18.06.2013 Views

6 Zsebkönyv1918 pp265-336.pdf - Magyar Királyi Csendőrség

6 Zsebkönyv1918 pp265-336.pdf - Magyar Királyi Csendőrség

6 Zsebkönyv1918 pp265-336.pdf - Magyar Királyi Csendőrség

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

205<br />

Preidt Gábor százados -szám vi vő é,., Bacsinszky Zsigmond<br />

hadnagy-szárnvi vő.<br />

Időleges nyugállományba helyeztetett:<br />

dragomérfalvi Deák Ferenc főhadnagy 4: év tartam , .<br />

Várakozási illetékkel szabadságoltatott:<br />

sá,ros/ai Bittó Gyula főhadnagy.<br />

Meghalt:<br />

Vargft Gu.sztáv é eUrekarcsa,i L1kác.y Álcolj örnagyok.<br />

KitUntetések.<br />

A világhá ború gjgászi m{lrkőzéöei közepette- immar<br />

negyed izben jut osztályrésziinkiil az a fölemelő éb örven ­<br />

detcs kötelesség , hogy testületünk ama kiváló tagjairól<br />

megemlékezzünk. kik hősies harcokban az ellenséggel<br />

szembf'n, vagy nehéz, önfeláldozó szolgálatokban 8,<br />

különböző harctereken, a megs zá llott területeken és az<br />

ország belsejéhen nagy buzgalmat és kimagasló szolgá­<br />

ti tevékenységet fej tettek ki s ezzel testületünk régi<br />

]0 hírnevének úja bb maradandó dicsőséget és ba bért,<br />

maguknak pedig a legfelsőbb eli


2ö8<br />

járá"örmesternek az V., Szotyori Lajo8 járál:lőrmest-'r k<br />

VII<br />

"<br />

a . szam II C1:!en d" or k eru "l e tb en;<br />

tJ ne<br />

az elle'IUJég előtt tanusított vitéz magatartá8uk elismeréseül<br />

az 1. osztályú ezüst vitézségi érem: : A 11<br />

a z I. ZálU Ú c,.;cndőrkerületbell: Demeter Sándor<br />

2. oszt. ormestel'llC k, Simó János a lörllle::.te l'lle k .<br />

u II. szám ú c.:lendőrkerületbel1: Zsedényi l'stv'<br />

2 t "<br />

. ,? sz . o 'me t rnek ,<br />

Ko?'mend Mhály alormesterne k .<br />

Oláh Karoly 1. oszt. őrmeliternek<br />

"<br />

a: , III. zm ú csendörkerület bll: Takács István 1.,<br />

Za1acz M';á'Y, agy Károly III. 2. osztályú öJ'Illeste.<br />

re kne k, Jozsa Joszef I. 1. osztályú örmesternc k Médi<br />

Gábor, 08éc8ei Károly, Dörnyeí FeTenc alőrme::,terkllek '<br />

a IV. számú csendőrkerületben : Prálya Lászl6 alör<br />

mesterne k ;<br />

az V. számú csendőrkerületben : Tóth István If'<br />

1. osztályú , őrmesternek, Takács Vince 2. oszt. őrmester:<br />

nek, M ? lnar Antala.lőrmest.ernek, Pomothy Istvánvezetö.<br />

nek, Gabor Tivadar alőrmesternek .<br />

fl<br />

, vI. számú cs('ndőrkerületben ': Ofcsár Pál Péterfi<br />

I8tvan, Mandl J 6zsef alörmestereknek .<br />

a . II., zámú csendörkerüIetben : ' Szilágyi István l<br />

1. oBztalyll ormesterne k Eberhardt K' l S ' M'rt I<br />

: z .<br />

<br />

rmestereknek<br />

Málnás lJliklós alőrmesternek,<br />

T6<br />

, :<br />

2 t ff<br />

, aro y, za8Z a on<br />

La10s, Laczko Sandar Mke Béla Gábor Simon.<br />

01'08 M'h 'l 2<br />

B<br />

'<br />

z a y . oszt. őrmestere knt: k, Márk Demeter,<br />

uta J 6zsef, B 01'Csa Gyula alőrmes tere Ime k Tatu Tiham.ér<br />

ndörne k Sz';tho And' L' ZI' G - ' ff<br />

reknek;<br />

' • wo ra.9 , as'" o y01'gy a lorrue t e·<br />

: a 2. osztályú ezüst vitézségi érem újólag:<br />

i' Szlavilc Dezső 2 o t 'l ' " F<br />

L<br />

Btvan 2. osztályú örmesternek é Hor'váth<br />

"<br />

' Ernő .1·<br />

' , sz a yu ormt, terne k a II. o/úanyl<br />

ormesterne k a VI "<br />

. :sza.m II c"en orkeru'd b. 11 ;<br />

, - d" ..<br />

,<br />

'<br />

'<br />

ali<br />

.<br />

.<br />

J I' 9<br />

,-,<br />

a 2. osztályú ezüst vitézségi érem:<br />

az I. ::;zám ú csendőrkerületben ; Szabó 1rlihály ja! < .<br />

örmesterne k, M enches Bálint 2. osztályú örmesternc k,<br />

Wagner Márton, Kovács Vazul, Kővári Ferenc, Gál<br />

Ferenc, Oláh Sámuel, Hajdu Lajos alörmestereknek ;<br />

l1 II, zámú 'csendörkerületben: D. Nagy József,<br />

Salzer Adolf, Kicsi János járásőrmestereknek, Bara<br />

Gábor 1. osztályú örmesternek, Varga Sándor lJ J.,<br />

Mészáros Mihály II., Balázs János, Molnár Izidor,<br />

Ambrus Imre, F(L1'agó András, Péter Sándor, Z6rá.d<br />

Anwtás 2. osztá!yú őrmestereknek, Mucsi Ferenc István,<br />

Mészá1'OS Gábor, Németh Péter, Pető Pat, Szigeti István,<br />

Berki J6zsef, Frank Szilveszte1' alőrmestereknek ;<br />

a III. számú csendőrke.rÜJetben: Szab6 Gábor 1.<br />

járásörmesternek, Farkas Kálmán, Szabó Erdélyi Vitus<br />

1. 0ztályú őrmestereknek, Zajácz Mihály 2. osztá-J Ú<br />

örmrf;tf'rnek, SZa1'VCtS Ferenc, Fazekas J6zsef, Ürge<br />

And?'ás, Szokola Zaka,?'iás, Salamon J6zsef, Franczlszczi<br />

Gyula, l'óth J6zsef I V., Székely Pál, 8is(( János, P-állll1i<br />

Mihály alörmestereknek ;<br />

a IV. számú c::;end örkerületben : Wes(;r Adolf 1. OtZ'.<br />

örmesterne k, Bodnár J 6zsef csendörne k, Szabó Károly,<br />

Ttrianín János alőrmef!tereknek, Ozikai ZsigmoHl<br />

1 . osztáiyú örmesternek ;<br />

az V. számú escndörkerüJetben: Blág Trajált cE-endó.·<br />

nek, Takács Vince 2. osztályú örmesternek, Sziic.g<br />

Sándor 1., GYő1'i Sándor, Molnár Antal, Btttor J6zse.f,<br />

Abdai Márton Ka.f1ca János alörmcstereknek;<br />

a VI. szám Ó csendörkerület ben: Ozollner Lajos jár{" -<br />

öl'mesternek, Kis Gyula 1. ' osztályú örmesternek, Guly<br />

11Iihály, Siitő István 2. osztályú örmesterekne k, Vendeg<br />

Antal, Dobol3i Lajos, Papp Ferenc Il., Tóth István I.,<br />

]IJ/e.steri 18tván, Pozvai FeTenc, Bezovics Vendel, Kovacs<br />

Laj08 J., Somogyi J6zsef 1., Kovács Ist'ván IV., Szabó<br />

(iYtlla, Gallai J6zsef, Vida Benedek, T llboly János,<br />

dzalai Vince Horváth Ernő Romai Istt,án, Tóth László,<br />

Bálint Jáno, Klement Jó;e!, Márb/s Józse!, Oziráki<br />

Kálmán a]örmc 'lterd{llL k;


270<br />

.e"'n:-, Szabó Józs,e/ 1 . , Ki : 8 Do oko.J, SZ'lbó JÓZJ3:/ VI/<br />

VII. számÍt c"ndörkerületbcT} : Bolr Jakab Gál/"<br />

Jar?,ormesterl klle, Szakács Jan()s 11., 08uti M 'hAl '<br />

fkimU Dénes, Swke Z7carí, Simó J !inos 2. 03ZÚ<br />

onn.·stereknck, Sebestyen lzulor, Keresztes János Alb<br />

c-rem:, o 8 v n, . OUt; slgmond, .Rákóczi Sándor ,<br />

P" K" 1 t' G -J • Z .<br />

, trt<br />

Tek.sel Gyorgy, Fuu-8. Sa.ndor, Ocheán Ambrus Sá-J<br />

J ' 11 M ' J '<br />

OM8<br />

. : ' 08za a . , fWo r<br />

os , J::rklós 1st ván, Veres LukáCJj.<br />

S p'éter, Gal Andm8i., Ba1'óti József, Márrk Demeter<br />

lllyea JanoB, Felező MilclóB, Biró -"'fiMly Gergely K 1. !<br />

J ' f B<br />

'<br />

" OvAar<br />

oz,ge , ara-ba.s A ndrás, Barta Német J ánoB Pél'<br />

G-! - K .<br />

. ,<br />

y rg<br />

.<br />

l". 'kló<br />

.<br />

, er<br />

y, l88 ...u " '8 aJórmestereknek, Ki8 JáMS 1.<br />

]arasormesternek, Varga István II. 2. osztályú örmes.<br />

ternek : Gá ; ea Lőrinc, Nagy József Ill., Göari Béla,<br />

G 1I; 7qyan ".anos, Herczeg Sándor c5E>ndöröknek, Bilibók<br />

Per, ala Istán" Both Andrárs, Ambrus Károly,<br />

Joz.9a Laszlo, .SU;bo Jano.s II. Porlik József vezetöknek ;<br />

:.<br />

"' a. VIII . . ;zamu coendorkeruletbl'll: Borsik Pál járás.<br />

onesterne k, Bán Imre, Budás GYÖ1'gy Bedő LaJ·(}.s<br />

azmka a.. - D ' J '<br />

, ,<br />

t _ . '-' y orgy, a anos, Diriczi János, ForgáCJj<br />

Gyorgy, GO,mbos LaJ08, Gulyá8 Sándar, Gulyás J óUJe!.<br />

K


lY émeth J áfto. ll., l:Jzilcszai lsfmán, M újláth Mihály<br />

Urbán Miltály, Fec8kés Máté. Fülöp Péter, Mafor<br />

istván, FeMrvríri István .. Mihalecz Ferenc aJőrmeRterek<br />

r k, Jenei Illés c" to )1zló, Ozakó János, Záváczki<br />

ÁgoBton, Garai Lajos, Volák Mihály, HegedÜ8 J óue/ l!.,<br />

Faicz János László András, Szabó Gergely, Takács<br />

,József l., TÓth József, Hornyák Illés, Kovács GYraY,<br />

Gfik Gyula, Varga József ll., Tatai J11 ilóll ! V e g rt<br />

Adám Szabó András Noválc Ferenc, Branzk V2rag,<br />

' ,<br />

Fét János, Rroczk6 Gyula, Mester MiklóB, lfemes Ján 8,<br />

Dorogi László, Halasi József, Bott Mihaly, POPOt'tCS<br />

JánoB, Madarász István, Martyán JánoB, Szirálci János,<br />

FaltiC8ka Antal, Oiungradi Vazul, Jakabomcll Sule.m,<br />

Török Lajos, Szabados Lőrinc alőrmcBterckl1ek ;<br />

n.z V. számú c8cndőrkerületben : Kalina Jáno8, Ráme:sz.<br />

dorfer István Ollé/ay Géza Baláz.g Pál) Szitá?' András 1. ,<br />

8tadler J 6z8ej RavaBz Fe:enc Vlád Szilát'd, Szab6 Gábor,<br />

l} ' , ,<br />

al István Pollák Benedelc Kovács Elek, Cserny cS lca<br />

i 7<br />

F('ren , Bl(!a István, Lame?·th Lajos, Hajzer ".n ? 8,<br />

/(r08[oJ. lIiUcl6.s, Béké.si György, Dodonka Fe1'enc ]araf"<br />

18


74<br />

Öl'lJlc'Mll'ekncli. Schmidt Pál, Viktorin Józ8ef Fürst M'<br />

Piszk E mil, Petrovic8 Péte1', Porubcsán Gábor Sz rr<br />

Ká1'01 ]l 1., László Pé t e?' " !' athy József, Lajthe/ Hei<br />

, 1<br />

Szedlak Ferenc 1. o:;7,taJyu ormc',::;tereknek, TóthZsigmo d<br />

Polál;; Mátyás, V cl'U,ch Li2Jót, Gyumcska István Ko;; ,'<br />

György, , Krisá Tiva , dar, Janezer Márton, Malin:<br />

Barnabas, Koba?' Istvan, Ge?'gely János, Pindes<br />

I JóZlJe/<br />

Zsi ó J ózsef, R ichta?'ec J ános, czkó Gergely, Vid,;<br />

,<br />

LC10S I., Lezsalc Istvan 2. osztaJYú örmstereknek<br />

.M nge1'le Gyula, Kovács ( Szék) J óz.sef, Katzbe?'ger István'<br />

'<br />

Mrtjer János, Fördős József, Zsió István " Janicza Jakab<br />

V<br />

J,<br />

(Jrgct anos IV., Fl omor György, Deméndi László<br />

Mojze8 bnre, Nagy Jáno8 V., Frech Ferenc Máté Lajos '<br />

Weisz József, V ida Pál, Szedlá1c Pongrác, .il olnár Jáno;<br />

III., S ladersek , F,erenc, Podolszky János, Már Józ-!Je/, I<br />

Bors Smon, Sooh Antal, Batkó J óz.sef Galgóczi Albert<br />

Fridmann András, Vanek Ferenc, Cza;'dt László, Harte;<br />

Fe1'enc, Szt(lnek Bélrt, Kiovszlcy Ferenc Orbán Simon<br />

01'oszi János, Bajza f siván, Ulrel:ch J ózs;f, Pap J áno8 1.:<br />

CS , ólca IBtvn ? N (J Mihály, Zallecker J ózsef, Szabó<br />

Jan08, M01Z8M Mthaly, Bartó Lajos Zimmermann JenQ<br />

Bohunicz1cy Jáno8, MarkovicI> Tá /lé , Tomasovics Pál:<br />

B ?, belc József, Berki Laj08, Váradi Mihály, Szatai Lászw<br />

alo : mQstereknek, Sebény Ferenc Pilinger József Nagy<br />

La108 II. törzsörmestereknek;<br />

a VI. számú csendörkerütetben: Tarcsa.i Nánd o r ,<br />

Horváth József f., Hilaecz János Miszlrti István Vincze<br />

JánoB, Dées , stván, Fábos Mihály, Katona' László,<br />

Kprozat Batnt, Kumi József, Bognár Ernő l., Geler.<br />

cser Pal, Horvath László 1., Szőke István, Vida Istváll,<br />

N gy Venel, Györgydeák J óVJe/, V ámos J óue!, Nagy<br />

Peter, Novak István, járá"örnFRterekllck Kau8z Győz0,<br />

!!uday Mihály, Molnár Balázs, Kovác; Józse! törzs'<br />

orme::!terckn k, Deák István. Gábriel Déne., Haidtinák<br />

F,erenc. Told Ferenc, Galló István, Csáder Ferenc l. osz'<br />

talyú ormesterelmek Markó Sándor PandAtr S ánd or ,<br />

Kut . K"<br />

. as aroly, Stranczli Lajos Z8iga Ferenc FenyvM<br />

'<br />

lJfthály, Bükfa József. Kálmán Józse/ 1., Patk Dániel,<br />

.<br />

Pap Mkl6s, Kerc,smár Gergely 2. osztályú örmeRterck"<br />

,<br />

,<br />

'<br />

l<br />

I<br />

nek, Szakonyi József, Vendég Antal, C8igai József, Jakab<br />

Mihály Il., Vigh JÓz.sef, Bors Mihály, SilJŐCZ Ferenc<br />

Kovács Sándor 111., Németh Antal, Boros Ferenc Imr;<br />

Gábor, Gaál Károly, Kneisz Rafael, Kardos Ferenc<br />

Gyannathy Elek, Sáfár J óz.sef, Szabados József Almási<br />

Bándor, Berki János, Koller József, 'l'öreke; László<br />

Lits Ferenc, Pilinger Jáno.s, K1tlcsár Ferenc, Kajdi<br />

J óuef, Ferenczy 18tván, Tóth György II., Herczeg Imre<br />

Biró Pál, Lenti József 1., Varga Ágoston, Bakon Ferenc '<br />

H,orváth Sándor, IV. Kocsis István, Nagy József 1.:<br />

Abrahám Damó, Hurnilc András, Gyalókwi Bálint Szabó<br />

Lajos III., Vm'ga István VI., 8zajcsán József, Laki<br />

J6:se!, Kövi László, Horváth István X!., Molnár Tivadar,<br />

Mandl .József, Imre Ferenc, Nikolin Márk , Gere István ,<br />

Szekeres Vendel, Zadrcwecz Pál, Horváth Józse! X.,<br />

Tuboly János, Izsák Farkas, Heiszte1' István, Pujcsek<br />

Bándor, V ödrös István, N agy István 1., Hm'v(ah György<br />

Ill., Osászár Mihály, 87.ikBzai János, Csóka István,<br />

Szücs Ferenc, Tendli István alörmestercknek, Horváth<br />

Ferenr X., Geige1' Józse!, S08tarecz János 2. osztályú<br />

örmestr re knt' k ;<br />

a VII. szám ú m;endörlwrü1oi ben: Ádám Józs ef,<br />

Debreczeni József, Albert János, Szélcel y László, Virág<br />

András, Paál András, Tompa Ferenc járásörmestereknek,<br />

Demeter Sándor, Imecs Márto7t, Gyurka János, Horváth<br />

István II., Jakó Lajos törz,önuestereknek, Pap Győző,<br />

Gergely Lukács, Sütő János T., Péter József 1., Gecse Imre,<br />

Szabó Ignác, Kis8 János Il., Rácz István, BilZes Ján os,<br />

Tőkés Mihály 1. osztályú örmcr-;tcl'l knel., Boldog József,<br />

zab6 Lajos, H alásZr István, Bi/ai 111 ózes, 2. osztályú<br />

orm('tere lmck, Barna J áno8, Schap2Jert Oszkár, Ladó<br />

Eek, ,!,cmás 8ániJ.o1·, Jl:[arkulecz Sándor, Pópa. János,<br />

J nos Albert, Sziics Lás?ló, Fo7csán János, Andrálii<br />

Laszló ; Károlyi György, Zomonitia Mihály, Mikola<br />

ndras, Bereczlci Dávid, Nagy Dániel, Kocsis Keresz·<br />

telv, Petka Gusztáv, Bartha Ferenc, lJla.rkaly Antal,<br />

. luts György, Küsmödi Péter alörmestereknek, Bakó<br />

Sr.non csondörnc I, .<br />

,<br />

a VIII. számú cl:icndörkcrületbc'l1: Ádám Miklós,<br />

18*


276<br />

Balogh IsI.vón, Durkó Gábor, Eszényi Lctjos, Ko/án<br />

Ferenc, Lang Lajos, Lahó István, !Jándi Józsel, Sánd


278<br />

a koronás vas érdemkereszt a vitézségi érem szalagjáu:<br />

az I. szám ú esendőrkerületben : Báthori János<br />

Csiszé1' Albert, Cziklédi bnre, Ötvös Gábo1', Komján János '<br />

Csegezi Kálmán, Kósa Joachim) Illyés Ferenc, Szőt;<br />

Dénes, Jakabos Pál 1. osztályú őrmestereknek, Jurás<br />

József, Antal Péter, Kornea Zakariás 2. osztályú Öl'.<br />

mestereknek, Sertőző András, Orbok Gábor, Török 1st.<br />

ván, Pipás Ignác, Hellenbarth János, Gráma György,<br />

Kintea Gábor alőrmestereImek;<br />

a II. szám ú esendőrkel'ület ben: Atyánszky Mihály,<br />

Engel lWihály, Sekön Henrik, Dénes József, Gartner<br />

Jlihály, Fa?'kas Péte?', Péter Zsigmond L osztályú ör.<br />

mesternek, D. Nagy József, Báthory Ján08 jád,sör.<br />

mebtereknek, Nagy József 2. osztályú őrmesternck,<br />

Kleit8 Arzén, Gavmn Arzén, Milcsics Péter, Wetternek<br />

Rudolt, Hollósi Arzén, Szabó Jeremiás, Mohai Sándor,<br />

Branti János, Domokos Mihály, Bartólc Dániel alőr.<br />

mestereknek ;<br />

a III. f'zámú esenclőrkerületbul: Forró Sándcr<br />

.i árásőrmest erne k, Guttmann Albert t ö rzs őrmesterne k,<br />

Bruder József, Mariska György, Piriczlcí Dénes, Szent·<br />

(Jiförgyi Albert, Gerenda G1Jula, Majlinger Ferenc l. osz·<br />

Lalyú őrmestereknek, Körmendi Károly, lJIucZ"ák László,<br />

!11udura GyMgy 2. osztályú őrmesterelmek, GlJörgy<br />

József, Tóth Antal, Lósert7 lm?'e Novák Simon Mohai<br />

Sándor, Császár István, Fiilöp lstán 11., Kis8 Jrinos1V"<br />

Kiss Józse! 111., Benes Gyula. Kurtucz György, Mayer<br />

.111ihály, .M ezei Gyula, Matm : ácz Menyhért, Gyergyák<br />

György, Gajdos V. András Piová1'csi Ágoston, Vass<br />

Sándor, Fülöp István 1., Provodovszki Márton, Va1'ga<br />

Amb us, Csomor Alaj08, Négyesi Lajos, Zombori 18tvn,<br />

Szakall Barnabás) Kotolák András, Farkas Pál alor·<br />

mestere klle 11- ;<br />

a IV. szám ú e:,endőrkerületben { Kozma Sándor,<br />

Bret.án László, llyés Mihály, Hübel Pál, Bobula péter,<br />

!!ohcs Lajos járásőrmestereknek) Lengyel István törzP'<br />

ormesternek, Dobcty Sámuel, Hugyecz János, Seres Ger·<br />

g.ly", Tóth Károly, Csiszár Miklós, Pásztor János, Je8zenszk<br />

Odön, Kis László, K08zován Hugó, Reisenbüchler Ede,<br />

I<br />

27)<br />

1 ' l t'l '<br />

" -t knek Csik Ferenc, M attSZ ormes e rc )<br />

t a y, e est<br />

, .<br />

Mihály, Borogyi György, Nya LaJOS, V' h J' ano 8 1 ,<br />

.<br />

H ' t l. Józse! 1 V., Gyimótht Pal, Trat8ztct<br />

Sandor ,<br />

orva/<br />

2 os:!;tályú őrmef-tereknek, D'l J nG' B<br />

. e CZeg<br />

,<br />

eno Y01 ' gy, erger<br />

S 'b a k Jó<br />

' amue , l , Varga Elemér " Ma1e1' a or, . 1 a sa zse ,<br />

F , h' J' V P t<br />

. l atCZ , János , Lőrincz Lajos, Ardan Mt ano8, . e e<br />

. k' L' l' K ' 1<br />

Gl' tga Ja'nos , N agy Sándor 1. ' K ucztlc<br />

József, Szabó Fe?'enc 1., Cseh Jozsel, , .<br />

aw, asz 01<br />

F I arago ' J ' OZ8e t<br />

KOJiczky János, Kovács János, Doro stv a ) h' ) 1 'l<br />

' oz<br />

Bálint ,Varga János l I 1 . , Omcz o Ctz O'<br />

V<br />

a lörmestere kne k ;<br />

az . <br />

M<br />

"<br />

.<br />

B<br />

-k'<br />

oSc80<br />

mre<br />

l p' :<br />

t<br />

V za' mu' csenclőrkcrülctben: Baratk Istvan<br />

, /I<br />

"' '''rmesternek Gyu1"acska István 2. osztalyu 01'-<br />

jaraso , , ,<br />

N 'k L .<br />

llesternek, Mikuska Ján08, Polgar Jan '} s, OV , a a ! os;<br />

Bertalan Sándor, Karabin János, Kova1' Donat, Knsc <br />

Mihály Kele János alőrmesterelmel,;<br />

a vr' f>zámú esendőrkerületben : Flerke Jozsef. Hor­<br />

váth József Il., Bognár Jakab jársőrmest : rek:lek,<br />

Demetrovics István, N émeth Mihál ,1., Nemet Istvan XIV ; ,<br />

,-,za o IS . , '<br />

CI b' Jo'z'ef IV l osztályú ormestereknek, Bodas<br />

,<br />

T J' 1<br />

Lajo8, Hajdu Gyula, Spitznagel János, Ba mt anos 'i<br />

Országh József Sándor Lajos, Simon Imre, Pados A -n: ta<br />

József Lakics ' József Csöngető Lajos, Fonyadt La1os,<br />

Embe; József, Szabó l;tvány., a<br />

őrmest<br />

<br />

reli{ <br />

.<br />

, Elek<br />

a VII. szám ú ecDdorkeruJet ben. . .t a y<br />

" '"<br />

larasormes erne , "<br />

t k Er'nst Ferenc Part tn lYhhaly, Gagy<br />

1 l<br />

erenc, 01 as e a, ' l ' 2 tályú<br />

F B 'd' B'l Fülöp Józse! Jozsa 1nre . ORZ'<br />

t á lyú őrmestereknek, Halmágyi 'l amas . . ' oS cheán<br />

örmesterm.k, Antal János JI., Wonn ,' Gyorgy,<br />

Ambrus, Filip Miklós, Sándor Lonnc, Kuhgovsz Y<br />

Jáno8 Bernát Salamon alőrmestereknek ;<br />

a VIII. számú esendőrkerüleibcn<br />

.<br />

. k<br />

1 i<br />

ú: Barha Mó,<br />

Eszik M 1-hály, Galambosi Péter, K tSS Istvan<br />

t<br />

Sándor , Molnár György ..<br />

SztlagY1' ozse . '<br />

mestere knel< Borcsok bnre . osz<br />

.<br />

. '<br />

' 'lLu;s our<br />

" . J' f l osz a yu -<br />

2 tál yú őrmesternf:' {,<br />

Borbély Ká1'ly Biró Antal, Darabánt Jáno ,<br />

oue!, 19 nat h lh arton, oCSt<br />

l<br />

g<br />

J h' sz<br />

U<br />

A<br />

a<br />

t l<br />

J' " . r ' K ' k András Kertesz 11 a ,<br />

Molnár János lYIihalik János, Szabó Istvan . . , za<br />

Ferenc Zöld ' ,<br />

Sándo?' lörme8tel'elul('h:;<br />

, , l S kony


!1,z országos csendőriskolánál : H erliciika J akab járá.<br />

úI'IDesternek ;<br />

a vas érdemkereszt a vitézségi érem szaIagján:<br />

Papp Moldován György csendőrökne k a IV. 8zámú<br />

c,':!ndörkerületben ;<br />

a ellenség előtt tanusított vitéz magatartásuk eli8meréseül :<br />

a bronz vitézségi érem ujólag:<br />

Barna Imre alörmesternek a VIII., Grosz Károly,<br />

é- Posztó8 Ferenc alőrmesternek a II. s zámú esendől'.<br />

ke rület ben ;<br />

a bronz vitézségi érem :<br />

z I. szám ú esendőrkerületben : Barta Miklós, Botli<br />

Marton, G. Biró István, Didek László 2. osztályú őr.<br />

mestereklle k, Kastal Péter, Sipos Lajos, Hajdu Lajos,<br />

Agócs József, Kazán Párfen, Simó János alőrmp::s tere kne k ;<br />

a II. szám ú csendörkerületben : Hollósi Á?'zen, fflérci<br />

Ferenc, Darabos Péter, Klusóczki Imre Vas8 Lajos n,<br />

Szalma Mihály, Zöld Sámuel, Székely' József, Tóth K.<br />

Lajos, Sip08 Ferenc, Kramer Miklós alörmestereknek;<br />

a III. számú esendőrkerületbcn : Fábián János,<br />

M.é8záro8 István 1., Ováry Lajo8 1. osztályú őrmeste .<br />

röknek, Nagy Károly, Miklósi György, Najorcsák Jáno8<br />

2 .<br />

. osztályú örmeAterekne k, Kis8 Józse! 111., Varga<br />

ZS/{fmond, Konkoly Béla, Ki,98 János IV., Horváth Sán.<br />

dm- V., Szabó Géza György 111. Böcsök Sándor, Gajdo8<br />

V. András alőrmesterekne k . '<br />

" a IV. 8zámú esendörkerültben : Imre Józse! járás.<br />

ormesternek, Sopa Péter Sztán Péter 1 Jene. Gusztáv<br />

alőrmestereknek .<br />

,<br />

'<br />

az V. számú csendőrkerületben . Piczkó Gergely,<br />

ó.h Gábor 1;. 2 o8ztályú őrmest.erekek, Osidei Jánod,<br />

Grunauer Péter, Har8ányi Antal, Dorotomcs JánolJ,<br />

. ,<br />

281<br />

Ferenczi Károly, Kálmán Vendel, Németh Józse! alőr­<br />

ruestereknek ;<br />

a VI. számú csendörkerületben : 8ch1eider Gspár<br />

járásőrmesternek, . l!rom<br />

B l r Antal,<br />

orvth<br />

dám,<br />

Pecsics Antal Ozrnan a nt, HaBzon<br />

s tvan,<br />

8ze<br />

k.eres<br />

Vendel <strong>Magyar</strong> Ferenc, ]Jiatics János, Mesteri István,<br />

Tuba 'Ferenc Pozvai Ferenc, Bánfi Gyula, Molnár<br />

János Ill. jakab Mihály l., Pethő Lajos, lrlikheller<br />

Lajos, RaJala Béla" F !nyadt Lajos, , V ödös _ I stván,<br />

Pál!i György Kövi Laszlo, ; Berdalovc.:J , Pal alormcl'vt: . re kne<br />

k J ó Sáor, Zeleczén János csendőröknek ;<br />

a VII. szám ú csendőrkerület hen : Szatmári Dániel,<br />

Mózes Albert, Kis Boldizsár, Miklós Dé es" Tordai<br />

Sámuel, Izér János, Sárig Antal, Fodor Laszo 2. osz ·<br />

tályú őrmestereknek, Simon János, Kalamar Antal,<br />

Galicza János l. os ztál yú őrmestere knek, Bartók FeJ : enc<br />

járásörmesternek, Kovacsics . I?énes" Tálilca Ján , os, 08ko&<br />

Zsigmond, Szőcs György, Mhály Pe!er, Foszto B , en ! dek,<br />

Vaszi András, Dobri József, Petres Sa n, dor, 'fapp Peter I!.,<br />

Takács Mihály, Szőllősi Ferenc, Gha , Janos, _ Barbas,<br />

Domokos, Berszán Péter, Boga Laza?', Buta u J zset ..<br />

Szolga Lajo8 Adám Ferenc Kiss Albert 1,.1 Dezs o Janos.J<br />

László Pál, 'KoZcsár József, N agy Simon, , Biró János,<br />

Ambrus Péter, T6th László, Szőcs Nándor, S!eely Ferenc <br />

Geréd Dénes, Kopacz Ferenc, Gergely Ada, Ifo _ rod<br />

Ferenc VeresMihály alőrmestereknek, Muresan Gyorgy,<br />

Kelemn Pál, Acs Sándor vezetőkne k, Pop I?emetr,<br />

Iga György, Szántó János, Liecseszk Sim o '!' " Péter I I s: vn,<br />

Jakab Károly, Opra Fe1'e1w, Bodor Jozsef esel1dorok­<br />

nek ;<br />

a VIII. számú csendőrkcl'ületben : Adóa .Tósef,<br />

Barna Imre Dudás Ándrás Dósa Jáno"", Mag Gyorgy,<br />

Nagy Feren Oláh András 'Petró János, Papp Gergely,<br />

, ,<br />

Pal,aki András, Radnyánczu János, Tunyog oe ?<br />

• J ' I<br />

Tóth János 1., alőrmestereknek, Tóth Vendel 2. os talyu<br />

ö r mesterne k; Tombácz János vezetőnek ; Bere Twadar<br />

Somogyi Pál esendőrőknek ;


282<br />

(I cÖTöskere8zt körül szerzett érdemekért ,<br />

a hadiékitményes ezüst díszérem :<br />

az I, zám II ci'c udőrkcrületbeu : Krecza Lás w<br />

H orváth J ózse;, Gombás Dániel, l.'örök Imre Cs:k ' ·<br />

J, Antal, P01'1mba József, Kibédi Sándor járás&meste<br />

re ne k ! rnbrus , J ó :; sef törzsőrmesterne k, Sütő J óz s e!, <br />

Batkon Janos, Os:,;zer AlbeTt I. osztályú őrmestereknek '<br />

a II, számú csendőrkerületben : Salze1' Adolj' Báth· <br />

J '<br />

. " "<br />

' 071<br />

" anos ]al'asormestere kne k, Farkas Péte1' ]. osztá1)'Íl<br />

ormesterne k;<br />

. , a, V, számú csendörke rületben : Sztaviczky Józse!<br />

]rsorest ,<br />

l'l1ek, HOl'ovitz Sámuel, Pál/y Imre, Babér<br />

Gy ?w, torzsormestereknek, Török .J..\Tyegre Béla, Csik<br />

Mklos, Osorba János 1. osztályu örmester('knek '<br />

yII. szá:nú c:;e dörkerületben : Bujdos/ hnre<br />

Re1kQ J ozse! Sposs Ka1'oly, Szalinka Pál, járásől'meste·<br />

;<br />

rekne k, MaTton István törzsörmesternek Nagy Józ8e!<br />

,<br />

1. ol'ztályú ől'lllusterne k ;<br />

a hadiékítményes broll z díszérem :<br />

t ,z I'"számú cbenclőrkerület ben : Pap János 1. 1. (1F'<br />

a , yú ormesternek, Iszlai Lajos, J akó J ózsef Szttpár<br />

Twad r, Dobos István, Gál János II, SÍ1ó Józse !<br />

'<br />

-J, " osztalyú ormes " t erc k ne k Pásztor FeTenc alőrmesteJ'l'ck' '<br />

a II<br />

, , '<br />

" , "<br />

' szamu csendőrkerületben : Fillmann Lajos<br />

Jal'asol'meserek, G1bík György alőrmef'terne k ;<br />

M JV, s z m u cllel;clörkerületben : Papp Dániel. Csépe<br />

H<br />

t ly, P , ntye Janos, Hoó Ferenc, Sztupár György,<br />

,; estere lmek, Kémi Károly Mári János Barczál1<br />

" erczeg Karoly, Gazsi József, K U1'UCZ István 2, osztályú<br />

"<br />

eter, Papp János I. , H egyi józsef Székely Iándor al·<br />

cz:nestereknek,<br />

Sztojk( Ferenc ve zetőne ], Sz<br />

l<br />

tan k ll<br />

asz 6, Butuz( Józse! csendőrőkne k '<br />

az V "<br />

)<br />

Ot.. ·4- al ' "<br />

. "<br />

Fzam u cf;endőrkerület ben : Nemecz Ágoston<br />

-, "z,< .yn 0i'l11r ,trl nek ,<br />

,<br />

'<br />

'<br />

'<br />

283<br />

a VI. számú csendőrkerületben : Horváth József II,<br />

járásőrmesternek" Kakas " László, Gyarmathy Elek, Pápai<br />

József, Fischer Karoly alormestereknek ;<br />

a VIII. számú csendörkerületben : Antal Bertalan ,<br />

Bude Pásk, Grá/el István, Kontra Sándor, Kocsis Sándor,<br />

Kállai Ferenc, Szöllősi József, Szabó László, Saliga<br />

István, Timár Lajos, Tóth István, VaTga János, Végvári<br />

János alőrmesterelrne k, Kulcsár János, lYl iz,sei Pál,<br />

Márton József, Berényi Tivadar, Vesza Józset, Varga<br />

Miklós, Vincze Béla 2, osztályú őrmesterekne k, lYIé­<br />

száros György vezetőne.k, Papp István Simon, Szalattyán<br />

János cRenclőröknek ;<br />

a német harcos érdem érem :<br />

Rudeu János 1. osztályú őrmesternek, Sipos Ferenc<br />

alőrmesterne k a II" Kosinszky Kristóf 1. osztályú<br />

örmesterne k a VI" Szigeti Bálint alőrmesternek az<br />

V" Zsitek Fe1'enc 2, osztályú őrmest ernek, Schneider<br />

Gáspár járásőrmesternek, Joó Nándor alörmesternek ;<br />

a német vörös sasrend érme:<br />

SándoT János 1., Ose1'nesz7cu János, Kacsó Imre,<br />

Be1'kó Má1'ton, Fancsali Árpád Sándo1' alÖrmestereknek<br />

a II" Küzma György alőrmcstel'e kne k a IV" Kálóczi<br />

G YÖ1'gy, Sáfár József, IzeT István, Jugovics Fe1'enc al­<br />

örmestereknek a VI., Kocsis János Nyilánszki István,<br />

Nemes Ferenc, Szabó István, Siumandnu PáL alőrme::;te­<br />

re knc k a VIII, szám ú cscndőrkcrületbe D , ;<br />

a bolgár kir. katonai érdemrend 6. osztálya :<br />

j}I ajercsik István árásörmesternek, Bandura József<br />

S Z, vós László 2. osztályú őrmestere kne k, Valkó József<br />

alOl'mesternek a IV, számú csendörkel'ületbcn,


a bolgár királyi Szent-Sándor rend 6. osztQlya :<br />

Gadány László 2. ülSztályú őrmesteme k a IV ' ,<br />

Ci'e'.l ür eru et ell ;<br />

d" k "1 b<br />

a bolgár királyi koronás bl'onzérem :<br />

• Andrási István, 1Y.lályi<br />

,<br />

. szamu<br />

.Márto n, K U8ne'r 8ándol' al.<br />

ürmestereknek, Nobk Jozsef 2. üszt.ályú örmeatel'llek<br />

Frank József, Dócs János, Horváth Lajos János csend " "k:<br />

n k IV " d" 'k<br />

e a . szamu csen ül' 'erületben .<br />

a bajor kir. Szent-MiháJy érdemrend ezüstérme:<br />

,<br />

üro<br />

Bükfa Jó el, Nagy Sándor 1. 2. ol:iztályú őrmeste'<br />

reknek, Pest István eel1 dőrnek a VI "Zml'l os d"·<br />

k eru'l e· tb en .<br />

, . en Ol,<br />

1.85<br />

t<br />

",<br />

HOSEINKIl<br />

Pápai Ferenc, r. számú csendőrkerületbeli 2. osztályú<br />

őrmester, 1916. évi szeptember IO·én a Mielnieától<br />

keletre lefolyt ütközetben hősi halált halt .<br />

Molnár Sándor, r. számú csendőrkerületbeli aI-ör·<br />

mester, a Müha és Puszta celinai ütközetben kapott<br />

se besülése következtében hősi halált halt.<br />

Földvárí Hírótus, r. számú csendőrkerületbeli 1. osz·<br />

tályú őrmester, a ha rctéren szerzett betegségében<br />

elhalt,<br />

Kapus József, r. számú csendőrkerületbeli , 2. osztályú<br />

őrmester a Do. berdón vívütt ütközete kben hóei ha lr)+<br />

halt.<br />

Gyarmati József, II. szim ú csendőrkerület.beli csendőr,<br />

a románü k ellen viVütt ütközetben, 1916. évi nü vember<br />

5-én hősi halált halt.<br />

Lakos Lajos, II. szám ú csendőrkerületbeli alőrmeste <br />

a rümán harctéren ka pütt sebes ülése következtében ,<br />

1916 üktóber 28·án hősi halált halt.<br />

Gerha1'dt Ferenc, II. számú csendőrkerületbeli csendőr,<br />

a rümán harctéren kapütt sebesülél"e következtében ,<br />

19] 6 no vember 5-én hősi halált halt.<br />

Kovács Já nos V f., V. számú csendörkerülctbeli<br />

csendőr, az északi ha.rctéren ka pütt IŐfebe követlH>7.<br />

tébcn hősi halált. halt . .<br />

"


Bognár Izidor, V ; szám ú .? s ? ndőrkerül t beli 2. osztályú<br />

őrmester, a roman betores alkalma val szenvedett<br />

súlyos sérülése következtében meghalt.<br />

Balázs András, V. szám ú c3endőrkerületbeli csendőr<br />

az északi harctéren hősi halált halt.<br />

Szalai Vince, VI. szám ú csendőrkerületbeli csendőr<br />

a Tulia magasla ton a románokkal vívott ütközetbe<br />

1916 október 4-én hősi halált halt.<br />

Horváth György, VI. számú csendőrkerületbeli csendőr ,<br />

Albániában szerzett betegségében 1916 szeptember<br />

4-én meghalt.<br />

Kárpáti József 1., VI. szám ú csendőrkerületbeli<br />

2. osztályú őrmester, a gyergyóalfalui Maroshfdnál<br />

a románokkal vívott ütközetben, 1916 november 15.én<br />

hő:;i halált halt.<br />

Takács Ferenc 1., VI. számú csendőrkerületbeli al.<br />

őrmester, Sósmezőnél a románokkal vívott ütközetben,<br />

1916 október 2-án hősi halált halt.<br />

Kiss János I V., VI. számú csendől'kerületbeli al.<br />

őrmester, Boc1zaváml1ál a románokkal vívott ütkö.<br />

zetben , 1916 augu"ztus 28-án hősi halált halt.<br />

Vitéz Ferenc alőrmester, a VI. Rzám ú csendőrkerü·<br />

Jetnél, Herpánál a románokkal vívott üt közetben"<br />

1916 október hfl- vában hő.,i halált halt .<br />

Rózsás János, VI. számú c"endőrkerületbeli alőr·<br />

mester, a <strong>Magyar</strong>ostetőn lefolyt ütközetben 1916 ok·<br />

tóber 12-én hősi halált halt.<br />

Osz kai Gábor, VI. zám ú csendőrkerüJetbeli alőr·<br />

mester, Pusztacplinánál a románokkal vívott. ütköz e!·<br />

ben 1916 október 2-án hősi halált halt.<br />

Szőcs János, VII. szám ú cendőrkerületbeJi vezető,<br />

haslövésböl származó sebesülése folytán 1916 november<br />

6-án hősi halált halt .<br />

Szabó Miklós, VII. szám ú csendőrkerületbeli csendőr,<br />

<strong>Magyar</strong>ostetőn a románokkal vívott harcokban, 1916<br />

-október ll·én hősi halált halt.<br />

Steinbach Géza, VII. szám ú cendörkerületbeli alőr·<br />

mester, Hersánál a románokkal vívott ütközetben 1916<br />

október 18-án hősi halált halt.<br />

'<br />

I re Gergely, VII. szám ú c3endőrkerületbcli alőr·<br />

nt t r a romfÍ,n harctéren SZ0rzett sebesülése követ.<br />

Illet> e ,<br />

J. tében hői halált halt.<br />

'C<br />

Szitás And1'ás, VII. számú csendőrkerületbeli alőr.<br />

t r Sósmezőnél a románokkal vívott Illes e ,<br />

harcokban,<br />

, ,, . h l 'lt h It<br />

1916 október 15-en hOSI a a a .<br />

K08zta József, VII. szám ú cendőrkerületb8li alőr·<br />

ru R .. tie r , Sómezőnél a románokkal vívott harcokban,<br />

:,<br />

.J , II • ,<br />

1916 október 1S·an ho SI halaIt halt.<br />

Varga Dávid, VII. szám ú c3endőrkerületbe :ezet,<br />

az oroszokkal vívott harcokban ka pott haslove:>e ko·<br />

vetkeztében hő3i ha.lált halt.<br />

..<br />

.<br />

. . .<br />

Pál János, VII.- számú csendorkerilletbeh csendor,<br />

SÓ3mezőnél a rominokkal .. . vívot harcokban kapott<br />

haslöévse következtében hOSI ala , lt halt.<br />

B' yász Ferenc VII. szamu c3endorkeruletbeh<br />

an ,<br />

l k l ' tt . . tk" tb<br />

vezető Garc.;;i nvölgyön a románo { a VlVO u oze en<br />

1916 u"usztus 28-án hősi halált halt.<br />

Borso József, VII. számú csendőrkerületbeli csendőr,<br />

a yajdakői örs kerületben a románokkal víyott harcoko<br />

ban hŐ3i halált hált.<br />

Albe1·t Antal VII. számú csendorkeruletbeh 2. osz·<br />

tályú őrmester ' a román harctéren . . hősi alált . hat. . .<br />

Katona János, VII. számÍ! c3endorkeruletbcll csend ? r <br />

Pusztacelinánál a románokkal vívott harcokban hO"1<br />

halált halt.<br />

Málnási Miklós, VII. számú csendörkerülee:i<br />

alőrmester, a románokkal vívott harcokban ha.slove"<br />

következtében hősi halált halt.<br />

Emléküket őrzi a bajtársi kegyelet !<br />

Közbiztonsági szolgála.t teUesitése közben elhalta.k :<br />

M" M'h'l II számú caendőrkerületbeli 2. osz·<br />

eszaros a y, .<br />

..<br />

..<br />

. .<br />

,<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

, .<br />

T 'ból<br />

tályú őrmester egy katonaszöke vény elfogsa ce Ja<br />

,<br />

t l áll ' on a katona-<br />

újsopot község határában tartot es as )


288<br />

szökevény altal l917 j uli us 5-én va dászfegyvPIrr<br />

agyonlövetett ..<br />

Somogyi Sán,dor, II. szám ú csendőrkerületbeli-csendür<br />

mint a brzezányi kordonparancsnokság tábori csendör<br />

1917 augusztus 9-én Ísme-TetIen tettes által agyon.<br />

lövetett.<br />

Fazekas Sándor, IL swmú csendőrkerületbeli alőr.<br />

mester, 1916 november ll-én egy ismeretlen katona.<br />

szökevény által annak üldözése közben agyonlövetett.<br />

Kéray Ferenc és Nisztor Miklós IV. számú cselldór.<br />

kerületbeli csendőrök, 1916 november H-én a szerbiai<br />

megszállott területen Gernielevice községben egy 20 tag.<br />

ból álló komitác!>ibanda által megtámadtatta k és meg.<br />

gyilkoltattak. A község határában elásott holttest ük<br />

később az olej kovci csendőrlaktanyánál temettettek el.<br />

Gábor T1'vadar, V. számú csendőrkerületbeli alór.<br />

mester, a szerbiai megszállott területen Bra nkovin6ban<br />

egy gonoszte vő álta·l orozva agyonlövetett.<br />

Bedő Ferenc, V. számú csendőrkerületbeli - csendőr,<br />

szolgálati utazás alkalmával a herceghalmi vasuti sze· !<br />

rencsétlenségnél szenvedett sérüléseibe belehalt.<br />

Bárófi István, V. szám ú C


290<br />

B ' eU d 2 t'l ' " t<br />

iro Oön or . osz a yu or mes er . . . . . . . . . . . 20 K<br />

Sándor Ferenc 2. osztályú őrmester . . . . . . . . . 20 I<br />

Eiskr István fl lőrmester . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 20 I<br />

Ö"s7,e sen . . . ..<br />

A IV. számú csendörkerűletnél :<br />

Ábrahám Mihály alörmester ............... .<br />

Kovács Sándor alőrmester ................ .<br />

Motyo vszki Sándor alőrmester ............. .<br />

Németh Mihály II., 2. osztályú őrmester . . . .<br />

Roszina László 1. osztályú őrmester ....... .<br />

Lázá.r László alörmester . .................. .<br />

kari Sándor aIörmester .................. .<br />

Ö6szesen .... .<br />

Az V. Bzámú csendórkerületnél :<br />

Páros Károly alőrmester .................. .<br />

Stilla Jaroszláv 2. osztályú őrmef'ter ...... .<br />

Szalai Károly I., 1. osztályú őrmester ..... .<br />

e zso a ormes er ................. .<br />

Ném th Re ff l " t<br />

Ková.cs János IV., alörmester ............ .<br />

Kubránszky Mihály alőrmester ............ .<br />

Minka Péter alőrmester ... ................ .<br />

Katona Lá l' . , , "<br />

Összesen . . . . .<br />

A V 1. számú csendőrTcerületnél :<br />

sz o J arasormester ............. .<br />

Biró Imre 1. osztályú őrmester ........... .<br />

Cziglár Mátyás 2. osztályú őrmester . .... ... .<br />

Bangó Fereno 2. osztályú őrmester ........ .<br />

Szalay István alőrmester ................. .<br />

Császár János alörmester ................ . .<br />

Ruber Mihá.ly alörmester . ............... .. .<br />

Fo ki Ist vá:l 2. osztályú őrmester •<br />

. . . . . . . . .<br />

Ö'l8ZeSeU •<br />

----=....:..<br />

200 K<br />

• •<br />

.<br />

• .<br />

40 K<br />

30 I<br />

30 I<br />

20 I<br />

20 I<br />

20 I<br />

20 ,<br />

180 K<br />

40 K I<br />

30 I \<br />

30 I<br />

20 I<br />

20 «<br />

20 t<br />

20 I<br />

180 K<br />

40 IC<br />

30 I<br />

30 «<br />

20 G<br />

20 G<br />

20 I<br />

20 I<br />

20<br />

I I<br />

-<br />

200 IC I<br />

2! H<br />

A. V l I. számú csendórke1'ület nél :<br />

Tőkés Mihály 1. osztályú őrmester .<br />

Lukács Ferenc 2. osztályú örmester .<br />

. . . .. . . . 40 K<br />

. . . . . . . 20 «<br />

Kasléder János 2. osztályú őrmester ....... 30 «<br />

. . . . . . . . 20 «<br />

Farkas Ádám alőrmester . . . . . . . . . .<br />

Dá vid Péter osendőr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 «<br />

Demény Gás pár 2. osztályú őrmest.er . . . . . . . . 20 «<br />

Csáki Lőrinc 1. osztályú őrmester . . . . . . . . . . . 20 «<br />

Bende Mihály alőrmester . . . . . . . . . . .. . . . . . . 20 «<br />

Orbán János alőrmester . . . .. . . ... . . . . . . . . . 20 «<br />

-- ---<br />

Összesen ..... 220 K<br />

A V Ill. szá'm'/Á. csendórkerületnél :<br />

Szilágyi György alőrmester ................ .<br />

Sági László alőrmester • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Bihari György alőrmester ................. .<br />

Bukva János alőrmester .................. .<br />

Dóra Béla alőrmester .................... .<br />

Cseh József alőrmester ................... .<br />

ÖsszeRen .... .<br />

Mindössze . .. . .<br />

40 K<br />

30 «<br />

30 «<br />

20 «<br />

20 «<br />

20 (,<br />

160 K<br />

1500 K<br />

b) A Török Ferenc-féle csendőrségi jutalmazási: alapit­<br />

ványb61 jutalomban részesültek:<br />

Az 1. 8zámú csendörkerületnél :<br />

Incze András alőrmester .................. -<br />

Gergely Gyula alörmester ................. .<br />

Gál Ferenc alörmester .................... .<br />

Kádár Ferenc alörmester ................. .<br />

Simó Péter alőrmester . . . . _ . . . .. . . . . . . . . . . .<br />

Kránga István .<br />

alörmester ................<br />

Sándor János III., alőrmester _<br />

Király Lá ' lö . , . . . . . . . . . . .<br />

zar a rmester ......... - . . .. . . . . .<br />

Össze,e 11 • • • • •<br />

50K<br />

30 «<br />

40 «<br />

40 «<br />

30 ('<br />

30 «<br />

30 I(<br />

30 «<br />

280 K<br />

1!l*


A ll. számú csendörkerületnél "<br />

Or bán Pál :.llörmester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

KfcC án Andi'ás alőrmester . .. . .. . . . . . . . . . . .<br />

Tóth Lajos II., 2. osztályú őrmester . .. . . . . .<br />

Szcmerédi Pál alőrmester . . . . . . . .. . . . . . . .. . .<br />

)I


294<br />

Á V 11. 8zámú csendch'keriilettuEl :<br />

Riklik Sándor VI. kerületbeli alőrmester . ....<br />

Brllovits Kálmán VI. kerületbeli alőrmesier .<br />

Pápai József VI. kerületbeli alőrmester . .... .<br />

Czifra István 2. osztályú őrmester ......... .<br />

Kántor Péter VI. kerületbeli al őrmeste . . .<br />

.<br />

. . .<br />

Schiller Gáspár alőrmester ................ .<br />

Bálint L'lt ván alörmester .......... . ....... .<br />

Ve res Márton alőrmester .................. .<br />

Angi Sándor alőrmester ................... .<br />

Lukács János alőrmester .................. .<br />

Sza bó Bódog alőrmester . .................. .<br />

Összesen . ... .<br />

A - V 111. 8zámí csendörkerii.letnél :<br />

Papp Antal alőrmester .<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

..<br />

.<br />

.........<br />

.<br />

.<br />

.<br />

50<br />

50 1{<br />

50 (I<br />

50 (I<br />

40 (I<br />

40 (I<br />

40 (I<br />

40 (I<br />

40 «<br />

40 <br />

30 (I<br />

30 (I<br />

400 IC<br />

K<br />

. ] anka János alörmester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 (I<br />

T6th János 1., aIörmester . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 <br />

Dobor Pál 2. osztályú őrmester . .<br />

Kiss János 2. osztályú őrmester .<br />

Papp János alőrmester (nagyká1l6i ) .<br />

Vincze János alőrmester . . .<br />

.<br />

. . ..<br />

.<br />

.<br />

.<br />

. . . . . . . . . . 30 (I<br />

. . . . . . . . . . 30 (I<br />

.<br />

.<br />

...<br />

.....<br />

.<br />

.<br />

Papp János alörmester (borosjenői ) .. . . . . . . .<br />

..<br />

.<br />

.<br />

. 30<br />

30 (I<br />

(I<br />

30 (I<br />

Nyakó Imre alormester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 II<br />

---- --<br />

Összesen . . . . . 300 K<br />

Mindössze . .<br />

.<br />

. . 2890 K<br />

c) APanajott Sáudol-réle segélyezési alapból seJélybe n<br />

részesültek :<br />

Köpeczi .János nyug . őrmester .<br />

..<br />

.<br />

...<br />

. .<br />

Török Sándorné, örsvezető özvegye ........ .<br />

Bagol'i Imre nyug. csendőr ............... .<br />

Sohömtein Fri9-yesné, törzsőrmester özvegye<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

120 K<br />

80 u<br />

80 II<br />

60 (I<br />

1<br />

295<br />

Köpeczi Lajos nyug. őrmester ........ ..... .<br />

t:lzabadi Péter yug. cs n . ör .<br />

.<br />

. . .<br />

Takács J6zsefue, csendor oz vegye .<br />

So6s Ferenc nyug. örmeser . .<br />

. . .<br />

.<br />

...<br />

. .<br />

.<br />

.<br />

..<br />

..<br />

.<br />

.<br />

..<br />

. .<br />

.<br />

: . . . . . . . . . .<br />

.<br />


296<br />

Horváth Gyula törzsőrmester özvegye ..... .<br />

Szücs János volt csendőr ................. .<br />

Reider Lénárd nyug. őrmester .<br />

. . . . . . . . . . • .<br />

Jandrók Márk őrmester özvegye ........... .<br />

Pántlik Károly őrmester özvegye .......... .<br />

Si pos Gábor őrmester özvegye ............. .<br />

Balikó Sándor nyug. őrmester özvegye ..... .<br />

Kéry Sándor nyug. járásőrmester .......... .<br />

Hámos Miklós nyug. csendőr .............. .<br />

Hermann Pál címzetes őrmester özvegye<br />

Orosz György nyug. őrmester ............. .<br />

Kuchta Mátyás nyug. őrmester özvegye .... .<br />

Horváth Mihály nyug. járásőrmester özvegye<br />

Mindössze . ...... .<br />

100 K<br />

100 «(<br />

100 «(<br />

100 «(<br />

60 «(<br />

80 «(<br />

80 «(<br />

80 «(<br />

80 «(<br />

80 «(<br />

80 «(<br />

100 «(<br />

100 <br />

5010 K<br />

d) A dombrádi Nagy Gyula·féle alapitványból jutalomban<br />

részesült :<br />

Az 1. szúmú csendő1'keriiletnél :<br />

Or há n EIe k Jarasormes " ' " t er . ................ .<br />

A 11. számú csendőrTcerületnél :<br />

Pa p István 2. osztályú ől'mester . . . . . . . . . . .<br />

A 111. Bzámú csendőrkerületnél :<br />

Czigler László 2. osztályú őrmester . . . . . .. . . 45<br />

A IV. számú csendőrTcerületnél :<br />

45 K<br />

45 K<br />

K<br />

Lénárd Sándor járásőrmester . . . . . . . . . . . . . . . . - . 45 K<br />

27<br />

Az V. számú csendőrker ületnél :<br />

Baronits József 1. osztályú őrmester .. : . . . . .<br />

A V I. SZá'fJLÚ csendő1'keriUetnél :<br />

Tokaji János járásőrmester ............... .<br />

A V ll. számú csendő1'ke1'ületnél :<br />

. , ;<br />

Tompa Fereno Jarasormes er .............. .<br />

S ' F<br />

" t<br />

A V I ll. számú cBendő1'kefülelnél :<br />

. " "<br />

za bo erenc Jarasormes er ................ .<br />

t<br />

Mindössze .<br />

.<br />

. . ...<br />

45 K<br />

45 K<br />

45 K<br />

45 K<br />

360 K<br />

ej Az I. Ferencz József· féle csendőrségi alapitványból<br />

segélyeztettek :<br />

- - -<br />

!J A m. kir. belügyminiszter úr Ö Nagyméltóságától<br />

Szász Dé<br />

iutalomban, illetve segélyben részesültek :<br />

Az 1. Bzámú csendőrkefületnél :<br />

. " "<br />

nes Jarasormes t er ................ .<br />

Bordos F<br />

.<br />

" t<br />

, '<br />

erenc Jarasormes er .............. .<br />

Vajda Sándor 2. osztályú őrmester ........ .<br />

<strong>Magyar</strong>o .<br />

I " ' " t<br />

Sl IDre Jarasormes er ............ .<br />

Keresztes J ' f " ' " t<br />

. ozse Jarasormes er ............ .<br />

Szilveszter J6zsef 2. osztályú őrmc:;tcr . . . . . . .<br />

Dukát J6z f 2 t' l '<br />

t<br />

.<br />

Tamas ' Dén es a l" ormes t er • . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

"<br />

se . osz a yu ormes e r .........<br />

150 K<br />

200 «(<br />

200 «(<br />

300 «(<br />

200 \,<br />

150 <br />

150 <br />

150


298<br />

.A. Il. 8zámú csendö-rkerilletnél :<br />

.<br />

Pa p István 2. osztályú őrmester .......... .<br />

&a bó János csendőr .<br />

. . . .<br />

.<br />

. . .<br />

. . .<br />

. . . .<br />

A 111. 8zánú csendl3rkerületnél :<br />

. .<br />

. . .<br />

Pla ttmann Fe ren c főpat,kol6l1lest H ......... .<br />

A IV. számú csendörlerületnél :<br />

Ko váos Kálmán 2. osztályú őrmester ...... .<br />

A V I. 8zámú OJendőrker'ületnél :<br />

l\.árpátí Józse f l. oszt.ályú őrmester ....... .<br />

Dózsa Bálint 2. osztályú őrmester ......... .<br />

Vin


000<br />

'Iu ók Mózes csendőr .<br />

Se bestyén Balázs csendőr ................. .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •<br />

Gáspár János járásőrmester ............... .<br />

Sikes Lázár 2. osztályú őrmester • . . . . . . . . . . .<br />

Bándli József 2. osztályú őrmester ........ .<br />

Toncsa György alőrmester . ................ .<br />

Szakács József járásőrmester . .............. .<br />

Kenesi Gergely járásőrmester ............. .<br />

Birtalan István 2. osztályú őrmest'er . ...... .<br />

V


302<br />

IV. A magyar szent korona országaihoz tartozó csendőrség<br />

felügyelője által dicsérő okirattal Iáttattak el: .... .<br />

C:;endörségi szolgálati idej ük alatt tanusított buzgó<br />

é'l eredményes működés ükért :<br />

Az I, számú csendő,'kerűletnél ,'<br />

Bertalan Sándo,', Antal Károly, Puskás Sámuel, Kibédi<br />

Sándor, Komáromi Lőrinc és Szabó Mihály járásör­<br />

mesterek, Waller Károly és Lakatos István törzs .<br />

örmesterek, Osergő Balázs, Bakó Ká1'oly, Osergő bnre és<br />

ll! ester János l. osztályú örmesterek, Bedő Ferenc,<br />

Iszlaí Lajo8, Elekes J 6zsef és Osiszér Menyhért 2. osztályú<br />

őrIDestere k, Orbán János I, alőrmest.er,<br />

A II, számú csendőrkerűletnél :<br />

Úy a béke , mint a háború ideje alatt, a közbiztonsági<br />

szolgalat terén, valamint a katonai érde kek előmozdí­<br />

tásában kifejtett dicséretes és eredményes műkö­<br />

désükért :<br />

" zab6 István IV" Mészáros Károly, és Wéber Sándot<br />

larasőrmesterek, F6ri Ferenc 1. osztályú őrmester<br />

T ? do : án Z , akaríás, Villányi Imre, Perényi Zsigmond:<br />

Liyet .Ala1os, Székely Dénes, Varga Ferenc 1., Lovas<br />

Jan08 és Papp József II. 2. osztályú örmesterek.<br />

Galambos Gá , bor és Ezláni Domoko8 2. osztályú örmes­<br />

terek, Temesvarmegye területén az 1917. évben pusztí­<br />

tott árvízveszély alkalmával tanusított példás és ön­<br />

feláldozó működésükért ,<br />

A III, számú csendőrlceriiletnél :<br />

Pirkzki Dénes 1. osztályú őrmester hivatásszerű<br />

'<br />

kötelmeinek úgy békében, mint a mozg6sított&ág<br />

tar­<br />

tama alatt buzgó oda adással törMnt eredmén yes tel­<br />

j es ít é


Énekes József és Osáthi Lajos 2. oszt,ályú őrmesterek<br />

úgy a közbiztonsági szolgálatban, mint a háború tartam<br />

alatt a hadsereg érdekében kifejtett buzgó te vékeny.<br />

ségükért és alárendelt jeiknek helyes nevelése, ve zetése<br />

és példá,s magatartásukért.<br />

Az V. számú csendőrkerületnél :<br />

Kocsis János és Glédura Sándor 1. osztályú őrmesterek<br />

a háború alatt felhalmozódott munkálatoknak na,gy<br />

szorgalommal és szép eredménnyel való végzéseért.<br />

Balázs Pál, Varga István 1., Lamperth Lajos, Szitár<br />

András 1., Szlatki Erazmu.s és Végh Pál járásőrmesterek,<br />

Szediák Ferenc és Mészáros Gyula 1. 1. osztályú őrmeste .<br />

re k, Jáge1' István, Osémi Lajos, Tomor Gábor és Klimó<br />

András 2. osztályú őrmesterek, Zádori Míhály, Balga<br />

(Ezöllős) István és Kroslák j}Iiklós járásőrmesterek,<br />

Osbrba József 1. osztályú őrmester, a háború tarta ma<br />

alatt fáradhatatlan kitartással és ernyedetlen szorgalom.<br />

mal teljesített és szép sikereket felmutató szolgála­<br />

t.aikért.<br />

Lády Gyula járásőrmester és Komara Péter törzsőr.<br />

mester hosszas csendőrségi szolgálatuk alatt mindenkor<br />

tanusított buzgó és eredményes szolgálataikért.<br />

Paulik János és Kroslék Miklós járásőrmesterek, ka.<br />

tonaszöke vény kóborcigányokból alakult és 32 betörést<br />

elkövetett tolvajszövetkezet tagjainak kiderftése és el.<br />

fogatása körül kifejtett eredményes tevékenysé·<br />

gükért.<br />

Batár Antal 2. osztályú őrmester, 32 betöréses lopást<br />

elkövetett tolvajszövetkezet tagjainak kiderftese és el.<br />

fogása, valamint két gyujtogatás tetteseinek kinyomo .<br />

zása körül tanusított fáradhatatlan és szép eredménnyel<br />

végződött szolgálataiért.<br />

Kováca Sándor 1. 2. osztályú őrmester, mivel felhő.<br />

szakadás okozta árvízveszély al kalmával három em ber<br />

életét biztonságba helyezte.<br />

305<br />

A V 1. számú csendőrkerületnél :<br />

Nagy Vendel jál'ásőrmester, Heged'ÜB György II.<br />

2 oszt,ályú őrmester, Pandp,r Ferenc alörmester, egy rej­<br />

télyes gyilkossági esetnek hosszas, kitartó és céltudatosan<br />

vezetett nyomozás utáni kiderítéee és a tettes elfogatá.<br />

saer " t .<br />

' f<br />

2 t ' l ' " t h '<br />

t' t<br />

Vaszary Jozse . osz a yu ormes er, egy uszaJ;! l z .<br />

helyettesi álruhába öltözött po-lgári egyén által katona­<br />

szöke vénye kből alakított és különböző helyeken 18 rend­<br />

beli betöréses lopást elkövetett tolvajszövetkezet tagjai­<br />

nak hossza R és körültekintő nyomozás utáni leleplezése,<br />

elfogása és a bünjelek nagy részével együtt a bíróságnak<br />

történt átadásáél,t.<br />

Hwncsí József, Székely Sándo 'r és Pölöskei Józsel<br />

2. osztályú őrmesterek, egy hosszabb-időn át garázdál­<br />

kodott bünszövetkezet tagjainak, kik több község terü­<br />

letén 88 egyén sél'elmére rablást és betöréses lopásokat<br />

követte k el, hossza.s és kita,rtó nyomozás után történt<br />

kiderítése és a bünjelek egy rszével a b1róságnak történt<br />

átadásáért .<br />

Dancs István 2. of'ztályú őrmcster, több község ter ü­<br />

leMn 27 egyén kárára elkövetett '21 rcndbeli betöréses<br />

lopás tetteseine k kidel'Ítése s -azoknak az orgaZ"dé.kkal<br />

együtt a bíróságnak tört.ént ta,dá!\áva l kifejtett buzg-al<br />

máért és kitartó szoJgálacta iért .<br />

I V. A csendÖfkerületi parancsnokságok által dicsérő<br />

okirattal láttat tak el :<br />

Az 1. számú csendörJcerületno, :<br />

Hammozner Mihály és Bagi Józse/ l. osztályú örmeste ­<br />

rk, kányádi Jakab Józse/ Il., Kósza JÓZ8ej, Györ/!<br />

Aron, BenM András Jani Márton MadMas Elek,<br />

Szendrei Antal Fés János Diny Gábor; Gekleán<br />

Gyözlj és Erdő' Mihály 2. os:tályú őrmesterek, SIklódI<br />

B. Alajos, Lova8 Albert, H orváth Márton, Gergely Gyula.<br />

.<br />

O


R06<br />

Giró I8tván, Szabó Ignác, Szász Károly, Vargya8 Amal<br />

Boja Ferenc, Beret Dénes és Szentgyörgy l Albert alörmea:<br />

terek csendőrségi szolgálati idejük alatt tanusított<br />

buzgó és eredményes működés ükért.<br />

! .. ' _ Frj of''! ' . • szamu cse or eru etm :.J<br />

. ' ;" j ,p,,, ·O-.l '" A -ll " na,. k "l 'l <br />

Salzer Adolf járásőrmester, egy tolvajszövetkezetnek<br />

107 órán át ügyes és leleményes nyomozással eszközölt<br />

kiderítés éért és az igazságszolgáltatás kezeibe történt<br />

átadásáért.<br />

- Greku VUor 2. osztályú őrmester, egy tol vajszövetkezet<br />

tagjainak 197 órán át leleményes nyomozással eszközölt<br />

kiderítés éért és a. bíróságnak történt átadásáért.<br />

Papp István 2. osztályú őrmester, egy lótolvajszövet.<br />

kezet tagjainak 289 órán át folytatott nyomozássa.l<br />

történt kiderítés éért és 36,600 korona értékű bűnjel<br />

biztosításáért .<br />

, Betea lstvá és Kristály Andrásalőrmesterek, Ftrschlng<br />

Janos csendor, Temes vármegyében az 1917. évben<br />

pusztított árvíz alkalmával tanusított példás és ered·<br />

ményes miíkÖdésükért.<br />

V!llán 1f ' !mre é Tóth Lajo8 lJ1., 2. osztályú őrmesterek<br />

Orba r: Pal es KraszUz Pál alőrmesterek, a közbiztonsági<br />

sZ6lgalat terén és katonai érdekeket érintő szolgálatok<br />

köril1 kifejtett eredményes miíködésükért.<br />

Kovács Ferenc lJ. 2. osztályú őrmester Kósa Gergely,<br />

Balogh János és Baranyi Pál alőrmesterk, egy három·<br />

szoros rablógyilkosság tettesének 222 órán át tartott<br />

ügyes, leleményes és nagy körültekintésre valló nyomo­<br />

zásáért, , kideritéséért és elfogásáért.<br />

Molnar Izldo 2. osztályú őrmester, egy felfegyver·<br />

kezett katonaszokevénynek 167 órán át történt nyomo-<br />

Z1lsa és elfogásáért.<br />

Orbán Pál alőrmester, egy tűzeset alkalmával a va ­<br />

gyon I?entés körül tanusított önfeláldozó magatartásáért.<br />

GaaZ Imre 2. osztályú őrmester Dognáoska község<br />

határában elharap6dzott orvvadászt és falopások meg­<br />

g-átlása.ért.<br />

.<br />

•<br />

, körül kifejtett igen eredm ényes és fáradságot nem ismerő<br />

307<br />

A 111. számú c8endőrkerületnél :<br />

Tompai :fflenyhért 2. osztályú őrmester, a háború·<br />

ban teljesített kitünő szolgálataiért .<br />

Golyán Józse! és Vass István 2. osztályú őrmestere k,<br />

a közbiztonsági szolgálat terén kifejtett igen buzgó és<br />

igen eredményes fáradságot nem i'3merő tevékenységeért.<br />

Józsa I8tván 1. alőrmester, a közbiztollf'ági szolgá.latterén<br />

általában , dc különösen három fegyveres katona.<br />

szöke vény elfogása és az á.ltaluk 1717 K kárértékben<br />

elkövetett lopások kiderítése és a bűnjelek bizt.osítása,<br />

nemkülönben egy katonaszabadítási ügy kinyomázása<br />

buzgalm áért.<br />

Galamb Józse! járás őrmester , Binszki István és Varga<br />

Antal 2. osztályú őrmester e k, Csillik János volt lajozs­<br />

rablógyilkosság tetteseinek hosszas, fárasztó és IJ:&gy<br />

mizsei lakos sérelmére 1915 december 12-én elkövetett<br />

körültekintéssel vezetett nyomozás ,orán történt ki­<br />

derítéseért és a tetteseknek az iga.zi'lágszolg!tltatás: ke·<br />

zébe való juttatásáért.<br />

Gyapja8 István 2. osztá1yú örmesteI, hosszas csendőr­<br />

ségi szolgálati ideje alatt a közbizt011Sági szolgálatban<br />

tanusított fáradhatlan szörgalmáért., igen eredményes te ­<br />

vékenységeért alárendelt jeinek celirányos vezetéseért és<br />

oktatásáért, nemkülönben örsének mintaszerű rend­<br />

bentartásáért<br />

ulc8ár Istán 2. osztályú őrmester, hosszas csendőr<br />

8égls olgálati ideje alatt úgy a közbiztonsági, mint irodai<br />

8zolgalatban mindenkor kifejtett fáradhatlan buzgalmáért<br />

l?en , eedményes és lelküsmeretes tevéenységeért<br />

es peldas magatartásáért .<br />

.. Orbán István 1. osztályú őrmester, a kerepe.si örs­<br />

korletben és annak környékén 6313 K értékben elköve­<br />

gy , körültekintéssel vezetett nyomozás során történt<br />

tett 33 rendbeli lopás t.etteseinek hosszas, fárasztó élO<br />

k dflté8eért és a tetteseknek az igazságsolgáltaté:8<br />

ez be való juttatásáér..t.<br />

,<br />

Lukács Józse f I. 2. osztály.ú őrmeater, a Rákososab.a<br />

-<br />

20*


308<br />

és Rákosliget községe kben 'az utóbbi években elkövetett<br />

számos lopás tetteseinek hosszas és igen fárasztó, ész.<br />

szerű és nagy lelkiismeretességgel kereszt ül vezetett<br />

nyomozások során történt kideritéseért, a bünjeJek<br />

nagy l'észének biztosítása, a tett esekl1e k az igazság.<br />

szolgáltatás kezébe való juttatásáért.<br />

Fo'tró Sándor járásörmester, egy többrendbeli betörés.<br />

sel és lopással terhelt cigánybanda tagjainak, hosszas ,<br />

fárasztó és észszerű nyomozá,s során történt kideritése ért ,<br />

a tettesek elfogásáért és a bünjelek egy részének elő·<br />

kel'itéseért és biztosításáért .<br />

Kupás Márton járásörmest e r, Kocsis Péterné volt<br />

karcagi la,kosnö sérelmére el kö vetett ra blógyilkoság<br />

tetteseine k kinyomozása körül tan usított észszerll és<br />

fára dhatlan tevékenységeért és a t ettef'e kne k az igaz.<br />

ságszolgáltatás kezébe való juttatásáért .<br />

Osala Ferenc já,rásörmester, Fekete Géza, Juhos Károly,<br />

Vass József, Bacsa István és Kiss Kálmán 1. osztályú<br />

örmesterek, Dezső Demete1', Spisálc Miklós, Gombolai<br />

Ján08, Szopkó András, Nagy György, Barna Fere1W,<br />

Szerző Gábor, László János, Varajti Antal, Horváth János<br />

11., Török Dávid, Fe1'ge Imre, Boldog Bálint, Lédermayer<br />

Nándor, Trupulai János, Kiss Győző, Koródi Fere'M,<br />

Szatmári Lajos, Barizs Lajos, Hevér Gergely, Juhász Sán·<br />

dor 1., Fodor István, Szabó Sándor 11., Hegedüs János,<br />

Kustyán Mihály, Mátyási János, Vidóczi G. János ,<br />

Ác.s lAtkács, Balogh Márton, Gács László, Harman János,<br />

Szabó bnre lll., Tar József, Bú·ó Barnabás, Osík JáruJ8,<br />

Kiss Albert, Keserű István, Kéki János, Niekreisz Károly,<br />

Krajcsovic8 János, Siroki Mihály, Subics btván, Sz(tbó<br />

László 1., Lévai Gábor, Bata Bálint, Szerémi Pál, Vra1tc,<br />

János, Nagy János 11. és Oseh János 2. osztályú ŐI'mesterek,<br />

Sza.bó József 11., Németh Gábor, .4 rany László,<br />

Gabcs6 Lajos, Osi k brwe, Vigh László, Kormos Jóuse!,<br />

Kálmán István, Osikós István, Rákóczfalvi Simon, Kön·<br />

táB Pál, Geréb József, Mogyoró Imre, Paraj István,<br />

Szmtlk6 Ferenc, Koller Józsel, Végh István, Timár Józse!,<br />

K08Z01WJ Mihály, Kiss Gyula 1., Rákóczi 'Márk és Ke.<br />

mény Péter alörmesterek, Tóth Elemét' volt alörmeter,<br />

I<br />

309<br />

ho;;zas csendőrségi szolgála ti idej ük al att a közbiztOll.<br />

sád szolgálat terén mindenkor tanusítot.t ki váló buzgal.<br />

mkért, fáradhatlan te vékenységükért, de különösen<br />

a há.ború alatt megsokszorozódott közbiztonsági teen.<br />

dőknek elvégzése és leküzdése körül tanusított és 11 há.<br />

ború érdekeit is elösegít.'íigen eredményes sZ01g::\lataiMt·t .<br />

080rto" Géza. 1. osztályú őrmester, Szappa nos Albert<br />

2, oszt,í,lYÚ örmestC'r, hos"zlts csendörsfg i szolgálati<br />

iclrjük alatt úgy a közbiztonsági, mint a, z irodai szol·<br />

g[Í.la terén mi enkor tanmitott rcdn; ényes tevékeny<br />

ség iikért , lellmsmeretes pontossagukert" lankadatlan<br />

szorgalmukél't, de különösen a háború tartama alatt<br />

t megsokszorozódott irodai teenclöknek el végzése és elöl·<br />

járó szlÍ.rnyparallcsnokuknltk eziránybani hathat6s tá.<br />

mo'!aMáért .<br />

Péterfi Péter, Paku.lá1· János, Farka, János, Hegedüs<br />

Mihály, L, Szilágyi János, Alúert Lázár és Heged űs<br />

Károly l. oS7.t,áJyú örmes te)'c k, Tóth Ferenc 1., Szekeres<br />

Boldizsár, Kalik József, Oatanzáró Károly, Bin-zki<br />

Jstván, Berán András, Knlo'Zs!, Károl?!, Osanádi I/ltván,<br />

Pálfi Péter, Hunyadi György, Török Andrá8, Lkácsi<br />

Jstvá,lt, Kemény Pál, Kővári János, Szabó Gábor II.,<br />

Hegedm Gyula, Vágó Joachim, Tóth Páli Józ8e;, Szabó<br />

Józae/ IV., Vak1tlya Károly, Halász Sándor, Papp Pál I. ,<br />

Diószegi Imre, Biró István, Péczeli János, Weisenbacher<br />

I Józ.sel, Mm'csó István, Szilvási Gyula, Tóth György,<br />

Kovács József 1., Sipos Sándor, Kovács Ferenc l., Sándor<br />

Ferenc é. Szakál Józse! 2. osztályú örmcsterek, Hakn<br />

Józaef, Ivánkó Ferenc, Petri Mihály, Sipeki István,<br />

Guzó Pán/il, Györi János, Németh István ll., Mikó<br />

L,U108, Nánási Kálmán, Péíe1· Gergely, Patka Sándor,<br />

Armánkó János, Tóth Géza ll., Tóth Vince, Csiki Gyóző,<br />

Nagy Miklós III. , lIfiiller János II. , Szehágel József,<br />

Tkács Lajos, Kovács Károly 1., Pásztor József, K. Bana<br />

SaI' , Oserős Károly, Molner Gyula, Kisbezdányí<br />

M\haly, Kasza István és Molnár Mihály 1. alőrmesterek,<br />

az ,1916. év folyamán úgy a közbiztonsági szolgála,t<br />

I teren , mint a háború érde kében kifejtett igen buzgó,


310<br />

fáradságot n m ismerő szorgalm uh ért. és igen ere


312<br />

Bunkó Józse! és Geige1' And1'ás alőrmestere k, Hardi<br />

Gyula csendőr, a háború tartama alatt, a hadviselé'<br />

érde kében általában, de különösen a katona - és had.<br />

köteles, valamint az orosz hadiszöke vénye k elfo hadi­<br />

célokat szolgáló és előmozdító fontos ténykedésük<br />

körül kifejtett szorgalmas és lelkiismeretes pontos­<br />

sággal kifejttt szo1gálat,.ai kért .<br />

Az V. 8zámú csendörlcetiiletben f<br />

Laiter Henrik 1. osztályú őrmestel', egy nagyo bbsza ­<br />

bású lo pási eset tetteseinek leleményes éE' fáradhatatlan<br />

nyomozás során történt kideritéseért .<br />

BaM János alőrmester, a közbiztonsági szolgálat<br />

teljesítésében tanusított ki váló buzgalmáért.<br />

LáBzló Péter 1. osztályú őrmester, Piszlcis I/Jtván al­<br />

őrmester, egy, az állam hadiereje ellen elkövetett bűn­<br />

tettben, a nyomozást igen nehéz körülmények között ,<br />

nagy körültekintéssel és teljes eredménnyel teljesíteUék.<br />

GroBBmann Józse! alőrmester, többrendbeli betöréses<br />

lopás és kétrendbeli gyujtogatás tetteseinek kiderítése<br />

körül kifejtett odaa, dó, igen tevékeny támogatásáért.<br />

Bedi Ignác alőrmester (VI. kerülettől vzényelve ),<br />

kétrendbeli gyujtogatás tettes éne le kiderítée , valamint<br />

a tűzoltás és vagyonmentésné-l igen te vékenyen közre ­<br />

működ ött.<br />

Palatinus János járásőrmester, Salamon Ferencl<br />

!orm.a Sándor, Nagy Lajo8 1. és Stegmann Károly' 0,1-<br />

ormesterek, a tatabányai és felf'őgallai bányamun1oísok<br />

munkabeszüntetés ére irányuló mozgalmát ta pintatos<br />

zbelépéssel meggátolták.<br />

IlUrtg Béla 1. osztályú őrmester, egy tiszti lölfárója<br />

betegsége és bekövetkezett halálakor nemesszívü<br />

ragaszkodást és hűséges szolgála tkészséget tanusított .<br />

-


314<br />

Horváth István l., Szentiványi János, Mezei Péter'<br />

Jfurányi Ernő és Lovász István járásörmesterek, Ozmeró<br />

Frigyes" Molnár Sándor, Dra{Jula János, Borik József,<br />

Incze A kos, Jeszenszky József, Buga József és Kis8<br />

Andt-ás III. L osztályú örmesterek, Kiss Lajos I.<br />

Janek J6zsef, Fehér Gyula, Na{Jy János IV., Hansel Józse"<br />

Varga Lajos, Lengyel Károly, Izsák M6t·, Priekop János:<br />

Varga János Ill., Turi József, Márkus Mihály, Wittek<br />

Márton, Filaeek Mihály, Görcs László, Janka J6zsef,<br />

080n/ca Imre 2. osztályú örmesterek, Vörö8 J6zsef, Kő­<br />

TösligeU Ádám, Balala J4nos, Tárnok Benő, Serényi,<br />

I8tván, Wieder Lajos, Orbán György, Rajkai János,<br />

Kis András II., Gajdos Vendel, Szab6 Gyula 1., Gríesz<br />

István, Bondor GyörfJY-, - Vankó Lénárd, Kiss Zsigmond,<br />

Viola Lajos, Somogyi Lajos II., Szabó János IV., Vladáll'<br />

Győzö, S06s János, Kulbert János, Oszkai Károly, 7Jernacsek<br />

18tván, Dékány Romuald, Lévai Mátyás, Turcsányi<br />

János, OseM József, M inárovícs János, Pap ffl ihály,<br />

Deák Ferenc, Farka·q Lajos, Majo?- Lászl6, Boros Tarruís<br />

és Pozsonyi István alörmesterek, a közbiztonsági szol-<br />

.gálat terén, különösen a háború alatt tanusított ernye­<br />


316<br />

eius IO-ig te rjedő időben Moson mef,rye teTületén nagy_<br />

ré sz ben b<br />

,<br />

, tö :'és új án elkövetett mintegy 10,929 korona<br />

k l' értéku elelml - és élvezeti eikk - több különféle<br />

tary és baromfi - valamint villany- és kábel-huzal<br />

lopasnak nagy buzgalom mal , kiváló sza, kértelemmel s<br />

n gy ö:ültetintéssel folytatott n yomozással történ't<br />

klderiteseért es a tettese kne k, egy szabadságolt és több<br />

felmentett katona gyári munkás sze mélyében történt<br />

kinyomozása és elfogásáért.<br />

Koma József é Pekan.ov László 2. osztályú őrmesterek<br />

Somogy vármegye területén régebb idő óta garázdál kodÓ<br />

fegveres , ve zélye kóborcigány·bandána k nagy körül .<br />

-tekmt éssel , fa d agot nem ismerő, ügyes és kitartó<br />

-nyomozással tortent lele ple zése és elfogásáért, az ál.<br />

taluk elkövetett. 23 rendbeli , mintegy II 496 korona<br />

krért ékű , bet?réses l o pásna k kiderítéséért és az orgaz.<br />

dak e1fogasa , Illet ve feljelent éRéért .<br />

" Albe1't Ján?s árás.őrmest(:r, Barok Józse! 1. osztályú<br />

ormester, OSa8zar Janos és Szalay István alőrmeste l'e k<br />

ey ilenc t agból álló veszél yes kóbor cigánybandáJ1ak _'<br />

k?zk egy , fegyveres fegyenc-szöke vénynek - elfo.<br />

gasaert , a<br />

ltl ,<br />

k elk?vetett 26 rendbeli mi nt egy 3500<br />

kOTona karer ,<br />

k lop asna k l ? yes, kitartó fáradságos ,<br />

.<br />

nyomozassal t ortent luderiteseert,<br />

,<br />

valamint nyolc oro·a z.<br />

dána k kinyomozáa é feljelentéséért<br />

.<br />

Hipp Antal 1. osztályú őrmester, Zsoldos Bálint.<br />

. o szályú<br />

órmester a somogysárdi és nagybajomi<br />

orskeruletekbcn .<br />

rége bb idő óta ... ·arázdálkodott kóbol<br />

9igánybanda által elkövet ett 15. b rendbcli 944 K kár·<br />

éFtékű kül önféle és kétrendbel i 33 70 K k4rértékű ló<br />

lo páfma k nagy ügybuzgalommal és kitartásRa l folytatott<br />

-hossza és fárasztó nyomozással eszközölt kiderítéRéért ,<br />

va la,mmt az orga zdák kinyomozása és feljelentéséért .<br />

Markotán Im1'e, Baráth Imre, Osászá1' János Homola<br />

Ferenc alőrmesterek egy nyolc tagból állott feO"yvcres<br />

kóbor cigál1 ybanda által a ka posvári, toponári , sdósi<br />

igali é6 nagyatádi örskörJet,ekben 34 egy!'-n kárára el<br />

?vetett 317 K, kárérték többrendbeli lopás és be ­<br />

to!'es- Io pasna,k ec;: tettescll1ek nRgy 8za kérle iemmel és<br />

"<br />

317<br />

fáradság ot nem ismerő hosszas nyomozássa l történt<br />

kiderítése által elért s7ép eredményért.<br />

Bíró Imre 1. osztályú őrmester, Kátai 18tván 2. osztályú<br />

őrmester Steinre Izidorné, magyarteleki lak6s<br />

sérelmére 1917 máj us 23-ára virradóra elkövetett rabló.<br />

(tyilkosság tetteseinek nagy buzga,lommal, körültekin .<br />

téssel és kiváló sza kértelemmel folytatott n yomozással<br />

o<br />

történt kiderftéséért.<br />

Márkus Károly alörmeste r, egy cigányokból alakult<br />

veszélyes fegyveres betörő tolvajszövetkezetnek igen<br />

ügyese n vezetett s a,lapos nyomozással eszközölt fel.<br />

fedezése, a band egyik ta,gjána k -- a bba,n a pillanatban,<br />

midőn a,z egyvadaszfegyvert lövésre emel ve a járőrre a kart<br />

Jőni - higgadt, bátor !'-s gyors elhatározással alkalo<br />

mazott biztos lövéssel történt ártalmatlanná tétele a<br />

banda t.öbbi tagjának szétugrasztása és több lopo<br />

holminak megszerzése által elért szép eredményért. <br />

Marion Vince, Pandu1' Sándor, Roszkopf Ferenc 2. osz·<br />

tályú örmesterek, HO,rváth Lajos lll. alőrmester eg<br />

katonaszökevényekböl ala,kult Vas- és Zala vármegye<br />

terület én ga,rázdál kodott kóbor cigánybandának nagy<br />

fáradsággal és kit.artással folytatott 'hosszas nyomozás<br />

során történt elfogása , az általuk elkövctett 15,883 K<br />

kárértékű ra bIás és lopásoknak kiderítéS'e és a bünjele<br />

nagyrészéne k megszerzéséért.<br />

Vácz. Antal alörmestCl' egy tüzvésznél a vagyon­<br />

enés és a tűz to vábhterjedésének meggátlása körül<br />

kifeJtett hasznos és eredményes működéséért, valamint­<br />

egy nőnek az égő házból saját testi épsége veszélyez­<br />

tetésével gyors elhatározássa,l és önfeláldozó bátor<br />

magatartásával történt kimentéséért.<br />

Baranyai János ll., Dancs 18tván 2. osztályú Öl'me8ter<br />

k egy kóbor cigánybanda által Somogy megye<br />

nyugot] részében elkö vetett számos betöréses lopásnak<br />

é? teteseinek igen ügyesen vezetett s 15 na pig tartó<br />

faradsagos nyomozással történt kideritéséért.<br />

HátYtÚJi Gábor tart . szakasz vezető egy huszártiszt.<br />

e.YE'ttBi ál ruhába öltözött polgári egyén által katona .<br />

szokevenye kbő} ala k ítot t és 18 rendbeli betörést elköve·<br />

-<br />

,


31<br />

tett tol jszö v: tezet tagjaina k hosszas é::> körültekintő<br />

nyomozsal tortent leleplezése , elfogása és a bŰlljelek<br />

nagyrészenek megszerzése körül kifejtett eredményes<br />

közrem űködéséért.<br />

Baranyai András járásőrmester, Szalai István al.<br />

őrmester özv. Se bef:;tyén Péterné Kisgyántpusztai lakós<br />

séremére 1913 . j uli u;'3 26.án elkövetett gyilkosság tet.<br />

teselllek nagy kitartassal és sza ka, vatott eljárással foly.<br />

tatott hosszas és firasztó nyomozással történt kiderítese.<br />

elfogása és az igazságszolgáltatás kezébe juttatásáért.<br />

• Sziiárt6<br />

Mihály alőrmester katonaszöke vénye k ki .<br />

nyomozása, elfogása és az illetékes csapattesteknek való<br />

itadása körül teljesített kitünő szolgálataiért<br />

- Sebök Laios 2. osztályú őrmester Deli Győző Szekeres<br />

I '<br />

stvan, agy Gábo1', Vida János alőrmesterek Mezei<br />

N<br />

Ágoston csendőr, Simon István 2. osztályú ő;mester,<br />

,<br />

Bee anos npf. szakaszvezető egy hosszabb időn át<br />

garazdal kodott bűnszövetkezet tagjaina k kik ' több<br />

község területén 88 egyén kárára rablást '<br />

és betöréses<br />

lo áso t , kö vetek<br />

,<br />

"<br />

el, hosszas és kitartó nyomozás<br />

utan _torten . t klefltése , elfogása és a bünjelek egy.<br />

részével az Jgazsagszolgáltatás kezébe juttatásáért .<br />

Varga Vendel 2. osztályú őrmester egy kóbor cigány­<br />

banda által elkövetett 2500 li kárértékü ló lószerszám<br />

-. ocs. l:pá : nak, va.amint az ugyanazon tttesek által<br />

k ? lbo ? ld.?en ,elkoveett 15 rendbeli mintegy 3805 K<br />

kM'etéku kulonfele lopasokna k nagy buzgalomma,l és<br />

szakertelemmel folytatott 70 óráig tartó fáradságos<br />

nyomozással történt kiderítéséért.<br />

v Kovác.s b6 íhál'lj alőrmester, Horváth JóZ8e! népf.<br />

ormester, tobb ozség területén 21 egyén kárára elköve.<br />

tett 21 rendbelI betöréses lopás tetteseine k kiderítése_<br />

s azokna k az orgazdákkal ogyütt a bíróságnak történt<br />

atadása 8,lkalmával kifejtett buzgó és kitartó szol ­<br />

gálataiért. <br />

Dömötör JóZ8e! alőrmester, két munkekerülő és züllés .<br />

ne k indult suhanc által több örskörletben nagyobbrészt<br />

betörés útj án elkövetett 21 rendbeli, mÍlltegy 4598 K<br />

loit'értékü pénz, ruh8,nemü és éJelmh=zer lopások tettesef·<br />

319<br />

na k nagy buzgalommal é.3 kit,artással folytatott 174: órai<br />

fárasztó nyomozással törént kiderítés éért .<br />

Molnár Péter népf. címzetes szakaszvezető, egy veszé.<br />

Iyes, hrhedt s két<br />

. t?:t?tL ,<br />

fe<br />

? yverrcI felfegyverkez:ett ..<br />

orvvadasznak - kl Jarortarsat gy lovéssel cömbJán<br />

már megsebesítette - abban a pillanatban, midőn az<br />

ismét reáj uk akart lőni, gyors el határozással , bátor és<br />

katonás magatartásával alkalmazott és merénylöne k<br />

azonnali halálával végződött eredményes IŐfegyvel'.<br />

használattal történt árta,Imatlanná tételéért.<br />

Tompek JÓZ8ef járásőrmester, Keeskés János szek­<br />

szárdi lakós sérelmére" elkö vetett gyilkosságkisérlet<br />

tettes ét - kit ébersége folytá,n tetten érve cselek­<br />

ménye elkövetésében megakadályozott - miközben<br />

tettes a gyil kosság végrehajtásához használt" forgó.<br />

pisztolyt a já,rásőrmesterre is reá fogta s azt eredmény.<br />

telenii.l el is csettentette, gyors elhatározással alkalma .<br />

zott kardfegyverhasználattal ártalmatlanná tette és<br />

sértettet saját t, 'sti épségének veszélyeztetésével a meg·<br />

gyilkolástól megmentette .<br />

Morvai János alőrmester egifegyveres csavargóna k -<br />

ki a tamási·i szolga birói hi vatalból a hi vao-s cím­<br />

nyomót ellopta és annak használatával egy katonának<br />

két hónapi szabadságot eszközolt ki - ügyes és körül­<br />

tekintő eljárásl'>'al történt elfogása, az általa betörés<br />

útján elkövetett 18 rendbeli, mintegy 2536 K kárértékű<br />

lopásnak kitartó és áradságos nyomozással ek§zölt<br />

kiderítése és tettesnek a nála talált 2025 K készpénzl<br />

az illetékes hatóságnak való átadásáért.<br />

Varga István 1. járá.sőrmester, a háború alatt a köz·<br />

biztonsági szolgálat terén általában kifejtett eredményes<br />

működéséért, de különösen a harctérre vezényelt szakasz"<br />

parancsnoka távollétében, mint szakaszpa,rancsnok.<br />

helyettest a so koldal ú és rendkivül fels za porodott m un1rák<br />

pot ? S és lelkiismeretes elvégzéséért, valll:min örseine , k<br />

oéhranyos vezetése és alárendelt jeinek helyes béfolya .<br />

801ásáért.<br />

-<br />

" -<br />

BdZe, Kálmán, Lábdi, Laios 1. osztályú őresterek,<br />

hosszas csendőrségi szolgálat uk ala,tt Mtalában kifejtett


-----------· ------------<br />

320<br />

hasznos m üködés ükél't , nemkülönben az irodai teendők.<br />

nek pontos és szorgalmas végzése ért, valamint a háború<br />

következtében felsza porodott irodai munkáknak gyors<br />

és lelkiismeretes teljesitéséért .<br />

Bakonyi A ndrás járásőrme , ter, Kőnye Gábor, Rákosi<br />

Ferenc, Bánfi István, Nemes János 11., Kárpáti J óue/,<br />

L oszt,ályú örmestere k, Kovác8 Im1'e ll., Szabó József 1.,<br />

Gosztola Ferenc, Horváth Gyula, Tőrő .János, Rózsa Sándor,<br />

Kuntár János, Pintér János, Béndelc Mihály, Witáwszlcy<br />

Kristóf, Tóth Sándor iV., Székely János, Budai ist-uán,<br />

Tőlősi István, Tatát' János, Szentgyoj'gyi László, Pinté"<br />

Vince, Tóth Mihály ll" Okos Lajos, Szanati Józse/ lI.,<br />

Sümeghi János, Hot'váth István IV., Erdélyi Józse!, .<br />

Bangó PereM, Réthy György, Zsitek Ferenc, Foki Iskán,<br />

Gelencsét· Ferenc, Babodi János, Simon István, Moricz<br />

József, Németh Józse!, Pápai Kát'oly, Büki János 2. ozt ,<br />

őrmestere k, Bakó János, Marton Pál, Valkó IstL'án,<br />

llfm'arin Demeter, Ádám János, Czvikli Lajos, Csökli<br />

Gábor, BerJci János, Jllakár Gábor, Nagy János VI.,<br />

Baranyai Vendel József, Sümegi József, Tőrekes Lásdó, I<br />

Almási Sándor, Creinet· György, Váczi Antal, Pctp János IV I<br />

Magya'f István, Pctp János, Haraszti István, Németh<br />

József Vll" VctS József, Kolozsí Péter, Hantal Mihály,<br />

Kardos Sándm', Bazsika Lajos alörmesterek a közbizton .<br />

s Iig i szolgála t terén általában kifejtett buzgó és ered.<br />

ménye.s m űködés ükért , valamint a háborúból fo1yó<br />

sokoldal (l szolgMatnak pontos és JelkiiFmerctes tel·<br />

jes ítéséért ,<br />

A V 11 . .9zámú csendőrkerületnél :<br />

Kis Gyula l. ontályú őrmest er, Bákai Lajos, Rige.'Y<br />

Lajos 2.. osztályú őrmestere k a háborúban teljesített<br />

rodai szolgálatuk kÖl'ül szerzett kivál6 érdemei kért,.<br />

Kiss Domokos 2, osztályú őrmester, Adr. Sándor,<br />

Horváth János, Kovács Mozsár J6zsef, Steiger Fere'n.e,<br />

8alka JánOtJ, Mol1tár Gyula alő.rmest ere k, Osotár Bátúlor,<br />

Gémes János, Fekete J6zsef csendőrök ::'v háborúban<br />

I<br />

321<br />

t ljesített ha tárőrizeti, hírszerzői é közbiztonsági ",zol .<br />

e' latok körül szerzett kiváló érdemekért .<br />

ga D eák István, Szulok Sándm', Weinacht Mihály, TandU<br />

István Wucskics István, Jákli Károly alőrmesterek,<br />

JIik71.eile1' Lajos, Józsa 18tván, Hegyi Mihály, Takács<br />

Ferenc, Király Bertalan, Xá1'ó Péte,', Loki János, Domán<br />

János cscndőrök a háborúban ellenséges betörés alkal o<br />

mával a határvédelem, csa patok támoga tása, hírszerzés<br />

és felderítés körül teljesített kötelességhü szolgála .<br />

t3oikért ..<br />

Szahó Tamás, Szigeti Bálint, Kov . cs Lajos, Told'<br />

János Bíró Jónás, X01'anek István, Urmösi Domokos,<br />

lAt.ibe;· Géza, Széles Ferenc, Szemes József alőrmestere k,<br />

UMin Gyöt'gy, Kiss Sándor népf . szakasz vezetők háború.<br />

ban a csendőrségnél alakult népfelkelő osztag legénysége<br />

kiképzése körül teljesített kötelességh ű szolgálataikért .<br />

Moldován János a]őrmester a háborúban egy hadtáp.<br />

parancsnoksághoz beoszt va teljesített ki váló szol.<br />

gála táért .<br />

Álgya András 2. osztályú őrmester a közbiztonsági<br />

szolgálat terén 1913-1917. közötti időben. teljesített<br />

kiválóan eredmén yes szolgálatáért .<br />

Tőkés Mihály 1. osztályú őrmester, Koranek István,<br />

Handm Árpád alőrmesterek az 1917, március 31-én<br />

megáradt Olt folyón elszabadult vízi jármün veszelyes<br />

helyzetbe jutott nagyobb értékű vagyon megmentésén él<br />

teljesített ki váló szolgálataikért .<br />

Szijjártó Mihály alőrmester katonaszöke vények ki­<br />

nyomozása , elfogása és az illetékes csapatt ? stenek<br />

t.örtént átadása körül teljesített kitüTlő .szolgalataIért.<br />

Gál János alőrmester többrendbeli betöréses lopási<br />

eset kidcrítésc és a tettesnek az iga,zságszolgáltatás<br />

kezére juttatásáért..<br />

Serény János, Székely Józ,'1e! 1. osztályú őrmesterek.<br />

.<br />

, Vesra J6zsef 2. osztályú őrmeter a hábol'úl;an telJesített<br />

Irodai szolgálatuk körül szerzett ki váló érdemekérl.<br />

Négye)Ji GlJula L osztá.lyú örmestcr, Keller Jel,<br />

Va.s Aron Pap M á1'fon Bíró Istvá.n, K01"ojein Özséb __<br />

K ' ,<br />

ele l.st,wcÍn, Be,"enyei Gá.


322<br />

Ferenc 2. osztályú őrmestere k a háborúba.n teljesített<br />

közbiztonsfÍ,gi szolgálatuk körül szerzett ki váló érde'<br />

meikért .<br />

Bándli József 2. o, ztályú őrmester a háborúban tel .<br />

jesített irodai szolgálata körül szerzett ki váló érdemeiért,<br />

Biró Dénes 2. osztályú őrmester, Bodó Adám alőrmes.<br />

ter egy vízáradás alka lmával teljesített személy. és<br />

vagyonbiztonsági szolgálatuk körül szerzett ki váló<br />

érdemekért.<br />

Sefel György 2. osztályú őrmester, Acs Ferenc al·<br />

őrmester a közbiztonsági szolgáhtt terén kifejtett ered·<br />

ményes működés ükért.<br />

Mihály Elek járásőrmester, Hadnagy Adám, Binde1'<br />

Mihály alőrmesterek a háborúban egy népfelkelő által<br />

elkövetett szökési és hűtlenségi bűntettne k kil1yomozása<br />

és annak elfogása körül kifejtett te vékenys ég ükért.<br />

Thalmayer Henrik népf. őrmester, Antal József népf.<br />

ar háborúban teljesített kitünő szolgálatai kért .<br />

A VII I. számú csendőrkerületben :<br />

Vigvári Imre járásőrmester, hosszú csendőrségi szol·<br />

gálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálatban általában,<br />

a háború kitörése óta pedig fokozottabb mérvben,<br />

fáradságot nem ismerő kitartással , lankadat.lan buzo<br />

galommal, szakértelemmel teljesített igen eredményes<br />

szolgálat és példás maga viseleMért.<br />

Papp Sándor l. osztályú őrmester, Kovács Ferenc,<br />

Füredi László 2. osztályú őrmesterek, hosszú csendőrségi<br />

szolgálati idejük alatt a közbiztonsági szolgálatban<br />

minden alkalommal kifejtett igen buzgó, eredményes<br />

szolgálat, nemkülönben örsük rendbentartásáért és jó<br />

maga viselet ükért.<br />

Lumei Sá1i;dor alőrmester, hosszú csendőrségi szol·<br />

gálati ideje alatt a közbiztonsági szolgálatban altálában,<br />

a háború ideje alatt pedig fokozottabb mértékben ki·<br />

fejtett buzgó és eredményes szolgálat, nemkülönben jó<br />

maga viselet éért .<br />

323<br />

D ö mfX,ör Gyula l. osztályú őrmester, 12 évi csendörségi<br />

szolgálati ideje alatt előbb a közbiztonsági szolgálatban,<br />

majd pedig irodai alka,lmazta tásá ban minden alkalom.<br />

mal teljesített igen eredményes szolgálatáért .<br />

Weisz Ignác törzsőrmester, Kövesdi Mihály, Németh<br />

J6zsef, SzutO?' Kálmán l. osztályú őrmesterek, Szabolcsi<br />

Mihály 2. osztályú őrmester, hosszabb csendőrségi<br />

szolgálati idej ük alatt irodai alkalmaztatásukban min .<br />

den alkalommal, a háború kit.örése óta pedig még fokozottabb<br />

kitartással, ernyedetlen buzgalommal, teljes<br />

odaadással, szakértelemmel és igen jó eredménnyel<br />

teljesített szolgála t u k.ért. , nemkülön ben példás ma ga .<br />

viselet ükért .<br />

Füzy György 2. osztályú őrmester, a mult évben az<br />

egyeki határban elkövetett egy emberölés és ra blás<br />

tettesének fáradságot nem ismerő kitart.ással, ernye ·<br />

detlen buzgalommal és kiváló szakértelemmel lefoly.<br />

tatott nyomozás során történt kiderítéseért .<br />

- Takó Sándor járásőrmester, Ga.mh1tCzi József 2. oszt .<br />

őrmester, a háború folyamán úgy a köbiztonsági szol·<br />

gálat terén, mint a háborúval kapcsolatos egyéb teendők<br />

pontos és lelkiismeretes teljesítéee , nemkülönben el.<br />

tulajdonított kincstári javak kézre kerít ése és biztositása ,<br />

valamint katona· és fogolyszökevények üldözé::,e és el·<br />

fogása érde kében kifejtett igen hasznos szolgálat.<br />

Kupa Mihály, Bagosi Ferenc l. osztályú őrmesterek,<br />

Pelles Jáno8, Boko8 István, Borbély Gáspár, Fekete János<br />

2. osztályú őrmesterek, a háború tartama a,la,tt teljesített<br />

igen hasznos szolgálatért..<br />

VI. A csendörkel'weti parancsnokságok által nyilvánosan<br />

megdicsértett.ek :<br />

A-z 1. 8zámú csendő1'ke1' ületnél :<br />

Porumba Jó zs e.! Gál SándO?' járásőrmestere k, Pál<br />

'<br />

István lll., BŐjte Péter, Ivácsón József 1. osztályú őr·<br />

mestere k, Pakó László Bereczki Máté, Ke1'eszte8 Andor,<br />

21*


:324<br />

S;-á·n,tó Dénes, BeJtcző Já'iWS, Pülöp Ferenc , <strong>Magyar</strong>i<br />

'on, Ko'1XÍc8 Péter, Bctricz Sándor 2. osztályú őrmesterek<br />

Arkosi Gy/da, Hudubecz János, Sipos István 1., Ká<br />

Ferenc, Demele1' Fe1'enc, Szász Józsel, Füleki Sándar<br />

BogyO'I' Gábor, Kovács Ferenc, Fekete Sándor Baló Jenő'<br />

Zehán János, RaTwlcza József, Kovács György: Kicsi Béla'<br />

Szatmári István, Szöcs János, Budai László, Szabó Sándor'<br />

Lung Simon, Hatházi Dénes, Kimpián László Albert<br />

János, Técsi István, Hajdu János, Bugyán ' Sándor<br />

Je.k l!éla 2. oszt,lyú őrmester, bács bodrogmegyei<br />

Panpa8 kozségben elofordult nagyobbarányú öncsonkí.<br />

tási ügye k kinyomozása és a tcttese knek az iO'azságszol ­<br />

gáltatás kezébe való juttatása körül kifejtett"igcn ered.<br />

ményes és fáradságot nem ismorő te Tékenysége ért .<br />

Bárdi János népfölkelö, azon bátor fellépése ért , hogy<br />

örséröl egy szolgálat ban állott járőr által üldözött katona .<br />

szökevényt a laktanyáb61 észl'e véve, a mene külö szöke ­<br />

vényt üldözőbe vette . azt egyedül elfogta és a, járőm.e k<br />

a helyszínére való megérkezéséig más eszköz hiányában<br />

saját nadrágszíjáva.l megkötözve , ál'ta.lmatlanná tett<br />

és az odaérkezett járörne k átadta .<br />

Usváth Péter, Fodo?- István 111., Horváth Gy{r/'gy 111."<br />

Orbán József II., Koller J6zsef, Biri Jáno8 AbraM1n<br />

József, Twr Miluíly, Bertics József és Farkas Jó-ue! lll.<br />

alörmesterek, a buda pesti csendör·karhatalmi Osztag.<br />

hoz történt vezényeltetésük alatt teljesített lelküsmere ·<br />

tes és körülte kintő szolgálataikért .<br />

Molnár László alőrmester, C.illik jános volt, lajozs­<br />

mizsei lakos sérelmére 1915. évi de cember hó 12·én<br />

<br />

lkövetett rablógyilkosság tetteseinek hosszas, fárasztó<br />

es nagy körülte kintéssel vezetett nyomozás során tör·<br />

tént, kideritése körül a nyomozást vezető járás para ncs .<br />

noká<br />

?<br />

al<br />

<br />

hathatós és Nedményes támogatásáért ..<br />

, Me.sZW/·os József népfölkelő, a kerepesi örskerületben<br />

es annak környékén 6313 korona kárértékben elkövetett<br />

3 rendbeli lopás tetteseinek kinyomozása alkalmáva l<br />

0 r:s parancsnokána k hathatós és eredményes támogatá.<br />

saért .<br />

Asztalos I8tván alől'Inestcr, Zsa1'k6 Mihály népft)lJtelö<br />

cimzet1"8 t.izedl"f', R" kOM:;R ba éi" Há ko qliget kön, ége k-


326<br />

ben az utóbbi éve kben elkövetett szá.mos lopás tettesei .<br />

ne k kiderítése alkalmával a n yomozást vezető örs paran cs.<br />

nokukna k hathatós és eredményes támogatásáért.<br />

Orbán István 1. oszt.ályú őrmester, Kovács Józse! 1.,<br />

Osel János, Tóth György l., Szigethi János, Sipos Sándor,<br />

Golyán Józsel és Sándo?' Ferenc 2. osztályú őrmesterek<br />

Kovács Imre alőrmester, egy többrendbeii betöréssel é<br />

lo pással te rhelt cigánybanda tagjaina k , hosszas , fárasztó<br />

és észsze rűen vezetett nyomozás során t, örtént kiderftése<br />

körüli kifejtett hathatós és eredményes közrem űködé·<br />

sükért, a tettese k elfogá,sáért és a bűnjclek egy részének<br />

biztosításáért . '" lt;;. , l'f'-1:' ,'H <br />

Balázs Ignác, Moravecz Béla, Major Ge1'zson, Varró<br />

Blint, Bankó Mihály, T'uri Ferenc, Vágó SWndor,<br />

Karobyi János, Szele György, Herbály János és Danka<br />

And/rás aelőrmesterek, a közbiztonsági ílzolgálat terén<br />

hosszas csendőrségi szolgálati idej ük alatt mindenkor<br />

tan usított szorgalmukért , eredményes te véken ységükért,<br />

de a külön ö'':len a háború alatt megso kszorozódott köz·<br />

biztonsági teendőknek lebonyolitása és a háború ér·<br />

dekeit is elősegítő eredményes szoJgála tai kért .<br />

Belényesi István, GlJ. SZÜC8 Lajos l., Fölker A'ndrás,<br />

Szentmiklósi Móritz, Koplányi Má1'ton, Erdélyi László,<br />

Vass István él' Bodnár Sánd(11' 2. o. őrmestere k, Vásár·<br />

helyi Z8igmond, Fehb' Sándor, Pura Tivadar<br />

'<br />

Asztalo8<br />

I'f'-ván, Borbély Antal, Szkotovics István, Székely Ferenc 1. ,<br />

AC8 Szabó , A , ndrM, Harkály .J.l1ihály, Regdon Mátyás ,<br />

FarlUts Matyas, Mészöly István, Török István ll., Varga<br />

L a /os, Kroklcer János, Gosztolánczi József, Mezei János,<br />

Kw; László 1., Farkas Gergely, Bárdos István, 8zórádi<br />

Imre, Szabó Antal, Kttkhely János) Kéri György, Takács<br />

István II., Szénási And1'ás, Király Józse! 1., PolgCÍlr<br />

Mihály, Tatá1' Bálint, Szabó István 11. , llfadarasi Sándor,<br />

Berta János, Szűcs Jenő, Jónás János, N agy Lajos,<br />

Oseh Károly, Vigh Rezső, Tóth László, Szeles Vince,<br />

Dez8Ö Ferenc, Horváth István 111., Szalai Gábor, Hegedüs<br />

Józsel, Apatóczki János, Verdon Járws, Vigh Sándo1',<br />

Kalló J éP...se!, Nagy Mihály III., Talmácsi Imre, Oseppentő<br />

Imre, Má1'kus Józsel, Garamvölgyi Ferenc, Kamcs Sándor,<br />

I ,<br />

-B27<br />

Sebestyén Dávid, Balázs Mihály, Szelei Pál, E8küdt János,<br />

R6zsa Sámuel, KaZó Józse! és Biró András alőrmesterek<br />

a.z 1916. év folyamán úgy a közbiztonsági szolgálatban,<br />

mint a háború érde kében kifejtett igen buzgó fáradságot<br />

nem ismerő szorga1mukért és igen eredményes tevé·<br />

kenys ég ükért.<br />

Cserős Károly és Györky Frigye.s alőrmp.stere k, Nagy<br />

Miklós volt siroki római katholikus segédlelkéRz-gyilkosai<br />

tetteseinek kinyomo zása és elfogása körüL a nyomozást<br />

vezető járás paIancsnokuknak hathatós és eredményes<br />

támogatásáért.<br />

Barizs Lajo8 2. o. ől'mester, Lajtos Vendel alőrmest_er,<br />

Pályi Sándor népfölkelő őrmester, Kocsi" Péterné, volt<br />

kal'czagi tanyai lakos sérelmére elkövetett rablégyil­<br />

kosság tetteseinek Jdnyomozása és az jgazságzolgál­<br />

tatás kezébe való juttatása körül, a nyomozást V('zel ett<br />

járásparancsnokuknak hathatós és eredményes tánlO­<br />

gatásáért .<br />

A IV. számú csendőrkerwetnél :<br />

Jankovics Pál alől'mester, 1916. évben Hernádteháuy<br />

községben fellépett járványos_ betegség továbbterjedésé­<br />

ne k meggátlása körül tanusítojt buzgó, szorgalma.s és<br />

odaadó közreműködéséért, nemkülönben a háború ideje<br />

alatt a közbiztonsági -szolgálat terén tan mdtott ered·<br />

ményes tevékenységéért.<br />

Balog Bartha András és Krisztea Joachim 2. os ztályú<br />

öl'mesterek és Kozma Jőzsef alőrmest er a háború tar­<br />

tama alatt a közbiztonsági szolgá.lat terén általában<br />

tanusított ige n buzgó, szol'galmas és eredményes te vé·<br />

kenység ükért , vala.mint példás maga viseletük és ka ­<br />

tonás magatartásukért.<br />

Gadány László 2. osztályú őrmest er, Ivány Józse! és<br />

NOIJY János IV. alőrmesterek, csendőrségi szolgálati<br />

idejük alatt, a közbiztonsági szolgálat terén , általában<br />

kifejtett buzgó és eredményes működés ükért, nem­<br />

különben a háborús évek ala.tt előállott megtf'rhelö<br />

szolgálato k pontos teljesít éEéért .<br />

.


328<br />

Wagner Istt,'Ó,n alőrmester 1914. év március hó 3.án<br />

a homonnai vasúti állomáson, a kincstár kárára elkövetett<br />

mintegy 6000 korona értéket tartalmazó póstazsák<br />

ellopása ügyében a tettese k kézre kerítése és a biínjelek<br />

fewrészbeni megszerzése körül 145 órán át folytatott,<br />

igen fáradBágos nyomozással eszközölt kideritésénél,<br />

járőrvezetője hathatós támogatásáért.<br />

Homolcy Józsel l. osztályú lo vas őrmester, Balogh<br />

Imre Kelemen Boldizsá1' és Gnaudt Vendel alőrmesterek ,<br />

,<br />

1914. évben Tóth Ja ka b Ist ván tiszakarádi lakoson<br />

elkövetett emberölés tettesének nehéz körülmények<br />

között, fáradságot nem ismerő buzgalommal eszközölt<br />

kide rítése és a tettes kézre ke rftésénél járőrvezetőj.ük<br />

odaadó támogatásáért .<br />

Lázár Józsel alőrmester egy betörős zövetkezetnek<br />

tagjai által 1916. évben Taktaharkány községben és<br />

környékén elkövetett többrendbeli betöréses lopásna k<br />

mintegy 2687 K kárértékben 177Yz órán odaadó buz­<br />

galommal és leleményességgel eszközölt nyomozása<br />

körüli közre műkődéséért ,<br />

Tarjánfi Lajos és Gál István alőrmeste rek, Kereszturi<br />

József csendőr, mint közgazdálkodás vezető, az örs<br />

gazdálkodásána k vezetésében hosszú időn át kifejtett<br />

eredményes fellendítée, továbbá egy fertőző betegség<br />

elfojtásánál tanusított kiváló közre működéséél't.<br />

"<br />

Ozére István 2. os.ztályú őrmester és Mlinár Pál vezeto<br />

Németsóvár községben 1917, évi augusztus hó 2.án<br />

kiütött tűzvés znél a tűz továbbterjedésének meg ­<br />

akadályozása, yalar'nint a vagyonmentés körül kifejtett<br />

b uzo-ó él! eredményes közrem űködésüke.rt.<br />

Kovács Sándor Branea György, Motyovszki Sándm',<br />

Lieber János, Ko:nok Lajos, Vele Tivadar, Nagy Sándor,<br />

Kiss László I, Argyelán András és Nyiszto1' György<br />

alőrmestere k G?rwócz Mikló8 és Ttdulc György csendőrök<br />

a háború tartma alatt a hadviselés érde kében általában,<br />

de különösen a katona . és ha dköteles, valamint az orosz<br />

hadiszökevénye k elfogása . hadianyago k zegyüjt?se<br />

és az állam hadereje elleni bűntettek kmyomozasa<br />

körül kifejtett eredményes te vékenységükért .<br />

--<br />

•<br />

329<br />

Tath Sándo,. ll" 2. osztályú őrmeste r a közbiztonsági<br />

szolgálat terén hu:zamosa bb időn !it t,an usított ügybuzgó<br />

fárad hatatlan és eredményes m űködése, to vábbá alárendelt<br />

jeine k helyes vezetése és bcfolyásolááért, vala ­<br />

mint örséne k rendhentartásáért .<br />

Benedik Miklós alőrmester, a közbiztonsági szolgálat<br />

terén tanusított kivMó szorga lma, buzgó te vékenysége<br />

és eredményes m űködés éért .<br />

Az V. számú csendőrlcerületnél :<br />

OUé István alőrmester, egy nagyobbmérvű lopáa<br />

tetteseine k kiderít ésénél járőrvezetőjét hathat ósan tá..<br />

mogatta.<br />

Angyal János Pál csendőr, az állam hadiereje ellen<br />

elkövetett bűntett ben lefolytatott nyomozásnál járőr.<br />

vezetőjét igen hatha tósan támogatta .<br />

Horváth Ignác, Kiss István l" Barasícs _<br />

Lajos és<br />

Lencsés István alőrmesterek, a közbiztonsági szolgálat<br />

terén a lefolyt évben tanusított igen buzgó és ered.<br />

ményes szolgálatai kért ,<br />

Mlinka Péter, Takács Germán, K1tbránszky lihály,<br />

Gre8chner János, Rottermund- József, Tóth Ignác, Já/w<br />

Imre, Horváth János lll., Pénzes József, Ler/{/ei István<br />

Lá8zló Imre, Kuti József, Pukler {s tván, Szabó Fe1'enc .,<br />

Tóth lBtván ll., P1'ist Márton, Abmltám Lajos és BaJak<br />

Márton alőrmesterek, a közbiztonsági szolgálat terén<br />

kü!őnösen a háború folyama alatt tanusított szorgalmuk<br />

és eredményei> te vékenyégükért .<br />

A V f. 8zámú c.seruüh-kerületnél :<br />

Kovác.s Imre ll" 2. osztályú őrmester, Kampits Ferenc,<br />

népfölkelő .<br />

címzetes őrmester , Hausensteiner Miluily<br />

nepfölkelő címzetes ti zedes Kabold közs égben 1916. év<br />

i,ulus 29-én d. e . 4 óra ko:' keletkezett tŰzne k figyelme<br />

es ebersége által történt észre vétele s mielőtt az nagyobb<br />

k,árt okozott volna , gyors te véken ysége által történt<br />

Sikeres eloltásáért .


330<br />

Rumi Lajos tart . tizedes és :L'akács Ferenc tar t .<br />

szakaszvezető, a moson-magyaróvári vasúti állomáson<br />

több vasúti alkalma zott által a M. Á. V. kárára a háború<br />

folyamán elkövetett nagyobb szabás ú lopások tettesei.<br />

nek kézre keritése és a lopott tárgyak megszerzése körül<br />

kifejtett eredményes közreműködésükért.<br />

JjJlfenberger Gyula és Szabó Im1'e taxt. huszár szakasz·<br />

vezetők, Keller Gerhard la.nkai erdész sél'elmél'e 1916. ev<br />

november 23-án elkövetett gyilkosság tettes ének és<br />

részeseinek nagy kitartásal és fáradtságot nem ismerő<br />

nyomozással történt kiderít ésénél való eredményes<br />

közrem üködés ért .<br />

Kuwsá,' Géza és Puska Ferenc népfölkelő szakasz'<br />

vezető Somogy vármegye területén régebb idő óta gaIáz.<br />

dálkodott fegyveres veszélyes kóbor cigánybandána k<br />

ügyes, kitartó és fáradságos nyomozással történt el·<br />

fogása és az általuk elkövetett 23 rendbeli, mintegy<br />

11,496 K kárértékű betöréses lopásna k kidel'ítése körül<br />

kifejtett eredményes közreműködésükért .<br />

Fekete István alől'mestel', Szekeres János népfölkelő<br />

őrmester, Almássy Sándor és Wittinger János népfölkelő<br />

Bzakaszvezetők, Traknyák bnre tartalékos címzetes<br />

Bzakaszvezető, egy katonaszökevénye kből állott s Vácz<br />

és Zala megyék területén garázdálkodott kóbor cigány·<br />

bandána k nagy fáradsággal és kitartással folytatott<br />

hosszas nyomozással történt elfogása és az általuk el·<br />

követett több rablás és lopásnak kideritése körül Jú.<br />

fejtett eredményes közrem üködés ükért.<br />

Gáspár Józse! népfelkelő címzetes szakaszvezetö, a<br />

Vas vármegyében fekvő Sé községben 1917 január 10.én<br />

kiütött tÜzvé!:'znél a vagyonmentés és a tűz tovább·<br />

terjedésének meggátlása körül kifejtett hasznos és ered·<br />

ményes te vékenységéért.<br />

Török Józse! alőrmester, Osanádi Józse! és Horváth<br />

J6z8e! népfölkelő őrmesterek, Kiss János népfölkelő<br />

szakaszvezető, Fekete István népfölkelő tizedes, egy kóbol'<br />

cigánybanda által Somogy megye nyugati részében l.<br />

követett többrendbeli betöréses lopásna k 15 napIg<br />

,<br />

331<br />

tartó fáradságos nyomozással t.örtént kiderítése körül<br />

tan ueít ott eredményes közTem üködésükért,<br />

Bangha Ernő tartalékos tizedes, egy kóbor cigányok<br />

által elkövetett két uara b 1200 korona kárértékii ló­<br />

lopásnak és tetteseinek nagy buzgalommal és fáradságos<br />

nyomozással esz.közölt kideritése és elfogása körül ki­<br />

fejtett hasznos közreműködéséért.<br />

Varga Józse! népfölkelő tizedes, egy postahivatalból<br />

kóborcigányok által betörés útján elkövetett 800 korona<br />

készpénzlo pás tetteseinek ki váló buzgalommal és fá ­<br />

radságos nyomozással eszközölt kiderítése és elfogása<br />

körül kifejtett hasznos közrem üködés éért.<br />

Szeberényi Károly népfölkelő, egy kóbor cigánybanda<br />

által elkövetett ló-, kocsi- és lószerszám-lopásnak, -<br />

valamint 15 rendbeli különféle lopásoknak - nagy buz­<br />

galommal lcfolytatott és 70 óráig tartó fárasztó nyomo ­<br />

zással történt kideritése körül kifejtett eredményes<br />

közrem üködéséért.<br />

Benccz János alőrmester, Bokodi János népfölkel:iJ.<br />

őrmester , több község területén 2'7 egyén kárára elkö­<br />

vetett 21-rendbeli betöréses lopás tetteseine k és az or­<br />

I gazdáknak kiderítése körül kifejtett ha.szn0s és eredmé­<br />

nyes közrem üködéséért.<br />

Sipos Józse! alőrmester, két suhanc által elkövetett<br />

21.rendbeli, mintegy 4598 korona kárértékü, nagyo bb<br />

; részt betörés útján elkövetett pénz-, ruhanemü- és élelmi­<br />

szer.lopásna k és tetteseine k 174 óra i fá,ras_ztó nyomozás­<br />

sal történt kiderítésénél kifejtett, eredmén yes közre ­<br />

működéséért.<br />

BaUyánek János népfölkelő címzetes sza.kaszvezető,<br />

y hirhedt, veszélyes orvvadásznak, - ki által comb­<br />

Jau súlyosan meglövetett, - járőrtársa által alkalmazott<br />

nna tétele alkalmával ta,nudtot.t kit artó, bátor és fér­<br />

I el'ed ényes lőfegyverhasználaital történt ál'talmat­<br />

as magatart ásáért .<br />

Pilinger János alőrmester és Rumi Lajos tarta­<br />

le<br />

kos szakaszvrzetö az 1916 évi de cember hó 24-től<br />

?árcius 10-ig terjedŐ időben, egy szabadságolt és több<br />

elmentett kat.ona gyárimunkás által elkövetett, mint-


332<br />

-egy 10,929 korona kárértékű lopás és betöréses lopások,<br />

nak nagy buzgalommal és körültekintéssel folytatott '<br />

.nyomozással történt kiderítése és a te ttese k elfogása<br />

,körül kifejtett ererilmén yes közrem űködésükért.<br />

Kalmár Fe1'enc és Landler Aladár népfölkelők, a<br />

;:;omogysárdi és nagybajomi örskörletekben régebb idő<br />

óta garázdálkodott kóbor cigányba,nda által elkövetett<br />

.többrendbeli különféle lopásna k nagy buzgalommal és<br />

kitartással folytatott fárasztó nyomozással történt ki.<br />

'del'Ítése körül ta,n us ított eredményes közreműkö,<br />

-désükért,<br />

Heves Lajos és Pataki Lajos népfölkelők, egy nyolo<br />

tagból álló fegyveres kóbor cigánybanda által, több örs.<br />

körletbell 34 egyén kárára elkövetett többrendbeli lopás<br />

-és betöréses lopáso kna k és tetteseinek hosszas és fárad.<br />

ágos nyomozással történt kiderítésénél kifejtett ered,<br />

ményes közreműködésükért.<br />

Pap János I. 1. osztályú őrmester, Székely Ferenc<br />

2, osztályú őrmester, Baksa Péter népfölkelő tizedes,<br />

az 1916. évi szeptember és október ha vában a Tolna<br />

megyében fekvő Nagyszokoly és Fe lsőnyék községek.<br />

ben egy kóbor cigánybanda által el követett öt darab<br />

lószerszám. és kocsilopá,<br />

József, Kis/alv. Mihály, Vas János 1., ](Oka8 László,<br />

Szabó Józse! Il I., Szekeres Lajos, Horváth Mihály, Rédl<br />

János, Het'ló Gergely, Horváth Gábor, Varga István Vll"<br />

1'óth János I X" V as Sándor, H eVeB F e1'enc, Tótl János I II<br />

Ká1ná1 Gyula, Mészáros 18tván, Tuboly Károly, Major<br />

László, Fehér Péter, Kovács Milcló8, Pille?' Kálmán,<br />

Grahecz 111ihály, Ném,eth Sándor, Somogyi Károly, Tóth<br />

Józse! IV" Nyul Sándor, Szabó Jáno8 V 1., Hencz János,<br />

Kámán Józse! I., Dél Antal, Katona Ferenc, Böcskei<br />

Imre, Juhá8z Lajo8, Berecz Dénes, Deák Nándor, Nádasdi<br />

Sándor és Győrvári Sándor a közbiztonsági szolgála,t<br />

, terén általában kifejtett eredmén yes működés ükért,.<br />

í valamint a háborúból folyó szolgála.tok ponto!> és lelki.<br />

iRlnerctes t.eJjesités éé rt .<br />

A V II. számú csendórkerületnél :<br />

KMzt J án{)s népfölkelő sza kasz vezető, mort éve ken<br />

át Üzött lopások elkövetöine k nyomo7,á.sa és kiderítésénM<br />

örspal'ancsnokát sikerrel támogatta .<br />

Almási Józ8e! alőrmester, egy pénz lo pási csetne k<br />

szakértelemmel történt gyors kideritéseért.<br />

Kr,iRán Ferenc népfelkelő, több rendbeli betöréses<br />

lOpásI eset kidel'ítésénél járőrvezet.őjét si kerrel támogatta.<br />

. Spter Ihnó csendőr, a közbiztonsági szolgálat terén<br />

kifeJtett eredményes te vékenységeél't.


334<br />

A V Ill. számú csendőrkeriiletnél :<br />

Pelle György alőrmester, hosszas csendőrfjégi szolgálati<br />

Ideje alatt a közbiztonsági szolgálatban kifejtett, buzgó<br />

és eredményes m űködése ért.<br />

Molnár Gábor, Kormos István és Pálfalvi Péter 2. oszt.<br />

őrmesterek, Dóra Béla, Sági László, Nagy Ferenc,<br />

Gyöngyösi József, Pásztor István, Varró János, Horváth<br />

István és Tyár László alőrmesterek, a háború folyamán<br />

úgy a közbiztonsági szolgálatban, mint a háborúval<br />

ka pcsolatos egyéb teendők pontos és lelkiismeretes t.e].<br />

jesítése, az eltulajdonított kincstári javak kézre kerítése<br />

és biztosítása, nemkülönben katona és fogoly szöke vények<br />

iildözése és elfogás a. érde kében kifejtett igen hasznos<br />

szolgálataikért.<br />

Técsi József és Zsula Ádállt 2. oszt. őrmesterek, Németh<br />

József, Csapó FereM és Fehé?' György alőrmesterek,<br />

-csendörségi szolgálatuk ideje alatt a közbiztonsági szol ·<br />

gálatban általában, a háború tartama alatt pedig meg·<br />

sokszorozódott szolgálataiknak pontos és lelkiismeretes<br />

teljesítéseért.<br />

m. A hadrakelt sereg kötelékében teliesitett kiváló<br />

szolgálatokért dicsérő elismerésben részesültek :<br />

A 111. számú csendörkerületnél :<br />

Wolf Gyula törzsőrmester, az ellenség előtt teljesített<br />

kitünő szolgálatai ért.<br />

Szikszai Antal népf. őrmester, Vincze Mihály tart..<br />

tizedes, Ujvári Mihály tart. szakaszvezető, Feszl Károly,<br />

Fazekas Lajos, Kozák Arpád, Simonyi János, Zubornyák<br />

Sándor, Schwarcz Sámuel, Follard János és Egerszegi<br />

Dénes póttartalékos szakaszvezetők, Pocskai Mihály<br />

népI. szakaszvezető, Kriszt Antal, Laukó Mihály, László<br />

István, Oláh Károly, Dudás János Il., és Bozsik Ferenc<br />

póttartalékos tizedese k, Kancsár Máté, Pálinkás György<br />

-és Kelemen Dezső népf. tizedese k, Kiss János tart. címz.<br />

335<br />

tizedes, Goldarbeiter Sándor né pf. címzetes tizedes<br />

Varró AndrM, Kelemen Ágoston, Gubacsi Lajos Balogh<br />

Sándor, Tóth István és Vaida J ózsef pótta.rtaléko gyalo .<br />

gosok, Ba1'na Antal népfölkelő, az új vidéki csendőr­<br />

Rzá,rnyparancsnokságnál teljesített különösen kötele.'-<br />

séghű, szorgalmas és igen j ó szolgála taikért.<br />

FiczTc:J J ó et alőr ester, a L sch-Vorra-i kötélpálya.<br />

P. O. allo asa r: elofordult lopasok ügyébeni előzetes<br />

megállapítasoknal, beható és erélyes eljárása által a<br />

tettese k kiderités énél szel'Zett érdemeiért.<br />

A IV. számú csendörkeriiletnél :<br />

Erdős Menyhé?·t alőrmester, Jezierzanka-ban az el .<br />

lenséges betörés alkalmával támadt tűznél a' oltási<br />

munkálatok, körűl tanusitott szoraalmas erélyes és<br />

körültekintő eljárásáért.<br />

e ,<br />

petfinszky . ózsef . o zályú , őrm ster, az ellenség előtt<br />

tel]esltett kotelesseghu szolgalatama le elismeréséür a<br />

legfelsőbb szolgálat ne vében.<br />

Az V. számú c.sendől'kerületnél :<br />

Muzslay Medárd 1. osztályú őrmester az ellenség<br />

előtt tanusított kiváló szolgálat teljeSítéséért.<br />

Stelkó Ferenc törzsőrmester, Koó József 1. osz.t. őr ­<br />

mester a pozsonyi hon véd kerületi pa rancsnok ügyészé­<br />

né l , .ssú iő t teljesített fáradha,tat.lan buzgalmuk<br />

és kituno műkodesükért.<br />

SZ alkalmával a tűzoltásnál kifejtett önfeláldozó<br />

,Lang István alőrmester, Nicstanicében kiütött tűz­<br />

ozrem űköd és éért.<br />

ki ,!l.8is " Ferenc 2. oszt. őrmest.er, Krnhov községben<br />

. utott tuzvésznél a tŰzoltás körül kifejtett határozott<br />

es ered ényes tevékenységeért.<br />

gá l KtotC8t.8 Ferenc 2. oszt. őrmester, bátor és kit ünő szol­<br />

a el]esít éseiért.<br />

'<br />

fi


3ö6<br />

A V 1, Bzámú c.gendörket-ületnél :<br />

DemetroviC8 István 1. o",",t , őrmester, BodM Lajo6<br />

a-Iörmester, az 1916 sze ptember 22-én Krn ho v (Galicia )<br />

!föz,'Iégben ki ütött tűzvésznél, a tűz to vábbterjedésének<br />

meggátlá.sa körül gyors el határozással s tetterős közbe - -<br />

lépésükkel kifejtett hasznos te véke nységükért.<br />

Vigh Józ8ef alőrmester, az ellenség előtt teljesített<br />

kit ünő szolgálataiért;,<br />

Botlás Lajos alőrmester, mint lo vas tábori csendőr<br />

a háború kezdete óta ezen alkalmazásában teljesített<br />

kiváló szolgálata.i és vitéz magatartásáért.<br />

<strong>Magyar</strong> Ferenc alőrmester, a hábor\Í folyamán a<br />

határvooelmi szolgálat ban az ellenség előtt teljesitett<br />

kit ün ő szolgálataiért.,<br />

Pozvai Fe1'enc al őrmester, a háborúban az ellenség<br />

előtt tanusitott önfeláldozó magatartásáért. A háború<br />

folyamán a határvooelmi szolgálatban az ellenség elött<br />

teljesitett kit ünő szolgálataiért.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!