Duplarit G Duplarit K - Dohse Aquaristik KG

dohseaquaristik

Duplarit G Duplarit K - Dohse Aquaristik KG

Dohse Aquaristik KG

D-53501 Gelsdorf

www.dupla.com

Duplarit G

Granulaat voor het inrichten van aquaria

Aquariumplantenmest voor in de bodem

IJzeractief natuurlijk lateriet uit de tropen, met wortelactiveringspoeder om plantenwortels te laten onwikkelen

Alleen grind of zand is als bodem voor aquariumplanten niet geschikt. Met Duplarit verplaatst men de bodemverhoudingen

uit de natuur naar het aquarium.

Duplarit is een zuiver natuurprodukt, dat in Sri Lanka met zeer veel zorg geselecteerd, afgegraven, gereinigd en voor aquariumgebruik

geschikt gemaakt wordt. Bij deze selectie wordt speciaal gelet op het hoge Ijzergehalte van de lateriet zodat

een langdurige verzorging van de plantenwortels gegarandeerd kan worden en of er een juiste verhouding bestaat tot de

basismeststof DuplaPlant en het dagelijkse bemestingscomplex DuplaPlant 24. Het bijgepakte zakje met wortelactiveringspoeder

bevat groeibestanddelen voor een snelle wortelgroei in de beginfase.

De toepassing van Duplarit G:

Meng in een emmer de inhoud van de zak Duplarit G met droog grind, ongeveer één derde van de hoeveelheid voor de

totale bodem. Aansluitend wordt het wortelactiveringspoeder (bij Duplarit G voor 200 liter aangevuld met 10 tabletten Dupla

Plant) in een glas gereduceerd, in water opgelost, over het in de emmer aanwezige mengsel gegoten en vermengd.

Voordat dit mengsel gelijkmatig over de bodem van het aquarium verdeeld wordt, moet – indien men een bodemverwarming

toepast – eerst de Dupla verwarmingskabel gemonteerd worden. Daarover komt dan de rest van het bodemmateriaal.

Het aquarium nu voorzichtig tot 5 centimeter boven de bodem met water vullen, waarna normaal verder bijgevuld kan

worden. Eventueel de straal breken door het water op een stuk plasticfolie of iets dergelijks te laten stromen. Is het aquarium

gevuld dan de meststoffen DuplaPlant en DuplaPlant 24 volgens de gebruiksaanwijzing er in doen.

Verpakkingsgrootten:

Duplarit G voor aquaria tot 100 liter: 250 g Duplarit-granulaat, 1 zakje met wortelactiveringspoeder.

Duplarit G voor aquaria tot 200 liter: 500 g Duplarit-granulaat, 1 zakje met wortelactiveringspoeder, 10 tabletten DuplaPlant

voor 200 liter.

Duplarit K

Tropisch lateriet in kogelvorm voor toepassing bij ingerichte aquaria

Bodemmeststoffen voor aquariumplanten

IJzeractief natuurlijk lateriet uit de tropen

Duplarit K bestaat uit hetzelfde materiaal als Duplarit G. Door de kogelvorm is het eenvoudig om dit in de tropische gebieden

voorkomende bodemmateriaal in een reeds ingericht aquarium toe te passen. Daarnaast kunnen afzonderlijke groepen

planten extra gestimuleerd worden door de kogel eenvoudig in de buurt van de wortels in de bodem te drukken.

De toepassing van Duplarit K:

Duplarit K wordt gebruikt als bij de inrichting van het aquarium geen Duplarit G werd toegepast of als men een geconcentreerde

bemesting voor bepaalde planten of plantengroepen wenst. Eenvoudig de afzonderlijke kogels tot ongeveer 1 cm

onder het bodemoppervlak in de bodem drukken in de nabijheid van de plantenwortels.

Verpakkingsgrootte:

Duplarit K: 10 kogels, Ø 25 mm

Speciale opmerking:

Duplarit K is zeer geschikt als bodembemesting in vijvers.

Duplarit G

Granulado para la instalación del acuario

Abono básico para el suelo de plantas de acuario

Laterita tropical con hierro natural asimilable con bolsa con polvo para la radicación

Gravilla pura como fondo no es adecuada para las plantas de acuario. Con Duplarit se transfieren al acuario las condiciones

del suelo reinantes en aguas tropicales.

Duplarit es un producto puramente natural que se selecciona, extrae, purifica y prepara con mucho cuidado en Sri Lanka

para el acuario. En la selección de la laterita en Sri Lanka se tiene mucho cuidado de una alta concentración de hierro, la cual

tiene el objeto de garantizar un abastecimiento a largo plazo de las raíces de las plantas, es stando perfectamente adaptada

al abono básico DuplaPlant y al abono diario DuplaPlant 24. La bolsa con polvo para la radicación contiene sustancias

activadoras para el rápido crecimiento de las raíces en la fase inicial.

Aplicación de Duplarit G:

Mezcle en seco el contenido de la bolsa con aproximadamente un tercio de la gravilla prevista para el fondo del acuario

en un cubo. A continuación, la tableta para la radicación (en el caso de Duplarit G para 200 litros, 10 tabletas adicionales

de Dupla Plant) en un vaso, se tritura, disuelve en agua y se vierte sobre la mezcla que se halla en el cubo y se entremezcla

con la misma. Antes de poner esta mezcla en el acuario, se debería haber instalado en el fondo el cable calefactor Dupla.

Después se distribuye uniformemente la mezcla de Duplarit por todo el fondo. Sobre ella se vierte el resto del suelo. Rellene

ahora cuidadosamente agua hasta unos 5 centímetros por encima de la gravilla. A continuación se podrá seguir rellenando

normalmente. Después de haber llenado, se abonará según las instrucciones con DuplaPlant y DuplaPlant 24.

Formas comerciales:

Duplarit G para acuarios de hasta 100 litros: 250 g de granulado Duplarit, 1 bolsa con polvo para la radicación.

Duplarit G para acuarios de hasta 200 litros: 500 g de granulado Duplarit, 1 bolsa con polvo para la radicación y 10 tabletas

DuplaPlant para 200 litros.

Duplarit K

Bolas de laterita tropical para la aplicación posterior

Abono básico para el suelo de plantas de acuario

Laterita tropical natural con hierro asimilable

Duplarit K está compuesta del mismo material que Duplarit G. Gracias a su forma de bola es muy sencillo incorporar

posteriormente el suelo natural de plantas del trópico en un acuario ya instalado. Aparte de ello, se pueden estimular además

grupos individuales de plantas, introduciendo la bola sencillamente en el suelo, por la zona de las raíces.

Aplicación de Duplarit K:

Se aplicará Duplarit K cuando no se ha utilizado granulado Duplarit al instalar el acuario, o cuando se deberá llevar a cabo

un abono central de determinadas plantas o grupos de plantas. Para ello, introduzca simplemente las bolas individuales en

la zona de las raíces de las plantas que vienen al caso. Las bolas deberían ser incorporadas por lo menos a un centímetro por

debajo de la superficie del fondo.

Formas comerciales:

Envase de Duplarit K: 10 bolas, Ø 25 mm

Nota importante:

Duplarit K es adecuado también excelentemente como abono para el suelo en el vivero del jardín.

Gebrauchsanweisung

Instructions

Istruzioni d‘uso

Mode d‘emploi

Gebruiksaanwijzing

Instrucciones de uso

Duplarit G

Duplarit K


Duplarit G

Granulat für die Einrichtung des Aquariums

Bodengrunddünger für Aquarienpflanzen

Natürliches eisenaktives Tropenlaterit mit Wurzelaktivierungspulver

Reiner Kies als Bodengrund ist für Aquarienpflanzen nicht geeignet. Mit Duplarit werden die Bodenverhältnisse in tropischen

Gewässern in das Aquarium übertragen. Duplarit ist ein reines Naturprodukt, das in Sri Lanka mit großer Sorgfalt ausgesucht,

abgebaut, gereinigt und für das Aquarium aufbereitet wird. Bei der Auswahl des Laterits in Sri Lanka wird auf hohen Eisengehalt

geachtet, der eine langfristige Versorgung der Pflanzenwurzeln garantiert und wohl abgestimmt ist mit dem Basisdünger

DuplaPlant und dem Tagesdünger DuplaPlant 24.

Das beigepackte Tütchen Wurzelaktivierungspulver enthält Wuchswirkstoffe zu raschem Wurzelwachstum in der Startphase.

Anwendung von Duplarit G:

Mischen Sie den Inhalt des Beutels mit etwa einem Drittel des für den Bodengrund vorgesehenen Kieses trocken in einem

Eimer. Anschließend wird das Wurzelaktivierungspulver (bei Duplarit G für 200 Liter zusätzlich 10 Tabletten Dupla Plant) in

einem Glas zerkleinert, in Wasser aufgelöst, über die im Eimer befindliche Mischung gegossen und untergemischt.

Bevor Sie dieses Gemisch ins Aquarium bringen, sollte auf dem Boden das Dupla Heizkabel verlegt sein. Das Duplarit-Gemisch

wird nun gleichmäßig über den Boden verteilt. Darüber kommt der restliche Bodengrund. Füllen Sie nun vorsichtig bis

etwa 5 Zentimeter über den Kies Wasser auf. Anschließend kann normal weitergefüllt werden. Nach der Füllung wird nach

Vorschrift mit DuplaPlant und DuplaPlant 24 gedüngt.

Handelsformen:

Duplarit G für Aquarien bis 100 Liter: 250 g Duplarit-Granulat, 1 Tütchen Wurzelaktivierungspulver.

Duplarit G für Aquarien bis 200 Liter: 500 g Duplarit-Granulat, 1 Tütchen Wurzelaktivierungspulver, 10 Tabletten DuplaPlant

für 200 Liter.

Duplarit K

Kugeln aus Tropenlaterit zur nachträglichen Anwendung

Bodengrunddünger für Aquarienpflanzen

Natürliches eisenaktives Tropenlaterit

Duplarit K besteht aus dem gleichen Material wie Duplarit G. Durch die Kugelform ist es leicht möglich, den natürlichen

Pflanzenboden der Tropen nachträglich in ein eingerichtetes Aquarium einzubringen. Darüber hinaus können einzelne

Pflanzengruppen zusätzlich gefördert werden, indem die Kugeln einfach im Wurzelbereich in den Boden gedrückt werden.

Anwendung von Duplarit K:

Duplarit K wird eingesetzt, wenn bei der Einrichtung des Aquariums kein Duplarit-Granulat verwendet wurde oder wenn

eine Schwerpunktdüngung bestimmter Pflanzen oder Pflanzengruppen vorgenommen werden soll. Drücken Sie dazu

einfach die einzelnen Kugeln in den Wurzelbereich der betreffenden Pflanzen. Die Kugeln sollten mindestens 1 cm unter die

Bodengrundoberfläche eingebracht werden.

Handelsformen:

Packung Duplarit K: 10 Kugeln, Ø 25 mm

Besonderer Hinweis:

Duplarit K eignet sich auch hervorragend als Bodendüngung im Gartenteich.

Duplarit G

Granules for use in initial establishment of the aquarium

Substrate fertilizer for aquarium plants

Natural iron-active tropical laterite with root stimulator powder

Pure gravel is not a suitable substrate for aquarium plants. With Duplarit, the substrate conditions of tropical waters are reproduced

in your aquarium. Duplarit is a purely natural product which originates from Sri Lanka. It has been gathered, tested,

cleaned and processed with great care. A high iron-content is the most important factor for selection of the laterite in Sri

Lanka. Duplarit ensures a longterm supply of nutrients to the plant roots, and is well suited to the base fertilizer DuplaPlant,

and the daily fertilizer DuplaPlant 24.

The enclosed root stimulating powder sachet contains growth promoting agents for rapid initial root growth.

Utilisation of Duplarit G:

Mix in a bucket, one third of the aquarium gravel with the Duplarit G. Then the root stimulating powder (with Duplarit G, for

each 200 litres add 10 DuplaPlant tablets) is crushed in a glass, dissolved in water, poured over the mixture in the bucket and

mixed in. Before putting this mixture into the aquarium, a Dupla heating cable shoud be installed on the bottom of the

aquarium. Evenly distribute the Duplaritmixture over the bottom, then add the remainder on the gravel. Pour in the water

very carefully until it is about 5 cm over the gravel, then fill completely. Now apply the fertilisers DuplaPlant and DuplaPlant

24 as described in the respective instructions.

Retail packs:

Duplarit G for aquariums up to 100 litres: 250 g Duplarit granules, root stimulating powder sachet.

Duplarit G for aquariums up to 200 litres: 500 g Duplarit granules, root stimulating powder sachet, 10 tablets DuplaPlant for

200 litres.

Duplarit K

Balls of tropical laterite for supplementary use in established aquariums

Substrate fertilizer for aquarium plants

Natural iron-active tropical laterite

Duplarit K is the same material as Duplarit G. The ball form makes it easy to bring the natural plant substrate of the tropics

into established aquariums. Furthermore, the growth of individual plant groups may be especially promoted by just pressing

the balls into the aquarium gravel near the root area.

Utilisation of Duplarit K:

Duplarit K is used where Duplarit G granules have not been utilised in the initial setting up of the aquarium, or when a

selective fertilisation of special plants or plant groups is desired. Just press the balls into the root area of the corresponding

plants. The balls should be inserted at least 1 cm under the substrate.

Retail packs:

One pack Duplarit K: 10 balls, Ø 25 mm

Important note:

Duplarit K is also an excellent substrate fertilizer for garden ponds.

Duplarit G

Laterite in granuli per l’iniziale allestimento dell’acquario

Fertilizzante di fondo per piante d’acquario

Laterite tropicale naturale ricca di ferro con polvere per l’attivazione delle radici

Il ghiaietto semplice non e’un fondo idoneo piante acquatiche. Duplarit aiuta a riprodurre in acquario le condizioni del

substrato delle acque tropicali.

Duplarit e’un prodotto esclusivamente naturale, originario di Sri Lanka. Viene raccolto, analizzato, pulito e lavorato con

grande cura. L’elemento basilare per la selezione della laterite a Sri Lanka e’I’alto contenuto di ferro. Duplarit assicura un

rifornimento di sostanze nutritizie alle radici delle piante durevole nel tempo e integra perfettamente l’utilizzo del fertilizzante

di base DuplaPlant e del fertilizzante giornaliero DuplaPlant 24.Il sacchetto allegato alla confezione della polvere per

l’attivazione delle radici contiene sostanze attivatrici della crescita per una crescita rapida delle radici nella fase iniziale.

Uso di Duplarit G:

Utilizzando un secchio, miscelare un terzo del ghiaietto per l’acquario con Duplarit G. Successivamente la polvere per

l’attivazione della crescita (con Duplarit G per 200 litri addizionamente 10 tavolette Dupla Plant) viene ridotta in un bicchiere,

disciolta in acqua, versata nella miscela che si trova nel secchio e mescolata. A questo punto versare il liquido sulla miscela

ottenuta con il ghiaietto e il Duplarit G e miscelare. Prima di stendere l’impasto ottenuto sul fondo dell’acquario sarebbe

opportuno stendere sul fondo un cavetto riscaldante Dupla. Stendere accuratamente il composto di Duplarit sul fondo

e quindi aggiungere il ghiaietto residuo. Versare l’acqua con molta attenzione fino a coprire il fondo di circa 5 cm oltre il

ghiaietto poi riempire la vasca completamente. Aggiungere ora i fertilizzanti DuplaPlant e DuplaPlant 24 come descritto

nelle rispettive istruzioni d’uso.

Confezioni in commercio:

Duplarit G per acquari fino a 100 litri: 250 g di Laterite in granuli, 1 sacchetto allegato alla confezione della polvere per

l’attivazione delle radici.

Duplarit G per acquari fino a 200 litri: 500 g di Laterite in granuli, 1 sacchetto allegato alla confezione della polvere per

l’attivazione delle radici, 10 compresse di DuplaPlant per 200 litri.

Duplarit K

Sfere di Laterite tropicale per uso in acquari allestiti

Fertilizzante di fondo per piante d’acquario

Laterite tropicale naturale ricca di ferro

La materia prima del Duplarit K è la stessa del Duplarit G ma la sua forma sferica ne rende facile l’utilizzo in acquari già

allestiti consentendo quindi la trasformazione del fondo in substrato tropicale fertile. E’possibile inoltre favorire la crescita di

singoli gruppi di piante semplicemente interrando le sfere nel ghiaietto in prossimità delle radici.

Uso di Duplarit K:

Il Duplarit K viene utilizzato qualora, all’atto del primo allestimento, non si sia preparato il fondo dell’acquario con Duplarit G

in granuli oppure qualora si desideri incrementare la fertilizzazione di alcune plante speciali o gruppi di piante. Inserire le sfere

nella prossimità delle radici delle piante, avendo cura di posizionarle ad almeno 1 cm di profondità.

Confezioni in commercio:

1 scatola di Duplarit K contiene 10 sfere, Ø 25 mm

Importante:

Duplarit K costituisce anche un ottimo fertilizzante di fondo per stagni e per tutte le vasche all’aperto.

Duplarit G

Substrat granuleux pour l’installation de l’aquarium

Fertilisant pour plantes aquatiques

Latérite tropicale naturelle riche en fer actif avec poudre d’activation de racines joint

Le sable quartzeux utilisé pur dans le substrat est peu propice à croissance des plantes aquatiques: Duplarit G reproduit en

aquarium les conditions naturelles d’un cours d’eau tropical. Duplarit G est un produit parfaitement naturel, originaire du

Sri Lanka, où il est récolté, purifié puis conditionné pour l’aquariophilie avec le plus grand soin. Le choix de la latérite au

Sri Lanka se fait en fonction de sa concentration en fer, qui doit être élevée: ceci permet un apport durable au niveau des

racines, et complète harmonieusement l’action des engrais complet DuplaPlant et journalier DuplaPlant 24. Le petit sachet

de poudre d’activation de racines joint contient des substances qui favorisent la croissance rapide des racines durant la phase

de démarrage.

Utilisation de Duplarit G:

Mélangez à sec, dans un récipient, le contenu du sachet à un tiers du volume de sable quartzeux prévu pour le substrat.

Ensuite la poudre d’activation de racines (ajouter au Duplarit G pour 200 litres en plus 10 cachets de Dupla Plant) est broyée

dans un verre, dissoute dans de l’eau, versée sur le mélange dans le seau et intégré à celui-ci. Avant d’incorporer ce mélange

à l’aquarium, mettez en place le câble de chauffage Dupla sur le fond. Le mélange à base de Duplarit sera ensuite réparti

en une couche régulière sur cette surface, puis recouvert par le volume restant de gravier. A présent, emplissez délicatement

votre aquarium jusqu’à une hauteur de 5 cm au dessus du substrat: ensuite, vous pouvez verser l’eau plus franchement.

Après l’emplissage, versez les doses requises de DuplaPlant et DuplaPlant 24.

Formes commerciales:

Duplarit G pour aquariums jusqu’à 100 litres: 250 g de granulés Duplarit, 1 sachet de poudre d’activation de racines joint.

Duplarit G pour aquariums jusqu’à 200 litres: 500 g de granulés Duplarit, 1 sachet de poudre d’activation de racines joint. 10

comprimés DuplaPlant pour 200 litres.

Duplarit K

Granulés de latérite tropicale pour l’entretien de l’aquarium

Fertilisant pour plantes aquatiques

Latérite tropicale naturelle riche en fer actif

Duplarit K est de composition similaire à Duplarit G. La forme anondie des granulés permet d’incorporer le produit au substrat

d’un aquarium déjà installé, afin de le rapprocher des conditions tropicales. De plus, certains groupes de plantes pourront

être davantage stimulés que d’ autres: il suffira d’enfoncer les boulettes dans le sol, à proximité immédiate des racines.

Utilisation de Duplarit K:

DuplaPlant K s’utilise dans le cas d’aquariums dont le substrat, depuis l’installation, ne contient pas Duplarit G, ou pour

stimuler fortement et ponctuellement la croissance de certaines plantes ou groupes de plantes. Il suffit d’incorporer les

boulettes au substrat à proximité des racines des plantes concernées, jusqu’ à une profondeur d’au moins 1 cm sous la

surface du substrat.

Formes commerciales:

I paquet de Duplarit K: 10 boulettes, Ø 25 mm

Remarque importante:

Duplarit K convient parfaitement pour la fertilisation des plantes de bassin extérieur.

More magazines by this user
Similar magazines