MSDS Nano Pro-Tek Part B HU rev - DEK International

dek

MSDS Nano Pro-Tek Part B HU rev - DEK International

Oldalszám 1/5

Biztonsági adatlap

a 1907/2006/EK, 31 cikkelye szerint

Nyomtatás ideje 2010.8.20 Frissítés: 20.8.2010

Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Termék részletek

Kereskedelmi név: Nano-ProTek Coating, „B” rész

Az anyag/készítmény felhasználása: Vegyszeres bevonat

Gyártó/Beszállító:

DEK International a business of

DTG International GmbH

Hardturmstrasse 105

Zürich CH-8005

Svájc

Tel.: +41 44 274 8020 Fax + 431 44 274 8022

www.dek.com

reach@dek.com

További információk: Tel +41 44 274 80 20 Fax + 41 44 274 8021

Tájékoztatás sürgősségi esetekben: Tel +41 44 274 80 20 Fax +41 44 274 8022

2 Veszélyek azonosítása

Az emberre és környezetre vonatkozó veszélyekkel kapcsolatos tájékoztatás:

A terméket az „Általános EU besorolási irányelvek a készítményekre” számításai, illetve a jogszabály legfissebb hatályos

változata szerint kell címkézni.

R Irritáló

R 10 Gyúlékony.

Besorolási rendszer:

A besorolás megfelel a jelenleg hatályos EK jegyzékeknek. Mindazonáltal, a műszaki szakirodalmoból és a beszállító

cégek által szolgáltatott információkkal van kibővítve.

3 Összetétel / tájékoztatás az alkotóelemekről

Vegyi tulajdonságok

Leírás: Impregnált vegyszeres törlőkendők

CAS: 64-17-5

EINECS:

Etanol F; R,11, Xi >60 %

További tájékoztatás:

A felsorolt R-mondatok szövegének tekintetében, lásd a 16 fejezetet.

4 Elsősegélynyújtási intézkedések

HU


Oldalszám 2/5

Biztonsági adatlap

a 1907/2006/EK, 31 cikkelye szerint

Nyomtatás ideje 2010.8.20 Frissítés: 20.8.2010

Általános tájékoztató:

Belégzés után: Biztosítson friss levegőt; tünetek esetén forduljon orvoshoz.

Érintkezés a bőrrel: Öblítse bő vízzel legalább 15 percig (szappan használatával, ha ez rendelkezésre áll). Ha tünetek

jelentkeznek és ezek maradandóak, forduljon orvoshoz.

Szemmel való érintkezés után: Azonnal öblítse a szemeket bő vízzel legalább 15 percig, néha felemelve a felső és alsó

szemhéjat. Ha tünetek jelentkeznek és ezek maradandóak, forduljon orvoshoz.

Lenyelés után: NE hánytasson, csak ha erre az orvos utasít. Azonnal forduljon orvoshoz.

5 Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmas oltóközegek:

Szén-dioxid

Tűzoltó por

Alkoholnak ellenálló hab

Vízköd

Nagy tüzek esetében, használjon vízpermetet, ködöt vagy alkoholnak ellenálló habot. Használjon vízpermetet a tűz

hatásának kitett tartályok hűtésére. A víz hatástalalan lehet. NE használjon közvetlen vízsugarat. Hűtse a tartályokat

nagyon bő vízzel, még jóval a tűz eloltása után is.

Biztonsági okokból alkalmatlan oltóközegek: Közvetlen vízsugár

Az anyag által, égéstermékei vagy a keletkező gázok okozta különleges veszélyek:

Toxikus gázok keletkezése lehetséges hevítés vagy tűz esetében.

Védőfelszerelés:

Szükség esetén, viseljen önhordozó légzőkészüléket.

További tájékoztatás:

Használjon vizet a tűz hatásának kitett tartályok hűtésére.

Lobbanáspont: 14°C (Etanol)

Öngyulladási hőmérséklet: 363°C (Etanol)

Robbanási határok: Alsó: 3,3 (Etanol) Felső: 18,0 (Etanol)

6 Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén

Személyi óvintézkedések: Biztosítsanak megfelelő szellőztetést. Viseljenek védőfelszerelést. Lásd a 8 fejezetben a

szabályos védőfelszerelést. Tartsa távol a védtelen személyzetet.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Ha biztonságosan megtehető, próbálja megelőzni a további szivárgást vagy

kiömlést. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

A szennyezésmentesítés módszerei:

Itassa fel kiömlést semleges anyaggal (pl. vermikulit, homok, diatomit, föld, stb.). Seperje fel vagy lapátolja az anyagot

megfelelő tartályba az ártalmatlanítás céljára. Ártalmantlanítsa az előírásoknak megfelelően.

7 Kezelés és tárolás

Kezelés:

Tájékoztatás a biztonságos kezeléshez: Biztosítson jó szellőztetést/elszívást a munkahelyen. Mosdjon le alaposan az

anyag kezelése után. Távolítsa el szennyezett ruházatot és újbóli használat előtt mossa ki. Kerülje az érintkezést a

szemekkel, bőrrel, és ruházattal. Hőhatástól, szikraforrástól és nyílt lángtól távol kell tartani. Ne nyelje le és ne

lélegezze be. Ne nyomja, végja, hegessze, keményforrassza, forrassz, fúrja, csiszolja és ne tegye ki a zacsókat hő, szikra

HU


Oldalszám 3/5

Biztonsági adatlap

a 1907/2006/EK, 31 cikkelye szerint

Nyomtatás ideje 2010.8.20 Frissítés: 20.8.2010

vagy nyílt láng hatásának.

Tűz és robbanásveszéllyel kapcsolatos tájékoztatás:

Tárolja távol tűzforrásoktól – Ne dohányozzon.

Tárolás:

Tárolócsarnokokkal és edényekkel kapcsolatos elvárások:

Tárolja hűvös, száraz helyen, jól lezárt edényekben. Hőhatástól, szikraforrástól és lángoktól távol kell tartani. Tárolják

távol tűzforrásoktól.

Közös tárolóban való tárolással kapcsolatos tájékoztatás: Ne hagyja érintkezni oxidálószerekkel. Tárolja hűvös, száraz,

jól szellőztetett területen, távol összeegyeztethetetlen anyagoktól. Ne tárolja perklorátok, peroxidok, krómsav, vagy

salétromsav közelében.

8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Alkotóelemek amelyeknek határértékeit monitorozni kell a munkahelyen:

64-17-5 etanol

Hosszú távú WEL érték: 1920 mg/m3, 1000 ppm

További tájékoztatás:

Ezt az anyagot tároló vagy használó létesítményeket fel kell szrelni szemmosóval és biztonsági zuhannyal. Annak

érdekében, hogy a levegőben lévő koncentráció a megengedett exponálási határérték alatt maradjon, használjanak

általános vagy helyi elszívásos szellőztetést (lásd a 7 pontnál).

Alkotóelemek amelyeknek határértékeit monitorozni kell a munkahelyen:

További tájékoztatás: A gyártás idejében hatályos jegyzékeket vettük figyelembe.

Személyes védőfelszerelés: Kerülje a termék érintkezését a bőrrel és szemekkel. A bőr és szemek exponálásának

elkerülése érdekében, viseljen megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és biztonsági védőszemüveget.

Általános megelőző és higiéniai intézkedések: Tartsa távol élelmiszerektől.

Azonnal vegyen le minden szennyezett ruházatot.

Mosson kezet a szünetekben és a munka befejzésekor.

Kerülni kell a szembe jutást

Légzésvédelem: Nem szükséges, ha a helyiség jól van szellőztetve.

Kézvédelem: A bőr exponálásának megelőzésére, viseljen alkalmas védőkesztyűt. A kesztyű anyaga áthatolhatatlan és

ellenálló kell legyen az termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben. A kesztyű anyagának kiválasztásánál, a

szempontok a behatolási idő, a diffúziós és lebomlási tartomány.

Kesztyű anyagok:

Nitrát kaucsuk, NBR

Az alkalmas kesztyű kiválasztása nem csak ezek anyagától függ, hanem egyéb minőségi tulajdonságokat is tekintetbe

vesz, amelyek minden gyártónál változnak. Mivel a termék egy több anyagból álló készítmény, a kesztyű anyagának

ellenállását nem lehet előre kiszámítani, ezért a használat előtt ellenőrizni kell.

A kesztyű anyagának behatolási ideje: A pontos áthatolási időt a kesztyű gyártójának kell megállapítania, és a kesztyűt

ennek megfelelően kell legyártani.

Szemvédelem: Biztonsági védőszemüveg viselése ajánlott, ha fennáll a folyadék kispriccelésének a lehetősége.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

HU


Oldalszám 4/5

Biztonsági adatlap

a 1907/2006/EK, 31 cikkelye szerint

Nyomtatás ideje 2010.8.20 Frissítés: 20.8.2010

Általános tájékoztató:

Forma: Impregnált törtőkendő

Szín: Átlátszó folyadék, poliészter törlőkendőn

Szag: Ehyhe jellegzetes illat

Állapotváltozás:

Olvadáspont/olvadási tartomány: NA

Forráspont/forrástartomány: NA

Lobbanáspont: 14°C (Etanol)

Öngyulladási hőmérséklet: 363°C (Etanol)

Robbanási határok: Alsó: 3,3 (Etanol) Felső: 18,0 (Etanol)

Sűrűség: 0,78 (Etanol)

Oldhatóság/elegyíthetőség vízben: >60%

pH érték: NA

10 Stabilitás és reakcióképesseg

Hőre való bomlás/elkerülendő körülmények:

Gyújtóforrások, túl maga hőmérséklet.

Elkerülendő anyagok: Erős oxidálószerek, erős savak, savkloridok, aktív fémek, alkáli fémek, alumínium, ammónia,

halogének, hidrazin, salétromsav, peroxidok, izocianátok, alifás aminok, nátrium, lúgok (pl ammónia, ammóniumhidroxid,

kalcium-hidroxid, kálium-hidroxid, nátrium-hidroxid), savanhidridek, kalcium-hipoklorit, cianur-klorid, kromilklorid,

nitrosyzil-perklorát, dietil-cink, bróm-pentafluorid, perklórsav, ezüst-nitrát, krómsavanhidrid, higany(II)-nitrát,

foszfor-trioxid, kálium-terc-butoxid, magnézium-perklorát, platina, urán-hexafluorid, ezüst-oxid, jód-heptafluorid,

oxidálószerek (mint például bárium-perklorát, bróm, klór, hidrogén-peroxid, ólom-perklorát, perklórsav, nátriumhipoklorit),

acetil-bromid, alkil-alumínium sók, berillium-dihidrid, szén-tetraklorid. + fémek, kloroform + hevítés,

kloroform + nátrium-hidroxid, megtámadnak egyes műanyagokat, kaucsukot, és bevonatokat, tetraklór-szilán + víz,

acetil-klorid

Veszélyes bomlástermékek: Szén-monoxid, irritáló és mérgező savköd és gázok, szén-dioxid

11 Toxikológiai tájékoztató

Heveny toxicitás:

Elsődleges irritáló hatás::

Belégzés:

Ártalmas lehet, amennyiben nagy mennyiségekben belégzik.

Lenyelés:

Lenyelése ártalmas

A bőrre: Nincs irritáló hatása

Felszívódás bőrön keresztül:

Káros amennyiben bőrön keresztül szívódik fel nagy mennyiségben.

A szemekre: A szemek irritálását okozhatja.

Érzékenyítés:

12 Ökológiai tájékoztató

HU


Oldalszám 5/5

Biztonsági adatlap

a 1907/2006/EK, 31 cikkelye szerint

Nyomtatás ideje 2010.8.20 Frissítés: 20.8.2010

Általános tájékoztató:

Ökotoxicitás: Amikor a talajra ömlik, a termék elpárologhat, biológiailag lebomolhat és belekerülhet a talajvízbe, de

nem állnak rendelkezésre adatok ezeknek a folytamatoknak a sebességét illetően. Nem ismert evolúciója a talajvízben.

Amikor vízbe kerül, elpárolog és valószínűleg biológiailag lebomlik. Nem várható leülepedése vagy biológiai

felgyülemlése a halakban.

Környezetvédelem: Amikor a levegőbe kerül, a termék fény hatására elbomlik néhány óra alatt szennyezett városi

levegőben, vagy 4-6 nap alatt a kevésbé szennyezett területeken.

Fizikai tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre információ.

13 Ártalmatlanítás

Termék:

Ajánlás:

15 02 03 Felitató, szűrő anyagok, törlőkendők és védőruházat, más, mint ami a 15 02 alatt van

felsorolva

Nem megtisztított csomagolás:

Ajánlás: Az ártalmatlanításnak a vonatkozó előírások alapján kell történnie.

14 Szállítási tájékoztató

LÉGI: Kivételezett mennyiségek

SZÁRAZFÖLDI: KERESKEDELMI ÁRU (ORM-D)

15 Hatósági tájékoztató

Címkézés az EU irányelvek szerint:

Tartsa tiszteletben a vegyszerekre kezelésére vonatkozó általános biztonsági rendszabályokat.

A termék besorolása és címkézése megfelel az EK irányelveknek / Veszélyes anyagok rendelete (Német GetStoffV).

R-mondatok:

Irritáló

10 Gyúlékony

Biztonsági felhívások:

16 Gyújtóforrástól távol tartandó — Tilos a dohányzás.

25 Kerülni kell a szembe jutást.

26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

Vízveszélyességi osztály: 1 sz. vízveszélyességi osztály: enyhén veszélyes a vízre.

16 Egyéb információ

A fenti tájékoztatást, jelenlegi ismereteink alapján tettük közzé. Mindazonáltal, ez nem jelent garanciát

semmilyen specifikus terméktulajdonság tekintetében, és nem képez jogilag érvényes szerződéses

HU


Oldalszám 6/5

Biztonsági adatlap

a 1907/2006/EK, 31 cikkelye szerint

Nyomtatás ideje 2010.8.20 Frissítés: 20.8.2010

semmilyen specifikus terméktulajdonság tekintetében, és nem képez jogilag érvényes szerződéses

kapcsolatot.

HU

More magazines by this user
Similar magazines