Prayer Dearest Lord, teach me to be generous, for ... - Jezsuita.hu

jezsuita.hu

Prayer Dearest Lord, teach me to be generous, for ... - Jezsuita.hu

A SZÍV lelkiségi, kulturális és önismereti folyóirat

- egyszerû, tiszta hangon szólunk hitrôl, értékekrôl, életrôl.

Keresztény közösségi életünk és magyar kultúránk hagyományai alapján szeretnénk megbízható

támpontokat nyújtani a teljesebb élet kibontakoztatásához mindennapjaink során.

Köszönjük, ha elôfizetésével támogatja küldetésünket. Keressen minket az újságárusoknál is!

www.asziv.hu, 06 30 486 6531, asziv@jezsuita.hu

2011-tôl a Jezsuita Könyvek sorozatában jelennek meg kiadványaink.

Források, Lelkiség, Isten és Tudomány, Agóra (társadalomtudományi írások),

Jezsuita Füzetek címû sorozatainkban megjelenô köteteink

minden Barátunk számára igényes olvasnivalót kínálnak!

Köteteink országszerte kaphatóak. Látogasson el a Párbeszéd Könyvesboltba is!

1085, Budapest, Horánszky u. 20., +36 1 445-2775; www.konyveslap.hu

Kávé és kultúra, lelkiség és közösség a Párbeszéd Házában.


Dear Friends,

we Jesuit Fathers, the members of the Society of Jesus, have a strong conviction:

to fulfill our mission we need help. That is, we need a broad circle of

friends who consistently are with us in proclaiming the Good News of Christ,

and in building the Kingdom of God - the Kingdom of justice, love, and

peace.

In the following pages, we offer a small documentation of our works in

Hungarian. Also, we ask you to join us and strengthen us in this holy enterprise.

Before anything else, of course, we ask you to be with us in prayer. May

our efforts become stronger and more efficient through your intercession.

Then, if you decide to contribute to our apostolic work with some gift or

donation, we pray that God

may reward you for your

generosity.

Our major institutions and

activities are in five cities:

Budapest, Szeged and

Miskolc in Hungary, Marosvásárhely

in Romania, and

Toronto in Canada. They

represent the traditional

Jesuit apostolates: education

through a well established

school in Miskolc; spiritual

and intellectual assistance

to students studying in

colleges; pastoral work in parishes, guiding spiritual retreats in several cities;

and helping in many ways and in several localities socially and economically

disadvantaged persons.

As we are dedicated to these good works, to build a close bond with our

friends who share our faith, hope and Ignatian ideals is of prime importance

to us. We thank you for your good will and interest, for your support and

generosity.

We greet you each and all as "friends in the Lord".

Fr. Tamás G. Forrai SJ

Provincial

S P R I N G 2 0 1 2 . 3


4

S Z E N T I G N Á C - I L E L K I G Y A K O R L A T O K

Ima, meditáció, kontempláció… Gyakorivá vált

kifejezések, amelyek manapság jóval nagyobb

teret foglalnak el a jezsuita zsargonban is, mint

néhány évtizeddel ezelôtt. Érthetô, hiszen emberek

ezrei vágynak valamiféle spirituális tapasztalatra,

olyanra, amely a hitigazságok puszta birtoklásából

nem következik szükségszerûen. A

lelkigyakorlatok mûvelése kezdetektôl fogva a

legfôbb prioritás a jezsuiták életében.

A jezsuiták apostoli munkájukat a korunkban

tapasztalható spirituális ûr betöltésére koncentrálják,

és ha imaéletükrôl faggatnánk ôket, meglepôdve

tapasztalnánk a sokféleséget: a klasszi-

Az imaapostolság az egyház közös imájába való

bekapcsolódás, amely lassan már 160 éve arra

hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal

apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel minden

egyes napjukat felajánlva Istennek,

Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért (amelyet

B A R Á T A I N K N A K , T Á R S A I N K N A K

kus ignáci imamódoktól kezdve a zsolozsmán át

a Szentírással végzett rendszeres elmélkedô imáig

(lectio divina). Ez a sokszínû paletta visszatükrözné

mindazt, ami a Lelkigyakorlatok legelsô

bevezetô megjegyzésében szerepel: „Lelkigyakorlatokon

értjük a lelkiismeret-vizsgálás, elmélkedés,

szemlélôdés, szóbeli és elmélkedô ima és

egyéb lelki tevékenység minden módját…,

amely a lelket elôkészíti és alkalmassá teszi arra,

hogy eltávolítson magától minden rendetlen hajlamot,

és miután azokat eltávolította, keresse és

megtalálja az isteni akaratot, hogy életét aszerint

rendezze” (Lgy 1).

Legyen Barátunk és Társunk az imaapostolságban is!

a havi szándékok konkrétan elénk állítanak),

kapcsolatban az Eucharisztiával, amely a II.

Vatikáni Zsinat szerint „minden evangelizálás

formája és megkoronázása”.

A havi szándékok a www.jezsuita.hu/lelkiseg

/imaapostolsag oldalon találhatóak.


S Z E N T I G N Á C - I L E L K I G Y A K O R L A T O K

Manréza Lelkigyakorlatos Ház

Dobogókô

A Manréza a jezsuiták lelkigyakorlatos központja

a Pilisben. A Szent Ignác-i hagyományok alapján,

folyamatos szolgálattal várja az egyéni elmélyülést

keresôket.

„Miért érdemes Dobogókôn nyolc napra ‘elvonulni

a világtól’? Mert így alkalom nyílik arra,

hogy a természet és az ima csendjében kitegyem

magam Isten átalakító erejének. Mert úgy

érzem, Ô hatott rám a csendben.

Fontossá vált számomra, hogy másokra elôítélet

és ítélkezés nélkül nézzek. Egyik lelki vezetônk

mondta a lelkigyakorlaton, hogy másokra nem

másként, mint személyiségünkkel hatunk. Ha tehát

kitesszük magunkat Isten formáló erejének,

az másokért is van. Ha hagyom magam pozitívan

átalakítani, az pozitívan hat a társadalmunkra, a

világunkra, ami e csendes visszavonulás nélkül

a rohanó világban majdnem lehetetlen.”

Napi-útra-való

Mindennapi életünkben is fontos a rendszeres

imádság, de mikor tudjuk megteremteni a zsúfolt

hétköznapokban azt a zavartalan idôt,

amikor teljes figyelmünkkel Isten felé fordulhatunk?

Sokak számára már így is nagyon korai

az ébresztô, este pedig holtfáradtan érnek haza.

Az angol jezsuiták példáját követve minden

napra egy 10-15 perces elmélkedést állítunk

össze, amely a napi olvasmányhoz kapcsolódik.

Ezeket a letölthetô elmélkedéseket akár utazás

közben is hallgathatjuk. www.napiutravalo.hu

Életrendezés Háza

Hosszúhetény, Püspökszentlászló

Az Életrendezés Háza a jezsuiták lelkigyakorlatos

háza a Zengô tövében, Püspökszentlászlón.

„Teljes meggyôzôdésem, hogy az emberi élet

legdöntôbb mozzanata az életünk rendezése.

Végsô soron minden lelkigyakorlatos ház életrendezés

háza. Szent Ignác is ebbôl magyarázza

a lelkigyakorlat lényegét: a gyakorlatok arra

valók, hogy az ember elhagyja mindazt, ami rendezetlen

az életében, keresse és megtalálja Isten

akaratát, és aszerint rendezze az életét.” (Vácz

Jenô SJ)

Online zsolozsma

Egy honlap, ahol lapozgatás nélkül elérhetô az

összes imaóra – Elek László SJ 2009 óta

fáradozik a létrehozásán: „Apró csepp a tengerben,

de már ma is naponta több mint százan

nézik meg az oldalt. De az igazi álmom ennél

sokkal több, egy hallgatható magyar zsolozsma

is, ami letölthetô egy hétre elôre és így segít az

igazi énekelt zsolozsma áhítatában Isten felé.

Hátha egyszer így lehetne…”

A zsolozsma http://breviar.sk/hu címrôl letölthetô

androidos okostelefonokra.

További lelkigyakorlatos lehetôségek a www.

jezsuita.hu/munkaink/lelkigyakorlatok oldalon.

2 0 1 2 . T A V A S Z

5


6

I G N Á C I P E D A G Ó G I A

Küldetésünk a másokért élô

Az evangélium és Loyolai Szent Ignác szellemi

és lelki hagyatékából merítve szolgáljuk azokat a

keresztény fiatalokat, akik nyitottak a fejlôdésre

és elfogadják, hogy többre születtek.

Jézushoz vezetjük diákjainkat, hogy megismerjék,

szeressék és kövessék Ôt.

B A R Á T A I N K N A K , T Á R S A I N K N A K

Kihívás elé állítjuk ôket, hogy kiváló tanulmányi

eredményt érjenek el, képzettek legyenek, szeressenek

tanulni és felébredjen bennük az egész

életen át tartó tanulás vágya.

Mellettük állunk és bátorítjuk ôket, hogy nyitottá

váljanak a növekedésre, és így szellemileg

felkészült, hívô emberekké váljanak, akik elkötelezettek

a béke, az igazságosság és a szeretet

szolgálatára a helyi közösség, a nemzet és az

emberiség nagy családja érdekében egyaránt.

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és

Kollégium a 450 éves jezsuita pedagógia mai alkalmazása.

Mintegy 600 diákot, köztük 180 kollégistát

nevelünk nyolc illetve négyévfolyamos

képzésben, az ország minden tájáról. A teljes

emberséget nevelô tehetséggondozás elismert

mûhelyeként iskolánk az egész magyar keresztény

oktatás szolgálatában áll.


ember nevelése

„ A jezsuita nevelés kiemelt célja,

hogy minden egyes diák intellektuális

fejlôdése az Istentôl származó

adottságok teljes kiteljesedéséhez

vezessen. Ez azonban sosem

azonos egyszerûen az ismeretek

halmozásával vagy egy foglalkozásra

való felkészüléssel, bár ezek

önmagukban is fontosak és hasznosak

keresztény vezetôk nevelésekor.

A végsô cél azonban

mégis a személy teljes, cselekvéshez

vezetô növekedése: olyan

cselekvésé, mely Jézus Krisztusnak,

Isten Fiának, a másokért élô

embernek szellemével és jelenlétével

töltôdik meg. A cselekvésnek

e célja, mely a józan megértésen

alapszik és a szemlélôdés által

kel életre, nyeri meg a diákot

az önfegyelem és kezdeményezôkészség,

integritás és megbízhatóság

számára...

Célunk a másokért élô ember

nevelése, aki személyiségében

kiteljesedett, szakmájában kompetens,

a növekedésre nyitott, vallásos,

képes a szeretetre és az

igazsághoz elkötelezett Isten

Népének nagylelkû szolgálatában.”

Peter-Hans Kolvenbach SJ

I G N Á C I P E D A G Ó G I A

Egyetemi kollégiumaink

A magyar jezsuiták a jövôbe befektetett legjobb

beruházásnak tekintik az oktatást, azon belül is

a fiatal keresztény értelmiség megerôsítését. Szolgálatunk

jegyében egyetemi kollégiumokat tartunk

fenn és ösztöndíjprogramokat hirdetünk.

Szent Ignác Jezsuita

Szakkollégium

Az 1990-ben alapított Szakkollégium ma már

országosan elismert minta, ahol a nagy budapesti

egyetemek hallgatóikkal képviseltetik magukat.

A Horánszky utcába történô beköltözéssel

intézményünk nemcsak létszámban nôtt meg,

hanem bekerült az egyetemi élet és a jezsuita

belvárosi misszió szívébe, ezzel megnôtt a kisugárzása

is.

Célunk a kompetens és elkötelezett keresztény

értelmiség nevelése az egyház megújuló

társadalmi küldetésében. Programunkban hangsúlyt

fektetünk a tutoriális képzésre, az egyéni

kutatómunkára, amelyet a sok szakos kollégiumban

az elmélyült szakmai munka zálogának

tekintünk. A közösségi programokon, kollégiumi

hétvégéken, illetve lelkigyakorlatokon túl a

szakkollégisták értékes szociális programokban,

mentorprogramban és szeretetszolgálati tevékenységben

is részt vesznek önkéntesként. Saját

ösztöndíjrendszert mûködtetünk rászoruló és kiváló

teljesítményû szakkollégistáink támogatására.

ReNaissance Tanulmányi

Program

A ReNaissance Tanulmányi Programot a magyar

jezsuiták azzal a céllal hozták létre 1998-ban,

hogy megfelelô hátterû lakóhelyet biztosítson

tehetséges, posztgraduális képzésben lévô fiataloknak

tanulmányaik végzéséhez, kutatásaik

eredményes folytatásához, a Szent Ignác Szakkollégium

részeként.

2 0 1 2 . T A V A S Z

7


8

I G N Á C I P E D A G Ó G I A

Collegium Hungaricum, Leuven

A CH, a magyar jezsuiták egyetemi kollégiuma

az angol nyelvû képzést kínáló Leuveni Katolikus

Egyetemhez kapcsolódva 1955 óta mûködik –

2012-tôl a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

leuveni önálló posztgraduális programjaként. A

Katholieke Universiteit Leuven 1425-ös alapítású,

egyike a világ legrégibb és legrangosabb

egyetemeinek.

Kaszap István Kollégium, Szeged

A kollégiumi közösség létrehozásának vágya az

egyetemisták csoportjában született meg. A közösség

tagjai így a leendô szorosabb közösségtôl

méltán remélték, hogy lelki és tanulmányi segítséget

jelent számukra, és ugyanakkor elôsegíti a

szabadidô és a közösségi élet aktívabb megélését.

A 22 fiatal a Szent Ignác-i lelkiség és szellemiség

megtartására törekszik tanulmányaikban

és a közösségi életben egyaránt. Programunk

szorosan kapcsolódik a szegedi jezsuiták egyetemi

lelkipásztori szolgálatához.

B A R Á T A I N K N A K , T Á R S A I N K N A K

Jezsuita Egyetemi Lelkészség

és Kollégium, Marosvásárhely

Több mint 70 magyar hallgatónak biztosít helyet

a város szívében. Az Egyetemi Lelkészség további

pár száz fiatalt szólít meg kis és nagycsoportos

foglalkozásain, valamint liturgiáin. Szent Antal

Templomunk a lelki életben tovább keresôk

helye, minderre lelki programjaink és különbözô

foglalkozásaink adnak alkalmat. Törekvésünk,

hogy generációs rétegpasztorációs modell alapján

tudjunk szolgálatunkkal egész Erdély számára

jelen lenni.

Stanislas Kostka ösztöndíj - FSK

Külföldön továbbtanulni és diplomát szerezni –

vonzó lehetôség, de az anyagi feltételek biztosítása

sokak számára jelent komoly nehézséget.

Ebben nyújt segítséget a belgiumi Stanislas

Kostka Alapítvány (Fraternité Stanislas Kostka)

ösztöndíja, amelyre kelet-európai diákok pályázhatnak

már közel 20 éve. Az ösztöndíjat az alapítvány

a Faludi Ferenc Akadémiával együttmûködésben

hirdeti meg minden év szeptembeben,

elsôsorban posztgraduális tanulmányok

folytatására, egy tanévre, Belgium francia nyelvû

egyetemeire, négy hallgató számára. A hazatérô

diákok részt vehetnek az alapítványi munkában

és az alumni mozgalom formálásában.

www.fsk-europe.org

Pray Történelmi Ösztöndíj

Magyarországi megtelepedésünk 450 éves évfordulóján

új ösztöndíjprogram keretében szakmai

és anyagi támogatást indítottunk azoknak a

doktori tanulmányaikat végzô hallgatóknak,

akik a jezsuita rend történetével kapcsolatos kutatásokat

folytatnak. Az ösztöndíj része a szakmai

munka és a publikációs lehetôségek támogatása.

iroda@faludiakademia.hu


Roma oktatási koncepció

Célunk egy pozitív jövôképû, keresztény

értékekre építô magyar cigányság társadalmi

felzárkózása, amelyért együttmûködô

hálózatban, új oktatási-nevelési programok

fejlesztésével és elterjesztésével dolgozunk.

Egymásra épülô oktatási kezdeményezéseket

támogatunk, melyek modellértékû programként

máshol is multiplikálhatóak.

Szeretet Iskolája, Budapest

„Nekem itt minden együtt töltött perc ajándék,

mert érzem azt, hogy törôdnek velem, nem

nevetnek ki, hogy valahol én is fontos lehetek.”

Egy idôsebb cigány férfi szavai ezek egy új be

kanyarítása közben, amikor már századszor

mutatják meg neki ugyanazt a mozdulatsort,

miként kell a betût négy vonal közé berajzolni.

Ugyanezt érzi mintegy 25 önkéntes tanár és majd

30 hallgatójuk. Hallgatóinknak nagyon nehéz

kilépni a közvetlen környezet vagy saját maguk

által teremtett káoszból, és egy új rendet építeni

magukban és maguk körül, miközben az új élet

felé tett minden apró lépést görcsös félelem bénít

meg. Nem csak a bennük lévô félelem ez az újtól,

hanem a környezetük is visszahúzza ôket, meggátolva

minden kitörési szándékot.

Lehetôségek Iskolája, Miskolc

2010 nyarán arra kerestük a választ, hogyan lehet

a cigánypasztorációs törekvések mellett az

oktatás által a felzárkózást is segíteni. A program

sikerének a kulcsa az ignáci pedagógia alapja,

a személyes kapcsolat és odafigyelés, hogy

az elsajátított tananyag használhatóvá váljék a

mindennapjaik során. 2012 januárjában már 30

tanítványunk tett osztályozó vizsgát. A cél egy

mintaprojekt kialakítása, amely továbbadható,

helyi szinten könnyen kezelhetô, és minimális

anyagi erôket vesz igénybe. Jelenleg Miskolcon

kívül négy kistelepülésen mûködik Lehetôségek

Iskolája helyi szervezôkkel és önkéntesekkel, négy

szerzetesrend, három felekezet, helyi önkormányzatok

és családsegítô központok közremûködésével.

I G N Á C I P E D A G Ó G I A

A Jezsuita Roma Szakkollégium

A magyarországi cigány felzárkózás érdekében

kiemelt feladat a jövôt építô értelmiség képzése,

amelyhez a szakkollégiumi tehetséggondozó képzés

nyújthat kiemelt támogatást. A cél érdekében

a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot életre

hívó Jezsuita Roma Szakkollégium a felsôoktatási

képzés szakmai támogatása mellett segíti a

cigány kultúra elmélyítését és keresztény erkölcsi

alapokon álló világnézeti beállítódást ad.

A JRSZ létrehozása és mûködtetése olyan vállalkozás

a mai magyar köz(politikai)állapotok között,

amelynek remélt sikere jóval túlmutat közvetlen

társadalmi hasznosságán. Belátható, hogy a

legfiatalabb rendi intézmény nagy feladattal néz

szembe: mélyen gyökerezô társadalmi önzés,

önsajnálat, politikai opportunizmus és egyéni

érdekek által diktált „szolidaritás” az a környezet,

amelyben mûködnie kell.

Sokat köszönhetünk már eddig is sok támogatónk

jószándékának, de mégis a legfontosabb:

maguk a hallgatóink, akik majd – reményeink

szerint – René Descartes-hoz hasonlóan gondolnak

vissza tanulmányaik végén: „A LaFléch-i jezsuita

kollégium volt az a hely, ahol az összes

késôbb kifejlôdött képességem magját elvetették.

Ezért örökké hálás leszek Jézus Társaságának.”

A JRSZ mûködésében és hosszú távú céljainak

elérésében számítunk Barátaink, Társaink segítségére.

A 26 egyetemi hallgató nagy része ugyanis

költségtérítéses képzésre jár, nekik a megélhetési

költségek mellett a tanulmányaik finanszírozása is

óriási teher.

Bárczi Miklós

rektor

2012 tavaszán a

támogatók adományai a

Jezsuita Roma Szakkollégium

megerôsítését szolgálják.

Tekintsék meg kampányfelhívásunkat

a 16-17. oldalon!

2 0 1 2 . T A V A S Z

9


10

L E L K I P Á S Z T O R I S Z O L G Á L A T U N K

Pesti (Mária utcai)

Jézus Szíve templom

A Pesti Jézus Szíve Templom a 19. század végén

közadakozásból épült: szegények és gazdagok,

a kerület magyar, német és szlovák ajkú lakossága

egyaránt otthonának érezte. A sokezer hívôt

számláló plébánia színes programjaival, közösségi

és hitéletével a „Jezsuita Sziget” lelki erômûve.

Templomunk a folyamatos és sokrétû lelkivezetésrôl,

folyamatos gyóntatásáról, mély igehirdetésérôl

ismert régóta.

Közösségei között kiemelhetô a Musica Sacra

Kórus, amely 1970-ben alakult. Hivatása a Jézus

Szíve Templom zenei szolgálatának magas színvonalú

ellátása, az elsô vasárnapi és egyházi ünnepeken

való részvétel, a szent zene terjesztése.

Az angol ajkú katolikusok immár húszéves

közössége minden szombaton 17 órakor tartja

szentmiséjét. A 327-es számú Loyolai Szent

Ignác Cserkészcsapat vezetôi arra törekszenek,

hogy a rájuk bízott gyermeket bevezessék egy

olyan életbe, amelyben a legfontosabbak Isten,

embertársaink, hazánk és környezetünk.

Templomunkban vasárnap esténként nyolckor

kezdôdik a belváros legkésôbbi egyetemista miséje,

amelyen fiatal jezsuiták miséznek és gyóntatnak,

és ifjúsági közösségek zenélnek. Ez a

Jezsuita Nyolcas”.

Miskolc, Avas-Dél

- Isteni Ige plébánia

Lakótelepi plébániaként a magvetés a szolgálatunk.

A 2011 szeptembeben átadott közösségi

termünket napról napra megtöltjük élettel: Imaiskola,

bibliaóra, lelkinap, elôadások, kézmûves

foglalkozások, felnôtt esték, vasárnapi agapék,

vagy éppen a Cláver Szent Péter Szeretetszolgálatunk.

A sajátos terepen való szolgálatunkat jezsuita

közösségként együtt végezzük a Fényi Gimnáziummal

és baráti ökumenikus szellemben a testvérközösségekkel.

Vágyunk arra, hogy közösségünk

egyre inkább meghívás legyen az egyházat

nem ismerô embertársaink felé.

Szeged - Szent József templom

A templomi közösségi életet a harmincas évek

óta meghatározza a városban mûködô jezsuiták

teológiai és spirituális szolgálata. Lelkészségi

zsinatunkon 2011 végén komoly elhatározások

születtek arról, hogy ne csak a lelkiségben, hanem

a pásztori szolgálatban is vegyenek részt a

hívek, építve ezzel általános papságukat. Mit is

jelent ma kereszténynek, Krisztusban hívônek

lenni? Mire van szükségünk? Ima, hit, akarat,

egység, életszerûség. Mindenkire szükségünk

van közös feladatainkban: liturgia, evangelizáció,

katekizmus, családpasztoráció, idôsek lelki

gondozása, lelki programok, ignáci lelkiség,

kommunikáció, karitatív tevékenység, közösségépítés,

egyetemista pasztoráció és a Kaszap

István Kollégium támogatása.


Marosvásárhely

A jezsuiták magyarországi provinciájához csatlakozó

erdélyi rendtársakban régóta élt a vágy,

hogy a kettôs kisebbségi sors miatt szükségben

szenvedô hazaiakon segítsenek. 2008-ban Marosvásárhelyen

magyar jezsuita közösség alakult,

amely a magyarországi kapcsolatok mellett a

kolozsvári Manréza lelkigyakorlatain és a Magis

találkozókon keresztül keresi az együttmûködést

a romániai provinciával. Folytatódik a gyulafehérvári

teológiai fakultással való együttmûködés,

valamint a kispapok és a papság lelki

szolgálata.

Törökkanizsa

Évtizedek óta jelen vagyunk a délvidéki magyar

szolgálatban alkalmi missziókkal és egy „statioval”.

Ez ma Törökkanizsán mûködik, a szegedi

iker-közösséggel együttmûködésben. Célunk a

határon átívelô lelkipásztori munkával a hídépítés

lelki és nemzeti szempontból egyaránt.

Toronto

A kárpát-medencei és a csángó magyarságot

hányja-veti a történelem, szerteszórta mindenfelé

a föld felszínén. Történik ez minden

néppel, de az utóbbi évszázadokban ránk

nézvést veszedelmes méretekben. Az oldott

kéve szertehull - hacsak a megtartó bölcsesség

nem inspirál, hogy a templomot s az iskolát

ne hagyjuk sem a hazában, sem a diaszpórában.

A kanadai Torontóban 1928 óta létezik magyar

plébánia, 1949 óta a magyar jezsuiták

vezetésével. Jelenleg az egyházközség jegyzett

2500 családját itt hárman szolgálják,

összesen 230 év élettapasztalatával (77,7 év

az átlagéletkor!). Az egyházközség hétvégi

iskolájának maximális a kihasználtsága, 220

gyermek tanulja szombatonként 11 osztályban,

mit is jelent az, hogy „magyar”.

Magára maradva kevés ember képes

Robinzonként megtartani értékeit. A torontói

Szent Erzsébet plébánia élô csoportjai jelzik:

az itteni magyarok jelentôs része fontosnak

H A T Á R O K O N Á T

tartja gyökereit. A jezsuiták számára pedig ez

adja a feladatot: segítsenek érteni és élni a

minden egyéni értékünket ôrzô, fejlesztô legmélyebb

gyökereinket - a Krisztus alapította

és a Lelke által elevenen tartott Isten Országában

a mennyei honpolgárságunkat.

2 0 1 2 . T A V A S Z

11


12

H I V A T Á S

Hazatértek

P. Nemes Ödön sokak lelki vezetôje volt. A

SOTE Mentálhigiéné Intézetének beindításánál

vállalt szerepet, és alapozta meg a hazai lelkigondozói

képzés színvonalát. P. András Imre a

bécsi Egyházszociológia Intézet élén, P. Szilas

László a római Rendtörténeti Intézet munkatársaként

majd vezetôjeként, P. Pártos László a

brüsszeli Lumen Vitae oszlopos tagjaként, míg

P. Ugrin Béla és Máté József a tengerentúli

magyar közösségek kedvelt vezetôiként hagytak

méltó nyomot maguk után. Kísérje ôket szeretett

Jézusuk, akinek köszönjük az ô életüket!

Hivatás születik

2011 ôszén megint hárman léptek be a noviciátusba,

így most hatan haladnak az elkötelezôdés

felé. Az elmúlt három év tapasztalata azt mutatja,

hogy a belépôk olyan egyetemet végzett

fiatalemberek, akik érett felnôttként, tudatosan

választják hivatásukat, nagyon mély elkötelezettséggel.

És köztük van immár az elsô öregdiákunk

is! 2011-ben egy társunk végzett és egy

kezdett meg terciát, illetve egy, P. Rigó Jenô

tette le ünnepélyes fogadalmait a Társaságban.

2012 februárjában P. Varga László is egyszerû

ünnepélyes fogadalmat tett.

Jancsó Árpád

Pesti belvárosi hittanórákon,

gyermekkorában született

meghívásának hangja

nem hagyott nyugtot

gimnáziumi évei alatt

sem, de csak fiatal felnôttként, egyetemi évei

alatt erôsödött meg. A színes lelkiségi és közösségi

élet élményei mellett 2007-ben végzett

hivatástisztázó lelkigyakorlatot, majd bölcsész

tanulmányai lezárása után kérte felvételét a Társaságba.

B A R Á T A I N K N A K , T Á R S A I N K N A K

Bellovics Gábor

Mosonmagyaróváron gyermekkora

óta intenzíven

foglalkozott a zenével: a

cselló, a zongora, az orgona

ma is fontos számára.

Gimnáziumi évei végén döntött a hivatás mellett:

egyházmegyés kispapként került a római

Collegium Germanicum et Hungaricumba, hazatérte

után, pasztorális éve során még diakónusszentelése

elôtt hozta meg ôszinte döntését:

felvételét kérte a jezsuita noviciátusba.

Nevelôs Gábor

A miskolci jezsuita gimnáziumba

a jezsuiták utáni

kíváncsiság hajtotta ötödikes

korában. Az iskola

segítette ôszinte találkozásához

Jézussal – ez a kapcsolat azóta is élete

kiindulópontja. Szent Ignácos szakkollégista, a

Gyökerek tábor aktivistája, tanulmányai végén

épületgépész mérnöki diplomát szerzett. Ekkor

adott választ a régóta benne élô kérdésre, és

felvételét kérte a noviciátusba.

Hivatástisztázás a jezsuitáknál

Hogyan találhatom meg az utam? Érzem, hogy

valami többre vagyok hivatott, de nem látom

tisztán, hogy mire is. Vonz a családalapítás, de a

szerzetesség is, hogyan választhatok két jó

dolog között? Hogyan dönthetek az életem

nagy kérdéseiben? Mibôl ismerhetem fel, ha az

Úr egyházmegyés papnak, szerzetesnek vagy

esetleg szerzetes testvérnek hívô Lehet-e errôl

nagyobb bizonyosságom?

Ha ilyen és hasonló kérések foglalkoztatnak,

keresd programjainkat: www.jezsuita.hu/hivatas.

Szívesen áll rendelkezésedre levélben vagy személyes

beszélgetés keretében Koronkai Zoltán SJ.


„ Nincs hitszolgálat az igazságosság

elômozdítása, a kultúrákba

való beágyazódás, a más vallások

tapasztalatai iránt érzett ôszinte

nyitottság nélkül.

Nincs igazságosság elômozdítása

hitünk közlése, kultúrák átalakítása,

más hagyományok követôivel

való együttmûködés nélkül.

Nincs inkulturáció másokkal való

hitközlés, más hagyományokkal

folytatott dialógus, az igazságosság

iránti elkötelezettség nélkül.

Nincs dialógus hitünk másokkal

való megosztása, kultúrák

kiértékelése, az igazságosság iránti

gond nélkül.”

(A 34. Általános Rendgyûlés dokumentumából)

K Ü L D E T É S B E N

Tercia

A gyakran 10-12 évig tartó jezsuita kiképzés végén

a tercia (a két év noviciátus után a harmadik

probációs idô) következik. Ez egyben az eddigi

jezsuita élet tapasztalatainak a kiértékelésére

szánt idô is, melynek lényeges eleme a harmincnapos

nagy lelkigyakorlat, amelyet a jezsuiták

ekkor végeznek másodszor és rendszerint utoljára.

A tercia közvetlenül az ünnepélyes fogadalmakra

készít fel, amelyekkel a szerzetes nyilvánosan

és ünnepélyesen elkötelezi magát a rend

mellett.

„Az idô arra van, hogy egyre inkább megismerjük

Ignác és a társak életét, és begyakoroljuk

ezt az életformát. Naponta történik valami figyelemre

méltó, ami gazdagabbá teszi életünket. A

tercia a megállás ideje, idô magamra, idô együtt

a társakkal, akikkel az utat közösen járjuk, és idô

Istennel. Hogyan van jelen Isten a vigasztalanságodban?

– kérdezi Tôkés Gyuri rendtársam, aki

két éve él Srí Lanka-i küldetésében.

Az itteni emberek az utcán, amikor kimozdulunk,

sokszor készek arra, hogy kapcsolatba lépjenek

velünk. Velem legalább is, mint kirívó fehérrel.

Szudi! - mondta az egyik kislány, amint

a házuk közelében elhaladtam. Mindig a legfontosabbakra

tudnak rákérdezni. Honnan

vagy? Mi a neved? Hová mész? Néha még azt is

hallottam: Miért?

Megtapasztaltam, hogy az ottani tamilok hogyan

gyûlnek össze a vasárnapi szentmisét

megünnepelni. Olyan színesek, hogy gyönyörûség

ott lenni köztük. Részt vesznek a liturgiában:

ôk mondanak bevezetô gondolatokat, olvasnak,

valaki más énekli a zsoltárt, más valaki hirdet a

végén, odajönnek áldásra nagy egyszerûséggel

és olyan alázattal, hogy az már magában képes

megérinteni. Igazi ünnepet ülnek az Istennek,

ôseik hagyományából és hitükbôl táplálkozva.

Miért van az, hogy így bekapcsolódnak? – kérdeztem

Gyuritól. – Megértették, hogy szükségük

van Istenre.”

P. Tamás Barna SJ a terciájából

2 0 1 2 . T A V A S Z

13


14

B A R Á T A I N K , T Á R S A I N K

Öregdiákjaink, JIDE

Két évtizede alapított öregdiákszövetségünk, a

JIDE megújult. Feladatában nagyobb hangsúlyt

kap azáltal, hogy a jövôben a létezô kapcsolatrendszerünk

adta lehetôségek által történô

szélesebb hálózatépítésre tesszük a hangsúlyt,

ahol Barátainkat egyszerre tudjuk meghívni lelki

és szellemi programokra, közösségi elkötelezôdésre,

önkéntes munkára, szellemi vagy anyagi

hozzájárulásra.

Gyökerek-tábor

Öregdiákjaink Junior Prima-díjas

kezdeményezése

2003-ban a Szent Ignác Szakkollégium néhány

diákja elhatározta, hogy nyári tábort szervez

olyan határon túli hátrányos helyzetû magyar

gyermekek számára, akiknek még nem volt lehetôségük

arra, hogy az anyaország természeti

szépségeit, kulturális értékeit megismerjék. Közel

200 gyermek vett részt az elmúlt évek táboraiban,

akik Délvidék, Kárpátalja és Erdély 54 településérôl

érkeztek. A szervezôk az önkéntes, sok

kreativitást igénylô felelôsségteljes szolgálatot a

jezsuita rend támogatásával önállóan végzik. A

szegény gyerekek kiválasztása mellett a tábor teljes

anyagi hátterét is ôk teremtik elô. Mozgalommá

terebélyesedett határokon átívelô kapcsolatrendszert

építettek ki, amelyet számos szervezet,

állami vállalat és magánszemély segít.

Keresztény Élet Közössége

A Keresztény Élet Közössége a föld sok országában

létezô és mûködô laikus közösség. A Szent

Ignác-i lelkiségû világi közösség tagjai Szent Ignác

lelkigyakorlatai alapján törekednek élni és Jézust

jobban követni, hogy emberségükben és az Istennel

való kapcsolatukban növekedjenek. A Keresztény

Élet Közössége olyan csoportokból áll, amelyekben

az emberek a hit útját egymással közösségben

járják, és életmódjukkal, szolgálatukkal a

világ felé fordulnak. A Szent Ignác-i lelkiség megélésében

a KÉK-et egy jezsuita egyházi asszisztens

segíti.

B A R Á T A I N K N A K , T Á R S A I N K N A K

Önkéntesség

Jezsuita Önkéntes Programok

Hosszú idô után újra éled a köztudatban hajdanán

oly ismert kifejezés, az önkéntesség. Vannak közöttünk,

akik még maguk is tagjai voltak ilyen formán

például a Szívgárdának. Hallott már róluk?

Természetesen az önkéntesség soha nem tûnt

el igazán, hiszen hálával említhetnénk meg itt is

név szerint megannyi Barátunkat, akik folyamatosan

a háttérben dolgozva szívbôl felajánlott munkájukkal

segítik a jezsuita mûvek mûködését. A

plébániai események szervezésében, az oktatási

intézményeink programjaiban, a lelkigyakorlatos

házak vendégeinek kiszolgálásában, gyerekek táboroztatásában,

s még sorolhatnánk. A gondolat

most mégis azért kap még nagyobb hangsúlyt,

mert a magyar jezsuita rendtartomány évtizedre

szóló küldetésének megfogalmazása is ez: „a hit

szolgálata és egy igazságosabb társadalmi alternatíva

elômozdítása, hiteles jezsuita közösségek

és Barátaink együttmûködésével”.

„ A laikusok arra kaptak meghívást, hogy

szentek legyenek, és a hitért, az igazságosságért

és a szegényekért felelôsséget

vállaljanak, evangelizálják a társadalom

struktúráit. A Jézus Társasága a laikusok

eme küldetésének szolgálatába helyezi

magát, felajánlva azt, amik vagyunk,

és amit kaptunk: lelki és apostoli örökségünket,

nevelô lehetôségeinket és barátságunkat.

Felajánljuk az ignáci lelkiséget,

mint a laikusok szolgálatát éltetô sajátos

ajándékot.”

(A 34. és 35. Általános Rendgyûlés dokumentumaiból)

Legyen Barátunk és Társunk, formálódjon összetartó

közösségünk! A Jezsuita Önkéntes Programok

aktualizált listáját részletesen megtalálja

honlapunkon a www.jezsuita.hu/munkaink

/onkentesseg rovatban, ahol jelentkezhet is.


A Párbeszéd Háza a jezsuiták budapesti, belvárosi

lelkiségi és kulturális központja. A Ház a hit,

a kultúra és a társadalmi igazságosság területén

kibontakozó teremtô párbeszédet szolgálja,

ennek érdekében nyújt otthont rendi intézmények

és keresztény világi kezdeményezések számára.

Ez a „Jezsuita Sziget”. Célunk keresztény

és más, nyitott keresô értelmiségiek számára

olyan központot teremteni, mely képes egyházunk

éltetô gazdagságát befogadni, lelki, szellemi,

közösségi és társadalmi szintjeinek egységét

egy helyen megvalósítani.

A Párbeszéd Háza intézményei,

mûhelyei

2012-ben a százéves jubileumra befejezôdött a

ház 10 éves rekonstrukciója, hogy belvárosi miszsziós

helyként karakteres jezsuita munkánk

épüljön ki és szinergikus hatás valósuljon meg a

jezsuita munkák és partnereink között. A PH így

több mint 20 mûhely, intézet, csoport együttmûködését

jelenti a lelkiség és kultúra különbözô

területeirôl.

A Curia a magyar jezsuita rendtartomány központja.

A Curia munkáját egészíti ki néhány belsô

mûhely: az Ignáci Lelkiségi Központ (ILK) célja,

hogy a magyar rendtartományban kialakuljon egy

olyan szellemi-lelki mûhely, amely alkalmas arra,

hogy a jezsuiták és Barátaink számára az ignáci,

jezsuita lelkiség mai magyar viszonyok közötti

elmélyítésének helye legyen. A Pray György

Jezsuita Levéltár és Könyvtár ôrzi, rendezi és

kutatja a sok szétszóratás után megmaradt kevés,

A B E L V Á R O S I „ J E Z S U I T A S Z I G E T ”

de igen becses történeti emlékünket. A Hivatásgondozás

mûhelye és a Montserrat Jelöltház

kíséri azon fiatalokat, akik keresik életükben Isten

hívását az ignáci karizma segítségével. Itt található

A SZÍV folyóirat szerkesztôsége, valamint a

Cigánypasztorációs Mûhely is.

A Faludi Ferenc Akadémia

Az Akadémia a jezsuita rend felnôttképzési intézete,

a Párbeszéd Háza központi intézménye

(iroda@faludiakademia.hu). Mûhelyei: Ignáci Pedagógiai

mûhely (IPM), Fiatal Vallás- és Értékszociológusok

Köre (FIVÉSZ), Jezsuita Stúdió,

Szôts István Filmmûhely, Katolikus Pszichológusok

Baráti Köre, Pray György Egyháztörténeti

mûhely.

Jezsuita Európa Iroda - OCIPE

A Jezsuita Európa Iroda a nemzeti és az európai

közéleti eseményeket elemzi, és e folyamatokra

reagál keresztény szemmel, az egyház társadalmi

tanítását ismerteti meg minél szélesebb körben.

A mûhely a közpolitika problémáinak és lehetséges

megoldásainak vizsgálatát kívánja támogatni

mind elméleti, mind gyakorlati szakpolitikai

összefüggésben, az igényes párbeszéd elômozdítása

útján.

Szentjánosbogár Közösség

A Szentjánosbogár egy szent ignáci lelkiségû ifjúsági

közösség a jezsuita renddel együttmûködésben.

Az idén 20 éves ifjúsági közösség célja

kettôs: közösségépítés és a keresztény hit átadása.

Minden szentjánosbogár ezt az üzenetet próbálja

átadni nyári táboraikban és évközi programjaikon.


V Í Z I Ó B Ó L V A L Ó S Á G

A Jezsuita Roma

Szakkollégium küldetésérôl

2010 ôszén ismerkedtem meg azzal a kihívással,

amely meghatározta provinciálisi munkámat.

Tudtam eddig is, hogy „Hofi atya” sok társával

együtt már 2002 óta lelkesedik az ügyért, hogy

egyetemi szakkollégium alakuljon cigány fiatalok

számára.

De hogyan lehet jezsuitaként ma ebben komolyan

segíteni?

Jezsuita munkáink meghatározó eleme az oktatás,

ezen belül az egyetemi kollégiumok sora

Budapesten, Szegeden, Marosvásárhelyen és a

belgiumi Leuvenben. Talán újdonságként hat, de

erdélyi missziónk alapjaként immár harmadik

éve mûködik kollégiumunk, míg Leuvenben egy

öt évtizedes posztgraduális képzési hely hagyományát

újítottuk meg 2012-ben.

A 2011 ôszén indított Jezsuita Roma Szakkollégium

ezen intézmények szakmai igényességét,

hitbeli és társadalmi elkötelezettségét folytatja.

A SZIK épülete és húsz év tapasztalata biztosítva

van már, köszönhetôen sokak, hosszú évek óta

érkezô támogatásának: Most csak igent kellett

mondani az új kezdeményezésre.

Tudom, hogy ma csak hálózati formában, partnerségben

építkezve, társakat és közös célokat

keresve lehet társadalomformáló víziót építeni.

A JRSZ azért jöhetett létre, mert az elmúlt húsz

év talán legkarakteresebb keresztény összefogása

formálódott: a jezsuiták katolikusként Budapesten,

a görögkatolikusok Miskolcon, a reformátusok

Debrecenben, az evangélikusok pedig

Nyíregyházán álltak a közös ügy mellé. Egyszerre,

egy céllal, négy egyházi közösség együtt cselekedett.

Úgy látom, hogy a mára már mítosszá növelt

roma-üldözöttség képe csak állandósuló etnikai

konfliktusokat vetít elôre a következô évtizedekre.

A kérdés számomra az, hogy lesz-e a felnövekvô

cigány értelmiségnek egy mértékadó része,

amely keresztény elveken nevelkedve nem a

konfliktust, hanem a megbékélést, a kiegyezést

keresi? Hiszem, hogy képesek vagyunk arra,

hogy megteremtsük a fogadókészség feltételeit

azon fiatal cigány értelmiségiek számára, akik

önmaguktól eljutottak odáig, hogy a konfrontáció

helyett a megbékélés útjait keressék - velünk

együtt.

Elindultunk. Tartsanak velünk, legyenek Barátaink

és Társaink, hogy a vízió valósággá

váljon!

P. Forrai Tamás Gergely SJ

Köszönjük, hogy eddig is hûségesen támogatták a jezsuiták

Az ösztöndíjalap támogatására korábbi adományozóink

LEGYENEK TÁRSAINK A JEZSUITA ROMA SZAKKOLLÉGIUM


Gyakran halljuk: hol vannak a potenciális roma

„vezetôk”? Akik képzettek és motiváltak, és

képesek lesznek változtatni az elcsépelt sztereotípiák

világán? Jelenleg nincsenek ilyenek.

Köztünk vannak azonban azok, akiket Önök

még nem ismernek: a Jezsuita Roma Szakkollégium

növendékei cigány és magyar identitásukat

ôrizve és ápolva készülnek rá, hogy kiutat

mutassanak a cigányságnak és magyarságnak a

jelenleg is többszörösen összetett válságból.

Szeretnénk, hogyha ezek a fiatalok néhány év

múlva valóban átvehetnék diplomájukat és

munkájukkal, jelenlétükkel, hangjukkal a cigány-magyar

megbékélés ügyét erôsítenék.

V Í Z I Ó B Ó L V A L Ó S Á G

Az esélyteremtés szolgálatában

oktatási intézményeinek mûködtetését.

átlagosan 5 000 Ft-ot adtak.

MÛKÖDTETÉSÉBEN IS!

Leendô jogászok, közgazdászok, orvosok, bölcsészek

és más tudományterületeken tenni

akaró cigány fiatalok tanulnak nálunk.

Itt a lehetôség! Részese lehet egy páratlan vállalkozásnak.

Lépjen ki a megszokott gondolatmenetek

világából, mert megszülethet egy új

valóság, egy új Magyarország.

Legyen Barátunk és Társunk az esélyteremtésben,

hogy az elmúlt húsz év kudarcain túlléphessenek

cigányok és magyarok egyaránt!

Segítse munkánkat, akár a felsorolt támogatások

egyikével is.

P. Hofher József SJ,

a kollégium lelki vezetôje


18

Ö N Ö K A D T Á K

Az adományok története

Hosszú évek forrásfejlesztési (fundraising) munkája

áll a magyar jezsuiták háta mögött, hozva

sok éves tapasztalatot, köszönhetôen Kiss Ulrich

atyának – aki egész Magyarországon az elsôk között

tott ehhez a komoly munkához hozzá –, és

segítôinek, így a Civil Partner Kft-nek is. A Barátainknak

újság ezt a munkát is hivatott támogatni,

bemutatni a baráti körnek, a támogatóknak,

hogy mire is adták adományaikat, meddig jutottak

céljaikban a jezsuiták nekik köszönhetôen.

Azt gondoltuk, hogy itt az ideje egy kis visszatekintésnek,

összefoglalva bemutatni az elmúlt

évek gyûjtéseinek eredményeit.

Itt mondok köszönetet azoknak, akik a decemberi

Barátainknak újság gyakorlatilag kimondatlan

kérésére is jó szívvel reagáltak. Ez bátorítást

ad a további munkához. Ezért több szempontból

is köszönjük felajánlásaikat!

Az utóbbi évek eredményeit képi világban is

ábrázolhatjuk. Beszéljenek itt a számok, de legyen

mindenki számára világos: a számértékek

mögött megannyi, a támogatásokat köszönettel

fogadó szerzetes és világi, öreg és fiatal, diák,

vagy dolgozó, szegény, vagy már jobb sorsú, s

megannyi származású és felekezetû hálás ember

áll. Hiszen adni és kapni is egyformán öröm.

Köszönjük, hogy eddig is bizalommal voltak a

jezsuiták munkái iránt, s reméljük, bizalmuk nem

lankad. Nézzék csak meg a megújult Barátaink-

Adományok összesen 2002-2010

Forrás: Mezey István, Civil Partner Kft.

B A R Á T A I N K N A K , T Á R S A I N K N A K

nak újság oldalait ismét, s képzeljék el, mennyi

embert foglalnak magukba a képek és szövegek,

akik egytôl egyig, többé vagy kevésbé, de ennek

az ignáci lelkiségnek hálás tagjai, éppen úgy,

mint Ön, kedves Olvasó.

A gyûjtések témáik és teljes bevétel (bekerülési

költségek figyelembevétele nélkül) szempontból:

Gyûjtési projekt neve Kezdete Teljes bevétel

Életrendezés 2002.12. 10 879 659 Ft

Életrendezés Háza - házbôvítés 2003.04. 7 078 124 Ft

Faludi Ferenc Akadémia ösztöndíj 2003.09. 6 057 678 Ft

Faludi Ferenc Alapítvány - képzés 2004.05. 10 193 579 Ft

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium (SzIK) 2004.12. 6 219 918 Ft

Jezsuita Média Mûhely 2005.10. 5 031 983 Ft

Barátainknak - jezsuita munkákra 2005.12. 6 376 943 Ft

Pelikán Önkéntes Program 2006.05. 3 346 052 Ft

SzIK Fejlesztés 2006.11. 7 141 350 Ft

Fényi Gyula Jezsuita Gimn. és Koll. - CID 2007.03. 5 482 733 Ft

Fényi Gyula Jezsuita Gimn. és Koll. 2007.04. 2 186 471 Ft

Életrendezés Háza 2007.12. 6 363 935 Ft

SzIK támogatás 2008.04. 4 140 773 Ft

Jezsuita Jubileum - 2008 2008.12. 6 158 596 Ft

Párbeszéd Háza 2009.04. 3 418 856 Ft

Szent Ignác Fejlesztési Alap 2009.10. 4 722 240 Ft

Szociális gyûjtés - 2009 2009.12. 8 735 909 Ft

Fényi Tehetséggondozás - 2010 2010.04. 4 407 496 Ft

SzIK Jubileum - 2010 2010.09. 4 162 925 Ft

Szociális gyûjtés - 2010 2010.11. 4 341 267 Ft

Barátainknak - jezsuita munkákra 2011.05. 1 752 250 Ft

SzIK költözés (Jubileum 2011) 2011.09. 4 265 861 Ft

Barátainknak - jezsuita munkákra 2011.12. 1 892 541 Ft

Köszönetet mondunk több éve tartó kitartó

támogatásukért! Valósítsuk meg céljainkat

továbbra is együtt! Kérjük, hogy idén támogassa

a Jezsuita Roma Szakkollégium indulását is

felajánlásával (részletek az elôzô oldalon)!

Naszádos Márk


WAYS OF GIVING

Be Part of the Jesuit Mission in Hungary!

There are several ways to make contributions to our Jesuit mission in Hungary.

The choice is determined by your charitable desires and personal needs.

CONTRIBUTION TO THE

ENDOWMENT OF OUR INSTITUTIONS

Permanently invested funds are critical for our

financial stability. They provide annual income

for student aid and for the scholarly activity of

our teachers. They help us to lower our tuition,

and to offer an affordable education to deserving

candidates of different backgrounds.

SPECIFIC SCHOLARSHIPS

Incentive scholarships can be created for ambitious

students in various fields; e.g. in religious studies,

in languages, in sciences. Scholarships can be

offered also for students whose families are

financially hard pressed. Such particular donations

may carry permanently the name of the donor or

of any other person the donor wish to be remembered

or honored.

Prayer Dearest Lord, teach me to be generous,

for Teach me to serve as you deserve,

generosity To give and not to count the costs,

To fight and not to heed the wounds,

MEMORIAL GIFTS

Gifts may be made in memory of a loved one or

in honor of an individual's birthday, anniversary

or other special occasion.

OCCASIONAL CASH GIFTS

In Canada, you may send a donation by check

or money order; please, make it payable "Saint

Jutta Foundation" and mail, it to Saint Jutta

Foundation, 432 Sheppard Ave. East, Toronto,

Ont, M2N 3B7 Canada.

PLANNED GIFTS

Planned gifts are a prudent way of providing for

the future well being of the donor and his or her

family and, at the same time, of supporting the

mission of the Jesuit Fathers. Such gifts can be

accomplished through income producing bequests,

trusts, life insurance policies, pooled income

funds, annuities and similar financial structures.

To toil and not to seek for rest,

To labor and not to ask for reward,

Save that of knowing that I am doing your will.

(St. Ignatius Loyola)

We acknowledge and thank those who have given so generously of their time, talent and treasure.

Please contact us: Rev. Tamas G. Forrai SJ Provincial, provincialis@jezsuita.hu;

Mr. Mark Naszados, FR Assistant, friendraiser@jezsuita.hu; 0036-13274054

Ms. Julianna Gulden, Communications Adviser, gulden@familytree.hu

1085 Budapest, Mária u. 25, Hungary; www.jezsuita.hu


Tartományfônököki Iroda

· Titkárság

titkarsag@jezsuita.hu; +36 1 327-4057

· Gazdasági Hivatal

konyveles@jezsuita.hu; +36 1 327-4050

· Jézus Társasága Alapítvány

konyveles.alapitvany@jezsuita.hu; +36 1 327-4055

· Forrásfejlesztés (Friend-raising)

friendraiser@jezsuita.hu; +36 1 327-4054

Lelkiség, lelkigyakorlatok

· Dobogókô - Manréza

lelkigyakorlat@manreza.hu www.manreza.hu

· Püspökszentlászló - Életrendezés Háza

eletrendezes@jezsuita.hu

· Kolozsvár - Manresa (0040) 264/406-470

· Ignáci Lelkiségi Központ (ILK)

evizi@hotmail.com

· Hivatásgondozás

hivatas@jezsuita.hu; +36 30 425-9337

Oktatás, egyetemi kollégiumok

· Fényi Gyula Gimnázium és Kollégium,

Miskolc fenyi@jezsuita.hu; www.jezsu.hu

· Ignáci Pedagógiai Mûhely (IPM)

rtkinga@gmail.com

· Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, Bp

iroda@szentignac.hu; www.szentignac.hu

· Jezsuita Roma Szakkollégium, Budapest

jrsz@jezsuita.hu; +36 1 704-8950

· Kaszap István Kollégium, Szeged

www.sztjozsef.hu

· Jezsuita Kollégium, Marosvásárhely

www.ma-fia.ro; facebook: Magis Veletek!

· Collegium Hungaricum, Leuven

www.leuven-collegium-hungaricum.hu

· Sapienta Szerzetesi Hittudományi Fôiskola

www.sapienta.hu

· JIDE öregdiák szövetség

www.jide.hu

Apostoli szolgálataink: www.jezsuita.hu

Lelkipásztori szolgálatunk

· Jézus Szíve Templom, Budapest

www.jezsuita.hu/munkaink/templomi-szolgalat

· Avas-Déli Plébánia, Miskolc

www.plebania.jezsu.hu

· Szent József Templom, Szeged

www.sztjozsef.hu

· Szent György Plébánia, Törökkanizsa

sotij@tippnet.rs

· Szent Erzsébet Plébánia, Toronto

www.szenterzsebet.org

· Egyetemi Lelkészség, Marosvásárhely

www.ma-fia.ro

Párbeszéd Háza

www.parbeszedhaza.hu

· Faludi Ferenc Akadémia

iroda@faludiakademia.hu; www.faludiakademia.hu

· A SZÍV folyóirat Szerkesztôsége

asziv@jezsuita.hu; www.asziv.hu

· Jezsuita Stúdió

jezsuitastudio@gmail.com

· Jezsuita Európa Iroda (OCIPE)

info@ocipe.hu; www.ocipe.hu

· Pray Levéltár és Könyvtár

leveltar@jezsuita.hu

· Szentjánosbogár

info@szentjanosbogar.hu; www.szentjanosbogar.hu

· Keresztény Élet Közössége (KÉK)

KEK.elnokseg@gmail.com

· Párbeszéd Könyvesbolt

parbeszedkonyvesbolt@gmail.com; www.konyveslap.hu

· Loyola Café loyolacafe@jezsuita.hu

Kövesse a jezsuita eseményeket facebook oldalunkon

is: Jezsuiták Barátai / Friends of Jesuits

Ha nem kapja postai küldeményeinket, de szívesen fogadná

értesítôinket nyomtatott formában, regisztráljon

a www.jelentkezes.jezsuita.hu oldalon.

Postai vagy digitális úton a Jezsuita Rend adatbázisában tárolt, korábban Ön által megadott információk

alapján értesítettük. Adatait kizárólag a Rend által kezdeményezett kommunikációra használjuk, harmadik félnek

nem adjuk át. Amennyiben nem kíván a jezsuita rendtôl további hírlevelet, megkeresést kapni, kérjük

jelezze a friendraiser@jezsuita.humen, vagy a +36 1 327 4054 telefonszámon. Köszönjük!

BARÁTAINKNAK, TÁRSAINKNAK – A MAGYAR JEZSUITÁK BARÁTI KÖRÉNEK HÍRLEVELE

Felelôs kiadó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, P. Forrai Tamás Gergely SJ · Szerkesztô: Tima Renáta

Kapcsolat: www.jezsuita.hu, friendraiser@jezsuita.hu

Similar magazines