05.04.2013 Views

július - Lajtha László Nonprofit Kft.

július - Lajtha László Nonprofit Kft.

július - Lajtha László Nonprofit Kft.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

XXII. év fo lyam 7. szám

Já nos hal ma 2007. július

Meg je le nik ha von ta

Ára: 140 forint

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Kistérségi Jánoshalmi Napok

Egy kisváros nagy ünnepe

Jánoshalma

díszbe öltözött

az ünnepre.

A park, a virágos

kertek, a

kirakatok, az

utcák.

Az otthonokban

lakók így

várták haza rokonaikat,vendégeiket

a Jánoshalmi Napokra.

A Jánoshalmi Napokra, amely ebben

az évben kistérségivé nőtte ki magát.

Ez egyben újabb jelzés volt a szomszéd

települések felé az egymás iránt

való nyitottságra.

Az egyébként is vendégszeretetéről

méltán híres városunk most színvonalas,

sokszínű programmal látta

vendégül a környező településeken

élőket, a testvértelepülések delegációit.

Nem csak szívesen látta, hanem

lehetőséget is adott, hogy a meghívottak

bemutassák táncaikat, zenei

hagyományaikat őrző csoportjaik

színesítsék a programkínálatot.

A két nap alatt mintegy háromezer

ember látogatta a kiállításokat, vett

részt a különböző kulturális, zenés,

táncos összejöveteleken, versenyeken.

A városba látogató neves személyiségek,

Böhm György Jászai-díjas

rendező, a Fővárosi Operettszínház

vezető dramaturgja, a Művészetek

Palotájának művészeti tanácsadója,

Dr. Gyémánt Csilla színháztörténész,

Dr. Szalay Károly József Attila-díjas

irodalomtörténész, Simon

András grafikusművész, a Fővárosi

Operettszínház meghívott művészei,

Juronics Tamás és Pataki

András a Szegedi Kortárs Balett

vezetői, egybehangzó elismeréssel

nyilatkoztak az értékes, gazdag tartalmú

kiállításokról, a programszervezők

munkájáról.

Sok helyi lakos véleménye szerint,

ez a rendezvénysorozat - főként a

bográcsos főzés - újra összehozta

az embereket. Amióta megszűnt a

Mezőgazdasági Gépkiállítás, nincs

olyan fórum, ahol ennyi ember találkozhatna,

véleményt cserélhetne,

szórakozhatna együtt.

Köszönetet szeretnék mondani minden

segítőnek és támogatónak, aki

munkájával, anyagi hozzájárulásával

segítette a rendezvény szervezését,

lebonyolítását.

Köszönet legfőbb támogatónknak

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak,

és Bányai Gábornak,

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Elnökének.

Pályázatok útján, kulturális rendezvények

szervezése címen támogatta

a Hargita táncegyüttes nagysikerű

fellépését, a „Játszunk Musical-est”

sztárvendégének, Janza Katának a

színpadra lépését. A Megyei Önkormányzat

Művelődési Osztályának

munkatársai segítették a Hargita

táncegyüttes további két helyszínen

történő fellépését, Soltvadkerten és

Kecskeméten, elősegítve ezzel az

utazási költségek és szállásköltségek

csökkentését Jánoshalmán.

A Fővárosi Operettszínház fiatal

vendégművészeihez csatlakoztak

szép számmal a jánoshalmi általános

iskolás diákok. Köszönet Somogyi

Szilárdnak, akinek rendezésében

ismert dallamok csendültek fel népszerű

operett - és musical feldolgozásokból,

Buzder Mónikának és

Mészáros Gábornak, akik a jánoshalmi

gyerekeket készítették fel. Én

azt gondolom, ezeknek a kisdiákoknak

életük végéig emlékezetes marad

ez a fellépés, szüleik, nagyszüleik

pedig büszkék lehetnek rájuk.

Köszönetet mondok továbbá anyagi

támogatásukért:

Autóaréna Halas Kft dolgozóinak,

Ádám Gyulának (Kun-Vin Borászat),

Beretvás Tamásnak (Beretvás Kertészet,

Szigetújfalu),

Benkő Zsoltnak (Benkő Egészségügyi

és Gyógyszerellátó Bt)

Csőszné Juhász Hajnalkának és

családjának,

Dági József műszaki kereskedőnek,

Dr. Gulyás András önkormányzati

képviselőnek (Pioneer)

Dr. Erdődi János állatorvosnak

EMITEL ZRT Kiskunhalasi Kirendeltség

dolgozóinak

Farkas Andrásnak (Agroprodukt

Kft)

Fekete Tibornak (Univer Coop

Zrt)

A Felső-Bácskai Önkormányzatok

Szövetsége vezetőségének,

A Forrás Szépirodalmi, Szociográfiai,

Művészeti Folyóirat munkatársainak,

A Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.

Kiskunhalasi Fiók dolgozóinak

Gál Sándornak (GÁLA Étterem)

Gilicze Attilának (Tranzit Étterem

és Szórakoztató Központ),

Király Sándornak (Király Lovastanya),

Koch Csabának (Koch-Vin Borászat),

Lakner Lászlónak és Laknerné

Fekete Irisznek (Lakner és Fekete

Borászat),

Ádám Sándornénak (Országos Takarék

Pénztár Jánoshalmi Fiókja),

Ódor István vállalkozónak,

Takács Istvánnak (KORZÓ Étterem)

Petróczky Ferencnek (CBA)

Köszönettel tartozom

Balázsics Zoltánnak, Blázsik Sándornak,

Csapó Tibornak, Csapóné

Sarok Enikőnek, Csima Jánosnak,

Csizovszki Lászlónak, Csizovszki

Lászlónénak, Czeller Anettnak,

Farkas Istvánnak, Fejes Mihálynak,

Figura Jánosnénak, Gáspár

Zsoltnak, Dr. Gulyás Andrásnak,

Győry Jánosnak, Gyurcsik Ottónak,

Honvéd Kaszinó Kulturális

Egyesületnek, Dr. Hőnig Ferencnének,

Jacsó Zoltánnénak (Pogurelszka

Okszana), Jánoshalmi Csodaszarvas

Egyesület tagságának, a

Jánoshalmi Városvédő Egyesület

tagságának, Dr. Karsai Ferencnek,

Dr. Király Ibolyának, Kiss

Györgynének, Kiss Györgynek,

Kovács Mihálynak, Madarász

Attilának, Martinekné Kovács

Györgyinek, a Kulturális Központ

minden dolgozójának Mészáros

Endrének, Mikó Máriának, Mizser

Attilának, Nagy Lászlónak

(Tumó), Nasz Péternének, Nánai

Attilának, Nemes Nándor lelkész

úrnak, és a Baptista Gyülekezet

tagjainak, Ördögh Editnek, Összefogás

Jánoshalmáért Egysület tagságának,

a Polgármesteri Hivatal

Titkárságán dolgozóknak, Raffainé

Hajik Katalinnak, Sári Bélának

(Mélykút), Somosi Györgynek, Somogyiné

Sági Piroskának, Szarvas

Ferencnek és Rácskai Zoltánnak,

Zadravecz Máriának,

JÚLIUS

SZENT JAKAB HAVA – NYÁRHÓ – ÁLDÁS HAVA

A római naptárban a hónap eredetileg a fantáziátlan Quintilis, „Ötödik”

nevet viselte. Marcus Antonius hízelgő javaslatára i.e. 44-ben

nevezték el júliusnak Julius Caesarról, aki e hónap 12. napján született.

Júliusra esett akkor is, ott is a mezőgazdasági munkák dandárja, de

azért ünnep is akadt egy-kettő. Július 12-én például Apollo tiszteletére

rendeztek ünnepi játékokat, amely a nők számára két korábbi ünnep

betetőzése volt. Mint Varro írja, e játékokon az asszonyok bíborszegélyű

tógát ölthettek,

amely egyébként a

magas rangú férfiak

ünnepi ruhadarabja

volt. Július 23-án a

vizek urának, Neptunusnak

áldoztak

(Neptunalia), hogy

megóvja a termést a

szikkasztó nyári forróságtól,

most, hogy

a Nap elhagyván a

„nedves” Rák jegyét és a „száraz” Oroszlánba lépett.

Júliust ezért régen Oroszlán havának is nevezték. 23/24-n lép a Nap

az Oroszlán jegyébe (a valóságban a Rák csillagképben jár ekkor).

Közhasználatú magyar neve az Oroszlán hónap első dekádjának apostolszentje

után Szent Jakab hava volt. A hónapot félmeztelen, nagy

kalapú paraszt testesítette meg, amint épp sarlóját köszörüli, arat vele

vagy kévét hord, netán a csűrben búzáját csépeli. Elvontabb allegóriája

sárga ruhás, repülő ifjú, fején kalászkoszorúval. Jobbjában az Oroszlán

jele, baljában kosár fügével, dinynyével és más gyümölcsökkel. Az

oroszlánbőrös, buzogányos napisten, Héraklész/Hercules szintén a július

megtestesítője volt.

a programok szervezéséért, az aktív

közreműködésért.

Kiemelem Juhász Anikónak, Nagy

Istvánnak (a Táncos), Sere Mihálynak

a szerepét, akik az egész

rendezvényt koordinálták.

Külön köszönöm Juhász Zsoltnak

mindenre kiterjedő figyelmét, és

munkatársainak, a Városgazda

Kft. dolgozóinak, a helyszínek biztosítását,

berendezését, a város rendjét,

tisztaságát.

A rendezvény biztonságáról a Jánoshalmi

Rendőrőrs és a Polgárőrség

vállvetve gondoskodott, köszönöm

Kutyifa István őrsparancsnok úrnak,

és Horváth Ferenc parancsnok

úrnak, valamint a szolgálatban

lévő rendőröknek és polgárőröknek!

Gratulálok minden színpadon fellépő

személynek és csoportnak, a

műsorokon való színvonalas szerepléséért,

a népes számú közönség szórakoztatásáért!

Külön köszönöm tehetséges

ifjú művészjelöltjeinknek,

Diósi Beátának, Malustyik Klárának,

Petróczky Henriettának,

Szűcs Péternek, hogy a kiállítások

megnyitó ünnepségeit gazdagították

hangszeres szólóikkal.

Végül, de nem utolsósorban a szervezők

–Jánoshalma Város Önkormányzata

és Képviselőtestülete- nevében,

köszönöm minden Jánoshalmi Polgárnak,

aki eljött, hogy jelenlétével

megtisztelte a Kistérségi Jánoshalmi

Napok rendezvényeit!

Számomra egyértelművé vált, hogy

Jánoshalma város lakóiban van anynyi

erőtartalék, hogy nehéz anyagi

körülmények között is, egy ilyen

színvonalas rendezvényt létrehozzon,

és ez reményt ad arra, hogy a

további években is hagyományt teremtsünk.

Czeller Zoltán

polgármester


2. oldal HUNYADI NÉPE

2007. július

A leendõ egészégügyi

központ helyérõl

Az egészségügyi központ beruházás

várható tervezői június 26-án

délután 13 órakor megnézték és

véleményezték a Művelődési Ház

épületét és telkét, mint az építkezés

várható helyszínét. Véleményük,

hogy a mellékelt

térképen körülhatárolt

területen az

egészségügyi központ

megépíthető a

Petőfi utcára néző

főépület és a mellette

lévő parkoló

összevonásával.

Czeller Zoltán

polgármester javasolta

a Képviselő-testületnek,

hogy írásban keressék

meg a megépítendő egészségügyi

központ lehetséges használóit

(háziorvosok, fogorvosok, védőnők,

gyermekorvosok stb.) tegyenek

szakmai javaslatot az egészségügyi

központ kihasználtságát illetően. Az

igények összesítése után tudna az

önkormányzat dönteni azok teljesíthetőségéről.

Az eddigi információk alapján

június 28-án megszületett a határozat,

miszerint Jánoshalma Város

BOR

Képviselő-testülete a járóbeteg szakellátó

központ beruházás megvalósításának

helyszíneként a volt Művelődési

Ház ingatlanának Imre Zoltán

emlékszoba és garázs vonaláig

terjedő területét, valamint a melletteelhelyezkedő

jelenleg parkolóként

használt

önkormányzati 717

m 2 beépítetlen terület

jelöli ki.

A Képviselőtestület

a Művelődési

Ház ingatlanának

Imre Zoltán

emlékszoba és

garázs vonaláig terjedő

részét valamint a mellette lévő

beépítetlen területet összevonatja

úgy, hogy a Művelődési Ház udvara

(Imre Zoltán emlékszoba és vadászház)

valamint a főépület és a parkoló

külön - külön helyrajzi szám alá

kerüljön. Az összevonás végrehajtása

után a Képviselő-testület a kialakított

új telek értékét felbecsülteti.

Az udvarban a Képviselő-testület

emlékhelyet alakít ki, amelynek

része lesz az Imre Zoltán emlékszoba.

A MINDEN NAPOK BORA!

Az AGROPRODUKT KFT

értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat,

hogy a

bérleti díj búzában-árpában

történő kiadása az alábbiak szerint történik:

A kiadás ideje:

2007.

július 18-tól – augusztus 4-ig.

Hétfőtől péntekig: 7- 16 óráig

Szombat: 7-12 óráig.

A kiadás helye: Petőfi Mg. Szövetkezet

Mélykúti úti majorja.

Emlékezés Ágai Adolfra

Jánoshalma Város Önkormányzata

és a Városi Könyvtár rendezésben

az idei Kistérségi Jánoshalmi

Napok nyitórendezvényén Ágai

Adolf életével és munkásságával

ismerkedhettünk meg. A június

29-én, pénteken14 órára a könyvtár

kiállító termében megrendezett

ünnepi alkalmon Bárt János néprajzkutató,

a Bács-Kiskun Megyei

Múzeumok igazgatója igyekezett

néprajzi szempontból elhelyezni a

közönséget.

„Humor, szatíra szatirikus irodalom”

címmel Szalay Károly József

Attila és Gábor Andor-díjas író, irodalomtörténész,

az irodalomtudomány

kandidátusa mutatta be városunk

szülöttét. A magyar humor

kiemelkedő alakja: Ágai Adolf

újságíró, lapszerkesztő, író, humorista

élete és munkássága” című

dokumentum kiállítást Czeller Zol-

Ágai Adolf, a magyar újságírás kimagasló alakja, a tárcaműfaj megteremtője művelt orvoscsalád

gyermekeként, 1836. március 31-én, Jankováczon (Jánoshalmán), ugyanabban, a város

központjában álló házban látta meg a napvilágot, melyben harminc évvel később a világhírű

műgyűjtő és a nagyvonalú mecénás, Nemes Marcell is született. Budapesten hunyt el 1916.

szeptember 21-én Nagykőrös gimnáziumában Arany János és Szász Károly tanítványa volt.

Az irodalom felé vonzódott, 18 éves korában munkái a Hölgyfutárban jelentek meg, de

apjának unszolására orvosi pályára lép, 1862-ben Bécsben szerzett orvosdoktori diplomát, ám

orvosi praxist sohasem folytatott: mindjárt bekerült az élénk sajtóélet sodrába. Minden újságírói

műfajt sikeresen művelt, a tárcát is. Kitűnő szerkesztő vált belőle: „Elébb egy kis helyesírást,

aztán egy kis elmésséget, mindenekfölött pedig tiszteletet minden osztály iránt” – ezzel

a magyarázattal utasítja el az egyik kéziratot. Egy másik szerkesztői üzenetben így fogalmaz: „Minek rúgni ott,

ahol a csípés is fáj.” Kitűnő szervező volt, jó szemmel válogatta ki munkatársait. Szerkesztői gyakorlatát egy szóval

így határozta meg: „nyírni”. Néhány húzással valóban tömörré és frappánssá tudta tenni a terjengős, de egyébként

jó cikkeket. Az újságírás történetében úgy tartják számon, mint a kiegyezés korabeli Magyarország egyik

legjobb zsurnalisztáját és redaktorát. Népszerű volt, bár neve alatt csak a Magyarország és a Nagy Világ hetilap

jelent meg. A Kis Lap című gyermeklapot Forgó bácsi néven szerkesztette és írta, a Borsszem Jankó élclapot Csicseri

Bors néven, tárcáit pedig Porzó aláírással látta el.

Legnagyobb teljesítményét a Borsszem Jankó című Deák-párti élclap elindításával és szerkesztésével nyújtotta

(1867–1910). Több mint 30 állandó figurája volt az újságnak, ezeket zömmel ő teremtette meg. Leghosszabb

életű volt a Mokány Berci, az elveszett „magyar virtus” siratója, a harsány és ápolatlan vidéki nemes, de ma is

ismerősen cseng Rontó Pál, Sanyaró Vendel, Blau Kóbi alakja. Ő teremtette meg Cenci néni, a vidékről levelező

úriasszony, Josef Kovács, a közös hadseregbeli magyar katona, Hétszilvási és bukovai Bukovay Absentius, az

úrhatnám dzsentri meg Mihaszna András, a fővárosi m. kir. rendőr alakját, aki szemlélődéseit a szállóigévé vált

„röndnek muszáj lennyi” megállapítással fejezte be.

A Lajtha Kht. további fenntartásáról

A június 21-én tartott szakmai

megbeszélést Dr. Hegyes Edina

ügyvéd, Szalontai Mária könyvvizsgáló,

Dr. Benda Dénes jegyző,

Bodroginé Mikó Zsuzsanna aljegyző,

Juhász Anikó osztályvezető,

Mizser Attila A Lajtha Kht. ügyvezetője.

Ördögh Edit a Lajtha

művészeti iskola igazgatója, Kolonics

Vencelné az iskola gazdasági

vezetője és Ádám Tamásné a

Pelikán Kht. ügyvezetője. A megbeszélés

eredményeként kérték a

testülettől azon döntések hatályon

kívül helyezését, amelyek a Lajtha

Kht. a végelszámolással történő

megszüntetésről valamint az Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény

megalapításá-ről szólt. Ugyancsak

kérték a fenti intézmény Alapító

Okiratának elfogadásáról szóló

határozat is kerüljön visszavonásra.

Mindezek elfogadásával egyidejűleg

Alapító Okirat módosítása is

szükséges lesz, amelyet dr. Hegyes

Edina ügyvédnő készít.

A július 28-i ülésén Jánoshalma

Város Képviselő-testülete a 172/

2007. (VL 15.) Kt. sz. határozat 8.

pontját amelyben a Kht. végelszámolásának

megkezdéséről döntött,

hatályon kívül helyezte.

tán Jánoshalma Város polgármestere

nyitotta meg. A tárlatot Dr Nagy

Károly Kozma Sándor-díjas nyugalmazott

főügyészségi tanácsos, a

kiállítás szerkesztője és rendezője

mutatta be.

Ugyancsak hatályon kívül helyezte

Jánoshalma Város Képviselő-testülete

a 172/2007. (VI.15.) Kt. számú

határozat 9. pontját, amelyben a

Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény megalapításáról

van szó.

Jánoshalma Város Képviselőtestülete

visszavonja a 147/2007.

(V.24.) Kt. sz. határozatát, mely a

Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény Alapító Okiratának

elfogadásáról szól.

Jánoshalma Város Képviselőtestülete

Mizser Attila ügyvezetői

megbízatását június 16-tól június

30-ig meghosszabbította. a korábbi

díjazásával.

A Képviselő-testület 2007. júli-

Az értékes előadásokat Buzder

Mónika tanárnő felolvasása és

a Lajtha László Művészeti Iskola

növendékeinek Diósi és Szűcs

Péter zongora játéka színesítette.

ro-ki

us 1-től 2008. július 1-ig Ördögh

Editet bízza meg az ügyvezetői feladatok

ellátásával. Díjazása a mindenkori

járulékmentesen kifizethető

juttatás, ami jelenleg 18.000.-

Ft/hó.

A képviselő-testület az intézményvezető

és Kht. ügyvezető felett

közvetlenül gyakorolja a munkáltatói

jogokat.

A Képviselő-testület a Lajtha

László Művészeti Szolgáltató

székhelyét az eddigi Kölcsey utca

12. sz. helyett a Béke tér 11. sz. alá

helyezi át.

Jánoshalma Város Képviselőtestülete

tudomásul vette a Lajtha

László Művészeti Szolgáltató Kht.

Alapító Okiratának módosítását.

GOLD MIX KFT.

Ékszerboltja

Jánoshalma, Molnár János u. 2. (A Takarékszövetkezettel szemben)

Kísérje figyelemmel akcióinkat!

Arany-, ezüst ékszerek nagyválasztékban valamint női, férfi, és gyermek

karórák, fali- és ébresztő órák kaphatók

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 8 00 - 16 30 -ig, szombaton 8 00 - 12 00


2007. július HUNYADI NÉPE

Tájékoztató az oktatási

intézmények átszervezéséről

A 170/2007(V.24.) Kt. sz. döntése értelmében Jánoshalma

város képviselőtestülete kijelölte az egységes

iskola vezetőjét, Somogyiné Sági Piroska személyében.

Döntés született az egységes iskola elnevezését illetően

is. Az új intézmény neve: Hunyadi János Általános

Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.

Ezt követően Martinekné Kovács Györgyi, az oktatási

ügyekért felelős alpolgármester, és Berta Erzsébet

Pénzügyi Bizottsági Elnök vezetésével egyeztető tárgyalásokra

került sor az oktatási intézmények vezetőivel.

Az igazgatókból, igazgatóhelyettesekből, gazdasági

vezetőkből álló közösség 2007. június 14-én a szakmai

egyeztetéseket befejezte. Jánoshalma Város Képviselőtestülete

ennek alapján, június 15-én, meghozta a döntéseit,

amelyeket az alábbiakban foglalhatók össze.

A Képviselőtestület a szakmai egyeztetések során a

létszám csökkentésekor arra törekedett, hogy a nyugdíjba

vonuló pedagógusok mellett, a „Prémium Évek”

nyugdíj lehetőséget kihasználva minél kevesebb aktív

korú pedagógus elbocsátására legyen szükség.

1. 2007. június 30-ig az összevonásra kerülő intézmé-

Kerékpárút pályázat

önerejének biztosítása

A Dél-alföldi Operatív Program keretében,

DAOP-2007-3.1.2 kódszámmal pályázati felhívás

jelent meg kerékpárutak építésének támogatására. Egyrészt

országos kerékpárút törzshálózat és megyei rendezési

tervekben rögzített térségi jelentőségű kerékpárutak

építésére, másrészt a 4 és 5 jegyű mellék állami

és önkormányzati utak településeken belüli, külterületi,

belterületi átkelési, továbbá 1 - 3 számjegyű főutak

mentén vezetett nyomvonalon, a mindennapos közlekedés

részére, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi és

egyéb célú kerékpár építésére.

A pályázati támogatás mértéke maximum az összes

elszámolható költség 90 százaléka lehet, azaz az

önkormányzatnak10 százalékot kell biztosítani.

A Fejlesztési Iroda véleménye, hogy a költségvetési

helyzetre való tekintettel most csak a

Bajai út melletti 20+700 - 22+199 km szelvény

közötti kerékpárút épüljön meg.

A fenti szakasz bekerülési költsége

a költségbecslés szerint mintegy

28 millió forint, azaz pályázati

önerőként 3 millió forintot

célszerű biztosítani.

A Pénzügyi Bizottság június

19-i ülésén megállapította, a

kerékpárút építését célszerű meg-

Munkaügyi kirendeltség

nyílik városunkban

A Dél-Alföldi Regionális

Munkaügyi Központ megkereste

Jánoshalma Önkormányzatát

azzal, hogy ebben az évben

városunkban kirendeltséget kíván

kialakítani. Ehhez kérte megfelelő

ingatlan és helyiségek biztosítását.

A kirendeltség kialakítást

minél előbb szeretnék elkezdeni

és az ügyfélfogadást még az idén

beindítani.

A szerződés tervezet szerint a

bérlőt terhelő értéknövelő beruházások

értéke 10 millió forint.

Egyéb beruházások: bútorok,

informatikai eszközök értéke 5

millió forint.

Jánoshalma Város Önkormányzat

Képviselő-testülete 2007. július

9-i időponttól a Dél-alföldi

Regionális Munkaügyi Központ

használatába adja a Jánoshalma

Kölcsey u. 12. sz. alatti művésze-

ti iskola által használt épület Kölcsey

utcai utcafronti 14 helyiségét

a következő feltételekkel:

• ha ingyenesen adjuk át az

ingatlant használatra ez 10 év

alatt térüljön meg a bérlő által

elvégzett forgalmi értéket növelő

beruházásból.

• a bérlő 6-8 fő jánoshalmi

lakos foglalkoztatását vállalja az

intézményben.

• mivel csak az épület első

részét adjuk át, a bérlő külön

vizesblokkot alakítson ki és külön

mérő órákat szereljen fel a rezsi

reális eloszthatósága miatt.

• 10 év után az ingyenesség

kerüljön felülvizsgálatra.

A képviselő-testület a Jánoshalma

Kölcsey u. 12, sz. alatti épületet

a cél érdekében társasházzá

alakítja, ennek várható költségeit

(50.000.-Ft összeget) vállalja.

nyek alkalmazotti létszáma 135 fő volt.

2. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 171/2007.

(VI.15) Kt. sz. számú határozatában meghatározta az

egységes iskola alkalmazotti létszámát.

A határozat 2007. július 2-től, az egységes iskola

alkalmazotti létszámát 111 főben határozta meg.

3. A fentiek értelmében 24 fő alkalmazott munkaviszonya

2007. július 2-től szűnik meg, az alábbi bontásban.

Pedagógus és pedagógiai munkát közvetlenül segítő

alkalmazotti körből: 20 fő

Technikai munkakörből: 2 fő

Ügyviteli munkakörből: 2 fő

A fenntartó megállapítja, hogy a Közoktatási Törvény

által előírt kötelező óraszám emelkedésből, valamint az

intézmény átszervezésből adódóan a 24 fő továbbfoglalkoztatására,

sem a Hunyadi János Általános Iskola,

Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben,

sem az önkormányzat által fenntartott egyéb intézményekben;

sem rész-, sem teljes munkaidőben nincs

lehetőség.

valósítani és javasolja az önerő biztosítását.

Mindezek alapján Jánoshalma Város Képviselő-testülete

a Bajai út melletti 20+700 - 22+199 km szelvény

közötti szakaszon kerékpárutat kíván megépíteni és

részt vesz a DAOP-2007-3.1.2 kódszámú pályázaton.

Pályázati önrészre 3 millió forint összeget biztosít.

A következő számunkba

2007. július 27. (péntek)

16 óráig lehet

cikket, hirdetést leadni.

Ezen időpont után leadott

anyagok már csak a júliusi

számunkba kerülnek!

ÉPÜ LET BONTÁST

tör me lék szál lí tást,

föld ki eme lé si

mun kát, alap ki­

ásást,

ho mok ra ko dást

szál lí tás sal rö vid

ha­tár­idő­re,­vagy

azon nal ra vál la lok.

Pal kó Lász ló

kő­mű­ves­vál­lal­kozó

Já nos hal ma, Dió fa u.

10.

Tel.: 77/401-714

Mo bil: 30/92-84-430

A piactér bérléséről

3. oldal

FELHÍVÁS PARLAGFŰ

ELLENI VÉDEKEZÉSRE

A módosított növényvédelmi törvény értelmében a földtulajdonos,

földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a

parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a

vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

E határidő után a védekezések ellenőrzését illetve a fertőzött

területek felmérését a körzeti Földhivatalok mezőgazdászai végzik.

A parlagfűvel fertőzött területek ismeretében a területileg

illetékes Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságok (belterület esetén

a település jegyzője) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik

a közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.

A törvényben meghatározott feltételek meglétekor kultúrnövények

esetében is elrendelhető a közérdekű védekezés.

A közérdekű védekezések teljes költségét (amely tartalmazza a

vállalkozói díjat, a Földhivatal és a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

költségeit) a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni.

A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatók!

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv

növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni

védekezési kötelezettségét elmulasztja.

A bírság mértéke a terület nagyságától és a

gyomosodás mértékétől függően

20.000 Ft – 5.000.000 Ft.

Balogh László sk. Dr. Benda Dénes sk. Czeller Zoltán sk.

Növényvéd. felügyelő Jegyző Polgármester

Jánoshalma Város Képviselő-testülete

a város vagyonrendeletére

való tekintettel június 28-i ülésén

úgy döntött, hogy 2008. január 1-től

5 évre szóló pályázatot írt ki a piac

és vásártér bérbeadására. A szerződés-tervezet

szerint azzal a feltétellel,

hogy a Polgármesteri Hivatal

fél évente ellenőrzi a szerződésben

vállalt kötelezettségek teljesítését,

melyről jegyzőkönyvet készít

és beszámol a Városgazdálkodási

Bizottságnak. AZ elfogadott döntés

értelmében a bérlő 200 ezer Ft kártérítést

köteles fizetni a bérbeadónak,

ha bármely kötelezettségének

nem tesz eleget.

A Képviselő-testület 2007.

december 31-ig jelenlegi szerződés

meghosszabbítását kezdeményezi

a HENDROSZ Kft-vel a piac

és vásártér üzemeltetésére, a fenti

módosítással.

ikor

A Városi Könyvtár

a nyári nyitva tartás szerint

szeptember 1-ig,

szombatonként zárva tart.

Július 17-től augusztus 11-ig

minden nap zárva tart.

Nyitás augusztus 14-én!

TISZTELT

ÜGYFELEINK!

TÁJÉKOZTATÁSUL KÖZÖLJÜK,

HOGY BANKFIÓKUNK

2007. JÚLIUS 16-TÓL

ÁTMENETI IDŐRE,

ÁTALAKÍTÁS MIATT

RÁKÓCZI UTCA 6. SZÁM ALÁ

KÖLTÖZIK:

BENKŐ PATIKA UDVARA,

VOLT ÁFÉSZ IRODA

MEGÉRTÉSÜKET BÖSZÖNJÜK.

TISZTELETTEL:

A JÁNOSHALMI FIÓK DOLGOZÓI


4. oldal HUNYADI NÉPE

2007. július

EZ TÖRTÉNT A RADNÓTIBAN…

A tanév utolsó hónapja…A diákok

és a pedagógusok is várják

a jól megérdemelt pihenést. Lássuk

mi történt ebben a pár füllesztő

hétben.

Korényi Endréné tanárnő és

Ádámné Brecska Mária szervezésében

csecsemőgondozási tanfolyamot

szervezett iskolánk. Kéthetente

kétórás foglakozásokon (hat

alkalommal) elméleti és gyakorlati

oktatás közepette sajátították el

az érdeklődők a csecsemőgondozás

rejtelmeit. Az érdeklődők látogatást

tettek a Városi Bölcsődében,

ahol láthatták a foglalkozásokat, az

étkezés rendjét. Az Egészségházban

megtekinthették hogyan zajlik

a súlymérés, a lázmérőzés, a gyógyszerek

beadása.

A tanév utolsó napja június 16-ra,

péntekre esett. A pár napos pihenő

AJÁNLATUNK

2007. július 2-tól

JÚNIUS

után június 20-án tanévzáró műsor

keretében, melyet a 9. és a 9.n osztály

szervezett búcsút vehettek a

gyerekek az iskola falaitól, megkapták

egy éves teljesítményüket

értékelő bizonyítványaikat.

Ezen a napon iratkoztak be a

leendő 9-es tanulók is. A gólyák

osztályfőnökeik Zoó Edit (9.) és

Bayer Noémi (9.N) tanárnők lesznek.

Sok sikert kívánunk nekik az

elkövetkező évekhez!

Az érettségik rendben lezajlottak.

Június 6-án betekintés alkalmával

minden diák megtekinthette írásbeli

dolgozatait. Ezt követték a szóbeli

vizsgák. Több tanuló tett sikeres

emelt szintű szóbeli vizsgát történelem

tantárgyból.

Június 18-án és 19-én a 12.a osztály

(Kiss Hajnalka osztályfőnök),

majd 21-én és 22-én a 12.b (Zoó

EBÉD KISZÁLLÍTÁS

több féle menübõl, elõrendelés alapján

Jöjjön és látogasson el hozzánk!

asztalfoglalás: 77/401-130 vagy 30/93-54-431

Edit osztályfőnök) mérettették meg

magukat a négy év alatt szerzett

tudásukról a bizottság tagjai előtt.

Mindkét osztály nagyon jól teljesített,

kiemelkedően precíz szóbeli

feleleteket is hallhattunk. A végzős

évfolyammal meg voltak elégedve

az érettségi elnökök. Tudásukat,

felkészültségüket, illemtudásukat

mindketten kiemelték értékelésükben.

Az érettségi elnökök szerint

a 12.a osztály esetében Lukács

Rita, míg a 12. b-nél Rapavi Róbert

voltak a legjobbak

Június 27-én tartotta tanári kar

tanévzáró értekezletét, utoljára ilyen

formában. Nem lehet tudni, mit hoz

a jövő, de az iskola vezetése, és dolgozói

remélik, hogy könynyedén

vesznek majd minden akadályt.

(Csala Mónika)

A Hunyadi általános iskolában történt

A Hunyadi János Általános Iskola

végzős tanulói június 16-án vettek

búcsút iskolájuktól. A ballagási

ünnepségen Balázsics Zoltán

igazgató az iskola alapítványából

pénzjutalmat adott a 8 évig kitűnő

tanulóknak: Bozár Bettinának,

Martinek Ádámnak, Koszta Renátának,

Szántó Szimonettának, Simon

André Zoltánnak, Kovács Biankának,

Nánai Eszternek, és Horváth

Andreának

4 évig_kitűnő volt Hupp Bettina

2007. évi tanulmányi versenyeken

elért kiváló eredményéért Bozár

Bettina (kémia megyei 5. helyezés),

Simon André Zoltán (kémia területi

verseny 10. hely, Tesztkódex Bt.

Országos informatika verseny 7.

helyezés) és Martinek Ádám (közlekedési

ismeretek megyei versenyén

5. helyezés) vehetett át elismerést.

A végzősök közül sikeres alapfokú

német nyelvvizsgát tett Csesznegi

Zsolt, Arnhoffer Kitti, Ágoston

Zsófia. Alapfokú angol nyelvvizsgát

tett Hunyadi Patrik, Ságodi

Dániel,

A Közösségi munkájáért:jutalmat

vehetett át Hauser Kristóf (DÖK

elnök) és Takács Brigitta (iskolarádiós).

Kiváló sport teljesítményéért

Koszta Renáta, Szántó Szimonetta,

Ágoston Zsófia, Benke Anita

(Aerobic Kelet-Magyarorszá-

gi Területi Diákolimpia Jánoshalmi

fordulóján arany érmet, Szarvason

ezüst érmet szereztek, az Országos

Aerobik Diákolimpián Makón

5. helyezést értek

el, a Magyar

Kupán – legnagyobb

magyar

verseny –szintén

5. helyezettek

lettek.

Diákolimpia

Körzeti Fordulóján

elért eredményekértjutalomban

részesült

Mészáros Barnabás

(súlylökés III. helyezés), Fazekas

Evelin (kislabdadobás II. helyezés),

Molnár Ádám (100 m, 1500

m aranyérmese - távolugrás ezüstérmese

és a megyei diákolimpián

1500 m IV. helyezettje) valamint

Horváth Dávid (Megyei Diákolimpián

távolugrás VI. helyezettje)

Az iskola tanévzáró ünnepségén,

június 21-én Balázsics Zoltán

igazgató jutalmat adott át többek

között azoknak, akik 4 évig kitűnő

eredményt értek az alsó tagozaton:

Dudás Mónika, Méri Vivien,

Rab Bálint és Vavró Dorottya.

Csóti Adél, Gyetvai Fanni, Kubatov

Milán, MAtuz Boglárka, Patocskai

Rita, Szabó Martin és Rabb Mónika.

Ugyancsak jutalomban részesültek

az évfolyam elsők: 5 osztályból:

Horváth Anikó, 6. osztályból Konkoly

Eszter, 7. osztályból: Fekete

Akik 8 évig kitûnõ tanulók voltak

Laura, 8. osztályból Simon André

Balázsics Zoltán leköszönő igazgató

elmondta, hogy az iskola tanulóinak

száma 736 volt, közülük

135 ért el kitűnő eredményt, 38 fő

viszont nem teljesítette a követelményeket,

közülük 20 augusztusban

még javíthatnak. Az iskola

tanulmányi átlaga: 3,9. Az igazgató

az évzáró ünnepségen adta át

az arany diplomát Herédiné Hornyák

Erzsébetnek és Szili Máténak.

Elköszönt a nyugdíjba vonuló:

Derűs Gáborné, Martinek Erzsébet,

Pető János tanárnőktől és Dobos

Vencelné iskolatitkártól, és Dóka

Istvánné takarítónőtől, megköszönve

sok évtizedes fáradságos munkájukat.

Május végén fantasztikus élményben

volt része 48 hunyadis diáknak.

Színházlátogatásra mentünk Szegedre,

ahol a Dzsungel könyve című

musicalt néztük meg.

A kuriózuma az volt ennek a

programnak,

hogy előadás

előtt a színházgondnokabevezetettbennünket

a kuliszszák

mögé.

Lenyűgözte

a gyerekeket

az, ahogyan

„életre”

kelt a színpad.

A m í g

n e k ü n k

az épületről, technikákról

meséltek, közben már a

„műszak” mikrofonpróbákat, beállításokat

végzett.

A színpadon egy-egy szereplő is

megjelent. Balu a medve, paróka

nélkül, Tuna „civil” ruhában.

NYÁRI VÁSÁR!

A kulisszák mögött

Legnagyobb sikere az öltözőkben

történt autogram-gyűjtésnek volt.

Az előadás csodálatos volt. Ez

az élmény tovább él bennünk azáltal,

hogy a tanévzáró ünnepélyen

énekkarosaink és 16 aerobicos lány

Ká- a kígyó /Járai Máté/ öltözőjében

Tanévzáró ünnepély

közös produkciót adott elő a musicalből.

A koreográfiát Bátyai Dóra és

Bátyai Gáborné készítette.

Az énekkart Patocskainé Vízvári

Klára tanította be.

Szer szám és kötőelem szak üz let

Já nos hal ma, Ha la si u. 1. Tel: 20/433-17-27

Nyitva tartáson túli ügye let a fen ti te le fon szá mon

Csa va rok, tip lik, ker ti szer szá mok

Tö rés ga ran ci ás ké zi szer szám ok

Spe ci á lis- és cél szer szá mok be szer zé se

rö vid határidővel

Ked ve zõ árak, fo lya ma to san bõ vü lõ vá lasz ték!

Ké nyel mes par ko lás az ud var ban!

Július 14-én kisgépvásár

Minden kisgépre 10-15 % kedvezmény

KISKUNHALAS

Szász K. u. - Gyapjú u. sarok

Tel/Fax: 77/426-490

Tel: 30-858-76-47

Nyitva:

H: 15-18-ig

K - P: 9 - 13 és 15 - 18

Szo: 8 - 12

JÁNOSHALMA:

Petőfi-Rákóczi utcai

sarokház

Telefon:

06-30-858-76-47

Nyitva tartás:

H: szünnap,

K-P 9-17, SZ: 9-12


2007. július HUNYADI NÉPE

A jó gyakorlati képzés

elismerése

Hosszabb távon is a mezőgazdasági

szakképzés szolgálatában áll a

jánoshalmi Mezőgazdasági, Szakképző

Iskola és Kollégium – ezt

erősítette meg Győry János,. Az

iskola igazgatója. abból az alkalomból

nyilatkozott, hogy az elmúlt

napokban vehette át Gráf József

mezőgazdasági és vidékfejlesztési

minisztertől az iskolának ítélt

kitüntetést. Mint mondta a tavalyi

negatív hírre nem álltak le, hanem

továbbra is tartották azt a szakmaiságot,

melyet márt korábban is megszoktak,

melyről országosan híres

az iskola. A munka eredményességét

igazolja az is, hogy a Szakma

Kiváló Tanulója országos versenyben

az utóbbi 15 évben minden

évben az első öt között van jánoshalmi

diák. Az idén hárman is így

szerezték meg a szakmai végzettséget.

Növénytermesztő gépész szakmában

a 12. B-ből Csányi Mátyás

2. helyezést, Lenthár Ádám pedig

4. helyezést ért el. A mezőgazdasági

gépész szakmában a 12. A-ból Sza-

bó József 6. lett. Az igazgató hangsúlyozta,

hogy az itt végzett diá-

Győry János büszkén mutatja a

Nagyváthy János-díjat

kok elhelyezkedési esélye nagyon

jó, mert a munkáról nem mesélnek,

hanem jó színvonalon el végzik

a tevőleges gyakorlati képzésnek

köszönhetően, melyhez jó feltételeket

biztosít az iskola..

A további eredményekről szólva

Győry János elmondta: a tanüzem

tejgazdasága az 50 alatti férőhelyek

mezőnyében, országosan a második

helyen áll az egy tehénre jutó

hozam tekintetében, mely több mint

10 ezer 500 kilogramm. Mindezeknek

köszönhető a szakképzésért,

1995 után az idén másodszor is

megszerzett Nagyváthy János –díj.

A miniszter az őszi hírekkel kapcsolatban

úgy fogalmazott, hogy az

egy tévedés volt, melyet gyorsan

korrigáltak is. Ez az iskola finanszírozásában

is megjelent, ha ezzel

még oly szoros is a költségvetésük.

A tangazdaságok háromévenkénti

minősítésében az eddigi jelek

szerint két bronzminősítést követően

most arany vagy ezüst minősítés

várományosa a jánoshalmi

Mezőgazdasági Szakképző Iskola

tanüzeme. A minősítésnél döntőek

a tangazdaság közgazdasági mutatói,

mely az ottani termeléssel függnek

össze. Emellett természetesen a

képzést is biztosítania kell.

b. s.

Nem unatkoztak a tűzoltóink

A jánoshalmi tűzoltóknak az

elmúlt hónapban 20 esetben kellett

beavatkozáshoz vonulniuk. Június

4-én műszaki mentéshez. A június

6-dikai vihar miatt 10 esetben kellett

beavatkozni, kidőlt fák, villanyoszlopok,

kábelszakadás miatt és a

sok eső hatására vizet szivattyúzni.

Kisrátában erdőtűzhöz riasztották

a tűzoltóinkat, amikor is az

erdő mellett valaki tűzet gyújtott és

az átterjedt a mellette lévő erdőre.

Június 14-én ismét tombolt a szél,

vihar volt, s műszaki mentés is volt

a leszakadt vezeték miatt, de ismét

kellett vizet is szivattyúzni. Ugyan

ez ismétlődött meg június 16-án,

és 21-én is más-más helyszínekkel.

Sőt az utóbbi esetben épületmentés

is volt. lakóház tűzhöz riasztották a

lánglovagokat június 25-én. Mélykúton

elektromos zárlat miatt gyul-

ladt ki egy családi ház konyhája és

onnan terjedt tovább a tűz. Senki

nem volt otthon, a szomszédok észlelték

a tüzet. Június 29-én egy társaásház

egyik elektromos mérő órája

kapott lángra.

Úgy tűnik a nyári betakarítás nem

múlik el tarlótűz nélkül. Így volt

ez július elsején amikor Jánoshalma

és Tataháza között a Szappanos

dűlőben lévő táblán egy bálázógép

gyulladt ki és letta lángok

martaléka. A tűz átterjedt a tarlóra

is melyen a szalma égett el. Az

anyagi kár a tűzoltók elsődleges

becslése alapján mintegy 25 millió

forint. A legfrissebb, hogy Balotaszállás

határába erdőtűz oltásához

hívták segítségül a halasi tűzoltók

a mieinket.

Tűzjelzés:

a 105 segélyhívó szám ingye-

nes. Amennyiben rádiótelefonról

hívjuk ezt a számot, úgy a megyei

tűzoltóság ügyeletese jelentkezik

be. Ez egy kicsit lassítja, és esetleg

torzíthatja is az információt.

Amennyiben a 105-ös számot

vezetékes telefonról hívjuk Borota,

Jánoshalma, Mélykút, Kéleshalom

településekről, akkor a

Jánoshalmi Tűzoltóságra fut a

riasztás.

Nagy Sándor tűzoltóparancsnok

azt kéri, hogy rádiótelefonról

inkább a 06-77-401-070-es telefonszámot

hívja az, aki a tűzoltók

segítségét kívánja igénybe venni,

tűz vagy baleset kapcsán.

Horváth Zoltán tűzoltó hadnagygyá

léptették elő az elöljárói, és

ezzel egy időben ő lett a Jánoshalmi

Tűzoltóság megbízott parancsnokhelyettese.

H-6440 Já nos hal ma, Ba jai u. 66. Tel.: 77/401-344, 30/535-5014

varosgazda@emitelnet.hu

Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa: hétfő, szerda, péntek 8 30 -12 00 , kedd, csütörtök 13 30 -16 30 .

Kérjük Fogyasztóinkat, hogy ügyfélszolgálati irodánkat kizárólag nyitva tartási időben

keressék fel ügyintézés céljából.

Értesítjük a város lakosságát az alábbiakról:

a hátralékos ügyfeleinknél a mennyiségbeli vízkorlátozásokat június hónapban is folytatjuk.

a 2007. június hónapban is folytatjuk új szolgáltatói szerződések kö-tését minden

fogyasztási helyre. Ezért Önt a vízmérő leolvasója fel fogja keresni. Kérjük tegyék

lehetővé a személyes találkozást.

a A tanuszod a nyári nyitva tartási rendje az alábbi:

HÉTFŐ: SZÜNNAP

KEDD, SZERDA CSÜTÖRTÖK reggel 6 – 8-ig napközben 11 – 21-ig

PÉNTEK, 6-8 és 11 – 22-IG

SZOMBAT 9 – 21-IG

VASÁRNAP 16 – 21-ig

A szauna nyitva tartási ideje szerda, péntek, szombat 16 – 21-ig.

Bérletek és jegyek válthatók a tanuszoda pénztárában,

mely a fenti időpontokban van nyitva.

Kellemes felüdülést és kikapcsolódást kíván a tanuszoda dolgozói csapata

Új uszodai árak

A Tanuszoda nyári belépőjegy

árait Június 28-i ülésén hagyta jóvá

Jánoshalma Város Képviselő testülete.

Reggeli úszójegy:

(6-8 óráig)

Felnőtt 400 Ft

Diák

250 Ft

Reggeli úszóbérlet

10 alkalomra: (6-8 óráig)

Felnőtt 2500 Ft

Diák 1500 Ft

Napi belépő:

(11-21, illetve 22 óráig)

Felnőtt 600 Ft (régi ár: 500 Ft)

Diák 350 Ft (régi ár: 300 Ft)

Napi bérlet 10 alkalomra:

(11-21, illetve 22 óráig)

Felnőtt 4200 Ft (régi ár: 3500 Ft)

Diák 2500 Ft (régi ár: 2000 Ft)

Napi havi bérlet:

Felnőtt 5900 Ft (régi ár: 4900 Ft)

Diák 3200 Ft (régi ár: 2500 Ft)

ÁLLÁSHIRDETÉS

A K&H Bank Dél-magyarországi lakossági régiója

újonnan nyíló jánoshalmi fiókjába keresünk

BANKI ÜGYINTÉZŐT

5. oldal

Csoportos belépő:

(szervezetten, minimum. 10 fő)

Óvodás 100 Ft/fő (ilyen nem volt)

Diák 200 Ft/fő (ilyen nem volt)

Felnőtt 450 Ft/fő (ilyen nem volt)

Dolgozói belépő:

(uszoda és sportcsarnok) névre

szóló!! 10 alkalomra bérlet:

Felnőtt 1500 Ft (ilyen nem volt)

Diák 800 Ft (ilyen nem volt)

Tanuszoda bérlet: 6500 Ft/óra

Kategóriák:

Óvodás 6 éves korig

Diák 6-18 éves korig

Felnőtt 18 éves kor felett

Egyéb szabályok:

6 év alatti gyermek belépése

ingyenes felnőtt kísérővel

Az árak 2007 július 1. és 2007.

augusztus 31. között érvényesek.

Az árak az áfát tartalmazzák.

A szauna használatának díja a szauna

nyitvatartási idejében a belépő

árában benne van.

Az AGROBISNIS KFT

értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat,

hogy a

bérleti díj búzában-árpában

történő kiadása az alábbiak szerint történik:

A kiadás ideje:

2007.

július 18-tól – augusztus 4-ig.

Hétfőtől péntekig: 7- 16 óráig

Szombat: 7-12 óráig.

A kiadás helye: Petőfi Mg. Szövetkezet

Mélykúti úti majorja.

feladatok:

• banki termékek értékesítése,

• lakossági számlavezetéssel kapcsolatos teljes körű ügyintézés,

• keresztértékesítés.

elvárások:

• középfokú végzettség,

• forint- és valutapénztáros vizsga,

• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat előnyt jelent.

keresünk tovább

BANKI TANÁCSADÓKAT

(hitelezési, befektetési és kis- és középvállalkozói területre).

feladatok:

• lakossági (KKV) banki tranzakciók lebonyolítása,

• lakossági (KKV) banki termékek értékesítése,

• keresztértékesítés (biztosítási, befektetési alap, önkéntes

pénztári termékek),

• lakossági termékekkel kapcsolatos tanácsadás,

• pénzkezelési tevékenység,

• folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel.

elvárások:

• legalább középfokú szakirányú képesítés,

• hasonló munkakörben szerzett munkatapasztalat,

• értékesítési tapasztalat.

Az angol nyelv társalgási szintű ismerete előnyt jelenthet.

az ideális jelölt jellemzői:

dinamizmus, ügyfél-orientáltság, jó kommunikációs-, és

problémamegoldó képesség, udvariasság, gyorsaság, precizitás,

gyors tanulási képesség, csapatjátékos, etikus magatartás,

megbízhatóság, feddhetetlenség.

A szakmai önéletrajzokat a pozíció és a helység

megjelölésével a job@khb.hu e-mail címre

kérjük 2007.07.20-ig eljuttatni.


HUNYADI NÉPE

6. oldal 2007. július

Kistérségi Jánoshalmi


2007. július HUNYADI NÉPE

Napok 2007. képekben

A Kistérségi Jánoshalmi Napok 2007 évi rendezvénysorozat eseményeiről szöveg helyet képekben igyekeztünk beszámolni, s mindezt néhány ellesett életképekkel fűszerezve

Reméljük ezek a felvételek is érzékeltetik a kétnapos rendezvény jó hangulatát, a szervezők ennek érdekében tett igyekezetét.

7. oldal


8. oldal HUNYADI NÉPE

2007. július

A világhíres balett-táncos emlékére

Sokan eljöttek június 30-án, szombaton a Művelődési

Házba az Imre Zoltán Emlékszoba ünnepélyes

átadására. A szervezők elképzelését felül múló érdeklődés

megmutatkozott abban is, hogy az intézmény minden

sarkából pótszékeket kellett berakni a nagyterembe,

hogy minél többen le tudjanak ülni, de bizony így is

sok embernek csak álló hely jutott.

Az érdeklődők számára Jánoshalma

Város Önkormányzata és a

Kulturális Központ műsoros rendezvénnyel

segítette megismertetni

a világhírnévre is szert tett táncművészt.

Ebben nagy segítséget

nyújtott Zadravecz Mária kitartó

kutató munkája és tenni akarása.

11.00 órától a Művelődési Ház

nagytermében, a táncművész koreográfus

alakját pályatársai idézték

fel. Többek között Böhm György

Jászai-díjas rendező, dramaturg,

a Főváros Operettszínház vezető

dramaturgja és kreatív tanácsadója,

a Művészetek Palotájának

művészeti tanácsadója, az „Imre

Zoltán Alapítvány” kuratóriumának

elnöke, Dr. Gyémánt Csilla

színháztörténész, főiskolai docens,

az „Imre Zoltán” című könyv író-

A HOSÁNA Jánoshalmi Zsidók

Egyesülete emlékünnepséget

rendezett a Felső-Bácskában

élt zsidóság -1944-ben történt -

bácsalmási gettóba kényszerítése,

majd onnan való deportálásának

emlékére a jánoshalmi zsinagógában

július 1-én, vasárnap.

A 63 évvel ezelőtti eseményeket

idéző eseményre együtt emléke-

ja, Juronics Tamás táncművész, koreográfus, a Szegedi

Kortárs Balett művészeti vezetője, Pataki András táncművész,

rendező, a Szegedi Kortárs Balett produkciós

vezetője.

A Hunyadi János Általános Iskola és a Lajtha László

Művészeti Iskola növendékei idézték fel Imre Zoltán

élet útját.

Az emlékműsort követő átadási ünnepségen, az egykori

Fintha-házban, Imre Zoltán édesanyja, Fintha Klára

és Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere

közösen vágta át emlékszoba bejáratán lévő nemzeti

színű szalagot, ezzel megnyitva a szobát a nagyközönség

számára. Római katolikus szertartás szerint Rónaszéki

Gábor esperes plébános szentelte meg a művész

kínai bútoraival és kedvenc íróasztalával berendezett

emlékszobát. Ott sorakoznak a könyvei is a polcokon.

Mindezeket a művész édesanyja bocsátotta Jánoshalma

város rendelkezésére. Hálás köszönet érte.

IMRE ZOLTÁN

táncművész koreográfus

1943. november 8. – 1997. június 30.

1961-ben a Budapesti Állami Balettintézetben szerzett

oklevelet. 1961-68 a Szegedi Nemzeti Színház balett

együttesének tagja. 1967-68-ban a Budapesti Színház-

és Filmművészeti Főiskola koreográfus szakán tanult.

1968-tól Düsseldorfban táncolt, 1970-től a stuttgarti balett táncosa, 1971-től

a kölni operaház balett-együttesének táncosa és koreográfusa, 1974-75-ben

a darmstadti táncszínház tagja, 1975-80-ban a londoni Rambert Balett táncosa

és koreográfusa volt. 1986-ban tért haza 1986-tól a Budapesti Kamarabalett

tagja 1987-től a Szegedi Nemzeti Színház balettegyüttesének művészeti

tanácsadója és állandó koreográfusa 1990-93-ban a Szegedi Balett igazgatója

A szegedi balettegyüttest Imre Zoltán kapcsolta be az európai vérkeringésbe,

megalapozta máig tartó nimbuszát. 1993-tól a győri Kisfaludy Színház

koreográfusa volt.

Életében több hivatalos elismerésben részesült. Két alkalommal, 1968-ban

és 1972-ben Koreográfus-díjjal tüntették ki Kölnben. 1990-ben megkapta a

Magyar Művészetért Alapítvány díját, amelyet a „Magyar művészetért kifejtett

munkásságáért“ ítéltek oda neki. Juhász Gyula-díjas, Philip Moris-díjas

volt. 1991-ben Erkel-díjjal tüntették ki.

Gyermekkora színhelyén, Jánoshalmán helyezték örök nyugalomra.

Mártírokra emlékeztek

zett többek között Bányai Gábor a

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

elnöke, Czeller Zoltán Jánoshalma

Város polgármestere, Kiss György

a város alpolgármestere, a helyi

önkormányzat több képviselője,

Kurcz Ferenc a Hosána Jánoshalmi

Zsidók Egyesületének elnöke,

Markovics Zsolt szegedi főrabbi,

valamint a városban élő és elszármazott

zsidók és más vallásúak.

Az iskola összevonásával

kialakult új helyzet

Jánoshalma Város Képviselő-testülete május 24-én döntött a település

oktatási intézményeinek átszervezéséről, az új intézmény vezetőjének személyéről.

Az új, egységes iskola igazgatója Somogyiné Sági Piroska június

7-én ismertette vezetői programját és nevelési elképzeléseit pedagógus

kollégái előtt a Kulturális Központ nagy termében, melyről felvételeink

tanúskodnak. Az igazgató asszony a nyári feladatokról is szólt:

„2007. július 2-tól működik a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium. Jelenleg az intézmények átvétele

és átadása zajlik. 2007. szeptemberétől az intézmény ad helyet a Lajtha

László Művészeti Iskolának is. Az összevonás jelentőségére tekintettel

a dolgozói létszám-változás ésszerű munkamegosztást követel. Az átszervezés

elkerülhetetlen a gyereklétszám, a központi finanszírozás csökkenése

miatt. Az épületekkel, a tárgyi eszközökkel való hatékony gazdálkodást

szem előtt kell tartani. Kiemelt feladat a meglévő személyi feltételek

ésszerű felhasználása. A nyár hátralévő részében a sok átszervezési feladat

mellett meg kell vizsgálnunk helyi tanterveinket, pedagógiai programjainkat,

valamint egy új program elkészítése a feladat. Elő kell készítenünk az

alapdokumentumok módosítását, testre szabását.

Az összevont intézmények hagyományainak továbbvitele elemi fontosságú.

A szellemi hagyaték, az életképes tradíciók megtartása mindannyiunk

kötelessége. Az „újításhoz” olyan végrehajtási stratégiákat kell rendelnünk,

melyek a meglévő struktúrákat támogatni képesek“.

Megkezdtük HIDRAULIKA csövek és

csatlakozók forgalmazását!!!

Csapágyak, ékszíjak, szimeringek,

minden méretben kaphatók.

Autóalkatrészek megrendelhetők minden autótípushoz.

Több nagy kereskedővel biztosítjuk a kedvező árakat és a

gyors kiszolgálást, akár napi kétszeri kiszállítással is.

Jöjjön be hozzánk!


2007. július HUNYADI NÉPE

„Miért szép Jánoshalma„

fotókiállítás a Művelődési Házban

Az „ Összefogás Jánoshalmáért Egyesület” 2007

május elején fotópályázatot hirdetett.

A cél közvetlen környezetünk , múltunk-jelenünk

szépségeinek , értékeinek felfedezése volt.

A pályázatra 18-an nyújtottak be több,mint 200 fotót,

fényképet.

A beérkezett művek a természetről, Jánoshalma építészeti

kincseiről, élet helyzetekről , emberi kapcsolatok-

ról tanúskodtak. Minden kép mögött óriási kincset lehetett

felfedezni, a múlt és a jelen egybeolvadt.

A kiállítást június 29-án délután. 5 órakor Simon

András grafikus művész nyitotta meg, aki egyben a

zsűri elnöke is volt. A zsűri tagjai voltak még: Martinek

Erzsébet, Mészáros Márta, dr. Rendek Magdolna és

Zadravecz Mária.

A megnyitón a zsűri elnöke minden pályázót elismerő

szavakkal méltatott, és a további munkára biztatott

mindenkit. A műsorban az Egyesület énekkara jánoshalmi

népdalokat énekelt, Petróczky Henrietta fuvolán

és Malustyik Klára zongorán klasszikus dallamokat idé-

zett, de elmélkedésre való mély gondolatok is elhangzottak.

A műsorvezetők, Csapóné Sarok Enikő és Csapó

Tibor mondatai mindenki szívéhez szóltak, és összekötötték

a múltat a jelennel.

Meglepetésként kemencében sült kapros túrós lepénynyel

kínáltak mindenkit a szervezők.

A kiállítás megnyitóján mintegy 150 ember vett részt,

s az utána következő napon is igen intenzív érdeklődés

volt a fotók iránt. A látogatók számos emléket vélhettek

felfedezni a képeken.

Mivel minden kép valamilyen szempontból különleges

volt, s a témakörök is rendkívül sokfélék voltak

a zsűri úgy döntött, hogy nem rangsorolja a pályázókat,

hanem úgynevezett. senior–díjakat ad, amiket

a Kulturális Központ ajánlott fel. Így kapott különdíjat

dr. Bácshelyi Kálmán, Kiss Sándor és Ötvös Géza.

Az Egyesület a közönség szavazatok alapján egy Simon

András grafikát adott át Ötvös Gézának.

Néhány bejegyzés a vendégkönyvből:

„Energiához energia kell. Egy várost felrázni sok

energia kell… hiszek benne, hogy van itt Jánoshalmán

annyi belső erő, ami meg tudja mozgatni az egész

közösséget jó irányba.”

„A csodák a szemünk előtt vannak. A kiállítás segít

abban, hogy meglássuk őket. A szépet meglátva az élet

is szebbé válik.”

Nagyon sokan a folytatásra biztattak bennünket. Számunkra

szervezők számára nagy öröm volt látni a sok

érdeklődőt, s hogy még ma is sok embernek fontos a

múlt és a jelen felfedezése. Fontosnak érezzük, hogy a

gyökereinket élőn tartsuk, hiszen egy város is akkor tud

előre lépni, ha meglátja és becsüli múltját.

Összefogás Jánoshalmáért Egyesület

BABAKÖTVÉNY

2006. január 1-je után

született gyermeke nevére

START-számlát nyithat nálunk.

Amennyiben időben felkeres Benünket.

4000 Ft-al ajándékozzuk meg gyermekét

Minden évben a számlára befizetett összeg után adóvisszatérítés jár.

J J J J J J J J

NEM KELL MESSZIRE MENNIE, HOGY GONDJAI MEGOLDÓDJANAK!

DEVIZA HITEL

MÁR 6,05 %-OS KAMATTÓL!

NEM KÉRÜNK KÖZJEGYZŐI OKIRATOT!

KIVÁLTJUK KEDVEZŐTLEN KAMATOZÁSÚ HITELÉT!

LAKÁSVÁSÁRLÁSRA ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA, VÁLLALKOZÓK

RÉSZÉRE FORGÓESZKÖZ FINANSZÍROZÁS ÉS BERUHÁZÁS

CÉLJÁRA IS FELVEHETŐ

TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT ÉRDEKLŐDJÖN A

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET

KIRENDELTSÉGEIN ÉS ELÉRHETŐSÉGEIN

Borota, Dózsa Gy. u. 22. 77/400-486, 20/991-05-57

Baja, Tóth Kálmán u . 14/B 79/520-900, 20/265-15-35

Rém, Május 1. u. 17/A 79/352-831, 20/265-14-45

Jánoshalma, Kossuth u. 4. 77/401-215 20/265 13-85

Felsőszentiván. Szabadság u. 9. 79/353-799. 20/265-16-05

Csávoly, Eötvös u. 1. 79/552-020, 20/265-16-75

Kiskunhalas, Bokányi D. u. 11. 77/520-390, 20/265-16-65

Kiváló pedagógus

MADID AUTÓSZERVIZ

Zöldkártya

Benzin-Dízel Személy-Teher

Számítógépes autó átvizsgálás, hibakód ellenőrzéssel.

Gumiszerelés és centrírozás.

Új gumiköpeny értékesítés

Fékhatás mérés.

Műszakira való felkészítés és vizsgáztatás.

Teljeskörű alkatrész beszerzés garanciával.

Olaj és szűrő cserék, különböző árkategóriákban.

Minden típusú és méretű, személy és tehergépkocsi javítása

rendszeres karbantartása. Fényszóró beállítás.

Kérésére a nyári, illetve téli gumijait megőrizzük a következő

szezonig.

Motorkerékpár kerékpár és robogó

javítás alkatrészbeszerzéssel.

MÉSZÁROS ÁRPÁD

6440 JÁNOSHALMA, HALASI ÚT 68.

TELEFON : 06-20/363-1351

vagy 06-77/403-308

„PA-TI“

Kereskedés

9. oldal

Jánoshalma Város Képviselő-testülete az idén „Jánoshalma Város Kiváló

Pedagógusa” címet Martinek Erzsébetnek ítélte. Az ünnepelt a kitüntetést

Városi Pedagógus Nap ünnepségen vette át június 1-én.

A

Helye: Jánoshalma, Sportcsarnok

A Gála időpontja: 2007. július 8. 18 óra

Jegyek kaphatók a helyszínen,

valamint elővételben Bátoriné Karip Annánál

Felnőtt jegy: 900 Ft, gyerek és nyugdíjas jegy 500 Ft.

A gála ideje alatt JESSICA sportruhákat lehet vásárolni.

Tisztelt vásárlóink!

Új és használt

• Barkácsszerszámok,

• Műszaki cikkek,

• Háztartási kisgépek,

• Szórakoztató elektronika termékek

kedvezményes áron eladók

Törzsvásárlóinkat

továbbra is szeretettel várjuk.

Ortopédiai matrac, 100 %-os élőgyapjúból

készült ágygarnitúrák, mágnes terápiás eszközök

forgalmazása megrendelés alapján. Kedvező áron!

Jánoshalma Mészáros Lázár u 14/a


10. oldal HUNYADI NÉPE

2007. július

Rendőrségi hírek

Eljárás indult P. P. Jánoshalma,

bejelentése alapján ismeretlen tettes

ellen, aki 2007.06.02-án 21 óra

és.06.03-án 05 óra 30 közötti időben

a bejelentő tulajdonát képező,

de más lakos udvarán tárolt, 2

db 12 m hosszú alumínium csövet

tulajdonított el kerítésen való beugrás

módszerével. A bűncselekménynyel

okozott kár: 25,000 Ft.

Eljárás indult R. R. (60 éves)

Jánoshalma, lakos feljelentése

alapján lopás bűntett elkövetésének

gyanúja miatt ismeretlen tettes

ellen, aki június10-én 23 óra és

június 11-én reggel 7 óra közötti

időintervallumban a feljelentő lakása

előtti füves területen, lezárt állapotban

parkoló és a Délity Bútor

Rt. tulajdonát képező IIC-401 forgalmi

rendszámú, Hyundai típusú

tehergépkocsiját eltulajdonította,

kb. 1.500.000 forint értékben.

A gépkocsi június 11-én 18 órakor

Jánoshalmán a Szőlő utcán elhagyatott

állapotban előkerült.

Eljárás indult B. J. (64 éves)

Jánoshalma, lakos bejelentése alapján

rablás bűntett elkövetésének

gyanúja miatt ismeretlen tettesek

ellen ( 2 nő ), akik június 11-én reggel

8 és 9 óra között a Béke téren

található Teke-bár pincehelyiségből

feljövet a bejelentőt a falhoz nyomták,

majd a jobb zsebéből eltulajdonítottak

4.000 forint készpénzt. A

cselekményt követően, 15-20 perc

múlva, a Tekebártól kb. 150 méterre

lévő Posta előtt az előző cselekményt

elkövető két ismeretlen

nő az utcán lefogta a sértettet, és

annak bal nadrágzsebéből erőszakkal

eltulajdonítottak 40.000 forint

készpénzt. Ekkor az egyik elkövető

megharapta a védekező sértett bal

kezét, s ezzel 8 napon belül gyógyuló

könnyű sérülést okozott. A

bevezetett rendőri intézkedés során

megállapítást nyert, hogy a bűncselekmény

elkövetésével K. Izabella

(18 éves) Jánoshalma, valamint K.

Anna ( 51 éves) jánoshalmi lakosok

gyanúsíthatóak megalapozottan,

akiknek gyanúsítottként történő

kihallgatásuk megtörtént. Nevezett

személyek szabadlábon védekeznek.

Eljárás indult K. Hajnalka (21

éves) jánoshalmi lakos bejelentése

alapján súlyos testi sértés kísérlet

elkövetésének gyanúja miatt.

Ismeretlen tettes ugyanis a bejelentő

élettársát K. Róbert (25 éves)

jánoshalmi lakost június 11-én 19

START- program

óra 40 perc és 19 óra 50 perc között

a Kélesi utca 111. szám alatt található

ház teraszán - kártyázás közben

- egy kb. 11 cm pengehosszúságú

konyhakéssel válltájékon megszúrta,

majd eltávozott a helyszínről.

Az elsődleges orvosi vélemény

alapján a sértett 8 napon belül gyógyuló

könnyű sérülést szenvedett.

A bevezetett rendőri intézkedés

során megállapítást nyert, hogy a

bűncselekmény elkövetésével K.

István (41 éves) jánoshalmi lakos

gyanúsítható megalapozottan, akinek

gyanúsítottként történő kihallgatása

megtörtént.

Eljárás indult V. R. (20 éves)

Jánoshalma, lakos feljelentése

alapján ismeretlen tettes ellen, aki

2007.06.14-én 14:30 és 16:00 óra

között 6222 Csengőd, Vasútállomás

alatti helyen alkalmi lopás módszerével

eltulajdonította a Fujitsu

típusú laptopját, ami egy piros

színű, Dicota márkájú laptop táskában

volt. A bűncselekménnyel okozott

kár: 212,000 Ft.

B. S. /49 éves / jánoshalmi lakos,

feljelentést tett ismeretlen tettes

ellen, aki 2007.06.22.napon 20:30

és 21:00 óra közötti időben a Jánoshalma,

Bernáth Zoltán utcában az

erősen ittas állapotban lévő sértett

kezében tartott pénztárcát kikapta,

és azt eltulajdonította .A pénztárcában

iratok és 70.000 Ft készpénz

volt.

Eljárás indult K. Mónika (30

éves) Jánoshalma, lakos feljelentése

alapján lopás vétség elkövetésének

gyanúja miatt ismeretlen

tettes ellen, aki június 27-én 18

óra és június 30-án 14 óra 30 perc

között a feljelentő záratlan lakóháza

hálószobájában, a szekrény polcán

lévő ékszerdobozból - alkalmi

lopás módszerével - eltulajdonított

2 darab arany gyűrűt kb. 60.000

forint értékben.

Eljárás indult állampolgári bejelentés

alapján lopás vétség elkövetésének

gyanúja miatt ismeretlen

tettes ellen, aki június 21-én

14 óra és 20 óra között Jánoshalma

külterületén a lőtér és a homokbánya

között található erdőterületről

eltulajdonított 66 darab akác

oszlopot kb. 40.000 forint értékben.

Az ismeretlen elkövető kilétét

a Jánoshalma Rendőrőrs felderítette

és eljárást L. J. Jánoshalmi lakossal

szemben lefolytatta.

Eljárás indult L. A /33 éves/ Felsőszentiváni,

lakos sérelmére elkö-

2007.07.01-jétől újabb kártyákkal bővül a STARTprogram,

a START PLUSZ és a START EXTRA kártyákkal.

Az új kártyák a már rendszeresített STARTkártyától

jogosult körükben és az általuk biztosított

kedvezményekben különböznek. A START- kártyától

jogosulti körükben vezették be, hogy a pályakezdő fiatalok

foglalkoztatását ösztönözzék.

A START-kártya, a START PLUSZ és a START

EXTRA kártya a módosított tartalmú 07T34START

jelű adatlapon igényelhető, mely letölthető az APEH

honlapjáról.

A kártyák kiváltására való jogosultság feltételeit,

valamint a kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket a

pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek,

valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag

ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának

elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

szóló 2004. évi CXXIII. Törvény tartalmazza.

A kártyák igénylésének időpontjában az igénylő nem

Adózási tippek

vetett betöréses lopás elkövetése

miatt ismeretlen tettes ellen az

alábbiak alapján. Június 17-én 5 óra

40 perckor H. László Jánoshalmi

lakos telefonon bejelentette, hogy a

Kitti sörözőbe betörtek. A helyszínen

megállapítást nyert, hogy június

16 22 és június 17-én 4 óra :30

perc közötti időben a Jánoshalma,

Széchenyi utca 57. sz. alatt lévő

Kitti sörözőbe ablakbetörés módszerével

ismeretlen tettes behatolt

és az ott lévő nyerő automatát feltörte,

abból kb. 30 000 Ft fémpénzt

tulajdonított el. Rongálási kár 52

000 Ft.

Cs. S. (49 éves) jánoshalmi lakos

feljelentést tett ismeretlen tettes

ellen, aki 2007.06.12. napon 6 és

19 óra között Jánoshalma, Parcelok

tanya 40. sz. alatti helyen alkalmi

lopás módszerével eltulajdonított

1 db. olasz gyártmányú smkp-t

illetve különböző gép alkatrészeket

35,000-Ft értékben.

Eljárás indult A. I. (66 éves)

jánoshalmi lakos feljelentése alapján

lopás vétség elkövetésének gyanúja

miatt ismeretlen tettes ellen,

aki június 26-án 6 óra 37 perc és 09

óra 30 perc között eltulajdonította

a Kiskunfélegyháza és Jánoshalma

között közlekedő vonaton a feljelentő

őrizetlenül hagyott táskájából

annak rádiótelefonját kb. 35.000

forint értékben.

Felhivjuk a lakosság figyelmét,

hogy tömegközlekedési eszközökön,

vonaton, buszon értékeiket ne

hagyják örizetlenül, elalvás esetére

is helyezzék azokat biztonságba .

Továbbá a fenti büncselekmények

elkövetéséről bármilyen információval

rendelkeznek azt a rendőrség

felé jelezzék.

Ódor László

építési vállalkozó vál-

lalja:

Új lakóházak építését,

lakóházak bővítését,

átalakítását, nemesvako-

latok készítését, valamint

rövid határidőre burko-

lást (csempe, metlachi).

Cím: Jánoshalma,

Kazinczy u. 7. Tel.:

401-701

állhat munkaviszonyban, tehát az adatlap benyújtásának

meg kell előznie a munkaviszony kezdetét.

A kártya igénylésének időpontjában munkaviszonyban

álló személy az alábbi esetekben jogosult a kártya

kiváltására:

1. START- kártya igénylése esetén 2005. 10. 01.- jét

megelőző időponttól pályakezdőként, illetve ösztöndíjasként

foglalkoztatják.

2. START PLUSZ kártya igénylése esetén olyan

foglakoztatási jogviszonyban áll, amely

2007.07.01-jét megelőző időpontban keletkezett,

és ez a jogviszony gyermekgondozási segély,

gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás,

valamint ápolási díj folyósításának megszűnését

követő foglalkoztatásnak minősül.

3. A START PLUSZ kártya és a START EXTRA

kártya 2007. 07.01.-jétől igényelhető, továbbá a

START- kártya igénylésének időpontjára vonatkozó

új szabály is ezen a napon lép hatályba.

Almási Éva

Hirdetések

Köszönetnyilvánítás

“Ha emlegettek köztetek leszek,

de fáj, ha látom könnyetek,

Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,

Emlékem így áldás lesz rajtatok.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon

rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik

ifj. Harczi Máté

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút,

helyeztek, mély gyászunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Műhelyembe

autószerelőt

keresek felvételre

06-20-97-07-498

Szépségpatika

Miskolczi Nóra

Fodrász, pedikűrös,

talpmasszőr

Jánoshalma,

Remete u. 43.

Időpont egyeztetés alapján

Tel: 06-70/5038213

Gazdaságvezető

munkakör betöltésére

szakirányú főiskolai

és mérlegképes könyvelői

végzettséggel

rendelkező személyt

keresek.

Érd: 70/332-97-19

Apróhirdetések

Petőfi utcában 2 szobás lakás

eladó. Érd.: 06-70/31-31-369

Kettős hasznosítású, vegyes napos

és előnevelt csibe kapható

Borota, Petőfi u. 68. Tel.:

30/302-8210

Lakás eladó Jánoshalma, Kölcsey

u. 1/A 3/6. Érd.: Bátyai Gábornál.

Tel.: 70/338-56-97

4 szoba összkomfortos családi

ház jó fekvésű kerttel eladó.

Azonnal beköltözhető. Irány

ár: 5.5 MFt. Érd: az esti órákban

77/401-484

68 éves, 180 cm magas, barna,

özvegy, gépkocsivezető házasság

céljából megismerkedne

özvegy vagy elvált asszonnyal.

Leveleket „Nem dohányzom“

jeligére a Jánoshalma Jókai u

11. alatti hirdetőbe kérem.

Szállást keres?

Ebben segít a

Városi Diákotthon

Csoportokat 20-tól 100 főig tudunk fogadni (Jánoshalma, Molnár J u. 3-5).

Szállásdíj: 1.451,-Ft/fő/éjszaka

Vendégszobát 4 fő részére tudunk biztosítani emelt áron.

Elérhetőségeink: hétfőtől - péntekig 7 - 16 óráig

Tel/fax: 77/401 - 030, Tel: 77/402 - 329, 77/402 - 019

STÍLUS ÜZLET

Kínálatunk

– Konyha felszerelési termékek – Fürdõszobai kiegészítõk

– Háztartási mûanyag termékek – Ajándéktágyak

– Játékok – Függönyök

– Mûanyag térelválasztók –Mûanyag kerti bútorok

– Szezonális termékek

Havonta más-más akciók!

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71.

Tel.: 06-30/529-74-07

„MINDENT FÉLÁRON”

RUHÁZATI ÜZLET

Üzletünk új, tavaszi-nyári kollekcióval várja kedves vásárlóit!

Extra nagy méretek érkeztek!!!

Nõi nadrágok 1000-2800 Ft/db Férfi nadrágok 2000 Ft/db

Női felsők 1000-1800 Ft/db Férfi ing 1000 Ft/db

Nyári blézerek 2000-2500 Ft/db Gyermek holmik 500-1200 Ft/db

Júliusban „500 Ft-os nap” akció!

Minden nap egyes termékeink

500 Ft/db egységáron kaphatók, amíg a készlet tart.

Továbbra is minden áru új, és jó minőségű, magyar készítésű.

Cím: Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 64. (Videotéka mellett)

Tel: 20/361-63-60

Nyitva: H – P: 9 – 17, SZ: 9 – 11,30


2007. július HUNYADI NÉPE

A JSE neveltjei

az NB I-es csapatban

Rendek István 1949-1964-is

MTK és BVSC,

Faddi Máté Videoton,

Zámbó Imre MTK,

Fenyvesi VI. Mihály FTC és

Komlói Bányász,

Fenyvesi III. László FTC,

Fenyvesi II. József FTC,

Fenyvesi Máté FTC.

Első NB I-es mérkőzése 1953

március 15-én: Bp. Kinizsi –

Szombathelyi Lokomotív 5-2.

Góllövő Mátrai 4 és a későbbi

VVK győztes csapat edzője Mészáros

J. Utolsó mérkőzése az NB

I-ben 1968 december 15-én: Győri

ETO – Ferencváros 2-2. Első bajnoki

gólja az FTC-ben 1953 március

25-én: Bp. Honvéd – Bp. Kinizsi

5-1. A Kinizsi gólját Fenyvesi

Máté lőtte. E gólt még 156 gól

követte és a 157. góljával Máté a

minden idők legeredményesebb

balszélsője az FTC-nek.

JSE neveltjei a válogatott

csapatokban

Rendek István. Faddi Máté

többszörös ifjúsági válogatott.

Zámbó Imre Verebes József szövetségi

kapitánysága idején utánpótlás

válogatott. Dr. Fenyvesi

Máté 77-szeres „A” válogatott.

Első válogatott mérkőzése 1954

szeptember 19-én Magyarország –

Románia 5-1. Népstadion 93 ezer

néző. Utolsó válogatott mérkőzése

1966 június 5. Magyarország –

Svájc 3-1.

JSE gólkirályai

1969-ben Pintér Lajos a Megyei

I. o. bajnokság Déli csoportjának

gólkirálya 29 góllal. Szabó Kornél

1999/2000. évi Megyei I. o. gólkirálya.

JSE-ben a leghosszabb

ideig szerepelt játékosok

Újvári Géza bácsi, Maráczi László

és Faddi Mihály.

JSE legfiatalabb NB II-es

játékosai

Szuhanek Attila és Urbán Zoltán.

Mindketten 17 éves korukban

lettek NB II-es játékosok.

JSE neveltjei által lőtt

mindent eldöntő, sporttörténeti

jelentőségű gólok

1943. június Lakatos Pista bácsi

Almási Gézának, a későbbi

Ferencváros és a magyar váloga-

tott kapusának. 1943 júniusában

Szabadkai Alosztály utolsó fordulójára

került sor. A JSE a Halasi

MOVE csapatát fogadta hazai pályán.

Ha a MOVE győz vagy döntetlent

ér el Jánoshalmán akkor a

másik halasi csapat a KAC nyeri

a bajnokságot. Ezért kb ezer KAC

szurkoló biztatta Jánoshalmán a

MOVE csapatát. A vezetést Jósvai

révén a MOVE szerezte meg, melyet

a szünetig a JSE kiegyenlített.

Úgy látszott döntetlen marad a

mérkőzés. Ezért a KAC szurkolói

már kezdték bontogatni a pezsgős

üvegeket. A 86. percben 11-eshez

jutott a JSE melyet a halasiak tiltakozása

miatt csak a 89. percben

tudott a JSE elvégezni. Először

nem merte vállalni senki a büntető

rúgását. Végül Lakatos Pista bácsi

vállalta. Felső sarokba tartó lövésébe

az akkori halasi gimnazista

Hermi G. beleért, de kiütni nem

tudta. Így 1943-ban a JSE nyerte a

Halasi KAC előtt a Szabadkai Alosztály

bajnokságát és felkerült az

NB III. Bácskai csoportjába.

1963 június Salgótarjáni

BTC – Ferencváros 1-2.

A mérkőzés előtt az a helyzet

állt elő ha Salgótarján győz vagy

döntetlent játszik, akkor 14 év

után továbra is NB I-es maradhat.

A Ferencváros csak győzelme esetén

lehetett 14 év után bajnok. Az

FTC góljait a JSE neveltjei: Fenyvesi

II. és Fenyvesi dr. lőtte.

1965 június Ausztria –

Magyarország 0-1

Utolsó VB selejtező. Magyarország

csak győzelme esetén juthatott

ki az angliai VB-re. A győztes

gólt a „Práter poklában” dr. Fenyvesi

fejelte. Másnap a lapok cím-

2007. július 11-én 7 00 -tól - 11 00 ig

Jánoshalmi ruházati és papucs vásár

Hódmezővásárhelyről

Az EUROHÓD DIVAT KFT.

(volt Hódiköt) TEREMÉKEI:

– NOR-COC NÕI NYÁRI MODELLEK

– PÓLÓK ÉS PÓLÓRUHÁK több színben 750 Ft-tól

– OLASZ GYÓGYPAPUCSOK 2000 Ft-tól


nézzen be az Eurohód Divat Kft.

színvonalas ruházati vásárába,


Nem fogja megbánni!

Lab da rú gás

86 éves a já nos hal mi sport egye sü let (befejezõ rész)

oldalaikon a következőképp tudósítottak:

„Fenyvesi dr. kifejelte az

angliai VB-re a magyar csapatot”.

1965 június 23. Torinó:

Juventus – Ferencváros 0-1

Delle Alpi Stadion 69 ezer néző

VVK kupa döntő

Az UEFA Kupát 1965-ben még

VVK-nak nevezték és oda-visszavágó

alapon döntötték el a győztest.

Az akkori nagyszerű Ferencvárost

meghívták New-yorkba a

híres nemzetközi tornára. Termi-

A JSE előde a JTE csapata 1931 augusztus 30-án.

A kapus, kisgyerekkel az ölében Újvári Géza bácsi.

nus problémák miatt az FTC lemondott

a hazai mérkőzés lehetőségéről.

A Juventus elleni gólt

is dr. Fenyvesi Máté fejelte a II.

félidőben.

1979 június Cegléd JSE –

Pesterzsébeti EVTK 1-0

A II. félidőben Horváth Lacika

lefordult a nála kb két fejjel magasabb

őrzőjéről és belőtte a JSE-t az

NB II-be.

Minden idők legjobb JSE

csapata

Nem a 86 év legjobb játékosaiból

állítottam össze hanem

kiválasztottam azt a csapatot,

amelynek tagjai hosszabb időn

keresztül együtt játszottak és legjobban

vonzották Jánoshalma és

környező települések közönségét.

Ez a csapat hat évet játszott megszakítás

nélkül az NB III-ban és az

utolsó három évben legtöbbször

a következő felállásban játszott:

Csernák — Faddi, Németh II.,

Maráczi, Fenyvesi IV., — Bátyai

József, Angeli, Horváth L., — Urbán

Imre, Csermák III., Fenyvesi

III. E csapatban szerepeltek még:

Ádám Tamás, dr. Gerber, Mizser,

Szabó G., Dobos, Ságodi I., Ságo-

Gázkonvektorok,

gázkazánok,

gáztûzhelyek,

gázbojlerek

JAVÍTÁSA,

KARBANTARTÁSA

új gázkészülékek

beüzemelése:

KISS ATTILA

gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,

Bem J. u. 114.

Tel.:20-32 39 906

di II.

Minden idők legjobb kapusa

Csernák Sanyi

1949 március 15. – 1984 július

29. Nagy kapustehetség volt.

Kapus edzője sohasem volt. Nem

csak a védelmet irányította, hanem

tértölelő kirúgásaival a csapat

támadó játékát is segítette. Többre

vihette volna ha magasabb osztályba

igazol, de maradt szülővárosában

és így Jánoshalma közönsége

élvezhette egy nagy kapustehetség

védéseit. De Sanyiról szóljanak a

nálamnál illetékesebbek:

Rendek István a 15 évet NB I.ben

játszó játékostárs: „Jánoshalmi

játékostársaim közül Csernák Sanyi

NB I-es szintű játékos volt.”

Maráczi László csapatkapitány,

játékostárs: „Nagy nyugalmat, biztonságérzetet

adott a csapatnak ha

Csernák Sanyi védte a JSE kapuját.”

Pádár, a volt FIFA bíró a ceglédi

osztályozó mérkőzés után:

„Ha a mai mérkőzésen Grosics

Gyula védi Jánoshalma kapuját,

az sem tudott volna jobban védeni

mint ahogy ma védett Csernák

Sándor.”

Mindehhez e sorok írója csak

a Népsport 1971 szeptember i

számának címoldalát idézhetem,

amely nagy képen Sanyit ábrázolja

amikor egy felső sarokba tartó

közeli lövést „tornázott” a léc

fölé. A kép feletti cím: „Kapusbravúr

Mátyásföldön.” A kép alatti

szöveg: „bemutatja Csernák a jánoshalmiak

kapusa.” Egyébként

az említett NB III-as mérkőzésen

a JSE Bp-en 2-1-re győzött a jóképességű

MOM (Magyar Optikai

Művek) csapata ellen.

De szép is lenne, ha most is vagy

legalább még egyszer is olyan jó

képességű játékosok nevelkedhetnének

a szép jánoshalmi pályán

11. oldal

mint, amilyeneket írásaimban felsoroltam.

Nagy romantikus költőnk

Vörösmarty: Az országháza

c. versét a következőképp kezdi:

„A hazának nincsen háza,

Mert fiainak

Nem hazája.”

Jánoshalma városnak nincs még

egy megyei II. o. csapata sem. E

tekintetben egyedüli magyar város.

Talán a jánoshalmiak nem

szeretik már a labdarúgást? Ezt

azért nem hiszem. Mert ha nem

szeretnék, akkor hétvégeken nem

járnának át Kunfehértóra, Bácsalmásra

és Halasra labdarúgómérkőzéseket

nézni.

Utószó

2005 novembere óta megjelenő

írásaim célja az volt, hogy megismertessem

a jánoshalmiakkal

városunk egyik legrégibb társadalmi

szervezetének, a jánoshalmi

sportegyesületnek a dicső múltját,

hisz jelenét mindenki ismeri, jövőjét

senki nem sejtheti. A jánoshalmi

egyesület egy a több ezer

magyar egyesület között, melyeknek

céljuk azonos, sorsuk, létük

eltérő. Fény után következik az

árnyék, emelkedés után a hanyatlás.

A jánoshalmi egyesület

jelenleg a hanyatlás legmélyebbb

szakaszában van. Hogy meddig

marad e hanyatló szakaszban az a

jánoshalmiakon múlik. Végül is a

jánoshalmiaknak előbb-utóbb lelkesedéssel

kell, hogy beleálljanak

a távlati tervek szolgálatába, egy

városunk régi hírnevéhez méltó

labdarúgó csapat létrehozásában.

Ehhez kívánok én vállalati és

társadalmi vezetőknek, vállalkozóknak

és mindenkinek jó erőt,

egészséget.

Mindenki iránti tisztelettel:

Horváth József

„Szívedben nem volt más csak jóság és szeretet

Munka és küzdelem volt egész életed.”

„Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték és szerették, hogy drága férjem,

édesapám, nagypapánk

Kolb György

(fodrász)

Jánoshalmi lakos 78 éves korában, súlyos

betegségben elhunyt. Temetése 2007. július

7-én 14 órakor lesz a Kápolnás-temetőben

A gyászoló család

A MEMENTO Te met ke zé si Kft.

a gyá szo ló csa lá dok meg bí zá sá ból 2007. június

hónapjában a kö vet ke ző sze mé lye ket te met te el:

Dági Máté János élt 53 évet

Harczi Máté élt 52 évet

Benecz Gergelyné

sz.:Tadity Teréz élt 79 évet

Varga Károly élt 84 évet

Vágvölgyi Nándorné

sz.:Maruzsa Margit élt 86 évet

Csernus József élt 81 évet

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a MEMENTO Kft. kö szö ne tet mond

mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán, te me té sén

meg je len tek, sír juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek, s ez zel

a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek.

MEMENTO Kft.

Csényi Lász ló és Csényi Lászlóné

ügy ve ze tők


12. oldal HUNYADI NÉPE

2007. július

Megyei III: osztály „Transzporter Bt” Déli

csoportjában az ifjúsági csapat elsõ lett.

Megyei serdülő bajnokság „Déli csoport”

Továbbra is pontveszteség nélkül

2007. május 12-én, Madaras –

50 néző.

Madaras SE – Jánoshalmi FC

1:7 (0:4)

Gólszerzők: Gombás László

illetve Gieszinger Péter 2, Arnold

Fülöp2, Kolompár Dávid, Juhász

Norbert, Szemlics Bertram

Jók: Gombás László, Szöllősi

Tamás illetve Gieszinger Péter,

Győri Viktor, Arnold Fülöp

Gieszinger Ferenc edző: A rossz

talajú pályán, nem alkottunk maradandót,

de győzelmünk ezúttal sem

volt veszélybe.

Tovább tart a szárnyalás

2007. május 26-án, Vaskút – 50

néző

Vaskút BSE – Jánoshalmi FC

1:6 (0:5)

Gólszerzők: Pastrovics Martin

illetve Gieszinger Péter 3, Kolompár

Dávid 3

Jók: Pastrovics Martin, Schwan

Alex illetve Nagy Kristóf, Győri

Viktor, Gieszinger Péter

Gieszinger Ferenc edző: Az első

félidei jó játékot követően a második

félidőben nem koncentráltak a

gyerekek eléggé, ezért sok helyzet

El sem hiszem! Helyben uszoda, úszótanfolyam!

Bárki valósította meg, köszönet érte. Hiszen,

ha csak arra gondolok, hogy férjemmel – akitől

szakmailag is nagyon sokat tanulok – 10 évig

buszoztunk az országúton, vittük a gyerekeket

és szerencsével haza is értünk velünk, nem kell

utaznunk, már ezért is megéri. Kiskunhalassal

komoly tárgyalások folytak. Nem volt egyszerű

elfogadtatni magunkat, ám a végén már felhívtak

bennünket, hogy mikor szeretnénk menni,

mert beosztják az órákat, és minket sem hagynak

ki a számításból.

Idén júniusban azonban elkezdhettük Jánoshalmán

a gyerek és a felnőtt úszótanfolyamot.

A víz mélysége nem a megszokott. Kicsit tartottunk

attól, meg tudjuk-e oldani a pici gyerekekkel

is, de azt gondolom, sikerrel járunk.

Mellúszást tanítunk először. Ennek az az egyszerű

oka, hogy például, ha valaki kiborul egy

csónakból, akkor szépen, kiemelt fejjel akármeddig

el tudjon úszni. Lát, hall, tudja, merre menjen.

Látja, hol a part. Nem egyszerű úszásnem

(annak ellenére, hogy az emberek többsége ezzel

a technikával úszik). Nagyon koordinált mozgást

igényel.

A felnőtt úszás kicsit más. A felnőttek sokszor

jobban tartanak a víztől, esetleg egy rossz

élmény hatására, vagy csak úgy. A kérdésre,

hogy beledugja-e a fejét, volt, aki vett egy nagy

levegőt és nagy elszántsággal azt mondta: igen.

Innentől kezdve az oktató dolga a többi.

A gyerekeket piros-, ezüst-, aranyhalacskákkal

Já nos hal ma Vá ros

Ön kor mány za tá nak lap ja

Meg je le nik: ha von ta

Ki ad ja: Já nos hal ma Vá ros

Ön kor mány za ta

Fe le lős ki adó:

Czeller Zoltán polgármester

Szerkeszti a Szer kesz tő bi zott ság

A szerkesztésért felel:

a Szerkesztőbizottság elnöke

A szer kesz tő ség cí me:

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 7.

Összeállította: Blázsik Sándor

Tör de lés: Nagy Sán dor

Ké szült: Kó pia Kft.

Kis kun ha las

maradt kihasználatlanul.

Egy híján tíz gólt rúgtunk

2007. június 2-án

Jánoshalma – 50 néző

Jánoshalmi FC – Szeremle SE

9:0 (6:0)

Gólszerzők: Kolompár Dávid 7,

Fenyvesi Olivér, Nagy Kristóf

Jók: Kolompár Dávid (a mezőny

legjobbja) Híz Péter, Nagy Kristóf,

illetve Lukács Renátó

Gieszinger Ferenc edző: Gratulálok

a gyerekeknek az egész évben

nyújtott kiemelkedő teljesítmé-

LABDARÚGÁS

nyükhöz, hiszen közel tíz gólt szereztek

mérkőzésenként.

Megyei serdülő bajnoki döntő

2007 június 9. Baja

A három serdülőbajnok összecsapásán

a Kiskőrös lett az első,

a Jánoshalma csapata a második,

Lakitelek a harmadik helyet szerezte

meg.

A serdülők mérlege 24 mérkőzés 24 győzelem 72 pont

232 rúgott 9 kapott gól

A nagy melegben megrendezett

mérkőzéseken, a Jánoshalmi csapat

az első mérkőzésen kihagyta a helyzeteit,

míg a kiskőrösi csapat jobb

helyzetkihasználással (a második

találat öngól volt) nyert.

A második találkozón (a jánoshalmiaknak

kellett először dupláznia)

felváltva estek a gólok és megérdemelten

nyertek pihent ellenfelükkel

szemben.

A harmadik mérkőzésen a pihenés

utáni Kiskőrös kiütötte a fáradt

Lakitelek együttesét.

Eredmények:

Kiskőrös - Jánoshalmi FC

2:0 (0:0)

Jánoshalmi FC - Lakitelek

3:2 (2:2)

Gólszerzők: Arnold Fülöp, Szemlics

Bertram, Gieszinger Péter

Kiskőrös - Lakitelek 6:0 (3:0)

Gieszinger Ferenc edző: Gratulálok

a csapat tagjainak, mert a

nagy hőségben is bebizonyították

rátermettségüket. Az első mérkőzésen

az első félidőben eldönthettük

volna a rájátszást a magunk javára.

A második mérkőzést a második

félidei teljesítményünkkel nyertük

meg. Az egész tornán kulcsjátékosaim

közül néhányan alul teljesítettek,

közel voltunk a végső sikerhez.

Sovány vigasz, hogy az ott

lévő szakemberek szerint játékban

mi voltunk a legjobbak.

Úszásoktatás Jánoshalmán

jutalmazzuk. A felnőtteknél más késztetésre van

szükség. A mélyvizet csak azzal próbáltatjuk ki,

aki már készen áll arra technikailag és lelkileg

egyaránt. A felnőtteknél a lelki része nehezebb.

Míg a gyerek egy aranyhalacskáért megpróbálja,

úgy a felnőtt vagy igen, vagy nem. Szeretnék

idézni egy esetet:

„– Ússzál, ügyes vagy!

– Nem bírok!

– Nem, nem bírod, hanem nem akarod!

– Akkor nem akarom!„

Ennyi és kiment a medencéből negatív érzésekkel.

Sokszor megpróbáltuk. Azóta az illető

reggelenként rendszeresen jár úszni, nagyon

ügyes.

A vízben való mozgásról annyit kell tudni,

hogy kortól, nemtől függetlenül a legegészségesebb

mozgásforma. 100 %-osan leveszi az izüle-

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

Min­dent­egy­he­lyen?­Tér­jen­be­hoz­zánk!

Gyors­és­ud­va­ri­as­ki­szol­gá­lás­sal

vár­juk­ked­ves­vá­sár­ló­in­kat.­

Óriási sörakció!

tekről a terhelést, tehát olyan emberek is végezhetik,

akik szárazföldi mozgásnál, például nagy

fájdalmakkal küszködnek. Hatással van a szellemi

teljesítőképességre, felszabadítja az örömhormonokat,

az együtt tanulás segíti az egymáshoz

való viszonyunk fejlesztését.

A jánoshalmi uszoda 3 sávos. Ebből 1 sávot

bérlünk a felnőtt tanulókkal. Reméljük, ezzel

nem zavarjuk azokat a szorgalmas embereket,

akik korán reggel már ott tesznek magukért, az

egészségükért, és úsznak.

Sokan érdeklődnek a vízi aerobicról (aquafitness).

Nagyon divatos és emellett fantasztikusan

jótékony hatású.

Ezt a tornát akkor kezdhetjük el, ha legalább

20 jelentkező összegyűlik. Akkor tudjuk kibérelni

a medencét. Akit érdekel, kérem, jelezze, és

meglátjuk, mikor kezdhetünk.

Végezetül megköszönöm annak az embernek,

aki 9 éve bíztatott, hogy kezdjem el a felnőtt

úszásoktatást. A hálás tekintetek, a boldog

úszni tudók láttán elmondhatom: érdemes csinálni!

Mellékhatásként, pedig úgy gondolom, ahány

emberrel több tud úszni, annyival több ember tud

még egészségesebben élni, valamint annyival

több igény lesz bérletre, és kihasználtabb lesz az

uszoda a korai órákban is.

Mindenkinek kellemes elhatározást kívánok

az úszástanuláshoz, az úszni tudóknak, pedig a

rendszeres úszáshoz.

„A tudatos mozgás az intelligencia bölcsője.”

Bátyai Gáborné

Minden héten friss gyümölcs

és előhûtött baromfi húsáruval várjuk kedves vásárlóinkat.

Országos kirakodó vásár: július 18-án

Július 29-én búcsúi vásár!

Petróczky Fe renc

Já nos hal ma, Dó zsa György u. 75. Tel./fax: 77/402-782

Megyei III: osztály

„Transzporter Bt” Déli

csoport

Kiütéses győzelem

2007. június 3.

Bátmonostor – 50 néző

Bátmonostor SE -Jánoshalmi FC

0:6 (0:2)

Gólszerzők: Tóth András 3, Török

Zsolt, Csernók Zsolt, Csernók

Csaba

Jók: senki illetve az egész csapat

László György edző: Jó helyzetkihasználásunknak

köszönhetjük

nagyarányú győzelmünket.

Küzdelmes mérkőzés,

megérdemelt győzelem

2007. június 10.

Jánoshalma – 100 néző

Jánoshalmi FC – Dávod SE

2:1 (1:0)

Gólszerzők: Török Zsolt, Barna

László illetve Tihanyi Ernő

Jók: Török Zsolt, Menyhárt Ákos,

Ságodi Imrei illetve Bugyáki Attila,

Tihanyi Ernő

László György edző: Ezúttal sok

helyzetet hibáztunk el, de így is

sikerült sorozatban a harmadik győzelmünket

begyűjteni.

Or vo si ügye let

Csak SÜR GŐS és ÉLET VE-

SZÉ LYES eset ben ve he tő igénybe!

Az ügyelet indokolatlan

igénybevétele esetén

1.000 Ft díjat kell fizetni!

Ellátási területe Borota, Já noshal

ma és Kéleshalom bel- és

külte rü le te.

Ideje: munkanap okon: du. 17

órá tól más nap reg gel 7 órá ig tart.

Hét vé gén és ün nep nap okon: pénte

ken ill. az ün ne pet meg elő ző

nap 17 órá tól hét főn ill. az ün nepet

kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig

tart.

He lye: Or vo si ren de lő Já nos halma,

Rá kó czi u. 7.

Te le fon: (06) 77/401-088

Az ügye le ti szol gá lat tag jai: az

ügye le ti szol gá la tot hí vá son kí vül

csak na gyon in do kolt eset ben, a

leg rö vi debb ide ig hagy hat ják el a

Ügye le ti be osz tás:

Július: 6. Dr. Mikó Attila, 7. Dr.

Csoboth Johanna, 8. Dr. Dudás

József, 9. Dr. Tompa László, 10.

Dr. Mikó Attila, 11. Dr. Dudás

József, 12. Dr. Tompa László,

13. Dr. Csoboth Johanna, 14. Dr.

Tompa László, 15. Dr. Tompa

László, 16. Dr. Csoboth Johanna,

17. Dr. Tompa László, 18. Dr.

Dudás József, 19. Dr. Kishonti

Attila, 20. Dr. Csoboth Johanna,

21. Dr. Dudás József, 22. Dr.

Kishonti Attila, 23. Dr. Csoboth

Johanna, 24. Dr. Kishonti Attila,

25. Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr.

Kishonti Attila, 27. Dr. Dudás

József, 28. Dr. Mikó Attila, 29.

Dr. Mikó Attila, 30. Dr. Dudás

József, 31. Dr. Mikó Attila

Anya köny vi hí r

Június hónapban születettek:

Lakatos Ágnes (anyja neve Burai

Mónika), Forgács Albert (an: Kiss

Mária Magdolna), Vakula Róbert

(an: Kövesdi Katalin), Almási Iringó

(an: Lengyel Anikó), Magyar

Bence (an: Csapó Klára), Arnhoffer

Lívia Laura (an: Sári Laura

Szilvia), Csámpai Nándor (an:

Csámpai Alexandra), Dági Attila

(an: Puskás Krisztina), Kolompár

Dorina (an: Kolompár Anita),

Raáb Dávid (an: Rácskai Beáta),

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!