CSENDŐRSÉGILAPOK - Magyar Királyi Csendőrség

csendor.com

CSENDŐRSÉGILAPOK - Magyar Királyi Csendőrség

V. évfolyam. Budapest, 1911. október 15-én. 42. szám.

CSENDŐRSÉGILAPOK

Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csend6rségi Z,ebköny ... szerkesztő-bizottsága.

BLÓFIZETÉSI ÁRA: Félévre _ _ 6 koro.,.. 1t1!1i\ BZERKESZTŐSEG ES KIADÓHIVATAL

E(éu évre 12 korona.. Negyedévre 3 korona.. aiJ.d. fllárnap. Budapest. IV. Egyer.e.m·ut.cz.a az..

A telepités kérdéséhez.

Irt : Argu.

Több mint feJew mult már, hogy a. c""ndor :llti"ltek

telepité.;ent>k nagy hordcrejü e:-.zméjet II .C ..... ndór .. égi

Lapok- nyilnino,;;..;agra hozta e hozzaszóhisn\ bi\'ta fe!

az cz iranyban l'';l:tlCg erdddódó altiztl·ht. Azóta I,.'ak

ket köZ}emeny jdent meg t" tárgyban az is "'gy olyan

elóljarónktól a ki magában 37. ügyben c,;.ak pn ..... iw er·

dekelt é:; akh.ita!;t Üi csak a IDegvslósitás dömozllitá:"a

erdt·ken igyekszik ki ft·jteni.

Az emlitdt ket közhmeny közül is c-;opán az d.sö

szolgálja túljl'scn az c __ Zffitl érdekl'it. a mú.;odikllak már

bsk a czimében l"Rn meg. egyébkent p",dig c:-;;"lk 81. er­

deklödé hiányat. az altiszh·k közombö:-; .. t;igét elUlt't·ti s

yegczctül t·gy ujabb t::-;zmenek nit dég tag tl'r",t. Szó­

'\"81 cZ t'mlitl'tt kt:t közlemeny közül cak az t'gyiket. 8Z

lJböt tlJkintl1t'tjük az ",.,.,zml' enleké-bt'n irottnak.

En II magam re:-;zeröl. mil"d polgari eldemhen föM­

miwlö, IizlÍntówtó \-oltam, szinten erdeklödtcm az eszmd

uant. Dt! csak nirtam nz erddilődesDck mások - több

olyanok TEiszeröl mló megnyiI8tkoz8át, a kik maga...abb

zolgt'l.lati itlejűknel fogYs esetleg már nyugdijnztahisuk

e"zmejével foglaLkozV'Il, közYttlenebbiil erdekeltek a tt>le­

pite .. kerdt: .. ében mint en.

Vártam, mert IlZt hittem. hogy anDak II "0. ilIdn

15°o-nak. n kikd ll. ft.'ntcbb jel:u·tt ebő közll'mény irója

czikkcbeu megjelölt, legalább WOó-n hozz8:-;zól majd II

kenle!ihez s többl'D többfelöl es olyan módon igyl.kt'z­

nt'k tlZ L' kcnk.bt·n foglalt lilló.pontjukat llyilnino ...... án\

hOZlIi, igt'u)'l'iktzRlllncsollyitani _, lén'D II ki .. hirtoko::;

Clildml\-dó illta.ltillo,; t'llll'\'t'Z.l'" • pllnl .. 7.ÍI


Az n pár s7.li..zbohlofl gnzdn l1gyani!'l, n kim·k l'g)'éb·

k{:nt is jól mt.' Hm vetn- fi Ct..jealjo, csupán hencz(',:::-es­

ból il'. pariHHtn8k nen . 'zi magnt a szűköl; lizl'ti-!iéhöl

élö",ködo biYlltnlnok l'lőtt. D hoh",... fdejti d hozzá·

h'nnj, hogy; .nzcrt sok lirrnl Dt'm cserél!. EZZl') "Zl'ID­

hl'n azon han Dll'gköyt"teli, bogy öt már nem pnral'ztnnk,

hanem - tddntcIYt'sl.'bb czimmtll gazdáJkodónak.

földbirtokosnak tl'killhw es ahhoz képest titulúJja is II

nagy kÖZŐDJlég, annál ifi inkl'tbb. mert Ylfgyono5 állapota

mdlett bizonyos, bo közügyok \'iteJehen is l'g}' vagy

máR czimon részt Yt'liZ s ez alapon az uri osztály Üi

szívesen pnro1J\zik v(l)e.

EIlE'Db(\ll nagyon is más hL'lyzt!te "an II 1O-.!O hoJ­

das gazdáouk. Ez mar • paraszt. mindl'uki l'lött. H.itl.'ll·

ninc:;, vagy ha \'I\n ifi, csak kt·ves. Hozzúflzóhit;út nem

kérik ki "emmifőle fontosabb .közerdekii tárJ;:yboz. FéJ­

vállról bl'szel vele minden kaputog mbur.

)'(intbogy puclig 1\ szobanforgó telepités ml'g\'lllóHitása

:;t'tén 10 20 bold földnel alig adnának többet t'ro'eg)'

et;r.rénnljk, könn:n'n ulhibetó, ",öt az emlitett körül­

m(:nytJlmel fogva meltányolbató i", bogy a jó anyagi

hdyzt"hen h,,"ő nyugdija'i alti!'!zt inkább ml'gmnrad bizo­

nyos tokinti.I)"lyel hiró tmaglinzo.·nak, mintH'm az

államtól {'s mőg II jó Isten tudja hányfeJu vúllnlnttól,

tarsulattól fiigö kishirtokos parazt legyen.

Lé.pitél'l ügyét vállalkozásukkaI

elömozrlit"ák. Életük úgy is rövid má.r, mert alta­

lllnos tapaHztahlt sz(,rint mindl'n ilyen altiszt, nyugdijbn

mt·nt.4f·la után 3- "1- ,. alatt elhaL Erre a rö,id iclörl.!

pt!(lig igaitin kér volna ilyen vnUalkozásba bocsá.tkoz­

niok, mert cak a hátramara.dottak baját sZilporita­

nak vt.izpénz. miDt részletJtzetésre 10 6vl

jÓLAllful mellett k.phal6k

UJJ I október 1.j.

eIt>tmódját, megélhetését, a telepitésscl járó kötoleztltt_

segét és küzdelmeit pedig nagy n Hok nltisztnfJk mórl­

jában "olt es van megfigyelni. E tngn . hatnt"au, hogy

egyik-máIJik telep nem is valt llzza a teJl\-mezzd foly6

Kannánné., o. mit róla a telepités IJlött alhtotlnk vagy n.

telepesek reméltek. Különösen, ha eluinte rossz eszten­

dök mellett kevés volt n termes s fi csekély tők" és

kel'es haszon mellett nagyobb I1rAnyu blJfektetésre volt

szükség, bizony küzdelmes élete volt a tolepesnek. Sokan

helebuktak n vállalkozásba a elvesztették még a. megle"ő

tőkéjüket is, Azok pedig, n kik vfilllhogy átuszta.k ftZ

idők és az eredmény mostohaságain. csak h08SZa,hb idő

mnh'a tudták kiheverni ft BorS csaplÍlmit eS annyirA.

ötlszeszedni magukat, hogy a tisztességes, nyugodt meg­

élhlltést vala.mennyire is biztositoUnak lássak.

Az ilylJnllk körében szerzett tapasztalatok h·hát, flJlü­

hItes \"izsglilódás es alaposabb számvet es hili.nya mellett,

könnyen visszariaszt hat ják a telepeaitésrH egyébkent talán

vágyódó altiszteket.

Pdjg nincs igazuk, legallibb is nincl-! teljl'sen igazuk.

Azoknak a telepeseknek ugyanis áltollibnn ke"és tőké­

jük volt és az, ha vállalkozásuk után nm volt meg

mindjárt a remélt eredmény, a beftlktetessl"l és o. meg­

él!JE'hsre vnló költekezéssel hamar ki iH merült. llitolük

pedig még alig "olt, tehat vagy éppn nem, vagy nagyon

ib nl:'hezen pótolhatták a hamar beállott hinnyt B tJZ

könnyen végzetes helyzetbe sodorhaUn őkt;t.

A csendőrnltiszt helyzete azonban ez okén él Bokkal

eJönyosebb. Mert, ha fl meglevö csekély tökeje elfogyt1n"

is, a mi nála is óp úgy elöfonlulhat mint amazoknál.

de megmarad az állandó nyugdija. Ez pedig egy 1.) .2 .•

évi szolgálati idő után nyugdijazott altisztnél (örsvozetö,

őrmmJter, járás- és törzsörmesternél) nagyon is sZÁmot­

tevö összeg arra, hogy egy-két évig tal1ó mostoha idő­

jarás okozta anyagi zavnrokból kist:'git8. ElVégre rossz

időjárás mell",tt is terem valnmi. Ha li (.l:ílboDl\t c1"t'ri II

Jég vagy ma"! csaplis éri, tengori, kJ'lunpli, rép!t B más

ké!iöbb órö növeny teremhet elég. ViHzont ha l'zeket

rontja a szárnzbág vagy más elemi csapns, n korábban

érő gabona jól fizothet.

Ezek!'n felül ott vnll még ft h!lromti- és t;/jI1éstonyéRz­

tés Úi, n mik esz8zerü fajmogválogntlÍ.8, jó gondozás és

:lz értékesítés idejénok és htllyénak clörehitó és R"ondos

megl"álal'lztnRR mellutt, szintén szép hnsznot lll'cdmé­

nyl!ZDl\k.

.\Z az dőbh emlitett hátrányoH tnIlIlI.;zhdut tuh!i.t, fl.

mikut ti tt.llu]letik köróhl\n általáhnn 8zl'rl':-:Jwtünk, hll n

sfmdörulhsztbn ellyébkónt Dll'gmu a ,"lillalkozni ked\'

a gllzcl!Ukodára való rátl.si­

tchul' vl1ló válJalkozústól. És pt'dig nunnl kl'Hhlbbé, mert

a mint HZ lin'mnck k6t oldaIn HlD, épun úgy mtlg\.lln

8. megélni tudásnak ia a jó és rossz ollllllll.

:\ zorgulmalj, előreMtó, számitni jól tudó, milHlont

BRAUSWETTER J

mdórthuál

JavitAsok {) 6,'1

mellett.


1911 október 15. =-

===-.:.(.-:..:

fl mAga itlcjeben végző, türelmes, kitartó aknfl\tl'rővl

megáldott, takarókos ('mboT mint monrlo.ni !oIzoká,

ml'gél fi jég ,bátán i. Észszorű gnzdalkodá" mellett pedig

nemcl:iak IIll'gól, hanem '\'ngyonilng gynrap8úk iB. Blltm­

IJl'D az olyAn lIm ber, n ki fi munh:ntól irtózik, IUíltn,

mindt'nben túmogntásrn szorul, fl foglallwzó .. "ához tllt'­

toző dolgok irnnt nem órrleklödik, bizony dpU6Ztul az

még n.bhaD az uliutbl'D is, ha nem ll'z te!(>THllil, hnnem

csak úgy "óll1tlenü!, könnyüszerlioel pottynnnn is bule fl

\'ngyonbl\..

IIisZI.ID, hogy mát nc em lit sek, ott \"Imnak azok az

Oro8zorszn.gból, Rom.\niiból kivÉLndorolni kónyHz(>rült

zsidók, a kikr61 epcn fi .Csendöröégi Lapok t!Z óvi

29. szÁmilllln \'olt 8ZÓ. Mennyiyel nehezehb körülmények

között keLlott azoknak földmivelókké lenni. EI kelh'H

hagyni hnzájuka.t, környezotüket, addigi foglalko7.áRukat

es il:imerotlon környezetben, iF;mlretlen területt'D, n'ljuk

nézve teljeson idegen világreszt:'kben fogtll.k bozzá olyan

munkáboz, II ruit előbbi hazájukban csak látÁh61 és

hll.lIából ismertek. S mégis, mort rlikényszl'ritottc őktlt

az életösztön, cs a sorsuk bizonytalamága. milyen jó

röldmiyolöklu es példás pnrasztokká tudtal, lenni Pl·dig

legnagyobb reszüknek talú.n még (l.z IItflzD.si költséget is

},önyörndományként kellott összegyüjteni. A ftilclet cs il

gazda'lági berendezkedésre való költséget pedig óp Úf..T)'

törlesztés utján vi8szateritendö kölcsönként Impltik, mint

a milyen hÜ'leHztes utján yal6 ármegtéritJs mellett foJtia

adni az állr.mkincstó.r azt 1\ birtokot, n melyet fl tele·

llitt!s eszmójeuek meg\'1l16suhísll. esdón, tl tdl1pesitesro

vállalkozó a.ltiBztok részerú nnnakidején kijolöl.

1;, ht\. mt'grontoljuk, hogy mennyi\'ll jobh helyn·t·

ben van nz llZ ittBzűletett, nz ithmi termelthi módját,

változatossngát, (\1. értékesités helyél tis üll-jét és körülményit

ismerö, tli'. allattt'nyéztes mindon ismorotC'in11

rendelkezö altiszt, mint nz az ülegeo világreszbl' hriilt

tol llZ ottnni viszonvokknl isml'Ttlthm, II földmi\'L'lésben

jáTlLtlan zsido, hát ' igazlln Címk a sajál érdekeini Ul'm

törödö emborlll1k kell állit/munk mindaz! :lZ nltitiztet, II

ki egy ilyen nom CH, élt\tremló eszme pnrto1t\sa és meg·

valósitnsll érdlll,éht\u tl. töle tclhetöt ol nem kövoti ti

mcg nom TlIgnd egy olyan kinálkozó nlkalmttt, n miórt

!ll', utódili múg !l1. emléket is rilclnnák.

S oz rt közönyösBóg jogosnn vonnlkoztntbllló Dl!;g

nzolzolgálnt nlntt tolje!Ml ehzok­

Vlln n fUhlmivolésIH31 jtiró tl'rheHebb munkntól s nllllnk

ÚjllhblUl \'nló mt.g",zol.:ii.ú.t magllkrn nézve lizikaih\g le­

hotthmnl,k hizik J:-! tnrtjók.

Hiszen igllz, hogy II fölullli\'ulr:-!cl jaró mindell UlUl,llm

fnrl\s?itó eH tl'rlw:-! fngltllkozás cs a 1;"1 gS Jyi szol1l1nt

után nyugllijbn Inl\nÖ nltizt o bll'lonlitbntó mnr, IUllulm­

birái h,kintl


\q6

ok más, a 1ele-pe'lt tól "alo hnz.odozást dihd(zo (Ilyan

ok lS .negsZUDDe-k, II m."IYl·k lJizonytalansaga fh·tti hip­

renges most IDig ok u!, z: tt ti.:,ó:zat3r ... e tárgy han

li la nlatkol&ttol

CS1DÖR,ÉGI L\POK============ = 1 = 9 1 = 1 = O = = 6 = be

, .

KöllBme .... tO;:-D" ugyani, hogy a (>endorégI .lltuir"tk

leagy)bb reszf' ba ("'ak módjában áll . gyermtlkl"l

IE'A'&1t1)t, annyira Jól tanulnak, hogy a .iz .. gakon át­

C'8u .. wak, • fiukat kafonati1'>zti-, hintalnoki. a leányokat

pedig tanitónói, ó1"ónói, postakiadol tL., zonl1

slintt'n őnolló ls rendes di jaza81 jaró allásokrs Igyek·

t!zik nt'\'flni. Ipari JJalyara c'>ak az a gyerek kerül, a

ml:'lvik rO.6Z: tanuló. F öldmivfsiskolába, gazdasagi tan·

intl·zdbt azonlJun talán t'gy _-.e jut. P"dig a gnztlati:ozti·,

ka"7..nari éti 1i7.ámtartói pálya oló·gép alig nélkülöz­

hetó 8 lWl,irto}w., gazrlálkodtl'iában is. A nap ... zám drága

8 t"aládtagok által kf'zl·lhf'tö egy-egy ilyen gepPf'l sok

nap"zam megiakaritufl16. ]'" ha ninc is mind.-nikne-k

magának, hUl'n-hárman társulva tartanak f:g,yl'1-egyd

min!}tlniklJ()J. horo'" szüko:ég ,· .. etén hazilag n"gezbl'sók

mindazt a munkát, II miküt n8pszámooknak "agy mü ..

gl'ptulajdonol!oknak drlÍga hert kellene fizetniök.

Mind{'zeL:d h·bát előzeh:Bn kellene tEtDulmunyozniok

a t"lepit(:'" irlÍnt E!Tflfoklödö a1tizteknek. És miol vagy

pen 8t'mmi tökéjuk ... inc"! Yagy csak nagyon kt!w : van

ft nzda"á"d bl'n-lldtlzkedr'-Hbz, már I'lőzt.tI'sen tudniok

kt·lh'n.· azt ifi, ilng)' kölcsönre \'a16 kilátálS csdébl:n mily

Ö,'1Zj'g iránt j,.lcnth"lnék b" igenyeiket .

E7. .. kd p,'dig f'sllk a h.lppit!; körülmi-nvpin"k (>lözctp

"'fi It'gahihh álhllino!l iSml'(l·te mdlr:tt

c"/Jk ml·J.(.

·

lilll1pithalnék

tn telJllt azt hiszI-m, bogy ha mindl:l.eknek "lőzl:!f'H

megi!lfDl'rbt,te>lr"r._\ (.S alapos megrQntolhattbáru, ml'

n"WI'8 j'Hzrnl'inf·k rf'áli"ahb alapun való rdvdi-sl-v(JI ÉlB

kfJlrl' 1119 I, II, a hllö m6fl (is alkalom megadntni'k,

B U T O R

h---__________ -M_

r

=

= 1 == S.

mindjárt nagyolJb mél\hen nyilyánulna ml'g az altiszti­

kar i-nif'klodt e i:; a tell'pité .. imnt. lIert f:'bhen fi tt'kin­

tl ·ben meg eddig, Dl'mc.'i-Ilk hogy ft lIt'in György bad­

nagyB.71í.myivö ur által emlitett • zalmaláng. Dt:m C:;o.Z­

lt'lhetó. sót ('llenkE>zó}f


191 1 október l.j.

!lokka l e a 8gyobb á l . lomaokon fel8.llitott I, ályaudl'or­

paronrstwksago}'I;al. r',zek (dadata a kt'llő lámn moz­

dony. szemely- fs t .. hf'Tko(:ik. tO'fábba 8 '\"oDntkirő

zemClyzet rcndelkez(:rf: bocsájtaán kinil az utazó

g felőli határát már tdjt "n el­

zárták . . \ bekebt!D ott portyázó t"nthjrok(,t h I "*DZÜgyörőkt't

10\'8:> c"apntok 'fnltjlik Cd. kik a hat:iron át

'-enkit ,.;eID: boket alapo;;ao mt:gbcszéln:1

vezerkari fönökPYt·1 llönt n huclst'rt'gfójlaran{'snok

sZÁ.ndcka mt·g·yaló;.itásának módja fölött.

A hndf>űn>gJHtrI\lll'''nokok reszer.., kiadllnlló irlÍsbt'li

parancsokat Yt'7.l'rknri tisztek fogulmazzák, lü:ztázzllk cs

II hnd",eregfliparanc!'onok jónlbugyá"a után n fognlmnzó

\'t'z':>rkari tisztl.k zt'm"'IYl'''''n vi .... zik rt'ndl,!tptc;;i Ill'lyöh ', ,

hol 1\ ha,lt'reg-pnrnm·"'ll.ok és cool,k '\"t'zerkari főnökl' 1\

j.'glll'hlltúhhiln. pontról-p'lOtrn átlaDlt1m ! l!·Oz1.ák azt.

(ibI'IJt ezek tizt!Í.ha jiith'k " reszükre kIJ ,'lölt (dadA!­

tal, azonnal kiadj ák a ... zlihéges panml's'lkat. mel .. wk

rendszl.!rint a musDllpi meoett'lés elrenlll'ii'sf.t is , s7.0t.ák

ttntalmazni. B pl1nlO"oknt h\bori tnxirón towhbltJük,

ligy. hogy Hebány pl'rcz muh'a még II It>gtáyolabb htk­

tnlJorzó paranclinok iH tudomást SZl'rez a reR. yon.atko­

zóhól. }.fig: a cSl\patok keszü1örlnk, hoY Imt..;o .. ap

j'lhn::,'yják IlZ alig pár nnpig élvezdt llboo1.á>l .. SZID­

Ill'lyet, uzalzdt n hn,I:lClrf>J{parant'snok nchuuy liatnl. ugyPii

PS 'm unbz IO\'tlstiH7.tt·t. rll(bleriot fó blldnll.gyokllt IlZ1a

hi? meg. bogy l, lll1n..;égf'!'I te .. rűlt.teo bó,rom·m:RY napl

Jllróföldre bntoljnnnk ht' "' ... hlzto..; allntoliat szC'rpzzl'nek

.'gy hizonyol' tI'n,ps7.ltkn7. ,"iszon'iliról fS nnól. l Oro'

yujjon JJ;lI>gszliJlvn tnrtju-t' mlÍr azt 117. í;!U6 lsg llIt'n

erővel. K.z)elt.h,ikröl pt'dig mielöhb . 1Ug:hl h(l.to .klilrlou­

czökkel Higy pmdngllhuubokknl kiilrlJl·nl'k Jell'llest . ..

A laktáborhól mlhmllJl (,]induló l'6npatok budf'Hlltott

ml'nt.then léplk flt n1. nrsr.l'Ig hntdrflt. A nwndOflldopk

olőtt .,;zn.z éa SZÚ? lovn jArör hlllad, llO:r nz __ uUeo . llC'g

C'Mapatni ökt.lt Illl'g Ut' lt'php..;sEik, mig l'lt'k mögott ount­

l'g' 10 kilomfítornyiro 11r6srhh lovas osztngok kőn"tkez-

ek- , lU müködik a lo'\"&s tánróJárórök néhány embere

1.8. .ik '\"ékony '\"ezetekeikd lU ut .. zeli fakon, (opült'teken

bo arkokban hdyezik t!l. holZ" állandó erintkl'lc .. l,en

leg.wnek a haTnljö'\"ó 10'\"'8.s hado ... ztáh-I\'al { .. ezálta.l a

k!küldört ltlT'BS J...i ilőoitmények hireÚ ' mar ily nagy

taTol.

.. á L61 hpt"l·l;: legyenek par pillanat alatt todbbi­

taDi Yz(lm a lons hado".ztitlT'nál hf'c, ... ztolt lo\'a.:-. táhori

tSliróo .. z-ta::: al. ugyanc... .a.k J...i-úlú e .. en c" I!Y0T .... an

feláUitott tál,ori tav1róo tonH.hitja ft hm:ket kozTetlenül II

b8,he .. tparancmoksigig.

Ha mt-n.·h-Ie..; közben, már nen"e.gl'':; teriilt·tcn cgy

oagyobh folyó :illja d az dórcoyomuló hadt'rö ut jal,

melynek tul ... ó partját az ell,'n"t'g plóör .. pi ft. véddemt..l

is hizooyára bert'ndzh;k, ho&.\" megot'hezibék hadcrönk

atkE:ll ... ét. ilyenkor B fülyamhoz It'gközf'lebb érkezó

g,íalogezrt'd &l: pj h'ple alan weg"7.a.1lja a part maga ... -

latmu.k ll-'jtóit. mig Rnnak tdején két tüzerezrtoJ hontakolik

ki. :\h·gt-rkezot'k hamarosao a hadi hid \"ooatok

j és egy ftJ.ett helyen kzdi.k lerakni a hidalkntrel'-zeket,

a pontonokat. mpl:n'kct (>gy-kettóre vizrebOC

... :\tBOIlk. bOj.ty a gyftloág .is tüzérég élénk tözeoek

tilmognt:ha mt'llett a. mAri:; há.tráló ellf'ru;égl"s osztag

üldöze .. ére t'' gyalogzászlóaljat zli1litsanak at 8. tul ... ó

partra ..

Xyomu.kban egy ege "Z utA!'Iz-SZ8ZSd evez at a tulsó

partra fO" ott az fpitendó hadi hid bizto .. itá8..t czélzó

t'rófhtl't'k rögtöuzt-t kt'zdi meg.

Csakbamar hozzMogt1ak a badihid í-piti ... eihez. mdyt'n

kürülbdiil ht ura mnlf!\ nz ebö lov:l.s hado::'zt:il\" át is

kt.lbd. EZl·kd kúyetik ft gynlo::::o;;llopok, majll a iÓ:,?crtdt:pek,

(-'gl::-z,..jgügyi intezl'Ít'k stb. jit..rómüwi. Al. e

közbn mt-'gl'rkl' zdt vasuti t'zfl"d l'PJ' különitménye

k('..;

fl:j l

.. ödt, .. kiizlll'n nkárlui.lly;;zor t'gt''';z ütkÖZl·tllt nrnak mt'g.

ly érk,'úk el ft ,lönft'!' idtt>, _\ pamncsnokok tlirképt.ikt·n

sr.limitga.ljti.k, hogy hol fognIlk majd találkozni

I1Z élt'lk. nlkalma"-t' ft feNI' l'I.tzükn\ .. ebhöl iparkodnak

uwgá llftpitnoi az üfkÖZt,t h'l'vét is. Csakhamar ml'g·

órkozik fi lllulogztfilypn l'aTll· ... uokhoz az in\sbl'li jell'ntl!

arról. hogy HZ t.1101lI-il' elönidl' mli.r (llódik. Hul'l.·z alakzatot

'\"Mt'f lu\t ft.l. kifpjlődtl11 s c .. nkluunnr 11 l'y('z,tik II

hiz


1)8

ÓHi fa6riá80k.

CSENDŐRSÉGI LAPOK

A h:gtöbh cmbcr zem";nek talán leginkáhb imponálnak

a ritka'\Rgflztímba menő ezerVt.'e8 töbh e_ezredes

(aóriások, a mír úgy ftl. Óvilág, mint az Újvilág egyarunt

szolgáltat ord .. kea pi!ldákat. Sajátaégo "néa ia

fOgj a el az mLf:'rt, ha ('gy ilyen óRkorú nagy (At pillant

mtg. Kor tfclkintett.'hfclD a (ák mammut jai ketségte:lenül u

lirkányflik ''s a majomkenyrfák. melyek mtJlló méhán

... "atlakozik II kaliforniai mammut-fenyő, mf'ly a Hit.tra­

Nellada·h('gylii'gbf'n banDI, II(JO O(JO méÍl:m.\'itI' a

tenW'r Hziw' (.,Idtl maga'lRsgban. Ez utólJbiak 80· tOo

méter törzflmaosli.got ómok el, egyes kiH!tl(>s példányok

8uJnban még ennél iti teteme8phtJ mt!retiiknÍ'k

1,izooyn1l8k. KülönöRen emlitl;sreméltók azok II :H ) ta.

gat 8zámlál6 B"quoia-fák, melyeket a hfl,zájukhan, a

calavt1tlui "rdfjLt'n a .no.gy tsaláft. nven pmlegr-tnpk.

E calád .apja •. m('ly már kidőlt. az angol IJoughuJ

m('rl;oJ( szerint l,tl m. maSl:IlR, a törzónek Dz alapja :1:;

keruletü. a kilrgf.! pedi fJH ':m, vaqtag volt ; ft. kora

3---tA)f.IQ f!t!?t f·ndfJ köziitl van., faanyaganllk az érh;kfo

pedig Hj.OnO koronára van becsülve. Egy másik kidőlt

fá.nak 8? adva CJlyan mrtltú, bogy ahba :H- meternyi

tévQIBágha IJ(' h .. ht lovagolni. Ez/,.·k ft. faóriuok az aml'­

,.ihi Ej:,"jl:!lült·Álhtmok tulajdonát kép('zik f.s gondos,

Llllit li7.igorú Allami f"lugyelet alatt \"annak. fid(.'k 8Z(>

ri nt a kaJifQmiftl mammutff'ny6nek egyik példánya lliO

m. majO!'a.'Is!1g mellE!tt 12 m. tórzsátmérőj ü volt. or. Mayr

egy ilO m. Jn8,C(as t(jrznek az t'-vgyürüiból 1,2G{J'ét

191 1 október 15.

ol'\"B8ott össze ; ez a fBÓriás 832 köbm. fanyagot adott.

Ttir8cb Xándor magánzónak a budapesh 8tanhegy n

levó kertjében tran egy 41 eves fa belőle, szep pyrQmJ .

.. . .1 • mag'Bsá. lJa 18'5 m, a lombkoronának a keru-

novess . o ,

Me alul I m. . 1 b á '

A mClikóiak ,abuebuete. neviJ, .. oda_a ó onoEIs gu

fáj a a mocsári cziprus szintn ónll8 term t(>t eB nagy

kort képvisel. Oaxaca államban .Sancta aTJfl, d l Tulc.

mellett "an egy mocsári cziprus ,H· m. torzskeruletteL a

maga.; sága 50 m.; a korát pei D Candol1e 6000 z­

tendőre becaüli. Leltek a MisSISlppJ (ol .r amn k a. de1taJ­

ban iszapba temetett 8 méteres axod,um.torzseket. ko:

zöttük az egyik 5700 évgyűrüt ,oh'll8tak meg. A hazai

példányok közöl a legszebb . é' •. legöregebb éldáy a

861meczbányai m. kir. erdeazeti fOIako!&. novenkeJeben

van ; szép (a -raD továbbá bel óle a bope8tI lnr. ma­

. .

gyar tudomány·egytltem botaDlkal ertJebl'n,

A buda:

pesti vnrosligetben. a,z ipa:csar o kozelebn, z gyorl

battyu8zigeten erőteljes CeJleUsegu mocsárJ c : aprs ,an,

mely körűl az egykori tó flt 1tet . tt. A tenY('szete n­

gyon kednző, bogy a talaJ''lz kozel _an . . a r Js l,nbez,

A Földnf'k kétsegtelenül legmaga .. ab novétm faj a z

ausztráliai EucalyptutI amygdalina La bi l, mely Asztra­

liának amelegebb mérsékelt vidékein és 'l'asmaDla-b n

honos, E faóriásnak a fölfedezése elótt az 'Volt a hIC­

d{!lcm, bOIU az emberi építmnyek magasabbra törnek,

mint a milyet a növ6nyek t:lérnÍ képesek. Az Euca.vptus

amygdalina ezt a föltevest romba döntötte, tormes ete­

tien még a 300 m. magas pári si Eiffel-toronY , megépltésc

előtt, Rzolgáljon ime a magassági mérct.ck vIszonylagos

megitélése re néhAny öBszehasonhtó adat :

Eucalyplne amygdalina _ _

Kulnl dóm _ _ _

Antw(:!rpeoi ml/oeter _ _ _ _ _

Hómei SZf'nt·Pter ba zilika _ _

Ftíliburgi dóm _ _ _ _ _ _

fjl8nói uékeseg)'hái _ _ _ _

Budapesti Szent·lstván ba!ilika _

Otllzágluíz kupolája _

Mátyás-templom wrnya

.

160 móter

155

149

137

l:W

lU

no

nl

Hn

Rtl tl.lbát az Eucalyptu8 amygrlalina·nak fl legmagasabb

tOf?l:it"it fi burlapesti Szcnt·Ishnn-bazilika mellé

állitanók, akkor a?ok a bazilika kupolájáoak a {'socsát

meg pen kHbarmadnyi mag888ággal mulnák ft,Jiil

Az európai (aóriá .. ok között 8zerpJ az I.lhetö \·agy

RZfolid·geBztonYtJ(a, mert bozzá. mérhető HlstngSó,got mb

(a Európában nem er el. TudomáH szerint legört'gebb az

EtDu·hegyem levő híres .Ca8tagno dei Cento cavftl li .

nevü (o. ; orlva .. törzse öt részre oszlik eH fövén f-).). m.

kllriiletü. KorAt tőbb ezer esztendőre b(·csülik. Ugyan.

csak tekintólyes méretü az Etnán levő na"e-i szolid

geR,ztenyn(n, törzsenek a kerülete 18 méte-r.

ÓHkorbeli, ,le még mo. is élő (B a tiHznfll (rl'axuR

baccata L.), melyet Roc1t:nstein Európa legvl'ntlbb fájá .

nak tlmlit. Jo'raneziaorszt't.gban a tiflza(!\nllk több batol

maB p6ldánYll van. melyek legtöhhjl' tometökhpn áll ; II

Caijtil1on-bcli temetőben levő II legkoroeabb, fJOO 1300

eszle'ndö között levőnek becsülik, An,C(liában és Skót­

ordzágban kla,tromlJk kertjében ia vannak naj,(y I'S "én

tisza(á.k ; igy pl a fothpringsbnU·j (ák 1770-ben .200

Aves(·k voltak. y nrkshireben a foartainoi knloatonlnk B.

ti8znfáil ma 1200 f'8ztendón fohil bef'sülik ; u trow­

bursti Surn'y-ttlmtlt6hli fák meghalOfltók nz 1-1.on eSz­

hmdót,

A francziootHzági törtÁDclmi (ák között órdekeB nz

tArquebu"e. nevü fktlc nylÍrfn IPOJlllluH nij!rll, r.l.) ,


.

<

. -

--

-_ ... -

..,


\

'\

..< \

"

.... .

A • Llbcrl6, lu\tl1huJ Ó IL robb6111\-H oWU ... ntl\u.

\

'"

-


500

1852-ben mértek és ekkor ft törzse földszinten 15 m.

kerületú yolt, két elsőrendü ága közül az egyik .1- m.,

8 mnsik ;) m. kerületü. Valószi nűleg már l3GO körül

ültették e fAt, igy teb át II [a ma 550 esztendős. Már

HiGO-ban emlitik a. korabeli ada.tok. A Konstantinápoly

közelébt'D levő Bujukdere mdlet1 levö platánfának a

korát 4000 esztendőre becsülik.

:\fontpelJier mt'lllltt (Gipnac) van egy lElpkény-borostyán

(Hedera Helix L.), melynek a kora több 400 esztendőnél,

ft törzskerülete körülbelül g méter.

A. leghatalmasabb tölgyfa Saintes mellett (dép arttlmeot

de la Cbarente) meg moat ia él ; ft faórins korát

1800 2IJOU esztendöre becsülik. Kent m"llett van egy

tölgyfa, melynek ft törzsntmeröje 5 ro; a korát De

CllndolJ 2000-3000 ev közöttiro becsülte.

Hazánkban is vannak ősrégi és emellett hatalmasan

kifejlődött. alamjnt történelmi emlékekkel is kapcsolatos

különböző fanemek, melyek a hazai érdekeltsegen

kivül méltán megerdemlik a külföldi kulturember figyelmet

is. Kétsegttllen, hogy az a körülmény, bogy bízonyos

fák emberi szlÍmitások szerint rendkivül magas

kort érhetnek el, inkább ragadt ft termeszetimádásra

hajló népeket sok fa iránt nllási tisztelelrtl, mintsem a

fakn ak az óriási méretei

A fák szeretete és tisztelete, sőt imádata messze

yi8unyulik régi magyarjainknak a korabll is. Mindama

btllyekt'n. a boi őStlink áldoztak, a legszentebb a -szent

fa. volt. Az ős-magynroknál II szent fák nagyon fontosak

voltak.

A hzni faórió.sok között ritka9ágszámba megy n

.

Garam-sez (Barsá.rmegye) határában levő, .fn.ka.stély.

nevezet

ITes

. . ősolgyfa (Quercms pedunculata Ehrh.),

mtlly . koruibeiul 600 esztendős. Törzskerülete S·7 m.

HIeJe ures lévén, IlZ E .. zterbázy-család régebben szo­

ba,·u alakította, mely btlhil ki van festve ; btlnul! kerek

asztal. volt ef! ülőpadok állottak, melyeken 1.5 - I Fi Elm

b r kenyelmtlsen olférhetett. Most pásztoroknak e.'! va­

daszoknak o mnedékháza.

..

Az ibr

. nyj (Szabolcsvármegye) hatalmas növesű nyárfa

trzsktlr . ulete 1 8:l 1·

ben ? métf'r volt, odvas űrt"gebcn

3,J-en f('rtek lll. A 30-o.s evekben a fát egy vihar derék­

ban ketté tórle.

,

. A icJgyóri var ak északnyugati oldalán. az egykori

királyi kt'rtk helyen an a hires törökmogyoró (Corylus

C . ol rna L. I, mtlly . egyik gyönyörü példájn a zépen fej ­

lodott., At.almas

.

faknak. 1.Iörz8o alul :ilj f cm. átmérőjű.

A fa eg most IS egészen ep és orőteljes növokedasben

van, uy . hogy az évi hajto.soknak a hossza 10 -12

cm. Ma kl Sándor sZtlrint ez a fa 3U hektoliter mo­

gyort JR megltmm. A nép a fát -Márin királynő . mo­

gyorofáJ8.nak novez éR azt tartja. róla., hogy az atyjáva.l

Nagy LaJ08sal, majd. későbh a férjével Zsigmonddfll igan

yakr8n b088ZOJIIlD Itt ta.rtózkodó királyna saj átkezűleg

uttte. Ez persze csnk monda, mert biztos ada.t hiteles

folJegy18 erről nincsen. A fa Beda Albert szeint leg­

alá . bb ;J f)'! ef!zte dót

,

meghaladt. Eszerint tehát Nagy

LaJOS (l3b3). Mt\ la 1383J és Zsigmond (1387) királ aink

ott t8rtózkodá8 JdeJeben a fa már csakugyan mei volt.

.

Haahas f Jlett8égü es nagyon öreg példány a ha·_

m.6czl VQr elolt álló Bzelslevelú hánfa. ia malynk

torzRkrulte 18fH -bli méréskor :l!j·19 m. ;olt. A fának

• k

ora o. 600 esztendőt meghaladja. Allitólag már II-ik

.

k

kozul az egyiknek II tOTZ8kerülte 17G ft. masÜuj .

Hifj cm. B.t'cJJlés srint a koruk ma 300


1911 október l;.

értesitése TaTon, e. keru let i paranCBDOk!!ftgok Által az

érdekelt tisztekkel és legényseggel keruleti parancsban

közöltetett.

Továbbképző tanfolyamok beszüntetése. A hon­

Yód\lmi , mi ? iszter r nézkedé81j foly tan fi Dn .... árlldi

tOYllbbkepzo és nlhs!'tJ Iskolában . fi tovlibbkópző tan­

folyamok, ft további rendelkezésIg bcszüntctm.k és ft

jt


50:! CSEXDORSÉGI J.,,\.I'OK I Il október L;.

bekkel es Térrd tele, érkezett otthonába, ft boi már kétsegbeesetten

kuhUak utBn8 hozzátartozói. A mikor pa.r

Dap mulva köztudomású lett a dolog. a lakosság felhaborodás&.

batárt nem ismert éB tá'firati úton értesítettek

az ÖS87.t:8 Bzomézedközeégek lako8Eágát a flzömyü

l'BEltről. Az egész ",idek ferfilako5sága talpra állt 8 most

fegy\"'eresen, verebekkel kutatják a csavargó nyomát.

hogy amprikai módon vegezzenek vele. EddIgelé ugyan

nem kerítették kezre a merénylőt, a ki eik, nyomon

levö iilrlözójél le is látte és aztán az erdőbe menekült,

de, a mint a hiradás szól, aligba fo gja elkerülni sorsát,

mert a lakosság 1ljesen körülzá.rta már a területet.

Hogyan étkeztek hajdanában. Az ó· é. középkor

btivRral nem egy könY\'ben számoltak he azzal, bogy

mit Uek a kúlönbözó korok emberei. Az emberi táp·

h\lkozás történetéről tehát határozott fogalmunk van.

:\10st Páris könyvpiaczán egy uj könyv jelent meg Ar·

mao d Lebault tollából, mely beszámol a külőnböző

énzázadok embereinek étkezéséról.

A régi egyiptomiak főleg hagymaevök voltak. Eégböl

az egyi ptomi Bzakác90k a hagymák különféle elkészíté·

sére ige':l nagy gondot fordítottak. A fáraók országának

Rzakács&l nagy lelményességgel mind újabb variáczióját

találták fd a hagyma elkészitésének. A hagymaevésnek

oly nagy jelentclséget tulajdonitottak, hogy mtlg a. hol·

tak sírjába is tettek hagymát. Sok sir felkutatásánál

kertilt fe lBzire a muiákkal eR'Y'ött hagyma is, mely é·

ezrt!dek aczara elég JÓ állapotban volt Fózulékct papi·

TUszból es 16tu.azb61 készitttek. A Nilus országának lakói

a roa.stbeafót sem vetették meg. Persze ez már csak a

gazdagabbaknak állt módjában. Ebhez hatalmas kor.

8ókan itták az lS különleges Böreiket. A sön igen ked.

veltek, Bőt fenmardt legenda alapján a sör fel.

talál áBát O.lnsnak tulajdonÍtották. Egyébként a forró

.

l'aIJ daczára meg Jóakarattal sem lehet az egyipto.

,

Iakra reáCogDl, hogy nam voltak alkoho1iaták. A görö.

gök naon zerett.ék a [őzeléht, ,:.ryümölcsöt és gyö.

keet. Ros!, es halat csak kis mértékben fogyasztottak.

Krisztus elott (j száza.ddal a görög konyhamüvészet is

magas fkrl1 emelkdelt. Süteményt és kalácsot árpá..

ból készlteltek, InDI az egykori hellánek igl,ln ittak

csakhogy boraik igen gyengék voltak. Az ivás jogával

azonban csak gy bizonyos korban élhettek. A föltétel

a.z volt, ogy ca házasember ihatott. Plátó 18 éves

korában Ivott el Flzör. A mértékletességre azonban mind.

aml1ctt ns gy sulyt helyeztek. A Bzakácsok Görögország

,

bn nagy h8ztletnck önendtek. Igen megbecsülték őket '

sot ba egy·egy Bzakács valami újfajta ételt fedezott (el

arra val6ságos szabadaImat kapott. Bizonyos ideig csak

neki állt jogában az általa (eltalált ételt (őzni. Kri"t ••

elött 47(J·bn a görögök egy ttíraadgot alakítottak Bz

étkezés fuj lesztésimek fokozására, Nagy ünnepségek ide·

jén, élkezf!l alkalmával madarakat ereBztettek be a szo·

bába, melyeknek tollazatát szagos vízzel illatositották.

Ilyenformán kellemes illat volt az étkező helyiségekbeo.

A görögök kel elleotétben a rómaiak kifejezett bús­

evök voltak, Fölg disznóhússal éltek. A konyhára nagy

gondot forditotlali és alóságos luxust uztek az étkezés·

ból. Keleti háborúk idején esetröl·esetre magukkal vit·

ték az il1etö ország kitónő hírben á.llott szakácsait is.

A középkor elején az étkezés három tá.l ételböl állott.

Elöször salátafólékut ettek, hogy etvágyuk legyeo. Az·

uláo kerűlt a sor növényfélékre es végezetül a húsra.

Diszoóhúst és vadhúst ettek. A gyümölcs- és a. süte·

ményféJéket sem vetették meg. Késóbb az étkezés el·

vesztette a font08ságát és csak sokára a francziák hozták

Ujra divatba a konyhamúvészetet.

Szerkesztői üzenetek.

39. A P.:,tJl·k· XVI. la. pontja hatodik IlOkuzMsl' II Dlér\'lulo.

K. , . J, l. Sl}r .. j(·.P' nem Il.w'rt.

'l'iB1:3 .88;, J Igen. :.1, LE gbelyl'9Lb('n tet'ú, ha ,;zolgálllti

úton .1.lj 1'1.) ,' r .. lllu:t

H6flUiczih :'jlrlH'll. zolgál8ti tihJll Illinnikor kérheti. Ha

koz.dl(DU! h(·lp áll ut, ruhlizattlll m'w liSZ Íljból I:!Uát\"u.

H. P. c_crI(Wr. K .... rje ,zoJgáln ti úton, hog\' át\'Czik.(·, üzt

megml)udllIII Tli'lQ tlU1Juk.

102. Lehrtni lell/,t, de feh'Hf,lo nagYI)D kétrll ; kén·tnyt kell

bnyuJttilli.

'J'> A t . '

• I . , . .

__ o un t:ll) ut: UJ e ozermt búntott, hugy fi olrószíg figye.

]{,wl,{ \tH' k"riilllln,w,ket miotk fogja uünö"itt'oi. azt «lőro

Of'm mondb ItJnk me,':.'_

1881. J. I('n, :!. A fdtih'izsgiJló IJizl}lt{lg hntnrozatától fUI!j.,',

ru rokkant nak o dlilynuák, úgy katonai 8l1)lg'lilatot nem Ít .. ht:t.

3333. :Xf.1.I tnnk surint igln)'l,o \"('h('tli,

Érlleklul16. A kf.nl:lI)' tlIF'gJ.:üh.I(>II,

911. A hfHl\j;lh'{.J; MJ>u-rl1oeulW ll.mit. ],t,

MOS KOVITS

anatomia i czipö- és csizmagyár részv.-társ.

M. kir. csendtfrség, boszniai csend6rség cs h kir kll.z"shad d

Budapest, Rákóczi·út 6. sz.

, . . u u sereg szerz6 . szálllt61


Nagyvárad

A; ál;a elsőenQ chevro. éli boxbőrből készitett

.

kUlonlegessegelnek szerzödéses á b é

fizetés· k d

r an, r szlet.

I e vezmeny melletti 8zállitás't. .. II 11

KIvánatra árjegyzéket bérmentve küldünk


llll október l.i,

HIVATALOS RÉSZ.

Közigazgatási clönt\·ények.

A nőtanitó férjét az 1 89 1 : XLIII. L-ez. 6. -aban

biztObitott temetkezesi jarulék akkor is megilleti, ha a

tényleges 81.olgálatban elhalt neje az ellátásra jogoitó

szolgála.ti idöt még he ntim töltötte.

(A m. kir. közigazgatási biróság általánoh obztályánllk

19, sz. clöntvénye.)

A ki szülei hivására megy Amerikába, a kidndorlás-i

törvényben llöirt feltételeknek szinten tJlegtit tenni és

utl\'det sZl!rczni tartozik.

(A m. kir. bdügyminiszttlr 1909. éTi 61:!::!. sz. határozata.)

Közfogya'iztlll'irn lt'\'ágott sertésnek háját a buvizsgátat

előtt II törzs többi reszetöl ktilönTálasztani. illetó­

leg kifejteni tilos.

(A m. kir. bi'lügyminiszter 19mJ. éTi 31.j4, sz. határozata.)

A Hauti állomásfőnök rendeszeh hlltasköreben az

állami közigazgatásnak közege ; bhatalo!:l eljtlráó.bnn,

ha öt valaki sért ö kifejezéssel illeti : kihágást követ tol

es az iigy elbirálása fi közigazg atási batóág hll táskön'be

tartozik.

lA m. kir. bat{u:iköri biról'ág 1901. e,j I 5. sz. llatározatn.l

A vaauti é!:l hajózási ilzemekkel kapc8olatos irodai

munka yo


.-,o

Lovaglási jutalomdij.

A m. kir. YlIl. sznruu esendórkerület állomállyában :

BaHács Józs,>! jáni!'lörml.!ster és Szabó rritusz csendór

3· 3 tlrh .. Xémlltb Pál örmester pedig 1 drb, 10 10

koronás arany b·l o II ·11 (I lovnglás," J' utalomcliJ'bao reszesit­

tllttl'k. •

Házasságra lé})tek :

A m. kir. L számu csendórkerület állományában :

Hemián János efll'uclór ez. őrsvezetö, Pujkon Mnriá·

"al, HIII julius 2.j-en, Borbándon.

A m. kir. Y. számu csendörkerwet allomé.nytíban :

)[,'ot,. Júza( tz. orml'fi:tl'r, Mózes Jol:i.nnal, 191 1 aug.

O-áll. AI"óesztergalyou.

Domin Mátyns csendür ez. Őr5Vl'Zetö, Brestynnszky

Frnncúská\"nl, 1 !11 1 !oiz"ptember 4-én, 'ágnjbelyen.

DudÁs Dezo;ö Cl.. őrs' l'zetö, Sz\"etlik Róznlillval, 191 1

SZl·ptl·mbt·r :!-itn, OroshÁzau.

A m. kir. VI. számu csendörkerüJet al1orufinyaban :

Hti.ri .Tóz "illf 1. cz. őrmester, YeTSegbi Mária Borbála·

\"'al. 1 t 1 sZt'ptemhf.'or 25-én, Ludán . vban.

GCRZt1 Sánrlor csendőr ez. örs\"C'zetö, Kipke Máriá­

val, 1911 Ilzaptember 3-lm, Beládon.

A m. kir. \'111. Hznmu csendórkerület áUomnnyá.ban ;

Barta Mózes ez. őrsvezető, Szües Esztorrcl, H1 11

augusztoR 2!l-en, Bekrisen.

p _Ü y,Í.ZATOli.

Egy irnoki ülú II nagybereznai kir_ járásbiróságnáL Fizotés

p6t1k.kat I-WO koronL Lakpénz 3 koroDa, taotleg turné'

netbeni lakia. Négy kőzépiskolai OsttlÍly '[agyar nyelv sZó­

baD uásban. Bat havi pr6ba8Zo1gálat. Telekkönyvi viuga.

Kért"Dyek n beregs!iri kir. törvénYB!ék elnökéhez 19 t 1. th'i

Dovemtier 4-ig.

Schwa' b Jo' zsef

múórás és ékszerész

Szabadka, Fő·lér. ;;

CSEKDÖBSÉGI LAPOK

HI 11 október I.J.

Egy irnolri I\1h\s a szó..s7.sebesi királyi lörvénysr:6knél. Fize·

t?a pótlékkal 1400 korona. Lakpánz 480 korona. Magy ar nyelv

.

. . , b N' t és romAn D\'olv iam eret e kn·6.natos.

.

flwban és Irlts BD. time •

. ' .

T lekkön\'\; vizsga. Hat ha\; próbal:olg/i.IBt. Négy kodplskolal

o:l:tity. Kérvények B nag)'szebeni királya tónényedk olnokáhez

1911. évi II ov. hó 2·ig.

. " .

Egy hivatahzolgai illá..s

ft losoDczi kir. Járá&blrósógllhl. Fize·

tés pótlékkal GOO korona. Lakpl'Dz ':.!80 korona, osetlog terlUé :

netben! lakás. RuhBilletmén:r 100 korona, esotleg természetbeni

ruhAzot. Magyar nyelv szóban és irásbsn. Kérvények B ballHln­

gyarmati kir. törvónyszók elnökéhez 1911 no\'ember

h6 lG-lg.

.

Wgül az 187:-1: n. tcz. Altal ugyan a kiszolgált ahszteknek

nem fenntartott, de a továbbszolgál6 altiszleknek felJánlott.

Egy rondtirbiztosi állás Borosjen6 községben : FIZlés 1:00

korona. 'j'ermészetbeni egyenruha. Négy középIskolaI oezlaly,

.

\agy e hel.yeU ad igazolja, hoy mint rmcse \lIgy mlDt

csend6rörsvezet6 szolgált. Magyar nyelv ezobnn ilS mhban. Kér·

vények n borosjen6i járási f6szolgnbiróboz 1911. é\'!. november

hó 30·ig.

Egr ezolgai állás a budB l lesti lJ\., kir. tudományegyetem em·

bBrlani tan8zákénéL Et"i fizeté8 pótl6kkal 600 korona. Lakpénz

400 korona. Ruhaillelmény 100 koroDR. )fngyar nyelv 8.tÓban és

irúsban. A kinel'eds ideiglenes. A .Rector 'fagniticu81·ho.t CZiOl'

utt Urvények 81: (·gyetom redori hivntaló.hoz I !Il l. {-VI noveD)-

ber hó li-ig.

.

Egy.egy folyamfelvigyé.zói állás Aradon és Soborsmban. Fize·

té6 , korona tS szabáty8zeru személyi pÓi ék. LakJlénz Aradon

3O knrona. Soborsinban 160 korona. 'IaJn'nT nyelv szóban és

irÚ8ban. Rgy évi próbaszolgálat. Gyakorlati vir.sga lotÓtelo. Kér·

vt:n}'ok az aradi m. kir. fol:rammérnoki hi\'atalhot lHI. (hi

deczoOlber l-ig.

3

VÁ RNAY FIA


es

· bekenésre mcg-

-

szabadul kelleszorl

metlen hib-, kezés

hónaljizzadásától Riesz-Ii I kenőcs Iasz­

_

nálata által. 1'20 filler bekuldese elleneben

bérmentve utánvéttel 1'75 fillérért szállítja

Riesz A. gyógyszerész Szent János gyógyszertá

ra, Budapest, Széna-tér 1. (Azelőtt

Kiskunhalas.) Értéktelen utánzatok tól óvakodjek.

Postai szétküldés naponként. -

Gyógyszerkülönlegességek nagy raktára.

A m. ld ... o.entl.6 ... 6G -aivo. Duohn6bel AJ. • Clud6r, lki 6rh, 6hurl .... r

""'rohll. ugy ktuptnl 111101 rbz.ltlre, rordulJon Olyln tUI"hJ., Imely ,!j,jd I_ 61 atlU ",d­

r61.g cw • cwndllrl6g1111 Uu .Iimuö Inelben rbtuu I, tuo dilmUhl cu" Ir6rl "uk fl,

mini . uj" .. hblll Ulbill'lOlIö" t RY bó Ihllltflfeljebb c .... pereUI "aJonbOlbtl. K',.m

nlfukedJenr" mlolÜ.1I U'OI. Ii mlolikou 'ra 8 "o,ool161 r"jtbb. -60

BUDAPEST,

-'-..,

VI., Liszt Ferencz-tér g,

könyvnyomda, könyv-, papír- és Iroszer-kereskedés, a magyar kir.

- csendörségi hivatalos nyomtatvanyok legnagyobb raktara, _

Könyvek, levélpapirok, imakönyvek és irósuIek dus választékban.

JeJYzék a ldlillott Öl'siőzőnőlu'ől bel


V. évfolyam.

Budapest, 1911. október 22-én 43. szám .

CSENDŐRSÉGI LAPOK

Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Z,ebkönY" s7.crkesztö-bizotlsága.

BLŐFIZETÉSI ÁRA: Félévre _ _ 6 korona. Megjelenít SZERKESZTŐSÉG És KIAD ÓHIVATAL

EIéBe évre 12 korona.. Negyedévre 3 korona. minden "'8árnap. Buda.pest, IV. Egyetem-utcza 4. sz.

A nyomozó kutyákról.

Irto.: llavI't'1lck Jd "o. cS6nd6rhadnasy.

Örömmel olvnlitam lapunk 34. szlÍmábllD megjelent

llZOD két czikket, mell' a nyomozó kutyákra. vonatkozik.

ml.'rL most mnr erős fi hitem, hogy némileg megtört fi

jg cs a.kad olyan is, ki vitatkozni hajlumló az ügy órclt'méről.

Az 01",6 czikluc nincs mit szólanom, mort az ol: .. .

bővon


,jOG

==

a kutyát, akkor egyszl'ri.itm nem foglalkozik nie 5eol..;,

de 1\ Y61f' yaló folytonos foglalkozás egyehkéut úgy iR

c,"ak 87, t'lő Ih'ben züksegt's. kesőbb mtir elégspg{'s fi

gyakorlatok meg-isméflcsl" TenS az is, hOltf az iclomi­

tasboz, különösen 8 nyomoz;}" tanitásMoZ több ('sl:,urtór

f;l'gitsegér' van züksrg p" iJ.'Y annsirn mes"zokja a

kutya t'zen embert'kt't. hoy ,· zekTt.' is hallgat cs igy a

h.gfontol'ahb gyakorlatokat ygszökseS l' :.:etéhen eztlk HI

átismetelhetik vele. Azon cs,.mdőrök kik egyébkent soha

Sl'm láttuk kutyát Hlomituni, nem is képesek mlÍs rend-

8zer szerint idomitani, mint a hogyan azt 8Z idomitótól

látták !

A 't'iMb szakaszparanc;;Inokoktól I.liCgsegcs, hogy ha

erkölc .. ilt'g· támoglltjilk a7. ö&,.'fet es ez külonöen most

az piso i,lókben fdtétlt:lDül szükséges is. m(,rf peld ául

reszt'mről ajnálattal tapasztaltam, bog)" itt nem össze­

toborozni kell az ügybanitokat. hanem elöször annak

ellenségf'it kell legyőzni. Sajnos, különösen az idösebb

altis1:Ít!k nem akarják bolátni ezen kérdés nagy hordt:rf'Jet,

irtózva minden ujitástól. Ez így Ynn, es nz illetöknt:k

eg,felőre Dt'm mondhatok mast, mint bogy ba

már egyszer ök nt.


"'''

A triJlollzl báboru szluhelyér


,jn

===

rC1'>zhen delelőtt 11 ómkor kelll·tt hazatérniök. A ho!->sZRs

h:li este unalmnt tn.nurn""al éH ini""al iKYl'},;l'y,h'm l,hizni,

mert t'zt kÖl"eh,UCk tuh-m mindl'n idóbl'n h·gj nhblln.

I\iJrülhe!ől lU órs tájlJllU azzal II ki"ftins!iggtl) tértt'ro

nyugalomra. m· l' tlt má n :llIiny fiatal :sl.ndör nz én

bdHt'tl'mlJCll tltokLnn taplalt. bogy t. 1. : "C .. ak mn

éjjl:l dó llt' fonluljoD ,-a lami !. ])e "alami hll . tározatl . all

l'jtdt'm azt sugta., bogy t!Z éj szaka lltim routik l'} CSOD­

dcwn.

)hnllt'Dfélc gondolatok kÖzt'pettc. ml·lyt.k tlÍr ... uimra es

jiiYomr\l yonatkoztak, '"l-gtP dü.lu(ltnm. Dl' Ul.'m volt

nyugodt piblmésl.m ; mert ku,;zo. gonrlollltom es ros:-:lZ

álmaim IDt'gZA.,-artak.

Csak Tt'ggtll fl·ll' nhultllm til melyen. dl' álmomhól kime­

h.tlt.nül fölzaklathlk. ,"alaki oly t'S7.('wbzt'th·n rángatta

kuno a C'it:Dgót, bogy órü.ltDt·k gondoltam nz illetöt.

Hiáu'VomD ftgükl't, \'cgtIJlcnül meggyászol\"8 jelt' nlt'Yö

férjetöl, ki (Íp oly lirtnt1anul, mint irgalmatlanul ldt

ml;'gfm;zh"a {tll·h· pnrjátol

Eztllltt ti Il'gny"ég is úSt-zatcrt klilsö ",zolgálatnibúl ;

igy hát múr Ulllll ,oltam egészl'n a mngam sZt'mélyén'

utaha. :\Iegjl·I,.ntt·ttt'm örs pnrancsnokomnak kuvcs tapasztnlatuimal

es ht·nyomlÍsaimat. Az l'gész bdységben n(ly

izgalom urulkodott, sonki l:icm akart r{' ndl'!> napi foglnlkoz8.liahuz

térni i mindonki II kapu dött áCSOIOtt {' Ii

a szomoru l'semloDyról vituzott.

Noküllk e'wudöröklÍl·k nl'ill'zen ml'nt ft gyilkos utáni

hajHza. A bnhloklónuk az a néhllny :O;Z(l\"ll volt l'g)'t't1l'll

bizon'ih;kunkt mdynek alapján a h-'tteöt kl'n·slwttük .

HOH .. zahb. fúradhntatlrul kututás utnn végro sikl'rüH

t'gy fiatnl munkást a \'-i Hzög')'árhól l,lfowll, kint· k SZl'melyll.irll

... a (;1:1 ruhái t·b'Jl'zh.k II molnlÍrnc adntllÍvnl.

G. Pi-h:rDok hi"ták és azt a henyomast tette, mint fi kl

képl'l) ily rothmt'lcs tt'tt ulkövt"téséru.

G. P. nötll'n volt ; kiderült, hogy II molonrnó kis üzl\,­

tábon azokott vá Há rolni él> igy a háziRzokáaok ismere­

tesek voltuk ulötte ; bogy még kPHci t'Kft. ft tett 6zinbltlyén

,"olt, aflolili.got Jizt·h·tt és iSlIlf?t hitl'ln' vúsárolt és hogy

a ml·gw..;lkoltouk ferje elütt l·zl,kt.t mondta volna ;

• 'Iagokllal a Ilagy drúgaHág mintt már alig It'bet váílá­

rolui. f;S : .f.jjl·1 idl' könnJl'll botörlll't valaki, mivel a

kapu min II 11Il"U"ágnnk lJt.>jl.lt'nt,'tdt, 11. nwly G. J). l')­

fO,?litálit ..tn'JlII .. lho. Xllhm kt·llt


• ....

!

"

li

!

l

'"

o

'"

o-

""

4

"

I ;:;

,

;.. '


.510 CSENDŐRSÉG! LAPOK 191 1 október 2.

oknak, ártatlan. Ot! tlgyelöru nem tchl·ttem sommit.

A. nyomozás tovább folyt. n, peh'rnl·k ynllomu'ia min­

rtPg 'unmaz marorlt C:" : roúd ielön Ill,löl a törnnysz('k

de ktlrült. }lindl'nki, mf.g a himk i öl tllhilhik bü­

nösnek.

Ft'bruar l -en ör'''parnnr .. nok , om S. köz!;(>g hatániba

H.zénYt'lt a rl'ndl'" ürjáratra, Etkt>zÍ'" utan szolgaJatha

lptf'm, Ctam B. kőzscb" Hu-tett. hol a h-:folyt na}lok­

han községi előljárói \, tila'izhi .. ok yoltllk. Enleklüdh'm,

kiket yslasztottak m ... g ujra r .. kik maradtak It lt>Wl'k és

nll'gtudtaro, hogy c .. upan l':zy uj f'lóJjarót \'lilRsztottak,

Fl,1 is használtam az alkl11mat, hog)' az uj !il.ktöl !:'zinte Yissznrindtnm. De az ablak

mollett hirh.Illu tirnyék surrant III CS ltitiam, hogy egy

körlilholül l::! ón:" kü; ll·ó,ny rt Zlml)(.'D loyó szin ajtaját

kinyitja es valamit flkialt. )lég ft falhoz támasztott

lett is é ... zn'vcltom é ... meg több okom volt binni,

hogy a k{·rt' .. tt Pét ... r ott van clbujva és növcre most

óvakodllsrn inti.

Ismét órthl- tl'tll-n sjtclt:m folytán a dolog nyomlira

igyekl'l.t4J1ll jutni ; azert hiytam IlZ öregut, hogy jöjjön

yelom uzonnnJ n szin be. Odnérvtl, gyor" lllbatározó.ssnl

(elkus ztam ;l l6lnin. EI",into a !-.ötétsegtől nem híttam

semmit él:! ml'g kullett állnom, mig i-;zomem a körnYl'­

Z(ltet ml'gzoktll. \' egrc észrowth-m, hogy nm mt>Szo

szalmából (l.hóhdy "an : rongyo/-; takaró. sötet kabát,

ftlkttc kalap {'s ki/


A tril'oU'izl h{bOro szluhelyérlJl. - L Arab 'VArR'{lk. - 2. Arab k6t. _ 3. TripoliKti ot-I;er 4. A tripolillz! kikötö pn.rlja. r" Ourljuki epahi.

'"

-


5t::!

r,-,8)',t sordülő fiatalok, kik az olympiai jatókokon din·

dalt nytlrtek. A levelekl'D ki"ül csak ivot, nyilat, dnrdö.t

yibl\Uok magukkal. Egyes történetirók valóban mtJséa

adatokat Boroinak föl miikőcltisukről. }.[Hlön az ntbcoeiek

JlItriu8 hetör086kor a spnrtninktól GYors segítségot kértek,

Philippides hemerodrom az I:!O{) stádiumot (mintegy

:!OO klloJDllttlr) tO\'O utat egy nap és gy éjjel tette mog

8 Epnminondas kornhBu is h880nló bósletttlkt't vittt.'k

végbe\'.. Xom csoda. ba még ma is "nnnak omléo8zlopok.

IDeolyekcn ily nl1nrni 8zo1gillntbaD állott kengycHutók

erc1l!moit 8oroljrik fel az utókornak.

CHF.N DÖnRlGI LAPOK

Sokkal kevt.'6obb ttJkinlélyo volt It gyalogpostt\Roknnk

BómI'Lhnn, mivel e ezelrn ott csrtk rabszolgákat vn/JY 81',84

badon hocslÍtottllka.t iJoBznftltnk fel. Gyak1'lln olV'asunk

pnullMzokat megbizhatutlunságukróJ. Egykor n római

gyalogpostá!'Jok Vespasian l'snsy.ó'rhoz tömegesen kén'ényt

nyujtottak be a l'zipöptinz ftllomoJese vegett, azonban

iglm rosz sikerrel, mivl3l II fósvény császár e kérvényre

elrl'ndeltl" hogy fl. ('zipöponzt egészen el kell törüJni s

n gynlogpostások tly.entúl mezitláb teljcsítsék kötelti8só4

gükt.

A római birodalom meg:lziinte után a postn intézmony

itJ hnnyatlti.snak indulván, cs nk 8yes testületek, különö4

sen zárdák, egyetl1mak s vó.roKi hatóságok tartottak gyn4

logpostákat. A kereskedők lnssnnként lo\'usposllí.kat ron4

dezttik be. A városok )eH'Hnralbun egész az ujabb időkig

mindenllOr tul álun k szahályzll.tokat, melyek a postaszo14

gáJatr6 \'onatkoznak.MI\"t1 ft legtöbbször e szolgálat ve4

Rv.élyes iR ,olt, mind ft'lfegyverkezve já.rtak, tIe ewel1utt

igen tt:rmészetcsen nem is voltak megbizható k, mi\'t1 a

reájuk bizott Jeveleket gyakran használtAk fuI sojat

czeljukra.

Oly vilngrószekben, hol 1\ lovat nem ismerték. 1\

IlYBlogpostások rt:nctszertl tökéletesubben fujJŐdótt. így

Peruban a spanyol bódilá idejillam valóban hlÍmulatramt:iltó

töki'}uteflscghl'D sZl!t\'tlzldtt:k. A .(·soAklk. (cseró­

Jók) ugyanis nl'mcsuk \alórli kt'Dllyd fuiók, bSDf'm ttll4

jel'l'D megbizható (!gyEink IS lollo.k. Az tizt'nell·k nng ...

ri'flzet 9lólJdill'g közvulitcltpk s balálbünltltés terhu alaÍt

klI

t II bi\'ll:t olo8 titkot egőrizniök. A birodalom négy


f, utJÁ , mIntegy bot kilomóter tavoJsógrll ogymAstól,

kiS fahnzak voltak szalmflvo.l fl!dve, melyben n CRIlSkik

tnrtózk?dtnk. Deke idl\jén negy, háború e8ulón nyl)h

VAgy több kengyelfutó is volt minden bt\zbllD, úgy,

hogy bármely pilllinntban kópesek voltak az üzeneh'kllt

to\'llbb szállitani. T{ eltö ftlndesen köteles volt ti bh elölt

Allsni mi dké irányban elörenezve 81. úton, hoR'Y n

8 om8Zéd allomó'sról Adott tuzjelt észrevegye. A mint a

tuz felloboS;Jtt.

az, a ki azt meglátta, rögtön meggyúj4

.

lott II kf. zletbun tnrtott. facgomagot, hogy a leglcöz4

lelJ1 poslaorscgct értf.íhje. Ezutá.n a vltrt kfln!n'cMutó

elOI t!szaladt e,l{Y dnrabIg, hoy mielöH uy. ulórkeznék,

ulmondhnssll neki a Azóheli üzonctot s átfLilbas!l1l !lZ á.1

h lln bozott, ljllipunnk' ne"oy.ett csomagot. Mindkc:ttun

gyorfl8n futottak ztán ugymás mellett. minclR.(ldi. míg

8. felváltó .!izorul·szorR. mj'glnnulta az üumetet 8 Ilka4

dó. y nellrtil utnna mondbRttA.

Ekkor elhagyta tará 8

,

c liChe

. .hben ment II Il!gkoy.elcbbi posta ó.lIomásig.

l\PPlll, eJJl'l. n rorr homflkpu8ttábnn B n hidug fl'n114

"Ikoko ? oly nagy IzgalommB-l teljesittittek 8. sRRkik

h'ndölket, bogy az inkák 8. Icngcrlől mintuRY 500 kilo.

mater hívolségra 6!iŐ fóvárollUkban általuk friBs tongeri

halA.knt kaphattak.

A vilg eZl'n ItlR , kitünőbben RZerVel'ett gynlosposta­

r ndszcrebcz h . Bsonlot to.1é.ltak a spau)olok Montezuma

bJrod8l ában , 18 azzal a külömbséggel, hogy a kengyel 4

futók szmeszlesebb szerepet játszottak. Ha. vesztet.t. csn.

I ni l október .

==

táról vngy mÁ,s sz(.\rencsétlenségről kellett ! udÓsitást OZ4

niok, bajulm.t rondetlenségbe h07.ttík s nz utan scnklblJz

sem szólva, egyenest az urn.lkodó palotájába mentok,

I,inek térdre hullva mondtÁk ol az üzenetlJt. ITn ellcn4

bon diadal ról s7.ólbattak, bajukat vereS szo.lagokkal

kötöttek össze, ozombjaikra febpr lepojt akaszioftak, bal

karjukon paizsot, n jobbal kardot Jobegtottek a 10"ts4

göben.

Nem ily tökólotes szervezettel, do lényegileg hasonló

módon léptotték életbo Khinában is fi. gyalospostll·intéz

ményt. Marco Polo mnr a XIII. Bznzadban tapa ztaltu,

hogy a kublai khán buszonnógy óra n.latt oly vldókek4

ről kapott kengyelfutók segítségével gyümölcsöket, me·

Iyek 10 napi jd.ró földre volta.k. Ez or8zágbllD a gyalog

pOHta még most. is uralkodó, az állami postát. is ők ke4

zelik. Rendesen lámpfls s esernyő van kezükben s n

levelek oldalaikon csomóban vannak összekötve, mely

csomón cscngettyű birdeti közuledtuket, hogy mÁsok

kiterve előlök, gyors tllőbaladó,sokbnn ntl akadAlyozzák.

Novük rendesen csien fu=erős ember, vagy osien li ma,

ezer II ember, bár nincs adat reá, bogy mikor teH meg

közölük bárki is ugy folytÁ.blln ezer lit, a mi kőrül4

belül 500 1ülomótert tonne. De hogy erősek, IlZ bizonyos,

mert RO-90 foot sulyú csomf\ggal meglerhe]ve, hősóg­

ht>n S hicleghlln, na.ppal 138 éjjel, képesek egy folytában

gyorsan futni. KiilonöStlD figyelemre méltó az éjjeli

szolgálnt, mivel ft közöDseges khinai roppant. babonÁS,

s éjjel minllonü!t kiF.érteteket vél Já.tni. Mondják, hogy

ez emherek, hoRY testük annál kitartóbb legyen, soh u

Stim usznek teljes ebédet, banom több ízben ugyan, mint

má80k, du valamivel kevesebbet.

CStnguttyüt hord magán az inrliq,j postás, az úgy

nevezeit hurkam is. Ezeknél o. csengelylyüknek móg az

a czélja. IS van, hogy az utat biztoss!\. tegye az által,

hogy fi sötethen mutatkozó mi>rgt!fI kigyókat PA vadáJJtLtoküt

elr;aRszll. India Demely heJyein, boI bidak nem lé4

teznek, a hurka.ra meg kétlaki t\l1altá. is válik, mivel

t.'gy par usy.óolidrógot S (.sy dercka körül övezett hálót

kap, ml.1yhe néhány boro8üvtsg nlnkti uS1.óhólyngot tesznck,

hogy n folyókon veszély nolhül mehesRen át.

Mó.s orsz {\gokbon is fonn VRn móg ft gyaJogposta, Rőt

nómot.." hclyun érc1l\kes sB-jé.taBgokknl van felruházva. Így

.Japánban, Ausr..tn'tlinban s az új Kongó államban IL

postÁs a reábizott lovelet "agy csomngot balra erősítve

8 fol lono!'an f , lIl elé tarL Q ,·if:lzi. Frnncziaország némely

részeiben, kulonosen GlroncIe déli vidókéD, miként lj

hulyeo f\ lalHjviRzonyok miatt n henszlilöttek is teszik

a postás Mbtón jú, mf'ly IflbRzó.raihoz van orő8f1vu:

mIg te zéb"n "gy hosszú hot lldjlL maR nr. l'gyensúlyt.

,

.

Norvegll\han 1\ )Jflstásoknak bóczipójiJk is vnn.

KÉPE INK HEZ.

A Lril101iszi húhoL'U 8zinhclYÓl'ől.

A ,. \'11 1'111 lal1l1 I. ,

ú )''')\ólváll mItrói· hohlUPrtl f{tl.

mllTl 1t ul I,...y..tflrok hnhoru 1IIkn1mÁ,húl, n hóboru Hy.in­

hel ! '('I II )1.tUU !>Izárnunkhan köztilt lU\lwkf.n hl'mntlltm I'

Icru " let foltnlJ í'. 1 fllkvéHót I',S gllzrlllsftgi hclpwtút a kövot4

k('zokbon JMml'rtlltjiJk :

'l'l'Ip , ll ! iHz , . "nlódi Iwvéll 'f dpolitit.-nil\ 'Pöl'ökorHzng

e l Y ,(luh Ilfnknl , Ryl\lnllltll, Afrikll PHznlci Hnlón, fl. Föld­

k , ozl-tenp;er pnrlJán fekHzik /ol n Iwzzn.tltrtoz6 BnTIHI, H

]' l.'z an 111tományoklm1 I'gyütt I'gy török YilajllUlt alkot.

orull,tu 8!),OOO ncgylizögkilomútt'r. Jlnlnrni kelet foJöI

gyptom, nyugntról jl'unis éli Algéria, ft, déli rószén

.


t 91 t október 2.

===

fekvő Fozznn pedig n nagy Hznhnta pUMzta!$ftgha nyuJik

he. Sikfl.kvnHu kro . tn.ku\'orekü föltljében á",fllnynn)'l\got

alig tuhet tnlálni. EgbnJlu.ta csnk tél es nyllr közült VI\.I­

tnl


M 8lutlléka m volt Roba e templomban, a bOl'8 csak

u egyház meltöságai. az apostolok es gyéb l'gybufeje­

delmek lépbetnek be. A tItIDplom mesés pompéju bertD­

dttéséröl -"ok legt'nda kering. Állítólag .. annak bt'nne

padok, a melyek elefántcsonttal es gyöngygyel vanDak

kiralrra. életnagyságll szobrok aranyból, ezüstből. A ke­

resztelő medencze tizenkét arany ökör vállán nyugsz.ik.

FlOTt'ocle kijeltnti, bogy a képek másolatának az eladá­

sánal óriás penzt keresbetne meg a mormonok között,

a kiknek legnugyobb resze sohasem látta a templom

belsejét es nagyon szívesen nézne meg azt. Ezért ajáp­

lotta föl a kepeket először magának a mormon főapos­

tolnak Josepb F. Smitbnek. mert neki érdl3ke, bogy

azok terjesztéset megakadályozza.

Tengeribetegségmentes hajó. Nébány n.p dőtl bo­

csátottá.k nzre a Hamberg-Amerika vonal új gözöset,

a mel: minden tekintetben pé.ratlanul ólI a' modern

bajóépítö technika terén. Az új gözös neve Victoria

Lujza. Térfogata tizenhatezer tonna, nagyságra nezve

tehát nem tartozik a kimondotlan óriás bajók közé.

)Jindössze ötsr,az kabinutas befogadására. készwt, a be­

rt'nder,ése azonban páratlanul elegáns, és a legtulzottabb

iéDyeket is kielégítbeti. A fedélzet egytJen hatalmas

setilnynyá van álalakitv8, a melyen pálmák és olajfák

kötött korzózbatnak a hajó boldog utnEsi . Kajütök ni n­

('5enek. hanem kényelmes sullószobák ,-sDnak, a mikbt-n

az ágyak 1\ padozaton állanak, és ninrsenek felh:iggeBztve,

vagy pedig a bajó falába bepitve, mint li

régi hajóknál szokásos. Van egy hatalmas, csillárokkaJ,

márnioylapokkal es óriási tükrökkel diszitett bangver-

6enyterem a lynak pompás psrkettj e tánczmulatságok

meglarlásara lS Igen alkalmas. Fürdöszobá.k, tornaterem

d ? hanyó, télikert es egyéb kelJemetességek egészitlk

kl a baJó b rendezesét. 8. melynek fő érdekessége azonban

az a resz€-, a melyet 8.Z utazó közönség nem IRtbat

m g, csak megérezhet, s ez az, hogy a bajótes

ama resze, a melyben az utazó közönség lakosztálysi,

8. tácztercm es egyb termek vannak, Cardan-rendsztlr

s _ ennt fel an . függeztva, úgy bogy soba ki nem lIen­

d bet a VIZ9zlDtes rányb6l A bajó közönsége tebát

mg a legnagyobb Vlarokat sem érzi meg 8 így ter­

meszetesen a tengen betegség kellemetlenségeit sem

kenytelen elszenvedni.

A. hortyogásr61. Egy német fdorvos kt csoportba.

oszt . la a borkoókat. Az els6 csoportba tartoznftk azok,

8. kik r nd8zerlllt nyomban megkddik a baog\'ersenyezest,

mlbely t álomra huny ták a szemüket. VaDnak az·

utn alkalml hortyogók, a kik csak bizonyos bebatások

mmt bőségd alkobolfogyaMztáa vagy tulságoB kifáradá

CSE1'D6Rf\ÉGI LAPOK

191 1 október 2.

után borkolnsk. Áltahí.n a ferfiak flirészelésszeru mély

bangokat bal1atnak, nszont a nók többnyire magas

hangon fajatnak. De azért akad a gyöngéd nem képnse1c5i

közül is olyan, a. ki a horkolásával megremdg·

teli a szoba falait. A szóban levö (óonos.& ki maga is

gyakran horkolt, ha. a bátán aludt, azt ajánlja. hogy

oldalvást feküdjünk és magasan legyen a fejünk. így

aztán nem igen esik le az alsó állkapocs és zajtalan

lesz az alvás. A tapasztalat szerint más is közrejátszik

a horkolsshan, nemcsak a Bzeszélvezet, a testi kimerülés

meg a báton vagy alacsony párnán való fekvés. Es

ptldig az a körülmény, hogy valami ok, például nMha

miatt nem törtenbet a lélegzés az orrüregen at. llyen·

kor bizony kinyilik a száj és elkerülhetetlenné válik il

borkollis.

Szerkesztöi üzenetek.

A 8zerkeOl.zwség a szolgálattal kapcsolatos kérdé·

sekre é" né'f"teJen levelekre nem vAlaszol, kéziratot

vi nem ad, levél ben pedig csak igeD Idv6teles oh'

e'letekben válaszol, ha a vft,lasz - kéDyeségénél

fogva nyUvft,nosnn meg oem arlható. Kérj Ük ennél.

fOJ,!\'a oIvu..\;óinkat. hogy leveJeikkel bél:reet ue knld·

je-lI1'-k.

YitatkozÓk. ü'm já.r,

lL S. c(,Dd(jr. Ha fd\"('zik igen.

'r. Gy. lil. Ha (l"ln .. úk ig{·n, .le {'ak r';J:i reod(oko7.fttlÍt

f,,:tin IUPgli.ul'lli.

li. örl'o AI ogéllz nrm, ,}e oz oránY0!1- rsr. igen.

rnllkn. I. 'Sltlulny hÚlIoppnJ ('16hb, Hu ként


1911 október '0 CSENDÖR ÉGI L.li'OK

.=

HIVATALOS RÉSZ.

Kitzigazgatási düntvények.

Yndnnk törn-I \"Idó elfog8sa nem 'rsdászati adujö\"l"

dt:'kl kihd".

(Közigazglltasi biró!.'sg 1910 márez. 10. 17,555 'gmi. P.

szám alatU

Emlek· \"llgy l':·;aládi ereklyeként tartott (t;>s:::yvor adó­

mt.mtessegt:it Ul' ill zárja ki e&rDlsgó.ban az a körülmt!-uy.

hogy llZ vaclá"zatra alkalmas.

(liözig:l:lg11.ttisi biróság 1910 no'r. l. \.), ,09 HI09. P.

5zúm lllatt. )

A közst>gi úU,\ton'o 87 1'Ióljaróság tagja.

tKözigazgntúsi birósá.g 1910 ápr. :!7·en 3:).') 910. K. sz.)

.\.Z 191.: TIL t.-cz. a büntdötönénYl'kbt'n meghatá­

rozott cSl·lt·kmenyek közöl csak Ilzokat minösiti egyeb

{dtétdk mdll,tt - mozórt'udóri kibágásokDllk, melyl'li.

a IDl'zögnzdnsug czóljnirn szolgáló teriiletekt.·u es dolgo­

kon kÓYt.ttl·lnok e1. A temtltö pl'dig t'bbl'u II miuöscg­

ben II mczögnzdll!tag czeljainl 67.01g,iJónnk nem It.·kint­

bető. Az n tdt. hogy n tel)lotóböl 30 li ertékii Yinig u

tulajdonos helel'g.veI.Cs nelkül el\'l\tt!ltt. külöuöbón "

Btk. 336. §-,innk :!. pont jn ahi vonhlltó minu ... itö körül­

mfin" bün,"áhan II Btk. :1 33. -tiba ülköző loplÍ n;t­

ségéek, d Dl' Ul. 19·1.; XII. t.-cz. sZllbnlll.ylli nIa

sorozható mezort'llduri kihngaslHlk kü1ő ismern-it hin·

tati (cl.

(li 'lht'3kliri bir'lság I II O. !'zept. :::!H. 1 llO. Hb. :li. Z.)

).Il zurC1Hlöri kiluiglbl iie}t'kllt.'ll ti \'li.dloltnl t"upün II

\"tl ru,.i r,'n.hir. l' :·wndór. pl·oziig:.·ór \'uJ:!'y egy",b (l'h'"kddt

htH1Ülos kÖZt>Z'h,k lJintalos l·sküjél't.1 "nIú Im nlkMa ..

mellett ttJtt \'o.l10111tlSU uJnpjlin i el lehet itdni.

(A m. lal'. (üldmiHlléslig.ri miniszter 1910. éYi "j. illU. sz.

bnt •• roznhl.)

:\ ki nUl,\·ullt.l lll'nt biró t' g:\'vot ki\',indorliisó,nak t·hisegitcl'

cztiljnból II hnllirig (nyaraz, az I !lOl II. t. -l'Z

·11. *-lihu ütközö kiluigást kÜ'ft}ti d.

(A m. kir. lllhigyminisztef Ifi 1 O. évi 163;-., sz. hnft\rozllta..)

A rútoll ,\!ló (Üdlik 8 nzokUllk Il\bulloU YAg"V ll'nigott

. . t

m"zort'llr

..

un ' I lu"llS v. ' ' eo.

gallY"I gnzrl UStl g l tlrmcllyt} , z _

.

k A '.1,· tl\fmÓnwk eUOluhm

. '. . . .

l ·" k · l " . t ko'I"" s llZ tlcry L'111lrtllnn nz el

tfikre \'llló tt..kinhtt'1 a közignzgatR"i hntólig bnhl'lkörelll'

hatunk.

(A m. kir IUltnskörl birusli IIIO. t'yj tn, 7.. halMoznt".)

Járá.sparancsuoks{lg átb('1ezé1'le,"

A m. kir_ TII. sZlÍmu c".'udurkt'rült't 1lcl'aj száru'yll­

nak terült, ten rl.,kl'ó puji jarásparanc$nol;,":l, 1!'Jt I okto­

ber l-én DflJt'5drt.· hdyt>ztt'tett at.

Ör,ök feláJlitása.

A m. kir. ll. sznmu c ... . ·ndorkl·rwt>t paUt:-'OY1\l ... zl\r­

nyiluak t"röldén Ben"sztóczoD és Orulódon 1 !lll okto­

hl'r l-en es II lugo:;i szil.rny tl\rült'h;n Krn ... ,.ógOJUblison,

UH I októbt:>r Jn-en cl:Y-g)- ,l -5 (oból l\llo örs tillit­

tzltott ft·l.

SZEMÉLYI ÜGYEli

Legfelsőbb e-lbatürozá8.

6 l'sás:á,i és tlJloslllli királyi Fel ,o;;!/ 1911. en

október bo ,j -én Bl'csbl'll kdt Il'gft'bóbb enlllt:irozó.;Í,'ml

kitünö szolgálntnik tc'limt're"f'ül :

csikszt'ntimrt:'i C .. ató F"'rncz :th.'zr\'dl::>lll'k. IlZ 1. .::z.

I:l'ndőrkt'rli ll't parnnc"llokának.

pt'rt>mnrtoni Yinigh László lll. (i

pOl'I'tlli &ldiz ... ár Andnls Ir. szómu l'sl'ndórkt'rtHl·t­

hdi _ ... zlÍzlulOSlll\k 1\ jltózt.\tott. hog:' ugynllt.'Zl'U lll kolombol .

Hnrjt\ll Elltlr II. számu c"l,l1t.hlrkt·rült'tbE'h szúz1Hlos­

nnk 1\ h'grelsiibb megelcgedés kift:'j,es(> újhól,

(-jorN'zk)' Yilmondőrkt'rüll'fhl'i':, lakhlllyn­

gOncblUki miuósegbl'll, Budapl'strL'.

Előléptettek :

1911 októbt'1' I·l;\'ll :

II m. kir. I. Blimu cSlldorkerülut 1\1lományábnu '

Pnpp l..,tnln, \lIlt'rt JÁnos, lkH'r :\liklöll, Fnrklls .JIHlO.

:\Injor 'l'iYlldnr, Ft'rl'>I1l'zi :\qllíd l' Tublir .\ul1\1

n m. kir. II. "ZllillU c:.ulllirkt'nild nUoilluu)"llhall

:\fRroi l'llrt'ncz. l\:i"-I Sánllor I., Luk/il"" Fl'rt'nCl, FIli­

munn Llljos. LuttlDnnu Györy, Pill Stindol' l'S Luk"lu,.

htylin ;

II Ol. kir III. llÍlUU cSl'n1iőrkt:>l'ülef lillllUuiu)uh:m


:'\1;

1911 oktol,er :!.

_==========CST'XOR!.E·GII,APOK========

".c..,

Varga b"1"lln l. farkas Juz"E'Í. SzalaI Pál P ... cb k.

Tan, lnnyo:- ] .. iT n. Horrath .Józs",f, "olf Gyula b

Kereste y J lomokos

• m. kir. lY. zá.mu {:st'odörk",rült't állo.ma . Dyaban : .

w..,lu Antal. Ohl'tböchler F.-rencz. Dlcsofi .A.ndras.

l'á.lfJ Imre l.·ngyf"l I1l"áD (.;., KOl"8.c,"" GéZ ;

II m. kir. l' t-zámu ct'Ddórk('Tület allomanyabaD

Bori .. z 14nin. Rendf'8 .Jáno é Pál lstTán ;

II m. kir. ,'L :-z.amu c"eodórkATruet iillománytib :

Xf'mt'tb ht'\"án ,TI. Bara.ucs Kálmán, XOl"ák htvan.

Libentrit Adolf, Sao" Gyula. Pálfi Istnin é,; Koc

z':lef L.

.

.

.. j" .Jó­

II m. kir. YII. 'slJimn cst'Ddörken11et 8.l.lományában :

Tóth Fen·nez. Illi., .Jáoo ll.. Tompa Ft'rencz, Am­

brus Peter. Orbán Elek. Horráth l

... n-án ll., Komanics

Jáno-, Luktil'" Jtino .\fore Ágoston. Campeán György

t" Gahaa .JÓz .. d.

a m, kir. "1lL .. zama I,.

.... endórkcrfilet illomsnynban :

E-Zl?D)"l Lajo," ör"l"l'zdo CZ. órmesterek, 6rweiik, el:ké;

tOl"lil!tJa

ugyanazon nappal :

ft m. kir. Il. "zamu csendórkrüll?t állományában :

Krüzta TimotLt'(l;', Schön Henrik. Szokol PáL Vil­

lánvi lmre. Dt'ák 1libály, Lindnt"r .Jáoos. Baricz Károly.

Pu;ká..; J6zfief. Todonin Zakariás és Horváth lst.án ;

191 1 bZl


V évfo1YaIIL Budapest. 1911. október .,:q-en 44. SZaID.

CSENDŐRSÉGILAPOK

Szerkeszti és kiadja a M. kir. Cseodőrségi Zsebköoy-. s7erkesztó-bizoltsága.

m..ŐFIZETÉSI ÁRA: Félé .... . _ _ 6 korona. Itmdllil SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL

ECész évre 12 korona.. Negyedévre 3 korona.. IliadtD TWrU,. Budapest. rv. Egyetem-utcza 4.. sz.

Hogyan tartsunk vásárügyeletet P

:J.rti: Sktvr.

\ lÍsárügyelet oly lll'pe:c't:'bb 't"á :::.arok alkalmá\"al zük­

ége", melyeknel elón' hithato, hogy ft köz":; t"o:::y reD­

dl'Zl'tt tanácsu nlro a rendl't 1,;" biztongot :"Iját kÖZt"·

gein:,l fenntartani oem !t·sz kpe:.. A2 ilyt'll né}lt':,ebb

.á. ... árok tarlá.:sánnk ideje al. örsökön n;lnin1artatik s

járór kiwzéDylé:; irnnt minden Ih- elt>jén 1l10n ... zom­

zedos ün:.ók is megkl'Tl'sÍ\!tnek. illelYl.knek h'rilletercH ti

mt· gtnrtnndo \"lÍárra fl. npp nagyobh számbtm ml"g ... zo­

kott jelenni.

. .\ nl"ll.rok t8rl4tiDak fl joga vagy kirci.lyi \""t\sársz:\bll'

dalmi okmán)·on. vagy kl'rl

.... kdelmi miuiztt>ri t'ngt'tlelYl'll

alapul. A. Hisnrok idej et az adományll'\"«l, illetóh'g mi­

nizteri t'ngedely 11Uapitja IUl'g. :llindeD nnptllrhnu köz-ze

"an te-vc. ho" mikor cs boI tartatik Ylhár . . \Unh'úsárok

II Cólclmiytléi mini"1.tf.'Tre1 I.'gyetertöll'g ... nt'dt;lY·'1.tdnek,

tlj orz­

mely- t·S ngy()nb1ztoníga fi>lötll örkő,lé ... .::. úgy t> tekin­

tdbl'n n c __ l'odör:;;ég- T"8ll biyq,lnL nagykliZ"':'gl'kbt.·n kizÁ­

rólng, Tt>odl'zet' tami.(" __ u \'\N"lkhall pt>


POK:::

CSEXDÓRSÉGl LA;,::

liln, k omc! btltósagi j·ngf'fll ly •• \a ha 'On 18. az nem

arra -zól. mm' l mivl·1 (1)j:!lalJwzik.

)Ii folyik még 101 marbavtl"arterl-'D '! Lpten-nyomon

akadnak ott hamb já.rtatok, eltitkolt állati bf'tecegek tb.

Az otszh'n I W ... Z eres koldus Coglal helyet ; t:ngedelye

fi kohlol:1ra rt7.0ntmD alig van valamdyil..-nek. Kor('·

makban Jlt'{lig bajm,reztö állapotok '\"annak. A köztiz­

ta ág- botTanyOS : ('gy pobárlJól mO:"8s nélkül százan (>'1

százan J.ZDflk. mindtlD másotlik ember részeg. korc"má­

ro .. é" rogya .. zt6 petli ver::.t'Dyéznuk abban, bogy ki

ollja jobhan hec"l\pni II mÚ'i!ilIat.

)Ijncl,·zl·kkd .. zemhPD ti-tltmiil lill a legtöbb járör,

m .. rt D(·m tudja, hogy boan (: ... mibllD lehet védelmtre

al': állampolgároknak 5 mihen hllene a köz"'egelöljár6-

ság, iUeh"tj II j..]t'Dlvó közigazgatási hatól'Agi taggal

l'gyűU te nni nIamit.

Lá':>uk tl,bát. bogy mi i" az örsparancnok és a járőr

];ötelf:> •• ,ig f:' "áo;ar aikaImuval ?

Az öparaDC8nok akár a közigazgatási, ak8T a hl'lyi

hataságtol megturh'a a ní. .. ».rtartá1:l idejet, azt II vásárokról

Hzdett kimutatá!ban f'lojegyzi. Ezután az ör"körlt:t

tlf-rkfptn utánA. niz, bog,v melyek azon zomszédo8 közb':;g."k,

melyek B. \"áE>nrtart85 helyet körülveszik s a

m(>onyiben azok i(h'gen örskörletbe esnen&k, azok ÖTparaD{',;nokait

meg az év olején mogkcTI:si, hogy a jel­

ZI"tt napokra f:S hl'lyékrlo' ,"u .. ari.igyeh,t] járőrt Vt'zc.nyeljt'DI'k.

A ml' (k",ret'tt örparancnok előjegyzési nflphi.niban

es kimutatil.,áhan ft v8Rámapokat szintén feJjeg)

7.1.

. \. hely! örsparancr:;Doknak oda kdl törek.!dni,,, hogy

mmdazon föutvona1ak. mdyeken a "á"áTOl'ok ti "á"ár

8zinbt.-lyü" törf·k"zenl·k, jlirőr ItItal portyáztas"anak. Ez

alkalomra kijt'lj-jlt'nrlók flzon utmenti ve:,zélyr'ztt(:tt pontok,

mdyckl'D a. \"asárO!'lokat már egyl'>zu kifoR1.tOtt.c't k.

EZt·kl-n II bdY('kPn a vl1árosok jijvett'l é.., távozá.

... akor

a járarok áltHI ligyell; állá.sok tnrtaij'i8nak ... a terpp

alapoaan :itkutuHus ... ék, bogy nem tn"Hn .. k-e ott vIllami

ujabb mt'rényletd '! tpt.n igy biztoitandók azok a bdvI·k

i, hol ulooúUá.OJ mpg nl'm történt, dé ... Tre alknlmaak,

pl. 11tgyzorook. f"rdó:iz(·h.·k, bírlak, nádasok, utzf:li

eunlKk tb.

,,"cm f;zltbud ,'lmula.kztani fi vasuti ú.Uomllra i IlZ

{'rk, /.1. \'onatokIHJz júrört ki1:tildt'ni, ré"zint IIzfirt, bo/-,'Y

az l17.okol1 lrkt'lrJ k1izhiztomi'gra \·elizi-Iy ... ji e!r·ml.k mlg­

lig';(ltt '·lH'k. f/:"zint I,,·dig uú·rt, bogy hu nl't{m I'zek

Iltközlwn v,lhtrnpl." YIi. árultt fl VODllton mar kifo"ztottllk

,olna, dfog!t uk j.!j iltvétdük V;'gf!tt kr.znál 1'-::""'PDf>k. Az

urpa.lanl·bnok l d,,.lirtigSe}..t alkalmáru jnTőr't'zl·tijit u

H zf-ndölJf ment fS n.·ki tudtám adott nyomozott úlln­

tok cs tafj.,ryak l. lrll!8\ul is .·Ihitni tartozik, mi·rt (>Zt.k

It !1t"hl,jf'n \'W!8rOn atlnak túl

-'.lIalvndrok e


1911 október 29. CSENDŐRSÉGI LAPOK ,; I

ft'l ügyeloti kőrltJtokre osztandó be 8 meghatározandó

azon hely, a hol a járőrök a felfcle e leftM "aló por·

tyázfiskor találkozni és észloletlJikre egymá.'"lt figyelmcz·

tetni kötdesek. Ily belYt.'ken - melyek a legnallyohb

forgalmi pontok volnának - azután a jarőrök társaik·

nak mutasbák meg, bogy melyik is az a zebmctRzú,

váá.ri tohaj sth" a kiket ők már ismernek, dfJ II kiket

n. töhhi já.rörök is tart"f:lanak bzcmmeL Az CgyH fd·

iigyl'lf'ti torwt'tl'hn azután a járór szorgalmasan por­

tJázni s n7.on slitrak előtt, hol a Il·gtöbb VElVÓ tolong.

olykor· olykor mc'glillnni és arra figydni tartozik, hOIlY

nl'm akarnak· c ott vlÍsári tolvajok, zljbmet8zők lopó.'ót

elköv(\tni.

Az éll'1miszl'ráruFlOk, kofák stb, czikkl-i m"gtl'kinlt'll'

dők s fl romlott holmik fl közsegt'Ióljáró!-o!Íg által clkoh·

undók. Addig iH, mig a közsegelóljlÍrósó.g intpzkL-ilik. fl

romlott C\h'lmiczikkl!k, mint gyümölcs, t\o.j. turó. sajt,

kenyer, hztnemü, gomba, hus, zsir, "aj, olaj, burgon'iI

sth. lofoglalandók s oly t?'óotbCD, midón a kerdéses tárgy

eUávolitá'óa vagy ml'gváltoztatása a kőzscgelöljáról;llg

intezkedéséig nt'm "olna megakadályozható, a romlott

árukból egy rCMz a tulajdonos pecsétjé\'ol is lt"zárt tar·

tAlyba belYí.'zendó s a szakértő köz!:iégi "fagy kőronuii'

nak ml"gvizKgliIás végett átadandó. A mely júrömuk

felügyeloti körlotóbc esnok a mutatványos bódé-k, az a

mutatvnnyosokat hatósági ongedélyük ulőmutatására ft."l·

sz6litani kötdl's s fi munnyibl'n Ily{!7.l'meilllhöl :wru ol"ashatotl

valami hgyddl's elnezést, Wort minllt'lI Pl'Tt· 7.ill·O ke .. z

\"oltum ót irgalmatlanul ll'szúrni, hu !Jnrmit dkőn·tlll'

cllonom.

Ezalatt volt illknlmam az t' mhert alllpo!oiW ml'I, .... . üS·

gúlni c>s e!-ozembe jutottak szavak : .fiatal I'mtu'r,

kÖ7.ópnagy!-oó.b>1.1, sápadt arczczal, ötet mhlÍ.bnn, kl'IDe'

nyit('tt ingben •. Ez tolj csen Wt'Rl'K}'t'zl'tt

A legn agyohb figyelemml.1 "iz1iglÍltllm a tiutal t'mlll'rt

l'9 ingmdlónyén vérnyomokat tnllÍ.ltam, lJirtl.l(!n meg·

fogtam jobh h.zónél, ug)' hogy II megll'}ll'tti-stól nlig tu·

dalt magaboz trni ; 1\ kézeldn is voltAk \"óruyomok.

,rost mnr ell' g""t tudtam. Még nngyobh l. ló\"igyi\l-tlttnl

és nem csekély blllaö meginliulá)


5O

==== == ==

,·ertkf'df ... lf'tt volna, az előbb emlilt·tt esküdt, kl nf"

I:wm oly "ok mindl'nt "lhl'''zéJt, bizonyára néIn hall­

gatta VOlnA el t'zt az I'''l:t+,t .. em.

I"ggyőzódést'm. ho· ('''Itk rI'. Pt.:tr öJt(· nl'g n mol­

narnét. mindinkabb bizon·o"a lj llli. 'l"'á.It. "leg l':! 'y!'zl'r

IDegkérdtztem, inluibb a formIl b'dY , éért. hogy .nl'fi

,-aUaDa-e meg. honDRn .. zlÍrmazDak II vernyomo.k. mlrll o

duta"itólag ftolelt, hol?Y más "gYÍ'bról ninc ... tudllmu"a.

MOí:lt dóbivtam idót-elJb Jl\I:ri·f, ki az ujtó "IIJtt úllt,

ml'gmondtam neki, hog)" mf'njpn CiiI a [JIld1 ... ro, hOZZII

1(' onnan Péter kabátjó,t. kalapját fo" c",izm(ut ; I'Z alon·

nal meg is történt, mirp l'ett'rt fl·li'i?ólitottam. hof.C\

egt-szitst: ki toill:'tti'-jét.

Mt'gkérdeztt.', mit akarok "zzel, ho{.ry magammal nka·

rom-I' "inni Előmbe nyujtottn mindkét kl'zét e" j'zl

mondta : ,C"endor úr, 'fIlU I'Ir'g fl'g,Ywrt:'. I'zúrjnn 'u:!)"

liljjon le, dl:! I'zen belyröl lli'lD mozdit f'l !. Bttn"(Jmlwn.

örultem. bOK\" E:mhf'Tem jly o:-.zint,·. Elővetll'm jf'K'?Ó'

könY'I"'tmet. bdeirtnm YOlumit, di' lDindil{ rt's irauyltu

tf'kintetemtt.

A n.;zötömg közöl magamhoz inh·ttt'm l'gy fértit c"-...

b'zéhl ' adtam ft czédulát II kön-tkl'ZÖ "za 'fak kü:;r:fl,tehen

: , ('gy; mOlit majd jiin a polgárm"sÍt'r úr kOí'sIJavat

é meg néhány MZáz ki\"ó'n(·i , fölJlaknIják a. );oe",ira.

mint valami állatot, talán (:z kl'lIl'mes(·bL leHz 1 • . \znn·

Dat i> ... zrf"\"tlttem P6tor+'n a \'öltozá.

81.on szándékot, hogy hajlandó magát ml·gallu i. I\"czd: .. lt

öltözkodni. Yi!'!;zshirlam az emhert a l, z;'dulánll ( ... kl·

bivtam .tI. törvény ntwj.bl·n., hOl!:" Il',(O'''n 1'tritlol:l=:l'mrt'.

Elövettem a l.ilinc .. {·t tS Pc'tt1r pár pillanat mulvH

foglyom volt. Erre fdelm'dt az atyui .... zt'ft·tl'l. Az iirl',!:

emhor, ki eddig mind"nt "zi) nélkül nezett "egi, (1.lén]

közeledett és mondá : ,CHendőr úr, ba e"ak ItrI'ól lll.

R-ben történt verekl· dé"r61 van tiZÓ. nl' hozza rctiru,

örf'g pmberre ez1 a ... zr:gyI'Dt. Az pn húzambun ilyl'i'fmi

még Dt'm fordult elő, "zlJml:lyl'sen kezl'skl'fll' m rr'lla,

hogy fiam megjelnik a hiróság eltitt. ,

Hirtelen minden vilúgol< lett clőttt.'m ; T. Pd"r n

házbelieknek, azaz a esalAdtagoknak, kik a vérnynmo.

kat bizonyára (!";Zf{·wtttilí. nala, a wrekooí'"rül Ul-.ryDlluzt

a mesét talaIta fel, mint nt.kem e ezt amull inkó.hb

CSEXDőnSÉGI LAPOK=== == ==

.. t, Iwn ... (i JIltI"l"J"Jil f ...

hitték, mivel Pélt'r nt'm ,.,jet ett a "émyomoht cltá"o­

litani, melyek móg mOHt, 14 na.p muha. i rojto voltuk .

Mind('nki meg yolt tehát l{yözöd",· arról, Logy 11 eSI'nd.

órl>pg a vert·kedé .. mintt kl'f{'si, ez Yolt oKa a tl.tv"fI,k

kulöuő!öl \'il!elkedpsénl'k.

Ieggondoltam, h(J')' Il "ZI' gén."· (jf('g I'Dlht,rt mp".

kimlj,.m.? attó! a nagy fo.j flalomtól, "fill)' I"lrnondja

neki az JgazMlgot. Ar. utóbl,ira határoztam 1.1 magam

azon 1' :r "Zf'rÜ olwal (OKHi, hOI!S Pétl-rt ml',l.Jil{\"(>lhf'.

"m, miKor rettenetl' ynnulflut l'lmondom apjlínuk ( ....

Igy talán vaJIomál:lrB Lirom öt.

Azt mondtam tehát : t Ked,,!,;; örpgj.m, Itt Ill'In holmi

6 1 ,r6 verekedéHr6L hallfom nz L 111m Hirtéut bünteftröJ

van Jo;Zó, mlrl a rnoln{trnp l{.""ilko .. a nt'm má .. , mint lift

Pé/pr •. Eleinte az "pa mindki·t tikl(!wl nl·ki mt'nt Jifinflk

df' "zt mpgakadályoztfllO, 11c· aztán :úirnyij IÍ.tkn monclv

rl'á, e8zméletlf'Dw It földn' ro."·ott. Ii·a.l!ltt 1\ h .. tn'rl.k

tM a DPzok közül töbh('n !lz ÜTPg .o1t'Wtfoif.w'r,· "jdtl.k

t'lbagytam foglyommal o IlP7,Öh'Tl·t é FAu' ml'nti1llk

hov

mg a hivatalol> irliíbl'n ;j óra elt5tt r'rkl'ztiml/


.

l tkozhí


1911 október . CSENDŐRSÉGI LAPOK

======

521

=== == == == == == =

Szllret ]gcrbcn . , S O" ,


üután kjnzctt.:m (·zt"lllijából G. pet(·rt. Kcsf'n'f.'sen

!irt eS manrlD.. : .hte-nem ma megint ballgatá

Vl


SzUret l!:gCI'bCfI.

-

'"

-


dat, a. ki egy a.ngol mértföldet G percz és 29 egyötöd má.·

Bodpercz alatt tett meg. Hogy ezt az utat megtehesse :

másodrczeDkint négy és fél metert kellett gyalogolnia.

OlyaD rekord ez. mly szinte ulólérbetetlen. Mert pél.

Mm l II gyaloglás terén szép rekord az is, ba valaki 15

percz alatt egy mert(öldflt lnd gyalogolni. Az ember

(ntni természeteseD jobbaD tud, mint gyaJogolni. A futás

hmn a "ilt\grekordott Tommy Conneff tartja, fl ki egy

angol merföldel négy percz és 15 három-ötöd másodpercz

utalt rutott hA. A legjobb (otók sem közeJitették meg ezt

ft. Tf'kordot. Yiló.g:oB, bogy rövidebb utakat gyorsabban

leb!;:! bdul Di. A slatisztilw szerint Ar1hur DulTy volt ft

világon az (1 férfi, ft ki 8!lÍz méternyi utat ft. leggyor­

abh idő alntt futott bo. O ugyanis egy percz ée három·

ötöd mósodpercz alatt futott száz métert es ezzel nem·

csak vilógrekordot állitott fd, de többször befu tot ta

ugyanazt az utat l1gyanazon idő alatt.

A legbircsl·bb korcsolybó Connflff idejében 'l'imotby

Donogbue "olt, a ki a ji-gan egy percz és 12 három· ötöd

másodpercz alatt tt'tt meg egy mért földet.

A lt-gbircsehb vt'rstlnyparipa Salvator volt. Az erős

csontú ló l'gy fe.rfival A. hlitan egy percz és 351;"! má-

80dpercz alatt suladl IH) egy mérHöldd. Az ó rekordját

sem tudta elérni egyetlen ló sem a versenypályán .

Az automobil. mdy az ember utolsó játékszerei hez

tartozik : szintén előkdö belyet vivott ki 8. gyorsaság

teren. Automobilon Burnnan. amerikai férfi tartja a

"t"I1a.grekordot, a ki gnzolin-nutomobilján 25 és negytized

masodpercz alatt futott be agy mértföldet. Ennél

embl!r még 8ohosem utazott gyorsabban.

Azonnal az automobil uta.n jön a vasút. tnOl .már

cziua bllTó.bon Floridli.ban a Plant vasútvonal pgyik

mozdonya Öl kOCijiHll Flominghól Jacksonba mont .

A t\vols:i fL kBt V/Í.NSka között öt mértföld. Ezt üz utat

-:! prcz és :iU mURodpl1rcz alatt tf:!Ue meg. Ho. mnr most

azt .esszük. hogy a V8BUt Pgy órán keresztül haladt

voJna ily sebe8sggel : akkor I:!O mérlföldnyi utal fulott

volna be.

A Jevt-gőbt:n egy percz alatt egy mórHöld a rendes

r6ord. Ennél nagyobb utat ritkán szokott megtenni

oT"látor. A mf'nnyire ismeretes, a levegőben a leggyorsalJl,an

F,'qunt fraDczis. hadnagy haladt, ft ki egy óra

alatt Ifzáz mf'rtfoldet

.

reptilt be.

A vizen M aplo .IsC .. lll. tartja a vilagrekordot, mint

azt fl:'Dnebh 18

.

f'mhtt,ttuk. A motorcsónak 57 mértföldet

futott mC aJZ)" óra alatt. A If'ggyorsabb torpedócsóno.k

az Egyellult Allamok Capnble nam csónakja. a mely

35 mrtfóldljt fut óránkint.

A óczt'ánbaj6"k .közül II Manretania a leggyorsabb

EgYik legutóhbi úlja alkalmával a New·York és 1..1\'er :

pool kozötti utat Z, ba tekinletbe vesszük. bogy a hajó

s éless(>ge nm láb 8 mmtegy 3 1· ezer utast ken vin.

DIC. A szánkü is a vitorla. ÖSRztltétljléből egy érdekes

alkotmány. kl,.rtI . 1t ki, melyet orra szoktak hnsználni. hogy

annal, ae1tl;f'e \·,·1 kt'r : 'sztül menjenek li félig befagyott

tavakon .8 folyókon. l!..7.ek, iL jégcsónakok már nagy j:tyor­

s8Rngot r·rh:k l'l: Az t'jlyk J.lyen C'Bónako8. ""'olvercil:'. (>y

alkalommal mor :.0 mf'rHoldnyi utat 39 parcz alatt tett

meg. A yorHadg l:1t:rr:8"Jn az ember fl ponton nt'm.

f'ak nt'm nkar m"t:lillnl. hanl:m szintu lázas erov!!1

tort


191 1 október 9.

tClkinflltték mindannyit

é\'t iz('{ll' k ig, ifj llsit.gAfo I

gnr.d'dloz tizül'...t'Jlni.

CSENDÓRSÉG! LA.POK

======== == ==== =

SzUrct Jgerl.lell. - I. 'rnpofl8 . 1, 8I1jtolú,b.

8 bizony r>yik-máf!ik ijzct!ö

öreg koráig jlld uSJunuhhoz II

Rzönd, Dllpokjg puslmropoglls, zenR?ó, táncz Ó nóhí·

zó. mplldt. ÜllDopólyescn \igndYIl dolgozni, l'Z volt

bnjdnll a I'>zÜnlt.

Do hát minden mulandó fi világon. A jó kndv !ol n

táncz iránti hnjlnndósitg ugyan Dem fog)'ott ki az l'mhl"

rekböl ti ... ('zigánybandll is IIkadnn. Az üzh.1ti Óll1hnl'sseg

nzouban, \altunint nz idő pe.uz. elvnek mindent,k föJl'

helyezést' EI bizonyos ÚNR1.tll'S(ÍS ft bllflltkozÁsl1l. OI-li"7.l'­

tnrtili11I Ylllil hlljlnnclóságh!1I1, fokozatosan kikiiszöbölik

ti mindan pocizi!' nólkül való Jlffizni mWlkává alncHollyitják

lu mAr n í': iml'ot llmlitl'tt liullopclyl'sl'n ngndvo lizüTl.t< , lCst,

(l mt,IVDol mOHI IlUlT Jwmmmk (l vorsHhh nnm klira "lló

nÓgllt flH, bUDt'lll fl. t!nyomtntri Jónak ll('.tIl kötik Iw II

száját * rzólzntos mng.YIH küzmondlÍst Bem J"t'spckflilvn,

IlnDak foliigy(1Ii'H( \'gl'ft it' felügyolől., megbizottak

álhmal\ it IlnpHZnnun fogadott 68 snjiit t'zcgÁllyeH kOHZI­

jlÍn cilődö Hzcdők ml'l lt'tI , hog)' !lokIII lll' ChL'Rl'ell H ml'g

Il(l klíroxitslI II tlllnjclotloHI.

11"o11 IllmtohA kiiritlmCl1Yl·k közölt IIZÍ!'tH Bziull' jól

(lxik ' ilz l.mh(lnll.'k, hn II rgil,khez hn,"01l16, egy 01.r1l11

igll7.lill ',ctlrilvl's, ünrwpt'l lYI's szüretet lútha!. mint II

milJt,t ll, jell"; H7.01ll1l1lId'lll I,ö"ölt kél)(·ken is ol\'lIsóink­

nllk }J(lllllltntunk.

HIHEK.

Adomány. A lal.CHf!llui örs I('R(Ín)' I;gl : (lldahl' ! 7'('.11

II Icitl'ait" llClo (';/I'IHIör. .. ,gi inlt'fndtus JIl\'III"1\, III mfl , lh­

g(oc7.in hl'\"onnslÍ.nd zlirlkörü tliuczmulnbligof n'lIdl'zt'tt,

nll\lynllk t I l\" 1 tilll'.d kih'vő til;ztn jŐH't!t,lmúr1 III

iJltt.ni\ttlM ulnpjn .:!1,711 J( !JI JiIU'rrl' l'mdkt"Jl,1I

5=!5

Tanulmányut. Az l a l ::? pri költ"t'gYl:ltr."!,,pl hiztosi·

hUll I'zÓ.IIlMkolf intruziH.hh hnllinrrl,.lmi s7.olgzilllf plt,ti,,·.

lóptl\tC .... (1 11lött u hlltÚl"örizl't tnDulnll\ll.ruZIl--n "I.LÍJJllbül,

It Dl. kil'. 1Jt'lügyministl.ritlln itlt'iglt'nt's .. yt'1.I't(;sC>n,1 Ilwg­

hi7.ott Dl. kir. mioistlll'eluök, OLrih Or!(in t'Zft'tlt'st, a

h{·lüg'yUlinistl'ritlm tst'ndörag-i ügyo .... zlálylluuk n'zulőj, . t,

IlZ oszfl1ik tnrtomllnrokha, '·alllmint Ikszlljn Ch n'r"lt'gOYlml.lul

tlluulmt'tnj·utra küldtC'. O/ri/' t'1.rl'dl'oi II hó

\égi>ig tnrtó tnDuhnan,rutrn, S:.npk,j (;j'özö Cöluulllngy·

g-ynl októlll'r I H-!tn UhlZOIl t'l.

Igazságügyi kezelői tanfolyamok szervezése . . \ lU.

kir, iglllsúgligym inister 8l I !1I 1. (; ú .... zeph·mlll'T :::!:?·én

kelt 13,fiOO 1. \1. sznmu és II honytids(;gi felltlt,h,ti köz·

liiny (s7.!lh. I'o,i.) lflll. ,hi 3i. lHmdhao is kalölt ren·

d('. I,tt, Sl'.l'Tint. Il kir. itl;ltitlihl;ik s7.éklwlyl.in az iWll ... úgiit!y

l11ini"lIl1" lí ltnl meghntározandó idöboD 19 t -:! jlU1Uú r I'útól

li l 1.fho (l \"t'nkt'l1t t'ro's7.l'r, sziikst':!; l'Stdéo ketsll'. h':!:lllli bh

1.-, és 1\gCoJjllhb (jO bllllgl1tfi zállllirn. hllt hoti i,l6tl\rtIlulmni,

hu,lói tnorolynmok fogunk flMlllittntoi. E tnn·

folyulUokon ny. 1IlöndlÍ/\Ok fi hivaflllos ónik ut:in, dlilután

HIgy I'sll. fűgnuk tartatni. .\ tlluCOI.\"IU llOk (.loltllói Il l.ir.

ilóJötlibhu (llnök l"dtnl kirlldí.'1t krintkl'z,i tüztyisolők

Ivs:wok ; I. 1\ liir, itt,lóhiblánnk mgy It ki ... ih,lütúhln

:-01.ciklll'l,nil1 lerő elsöfolyumorlú"Ill him ... ;igtlkl1nl. t,Jt\"ik

itelöhinijll . ':}, n kir. itrilóhihlni t,lnilki titklÍJ" ; :1, II kir.

ittilöh'lhla l.l\khel.Yt:>n ItI,·ö hiroIí.l1 ll l1lüklldn mugllsllbh

k(·1.I·W \"ilj0' tl'lt,kkünyvi til'ztrisl'hi : .1. a kir . filiigYl'SZsiwl

t'g,ytltt:il'hl', II kir, (öiig-yó ..;z,,-,·'g SZt'klwlyrn nliikótlók

HlIrl'd"il klj,·löLt iiRn;8z \"ug:.' iil{\"tisz"-,;gi mngui"iahb knlll'ló

liNl.lvil"wlö. Hlldllpl'Stl'U nl. ignZ'lI\gligymini"tt.,.ittlU :-01.1'mt'l.ywtf'lwk

tnru11i köv. lil i,.. jl'löllwlók ki d illllúk.

.\ kt.lZl.JÖi tnu{nlyum tllllAnYllglI II polgtiri pl'rt'S j'.'"I pl.l"tllJ+

Id\"iili tllJllnislluk. lu,·t\hb,l II hiiHYlúli .ljlirú"l1nk It J..l'l+

Ini Iltlikiirlés I'zt'lllpontjáhól Couto" !-7.nhúlyni, II bi/"{"ltgi


ür-.z .. égi n'itd fozahó.lylll. ft J!:8zdll.'lari l'S pi·nr.·

!.;CZP!r'Sl znl.Rlyuk, ft fng}u1z(e}ug)',·llií üJ!:}kl'z .. II;!!, ,l

.,. f ZtlkRI nrllltiU"iJjtil·k. 'faJurnint ft hdYl·wzshúlyok.

A tanBn"8 t. tJl·,Io·hnd cs eD'(:11 rél'zl,teil az iR7. .. áJ.. 'Ű}·

mUliM ... r lululI éHupitjn ml.'!. hf'zel" tanfolyumrn fIO("f'.áf·

tJtr10k II tnl,hrk kuzillt !Il. 1)oi3 : J. t.-cz. 1. §-uhnn

Jn. gll·luH minú81té I'n f.·lul III ugyannzon förv{'ny

I ,. ·,íIlSk mn-;otlik ',t kl..·7.cli fjellt'n (oglalt lu:'pzl·tt .. /:g igo­

z"la'!a 1'Ictd'l'n : a hivütalnoki lilllisra jogoil(', igazol­

\'un'n)al :'17, I:-.i:i : JI. t,-ez, l rt.,hni·hI'D dlututi azon

alt\!OT.td-:, ugy 7.llIt':1I tén.'"I('f;!ts butollui I'Izolg:áluthan óllo.

d,., ""IWiri próhll,;;wlglilut tdjl''Iiti''''o végett Rzahlt.{l.á::l"oJt

az un altjzll·k. II kik IlIinm·ly jgllzlÍgüi hatÓtin:.,rnfil

Lili h('IfIIIJli irl6lartaTnI)TI lit ..}oki,,,zitö '-Izulgúlutot fdjf·.

61!,·ttk. Llllu IIZ idrílllrlnmlm /I hz., löi tunfolynmnllk

I'" \"Jz"'!lJIHk Ifl ilHrtalllut i" III' kdl :-!zamitnni. A tan­

f(,lyam hatlg.lhi!'a it/Ulti kl·rn':nyl"k. a tan(olynm kez (II·I!·

I·lfitt I"guláhh J:-, Jluppnl. s7.1l1g;ilati nl on, 87. illr·li'k'·H

kir. Itd6túhllfi dn/lkhöz intht'nf!ök. A nz .. glÍn m" g ol'm

(dt It IlHlIntók. o hiwtbuig nllul ID(·ghütlÍruzl.lndó idon-.

\"Jltaa\'f.-Ifdu,·k. JIÍ .. !UdZIIri \iii"ZUUtIl1ihi ,·st-t,:hen to\fi.bhi

l)lm(-tJf:fönf·k t' !Wk üz iguz·ÁgüJr.!'minit'r ('ngNli')}" iliIIPjan.

u rnli.(JIlJk "ihrtel!'n \ilsgli.lúl l'Izlímitott "gJ' évi

gyaknr"l! ,. !! újahh hmfoJ.vltm 11Illlntli il ntHn l!'b.·1

lil'!:w .. lnHlkká J!111 jUII,uir l-,:töl (ogni e ... ak o(v palyázó

(og kinl·lo't·zt. tni, ki II hZl'lrij vi z ... glít lIik(·rtI·) ],·tdtr·

KÜLÖNFÉLÉK.

Az egészségügy Japá.nban .. JapánorBzág közegeazscgügye

chak II múlt flzázBl1 hetvenes éveiben kezdett

erópai nivóra emelkedni. Azóta nemcsak elerte az európai

fo]szIDt, hanem sok tekintetben el iB hagyta. Ezen

tlgyébkén t ntlm leb r'! csodálkozni. A japánok, midőtt az

egé8zégügyi iotézményeiket mcgalkoWtk volna, elszéltld­

tflk II szélrózsa mindéD irányában a külföldi l"ÍBzonyok

tanulmányozására. KöztiRZt8.!!ágot tanulni Svajczba men­

t-tk, II k6 7 házbertndezé8t Németországban tanulmányoz­

té.k a vl7.ellátáfolt, a cat-omáz{ut Angliában, a vasut­

!

.

hlgJl.:nlit Amria , II mnnká.a-egcsz!légrigyet Belginm­

ban., II laá.';-bl enet SvedotJ.;zágban tanulták mtg, ilyen

módon mlDdl:nUnDf:


J 9 11 október f'. ====

HIVATALO S RÉ SZ.

SZEMÉLYI ÜGYEK.

ÁtheJ) eztettek :

1911 novlJmber l -ével :

Albt'rt Jállos járásőrmf'stI..'T, nz V. számn cE'!ndőrkerü­

Jl'ttől, o. VI. számu cficndörkerületbez '

,

Katona László jÁ..rn'iőrmttste.r, az V. számu cSllndőr­

kerűlettül, fl Y1. sZlÍmu cs endörkerülefbez ; PS

fl'hurzó Vilmos járásörmt'ter, fl VI. számu esendőr­

kerülettöl, az V. sznmu esendörkerületbez.

EMléptettek:

1911 október l·e"el :

a m. kir. III, "zámu csendórkerület állományában :

Honath Istrán ll. cz. őrsvezető ; to\'"tibbá

n m. kir. YIIl. I\zámu cf.,endörkerület állom á.nvában !

Varga Lajos, Szöc'::! HalázH, Bódi .János, Szender L ászló,

Szabó Laj O! Eis Szutor Kálmán örsvt'zetök, Ori'ívr:etö ez,

6rlfl€steJ'ckké :

Benedek András ez, örsvozetö, Önjl'ezetöllc; vegül

az 5 évi csendöraégi szolgálat betöltése után :

1911 ok'ób,'r l G-onl :

a m. kir, ll. I-izamu csendorkerület illományábl1D :

Csizmadia. Béla és

a. m, kir. IV. számu csendórkerülot állományábl1D :

8zék,--')y István, .\zari Gabor, :sryeste MiJdób, Kiss

János Ill., Ol áb BunjamiD, Oláb Lajos és )'Iitter JÓz>.;cf

csundőrök, 1.encl(jT ez, órsvezelóltké.

Katonai szolgálati jel :

A I. osztlHyu )t·gény.scgi katonai szolgá.lati jellul el­

láttatott :

II m. kir. lY. foiztimn cSt,ndőrkurület allománJti.ban :

l'ap :\n11l1 jllrüsfÍl'mc:-.lf'l, 191 J oktÓber L-en, rodor

S/ín/lor törzsörm l'h' r és Cúkó Károl.... . ez. órnlt'stt'r,

1911 uklÓlJi'1' [i-tiu

a m. kir. YIII. Rzamu cscndőrkerülot állomnnyáhnn :

:\[uco"j Jin ,1'( jllrú ... ijrmestl'r és Kil\s Pótl'l' törzsűrmt'.'i­

tOt, I' I I ,",zl'ptem hl.r J 7 -tin, Acs (-fézR jürlÍsürmt'lStor,

HJ II októJJer ::!fHin.

A ll, qaztlilyu ll.gónyliégi katonai szolálnti jt'lIlil ul·

hi.ttntott :

n m. kir, II. I'znnlU C'"I-Illflőrhriilut it.l1omnnyti.hnn

Yargll Ji\\r.'nc ... , Jlorváth JóZ'iu( 1., )'1órn )'1llty,is Cl..

i rmp"tulI,k f''! Bál'Z Lujo ... 1. l'Z. (j1"YtJzutö, l!Jl l októ­

her :?-lill, Bllrlitlt h . hán, Biro l"hlÍn, "nrn .Tó1.!"l·( Il.,

J l(Otol'illlU'h Antlll l'Z. ürml'HteroJí, 1'tihorosi Jnnus, Ló.1.lir

D6RSÉGI LAPOK

CSE'N

..

,_ .UJ y. .us _ ano ... CZ. ONvl'l(,tók. L o\-'as

Sándor, Fran c", '''ha' l I' J'

JtnQ. Törzsök Lajo, Harmat Ft'TI'nez, es uba )Il'ny.

bt-rt


• m. kir. VID.. uamn C5endorkeJiilet aillomanyaban :

Dgeti lór.sef jára&Örmester, Gyulai .-\ntal cz. őrmes­

.

ter Vmc Jáoos. Nyiri Laj08 s zilagyi LaJOS csendőr

z. ol"8\'ezeto 1-1 drb. tG-IG koronás aranyból slló

lOl'aglási jot&lomdijbaD re zesit1ettek.

JI\r1Irveset61 JelvéDJDJel eUl\ttattak :

A DL kir. ll. zama c ndorkerü11 t állomanl'allllD:

&doni Sándor. )!agyari János. Y.rh'" Andris lll,.

Mo\Dir lB\VáD 1.. Tlmás Gyorgy. p .. lár Imre Y.r.s

l6bi\J BUUS JánOl, Udvardi István, Szaho Sandor 1I..

8J1DOD btrin. KiN István Ill, ZswlO"an Gynrgy. Bru·

lÚD Lukács, Cserne6lm Janos, DéDe Pál, UlM Peter,

Lo .... .. PM GombOl F.,.,n .. Lajos. Hala.i Mihály ll ..

mbik SIIndor és Fangó Mihály ;

• lD. kir. IV. szimu C8endórktlrü1et állomaoyábao :

zabó Domokos. Nagy Jao08 IV .• Pongrácz Jao08 es

116 ... Simn I; to .. bbá

• DL m. VI. .úmu coend6rkerüle\ iIlomonyábao:

CSENDŐRSÉGI LAl'OK

Kazi Ferenc., Nem.tb loIrin xn.. Pon r Jino., László,

Far ... Mihály SIIro,i FerencI, Keller Jó. ef. Marko.

B ... ó GJUIa. Benedek And.... Simon Jino.. Kamondi

Pát Takács Déne , Varga FerencI Y., ziligyi Joz ef.

Tutó Vf:'odel, Böe kei Imre, Rebpr;i Gyula fos Hanta)

Mihály csendórök.

Házasságra léptek :

A DL kir. ll. IÁIDU ....,d6rbrii1ft áIlomAnyábao :

Papp Andr6.a L oaeod6r ez. or naet6. FrledrJch Róza

AmAliávaL 191 1 I..,ptemher l7·eo. Htaj.,lak·Aninán.

A m. kir. llL számu C'''-t'Dd6rkeruh·t áHoml'myaban :

Kapusi György cz. Or!'lnzétö, !\ngy Et.lka\"al. ltt 1

"lt'ptt mlwT t h-áo. CSUTOJ.(On.

.'s.s.,'Y .Jano" n. c.'ndor cz, ör\" ... zl:to. Ki" llona'\'al.

11 1 sZf'(Itembt'r I!I-n, G·{Jngyo,.;on.

A m. kir. IV. zámu cndoTkcrulet állomanyaban :

,"aDOtzk! Józ l-1""én\'Ill' lép iéig

. ..

. . .

More magazines by this user
Similar magazines