27.02.2013 Views

IT viszonyaik - Széchenyi István Egyetem

IT viszonyaik - Széchenyi István Egyetem

IT viszonyaik - Széchenyi István Egyetem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A kis- és közepes

vállalkozások információs

rendszerei

Erdős Ferenc

Széchenyi István Egyetem

Informatika Tanszék

2005.


A kkv-k információs rendszerei

Az informatikai piac hazánkban és

Európában

• Nyugat-Európa: IKT forgalom 2003-ban 600

milliárd €

• Közép- és Kelet-Európa: IKT forgalom 2003ban

40 milliárd €

• Magyarország: IKT forgalom 2003-ban 6

milliárd €

Széchenyi

István

Egyetem

2


A kkv-k információs rendszerei

Az IKT piac forgalma Közép- és Kelet

Európában, 2003-ban (millió euró)

Lengyelország

14 808

Csehország

6 579

Magyarország

5 957

Románia

3 364

Szlovákia

2 011 1 764

Bulgária

Szlovénia

1 485

Forrás: European Information Technology Observatory (EITO), 2004.

Litvánia

1 044 890 740

Lettország

Észtország

Széchenyi

István

Egyetem

3


A kkv-k információs rendszerei

nagyvállalatok

60%

Forrás: Bellresearch, 2006.

Az informatikai piac vállalati

részesedése (2005-ben)

mikrovállalatok

16%

kisvállalatok

9%

középvállalatok

15%

Széchenyi

István

Egyetem

4


A kkv-k információs rendszerei

Az IT-kiadások szerkezete a

magyarországi kkv-knál 2006-ban

Forrás: BellResearch, 2006

szolgáltatás;

30%

szoftver;

30%

hardver; 40%

Széchenyi

István

Egyetem

5


A hazai kkv-k IKT-mutatói

Forrás: GKI

100%

95%

90%

85%

80%

Számítógép-használat a hazai

vállalatok körében (2006-ban)

5-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 250 fő felett

Széchenyi

István

Egyetem

6


100%

95%

90%

85%

80%

A hazai kkv-k IKT-mutatói

Számítógép-használat az európai kkv-k

Hollandia

Szlovákia

Finnország

Belgium

Forrás: EUROSTAT

körében (2007-ben)

Spanyolország

Ausztria

Norvégia

Szlovénia

Luxemburg

Németország

Görögország

Málta

Csehország

Svédország

Olaszország

Horvátország

Írország

Nagy-Britannia

Észtország

Lengyelország

Portugália

Ciprus

Lettország

Szerbia

Magyarország

91%

Széchenyi

István

Egyetem

Litvánia

Bulgária

Románia

7


A hazai kkv-k IKT-mutatói

Forrás: GKI

Internethasználat a hazai vállalatok

100%

80%

60%

40%

20%

0%

körében (2006-ban)

5-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 250 fő felett

Széchenyi

István

Egyetem

8


100%

90%

80%

70%

60%

A hazai kkv-k IKT-mutatói

Forrás: EUROSTAT

Internethasználat az európai kkv-k

körében (2004-ben)

86%

Széchenyi

István

Egyetem

Hollandia

Finnország

Szlovákia

Ausztria

Belgium

Szlovénia

Franciaország

Norvégia

Németország

Csehország

Svédország

Írország

Luxemburg

Málta

Spanyolország

Olaszország

Észtország

Nagy-Britannia

Görögország

Horvátország

Lengyelország

Portugália

Litvánia

Ciprus

Magyarország

Szerbia

Lettország

Bulgária

Románia

9


A hazai kkv-k IKT-mutatói

Forrás: GKI

Szélessávú internethasználat a hazai

vállalatok körében (2005-ben)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

5-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 250 fő felett

Széchenyi

István

Egyetem

10


100%

A hazai kkv-k IKT-mutatói

90%

80%

70%

60%

50%

40%

Spanyolország

Szélessávú internetkapcsolatok

aránya, az interneteléréssel rendelkező

Forrás: EUROSTAT

európai kkv-k körében (2007-ben)

Málta

Franciaország

Svédország

Finnország

Norvégia

Belgium

Hollandia

Luxemburg

Horvátország

Portugália

Nagy-Britan nia

Né metország

Észtország

Szlovénia

80%

Széchenyi

István

Egyetem

Bulgária

Csehország

Magyarország

Olaszország

Ciprus

Szlovákia

Görögország

Ausztria

Írország

Le ttorszá g

Litvá nia

Lengyelország

Románia

Szerbia

11


A hazai kkv-k IKT-mutatói

Forrás: GKI

Saját vállalati honlappal rendelkező,

hazai vállalatok aránya (2005-ben)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

5-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 250 fő felett

Széchenyi

István

Egyetem

12


100%

80%

60%

40%

20%

0%

A hazai kkv-k IKT-mutatói

Forrás: EUROSTAT

Saját vállalati honlappal rendelkező,

európai kkv-k aránya (2007-ben)

47%

Széchenyi

István

Egyetem

Svédország

Finnország

Hollandia

Ausztria

Né metorsz ág

Nagy-Britannia

Norvégia

Belgium

Csehország

Szlovákia

Luxemburg

Írország

Észtország

Málta

Görögország

Olaszország

Franciaország

Le ngyelország

Szerbia

Horvátország

Spanyolország

Litvánia

Magyarország

Ciprus

Portugália

Lettország

Bulgária

Románia

13


e-kereskedelem

Internethasználat a németországi

kkv-k körében (2004)

Forrás: Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr, 2005.

Széchenyi

István

Egyetem

14


e-kereskedelem

A kkv-k e-kereskedelmi tipizálása

Szint Elnevezés Kritérium

0 „offline” semmilyen internetes szolgáltatást nem használ

1 „basic online” e-mail, információszerzés, adatcsere

2

3

4

5

„webmarketing”

„onlineértékesítés”

„B2B

integráció”

„teljes

használó”

Forrás: Ramboll Management, 2004.

saját weboldal, egyéb internetes

reklámtevékenység

interaktív weblap online-értékesítéssel

elektronikus integrálódás az ellátási láncba a

beszerzés révén

elektronikus integrálódás az ellátási láncba az

értékesítés és beszerzés révén, interaktív weblap

Széchenyi

István

Egyetem

15


e-kereskedelem

A kkv-k internethasználat szerinti

megoszlása egyes országokban (2004)

Forrás: Ramboll Management, 2004.

Széchenyi

István

Egyetem

16


e-kereskedelem

A kkv-k internetes megjelenítése Győr

kistérségében (2004)

Széchenyi

István

Egyetem

17


e-kereskedelem

Az e-kereskedelem dimenziói

Állam

(Administration)

A2B A2C

B2A

Vállalatok

(Business)

B2C

Fogyasztók

(Consumers)

B2B C2C

Széchenyi

István

Egyetem

18


e-kereskedelem

EDI

• Az internethasználat egyre általánosabbá válásával párhuzamosan

az elektronikus beszerzés és értékesítés lehetőségét – a

nagyvállalati szektor mellett – egyre több kkv használja ki.

• Az elektronikus nagykereskedelem (B2B) technikai alapját EDIrendszerek

képezik.

• Az EDI (Electronic Data Interchange) elektronikus adatcserét jelent,

amely a számítógépes programok közötti szabványos

kommunikációban és adatfeldolgozásban realizálódik.

• Az EDI-rendszerek kiépítése korábban – a magas költségek miatt –

kizárólag a nagyvállalatok privilégiuma volt.

• Az elektronikus kereskedelem mint tágabb értelemben vett

potenciális lehetőség megjelenését a WWW protokoll kifejlesztése

és ennek eredményeképpen az internet széles körű elterjedése

eredményezte, így az interneten alapuló alternatív EDI-technológiák

megjelenése ma már a kkv-k számára is lehetővé teszik a B2B

kereskedelem előnyeinek kihasználását.

Széchenyi

István

Egyetem

19


e-kereskedelem

Forrás: KSH

Különböző típusú EDI-rendszereket

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

használó hazai vállalatok aránya

(2005-ben)

10-49 fő 50-249 fő 250 fő felett

nem internet alapú EDI

internet alapú EDI

Széchenyi

István

Egyetem

20


e-kereskedelem

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Forrás: KSH

Különböző típusú EDI-rendszereket

használó hazai kisvállalatok aránya

(2003-2005)

2003 2004 2005

internet alapú EDI

Széchenyi

István

Egyetem

nem internet alapú EDI

21


e-kereskedelem

Forrás: KSH

Különböző típusú EDI-rendszereket

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

használó hazai közepes méretű

vállalatok (2003-2005)

2003 2004 2005

internet alapú EDI

Széchenyi

István

Egyetem

nem internet alapú EDI

22


100%

80%

60%

40%

20%

0%

e-kereskedelem

Írország

Németország

Nagy-Britannia

Forrás: EUROSTAT

e-beszerzést* alkalmazó kkv-k**

aránya Európában (2006-ban)

Svédország

Norvégia

Belgium

Ausztria

Dánia

Hollandia

Luxemburg

Málta

Csehország

Szlovénia

Horvátország

Finnország

Litvánia

Spanyolország

Szerbia

Észtország

Lengyelország

Portugália

Ciprus

Olaszország

Görögország

Szlovákia

7%

Románia

Magyarország

* a beszerzéseikhez a tárgyévben internetet, valamilyen EDI-rendszert vagy más elektronikus

hálózatot használó vállalatok aránya

**a statisztika a 10 249 főt foglalkoztató, a pénzügyi szektort nem érintő vállalatok körét öleli fel

Széchenyi

István

Egyetem

Lettország

Bulgária

23


100%

80%

60%

40%

20%

0%

e-kereskedelem

Forrás: EUROSTAT

e-értékesítést* alkalmazó kkv-k**

Dánia

Norvégia

Nagy-Britannia

Svédország

aránya Európában (2006-ban)

Írország

Hollandia

Németország

Ausztria

Belgium

Málta

Finnország

Litvánia

Luxemburg

Szerbia

Horvátország

Szlovénia

Csehország

Portugália

Lengyelország

Spanyolország

Észtország

Ciprus

Görögország

Szlovákia

Magyarország

* a beszerzéseikhez a tárgyévben internetet, valamilyen EDI-rendszert vagy más elektronikus

hálózatot használó vállalatok aránya

**a statisztika a 10 249 főt foglalkoztató, a pénzügyi szektort nem érintő vállalatok körét öleli fel

4%

Széchenyi

István

Egyetem

Románia

Lettország

Olaszország

Bulgária

24


A kkv-k információs rendszerei

Forrás: GKI

A különböző IT-alkalmazások által

100%

80%

60%

40%

20%

0%

támogatott folyamatok a hazai

vállalatok körében (2005-ben)

Pénzügy

Számvitel, könyvvitel

Készletgazdálkodás, logisztika

Humán erőforrás

Termelés, szolgáltatás

Kontrolling

Értékesítés

Beszerzés

CRM

Beruházás előkészítés, tervezés

5-9 fő

10-49 fő

50-249 fő

250 fő felett

Széchenyi

István

Egyetem

25


A kkv-k információs rendszerei

Integrált vállalatirányítási (ERP)

rendszerek

• modularitás

• adatok redundanciamentes tárolása (központi adatbázis)

• integritás

• automatikus frissítések minden modulban

• az adatbázisból különböző algoritmusokkal pontos,

naprakész információk szűrhetők ki

• rengeteg modul

• rengeteg kapcsolódó szolgáltatás

• költséges bevezetés

Széchenyi

István

Egyetem

26


A kkv-k információs rendszerei

modulok

Modularitás

.

adatbázis

Széchenyi

István

Egyetem

27


A kkv-k információs rendszerei

Integrált vállalatirányítási rendszerek

vs. ügyviteli rendszerek

Ügyviteli rendszerek:

• kevesebb modulból állnak

• megfelelőtelepítés után gyakorlatilag azonnal működnek

ERP-rendszerek:

• jóval több kapcsolódó szolgáltatás

• bevezetése hónapokat, speciális esetben akár éveket is

igénybe vehet

Széchenyi

István

Egyetem

28


A kkv-k információs rendszerei

Integrált vállalatirányítási rendszerek

vs. ügyviteli rendszerek

Ügyviteli rendszerek

könyvelés

bérszámfejtés

számlázás

ERP-rendszerek

raktárkészlet

emberi erőforrás

beszerzés

értékesítés

projekt menedzsment

kontrolling

termelés

szolgáltatás

CRM

Széchenyi

István

Egyetem

29


A kkv-k információs rendszerei

Ügyviteli rendszerek a kkv-knál

• elsősorban a kkv-k számára fejlesztik;

• számukra túl komoly beruházás és sokszor felesleges

egy ERP-rendszer bevezetése;

• a rendszerekben megtalálható modulok rendszerint

önállóan is használhatóak, együttesen pedig általában

lefedik egy cég könyveléséhez kapcsolódó

feladatköröket;

• sokszor alapvető problémát jelent a kkv-k esetében, hogy

több ügyviteli rendszerük van, melyek nem egységesek

és integráltak;

Széchenyi

István

Egyetem

30


A kkv-k információs rendszerei

ERP-rendszerek a kkv-knál

• a hazai kkv-knak szánt ERP-rendszereket kínáló cégek

jelentős része nagy nemzetközi fejlesztő;

• a kkv-szektor esetében a vállalatok csak ritkán

alkalmaznak ERP-rendszert;

• esetenként a kkv-k könnyebben ki tudják használni egy

ERP-rendszer által elérhető előnyöket, ugyanis

szervezeti struktúrájuk sokkal átláthatóbb és

rugalmasabban alakítható.

Széchenyi

István

Egyetem

31


A kkv-k információs rendszerei

Néhány – elsősorban közepes méretű

vállalkozásnak kínált – ERP-rendszer

Rendszer

rendszer magjának

fejlesztése

CSB-System német CSB-System AG

Dynamics Nav dán

Széchenyi

István

Egyetem

Fejlesztő/anyacég Hazai disztribútor

CSB-System

Hungary Kft.

Microsoft

Magyarország Kft

infor:COM német Infor Global Solutions AG Corvex Zrt

Infosys magyar Megatrend Zrt

iScala orosz

JobDISPO német

Epicor Software

Corporation

INTERSOFT Technische

Software GmbH

Epicor Software

Hungary

Fauser Hungária Kft.

mago.net olasz Microarea ITware Kft.

Modus magyar

Modus

32

Számítástechnikai Kft.


A kkv-k információs rendszerei

Néhány – elsősorban közepes méretű

vállalkozásnak kínált – ERP-rendszer

Rendszer

Rendszer magjának

fejlesztése

WinDirect magyar Commit Kft

SAP

BusinessOne

Széchenyi

István

Egyetem

Fejlesztő/anyacég Hazai disztribútor

német SAP AG SAP Hungary Kft.

Octopus magyar Vision-Software Kft.

IFS Applications IFS Group IFS Hungary Kft.

sERPa magyar ProgEn Kft.

Nagy Machinátor magyar ProgEn Kft.

abas ERP német ABAS Software AG InterJNet Kft

Exact Globe holland Exact Holding N.V.

Exact Magyarország

Kft.

proALPHA német proALPHA Software AG

proALPHA Software

Kft.

33


A kkv-k információs rendszerei

Lefedett üzleti folyamatok

Széchenyi

István

Egyetem

34


A kkv-k információs rendszerei

Ajánlott vállalati méret

Széchenyi

István

Egyetem

35


A kkv-k információs rendszerei

Forrás: GKI

Az ERP-rendszerekkel rendelkező

hazai vállalatok aránya (2005-ben)

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

5-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 250 fő felett

Széchenyi

István

Egyetem

36


A kkv-k információs rendszerei

Forrás: GKI

ERP-rendszer bevezetését 2 éven belül

tervező vállalatok aránya (2005-ben)

25%

20%

15%

10%

(az ilyen rendszerrel nem rendelkező vállalatok körében)

5%

0%

5-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 250 fő felett

Széchenyi

István

Egyetem

37


A kkv-k információs rendszerei

ASP (Application Service Providing)

(alkalmazásbérlet, alkalmazáshasználat,

alkalmazásszolgáltatás)

Az IT-szolgáltató cég az informatikai infrastruktúrát nem

kizárólagosan egyetlen vállalat rendelkezésére bocsátja

ASP-kínálat:

• e-mail szolgáltatások

• irodai alkalmazások

• kisebb ügyviteli rendszerek

• komplex ERP-rendszerek

• stb.

Széchenyi

István

Egyetem

38


A kkv-k információs rendszerei

1. ügyfél

1. alkalmazás

1. rendszer

Az ASP és a „hagyományos”

alkalmazásoutsourcing közötti
n. ügyfél

n. alkalmazás

különbség

1. ügyfél … n. ügyfél

1. m n. m

alkalmazás

n. rendszer rendszer

„hagyományos” modell ASP

Széchenyi

István

Egyetem

39


A kkv-k információs rendszerei

ERP-ASP

• az ERP bevezetésének egy speciális esete

• standardizált ERP-rendszerek esetében valósítható meg

hatékonyan

• az ügyfél az ASP-szolgáltató szerverein futó

alkalmazásokat távolról, hálózaton keresztül használja

• összeköttetés: internet

Széchenyi

István

Egyetem

40


A kkv-k információs rendszerei

Az alkalmazásszolgáltató, mint

közvetítő és rendszerintegrátor üzleti

részesedés a

nyereségből

kapcsolatai

szoftvercégek ERP-ASP szolgáltató ügyfelek

szoftverlicencek

frissítések

javítások

további üzleti partnerek

internetszolgáltató webfejlesztő

szerver farm számítóközpont

tárhely szolgáltató

használat díja

infrastruktúra

implementáció

integráció

hozzáférés

support

Széchenyi

István

Egyetem

41


A kkv-k információs rendszerei

Az ERP-ASP előnyei az ügyfél

számára

Széchenyi

István

Egyetem

• az ügyfél a saját szervezeti alapvető képességire tud koncentrálni;

• nincs tőkelekötés;

• az informatikus szakemberek alkalmazása nagyrészt

megspórolható;

• flexibilis szolgáltató választás, növekvő standardizáció mellett;

• jó tervezhetőség és költségkontroll;

• a szolgáltatási szint szerződés (Service-Level-Agreement – SLA);

• egy kisebb vállalati is relatíve olcsón élvezheti a nagy

rendszerekhez hasonló szolgáltatási funkciókat;

• az implementációs költségek megtakaríthatók;

• nincs szükség a különböző telephelyeken drága hardverek és

szoftverek telepítésére és üzemeltetésére;

• jó skálázhatóság (nincs kapacitáskihasználatlanság);

• távmunka.

42


A kkv-k információs rendszerei

Az ERP-ASP előnyei a szolgáltató

számára

• a szolgáltató a saját szervezeti alapvető képességire tud

koncentrálni;

• az ASP-szolgáltató oldalán méretgazdaságossági

előnyök (economy of scale) keletkeznek

Széchenyi

István

Egyetem

43


A kkv-k információs rendszerei

Az ERP-ASP kockázatai és rejtett

költségei

Széchenyi

István

Egyetem

• az adekvált szolgáltató kiválasztása és a megfelelő

szerződéses viszony kialakítása;

• az internet-összeköttetés megszakadása;

• nagyobb adatmennyiségek lehívása;

• telekommunikációs költségek;

• a bizalmas adatok tárolása külső szolgáltatónál;

• a továbbra is helyben működő alkalmazásokkal

szinkronizációs problémák adódhatnak;

• a belső munkatársak olyan tevékenységet végeznek, ami a

szolgáltató feladata lenne;

• az alkalmazásszolgáltató munkájának ellenőrzése.

44


A kkv-k információs rendszerei

• Papirus

• Zeus

• Hostlogic

Néhány ERP-ASP szolgáltató

Magyarországon

Széchenyi

István

Egyetem

45


A kkv-k információs rendszerei

• saját ügyviteli rendszer

• számlázás

• partnernyilvántartás

• CRM

Papirus

Széchenyi

István

Egyetem

46


A kkv-k információs rendszerei

Zeus

• saját ERP-rendszer ASP-n

keresztül

• Nexon Kft. által fejlesztett Berenc

humánügyviteli rendszer

Széchenyi

István

Egyetem

47


A kkv-k információs rendszerei

HostLogic

• SAP ERP-rendszere ASP-n keresztül

• Smart Enterprise

Széchenyi

István

Egyetem

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!