28.03.2023 Views

FIGUERES-PARIS: 5 hores 30 minuts

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FIGUERES - PARIS : 05 hores 30 minuts

19 de desembre de 2010. El primer tren d’alta velocitat que uneix l’Estat espanyol amb

França surt de l’estació de Figueres-Vilafant a les 10:55 del matí. Destinació final: París,

Gare de Lyon. Durada del trajecte: 5 hores i 30 minuts. L’esdeveniment aixeca una gran

expectació. La premsa local proclama “Els Pirineus ja no són una frontera”. Al mateix

instant en què arrenca el tren inaugural, dues persones miren el seu rellotge, fan

una fotografia i comencen a caminar. Una surt de l’estació de Figueres-Vilafant cap al

nord (direcció París). L’altra surt de la Gare de Lyon cap al sud (direcció Figueres). Van

equipades amb una brúixola, un cronòmetre i una càmera fotogràfica. Cada 5 minuts les

dues persones realitzen simultàniament la mateixa acció: s’aturen, fan una fotografia

frontal del lloc on es troben i continuen caminant en la seva direcció. L’exercici es repeteix

durant 5 hores i 30 minuts. Un cop el tren arriba a la seva destinació, les dues persones

deixen de caminar. En tot aquest temps han avançat, aproximadament, la distància que un

tren d’alta velocitat recorre en 5 minuts./ 10010:5511:0011:0511:1011:1511:2011:2511:3011:3511:4011:4511:5011:5512:0012:0512:1012:1512:2012:2512:3012:3512:4012:4512:5012:5513:0013:0513:1013:1513:2013:2513:3013:3513:4013:4513:5013:5514:0014:0514:1014:1514:2014:2514:3014:3514:4014:4514:5014:5515:0015:0515:1015:1515:2015:2515:3015:3515:4015:4515:5015:5516:0016:0516:1016:1516:2016:25


FIGUERES - PARIS : 05 hores 30 minuts

Un projecte de Pau Faus / Un projet de Pau Faus

Fotògrafs / Photographes

Pau Faus (París)

Pere Grimau (Figueres)

Edició i disseny / Édition et design

Bside Books i Pau Faus

Agraïments / Remerciements

Caroline Dufay, Jean-Philippe Peynot i Mireia Plans

www.paufaus.net

Tiratge / Tirage: 100 exemplars signats i numerats + 6 P/A + 6 P/E

Paper / Papier: Fedrigoni Cottonwove 120g/m 2

Impressió / Impression: The Private Space

Barcelona. Desembre de 2011

ISBN: 978 84 615 3788 4

D.L: B-28115-2011

Edita / Editeur:

Amb el suport de / Avec l’aide de:

www.bsidebooks.comFIGUERES - PARIS : 05 heures 30 minutes

19 décembre 2010. Le premier train à grande vitesse reliant l´Espagne à la France

quitte la gare de Figueres-Vilafant à 10h55. Terminus: Paris-Gare de Lyon. Durée du

trajet: 5 heures et 30 minutes. L´évènement est très attendu. La presse locale déclare

“Les Pyrennées ne sont plus une frontière”. A l’instant même ou démarre le train, deux

personnes regardent leur montre, font une photographie, et commencent à marcher.

L’une part de la gare de Figueres-Vilafant vers le nord (direction Paris). L’autre part de

la Gare de Lyon vers le sud (direction Figueres). Elles sont toutes deux équipées d’une

boussole, d’un chronomètre et d’un appareil photo. Toutes les 5 minutes, elles réalisent

simultanément la même action: elles s’arrêtent, photographient ce qui se trouve face à

elles et reprennent leur marche. L’exercice se répète pendant 5 heures et 30 minutes.

Une fois le train arrivé à destination, les deux personnes cessent de marcher. Durant

tout ce temps, chaque marcheur a effectué environ la distance qu’un train à grande

vitesse parcourt en 5 minutes.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!