Sajtószemle 2012.01.16. - Hargita Megye Tanácsa

hargitamegye.ro

Sajtószemle 2012.01.16. - Hargita Megye Tanácsa

]0l2'JNUÁRlö'Hífó lolíÚNAp[rpIrxN tvt o (ól7ó)sz.ü röorDA{MÁl ttJ

:i:

::

ar ane F I

I


vd.mikol üÉg:ó lúnlóólá Ei

|olr a szejkóí, lülón!óó bai'i|C

b dl oyólwlii slidátozól Íár

lóíák n'o ií lónd.rdb9'[

vib.n Eqy Dirb.l A @ndsr '

váh& rcmláí tororr' a

áÚllen ü@ újból épúl 'nót!'i a

s'.it . m.q!'á!üh íoláí a.

kiimYóke' a moldla ' óliilol& is

loÚinDMk' lvoí m& csak .ó3

íl vaoy út l'll'n!' holv úibdl

ú0a !of!áiób.n.lillooh..ion

End6 h{i úl&t kjÉó.n. Á

kíu]d J$:íL nehrDÍndh

' poLAÍm6( '

hoti ld(' .

.l ú r,]okum.nt1.ió( m.[rl !

ngri(Ed{l.ós)ul l-,..

! 6 Í


viszonyok kózón m:ír ncm rudt&

üzemelterni a Íiirdőr' ennek ellcnére

még a lÉt világháború közöni

korsza}bur is Bán1ai János úgy

cmlege!tc sz&dyu&?Íhclyt, mint

fiirdőuírost.

Áz l950-l960'a &ckbcn a

vrirosi kórhriz bdgyógyíszar; osz'

tily'án (dl Baklr Elek és munkatánai)

próbálkozrak r tcrm&rrc

gyóg}tényczők íclhasznáüsával.

Talulmányozták r szejlrri kénes

r'íz hedsát ivóln]rrák formájriban

cpehólyxg-bánta]makban, va'lamint

e szElci ''gógy!ózqcí pakolísként

a mozgíszcrvi bcregscgck

kez€lésér.. A hcll rcrmazcta

gyógydnyezók gyakorlati Jkrlmázás&a

sáámo' javaslatot teftck,

példár_rl cbben rz idóbcn épÍtenck

moftaár a próbeí.rrás sor:ía fcltórt

gázra' Á mofeaa nüidoncgy

tcrmészeti ritkr_ság, a

szcg' vagy tőzcgláp kír{ró'

Mint dr. Ba.lla

Alpao ÉnrrrÍnin)áDan mcBjegylt,

'.z

nLi-k völgbcn fekvö Szcjkc ff]rdti

mint cgy 200 m hoszú rcrirlc'

rén három ásr'ányrdz forrás van, kér

próbaÁrrás ásr,ányvize kihasználatlanul

rcjrózik a mdybcn''' Emllrésrc

rndró' hogy r Sztjkc_ff]rdó a

hargitai borviza zóna és az er'ddyi

medencc sós' mccángJzes vonulacá_

na! érinJ


Kapcsolódion be

az RMDSZ döntéseibe.

Tisztúiítás a csÍkVidéki RMDsz

szervezetekben - 2012


lsán lstván csonoor

Csak magunkban

bízhatunk

Magra|ország' "rm úd.

ron. hogl joggal uagl ignzságtalan:agb,jl,

de nindcn-

Lil,el Ío''; uiszonyba

L.rúlt. Ez pedir ;hk

üron úlí magyr tózö

igekre n nagon negnt;u


ÁRalcl'hd h#ll4 lkl?frr,'

',h!, nd ^

. Nh drkl ;;klnl,;,

blfl l Npt lrmi| hú/rl iha ;z r káI klgán csl!Ü ;ti rl'!a!\ ]jA

Úh1rd, üBllll ú'' rt ú k i,kn, knk|

rml n hq hltat !Juo,!E, ha:L) t

i:-;;7::;;'!:; ;, ::::'"l*t Csak magun]


A btús*oli har&áook lQdV'.

í vótónónydás..!.rón ak'l

máÍ l.bruá'tín m'qsúldhor

a húlMM3m' a.ranólnat(

szóló iámoqalás - úiságotta el a

6ikiglz iknal t íofl Íórumo.

lon TánEos Battra n'zóqa.

da3áoi állan 'káÍ Hozál'tl..

á páháÚa hasoíld lámo@li_

si iom& 'lolloron ki a bivalr

Domián Levénlé

ciL%ndrmolodn trdrgzd!

aóM]Ók lcRdbd tnmrc 1 P

pÓLlt 1LgEisbb nÚóFzdídli

t]jhÓAlííl&l kepc.hc in6F

mlciólor & fudnihl'jkI Tmos

Bm4 á MaóF)zdxági á vid4:.

í.jlet6i Miniúeim áümdtlu

Á; H.Íni Ándli5' 3 HJciBM.cF

Mds,zdrry b'lftno& * K,rirAi

UBnól9k (Á!LA) @Ftó.

jr' A l6ül.o]ipú dnog.Li9okól,

Yrlnint z dólédis úft jll6

hów,efrl*ro Lml 9n!ó

csÍGzÉPvlzÉsDoMol(osl GÁzD AFónUM

Előnybe kerülnek a hússzarvasmarha-tartók

dryrl$l nÍlLn r hdlnkí

6l bnrhisnFl Énd.ZJo4'

ÉMl frl ó pmblániln is ktió

bsdqd{s nindléI R].!úlóól

fu'o- ddck]odór rcnDR 'PF]'

dr,J l ercÍol6b, 6'l*i* E

]'|@ón tób! oift nyolM' nlg á

Énrcl& domokc] mdftnyÉ

Az 'Ll.'mídÜ 'rJo""sL*

Fl.nÍíc 6n io$ r l


!E{' dÉ lE'íd',í.r! L

.rrE raÚúÚ ldtÚfu(

' BfisÉiúoíi oY.nid.|í

vóeNr4 t'0hi . iotÜ.í. Á

h.nlEiÍ.l.h r.t.m ry.lóiáE

Íóllön:iin ünnoNóool iolzi

dttMdás.lkjgÚt!ó* m!.

e.ld b{i'i á r,nulÚ. t'.bk!

ÁnolÁx Á csiÍszrrÍsn'o l GtEal'EÍ4ÚvószEtlElGn P{óBAIEBIÉÍ

Dallamok hangszigetelt teremben


l(or.aí' tan!í6hór.lú l!

dk LnE l.Gnün 'kÍ pidtÁIh.fit

a EÍtfunnim! lYM.ttjíl

viatre b{ii . iitú.[ A

ha4'i!.Lt Ltm elóiln

Íöcrónórt üií.!só!on i!'li

öó@nólá$d kin ónúl d!! l

hgjli . dámÜloá lial.kl

'aiákal

fo *r."" r.r, r"u. -r, r't

l ud., ' cnl9.í!'ino"hÍ

J , hd'i L,'l.'ho5'" í,'".n

[J,li'm ení(mE Á hrns'

9iqdd' É]rJJ rl lllnoq l@óÜ

('4E!lnnAliuÓ Flnd.ll

---L^ ":'*-l "_t !Á-.

.b*l L-*. *óbiIh*^r. '

r,,";r.fr,."-,1- d..-.rü

klvÚ.ll5 l


Éváíak B é' r'6úuáó 6F

duónÍ lllloü u dmúÍ hórví

!ái cck ÍBtiilú lfiú!ági Íalfula

{csnD' A cliksmlyói Jakú

ÁDtal t'nulnáiYi házbfu a 2012_

.' !rcnE'nt o.it t iin'ncnék

! j.ld lltó ifú*gi g.d@i'L

il'(Ú ri'lllok a lórösó!ón di_

jal n l & ' r'vályi 6y lBg'kÉ

lonÍrtn.ii'l clil9fr$,i ihol

ftBi'ild il|rt .*y MlÉn}

JullÚ ' '4!dtt 1 ]trl] 6

oK\'DJo"PnEm'.ník' 6

A loúEnqi msqb|s l'ú

LNln. a csTlT.lNtr FiEkk

'ir r l u'.!q' J''lt 'JN ü szEs

ll r Mül!Íi]s Ú]N9

''h6.c I\ed{lnt.b 'Ll.L!uí.| ú'

.lB{ úatr Í{]dos.*rcl]6 mu

l.\iLr Y]]J ji. ! lömret vol

il]ó L"*["dó,"'rk^di"k"

[{d+


T

ÁTADTÁ(A GlMN/izluM ÉszAxl SáRNYÁTls

fu építőkhelyetáwették

a diákok

A csik eleda' qíni'ium épú.

lelében meqk dddi'n nla a la'

iil's' niulán pénleken íadták

Útokó ldlújílDfl épiilet'ésí,

az évaki'ányat is' Az élhdk

a pin[Éhen'olÍaliáka nUlkál'

L {olj'j a9!ldb! ] qil',Ü!J]

qrrtNibJ m(ll illlaJl

o!{úiuLt,l 'nt!í 'i bÍ(ll!]i

LJ n rh*llit ü |]to]r d i(r] '

i\í]ic'ol diiikok .v (]

Duk lJö\?i|l,Jl ^ ] sÚkó Nli ]

(,, r. ,mru lF!n lrlo,,b

L I .q urJ.i vrm,tii.rt!,r

L ]$Zol koziPjó lPu]dItvbcn

nN]n[' 1m kÜJJJJ ma\ l|

a.l.,.ol, ,or, .r!,r "i \."

ru !f l l li l l!( (Úl(a

o!nl nü|odh( JíjiI l'.]L]](l r'

Á slAitd i\lj.ii l{óorj l(nolL]


Á sol nÚl'l'ilbái m'íotdÚll

.nbd.t .lno ás. 9.dnl

.qY jó ó!hMhö. lakodllor

ho! nóllúlózholollon a fnom

ó'olol a ninósdgi il'lot ót

ió zóná m.llólo Á hd vó0áí

csikmin&Úit.! Iatlofi Eslü_

vó lxpo 'eryo.ói oÁ a állilá il

.tóshd'k mág as iiíál lal

.st'jvó'. lásrulók vaqy ca.k

ódsttóddt lilyoloét lovabbi'

mÓllák&íóklÚnd' vkzoilaiídl

^i

ÚL

I

t;

TI i;n

ii

.t

t

lsxÚvó ExPo MlNoEN' AMlnE EcY EslovóNÉL szli(sÉG uHEÍ

,, Eladó a men1rasszony''

l.h{ó'.N.[ !|) gir .Íi] '

A,onrs \Jr-nJ


J'nufu 1l.ón lópofl haúIyb! .

iámilEk liboBátoí! 3zd.r

nvuóü. dLlnaón ill.láló

Yonítuó 2ol?9ó lórvónY'

l' úi lóMry.l6íti!áiEl luLi

. m.i MaDal l&dódi* ú!'

tlonlóplmi gY.loíarhá úlrda

'.

H"{nü xou lony D.n.

A ^ kk' utun ll' .

,a \b*,;L-,.a, -"."y

'n

fudÍsnni .omit ióljhr$ó

201219'6 lon'ryh.úrcnt'

vr]Íli u oeso\

mtÍ! J4olo


lnint 259ó{s kldöo kij.bb'

mint,.rrdisi Ei im2i(r ,

o' hogy mmdo .gF Épr.dj

.*1&n z 25t{{ le hir :

m.giu.Pft& lö!,b lnúim &s!é!y.

zok p.dil - géplBidps'

l.ng.irnÍnlom' gÉúi & íb'

rIrpián'r.n.lÁ-d.Ic Ebból]..

ídlyól4 l Lómyr6\au.Lh'

b.v.al.i ni .Íy 2,l{) niüió ^]rp l.j'

j.l 6ó&tohdn.l'

Gint 2007. jrnulr I i( & z0l L

d.gnhd ]l{ lmit l'3 n Úld

no. }BtP]rcÖ' b.rln'i'iÉ lttruli

^ ü6l&t

n'.rÁ] J.i.l &fu;6.É ú' F'n

Émúd .Mb dén . \rdÍlo

nm l€ l@tld u uj d.lt L.

6?diiE' ü r rulJ]donol Fdr.'

rL rylol ll*kÍ 6tEo loso

!L le I l+r um ry e.n(L

!igLqoÚ]á\!ft' Á }u]oibo*t

m.Ell]P '.Jn ' rm (lu]í.

|q rJ'jhroq LhÍJ''

'l]ílld dóú-

n ]'hcz. rchrúújláéí

Í.9 k.)qtJr Ü'nm g.m.]l

{Íu]liJui6)' m( ' l.l.JE E ]ll]].

hrzá! !oÍ| r JóIth ok]ntokÍ'

A v' í ot.n'l.r !onn.

LozM *re b.dJr! "gsrc

h. r

Úg]Tlé,őiL]óuÍMr nm hrLJ

h:a: n.g!'l' n:pd' i;glú*bfi

r fuLilis tljit*i Tó :nylön'a

Á Ro! niábm .Ló í?UUl

L. Btöo lguLo Alplrcqú dc

ró.nr'lLkk Ru .e!

r Eru]í'].A 'jl.l.r6 d;h^dór*

iu9ltir h.*' Ün rco2úÓáÍ

k ü b..Éi!rni!

'.!ryányldÍ&t t innrc |ul.doisDl' Ú.|y

Eo&llft J 200'23 É|d.ld

'rlllúc un.]h@.

r.t í-oi' r aoBrlom b.l ráj

dóf.]úd. ' nL k Del]lr.

eídg*b.6!t&'oJm

trI,TT

1...1 W

tanFík i5 6iy.lainb. v.í.td.L

,m.\ak J6oóloln:t' ' il...*

".q{ból Ej, ' Él'l'i-*ils.

rnni[ íd.'.n n.m laIl! il]Á'.k t

ló[tóo' onyiú foLjdo

Extlnd.rd í .an.nrj.'d centrulul d. lnsnjlre í kllt.nlá chsr'h.nl

6y.Í!É'6húbí

lj{@&úfu|!ds:l.'97

lL&* bó@nu.: rol r l.iú l ó

^

'l\[wnu. Dnvouur

Í fudDul ! $ Tüt6rÜUl

.qn: i.nrlL o!-{' k{Ú r@r!l l' r., ed6 bflr. le!l'

tóIyÍ6Ml&'l4bÉl6fíkÚl&

Bffi itíd. íÍ!fudd

hrnlbi k;mD.nzrlrn l.!ül

-.;-, - .d.;&* .*.b.,r.

.íguraE dotlrllol n..Baré

rPoló & G.ndaó Küzp.nt bót/ta* 'l & íélújitág

'd'iLb'd

f Ü'á:"

h'llfuhdÍrlee dütrl6l.

!' IF onll': b ebe ú''' 'o'' .{ | T. |fujltr.({U lJdrl Í1F

rá úLlpffd t.al! lúD 4.oBtü r t dlld ffi á Ma lEh.ó éÉ|, dy ü Mq ^Urou E. ! a!iú.!Él nuűhbl

ládlfupb l.dd l'^ GÉ'É'ádd Ápdó * cólfu lc4.d ei*4 ÍAúliE'!!j*( b.Éí W !.p

l 'so'd''4 kl. lfr é á kt.ld. d ió tr lÉM''

'le

B*e-gio

h1|taalfi l@lá ' D.zlolto.. r4!fulö '


Ritli László üsszavonta a kerettörvény tervezetét

Á'.oó$áqü!y DliEliálásá_

ól sróló llidóííuruB'd tiBa.

dálni viúiln!k Í!áliútál kán

Tlái'n Bá!.!.! álláfild Emil

Bo. mini!í'rclnöld'ól Dónl'_

lon' Á náoa solán a inkz_

lerclnól kótó!ón.t ol6gel lóv.

Bidi uszló .gávséqúgYi mi_

íisa.Í vi!'avorÍa ko4niÍól

az.!á!aó!úoyi t'tffó dtry

l nrih {o4tihrn j.rtlk .

b. pónkkí' lÚ*! ' .c6zíN'

LB]'i kdd'oí'Í r (d*(an.lt

A2 [n !o. niiivktlnó]C

nc| áT&!t [6É' v'I]f YoLl llv

loÍlhhÚ.rFn n Jlrnrfo rclt !'

ior}! r p*',:bily 'iÉd.ln' yiú:

66j.i! mald B:5@ !s}Üú

eBéí4ky pdqü]dóját 9d

'

}' ".]s .,d*í*.l";"'

ú]tot ]d 1 hai k'ihtbo' md'

R&d .{.r&r !lÚüt|.ir.hd}ta6i

P@bqlMYrldl ond!*' mé

n4}thb lÜÍ'rl}Í ljPdl Bfu

' dfr'iIt h&n Úá q lJc

ú,jóó múoÁrn _ lrEd é16

r SMURD tE!ó!ol.

'óv.J]t&b{ gilJot ki{pkó ÁrrÁbr A Beu

j]t!] tjno8fuon E'1@ u€}ril :

BÁsEscu Á2 tcÉszsÉGÚcYl TóBVÉNYÍIBVEzET ÍÁnsADALMl vtÍfuÁilA( lEÁLLiTÁsÁÍ I(ÉBTE

n.nó%lgálí. pi1cft is mJdm{'

on.l, 'drorenf,anqF.

cn--, *-.1,

^-hJ^-.

'd*t

'lb* .'"l.Bjs_í

hrnsor utr( lrosy r arkmr 6

r Ll6ar q e( tr (ll(tu !

+q.gu$ EÍÓfrll' [dL rF

'",1i.* ' l"^P"ó' E..,l -t

l. E r h'neEÉlnókól holy

Yonj. Yi$r 1 lj!Ídnni vitlból

dE9&ffiBfu'&.ünMÍ

r rcrE..q rlld .svibkin!

1ll.mt]ndki hiYníl ldctéb.n

múkódó.gé'iE|ü[yi Yrkbizot'

úgdolsozoÍli'^ t] idrlmivjB

.sriblilt z' j.l.nri, hogy nin'

do ón'anytd.ltt z ilcté!Á

ninÉrcnun honlrgln tltrcl

f.l' hoB r lil6lq éí-.jól bÍld

Bo. EllldléE Rjdi r_!nló

lBÉ%ésüsyi oili!Íd b.FLE

rÍq holy r rcíad kö*jtlijt

l.llllrjrk. A tcn.&Et .sy{blant

201 l. ,l(.mb.! 23nn boo&or

dl kij.vit]t.' ncly juuíi 28.4!

zj'!k Eln.. ctÉia llinn j]lrm'

btl]Í 1d4o mB b.jJor .|

l*i]rLb ]0 Epprl mal'oab

bjqúlLüYi arh(|.lmúl

köv.'G' hilrán Tni Bfu*u d

Tohb.n m.P{hc.u k(.zo

bÍ6LibúÍi. fut(dí kftn

o! l lüncr*rn. nn.lyi'rid.n'

jclhc bll


Lövolétintár6íÍaiái Báso3c!

állan16hö, a Fomániai xalolitÚ

Püspdkk i (onlelemia'

an.lvnák iádaiaz íuam|ó se_

qitsé!Át káíik a, o!yhárakól á

kommunnmus idején elkobzolt

ogyiázi levéháÍi anyagok vjs.

szasrolqáhalása ó'doké!en

i,,,r.- -..1,. ". , !,ri:.n

r . .,r;.-" , ,, .,-.1,,

i !!.urrDi t , r, linrilr

'.

],,n ] , ú LLl , l'.'] .l L]

, il!r!i:,,,,i, i,-iwn-r,,

. r:..ni. ,!.t, t: trrr.

L!,oi,, ,

\]!o|(í1i.,'(.i! ]

, . t , , . , , l r . . ! , i l

,,r^,.". {,i,.-b.*r, ;"

.1 0:1,r,,.,,1, .:..!,.

i r\. frii rrrri,;:i!;,,.

(,, r, K,(., 1,. r,,(1,(j.Lil

r !\ r,!r\ t.t,,i!r((.;Dar

I rDJJn3t l! v JI D L.!iLrir.

]i((Lt rti lÍ !] tn!N(l.

! ' n(dl, lLo(. s( .t!n{dr !

] l(NjnlbÍl,lr l,oNo il

;:,LoDs!DnJq\$Jsn!o 't l(L

m ]t L,]lD(xrhnÍ'

'rli v' jg' r]Ío 1i}sok':Adnjl]

A levéltári irataik üsszaszolgáltatását larik

InolL!sok. J||kr} irl ü

!!)hlz qÁ !' lQnó |]

Lt. rLl .\,r!R!' u,

Í.l'Y]qY u dl'LloÍ!qrlü?lnu

um]npJ q vJ]]JD ]Öill'hI

.\ ltÍoLIl$ .{r l].lon lI ]

.L |gr fíloL.iltr (S'lvLl

],ú rn*,'], *| ,lh,L"',," l_i

,. t i-r,,.: ., .{,ii..!, 1..

i,( :,J wu!f,'i' rl'ri ,,i

,-,, a,t.r!:, ., .fr,i!, ..1.

,\z nl!! 'i ]r !l]!jÜD!]: (]

]1l (ijoÍl \lllj]i ,l iii]'l

:, !li.tt.-.,,,,..r:.i

.,r.tu.ti ,, \ ..r .:!n :

1,'l'].'i i! r!l..L..,i.Lti,n .,

I'n(.il rol,), r ,.1 ' lLrl, t.l

lqli (La | , i| ]! ]ú L]:]! '

(!1r., Ii.r, LLrlr^/..

:.!r.,..1., ., | ,r rr ,,

.",1;,."., r r.,,i..r ".,;

i" .i.q.iilr I r'.I,^,i 'r i,

l( .ióJJiIL] ( Í] (LÓV3ll] ]

l n(]ilÜ '.Ll|,'dl'LgJ (]( l.

,,t n lJ " .,! 'r" !!... n.l

, t-P.trlt"hr/, ,t , Ju .n c

MALLÁMF0H0z f0BDULTA( A |(AToLll(Us IGYHÁ2Ál(

I

[$l!Ldó\o ü.óDlnB l lg

lnÍmik' ho(| | nl(Fl yÜt!

l aó |oLLi.b |Io(q l D..

,t$

blu,

ool]Ii Lil\'lll PjÍI (r,l] ]')

qútE] Don ii)NJ] olg9duN V

d]qLlli jhn DL{FIb í|]l

i+= t


II

I,J u

rI

f

o

sr írlöö I

ló r!ía' 20l2 FlÚÍ lÓ'lv ' {violvim's 9zán


Kapcsolódjon be

az RMDSZ döntéseibe.

TlsztúrÍtás " ' 'it' oetioMDJZ szeNAzátéLben - 2o]2

Y'k


Megbeszélés

a Waldorf-iskoláról

I

\ I

] Eg ro.át}' mcabssíla.l w'ldorí.núd.eól' \án ad.tlótLs ldnt

fuyrc kózelebb kerÜhek célluk e éré5éhez azok a szUlók. akikWaldorl

pedagógiáVal oktató osz t é ly lét íe hozás á t szeíet nék c sikszeledá b. n

ák'.z'.laftóe dddAú.

Da a 4yeÉksk}el indfu lbo

ól i$nl' hw dl h ÉbN e á'

m Yárjók k€ddeo, bnudr tr4n

dÁba (cysnBl sÁtáry 6 3znm)

NaÁll' (o'b.Él ffi .zósi ]dl

d&.ttól l@ Eó ddh[ i p6'

&!óshlfulbhMBjr'

37]l&3hibtddiáDakún&

BZii'nldcéljaboíyagJsm'

d! vjlloni íeilód&ébel sd!

dá.érÁakNlh mónió]'il

.{Z idekajiúE l4j.l!o

dldoD3idoí&áAárfuM

3€gt0n á' iu' ol az i !llo*'uó-

Lll'n'Üi8igÁbidú'dd!

mdldtuáfuÚeÚg$

ío c&lós B élia' eg aD

r rddó. .oEv€l a wddo.i'

hoidtr vó$q ldbbck közdl

.'l nüblÉ' bog !YégdbL n&


Hitet az embereknek

úlsá8ÍÓ. .Dszerkes/tó

l l \hEB oávid' Mdá l Gyula és l$hom zsoli

rclen pdÍúg] hevzl ÍoN'ja

éYe!Lé ldódiL' !n'y' 'deje

Úh8ehaló,&lklüd|8pmblJ

hogy'ndmdrangüáua'Do]gjr

nolyn.k'nn'trgludfol'óe'

s}l !ÉIhalo lo\laláe szeojy


Barcsay-d rjat kapott Ferencz 5. Apor

Balcsay díjial tűntették ki

pénteken szentendrén a csik.

szeredai }'erellcz S. Apoll (Ío

tó), akl Barlus t'erenc ós \'a.!a

JÓzseí Zs01l képzómúvésZekk(|l

együtt veh.ttc át !z eLismer{jsl'

NZúttal kiáIlitás is nyi]t a diil_

Hc.pai András múvész{ttij.ténésZ,

a llalcsay MúzDutrlban

nliló kiálljtás ku.álora az

MT1'nck elrrondta: a lnosta-

Di háloD] di]dzott külonbo7(]

Icstói utat vj1asztott' (ifcjt{]l

te: ,'IelOll07 s. Apol sZámtllt]

a múlt szá7ad c]t]jón tevékeny

kedetl Íoto!t'tilus' KlÓsz cvölrv

Íén]'képei ].1(rrtcttók a kiindu

lópontot, képra]s7l.tek€t, Iigu

lákat' eesZtUsokal vászonra

ü1tetve és álérleljnezve nyÚjl

a nrának é.vóDvÚs tnOndanlvá1ót.''

A Balcsa! ,]onó Képzó

nrüvészeii A1apilVjny és a P.st

[4egyei MúZcunÚk Igazeatósá-

!a óVek óta dolgo7ik azon, hogy

a leslerhí.n.vat ijre!bilseMá

gyarországoll ijs a halárokon

lú1 egya.ánl ÁZ együltmúkö

dés leglálván!osabb e1eme a

l]a.osay diias uru!()sz{]k éven

lc neg.cndc7ctt kiá11ílása Á

dijat odaíéló ZsÜlia bÜdapesti

KópzómÜ!ésh]t i l ]ryctcm Legki

válóbb hall!.jtóit, valaninl azo

kdt a pá]yak.7dÓ nrü!ószcket

isnte.i el a di]]al' akik tehetsó

!ukkel kiemelkednek kortá.sa

nrostanl dijntós

''A

.7éN kú'

1inr1{]!es nre.t egysz(]..c három

Iialdlmüvészt tJh1t nn]ltónak a

kitiintetésle a sZaklÍ)ai lestij

]{t'' omel|e kl H{Tpai András'

A l]arcsay ErzsÚbct jllal 1989

b(n alapitotr diial a nüvosz iog

önjkósei' Kónva N{ár1!es (ón\'a

ttjDrc 'ninden év i.nUáriában

adijk át Ba.osay,krrÓ (1900

11]8{l)szülelésnapia, illlLlár 1.4 e

IlktlNihí'jl Á7 idei k]1iin1l1ll]l

l(]k k0Zös klál1itása niárclus

kóZt]pöig látogathalt] J sZcnt

t'ld|u Balcsay AlúZÚLlulban


Közelharc az egészségügyért

Tiltakozo me8mozdulá$k zay'ot|aka hét vé8én

az or.2áenagyvárosaiban az e8é5zségú8y tr.

Vénytervezet' á Boc kormány és Tra an Básesc!

á lamíó e]len' l eive Raed AraÍat'a szaktáÍca

napokba. emondott éllaml tkárhelyettese

mellett' A szombat esti bukarestl tÚntetések

elószakba torkol lak' a részvevók - futballszUr

ko Ók'valamint a szé]sŐsé8€sen nac onahsta

Ú]Jobboldalszervezet s2 Ínpat zánsa Össze

csaptak acsendóíÓkkel' UtÓbbEk krzütÓbben

5úlyosan megsérú|tek' minte8y halminc lÜn|e-

trte Őálíiottak' Básescu Utasítására Rth Lás2ló

egészsé8ü8yi m niszt€rvisszavonta a krzv]tára

l||

.r&6&Bcul.nndásál Bra',.dtc(


iom.a! ló't ái b(g.

Ab ^ 4..nd!i*y |öl.

éü!6düi..E nistr löbb nsry

8düo!!i ó! lfulruúren ' njr

dór áz ö@{l n{. ló3idiE i3

á súdlsL N6m d lalhdlá o

BlúdÉ Rillj Láetd.d''

'' u .aá''aioAyi igabábt

mú.tmI'.r4yfufu'

z!d(.&mm!!ló.!zd!áldá6

?,Á.iói{ i! khíóú 'óú eÚ'éE

ló.hl6ídóúrrolü'q€dÉlJ

q!'@d'ü.d( l'.l'Eioa[ u

Delsnl.6troÚb@&Ít

.unbr'tú.ftlutgqda

d8üayi l{M álllmlilLólh8_

lldl'i p.dll}ól ! núL Éb

d&ekd' uly3n'kkf távozósm

dulnlól'

l0ílolók 3 n'p Ío

^

c{N6Íl.!álol!.lá i4 naid

ük'l. *ázE.FbbléÉ

3ú1vN8élu]dmkds%nvedétr'

áFlúr' Több.i fu83ó.übk !

:d3óblnlirdre'üÍiLel'

l@do'l'Kulonbcn3M'ó6áAd

|||

^

nnrdót ll!.u |.mndí!át k róBr.ha|(

láb..áo.x luo.lúyl l!8i á!

l*lóiá i{ a. Múq á

cmdó & Mdród.ln' ^!d ÍzF

khd& lllol..lt dz d!ruÉ.

vói6 köálls' 0z i0.ld€nek m'

sló Ál bh!.lollol n!! 6q€dály

trdltúli lllnblámn váld É&vé'

tel'kómdhrbo.llá&Elrfut

rú6bMá Ü'.ako. dbr._

dobl' Éldíul l r'ndíoD ar

fulloodnl. NoÚ DEd. Úi

b€n hol 4n &yebr' Eak

*nh.nim4nÚzdllóelbiul

br:árinedfuÉeul

d'h.r ldl l bór.l ó. íy!&

diid( 6 Íáalókü .ndd.á' &

ómzömiá!áld|.zaló lóNány

ddd6rb'.nllJbónazulÉi

N sqoör qub' ldúüe

&JáÚa . tmmAny dr D

latr ÁIlÁí ! loílol&lk ü!yá.

4&zé4üpi rlrbfuógál

kl kidolpatr lól

sdálmi iúÉnók 'opzbóly h'lli|á.dB'

bkfu á!.lstu& a ró.%

b dbMi áz éú.Báplly É'

ímm'ál' hddl Í%liilo 0 islM

lqimdsalmszulnúrddit,

házák' em ! hdzloÚ@k, !8m

lámo&lja az ÁlAzá(b0n 16!

vezdt ván@Átorll & .ho!y

b eÉi!d. ! joLokll .iáa.

3dgú9iEndffÉl.'íllápl

ldun4nálllmló,.kia

ndó'xkrb' n'irmdl{.íI

'mo'dr!e

d8y bldlzló! tlld

vszls a ÚNáiy v1eahlvl6óI'

zdób kfudllg . loáll.ó bvóbb

i4i' dl'wni sz qó6'jfuúryi

ágazI iobuú.óíir bhíótá'


Kenesztek a megbékélés reményében

!j | ,ir ! ,,.jn,..tai e[

a


náyal az épiilelluhidoios' 3

$pcrc6 mqdlddb !z üjon.

brenhlÁlTávllyBzépko

bebsn zaib ha€onlókdpp€tr

bn Áro cionááun bneibd

és az apdetrubjdonB 4ybá2

léL lbsa ezeLd ! jelLJpekél

d tlje*n' ! pé €kL eaddsn

v.urssldhazBPeE3jd &

ú1, Logy helvezh el ó Á ecyel,

msgú'ull gimnázjum &zak]

d l áLdís( 3z ú]onnan Íclüiilo

a jdstrldvókst' Áz dBó ksrcs}

ldzmdnybsn ajld nunkához'

íenaszékelyldldésázegbz

€Mólyi nagyasdg üiiivij]oton

dnkorniryali kdovi6cLó a i.L

leÉzb li, bogy éz il ú3ág meg

la ja a kÍszlóny dllék.kcl

önkonáoyzd ré&éúl o lelüii

l& pfuÉkddd&e ij bletr áz

t1' kileÉzYe reméryé|' hqy az

üi eárny eaddBá€l a

'negbé

m3kqdbbinézdbÉr6'éB

!án' 3 3jnnózium bÚindB

8'jká lelúiilotr wlálybrmok

eryikÉnekfuldBlud!ánhqy

holy.zfuo uláo kil.jblb: rcx

épúlet üirászúbló8Al' Pdm l'

bor a l.]újilás] nunki lalok B

ZdóÉ pedig Lá|ál addl hrgy

TaoÁs (Ámly' a bblikus láú

k eitdb' Ez i5!olíól' onnal

daDNaldiá'' ahÍ n&ok B k'j.

ds a munkálkodás' 3zokdlia.

gdig lsgünk az igaznak a jd-

eolgá'é3dkdEludlreic6*

ig lshol m egyúl ólni ds ibról

lya lslüjilásán.k ozon üo]só'

íködtr'lqél!Lú]ídlsbódló

m' Egya k.íékbén néP %i

ló Íel6t jeLzik, mi Yon aan b!

32 .]iilját'jk .bódlóje Á 3inná

Ziun lélúiláBa mcyrÁszl be

jav ásóDlk ! bdeiez&e aZud.


Tan u l mányútra készÜ l nek

a szentsimoni

K0r3z0t'ú p.óbaterem

ben gyakofoIhalnák á

rsikszentBlmoni kis Íúvósok'

pénleken u8yanis ünnepélyes

kerel€k között avatták

iel a modern, hangszigetelt

próbalerm€t' Fábián László

polgárme8ter szorinl' bár a

prób8terem átadósánál tör'

ténlek nagyobb megvalósi'

táBok a köz8ógbsn' ez mégis

kimaga8ló eredményn€k szá_

[lil, hiGzen s€m 8em

felc8lkon ninc8 ^lcsikon. hozzá mérhe-

fÚvósok

tó' ,'A jo Írunkához ió csapol,

ió he1yi3óg kell, igy ledezhe_

lók lela Iehetségek is'-han!_

súlyozla a lelepÜlés e1ó1já.ói..

aki ugyanakkor b€ielenlet_

te' hogy a zenekar tagial idén

lengyelországi lanulglányúton

vehetnBk részt a helyi tanáo8

jóvoltábóL'

A megyei lanács 8ajtójro_

dáiának közl€ménye szerint

a próbátsrem helyi' m€gyei

é3 ko.mányzali ö36zelogfu ból

iölt lólre' ] l ] Rögtönrött élóadás a szila8vágás ütán


Ahol mindenki egyforma

-

'.:{

I

I

I

I

\'


hdrcnlzd7,n vou6k .ód. 'Ez

á mid.zllnyuík 6Ay lél' hog

hogy Yoniok olFn l'dauáhl

a úmdd.nM ÚEy óEzuk,

dá3 '|m4ol&l óhhu. Ázt b

eiuerddllíEddmú4

Tudja

3é€vanaáo.ererbd!

kó@r, mi ni.en rjifu M&

a fíitéskÓltségeket?

?

ntiLRditJt|bmTJgyÚhe{.eByron$€ÉrofthoMfiebr

!éít Bdr d/' hoAy ludiaru!

kguó l llkb úlÁla mi riÁ[d.

idós6bb,6[lyJálö hono8.k

ak dB@y hllvd' láíd' Id'

apóümp!.4mhN|hral'.Az

elydhn j'j doloÍ . Íy.merol

ho bn á TdbÉ'ünn€pd3 !d'

háid i lebr ú ldbr !ri.

b4éláNrioil'dbboll4l.l-

Á

'ebnh!óL

kdz[l tóbbo !l'

pá'dáÜl - ú {n' h. lálág'd'

e€ELdthoungok,é!mó!

iéo eg6z lolyL ok ropg3z

wlksdell lédi' lhn0r icbtrbg

.8alÁdj!' gyun!t!i v3!nak'

Iék6t 0án. kónny !í jBhnti

3 3zülónsk, ho8y ll.yal|6i oda'

LáádaNrd idnúnr' ndgyol

L' á lÉúsl üli' 3 ! l8i€nd

ddMuIanLó6'ób. |u|, ból

dlmórysk' ludunl ólynA!úl'

áh09 lahsl' lqlüíl ryhid'


Árokat az sMs-eket jelenteljül meg' esetenként Íóvidítve' amelyek

kÖzölhetó n}€lven íÍódtak' személyiségi jogokat nem séítenek. a köz

íigyelmére érdemesek. szerkeszlőségÚnk nem vá]tal Íelelősséget az

üzen etek ta Íta lmá ért' a lüldók teleíonyá mait nem ie8}ezÚk '

Akarácsony szent Ünnepek a kaháVala 8yermekotthonokból

k keÍÜ tÍiataloknak egy csa ád aseslet' LjnnepélytszeíVezett a Re

npnyAdp'tv;_y 4 P"1el J Álap Í.alnz. Tl'a llléd. d h. o l

no .he' -| n'Pg(7e'\ó7n F ezt az "lTérl opl €d7dég'P el'le e|'

len estét,arninern jÖhetelt Vo na létr€ szponzoroksegi|sége nélkU '

EzÚton szeretnénk kÖszonetel rnondan a Cslkszereda Polgármes.

teÍ N Vata nak. a ComrnunitasA apitványnak Dr. VerestóyAttila

A apilványnak és a tÖbbi támogalónak nagy elkú segítségükófi'

2m ért lrálás2k Vap! nk

T$zte t lsÍneíetlenlA]anuár 12 én rneglelent sMs Íovatban ]elzeit

problémák tisztázásaérdekében - a2011 eséVben betiltott inÍlu.

enza ellenivédóoltások ésesetle8eshalálesetek Váma' ÍoÍdul

jon a Me8yei EgészségÜgy] lga2gatÓsá8hoz. Ínelynek hatáskorébe

tartoznak Tlvteletlel.

'méiTiináGrnal-nezErr€ffi r

D=Úd'ffi

Egés2ségbiztosÍtási PénaáÍ

T szte t Borboly csaba ÚÍ N€m tudoín rnennyiÍe tarloz k a hatás.

kÖrébe ez a iéma' de meg szeÍelném kéídezn, hogyaz Ónkoí'

nánylalno| Var.e ogde'/e-_ aúlel 'd1"1 c\lllalo7u_},

'ern!!lll alóldlho7' n 'elsaiál s7er1r' /Iáolónt van' es Vdrdé.

hu]lod1Jlll/ Un olal Tes'ele óvé alatí}an'' KÖs7Ö' o l

tcy !/enl;inaéimlJ6Í;íélFdli-

lÚiért van az. hogy 2 kávona thi skolában az l-ivovtá]yosianulók

egy helyíe ÖsszeÜlnek és a lÖbbr tanulókat számba seveszik'

Ezt aztán.'osszetartás': l\'4indenkiÍe oda kellene f i8ye1ni' legalább

e8ykrc$l Lsmeg holzále9em:a 7_8' ovlályosoknal lÉebbek'

dl 5 os/lalyosoknál nagyobbak gabad a telefonl hoído4ák a

suliba?l

Én nem tudom' hogy léte2ik. az emberék s0% át minimál

béííel alkalmazzák' Ha valaki a. mit lehet tenni ellene.


l\0

1td

lu

t6

uötiflHfiEit'i

úllÍhjo 4úlÚrL&lo&'ú.|

ra{'í' 2012' január tó.

t a apitva l.r. .ben


MegbeszéIést tartottak

a beiskolázási tervrtíl

A2Ot2-20B.as be

a megyei tanÍelÚ8ye ó'

-_

&á@'Iód!-

ldvátblF*hállm'llmJí.|\

Mqid.ruk, ioB id Md s.

úLv mdu M ' hfuo lmdfu &

om* dókóMíw e,z.l idvó

nrdr'].ifudv@ú

Ís|uBdó!é8 Wé|ók E b!

ífunre'iiB€'ó, lb ád('.ól

^lÉr

bae-ó'niÚgaDklcho',-ó'

6*lblB FídábÁl eí !h..

Bi bn la6lJhoz IáDsl' 32 s|ó.

hÁ.ok gu Í uqFnis a 3o{s

lól!ám fuldl már bmA 6l&

endóá ! di&@ l@&i'rdái

@tÁlyidi'á!áMealüöó

'&

len b'lfra á ebd.

knal llál.Idó 23 dlál lll röu Ápktol.

@h@sbyddJ4dd'ol

E.m ís4 a]@dn ka'm[

rd,épidohiblJ€l',nnn$'

Minl.u h€&d ÍrdÉl1&

ol m'hílák' g kúlfub4Br

nÚg o{i' aEa 0n!

(Jd!& sly3zdk€!' éüól '.on-

un dönlén.L D&id'

toltinlddbenllll!..rdlálw

^ 'akor

.rryáhyilül.nbsevanb'

rlltMr&d- r6dorffi

02úÉrl at ta

o7*rlrtr/,

o727-ArIÁ


VaIószínű Ieg leál l Ítják

az oltáskampányt

Va ószínŰlegvégleg leá ítja az egészsé8Ú8yl

mln sztériL]m a 20lt-20l2.es szezoná]is lnÍ U_

enza elleni oltáskampá.yt' mi!ián kidelÜlt' ho8y

az o IÓanyagoN naay Íésze a2 e8y k vÍustorzs

ellen nem nyúÍ ÍnegÍelelóvédeltséget Haí8ltá

me8yében Vé hetÓen csak nagyon kevesen va8y

senk nemkapottezekbÖ aVá]


Megalakult az EMNP székelyudvarhelyi szervezete

nénlek.n lanuá. 13_án lár_

Ptona atáiutó svútését az

l Erdélyi Magyar NéppáIt

székelyudvalhelyi szervozetB:

á páIl váro8i szervezetének ideiglen€8'

xG8uth Lajm utoa 10.

szám 8latli székhelyén hétlótól

mütörtökig van 8zolgálal'

A 13'ai alakuló ülés€n dr' Zakariás

Zalán orvos_vállalkozó|

választották meg az EMNP he-

]y' szervezetének elnókéül. A

párt 8zékelyüdvaÍhelyi vezetó_

ségénok m€gválasztÁsa az or-

8zágo3 kongr*szüson tiirténik

majd - mondta el lapuDknák dr

zakariás za]áD' hozzáÍrjzvén, a

helyi 8zervezéi célkitúz&einBk

rnegtárgyalásáIa a jővóben ketüI

Ímjd 3o. _ Az EMNP a civ'l szer_

vezódés kérdé3eibon politikai

képviGelóje kiván lenni a2 Erdé

lyi Magyar Nemzeti lanácsnak

mondta á helyi néppárt elnöke'

Áz EMNP székelyudvarhelyi

Bzerv€zetének ideiglen€8en Tókés

László európai parlamenti

képvbelö Ko$uth Lajos utoa 20'

3zám alatti imdáia ad otthont, a

párt h€]yi 8zerveze|e ugyanis a

napokban n}nijrja majd be székhelyigénylését

a po]gármeste.i

hivalalhoz' Á Kossuth ulcaiiro'

dábán hélfótól osülijrtőkig .eg

Pel 9 és délután 4 órakdzi'ttvan

ügyiélszolgálát. ÍK. E.}


Nagyváradort jiirt New York a ;rnr volt

korntányzója


á'l.dilhákEí.codonlllóllnol9lÍ''lu,ldlálóá'

*ú|koi otl a po g'mElel b!léd' dízt a e é! ry iÍFn

3á'd:u lel|el lip'ó r.bnák J. éÍé é]l_!HÉm á. *én{éló'

EmÉ.elLn-

M i ena É üldúr '.dl'' d. rál *ltí ,.rd rF

r*Er hó'úBL ób ni'i:olr a umr tM [É MJ

Az "&! i.m lóBálj ó ak m' @úÍla ] hoB löbbol

í!]á'dmP !á*Joli $y lrHÉ.iglli! msr.hln sz.í

gíA.tl' lalu.ldén látt "E ''' "ül.l MoeMa

^

on!ásrrclÉn4.n. ál s' Na'.h Eoil' ah]u máilkÍ!

'éló

íÍdíóhhEl idáBelonn.9|( g:rcftáéÍl|

Mld(Áném a Fai'' pobá'mliélt lroB á

'l, ogY.bcn

Él'nil inLa' ftíl an' v&b.@ a ll]'6 lönbiá!'

nál nú ré9 álEt& as ni.lí E dal\Ur d.b'efri

Tl!ío|1i |BházihLo5 miPY|ed] h:rem6|nád ha

Dre' ftm lrÍaásátló' aí h 6Brer a dt( h{lvkén

l,!.i'E8Jrffináh.n!azEnlqthamiiddmp

neui pufulkal . git L n'apn 'íw56 adMrl M ód cgt

J'áhrboúdunrléláho]Dá6z0' némádnar.ásn]l'lfum

B'óho B' ó hoL laon rapn smhlrel sm le|rel .. Es fu v. va Íul |iuk be bo' szen||é|et 9zÚllélet hr hiobb obl

ul!l. ]ncÍl am'r8y a.eÉdulihcl' alÚlmúd.nl léhél

Í!-le|l @&lmd.lI H. táslllólna{ lész . €{ 9ftá'

É .M$ra1 arrd mÉí mm id'ár ál aelE|' álümr r'

vol 6.áE'DBor é5 k W|laL F oa:) l(éÍd!n én

álkót fr é t'éné 9o.llE ái? Kéidém riléd tDr h

holy á lánorulólmál ád]áN' n l'd ryiíilél&l lúigk 4y

'4én'lóhoPah.J6'de.óbMálB*A(.n.}.R


ffi }ili!@Fn0'lri'li!íl02óó'lóu!1

'nBit]í.N

er

o

I

f

rr

latlö,2012 iánÜáÍlo' lll.evtolyam'9'9zám

f

o

Ir

ll


FéI reértett szabálytalan parkolás

Egy hete lépétt éívénybe és sok oko_

zott agye€yószentm

'élreérlést

k Ós parkolás szabá yzat

mÓdosulása M nt ismeretes. a változás abbaná l

hogy hétkÖznapokon re€8e 8 és este 8 szomba

|onaés 14 óía kÓzÓtt s me8bil]ncs€llk at losban

parko ó kocakat sokan ezt ÚgyéÍtelmezték'

hogy a fizetéses palkolás idótartama hosszabbo

dott A city Park ng iletékese pontosÍt'

tómpmt.nlÜbryolcieva

blblon vilÁÍ&' holy nil i3

iés' Öt u*.fulhMúa0 vá

mk F*olób3yol - modla él

gyeryydDoítmlllóJ v.zd'

t 3 órdil r!ll p lolöb!yel

ódl mn (udnlk jqyd vrll&

lo.fu pafubrd ló[liú a'

biljml'úl d.. ó.ri' ffi

bÚm Fdú 3r. ón kdl'

!!!!s!!-!!e!4!!!I.

n do!b.í pdtloláé mm lzl

blsnn how 6ly áüd á Ii'íá'

pfutolói'g nalkul Mn.m ul'

oneddl[N..mgá'l.jú

dilh' kgphd whrihqlÁ8l io

8$hvdíyl, ley !d0rl !óm hival

||l D Áá uun ar z br r!ÍárbÍh.s€'t akltlltotlhály.n pá o|

bélolBkmknqymhóBágM

Lznéqb. v.ló oüutíl, táÚ

labbról letrá gyál4olniur' D. é|nn vn.á.z.ngédhhy.

qél, m lo.l!l'! !l ! vdób'n

Íkr. biliDc! lo.0l' E' löbb

nbdcít1 uámrlidl a2ld:

ve' iÉyb, 'r* rúg&

ór& *3y tr&pi p..!oldb!Fl

vá.Ár']ür n!g' p6ÓB lgy áz

endéún hürödö irodÁban

bd!F*olóórn6mludhdtia'

hog áz áÜld tub doid& neg


At l0 lll\l l, ;] lrldrpcst Bp ,i. t e pt '

+


fuo*atazs s'etet ieleítetj0k ínég' esetenként róvidÍtve. arnélyÉl

lrzdhetó nyelwn í,ódlal' vemélyisé8i jogokat nem sérteíPk' a kÖz

íi$ElméÍe éÍdemesék' sreíkesíóségÚnk nem vállal Íélelősségel al

il.énete* taÍtalmáért' a l0ldók teLlonszámait nem ie$/ez2ül'

Elnézést.amiért kissé rnegkésVe gratU lálok RokalyJózseítanár

úrnak a kjtüntetó díszpolgársá8hoz. azt kíVánoÍn

neki. hogy majdaniemlékene jusson egykorikiváló

elödje' dr' Fejér DáVid hihetetlenÜl megalázott. megcsúíolt

em|éke sorsáÍa'az utolsó huszonvalahány éVny l

egymást kÖVetó' VáltÓ Városvezetóink''ióVoltából':

ffi

A nagy pénzeket enyúl]ák az Úttakarításokra' deegy

normá|lsgépei nem vesznek b€ló|e legalább' Most is

két ember dobálja |apáttala homokot az országúton.

néha akkorákatdobnak le. mintegy Veder ha idóben

nem veszed észre. rsszetÖrÖd az autódat' holaz útra

dobják. holaz elhaladó autó elejére' Hihetetlen. milyen

lemaradott társaság. HolélÚnk mi' 30 éWelezelótt is

ugyanezzela rnódszeíel tÖkÖltek I Persze kellenek a

rni]ló eurók, de hogy be sÍektessenek be]óle' azt rnár

nem'..lÓlvan ez Gya román popornakl!!!

lTótakártró-- -

Nagy vitákat kavar a kóborkutya probléma. nagyon szeretem

a kutyákat' de nem tartok kutyái' mertnem tudnék

neki megfeIeló krÍÜlményeket biztosítani. Annak'

ho8yaz utcántartsak é9 etessek egy kutyát annak semmiérte]me

sern lenne' Ugy érzem, hogy az állatszeretetünk

ÍitogtatásáVal elfeledkezÜ nk arról' ho8y rnagatehetetlen

és beteg embeÍek' Öre8ek és gyerekek' is Vannak'

lgaz' óket nemakarjáksem ivartalanítan sem elaltatni'

cMkszépencsendesenhagyjakéhenhalniVagy meg-

Íagynl'..' pedl8 óksenklt sem sebeilek me8.'.

Talán elószÖr me8 kéne á llapitanl a lontossá8l soríen.

det'és. bár a kutya az ember le8jobbbarátja tudom'

'rem kellene a kutyákat az enbere|,e|é helyez_|

ffi


Etőlzakba torkolltak ar eqélziégüqyi Íéfom elleni bukaÍesti tüntetések

,,Dzsihád'' Arafatért

jo$ft]'a lnÁsulÍ J'üDru!


,,Dzsi hádot'' h i rdettek Arafatért

l íasJ p'bnd d qi!u4i9

D{'ó.edd a{J!|iú'! th'i

1! d&k A Bn 3 fuún ho

dw qn*BBi b ll1.ftel

kl snb!íl d{.ddrcroó8 níÍ

dslqdrcjul!űpthmMi

re5úá&l}{exohl*fuin&

lÚ}J 4tÍ)tdtL Ncn 6]üpidh

iHdrhu!n llgrÉDllk6rc

fuúikúqól&8üyn0l1Ú

vleloh B 9g.d3ú9i

Mly'voúbrbimtgmFbbn

'osa'

khdó* e !üf4Á* €h l a

midrül b.k&m aiLohd ó q'

lqd' s!óók]. fií]d a rehoÜ

iórörH 'E4ddy üdide'

ldldiíh&'PF{'dmlfuD

3Étsk'{ Íl Ü'íhs Í Nn

qd q&d$Bi ú(l JLr'i

hrfulrlBi podjful r DÚt jlti

mi]d qséti* ' Eed$ e

".s" " i".-ú" ' ! '&'*s!

kJ6bÜe!k!&lb€c&l

8.zddőel{Hlren4!ídóÍ

nflon d lóÍhüeo.polje Td'

ns'ó'utáht Mr!úki l.Í*

8don'Áfu'ei$í&ooííbk

bábáíJ hdÍ G !.rc'ó

]Í k' Áurl Moúi '@hyi l!gd&{! ftDd

P&o||iPro{r*i.n'c@tsjll

blJt !eid64'djú'!}ór

grkrnqosdd'ndhl'ú !ú'

sJsc$nNoübN !DaaPú

(Uj JoLsl&j] vinFl]úroii c Áz

lóúygánúddbcLlPá bk

endó6i3 fuldkF J Ú'ií n r

Ále{slolyonú@Ü!!s!á.

úúon _ ajbtr* lledó íinPi

Blbdtl o'&e| dd 9ün

$'ftt E4r ldmon' dd&í !

rnóiBeoMAobobl}J

!4ne!j r.gmldq6í Íij!L& !

bre' fufu! Éu&L l lhldók

lnJÉi ' {rhn6 A. Bochbbá

.nd&o o dmon tui& eEb.

tír lÍo(4rmbií!uq&'

!gu$i lón6/!t1ql dloű ' re

oe4k lDebt, pliiuj],g fuíi

UnÚ (UsL) r@'ói leMÜltful

4rl|o'í''cgün aPühn{'

b!bú|u'ÜldgFliiLLhdE

lblLnaibús&ílbJJfit

Bn6F]'tu&tJ'ud&tiF/t

Üselb . ob' !iú( q4a!t

É 4 6k dlblb ftl fui k fj

q&íaBisfubndgáldk'

ddgodt jq'.íil' ú6d nj úd.

j&lúld[e'JíiRill] u'lóni

úfuÍ ul+ éh !{E L fu'ldt

B.so.e&!búrd lirí

93.$ & cdlozies6ő*ü9

ffomiál' holot zfut a iedBi

md*Ífos4rnúbdil'"liíejLr

rD!bÚbr'*Í|h..baopl.

5ma@MnreÍó$l31b'í.nú

mBlji { toaóo t(@tr !Jb.

hP&'J'Ú]óí|lúis!3gú4

i dl3dtr a ]&d{i {{{tlgüg!

bhJínoú@l3J 04á

hqllb&tr!i@ne'tút'6p'

eDdóÍórébd l.3sP Ei!t!

q ó] qaalsÚgyi jogqMl lldol

pdíd. ÜdÉo en k9 vó r

lúBós{i ru &rck í D46o

í'edl^l'mlí'íó€'úÍiliF

8donB & É6é*dt hbtr u lsa-

*dít lsnt & q6trk' ! "'ó3l&

Fbd.LrB h4tstuJ trn fk


Plágiummal gyanúsítjákaz

oÍvoll es gyó9y'z€]észeti egyetem r€ktorát é5helyetteséÍ

Ujabb botrány a MOGYE-n

ldóiü*c]j6.ik?.o|Éc n.opdo ! G

P :,rii:iriil l

vL|ioFiJjlJ|!?iIL!I4

sÚJj ! ó pó r\ unü]$ lünlt

JÍji H t L 5El ü stD

tu !a/t'it!r} .m N' nq!i kn

!!É$'hkndiiiv|!!UD

(]N^ID.]U)!üo|iltn 0e

(o!úol! eluta'Ília a vádakal

V{nj]. w ó !$ * ejnqoG !. ]

v sd. , i D$ hPibtri i dis !

MoGY!'.nírus| íind dónré5

lddd' ú 4'dqD.! !s! !l|

ü L'

'.l Í d. reg ins

' 'tLÚo

|Ú(]t!(]' ]9 ttu rld' Lj

kni óúid' Á, u' rcnJl o['d]

.ythi!( Á joe4b i nio[ h

]k ooün dú6iji ! !ld'L

fuÉ.ü{lLl Lij{Laa^/4*q

'u\ok ú rLlü üJl.]Jógslbj

k4ljd!€]ot$üq!'.oDl


Az utco hangja

ncgód ,@a@nbr4,14dn.

iql9kúrcffih i@1j qqqejóL

kdúfu Mqv!ó'úi.ra, ífu4'

funú @ rgez4!Üj| rl|dcfuó'i

fu,anqqór6aa'xeiFéfuq 6

ftóarlgdcblnqdÜúúÚ

F)fraqBesé4 d94F)éd

ev"1&lhM'edfuhdbhl

o hcrtpt t.dhq a n?qtuh

gfulknÓjdM Aüdno@baa

núkrPbj.drqn fuÚ@

lN4kéFawrkhqrd ü.9&'

ségiyiWúlylEvtlyB90nnú.uqorúar!ehÚÚÚ

b

rtd,kgdeAbhqnakqlqlúbér

daEnÚ,haq o Jea.nó rfu'a'

Nftgd*tsós.q'Fdribrchhb

bN'aa.fufuk4fu6Ékp1k

Azehúnape@ddonMtsddo

r49e a qq+qnóryldt b'|ohBz

el Íeü Bif Í u d r ób a bpian

ú1Úkórydh?h4d9údqt

nqdnré4b anÚ]ó'4]9óhd

fuzÓ úh, ftnfkal n4 lyna

i! td daa b, I n & Í, raE. a na

]óúlhlú9d9ddúQrpdbEq

QbaEbb?]ild)dn.qizd1)Ahr

eq!óh i! úü dú kÚlí d 4|

i9h6s4eirkh.lú.aaw,úr


Bih.] megyébe látogatott l'|ew Yoll állam volt koÍmányzój.

Pataki az önrendelkezés melle

I?.men\!5óbreM t

't ry.llú*d rkdq úFúdL

lllelnc!!l.B'r!rN$yd

fulÁbdD'ái^ít

üBFld óvLlúüúÍEtnP

rujd o


EMNP: újabb két

fiólszervezet alakult

l, é7tl'vádÍh.lven ál'kült més bén

lf reken az rráe]yi uagv* űppin

(EMNP) €lsó hárÓm9éki szdd.l.'

PaPP Elód, e EMNP s#kél}t'ldj ré

giókoordináton' az alakuló gyűlés el

nöke lörténelmi Pillanatnak nevele

e eseDén}'t' a jóÉ eskijszünls

"Mi

€2éd szóvetkeztúnL és hiszüík ben

íe' hogy sikerre visszük e úgy€t,

ámelyért vitorlát bontÓttunk" - log5]_

reolt' Aúiít Ba1ázs Átti1á újonnan

r.gválasztolt elrók io8almazotl' a

PáÍgeFezet legfontosabb leladala a

csaPaléPités' Pén|ckeb a]aldl heg &

EMNP skkelFdvarhelyi szeNezete

is' meIynek élére ZaLar'ás Zollá! oF

vo$vóllalkozót választoÍák úe8 a

!észlvevók' A ].gfiatllább na8yír

pád he1yi sz.rv.Zele a naPokb.í

nyújtjá be saját sEklrelyi8énylési kérését

a szék.lFdva.helyi Pl8ámes


Antal: elenyésző

a megyeitámogatás

l várcsok költséglclcscból elenyé.

,{ sz5 le9t te9 ki J megyel ön-koÍ

nán}%t támogatása _ nehezményezte

AntalÁJpád's€psiszenlgyórgypol_

gármestere rámutatott' a megyei

ónko@e}zl álta] az év élején stt

osztott tóbb minl 12 millió lej 87 sázáléka

a kö^é8ekn€k jutott' e öt

Kovása megyei \dJos ószkóll*g

vétésébr a heg}ti lámo8alás l€löbb

3 sázálek sePsistnt8yörgy 566 itl

]ejt kapott a me9ei önkolmán}%ttól,

ugyáiainÉ' min! példáll Ubn kö,

ség' Ántár Árpád he8súlyorlá' Barót

eÉÉben is aÍáíyáiban elenyészó a

me8}d !ámogátás' gért tnÓídúGi'

Dált a bÜóE Polgámresleí én hogy

'

a érdóvidéki váms aEn nem fejló'

dik' meÍt ! hárcmszéki öÍlo.Íúny'

attól nen kaP €lég Énzt. d

ról b6ámoltlnk' N.gy ktván' ^mint BÜót

Polgármester. a háromszék ónko.'

mán}%t jaíuári ülése elótt iguágta'

lanDak nevezte a megyei óíkormány

zt PéüÓsáásko. a]kámazott kitéri_

ufuendstrél' és dt javasolb' hogy a

lako9k számlának és a tél.püIés b.lte

.úle!ének fuggvényéb.n oskik sat a

támogatáskát' Antal ÁrPád salint

ez a módsrr nem lcnnc méltányos

me.! sePsisenlgyötgy kapÓá á legna

gyÓbb ó$zeget' hiszen ebben a város

bán él a megye lakossá8áDal 28 sz'a'

léka Na3} István ko.óbban átá hilta

i.l a figyelm€t' bo8y í, .lmúlt nyoL

évben Barót egyeden vasát seo kaPott

á me8yei tanácslól kija.8i Utakn és

örsB'égéb€n nyolcsbr keve*bb tá

nog.tásbÚ voll réyf,. minl a köL

nyezó kózÉBeknek' t B. l(. B.


A közigazgatási bílósághoz Íordult Valentin lona;Cu

'I,lye lvh á b olúziW' aza l p refe ktus

Íovlsiill lGYl - Á kö"igazgatási bIrósá8

ho' fordult Koldsha me8)€ áPrcfektusa va'

lentin Ionalcu (kéPünkón)' m€í úgy !éli' töc

vén}telen a *Psisrlneyörgyi pol8ámstéri hi

val.l b€jár.tání találhátó láblá' mirtl @n .lsó

hely.n sErepel e intézmény mag'lr m€gn€ve_

zése' Ionascu a serlj &aiónak adott ryütkoá_

úb úgy fogá]rn&'tt' a me8ye

"Ko!'ávna

sepsistntgyiirgy municíPium - PolÉmest€ri

Hivátal'' feliÍatot elóször lomiin nyel@ kellett

voln. feltüntehi a úblán' emián á pref.ktúÉ

elótte*n felgólltást küldótt a megyeszékh€lyi

önkományatnaL ho8y tartgák be a nyelvhas}

nálátÉ rcnatkozó töNény€s elóirásoka| és .sák

azt kóv.tóen fÓrdult a bííósÁghoz' Rámutátott:

d éíéíyes jo8saM]yok ahpján elósór a ál

lam nyelvén, tehát románul kell felqtozni'

oajd csak @u'án szeiep.lhet a kjsebbségek

nyehén ít3fo8almatt íélinl a lál'lákon'

Amint aról mi is besámoltun}' a magy!.ell€_

nes kilohanásaüól ismeí vá]éntnr bnáq.u

.lPrefektus ta!.]y en sólItotta fel a s€Psistnt

gyö.gyi önkomán}átot' hogy á hivatalos leve'

lei fejlécében ne használja a magyar Dyelvel' Késóbb

a hárcmszéki Dagáíceg.]dez intéktt le

vclében azt kéíe' bogy kóztéÍi reklámtábláikon

va szólilotta fel i kereskedeLíi iíÍsasá8okzt a

.onán nyelv h$znáLtála. A iogsabíy szerint

közle.üleh mindent köle]eó .ománd is fel'

iBtozni. Anta] ÁrPá4 sepsiszntgyó.gy PotgáJ

niest€íe kodbban elnondta, az llpreíektus és a

komáíyhivátal jo8fuai íolyo.losÚ rosszin_

dulatrjón félrenógyÜüzák ó tónény€k t' és áI

kölclem nlooon ha\/nó]ják a rcmán nyehel lándo hJdjJdol folrJlnÁ á mJs\J írl JlÓ"

Ion4(u {/ 550_6.amú jogszbJ'n hn?llo/ ellen' llfi0l|l$


ltiú'iígi és kultu1álk Íend€zvénysolozatokat teru€znek lá]omszéken

El ményfü rdő Szentgyörgyön

l den clkl7dú $ \JÍhd,(n be F í.',


$ÍKszEREDA - Meqúiult a katolikus fó9imnázium

Keresztekkel

a megbékélésér

Ü l]]il.::;],:i"i ]:i il;il]'l:]]],[l'ii]lii'']]

+}hvr{'!aL!!.D!!jx'úJqjÚ$P!

íÍb4sol Vt ól krc'tkl id'./ d

íBk údsd ÍeeeD ts bd!ryd üionúi€l'

mükdoj fu

! ldÚld' !üi]ó Á nsl ídon

hlhaldrfili'i.nDmosu'

!JIb6it.Pd€léztr'.'J'?rml

si!4losÜeoful d'üoilidld

Á." G..-.'ii',--. b - d- " '-";.l

i{t'' nqd krc! 0Ua lih 'jJqóúÍ

Nüdbe( Vdlrh 'AhoB fu Ú !9l

n{l1krcyfubí' hi i 4dúk isq ks

q Bn ' ijóle 1s*PDd!itr rcL1

qrü' .ii ! óP[or ' íqJnetr

A?dskÉndEigdTbo!Feh& b

'oú'

!n 9r nkn l dlúttÚú ajü nufu

hoolsl[l}íijbd[€s,d&l}jú{|á

a3 hij*.s. fubP ÁPd blo


A' Ent T Íészvevőket a Bék€m€n€tte, az MPP a szék€Iyíöldön demonltál

'zállít

Szimpátiatüntetés Orbán mellett

'tpÍhftj*^h

i" dbt ",.

úiD!rudighóslÉ&!s'í

^

óLe.8údJ, 'M{F@l'jg!

"Áz t''F'6 bdwLk dBt8b"

Llb knL dt' s dcnolsttó

$&Üdelúrnwsq!úggl

alje úL@tbf _ lDmnd! ]

MlÉP dsok ü *rül! nry&

k4gÚnrikBl cej&lLdld&ni'

rcot*eLó$4.ts1$J"i!trkl

l.lll8mdq Mhbn ó'jidl' .'!9'

serch' d aíd: jsnúr n .rc

láqéíli'] !'l@mb ibór6

Ü&ln 6 í s'kol'6ldj gjML 0

it!i&ú!jál vi9mckmFkd

(^ ÚlbLi dj s tr]) Á &]gmsc

'á|M@'H'l4mPúp&Jfu

31d&nofubtr'lúfukai.t

.l ijBd(4&n' bjeüd hdD|

'tL

!L! & ieó'ih' fu $' &}

p'Ídí' ú!ú & 4DlljJk a bú

k'| Ddriiq4ho mqjdq]ó M

tug&41]iaLlhnigrn[iPF^

htóDdbh Rú!ü s '!n!^q

iÚ du dhE| tíil qFnn a

!oDaü. eíÚlNÍb$]sü{ jó

dcic n€dsó' . dbu btr e .drc

iÍi ütdija hi€i' kM'ódg.k {e

b}6ldtbbúl!útrMdsú

íÍfuío' üklFdEddFL .i|

d,di&&[dFí'tPs É sjr


A kulturális központ létrehozásának leh€tősége is f€lmerÜlt t. simon táizló lin6€s városi tönyvbemutatóián

Kolozsvári magyar intézetet akarnak

lnó!d' Útr l|isn!d|unh

k Wí*e$Íób4trds'lnhmd

lhpld|i)'bi/!5'dió(Li'!J

mü c'rknd&4r en hbjn kj

h"J"Á-' ..*.dl ."'i'|",

u nNr L tr J],i L;r'ó'l

,,:i .

htlú ji]g $'ója n!Bá\idl(

bgád J$ll!fu nnt!'tr'

|'sbbd'h{qÍókoE !'

r.bb 54nro bd Lr uiosdriF

|rc!'.'JJ9rc|&rcii!]

d'd!ÚlliF'Vtií'[4F.

hiiÉdDi i kh.é sfu !írdl

n{Í&J!tr qdlljiiborq

'úáls?Ld?|b'hv l]J|l

J ú !ts6t io iÚ!]e ünj idjji

ddeí ol&tl ]rbniijí" _ fb|

t|! |iH 6 Mú l ljldt N.

fdoi'lgbm Es & Eo6il Ák

óbL nd m dbnü k!i.

!q.L!v ö06' fuLíld4q i

Pávilsd/lP.di3JLdÚ l|

Úüt r ]ntNodt.\.l}!li

tbídbJhlg óígbdqur

kuhúÍát' nininum gy.nÚl

,,snr r/rro .Dr !$,rir' dvni

lsht'i e rtuc6Lvdnwv

.!!dJl[ üMiLg]i' h u&i kljJ.

iooriLorlii&34 dsd

Ageí€Jndb/'tdá[úk!

$ vi9md8@' LoÜ M {hrj


:

E

t

;

l2 oldal

Á"", l.5 l"j

2.

uJ ma

o'ttaro6 lö2él.ri Í.pllrp l

mu. iú!i. ró.' rélí5

l94?_b.D. Ronán;Ii [lagyar s!ó címmel

^ltrpílY.

sz 2

o

-

-{

-*

!-

VIlI. évfolyan'

9. (r58l.) szán


,,Ar ab tav asz" Román iáh an

Iléles összecsapássa faju]t az Afuf'|]Í-pótti' majd Bdsescu ellenes nintetéssorozat

hil.l!:Má9!futkté'é!:

A kilencvenes ev€k eleji bányászjárások óta nem látott jeleneteknc'k lehettek tanúi a hérvége!

a bukarestiek: a l€rnond.isra kenyszerített Raed AÍafat eÉszségú8iyi minszténumi hekttes

á[antitkár támogatására meghiÍdetett tifutetések elóbb az ál]amló 6 a kornány lemondálá'

kÖvetelő títakozásotkí alakultak' majd a futbatlszu*olói kemé.y ma8ok bekapcsolód.isával

véres ÖsszeGapásokki- Az elégedetlenséshullám futótűzként teÍjedt el az o6zágban' an

nak ellenére' hogy Traian Básescu kerésere péntek dé]után Ridi László egészségügyi miniszter

leállította a biÍált töíén}'terezet társadzlni viáját' Az elleMéki szociá]'Liberális szÖvetség

(UsL) szolidaízált a tiintetőkiel, tilkapások*al vádo]va a karhatalmiakat' 3. oldal>


,,Arab tavasz'' Romániában

B i ráálbqsr o! noüdn-

7 ]liÍó ronliy c íl!míó(j.

m5 m.pqdlísá f.jl&'4 l

hht$naZ.slytrlegLmis,

fr'mRidAnfuh.lFciir

e j

'n.ft.ghiÍ'ld.nyimpá

Át lukir{loj Ylds ósi!a:,'

úsi r]!rl i M'dóláa *id

lrL koóbbin Éntk.Í i

hfuid.redlsd.ded.dór'

r(*.jlnryp4JFjbílal

o.gaV.nlrns!!Ln.l5\.1.

s nh&h4 L.hdluú bu

' át iót á la 'limzill'

J itrú'Li,nú dni(r

'sJjÍs'

qd.n'!i l's n{gdijás }]

]|u!dlbd d(r lrúdouq n

Ín!s El d'!Öa3binld]

hjji!' .gFh |ül'bldre ké'}sa

lúz(ol En v ü Bzágbd

h.LE! Etbl,4J8Í]bÚ brtllk

CIóEhdon vila iBlí

s_l6.3(Lsl) nn FddÉ

W.ij semtdoi !Úldólkúr

(vul6islmNdelllh.]!E

&xq].bL'!ajl|)'i.gllotsL

it TÍajan B*.Í! ,iLli'niij Éntt

d.fud!eL$vllgulypoMti:a

. !JJn' IáÉBl Liliij' Ld.

dr{r & q6rq4r rormjt

hl rjtl.dtgiÜd']Ü r'Li

Ú oiÍor új ]oA^bJ\' run

dldé!d.der'!.!l9fule&

i; szdt:]I (si'URD) Í.1o'lá

b$lis!5üEós.jeno'jk!Pn-

Bb ir*r*ft sal'dn. krl

PiÍl (PDL) Ellii Ueei

lijld/lsiésfuInzúfu'niiMeÍ

á/.&5qús@bl.mdHila

]yii!Ú! rurd RjJL l-|r o q]&'

'

v'rl).r otndó ,'LLllqiBl


George Pataki Nagyváradon

totla u.dó

\ Áz anvalv€lui okáás fonrr+

7 ság.it és aá autonómia elóoye_

it hangsúlyozta te8napi Nag}vá_

radi viÍáÍ álogatása alkalÍná'lal

George Pataki' New Yort áüam

egykoli kormányzója. Áz ameri_

kai magyaÍ politikus lányá.tál,

Allison Patafi,Levyvel tett eleget

Tókés Lfuzló' az EÍdélyi Mag]ar

N€mzeti Tanács (EMMD €lnÖke,

az EuÍópai Parlarne (BP) al€l_

nök€ m€ghívísána}' akinek kísé_

retében r€ggel iészt vett a

nasryárad_olaszi Íeformátus

templomban tartott istentisztele,

ten. Ezt kÖ\€tó€n GeoÍg€ Pataki a

Loriindy zsuzsaJllla R€fomátus

Egyházi Központ múzeumt€rmé'

b€n az €rdélyi magJiar akadémiai

szfen itzetóivel fol}tatott zá_rtkd

nj üítg/atást az erdélyi felsóokla_

nis hetyzeteÍól és problémáirol'

,'A szabad világból érkezett és

mindig kiáüt a k€let_kÖzép€t o

pai népek szabadsigíéÍt'' - mutatla

b€ Tőkes az eg]m,ís Ü!á{l h,''

Íom ciklusban N€w YoÍk á'!am

toÍruányzójának Yílalztott Pata_

kit. Hozzáteü€i amerikai \,€ndége

Iegutdb 200óban jiiÍ Nas/vála'

don, amikor a PaÍiumi K€rEsz'

tény Egyet€met látogatta m€g' és a

LoIán8 zsuzsanna Liceum

sportpáIyájának €ltulajdonítása el'

l€n is szót eÍlelt. ,,Ma az ea/€tem

es az autonómja űgyében kéÍem

tímogaüisáf' - fcga]Ínaz ott'

László Európa' és

''Tőkés

Amelika_sz€Ít€ a bátoÍsá8' a dik'

taturával való .zemb€szállás

szimbóluma'' - viszonozta ven_

dé8látoja ''bókjáf' Pataki. A ro'

mán újságtók azt fiÍtato kérdésé'

Íe' hogy az erdélyi magyar poüti'

kusok iiltal követelt szék€lyftjldi

autonómiirol ho$fil vélek€dik

az amerikai magyal politikus a

h€lyi vjszonyokat jól jsmeró vá_

lalzt adott',,szék€lyaÓld e8yedi'

Egyedi kult'írával' értekektel' sa'

játos nyelv€z€ttel, töÍten€lemm€l

Íendelk€aj le8ió' ezért Íemélem'

hogy a rcmán l@rmány €zt élzÍe

és ffgyelembe veszi. Aki ismeri

N€w York iilam téiképét az pon'

tosan tudja, hogy azon belül szá'

mos autonórn Égió mriködik' sa_

ját kultuÍikLal' etnikunok}al és

mind€z az állam törvény€ivel

harmóniában á['' _ fogalnazott

GeoÍge Patati.


Bo ful.l bct3h a pohár

RíÍóúaftidéziksz^z Jenót egy helyi híÍporúlon

m€gjel€nt i.teÍjúban t€ü álitísai_

ért' A Ma8yar PolBáí Párt (MPP) elnök€

Bunta LeventeÍól, a úíros polgiÍmesteÉról

tett ovan kij€l€ítfs€ket' m€gÉgyzesek€t'

amelyek a város elóljárója szerint b€foM_

soÜák a kárrierjét és eÍkÖlcsi lrírt okozíak.

a pohí olyan valódan á[iiásokat

''Betelt

t€tt, amelyeket már nem hagyhattám szó

nélkül' lépnem k€[ett'' - magyariízta la'

punkaat az ü8y kapcsín Bunta Le_vent€'

szász Jenó aá áüitotta utódifuól, hogy

,,buta, bizlmatlan és bolcs, teMt öntelt

emb€Í'', \álamint ,'az o6ztiály utolsó tanu'

loja'' '!olt' szász febnfu 2_la kapott bfuósá_

gi ldizést a ÁgalÍna"jB írgyéb€n. Bunta 10

czcr l€j kiá!ÉÍít& kovetel' továbbá arra is

kÖtelezné szász Jenót' hogy a bífósági ha'

tározatot hozza nÉvánosságra - sajfu kÓlt"

Égén - k& helyi újságban.


,,Stabi] a bázis''

9itc L.io6

- A 2012{s év feladataiól. itt€t-

w az eddE elé.t ercdmenyekr15l

€gy€ztetett szatmár megyei

héwégi ' lálogatísín K€lemen Hu_

nor' az RMDsz szÖr€tségi elaöke.

abMl a logikábóI indulud( ki'

hogy

''Ha

a pluÍalizmus 9e8íti a tremze'

ti Ó6sz€taltozást, akkor az erdélí

masra$á8D'} még legatább bár'

minc'n€g}.v€n új páÍtÍa lenle

szijü6ége'' - f]ga]nazottlclemen'

aÍra dlozva, hogy az ErdéIyi Ma_

gyaÍ NéppáÍ létsehozói a nemzeti

rssz'iajtozb eró6ítój€ként iílítiák

be kezdeményezésüket. Mint

K€lemen €lrnondta, az RMDSZ

bizik önma8ában és választóiban'

hiszen a fetnéÍések is azt je]zik'

hogj/ új páÍ sziÍrelépese nem

íAgatta ^z meq szauazibálzisát'


Román kormány magyar kézben

BeszéIgetés Dézsi Attilával, a kormányfótitkárság úi vezetőjével

Alig két hete vette át hivatalát' de

már e8}másnat adják a kilincset az

emberek az irod.íján ' amebfe még

ki sem k€riilt a néúábla| ,'Románia

koÍmánya. Dézsi Attila kormányíőtitkár']'

A volt Hunyad megyei pÍeíek_

tus két találkozó és az íóasztalán tor'

nyosuló aktacsomók krzÖft adott la'

püntnak int€rjút'


Básescu, a malomkő

bíúi !z .lnúlt hól vé8an' Á R..d ÁÍtíll

.3&'.gú9i'Öry.iy'.@ivis?:En..

3a' trj'l rz d rMó lloDtío 6dk't.

ÍLMl.gyeamüD.rtGzilqhqyror

lóíl'áÍilÓ'lddilin'gáDrlÁ5Áv.ld.

koLlb.n - vis-bmM aá . jol'2

baty rftzri in.tr{ dis 4.. 8'tr

ill n m 3iLdül' dírdi. pÓlnjrái .óÚ.n'

min' Éldául az .[o'mány n,jd6ftaJÍ'

t.Fiílóré]y'lbrcrd-

$ard'B!i! b.rrh Paí.d új

.gé9qu8yi divódy' m.gállÓ'ó biah.

ÍégnbpÍúáció.óIÉníó'ami.3yóílóryhyÜ.hrkeéb.d9kb]n.mbb

Eít6éB'fri 'ínydrhEbadkfu.

mdr.tuwdrldln' .r.. r

já' A r& ló dDdéd

bRETBünBJ5.fl l

ÉoÉ d.. fut*l@du|a' i

drr a Fltét Li ú dg Hilódd. Bi

zoDylt cft' hop . gmb.'i fóváffii

D&r!y .a ülr&@ó *bol . vilapn 'm

fod kfio.d:Ej .6t álL'íú. A dó6ag

lao. 4t ud! TEi.tr B.s áreR butiál

jendóhi' sól l dmoH.jál b'

fréJ4e nLjáióji' nogy ' .liókÓll .L

í!l' rá*.r 9.M2(.n ncpy v{íd

ja Eiíi ídl a vá'6zú9lt ólt nbd' Ez dond3

Múd.''n cl.emaSMURD$lgó:5,é

gÓlgáa'o. tt hüó !fuí' d. et hi

ím' noly u ó déltt*.g.lié LmoÍlág 'i.

dYil íyárrí b.3' . !!''.'tóü.

^

Páíd n v.8y dlá6lodik ez clnÖLlól'

h.l'd É

.3yolFoehrrólBI'ó''ldpoljtjtB

ltn' rc'onlájl. !Í' {'h.e, ho$ !' ó

bÍ.tja . oép' .llctr*!. p.djg r korull

pofiirri di| (É Ée .ó ty 6lr' d.

lil b&3d)' M.ndronúDl hlElétó

tg'b.' . lézilrk éle z.lL{L'ój.

i.,-lódLt b.' Trúd:!tri dho'.blBa

É. * dnrr dBzift' hjBb]brí Bm.

d&ál p.dt *k . polilikii.liíól rcmél

b.ii' rm.ly Úegáládálydhálja a r.'fu'

Fz..l.ri.áoF!]ó.ll.nz.LiF'ln4l]

mrlyprí cclab.!' A j.hlcRi tomiDt

B.**uv.l, hoB !z .lnÓl. & tomáÍr

3d Íod. tií.l'j' Ugyrmt]ol drúl'

Ú3' !.ÍiÓbt ee.n dúúbi

'.EziL az r

át rrDllal fÓPdlí (voln!) ! ÉÍhm.nd

úbb!és.l i5 ho!ó s'óvfuágll Ám

bí .at poülildi pe 6déb.d !h l.

kidlhíiol BÉdúDL h: né8J évE

B'y nag leÁb .u.í'alb. ÚíÜl. u aÍ'

e. . rhi' z RMDsz - .a*z4turi

pLd!rll()' 'm oül' }o'' . s'E6.''

b.í bia.'s . poüük j .LE ' noú..

bÍ liDffi.r b.jrnbÍ dó.l.klóré.


Laptop

!.p dú' cúd.n PEd.: rnüd

^

M.tn!.a..rc{lól!.*iscr!3F!lé

klzlrljó a (l'.3!l''Ml'uá9l ;fu'

cóún fu.. . m toman'!áÍ D.gh!d_

ó:ó.mb.q ÓlyLd 'Íol'?i b.tó d|o'ld

n.3mo ó.mb.E í blolián .nól lr' n.nr

nyft hiftlm 'óíédl miida -^ M .b]..

6x * Ú(á'y!l1tdoL'.Blv DsD

]ó viEl'Ft lélbbn 'blü' hos/ Drg'

6í.íj.r z q&z*9édlkD 3a!ábül9:

D''.gy fuÉ.Gdl' sp..idj6 n'd

At hldo &i picit'ban' Bl.mút.gy ál.

lam.ldl4 úi .ldtn.n ánoFe 'u ..óí'

ltgo'i En{*l n.&.víú!á'' ü Írp BülB

3199 FdÉ a f.lnndnddtraj! 'r.P

lilrs (. .) E9 ÚsÉíryin nqL'ó' ni.'

.l&z bmro'." Bizony M{ u i! rcrd,

hoPhctrchúh'trtl.nul'Dcafóaz'h*y

.lnók áúán í.ir mm fol frjóádúl'

Í frr*.F-b?tl.Íoi.bi.É!ÉÍí$rcl.

bá' Emyi t 9ú n€i3 l.Í ' .l.ser

M4 hr' lEv m& Éhfur n '.kÉA.L

t nt $drr. Az Hd,/! B d.'in,

nol}Macv&áÍnd't4aholR'.dÁnfal

n.l'bri@ . sMURo.ot' a ótó .É lc

n.í !zi!t ' ffiibd' !l'.fr l'r.dí m'

dm .LLÜL ki' A' r!.'Is 9Ét ffiLila.

.acmk és óbr6céDr r b{r isz'

r' ^nfu

iilti Dk)ffi 'g drrú Í '

.'.ór Lno.áá redó beg3á' Még

.gy-r& 0F Íodí as - Íól.3 . jó idó, r r.I.

l.m6D'.rÉh'fá..noBálsze.ljn.

d'drgia'&ffi .ló' bo6/9ie

IboldIfibr.FirrfuúlediÖrDc

&jg Mt ó i6 ú ' L6ddrr? sz8aíy

l.ch&dlffiawsréF}í{lbnj'

ól bieltb fu'}Í lo!,hÁil! s.lnir

Pll' . PLgus{s/b... HuEúl'É' u álh@liólók

lm lo'|Ú' ó ldlopolt9h.

mmil "^z.sÉz.-r '

óo kiviló doE}

zb.lrí$!úrÖdíynyádElóu.v.'.!

u3}núrhr L&bb díoddBág! .!.néE' li'

e .fti ká'ol m9} t uryjálá rly

*tóód!Úd.*hddiiá3fu

r.'n iÍrlA hrg kairrk lúú'"

1furkk*3k@


Az időt húzza a MoGYE?

r- lk '!ab. ülÉ.

tttmün góüM íd Éúrfr Ed

tlÍd P.E

d''coenunc.Bfui4iMoGYErk}

'nfu 9íÁiÉr@bi.

.Brftrd Prcf.sanrn.r hMujrr

iftljÉrdrUtolElidorMnduojplE

Úulbl'''Afudofu'Bdd8@'orol

di iá'/ói r*'e.r a dobolb.. lddl'{í"

h4:ú!(ú r üDrnni fueT f.l

t.ókjorÉ'3dbgerú'dóBol,.j

..lf, l.*-tiiÉ**'_*.dtl*.*

Ú |!dmfelk'Ehl!árÍs.FÍ(l|trd

l(fuyd8údrufu!óJ!M.

a,endíc.sxÚi!dM7Et.lnml.

ol wddy Kdd.! P|ürjobfu

qlh:ó

r:P

' Dbfuj,j bulmrnyÍ* i *fu'.

eóBy*&i@nndw{.rjüBd!@

f.l a & a Élb'lrlFB B{r. d.ku'

b.üq/En9{''düc'4dwztút

''

gl. iíróinr rb]& nqnrl EÉ*

l!.l'fr...&l3@.ólllde:r!r-

Eüóel .són dE' .4uguóln

u.afu ei bi'dr{lhd n'ií!lh\


Szociiílis negyed romáknak is

iÚl1vd'Mi'hb.

zm -Nd al:( ldiÉl áP a

6nr. hw .iib'ü

ud.úlfu'Lu. .di ':

*yÍoút l ul&4' a:

'e Ól'd b.j.lóG ! di.' :

r qÉ'! d úllr.dlratdt ú y'i.-r


Diszkriminaló székelyek?

lI-ú'ltrÉ

Aháméld.]pEf.kBb.'g.ltlrylig''€/.lB/ió3

!*'óelj pdéfui hi!á!!fu v1di' Ioí@

fu . lá hrmE*i d.'úl{g Em Mik b. . rá

n'dyúfufudiÉ*labibdM

ÉlÚúheó''.sild6óBiónb rryd'hqy

eJi. í.Í . fo!üádi .{tei!ó !ál'il s.dit1 r lá'

übr. diró!.r n. ry !'dvú dr'rr.üa hóEt d

dd. ffi

'Jnd k.lÉljeE: a h.lyi l&ig4'rlj @..y *id. Dnú! ^l!dÍyár n'dtrl d.

tdíég. fu Í.nu.ij}Ú lód.t!'í'é'Fld .tí i

rn nDdvltolhL ''A

- i{a!e lli z ds.6re Nrl@

pddfuq BilEi EdeÉ béb4l' viúrÚ'ú:

jr' Éddd' ruil . Bnsói Tábl'bi'óó& ídd

Í'3'ii#a s*r'öldálul fu áólí'ó 'd*

'óode

fu' r .áóli. . Í.B! n ás . le@'.r .ji''d.r@' ó*

p.nig íclE'tk ldjcrh4 {YLLcddk thá! cs/'

álnl.!EnEri!ü.óóÍv..rú!*'

'bjÍ'd


FCbr&ítt i0dul

a lol(ra!üípfogl.D

valószínlí€g febÍuáÍbatr i.ndul

újra a roncsautóprog_

ram - jelentette b€ a hétvé_

gén BoÍbély László' A köÍnyezetvéd€lni

miliszter elmondiása

sz€.int elkezd]6dtek

az €Iók€szil€t€k a prog'

Ían újÍaindiüísir.' amely

ugyalolyao teretet közÖtt

fog zájlani' mint tay'y-

Eey l0 étloél Ég€bbi auó

l€adrfuáéÍt továbbra is 3800

leies viisiiíási utalvánÍ

tap a tÜlajdonos'


Magyar Kulturális

Intézet Kolozsváron?

Í tóóó LrL

)trH*"','*sí*

hodi ery LultDnílb inÉz€E!

a létczi bulaEsúi és a scpsi

szcotgyörgyi kÖzponto}

mdlclt' d€ chhez a Íomán fél

pozitív hozzfuilÍla is sá!s€aes'

Ma8FroÍsáa nyitott

mind€a ily€n i:!eaí k€zdemélyezésÍ€

- jeleDtette lj

KoloAváron Hato€ Pál. a

B zlalsi lnúzet fóig!'zE;^rbia.

iatiz!Í'éÁ,lyezeló L. si-

^z mon Liszló ídasz6 orrá8-

s'úési kepvis€lóvÉl, az oÍ_

sá8gyűlés kultuáris és sajtóbizotls.ágínat

ebrtével

ÉÍrcz€ü EÍdélybe A Bulgatov

iÍodahi rávéh.'ban

Én.ct est Eutaíál be a

Nem?'ti KultufáJis Alap elnÖki

tisztsé8et ís betöltó L'

slÍnon I'jEzlő s,'n}b6 R'né.

'./a' című esszékötctét. s?'nő ftÁ akai Ú88yó?ni 'Á

igazmoldálai felóI' dE sz€mbcb'jn

a ÍoIgA]omÍnA1' ez"'l

a' it

'tlrom6 vi|á88al" -

rsszeaezte benyomásait a

kötet tbemutaó KiráIy zol_

á! LÖbó. az EdÉlyi Ma$a!

Iót Ligíjáíar üsrtrzc!ó €l

.d... L. simon László €lmondta,

léttötebyi ír&e

hcr€r Li.datlafil' ezel}ól

azokal a mílveket válo8atta

be az essákóteóc' amclyll

v.lamibeÍ nódon az idcnti'

tfu l(.rcsésscl fod^lkozrak.

Tay.ly oríóbeÍtól betöltölt

fuílciójára ulaha pcdí8 kjclentct!€:

az, ho€y ó Ltt az

Nemz€ti KultuÍíÜs Alap €l'

nÖLq güanci^ aÍa' hogy

eldélyi na8yar íót Ínég ía- ^z

gyot'b eséll}d Filyázhat'al

az Nl(Á kiiásaira'

Halos PáJ lzeriíi továbbri

is é|énL a magJ'ar kultúráli!

expoÍt' €s e:z nemcsak az ire

daloÍn és fil'nművészet' ha'

ncm Éldául a gaszüonómia

teÉn is megnuratkozik. EF

Fn ez€it szeretDék bóüt ni

á Ma8],ar Kultunílis lntÉzet

köÍét Relgád' agÍáb' sól

Kina inílyába is. PÍiontás'

kt keellk az t tzrt koloasváÍi

fiókjiinat meElyiásit

is, ha €bb€n partneÍÍ€ ta.

lál''ak' t€tte hozzí L. simon

László' A jal"slatot táno_

gatta a b€szél8etesc! jelen lévő

szl,Ági M^tyás Íőko'rz1!l

is, aki etnondta: Kolozsvár

egy.di viár$ RoÚ'áíiában'

hisz a külfunális intézméíyelq

a óÍténc|mi cgyházak

, a maB,aÍ tö!éíelem fell€gvár..

-}úír csar azart i5

eqy&ftk a 'J28aÍ 'úiz€Í

tolozsvá'i meglyitá!ávál,

m€í €z a roEáí3á8 sr'mpontjából

is foot6 leDn€' Á

bul@€sti kÖzpont a fóvámsi

múvclt Éte8í szoMja ki'

nem tud foglaltoai Kolozs'

várÍal. A koÍtá$ ma8yaÍ

úű\dúet azoú^n ÍellÍ'le-

Eül.l ldl h@íi EÍdébb." -

moldta Ma8r.aErszá8 í&

korzulja.


Negyedmillió a Reflexre

\ldén sep: sz€nl8yor8iy ténysoro7rha-k a me8s7er

7 les/ s/üIt'l).fÖld lEÜsági ' ló Ó,sszeggel finanszíÍozzák

annak az ifiúsági rcndez_

\e/esét. ame }eI sepsjszenG

es Kuttüális Fóqárosa, erre EyöÍgy pilyázoLt az EnÍópa

a celÍa 500 €zeÍ lejt kiilönite- I!úsági FóváJosa címre'

oe el az Önkormáluyzat' je_ amelyet vóBiúl nem nyert

l€ntette be Antal Arpád' me8, de érd€mesnek brqiá*,

sepsiszentgyÖlgy polgáÍ- bogy a teryez€tt pro8Tamok

mest€Íe verint 250 ezer l+ egy Íésze megyalósuljonjel!ámoga$iik

a Refl€x szin' Eme[ett idén szeretnék be'

báá fesztivilt' i eNe hason- fejemi er áradoi az ÚJ szí!-

házi snídiót€rmet is, i]letve

ta\"sszal elkezdik a város'

kozpont bels6 magiának átalaHtását,

és a séüilóutoik

kialakjlisát' d€ í€lújítanák a

sziÍház homlokzatát js,

mondta Antal Arpád. s€psi'

szentgyÖrgy költségv€tésteÍvezete

tallulfi ányozható

a w:epsitu ttoíl-lapon, j^vadatokat

janúr 25_ig l€het

m€8fogalrnazni.


Szókolyliild

hetilapja

2

2

ls

1ilililililtffi{llillt)

EE/Ú'i!q í14íÁí'lil .+^K00i0ll . .0lo'

^(^1D{

a

2


Három év méltánytalanság

@ kmétvitába keveÍedettTamá5 sándoÍ RMD5Z_e5 megyei eló|jáló

Nagy ktvánnal, BaÍót poLqáÍmeíeÍevel. A vjta a jövPd€]emadóból és az

áíából ](ovászna meqyémk Vis9ao9tott, több mlnt ] 2 Írillió kj glo'z1á5á

bó] íakadt. Naqy ktván aÍra kéne a megyei taná6o5olat, állílsandk fel eqy

kitéÍiumÍendszgÍt a kihségvetés kosaáíÍö, ameLyben éÍVényesülnek a

lakos9íqi és leÍÚ]eti arányok. Ea véleménye sleíint, mm téÍ e] attól a mél_

ldrp5ld9i€ íÖl' arelYld a reqv.i|ará6dnöl ryilalko7ot ho9y miÍ_

dm löziqazqatáli eqyléq kaphn kqk€ves€bb ] 50 gzel lejl'

D$kEYiBrej!8Fnt Enathú'

íúíc hoá (ul6e T{6 jóaf MPP s

Hog}'L.ll€B&óh*ú]g',naugI

d.hD.nbi4ú.h.litlJcM kóeh

q NDsz{hebs'ó$a'nyJírda

úh.lÍ 6 Bdd sj!6a dd54i Mi

El a' d ahÍi& áni' ugFB. Dh'


L&oóríí(nÍaliÁhogyú

t19ölsblbdtJl' úi&'ó4.

P(lrE Ún &9q(k ! l'k ll! hozllÍ

b]beffEh r. . L NJ!'rlljló i.i]i

he\óúóÍ Émúd J |d'lL ! n.í.ri

Én4bí'e DúL{jJ'l n dJlo is

&lr!. ho$í h s.h ' -' ''UE'hlj!

i4dl!'rchclsljil]dl]J.plrRq^

6ddó h! ó !{! l $üm!t !í c

elq r0l0 to lm g/ü la J iJin pcd'g

Beerhfuh'nofulh'nirg}dm

lól6tü rfuí nóauk' ql xo?g

''}iI!i!'\dóbqy

uldbül dnúr'hDD

Á'bo hátírys h{\"tlb(hdn l n*'ti

'oác' E! idó út í jókdd.fudóból &

íábóNi$aavh!púv.]óól i luliPlns

!d&ú fuzÍoduló ó{ .4Í k'.l'

mjd . PolgáiÉíú !d&ú Büd {o

^N4'búbró'iF|*Ám6kr&

loDílldudtae.y,lJbsl:'r:9Íiboi

a N{F b'gÍtBí odp5 llllDóL

bÍ.il.í. -N}nd'mld hqy Tú s'

dolo.lÚdo|qín jn1bll,t Ntgy l(d d

l(hddlci Úi' Üsy íkrÍ]ik Í.llútlíj'

lrJh.lLatl&hLB')lofuLrjrdvig.blii:

Az elPp JTúÍ l 1'i snoújillni'ójs

idáE rÚr! $i ü kij &: -sary

!.'i l. ÍÜslk nlb: b dn'€}'h.

Ícjak e bDV Ültr'!. u$ ftinü:

'L ló?án*rchr.t{ltli'I4lri!4fut

d@'ól'!ibh^tmkt.umegíéltrl.kl.

NaryBú Phú st ' llóljllók lo

zdv'm'hgv1!}'l|l(8ídlríütbh

nob| ho8)' a fuí)sz's boáshöL

üi.zhirld4l!Áhog'aílotpolg..

ffibelnüm.lit'F9l'dDlM

í!@rÍ!jlód6 an lób.í'.ftnmk 16

*h.ln A &óbL $]rcífu. |

Íl ct d .tr'.! ini' ! ugP'4 mii'

ÁlN'oí8ry{.llda i.e

47oj6 A.'v4fo 7Toji4ü3 b!&na

bbh:t l5's4'$.Ja:q} Ár

'd

n' kr r5o

''Gi'jóÍ.lq:5ü

!' l]bl

s! },brná aü a' NasyboNíÉ }ü

íok l5l| j6 N.gF'! '5q r7 Doboüó

l*{'N,g'?.d'ri4as.Fbi}ú

l5'} g' MibúÍ.lu l5q !i s,d '9 ^


Hanyatlikaz RMDSZ

> lrunda GyóÍgy Menátor a Radio France

I ntern átion á le . ipo lterének kifejtette. á2

RMDSZ számára most a7jelenti d leglóbl)

problémát' hogy az őszi választásokalkö

vetóen bejut_e a tórvényhÓ2ó testúletbe'

Megemlítette az! a tén)'t is' hogy a góvet-

ség szavázótáborának le8alább ó0-70 szá-

zaréká nFgdijasokból á1l' akik a legtóbbet

w.r'íéÍé á2 elmú évek intézkedései mi

att, d egészségü8yi ellátástól a távhósbL

gáltatásig és a ú]lanyszjmlág'


Bomlik a koalíció?

Uj forgntókanyu RMDSZ netkiiL

) Politikai elemzók szeÍint máÍaz

őlzi helyhatÓsáqi é5 paÍlamenti Ví

lasutások Plőtt íelbomolhat a jelen'

legi koÍmánykoalírió, anelynel

páÍtjai között libb téÍdé!ben el_

ú.slllúlán ! Énok kü1óF6.

lói is Mddik í sjí al z 4

.ijlll'úúsil€l. aD.\úból lidüox'

(lD j') 9jháIB PÍbr * n da udy

rhl. J PD L E$Íóbálja kÍ@úÚi a

íog @ dhnz}k 6 Ü.Él tlecló sqtlr

d€Doknú }'á hoz (PsD)' s.bődo Lí

drcN sb.ioló$ En bÍtja kúÍhek

ú sD hag}h.'ák l$tlnq kdlü' a

L,üilL sdEld3 (UsL) lfio8eb s{l

NDsz ylllóbb{ íh höjlmdel bÍ.


Arnyékok árnyai ktiztitttink (II.)

Az

utolső bejegyzés

' Jilen €lég li5ztának hnni, annak is kgl] látszani' tzzgl bizonyÍljuk, hoqy az 5ZNI wretői mm ,samlhatÓk - Ínondta

még a tavaly lavilsal lÁák Bilá's, a emz€liT.náő eln0le' Ázjla kikeÍ|e €5 m€gBmeíle a se(uíla|€ jnnii

'él€ly

Íában íell€lhetó, lzemé]yét áintő dossriékal, a ki!.űÍt lapafialöhit m€qolíja a székely Ú]5áq olvasÓival.

l+ja L{$Í{lt'l !o. b*lks' hLzn

id Bn l.ün nildÚ újJbb L}

nfit í ú',bbb.rg}ÁLJ\ín !.3&

láú7í rrbljJ M ribqkii' r !á '{'i

u]5m*i5irl Í'. thí i qjlkólip

J'bldc9klunJof !+!éL

/6JlrjinB \( !.h Íol! 'íaL

l!a$! ulllt!é{bo N. J..l]v ! l: P

ú.1l!' M9!m6/4D: (A/.nidi Ln'

lj.[ ] nó i1ü a 5 tlj6 íi1!l !G

$ $hG !ÜDáü JLnbú

''lHnúdu


fr hl e t heii$d{'o iiiylooÍ+

bóltr l'dqi] d' i i -Dunrll]

tu rN.hrlsd! 'lJb r. rt,hrh4n!.a'

Lnu J]rl!ó lsn A]dmdÍuoÍn.8' (@z

lsill sÍ'doi mid hoByü cnb{Í rcll)'

B hú\diÁan ElNÍonWq vlhhl

iír b.c' r ff!.3y'&' dnd)d dlddi

ibbÍ({l'lon'e'Ir.Éelutq

5b.}Í'/ÁtÍddd,^i' rEDdd

úsrLít h!' hEr( }qüli'ú J r.zóbf

ü lx 6 lqszi: {{r n' Nm 2 s.'

d o xlió 9j.m ]' ollvjí.al i

út l rdFls. rlgF l 'í lry 6üíd'

'ind' e i[FhjdhE*Ml utól *r

$ö*ni leüló mgyal

n.don.li't , lr.deot a'6ldó

fcdNn rv.hllyi ú] iin btloN'.

éJ i$lábl. kB' {Ll!]es ftlng)rlís

lLr hÓ@ML l'4yk flEg itl

úd'isfutltt ftür!$.Mb'UlD'

Noldrrú[E$brug)2Pj.lÍ{r'

isl'cL íl'D u o}io!!D' ^Nn

rlG c\!b Mi'!j' , Nlnzdi *iMd

\d' úfuJlír rr] j@' á: Ebh


Borboly Csaba

levelét megífta

n nd!í knd Á lr.]jui n rqío' i. p.ml

'bf!d ü d n o kÉ drihH]€ lz ? }

üdMth. t ro $métd R sü d'. kt li'

b m 3u1d tlEnle /olrin !!I9án6t| dr

;néE *l. v;lsiko!ékmtiyíiq}t hmlk

jó'Il]{kdd ! l'liik Jfu ribná6sok

i(Ú4iA {. i4/ i Dced deÍl.j/djl

dlad,lnlüDi!püvl k Jdld'

lgnÚii a r uühl t |!nú \kú

\n| rq Ía'Ígúr wúra) !óa*

ú'!i|dúr!únyfu!L..lúl!lÚ.l

.l&l'r|p *\ór@| Nn ),lrh k

pli*e ouek, kfuró!{kkl futi3

úúíLhqHÍBikMM1irfug

30 @q úüq]fu| ky 1a,4!

ün tik o rdwblb iúelankó

bq pdÉqdlebikdlhk ' |yt

8kifuid.JqryMüaTüe'

!L@ !.j1a|dl. Lft|dú n lléklpi

Mk.E5"l&MÉfufu'ra

nhda J&t ntu.trt!,L. ^d@

tt.d&baatk4trhtr&tudw

rl&lMpvrparfu,Fo,ggfu,

E5 afu k4ü*'fuNkne' Wl bF

|| -nhÁfu !'@lnlaftb

Lnórt. ful "Br6.n fua/ elor.nt

t6snkb@ snqe tutub

úI6h]r!úl dklih dhdh M rd

hd.|ldh r HenújóPE|.fu

nan.gig.,flxrfuiÍEehefu|

,Ee h@ ül úÚafr djü n

"qpdi

h6k| d' .í6íp1' bdoB.Ea Bú

rn ó)furúúk|k rlldq|'

^a? i"jBle'úAkgnebp

llnk de q@jdÚ4zdl

óhbd ' loffi hÍ frdlú.l|h.'I.

funyeóe@n ]!rÚÚúók kilr

hrr'vg|d&rna,Lmúvfu|kpht"

h@a,' @*natnúdilhuir

| |hn ú a k B 14 ú k j.j b d e ú 4 "


... Benn a farkas

D srltrtyu*artxtpn.lkpgll a! €lí hugonlél'oaiilil

lilá' .mdyn€k píoqnmjál meq az eló!ó vámsv€ptés indíbna r|. fu rk_

kod píoiehben halvannlgy bkls ftlépÍésél LÍvr!t&, i kÜlónBáq€l jF

kÍtótolfi n€gytdnégybli! hí.j(Eá.lótt({hró át í.a!í*t n

t!rv.'l' a k!í'nínF' {'r!!ó É'alapohd fi!9ó.í.

brblLio9üt' .JÚryó

tít F|ún6kÍ ll'n dóhi6nái

J'otám6t ít!'

olyrn hétt.gú bltotbágot

nrtu€tt li, .mdr

5Bkm.'ndyh.'lóbbq$ánágo'.

ÍtlÉrlMrr l M{gyÍ ful8dd Pjd öll.F

hn né9' ttmé'. P0l.

!áÍm. ed llivat.l.llil-

^nd.8 uüú'!hl ' lllmi Lllbol It

Jcknmii'ir Tuv*ó'. fr {ebb,ó'

Liabb jóÍddíelk 1 'enbdl .ml

.d..n ítg{ídó'.lci ' LLr$r .xlr

li).llBí^M..r''bl.áíPldbú'

.d.g|€y*'drndunÉnúqÍ.1.

fo!rd&' u nbhi d!4Ga! h.l!ú.

rpbb fsFr.nb. d'.rn, iudr . tG

Ítö á ..l)!hh lt|lldfu

.'J.Jordó!Dt.Líúl&'ú!í'iL

'ó€Jd!ú

e Gto,arn r kdirr*d. hoty nt3

{ldo$'ólín'l.6.h.l}](úrol

nún}ad ,énn:Ír*!r'!d l'

r*bidr{r. bca I rnknlErnd

g(lúdol'e''j.Mlr.edbi'

iilin''BúilístPolgihsk'.Íy

.naÉ.n nl3| ü lI. folclnKti

Á á P.dÉ i.o Ltli vJób ' tá

'oÍulóIcr'hu'llbhl.i.otíl'i.r.r

Mtl E9 $y únbb Fr*:i cpl.r.


Magyarellenesség árnyékában

@ fu ulóbbi idólr.kban me9eÍ65i'dlgk é5 soÍouatosd váltak a

Gikleí€dávalkÜp(solatolmagya.ellen€5megnyilvánulások'A jégkoÍon-

qo' ü9y* íolyt tá5akent eajlt I a cílszeledai giml\i2iÚn {pülptén hely_

lPálliloÍ ma$aÍ íímPÍ miat óne nadonaliÍ|a lámada! a 6*!!eÍPdai on_

koÍmánrlalot' Ugyamz a han$'al a FnuáÍ i_án tanott slcllLl(lDlUM

meqemlékez6Í€ is Íányomta a bélyeqét Madéíalván'

NP! a 6tu'&rd tun,{roD

gnlúu' í.lÚibn tPúldén u!

fu'ónt8}Í.inÜWLlltáü&lÜÍíik

lBqdd.l.elrap*i'@hayr

@g'adníÜft

gg$l.nn€Eg}árckdtltl.@*l'r '.!ójb'ái!z'

Mfun Áp! * &Bíó !üdi gnDúiu.

@bh


Egyesület

a tuÍizmu3ért

derí!!r'rma'' c'tt!}ó'áhlL

bd riíolÉhrL.bbólhhdE,&ld.lmd

n!íld*odlk m.]d' hogl dbb t fu L!

bF*@úrfuunrh cF{Éa nil'

Ít.l!4dnlMtm.!.líi'd.loirrÚ[

lrdr M4i ttur pddmokr n4d &.

]díH. iry r N Üs í.ll.idllÁ. ér

cF.)taá'nllldfu r'feú

Lb* ra r&ttudtr q. tu tu&

d. P+ h.xlllíl.l. dl|l4.'

lld Éier!'d.. ÍáJ.ü llkft l

PnElmor redhlllftl ! ídir..

dewedfub.'.Ú'z

fuF'..hodnaúl.á:c!1]

funMó.'}í.n!!'rddü

n lrí.lBáóRtr

'imb!Íqlti3 '

É ód(}ln!!' Di t$ RM foóed

qirtdkdd.dího'adj{'

tog n.!ú úuúó |unznÚ' l.g}.í J.l

!.l3lm$tÍ lk.líodt.bylb'

ÉPll tsl l! í!l!| to'b n.sy]l!a í

fut ló'P'l']ábm' át ! cyLlr6ld ]'

a'pd'ra'bólulólltü.l .g1c}.|

Ny&'r'mlldón fukÍlld B}tlrd 'd

3tn6kfulíy'.]lllo'óltndlrE

6 l{laÉ' c)!13Ée nllL^ 'rd! !

reDrd r&@a*r.r ró&i u!.r&

dc}{rdó_..d.l't!.l!!ld Br

d..*B ^:.dr.m&t u!d


Erdőszentgyörgyi fecske

@HÍom éWelezelőtlaÍ ÍtaÍr, ha Valam íe naqyon búzke

hhet EÍddlzentqyórqy' akkoÍ az az, hogy itt szü el€tt Rhédey (laudia, ll.

EÍlsébet a ngol kiÍálynő lzépanyja' [,léltá n qondolta dkkoÍ a Maqyar

PolqÍiPáÍlhelyi Venereteéj'abófe.en(MPP5taná(s05,eléÍhzetl

az ideje, hoqya laíély korelébgn a váÍo!központ parkjánakeqy Íé5zét

a Rhédoy(s. ádíólneveaék el'

t'hlJlN!'o{(L(ü'ilLÚr.Üi

r!!)sz r.r[riiitror d]lvil ijrsr

L!b'' blxru e' DoüiÍ. fu.[!'l íon

'&.

n4d J

'iq\

Jd i lóbbs.! n.n 1ü'.

ól&'holyTÚ!éÁéí {ddz6'

cldrc'ü"&ód69JdlljM!'l'q

bog' jdl'! ! Ü]3 l Í.Jr !!.Llnki l

n4 ak.Új,liivl j i r.\{. { ó üin$

s.3( Lá €e FlgiÍl fu*. ú ktPs E

E9'anJoihkdledi'é!rÍ$ Á?


lllindent a szemnek

!@A népibökjesjáqlzÜnlNé5kolbe| jain mE azét

Vóqy' va|ahoqy íqy van ezzel D0l n Fl0Íe!, M!Í0svásárhely polqÍme5teÍe 5'

J l.d "dLr"no. ' d "lv€ge d vd " ll''ol," 'obb'. '"q) l

tmeóhajánakmÍa mÚh év ekjén hdnqotad0n, atkoliztbe\zé tél'a

mEyei0nkolmányzat elnök aélÚe pá yáz]k' dőkozben ÍregsziÍdilolta

póÍton be ül hadá láJail 5 azuto 5dtivlÚ]itáskoíi PDL€qyik.]elnokévé

VálaJztották -' ! úqy túnt' 5emmi akadá ya, h0qy Íe jebb lép]€n'

$i hiz a P'lkÚPont !L4 ,'i

iyb!€.l'Amii/.gío!ddd!lJcz

' 'l*r !( &lrabbis dnáá]q b

N6'4 l i' hog'gül

brmr [dr it! r {\oyb.,jh Ji\tr

3Ín$k. jlróLkól Akktr ]('d .r

irLdcgj (óni|ó!?) llPol3Íostr

cq.isb']qnLEdrÍbbE'ól]lÍl

rdrrcho.N4rt 4dnondon r'

nal hory ! rDL dEeiv r Ntsrmls

ELiL''.lluL!nqi.sd kP$íqI

nPn qonik' ók Gnjjl l úVl J ljl

mÍ ka nbo s ! Ílddl mi']!8Pilyí


RMDSZ',munkák"

|: e|r-.b1!ú j.nq4r 4|

hqhdllslk,nqlEnyawk

kfull |lgek ó pLdi' hd!ür'hil'

.{$l idlulis44a i Pül\rr

ú41lli{qadw' rdó' /r)b|.' h!

r. tr!r4.lrrtir tr !r&:r L4

Mdú ll4 l ü ó x r kJ!* l,I${e

ltd&Áú*í25{ilM*!J]dilj

b|\iypú1 r Íijá! $dárhlrx

|' ebb4 rakr i )\iln lór

Aú\96,lallaú dk.úót6

Rrb!2 h\Ú, 'úv*ii "

brftrFű4'rk&a'tllqil

fu üt

A.|r1Dsz4ó5e\nk! r

' h|úriLó|' hfur ü ó llq n|

'Lbi3ó3e'ddl|ablkúr4R

Blrq! hlr o já1ólt {da' s

rrlnvó |á d' ó bl'Nh @hál.

h?l$étbeÍü.ihí3qftrdeúb

h1|'dnqk @Üdrl r érb.L

k&a!Ídfu' fuBúúrhelrr'

Ahdq,4 P!Íbú ádeka


Kikomolytalan?

@ Bá. ]4 elkezdelt pÍo]Pkliólnyújton bg a qy!Ígyónentmik_

lósi polgám€st€i hivatalíejlesÍCsi olztálya Élyálati aktdBomót a Har_

qata mEyeiliná6 ószi kiínísán' héffin sajtókóíeményben jekntene ki

BoÍtoly Gabó' hogy fihív, Íelíil elkepu€lé9k€ kémel ríryagi lámogr!'í

inEzmeqÉldl' A mEy€i lanáő elnöke 6y€ÍqyiÍ!€nhitló5 mellen Bi

lányh'nya é5 Fa allala l€lepúlé$€z€tóit i9.lmónsrlaljd'

qmDl}thíí.Ln.vebsübly

c{ÍPÉgcdmikl6 * ÉÍk

Lh F'3ÍD6tÍá Mh' !ö'{m.ryi

bo n'i. é &dhádh pdyjabl &

kalllid.klülJNlg'itle'jblubbl

'úlzsol bíilnamkacl I F'.r

Í!lÍ']l ü íLliv dktpale€| _ íl! i

rdlmfu ' ' s}..y'rtnhü'j!i. '

Ír*shki!^'*)rÍ'bl3áÍihd'iíd

Nlgy%ún'(i)tÍg!ígs'niu&d'

PoEiÍnqlr ! h'Lnín/ brd hr

M't.lrdigi'ólj'ík'utin.lnoidu' !

lúlönli'ó ln'.lt! lellk i

nlgyd ihk'nánldkj 'ánqJ.5t qlt ]hijí '

ij íyújtdúk' TáDogí'&' kn.k ldbbe

PL'}"4 NiPlözi ídüj eÍ' l c$nod

óBi kóÍhá. .Pú].ldn.k f.lJjiúlíÍr' r

lózPnii P{r üjjdPíéiF' út'rinÍ.

úbDJdiQdfukoóAFe.íoly!

'*l*.

Lózú}i} tótbE ú bF' b's

lün:nBl Í.'16í& iPeq ój! Ín

bín hogy JonPojckdN!

''3N*'

É'rabr3t Á úl!m6'b.! ntm í.

kpúl&k ó$4s pá\iö'í Jús otr!

snkrptákn.ghÍdJdóB[ól^

l hálom megdoÍgált polgámestel lörül a balánbánFi

íÜggetllnlént, a gyeÍlyó!4ntniklóii é' a ÍadGdali öI

llPP i.íneib€n jutott mandátunho'.


I(udarcba fúló prioritások

> Á 20] Le5 tóívényhozá! á! koímányzat pÍ oíiláÍól számolt be januáÍ

] 0'én k emen HunoÍ lzNelséql elnik' Kgttőt haláÍozott me$ az €gyik az

immÍ meghatároatlan hatáídőÍe elfoqadandó kilebb5éq] töÍVén'

anelyből naqyon úqy nez ki, hoqyn€m leszsemmiazidén'

id En cLoÚ Éjtde]d "Mirem

nmduíkl.t'dn'ijvó'u]n

kLaljiil úryz( !l'jí}ilol k!l], áddi8'

'áqA2dt'd


Ingó bársonyszékek?

l Tovább sodnódik az RMDsZ a koÍnán)% báÍsoÍrygeket búvkÓÉben' G€kP Attla ut^án, mindm valószÍnűségqel ir

mét az Eésőegügyiti{M s?ed újáldoatol és Ritli tásiló lesz a ki'vellcző, alinek id6nap Plőtttávoznia lell. PeÍsze,

ha a pi9ztos munkát máÍ elvéqezt€. Egye|őÍe au e9&z5{9ü9yl ÍendsreűtszeÍvezé!éngk újabb áldozata RaPd A66t

álkmlitláÍ, aki ú9y vefiet őatátTmian Báselo államfővel, vaqy éppm ni ülzló szakminilá€rel lzembPn, hoqy

továbbÍa i5 töÍetkn népszeúígmk öÍvend a közvélemény gemében, ill€tve a salma i5 e]ismeli pÍofizmuít

$o lenélF' qój. ésd áuan

lk li, d. k!' (g.D ko'

'uhjdonkéPPo

hold{dho.TlFdriüÚ'!Es.gó.

repoBó' !fus prcbltn{vj kú,/ó rc

nbhi €gés^túgyi rcnd*r urán

gósti d]íl!s Áz k onNhy.ló' hory

ornodójí' d. n& ' dó,ó romái}al

ld!b. ÁÍáí!l dokbr moí tdÍninílg Eod'{rcl'am.lyhmélyesÍi!'

ó!|Ítnné a 3Ú4óséBi dlÁúí' L. á sdLcDbE " (''.) olyo rd*nE?

iutuíL áúcly ! krelldJDi & Pilci

slnPonbk alóPjál ndkóók' g Pedlg

!ló&36dgúgylEld%Eib.]úlokm

o'Flkonlu€rclá''ánelyíbc'hdóYé

tgi á mdld' (ÓíkuÍ65 dpk Éle}

lgy€gF.g$'h.mm.gy'.szdfthun'l

Endffi.l {lmk *mb.|'Úgy línj]i ln

P}tzoismllófuon(E4'...Bt!

j€'ó politil(4o'' Ém Rj i u'ló mi

l$. m ó.Ífuü úló16d*

úlbub'vál*'d'!Egi!Lmo 'dú e!

v.r.v&,harup'i!E!Bko!g1M'.he.

l&4* hdsí @gr dDúí' hogy kg

.ubb a Pá\án klwltól b€zóljoí' !áz

vér.néíP

Íotr{uoí' bi Pcdjg

RMDsz*!il.bÉu&*gu8lür.

Fll'Úúoalá€DeÉ L't,9k jóE

n9!fu itÜlóLds&ódB'( .gy

Ytrc bícn ktl. h.'Í bkmÉn

Ílkópp.d i hí horcBi bn{lÉl

lMDsznfffut é ilimdd'N.n

kg!d&Gak ' ho€y i Eklósig€l m.3

úgni kíóó mhú'e.l hdyctr ki ir]l

najd J{ a Ésp{rH bríFttrL ^


legendárium -

könyv és mozgalom

) l6nyv b'.iil s'eklyíbldl b!en_

dáíum dmm?l' mely ]50 legendát'

mondát foglal migába, $ínes mPl'

léklel€lle| é5 f.lvezetóként - nrqy

odínüke - lGnyádilíndoí kaillő

dmütö9.ít gtdm€k A bánaloi

lirályleány lútja dmÍ írálát t' eqy

nagyqalambfa|vi monda és altól kü'

lönlEPl, hogy a! íó grímelkoÍi

élménFin l.í€54Ül mulal,a h€ a

töÍténetet' Hogy dfiíbb hgyen, ÍG

mán nyelven e5 Íová5íá59l is lé_

'Úli LgqendáÍium'h*ep.

Í dórd?b.n JólLúc!F' EltwóJdl

l . cr..lb ". .öF, "ll| ."'

L úFd d-n'" h.9 ksnüú'

E.d nn.i'.L m.3. drdF48d tr

hon&r h4Filáúrn' h&on 6!yi

^

n! rj lFndd' fud!l!'. Noltd

3}t''úu. k'!}ab.' dc Glk Thr*

Páln csb! 8Enku n kivlló mu ll

hn'j.n!.{r m{idrk íd{b.í Íúrl$hdó

}". a rói'1' Ely E*.lF[ l4rod'

lúó' n!í n d6d.üe *i p8y

5.3lpíotrd&g6l.!ÚdÍúm

l s'éldy P'J'l Egy*üId n r.úBd

kónF h d!Zki[{*l ÉL

lr'Ídt{k' ^

de/' r lolólb&ó ro h{d$ .ló

gAdÉ reón 5d'& n"d rj'. L.

td ÉdbyP.djgsdr.lrldn.hd]t

More magazines by this user
Similar magazines