07.06.2022 Views

WEB Productie Doarpskompas Veenwouden 5928 mei 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o.

Jaargang 51, nr.6 juni 2022


Hoofdstraat 14

9269 SZ Veenwouden

tel. 0511 - 472 161

fax: 0511 - 476 511

Oudbuurt 19

9145 SE Ternaard

tel. 0519 - 571 489

Voorstraat 1

9151 HD Holwerd

tel. 0519 - 561 291

info@branderinstallaties.nl


Vers van de pers

Op een vrijdagavond in november (2021) kreeg ik

een berichtje van mijn schoonzus; er staat een huis

te koop aan de Stinswei in Feanwâlden, is dat wat

voor jullie? Na een korte blik op funda stuurde ik

eerst de makelaar een bericht dat we graag wilden

komen kijken. Na al een aantal keren achter het

net gevist te hebben bij huizen wisten we dat we er

snel bij moesten zijn. Dat weekend hebben we rond

het huis gelopen en meteen startte het dromen,

wat zou het mooi zijn om hier te komen wonen. De

broer van mijn man woont al jaren in Feanwâlden

met zijn gezin en mijn schoonouders wonen in Burgum.

De omgeving kenden we daarom al een klein beetje.

Zoals dat tegenwoordig gaat moesten we een bod

uitbrengen na de bezichtiging en we waren het

helaas (weer) niet geworden. Een week later belde

de makelaar ons echter op en vertelde dat de eerste

koper zich had teruggetrokken, we konden het huis

alsnog kopen! Inmiddels zijn we 5 maanden verder

en is de verbouwing in volle gang. En zitten we al

regelmatig in de prachtige tuin van ons nieuwe huis.

Nog een paar maanden wachten en dan komen we

er al echt wonen.

In het doarpskompas van februari zag ik een oproepje voor redactieleden en daar heb ik meteen op

gereageerd, wat een mooie kans om nieuwe mensen te leren kennen én mijn hobby schrijven te kunnen

gebruiken.

Even een korte voorstelronde; wij zijn Arnold, Karen, Nanne en Jouke Rosier. We wonen nu in Leeuwarden.

Arnold werkt als statengriffier bij de Provinsje Fryslân en ik ben GZ-psycholoog en heb mijn

eigen psychologiepraktijk die eind augustus ook gaat verhuizen naar de Stinswei (de garage wordt nu

omgebouwd tot praktijk). Nanne (10 jaar) en Jouke (8 jaar) gaan na de zomervakantie naar de Theun de

Vriesskoalle. Ik vergeet bijna nog ons hondje Pebbles, een border terriër van bijna 3 jaar oud die de tuin

nu al fantastisch vindt. Wij kijken er naar uit om Feanwâlden te ontdekken en haar inwoners te ontmoeten!

Graach oant sjen!

Het Doarpskompas staat ook deze maand weer vol met allerlei leuke dingen. Lees het over de bijzondere

actie van Chris Semplonius en het interview met Ype de Haan over zijn vrijwilligersactiviteiten voor het

dorp. Of lees het vervolg van het verhaal ‘It net verwachte appke’ van Jaap. Uiteraard is er ook weer een

recept van Roeli, een kidspagina en een prijspuzzel.

Dit juni-nummer is alweer het laatste voor de zomer, vakantieplannen worden volop gemaakt. In plaats

van een prijspuzzel hebben we een leuke wedstrijd voor jong en oud bedacht; mail een vakantiefoto

naar dorpskompas@gmail.com waarop het Doarpskompas te zien is, wij zijn erg benieuwd waar u het

blad leest. Is het op het strand, in de tuin, in het zwembad, het vliegtuig… de inzender van de leukste

foto wint een cadeaubon van ondernemersvereniging Feanwâlden! En vergeet niet de agenda te lezen,

er is weer veel leuks te doen deze zomer!

Veel leesplezier!

Namens de redactie,

Karen Rosier-Brattinga

3


Colofon

Redactie

J.D. vd Laan

A. Buist

K. Rosier-Brattinga

A. Wijma-Slomp

Vormgeving

A. Wijma-Slomp

Bezorging

P. Steenhuis

Bij vragen over bezorging

P. Sipma, tel. 0511 - 474328

Bestuur

P. Sipma - Voorzitter

D. van der Velde - Penningmeester

A. van der Mark - Secretaris

Oplage

1800 stuks

Contact redactie

dorpskompas@gmail.com

Kopij en advertenties uiterlijk

aanleveren op de 10de van de

maand, voorafgaand aan plaatsing.

Inhoud

Advertentie tarieven & vragen

penningmeester:

tel. 06 - 177 44 551

e mail: penn.dorpskompas@knid.nl

Voorwoord 03

Inhoud/ Colofon 05

IBAN

NL32 RABO 0362.2090.22

Vakantieplannen enzo 06

Doarpskompas verschijnt tienmaal

per jaar. Redactie en bestuur streven

naar bezorging in de eerste week

van elke maand van publicatie.

Doarpskompas wordt met de

grootst mogelijke zorgvuldigheid

samengesteld. De redactie noch het

bestuur kan echter aansprakelijk

gehouden worden voor enige directe

of indirecte schade die zou kunnen

ontstaan door het gebruik van de in

dit medium aangeboden informatie.

Aan de inhoud van Doarpskompas

kunnen op geen enkele wijze rechten

worden ontleend en/of aanspraken

worden gemaakt. De redactie

behoudt zich het recht voor om

zonder opgaaf van reden plaatsing

te weigeren van onder andere, maar

niet beperkt tot, teksten met een

politiek getinte, geloofsovertuigende,

racistische of beledigende inhoud.

Opiniestukken worden niet anoniem

geplaatst. Aangeleverde kopij

kan worden aangepast aan de

beschikbare ruimte als de redactie hier

aanleiding toe ziet. In principe dient

voor alle inhoud van Doarpskompas

te worden betaald. Neem voor de

voorwaarden contact op met het

bestuur van Doarpskompas.

Wilt u op de hoogte blijven?

facebook.com/doarpskompas

Omslagfoto: Roeli van Til gemaakt in Frankrijk, in de Morvan

De Schierstins 07

Op nei in fernijde freonskip? 10

Prikbord 12

Natuerlik Ferskaat 16

Vereniging van Dorpsbelangen 17

Steun Chris in zijn uitdaging! 19

Ype de Haan 20

Roeli’s recept 26

Prijspuzzel 30

Kids pagina 31

De Frissel 34

Column 35

Agenda 37

5


Vakantieplannen enzo

We zijn op pad gegaan en hebben gevraagd;

Wat zijn uw vakantieplannen?

Dat witte wy noch net. Wy moatte earst ôfwachtsje wat Koroana docht...

Niet zo heel veel. Werken. Ik werk in de binnenvaart, dus ben eigenlijk altijd

op vakantie

Nee, der haw ik it fierstente drok foar

Met een Boldermangroepsreis een week naar Oostenrijk.

Ik gean hjoed mei fakânsje, dus fan’e simmer bin ik gewoan thús

Wij gaan met het gezin naar Karintië, in Oostenrijk. We nemen de caravan

mee.

Ik ga in de zomer niet op vakantie, dat ga ik in de winter doen. Wel ga ik leuke dingen

doen en uitstapjes maken

We hebben nog niets gepland. We zien wel.

Wij gaan met het gezin naar de Ardennen en plakken daar nog een stedentripje

Brussel achteraan.

Onze grote tuin in het nieuwe huis wordt onze vakantieplek dit jaar, nog

genoeg te ontdekken!

Na een dagje strand op een terrasje met een drankje heerlijk genieten van het

mooie weer en kijken naar de mensen die langslopen.

Klussen, klussen en nog een klussen

6

Foto: Roeli van TIl


Dag van de Friese

Amateurarcheologie

ontmoeting

taxaties

expositie

za. 11 juni 11.00 – 17.00 u.

Twee taxateurs zijn aanwezig om

vondsten te determineren. Bovendien

worden bijzondere vondsten getoond

en er is de expositie ´Het Laatste Friese

Torenkasteel´: o.a. een unieke

middeleeuwse mantelspeld van goud.

Inlichtingen via info@schierstins.nl of tel. 472937

entree: € 3,50 – donateurs Schierstins € 2,50

Zomerwandeltochten

10 en 20 km.

za. 25 juni

door het prachtige

landschap van de

Noordelijke Friese Wouden

start 10.00-13.00 u. sluiting 17.00 u.

Inlichtingen: info@schierstins.nl of tel. 472937

entree: € 5,00 – donateurs + t/m 5 jaar € 4,00 –

6 t/m 16 j. € 1,00

Contact :

De Schierstins

0511-472937 Haadstrjitte 1

Info@schierstins.nl Feanwâlden

www.schierstins.nl

7


´Leven in de Tuin´

textielexpositie

textielgroep Schierstins

za. 9 juli t/m zo. 4 sept.

De textielgroep van de Schierstins is enkele

jaren bezig geweest om een mooie wereld van

insecten, andere dieren en plantenwereld te

scheppen. De zaal is een ware tuin geworden

en de moeite waard te bekijken.

Inlichtingen:info@schierstins.nl of tel. 472937

open: di. t/m zo. 13.30-17.00 u. Niet: 8 en 15 juli.

Entree: € 4,00 – 6 t/m 16 jaar € 1,00

donateurs en kinderen t/m. 5 jaar gratis

Expositie

Foudgumse School

studenten & docenten

t/m zo. 3 juli

Onder corona-voorbehoud.

De kleinste en noordelijkste academie

voor de nieuwe schilderkunst

Inlichtingen:info@schierstins.nl of tel. 472937

open: di. t/m zo. 13.30-17.00 u.

Entree: € 4,00 – 6 t/m 16 jaar € 1,00

donateurs en kinderen t/m. 5 jaar gratis

contact:

0511-472937

Info@schierstins.nl

www.schierstins.nl

De Schierstins

Haadstrjitte 1

Feanwâlden

8


Theun de Vriesboekendag

za. 20 aug.

boekenmarkt

kunst & kitsch

verhalen

muziek, e.d.

10.00-17.00 u.

gratis entree

Fietstocht

Arcadia in de Wâlden

za. 13 aug.

start 10.00-13.00 u. sluiting 17.00 u.

Inlichtingen via info@schierstins.nl of tel.

472937

kosten: € 4,50 – donateurs € 3,50

Ets Schierstins

Frieslands bekendste etser Reinder Homan

gaat daadwerkelijk een ets maken van de

Schierstins. Belangstelling? De ets van ca. 15

cm hoog en ca. 23 cm diep gaat – zonder lijst

en passe-partout - € 200 kosten. Zo kunt u

zelf een passende lijst kiezen. Hiernaast een

voorbeeld van een andere ets. (te zien in

Schierstins).

Inlichtingen via info@schierstins.nl of tel. 472937

Contact : De Schierstins

0511-472937 Haadstrjitte 1

Info@schierstins.nl Feanwâlden

www.schierstins.nl

9


Wat foarôf gong

Sietse is ûnderweis nei Italië nei’t er

earder ûnferwachte appkes krigen hie

fan Elske, de freondinne fan syn grutste

skoalkammeraat Jelke dêr’t er al jierren

nei op syk wie. Els wol har freon graach

ferrasse mei freonen út syn ferline foar

syn 50e jierdei. Sietse nimt de útnûging

oan en reizget in pear wiken letter nei de

bêd en brochje fan syn âld kammeraat en

nije freondinne yn de omkriten van Vinci.

Yn it fleantúch moetet er Jeltsje, dy’t ek

by de freonegroep hearde. Jelke en Sietse hiene beiden in eachje op Jeltsje. Ta in relaasje tusken ien fan

beiden mei har is it doe net kaam. Wat bart der as sy nei al dy jierren sa fier fan hús wer by elkoar komme?

En wa fan de ploech freonen komt noch mear?

Op nei in fernijde freonskip?

Ferfolch fan ‘It net ferwachte appke’ út Doarpskompas febrewaris 2022

Nei hast in oere praat te hawwen oer ús beide libbens wurde wy steurd troch in oankundiging fan it kabinepersoniel

yn it Ingelsk, Nederlânsk en as lêste it Italiaans: Signore e signori, allacciate le cinture. Ci

stiamo preparando per l’atterraggio all’aeroporto Amerigo Vespucci. Wy klikke de riemen goed fêst en de

lâning op Firenze wurdt ynsetten. ‘Hoe giesto eigenlik nei it bêd en brochje fan Jel en Els?’ freegje ik oan

Jeltsje. Foar my in ôflieding om de spanning dy’t ik by it lânjen altyd ha wat minder te meitsjen. ‘Ik bin fan

doel om in auto te hieren. Mei it iepenbier ferfier is de reis nei Vinci net te dwaan en in taksy is my te djoer.

Dit jier ha ik al genôch kosten hân.’, antwurdet se. It is in lok dat ik yn it foar dêr oer neitocht ha. ‘Elske

appte my wol dat alles regele wie, mar ien ding hie se fergetten; it ferfier nei har ta. Dat ik ha fan ‘e wike

noch yn sân hasten in autoke besette kinnen.’

It fleantúch daalt hieltyd flugger. It swit brekt my hast út. Dan krij ik in klap op it bil fan har. ‘Wat goed fan

dy leave! Kinne wy moai tegearre op ‘n paad. Lit ús rêstich oan dwaan. Dan is it noch langer genietsjen

fan it moaie waar en de Toskaanske hichten.’

Efter it stjoer fan de hierde nije generaasje giele Fiat 500 jouwe wy

ús op ‘n paad oer de autodyk A11. Op nei de ôfslach by Prato, wêr’t

de rûte lânskiplik wurde sil. ‘Wat wie dy espresso op it fleanfjild wer

hearlik. Yn dit lân behearsket hast eltsenien it fak fan perfekte kofje

meitsjen. It smakke my sa’t de Italiaanske siswize it seit; swart as

de duvel, hjit as de hel en swiet as de leafde. Hoe sit it eins mei

dyn leafde Jeltsje?’ Se sjocht mei oan en har eachopslach feroaret

daliks. ‘Wolst myn sin net sa ferpeste? Dit is net it momint. As’t hjir

op trochgiest wol ik datst my op it earstfolgjende parkearplak der

útsetst.’, byt se mei flamjende eagen. Fan skrik traapje ik it gaspedaal

justjes fierder yn. ‘Rêstich oan no Sietse! Gjin ûngemakken

hear! Ik wol jûn sliepe yn it bêd en brochje fan ús kammeraat en net

yn in keamer neist in keale gong yn it sikehûs.’ Se toveret in glimk op it gesicht en har moaie kûltsjes yn de

wangen binne wer te sjen. Ik lit de foet wat mear fan it gaspedaal en wy ride fierder.

De navigaasje, dy’t ús oanwizings yn it Italiaansk jout, lit sjen dat de lêste trettjin kilometer in bochtige dyk

is. De Strade Provinciale nûmero nove. Underweis meardere plakjes wêr’t de restaurants har klear meitsje

foar it jûnsiten. ‘Soe de frou fan Jelke eins wat itensiede kinne?’ , seit se as ik fûl op de rem traapje om in

oanriding mei in blauwe Vespa foar te kommen. ‘Ik hoopje it al. Ha wol nocht oan in pasta. Nei sa’n lange

reis. Ik bin ferrekte wurch, mar it oansjoch neist my jout my wer enerzjy.’, sis ik om myn flater fan earder

wat goed te meitsjen en ferfolgje it paad nei Vinci.

De autodoarren klappe ticht. Tegearre sjogge wy nei it stee fan ús âld skoalkammeraat dy’t moarn Abraham

sjocht. Noch ien hege trep nei boppen mei de earste koffers en wy binne der. In allerlêste trêd. It swit

10


int my by de holle del. ‘Ha goeie Jeltje en Sietse! Dêr wiene jim al. In soad heard oer jim fan myn leaf.

Sykje in plakje. Jelke komt der sa oan. Wat sil er opsjen dat jim hjir binne. Kom mar neist my op de bank

Sietse. Ik wol alles witte fan hoe’t er yn syn skoaltiid wie. Fertel my jim grutste geheim. Foardat er komt en

it te let is.’ Jeltsje en ik sjogge elkoar mei in skean each oan wylst wy beide in glês wyn yn hannen krije.

Wat is dit in daalders plakje. It útsjoch fan it terras ôf is fantastysk. De sinne ferdwynt stadich efter de

hichten fan it Italiaanske plattelân. In kronkeljend sânpaad nei de haadwei wêr’t in scooter yn ús rjochting

komt, der njonken sipressen en yn de fierte de toer fan Vinci. Tsjin my oer myn âld flam Jel. Deun neist my

op de bank de nije jongere flam fan ús bêste maat Jelke.Ik fiel har siken yn myn gesicht. Alles begjint op

dy earste dei dat ik him seach en ik set útein.

Unseker fyts ik foar de earste kear nei skoalle ta yn Burgum. Ik bin de ienige út ús doarp dy’t dêrhinne giet.

Hoe sil it dêr yn ‘e klasse wêze? Yn it fytsehok neist skoalle set ik de fyts te plak. Skruten gean ik it skoalgebou

yn. It is dêr al tige drok mei oare learlingen. Ik hear se praten oer harren fakânsje. Sels haw ik dizze

simmer net lang fuort west. Ien wykein haw ik útfanhûs

west by omke Piter en muoike Tryn. Ik koe spitigernôch

net fuort fan de pleats. De tiid en sinten ûntbrutsen dêr

foar. Jild, dêr moast hurd foar arbeide wurde. Op ‘e tsjustere

gong sjoch ik in grutte jonge mei blond slagjend hier

rinnen. As de belle giet sykje ik nei it lokaal. De earste

les hat klasse 1c Dútsk fan master de Vries. Yn it lokaal

mei de hege ruten sjoch ik deselde grutte jonge wer. Ik

kin myn eagen net fan him ôfhâlde. De les begjint. As

earste krije wy fan master de opdracht om ússels foar te

stellen. De grutte jonge hjit fan Jelke. Fan dy earste dei ôf

waarden wy as bruorren foar elkoar. In freonskip mei wat

djippe delten en meardere hichten. Sa as dat yn it libben

giet. Wy krigen ús eigen freonegroep mei Daan, Hugo en

do fansels, Jeltsje. Faak wiesto it rêstpunt foar ús, mar

dochs ek de oarsaak fan dy grutte stoarm yn it eksamenjier.

It wie de ein fan ús freonskip mei-elkoar.

Dan bin ik werom nei it hjir en no en rjochtsje mei nei Els.

‘Jierren ha ik nei Jelke socht. Ik wie dan ek bliid datsto

mei benadere hast foar dit feestje. Nei al dy jierren moat

de stoarm belune wêze. Aanst binne wy trijen einlik byelkoar.

Ik wol dat ús ferlerne freonskip wer ophelle wurdt.

Dy kâns wol ik graach pakke!’

Nim in slok wyn en sjoch nei har dy’t ik hjoed foar it earst sûnt al dy jierren wer moete ha. Jeltje hat in trien

op it wang en wol wat sizze, mar wurdt steurd troch it lûd fan in scootormotor dy’t útset wurdt. Underoan

de trep stiet in blauwe Vespa parkeard. De bestjoerder komt mei de helm en in bosk blommen ûnder de

earm nei boppen. Yn it skimer sjoch ik dat syn moaie krollen ferdwûn binne. De siken hâld ik yn. Binne wy

noch in minút as wat ôf fan it begjin fan in fernijde freonskip? En tink oan Doris Day’s Que sera, sera. De

takomst is net oan ús om te sjen. Wat wêze sil, sil wêze.

JDvdL

11


prikbord

Van het bestuur

Aan de bezorgers en lezers van het Doarpskompas

Soms ontvangt u Doarpskompas later dan de bedoeling is. Dat gebeurde

ook met het meinummer, waarvoor onze excuses. De oorzaak is dan

meestal dat de drukker door omstandigheden geen ruimte had om op tijd

ons drukwerk te verzorgen.

Hier enige info over MEO, die Doarpskompas klaar maakt voor de drukker.

MEO heeft dus niet de beschikking over een eigen drukkerij. Ze heeft

contact met verschillende drukkerijen en kiest dan de drukkerij, die op dat

moment tijd heeft om in de loze uurtjes Doarpskompas te drukken. Ze is

dus afhankelijk van een externe partij.

Wij hebben jaren geleden gekozen voor MEO omdat zij relatief goedkoper

kan werken. MEO presenteert zich op de volgende wijze:

Kansen voor iedereen, werk voor iedereen

Wij geloven dat het kán: een inclusieve arbeidsmarkt, waarin ook ruimte

is voor mensen met een arbeidshandicap. Dat is dan ook de maatschappelijke

missie die bij onze ondernemingswijze vooropstaat. Mensen

met en zonder beperking werken bij MEO als gelijkwaardige collega’s

met elkaar samen. Dat is niet vanzelfsprekend, maar dat zou het

wel moeten zijn. De kwaliteiten van onze teams zijn daarvoor het beste

bewijs.

Wanneer u als bezorger graag informatie ontvangt over een verlate

zending (indien beschikbaar), geef dan uw emailadres door aan

p.sipma1@knid.nl

Dorpskompas@gmail.com

12


13


KWF Feanwâlden/Feanwâldsterwâl.

14

gratis toegang

Bûtefjild 40,

9269 TV Feanwâlden

Familie Kloosterman en Deinum

6 juni

kijk voor meer info op

campina.nl/boerderijdagen

Boerderij geopend

tussen 10.00 en 16.00 uur

Al jaren komt de collectant van KWF in de eerste week

van september bij u aan de deur. Hiermee steunt u KWF,

dat heel veel onderzoek doet naar genezingsmethodes

van verschillende vormen van kanker. Dit is heel belangrijk

want we willen deze vervelende ziekte onder de knie

krijgen en het liefst de wereld uit krijgen.

‘Het landelijk bestuur van KWF heeft besloten om niet

meer met collectebussen te collecteren, maar met QR

code borden langs de deuren te gaan. Zo wordt er volledig

digitaal gecollecteerd. Het is gebleken dat dit in grote

steden goed werkt, maar dat in kleine dorpen nog lang

niet iedereen digitaal werkt. Onze collectanten gaan

daarom niet met het QR-code bord collecteren.” Maar

natuurlijk laten we de collecteweek niet zomaar voorbij

gaan.

Hierbij geef ik de bankrekening nr van KWF.

NL23RABO0333777999

In het eerstvolgende nummer van het doarpskompas,

de eerste week van september, de collecteweek, zal ik

dit herhalen. Op deze manier hoop ik, dat we als dorp

Feanwâlden/ Feanwâldsterwâl, een mooi bedrag voor

KWF bij elkaar brengen. Mocht je nog vragen hebben

bel dan gerust.

Adrie Slomp Tel 0625189009


Joh. Bosgra BV

Hurdegaryp

Uw partner voor

tuinmachines,

gereedschap

en nog veel meer

Joh. Bosgra BV in Hurdegaryp is voor professionals

en particulieren het adres voor alle tuin- en

parkmachines, gereedschappen, werkkleding,

aanhangwagens en nog veel meer. Als familiebedrijf

met ervaren en gedreven medewerkers adviseren

wij u graag over de juiste materialen voor uw bedrijf.

In onze moderne werkplaats kunnen alle verkochte

machines worden onderhouden, gerepareerd en

gekeurd door ervaren monteurs.

Persoonlijk advies nodig?

Kom langs of bel ons op

0511 – 472025.

Voor gehele assortiment

zie www.bosgra.nl

Groots in buiten

0511 - 472025 Rijksstraatweg 139, Hurdegaryp info@bosgra.nl www.bosgra.nl

Laadpalen - Zonnepanelen - Groepenkasten

Feanhout 4 - 9269 VL Feanwâlden - 0628416537

15


werkgroep Feanwâlden

juni 2022

Eerst zaaien, dan maaien

werk in uitvoering

Eerst zaaien, dan maaien. Dat was de afspraak over

het groenbeheer van de stinzenplanten locaties.

Helaas hebben we gezien dat er op veel locaties te

vroeg gemaaid is. Dus al voordat het zaad van de

stinzenplanten gerijpt was en het zaad zich kon

verspreiden. Een gemiste kans. Maar er is hoop!

We zijn in overleg met de gemeente om herhaling te

voorkomen.

Het was misschien voor de meesten ook even wennen,

de aanblik van al die uitgebloeide knoppen, zielige

stengeltjes en verdorrend blad van wat eerst prachtig

kleurrijke bloemenperken waren. En dat dan ook nog

tussen het hoge gras. ‘Weg met dat dode spul en dat

veel te lange gras. Even maaien, dan staat alles er weer

fris en vrolijk bij,’ denken velen.

maaimisser

Toch is dit het moment om de maaimachine juist te

laten staan. Willen we volgend jaar genieten van nóg

meer bloeiende bollen, dan moet het zaad van de

uitgebloeide stinzenplanten eerst kunnen rijpen en

daarna nog de kans krijgen om zich te verspreiden. De

bollen slaan in deze periode reservevoedsel op voor

volgend jaar. Dit ‘dode spul’ is dus ‘werk in uitvoering’

van Moeder Natuur.

Voor alle stinzenplanten is de bloeitijd nu voorbij.

In de bermen en parken staan alweer vele andere

planten in volle bloei. De wilde bijen en andere

insecten doen zich er te goed aan de nectar en

stuifmeel. Ook hier is het ‘werk in uitvoering’.

bostulp

winter postelein en hondsdraf

16

wilde hyacint

Meer info

Wil je meer weten over de plannen van de werkgroep

Natuerlik Ferskaat Feanwâlden?

Neem dan contact op met Betty Schotanus:

mail: schotanusb@xs4all.nl

telefoon/WA: 06 - 45 12 76 47.


Vereniging van Dorpsbelangen

Veenwouden / Veenwoudsterwal

Samen werken aan leefbaarheid van onze dorpen

KOEKOEKSPAD

In het mei-nummer van het doarpskompas schreven

we over situatie van het koekoekspad. Ondertussen is

de motie door de gemeenteraad aangenomen om op

korte termijn het koekoekspad aan te pakken. We

hopen dat de werkzaamheden op korte termijn kunnen

starten.

RUBBERVERWERKING

Er is weinig nieuws als het gaat om het tegengaan van

de komst van het Rubberverwerkingsbedrijf aan de

Swette. De gemeente heeft aangegeven meer tijd

nodig te hebben om het resultaat van de

bezwarencommissie te beoordelen. De toegestane 12

weken worden nu maximaal 18 weken.

OMGEVINGSVISIES

Op 12 april zijn 2 leden van Dorpsbelangen naar de

inloopsessie geweest van de gemeente Dantumadiel

over de nieuwe omgevingsvisie. Het ging hier om een

eerste conceptversie. In een later stadium zullen we

nogmaals naar de visie kijken en hier feedback op

geven. De gemeente Tytsjerksteradiel hoopt haar

omgevingsvisie in juni vast te stellen. Het gaat hier om

een meer globale visie - die later nog op thema’s wordt

uitgewerkt.

DODENHERDENKING

We kregen laatst een vraag over de dodenherdenking

in onze dorpen. Hierbij wat meer informatie daarover.

Op 19 april was de herdenking bij het monument aan

de spoarleane. Die herdenking wordt (al enkele jaren)

georganiseerd door de beide basisscholen, zij hebben

dit monument ‘geadopteerd’. Meer informatie over de

monumenten in de dorpen - zie

www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten.

Op 4 mei wordt er jaarlijks voor alle inwoners van de

gemeente Dantumadiel door de gemeente een

herdenking georganiseerd in Damwoude. In

Feanwâlden/Feanwâldsterwal is er geen herdenking op

4 mei.

Mocht u het mooi vinden als er ook wat op 4 mei in

Feanwâlden/Feanwâldsterwal gebeurd met de

dodenherdenking dan willen we gerust met u

meedenken. Als er meer initiatiefnemers zijn kan er

eventueel een comité voor ingesteld worden.

OVERLEG COLLEGE T’DIEL

Op 11 mei hebben we overleg gehad met het college

van de gemeente Tytsjerksteradiel (wethouders

Gelbrich Hoekstra, Andries Bouwman en Tytsy

Willemsma - de burgemeester was afwezig). Op de

agenda stonden punten die relevant zijn voor de

bewoners van Tytsjerksteradiel (deel van

Feanwâldsterwal en zuidkant Zwette). Er is onder

andere gesproken over knelpunten die ontstaan

doordat bewoners op een grensgebied wonen tussen

twee gemeenten (praktisch gezien). En er is gesproken

over afstemming met de gemeente Dantumadiel als het

gaat om zaken als het koekoekspad en het

rubberverwerkingsbedrijf.

KORTE LIJNEN?

Het zou soms handig zijn om als dorpsbelangen

informatie te kunnen mailen en een reactie te vragen

van inwoners. Zou je enkele keren per jaar een mail

van Dorpsbelangen willen ontvangen met een vraag

om ergens over mee te denken? Geef het bij ons aan:

(bestuur@db-ff.org).

17


Voegbedrijf Braaksma

Jilderda bestratingen

Email: hj_jilderda@hotmail.com

Tel: 0629249105

voor het vakkundig opknappen van uw

gevel of woning, straalwerk,

impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijs opgave

(0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03

www.gevelrenovatiebraaksma.nl

18


Op één dag 300 km op een gewone herenfiets!

STEUN CHRIS IN ZIJN UITDAGING

(EN GEEF OM GRYTEKE)

Feanwâldster Chris Semplonius (70) gaat op donderdag 23 juni 2022 op de fiets

een Rondje Friesland maken. Een tocht langs de randen van de provincie van 300

km! Wat de tocht zo bijzonder maakt is dat de oud-fysiotherapeut en atleet dat

niet doet op een racefiets of e-bike, maar op een gewone Gazelle herenfiets! Een

fenomenale uitdaging, die velen hem niet makkelijk na zullen doen.

Naar verwachting zal hij er, afhankelijk van de weersomstandigheden, maar liefst 15

tot 17 uur over doen. Hij vertrekt ’s ochtends om 6:00 uur vanaf Holwerd. De tocht

volgt zoveel mogelijk de grenzen van Friesland en voert langs onder meer Anjum,

Bakkeveen, Appelscha, Wolvega, Lemmer, Stavoren en Harlingen.

Chris fietst om geld in te zamelen voor zijn nichtje Gryteke. Zij lijdt aan een

progressieve vorm van MS. Om de ziekte een halt toe te roepen en blijvende

invaliditeit proberen te voorkomen, moet ze een stamceltransplantatie ondergaan in

Mexico. Een dure ingreep van € 60.000. Een bedrag dat ze niet heeft en wat

ook niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Meer informatie hierover vindt u op

www.geefomgryteke.nl

Het mooist zou het zijn als u ook een klein bedrag per kilometer sponsort, maar

uiteraard mag u ook een bedrag wat u missen kunt doneren aan rekeningnummer

NL31 RBRB 8836 2441 57, onder vermelding van ‘Fietstocht Chris’.

19


Ype de Haan

set him al jierren aktyf yn

foar aktiviteiten yn ús doarp

Oan de Bosksingel wennet Ype de Haan mei syn frou

Ymkje en de trije jonges Mechiel, Jacob en Wybe. Hy

is ien fan de ynwenners fan ús doarp dy’t him neist

syn wurk frijwillich, tegearre mei oaren fansels, ynset

foar it organisearjen fan ferskate aktiviteiten foar

Feanwâlden. Frijwilligers dy’t it doarp foar in soad ynwenners

wille en fleur bringe. Dat kin de minske no

krekt brûke. Yn dizze tiden wêr’t jo eins it tryste en

somtiden ferskuorrende nijs om ús hinne eins oerslaan

wolle, mar om op ‘e hichte te bliuwen doch mar

wer sjogge jout it kâns om dat alles efkes te ferjitten

en dy wide wrede wrâld om ús hinne ‘on hold’ te setten

en allinne mar dwaande te wêzen mei ús doarp

en wat dêr op dat stuit bard.

Keningsdei 2022

As ik by Ype, û.o. bestjoerslid fan Us Doarp en fan

takom jier ôf yn de Keningskommisje, oansko oan de

keukenstafel moat er suver noch bekomme fan it feest

dat Keningsdei west hat yn it Spoarpark. Nei twa jier

fan koroanaperikelen koe it einliks wer. Fan jong ta

âld hat der wer fan genietsje kinnen. Yn oparbeidzjen

mei Mei-Elkoar-Ien makke Us Doarp der in feest fan.

‘In soad oeren fan tariedings en oerlizzen hat it koste.

Krekt dêrfoar ha wy mei Us Doarp yn it Dûke Lûk in

suksesfolle bingo organisearre. It moat mar net wer

sa flak op inoar. Ik wurd ek âlder Jaap.’ seit er. Mei

alle tefredenens sjocht de organisaasje werom op de

aktiviteiten op it Oranje feestje. Begjin fan de middei

de skelterrace foar de bern, dêrnei middeis sa’n fyftich

dielnimmers by de Alleskunner Feanwâlden en ta

beslút muzyk fan de Bildtse sjonger Rintje Kas. ‘Dat

rinkje stekken op de skelters koe moai. Mei-elkoarien

hie it goed bewarre. Dat elemint fan rinkjes makket

it spannend. Wy hawwe mei elkoar wer de latte

heger lein, dy moat behâlden wurden. It wurdt takom

jier ek wer fan ús ferwachte.’

Frijwilliger by ferskillende klups

‘Doe’t wy ris in kear op in Keningsdei mei in groepke op

de Koemarkt stienen en der minimale aktiviteiten wienen,

seinen wy tsjinelkoar “Dit moat oars, kinne wy der

net yn.” Doe is Us Doarp oprjochte en sûnder in inkele

sint begûn waard dy earste Keningsdei in grut sukses.

Letter folgen in Oktoberfest en in zeepkistenrace.’ It hat

dit jier de lêste aktiviteit foar Us Doarp west. De stichting

is no opheven en takom jier wurdt Keningsdei organisearre

troch de Keningskommisje en finansiert troch

M.E.I. Feanwâlden.

Us Doarp is net de iennige frijwilligersfunksje dy’t Ype by

de ein hân hat. Yn it ferline hat er by de kuorbalferiening

wol de jeugd traint en begelieden. Ek is er al mear dan

tolve jier belutsen by de yntocht fan de Goedhillichman

en is er al jierren by de lûkers fan it grutste evenemint

fan Feanwâlden: De Lodenhelrun.

Grutte konneksje yn al dit frijwilligerswurk is Riek

Everts.‘Dy hat my úteinlik yn hiel wat klupkes sleept. Sa

waard ik troch him yn ‘e auto belle mei fraach oft ik ek by

de Lodenhelrun as bestjoerslid woe. Ik ha efkes neitocht

mar kaam der yn in waarm bad mei in fantastysk en

gedreven bestjoer. Dan komst der pas achter wat efter

de skermen spilet by de organisaasje fan sa’n evenemint.

Yn it earste jier dat ik derby wie, ha ik mei triennen

yn de eagen stean by de priisútrikking yn de tinte by

Dûke Lûk. Dat wie fan de ûntlading en spanning, mar ek

fan grutskens fan de organisaasje mei al dy frijwilligers,

sponsors en elts dy’t meihelpt.’

20


Lodenhelrun juli 2022

Dit jier kin de Lodenhelrun ek wer trochgean en ik

freegje oan Ype hoe grut oft it kwa teams noch wurde

kin. ‘In grutte feroaring dizze kear. Dit jier ha wy

de start/finish yn it Spoarpark. Wy sjogge it as in nije

útdaging op in prachtich plak.Yn it bestjoer wurdt

wol praat oer mear teams, mar binne de mieningen

ferdield. De ien seit lit it sa’t it is. Wy moatte ús frijwilligers

net tefolle belêste. De oar wol wol útwreiding

fan teams. No binne der oer de freedtejûn en

saterdei yn totaal 180 teams; dus freed starte 90 en

saterdei wer 90. By de junioaren wurdt fanwege de

tiidlimyt útwreiding hiel lestich. By de senioaren is

der in kâns dat der op termyn wol mear meidwaan

kinne. Tsien, tweintich of tritich dat wit ik net. Wy

moatte earst sjen hoe’t it dizze simmer giet en dan

evaluearje. Mar op in gegeven momint sit der fansels

in maks oan.’

Finansjeel wurk

Nei de legere skoalle moast der keazen wurde foar

in ferfolchoplieding. Dat waard úteinlik de finansjele

tsjinstferliening. ’Heit hat mear as fjirtich jier wurke

foar de belestingtsjinst, dat dy siet al yn de sifers.

Sels ha ik wol sein “Ik wol frachtweinsjauffeur wurde.”

mar mem sei “Ik leau net datsto dêr de bou foar

hast.” Doe tocht ik as ik no by minsken delgean en

advisearre dan kin ik dat wat kombinearje. Moai yn

de auto sitte, want alles dat nei benzine rûkt fyn ik

noch altyd leuk en dat stikje mei sifers wurkje kin

ik derneist pakke. Uteinlik fyn ik it omgean mei de

minsken it allermoaiste.’ Fan dêr dat hy de kar makke

foar it bank- en verzekeringswezen. Syn earste

funksje waard balymeiwurker by in bank. Dat wie

neat foar Ype en letter rûn er dan ek staazje by in

lytse tuskenpersoan, doe in wat gruttere tuskenpersoan

en hat er dernei acht jier lang wurke as saaklik

adviseur by de Rabobank. No wurket hy by van

Campen en Dijkstra verzekeringsadviseurs op De

Gerdyk.

Nei de fakânsje nimt Ype in grutte stap yn syn wurk.

Hy bliuwt by deselde baas, mar tegearre mei syn

kompanjon Tjeerd Joustra en direkteur Job Steenland

fan Van Campen Dijkstra ha se de regiobank

út Burgum en de portefeuille dy’t dêr by heard oernommen.

‘Dy is no festige op it yndustryterrein yn it

doarp, mar wy wolle graach mear yn it sintrum en

der hawwe wy al in oantal opsjes lizzen.’ Dy feroaring

yn syn libben sil wol wat mear drokte jaan. ‘Miskien

wurdt it wolris tiid om by wat frijwilligerswurk it

rêsticher oan te dwaan. As ik sjoch hoe’t de jongerein

ús no al helpt, sit ik der net oer yn dat aktiviteiten

foar ús doarp behâlden bliuwe.’

Takomst aktiviteiten yn Feanwâlden

‘Wy hawwe no in moai park dêr’t yn de takomst noch

in soad aktiviteiten plak fine kinne.’ fynt Ype. Hy neamt

my al in oantal ideeën dy’t er hat, mar dy hâld ik mar

foar mysels. Wat ik wol fyn is dat alles wat der kwa aktiviteiten

bart ynwenners mei elkoar ferbynt. Fan jong en

âld, fan De Wâl, Tichelkamp, Fûgelbuert of Beammenbeurt.

Wêr’t jo yn it doarp ek wenje. It is fan ús doarp en

foar ús doarp. It falt en stiet mei de ynset fan frijwilligers

en foaral de finansiering. Want sa’t se oer dat lêste punt

yn Ingelân sizze MONEY MAKES THE WORLD GO

ROUND. Bliuw de organisearjende klups dêrom stypjen,

jou se in plomke wat jild en dan sil it doarp fansels

sjen wat der allegearre noch yn it foarútsjoch leit. Ien

ding kinne jim alfêst yn de aginda skriuwe: It doarpsfeest

fan Mei-Elkoar-Ien yn begjin septimber.

JDvdL

21


Een heldere kijk op financiële zaken.

- financiële administratie

- loonadministratie

- belastingaangiften

- fiscale adviezen

- organisatie adviezen

- startersbegeleiding

- interim ondersteuning

Zuiderschans 4,

Postbus 100,

9100 AC Dokkum

Tel. 0519 - 228150

Fax 0519 - 228160

www.vanwieren-vellinga.nl

Stasjonswei 2a

9269PG Feanwâlden

0651462727

info@deferbining.frl

www.deferbining.frl

22


23


Computerproblemen??

Of een nieuwe/gebruikte

laptop/computer nodig?

Gratis uitbouw, ideaal voor bijv. schilderen van dakkapellen.

Computerproblemen?

Bel: 0627181600

De steiger wordt gratis

gebracht

opgezet

omgezet &

afgebroken

Werkhoogte ca 10 meter

Voor vrijblijvende informatie of offerte kunt u contact opnemen met:

Frans-Sjoerd Westra

Feanhout 26 06-100 540 90

9269 VL Feanwâlden westrafrans26@gmail.com

**NO CURE, NO PAY**

PC-Reparaties & ICT Dienstverlening

Feanwâlden.

Tel: 0627181600.

Email: pc-rep@hotmail.com

KVK Nr: 82866317

24


Voor al de

werkzaamheden

in en om uw huis

* Nieuwbouw * Verbouw

* Onderhoud * Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

Kwaliteit waar u op kunt bouwen!

Nijewei 15 - 9269 TL Veenwouden

Tel 06 - 29 14 27 84 - Email tob14korelzinga@kpnmail.nl

Waar wil

jij werken?

Wij hebben ruim 250 banen bij diverse

opdrachtgevers in de

bouw

techniek

agrarisch

transport

en logistiek

Versta jij je vak en ben jij

op zoek naar baanzekerheid

met opleidingsmogelijkheden?

Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl

groen

industrie

productie

gww

Elke dag een mooie

dag bij Kinderwoud!

Met diverse locaties in Burgum,

Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum,

Garyp, Oentsjerk, Eastermar,

Tytsjerk, Sumar, Jistrum, Ryptsjerk en

Earnewâld!

• kinderopvang

• peuteropvang

• buitenschoolse opvang

• gastouderopvang

T 0513 - 610 825

M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl

25


Romige spaghetti met bloemkool en spinazie

In het voorjaar en begin van de zomer zijn spinazie en bloemkool

weer volop te verkrijgen van eigen bodem. Hieronder

redenen waarom seizoensgebonden eten zoveel voordelen

biedt.

• De kortste weg van boer tot bord, is de lekkerste: behoud

van smaak én vitaminen

• Eten met het seizoen is veelal goedkoper dan het importeren

van exotische groenten en fruit

• Lokale seizoensgroenten zijn de beste keus voor ons klimaat:

geen nodeloze voedselkilometers en uitstoot over

land of zee

• Groenten die ‘in het seizoen’ zijn, voeden je op een

manier die bij het seizoen past: winterse stoofpotjes en

soepen vullen ‘anders’ dan zomerse maaltijdsalades.

• Door jaarrond onze eigen telers te steunen, en niet in

de krapste maanden over te stappen op aanvoer vanuit

Zuid Europa of elders, geven we onze boeren een betere

arbeidspositie en meer toekomstperspectief. Alleen

sámen kunnen we echt beter eten waarmaken, ook in de

toekomst!

• In tijden van complex internationaal goederenverkeer

(denk aan containerschepen die ‘ergens’ vastliggen...)

is lokaal eten een stuk betrouwbaarder in levering, dan

grootschalig gesleep met voedsel...

Dan nu nog een lekker zomers recept, wat overigens met

een beetje aanpassing het hele jaar door van eigen bodem

gegeten kan worden.

Nodig: (2 personen):

150 gram spaghetti, 200 gram bloemkool in roosjes (steel kan

ook worden gebruikt in stukjes), 100 gram spinazie, 75 ml

slagroom, 1 ui, 50 gram noten naar keuze, citroenrasp of sap,

chilivlokken naar smaak, versgeraspte nootmuskaat, olie om

in te bakken, zout en peper naar smaak.

Maken:

Breng een pan met water en een beetje zout aan de kook. Als

het water kookt voeg je de bloemkoolroosjes en stukjes toe.

Deze laat je ongeveer 7 minuten koken. Snipper ondertussen

de ui en rooster de noten in een koekenpan met een

klein scheutje olie goudbruin. Haal de noten uit de pan en

bewaar. Doe opnieuw een scheutje olie in een ruime koekenpan

en fruit de ui zachtjes. Minimaal 5 minuten. Haal de

stukjes bloemkool uit de pan. Breng het kookvocht opnieuw

aan de kook en voeg de spaghetti toe. Kook de spaghetti

volgens de aanwijzingen op de verpakking. Pureer ondertussen

de bloemkoolroosjes met de slagroom en een

scheutje kookvocht als het te dik is. Doe dit in de pan bij de

uien met wat zout, flink wat peper, een snuf chilivlokken en

verse nootmuskaat. Spinazie erbij en laat op vrij hoog vuur

al roerende slinken. Giet de pasta af en meng erdoor. Indien

te droog een scheut kookvocht toevoegen. Breng op smaak

met citroensap, peper en zout. Strooi tot slot de noten over

het gerecht.

Variatie:

- vervang de spinazie door een andere bladgroente zoals

paksoi, andijvie of postelein.

Seizoensgroenten Juni

Aardappelen, Andijvie, Artisjok, Asperges, Bloemkool, Broccoli,

Doperwt, Groene selderij, Koolrabi, Kropsla, , Paddenstoelen,

Paksoi, Prei, Prinsessenbonen, Raap, Radijs, Savooikool, Spinazie,

Spitskool, Tomaten, Uien, Venkel, Warmoes, Wortelen

Seizoensgroenten Juli

Aardappelen, Andijvie, Artisjok, Aubergine, Bleekselderij, Bloemkool,

Broccoli, Chinese kool, Courgette, Doperwtjes, Groene

selderij, Komkommer, Koolrabi, Kropsla, Paksoi, Paddenstoelen,

Paksoi, Paprika, Prinsessenboon, Prei, Radijs, Rode biet, Rode

kool, Savooikool, Snijbonen, Spinazie, Spitskool, Tomaat,

Uien, Warmoes, Witte kool, Wortelen

Seizoensgroenten Augustus

Aardappelen, Andijvie, Artisjok, Aubergine, Bleekselderij, Bloemkool,

Broccoli, Chinese kool, Courgette, Groene selderij, Groenlof,

Knolselderij, Komkommer, Koolrabi, Kropsla, Maïs, Paddenstoelen,

Paksoi, Paprika, Prinsessenboon, Pompoen, Prei,

Raapstelen, Radijs, Rode biet, Rode kool, Savooikool, Snijbonen,

Spinazie, Spitskool, Tomaat, Uien, Warmoes, Witte kool, Wortelen

26

Alle recepten zijn terug te vinden

op www.receptenvanroeli.nl

Roeli van Til


Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur BV:

- (De)montage en verhuur stalen steigers;

- Verhuur aluminium rolsteigers,

schilderschermen, bouwhekken;

- Evenementen / podiumbouw;

- Krimpfolie sealen;

- Gespecialiseerd in traditionele steigers;

- Denken in mogelijkheden;

- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;

- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.

Elingsloane 20 +31 (0)511 745001

9251 MN BURGUM info@wijngaardensteigerbouw.nl info

BinnensteBuiten: Kinderen beleven de natuur in Feanwâlden

Alles wat we binnen doen, kan ook buiten en andersom!

In Feanwâlden bieden wij meerdere opvangsoorten aan.

Kom gerust vrijblijvend kennismaken!

kidsfirst.nl | 088 - 035 04 00

27


0511-421630

info@haismatweewielers.nl

RUIM 60 JAAR UW TWEEWIELERBEDRIJF

Gratis halen en brengen

Veenwouden en omgeving

Nieuwe en gebruikte tweewielers,

reparaties, lage prijzen en snel klaar

Vrijblijvend advies:

Kavelweg 14

Broeksterwoude

28


Catering

Volgens uw wens

Optimaal verzorgd

Mooi gepresenteerd

www.ilgoloso.nl

Email: info@ilgoloso.nl

Tel: 0651980569

Monteur nodig...?

Gas

Water

CV

Zink- en

Dakwerk

DeVriesTechnyk

De Vries Technyk

De Wâl 49

9269 RB Feanwâldsterwâl

06-57112570

devriestechnyk@gmail.com

29


PrijsPuzzel

Waar leest

u het

In plaats van een prijspuzzel hebben

we een leuke wedstrijd voor jong en

oud bedacht; mail een vakantiefoto naar

dorpskompas@gmail.com waarop het

Doarpskompas te zien is, wij zijn erg benieuwd

waar u het blad leest. Is het op

het strand, in de tuin, in het zwembad,

het vliegtuig… de inzender van de leukste

foto wint een cadeaubon van

ondernemersvereniging Feanwâlden

en krijgt een ereplaatsje in het eerst

volgende Doarpskompas.........

De voorpagina!

Doarpskompas

deze

zomer?

Deze maand zetten we de volgende sponsor ondernemers in het zonnetje:

• Kapsalon By Eric

• Yn e Loads

• Van Campen en Dijkstra

• Under the Banyan Tree Yoga

• Vleesbedrijf De Vries vof

• Witra Kunstof Jan Wiersma

Oplossing

Stuur de foto van deze wedstrijd vóór 15 augustus naar dorpskompas@gmail.com. De winnaar krijgt uiterlijk

30 augustus persoonlijk bericht. De uitslag is bindend.

De oplossing van het mei nummer was; De natuur loopt uit maar is nooit te laat

Iedereen die mee gepuzzeld heeft, BEDANKT!!!

30

Winnaar van mei is Minke Molenbuur geworden!

Gefeliciteerd!


Wat ga jij doen in de zomervakantie? Met

deze Bucketlist wordt het vast een

heerlijke zomervakantie!

Een bezoekje brengen aan

een kinderboerderij of

dierentuin

BBQ

Een avondwandeling aan zee

Vogels

spotten

Kamperen in eigen tuin

Iets lekkers bakken

31


IELSLIKKERS FM

live vanuit de melktempel

ZENDMARATHON 3 T/M 10 JULI 2022

ZO

03

WO

06

DO

07

VR

08

ZA

09

IELSLIKKERS IN DE LUCHT

Stem af op de Ielslikkers FM via de 97,7

LOEMPIA EETWEDSTRIJD

Eet gezellig met ons mee voor €5,-

en verdien een lekker zakcentje

PUB-QUIZ

Geef je op voor de gezelligste Feanwâldster pubquiz

en win mooie geldprijzen.

KINDERMIDDAG & FEESTAVOND

Diverse activiteiten voor kinderen. Vanaf 16:00 live muziek

van o.a: Lucas en Gea, Gaatze Bosma en Trienes.

IELRIKJEN

Open kampioenschap palingroken met na afloop

muziek van Daniël Metz.

19:00

18:30

19:00

14:00

-

00:00

12:00

-

20:00

VOOR EEN GROET

OF VERZOEK:

06 2002 99 88

32

IELSLIKKERS FM BRENGT EEN WEEK PLEZIER NAAR 'T BÛTEFJILD

TOT ‘S AVONDS LAAT, VANAF ‘S MORGENS VROEG!


THEMA 2022

Feestwike 2022

6 - 10 september

MA

DI

WO

DO

VR

Start versierde straten

Feanwâldsterwalk

Kinderochtend

Feanwâldster Foodfestival

Zeepkistenrace

Uitreiking prijzen versierde straten

live muziek: Stageline

Ochtendprogramma i.s.m. Hellingbazen

Matinee met Daniël Metz

Kinderdisco & Playbackshow

live muziek: De Suskes

ZA

Thema: Foute Zaterdag (kom verkleed!)

Straatparade

live muziek:

538 DIE VERRÜCKTE STUNDE SHOW

PSST: BOUW, VERSIER, MAAK!

Zijn jullie al druk bezig met het maken van een

zeepkist, versierde wagen of een versierde straat in

het ‘80’s, 90’s & 00’s’ thema?

33


Hulp voor Oekraïne

Wat hebben we, met hulp van

jullie als dorpsgenoten, veel

flessen(bonnen) en giften op

kunnen halen voor Oekraïne.

Deze geweldige flessenactie

heeft maar liefst €575,45

opgebracht. Wat fijn dat we op

deze manier een steentje bij

kunnen dragen.

We willen iedereen bedanken die

hier aan mee geholpen heeft.

Tienercollege

In samenwerking met het Dockinga

College heeft groep 8 vier keer

tienercollege gehad. Ze hebben

kennisgemaakt met astronomie,

programmeren, muziek & rap en

spinners maken. Zo konden ze

mooie nieuwe ervaringen opdoen

en alvast eens een kijkje nemen op

een middelbare school.

Groep 8: Laat zien wat je kan!

Na 8 jaren onderwijs konden de

kinderen van groep 8 laten zien

wat ze allemaal geleerd hebben.

Zo maakten ze allemaal het Anglia

examen(Engels) en deden ze de

IEP eindtoets. Ook onze eigen

Fryske taal werd getoetst tijdens

het Fries examen. Zo kunnen ze

straks als echte wereldburgers

beginnen aan een nieuwe fase:

het voortgezet onderwijs. We

wensen de kinderen alvast een

hele mooie tijd toe!

Dieren in de klas

We hadden een gezellige

beestenboel in groep 1, 2 en 3!

De Klyster gaf een gastles over

huisdieren. Ze hadden kippen,

konijnen, duiven en kuikentjes

mee. De kinderen hebben het

verschil geleerd tussen een

hangoor konijn en een normaal

konijn en leerden over de haan

en de hen. Natuurlijk mochten

de dieren geaaid worden!

De kinderen hebben genoten.

Taalklas

Wist u dat op onze school niet

alleen les wordt gegeven aan

kinderen, maar inmiddels ook aan

volwassenen? Zo organiseren we

in samenwerking met het

Friesland college en vrijwilligers

een taalklas voor ouders die de

Nederlandse taal beter willen

leren. Mooi om elkaar op deze

manier steeds beter te leren

kennen!

CBS de Frissel | De Wylgen 1 | 9269 SN Feanwâlden | 0511-474700

https://defrissel.pcbodantumadiel.nl | defrissel@pcbodantumadiel.nl

34


Respecteer de historie

Dick Jongman

Fries praten, Fries gedragen, wat is dat eigenlijk? En

wie bepaalt of dat Fries is? Onwillekeurig moet ik dan

toch weer terugdenken aan Leeuwarden Culturele

hoofdstad 2018. De Friese identiteit moest benadrukt

worden. En wat kregen we; 11 fonteinen en nog meer

onzin. Dat was in mijn ogen een stuk geschiedvervalsing.

Voor mij was 2018 nu juist een prachtige gelegenheid

om de Friese identiteit te benadrukken, maar

het omgekeerde is gebeurd.

Velen denken, dat Friezen zich graag terugtrekken op

hun eigen stukje grond en iedereen daar buiten willen

houden. Niets was minder waar in en voor de middeleeuwen.

Friesland ligt aan het water, de enige verbinding

met de rest van de wereld en vele provincies

liggen op het zand omgeven door enge bossen en

moerassen. Juist die mensen konden niet weg, door

gevaarlijk landschap en rovers. De Friezen bezochten

de toenmalige wereld vaak samen met de Vikingen, de

kruisvaarders en handelsondernemingen. In de Friese

terpen zijn spullen gevonden uit Arabië, Rome, Constantinopel,

ja zelfs uit India. Gaarne had ik gezien dat

dit naar voren gebracht werd en dat heb ik ook geprobeerd

om samen met mijn vriend en met anderen een

musical te brengen over dit onderwerp. Maar er werd

weinig aandacht aan besteed.

Gezag van koningen en adel werd

nauwelijks geaccepteerd.

Eenvoudig was het niet om in Friesland te wonen. Veel

problemen moesten opgelost worden. De zee overstroomde

steeds het land en dus gingen de mensen

op terpen wonen. Deze terpen waren zeer zelfstandig.

Gezag van koningen en adel werd nauwelijks geaccepteerd.

Wel moest men bevriend blijven met de naburige

terp. Het recht was gebaseerd op genoegdoening

en niet op de Codex Romano zoals alle andere

delen van Nederland. Die vrijheidsdrang vind je nog

steeds terug in de Friese mentaliteit. Dit soort aspecten

hadden we toen moeten benadrukken.

Fonteinen horen bij Friesland als

een ijsbeer bij Congo.

Een groot probleem, ik benoemde het al was de Friese

bodem. Friesland was vlak en het grondwater was

zout. Eigenlijk zou je hier niet kunnen wonen. Maar

gelukkig drijft zoet water op zout water. Als je dus heel

voorzichtig met het zoete water omging kon je het gebruiken.

Nee geen fonteinen, maar heel voorzichtig

water halen uit putten, waar zoet water met de grootste

omzichtigheid werd opgevangen.

Elders in Nederland ving men op een heuvel (die er

in Friesland niet zijn) water op, dat met aarden pijpen

werd geleid naar een laaggelegen stad en daar een

fontein werd. Daarom had men niet Nederlanders en

zeker niet Friezen nodig voor zo’n project. Een stukje

identiteit van Friesland werd daarmee te niet gedaan.

Fonteinen horen bij Friesland als een ijsbeer

bij Congo. Zoals een vriend van mij zei:” Als je reuzen

naar Friesland haalt, kon je net zo goed 200 lilliputters

naar Friesland halen.” Dat is ook fantasie- en visieloos

populisme. Nee bij 2018 had de Friese historie

centraal moeten staan. Zeer veel kunstenaars,

zoals Jentsje Popma, Doede Veeman, Ids Willemsma

,Doet Boersma, Geert Mak, de Kast en nog vele anderen

hebben geprobeerd om dit vorm te geven. Als

het geld voor de fonteinen aan hen was uitgegeven,

was 2018 de historie in gegaan. Nu was het vooral

randstedelijke sensatie.

35


VOOR

24.95

Drogisterij Lia

Lysterstrjitte 47

9269NR Feanwâlden

0511-472274

OP = OP

‘Dankzij de thuiszorg

van Elkander, kunnen mijn

vrouw en ik samen blijven’

Vertrouwde zorg in

een vertrouwde omgeving

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving.

Ook als u zorg nodig hebt. Daar zet Elkander zich voor in.

Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.

Onze locaties in Dantumadiel

• Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen

• Kleinschalig Wonen ’t Hofke in De Westereen

Tel. Thuiszorg 088 512 6577 | Tel. Klant Advies Centrum 088 512 7004

Thuiszorg | Woonzorgcentra | Verpleegzorg | Dagverzorging | Specialistische zorg | Huishoudelijke hulp | Maaltijdservice | Tijdelijk verblijf

www.elkander.frl

36


Agenda

Juni

t/m 3 juli

Expositie noordelijkste kunstacademie Foudgumse School, studenten & docenten,

Schierstins, di. t/m zo. zo. 13.30-17.00 u.

6 Campina Boerderijdagen, Fam. Kloosternman en Deinum, Butenfjild 40 Feanwâlden,

toegang gratis van 10.00-16.00 uur

10 Ophalen oud papier Theun de Vriesskoalle

11 Dag van de Friese Amateurarcheologie met o.a. taxaties, Schierstins, 11.00-17.00 u.

18 Garage Sale van 9 tot 12 uur. Iedereen die een vlag uithangt is deelnemer.

18 Ophalen oud papier PKN

14 Tuin de Baanderij, Heidstreek 2a, Noardburgum: in het kader van Uitgesteld geluk wordt

er in deze tuin een verhaal verteld. Project van Leeuwarden UNESCO City of Literature.

Start 19.30 uur, toegang gratis. Meer informatie te vinden op www.uitgesteldgeluk.nl

24 Feanwâldster Bakje, Paviljoen op de Koemarkt (bij slecht weer De Smidte, Haadstrjitte 18) 10.00 u.

25 Zomerwandeltochten, 10 en 20 km. Schierstins, start 9.00-10.00 u. (20 km.) en 10.00-11.00 u.

(10 km.)

Juli

1 Junioren Lodenhelrun 2022

2 Senioren Lodenhelrun 2022

3 tm 10 Zendmarathon, Ielslikkers, Bûtefjild

9 Feanwâldster Bakje, Paviljoen op de Koemarkt (bij slecht weer De Smidte, Haadstrjitte 18) 10.00 u.

9 t/m 4 sept Textielexpositie Leven in de Tuin, textielclub Schierstins, Schierstins, di. t/m zo. 13.30-17.00 u.

15 Ophalen oud papier Theun de Vriesskoalle

16 Ophalen oud papier PKN

Augustus

t/m 4 sept Textielexpositie Leven in de Tuin, textielclub Schierstins, Schierstins, di. t/m zo. 13.30-17.00 u.

13 Fietstocht ´Arcadia in de Wâlden´, ca. 40 km., Schierstins, start 10.00-13.00 u. sluiting 17.00 u.

20 Theun de Vriesboekendag, met boekenmarkt, kunst & kitsch, verhalen, enz.,Schierstins,

10.00-17.00 u.

20 Ophalen oud papier PKN

26 Feanwâldster Bakje, Paviljoen op de Koemarkt (bij slecht weer De Smidte, Haadstrjitte 18) 10.00 u.

September

2 Ophalen oud papier Theun de Vriesskoalle

6 t/m 10 Feestwike 2022, MEI, Thema 80’s, 90’s en 00’s.

17 Ophalen oud papier PKN

37


Juliusstrjitte 16

9269 NV Feanwâlden

.

De Sanjes 2

Feanwâlden

Telefoonnummers

Hulpdiensten

Alarmnummer 112

Politie 0900 - 88 44

Gezondheid

Dokterspraktijk De Wilgen

algemeen 0511 - 47 22 60

spoed 0511 - 47 22 22

Dokterswacht 0900 - 112 7 112

Tandartspraktijk Berkhof 0511 - 47 42 22

Sionsberg 088 - 070 88 88

Medisch Centrum Leeuwarden 058 - 286 66 66

Ziekenhuis Nij Smellinghe 0512 - 58 88 88

Zorginstellingen

Talma Hûs 0511 - 47 97 00

Talma Hoeve 0511 - 47 35 55

Dierenwelzijn

Dierenambulance Friesland 06 - 27 13 75 86

Dierenartsenpraktijk Giekerk- 0511 - 47 20 64

Hardegarijp-Veenwouden

Scholen

CBS De Frissel 0511 - 47 47 00

OBS Theun de Vries 0511 - 47 55 54

Peuterspeelzaal Jodocus 088 - 035 04 44

Gemeente

Gemeente Dantumadiel 0519 - 29 88 88

Gemeente-app Dantumadiel 06 - 12 08 30 46

Sporthal Hoantserid 0511 - 47 56 56

Religie

PKN kerk

Mevr. Y. Attema 06- 446 909 76

Chr. Geref. kerk

Ds. D. Steensma 0511 - 47 37 77

Doopsgez. kerk

Da. G. Laan 0515 - 41 30 04

Telefonische hulpdiensten

Bureau Slachtofferhulp 0900 - 01 01

Stichting Welzijn het Bolwerk 0519 - 29 22 23

Bureau Jeugdzorg Friesland 058 - 233 35 04

GGZ Friesland 058 - 284 88 88

Kindertelefoon 0800 - 04 32

Meld Misdaad Anoniem 0800 - 70 00

Korrelatie (€ 0,30/min.) 0900 - 14 50

BurenHulpDienst 0519 - 29 22 23

Uitvaartvereniging, bij overlijden

Bode R. van der Ende 058 - 212 78 43

38


Altijd dichtbij.

verloskundigen-dokkum.nl

0519-296899 06-51145849


MODE VOOR HEM EN HAAR

Tel. / Whatsapp: 0511-472381

www.dijkstramode.nl/webshop

“Moderne

dienstverlening

met ouderwets

betrouwbare service

voor particulier

en ondernemer”

verzekeringen financieringen hypotheken mediation

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!