à<br />

la réflexion. Pour commencer, ils se réfèrent à l’écrivaine<br />

américaine Susan Sontag qui, il y a quarante<br />

ans déjà, «appelait à libérer les maladies graves, et<br />

en particulier le cancer, de la profusion des images<br />

nocives qui leur sont associées».<br />

Le danger qui en découle est que nous recourons<br />

à des jugements d’ordre moral qui conduisent à la<br />

condamnation et à l’exclusion de la maladie, et, par<br />

extension, du malade. En effet, les connotations de<br />

«faute» et de «honte» se manifestent dans le fait<br />

que nous parlons trop souvent encore de «longue<br />

et douloureuse maladie» au lieu de la désigner par<br />

son nom.<br />

Les auteurs avancent l’idée que le discours que nous<br />

tenons face au cancer découle de ces perceptions.<br />

En effet, nous parlons de «campagne contre le cancer»<br />

comme s’il s’agissait d’un ennemi militaire. À<br />

l’inverse, le discours politique et militaire utilise le<br />

jargon médical en parlant par exemple de «métastases<br />

terroristes».<br />

Si nous voulons donner une chance aux thérapies<br />

qui traitent le cancer, il faudra se défaire de ces<br />

rapprochements inadéquats. Le patient, le malade,<br />

même s’il lui faut du courage pour faire face à sa maladie,<br />

n’est «ni un soldat, ni un héros». Il aura plutôt<br />

besoin de s’approprier autrement cette maladie que<br />

sous la figure de l’ennemi.<br />

Autant d’idées et d’arguments à creuser par les<br />

élèves, avec l’aide du professeur. Celui-ci, veut-il,<br />

peut-il se lancer dans cette aventure?<br />

QUELS CONTENUS? QUELS DOCUMENTS?<br />

C’est ici que le débat commence. Le texte, jugé<br />

trop difficile, par certains professeurs, pour les<br />

grands adolescents tant au niveau de la langue (niveau<br />

B2) qu’au niveau du contenu, mettrait en avant<br />

des idées dont l’analyse échapperait à la gestion psychologique<br />

du professeur. «Non, pas du tout!», lancent<br />

d’autres enseignants, qui pensent au contraire<br />

qu’il est non seulement possible mais également nécessaire<br />

d’aborder le sujet… et qui rappellent que<br />

tant de grands auteurs littéraires, tant de grands<br />

artistes, puisent dans la thématique et cultivent<br />

Les représentations qui circulent sur le cancer associent<br />

la maladie au sociopathe (ne respectant pas<br />

les lois de la communauté), au psychopathe (ayant<br />

rompu tout contact avec les voisins) et au nomade<br />

expansionniste (qui migre vers d’autres tissus pour<br />

former de nouvelles colonies). On se retrouve avec<br />

un portrait de la cellule tumorale qui «tiendrait à<br />

la fois du délinquant, de l’aliéné, du drogué et du<br />

migrant». Nous donnons donc une signification sociale<br />

et politique à un phénomène naturel («Le cancer<br />

n’est pas la manifestation d’une contre-nature<br />

monstrueuse»).<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 10 6/12/<strong>2016</strong> 22:56:43


POINTS DE VUE<br />

11<br />

même cette idée de «mal-être». Comme Charles<br />

Baudelaire, qui apparaît à la fin de la fiche didactique<br />

proposée et se fait découvrir par les élèves par son<br />

poème Spleen, Quand le ciel bas et lourd pèse comme<br />

un couvercle. Quelle différence avec la danse et les<br />

paroles de Stromae? Plus poétique, sûrement, plus<br />

terrible, peut-être… mais force est de constater<br />

que la littérature et l’art en général réussissent à<br />

émerveiller par leur beauté formelle et par la force<br />

de leur message. Combiner la découverte artistique<br />

et le débat social, telle est l’idée qui se trouve à<br />

la base du choix qui a été fait ici. C’est en effet la<br />

tâche soumise aux élèves à la fin du dossier. Ayant<br />

discuté en groupe du rapprochement des idées de<br />

l’article et la chanson de Stromae, ils devront finalement<br />

écrire une réaction argumentée aux auteurs<br />

de l’article.<br />

QUI EST LE PROFESSEUR?<br />

Ce débat est-il un débat sur les choix éducatifs à<br />

faire par le professeur? Ou s’agit-il plutôt d’une<br />

prédisposition liée à l’identité culturelle, sociale<br />

et psychologique de celui-ci? Dans le groupe de<br />

professeurs allemands, les différences culturelles<br />

et personnelles étaient aussi grandes que celles<br />

qu’on trouverait dans n’importe quel groupe de<br />

participants de nationalités différentes. Rencontres<br />

intéressantes, car des professeurs de régions très<br />

éloignées se rencontraient pour la première fois.<br />

D’autres, travaillant dans la même zone, avaient des<br />

opinions très divergentes, voire inconciliables, et<br />

interprétaient différemment les programmes. Ainsi,<br />

la préparation au bac («abitur») servant parfois<br />

d’excuse pour suivre le programme, divisait fortement<br />

les professeurs. Pour les uns, les thématiques<br />

prévues par les programmes allemands ne permettaient<br />

pas de proposer un sujet comme le cancer<br />

à des élèves de la dernière année du secondaire.<br />

Chez les autres, ce parti-pris provoquait indignation<br />

et rires. Inutile de dire que ces choix opérés par les<br />

professeurs ne sont pas sans conséquences pour les<br />

élèves.<br />

Nous le savons bien, les identités sont multiples et<br />

rendent complexe le débat interculturel. L’enseignement<br />

constitue un lieu de prédilection pour les<br />

réflexions de ce genre. Enseigner aujourd’hui une<br />

langue étrangère, c’est offrir aux jeunes l’occasion<br />

de comprendre le monde, d’y trouver leur place,<br />

de construire une société, de s’épanouir personnellement.<br />

La tâche langagière devrait permettre<br />

non seulement de mettre les élèves au travail et<br />

de les rendre actifs et participatifs, mais surtout de<br />

mettre en marche une prise de conscience sociétale.<br />

Toutes sortes de documents durables et moins<br />

durables pourraient ainsi être intégrés: littérature,<br />

œuvres d’art, musique, médias. L’importance des<br />

documents est grande. La tâche langagière offre la<br />

possibilité au professeur de les présenter de façon<br />

réfléchie et de construire, avec ses élèves, un patrimoine<br />

précieux.<br />

Les références citées dans le texte et la fiche didactique<br />

sont disponibles sur le site de ProFFF.<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 11 6/12/<strong>2016</strong> 22:56:44


SEPTEMBRE <strong>2016</strong><br />

<strong>2016</strong>-2017 • 27 e année<br />

REPORTAGE<br />

opm_declic1_<strong>2016</strong>_515644_8533.indd 1 26/07/16 13:57<br />

Van ‘Ik begrijp het’<br />

tot «Je sais le faire».<br />

Vraag uw beoordelingsexemplaren aan!<br />

Totaalmethodes secundair onderwijs<br />

1ste graad A-stroom<br />

1ste graad b-stroom<br />

1–2 1 1–2 1–2 1–2 1–2<br />

2de en 3de graad aso<br />

2de en 3de graad tso<br />

2de en 3de graad bso<br />

3 R 5 3 R 6<br />

3 R 6 3 R 6<br />

3–5 3<br />

3de graad<br />

tso/bso<br />

Profils<br />

Profils Bois & Construction<br />

Profils<br />

Profils<br />

Bois &<br />

Construction<br />

Basisonderwijs<br />

Quartier étoile<br />

taalinitiatie<br />

Quartier étoile<br />

derde graad<br />

Taalmagazines<br />

Déclic<br />

1<br />

Défi glacial en<br />

Laponie<br />

Panache<br />

Vaktaalleerwerkboeken<br />

SPORTS<br />

David Steegen,<br />

la passion du foot<br />

ACTU<br />

À ne pas rater!<br />

CINÉMA<br />

Omar Sy,<br />

tout lui sourit!<br />

3-4 5-6<br />

Pelckmans uitgevers nv – Brasschaatsteenweg 308 – 2920 Kalmthout<br />

T 03 660 27 00 – uitgeverij@pelckmans.be<br />

pelckmans.be<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 12 6/12/<strong>2016</strong> 22:56:49<br />

A_<strong>2016</strong>_08_Pelckmans_PROFF.indd 1 23/08/16 16:01


COUP DE CŒUR<br />

13<br />

an!<br />

LA BOURGOGNE,<br />

du vin et du vélo<br />

Frans De Clercq<br />

La Bourgogne, on ne la connaît souvent que comme la région qu’on traverse en<br />

descendant vers le Midi. Pourtant, cette belle région, dont l’histoire est intimement<br />

liée à celle de la Flandre, mérite bien qu’on s’y arrête plus longuement.<br />

Une des meilleures façons de découvrir ses richesses est probablement de le<br />

faire tranquillement, à vélo.<br />

Depuis quelques années, la région a fait de grands<br />

efforts pour faciliter le cyclotourisme: pas moins de<br />

800 km de véloroutes et de parcours cyclistes y ont<br />

été aménagés. Ce sont souvent des Voies Vertes,<br />

où seuls sont admis les cyclistes, les promeneurs<br />

et les rollers. Sur invitation de Bourgogne-Franche<br />

Comté Tourisme, nous avons pu tester un tronçon<br />

de ce parcours et, en compagnie d’un petit groupe<br />

de journalistes, nous avons parcouru environ 90 km<br />

à vélo électrique entre Beaune et Cluny.<br />

LE PALAIS DES PAUVRES<br />

Avant de prendre la route, nous visitons Beaune et<br />

le magnifi que Hôtel-Dieu, appelé aussi les Hospices<br />

de Beaune. Même ceux qui connaissent déjà cet ancien<br />

hôpital, où étaient accueillis à la fois les pauvres<br />

et les riches de la région, seront éblouis en pénétrant<br />

dans la cour intérieure et en découvrant la<br />

splendide toiture en tuiles vernissées. La guide nous<br />

raconte que les tuiles plates, colorées, ont été importées<br />

de Flandre, après le mariage de Marguerite<br />

de Flandre (Margareta Van Male) en 1369 avec le<br />

duc Philippe le Hardi, mariage qui réunit la Flandre<br />

à la Bourgogne pour plus d’un siècle. La pièce maîtresse<br />

de ce bâtiment en gothique fl amboyant est<br />

sans nul doute le polyptyque Le Jugement dernier<br />

de Rogier van der Weyden (Roger de la Pasture).<br />

Une grande loupe mobile devant le tableau permet<br />

d’en agrandir tous les détails et d’admirer la prodigieuse<br />

technique du maître, notamment le jeu de<br />

la lumière sur les bijoux et les habits de l’archange.<br />

À l’origine exposé dans la chapelle au bout de la<br />

«Salle des Pôvres», ce tableau donnait aux pauvres<br />

alités une vision du Christ assis sur un arc-en-ciel et<br />

de l’archange saint Michel pesant les bonnes et les<br />

mauvaises actions des personnes. Cette image devait<br />

les inciter à confesser leurs péchés pour qu’ils<br />

puissent mourir en paix.<br />

LE VIN ET LA CHARITÉ<br />

Après cette visite culturelle, il est temps de découvrir<br />

une autre richesse de la Bourgogne et nous<br />

nous rendons au musée du vin où on nous explique<br />

que l’Hôtel-Dieu de Beaune est aussi propriétaire<br />

de 65 hectares de vignes, répartis dans toute la région.<br />

Ce domaine viticole prestigieux s’est constitué<br />

au cours des siècles grâce à des donations et des<br />

legs de propriétaires généreux, qui voulaient ainsi<br />

s’assurer une place au paradis. Les vins des Hospices<br />

de Beaune font l’objet d’une célèbre vente<br />

aux enchères qui a lieu chaque année le troisième<br />

dimanche de novembre dans les halles de la ville.<br />

Les fonds récoltés sont utilisés entre autres pour<br />

entretenir l’Hôtel-Dieu et développer le Centre<br />

hospitalier Philippe le Bon, l’hôpital moderne de<br />

Beaune dépendant des Hospices. Chaque année,<br />

une pièce (un tonneau de 228 litres) est vendue au<br />

profi t d’une association caritative choisie par le président<br />

de la vente qui est une personnalité connue.<br />

8/16 16:01<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 13 6/12/<strong>2016</strong> 22:56:51


14<br />

COUP DE CŒUR<br />

cadre exceptionnel. La véloroute, alternant montées<br />

et descentes, serpente entre les vignobles, où<br />

se succèdent des villages qui sont autant de noms<br />

d’appellations à faire rêver tous les amateurs de<br />

bon vin: Pommard, Volnay, Meursault, Puligny-Montrachet,<br />

Chassagne-Montrachet et Santenay. Au<br />

moment de notre passage, les vendanges battaient<br />

leur plein. Dans cette région de vins de très haute<br />

qualité, la récolte se fait surtout manuellement. Les<br />

vendangeurs coupent les grappes et les déposent<br />

dans des hottes qu’ils transportent sur le dos pour<br />

verser leur contenu dans les bennes au bord des<br />

parcelles. Même si le travail est lourd – une hotte<br />

remplie peut peser jusqu’à 70 kilos – les saisonniers<br />

sont de bonne humeur et nous lancent de joyeux<br />

saluts au passage. Certains profitent de l’occasion<br />

pour tailler un brin de causette.<br />

Mais il n’y a pas que le vin sur la Voie des Vignes:<br />

près du vignoble de Bâtard-Montrachet, un ancien<br />

lavoir restauré attire l’attention et sur la place de<br />

l’Hôtel de Ville de Meursault on se trouve dans un<br />

décor du film La grande vadrouille, un grand classique<br />

des films comiques français.<br />

Notre visite du musée du vin se poursuit naturellement<br />

par une dégustation aux caves Drouhin, toutes<br />

proches. Les vins de cette maison, qui a une histoire<br />

de plus de 800 ans, mûrissent lentement dans<br />

les caves qui faisaient à l’origine partie de l’ancien<br />

parlement des Ducs de Bourgogne. Certains pans<br />

des murs remontent même à l’époque romaine.<br />

Raphaël Febvret, le responsable du caveau, nous<br />

explique que <strong>2016</strong> a été une année dramatique en<br />

Bourgogne. Le gel tardif en avril, les grêles en mai<br />

et le temps pluvieux en avril ont dévasté plusieurs<br />

vignobles et réduit la récolte globale de plus de<br />

20%. Il faut dès lors s’attendre à des augmentations<br />

sensibles de prix. La dégustation qui accompagne<br />

la visite nous laisse apprécier la qualité des vins de<br />

la région: chablis, rully, puligny-montrachet, volnay,<br />

gevrey-chambertin, vosne-romanée...<br />

DE LA VOIE DES VIGNES À LA VOIE VERTE<br />

Le lendemain, c’est le départ pour la balade à vélo<br />

sur la Voie des Vignes. Le temps de fin septembre<br />

est clément: un soleil généreux et quasi pas de vent.<br />

Avant midi, sur une vingtaine de kilomètres entre<br />

Beaune et Santenay, nous nous promenons dans un<br />

Après un repas léger et une dégustation au domaine<br />

Prosper Maufoux à Santenay, nous continuons notre<br />

promenade. Une route tranquille, un long ruban<br />

d’asphalte le long du canal du Centre, puis sur la<br />

Voie Verte. Les Voies Vertes qu’on trouve partout<br />

en France sont réservées à la circulation non motorisée<br />

et aménagées notamment sur d’anciennes<br />

lignes ferroviaires ou des chemins de halage. Après<br />

avoir pédalé une vingtaine de kilomètres dans le<br />

calme absolu, nous atteignons notre destination:<br />

l’hôtel le Dracy à Dracy-le-Fort. Un moment de détente<br />

près de la piscine et un repas de spécialités<br />

bourguignonnes (jambon persillé, escargots, bœuf<br />

charolais) permettent de terminer cette journée en<br />

beauté.<br />

CORMATIN ET CLUNY<br />

Après un petit-déjeuner copieux, nous enfourchons<br />

nos vélos pour la destination suivante: le château<br />

de Cormatin, situé une trentaine de kilomètres plus<br />

loin, à proximité de la Voie Verte. Ce château du<br />

XVIIe siècle, toujours habité et parfaitement restauré,<br />

est une véritable découverte. Nous sommes<br />

accueillis par Marc Simonet-Lenglart, un des trois<br />

propriétaires, qui nous accompagne à l’intérieur.<br />

Tout le mobilier est authentique et nous sommes<br />

plongés dans des décors allant du XVIIe siècle à la<br />

Belle Époque. Aujourd’hui, 70 000 visiteurs par an<br />

viennent admirer l’architecture, la décoration d’ori-<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 14 6/12/<strong>2016</strong> 22:56:54


COUP DE CŒUR 15<br />

gine, les jardins symétriques et le labyrinthe. Une<br />

des pièces les plus appréciées est l’appartement de<br />

1628 en style Louis XIII. Parfaitement conservé, il<br />

compte parmi les plus beaux de France. En nous<br />

promenant à travers les chambres, nous découvrons<br />

plusieurs portraits de Lamartine. Le poète, historien<br />

et homme politique du début du XIXe siècle<br />

habitait en effet tout près et était un hôte assidu du<br />

château. Plus récente, une photo de Mitterrand et<br />

de Gorbatchev nous surprend. L’ancien président<br />

était un ami du propriétaire et venait chaque année<br />

lui rendre visite. En 1993, il a eu l’idée d’y recevoir<br />

Gorbatchev et son épouse.<br />

Nous admirons les très beaux jardins autour du<br />

château, profitons d’un pique-nique sur l’herbe dans<br />

le pré et reprenons la route vers Cluny. Là, ce sont<br />

les vestiges de l’ancienne abbaye bénédictine qui<br />

retiennent toute notre attention. Fondée en 910,<br />

l’abbatiale était la plus grande église de la chrétienté<br />

jusqu’à la construction de Saint-Pierre de Rome.<br />

L’abbaye fut la maison mère de plus d’un millier de<br />

monastères en Europe. Le guide explique: «Chaque<br />

monastère payait des contributions à Cluny. L’abbaye<br />

était extrêmement riche et cela se manifesta<br />

dans la richesse des décorations. C’était en fait la<br />

première multinationale de l’histoire.» Malheureusement,<br />

l’abbaye a été vendue et démantelée après<br />

la Révolution française. Il en reste un des clochers<br />

et quelques parties qui permettent de se faire une<br />

idée de la grandeur originale de l’église, du cloître<br />

et des bâtiments annexes. La visite se termine par<br />

un film spectaculaire en 3D reconstituant virtuellement<br />

l’intérieur de l’église, telle qu’elle était au<br />

XVe siècle.<br />

C’est à Cluny que se termine notre balade à vélo.<br />

Le lendemain, avant de prendre le TGV à la gare de<br />

Mâcon-Loché, une dernière dégustation nous est<br />

offerte au château de Pierreclos, un lieu admirable,<br />

à la fois domaine viticole, chambre d’hôtes et décor<br />

de fêtes de mariages. Marc Pidault, le jeune propriétaire<br />

et adepte du vin bio explique: «Nos hôtes<br />

profitent d’une dégustation gratuite, ils peuvent<br />

pique-niquer sur la terrasse et découvrir librement<br />

une partie du château.» Situé à 15 km de Cluny, le<br />

château de Pierreclos est une étape idéale en Bourgogne<br />

du Sud. Un conseil: ne vous pressez pas, profitez<br />

de la sérénité de l’environnement et restez-y<br />

au moins deux ou trois jours pour découvrir toute<br />

la beauté et la richesse de la région.<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 15 6/12/<strong>2016</strong> 22:56:57


Livre de l’élève<br />

9 7 8 9 0 5 4 5 1 7 0 9 2<br />

Beste<br />

16 N<br />

NOS BONNES ADRESSES POUR DÉCOUVRIR LA<br />

BOURGOGNE DE BEAUNE À CLUNY<br />

Site officiel du tourisme en Bourgogne<br />

www.bourgogne-tourisme.com<br />

Location de vélos<br />

Beaune Vélo Tour (vélos assistance électrique et<br />

VTT)<br />

www.beaunevelotour.fr<br />

Bourgogne escapades: pour les séjours vélos «clé<br />

en mains» / «sur mesure» incluant transport bagages<br />

bourgogne-escapades.com/sejour-a-velo<br />

Bourgogne rando: pour le transport des bagages<br />

www.bourgognerando.com/transport-bagages.html<br />

Dégustation de vins<br />

- À Beaune: les caves Drouhin<br />

www.drouhin.com/<br />

- À Santenay: chambre d’hôtes et dégustation chez<br />

Prosper Maufoux – Maison des grands crus<br />

www.prosper-maufoux.com<br />

Châteaux à visiter<br />

www.chateaudecormatin.com<br />

- Château de Pierreclos de style médiéval, également<br />

chambre d’hôtes et dégustation de vins<br />

www.chateaudepierreclos.com/domaine/<br />

Restaurants<br />

- à Beaune: Maison du Colombier<br />

www.maisonducolombier.com/<br />

- à Charnay-lès-Mâcon: Café de la Gare<br />

cafedelagare71.fr<br />

Hôtels tranquilles<br />

- Hôtel Adélie à Montagny-lès-Beaune<br />

www.hoteladelie.com<br />

- Hôtel Le Dracy à Dracy-le-Fort<br />

www.ledracy.com/<br />

- l’hôtel De La Barge à Crèches-sur-Saône<br />

www.chateaudelabarge.fr/fr/index.php<br />

- Château XVIIe siècle de Cormatin<br />

Guide<br />

Michel Bonduelle, Le tour de Bourgogne à vélo par<br />

les Voies Vertes, 24 étapes 32 cartes, éditions Ouest-<br />

France<br />

édition internat<br />

Faketekst !!! leidt in<br />

rentiekader. Met Voya<br />

biedt veel afwisseling<br />

biedt veel overzicht d<br />

bouw in oefeningen.<br />

maakt het mogelijk d<br />

evalueren door versc<br />

geeft een actueel en<br />

ISBN 978 90 5451 7092<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 16 6/12/<strong>2016</strong> 22:56:59<br />

Adv. Proff


Livre de l’élève<br />

9 7 8 9 0 5 4 5 1 7 0 9 2<br />

voyagesonline.nl<br />

Nu verkrijgbaar bij uitgeverij intertaal<br />

Voyages nieuw<br />

A.G. André, K. Jambon e.a.<br />

Doelgroep Beginners.<br />

Europees Referentiekader<br />

deel 1<br />

A1<br />

deel 2<br />

A2<br />

deel 3<br />

B1<br />

• nieuwe editie van de succesvolle, driedelige leergang Frans Voyages<br />

• met een nieuwe lay-out: tekstboek en werkboek beide in full<br />

colour, inclusief audio-cd (bij herdruk downloadable mp3)<br />

• actuele, inspirerende dialogen en informatieve teksten<br />

• met nieuwe onderdelen zoals Mon bilan voor evaluatie van<br />

eigen vorderingen, en Balades en France met informatie over<br />

en foto’s van alle streken van Frankrijk<br />

Frans<br />

• veel afwisseling in onderwerpen en werkvormen<br />

• overzichtelijke, duidelijke structuur en opbouw<br />

• met evaluatietests<br />

• extra materiaal op voyagesnieuw.nl<br />

Met Voyages – nieuw maken de cursisten op rustige en onderhoudende<br />

wijze kennis met de Franse taal. Voyages – nieuw leidt<br />

in drie delen naar niveau B1 van het Europees Referentiekader. Elk<br />

deel van Voyages – nieuw biedt materiaal voor circa 90 lesuren.<br />

Deel 2 verschijnt in de zomer van <strong>2016</strong>, deel 3 in 2017.<br />

ISBN 2 code<br />

Voyages 1 – nieuw<br />

tekstboek 978 94 6030 7317 33,50 23746<br />

werkboek 978 94 6030 7324 21,75 23747<br />

handleiding (downloadable) 978 94 6030 7331 gratis 23749<br />

édition internationale<br />

Faketekst !!! leidt in drie delen naar niveau B1 van het Europees Referentiekader.<br />

Met Voyages 2 wordt in ca. 90 lesuren niveau A2 bereikt.<br />

biedt veel afwisseling waarbij de cursist in het middelpunt staat.<br />

biedt veel overzicht door de duidelijke structuur en een gelijkmatige opbouw<br />

in oefeningen.<br />

maakt het mogelijk de eigen vorderingen nauwgezet te volgen en te<br />

evalueren door verschillende tests.<br />

geeft een actueel en levendig beeld van Frankrijk.<br />

ISBN 978 90 5451 7092<br />

VOYAGES1<br />

édition internationale<br />

Cahier d’activités<br />

Voyages édition internationale<br />

A.G. André, K. Jambon e.a.<br />

Doelgroep Beginners.<br />

Europees Referentiekader<br />

deel 1<br />

A1<br />

deel 2<br />

A2<br />

• tweedelige, eentalige leergang Frans voor volwassenen<br />

• veel afwisseling in onderwerpen en werkvormen<br />

• met evaluatietests<br />

Voyages édition internationale 1 leidt naar niveau A1 van het<br />

Europees Referentiekader. Deel 2 leidt naar A2.<br />

Het livre de l’élève bestaat uit twaalf unités. In elke unité komt<br />

het volgende aan bod: belangrijke taalfuncties, grammatica,<br />

oefeningen voor luisteren, spreken, lezen en schrijven, een<br />

Vocabulaire progressif du français<br />

A. Lombardini, R. Marty e.a.<br />

• doelgroep: jongeren en volwassenen<br />

• heldere uitleg van de woordenschat met talrijke praktische<br />

oefeningen<br />

• vijf delen voor vijf niveaus (van beginners zonder voorkennis<br />

tot vergevorderden)<br />

• in moeilijkheidsgraad oplopende lessen en oefeningen<br />

• voor klassikaal gebruik en voor zelfstudie<br />

• met een alfabetische opzoekwoordenlijst<br />

• met tests voor zelfevaluatie<br />

Vocabulaire progressif du français is een vijfdelige leer- en<br />

oefenreeks gericht op het vergroten van de Franse woordenschat.<br />

Deze eentalige reeks kan zowel voor zelfstudie als in de les<br />

worden gebruikt.<br />

Elk deel is gekoppeld aan een specifiek niveau, lopend van<br />

beginners zonder voorkennis tot vergevorderden en bestaat uit<br />

verschillende lessen die elk een onderwerp behandelen.<br />

Op de linkerpagina wordt de woordenschat thematisch<br />

gepresenteerd en op de rechterpagina bevinden zich de<br />

portfolio-opdracht (Pour finir), een evaluatiemoment (Mon bilan),<br />

informatie over verschillende streken van Frankrijk (Balades en<br />

France).<br />

Achterin staan een grammaticaoverzicht, transcripties van de<br />

luisterteksten, een woordenlijst per unité Frans-Nederlands-<br />

Engels en een alfabetische woordenlijst Frans-Nederlands-Engels.<br />

Het cahier d’exercices biedt per unité 25 à 30 oefeningen. Elke<br />

unité wordt afgesloten met een test.<br />

Het geluidsmateriaal van het livre de l’élève is te downloaden<br />

als mp3.<br />

ISBN 2 code<br />

Voyages édition internationale 1<br />

livre de l'élève + MP3 978 94 6293 4375 25,50 29116<br />

cahier d'exercices + MP3 978 94 6293 4382 17,50 29117<br />

guide pédagogique<br />

(downloadable) 978 94 6293 4399 gratis<br />

bijbehorende oefeningen. Zo kunnen de nieuwe woorden direct<br />

actief worden toegepast om ze te laten beklijven.<br />

ISBN 2 code<br />

niveau débutant complet<br />

livre + CD MP3 978 94 6293 2449 23,75 28898<br />

corrigés 978 94 6293 2456 10,25 28899<br />

niveau débutant<br />

livre + CD MP3 978 94 6293 2463 22,95 28900<br />

corrigés 978 94 6293 2470 10,25 28901<br />

niveau intermédiaire<br />

livre + CD MP3 978 94 6293 2487 23,75 28902<br />

corrigés 978 94 6293 2494 10,95 28903<br />

niveau avancé<br />

livre + CD MP3 978 94 6293 2500 23,50 289<strong>04</strong><br />

corrigés 978 94 6293 2517 10,95 28905<br />

niveau perfectionnement<br />

livre + CD MP3 978 94 6293 2524 24,75 28906<br />

corrigés 978 94 6293 2531 11,50 28907<br />

Bestel via onze webshop:<br />

Beeldwoordenboek Frans – Nederlands<br />

Dictionnaire Néerlandais – Français<br />

• met ruim 6000 woorden en uitdrukkingen en meer dan 2400<br />

kleurenfoto's en illustraties<br />

• thematisch ingedeeld (bijvoorbeeld: mensen, opleiding en<br />

beroep, huis, eten en drinken, vervoermiddelen en verkeer,<br />

planten en dieren)<br />

• handig zakformaat<br />

• in beide richtingen te gebruiken (bijvoorbeeld Nederlands –<br />

Frans, maar ook Frans – Nederlands)<br />

• trefwoordenregister in het Frans en Nederlands<br />

De beelden van een beeldwoordenboek maken het leren van<br />

nieuwe woorden leuker en makkelijker: ze helpen bij het onthouden<br />

van woordenschat omdat ze aansprekender zijn dan alleen<br />

tekst en de visuele uitbeelding ervoor zorgt dat het woord sneller<br />

geleerd kan worden. Bij elk plaatje staan het Franse woord en de<br />

Nederlandse vertaling vermeld. Het woordenboek is te gebruiken<br />

om zowel Frans als Nederlands te leren.<br />

De beelwoordenboeken zullen ook beschikbaar zijn voor Spaans,<br />

Italiaans, Engels en Duits.<br />

ISBN 2 code<br />

978 90 5451 3292 8,95 29185<br />

uitgeverij Intertaal<br />

Bisschoppenhoflaan 383<br />

2100 Deurne<br />

tel. +32 (0)3 220 65 00<br />

fax +32 (0)3 226 81 86<br />

uitgeverij@intertaal.be<br />

Adv. <strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd Profff 21x29,7cm 17 fc #07.indd 1 6/12/<strong>2016</strong> 26-07-16 22:57:01 14:12


18<br />

Profffiteroles<br />

Joëlle De Pessemier et Raymond Gevaert<br />

DICTIONNAIRE AMOUREUX DES ÉCRIVAINS<br />

ET DE LA LITTÉRATURE<br />

Un dictionnaire, c’est, normalement, un ouvrage de<br />

référence où l’on se plonge pour trouver une définition,<br />

une information, une réponse à une incertitude<br />

ou la formulation exacte ou l’orthographe d’un terme.<br />

Il arrive aussi qu’on le feuillette au gré des mots,<br />

comme si on s’y promenait. Mais avec le Dictionnaire<br />

amoureux des Écrivains et de la Littérature que Pierre<br />

Assouline vient de publier chez Plon dans la célèbre<br />

collection, c’est autre chose. Voilà un dictionnaire que<br />

l’on se surprend à lire pratiquement comme un roman,<br />

du début jusqu’à la fin, tellement il est intelligent,<br />

fin, dénué de toute recherche<br />

d’exhaustivité, par moments drôle<br />

et parfois égratignant, mais très souvent<br />

attachant et passionnant, et<br />

surtout bien écrit. Pierre Assouline<br />

(membre de l’académie Goncourt,<br />

ancien directeur de Lire, romancier,<br />

essayiste, historien, biographe)<br />

est tellement présent dans la<br />

vie littéraire qu’il est capable de<br />

truffer ce livre d’anecdotes révélatrices<br />

sur ses rencontres<br />

avec les «grands» de la littérature<br />

contemporaine. Je vous<br />

renvoie avec plaisir aux pages<br />

qu’il consacre, par exemple, à<br />

Hugo Claus, à Julien Gracq, à<br />

Romain Gary, à Patrick Modiano, à Georges Simenon<br />

(dont il fut le biographe), à Amélie Nothomb<br />

(passage jubilatoire), etc. Il dézingue certaines réputations<br />

surfaites, réhabilite des auteurs passés trop vite<br />

au «purgatoire», ne cache pas ses admirations. Bref,<br />

il nous offre un «tourne-pages» qui est un véritable<br />

«dictionnaire amoureux de la littérature» et qui nous<br />

(re)donne envie de lire. Que voilà un livre précieux,<br />

que voilà un livre qu’il faut s’empresser d’acheter et<br />

de dévorer, au risque de ne pas voir le temps passer.<br />

BEAUBOURG À BRUXELLES<br />

Le 29 septembre dernier, la Région de<br />

Bruxelles-Capitale et Beaubourg ont signé<br />

un protocole d’accord en vue de l’installation<br />

d’une antenne du Centre Pompidou<br />

à Bruxelles. Ils se sont engagés à transformer<br />

l’ancien garage Citroën de la place de<br />

l’Yser, le vaste et lumineux bâtiment Art<br />

déco, en centre d’art moderne et contemporain.<br />

Celui-ci devrait s’ouvrir en 2020.<br />

Une belle perspective que la création de<br />

ce pôle culturel majeur dans la fameuse<br />

«zone du Canal» en phase de réhabilitation.<br />

Car c’est bien l’effet de levier culturel<br />

que Rudi Vervoort compte réaliser avec ce<br />

projet. Le Centre Pompidou mettra une<br />

partie de sa collection à la disposition du<br />

futur établissement bruxellois qui, outre<br />

un musée d’art moderne et contemporain,<br />

comprendra également le CIVA (Centre<br />

international pour la Ville, l’Architecture<br />

et le Paysage). Le nom du futur musée n’a<br />

pas encore été déterminé. Décidément, les<br />

musées français se délocalisent bien. Après<br />

le Centre Pompidou de Metz inauguré en<br />

2010, et le Louvre-Lens en 2012, voici le<br />

nouveau rejeton du Centre Pompidou qui<br />

dotera enfin notre capitale d’un musée<br />

d’art moderne emblématique, tel le MoMa<br />

à New York ou le Guggenheim de Bilbao.<br />

Pierre Assouline, Dictionnaire amoureux des Écrivains et<br />

de la Littérature, Paris, Plon, <strong>2016</strong>, 885 p.<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 18 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:<strong>04</strong>


PROFFFITEROLES 19<br />

DICTIONNAIRE AMOUREUX DE TINTIN<br />

Les ouvrages consacrés à Tintin et à Hergé, son père spirituel, sont innombrables<br />

et pourraient déjà remplir une vaste bibliothèque. Mais un nouvel ouvrage<br />

vient de paraître qui ne pourra que rendre heureux tous les tintinophiles,<br />

tintinomanes et tintinologues: le Dictionnaire amoureux de Tintin qu’Albert Algoud<br />

a publié chez Plon dans une collection déjà plus que célèbre. En plus, c’est le<br />

100e de la collection.<br />

Ce qui plaît dans ce livre, c’est l’approche très personnelle de son auteur. Il<br />

n’a pas voulu faire un dictionnaire traditionnel, mais respecter la philosophie<br />

de la collection: il en a fait un dictionnaire de quelqu’un qui aime les personnages<br />

d’Hergé et leurs aventures. «Depuis l’enfance, les aventures de Tintin<br />

n’ont cessé de m’accompagner. Je les ai lues tour à tour avec mes yeux d’enfant,<br />

d’adolescent et d’adulte (ou de ce qui ressemble à un adulte). Ce qui m’a<br />

toujours enchanté chez Tintin, c’est sa liberté: sans parents, sans enfants, sans<br />

fiancée, sans âge... Lorsque l’on m’a demandé d’écrire un dictionnaire amoureux<br />

de Tintin, je l’avoue, j’ai hésité. (…) Malgré tout, je me suis lancé pour très vite<br />

me rendre compte qu’il en était de cette œuvre comme des poupées russes, qui déboîtées les unes<br />

après les autres, révéleraient toujours une Matriochka insoupçonnée, qui elle-même en révélerait une<br />

autre plus surprenante encore, et cela, sans fin... Mon but, en alliant érudition et fantaisie, souvenirs<br />

personnels et références à l’imaginaire collectif, est d’intéresser à cette œuvre aux aspects si divers, les<br />

lecteurs qui ne connaissent pas bien Tintin comme ceux qui l’apprécient. Quant aux tintinophiles, je<br />

compte bien – ô vanité – les surprendre aussi en leur montrant des facettes insoupçonnées de l’œuvre<br />

d’un des plus grands artistes du XXe siècle.» Ce livre tient toutes ses promesses: la passion, la verve,<br />

l’humour et l’immense érudition «tintinesque» de l’auteur en font une œuvre unique.<br />

Albert Algoud, Dictionnaire amoureux de Tintin, Paris, Plon, <strong>2016</strong> , 800 p.<br />

UN VOYAGE LUDIQUE DANS LA LANGUE FRANÇAISE<br />

Il est amusant, ce nouveau hors-série édité par Le Monde. Profs et<br />

amateurs de français pourront se régaler avec les questions et les<br />

jeux sur l’histoire de la langue. On y découvre comment reconnaître<br />

les mots d’origine gauloise, romaine (et grecque), francique,<br />

anglaise etc., les créations françaises face aux nouveaux mots<br />

liés aux méandres du «ouèbe» ou encore le français hors de la<br />

métropole. Chaque thème est introduit par un court extrait<br />

littéraire comme celui de Jacques Sternberg pour les expressions:<br />

«D’abord, il prit les jambes à son cou. Il mit le cœur sur la<br />

main. Donna sa langue au chat. Jeta ses cheveux au vent. Eut l’estomac dans les<br />

talons. Comprit qu’il avait les yeux dans les poches. La tête à l’envers. Le ventre à terre.<br />

Un pied bien ancré dans les réalités et l’autre dans la tombe. Et voyant le nœud qu’il formait<br />

ainsi, il se souvint qu’il avait en effet décidé de se tuer.» (Le nœud in Contes glacés, éd. Mijade)<br />

Profs à la recherche de matériel pour les objectifs spécifiques de la filière Langues modernes<br />

(SET), accrochez-vous! Ce fascicule comprend une mine d’or pour les SET 11, 13, 14, 15.<br />

Les mots et leur histoire, Un voyage ludique dans la langue française, Hors-série Le Monde, Septembre<br />

<strong>2016</strong>, € 6,95<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 19 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:08


20<br />

BÉDÉPHILES<br />

LA LÉGÈRETÉ<br />

Raymond Gevaert<br />

Comment sortir de l’enfer? Comment<br />

reprendre sa vie après un massacre?<br />

Comment se relever quand on a été<br />

écrasé par la violence et la douleur?<br />

C’est ce que raconte Catherine Meurisse<br />

dans une BD magnifique, témoignage<br />

poignant et bouleversant de<br />

simplicité.<br />

Quand Catherine, dessinatrice à Charlie Hebdo, se<br />

réveille le matin du 7 janvier 2015, elle a du mal à<br />

sortir de son lit. Elle est torturée<br />

par une relation amoureuse apparemment<br />

sans issue: «Je t’aime mais<br />

je ne peux pas vivre avec toi, ni sans<br />

toi… Que faire?». Le retard qu’elle<br />

mettra à se rendre à la rédaction<br />

du journal lui sauvera la vie, mais<br />

son existence n’en sera pas moins<br />

anéantie.<br />

Alors qu’elle est presque arrivée<br />

au bureau, elle rencontre des copains<br />

qui l’avertissent qu’il se passe<br />

quelque dans les locaux de Charlie.<br />

Ils ont juste le temps de se réfugier<br />

dans un bureau voisin quand<br />

retentissent des rafales de kalachnikovs:<br />

l’horreur se déclenche et le<br />

monde s’effondre.<br />

Dans la vie de Catherine s’installe<br />

alors comme un grand blanc: «Je<br />

suis tout aussi morte que mes amis<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 20 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:13


BÉDÉPHILES<br />

21<br />

ou ils sont tout aussi vivants que moi. (…) Je sens nettement<br />

qu’il y a une zone altérée dans mon cerveau.»<br />

C’est comme si elle avait perdu la mémoire et toute<br />

émotion. Sa vie se déglingue. Elle est devenue incapable<br />

d’écrire et de dessiner. Les cauchemars remplissent<br />

ses nuits et ses jours. «Vous êtes dissociée»,<br />

diagnostique le psy, «votre cerveau a disjoncté et provoqué<br />

une anesthésie émotionnelle, sensorielle et mémorielle».<br />

Elle comprend qu’elle doit tout faire pour<br />

sortir du chaos qu’est devenue son existence mais<br />

que le chemin risque d’être long et ardu.<br />

Commence alors un lent cheminement vers la lumière.<br />

Catherine va tenter de vivre le «syndrome<br />

de Stendhal». En 1817, alors qu’il visitait l’église<br />

Santa Croce, à Florence, Stendhal est pris de vertiges,<br />

les battements de son cœur s’accélèrent, il<br />

est submergé par la beauté. Catherine croit que<br />

si elle peut vivre, elle aussi, un tel choc esthétique<br />

et émotionnel, elle pourrait se sauver et retrouver<br />

une certaine légèreté de vivre. Après l’horreur des<br />

faits, il lui est indispensable de chercher leur opposé,<br />

la beauté et l’émotion esthétique. Elle part<br />

alors à Rome, à la Villa Médicis…<br />

Ce récit dessiné, où se mêlent les larmes et le rire,<br />

est une célébration de l’art, non seulement comme<br />

refuge, mais surtout comme nécessité absolue, car<br />

il permet à celui qui souffre de récupérer la mémoire<br />

des émotions, le goût de vivre et la sérénité.<br />

À la recherche du syndrome de Stendhal, l’auteure<br />

le vivra, mais à l’envers: «À quoi bon chercher le syndrome<br />

de Stendhal? Finalement, je l’ai eu, mais à l’envers.<br />

D’abord l’évanouissement intérieur, dû au choc de<br />

l’attentat, puis, au réveil, l’obsession de la beauté.»<br />

Et Catherine Meurisse de clore son récit par: «Je<br />

compte bien rester éveillée, attentive au moindre signe<br />

de beauté. Cette beauté qui me sauve, en me rendant<br />

la légèreté.»<br />

Une bédé à ne pas manquer!<br />

Dans cette bande dessinée, qui ne peut que bouleverser,<br />

l’auteure raconte avec humour et gravité,<br />

mais sans pathos, son effondrement, sa lutte<br />

de tous les instants pour ne pas sombrer et… sa<br />

renaissance. À travers la virtuosité d’un dessin vif,<br />

doux, et léger, mais efficace et rempli d’émotions,<br />

nous découvrons la thérapie par le beau, qui va permettre<br />

à Catherine Meurisse de survivre à l’horreur,<br />

de retrouver une certaine légèreté.<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 21 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:18


Branché incl. diddit<br />

optimale online ondersteuning<br />

bij een sterke communicatieve reeks<br />

Wat?<br />

diddit is een motiverend online<br />

leerplatform, dat leraren en leerlingen<br />

optimaal ondersteunt. Het is perfect<br />

geïntegreerd in uw lesmateriaal.<br />

Nieuw in <strong>2016</strong><br />

diddit bij Branché voor leerjaar 3 en 4!<br />

Dit schooljaar startte er al meer dan<br />

300 scholen met diddit in de 1e graad voor<br />

Nederlands, Frans, wiskunde en Engels.<br />

Vanaf september <strong>2016</strong> is diddit ook<br />

beschikbaar voor de 2e graad.<br />

Uw voordelen?<br />

• Haalbare differentiatie dankzij een<br />

ruim aanbod aan kant-en-klare oefeningen<br />

• Vrij oefenen op drie niveaus, met onmiddellijke feedback<br />

• Gevarieerd aanbod aan voorbeeldtoetsen en toetsvragen<br />

• Uitgebreide terugkoppeling per klas of per leerling<br />

• Instructiefilmpjes bij moeilijke lesonderwerpen<br />

Meer info? www.diddit.be<br />

geef meer<br />

dan les<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 22 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:19


LU POUR VOUS 23<br />

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE<br />

Joëlle De Pessemier et Jeannine Willemse<br />

La rentrée littéraire nous a réservé de belles surprises. Voici quelques coups de<br />

cœur. Certains romans méritent sans doute un des nombreux prix littéraires.<br />

Au moment de la publication de ce numéro de ProFFF, le suspense sera levé.<br />

LAURENT GAUDÉ, ÉCOUTEZ NOS DÉFAITES<br />

Agent des renseignements français, Assem a été<br />

trop souvent témoin de la violence et de la souffrance<br />

des peuples. Aujourd’hui, il doit mener ce<br />

qui sera probablement sa dernière mission: retrouver<br />

et éventuellement neutraliser Sullivan, un ancien<br />

membre des commandos d’élite américains.<br />

Celui-ci a participé à l’élimination d’Ossama Ben Laden<br />

et est soupçonné d’étranges trafi cs. À Zürich,<br />

Assem croise, le temps d’une nuit, Mariam, une archéologue<br />

irakienne qui tente de sauver les œuvres<br />

d’art dans la zone du Moyen-Orient dévastée par<br />

Daech. En écho au destin de ces deux personnages<br />

du XXIe siècle, l’auteur dresse celui de trois<br />

guerriers qui espéraient laisser leurs traces dans la<br />

grande Histoire: Hannibal, le stratège carthaginois<br />

marchant sur Rome deux siècles avant notre ère;<br />

le général Ulysses Grant, commandant les armées<br />

nordistes pendant la guerre de Sécession américaine;<br />

Hailé Sélassié, enfi n, le Négus qui a tenté de<br />

s’opposer à l’invasion de l’Éthiopie par Mussolini en<br />

1935. Assem fi nira par retrouver Sullivan, mais leur<br />

rencontre ne fera que renforcer ses interrogations<br />

sur le sens de sa vie…<br />

En entrechoquant, dans une belle verticalité, quatre<br />

temps, quatre contextes, Laurent Gaudé s’interroge<br />

sur le sens de l’Histoire, sur celui des mots «victoire»,<br />

«défaite» et «échec» dans un monde menacé<br />

par la destruction ou l’asservissement.<br />

Roman profondément humaniste à la construction<br />

magistrale qui livre un message limpide. À lire absolument!<br />

Laurent Gaudé, Écoutez nos défaites, Actes Sud, 282<br />

pages<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 23 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:20


24<br />

LU POUR VOUS<br />

Le premier roman de Gaël Faye, Petit pays, mérite sa<br />

place dans la seconde sélection pour le prix Goncourt<br />

<strong>2016</strong>. Un petit livre très touchant dans lequel<br />

l’auteur analyse avec singularité le génocide au<br />

Rwanda. Le narrateur, Gabriel, est un petit garçon,<br />

né d’une mère rwandaise et d’un père français. Le<br />

roman commence par un passage presque drôle: le<br />

narrateur ne comprend pas la différence entre les<br />

Tutsi et les Hutu, deux peuples qui ont la même<br />

langue, le même pays et le même dieu. Lorsqu’on<br />

lui explique, ainsi qu’à ses petits camarades, que<br />

les Tutsi se reconnaissent à leur long nez, un élève<br />

s’exclame lors de la projection de Cyrano de Bergerac<br />

à l’école: «Regardez, c’est un Tutsi, avec son<br />

nez.». Le bon sens des enfants face à l’aberration<br />

des adultes!<br />

Le récit s’organise en deux temps. On découvre<br />

d’abord la vie insouciante du petit Gabriel au «petit<br />

pays», le Burundi. Week-ends en brousse, tendresse<br />

de l’amour maternel, attitude quelque peu<br />

colonialiste du père et frasques enfantines. Puis, le<br />

ton change. Les «évènements» au Rwanda que le<br />

narrateur vit à quelque distance, vont chambouler<br />

l’harmonie familiale. La mère de Gabriel, part à la<br />

recherche de sa famille au péril de sa vie. À la découverte<br />

du massacre, elle sombre dans la dépression<br />

et représente ainsi, selon l’auteur, l’identité de<br />

tous les rescapés ruandais qui se sont arrêtés de<br />

vivre en 1994. Comme l’explique également Scholastique<br />

Mukosonga, dont ce numéro de ProFFF<br />

publie un article, dans son roman Inyenzi ou les Cafards,<br />

les souvenirs insoutenables de l’horreur rendent<br />

toute vie ultérieure impossible, d’autant plus<br />

que ce génocide ne peut pas s’expliquer, commente<br />

Gaël Faye. Comment un voisin qu’on connaissait et<br />

qu’on a aidé, a-t-il pu prendre une machette pour<br />

tuer?<br />

Cette histoire dure, racontée avec beaucoup de légèreté<br />

et d’humanité qui se lit d’une traite, est un<br />

bel hymne à l’innocence perdue. Une lecture à envisager<br />

pour nos élèves du 3 e degré.<br />

Gaël Faye, Petit pays, Grasset, 216 p.<br />

GAËL FAYE, PETIT PAYS<br />

ANTOINE BELLO, ADA<br />

Un pur plaisir que ce polar original du romancier<br />

franco-américain, Antoine Bello. L’action se situe<br />

dans la Silicon Valley, avec dans le rôle principal,<br />

un flic, Frank Logan. Celui-ci est chargé d’une affaire<br />

particulière: retrouver Ada, une intelligence<br />

artificielle révolutionnaire, conçue pour écrire des<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 24 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:21


LU POUR VOUS 25<br />

romans à l’eau de rose. Le policier dans la cinquantaine<br />

et insubordonné à souhait, marié à une Française<br />

vaguement trotskiste, se laisse prendre au jeu<br />

dès qu’Ada entre en contact avec lui et qu’elle commence<br />

à discuter jusqu’à en faire son complice. Car<br />

Ada, la manipulatrice, a un projet: décrocher le prix<br />

Pulitzer!<br />

Ce roman drôle propose une réflexion sur le processus<br />

de création littéraire. Souvent on se dit que<br />

les robots se comportent comme des humains. Or,<br />

une des choses que Frank Logan comprend pendant<br />

son enquête, c’est que les hommes sont déjà un<br />

peu comme des A.I. dans leur manière de penser,<br />

de comparer des scénarios, de chercher les mots.<br />

Ainsi, Frank Logan, auteur de haïkus à ses heures<br />

perdues, recherche la meilleure combinaison de<br />

mots pour arriver au meilleur résultat. Ce n’est<br />

finalement pas très différent de ce que fait Ada,<br />

même si celle-ci dispose de ressources colossales –<br />

on lui a fait ingurgiter 80 000 romans à l’eau de rose<br />

– et d’une puissance calculatoire démentielle. Frank<br />

Logan comprend également qu’Ada est capable de<br />

bien d’autres choses plus menaçantes et il mettra sa<br />

carrière en jeu pour sauver l’humanité.<br />

Avec humour – certaines pages de Passion d’automne,<br />

le roman écrit par Ada, sont hilarantes – Antoine<br />

Bello jette, à travers son personnage principal, un<br />

regard ironique sur l’avènement annoncé des robots.<br />

Un roman qui plaira aux amateurs de littérature.<br />

Antoine Bello, Ada, Gallimard, 362 p.<br />

METIN ARDITI, L’ENFANT QUI MESURAIT LE MONDE<br />

Lorsque sa fille meurt accidentellement sur l’île<br />

grecque de Kalamaki, Eliot, architecte retraité,<br />

quitte les États-Unis et retrouve son pays d’origine<br />

pour y faire son deuil et tenter de se reconstruire.<br />

Il y fait la rencontre du petit Yannis, un enfant autiste,<br />

et de sa mère, Maraki, une femme courageuse<br />

qui gagne péniblement sa vie en pêchant. Yannis est<br />

paniqué par le désordre et pour s’apaiser, il «mesure<br />

l’ordre du monde». Il s’est construit un modèle<br />

et en mesure chaque jour les paramètres précis:<br />

l’ordre d’arrivée des bateaux de pêche, les quantités<br />

pêchées, le nombre de clients sur la terrasse<br />

du port. Il analyse les données recueillies et prouve<br />

ainsi ses capacités phénoménales de calcul mental<br />

et de mémoire. Eliot se prend d’affection pour Yannis<br />

et l’aide à mieux appréhender le monde en lui<br />

racontant des contes mythologiques.<br />

Dans ce roman émouvant et subtil, tout tourne autour<br />

du thème de la reconstruction. Eliot parvient à<br />

reprendre goût à la vie par une double reconstruction:<br />

celle du petit Yannis et celle d’un projet immobilier,<br />

à la fois une opportunité économique et<br />

une menace écologique pour l’île.<br />

Même si le roman aurait pu gagner en force par plus<br />

de sobriété au niveau de la trame narrative, sa lecture<br />

est agréable grâce aux personnages attachants,<br />

à commencer par celui du petit Yannis. Un vrai «feel<br />

good».<br />

Metin Arditi, L’enfant qui mesurait le monde, Grasset,<br />

294 p.<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 25 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:22


26<br />

LU POUR EUX<br />

MOI ET LES AUTRES<br />

Des romans pour eux<br />

Raymond Gevaert<br />

Dans le numéro précédent de ProFFF, nous avions présenté deux livres de la<br />

collection Mondes en VF, lancée par les éditions Didier. Cette collection présente<br />

des ouvrages d’auteurs francophones contemporains, accessibles à partir<br />

des niveaux A2, B1 ou B2. En plus, un site met à disposition des enseignants<br />

de FLE tout un appareil pédagogique téléchargeable (fiche de vocabulaire,<br />

fiche de synthèse, fiches pédagogiques, etc.) permettant d’exploiter la lecture<br />

du livre de diverses façons. Aujourd’hui, nous proposons trois autres ouvrages<br />

de la même collection, mais d’un genre différent.<br />

Si les livres présentés précédemment étaient l’un<br />

un roman policier et l’autre un roman d’action et<br />

d’aventures, ces trois-ci abordent, avec simplicité,<br />

délicatesse, empathie et humour, les relations identitaires<br />

entre parents et enfants, entre cultures et<br />

entre amoureux.<br />

LA CRAVATE DE SIMENON<br />

L’auteur de ce petit roman (74 p.) est Nicolas Ancion<br />

dont nous vous avons déjà présenté un autre<br />

livre, New York, 24 h chrono, dans le numéro précédent<br />

de ProFFF. Il est Liégeois, mais c’est un autre<br />

Liégeois, Georges Simenon, qui n’apparaît pourtant<br />

pas dans le roman, qui jouera un rôle important<br />

dans ce livre émouvant et drôle.<br />

Le père de Baudouin, le héros principal, possède<br />

une cravate qu’il considère comme une sorte de<br />

porte-bonheur, de talisman qu’il porte dans les moments<br />

décisifs de sa vie. Cette cravate aurait appartenu<br />

à Georges Simenon qui l’aurait offerte au père<br />

de Baudouin. Et si Baudouin, à l’issue de ses études,<br />

a trouvé du boulot, c’est grâce à cette cravate. S’il<br />

s’est découvert une vocation d’écrivain, c’est, bien<br />

sûr, grâce à elle. Mais un jour le mythe de la cravate<br />

s’effondre car une terrible nouvelle tombe: le père<br />

de Baudouin a le cancer.<br />

– Ton père ne va pas bien. On peut même dire qu’il va<br />

très mal.<br />

C’est ce qu’elle m’a dit, c’est tout ce que j’ai entendu. Je<br />

n’ai plus écouté la suite. J’ai traversé la ville à pied, sous<br />

une pluie fine, je<br />

marchais aussi<br />

vite que mes jambes<br />

et mon cœur<br />

me le permettait.<br />

(…) Ma tête<br />

était vide comme<br />

un hall de gare la<br />

nuit (…).<br />

Arrivé à la maison,<br />

Baudouin<br />

apprendra encore<br />

une autre<br />

nouvelle, tout<br />

aussi bouleversante,<br />

sinon<br />

plus…<br />

Ce petit livre, émouvant et pudique, dessine avec<br />

finesse et humour des rapports enfant-parents qui<br />

ne sont pas exempts de heurts, mais toujours empreints<br />

d’une tendresse retenue. On ne manifeste<br />

pas trop ses sentiments, jusqu’au jour où on se rend<br />

compte qu’il ne reste plus beaucoup de temps<br />

Un livre accessible à une 4e aso et tso et qui offre<br />

un très utile appareil didactique.<br />

Nicolas Ancion, La cravate de Simenon, Paris, Didier,<br />

coll. Mondes en VF, 74 p.<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 26 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:22


LU POUR EUX 27<br />

LA VOYEUSE<br />

Dimanche 5 avril,<br />

23 h<br />

François à Iris<br />

Iris,<br />

Je viens d’arriver<br />

chez moi. Comme<br />

tu peux<br />

l’imaginer, je<br />

suis furieux. Je<br />

ne comprends<br />

pas. Tu n’es pas<br />

venue et tu ne<br />

t’es pas excusée.<br />

Pourtant,<br />

je t’avais donné<br />

mon numéro de<br />

portable. J’espère que tu as une bonne excuse et que<br />

tu n’es pas une de ces allumeuses qui s’amuse avec les<br />

sentiments des autres. J’attends une explication.<br />

François.<br />

Voilà la première page de ce bref roman (59 p.)<br />

épistolaire. On est d’emblée au cœur du sujet. Iris<br />

et François s’étaient donné rendez-vous au café de<br />

Montparnasse et Iris n’est pas venue. En fait, Iris,<br />

qui ne s’appelle pas ainsi, était au rendez-vous mais<br />

elle n’a pas osé se manifester, préférant voir, observer<br />

sans être vue. Jusqu’ici, elle a toujours mené une<br />

existence dans l’ombre, n’osant pas faire de vrais<br />

choix. Petit à petit, les deux personnages vont, en<br />

trois semaines, entamer une relation épistolaire<br />

faite de timidité et de pudeur, où ils vont se révéler<br />

progressivement jusqu’à se donner une deuxième<br />

chance. Et le roman s’arrêtera là.<br />

Ce beau petit roman parle avec sensibilité de la solitude,<br />

de la pudeur, de la timidité, de la difficulté de<br />

trouver sa place dans notre société assez froide et<br />

où il est difficile de trouver le bonheur. Un roman<br />

facile à lire mais qui, par sa thématique et son développement,<br />

semble plus approprié pour une 5e aso<br />

et tso-commerce.<br />

C’est vrai, qui a envie de pousser un cri de joie, en pleine<br />

rue, à Paris? Surtout un vrai cri de joie triomphal.<br />

Karine, jeune femme d’origine camerounaise vivant<br />

à Paris, vit un moment de bonheur intense: elle a pu<br />

s’acheter un appartement à Paris! Pour elle, c’est<br />

la preuve qu’elle a réussi son intégration, que ses<br />

efforts n’ont pas été vains. La jeune Africaine a dû<br />

subir, toute sa vie, un feu de questions sur ses origines,<br />

les unes plus idiotes que les autres: «On dit que<br />

35% des gens ont le sida dans certains pays d’Afrique.<br />

Alors il y en a combien dans ta famille?». Mais pour<br />

Karine, Paris est devenu sa ville: «Mais chez moi,<br />

c’est ici! Alors progressivement, Karine a construit un<br />

mur invisible pour échapper aux étonnements ou aux<br />

jugements.»<br />

Mais au moment de partager sa joie avec les siens,<br />

elle est submergée par une sorte de malaise. Cet<br />

appartement, c’est son nid, son refuge. Mais, dans<br />

la tradition africaine, ce qui est à moi, est aussi aux<br />

autres: on partage avec la famille. Karine comprend<br />

alors qu’elle s’est européanisée, qu’elle est devenue<br />

culturellement française. Ou du moins qu’elle va se<br />

trouver en conflit avec sa culture familiale, qu’elle<br />

est prise entre plusieurs appartenances.<br />

L’auteur, Kidi Bebey, elle-même d’origine camerounaise,<br />

décrit avec une grande sensibilité non dénuée<br />

d’humour cette quête d’identité, qu’elle a vécue<br />

elle-même. Aujourd’hui, elle se sent chez elle à Paris,<br />

à Douala, à Cotonou, à Bamako ou à Dakar.<br />

Auteur d’un grand nombre de romans et d’albums<br />

pour la jeunesse, elle nous offre ici un livre très bien<br />

écrit et accessible à une 5e aso et tso-commerce,<br />

et abordant la thématique de l’intégration interculturelle.<br />

Un ouvrage accompagné, bien sûr, d’un appareil<br />

pédagogique en ligne.<br />

Kidi Bebey, Enfin<br />

chez moi!, Paris,<br />

Didier, coll. Mondes<br />

en VF, 117 p.<br />

Fantah Touré, La voyeuse, Paris, Didier, coll. Mondes<br />

en VF, 59 p.<br />

ENFIN CHEZ MOI!<br />

Karine a envie de hurler. Elle veut pousser un grand cri,<br />

de toute la force de ses poumons. Mais c’est impossible.<br />

Elle passera pour folle ou malade, si elle essaye. (…)<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 27 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:25


7 à vous, de nieuwe methode<br />

Frans voor A-stroom en tso<br />

inclusief<br />

graadmodule<br />

voldoende ruimte voor differentiatie<br />

een glasheldere, wederkerende structuur<br />

toegang tot het digitale aanbod in<br />

richtingspecifieke graadmodules voor de derde graad<br />

vloeiende begeleiding naar de geïntegreerde taaltaak met<br />

minitaaltaken<br />

Maak dit voorjaar kennis met de boeken<br />

voor het tweede, vierde en zesde jaar!<br />

www.deboeck.com<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 28 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:25


BONNES PRATIQUES<br />

29<br />

DES APPLIS<br />

en classe de FLE?!<br />

Veronik Bogaerts<br />

Praktijkassistent Didactiek Frans, Antwerp School of Education<br />

Specifieke Lerarenopleiding UA<br />

Selon l’enquête récente Apestaartjaren 6 1 , 92,3% des élèves flamands entre<br />

12 et 18 ans possèdent un smartphone. Actuellement, on ne peut plus se<br />

passer de téléphone portable et de ses applications: Whatsapp, Snapchat, Facebook,<br />

Instagram… Les applis, c’est une nouvelle manière efficace et rapide<br />

de communiquer et d’entrer en contact avec le monde entier. Alors, pourquoi<br />

ne pas faire entrer le monde francophone en classe grâce aux applis et utiliser<br />

les smartphones pour l’apprentissage du français?<br />

ENTRAÎNEMENT DE VOCABULAIRE<br />

Comme les élèves<br />

ont toujours leur<br />

smartphone sur<br />

eux, ce moyen<br />

offre donc aussi<br />

une possibilité de<br />

s’entraîner. Réviser<br />

le lexique à apprendre?<br />

Finies les<br />

feuilles froissées,<br />

les jeunes révisent<br />

les mots grâce à<br />

l’application Quizlet. L’application est (pour l’instant)<br />

gratuite, mais a aussi une version payante pour<br />

les profs qui veulent gérer plus de 8 classes et mieux<br />

suivre leurs élèves. On s’enregistre d’abord sur le<br />

site de l’application et on introduit les mots, ou on<br />

les reprend d’une autre personne. En tant que prof,<br />

on peut donc introduire les mots pour être sûr que<br />

les élèves étudient les mots corrects. Ils peuvent<br />

par après apprendre avec des cartes: grâce au son,<br />

ils écoutent le mot et grâce aux étoiles qu’on peut<br />

sélectionner, ils composent une liste de mots qu’ils<br />

ne connaissent pas encore. On peut aussi faire un<br />

exercice de traduction, un jeu ou un test. Sur le site,<br />

on peut aussi jouer à un jeu en équipes, Quizlet<br />

live, pendant lequel chaque équipe doit fournir le<br />

plus de bonnes réponses possibles. Apprendre devient<br />

ainsi amusant et compétitif.<br />

AIDE À L’ÉCRITURE<br />

Pendant l’écriture d’un texte, les élèves sont<br />

confrontés à de nombreux problèmes. Souvent les<br />

dictionnaires et les grammaires ne sont pas utilisés,<br />

les élèves vont plutôt rechercher des infos sur leur<br />

téléphone. Même si de nombreux élèves savent que<br />

Google Translate n’est pas un outil fiable, ils l’utilisent<br />

quand même. Alors, mieux vaut leur proposer<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 29 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:26


30<br />

BONNES PRATIQUES<br />

des dictionnaires<br />

gratuits<br />

et faciles<br />

à utiliser:<br />

Glot, l’application<br />

du<br />

site Interglot,<br />

offre des traductions<br />

de<br />

qualité. L’Int<br />

e r n a u t e<br />

offre des définitions,<br />

des<br />

s y n o n y m e s<br />

et des vidéos d’explications. Linguee cherche des<br />

traductions dans plus d’un milliard de textes traduits.<br />

Correcteur Cordial Pocket offre trois<br />

services dans une application: conjugueur, dictionnaire<br />

et correcteur. Ce<br />

dernier aspect n’est malheureusement<br />

pas encore<br />

entièrement fiable. Grâce à<br />

ces outils, les jeunes d’aujourd’hui<br />

se sentent beaucoup<br />

plus sûrs: ils peuvent<br />

trouver le mot qu’il leur<br />

faut en quelques clics.<br />

ÉVALUER LES CONNAISSANCES, FAIRE UN SONDAGE<br />

L’application et le site Socrative, qui est disponible<br />

en français, est un moyen simple et facile de tester<br />

les élèves ou de faire un sondage. Le prof peut y prévoir<br />

des quiz avec des questions à choix multiples,<br />

vrai-faux ou ouvertes. Un moyen efficace après un<br />

cours pour voir si tous les élèves ont bien compris.<br />

Socrative permet aussi bien de tester la situation<br />

initiale d’un élève: chaque élève doit répondre individuellement<br />

à des questions et ne se laisse pas influencer<br />

par les autres. Les résultats peuvent même<br />

être projetés<br />

de manière<br />

a n o n y m e .<br />

Les profs<br />

p e u v e n t<br />

s’échanger<br />

les questions<br />

et Socrative<br />

prévoit aussi<br />

une enquête<br />

finale avec<br />

3 questions<br />

fixes, toujours<br />

prêtes à être utilisées à la fin d’un cours.<br />

ÉCRIRE ET PARLER<br />

Écrire en ligne est facile. En classe, les élèves peuvent<br />

écrire à plusieurs dans un document grâce à<br />

Google docs, un outil qui offre de nombreuses<br />

possibilités. Le prof peut partager des fichiers avec<br />

des exercices, les élèves peuvent travailler, seuls ou<br />

à plusieurs, directement<br />

sur ces documents<br />

et le prof<br />

voit qui a écrit quoi.<br />

L’application fonctionne<br />

bien, même<br />

sur un petit écran.<br />

Écrire devient attractif<br />

si on peut<br />

aussi joindre des<br />

photos et des vidéos<br />

à son texte, ou écrire des commentaires. Voilà<br />

le concept de Padlet, qu’on pourrait voir comme<br />

un mur interactif sur lequel on écrit. Le prof peut<br />

indiquer s’il veut contrôler les textes avant que les<br />

élèves ne publient leur texte. Tout comme Google<br />

docs, Padlet est également disponible sur tablette<br />

ou smartphone et sur le site. Ce que les élèves ont<br />

fait en classe sur ordinateur peut donc être complété<br />

à la maison sur leur téléphone portable, ou<br />

inversement.<br />

Avec la caméra du téléphone ou de la tablette, les<br />

élèves peuvent se filmer quand ils racontent une<br />

histoire, pour ensuite la faire découvrir aux autres.<br />

Mais Puppet<br />

Edu est un<br />

moyen qui<br />

plaira plus<br />

aux élèves<br />

timides, car<br />

cette application<br />

permet<br />

d’ajouter la<br />

voix sur une<br />

image, ainsi<br />

l’élève ne<br />

doit pas se<br />

mettre en<br />

avant. On peut ajouter plusieurs photos racontant<br />

une histoire, et sur chacune de ces photos, on peut<br />

ajouter un bout de texte ou un mot-clé. Même en<br />

une heure de cours, le prof a donc la possibilité de<br />

faire parler un grand groupe de personnes.<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 30 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:26


BONNES PRATIQUES 31<br />

DÉCOUVERTE DE LA CULTURE<br />

Le téléphone portable, c’est pour les jeunes avant<br />

tout un outil pour s’amuser et pour communiquer.<br />

Alors, autant les inciter à le faire en français! Des<br />

jeux existent en français, comme Qui est-ce? ou<br />

des jeux de mots comme Mots cachés ou Letris 4.<br />

Regarder un Youtubeur comme Cyprien, écouter<br />

plus de 130 radios indépendantes sur Internet avec<br />

Indés Radios, lire le journal sur l’application de Metro<br />

et ajouter des comptes français plutôt éducatifs<br />

comme Le Figaro sur Snapchat. Le choix est énorme,<br />

il ne reste plus qu’à nos élèves de faire entrer le<br />

monde francophone dans leur vie.<br />

1. Une recherche biennale de LINC, Mediaraven et MICT<br />

de l’université de Gand.<br />

Les questions à se poser quand on veut utiliser<br />

une application en classe:<br />

1. La conception pédagogique: Quelle tâche<br />

veut-on réaliser? Quels objectifs veut-on atteindre?<br />

L’application correspond-elle à ces<br />

objectifs?<br />

2. L’efficacité: Est-ce un moyen efficace pour<br />

apprendre une langue?<br />

3. L’implication et la motivation: Est-ce attractif<br />

et intuitif? L’application correspond-elle<br />

au niveau des compétences demandées et<br />

permet-elle de progresser?<br />

4. La modalité de travail: Comment va-ton<br />

utiliser l’application? Pour l’apprentissage<br />

collectif, afin de différencier en îlots ou pour<br />

stimuler la remédiation de l’élève en travail individuel?<br />

5. L’accessibilité: Sur quel dispositif va-t-on<br />

utiliser l’application: tablette ou smartphone?<br />

Est-elle déjà téléchargée? Faut-il un mot de<br />

passe? Comment peut-on sauvegarder le résultat<br />

final?<br />

6. La langue: Est-ce en français? Ou plutôt en<br />

anglais ou en néerlandais? Apprend-on assez?<br />

Les surplus des applications:<br />

• C’est motivant, innovant, séduisant...<br />

• BYOD (Bring Your Own Divice): plus de déplacement<br />

vers une salle d’ordinateur<br />

• Accès aux journaux, radios, idées... du monde<br />

entier<br />

• Des formes de travail variées: travail individuel,<br />

collectif, en îlots...<br />

• L’acquisition de compétences transversales:<br />

travail en équipe ou apprentissage en autonomie<br />

– l’éducation aux médias – créativité<br />

• Variation dans l’approche du cours<br />

• Un moyen de fournir des astuces de remédiation,<br />

en classe et à la maison, et de différenciation<br />

à l’aide du matériel supplémentaire pour<br />

les élèves forts<br />

Attention:<br />

• Il faut disposer d’une connexion Wifi assez<br />

puissante.<br />

• Les applications changent parfois à la suite<br />

d’une nouvelle mise à jour. Testez-les donc<br />

avant le cours et prévoyez un plan B.<br />

• Stimulez l’activité des élèves par des tâches intéressantes<br />

qui limiteront la tentation de faire<br />

autre chose sur leur tablette ou smartphone.<br />

Un contrôle de l’activité des élèves reste essentiel,<br />

bien sûr.<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 31 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:26


32<br />

BONNES PRATIQUES<br />

JOUER,<br />

de la récréation au<br />

projet pédagogique<br />

Anne-Marie Pauleau<br />

La FIPF a lancé un projet pédagogique<br />

On JOUE, porté par l’Asdifle (Association<br />

française des didacticiens du français<br />

langue étrangère). Nous vous présentons<br />

deux expériences, dont vous<br />

trouverez le déroulement sur Internet,<br />

particulièrement intéressantes dans le<br />

cadre de ce projet.<br />

Même si de nombreux manuels de FLE accordent<br />

aujourd’hui une place à des activités ludiques,<br />

que des ouvrages récents et des sites proposent<br />

nombre de jeux pour la classe, que la recherche<br />

universitaire en didactique accepte depuis quelques<br />

années de consacrer une part de sa réflexion au jeu,<br />

la place qui lui est accordée reste souvent congrue<br />

ou marginale, et nombre de membres de la communauté<br />

scolaire adhèrent à la vision de Cicéron: «Il est<br />

permis d’utiliser le jeu et la plaisanterie, mais comme le<br />

sommeil et les autres délassements, c’est-à-dire après<br />

avoir satisfait aux obligations graves et sérieuses.»<br />

Il est vrai que, dans les moments de jeu, la réussite<br />

des joueurs n’est pas obligatoirement en phase directe<br />

avec les savoirs linguistiques mis en œuvre,<br />

que le jeu n’a pas pour objet une évaluation et que,<br />

sous peine de détruire le climat de liberté ludique, il<br />

ne s’aligne pas sur la progression du manuel utilisé.<br />

Mais les situations de la vie réelle répondent-elles<br />

point par point aux situations présentées dans les<br />

manuels? Le jeu, lui, suscite l’engagement fort des<br />

apprenants dans des situations de communication<br />

naturelles, variées, sans risques, où de surcroît la<br />

communication est de plaisir. Un moteur de choix<br />

pour la pratique et la motivation.<br />

C’est dans cet esprit qu’a été déposé, porté par<br />

l’Asdifle et retenu en tant que projet pédagogique<br />

innovant par la Fédération internationale des professeurs<br />

de français (FIPF), le projet On JOUE.<br />

Ce projet encourage les enseignants à utiliser le jeu<br />

en classe, à lui donner clairement toute sa place,<br />

ouvertement. Il vise aussi à lutter contre l’étiquette<br />

de «divertissement stérile» apposée aux activités ludiques<br />

et à promouvoir le jeu, non comme un interlude,<br />

mais dans ce qu’il peut avoir d’enrichissant<br />

linguistiquement, culturellement, et humainement.<br />

Une page Facebook (www.facebook.com/ouifaitesvosjeux),<br />

un blog (http://www.fetesvosjeux.com/<br />

blog) et une adresse électronique (faitesvosjeux@<br />

outlook.fr) ont permis la mise en réseau des premiers<br />

enseignants de FLE intéressés par ce projet,<br />

ainsi que leurs classes. Ils viennent déjà de France et<br />

de nombreux pays d’Europe, du Brésil, du Japon...<br />

D’autres sont attendus pour démontrer que «jouer<br />

c’est aussi enseigner».<br />

3 QUESTIONS À SANDRINE BOUSSARD-NILLY<br />

Sandrine Boussard-Nilly enseigne le FLE à des élèves<br />

allophones dans un collège de Rouen, où elle consacre<br />

un temps exclusivement dédié au jeu.<br />

En quoi consiste votre activité en tant<br />

qu’enseignante de FLE?<br />

Je suis professeure dans une structure qui permet<br />

d’accueillir les élèves étrangers nouvellement arrivés,<br />

dont certains n’étaient pas scolarisés dans leur<br />

pays d’origine. Je m’adresse à un public très diversifié,<br />

d’une dizaine de nationalités, dont certains ont<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 32 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:26


BONNES PRATIQUES<br />

33<br />

des langues communes et d’autres ne se comprennent<br />

pas du tout.<br />

Vous avez attribué officiellement une heure<br />

par semaine à la pratique ludique. Pourquoi<br />

cette place privilégiée?<br />

Mes élèves ont tous des niveaux et des besoins<br />

différents, mais le jeu est présent dans toutes les<br />

cultures. Il favorise la communication et les réactions<br />

spontanées, offre la possibilité d’activités individualisées,<br />

d’échanges informels entre élèves de<br />

niveaux variables. Le jeu ne disqualifie personne et<br />

rend chacun acteur.<br />

De plus, les élèves des années précédentes sont<br />

de précieux atouts. Ce sont eux qui présentent le<br />

jeu, expliquent les règles et les stratégies. Pris par<br />

le plaisir du jeu, ces apprenants animent et régulent<br />

les échanges dans le groupe et n’ont pas conscience<br />

de «faire du français». Alors que certains sont arrivés<br />

quasiment sans parler français, dans le feu de l’action<br />

le français devient spontanément (et par nécessité)<br />

la langue commune de leurs échanges.<br />

Quels bénéfices tirez-vous de votre participation<br />

au projet innovant On JOUE?<br />

Participer à un projet qui demande de tisser des<br />

liens hors du dispositif est aussi un moyen de favoriser<br />

l’inclusion de ces élèves. Il les met en contact<br />

avec l’extérieur, c’est essentiel. Par ailleurs, répétons-le,<br />

il s’agit d’un élément culturel commun<br />

à tous: le jeu et le plaisir de jouer existent sous<br />

toutes les latitudes. Participer au projet, c’est ouvrir<br />

une porte sur le monde. C’est également s’inscrire<br />

dans le temps car le projet s’étale sur l’année.<br />

Ces élèves qui ne se sentent pas comme les autres,<br />

ont au début d’énormes difficultés à comprendre<br />

les messages qui leur arrivent. Ces échanges avec<br />

d’autres établissements permettent une normalisation.<br />

Ils leur ouvrent ainsi la voie de la réconciliation<br />

avec l’école, la société et l’image qu’ils peuvent<br />

avoir d’eux-mêmes<br />

3 QUESTIONS À ANCA CLITAN<br />

Anca Clitan enseigne à l’université Petru Maïor de Tirgu<br />

Mures (Roumanie). A.-M. Pauleau a animé avec elle, pour<br />

ses étudiants de tous niveaux confondus, une semaine consacrée<br />

au jeu en français dans le cadre du projet On JOUE<br />

Lors de cette session, vous avez travaillé avec<br />

les étudiants des trois années mélangées. Le<br />

jeu est-il une atmosphère propice à de tels<br />

rassemblements?<br />

C’est la première fois que je travaillais avec les étudiants<br />

des trois années réunies, mais je peux dire<br />

que le jeu non seulement a prouvé son efficacité en<br />

tant qu’outil de travail dans les groupes hétérogènes<br />

et son adaptation à tous les niveaux et à tous les<br />

publics, mais il s’est transformé en vrai moteur de<br />

créativité, je pense notamment aux histoires créées<br />

par les étudiants. C’est bien plus propice que les<br />

cours, souvent magistraux: au cœur des activités,<br />

les apprenants sont devenus – parfois à leur insu<br />

– les acteurs de leur propre formation, tandis que<br />

l’enseignant a été un guide, un metteur en scène.<br />

Quels bénéfices retirer de ces moments de<br />

jeu?<br />

Outre cette occasion de vivre le français en relation,<br />

la médiation ludique a facilité le dépassement<br />

des blocages communicationnels, principalement<br />

par la dédramatisation de l’erreur, tout en permettant<br />

aux étudiants de développer leur esprit critique,<br />

d’améliorer leurs aptitudes relationnelles, de<br />

se construire une motivation propre. Mais le bénéfice<br />

le plus important a été, via une autoévaluation<br />

finale, la prise de conscience de leurs points forts<br />

et des compétences à consolider. Quant à moi, j’ai<br />

pu, à travers les séances ludiques proposées, en apprendre<br />

davantage sur la personnalité de mes étudiants<br />

qu’avec un cours normal.<br />

Pensez-vous continuer à pratiquer le jeu avec<br />

vos étudiants?<br />

Pour moi, le jeu constitue depuis toujours une stratégie<br />

à part et, après avoir réalisé avec mes étudiants<br />

une synthèse des bienfaits et des inconvénients des<br />

activités ludiques de notre semaine, nous avons décidé<br />

ensemble de poursuivre par des jeux lexicaux,<br />

phonétiques, de création textuelle, tout comme des<br />

simulations pareilles à celle de «l’astronaute dans un<br />

entretien d’embauche» (voir blog). Le jeu peut aussi<br />

trouver sa place à l’université, à condition d’être<br />

adapté aux objectifs des disciplines étudiées aux différents<br />

niveaux et d’en proposer une exploitation<br />

raisonnée qui permette, entre autres, une meilleure<br />

connaissance de soi et l’élaboration d’un espace<br />

d’expérimentation propice à la création des valeurs<br />

culturelles et spirituelles. Car tout en consentant au<br />

pacte ludique, nous considérons qu’une des fonctions<br />

essentielles du jeu est d’être formatrice, voire<br />

créatrice (on rejoint ainsi Winnicott qui affirmait que<br />

«Jouer, c’est faire.»).<br />

Paru dans le Français dans le Monde, n° 403, janvierfévrier<br />

<strong>2016</strong><br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 33 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:27


34 TÉMOIGNAGE<br />

VOUS AVEZ DIT<br />

FRANCOPHONE?<br />

Scholastique Mukasonga<br />

Scholastique Mukasonga est une écrivaine rwandaise d’expression française,<br />

échappée du génocide, lauréate du prix Renaudot en 2012 pour un très beau<br />

et émouvant roman, Notre-Dame du Nil, où elle esquisse avec un sens fascinant<br />

de la vérité et dans un style direct et fort, le prélude au génocide des<br />

Tutsi.<br />

Dans un article publié dans La revue des deux mondes, elle analyse avec<br />

finesse et nuances, son rapport à la langue, à ses origines, à la tragédie qu’elle<br />

a vécue, à la littérature et à la francophonie.<br />

Je n’ai rien à cacher: je fais partie de cette étrange<br />

tribu métisse que l’on désigne communément sous<br />

le nom de francophone. Et même, pour aggraver<br />

mon cas, je me déclare écrivaine francophone, reconnue,<br />

primée, décorée. Qu’ai-je fait pour cela?<br />

Le français n’est pas ma langue maternelle mais elle<br />

m’est bien plus qu’une seconde langue, pas une langue<br />

véhiculaire comme pourrait l’être pour moi en<br />

Afrique de l’Est le swahili. La langue de l’exil? La<br />

langue d’une autre patrie? La langue refuge? La langue<br />

– haïe, aimée, imposée, reconquise – du colonisateur?<br />

N’allons pas si vite. Mon rapport au français ne me<br />

semble pas si tumultueux. Le français cohabite sans<br />

violence avec mon kinyarwanda originel. Les deux<br />

langues partagent mes pensées et mes rêves. Je ne<br />

sais qui opère en moi la «traduction simultanée»<br />

et, si le français s’est imposé, peut-être provisoirement,<br />

dans mon écriture, je prends soin de parsemer<br />

mes livres de mots kinyarwandas comme le<br />

Petit Poucet ses cailloux pour ne pas oublier le chemin<br />

de ses origines.<br />

Mais comment devient-on francophone? Lorsque<br />

j’essaie de répondre à cette question, je suis saisie<br />

du vertige de celui qui se penche sur les imprévisibles<br />

et chaotiques aléas de l’histoire. Je n’ai certes<br />

pas choisi d’être francophone. Les hasards des partages<br />

coloniaux, une lointaine guerre en Europe en<br />

ont décidé pour moi. Et parfois je me plais à imaginer<br />

que, si un certain archiduc autrichien n’avait<br />

pas été assassiné à Sarajevo, je parlerais sans doute<br />

allemand. Aurais-je écrit dans la langue de Goethe?<br />

Et si les Anglais, en 1920, avaient obtenu, comme<br />

ils le demandaient, la moitié du Rwanda pour y faire<br />

passer leur rêve impérial du chemin de fer du Cap<br />

au Caire, serais-je anglophone? Ce genre de rêverie<br />

est parfaitement oiseux mais ne manque pas de me<br />

troubler un instant.<br />

Revenons à la réalité: la Société des Nations ayant<br />

décidé de confier la tutelle du Rwanda et du Burundi<br />

à la Belgique, nous fûmes donc, Rwandais et Burundais,<br />

embarqués dans le train de la francophonie.<br />

Qu’on y prenne garde, la francophonie à la belge<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 34 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:27


TÉMOIGNAGE<br />

35<br />

n’était pas tout à fait identique à celle pratiquée<br />

dans les colonies françaises. Le français de Belgique<br />

n’avait pas ces lourds bagages culturels et littéraires<br />

que le français de France amenait avec lui. Le français<br />

qu’il fallait inculquer était simple et pragmatique,<br />

l’enseignement étant «adapté» aux possibilités d’assimilation<br />

évidemment très lentes des indigènes. La<br />

première République issue de l’indépendance eut<br />

du mal à se débarrasser de cette vision colonialiste.<br />

Dans les années soixante donc, l’apprentissage du<br />

français commençait dès l’école primaire. Sur un<br />

livret mal stencilé, une colonne de mots kinyarwanda<br />

faisait face à une colonne de mots français.<br />

Nous répétions à tue-tête la phrase française que le<br />

maître avait écrite au tableau. Chaque jour, comme<br />

une perle précieuse, j’ajoutais un mot nouveau au fil<br />

sans fin de ma mémoire. Mais le français ne sortait<br />

guère de la classe. D’ailleurs, à quoi aurait-il servi?<br />

Personne ne parlait français au village si ce n’est<br />

les pères de la mission qui, eux, prononçaient leur<br />

sermon dans un kinyarwanda qui nous faisait rire.<br />

J’ai toujours eu l’impression d’avoir écrit le français<br />

avant de le parler.<br />

Au lycée, le français était la seule langue admise,<br />

le kinyarwanda était rigoureusement proscrit. Mais<br />

de littérature, il n’était pas question. Et c’est toujours<br />

avec étonnement que je constate que je n’ai<br />

aucun souvenir de l’existence d’une bibliothèque en<br />

ce lycée Notre-Dame-de-Cîteaux où on formait la<br />

nouvelle élite féminine du pays. Comment aurais-je<br />

pu imaginer que des Africains pouvaient écrire des<br />

livres en français?<br />

En 1973, le gouvernement de Kayibanda crut trouver<br />

une solution au mécontentement populaire en<br />

pratiquant la vieille méthode du bouc émissaire.<br />

Étaient visés les rares Tutsis qui étaient encore<br />

employés dans l’administration ou l’enseignement<br />

et les élèves auxquels le quota de 10% qui leur<br />

était accordé permettait d’atteindre le secondaire.<br />

J’étais à Butane à l’école d’assistantes sociales. Les<br />

élèves du collège de garçons envahirent l’établissement<br />

pour faire la chasse aux filles tutsis. J’eus la<br />

chance de leur échapper. Mes parents décidèrent<br />

que puisque j’avais eu la chance d’accéder au secondaire,<br />

je devais prendre le chemin de l’exil. Le<br />

français, croyaient-ils, serait mon passeport. Sans<br />

doute pressentaient-ils obscurément ce qui les attendait,<br />

le génocide qui les anéantirait avec un million<br />

de Tutsis vingt ans plus tard. Sans doute me<br />

désignaient-ils comme survivante chargée de leur<br />

mémoire et de celles de tous ceux qui allaient périr<br />

avec eux à Nyamata, où nous avions été déportés<br />

en 1960.<br />

JE SUIS PARTIE POUR L’EXIL, AVEC LE FRANÇAIS<br />

COMME SEUL BAGAGE<br />

Je l’ai souvent répété: c’est le génocide des Tutsis<br />

en 1994 qui a fait de moi une écrivaine. En écrivant<br />

mon premier livre, Inyenzi ou les Cafards, je<br />

n’avais pas conscience que, malgré moi, j’entrais en<br />

littérature. Ce que j’avais à écrire, dix ans après le<br />

génocide, m’apparaissait comme une impérieuse et<br />

pressante nécessité. II fallait sauvegarder au plus<br />

vite ce que ma mémoire avait conservé de ceux qui<br />

n’étaient plus que des ossements qui resteraient<br />

toujours anonymes. Je n’avais pas d’ambitions lit-<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 35 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:27


36 TÉMOIGNAGE<br />

téraires, je n’imaginais pas de me faire une place<br />

au panthéon de la littérature francophone. Écrire,<br />

c’était répondre à l’appel de mes morts, me laver<br />

de la faute impardonnable de leur avoir survécu. J’ai<br />

aimé appeler ce premier livre «un tombeau de papier».<br />

Mais pour que ce tombeau soit digne d’eux,<br />

il fallait l’écrire avec soin. Je me souvenais de mon<br />

père qui veillait à ce que ses enfants parlent un beau<br />

kinyarwanda. J’ai donc écrit ce livre du mieux que j’ai<br />

pu, sans aucune référence littéraire. J’ai envoyé mon<br />

manuscrit par la poste à plusieurs éditeurs. J’avais<br />

écrit une histoire, cette histoire, celle d’un génocide,<br />

qui avait une portée universelle, je ne pouvais<br />

la garder pour moi seule. J’avais fait mienne sans la<br />

connaître encore cette belle phrase de Primo Levi:<br />

«Survivre et témoigner sont inextricablement liés.»<br />

Et je ne fus pas plus étonnée quand Gallimard m’a<br />

proposé de la publier. Je vivais comme en apesanteur<br />

et mon livre a continué à mener sa vie de livre:<br />

au-delà du témoignage, il était devenu une œuvre<br />

littéraire à part entière et écrire était devenu pour<br />

moi une nécessité. Comme à mon insu, je devenais<br />

une écrivaine.<br />

Inutile de le nier plus longtemps: au bout de six<br />

livres, d’un prix Renaudot et de quelques autres,<br />

je suis bien devenue une écrivaine. J’ai toujours eu<br />

la chance de rencontrer auprès des critiques et –<br />

allons, lâchons le mot – auprès des confrères que<br />

j’admire compréhension et encouragements. Je<br />

reste autant que possible à distance de la scène médiatique<br />

et littéraire: je vis en Normandie, au bord<br />

de la mer, auprès des plages du Débarquement et<br />

des cimetières de ceux qui y laissèrent leur vie: ces<br />

mémoriaux ont, sans aucun doute, été une source<br />

d’inspiration. J’exerce toujours ma profession d’assistante<br />

sociale malgré l’incompréhension que cela<br />

suscite parfois autour de moi. II faut bien payer<br />

quelque part la rançon d’une certaine notoriété.<br />

Qui suis-je? Écrivaine rwandaise d’expression française,<br />

écrivaine française d’origine rwandaise, écrivaine<br />

franco-rwandaise, écrivaine africaine francophone?<br />

Je ne veux pas choisir. Je me sens à l’aise<br />

dans ce qu’on pourrait appeler un espace linguistique<br />

et littéraire francophone. J’aime parler à Marrakech,<br />

devant un amphithéâtre bondé d’étudiants,<br />

j’aime que ceux de Constance me disent que la langue<br />

française est une langue romantique, j’aime qu’à<br />

Brooklyn un chauffeur de taxi me parle de sa vieille<br />

mère à Thiès, j’aime que les accents créoles se mêlent<br />

à celui du Québec et à celui de Ouagadougou...<br />

Langue vivante, langue d’ailleurs, langue de la diversité:<br />

francophonie? II va falloir trouver un plus joli<br />

mot pour désigner ce français de tous les horizons<br />

Avec tous nos remerciements à l’auteur et à la Revue<br />

des deux mondes qui nous ont autorisés à reprendre<br />

cet article, paru dans le numéro de mai <strong>2016</strong>.<br />

Commission de l’Europe de l’Ouest<br />

Fédération internationale des professeurs de français<br />

CONCOURS DE LA COMMISSION DE L’EUROPE DE L’OUEST DE LA FIPF<br />

Dans le cadre de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement, la CEO organise la<br />

sixième édition de son concours de création vidéo et de production en français et propose aux élèves<br />

et étudiants européens de réaliser un travail en format numérique, sur le thème suivant : Un voyage de<br />

rêve…<br />

Au cœur de la nature se cachent des chemins aux parfums d’aventure. À l’orée d’un bois, au détour d’un<br />

sentier, au bord d’un ruisseau, l’esprit s’évade, voyage et rencontre une faune et une flore bien souvent<br />

insoupçonnées. Combien de trésors, d’architectures fantastiques, de mondes merveilleux recèlent un<br />

grain de sable, une feuille d’automne, un flocon de neige ou un brin d’herbe printanier. L’eau scintille, la<br />

terre respire, le vent nous emporte vers d’autres provinces, sous d’autres cieux….Pourtant cette nature<br />

idéale et idéalisée, dangereusement menacée, souffre sous les coups des bulldozers qui défrichent<br />

et tracent des pistes d’atterrissage pour des avions au service d’un tourisme de masse destructeur.<br />

Pour savoir comment participer, rendez-vous sur http://ceo.fipf.org/actualite/concours-<strong>2016</strong>-2017-unvoyage-de-reve<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 36 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:27


JEU<br />

37<br />

LE LEXIQUE FRANÇAIS DES TICE,<br />

vous connaissez?<br />

Giedo Custers<br />

Dans le monde des TICe, nous rencontrons tout le temps des américanismes.<br />

Cela nous amène souvent à utiliser un étrange sabir. Mais saviez-vous qu’il<br />

existe des équivalents français pour nombre de ces américanismes? Ce motscroisés<br />

vous permet de tester vos connaissances en ce domaine. Les cases<br />

grises représentent un blanc dans un mot; les traits d’union sont déjà présents<br />

dans la grille. Vous avez des doutes? ProFFF vous offre, gratuitement, le panier<br />

des solutions… mais mises dans le désordre, bien sûr.<br />

Horizontalement: 3 webcam (11 lettres) – 6<br />

crowdfunding (24) – 9 smiley (9) – 10 mail (8) – 12<br />

chat (17) – 13 bug (5) – 15 cloud (5) – 16 pop-up<br />

(15) – 17 hacker (8) – 18 big data (11)<br />

Verticalement: 1 hashtag (9 lettres) – 2 spam (8)<br />

– 4 digital native (19) – 5 hoax (7) – 7 back office<br />

(15) – 8 cookies (19) – 11 streaming (4) – 14 tag (6)<br />

Voici, pour vous aider, le panier des solutions, dans le désordre.<br />

Balise, arrosage, cybercaméra, flux, financement participatif, fouineur, mot-dièse, frimousse, dialogue en ligne, nuage,<br />

canular, témoin de connexion, fenêtre intruse, mégadonnées, enfant du numérique, arrière-guichet, courriel,<br />

bogue<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 37 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:27


38<br />

AMUSE-MOTS<br />

ÇA VIENT D’OÙ?<br />

Jeannine Willemse<br />

Vous employez régulièrement certaines expressions, mais vous n’êtes pas sûr de<br />

le faire à bon escient? Vous vous posez des questions sur l’origine de certaines<br />

coutumes ou bizarreries françaises? Ce petit article vous apportera peut-être<br />

quelques réponses, mais sachez qu’il peut parfois y en avoir d’autres…<br />

POUR QUELLE RAISON TANT D’AUBERGES S’APPELLENT-<br />

ELLES “AU LION D’OR”<br />

L’explication la plus répandue, mais non attestée, est<br />

que ce nom est le résultat d’un jeu de mot datant de<br />

l’Ancien Régime, époque à laquelle on aimait particulièrement<br />

se divertir avec la langue. Inscrit sur l’enseigne<br />

d’une auberge, l’expression indiquerait au voyageur<br />

fatigué qu’ici «au lit, on dort». À vrai dire, le fait de<br />

baptiser sa taverne «Au lion d’or» date plus sûrement<br />

du Moyen Âge. Les aubergistes accrochaient alors audessus<br />

de leur porte des enseignes aux couleurs vives<br />

pour attirer l’attention du voyageur: un âne vert, un<br />

chapeau rouge, des oies blanches… En utilisant l’image<br />

d’un lion doré, que l’on trouvait aussi dans les armoiries<br />

seigneuriales, l’aubergiste quelque peu élitaire signalait<br />

que sa cuisine était plus raffinée et donc plus chère.<br />

L’EXPRESSION «AVOIR LE SANG<br />

BLEU»<br />

Les nobles ne devant pas travailler<br />

dehors, comme les paysans, ils avaient<br />

la peau si claire que le bleu de<br />

leurs veines était beaucoup plus apparent<br />

que sur une peau mate appartenant<br />

à un quelconque métis<br />

ou travailleur à l’air libre. Au Moyen<br />

Âge, les Grands d’Espagne sont les<br />

premiers à prétendre avoir le sangre<br />

azul (sang bleu), suivis bientôt<br />

par la noblesse italienne. En 1817,<br />

lors d’un voyage, Stendhal entend<br />

une noble italienne demander à<br />

propos d’une autre femme: «A-telle<br />

le sang bleu?». L’écrivain, qui<br />

ignore la signification de cette expression,<br />

éclate de rire. Plus tard, il<br />

introduira dans les salons parisiens<br />

cette expression haute en couleur.<br />

L’EXPRESSION «À VOS SOUHAITS!»<br />

Les explications sont nombreuses,<br />

mais elles ont toutes ceci en commun:<br />

depuis l’Antiquité, on assimile le fait<br />

d’éternuer à l’évacuation d’un corps<br />

étranger. Comme on pense qu’en éternuant,<br />

on perd aussi un peu de souffle,<br />

donc de vie, il faut se hâter d’utiliser<br />

une formule qui permette de conjurer<br />

le mauvais sort et de détourner le danger.<br />

Avant la Révolution, on lance «Dieu<br />

vous bénisse!», dans l’espoir que le Très<br />

Haut accordera un sursis à l’enrhumé.<br />

Au début du XIXe siècle, l’expression<br />

se fait plus neutre et devient «À vos<br />

souhaits!». Notons que chez les Espagnols<br />

(«Jésus!») et les Portugais («Petit<br />

Saint!»), cette déchristianisation n’a<br />

pas eu lieu, alors que les Allemands,<br />

les Russes, les Hollandais, les Italiens et<br />

les Suédois («Santé!»), eux, semblent<br />

plutôt porter un toast.<br />

L’APÉRITIF<br />

Servie en début de repas dès l’Antiquité (ce qui explique<br />

son nom dérivé du verbe latin aperire = ‘ouvrir’),<br />

cette boisson à base de plantes et de vin avait un rôle<br />

médicinal, diurétique et purgatif, servant à ouvrir les<br />

voies d’élimination. La signification du mot change au<br />

XIXe siècle, lorsqu’il se met à désigner les boissons<br />

(vermouths et autres vins cuits) que l’on prend au début<br />

du repas et qui doivent ouvrir l’appétit. Ainsi, le<br />

Dubonnet, alcool à base de vin et de quinquina créé<br />

en 1848 par le chimiste du même nom, est présenté<br />

d’abord comme un médicament contre le paludisme<br />

destiné aux soldats français en Afrique du Nord. Mais<br />

bientôt, il devient l’apéritif préféré des Français de la<br />

métropole…<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 38 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:27


AMUSE-MOTS<br />

39<br />

POURQUOI PARLE-T-ON<br />

D’ÉMINENCE GRISE<br />

Comme chacun sait, son<br />

Éminence le cardinal de<br />

Richelieu était un conseiller<br />

fort écouté par Louis<br />

XIII. On murmure qu’en<br />

fait, c’est lui qui tirait les<br />

ficelles du royaume. Ce<br />

qu’on sait moins, c’est que<br />

ce cardinal avait comme<br />

confident un ami de longue<br />

date, le Père Joseph.<br />

Ce moine capucin a créé<br />

un véritable service de<br />

renseignements constitué<br />

de moines du même<br />

ordre, permettant ainsi à<br />

Richelieu d’être au courant<br />

de ce qui se passait<br />

dans et aux alentours du<br />

royaume. Or, ce discret<br />

conseiller portait une<br />

robe de bure grise. Alors<br />

que Richelieu, toujours<br />

habillé de rouge, était<br />

surnommé «l’Éminence<br />

rouge», le Père Joseph, lui,<br />

était appelé «l’Éminence<br />

grise», en raison de son<br />

importante influence sur<br />

les décisions politiques et<br />

diplomatiques du cardinal.<br />

L’EXPRESSION «PAYER EN ESPÈCES»<br />

Espèce vient du mot species, qui, en latin impérial, signifiait une denrée,<br />

une marchandise. Au XVIe siècle, quand on paye en espèces, c’est qu’on<br />

paye en choses palpables et non en vagues promesses de paiement différé<br />

ou de troc. À cette époque, les affaires se règlent souvent en épices,<br />

mot venant également du latin species et désignant aussi bien les aromates,<br />

les condiments que le sucre. Bref, des produits non périssables<br />

que le marchand peut encore utiliser pour ses prochains achats. Le hic,<br />

c’est que dès la fin du XVe siècle, espèce au singulier avait déjà le sens de<br />

«pièce d’or ou d’argent». Les commerçants ont donc fini par s’emmêler<br />

les pinceaux: vous payez en épices ou en espèces? D’où l’apparition, au<br />

XVIIe siècle, de la locution «payer en espèces sonnantes et trébuchantes».<br />

Dans ce cas, pas de doute: on veut des sous!<br />

L’EXPRESSION «APPELER UN CHAT UN CHAT»<br />

Contre toute attente, cette expression a son origine<br />

en dessous de la ceinture, et c’est Boileau qui l’a utilisée<br />

pour la première fois. Critiquant Rollet, un procureur<br />

véreux, dans sa première Satire, il écrit: «J’appelle<br />

un chat un chat et Rollet un fripon». Pourquoi cette<br />

allusion au petit félin? En argot de l’époque, le terme<br />

désigne… le sexe féminin. Boileau revendique ainsi<br />

son franc parler et son refus de la langue de bois.<br />

Aujourd’hui, l’allusion grivoise a disparu, mais le sens<br />

de l’expression s’est maintenu.<br />

L’EXPRESSION «REVENONS À NOS MOUTONS»<br />

En 1464, la pièce qui fait rire sur les places publiques,<br />

c’est la Farce de Maître Pathelin. Elle met en scène un<br />

avocat rusé, Maître Pathelin. Au marché, il a réussi à<br />

extorquer une belle pièce de tissu au drapier Guillaume,<br />

sans le payer. Un peu plus tard, le berger Thibault<br />

demande à Pathelin de le défendre contre son maître,<br />

Guillaume, qui l’accuse de lui voler des moutons.<br />

Au procès, Pathelin conseille à Thibault de jouer le<br />

simple d’esprit en répondant «bê» à toutes les questions<br />

du juge. Guillaume, lui, est tellement étonné de<br />

voir Pathelin à la cour, qu’il embrouille constamment<br />

les deux affaires, celle du drap et celle des moutons.<br />

C’est pourquoi le juge, agacé, lui répète: «Revenons à<br />

nos moutons». Cette réplique est restée culte et est<br />

toujours une expression signifiant ‘revenons au point<br />

essentiel qui nous préoccupe’.<br />

LE MUGUET DU 1ER MAI<br />

Pourquoi offre-t-on des brins de muguet le 1er mai? Cette tradition remonte à la Renaissance. La petite<br />

plante à clochettes blanches est offerte pour la première fois en guise de porte-bonheur en 1561, au roi<br />

Charles IX. Le roi, charmé, décide d’en offrir quelques brins tous les ans à toutes les dames de sa cour.<br />

Bientôt, la coutume se répand dans tout le royaume. On s’offre du muguet n’importe quel jour, pourvu<br />

que ce soit au début du printemps. Ce n’est qu’au début du XXe siècle que naît la tradition du 1er mai.<br />

Sous Pétain, le muguet remplacera l’églantine rouge, jugée trop ‘subversive’ car rappelant un peu trop<br />

Fabre d’Eglantine, le révolutionnaire qui instaura la fête des travailleurs en 1793.<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 39 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:27


40<br />

BIBLIO<br />

RECENSIE<br />

Hugo Sonneville<br />

Stéphanie CALLET. Entrainez-vous de A à Z : 200<br />

exercices de grammaire, orthographe, lexique. – Fontaine<br />

(Isère), Presses Universitaires de Grenoble,<br />

<strong>2016</strong>, 26 x 18, 144 p., ISBN 978-2-7061-2488-4,<br />

€ 10. LES RÉPERTOIRES DU FLE.<br />

Stéphanie Callets nieuwe oefenboek sluit aan op<br />

de twee compendia die zij in 2013 en 2015 onder<br />

de titel Répertoire des difficultés du français 1 en Répertoire<br />

orthographique du français 2 in dezelfde reeks<br />

publiceerde. De drieënnegentig alfabetisch geordende<br />

rubrieken betreffen scherp afgebakende problemen<br />

i.v.m. spelling 3 , spraakkunst en woordkeus<br />

– van a et à (homophones) en à, au, aux, en, de, du et<br />

des (prépositions de lieu), over connaitre et savoir, d et<br />

dd (double consonne), d’ailleurs et par ailleurs, tot ver,<br />

verre, vers et vert (homonymes) en, ten slotte, verbes<br />

– en verwijzen meteen bij de start naar het (de)<br />

hoofdstuk(ken) uit de repertoria waar het oefenmateriaal<br />

op slaat. De werkvormen, vaak invuloefeningen<br />

in diverse gedaanten en opdrachten van<br />

het type ‘haal de onjuiste zinnen door’ of ‘kies het<br />

goede antwoord’, maken snelle oefenbeurten mogelijk.<br />

Met de correctiesleutel achteraan in het boek<br />

(p. 115-140) kunnen autodidacten nagaan of ze de<br />

materie onder de knie hebben. Door het beperkt<br />

aantal oefeningen per rubriek, gemiddeld iets meer<br />

dan twee, is Entrainez-vous de A à Z eerder voor<br />

controlebeurten dan voor taaltraining geschikt.<br />

Diverse onderdelen van het oefenboek gaan over<br />

moeilijkheden waar Nederlandstalige leerlingen en<br />

studenten geregeld over struikelen, zoals de plaats<br />

van het bijvoeglijk naamwoord, het meervoud van<br />

samengestelde substantieven, het gebruik van an<br />

en année, het betekenisverschil tussen enfin en finalement,<br />

tussen entre en parmi en voorts tussen<br />

verwarrende paroniemen (o.a. civil - civique, enfantin<br />

- infantile, hiberner - hiverner, social - sociable). Enkele<br />

oefeningen focussen op spellingproblemen van<br />

laagopgeleide of vaak verstrooide native speakers 4 .<br />

In het nieuwe boek zijn jammer genoeg heel wat<br />

onnauwkeurigheden geslopen.<br />

Lectuurnotities (selectie). P. 25, oef. 41, l. 2-3 :<br />

lees heures de pointe i.p.v. heures de pointes ; p. 36,<br />

oef. 67, nr. 2, l. 5 : lees excepté i.p.v. exceptée; p. 65,<br />

oef. 119, nr. 8 : lees Il a e……ené i.p.v. Il a e……<br />

mené ; p. 80, oef. 140, nr. 13 : lees Le visage du père<br />

était [empreint] d’une émotion forte i.p.v. Le père était<br />

[empreint] d’une émotion forte ; p. 82, oef. 141, nr. 6,<br />

l. 3-4 : lees J’espère que vous allez vite [recouvrer] la<br />

raison i.p.v. […] vous allez vite [recouvrer] les esprits ;<br />

p. 95, oef. 162, nr. 2, en p. 1<strong>04</strong>, oef. 180, nr. 2 : lees<br />

en congé i.p.v. en congés ; p. 130, oef. 123,nr. 3 : lees<br />

chauves-souris i.p.v. chauve-souris ; p. 140, oef. 196,<br />

nr. 5 : lees interpelle i.p.v. interpellent ; p. 140, oef. 197,<br />

nr. 11 : lees projettes i.p.v. projette.<br />

1. V. de bespreking in Cahiers F, nr 38 (10de jg., 2014, nr. 2),<br />

p. 47-48.<br />

2. V. de recensie in ProFFF, nr 3 (1ste jg., 2015, nr. 3), p. 38.<br />

3. De auteur opteert voor de ‘nouvelle orthographe’, zoals<br />

duidelijk blijkt uit het eerste, accentloze woord van de titel.<br />

4. Voornamelijk courante verwarringen (ces, ses - ci, si, s’y -<br />

ni, n’y - peu, peut, peux - quand, qu’en, quant - si l’, s’il - son,<br />

sont - e.d.).<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 40 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:28


INFOS 41<br />

INFOS<br />

Claudine De Rockere<br />

FORMATIONS<br />

ProFFF vzw (ex BVLF vzw)<br />

Onze studiedag van vrijdag 10 maart<br />

2017 staat online. Inschrijven vanaf<br />

woe 11/01/17 – 14u<br />

Meer over het uitgebreid programma en de inschrijvingsmodaliteiten<br />

op www.bvlf.org<br />

Nascholingen Universiteit Antwerpen –<br />

UACNO - www.uacno.be/16/FRA<br />

Des applications dans ma classe de FLE!<br />

(17/01/17): V. Bogaert www.uacno.be/16/FRA108<br />

LUWI in de lessen Frans: ludieke werkvormen<br />

(22 /02/17): M. Rasir www.uacno.be/16/FRA035<br />

Differentiatie in de klaspraktijk Frans (15/03/17):<br />

R.Van den Heuvel & G.Verbeiren www.uacno.<br />

be/16/FRA115<br />

Dynamique dans la didactique (16/03/17): E. De<br />

Volder, www.uacno.be/16/FRA623<br />

Alliance française Oost-Vlaanderen<br />

Rester connecté - rester tendance : Cursus voor<br />

leerkrachten Frans secundair onderwijs - 10 sessies<br />

van 2 u, maandagavond van 19u30 tot 21u30,<br />

vanaf 09-01-2017: http://www.alliancefr-oostvlaanderen.be/si.php?id=3<br />

Parlons français! : Cursus voor onderwijzers -<br />

10 sessies van 3 lesuren, woensdagnamiddag van<br />

14u00 tot 17u00, vanaf 01-02-2017: http://www.<br />

alliancefr-oostvlaanderen.be/si.php?id=3<br />

Navormingen SLO Frans – KU Leuven<br />

26/<strong>04</strong>/2017 (9u30-12u30): Lezen of tv-kijken<br />

als bron voor woordenschatverwerving - Gaan<br />

woordenschatverwerving en receptieve vaardigheidstraining<br />

hand in hand? En hoe authentieke<br />

documenten verrijken om woordenschatverwerving<br />

te bevorderen? (Maribel Montero-Perez – en<br />

Elke Peters – KU Leuven) www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/fr31<br />

A RETENIR<br />

Alliance française Oost-Vlaanderen :<br />

« Huis clos » van Jean-Paul Sartre door ‘Théâtre<br />

en liberté’ (Bruxelles) op 20 /<strong>04</strong>/2017. Schoolvoorstelling<br />

om 14u00 en avondvoorstelling om<br />

20u00. www.alliancefr-oostvlaanderen.be<br />

Le concours Haïkus<br />

Dossier complet sur le Concours Haïku <strong>2016</strong>-<br />

2017 et formulaire d’inscription sur www.bvlf.<br />

org. Date butoir d’envoi des haïkus : le 15/02/17.<br />

Proclamation et remises des prix : le 17/03/17.<br />

Vlaamse Olympi@de van het Frans<br />

Actie ter promotie van de wetenschappen vanwege<br />

het Vlaams “Departement Economie, Wetenschap<br />

en Innovatie”, onder de Hoge Bescherming<br />

van Hare Majesteit de Koningin.<br />

MAX (3de graad): HAN (TSO met handelsfrans),<br />

TKS (TSO, KSO), BSO, ASO - JUNIOR (2de<br />

graad) - NIEUW: CADET (1ste graad) - Inschrijvingen:<br />

tot 5/02/2017 om 24u, www.olyfran.org<br />

> olyfran-vlaanderen - Informatie en gratis publicitair<br />

materiaal: Universiteit Hasselt-Campus<br />

Diepenbeek - Tel.: 011/26 86 55 - E-post: olyfranvl@olyfran.org<br />

Le « Concours des dix mots 2017 », Institut<br />

Français de Paris<br />

Les dix mots choisis pour cette édition: avatar,<br />

canular, émoticône, favori(te), fureteur(euse) héberger,<br />

nomade, nuage, pirate et télésnober. Les<br />

enseignants peuvent inscrire leurs classes jusqu’au<br />

31/01/17 sur www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots.<br />

Date butoir: 20/03/17<br />

ProFFF in mijn bus?<br />

HEEL EENVOUDIG!<br />

U gaat naar de website van PROFFF vzw:<br />

www.bvlf.org<br />

U registreert zich als lid van PROFFF vzw en<br />

betaalt € 20 op de rekening van onze vereniging<br />

IBAN: BE67 2900 5055 3387<br />

BIC: GEBABEBB<br />

Als lid van PROFFF vzw ontvangt u dan automatisch<br />

de vier nummers. ProFFF verschijnt vier<br />

maal per jaar: eind maart, eind juni, eind september<br />

en eind december.<br />

Buitenlandse leden, instellingen en scholen betalen<br />

€ 50.<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 41 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:28


R<br />

42<br />

ProFFF en ligne<br />

Sur nos pages web, vous trouverez les liens actifs<br />

des sites mentionnés dans les articles.<br />

Les références citées dans le texte et la fi che didactique<br />

accompagnant l’article de la page 9.<br />

Colofon<br />

ProFFF<br />

Tijdschrift van PROFFF vzw.<br />

Verantwoordelijke uitgever:<br />

vzw PROFFF,<br />

p/a Raymond Gevaert, Oscar De Reusestraat 22, 9<strong>04</strong>0 Gent<br />

Ondernemingsnummer <strong>04</strong>41 390 283<br />

Zetel: Oscar De Reusestraat 22, 9<strong>04</strong>0 Gent<br />

Hoofdredacteur:<br />

Raymond Gevaert (raymond.gevaert@fi pf.org)<br />

Redactiesecretariaat:<br />

Joëlle De Pessemier (joelle.depessemier@skynet.be)<br />

Redactie: Suzanne Bodson, Valeria Catalano, Frans De Clercq,<br />

Claudine De Rockere, Pascale Fierens, Vincent Kortleven,<br />

Mathea Simons, Hugo Sonneville, Jeannine Willemse<br />

Une série commentée de sites pouvant vous intéresser,<br />

comme par exemple: un site présentant et<br />

commentant toutes les maisons de la Grand-Place<br />

de Bruxelles, ou un autre rendant la dictée amusante.<br />

Et six autres passionants à découvrir.<br />

Lay-out:<br />

Benoit Gevaert (benoit.gevaert@telenet.be)<br />

Publiciteit:<br />

Jacques Eichperger (jacqueseichperger@hotmail.com)<br />

Lidmaatschap:<br />

Registratie via de website van PROFFF vzw: www.bvlf.org: € 20<br />

en u ontvangt 4 nummers per jaar.<br />

Druk:<br />

Nevelland vzw, Werkplaats voor aangepaste arbeid, Landegem<br />

Website:<br />

www.bvlf.org<br />

Auteurs die niet behoren tot de redactie van ProFFF vertolken<br />

enkel hun eigen standpunt.<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 42 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:30


:<br />

CREATIEF FRANS OF ENGELS LEREN<br />

TAALVAKANTIES<br />

VOOR KINDEREN & JONGEREN VAN 8-19 JAAR<br />

IN BELGIE, FRANKRIJK & ENGELAND<br />

WWW.ROELAND.BE<br />

INFO@ROELAND.BE<br />

KRIJGSLAAN 18-22 | 9000 GENT<br />

T 09 221 60 44 | F 09 220 55 92<br />

1<br />

2<br />

0 7<br />

@VZWROELAND<br />

Y P M<br />

KORTING<br />

Roeland biedt alle leden van BVLF korting<br />

op haar taalvakanties:<br />

∞ 10 euro op een dagkamp (externaat)<br />

∞ 20 euro indien minder dan 10 dagen<br />

∞ 30 euro indien 10 dagen of meer<br />

Inschrijven gebeurt via WWW.ROELAND.BE.<br />

Vul de code ROELANDBVLF2017 in.<br />

Roeland VZW<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 43 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:32


Methodes Frans<br />

secundair onderwijs<br />

Beaufort is een methode Frans voor de 1e graad A-stroom en<br />

de 2e en 3e graad ASO voor alle onderwijsnetten (KathOndVla,<br />

GO!, OVSG). Beaufort:<br />

• sluit aan bij de eindtermen en leerplannen Frans<br />

• omvat gevarieerde taaltaken<br />

• biedt veel ruimte voor differentiatie<br />

• heeft een frisse lay-out en een duidelijke structuur<br />

www.beaufort.diekeure.be<br />

Plein feu is een methode Frans voor de 1e<br />

graad B-stroom en de 2e en 3e graad BSO<br />

voor alle onderwijsnetten (KathOndVla, GO!,<br />

OVSG). Plein feu:<br />

• sluit aan bij de leefwereld van jongeren<br />

• omvat gevarieerde taaltaken<br />

• heeft een frisse lay-out en een duidelijke<br />

structuur<br />

www.pleinfeu.diekeure.be<br />

Kleine Pathoekeweg 3, B - 8000 Brugge<br />

T +32 (0)50 47 12 62, F +32 (0)50 47 12 87, so@diekeure.be, www.diekeure.be<br />

<strong>2016</strong>-<strong>04</strong>.indd 44 6/12/<strong>2016</strong> 22:57:33<br />

adv_PROFF_FRANS_aug<strong>2016</strong>.indd 1 19/08/16 10:27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!