Utasítások a magyar királyi csendőrség számára Budapest, 1912

csendor.com

Utasítások a magyar királyi csendőrség számára Budapest, 1912

Utasítások a magyar királyi csendőrség számára.

Budapest, 1912.

Sz 12.830

TARTALOM.

(a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra

vonatkoznak!)

I. Szervezeti utasítás.

A) A csendőrség rendeltetése, állása és szolgálati hatásköre.

l . §. A csendőrség szervezete és rendeltetése…………………………………. 5

2. §. Alárendeltség katonai, fegyelmi, becsületügyi és személyi

ügyekben, továbbá a közbiztonsági szolgálatra nézve és

gazdászati ügyekben ……………………………………………………. 5

3. §. A csendőrségnek a közigazgatási hatóságokhoz való viszonya

4. §. A csendőrtisztek szolgálati feladata……………………………………….. 6

5. §. A csendőrség szolgálatát önállóan teljesíti; nagyobb intézkedések

szüksége esetében a hatóságoknak az illetékes szárny-, illetve szakasz-

parancsnoksághoz kell fordulni…………………………………………… 6

6. §. Összpontosítás és ideiglenes megerősítés, ez iránti megkeresések,

felterjesztések……………………………………………………………… 6

7. §. A csendőrségnek a királyi bíróságok és ügyészségek, az

országos fegyintézetek, kerületi börtönök és közvetítő börtön

intézetek által való igénybe vétele, továbbá egyéb polgári

hivatalok, katonai vagy honvéd hatóságok és községi

előljáróságok részére való segélynyujtás; ezek felhívásai a

közigazgatási hatóságok által megbírálandók………………………………. 7

8. §. A felhívás tartalmáért az azt kiállító hatóság, a foganatosításáért

s a törvény és utasításszerű eljárásért a csendőr felelős……………………. 7

9. §. Bírói felsőbbségi jog, becsületügyi és fegyelmi fenyítő

szabályok; képviselő testületekben, egyletekben, gyülekezetekben,

tüntetésekben, valamint az időszaki sajtókban való részvétel tilos…………. 7

10. §. A szolgálati fellépéskor használandó alakmondat, melynek

mindenki engedelmeskedni köteles………………………………………… 8

11. §. A csendőr jogai szolgálata teljesítésekor…………………………………. 9

12. §. A fegyver használatának joga és ennek folytán való esetleges eljárás……. 9

13. §. Idegen támogatás igénybevétele………………………………………….. 10

B) A csendőrség szervi tagozása és beosztása.

14. §. A magyar szent korona országaihoz tartozó csendőrség felügyelőjének

szolgálati viszonya, hatásköre és személyzete……………………………… 11


15. §. A magyar királyi honvédelmi és magyar királyi belügyministeriumban

a csendőrségi ügyeket külön-külön osztály látja el…………………………. 11

16. §. A csendőrség szervi tagozása. A létszám megállapításának elve.

Kikülönített törzstiszt. Főállatorvos……………………………………….. 11

17. §. A pótszárnyparancsnokság személyzete. Tartalékosztály………………… 13

18. §. A szárnyparancsnokság személyzete, szakaszok, járások és őrsök

s azok vezetői …………………………………………………………….... 13

19. §. A gödöllői tiszti különítmény szolgálati viszonya, hatásköre…………….. 13

20. §. A pótlókeret szolgálati viszonya és hatásköre……………………………. 13

21. §. A pótlovazó bizottság rendeltetése………………………………………. 14

22. §. A felszerelési anyagraktár rendeltetése és személyzete ………………….. 14

23..§. Az alosztályok állomás hlelyeinek megállapítása, ennek alapján a

tisztek és legénység be- és elosztása ………………………………………. 14

24..§. Határozványok a tisztek és legénység beosztása és áthelyezésére nézve… 15

C) A csendőrségi állomány kiegészítése és az abból való kilépés.

25. §. A csendőrség legénységi állományának kiegészítése………………………. 15

26. §. A csendőrségbe való felvételre szükséges feltételek ……………………… 16

27. §. A csendőrségi állományba való felvétel csakis a legalsóbb

rendfokozatban történhetik ………………………………………………… 17

28. §. Próbaszolgálatra felvett csendőrök kiképzése; a próbaszolgálat tartama….. 17

29. §. A csendőraltiszti létszámban beálló fogyaték kiegészítése………………… 17

30..§. Szabály a csendőrlegénység előléptetésére……………………………….. 18

31. §. A csendőrtiszti állomány kiegészítése. Hadapródok próbaszolgálata,

véglegesítése …………………………………………………………….. 20

32. §. A csendőrtisztek előléptetése tekintetében fennálló szabály…………… 21

33. §. Soronkívüli előléptetésnek a csendőrtisztikarban nincs helye.

Törzstiszti előléptetéshez megkívánt feltételek…………………………. 21

34. §. Zászlósokká való előléptetéshez megkívánt feltételek…………………. 21

35. §. Csendőrszolgálati eskü…………………………………………………. 21

36. §. A. csendőrtiszte k és legénység rangviszonya a haderő hason-

rendfokozatú személyeivel szemben…………………………………….. 22

37. §. A csendőrtiszteknek a csendőrségből való kilépése. Csendőrlegénység

elbocsátása és eltávolítása ……………………………………………….. 22

38. §. Szabály a csendőrtisztek és legénység szabadságolása tekintetében…….. 23

D) A csendőrség ruházata, fegyverzete és illetékei.

39. §. Egyenruházat és fegyverzet ……………………………………………… 33

40. §. A vitézségi érmek után járó pótdíj……………………………………… 33

41. §. Jelvényesen kitüntett csendőrök részére kijáró pótdij………………… 33

42. §. A csendőrtisztek, altisztek, csendőrök, írnokok és irodaszolgák

valamint az özvegyek és árvák nyugdíjképesek ……………………….. 33

E) Különös határozványok.


43. §. Törzs- és főtisztek, továbbá rangosztályba nem sorolt havidíjasok,

altisztek és csendőrök nősülési engedélyének megadása…………………. 33

44. §. Csendőröknek polgári szolgálat elnyerésére való igénye………………… 35

F) A m. kir. csendőrségre vonatkozó törvények.

1881. évi III. t. c. A közbiztonsági szolgálat szervezéséről……………………. 36

1881. évi II. t. c. A csendőrségi legénység állományának kiegészítéséről……. 40

1882. évi X. t. c. A magyar királyi csendőrség által, a törvényhatósági

joggal felruházott városok kül- és belterületén való teljesítendőkről…… 42

1893. évi XXXVI. t. c. A csendőrtiszti állomány kiegészítéséről…………… 44

1903. évi VII. t. c. Három uj csendörkerület felállításáról …………………. 46

Minták.

A) melléklet. A szabadságolandó személyleírása………………………………. 49

B) melléklet. Esküminta …………………………………………………...……. 51

C) melléklet. Szabadságolási jegy………………………………………………. 52

D) melléklet. Szabadságolási igazolvány………………………………………. 53

II. Szolgálati utasítás.

A) Általános rész.

I. FEJEZET.

A csendőr hívatására és egyéni kötelmeire vonatkozó szabályok.

l. §. A csendőrség területi illetékessége. Igénybevétel és alkalmazás………… 57

2. §. Az érintkezés módja a csendőrség és a polgári hatóságok között………... 58

3. §. Bánásmód. Csendőr személyét érintő ügyek bejelentese és elintézése.

Polgári egyének elleni panasz …………………………………………… 59

4. §. Általános viselkedés szolgálatban és azonkívül………………………….. 59

5. §. Öltözködés szolgálaton kívül és szolgálatban. Magatartás és fellépés

szolgálatban …………………………………………………………….… 60

6. §. Tartózkodás a hivatás teljesítéséhez nem tartozó foglalkozástól.

A pontos kötelessegteljesítés jele………………………………………… 61

7. §. A csendőrség nem vesz fel jegyzőkönyvet. Eljárás feljelentések

esetében…………………………………………………………………… 61

8. §. Magatartás szolgálatban. Dohányzás portyázás közben. Szolgálati

ló kímélése……………………………………………………………….. 62

9. §. Mulatóhelyek felkeresése szolgálatban és azonkívül……………….……. 63

10. §. Rosszhírü személyekkel való érintkezés ……………………………….… 63

11. §. Erkölcsi hibák kerülése. Eljárás ittas csendőrrel……………………….…. 64

12. §. Magatartás előljárók és fellebbvalók, továbbá polgári hatósági


személyek irányában…………………………………………………….….. 64

13. §. Személyes jelentkezés és bemutatkozás előljárók és felebbvalóknál.

Bemutatkozás hatósági főnököknél………………………………………..... 65

14. §. Jelentkezés, illetve bemutatkozás ministereknél és más polgári

állású magas személyeknél ……………………………………………….. 65

15. §. Az őrsparancsnok megjelenése a közigazgatási hatóságok

főnökeinél, a királyi ügyészségnél és járásbíróságnál. Események

bejelentése. Csendőr közvetlen igénybevétele……………………………. 66

16. §. Érintkezés polgári egyénekkel és ilyenek útbaigazítása………………….. 67

17. §. Érintkezés polgári és katonai őrközegekkel……………………………… 67

18. §. Megvesztegethetetlenség és igazságszeretet. Ajándék és

ingyenellátás elfogadásának tilalma……………………………………… 67.

19. §. Titoktartás ………………………………………………………………… 68

20. §. Irásbeli bizonyítványok kiállításának tilalma…………………………….. 68

21. §. Becsületsértés, rágalmazás és hamisvád megtorlása……………………. 68

22. §. Szolgálati fellépés. Segélykérés. Fegyverbecsü1et megóvása………….. 69

23. §. Szolgálati fellépéskor használandó szavak és elővigyázat……………… 69

24. §. Helyi és személyi ismeret szerzése………………………………………. 70

25. §. Törvények, rendeletek, szabályrendeletek kiadása az őrsöknek.

“Függelék” 1., 2. és 3………………………………………………………. 71

II. FEJEZET.

A csendőrség szolgálati teendői.

A) A szolgálati teendők általában

.

26. §. A szolgálati teendők beosztása. Szolgálati könyvbe bejegyzés…………. 72

B) Rendes szolgálati teend6k.

27. §. A rendes szolgálati teendők elősorolása………………………………… 72

28. §. Őrskörlet portyázása. Járőrvezető felelőssége………………………….. 75

C) A fehívás vagy megkeresés folytán végzendő szolgálati teendők.

29. §. Felhívás vagy megkeresés folytán végzendő szolgálati teendők kivitele

és bejelentése ……………………………………………………………… 76

30. §. Járőr közvetlen igénybevétele bírósági és más hatósági személyek által .. 78

31. §. Segédlet polgári tisztviselő mellett. "Karhatalmi utasítás"…………….. 78

32. §. Segédlet adóvégrehajtásnál ……………………………………………… 79

33. §. Segédlet a jövedéki törvényeknek végrehajtásánál …………………… 79

D) Különleges eljárási és magatartási szabályok.

34. §. “Elfogás” és elővezetés ………………………………………………… 80


35. §. Az “elfogás” foganatosítása …………………………………………… 80

36. §. Bilincs alkalmazhatása ………………………………………………… 81

37. §. Az "elővezetés" foganatosítása ……………………………………….. 81

38. §. Óvatosság a személyazonosságra nézve. A tévesen vagy csak a

kilétnek nem igazolása miatt elfogott vagy elővezetés végett őrizet

alá vett egyén szabadon bocsátása………………………………………. 82

39. §. Eljárás közszolgálatban vagy magánvállalatnál alkalmazottak

elfogásánál vagy elővezetésénél …………………………………………. 83

40. §. Nem szállítható egyén elfogása vagy elővezetése………………………. 84

41. §. Felhívás folytán eszközlendő elfogás vagy elővezetésnél követendő

eljárás. Átadás. Igazolás…………………………………………………… 85

42. §, A csendőrség által felhívás nélkül elfogottaknak vagy

elővezetendőknek átadása ………………………………………………. 86

43. §. Az elfogottnak vagy elővezetendőnek, valamint a járőrnek kikérdezése

az őrsparancsnok által…………………………………………………….. 87

44. §. Az elfogott vagy elővezetendő egyén meddig tartható és hol tartandó

a csendőrség őrizetében………………………………………………….. 89

45. §. Az elfogott vagy elővezetett egyénnek a polgári hatóságnál való

kihallgatása, illetve kikérdezése a csendőrség részéről tapasztalt

bánásmód felől és esetleges orvosi megvizsgálása……………………….. 90

46. §. A csendőrség feladata törvénysértések megakadályozása tekintetében.

Elővigyázat ………………………………………………………………. 92

47. §. Óvatosság. Figyelő állás. Gyors elhatározás és fellépés………………….. 93

48. §. A portyázás előírt irányának megváltoztatása. Aggályos területek

gyakoribb átportyázása …………………………………………………….. 93

49. §. Minden veszélyes jelenségnek megfigyelése és a fenyegettek

figyelmeztetése ………………………………………………………….…. 94

50. §. Elemi csapás vagy más szerencsétlenség által fenyegetettek

figyelmeztetése és segélynyujtás………………………………………..…. 95

51. §. Gyanus helyiségek megfigyelése. Gyanus egyének igazolványainak

megvizsgálása ……………………………………………………………… 96

52. §. A járőrök megismertető jelzései…………………………………….……… 96

53. §. Munkások felügyelése …………………………………………………….. 97

54. §. Vásárok, búcsúk, stb. felügyelése. Kicsinyes beavatkozás kerülése.

Tömegek szétoszlatása …………………………………………….…….…. 97

55. §. Talált holttesttel követendő eljárás …………………………………..…… 98

56. §. Eljárás véres fegyver, gyilkoló és másféle eszközök feltalálása

esetén. Egyéb talált tárgyak beszolgáltatása ………………………..……. 100

57. §. Tűzesetnél az oltás, mentés és biztosítás körüli eljárás

58. §. Tűzeset nyomozásánál követendő eljárás …………………………….…. 101

59. §. Eljárás vízáradás idején………………………………………………….... 101

60, §. Közutak, terek felügyelése. Útrendészeti szabályok betartásának

ellenőrzése …………………………………………………………………… 102

61. §. Felügyelet nélkül talált vagy eltévedt gyermekek stb. biztonságba

helyezése; állat kínzás megakadályozása……………………………….… 103

62. §. Az erdőtörvény, a vadászatra és halászatra, a fegyver- és vadászati


adóra, a mezőgazdasági, erdőgazdasági és más munkásokra

vonatkozó stb. törvények betartásának ellenőrzése………………….…… 104

63. §. Helyi rendészeti – és a községi előljáróságok rendőri hatásköréhez

tartozó – ügyekbe való beavatkozás……………………………………..…. 104

64. §. A fegyverhasználati jog általában ……………………………………..….. 105

65. §. A fegyverhasználati jog részletesebb körülírása………………………..… 106

66. §. A csendőrségi Szervezeti útasítás 12. §-ának magyarázata…………… 108

67. §. Erélyesség fegyverhasználat alkalmával ………………………………….. 114

68. §. Eljárás nagyobb embertömegek által okozott veszélyes rendzavarás

esetében…………………………………………………………………….. 114

III. FEJEZET.

A fogoly-őrkíséret, fogoly-őrízet és tolonc-kíséret szabályozása.

69. §. Fogoly és fegyenc őrkíséret, az átvételnél való eljárás…………………… 116

70. §. Felügyelet a fogolyra őrkísérés közben…………………………………… 117

71. §. Fogoly kíséret vasúton vagy gőzhajón…………………………………… 117

72. §. Őrkísérendő foglyok megbilincselése …………………………………… 118

73. §. Több fogoly kísérése ……………………………………………………

74. §. Eljárás menetképtelen fogolylyal………………………………………. 119

75. §. Fogolykíséret közben orvosi segélynyújtás és elhelyezés ………………

76. §. Őrkíséret segélykérése ………………………………………………….. 119

71. §. Fogolykíséret a legközelebbi őrsig vagy valamely hatóságig.

A fogoly-átadás módja ………………………………………………….. 119

78. § Fogoly holmijának felügyelése és a hatóság által kiszolgáltatott

tárgyak átadása ………………………………………………………….. 120

79. §. A csendőrség által elfogott foglyok kísérése…………………………… 120

80. §. Foglyok őrzése ………………………………………………………… 121

81. §. Tolonc-szállítmány kísérése ……………………………………………. 122

IV. fEJEZET.

Bűnügyi nyomozás és nyomozó cselekmények teljesítése.

A) Területi hatáskör nyomozó cselekmények teljesítésére.

82. §. A csendőrség illetékessége bűnügyi nyomozásokra egyáltalában………. 122

83. §. Nyomozó cselekmények teljesítése a rendezett tanácsú városok bel-

és külterületén …………………………………………………………… 123

84. §. Eljárási illetékesség rendezett tanácsú városok területén ………………. 123

85. §. Csendőrség igénybevétele segédletül a városi és községi rendőri

hatóságok által …………………………………………………………….. 124

86. §. Nyomozás és nyomozó cselekmények teljesítése a nagy- és

kisközségek bel- és külterületén ……………………………………………. 125

87. §. A községi előljáróság büntetendő cselekményeket a csendőrséggel


közölni tartozik …………………………………………………………….. 125

88. §. A községi előljáróság közreműködése a csendőrség által teljesítendő

nyomozó cselekményeknél …………………………………………………. 125

89. §. Csendőrség eljárása a fő- és székváros, a törvényhatósági joggal

felruházott és rendezett tanácsú városok, valamint idegen szolgabírói

járás területén ………………………………………………………………. 126

90. §. Nyomozó cselekmény teljesítése ugyanezen területeken…………………… 127

B) Igazságügyi hatóságok, rendőri hatóságok és közegek és a csendőrség nyomozó

közegei.

91. §. Igazságügyi hatóságok, melyek a csendőrséget nyomozás vagy egyes

nyomozó cselekmény teljesítésére felhívhatják illetőleg megkereshetik….. 129

92. §. Rendőri hatóságok és rendőri közegek ……………………………………. 130

93. §. A főszolgabíró nyomozó cselekményekre irányúló felhívásásának

teljesítése …………………………………………………………………… 130

94. §. Nyomozó cselekmények teljesítése más rendőri hatóságok megkeresésére.. 131

95. §. A felhívás vagy megkeresésben kívánttal összefüggésben levő nyomozó

cselekmények teljesítése és a felhívás vagy megkeresés áttétele az

illetékes hatósághoz vagy csendőr őrsparancsnoksághoz………………….. 131

96. §. A csendőrségnek nyomozó közegei………………………………………. 132

C) A nyomozás teljesítése.

97. §. Nyomozó cselekmények teljesítése hivataiból üldözendő bűn-

cselekmények esetén ……………………………………………………….. 132

98. §. Teendők magánindítványi bűncselekmény esetén…………………………. 133

99. §. Teendők, ha a magánindítvány elkésetten terjesztetett elő………………… 134

100. §. Eljárás, ha a terhelt ismeretlen vagy távol van, illetőleg szökevény …….. 134

101. §. Feljelentés és magánindítvány elfogadása és eljárás azok alapján………. 134

102. §. Bűncselekmények feljelentése az őrs által ………………………………. 135

103. §. A "Jelentés", "Értesítés" vagy "Tényvázlat" miként szerkesztendő

és állítandó ki………………………………………………………………. 137

104. §. Nyomozás folytatása a feljelentés után………………………………….. 137

105. §. Utbaigazítás kérése a nyomozásnak miként teljesítése tekintetében …… 138

D) A nyomozás teljesítésénél szem előtt tartandó általános szabályok.

106. §. A nyomozás részrehajlatlansága ………………………………………… 138

107. §. A nyomozás határai és gyorsasága……………………………………… 139

B) A járőr által teljesítendő nyomozásnál rendszerint követendő eljárás.

108. §: Teendők, ha a járőr bűncselekmények elkövetéséről értesül ……………. 139

109. §. A bűncselekmény nyomainak biztosítása ………………………………. 140

110. §. A tett színhelyén talált állapotnak, illetőleg a bűncselekmény


nyomainak feljegyzése …………………………………………………….. 140

111. §. A terheltnek és a tanuknak kikérdezése ………………………………….. 141

112. §. A terhelt kikérdezésénél szem előtt tartandó szabályok ………………….. 141

113. §. A sértettek és tanuk kikérdezésénél szem előtt tartandó szabályok………. 143

114. §. Oly nyomozó cselekmények iránti intézkedés, melyeknek foganatosí-

tására a csendőrség hatósági rendelkezés nélkül jogosítva nincsen ……… 144

115. §. A járőr további kötelességei a nyomozás körül ………………………….. 145

F) A járór által csak kivételesen, illetőleg csak bizonyos korlátok közt foganatosítható

nyomozó cselekmények.

116. §. A járőr által teljesítendő nyomozó cselekmények igen sürgős esetekben … 145

117. §. Elfogás, elővezetés ………………………………………………………. 146

118. §. Az őrsparancsnok elé állított egyének szabadon bocsátása, vagy az

illetékes hatóság elé vezetése ……………………………………………… 150

119. §. Teendők, ha valakit magánegyén ad át a járőrnek ……………………… 150

120. §. Házkutatás ……………………………………………………………… 151

121. §. A házkutatás önálló megtartásának feltételei …………………………… 152

122. §. Terhelt ruháinak és tárgyainak átvizsgálása ……………………………. 153

123. §. Házkutatás és átvizsgálás foganatosításánál szem előtt tartandó szabályok 153

124. §. A házkutatásról és átvizsgálásról az igazságügyi hatóságnál teendő

jelentés ……………………………………………………………………. 155

125. §. Tárgyak őrizet alá vétele ………………………………………………… 156

126. §. Elkobzás alá eső tárgyak megjelölése ………………………………….. 156

127. §. Nyomtatványokat, leveleket, táviratokat és egyéb postai stb.

küldeményeket a csendőrség nem foglalhat le ………………………….. 156

128. §. A csendőrség iratokat ne vizsgáljon át ……………………………….. 157

129. §. Másnak szóló levél, távirat vagy egyéb postai küldemény

fel nem bontható ………………………………………………………… 157

G) Egyes bűncselekményekre vonatkozó szabályok.

130. §. Jelentés gyanus halálesetről vagy ismeretlen egyén holttestének

találásáról…………………………………………………………………. 158

131. §. Pénz-, közhitelpapir- vagy bélyeg-hamisítás felderítése……………….. 158

132. §. Gyujtogatás, illetőleg tüzvészokozás esetén kiderítendő körülmények… 158

133. §. Eljárás az emberek életét, testi épségét vagy vagyonát veszélyeztető

más bűncselekmény esetén ………………………………………………. 159

134. §. Magzatelhajtás vagy gyermekölés gyanuja esetén kipuhatolandó

körülmények ……………………………………………………………… 159

135. §. Eljárás nyomtatvány vagy képes ábrázolat által elkövetett

bűncselekmény esetén …………………………………………………… 159

H) A nyomozó eljárásra, annak befejezésére és ujrafelvételére vonatkozó további

rendelkezések.


136. §. Házkutatás, személymotozás vagy lefoglalás foganatosítása az arra

jogosított hatóságnak felhívására vagy megkeresésére…………………… 160

137. §. A csendőrség felszólalást vagy panaszt nem fogadhat el ………………. 161

138. §. Jegyzőkönyv felvételének tilalma; irásbeli feljegyzések……………….. 161

139. §. Járőr jelentése a nyomozásról …………………………………………. 161

140. §. Őrsparancsnok jelentése a nyomozásról……………………………….. 162

141. §. A nyomozás befejezése és abbanhagyása……………………………… 162

142. §. A nyomozás abbanhagyása……………………………………………. 162

143. §. A nyomozás ujrafelvétele………………………………………………. 163

144. §. Megszüntetett nyomozás után vagy befejezett bűnügyben a csendőrség

mikor jogosult a nyomozást újból folyamatba tenni………………………. 163

145. §. Eljárás az elítélt javára való ujrafelvételnek indítványozása esetében …… 164

I) Különleges határozványok.

146. §. Területenkívüliség és konzuli személyes mentesség……………………… 164

147. §. Mentelmi jog ……………………………………………………………… 165

148. §. A csendőrség, illetve rendőrség egyénei által elkövetett bűncselekmény

esetében kölcsönösen követendő eljárás ……………………………………. 165

V. FEJEZET.

Az őrskörlet és a határátlépés, valamint a határszéli szolgálat

szabályozása.

149. §. Őrskörlet és csendőrkerületi terület átlépése ……………………………… 166

150. §. Horvát-Szlavonországok területére való átlépés és viszont………………. 166

151. §. Üldözések a monarchia másik államának határán túl ……………………. 167

152. §. Az államhatár átlépése más esetekben……………………………………. 168

153. §. Határszéli szolgálat……………………………………………………….. 168

VI. FEJEZET.

A katonai hatóságokhoz való viszony, az azokkal való érintkezés, a

katonai egyénekkel, valamint a sorozás elől megszököttekkel szemben való eljárás.

154. §. A csendőrség viszonya a katonai hatóságokhoz …………………………. 170

155. §. A csendőrség érintkezésének módja a katonai parancsnokságokkal

szemben ……………………………………………………………………. 171

156. §. Nyomozó cselekmények katonai egyének ellen ………………………… 172

157. §. Katonai egyének elfogása ………………………………………………. 172

158. §. Elfogott katonai egyéneknek a katonai hatósághoz való átadása ………. 173

159. §. Nyomozó cselekmények katonai épületekben………………………….. 174

160. §. Katonai egyéneknek tanuként való kikérdezése ………………………… 175

161. §. Katona és honvédlegénységi egyének igazolványainak ellenőrzése ……. 175

162. §. Szökésben vagy önkényű eltávozásban gyanus katona vagy


honvédlegénységi egyénekkel szemben való eljárás ………………………. 176

163. §. Sorozás elől megszököttek előállítása …………………………………… 178

A csendőrség katonai előljárói részére szóló különös szabályok.

A) Az őrsparancsnok részére.

164. §. Személyes bemutatkozasra való kötelezettség, helyi viszonyok ismerete.. 179

165. §. Az őrsön levő csendőrök oktatása ……………………………………….. 180

166. §. Szolgálatba való vezénylés, a parancsnokságban való helyettesítés…….. 180

167. §. Külszolgálatot végző csendőrök ellenőrzése ……………………………. 181

168. §. Fegyelem fenntartása és fegyelmi fenyítő hatalom ……………………….. 183

169. §. Szolgálatba menő csendőrök eligazítása, rabkísérés esetén

követendő eljárás …………………………………………………………… 183

170. §. Beteg lovak ápolása; lovascsendőr gyalog is tartozik szolgálatot

teljesíteni …………………………………………………………………… 184

171. §. Nyomozó-levelek és felügyelési felszólítások közlése és megőrzése……. 184

172. §. Különböző hatóságok egyidejű különféle felhívásai esetében

követendő eljárás…………………………………………………………… 184

173. §. Őrsszolgálati működésének öt naponkénti bejelentése a szakaszhoz ……. 184

174. §. Különítmények részére fenálló rendelkezések …………………………… 185

175. §. Külszolgálat legcsekélyebb mérve ………………………………………. 185

B) A járásparancsnok részére.

176. §. A járásparancsnok szolgálati viszonya, álláskötelmei…………………… 185

C) A szakaszparancsnok részére.

177. §. A szakaszparancsnok szolgálati viszonya, hatásköre és

álláskötelmei ……………………………………………………………… 186

178. §. Őrsszemlék mikor tartandók, rendkívüli kiszállások, őrsök megerősítése.. 186

179. §. Fegyelmi fenyítő jog……………………………………………………… 188

180. §. Lovas őrsökkel bíró szakaszparancsnok kötelmei………………………… 188

181. §. Irodakezelés, büntetési lapok vezetése, közbiztonsági szolgálat

pontos kezelése……………………………………………………………… 189

D) A szárnyparancsnok részére.

182. §. A szárny szervi tagozása és létszám ereje ……………………………….. 189

183. §. A szárnyparancsnok álláskötelmei és felelőssége………………………… 190

184. §. Őrsszemlék megtartása és ezeknél követendő eljárás…………………… 190

185. §. Irodakezelés, legénységi minősítvényi táblázatok szerkesztése,

élelmezési és egyéb pénzek kezelése …………………………………….. 190

186. §. Rendkívüli esetek közvetlen bejelentése ……………………………….. 191

187. §. A szakasz-, járás- és őrsparancsnokok irodai ügyködése az


elkerülhetetlen szükségesre szorítkozzék ………………………………… 192

188. §. Dicséretekre, pénzbeli megjutalmazásokra, kitütetésekre vonatkozó

javaslatok felterjesztése …………………………………………………… 192

189. §. Fegyelmi fenyítő jog, tényvázlatok szerkesztése ……………………….. 192

190. §. Fegyelmi fenyítő hatalom mikénti gyakorlása ………………………….. 193

191. §. Dicséretek jegyzékének, büntetési lapoknak mikénti vezetése………….. 193

192. §. Lovas őrsökkel bíró szárnyparancsnok kötelmei ……………………….. 194

193. §. Irodai ügyködés pontos vezetése ………………………………………… 194

E) A tanosztályparancsnok részére.

194. §. A tanosztályparancsnok szolgálati viszonya és hivatása …………………. 194

195. §. Napirend összeállítása, tananyag feldolgozása, a tantárgyak

szétosztása, segédoktatók ellenőrzése ……………………………………… 195

196. §. Fegyelmi fenyítő jog, fegyelmi fenyítések mikénti bevezetése………….. 195

197. §. Próbacsendőrök kiképzése körüli kötelmek, vizsgajegyzőkönyv

szerkesztése ………………………………………………………………… 196

198. §. Próbacsendőrök és az altiszti tanfolyam hallgatók mily mérvben

képzendők ki, céllövészet …………………………………………………… 197

199. §. Hatáskör a szabadság, - szolgálatmentesség megadása tekintetében,

irodai teendők végzése …………………………………………………….. 197

200. §. A tanosztály gazdálkodásának ellenőrzése, parancskönyv vezetése,

legénység egészségének ápolása feletti felügyelés ………………………… 198

F) A segédtíszt részére.

20 l. §. Álláskötelmek ……………………………………………………………. 198

202. §. Irodai teendők végzése ………………………………………………….. 199

203. §. Fegyelmi fenyítő jog…………………………………………………….. 200

G) Pótlókeretparancsnok részére.

204. §. A pótlókeretparancsnok álláskötelmei …………………………………… 200

H) A pótszárnyparancsnok részére.

205. §. A pótszárnyparancsnok szolgálati viszonya ……………………………… 200

206. §. A pótszárnyparancsnoksághoz beosztott és élelmezési állományába

tartozó egyének ……………………………………………………………. 201

207. §. Hivatása és jogai…………………………………………………………. 201

208. §. Altiszti és próbacsendőri vizsgákon vizsgabizottsági tagként való

közreműködése……………………………………………………………… 202

209. §. Irodai teendői, gazdászati ügyekben az őrsökkel szembeni viszonya ……. 202

210. §. Fegyelmi fenyítő joga ……………………………………………………. 203

l) A kikülönített törzstiszt részére.


211. §. Álláskötelmei és szolgálati viszonya …………………………………….. 203

f) A csendőrkerületi parancsnok részére.

212. §. Szolgálati hatásköre …………………………………………………….. 203

213. §. Használható csendőrök kiképzéséről való gondoskodás……………….. 203

214. §. A parancsnoksága alatt álló tisztek és legénység megismerése

valamint alkalmazása körüli teendői, a fegyelem szigorú kezelése ………. 203

215. §. Alárendeltségi viszonya, tevékenységi kimutatások megküldése

az alispánokhoz ……………………………………………………………. 204

216. §. Állomány fogyaték kiegészítése ………………………………………… 204

217. §. Kötelességei a legénység ruházata, szerelvénye és fegyverzete

tekintetében ………………………………………………………………… 205

218. §. Elméleti- és írásbeli oktatás, katonai kiképzés tekintetében előírt

kötelmei……………………………………………………………………. 205

219. §. Oktatólagos parancsok kiadása. Szolgálati tevékenység figyelemmel

kísérése ……………………………………………………………………. 205

220. §. Hivatalos lap, honvédségi és csendőrségi rendeleti közlöny

megküldése alosztályai részére …………………………………………… 206

221. §. Kérelmek és panaszok elintézése ………………………………………. 206

222. §. Közbiztonsági szolgálatban szerzett kiváló érdemek megjutalmazása,

megdicsérés iránti javaslatok …………………………………………….. 206

223. §. Fegyelmi fenyítő hatalma s ezen joga a hozzá beosztott törzstiszteknek… 207

224. §. Joga a kiküldetések tekintetében ………………………………………… 208

225. §. Szemlék megtartása alkalmával előírt kötelmei ………………………… 208

226. §. Lovas őrsökkel bíró kerületi parancsnok kötelmei……………………… 209

227. §. Felelőssége az alosztályok élelmezési pénze és anyagkészleteinek

kezelésére nézve …………………………………………………………. 209

228. §. Megfelelő elhelyezésekről való gondoskodás ………………………….. 209

229. §. Az ezredparancsnokok részére fennálló szabályoknak a

csendőrkerületi parancsnok részére érvényben tartása…………………… 209

230. §. Az évi költségelőirányzat és elhelyezési táblázatok szerkesztése……… 210

231. §. A számadások felterjesztése …………………………………………… 210

232. §. A csendőrségi szervezeti és szolgálati utasítás kötelező szabályként

tekintendő, önkényű magyarázása tilos………………………………….. 210

Függelék.

l. rész. Anyagi büntetőjog.

A) Büntető határozatokat tartalmazó egyéb törvények felsorolása………….…… 215

B) Csak magánindítványra üldözhető bűncselekmények felsorolása……………. 220

C) A "magánindítványra jogosult" (B. P. 13. §. 9-ik bekezdés) meghatározása… 224

D) Indítványozási határidő………………………………………………………. 226


2. rész.

Táblázatos kimutatás a büntettekről, vétségekről és kihágásokról és az ezekre

nézve büntető hatáskörrel felruházott bíróságok, illetve hatóságokról……… 227

3. rész.

A bűnvádi perrendtartásban (B. P-ban) használt megjelölések magyarázata

és ugyanott foglalt egyes rendelkezések ismertetése

A) A B. P.-ban használt hivatalos elnevezések ………………………………..… 311

B) A főmagánvád esetei…………………………………………………………. 312

C) A B. P.-nak a bírói és ügyészségi illetékességre vonatkozó egyes

rendelkezései………………………………………………………………. 313

D) Területenkívüliség és consuli személyes mentesség, valamint mentelmi jog…. 314

4. rész.

Minták.

I. minta: Tényvázlat……………………………………………………………….. 319

II. minta: Nyilatkozat……………………………………………………………… 321

III. minta: Dícséretek jegyzéke…………………………………………………… 322

III. Határszéli szolgálati utasítás.

A) Szolgálat általában.

Bevezetés ………………………………………………………………………… 325

l. §. Az ország határán szolgálatot teljesitő csendőrség szolgálati teendői………. 327

2. §. Államellenes nyomtatványok becsempészésének megakadályozása

és feljelentése ……………………………………………………………… 330

3. §. Idegen politikai ügynökök megfigyelése …………………………………… 331

4. §. A külföldiek bejelentésére és lakhatására vonatkozó szabályok

végrehajtásának ellenőrzése ………………………………………………… 322

5. §. A szomszéd állam lakói részéről személyek és tárgyak ellen irányuló

erőszakos megtámadás meggátlása …………………………………………. 333

6. §. Gyanus egyéneknek az állam területére szándékolt belépésben való

megakadályozása …………………………………………………………… 334

7. §. Nyomozott vagy valamely büntetendő cselekménynyel gyanusított

egyéneknek a határszélen való elfogása …………………………………… 336

8. §. Tolonc szállítmányok kísérése …………………………………………….. 336

9. §. Fegyverek és lőszerek ki- és bevitelének ellenőrzése……………………… 337

10. §. Hadkötelesek kiszökésének megakadályozása …………………………… 337

11. §, Kerítés (nőcsempészet, leánykereskedés) meggátlása…………………….. 338

12. §. Közegészségügyi szabályok ellenőrzése …………………………………. 338

13. §. Szállodák és egyéb nyilvános helyiségek ellenőrzése……………………. 339


14. §. Utlevelek vizsgálata azon határvonalakon, ahol útlevélkötelezettség

áll fenn……………………………………………………………………. 340

a) Általános irányelvek az útlevél vizsgálatnál vonatokon……………….. 340

b) Általános irányelvek az útlevél vizsgálatnál hajókon…………………. 342

c) Utlevél vizsgálat közutakon …………………………………………… 343

d) Utlevél vizsgálat a mellékutakon ……………………………………….. 344

e) Az útlevél vizsgálat mikénti teljesítése…………………………………. 344

15. §. A csempészet megakadályozása …………………………………………. 348

16. §. A kivándorlás ellenőrzése ………………………………………………… 350

11. §, Idegen állambeli katonaszökevények őrizetbe vétele …………………….. 351

18. §. Őrskörlet megállapítása és a járőrszolgálat vezénylése…………………… 351

B) Szolgálat a román-szerb határon.

I. Szervezet

19. §. Kikülönített törzstiszti parancsnokságok szervezete……………………… 354

20, §. A kikülönített törzstisztek felügyeleti területe …………………………… 354

21. §, A kikülönített törzstiszt alárendeltségi viszonya és szolgálati teendői……. 354

22. §. A kikülönített törzstiszt segédszemélyzete……………………………….. 356

23. g. A kikülönített törzstisztek állomáshelyei és elnevezése ………………… 356

24. §, A kikülönített törzstiszt helyettese………………………………………… 357

25. §. A kikülönített törzstisztnek a katonai (honvéd) és polgári

hatóságokhoz való viszonya ………………………………………………. 357

II. Szolgálat.

26. §, Szolgálat általában …………………………………………………………. 357

27. §. Szomszédos határmenti őrsöknek egymással való érintkezése ……………. 357

28. §. Járőrök számereje………………………………………………………….. 358

29. §. Óvatosság, figyelő állás, gyors elhatározás, és fellépés…………………… 358

30. §. Polgári őrközegekkel való érintkezés …………………………………….. 358

31. §. Készültség ………………………………………………………………… 359

32. §. Laktanyák biztosítása orvtámadások ellen ………………………………… 359

33. §. Az országhatár mentén és annak közelében szolgálatot teljesítő csendőrség

fegyverhasználati jogának kiterjesztése…………………………………… 360

C) Különleges határozványok a nyári őrsök részére.

34. §. A nyári őrsök felállitásának, a legénység kiegészítésének és

felváltásának módja ………………………………………………………… 362

35. §. A nyári őrsök hivatása és a szolgálat mikénti kezelése ……………………. 363

36. §. Postaküldemények átvétele és átadása …………………………………….. 363

37. §. Ruházat ……………………………………………………………………. 364

38. §. Iroda vezetés ………………………………………………………………. 364

39. §. Illeték ……………………………………………………………………… 364


40. §. Oktatás és fegyvergyakorlatok …………………………………………….. 364

41. §. A nyári őrslaktanyák felügyelete a szolgálat szünetelése alatt ……………. 365

Minták:

A) Kimutatás az őrskörletben lévő egyes községeknek és kijelölt

tereptárgyaknak az őrsállomástól és egymástól való távolságairól ……….. 366

B) Kimutatás a szomszédos őrsállomás és őrskörlet portyázandó

tereptárgyainak távolságairól ……………………………………………… 367

Tartalom ………………………………………………………………………… 369

More magazines by this user
Similar magazines