Views
2 years ago

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO ...

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO ...

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu Diplomski studij K E M I J A I INŽENJERSTVO MATERIJALA Kolegij: Kolegij: Naftno-petrokemijski proizvodi PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA Proizvodi etena, propena i butena Elvira Vidović Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju / Savska cesta 16 / tel. 01-4597-128 / evidov@fkit.hr Akademska godina: 2012-2013 Piroliza ugljikovodika (parno krekiranje) - najznačajniji je proces petrokemijske proizvodnje - izvor većine temeljnih organskih industrijskih sirovina: α-olefina (etena, propena, izobutena, butena), butadiena i aromatskih ugljikovodika (BTX = benzena, toluena, ksilena). - pripada skupini procesa nekatalizirane toplinske razgradnje ugljikovodika - provodi se pri vrlo visokim temperaturama, 750···900 oC, uz približno normalan tlak. Pod tim se uvjetima pretežito zbivaju reakcije cijepanja (engl. cracking) jedne ili više kovalentnih veza ugljik-ugljik u molekulama ugljikovodika, mehanizmom slobodnih radikala, uz nastajanje većeg broja manjih molekula. Istodobno se zbiva i reakcija dehidrogenacije, cijepanjem veze ugljik-vodik. C H ⎯→ nH ⎯⎯→ 2n+2 C Cm H H2m+2 + C Cq H H2q cijepanje veze C – C ⎯ Δ alkan alkan alken CnH2n+2 ⎯→ CnH2n + H2 cijepanje veze C – H ⎯ Δ alkan alken vodik Objema reakcijama nastaju α-olefini, temeljni proizvodi tog procesa. 1

Tehnička termodinamika - Kemijsko-tehnološki fakultet
pfri.uniri.hr
Učesničko budžetsko planiranje
demi.ks.org
4 predavanje - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ...
fkit.unizg.hr
4 predavanje - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
fkit.unizg.hr
3 Predavanje - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
fkit.unizg.hr
Jukic EM 4 - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ...
fkit.unizg.hr
2 predavanje - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
fkit.unizg.hr
Predavanje_5 - PBF - Sveučilište u Zagrebu
pbf.unizg.hr
Predavanje 4 - PBF - Sveučilište u Zagrebu
pbf.unizg.hr
prilog analizi stvaranja povr[ine brusne plo^e contribution to the ...
mf.unze.ba
KOMUNIKACIJA IZMEĐU KOMERCIJALISTE I MAGACINA U KOMPANIJI CARLSBERG
infosys3.elfak.ni.ac.rs
Implementacija procesa upravljanja rizicima u skladu sa CMMI ...
2010.telfor.rs
Operativni Sistemi - Univerzitet u Novom Sadu
perun.dmi.rs
primena proces menadžmenta u ekspres prenosu pošiljaka ... - PosTel
sf.bg.ac.rs
ŽELEZNIČKO TRŽIŠTE DRŽAVA JUGOISTOČNE EVROPE (JIE ...
sf.bg.ac.rs
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
web.efzg.hr
DTP – dijagram toka podataka za Modeliranje procesa
vps.ns.ac.rs