05.04.2013 Views

6 Zsebkonyv1916 pp291-342.pdf - Magyar Királyi Csendőrség

6 Zsebkonyv1916 pp291-342.pdf - Magyar Királyi Csendőrség

6 Zsebkonyv1916 pp291-342.pdf - Magyar Királyi Csendőrség

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2:10<br />

K'lJwntlttá . .,<br />

a lll. kir. honvéd kerületi parancsnokságok területi<br />

beosztásáról.<br />

A honvéd kerületi parancsnokságnak<br />

. \ II székhelye<br />

szamal<br />

I. Budapest<br />

- _._-<br />

II<br />

-<br />

a következő vármegyék területén<br />

elhelyezett honvédségi csapatok<br />

vallnak alárendelve<br />

Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bács-Bodrog<br />

Somogy, Tolna, Baranya, J ász-<br />

Nagykun-Szolnok, Fehér és Fiume<br />

város terulete.<br />

Torontál, Arad, Temes, Krassó-<br />

II. Szeged Szörény, Csanád, Csongrád, Békés,<br />

Bihar, Hajdu.<br />

-<br />

Abauj-Torna, Borsod, Heves , Bere. ,<br />

Szabolcs, Zemplén, Szatmar, Go-<br />

III. Kassa mör és Kishont, Zólyom, Nógrád,<br />

Ung, Liptó, Sáros, Szepes, MáramarOR,<br />

Ugocsa.<br />

Pozsony, Sopl'on, Vas, Zala, Vesz-<br />

IV. Pozsony prém, Bars, Esztergom, Hont, Moson,<br />

Győr, Komárom, yitra, Trencsén,<br />

Turóc?:, Ana.<br />

V. Kolozsvár<br />

VI. Zagl'eb<br />

-<br />

Kolozs, Brassó, Háromszék, Nagy-<br />

Küküllő, Fogal'as, Szeben, Alsó-<br />

Fehér, Besztercze, Torda-Aranyos,<br />

Ma.ros-Torda, Szilágy, Szolnok-<br />

Doboka, Hunyad, Csik, Udvarhely,<br />

Kisküküllő.<br />

Belovár-KőröR, Lika-Krbava, Modrus-Fiume,<br />

Pozega, Szerém, Varasd,<br />

Verőcze, Zagreb.<br />

2!)1<br />

,<br />

II. POLGARI CIMTÁR.<br />

Köös 1ninisteri'ltmok.<br />

I. Cs. és kir. közös külügymiuiszteriuDl.<br />

Miniszter: rajeczi báró Burián István szt.<br />

Ist. r. nk., b. t. t., Lt. r. nk., F. J. r. lvg., t.<br />

II. C •• és kir. közös péuzügymiuisz terluDl.<br />

Miniszter: dr. Koe7'ber Ernő b. t. t., Lt. r. nk.,<br />

F. J. r. köz. k.<br />

III. Cs. és kir. hadügyminiszterium.<br />

Miniszter : báró Krobatin Sándor b. t. t., Lt. 1'.<br />

lvg., 2. o. V. k. r. lvg., 13, 8z2, 0, , a 14. tűz.<br />

tarack ezr. tul., tbsznagy.<br />

Cs. és kir. közös legföbb számvevőszék.<br />

Elnök : báró Plener Ernő b. t. t., I. o. V. k. 1'.<br />

Magyal' kir. rninisterelnökség.<br />

Miniszterelnök: borosjenői és szegedi gróf 'J...1-lsa<br />

István szt. Ist. 1'. nk., b. t. t., orszgy. képv.<br />

Államtitkár: kis jeszeni Jeszenszky Sándor c1r.<br />

Lt. kk., orszgy. lrépv.<br />

6 Felsége személye kÖl"t'ili m. kiT.<br />

miniszteri'ltl1 •<br />

Miniszter: Rozner Ervin lJ. t. t., Lt. 1'. nk.<br />

19*


t92<br />

.. fI. k1Jr. beUigyministeTiu1'n.<br />

Miniszter: Sándo1 János b. t. t., Lt. r. Ivg.,<br />

Ol·szgy. képv.<br />

Államtitkárok : Báró Perényi ,Zsigmond orszgy.<br />

képv., dr. ujfalusi Némethy 1f...arvly b . . t. t., F. . r.<br />

nk., szt. Istv. r. kk., Lt. r. lvg., palocsal Horvath<br />

E7nU c. 2. V. k. r. lvg., Lt. r. lvg.<br />

Elnöki osztály.<br />

Oszt.-főnökhelyettes: dl'. Pásztélyi István t,<br />

oszt. tanácsos.<br />

Oszt.-vezető: Fest Lajos dr. oszt. tanácsos.<br />

I. Közjogi és illetőségi főosztály.<br />

I a. Közjogi alosztály: Oszt.·főnök: dr. Schreiber<br />

Lajos miniszteri tanácsos.<br />

I b. Községi illetőségi alosztály: Oszt.-főnök:<br />

dr. Kovács Gyula miniszteri tanácsos c. és j.<br />

II. Vármegyei főosztály.<br />

Oszt.-főnökhelyettes: dr. Ilosvay Bdlint oszt. tan.<br />

II a. Közigazgatási alosztály: Oszt.-vezető:<br />

dr. Vadnay Tibo?' o3ztálytanácsos.<br />

II b . Háztartási alosztály: Oszt.-vezető: Klinovszky<br />

Léná1·t oszt. tan.<br />

III. Városi főosztály.<br />

Oszt.-főnök: dr. Samassa Adolf min. tanácsos_<br />

III a. Közigazgatási alo sztály: Oszt.-vezető:<br />

oszt. tan. dr. Fáy Albert.<br />

III b. Háztartási alosztály: Oszt.-vezető: . .<br />

. . . .<br />

.<br />

. .<br />

. .<br />

.<br />

III. c. Váro.fejlesztési osztály: Oszt.-vezető:<br />

Kiszely Gyula t, oszt. tan. c. és j.<br />

III. d. Műszaki alosztály: Oszt.-vezető : Farkass<br />

Kálmán min. tau_ c. és j.<br />

293<br />

IV. Községi és anyakönyvi főosztály.<br />

Oszt.·főnökhely.: TM'sztyánszky Kálmán osztály tan.<br />

IV a. Közigazgatási alosztály: Osztályvezető:<br />

Tersztyánszky Kálmán oszt. tan.<br />

IV. b. Há ztartási alosztály: Osztályvezető:<br />

801'bán János oszt. tanácsos.<br />

IV c. Á llami anyakönyvi alosztály: Oszt.-vez. :<br />

Ül'. Soltész István oszt. tan.<br />

V. Rendőri főosztály.<br />

Osztályfőnökhelyettes : Vásá1-helyi Gytla oszt. tan.<br />

Va. Allamrendőri és közbiztonsági alosztály:<br />

Oszt.·vezető: Jekel Pé er o


94<br />

VII. Közegészségügyi főosztály.<br />

Oszt.-főnökhelyettes: dr. Hajós Béla min. tan. c.<br />

VII a. Közegészségügyi közigazgatási al.<br />

osztály: Oszt.-vezető: dr. Kampis Júno8 oszt. tan.<br />

V Ub. Kórházi és elm.egyógyintézeti alosztály:<br />

Oszt.-vezető: dr. Fáy Aladar közegészségügyi főfelügyelő.<br />

VIIc. Betegápolási és elm.egyógyintézeti al.<br />

osztály: Oszt.-vezeto: Röme'l' Róbm·t oszt.-tan.<br />

VII d. Közegészségügyi és orv:si szakügyi<br />

alosztály: Oszt.-vezető: dr. Frank Odön közegészségügyi<br />

főfelügyelő.<br />

VIII. Gyám.ügyi főosztály.<br />

Oszt.-főnök: dr. Bosnyák ZIJZtán min. tan.<br />

VIII a. Közigazgatási alosztály: Oszt.-vezető:<br />

VIII b. Határozati alosztály: Oszt.-vezető: dr.<br />

Bartók Géza min. tan.<br />

IX. Közjótékonysági osztály.<br />

Oszt.-főnök: dr. Bosnyák Zoltán min. tan. Osztály­<br />

ve ető oszt. főnökhelyettes: dr. Gá?'rlony Z8if/moncl<br />

mm. tan.<br />

X. Törvényelőkészitő osztály.<br />

Oszt.-főnök: dr. Ladik GU8ztáv min. tan.<br />

XI. Kivándorlási főosztály.<br />

Oszt.-főnök: dr. Ghyczy Jenő min. tan.<br />

XI a. Közigazgatási és utlevél osztály.<br />

Oszt.-vezető: dr. Gá8pár A1-tur min. oszt. tan. c. ?s j.<br />

.<br />

295<br />

XI b. Védelmi osztály.<br />

,<br />

Oszt.-vezető: clr. Aldássy József min. titkár.<br />

XII. Gyerm.ekvédelm.i osztály.<br />

Oszt.-főnök: dr. B08nyák Zoltán min. tan., oszt.főnökhelyettes:<br />

KŐ8zeghy Nánd01' , min. tan.<br />

XIII. Államrendészet! főosztály.<br />

Oszt.-f6nök: zebegnyői Pekáry Ferenc dr. min.<br />

tan. c. és j. Oszt.-vezető: Horváth Elek oszt. tan.<br />

Földtehermentesítési pénzalap m. kir. igazgat6sága:<br />

Oszt.-főnök: Kovác8 Gyula dr. min. tan.<br />

c. és j.<br />

Kivándorlási biztosi hivatal, Kivándorlási biztos:<br />

Jekelfalu8sy Zoltán , min. tan. c.<br />

A belügyminiszteri számvevőség. Igazgatók:<br />

Szaplonczay Mihály és Gyö'rgy Henrik. Számvevőségi<br />

főnök: Deák Sándo?' f'őszámtanácsos. Közbiztonsági<br />

számvevőségi osztály (VII.). Osztályvezető: Berlányi<br />

János főszámtanácsos. Számvizsgálók: dr. VÖ'1'Ö8<br />

Károly és Petróczy József.<br />

Országos levéltár: Orsz. főlevéltárnok : dr. C8ánky<br />

Dezső min. tan. c.<br />

Orllz. közegészségügyi tanács: elnöke dr. Müller<br />

Kálmán, min. tanácsos.<br />

Fium.ei magyar kir. tengerparti korm.ányzó I<br />

Gróf Wickenburg IÍJtván b. t. t.<br />

Budapesti m.. kir. államrendőrség.<br />

Főkapitány : dr. Boda Dez8ő Lt. és F. J. r. lvg.<br />

Főkapitány-helyettes : Mar kovich Ince.<br />

Főkapitányság : Elnöki osztály. Vezető: Ma?',<br />

kovich Ince. Közigazgatási osztály. Vezető: dr.<br />

Scln·eibe.r Emil r. tanácsos. Bűnügyi osztály. Vezető:<br />

dr. Marinovich Jenő. Fogház. és tolonc-ügyosztály.<br />

Vezető: Krec8ány'i Kálmán főkap. hely. Főorvos<br />

dr. Dumit1'elÍm-b Agoston,


296<br />

OrllZ. bii ntigyi Dyilvántartás. Vezetője a fő.<br />

kapitány vagy helyettese. L Igazságügyi osztály.<br />

Vezető: Schiffler Antal ig. ü. min. o. tan. II. Rendőri<br />

osztály. Vezető: dr. Gábor Béla r. kap.<br />

BejelentéS hivatal. Vezető: Szirmay Andor<br />

r. tanácsos. r<br />

Deteotiv-testillet. Vezető: dr. Nagy Károly<br />

r. tanácsos.<br />

Kerületi kapitányságok vezetői: Miskolczi<br />

Lá8zló r. tanácsos (L). dr . .. H. A1'ányi Taksony r.<br />

főtanácsos (II.). Gerlaky Odö'n r. tanácsos (Ill.).<br />

Naszády Béla r. tanácsos (IV. ). Szeszlér Hugó<br />

r. tanácsos (V.). Jeszenszky Gellért r. tanácsos (VL).<br />

aly , Károly r. főtanácsos (VII.). Tóth Lajos r.<br />

főtanacs .?s (VIII.). Toscano Béla ker. kapitány (IX. ).<br />

Z G '!f orgy r. tanácsos (X.). Sajó Sándor r. tanácsos<br />

(u pestl k . ap). Gegu8 Dániel r. tanácsos (dunai kap.).<br />

Redey , Mtklos r. tanacso (kispesti kap. ). dr. Vaday<br />

Laszlo r. tanácsos (erzsebetfalvai kap.).<br />

endéSrfőparano.nokság Főparancsnok: Lickl<br />

Geza F. J. r. lvg. Főparancsnok-helyettes: Köpf<br />

F8?:nc . . rend ? rfőfelügyelő, F. J. r. lvg. Beosztva még<br />

5 fofelugyelo, . 18 felügyelő és 3 fiz. nélk. felügyelő.<br />

Rendszeresttett állomány: 25 tiszt, 32 gyalog- és<br />

5 lovas , őrmester; 181 gyalog ellenőr; 1 lovas ellenőr;<br />

980 első osztályu é. t 305 másodosztály:u gyalog rendőr;<br />

184 lovas rendőr. Osszesen 2791 fő. 6rszobák 8zám.a :<br />

107. 08ztálllparanc8nok8ágok 8záma: 20.<br />

<strong>Magyar</strong> királyi határrendőrség.<br />

M. kir. határazéli rendéSr-kapitányságok:<br />

Máramaro8 , szfg ?t. V:? zető: Ferentzy Béla taná·<br />

csos. - Hatosagi terulete: Máramarossziget vár-<br />

megye és M'<br />

.<br />

. aramarosszIget 1'. t. v. Kirendeltségek :<br />

1. FelsőlsÓ, 2. Kőrösmező, 3. Ökörmező.<br />

M ,!,, 1 1; k Cf' cs. V:zető: dr. Adám Gyu la kapitány.<br />

Hatosagi terulete: Bereg vármegye Munkács és<br />

Beregszász r. t. v.<br />

'<br />

.<br />

Ungvá'l'. Vezető: Usz Antal tanácsos. - Hatósági<br />

területe: Ung és Zemplén vármegye, Ungvár<br />

r. t. v. KirlJndeltségek: 1. Mezőlaborcz, 2. Nagyberezna.<br />

Bártfa. Vezető: Bánó Iván tanácsos. Hatósági<br />

területe: Sáros vármegye, Bártfa r. t. v. Kirendelt­<br />

ség: 1. Lubotény, 2. Sztropkó.<br />

Liptószentmiklós. Vezető: dr. Ghyczy Tihamér<br />

tanácsos. Hatósági területe: Szepes és Lipt6 vár­<br />

megye, Ig16, Késmárk, Ólub16, Poprád, Szepesbéla,<br />

Szepesolaszi és Rózsahegy r. t. v. Kirendeltségek :<br />

1. Poprád, 2. Turóczszentmárton.<br />

Zsolna. Vezető: dr. Ju.govits István kapitány.<br />

Hatósági területe: Árva, Túrócz és Trencsén vármegye.<br />

Kirendeltségek : 1. Csacza, 2. Trencsén,<br />

3. Trsztena.<br />

Pozsony. Vezető: ideigl. Wolfel Sándor fogalmazó.<br />

Hatósági területe: Pozsony, Nyitra és Moson vármegye.<br />

Pozsony tvhj. v. és Szakolcza r. t. v. Ki1'endeltségek:<br />

1. Királyhida, 2. Nagyszombat, 3. Szakolcza.<br />

Sopron. Vezető: Lestyánsz7cy János tanácsos. Ható­<br />

sági területe: Sopron, Vas és Zala vármegye. Sopron<br />

tvhj. v. Kismarton r. t. v. Ki rrendel tségek : 1. Csáktornya,<br />

2. Szentgotthárd, 3 Gyékényes, 4. Muraszombat,<br />

5. Barcs.<br />

Pancsova. Vezető: Lám Dezső kapitány. Hatósági<br />

területe: Torontál és Temes vármegye. Pancsova<br />

tvhj. v. Fehértemplom r. t. v. Kirendeltségek : 1. Keve­<br />

vára.<br />

Orsova: Vezető: Szent-Iványi Kdlmán tanácsol'.<br />

Hatósági területe: Krassószörény vármegye. Kirendeltség<br />

: 1. Orsova vasuttelep.<br />

Nagyszeben. Vezető: Pietsch Sándor tanácsos.<br />

Hatósági területe: Szeben, Fogaras és Hunyad<br />

vármegye, Nagyszeben r. t. v. Ki?'endeltségek:<br />

1. Petrozsény, 2. Verestorony.<br />

Bm8só. Vezető: Burg Kornél kapitány. Hatósági<br />

tel'ülete: Brassó, Fogaras, Háromszék és Csík vármegyék.<br />

Bra.ssó r. t. v. Kirendelt8égek: 1. Predeál,<br />

2. Gyimesbükk, 3. Gyergy6tölgyes, 4. Sósmező.


Besztel'cze. Vezető: Stanczel Géza kapitány. Ható­<br />

sági területe: Besztercze-N aszód vármegye és<br />

Bes,ztercze 1'. t. v. Ki1'endeltségek: 1. FelsőbOl'gó,<br />

2. Oradna.<br />

Djvidék. Vezető: Pamlényi GábO?, tanácsos. Ha­<br />

tósági területe: Uj vidék város és Bács-Bodrog vár­<br />

megye. Ki1'endeltségek: 1. Gombos, 2. Palánka.<br />

Fiume. Vezető : Késmá'l'ky Dezső tanácsos. Ható­<br />

sági területe: Fiume város és területe.<br />

Temesvát·. Vezető: dr. Mandics Dez8ő kapitány.<br />

Hatósági területe KI'assó-Szörény vm. nyuP'ati része.<br />

Ki1'endeltségek: 1. Yersecz, 2. Báziás.<br />

o<br />

J<br />

299<br />

Törvényhatóságok. <br />

aj Vármegyék.<br />

Abauj-Torna vm.: fp. Sziklay Ede, alp. dr.<br />

Puky Endre, fj . Horváth Elemér. Fszb. Csereháti<br />

j.: Szentimrey Pál. qtó'nc i J.: Dob ?zy J. üzér . i j.:<br />

Koós Béla. Ka8sai J. : Jaszay Istvan. Szksz6t J. :<br />

Putnoky Sándor. Tornai j.: Péchy Gáspár.<br />

Alsó-Fehér vn'b.: ip. Szász Józsf, alp. br.<br />

Bánffy Kázimir, fj . dr. Inczédy-J oksmar: dö . Fszb.<br />

Alvinczi j.: Pongrácz Géza. Baláz8falv 7.: Slmonffy<br />

Alajos. Vizaknai j.: Szabó Laj. <strong>Magyar</strong> -igenij.: C a<br />

Dom. Mm'o8-újvári j.: Binder Józs. Nagyen ,!! e J : :<br />

dr. Nagy Pál. Vere8patakij .: Imreh József. TovtSl, J.:<br />

dr. Tokos Géza. Rend. tan. vá?'. Abrudbánya: pm.<br />

Incze Antal, rk. idgL Nikolajevits Szilárd. Gyula/eké'r­<br />

Vár: I'm. Roska Miklós, rk. Molnár Sámuel. Nagyenyed:<br />

pm. Sándor Jenő, rk. Incze Miklós. Vizakna :<br />

pm. Ambrus Károly, rk. Vollny József.<br />

Arad vm. : ip. dr. bellusi Baross Ferenc, alp. dr.<br />

Dálnoki-Nagy Lajos, fj . Schill József. Fszb. A1'a. :<br />

.. ...... , Péc8kai j .: Senk Ferenc. Vlago8 J. :<br />

Faragó István. Te1'novaJi j. : Hntó .Jenő. Radnai j .. :<br />

ifj. Salacz Gyula. Nagy' , halmagy?, 7.: . É?e EleméI.<br />

Bor088ebesi f.: Bolyos Jozsef. Boro8-7 en ? . J.: Borsos<br />

Géza. Ki8 -jenői j.: Csukay Gyula. Elek J.: . . . . .<br />

. . . . . . . . . . .<br />

Á rva vm. : fp. szinyei Merse István" ap: Zme , skl<br />

György, fj . Csillaghy István. !szb. Kub r : J. : . ChltyIl<br />

Guido. Vári J ' ,: Matyuga EmIl. T1'8ztena J.: IfJ. Bulla<br />

György. Náme8ztói j. : Szmetanay János.<br />

Bács-Bodrog vm. :dr. PurgIY , Sándor, !l' lp. Sculthéty<br />

Ferenc, ij . dr. SzabovlyevlCs Dusan. Fszb.<br />

* Röviditések: fp. = főispán, alp. = alispán,. fj. ':";' fjegyző,<br />

fszb. = főszolgabir6, vm. = vármegye, ]. = ]aras,<br />

Rend. tan. vár. = Rendezett tancsu város, pm. - polgármester,<br />

rk. - rendőrkapitány.


300<br />

BajaIi j.: Vojnits Máté. Almá8i j. : Koller Oszkár.<br />

Zombori f.: Tárczay Dezső. Apatinlli j. : .. . . . .<br />

.. .. . Hódsági j. : Szemző Károly. Topolyai f.:<br />

dr. Fratricsevits István. Zentai f. : Sztrilich Béla.<br />

Kulaij. : dr. Buday Pál. PalánkaIi j. : Zsigmond János.<br />

Ujvidéki j.: Baky Elek. 6-bec8ei j. : dr. Balaton<br />

Gyula. Titeli f. : l:!zemző János. Zentai j.: Sztrilich<br />

Béla. Z8ablyali j.: . . . .... . ...... - Zenta<br />

rendezett tanác8u váro8 : pm. Szárits Géza, rk. Madari<br />

János. <strong>Magyar</strong>kaniz8a rend. tan. vár. : pm. dr. Lehel<br />

Pál, rk. dr. Fratricsevits János.<br />

BarWfl:ya ,vm. : fp. , Szily Tamás, alp. Stenge<br />

Ferenc, ÍJ. SZlDkovlCh Kar. Fszb. Baranyavári j. :<br />

. . . : '.' : . . . Hegyháti j.: dr. Feniczy Ignác.<br />

MohacB J. : Sey Tamás. PécBi f. : Waniss Sándor.<br />

Péc8váradij. : Forray Val. Sikló8i j. : Vadnai Jenő.<br />

Szt·lő'rinczi j. : Horváth István.<br />

B,!,rs 7!m.,' fp. eltz Gyula, a]p. székhelyi Majláth<br />

Istvan, (1. Bodó Janos. Fszb. Garam-8zentkere8zti j. :<br />

Fink ádor. Lévai l: Berczelli Miklós. Aranyo8'<br />

'?'I'aroth J.: dr. dezserI Rudnyánszky Titus. OBzlanyi<br />

7·: Ponoczky István. Verebélyi j. : N edeczky Vince.<br />

Rend. tan. vár. Körmó'czbánya: pm. Szmetanovics<br />

J ózef, rk. Huzóczi Lajos. Ujbánya: pm. Kotiers.<br />

EmIl, rk. Baumann Győző. Léva: pm. Bódogh Lajos,<br />

rk. dr. Horváth Béla.<br />

, Békés . vm.,' . fp . . • • . . . . . . . ., alp. Ambrus<br />

Sandor, (1. dr. Del.n:el Sádor. Fszb. GyulaIi j. Lukács<br />

ndre. . B.-C8aba J.: KISS László. Béké8i f. : Popo.<br />

VICS z lv. Szarva8i j. : dr. Wieland Sándor. Szeg.<br />

ha J.: Csá k Jenő. Oro8házi j. : dr. Bertothy<br />

Is:van. Gyoma'/. ].: dr. Konk9.1y Tihamér. Rend. tan.<br />

vaÉ Gyula: pm. dr. Lovich Odön, rk. Tanczik Lajos.<br />

, ereg , vm. ,' fp. Buttykay Ferenc, alp. dr. Gu­<br />

la , csy Ist . vn. F zb. TiBzaháti j. : Morvay Zoltán. Mező­<br />

k a,8zonyt J.: Pechy Szabolcs. Felvidéki j.: Dercsényi<br />

Ml . klós) Munkác8i j. : Papp Imre. Latorczai f.: Joó<br />

sIgmond. Szolyvai f.: Balajthy Mór. AlBóvereczkei<br />

1.: . . . . . . .. .. Rend. tan. vár. Bereg8zá8z: pm.<br />

301<br />

Gáthy Zsigmond, rk. Győrfy Aladár. Munkác8:<br />

pm. Bay Gábor, rk. Erdőhegyi Miklós.<br />

Besztereze-JV aszód vm. ,' fp. Gr. Bethlen Balázs,<br />

alp. dr. Hunyadi Imre, fj. Scridon Leó. Fszb. Na­<br />

sz6di f.: Czirjék László. 6 -radnali f.: Hozsda György.<br />

Jaádi f.: Urányi Aladár. Besenyői f.: dr. Dől' á­<br />

roly. Rend. tan. vár. Be8zte'rcze: pm. Schrelbel'<br />

Ferenc, rk. Gyürk Zsigmond.<br />

Bihar vm.,' fp. dr. Miskolczy Ferenc, alp. Fráter<br />

Barnabás, fj. Keszthelyi Zoltán. Fszb. Központi . . :<br />

Nagy Márton. Szalárdi j. : Kelemen József. Ele8d J.,:<br />

Bérczy Im. MezőkereBzte8i f. : Frankó Endre. Berettyo­<br />

újfalus'i j. : J ezerniczky D. Sárréti j. : dr. Bakats éa.<br />

Székelyhridi f. : Kovásznay MarceL De'recBke J. :<br />

Balázsházy Iván. Man'gittai j. : . Halász Elemér,<br />

Szalontai j.: Csanády J. C8éffali J.: . Brtos dr­<br />

ján. Tenkei j. : Fráter Emil. Érmhályfa , lv . 7: :<br />

Dobozy K. Beéli j.: Ertsey Géza. Magy c8ee ]. :<br />

Ertsey Zsigm. Belényesi j. : dr. WertheImstem H.<br />

VaBkohi j.: Tempeleán Dezső.<br />

Borsod vm.: fp. dr. Tarnay Gyula, alp. BoOls<br />

Bertalan, fj. Bottlik József. Fszb : Miskolczi j. , : :. . . ' .<br />

.. _ .<br />

• .<br />

. Mező-csáthi j. : ZombOrI Zoltán. Mezőkove d<br />

j. : Zsóry Lajos. Szent : pékri i::. Vadnay Is.van.<br />

Edelényi j.: Bónis Aladar. 6zdt J.: Zsóry Gyorgy.<br />

Brassó vm.: fp. gr. Mikes Zsigmond, lp. Sevtius<br />

Lajos, fj. dr. Semsey Aladár. Fszb. He . tfaluB J.:<br />

Zonda János. Felvidéki j. : Fischer Fngyes. Al­<br />

vidéki j.: Wendel Márton. - Rend. tan .<br />

. vr.<br />

Brassó : pm. dr. Schnell Károly Ernő, l'k. RemlSS<br />

János. .<br />

Osanád vm.: fp. Markovics Manó, alp. Herval<br />

István fj. Tarnay lvor. Fszb.: Központi i.: Urba­<br />

nics Kálmán. Nagylaki j. : Szilgyi Klmá ':l ' !3 t­<br />

tonyai f.: dl'. Elesánszky Kázmer. Kovac8haza J. :<br />

Kövér Béla. Rend. tan. vár. Makó: pm. dr. Galam-<br />

bos Ignác, rk. Rákosi Gyula.<br />

Osik vm : fp. szentgyörgyi és gyalokal Gyalókay<br />

Sándor, alp. Fejér Sándor, fj. Szász Lajos. Fszb.<br />

_


llelcs1'ki j.: dr. Sándor Gyula. Gy.-szt-miklósi f.:<br />

Zakariás Lukács. Gy.- tölgyesi i. : Veress Lajos.<br />

Szépvízi }.: dr. Márton László. Kászonalc8iki<br />

j... Bartalis Ágoston. - Rend. tan. váro8. 08ík.<br />

szereda : pm. dr. Ujfalusy Jenő, rk. Kovács János.<br />

Rend. tan. vdr. Gyergyószentmiklós: pm. Orel Dezső,<br />

rk. Mihály József.<br />

Osongrád vm: fp. dr. Cicatricis Lajos, alp. dr.<br />

Nagy Sándor, fj . dr. Csucs János. Fszb. Ti8zán-inneni<br />

j. : Gyál'fás Géza. 080ngrádi j. : Fekete László. Ti8zán.<br />

tuli j. : dr. Dósa István. - Rend. tan. vár. Szente8 :<br />

pm. dr. Mátéffy Fer., rk. Zilahy Kálmán.<br />

Eszterg om vm.: fp. Meszlényi Pál, alp. dr.<br />

Perényi Kálmán, fj. Pongrácz Kázmér. Fszb. Esztergomi<br />

j.: Pisuth Kálmán. Pát' kányi j.: Palkovics<br />

László. - Rend. tan. vár. E8ztet'gom: pm. Vimmer<br />

Imre, rk. Unger Hugó.<br />

Fejér vm.: fp. sárvár-felsővidéki gr. Széchényi<br />

Viktor, alp. baracskai Szücs Jenő, fj. Balassa Sándo<br />

Fszb.: Székesfehérvári j. : Kálmán Vince. Moóri j. :<br />

R vc . s Sándor. Sárbogárdi j.: sárbogárdi Heltay Jenő.<br />

Vah J.: Tarafás Béla. Adonyi j. : Huszár Dezső.<br />

Fogaras vm.: fp. duka és szentgyörgyvölgyi Széll<br />

József, alp. Belle Sándor, fj. dr. Benedek Arthur.<br />

Fszb. Sárkányi j. : Dombrády Gyula. Zernesti j. :<br />

Herszényi Béla. Fogarasi j. : Bokros Emil. Árpási j. :<br />

dr. Cserei Béla.<br />

Gömör és Kis-Ho nt vm.: fp. Kubin:vi Géza,<br />

lp. Lukács Géza, fj . dr. FornéthGyula. Fszb. Roz8nyói<br />

7.: Nagy Elemér. Nagy -t'őczei j.: Runa Aur. Rima-<br />

8z ? m : bati j.: Máriássy Gyula. Feledi j. : Osváth<br />

D . me. . Tornallyai j.: Hevessy László. Garamvolgy<br />

7·: Tomory Géza. - Rend tan. vát'. Dob8ina:<br />

pm. dr. Langhoffer László, rk. Cs isk 6 József. Jol8va:<br />

pm. So r ;tag Vilmos, rk. Piacsek R. Nagyt 'őcze : pm.<br />

dr. Smar J 6zsef, rk. Vazáb J ózsef. Rimaszombat:<br />

pm. dr. Kovács László, rk. ]i1áLry Zoltán. Rozsnyó:<br />

pm . . dr : Pósch József, rk. Riedt István. Putnoki f.:<br />

Moht6rISZ Zoltán. Ratkói i. : Madarassy Iván.<br />

303<br />

Győr vm.: fp. Szodfried József, alp. felső:tsidi<br />

Németh Miklós, fj. dr. Runcz Jenő. Fszb. TÓ8ziget.<br />

c8ilizközi i.: Némethy Ödön. Sokoróaljai j. : hibiti<br />

Horváth Pál. Pusztai j. : Szodfried Endre.<br />

Hajdu vm.: fp. Domahidi Elemér, alp. Pákozdy<br />

Sándor, (i . . • . . . . . . . . Fszb. Kiizponti j.: Orosz<br />

Sándor. H.-8zoboszlói j.: Ercsey Gyula. H.-bösziirményi<br />

j.: Etey László. - Rend. tan. vár. Hajdu·<br />

BÖ8zörmény : pm. Somossy R, rk. N enczky János.<br />

Haidu -Nánás pm. Csohany L., rk. Pákozdi András.<br />

Haidu -Szoboszló : dr. Fekete László. rk. Körner Béla.<br />

Háromszék vm.: fp. br. Szentkereszt y Béla, alp.<br />

dr. Király Aladár, fj . dr. Béldy Pál. Fszb. Sepsi j. :<br />

. .. ..... .... Kézdi i. : szentkatolnai Cseh Gy.<br />

Orbai j. : Morvay Endre. Mikló8vári j. : Zathureczky<br />

Kálmán. Nagyborosnyói kirendeltség, szb. Deák<br />

Vince. - Rend. tan. vár. Kézdi- Vásárhely: pm.<br />

dr. Török András, rk. Mina Kálmán. Sep8i·Szt.­<br />

Gyó't'gy: pm. Bálint Dénes, rk. Sübek Ede.<br />

Hont vm.: fp. Ivánka István, alp. Somogyi Béla,<br />

fj. Czompó Ede. Pszb. Ipolysági j. : dr. Fodor Vilmos.<br />

Szobbi j.: Keve Károly. Ipolynyékij. : Pályi<br />

Pál. Korponai j.: Halmay László. Báti j. : N ándory<br />

Pál. - Vámosmikolai}.: Battha László. Rend. tan.<br />

vár. Korp.ona : pm. dr. Schnábel Károly, rk. Jeszenszky<br />

Gusztáv.<br />

. _<br />

Heves vm. : fp. gr. Keglevich Gyula, alp. MaJ zIk<br />

Vik., fj . Isaák Gy. Fszb. Egri j. : Hering Kál. Gyó·n·<br />

gyó'si j.: Biró József. Hatvani }. : Zaleszky Imre.<br />

Hevesi j.: Korponay Ist. Tiszafüred'i j.: Fülöp ZoIt.<br />

Pétervásári j.: Drizsnyei B. - Rend. tan. vár. Eger :<br />

pm. J ankovics Dezső, rk. Fridl Gyula. Gyöngyö8 : pm.<br />

Kemény János, rk. dr. Csuhaj Sándor.<br />

Hunyad vm.: fp. Mara László, alp. betöltetlen,<br />

fj. Csulay Lajos. Fszb. Algyógyi j.: Pogány<br />

A. Brádi j. : Gligor Amosz. Dévai j.: Boér Gábor.<br />

Hátszegi j. : Fekete Károly. Hunyadi f.: ágy . a<br />

Iván. Kőrösbányai j. : ifj. Lázár Farkas. Maro8·tlly6t:<br />

j.: Finna János. Petrozsényi i. : Janza Vazul. Puji f.:


304<br />

Török Árpád. Szá8zváro8i j.: Fodor Gy. - Rend.<br />

tan. vár. Déva: pm. Kontz Domokos, rk . Liedemann<br />

Hugó. Hát8zeg: pm. Muzsnai Béla, rk. Lenkes József.<br />

Szá8zváro8: pm. Andrae József, rk . Baksay Endre.<br />

Vajda- fIunyad: pm. Imre István, rk. Dénes Lajos.<br />

Jász-Nagykun-Szolnok vm.: fp. muraszombati<br />

és szécsiszigethi Szapáry György gróf, alp.<br />

dr. Küry Albert, fj. dr. Cseh József. Fszb. Já8z8ági<br />

fel8ő f· Varga István. Já8z8ági al8ó j.: Szénásy Lajos.<br />

Tiszai fel8ő f.: dr. Beleznay Endre. Ti8zai közép j.:<br />

Borbély György. Tiszai al8ó j.: dr. borsovai Nagy<br />

Ottó. - Rend. tan. vár. Já8zberény: pm. dr. VavTik<br />

Endre, rk. dr. Hulin Béla. Karczag: pm. dr. Szentesy<br />

Tóth Kálmán, rk. Pólya Béla. Ki8 - Uj8zállás: pm.<br />

Gál Kálmán, rk. dr. Fekete Lajos. Mező -Tur: pm.<br />

dr. Kún Árpád, rk. cserefalvi Farkas Kálmán. Szol­<br />

nok : pm. dr. Harsányi Gyula, rk. Kesik Ödön. Tur­<br />

keve: pm. Tóth Imre, rk. Zsengellér J.<br />

Kiskiiküllő vm.: fp. br. Kemény Ákos, alp. Csató<br />

Gábor, fj. dl'. Szentmiklósi László, Fszb.Dic8ő8zentmár­<br />

toni j.' Pataky Sánd., Radnóthi j. : dr. Vitályos Géza.<br />

H088zua8zqi j.: Fazekas Géza. Erz8ébetváro8i j.:<br />

Horvátb Akos, - Rend. tan. vár. Erz8ébetváro8:<br />

pm. Trajánovits János, rk. Jakabfy Albert. Dic8ő-<br />

szentmárton: pm . . .... ... , rk. Apthy Péter.<br />

Kolozs vm.: fp. gr. Bethlen Ödön, alp. Dózsa<br />

Endre, fj. Csiszár Gy. Fszb. Bánffyhunyadi f.: Papp Z.<br />

Almá8ij.: hidalmási Bereczky Lajos. Gyalui j.: Gaál<br />

Elemér. Náda8menti j.: Kőváry Artur. Koloz8-<br />

vá'ri j.: Hankó Veress Károly. MÓc8ij.: Gál Jenő.<br />

Mezőörménye8i i.: Straub János. Tekei f.: Héczey<br />

István. Nagysál'mási j.: Veszprémi A. - Rend. tan.<br />

város Ko!oz8 : pm. betöltetlen, rk. Emmerling R.<br />

Ko marom vm.: fp. Kürtby István, alp. Ghyczy<br />

Dén. , fj. Asztalos Béla. Fszb. Tatai f.: Fáy István<br />

Ge8 te8i j.: Konkoly-Thege Lajos. 08allóközi j.:<br />

Dávldházy, Ján . ?s. , Udvardi j.: Balogh Imre.<br />

Krasso -Szoreny vrn.: fp. dr. Medve Zoltán, al p .<br />

Issekutz Aurél, fj. dr. Talajdy Zoltán. Lugo8i f.:<br />

305<br />

fszb. Reitter Rezső. Temesi j.: fszb. Halász Elemér.<br />

Bégai j.: fszb. Jarinay Antal. Fac8ádi j.: Antalffy<br />

Sándor. Ma'ro8i j.: Wekerle Nándor. Re8iczai j. :<br />

ifj. Biró Béla. Bogsányi f.: Huszarek Gy. OraviczOli<br />

j.: Bauer Gyula. Jámi f.: Zigler Ferenc.<br />

Moldovai j.: Koperczek Emil. Karán8ebe8i f.: Tormay<br />

Dezső. Teregovai j.: Kormos Elemér. Bozovic8i j. :<br />

Argalás Samu. Orsovai j.: Podhradszky Andor. _<br />

Rend. tan. vár. Karán8ebe8: pm. Bordán Octáv, rk .<br />

Reichl Sándor. f.Jugos : pm. dr Balteszku János, rk.<br />

Török Lajos.<br />

Lipto vm . .' fp. dr. Kiszely Árpád, alp. Balló<br />

Rudolf, fj . Kossányi Géza. Fszb. Liptóurjvári f.:<br />

Palugyay Kálm. Liptószentmikló8i j. : Mikó Miklós.<br />

Róz8ahegyi j.: Horánszky István. Németlipc8ei j. :<br />

Thuránszky Tibor. Rend. tan. város Rózsahegy: pm.<br />

N 011 Béla, rk. Czocher Géza.<br />

Máramaros vm. : fp. Nyegre László, alp. Szabó<br />

Sándor, fj . J. Bálya János. Fszb. Vi8ói j.: Pa.pp Sim.<br />

Izavölgyi j.: Solcz B. Szigeti j.: . Splonezay L.<br />

1'iszavó'lgyi f.: Szabó József. Taraczv'I,z'l, J.: Hatfaludy<br />

Sándor. Téc8ői j.: Dévai József. Huszti j.: Mokcsay<br />

Zsolt. Ökó'rmezői j.: Zorabory Emil. Dolhai j.: betöl­<br />

tetlen. Aknasugatagi j.: Mihályi Gábor. Rend. tOlf'"<br />

vár. Máramaro88ziget: pm. Szőllősy Antal, kIr.<br />

tanácsos, rk. Ibrányi György.<br />

Maros- Torda vm. : fp. Szász József, alp. Köllő<br />

Ignác, fj . dr. Balla Aladár. Fszb. Maro8i felső i. :<br />

Kőrössy József. Marosi al8ó j.: Rozsnyay István.<br />

Régeni alsó j. : Kőrösi György. Régem fel8ő ;'. :<br />

Reicher Aladár. Nyárádszeredai j.: Pátruban István.<br />

Rend. tan. vár. Szász-Régen: pm. Schiffbaumer<br />

HU.Kó, rk. Gölner Frigyes.<br />

Moson vm.: fp .dr.SzontaghJenŐ,alp.Hegyi Miklós.<br />

fj. Csatáry Elek Fszb. <strong>Magyar</strong>


306<br />

ürmösi Maurer Albert. Kőhalmi j.: kisborosnyói<br />

dr. 'l'ompa István. Segesvá1'i y'.: Graffius Alfréd. Medgyesi<br />

j.: Dr. Schuller F. - Rend. tan. vároh Medgyes :<br />

pm. Theil Frigyes, rk. Roth N ándol'. Sege8vá1':<br />

pm. dl'. Leonhanl Ágoston, rk. Reinhadt Albert,<br />

:N ó.grád vm.: fp. tótprónai és blatniczai Prónay<br />

Mihály, alp. Nagy Mihály, íj. Pongrácz György. Fszb.<br />

B.-gyarmati j.: Balázs B. Nógrádij.: dr. Baross József.<br />

Sziráki i. : Ivánka Lászl ó. SzéC8ényi y".: Baross<br />

Árpád. L080nczi j.: Básthy Béla. Salg6tarjáni i-:<br />

Szecsey Ernő. Gáf!.8ij. : Buday-Plichta Kornél. - Kekkői<br />

f. : Szerémy Odön. Rend. tan. vár. L08oncz: pm.<br />

Wagner Sándor, kir. tanácsos, rk. dr.Ottahal Antal.<br />

Ny itra vm. : fp. Crausz István, alp. dr. Gyül'ky<br />

Géza. fj . Langhammer V. Fszb. Nyitrai j.: Thuróczy<br />

Károly. Vágwjhelyi f.: Csemiczky Géza. Galgóczi j.:<br />

Frideezky Timót. Szeniczei f. : dr. Szála Lajos. Nagy·<br />

tapolc8ányi j.: Markovich Al. P1'ivigyei j.: Abaffy A.<br />

Ér8ekujvMi f.: dr. Csenkey Elemér. Miavai j.:<br />

Filberger Gy. Szakolczai j.: dl'. br. Majtényi József.<br />

Vág8ellyei j. : Somogyi Sándor. Pö"8tyéni j.: Czochel'<br />

Kálmán. Nyit?'az8ámbokréthi y".: Szpál József. Szolga­<br />

bil'ói kirendeltség Divékrud!nó: Szb. Biliczky Kál­<br />

mán. - Rend.<br />

tan. vár. Ér8ekujvár: pm. Miklóska<br />

A., rk. Juszth Szilárd. Nyitra: pm. dr. Thuróczy Ti­<br />

bor, rk. Rédéky G. Szakolcza: pm. Czobori Károly,<br />

rk. Nagy Sándor.<br />

Pozsony vm.: fp. Bartal Aurél, alp. Pető ez Jenő.<br />

íj. Horváth Géza. Fszb. Poz8onyi f.: Füzék Sán.<br />

Malaczkai f.: Nagy A. Nagy8zombati J,: dr. Perger<br />

K., Szenczi j.: Burián P. Fel8ő c8allókiiz1' j. : Ernyey<br />

Gyula. Al8óc8allókiizi j. : dr. Németh D. Galántai j.:<br />

Jandly-Döbrentey Sándor. -<br />

Rend.<br />

tan. váro8.<br />

Bazin : pm. Masát Antal, rk. dr. Jánoska Tibor.<br />

Modo?': pm. Boruta P., l'k. Taubinger Kornél. 1!agy­<br />

Szombat: pm. dr. Francisci Lajos, rk. Dolnay Odön.<br />

Szent· Gyö" ,,: g 'fJ: pm. Jánosk , a Gy., rk. Lederer Lajos.<br />

Pest-.Pils-So lt-Kiskun vm. : fp. gróf Ráday<br />

Gedeon, alp. Fazekas Á goston, fj . Agorasztó Tivadar.<br />

307<br />

Fszb. Nagykátai j.: Dezseőffy Emil. Abonyi j.: dr.<br />

Madarász Adorján. Kün -Szt-Miklósi j.: Ma!'tinovich<br />

László. Ki8kunfélegyházai j.: dr. Endre Zsigmond.<br />

Monori j. : Földváry Bert. Al8ódaba8i f.: ifj. Teszáry<br />

László. Ráczkevei j.: Rudnyánszky Lász. Pomázi y".:<br />

Almásy Sándo!'. Biai j.: Geréby Imre. Dtnavec8ei f.:<br />

Csikay Imre. Kaloc8ai f.: Helle János. Ki8kőró'8i j.:<br />

kellemesi Melczer Gyula. VácziJ,: Ivánka Pál. Gó'dö"llői<br />

j.: dr. Decsy József. K1'spesti j.: Ném ethy<br />

J enő. Aszódi j. : Sárkány Ernő. Gyö"m1'ői f.: Meskó<br />

Rudolf. - Rend. tan. var. Szent-Endre: pm dr.Antóny<br />

Béla, rk. Heller Antal. Vácz: pm. dr. Zádor ofános,<br />

rk. Kálló Antal. Ujpe8t : pm. dr. Miklós Odön.<br />

Ozegléd: pm. ifj. dr. Gombos Lajos, rk. dr. Aranyi<br />

L. Kis-Kún-Félegyháza : pm. dr. Biró László, rk.<br />

Gerenday Józs. Kis-Kún-Halas: pm. Silling Ede, rk.<br />

Szekér Pál. Nagykő1'ó's: pm. Póka Károly, rk. F. Szabó<br />

Jenő.<br />

Sáros vm.: fp. Bujanovich Gyula, alp. Tahy J.,<br />

fj. Bán? A. Fszb. Lemesi j.: dr. Piller D. Kis8zebeni j.:<br />

l::lánó A. Eperje8i j.: Egerer F. Gi?'álti j.: Spillenberg<br />

Barna. Bártfai j.: Szakmáry G. Felsővizkó'zi<br />

j.: Gallocsik István. Hé thársi}.: Dr. Kádas Miklós.<br />

Rend. tan. vár. Bá?·tfa: pm. Fekete Elemel', rk . ...<br />

• . . _ . Eperje8: pm. Faxagó József, rk. Saly Győző.<br />

Kisszeben: pm. EiseIt A., rk. Gallé H.<br />

So mogy VIn.: fp. Makfalvay Géza, alp. Kacskovics<br />

L., íj . Tallián Andor, Fszb. Kapo8vári j.: dr. Svastics<br />

Nándor. Szigetvári j.: Hegyessy János. Nagyatádi<br />

j.: Bárány Sándor. 08urgói j.: Bóné Kálmán_ Marczali<br />

j.: Lehner Vilmos. Lengyeltótij.: Pete Lajos. Tabij.:<br />

Bernáth K. Igali j.: Sey Oszkár. Barcsi j.: Sárközy<br />

György. - Rend. tan. vá?'. KaposvM: pm.<br />

dr. Kovács-ebestyény Gyula, rk. Steez László dr.<br />

Sopron vm.: fp. dr. Baán End., alp. simonyi Hajas<br />

Antal, fj. Fertsák Jenő. Fszb. Sop1'oni j.: Blaschek V.<br />

Nagymartoni y".: Czifrák J. Ki8ma?'toni j.: Wolf!<br />

Laj. Pulyai j. : Pleininger J. Osepregi y".: Simon Géza.<br />

Kapuvárij.: Guáry Béla. 08ornaij. : dr. Hőgyészy B.<br />

20*


308<br />

Rend. tan. vár. Kis-Mm·ton.' pm. dr. Keller Lászl6,<br />

rk. Farkas F. Ruszt : pm. KrafG Frigy. rk. Eifert István.<br />

Szabolcs vm . .' fp. dr. Uj fa.lussy Dezső, alp. Mikecz<br />

Dezső. tJ. Sipos B. Fszb. Bogdányi j.: dr. Mezőssy<br />

László Dadai alsó j.: dr. Kubassy Béla. Dadai felső<br />

i. : Olchváry P. Kisvárdai j.: Nozdroviczky László.<br />

Nagykállói j.: Zoltán István. Nyú'bátori i.: Simák<br />

János. Tisza·ij.: Virányi Sándor. Ligelalja·i j.: . ..<br />

. . . . . . . . . N yirbaktai j. : Szunyogh Ferenc. ' - I<br />

Rend. tan. vár. Nyiregyháza: pm. Balla Jenő. i·k. I<br />

Kertész Bertalan. I<br />

Szatmár vm. : fp. Csaba Adorján, alp. Ilosvay<br />

Aladár, fj. dr. Péchy István. Fszb. Nagykárolyi j. :<br />

Madarassy István. M déjzalkai j.: ifj. Péchy Lászl6.<br />

Fehérgyarmati j. : buji J ékey Sándor. Erdődi j. :<br />

Kovács Sándor. Szinyé1'vdraliai j.: Bay Miklós.<br />

Nagybányai j.: Domokos Fer. Nagysomkuti i.:<br />

gr. Teleki Jenő. Osengm'i j.: Szuhányi László. \<br />

Szatmári j.: dr. Domahidi Pál. Avasuivárosi j. : dr . .<br />

Péchy Péter. - Rend. tan. vár. Fe7.ső)ánya: pm.<br />

Farkas J., rk. Bay Károly. Nagybánya: pm. dr. Makray<br />

Mihály, rk. Schm aregla M. Nagy-Károly: pm. Deb­<br />

reczeni Istv., rk. Demidor Ignác.<br />

S:r-eben vm.: fp. és szász ispán Walbaum Frigyes,<br />

alp. Fábritius Lajos, fj . Stroja István. Fszb. Szászsebesi<br />

j. Graef Ferdinánd. Uiegyházi j.: Putkovszky Guidó.<br />

Szebeni j.: Hanner Gusztáv. Szelistyei i.: Dragits<br />

Péter. Szerdahelyi j.: Bruckner Arnold. Nagydisznódi<br />

j.: dr. Schuster Viktor. - Rend. tan. vár. Nagy­<br />

Szeben: pm. Dörr Albert, rk. Simonis R6bert. Szász­<br />

Sebe8: pm. Schö pp János, rk. dl'. Aker György.<br />

Szepes vm.: fp. br. Wieland Artur, aip. dr.Neogrády<br />

L., fj. Uj faluRsy B. Fszb. Sz.-ófalvi i.: Mattyasovszky<br />

Bold. 6Jublui }. : Horti Béla. Kesmá1·kij.: dr. Eng,:)l·<br />

m<br />

.yer O. Sz.-szombati}. : dr. Winkler Ern. LŐc8eij.,'<br />

?orgey Gusz. Iglói j.: dr.Wie1,tnd


310<br />

To rda-Aranyos vm. ,' fp. dr. Betegh Mikl6s, a.lp.<br />

dr. Horváth MikI6s,fj. Zarándi R. Lip6t. Fszb. Tordai<br />

j.: Erdélyi Elemér. Alsójárai j.: Ferenczy Jenő. To·<br />

roczkói j. : kövesdi dl'. Boér Kálmán. Marosludasi j.:<br />

Felföldi Béla. Felvinczi j. : Száva Mihály. Topán·<br />

falvi i. " dr. Gruber József. - Rend. tan. vár. Tm'da:<br />

pm. Zilahi Sebes Andor, rk. Bornemisza Gyula.<br />

TorontáL vm. ,' fp. dr. Dellimanics Lajos, alp.<br />

Jankó Á goston, íj. dr. Vinczehidy Ernő. Fszb. Alibu·<br />

nári j.: Radonic Gyula. Antalfalvi j.: Zsiros Imre.<br />

Bánlaki f. : dr. Urményi Sándor. Pancsovai f.: dr .<br />

Gyertyánffy Jenő. Nagybecske1'eki i: Lowieser Imre.<br />

Törökbecsei j. : dr. br. Csávossy Ignác. Nagykikindwi<br />

j, : Horváth Zoltán. TÖ1'ökkanizsai j. : Mihalovics<br />

István, N.·szt·mi"klósi j. : Hadfy Károly. Pe1'jámosi j.:<br />

dr. Sall Ferenc. Zsombolyai j. : Fóris József. Osenei<br />

j. : ifj. Tulics György. Pardányi j. : Rertelendy Fer.<br />

Módo8i j. : Steinbach AntaL - Rend. tan. vár. Nagy­<br />

Bec8kerek : pm. dr. Perisics Zoltán, rk . . . . . . . . •<br />

Nagy.Kiki n, da: pm. Mainszky Lukács, rk. Kajtár Jenő.<br />

Trenosen VIn. " fp. Szalavszky Gyula, alp. Rud·<br />

nay István. fj. N emák Imre. Fszb. Osacza'Í j. : Sehwal"<br />

ezer Károly. Kiszucza'ujhelyi j. : Cselk6 Jenő. Z8ol­<br />

nai j. : dl'. Tafferner Gyula. Bittsei j. : Kemsák<br />

Titusz. V ágbeszterczei j. : Liha László. PuMi f. : dr.<br />

Teszelszky Antal. Illavaij. : Baross János. Trencséni j.:<br />

Motesiczky Imre. Báni j.: Zamaróczy János. - Rend.<br />

tan. va1'OS Trencsén ,' pm. Ucsnai E., rk. Badik Béla.<br />

Zsolna rend. tan. vár. pm. Rada Ig., rk. Kürti Sándor.<br />

Turóoz vm. : fp. báró Kürthy Lajos. alp. Beniezky<br />

Kál., fj. dr. J usth Ödön. Fszb. Szentmarton·blatniczai<br />

j. : U;helyi Attila. Mosócz·zniói j. : Dávid Gyula.<br />

UdvarheLy vn'b. ,' fp. Ugron János, alp. dr.<br />

Sebessy János, fj . dr. Paál Ál,p. Fszb. Udvarhfllyi f·:<br />

Szabó Gábor. Sz.-kereszturi j. : dr. Pálffy Jenő.<br />

Homo1'ódij.: Szabady T. Parajdi j.: SzaUó Nándor. -<br />

Rend. tan. vür. Székely- Udva1'hely : pm. Gothárd<br />

János, rk. Szaká.es Zoltán.<br />

Ug oosa V71'b. : fp. tasnádszá.ntói Becsky Emil, alp.<br />

311<br />

homor6dszentpáli Szentpály Mikl6s, fj. dr. Varga Já·<br />

noS. Fszb. Tiszáninneni j. : Ujbelyi Vitkay Sándor.<br />

Tiszántúli j.: dr. Morvay Zs.<br />

Ung vm. ,' fp. gr. Sztáray Gábor, alp. ifj. Lőrinczy<br />

Jenő, fj. Bán6czy Béla. Fszb. Ungvári j. : Minay Istv.<br />

Szobránczi j. : Tomcsányi Istv. Kaposi j.: Szilágyi<br />

S. Bereznai j. : dr. Blazsovszky Miklós. Perecsenyi j.:<br />

Kovássy Elemér. SZe1'ednyei j.: Kulin Aurél. - Rend.<br />

tan. vár. Ungvár ,' pm. Fincziczky Mihály, rk. Ber·<br />

zeviczy István.<br />

Vas vm. ,' fp. dr. Békássy István, alp. Herbst<br />

Géza, fj. dr. Rad6 Gyula. Fszb. Szombathelyi j. : Sin·<br />

kovits Elek. Kőszegi j. : Rusa Béla. Sárvári j.: Tu·<br />

boly Lajos, OzeldiJ'mö'lki f.: Takách Márton. Vasvári j.:<br />

Molnárffy Géza. KÖ1'mendi j. : Pulay Ferenc. Mwra·<br />

8zombati j. : ifj. HOl'Váth Pál. Szentgotthárdi j. : dr.<br />

Kiss Elemér. Németujvári j. : Dömötör Lajos. Fel8ő·<br />

ő"'i f. : Lauringer István. - Rend. tan. vár. Kőszeg :<br />

pm. . . . . . . . . . rk. Kőszegi J 6zsef. Szombathely:<br />

pm. Kiskos István, rk. dr. Fodor Antal.<br />

Veszprém vr;n. : fp. Hunár Dénes, alp. d : . i 6<br />

Károly, fj. dl'. Veghely Kálman. Fsz. Veszpremt J: :<br />

.<br />

Kerényi Andor, Pápai j. ,' Belák LaJOS. Devecer .:<br />

Husztí.r József, Zi"'czi j. : Huszár Gyula.. Enytngt 1· :<br />

KÖl'mendy Béla. - Rend. tan. var. Pápa : pm. Mé·<br />

száros K., rk. Szokoly L Veszp1'ém,' pm. dr. Komjáthy<br />

László, rk. . . . . . . . . .<br />

ZaLa vm. : fp. sipeki dr. Balás Béla, alp. rvay<br />

Lajos, fj. Kolbenschlag Béla. Fszb. Balatonfü1'edi j.:<br />

Langer István. Tapolczai f. : Saághváry J.enő. Sümegi<br />

j, : Farkas István. Keszthelyi j. ,' Karácsony Kálmán.<br />

Kwnizsai j.: Viosz Ferenc. Pacsai f.: pálfiszegi<br />

Pálffy Lász. Zalaege1·szegi j.: ch . Skublics Ödön. Novai<br />

j.: Fal'kas Kálm. Alsólendvai j.: Székely Emil. Perlaki<br />

j. : Gájássy Lajos. Letenyei j.: Bog!a . György.<br />

08áktm'nyai f. : Szalmay József. Sztg1'otht J.: MaIa·<br />

tinczki Lajos. - Rend, tan. vár. Nagy-Kanizsa :<br />

pm.


312<br />

Zemp lén vm. : fp. id. Meczner Gyula, alp. DókuB<br />

Gy., fj. Thuránszky Lász. Fszb. S.-a.-ujhelyi j. : Dókus<br />

L. Sárospataki j. : dr. Besenyey Zénó. Nagymihályi<br />

j.: Bajusz Andor. Szerencsi j. : Gortvay Aladár.<br />

Varannói j. : Bernáth Béla. Bodrogközi j. : Ben·<br />

csik Béla. Ffomonnai j. : Malonyai Tamás. Tokaji i· :<br />

Füzesséry Öd. Sztropkói j. : Gurcsinszky Gyula. Gálszécsi<br />

i.: Nemes Sándor. Szinnai j.: br. Fischer Lajos.<br />

Mezőlaborczi j.: gr. Hoyos Viktor. Rend. tan. vár.<br />

Sdtoraljaujhely: pm . . . . . . . . . . , rk. Schmid L.<br />

Zóyom vm. : fp. báró Kürthy Lajos, alp. dr. Répási<br />

Mátyás, fj. Battik Ödön. Fszb. Breznóbányai i· :<br />

Bitterao Géza. Beszterczebányai j. : Uj helyi Sándor.<br />

Zólyomi j. : Sztrakoniczky Kálmán. Nagyszalatnai j. :<br />

dr. Bende László. Rend. tan. vár. Besztm'czebánya:<br />

pm. Csesznák Gy., rk. dr. Éliássy Sándor. Brezn6bánya :<br />

pm. Bruoth János, rk. dr. Bruoth Márton Zólyom :<br />

pm. dr. Rosenauer Ottó, rk. elefánti Tarnay Gyula.<br />

b) Városok.<br />

Arad (sz. kir.) : fp. nyéki Kinczig János, pm.<br />

Yarjassy Lajos, rk. Greén Nándor.<br />

Baja (t. h.) ! fp. dr. Purgly Sándor, pm. dr. Vojnits<br />

Ferenc, rk. dr. Molnár Mihály.<br />

Budapest szék. főváros: fpm. betöltetlen,<br />

pm. dr. Bárczy István, alpm. gr. Festetich Géza,<br />

dr. Bódy Tivadar és dr. Déry Ferenc, rfk. dr. Boda<br />

Dezső.<br />

Debreczen (sz. kir.) : fp. Domahidi Elemér, pm.<br />

Márk Endre, rk. Rostás István.<br />

Fiume (sz. kir.) : kormányzó dr. gróf Wickenburg<br />

István pm. dr. Vio Ferenc, rk. Derencin Szávér.<br />

Gydr (sz. kir.) : fp. Szodfried József, pm. Farkas<br />

Mátyás, rk. dr. Anal Armand.<br />

Hódmező- Vásarhey ,' fp. dr. Cicatricis Lajos,<br />

pm. Juhász Mihály, rk. Szathmáry Tihamér.<br />

Kassa (sz. kir.) : fp. Sziklay Ede, pm. Blanár Béla,<br />

tk. Yáozy József, F. J. r. lvg.<br />

313<br />

Kecskemét (sz. kir.) : fp. gr. Ráday Gedeon, pm .<br />

Sándor István, rk. Papp György.<br />

Ko ozsvár (sz. kir.) : fp. gr. Bethlen Ödön, pm.<br />

dr. Haller Gusztáv, rk. dr. Hadady Endre.<br />

Ko márom (sz. kir.) : fp. Kürthy István, pm.<br />

Szabó Géza, rk. Almássy Á rpád.<br />

.M.aros- Vá sárhey (sz. kir.) : fp. dr. Bernády<br />

György, pm. . . . . . . . rk. dr. Varga Lajos.<br />

.M.iskocz (t. h.) : fp. dr. Tarnay Gyula, pm. Nagy<br />

Ferenc, rk. dr. Rimóczy József.<br />

Nagy- Várad ,' fp. Hlatky Endre, pm. Rimler<br />

Károly, rk. Gerő Á rmin.<br />

Pancsova ,' fp. báró Dániel Tibor, pm. dr. Rada<br />

Tgnác, rk. dr. Róth Vilmos.<br />

Pécs (sz. kir.): fp. dr. Visy Lászl6, pm. Nendtvich<br />

Andor, rk. Oberhammer Antal.<br />

Po zsony (sz. kir.) : fp. Bartal Aurél, pm. BroUy<br />

Tivadar, rk. Peterdy Kálmán.<br />

Semecz- és Be'labánya (sz. kir.) : fp. Ivánka<br />

István, pm. HOl'váth Kálmán, rk. Moravek Antal.<br />

So pron (sz. kir.): fp. dr. Baán Endre, pm. dr.<br />

TÖ:Q.ler Kálmán, rk. dr. Heimler Károly.<br />

Sz abadka (sz. kir.) : fp. Purgly Sándor, pm. dr.<br />

Biró Károl1 udv; tan.! rk. Salay Mátyás.<br />

Szatmar-Jrremetu (sz. kir.): fp . dr. Csaba Ador·<br />

ján, pm. dr. Vajaoy Károly kir. tan., rk. . . . . .<br />

. . . . .<br />

Szeged (sz. k.) : fp. dr. Cicatricis Lajos, pm. dr.<br />

Somogyi Szilveszter, rk. dr. Szalay J6zsef.<br />

Sze7vesfehérvár (sz. kir.): fp. gr. Széchenyi Viktor.<br />

pm. dr. Saára Gyula, rk. Ságy Laj os.<br />

Temesvár (sz. kir.) : fp. Joanovich Sándor, pm.<br />

dr. Geml József, rk. Beé Ferenc.<br />

Ujvidék (sz. kir.) : fp. Profuma Béla kir. tan.,<br />

pm. dr. Marczékovics Imre, rk. Pajerle Nándor.<br />

Versecz ,' fp. br. Dániel Tibor, pm. Rezucha<br />

István, rk. Markovits Gyula.<br />

Zo mbor (sz. kir.) : fp. dr. Purgly Sándor. pm.<br />

Fehér Lőrinc. rk. Trenka Kálmán.


314<br />

<strong>Magyar</strong> kir. pénügyministerium.<br />

Miniszter : dr. Teleszky János, b. t. t.<br />

Államtitkár : Pap Elek, b. t. t.<br />

Kereskedelemügyi m.k. m;i;nisterium<br />

Miniszter : báró Harkányi János, b. t. t.<br />

Államtitkár : Vargha Gy ula, Lt. r. lvg.<br />

<strong>Magyar</strong> kir. posta- és távirda-igazgatóságok<br />

BUldapesten ; Kassán ; Nagy-Szebenben ; Nagy- Vára.<br />

don ; Pozsonyban,' Sopronban ; Temesvwron; Pécsett ;<br />

Zágrábban.<br />

Földmívelés ügyi 'Jn. k. mintste'rium.<br />

Miniszter: báró Ghillány Imre, b. t. t.<br />

Államtitkár : báró Kazy József, b. t. t.<br />

Va ll ás- és közoktatásügyi 11t. kár.<br />

ministeriun'l,.<br />

Miniszter : Jankovich Béla, b. t. t.<br />

Államtitkár : IlosvC/;y Lajos, orszgy. képv.<br />

Magya1 kir. igaságügyministe'rium<br />

Igazságügyminiszter: cll'. Balogh Je nő, b. t. t.<br />

A llamtitkárok : dr. Vadász Lipót, dr. Tőry<br />

Gusztáv Lt. r. lvg. és belyei Richl Gyulla.<br />

Az 1871. évi VIII. t. -cz. 35. §-a szerint eljár6<br />

legfőbb fegyelmi bir6ság. Elnöke : gr. Dessewfy Aurél .<br />

Kir. Curia. Elnök: Günther Antal, b. t. t.<br />

Másodelnök : dr. Vavrik Béla, b. t. t.<br />

Ko ronaügyész " Pongrácz Jenő.<br />

I. Budapesti kir. itélő tábla . EIn.: ch . Jl lhász<br />

Andor.<br />

Budapesti kir. főügyész: Czárán István.<br />

Balassagyarmati trvszk. EIn. : Gottl Rezső ;<br />

ügyész : dr. Gergics Károly. - Járásbiró Bala8sa­<br />

Gyarmaton : Táborszky Károly. Sal[Jó.Ta1'janon :<br />

315<br />

Szenthe Kálmán. Losonczon : Porubszky Lajos. Szécsényben<br />

: Noszlopy István Ferenc. Szirákon : Török<br />

Pál. Rétágon : Ponoczky Endre.<br />

Beszterczebányai trvszk. EIn.: dr. Répászky<br />

Béla curiai biró c. és j. ; ügy.: Gregor Kálmán. -<br />

Járásbi1'ó Beszte1'czebányán : Zachar István. Breznóbányán<br />

: Mazanek R6bert. TU1·ocz-Szent-Má1·tonban :<br />

dr. Raisz Béla. Stubnyafü1'dőn : J anovják Károly.<br />

Zólyomban : Vágner Márk .<br />

Budapesti trvszk. EIn. : dr. Felix Antal,<br />

kir. curiai biró, ügyész : dr. Kulin Sándor ki. fő­<br />

ügyészi helyettes. Já rá8bir I-I!. ker . . : . r . .<br />

J a ICsek<br />

J6zsef kir. it. tábl. bir. c. és Jell. K()zpont Jarasbr6ad[l<br />

vezetője : dr. Rahács János kir. it. táblai h. c. és J.<br />

Budapesti bünt. jb. dr. Kürthy István.<br />

Budapesti keresked. és v(Utótrvszk. EIn. :<br />

dr. Borsitzky Imre lúr. itólőtáblai bir6.<br />

Budapesti bünt. trvszk. Elnök : Dr. Baloghy<br />

György, kir. curiai biró.<br />

. . ..<br />

Egri trvszk,. l. : Dr. Bőh:n AaJ.os<br />

.<br />

; ugy. :<br />

Kóczián Gyula ln rályl ,u7yéz . - Jf!:ras ? Eg rbe , n.<br />

Dobrinyi Lajos, kir. jarasbll'6. Gyo . ng,!/oson : I\.vacs<br />

Károly. Hatvanban : Roze Gula, . ll·. It. ábla ""nró .<br />

és jell. Hevesen : Kőnig Ed<br />

.<br />

e kmi;Y I Júrásbll·ó. Petm·v{t·<br />

. .<br />

sárán : dr. Fromm Géza. Taza· FU1'eden : .<br />

' . '<br />

Fiumei trvszk. EIn. : lovag Thierry AlaJos cur.<br />

birói cimmel és jell., ügy. : dr. Mlocc? János ;<br />

lpo iysági trvszk. EIn. : Martmo :' lch stvan ; fő ­<br />

ügyész helyettes<br />

.<br />

: dr. Lipcsey Erv. klr. főugy. hely.<br />

c. és j. - .Já1·áa biró Ipolyságon : Jablncz'y Sándor.<br />

Korponán : dr. Holics Béla. Selmeczbanyan : Dulk6<br />

J ános. V ámos-Mikolán : Domby Zoltán.<br />

.<br />

Kalocsai trvszk. EIn. : Baj záth János ; ügy. :<br />

dr. Pintér József. - Járbiró Kalocsan : Péter Ferenc.<br />

Kis-Kő1'ó"só"n : dr. Szagm eiszter Lajos. K'ttn-Ha.lason :<br />

dl'. Zilah Benő kir. it. t. b. c. és j. Duna- Vecsén :<br />

Baksay Lászlp.<br />

. , ..<br />

Kecskemeti trvszk. EIn. : dr. KISS Janos ; ?-gy.:<br />

Ül'. Gyalókay Sándor. - Jlmtabirú Kec8kemelen :


316<br />

dr. Ballus Zsigm. kir. it. tábl. bir. c. és jell. Czegléden :<br />

Domány Izidor. Félegyhúzán : SóbaImi János, kir.<br />

járásbiró. Kun-Szt-Miklóson: dr. Magay Sándor kir.<br />

it. tábl. bir. c. és jell. Nagy-Kőrösön : Járai G.<br />

kir. it. táb L bh'. c. és jell.<br />

Pestvi déki trvszk. EIn. : . . . .<br />

ügy. : Gáll Endre. - Já?'ásbiró Pestvidéki: Szallay<br />

Károly kir. it. tábl. bir. c. és jell. Gödöllőn : 'Ncby<br />

Gyula kir. it. tábl. biró c. és jell. Monoron : Takács<br />

Gyula kir. it. tábl. biró c. és jell. Nagy·Kátán:<br />

Erny YenceI. Ócsán : Madár Imre. Ráczkevén : Muraközy<br />

Arpád kir. it. tábl. biró c. és jell. Szt-Endrén :<br />

Szikszay Sándor kir. it. tábl. bir. c. és jell. Vá czon :<br />

Eder Kálmán . Ujpesten : Gaj zágó Miklós kit·. it. tábl.<br />

biró c. és jell. Erzsébetfalván : BaTtaI AJfréd.<br />

Sze7pesfehérvári trvszk. EIn. : dr. Kail Antal j<br />

ügy. : UjLázi S. fŐü. b. c. és j. - Járásbiró Székesfehérvaron<br />

: kenesei Kenesey Rálmán. Adonyban: dr. Majunke<br />

Ernő. Moóron: dr. Csánk Dezső. 5Mbogárdon :<br />

Mészáros Imre. Bicskén : Peterdy Károly.<br />

Szo Lnoki trvszk. EIn.: dl'. SzikszayGyörgy, ügy.:<br />

Szücs Sándor. - Járásbiró Szolnokon : Süvegh János.<br />

Jászberényben: dl'. Koller K. it. t. bir. c. és j. Ka?'czagon<br />

: dr. Stanila Miklós. Kis- Uj szálláson: Firtling<br />

Sándor. Mező fú?'on: dr. Hampek Béla. Já szapátin<br />

: Bódog Zs. kir. it. tábl. biró c. és jell.<br />

K.-Szent-Mártonban : dr. Tánczos Miklós. Abád­<br />

Szalókon: Lengyel Miklós.<br />

II. Debreczeni kir. ttélö tábla. EIn.: Igyártó Sánd.<br />

Debreczen kir. főügyész : dr. Á tányi József.<br />

Debreczen1J trvszk. Elnök : dr. Kesserü Lajos j<br />

gy. : Gáthy Bálint. - Járásbiró Debreczenben : dr.<br />

üreg Béla. Der,ecskén : Fürst Imre. Haidú-Böszörményben<br />

: dr. Arvai Géza. Hajdu-NánáBon : Szabó<br />

Bertalan. Püspök-Ladányban: dr. Tikos Gyula. Ha;'du­<br />

SznbORzlón: Gerstner Miksa.<br />

Máramarosszigeti trvszk. EIn.: Petrovics Laj.,<br />

ügy.: Dr. Illés Andor. Já?'ásbiró Márama?'os-Szigeien:<br />

dr. Lázár Sándor. Rahón: Ferdinándy Tibamér.<br />

317<br />

Felsőv isón ,' Varga Kálmán. Huszton : Krausz József.<br />

Ökörmezőn : Bereczky László. Técsőn : Á lmos Zoltán.<br />

.Ny ireg y házai trvszk. EIn. : dr. Szakolczay<br />

Lajos j ügy. : dr. Füstby Antal. - Járásbiró Nyú'egyházán:<br />

Toroczkay Gyula. Kis- Vá1'dán : Kiss József.<br />

Nagy-Kállón : Szabó József. Nyir-Bátorban: Almássy<br />

László. Tiszaliikön : Kiss György.<br />

Szatmárnémetii trvszk. EIn.: dr. Papolczy Gy.,<br />

ügy.: dl'. Fabó Zoltán. - Já?'ásbiró Szatmár-Néme·<br />

tiben: Morvay Zsigm. kir. ítélő tábl. bir. c. és j. E?'dődiin:<br />

Sándor Lajos. Fehér-Gyarmaton: Balázs Zol·<br />

tán. Halmiban: Csopey János. Máté-Szalkán: Bányay<br />

Endre. Nagybányán : Szentmiklóssy JÓzse . f. Nagy, '<br />

Ká?'olyban : Dániel Sándor. Szinyé?" Varal1á' !' ,' SZl­<br />

lágy 1' ibl:.mér. Nagy-Somkuton : ?r. Laua !ozs f.<br />

Z1JLah1J trvszk. EIn.: dr. PerJéssy Mlbaly j ugy.:<br />

Barótby Zoltán. - Járásbi1:.ó Zi.lahon: Dnger Geiza .<br />

Szilágy.Csehen: Vidovits üdön. Szlágy·8oml 1f ó ,!,, :<br />

Muzsay János. Tasnádon: DercsénYI Alad . . Zstbon:<br />

dr. Nagy Vilmos. K1'asznán,' Gyöngyössy LaJos.<br />

III. Györi kir. itélö tábla. Elnök : dr. Hodossy L.<br />

Győri kir. főüg yész : Kramolin Viktor.<br />

Győri trvszk. EIn. : Hencz Frnc . i ,ügy. ,, : . dr.<br />

Dukovits Vilmos, bely. fŐü. c. - Ja?'asb?'o Gyo1'oft:<br />

nárai Szabó Imre. <strong>Magyar</strong>. Óváron: dr. Nekly . Elek.<br />

N ezside?'en: Koscbiez Antal. Téten : Paál LaJOs.<br />

Ko máromi trvszk. Elnök : dl'. Vaszkó Endre j<br />

ügy.: dr. Rézler Kornél. Járásbi ó Ko?nár0m . ba n. :<br />

Gombos Kálm. Esztergomban: Da.nISS Rezső. Parktt·<br />

nyon: dr. Rudolf Béla. Nagy·!gmánon: Lá zló<br />

Dávid. Ó ·Gyallán: dr. Domnanovlc8 Gyorgy. Tatan ,'<br />

Gulden Kálmán.<br />

Soproni trvszk. Elnö :<br />

, . Sbneider Gábor j<br />

ügy. , Barcza Rotter Béla. Jarasb'L1'O Sopr , onban : dr.<br />

Wrcbowszky K. Csepregen dl : . Pattby aszló. C or­<br />

nán : dr. Vajda József ku. It. tábl. 1T. c. és )ell.<br />

Felső.Pulyán : Mayer Károly. Kapuvaron : Cbapó<br />

Gyula. Kis' Martonban : Szabó Pál. Nagy·Mrtrtonban :<br />

Jakubovits Kornél.


318<br />

Szombathelyi trvszk. Elnök : nárai Sza?ó J nő<br />

kir. cmiai biró c. és jell.; [i gy. : Fehrpatak Las.zlo . . -<br />

Járásbiró Szombathelyen : Henmg Alfred ku'. , It.<br />

tábl. biró c. éR j el l. Felsőőr ? n: cl:- Szücs oltan.<br />

Ozelldá'má'lká'n : ur. Havassy Bela. Kormendn . ,Har­<br />

sányi József c. és j ell. Kőszegen: SzerdahelYI , Karol.<br />

Mura-Szombatban : dr. Raclu Romulus. Ne met-UJ :<br />

váron : Polgár István. Sárvá1'on : Hódossy mő<br />

kir. it. tábl. IJiró c. és jell. Szt-C!0thá don : cll'. J


320<br />

dr. Kiss Dénes. - Já'rásbiró DJván: Fehér Róbert.<br />

tllgyógyon : Lukáts Ignác. Hátszegen : Jovián Vikt .<br />

Kó·rösbányán : Brády Attila. Maros-lllyén: Bodola.<br />

oltán.Petrozsényben: dr. Potovszky András. Pujiban:<br />

Géczy Imre . Szászvároson: Szakács István kir. it.<br />

tábl. bir. c. és jell. Vajda-Hunyadon : Sárkány Ba.lázs.<br />

Gy ulafehérvári trvszk. Elnök : Lázár Emil ;<br />

ügy. : Dániel Imre. - Járásbiró Gyulafehérvá1·on:<br />

Szigethy István. Abrudbányán : dr. Désy Gyula.<br />

Balázsfalván : Svarc Lajos. Maros- Uj váron : Fekete<br />

Mihály. Nagy-Enyeden : Vinczenti Lajos. Vizaknán:<br />

lov. Gruppenberg Fehrenthal R.<br />

Ko lozsvári trvszk. EIn. : br. Rudnyánszky Béla,<br />

curiai b. c. és j.; ügy.: dr. Jenei Aladár. - Járásbi1·Ó<br />

Kolozsvá1· vidéki : Szarka Jenő. Kolozsvár városi :<br />

Bartók József. Bánffy- Hunyadon : Szabó Ödön. Hid ·<br />

almáson : dr. Litvay Antal. Mócson : dr. Szász<br />

Albert. Te kén : Kasper Mihály.<br />

Nag yszebeni trvszk. EIn. : dl·. Kemény Gyula ;<br />

ügy.: Wiedorn A. - Járásbiró Nagy-Szebenben: Elekes<br />

Bálint. Szász-Sebesen : Demsinszky György. Szelistyén<br />

: Varga Pál. Szerdahelyen : Sófalvi János Uj egyházán<br />

: Jankó András.<br />

To rdai trvszk. Eln. : dr. Balás Elemér ; ügy.:<br />

Héczey Lajos. - Jár ás biró Tordán: pávai Vajna<br />

Vince. Alsó- 'árán: Butka József. Felvinczen : Szőllősi<br />

Miklós. Maros-Ludason : Laffer L. Topánfalván :<br />

Berzán Aurél.<br />

VI. Marosvásárhelyi kir. itél6 tábla. Elnök :<br />

Pap Farkas.<br />

Marosvásárhelyi kir. főügyész: Bodó Sándor.<br />

Brassói trvszk. Elnök : Wittich József ; ügy. :<br />

dr. Knörr Ferenc. - Járásbiró Brassón : Csia Béla,<br />

kir. it. tábl. bir. c. és jell. Fogarason : dr. Harmath<br />

Jenő. Sárkányon : 'N agy Dénes. Zernesten : Handl J.<br />

Csikszeredai trvszk. EIn.: Bigner József ; ügy.:<br />

Wellmann Sámuel: - Járásbiró Osikueredán: Szacsvay<br />

Imre . Osik-Szent-Mártonban : Gözsi Péter.<br />

Gyergyó-Szent.Mikló8on : Paraszkay Gyula.<br />

l<br />

f<br />

•<br />

•<br />

•<br />

<br />

•<br />

l<br />

,<br />

t.<br />

<br />

<br />

•<br />

•<br />

f<br />

,<br />

<br />

"<br />

<<br />

•<br />

)<br />

•<br />

<br />

í<br />

1<br />

l<br />

<br />

•<br />

•<br />

•<br />

321<br />

Erzébetvárosi trvszk. EIn. : Kovácsi Alb. ; ügy. :<br />

Makkal Jenő. - Já1-ásbü·ó E1·zsébetvároson : dr. Papp<br />

Lajos. Dicső-Szent·Má1·tonban : dr. Gelert József.<br />

Hosszúaszón: Nagy Miklós. Kőhalmon : dr. Bocskor<br />

Gyula. Medgye8en: Stavarts Hugó. Nagysinken :<br />

dr. Adleff Emil. Segesvá1·on : Farkas Gábor. Szent.<br />

Agothán : Czel Albel't.<br />

Kézdivásárhelyi trv8zk. EIn.: Hász József ;<br />

ügy.: dr. Vernes István. - Já rúsbiró Kézdi· V ásá1·helyen:<br />

Antal J. ](ovásznán : Fülöp István. Szepsi­<br />

Szent- GyÖ1·gyó·n: Pap Ján os. Nagy-Ajtán : dr. László<br />

Márton.<br />

Marosvásárhelyi trvszk. EIn. : Konszvald H . .<br />

ügy.: dr. Udvarhelyi Dezső. - Já1·úsbiró Marosvásár helyt: r. Czámp Gusztáv, tábl. b. c. és jell. Nyá1·ád­<br />

Szereqan: PetrovIts Fer. SZász1·égenben : Vertán S.<br />

Szekelyudvarhetyi trvszk. Elnök : dr. Haán<br />

Béla ; ügy.: Révffy Zoltán. - Já1·usb'iró Székely- Udvarhelyen<br />

: Csanádi Z. Oklándon : Földes Miklós. Székely.<br />

Keresztú1·on : Péterfy Albert.<br />

VII. Nagyváradi kir. itélő tábla. EIn. : . . •<br />

. ·<br />

Na gYvdr di kir : iőü · gyész : Sztaniszlovszky<br />

Adolf.<br />

Aradi trvszk. EIn. dl'. Fábián Lajos ; ügy. :<br />

Eckensberger Károly. - Járásbiró Amdon: Kovács<br />

József. Borosjenön : Székely Ferenc. Kisjenőn :<br />

Kovács Mihály. KŐ1'i.jsbökényen : Schnelcher Ferenc.<br />

Nagyhalmágyon : Mol doványi László. Pécskán: Sommer<br />

Nándor. Radnán: Popovics Péter. VilágoRon :<br />

Hat y Adolf.<br />

Gy ulai trvszk. EIn.: dr. Nizsalovszky Endre ;<br />

ügy. : dr. Konrád Ernő. - Járásbú·ó Gyulán : dl'.<br />

N agy Kálmán. Békésen : dl'. Török Bálint. Béké8-<br />

Osabán: Szommer Béla. Orosházán : Domokos István.<br />

Szarvason: Illyés Alajos. Szeghalmon: Kovács Károly .<br />

. Na gyváradi trvszk. EIn. : dr. Balás Elemér ;<br />

ügy. : Bal'óthy Pál. - Já?-á8bú'ó Nagy-Váradon :<br />

(városi) Bajor Antal. Nagy- Váradon : (vidéki) Marosi<br />

21,,= ==


322<br />

E. járásbir6. Belényesen : dr. Sz al' ka. Sándor Be1·ettyó·<br />

Uj/alun: Fényes Ákos. Élesden : dr. Horváth József.<br />

<strong>Magyar</strong>. Oséken : Gavallér Lajos járásbir6. Marg'ittán :<br />

Tátray Kálmán. N.-zalontán : _<br />

Karakas<br />

Albert.<br />

Székelyhidon : Kat6 Janos. Tenken : dr. Toperczer<br />

Sándor. Vaskóhon : JaM János.<br />

VIII. Péosi kir. itéll) tá.bla : EIn.: Arnold Sándor.<br />

kir. curiai bir6 cz. és Jell.<br />

Pécsi kir. főügyesz : dr. Felber Arthur.<br />

Kap osvári trvszk. EIn. : dr. Huszár Aladár ;<br />

ügy. : dl'. Révy László. - Járásbiró Kaposváron :<br />

dr. Korponay Sándor tábl. biró. Osurgón : Beky<br />

Tamás tábl. b. c. és jell. Igalon : Szakall Gyula.<br />

Lengyeltótiban : Vitzl Győző. Marczalin : Gönczy •<br />

J6zsef. Nagy·Atádon: dr. Kiszely Lászl6. SzigetvMon:<br />

Batta Béla. Tabon : Pirovich Béla.<br />

Nagy kanizsai trvszk. ln. : . eőri Szabó Jenő<br />

táblabiró ; ügy. : hegyeshalmI FIscher Imre. -<br />

Ját'ásbiró N. -Kanizsán : r. Kovách Gyula táblabir6.<br />

Osáktornyán : Bertin Agoston. Keszthelyen : dl'.<br />

Remsey Laj . Letenyén: Katzenbach József. Perlakon:<br />

Szabó Győző.<br />

Pécsi trvszk. EIn.: Klie Lajos ; ügy. : Sárosrataky<br />

József. _<br />

Járásbiró<br />

Pécsen : DecJeva Ignác. Dá?'­<br />

dán : Mam'er Fl'. Mohácson: Visy Pál, kir. it. tábl. I<br />

bir. c_ és jell. Pécsváradon : Szikray Odó. Sásdon :<br />

Szendrő Ottmár. Sikl6son: dr. Berzsenyi Jenő. Szent-<br />

Lőrinczen : Bögös Lajos.<br />

Szekszárdi trvszk. Elnök : dr. Pesthy Pál ;<br />

ügy. : dr. Simon Rudolf. - Járásbiró Szekszárdon :<br />

Mirth László. Bonyhádon : dr. Sonnewend Frigyes '<br />

kir. it él. tábl. bir. c. és jell. Duna-Földvá?'on :<br />

Báthory GéM. Gyönkijn : Scheurer Károly. Pakson :<br />

Csicseri Orosz Pál. Tamásiban : Várady János. Dombóváron<br />

: Fodor Ottokár.<br />

IX. Pozsonyi kir. itéll) tá.bla : EIn. : Küchler Gy.<br />

I<br />

Po zsonyi kir. főügyész : Assinger Ferenc.<br />

l<br />

mann Andor ; ligy. : Lopusny Ottó.- Já1'ásbiró Ara-<br />

Aranyosmaróti trvszk. EIn. : váralj ai Fuhr-<br />

I<br />

323<br />

nyo .Marót n: Patay László. Kiirmö'czbányán : Bal­<br />

k Vlts Istvan ; Léván : Csepi Pogány Virki. Vere­<br />

belyen . : dr. 'pro nay Nándor. Uj bányán: Bocsek Károly.<br />

. . N l! 7;tra . tr szc. EIn : : _<br />

dr<br />

:<br />

_ Hazslinsky<br />

Géza.<br />

119'Y" L YleI I:a zlo. - Jm'asb'L'To Nyitrán : Kregczy<br />

Jozsef. rsekuJvm'on : dr. Szirányi Gy., tábl. bU'ói<br />

c .<br />

. és _<br />

Jell.<br />

. Galgóezon: if] . Sándor Géza táblabir6.<br />

M van : Rledler Gyula. Nagy- Tapolcsányban : Che­<br />

mlelo szky József. Privigyén : Tivadar Lászl6. V ág­<br />

Sellye ;,, : d . KebIus . ek Imre. Szakolezán: dr. Hamar<br />

G r . tablablró. Szemczen : dr. Katona Sándor. V ág­<br />

uJ helyen : dr. Kéler Sándor.<br />

Pozso nyi. trvszk. EIn. : Petőcz Gábor ; ügy :<br />

dl'. SCheff , el' Ilm?s.- . Járásbi?·ó Pozsonyban: dr. Ben­<br />

czur Jenő, ka. tabl. bu. c. és Jell. Bazinban: dr. Kovács<br />

Gy. D . una-Szerdahelyen : Turner Ad. Galánthán :<br />

Keszler Tivadar. Malaczkán: dr. Gyurtsy Kálmán.<br />

!fagy-Szo'Ylt?atban : Frankó István, tábl. bir. c. és<br />

Jell. omorJán : Tóth Lajos.<br />

.. Rozsaheg v<br />

ugy. ; elopo oczky


324<br />

cnriai biró c. és jell. : ügy. : Veres Béla. - Já'l'úsbÍJro<br />

Nagu -Kikindán : Gassner Béla. Billéden : dr. Mol·<br />

nár Árpád. Nagy·Szt-Mikló8on : Juhász József, kir. it,<br />

tábl. bir. c. és jell. TÖ'I·ök·Kanizsán: dr. Bernáth Gyula,<br />

kir. it. tábl. bir. c. és jell. Zsombolyán : Lösch Antal.<br />

Szabadkai trvszk. EIn.: dr. Dekker Gy. j ügy.:<br />

Zombori Jenő. - Já?·ásbiró Szabadkán: Polgár István.<br />

Bács.Almáson: dr. Hetényi Pál. Baján: Major Károly,<br />

To p olyán: dr. Mészöly L Zentán: dr. Macsik Szilárd.<br />

Szegedi trvszk. EIn. : dr. N agy Aladár ; ügy. :<br />

dr. Hrsányi Elemér. - Já1'ásbi'l'ó Szegeden : Som·<br />

lyódi István. Battonyán: Heincz G., jbiró. 08ongrádon:<br />

dr. Koncz Mihály. Hódmező· Vásárhelyen : Zehery<br />

Lajos. Makón : Chamilla Antal. Nagylakon : Dudás<br />

Béla. Szentesen : Pákozdi István.<br />

Ujvidéki trvszk. EIn. : Csarsch Dezső ; ügy. :<br />

Karácsony István. - Járásbiró Uividéken : Rehák<br />

Ferenc, kir. it. tábI. bir. c, és jell. Ó-Becsén: Gombár<br />

Gyula. Kulán : Léderer Gusztáv kir. it. tábl. b. Topo­<br />

lyán : Mészöly István. Palánkán : Gábris Endre.<br />

Zsablyán : Vaisz Tivadar. Titelen : Peterdi Béla.<br />

Zombori trvszk, EIn. : dr. Eperjesy Béla j ügy. :<br />

Gramling Kornél, fő ügy. hely. c. és jell. - Já1'ásbiró<br />

Zomborban : dr. Szántó Ferenc. Apatinban : dr.<br />

Dömötör Aladár. Hódságon : dr. Tóth Gyula. Kulán :<br />

Lederer Gusztáv, táblabir. c. és jell.<br />

XI. Temesvári kir. itél6 tábla. EIn. : dr, Laszy<br />

JÓzBef·<br />

Temesvári kir. főügyész: dr. Gozsdu Elek j<br />

helyettes : dr. Loyczell Kálmán.<br />

Fehértemp lo mi trvszk. EIn. : J akabbfy Pál ;<br />

ügy. : Oszlányi Kornél, kir. főügy. hely. c. ésjelI. -<br />

Járásbiró Fehértemplomban : dr. Zemplényi A. Emil.<br />

Dettán : Porutiu Emil. Károlyfalván : Jak6 Zoltán.<br />

Kevevá?'án : dr. Kap János. Oraviczabánya : dr.<br />

Kiss Kálmán. Szászkabánya: Virág József. Ver­<br />

Beczen: Paulovics István, tábI. birói c.<br />

, l!aránsebesi trvszk. EIn. : Rieger Aladár ; ügy. :<br />

EgI Kálmán. - Járásbiró KaránBebesen: Suszter Géza.<br />

•<br />

Bozovicson : dr. Varga Dezső. 01'8ován : dr. Bzab6<br />

Lajos, Te'l'egován : dr. Ungvári Antal.<br />

Lugosi trvszk : EIn. : Vojnics Guidó ; ügy. : dr.<br />

F hér Kristóf. -. J'1'ás?i?'ó I:ugoson : . dr. Kohá.nyi<br />

V ktor Károly, . ku' : It. tabI. bIr. c. és Jell. Bogsán­<br />

ban?/dn : Dombl Kal mán. Facsádon : Orosz Ferenc .<br />

. Pan;csovai trvszk. EIn. : Stocker Antal j ügy. : dr.<br />

MllasslD Kálmán, fő ügyész h. c. és j. Já?'ásbiró Pancso- ..<br />

ván :. Sipos Klmn. Alibuná'l'on : Szörényi Gy. Antalfalvan:<br />

Bod g a : GalJor. PerlaBzon.\ dr. Lehoczky Miklós.<br />

Temesvarv trvszk. EIn. : dl'. Virág Béla ; ügy.<br />

dr. BOI'OSS Dezső. - Já1'ásbiró Teme8váron : dr. Horváth<br />

Jenő táblabirói c. és jell. Buziá8on : Jákó<br />

IlD1'e. 08ákován : Simonyi Dezső. Lippán : Halász<br />

István. , Teme8-Réká8on : Grecsek Ede. Uj -Aradon :<br />

Kövér Akos. Vingán : Radn Tivadar.<br />

Országos művegyészeti intézet. OrRzágos mÜvegyész<br />

: J ahn József.<br />

Igazságügyi orvosi tanács. Elnök : dl'. Moravcsik<br />

Ernő Emil, egyet. tanár.<br />

M. k. honvéilelni minisztm'úl/Jn.<br />

Honvédelmi miniszter : Báró Hazai Samu sz.<br />

k. v. gyalogsági tábornok, 1. oszt. k. é. k. (hdm.),<br />

1. o. V. k. r. és Lt. r. lvg., 8 , SZ2, 0, , b. t, t.,<br />

országgyülési képviselő.<br />

Miniszteri parancsőrtiszt : Felső-kubini és deményfalvi<br />

Kubinyi Györg'y alezr., 3. oszt. k. é. k. (hdm.),<br />

8 , sz a , 0. , t·<br />

Államtitkárok : Ivándai Karátson Laj os, b. t. t.. ,<br />

Lt. r. kp. k., 0, 0, . p. országgyiilési képviselő. -<br />

Szurrnay án(}ol', altábornagy, 1. oszt. V. k. r. lvg. ,<br />

(hdm.), 2. oszt. k. é. k. (hdm.), Lt. r. lvg, F. J. r.<br />

tk., 3. oszt. k. é. k., 8 , SZ3, 0. .<br />

Elnöki csoport : a) elnöki osztály. b) tÖI'vényelőkészitő<br />

oszM.ly.<br />

Csoportfőnök : Payr Vilmos miniszteri tanácsos,<br />

Lt. r., 3. oszt. V. k. 1'. és F_ J. 1'. lvg., 0, p.


32f)<br />

Elnöki A) osztály. Űgyköre : A miniszterium eCYész<br />

polgári Bzemélyzctéuek (tisztviselők, altisztek zolgák,<br />

napidíjasok) összes személyi ügyei. A hnvédfőparancsnokságnál,<br />

a honvédségi intézeteknél és a<br />

meriháznál alkalmazott polgári személyzet összes<br />

személyi ügyei. A miniszteriumhoz érkező bead ványok<br />

átvétele és kezelése iránti intézkedés. Az eredeti<br />

legfelsőbb elhatározások megőrzése. A polgári és katonai<br />

l'ejtjelkulcsok őrzése és kezelése. Az orszlÍggyülés<br />

és a delegatiók tárgyalásainál felmel'ülő ügyek. A miniszteTium<br />

működéséről az 1897. évi XXXV. törvénycikk<br />

5. §-a értelmében az országgyülés elé tel'jesztenő<br />

évi jelentés összeállitása. Sajtóügyek. A honvéd·<br />

ségI «Rendeleti Közlöny. szerkesztése és szétküldése.<br />

A honvédségi névkönyv polgál'i részének összeállitása.<br />

A minisztel'Íum hivatalainak elhelyezése ' stb.<br />

stb. Osztályvezető : a csoportJőnök.<br />

Elnöki B) osztály. Űgyköre : 1. A véderőre és az<br />

joncjutalé . kk . m ? gaján}ására v ? natkozó törvény­<br />

Javaslatok lrantl targyalasok. A vederőtörvény végrehajtására<br />

vonatkozó utasitás szerkesztése. A véderőre<br />

vonatk . o ó . üg ekben , kötendő nemzetközi egyezmé­<br />

nyek lrantl targyalasok A vám- és kereskedelmi<br />

szerződésekre vonatkozó tárgyalások. Az Ausztriával<br />

fennálló viszonosság tekintet'ében a véderőtörvény<br />

zempontjából felmerülhető kérdések. Általános köz­<br />

la gatási ogi vitás kérdésekben véleménynyilvá­<br />

mtas. A tarsosztályok által elkészitett fontosabb<br />

természetü és elvi döntéseket tartalmazó rendelette<br />

: vezetk ?-k a véderőló"rvény és a véderőtöl'vény<br />

v grehaJtasara . , v0 ; tatkozó dasítás egységes é?'felme­<br />

ze e . szepontJ ab ? 1 való véleményezése. Az idegen<br />

mIDlszt ? rlUm . o alt al közölt törvényjavaslatoknak<br />

a honvedelml ug , kör szempontjából való elbirálása,<br />

stb. Osztályvezeto : dr. Knapp Aurél osztály tanácsos<br />

F. J. r. lvg., 0, p.<br />

I . . csoport : (1., 4. és 10. osztályok). Csoport főnök :<br />

Behtska Sando?' vez. test. ezredes, Lt. r. lvg. (hdm.),<br />

3. oszt. V. k, r. lvg., 3. o. k. é. k., t), 0, .<br />

I<br />

,<br />

'"<br />

1. osztály. Űgyköre : A m. kir. honvéd- és nép·<br />

fölkelő hatóságok, parancsnokságok, valamint a<br />

koronaőrség részletes szervezése, katonai kiképzése<br />

és az erre vonatkozó törvényjavaslatok szerkesztése.<br />

A cs. és kir. közös hadsereg és a cs. kir. honvédség<br />

tisztán katonai és szervezési kérdései ; azok béke<br />

hadrndjének és elhelyezésének nyilvántartása. A honvédség<br />

és népfölkelés ügy- és szolgálati rendje. A honvéd-<br />

és népfölkelőcsapatok hadműveleti és egyéb<br />

alkalmazásIt, karhatalmak és különitmények kirendelése,<br />

a bonvédcsapatok katonai szolgálata, fegyver·<br />

és lőgyakorlatai, összpontositások, harcászati é"<br />

gyakorló lovaglások, békeirá,nyitás, katonai szemle·<br />

utazások és az ezeknél tett részletekről szóló jelen ·<br />

tések tárgyalása, a gépkocsiügyre vonatkozó összes<br />

kérdések stb. stb.<br />

Osztályvezető : keresszegi és adol'j. gr. Osáky Károly,<br />

vezéxl{, testb. l'., 3. o. V. k r. (hdm.),lvg., tr) , 0), , @.<br />

4. osztály. Ugyköre : A népfölkelés szervezéséből és<br />

a népfölkelési törvény végrehajtásából kifolyó ügyek.<br />

A népfölkelésre vonatkozó szolgálati utasitások ki­<br />

dolgozá.sa, kiadása és nyilvántartá.sa. A népfölkelésre<br />

kötelezettek összes nyilvántartási ügyei. Népfölkelési<br />

hatóságok és nyilvántartó ság ok olhelyezése, szolgá­<br />

lata és ügyvitele és az ott alkalmazott tisztek és<br />

legénység összes személyi ügyei. A népfölkelés<br />

összes mozgósitási ügyei stb. stb.<br />

Osztályvezető : .Janauschek GY1Lla vezérőrnagy, F. J.<br />

r. t. k. (hdm.), 3. o. V. k. r. lvg., 3. o. k. é. k, 8 , SZ2, 0, ·<br />

10. osztály. Űgyköre : A mozgósitási ügyek álta­<br />

lában. A z alapvető tárgyalások vitele a közös hadíigy­<br />

miniszterrel és egyéb központi hatóságokkal mozgó­<br />

sitási ügyekben, valamint az egységes összműködés<br />

él'c1ekében szükséges kezdeményezés és véleménye­<br />

zés. A honvédségi és járási mozgósitási utasítások,<br />

nyomtatványok, továbbá egyéb titkos könyvek és<br />

segédletek tal'talékpéldányainak megőrzése, kezelése<br />

és nyilvántartása. A titkos leltárak rovancsolása.<br />

A latonai (honvrd) rejtjellmlcROk )mzelése éR nyil-


vántartása, ll. közös hadseregbeli tartalék évfolyamok<br />

áthelyezése a honvédséghez stb. stb.<br />

Osztályvezető : Kapustyák Ká1'oly 12. gy. ezr. ezredes,<br />

3. oszt. V. k r. (hdm.), lvg. , 3. o. k.é.k, , 8z3, CD, .<br />

II. Csoport. (3., 5. és 16. osztály.)<br />

Csoportfőnök : Baitz József, altábornagy, Lt. r. lvg.<br />

(bdm.), F. J. t. r. tk., 3. o. V. k. r. lvg. , 3. o. k. é. k., ,<br />

8z2, CD. .<br />

3. osztály. Űgyköre : Az összes honvé d-legénység<br />

kiegészitése, nyilvántartása, állománykezelése, állo­<br />

mánykiegyenlitése, létszám fel ett való vezetése, kü­<br />

lönleges szolgálatokra való beosztása, vezénylése a<br />

közös hadseregbeli szaktanfolyamokba, a legénységi<br />

egyének összes személyi és katonai szolgálati ügyei,<br />

ideértve az őrségekre vonatkozó nem elvi jelentőségü<br />

ügyeket is (a lovassági legénységnek különleges<br />

szolgálatokra való beosztása, vezénylése a közös hadseregbeli<br />

szaktanfolyamokba és összes katOlai szolgálati<br />

ügyei a 12. osztály ügykörébe tartoznak).<br />

A honvédujoncok tényleges szolgálatának elhalasztására<br />

vonatkozó ügyek ; a honvédséghez ujoncként<br />

önként belépni kivánó egyének ügyei, stb.<br />

Osztályvezető : Vizeki Tl1 llián Zsigmond 13. honv.<br />

gy. ezr. ezredes, 3. oszt. V. k. r. (hdm.), lvg. , F. J. r. t. k.,<br />

3. o. k. é. k., 8z2, (D, .<br />

5. osztály. Űgyköre : A honvéd helyőrségi- és<br />

csapatkórházak, valamint gyengélkedőházak szervezése<br />

; egyáltalában a honvéd egészségügyet és<br />

gyógyszerészetet érintő összes kérdések. Az orvosi<br />

szaktudományba vágó összes ügyek. A honvédegészségügyre,<br />

továbbá a honvédorvosok, gyógyszel'ügyi<br />

tisztviselők és egyéb egészségügyi személyzetre vonatkozó<br />

szabályok és utasitások ki dolgozása. A m.<br />

kir. honvédség egészségügyi viszonyairól szóló statisztikának<br />

összeállitása. Egészségügyi rendőri és<br />

közegészségügyi tárgyalások stb. Osztályvezető :<br />

dr. Szilágyi József vezérfőtörzsorvos, F. J. r. kp. k<br />

(hdm.), 3. oszt ... V. k. r. lvg., CD, , @.<br />

16. osztály. Ugyköre : A csendőr törzs- és főtisztek<br />

mindennemü személyi ügyei) ugymint : aj a tiszti<br />

kinevezésekre s cimbeli rendfokozatok adományo­<br />

zására vonatkozó felségfelterjesztések tervezetének<br />

szerkesztése ; bJ felülvizsgálati, nyugdíjazási és kegy­<br />

dij-ügyek ; ej tiszti, valamint a legénységi létszám­<br />

hoz tartozó csendőrségi egyének kitüntetése és jutal­<br />

mazása iránti előterjesztések ; d) a csendőrtisztek, had.<br />

apródok és számvivő tisztek ruinősitvényi táblázatai­<br />

nak megőrzése, valamint ezek időnkinti kiegészitésére<br />

vonatkozó intézkedések ; e) a csendőrhadapródok és<br />

tiszthelyettesek kinevezése iránti előterjesztések ; fJ<br />

csendőrtisztek és hadapródok beosztása, áthelyezése<br />

és vezény lése ; g) szabadságolások ; h J tiszti rend­<br />

fokozatról való lemondások ; i) szolgálaton kivüli<br />

viszonyba való helyezések ; jJ csendőrség kötelé­<br />

kéből való elbocsátás; k) rangmeghatározások; lj tisz­<br />

tek és legénység szolgálati idejének megállapitására<br />

vonatkozó tárgyalások ; m) polgári államhivatalba<br />

való átlépések. - A csendőrtisztek és hadapródok<br />

rangsorozati és beosztási lajstromának nyilvántartása.<br />

A csendőrtiszti állomány kiegészitési ügyei. N emesság<br />

és előnevek. Személyi és sebesülési pótdijak.<br />

A csendőrség legénységi és lóállományának rendszeresitése,<br />

kiegészitése és nyilvántartása. A csendőrlegénység<br />

szabadságolási, felülvizsgáltatási és nyugdijazási<br />

ügyei. A csendőrlegénység közigazgatási uton<br />

való eltávolítása. Csendőregyéneket illető alapitványok<br />

adományozása. Elmebeteg csendőrségi egyének elhelyezése.<br />

Külföldre szóló utlevelek megszerzése csendőrségi<br />

egyének részére. <strong>Csendőrség</strong>i egyének névváltoztatására<br />

vonatkozó ügyek. A csendőrség tisztjeinek<br />

katonai szolgálati jellel való ellátása. A csendőrség<br />

szolgálata és szakszerü kiképzése iránti intézkedések,<br />

valamint a csendőrségi szolgálati könyvek, szabályok<br />

és utasitások kidolgozása. A csendőrség öltözeti és<br />

felszel'elési ügyei. A csendőrség szervezésél'e vonatkozó<br />

összes munkálatok; továbbá a csendőrkerületek<br />

területi beosztása. A csendőrség mozgósitási ügyei.<br />

A tábori csendőrség ügyei. A csenc115rségi rejtjelkul-


csok kezelése és ől'zése (lás , d elnöki osztály üy k?ré :<br />

nek 6. pontját). A csendőrseg , re vonatkozó sals , tIka <br />

adatok gyüjtése. A csendőrsegre vonatkozo Ido szakI<br />

beadványok lajstromának összeállitáa. A kutalt<br />

költségvetési hány ad kezelése és nyJlvántartasa a<br />

fennálló szabályok szerint ; az osztály . ügyköréből<br />

kifolyó költségvetési előiT , nyzatra való Java?l ttétel ;<br />

A csendőrtisztek és csenclorlegénység ellen Iranyulo<br />

panaszfeljelentések kivizsgáltatása és a eérező,.iele ­<br />

téseknek csendőrségi szempontból valo elblrálasa es<br />

az eredmény hez képest való további kezelése.<br />

Osztályvezető : Bal'iss Árpád csendőr· ezredes,<br />

F. J. r. lvg., 3. oszt. k. é. k., Ö, SZ3, 0,, al.<br />

Beosztva : RaBohel Lambert, csendőr-szazados, Ö,<br />

° rományai lovag Czógler GU8ztáv) csendőr­<br />

szizados, e, ö, , Szmaz8nka Erin . ' . csendőr­<br />

százados, !:;, és Molnár Hennk, csendőr-főhadnagy-<br />

számvivő, .<br />

II/a csoport. (2., 11. és 12. osztaly.) Csoportfőnok :<br />

harasztosi Tih'ök Kálmán altábornagy, Szt. Ist. r.<br />

k. k., 3. oszt. V. k. r. lvg., 3. o. k. é. k., Sz'!, 0,, :<br />

2. osztály. Ügyköre : A honvédségnél szolgalati<br />

alkalmazásban álló tábornokok, katonaállományu<br />

honvéd törzstisztek, főtisztek, hadapródok (hadapród·<br />

jelöltek) és lelkészek összes személyi ügye. , A honvédség<br />

és csendőrség Névkönyvének összeálhtasa, stb.<br />

Osztályvezető : ölbői Eölbey- Thyll Sándor ezredes,<br />

3. o. Y. k. r. lvg. (hdm.), 3. o. k. é. k., Ö, ,SZ3, 0, .<br />

11. osztály. Ügyköre : A honvéd nevelő- és képző :<br />

intézetek szervezése, valamint vezetése katonal,<br />

nevelésügyi, tudományos és gazdászati , tekintetben.<br />

A tankönyvek és tansegédletekről valo előgondos­<br />

kodás, ezek kiadása és nyilvántartása stb. .<br />

Osztályvezető : Burza Ká1'oly vezérkari testületbeb<br />

ezredes, 3. o. k. é. k, Ö, O, . .<br />

12. osztály. Ügyköre : A honvédFég lóügyel.<br />

A kincstál'i lovakkal ellátott összes hOD védtestek<br />

(intézetek) lóállományának nyilvántal·tása és kiegé-<br />

6lzitése. Lóiigyi Rzabályzat, továbbá az állatorvosolua,<br />

" ..<br />

3 1<br />

gyógykovácsokra, valamint a patkolásra vonatkozó<br />

szabályzatok, utasitások, illetve szervi hatál'ozvá­<br />

nyok kidolgozása. A lóegészségügy. Állatorvos-rendőri<br />

ügyek. Patkolás. A mozgósitás esetén felavatandó<br />

lovak elosztásához szükséges adatok szolgáltatása. Az<br />

állatol'vosok, gyógy- és patkoló kovácsok, az állat­<br />

orvos egyéves önkéntesek kikép zése, Összes személyi,<br />

valamint katonai szolgálati ügyei. A tartalékos honvéd<br />

állatorvosok tényleges szolgálata és szolgálati gyakor.<br />

lata. Gépkocsi-ügyek stb.<br />

Osztályvezető : Wittenbe1'g Gyii1'gy Géza 1. husz.<br />

ezr. ezredes, F. J. r. t. k. (hdm.), 1), SZR, 0, .<br />

III. Csoport. (6., 6a., 7., 8., 13. és költségvetési osztá­<br />

lyok). Csoportfőnök: Mina A lojo8 vezérk testb. ezredes,<br />

3. o. V. k. r. (hdp1.) és F. J. r. lvg .• 3. o. k. é. k. Ö , 0, .<br />

6. osztály. Ügyköl'e : A honvédcsapatok és inté.<br />

zetek illetményügyeinek tárgyalása (kivéve a honvéd<br />

szakképző intézeteknek és egyéb tiszti tanfolyamok.<br />

nak a tanügyi vezetéssel kapcsolatos, továbbá a<br />

honvéd nevelő- és képzőintézetek illetményügyeit).<br />

Az illetékszabályzat I. , II. és III. Tész szerkesztése,<br />

kiegészitése, illetve módositása. Az állami számvevő.<br />

székkel a honvédelmi tárca ellátási ügyeire vonat­<br />

kozólag folytatandó tárgyalások. A gazdászati szám­<br />

vivő tisztek és tiszthelyettesek személyi ügyei.<br />

Osztályvezető : Ha?'aBzN Bernolák Já no8 1. oszt.<br />

fő hadbiztos, 3. oszt. V. k. l'. és F. J. r. lvg., O, .<br />

6a. osztály. Ügyköre : A m. kir. honvéd nyugc1ijasok<br />

összes ügyeinek végzése. Honvédségi özvegyek<br />

és árvák részére a hadmentességi dijalap terhére<br />

utalványozott illetmények összes ügyei. A monarchia<br />

másik államában és Bosznia-Hercegovinában lakó<br />

honvéd nyugdijasok ügyei. A központi intézetek pénzszükségletének,<br />

valamint az intézotek és a minisztel'ium<br />

katonai osztályai által utalványozott összegek.<br />

nek a postatakarékpénztár utj án való folyósitása,<br />

honvédegyének részére engedélyezett segélyek él:i<br />

jutalmak folyósitása. Mozgósitás esetéu a a hadiszámfej<br />

tőség l) felá.llitása Rtb.


332<br />

Osztályvezető : Buoz Béla I. o. főhadbizt., F. J. r.<br />

t. k., tJ, (D, .<br />

7. osztály. Űgyköre : A hadbiztossági kar tisztvi·<br />

selőinek összes személyes ügyei, azok hadi beosztásá­<br />

nak nyilvántartása. A honvéd hadbiztonsági -szolgálat<br />

szervezése. A honvéd központi ruhatárra vonatkozó<br />

szervi hatál'ozványok és szolgálati utasitások, továbbá<br />

a ruházat és a fölszerelés kezelése és elszámolására<br />

vonatkozó utasitások szerkesztése. Az öltözeti és föl­<br />

szerelési szabályzat szerkesztésére, módositására stb.<br />

vonatkozó összes ügyek, továbbá a ruházati és föl­<br />

szerelési cikkek leirásának szerkesztése (a honvéd<br />

nevelő- és képzőintézetek hasonügyeinek kivételével).<br />

Honvéd ruhatári müszaki tisztek személyes ügyei stb.<br />

Osztály vezető : Megay Oszkdr vezérhadbiztos, F. J.<br />

1'. t. k. (kész.), 3. o. V. k. r. lvg., Ö, @, (D, .<br />

8. osztály. Űgyköre : A honvéd hadbiztossági szolgálat<br />

szervezése és az ezen szolgálatra vonatkozó,<br />

a szervezetet, a szolgálati viszonyt, a hatáskört és<br />

az ügykezelést érintő ügyek. A hadbiztossági szolgálat<br />

körébe tal'tozó mindazon szabályzatok és utasitások<br />

szerkesztése, a melyek a gazdászati igazgatás<br />

vezetése szempontjából szükségesek. (A ruházat-, felszerelés,<br />

fegyverzet, lőszer, vonatanyag és ágynemüekre<br />

vonatkozó utasitások stb. kivételével.) A hadbiztossági<br />

kar tisztviselőinek személyi ügyei. A honvédség<br />

élelmezési ügye. A honvédség élelmezésére<br />

vonatkozó szabályzatok és utasitások szerkesztése stb.<br />

A h . onvédség termény- és anyagjárandósági szükség­<br />

letelnek, valamint azok fuvarozásának biztositása, az<br />

ágynemüekre, valamint a gyalogsági és lovassági<br />

vonatügyre vonatkozó összes ügyek stb.<br />

. Osztályvezető : Koosis-Király János, 1. oszt. főhad­<br />

bIztos, F. J. r . . t. k. (kész.), F. J. r. l vg., c!) , 0, .<br />

13. osztály. Ügyköre : A pénzkezelési kimutatások<br />

és a zál'számadás szerkesztése. A honvédség szám­<br />

vitel ügyét érintő tárgyalások, kivéve a számfejtési<br />

(érvényesitési) téritések ellen beadott fölebbezések<br />

és kegyelmi ügyek fölötti határoz9,thozatal, továbbá<br />

333<br />

a. honvéd számviteire vonatkozó szabályzatok és<br />

utasitások szerkesztése, stb.<br />

Osztályvezető : Walte?' Béla honvéd ministeri tanácsos,<br />

F. J. 1'. kp. k. 0, , @.<br />

Költségvetési osztály (a nl. csoportfőnök alá.<br />

rendelve). A honvédelmi tárca költségvetésének<br />

?sszeállitása, nyilvántrtása és az ezzel összefüggő<br />

ugyek. Az egyes osztalyokat megillető költségvetési<br />

hányadok kezelése stb.<br />

Osztályvezető : Demian Ottó 1. o. főhadbiztos,<br />

F. J. r. t. k., 3. oszt. V. k. 1'. lvg., C!), 0, .<br />

IV. csoport (17., 18. és 19. osztály). Csoportfőnök :<br />

hidasnémeti Ferdnandy Gejza min. tan., 0, 0, p.<br />

17. osztály. Ügyköre : A távollevők és teljesen<br />

ismeretlenek puhatolása iránti intézkedések a fősorozás<br />

eredményéről szóló B) kimutatás alapján.<br />

A közigazgatási hatóságok e l'észbeli müködésének<br />

felügyelete. A 15 év óta távollevők számának nyilvántartása<br />

és az elsőfoku hadkiegészitési hatóságok<br />

nyilvántartása között mutatkozó ellentétek felderitése<br />

és az ezek megszüntetése iránti intézkedések stb.<br />

Osztályvezető :. Giibel János titkár 0, p.<br />

18. osztály. Ugyköre : Az uj oncállitási ügyek<br />

általában, sorozójárások, sorozószékhelyek, hadkiegészitési<br />

és honvéd kiegészítő kerületek beosztása és<br />

megállapitása. Törvényellenes, téves besorozások stb.<br />

miatt teendő intézkedések. Felülvizsgálati ügyek általában,<br />

felülvizsgáló bizottságok szervezése. A besorozottaknak<br />

a «Vt. U. r. » 50. §-a értelmében való<br />

időelőtti állományba való vétele és katonai gyógyintézetekbe<br />

való átadása (A keb. 3. és 5. osztályokkal<br />

egyetértőleg). A szellemileg gyengének talált<br />

állitásköteleseknek kezeltetésével kapcsolatos rendelkezések,<br />

stb.<br />

Osztályvezető : Clair Ign. oszt.-tanácsos, 0, 0, p.<br />

19. osztály. Ügyköre : Az uj oncállitás (fősorozás,<br />

felülvizsgálatok) eredményéI'ől szóló kimutatások adatainak<br />

megvizsgálása és ezzel összefüggő minden<br />

intézkedés; az uj oncállitás eredményének idősza,-


konkinti kimutatása. Az ujonckivetés és számba­<br />

vétel elökószitése iránti intézkedés, a vegyes felül­<br />

vizsgáló bizottságok által elrendelt pótlegény állítúsok<br />

helyességének telülbirúláRa, a fö1összámuak kiválasz­<br />

tásával kapcsolatos intézkedések, stb. Osztályvezető :<br />

hajniki Sehindlf'r A rpúd oszt. tan., 0, 0, p.<br />

V. csoport (20a 206 és 25. osztály.) Csoport1őnök :<br />

hemádszurcloki dr. Melichár Kúlmán, min. tan. 3.<br />

oszt. V. k. r. és F. J. r. lvg., 0, p.<br />

20a. osztály. Űgyköre : A kiszolgált altisztek alkal­<br />

mazásár61 sz6l6 1873. évi II. törvénycikk végre­<br />

hajtása. A polgári szolgálatba átlépő igazoIványos<br />

altisztek nyugdi,ibeszámításl. ügyei. A hosszasan<br />

(legalább hat évig) szolgált altiszteknek polgári<br />

alkalmazásba való elhelyezése stb.<br />

Osztályvezető : dr. Harmatzy Simon Dez8ő, min.<br />

tan. (cim és jell.), F. J. r. lvg., 0, 0, p.<br />

20b. osztály. Űgyköre : A hads ereg és a honvédség<br />

beszállásolására vonatkozó törvény végrehajtása.<br />

A hadsereg és a honvédség lőszükségleteinek mozgósítás<br />

esetében val6 fedezéséről szól6 törvény végrehajtása:<br />

A jármüvek összeírása. A hadi szolgáltatások<br />

biztosítása. Előfogatozási ügyek stb. stb.<br />

Osztályvezető : Theuerkauf Rez8ő) min. tan. (cím.<br />

és jell.), 0, 0, p.<br />

25. osztály. Űgyköre : Védkötelesek külföldi utlevél<br />

iránti ügyei . A kivándorlási engedély iránt<br />

benyujtott k6rvénycknek védkötelezettségi szempontb61<br />

való megbirálása és az ezen kérdések kapcsolatos<br />

intézkedések stb.<br />

Osztályvezető ; forintosháú dr. Forinio8 Géza<br />

osztály tanácsos, 0, 0, p.<br />

VI. csoport (27a. éR 27b. osztályok). Csoportfőnök :<br />

dr. Boro8Jenői Borna Bla min. tanácsos, 0, 0, p.<br />

27a. osztály. Űgyköre ; A monarchián kivül és<br />

pedig Eur6pában, vagy Eur6pán ki vül a Földköziés<br />

Fekete-tenger partvidékein fekvő országokban tart6zkodó<br />

magyar honosságu állitáskötelesek tartóz­<br />

kodási helyeinek kipuhatolása, ottani megvizsgál-<br />

tatása, vagy hazautasittatása, továbbá az illetékes<br />

soroz6járás011 kivül állittatása, ut6állittatása, felülvizsgálata<br />

és kezeltetése iránti intézkedések, valamint<br />

ugyanazoknak a védtörv6ny 3a. és 34. §§-ai alapj án<br />

igényelhető kedvezményes ügyei, akár a védköteles<br />

maga, akár gámolitást igénylIS családtagj ai tart6zkodnak<br />

más vIlágrészben. A külföldön tartózkodó részéről<br />

az illetékes 80roz6 járáson kivül kért állittatás<br />

ügyében hozott elsőfoku elutasit6 határozatok elleni<br />

felebbezések, stb.<br />

Osztályvezető : dr. Bog8eh Géza titkár, 0, 0, p.<br />

27b. osztály. Űgyköre : Az Európán, valamint a<br />

Földközi- és Fekete-tenger partvidékein kivüli külföldön<br />

tartózkodó magyar honosságu állitáskötelesek<br />

tartózkodási helyeinek puhatolása, ottan való megvizsgáltatása,<br />

ezen az alapon való osztályozása, esetleg<br />

besoroztatása iránti intézkedések.<br />

Osztályvezető ; Ma8irevié Miklóa, osztály tanácsos,<br />

0), (p) , p.<br />

VII. csoport (2 1. 22. és 24. és horvát forditó osztály).<br />

Csoportfőnök : Jacz1có Manó miniszteri tanácsos 0,<br />

0, p.<br />

21. osztály. Űgyköre : A hadkötelezettség ellen<br />

elkövetett visszaélések iránti intézkedések, stb.<br />

Osztályvezető : dr. Erdey Aladár, osztály tanácsos<br />

(cim. és jell.), 0, 0, p .<br />

22. osztály. Űgyköre : A családfentart6k és az<br />

öröklött mezei gazdaságok tulajdonosainak (birtokosainak)<br />

kedvezményes ügyei. Pótlegények kiállitásának<br />

elrendelése : aj a családfentart6 gyanánt és bj<br />

öröklött mezei gazdaság tulajdonosa (birtokosa)<br />

gyanánt a póttartalékba történt áthelyezés ; ej a<br />

felülvizsgálat utján történt elbocsátás, esetleg áthelyezés<br />

; dj eskór vagy elmebetegség miatt fe lülvizsgálat<br />

nélkül történt elbocsátás és ej elhalálozás esetében.<br />

A kivételes nősülési engedélyek iránti folyamodványoknak<br />

elintézéRe, ft védtörvény 50. §-a alapján.<br />

Utlevélügyek, stb. A honvédségi «Rendeleti Közlöny.<br />

-nek horvátra forditása, összeállitása és kezelése.


3Bfi<br />

Osztályvezető : Schweitzer Károly, min. tan. (cim<br />

és jell.), 0, p.<br />

24. osztály. 'űgyköre : A m. kir. hom-édelmi mi-<br />

niszter felügyelete alá tartozó alapitványokra vonat­<br />

kozó összes ügyek, kivéve alapitványi helyek ado­<br />

mányozását csendőr egyének részére. Közös hadsereg­<br />

beli nevelő- és képző-intézeteknek <strong>Magyar</strong>ország<br />

területén való felállitására és elhelyezésére vonatkozó<br />

tárgyalások és intézkedések. Pályázat hirdetése a<br />

honvéd nevelő- és képző-intézeteknél rendszeresitett<br />

helyekre j az ezen helyekre való kijelölések, ezen ki­<br />

jelöléseknek az erre szervezett bizottságban való<br />

előadása és az ezzel kapcsolatos ügyek, beleértve a<br />

felvételi vizsgára való behi vást, valamint a felvételi<br />

vizsgák alkalmával e tekintetben felmerülő intéz­<br />

kedéseket is. Közreműködés a m. kir. honvéd nevelő­<br />

és képző-intézetekben bennlevő növendékek részére<br />

alapitványos helyek adományozásánál (a 11. osztály·<br />

lyal egyetértőleg), stb.<br />

Osztályvezető : Frank Béla, osztály tanácsos 0, 0,<br />

p.<br />

Horvát forditó·osztály. 1. A beadványok és ki-<br />

adványok horvátra való forditása. 2. A hOl'vát szö­<br />

vegü csapatnyomtatványok kefelenyomatának átvizs­<br />

gálása és imprimálása stb.<br />

Osztályvezető : dr. G1'egorich End1'e, oszt. tan., 0,<br />

p.<br />

VIII. csoport (23a., 23b. és 26. osztály). Csoport.<br />

főnök : dr. O" lai Antal minisztexi tanácsos, 0, 0 ,<br />

p.<br />

23a. osztály. Ügyköre : A családfentartók (Vt.<br />

?1. § ) kedvezményes ügyei. Ellenőrzési eljárás (cim­<br />

l & zlás) , a családfentart6kra nézve. Pótlegények<br />

, lalhtásanak elrendelése a családi tekintetek alap'<br />

Jan a póttartalékba történt áthelyezés eseteiben.<br />

A csendőrség kötelékébe tartozó egyéneknek méltánylás<br />

érde lő , családi viszonyok fenforgása eeté<br />

valo lbocsatasa:. Osztályvezető : dr. Vrabély Ar­<br />

mand, mm. tan. (Clm. és jell.), 0, 0, p.<br />

337<br />

23b. oszty. Ü s: yköre : A teljes tÖl'vényes igény­<br />

nyel nem br. csaadfentartóknak és mezőgazdáknak<br />

ked ezménYI ugyel (Vt. 32. §.). (A külföldön tartóz­<br />

kodo magyar honosságuakra nézve is.) A csak két évi<br />

tényleges szolgálatra mint kedvezményre való jogo­<br />

sultság. Az aratási szabadságolások, stb.<br />

Osztályvezető : Holfeld Hem'ik osztály tanácsos<br />

0, 0, p ·<br />

26. osztály. Ügyköre : Az egyévi önkéntes jelöl.<br />

tek kiegészitő vizsgáival kapcsolatos rendelkezések<br />

(a 3. és .. 11.<br />

osztál ! okal egyetértőleg). A honvéd­<br />

ség hez onként belepm óhajtó eO'yévi önkéntes jelöl­<br />

tek besoozásával k . apcsolatos üyek (3. osztálylyal<br />

egyetértőleg). A adItengerészetben teljesitendő két évi<br />

tényleges szolgalatra vonatkozó ügyek. Az aj ánlás<br />

és beosztás fentartásával besorozott, vagy a közös<br />

hadsereghez . beoszt tt és , egyévi önkéntesi igény­<br />

nyel nem bll'ó egyenek tenyleges szolgálatának el­<br />

halasztására vonatkozó ügyek. A papok (papnövendékek<br />

és p.aPJelltek), a tanitók (képezdei növendé·<br />

k és tnItóJeloltek) kedvezményes ügyei. Az örök·<br />

lott mezeI gazdaságok tulajdonosainak (birtokosainak)<br />

ked vezményes ügyei stb.<br />

Osztályvezető : dr. rakossteini Steinbrecher R.<br />

oszt. tan" 0, p.<br />

X. (igazságügyi) csoport (15 aj és 15 bJ osztály).<br />

Csoportfőnök : HohenburgM' Antal tábornok-főhadbiró<br />

Lt. x. lvg., F. J. r. t. k., 3. oszt. V. k. r. lovg., 8, 0, :<br />

..15 a. sztáy. Ü g ykör , e: 1. A honvM (katonai)<br />

buntető 19azsagszolgaltatasra, a honvéd biróságok<br />

szervezetére, a fegyelmi és becsületügyekre vonatkozó<br />

törvények, szabályok, rendeletek stb. szerkesztése. ­<br />

A honvéc1 hadbir6i tisztikarxa (gyakornokokra had·<br />

birói gyakorlatra bocsátott egyénekxe) vonatkoó utasítások<br />

stb. kidolgozása. 2. A honvéd- és csendőrtisztek,<br />

havidijasok, valamint a honvéd- és csendőrlegénysg<br />

büntető bhósági, fegyelmi, becsületügyi,<br />

adóssági és végrehajtási ügyei. 3. Az időszaki ra.b-<br />

2<br />

'


kimutatások. 4. Birói elitélések folytán beérkező ke­<br />

gyelmi folyamodványok. 5: Elitélt hovéde és<br />

csendőröknek polgári fegyh zkba leendő . e .vetele.<br />

6. A honvéd biróságok részeről mayar, ko os és a<br />

cs. kir. miniszteriumokhoz va f? Y Ide en<br />

. alamok<br />

hatóságaihoz intézett megkeresesek ozvehtese ; a<br />

főtörvényszék részéről .magyar hatósag?k késed l :<br />

mezései miatt emelt panaszok vagy IlletékessegI<br />

kérdések. 7. Felségfelterj esztések szer kesztése " ha<br />

vala:tnely tábornok, ezredes vagy ezekkel h onallásu<br />

elleJl vizsgálat rendelendő el, vagy az , ell , e k hoz ?tt<br />

határozat kihirdetendő lenne, - tovabba onként Je­<br />

lentkező - szökevények büntetheMségének elengedése<br />

iránt. 8. Intézkedések kat nai . kJhá ok eseteiben<br />

éSJ!. csend9_rség fegyverhasznalah kerd,es8Ib , en. 9. A ka­<br />

touai jQg körébe eső kérés kb n velemenyadás. l?<br />

A- - )J.áboru vagy. mozgóaitas leJén alkalma . zlató kl­<br />

terés_- igaRágügyi l'endszabalyok előkés , zltes . 11.<br />

A kiutalt költségvetési hányad kezelése es nyilván­<br />

irtása--a fennálló szabályok szerint ; az osztály ü y­<br />

öJöl_-kjfolyó- költségvetés előirányzatra való J a­<br />

vaslattétel.<br />

- 6sztályvezető : dr. Aczél Béla eáedes-hadbiró ,<br />

;F. J. r. t. k. t), 0.' . . .<br />

15 b, osztály. Űgyköre : 1. A honvéd hadbIrói<br />

személyzet minden személyi ügye, a személyzet<br />

nyilvántartása és minősitvényi táblázatainak meg <br />

őrzése. A tartalékos hadbirák szolgálati, gyakorlatI<br />

és hadbiró-jelöltek kiképzése , iránti int k dése . k.<br />

2. A mozgósitás esetére szolgalattétehe kIJ elolt, Il­<br />

letve a népfölkelés rendelkezésére bocsátott tényleges<br />

és nem tényleges állományu összes hadbirk és h,ad­<br />

biró-jelöltek hadrendi beosztásának nyIl vn.na :. tasa.<br />

3. A honvédtisztek csendőrtisdek és havlChJasok<br />

nősülési ügyei, - házassági óvadékok bizto itá­<br />

.sának megbirálása, elfogadása, az óvadék ok kiCse­<br />

rélése, leszállitása, feloldása stb. tekinteté?en val . ó<br />

intézkedések ; a nősülési szabályzat netám módosltásának<br />

és a vele kapcsolatos rendeletek kiadásának<br />

l<br />

33!)<br />

előkészi tése. 4. A hon védségi fogház' k fel ügyelő<br />

személyzetél'e vonatkozó személyes ügyek. 5. A hon­<br />

y éd- és csc ?<br />

dőr egyének öngyilkosságaira vonatkozó<br />

Je]entés k es kimutatások. 6. A hon véd biróságok<br />

és foghazak megvizsgó'lítsállak elrendelése. 7. A hon­<br />

véd kerületi foghá,l,akban letartóztatott egyéneknek<br />

magánvállalkozók által yaló foglalkoztatására vonat­<br />

koz , ügY , ek. 8. A m. kir. honvédség vagy csendőr.<br />

ség ranyabn elkveet bsületsértések és rágal­<br />

.<br />

mazasok mIatti bunvadl ellllráshoz szükséges felha­<br />

talmazá ok meganása. 9. Polgári anyakönyvvezetés .<br />

10. A lUtalt költ égvetési hányad kezelése és nyil­<br />

ánt . rt s a enn lló szabályok szerint ; az osztály<br />

gykoreből kIfolyo költségvetési elöirány9.atra való<br />

Javaslattétel.<br />

Osztályvezető : Szép Sándor , ezreues hadbiró, F. J.<br />

r. t. k., t). 0. .<br />

XI. Csoport. (9. és 14. osztályok.) CSOl)Ol'tfőnök :<br />

TU1'CZe?' Im?'e vezéről'n., Lt. r. lvg., (hdm ), 3. oszt.<br />

V. k. r. lvg., Sz, 0, .<br />

9a. osztály. Ügyköl'e : A honvéd épitési szolgá­<br />

latra vonatkozó ügyek, nevezetesen :<br />

A kincstári elhelyezési szükségletek épitésére vo­<br />

natkozó tárgyalások intézése, az összes épitöműszaki<br />

ügyek.<br />

A kincstári ingatlanokra vonatkozó épitési (beszerzési)<br />

javaslatok megvizsgálása.<br />

Közreműködés a beszál1ásolási tönényeken vagy<br />

bérlete ken aln.puló elh elyezési ügyek ben.<br />

A honvéd épitési osztályok és épületkezelőségek<br />

szolgálatának vezetése és felügyelete.<br />

A honvédelmi minisztérium és a honvéd főparancsnokság<br />

palotáira, valamint azok felszerelésére vonat ­<br />

kozó műszaki ügyek.<br />

A honvéd elhelyezési szükségletek nyilYttntal'tása .<br />

A hon véd épitési szolgálat szorvezési ügyei.<br />

A honvéd mérnökkari tisztek és az épitészeti<br />

segédszemélyzet személyi ügyei és az ezek kiképzésére<br />

és pótlására vonatkozó ügyelL<br />

22*


340<br />

A honvéd mérnökkari tisztek és a segédszemély­<br />

zet továbbképzésének ügyei.<br />

A honvéd mérnökkari tisztek és a segéd személy-<br />

zet nyilvántartására, béke és badi beosztásál'a és<br />

minősitésére vonatkoz6 ügyek, stb.<br />

Osztályvezető : Szent-Istvány · Béla mérnökkari<br />

ezredes, F. J. r. lvg o , ÉJ, 1]), .<br />

9/b. osztály. űgyköre : A honvédség elhelyezési<br />

ügyei .<br />

A beszállásolási törvényeken és bérleteken alapul6<br />

elhelyezési ügyek.<br />

Az épitési osztályok évi javadalmazásának meg-<br />

állapitása és engedélyezése.<br />

Az elhelyezési szükségletek értékesitése.<br />

A kül- és nyilt világitásra, valamint a légszesz­<br />

és villanyvilágitásra vonatkozó ügyek, továbbá a<br />

markotányosi és a tiszti étkezdék elhelyezési ügyei.<br />

A honvédelmi miniszternek fentartott felülvizsgá-<br />

latoknál való közreműködés.<br />

A honvédségi elhelyezési ügyeknek tárgyalása az<br />

állami számvevőszékkel.<br />

A honvéd legénységnek magán- vagy közfürdők-<br />

ben való fürdetése után fizetendő dij ak engedélye­<br />

zésére vonatkoz 6 ügyek.<br />

A közös hadsereggel együttesen használt elhelye-<br />

zési szükségletek hozzájárulási hányadának kölcsö­<br />

nös téritési ügyei.<br />

A kiutalt költségvetési hitelhányad kezelése és<br />

nyi l ván tartt1sa.<br />

Az osztály ügyköréből kifolyó költségvetési elő-<br />

irányzatra való javaslattétel, stb.<br />

Osztályvezető : Hazay Ödön 1. o. főhadbiztos,<br />

F. J. r. lvgo, ÉJ , 0, ·<br />

14. osztály. Ügyköre : A fegyvertári műszaki tisz-<br />

tek és tisztviselők összes személyi ügyei és azoknak<br />

továbbképzése. A közp. fegyvertárra vonatkozó szervi<br />

határozványok és szolgálati utasitások, továbbá a<br />

fegyverzeti és műszaki anyag leirására, j6karban<br />

tartásám, kezelésére és elszámolására vonatkozó uta-<br />

34 t<br />

aitások szerkesztése. A csapatok ' o t' t k .r<br />

t"<br />

e , I s o<br />

'"<br />

< es ln eze e legyvel'-<br />

! ant<br />

g<br />

I mtezkedés, csendőrségi fegyverzet és lszer<br />

k<br />

ugye stb.<br />

uszakI anyagának időszaki me viz s álása<br />

Osztályvezető : Ge/'nya László 1. tb á ' l<br />

des 3. o k é k S 3 rI\<br />

, ' " o, , z , \.0 o<br />

onvé,de,lmi mii o Bzteri o<br />

• • eZl<br />

. a ezre-<br />

skszámvevőség. Szak­<br />

sz rnvev?seg vezetőJe : Sztrltnyi Andor 1. os t fő-<br />

Bzamtana ? sos, F. J. r. to k., ÉJ, 0, . '<br />

Segedhwatalok. Főigazgató : König Kdroly ki t<br />

0, 0, p. (egyuttal gondnok).<br />

z .<br />

r, an.<br />

Maf!ya1<br />

kiIJ·. kÖ'ftiga'ft(Jatás i biróság.<br />

o<br />

Elnok : Wla8sics Gyula, b. t. t.<br />

<strong>Magyar</strong> kir. állarni szá'lnvevős'fték.<br />

Elnök : Thwróczy Vi lrnos, bo t. t.<br />

Horvát-s lavo -ifalm átorszárli rn.<br />

kM". 1n/nszte1·i'tt1n.<br />

Miniszter : gróf Pejacsevich Tivada1' b, t. t.<br />

Horvát-s'ftlavon-dalmát országos .<br />

kormány.<br />

Bán : lomniczai báró Ske1'lecz Ivá ti (ll' J t t<br />

. r. °<br />

L l F J<br />

0'<br />

.<br />

' • ro<br />

l., 0, p.<br />

0' ) . • 0'<br />

BelügYI osztályfőnök : fodroveczi és borkovéczi<br />

F od1'óczy M. A u1'él.<br />

Horvát-Szlavonorszá g közigazgatási<br />

beosztása.<br />

1. Belovár-Kőrös magye : Bjelovár (megyeszékh ely)<br />

Kaproncza és Kőrös vároilokkal.<br />

II. Lika-Krbava megye : Gospic (megyeszékhely) és<br />

Zengg városokkal.<br />

III. Modrus-Fi ':l m ? megye : Ognlin (megyeszékhely )<br />

és Buccan varosokkal.<br />

-


IV. Pozsega megye : Pozega (megyeszékhely) és<br />

Bród városokkal.<br />

V. Szerém megye : Vukovar (megyeszékbely), Kar·<br />

lócza, Mitrovicza, Petrovaradin és Zemun<br />

városokkal.<br />

VI. Varasd megye: Varnzdin (megyeszékbely) vá·<br />

.<br />

rossa.l. .<br />

VII. Verőeze megye: Osijek (megyeszékbely) várossal.<br />

VUI. Zágráb megye : Zagreb (megyeszékbely), Karlo- <br />

",ac. Petrinja és Sisak városokkal.<br />

r<br />

EKSZERE K<br />

ORÁK<br />

ezüstnemüek, iparművészeti árúk<br />

a legelőnyösebben beszerezhetők<br />

SARGA JANOS<br />

cs. és kir. udvari száll itónál<br />

Budapest, IV., Kigyó-tér 5.<br />

Aktuális világháborus emléktárgyak !!!<br />

JZÜl:itgy ürü 2 K. Ezüstgyürli. 4 K. Allgllfizta vas-<br />

14 kar. arany 16 « .1 4 kar. amn,)' 50 « gyürü arannyal<br />

bélelve 4 K.<br />

A m. kit'. csendőrség részére a legkedvező bb<br />

részletfi zetésre is ! 15493<br />

300 ábrával ellátott árjegyzék ingyen.


u ura és U omán<br />

A Frankl in-Társulat kiadása.<br />

A «J(ultura és Tu dol1'/,ány » vállalat a nagy<br />

magyar olvasó közönséget akarja szolgálni.<br />

1 etszetös köteleit felajánlja mindazoknak, kik<br />

a mindennapi élet zsibbasztó fá1'adalmai után<br />

a nagy eszmék és eszmények világában ke1'esnek<br />

üdülést és uj erőt.<br />

J(ö letr!i mindenkor igaz mester(·k 1nűvci. 11'0dallni<br />

alakjukban k1fogástalanok Ta nitásukban<br />

érdekesek és él'tékesck. Nem fölűlelesek, de<br />

mégis népszel'l'íek. Aktuáli:;ok, de még is állandó<br />

b csüek. A haladás zászlaját lobogtalják, de<br />

t'/,sztelnek minden igaz m('ggyözödést.<br />

SzéC'henyi eszIllevilága. I. Gaal Jenő<br />

Beöthy Zsolt, Prohászka Ottoká'r, f{enessey<br />

Béla, gró! Va y Gáborné, g1'óf Andrássy<br />

Gyu la tanulmányai. Ára kötve ._ 1 K 60 f.<br />

A sziI


A háború irodalma!<br />

Egy angol altábornagy kémkedése.<br />

Baden-Powell önvallomásai.<br />

Fordította: RUTTKA v GVÖRGV. Megjelent<br />

a <strong>Magyar</strong> Köny,vtárban.<br />

Ara 60 fillér.<br />

Hindenburg. Irta : SZÁZADOS ISTVÁN.<br />

Megjelent a <strong>Magyar</strong> Könyvtárban.<br />

,<br />

Ara 60 fillér.<br />

Hadseregünk megalakulása és<br />

bö!csőkora. Irta : UJHELVI PÉTER.<br />

Megjelent a <strong>Magyar</strong> Könyvtárban.<br />

,<br />

Ara 60 fillér.<br />

A oros hadsereg üllése a<br />

oros-japán háborúban. Vu RE­<br />

SZÁJEv orvos emlékirataiból. Fordí­<br />

totta RUTTKA v GVÖRGV., Megjelent a<br />

<strong>Magyar</strong> Könyvtárban. Ara 90 filJér.<br />

Austria és <strong>Magyar</strong>orság had­<br />

serege. Irta : PILCH JENŐ honvéd­<br />

őrnagy. Megjelent a <strong>Magyar</strong> Könyv- I<br />

tár ball. Ára 60 fi]] ér.<br />

Megl'endelhetü :<br />

LAMPEL R. KÖNYVKERESKEDÉSE<br />

(Wodianel' F. és Fiai) R.-T.-nál<br />

Budapest, VI. Irer., Andrássy-út 21. sz.<br />

és minden hazai könyvkereskedésben.<br />

•<br />

..<br />

Sol inncni "HYANE" nczélárú-gyár.<br />

A solillgeni uH Y .fi... N BD nczél>Írú-gy


A <strong>Magyar</strong> Könyvtárban meielent :<br />

A VILÁGHÁBORÚ NAPLÓJA<br />

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111<br />

I f" t Ára<br />

. u z e .<br />

Közvetlen előzmények. A háború kitörése 60 f.<br />

II. fü zet.<br />

Az 1914 augusztusi események ---<br />

- --'' - 60 f.<br />

III. fü zet.<br />

Az 1914 szeptember-- októberi események 60 f.<br />

IV. füzet.<br />

Az 1914 november- decemberi események 60 f.<br />

v, füzet.<br />

Az 1915 január-februári események-- 60 f.<br />

VI. füzet.<br />

Az 1915 márcins-- áprilisi események<br />

VII. füzet. --:.<br />

_. Az 1915 májusi esemtnyek-- ( \'c':-':'''"';'1'

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!