1. pói ·lék - Magyar Királyi Csendőrség

csendor.com

1. pói ·lék - Magyar Királyi Csendőrség

Cs-13.

1. pói·lék

a "Gazdászatkezelési utasitás a m. kir. csendőrörsök,

valamint a csendőrségi pótlókeret és tanosztályok

számára" cimü szolgálati könyvben keresztülvezetendő

helyesbitések, illetőleg kiegészitésekről.

--

, .,.--L---. .. •

BUDAPEST,

1912.


I I

§. P on t , bekez- Helyesbitendő,

7.J ( vagy (

o

des

,

vagy sor illetve kiegészitendő

g. I táblázat) I

.... ..l

I

I

14

v i

I

I 19

tY

bS

2:,

6.

{/

7.

o

Ciml

A cimlap bal felső sar­

I kára irandó: "Cs-lJ"

1- Belrandó:

Tar- 48. é 49-ik I

10 ,,4) mellekletek " , . ," .

. L.-'" I taloI1L l ta csizmakesZItesI

I

közé .... .. .

ről.

I

Nyugköltség-

253"

L.,," _ ---_.-

A Bevezetés utolsó bekezdéseként

beirandó:

"Jelen utasitásnak a pót­

Bevezetés II lókeretre vonatkozó hatáv

,rozvánYéli a kiskunhalasi

pótlóidomitó osztályra is

I érvényesek."

-'-' ---

l,... pont

i bekezdés

1. és 2. sor

6.J' c:.../

2. pont

(../

5. pont

utolsó bekezdés

1. sor

"Utalványszelvénye" és

"hat" szavak közé beszúr

dlldó: "ha ügyszáma van

ahoz csatolandó, különben

pedig"


mint utolsó bekezdés beirandó

:

"A feladóvevény a megfelelő

ügydarabra ragasztandó,

ha ilyen nincs, év

végeig az őrs pénztárában

őrzendő, azután pedig a

számlákkal stb. együtt irat-

I tározandg;

"feladásánál " és "ugyanazon"

szavak közé beszúrandó:

"és a feladóvevények

megőrzésénél "

- c/

I Jegyzet

3

I


4

I

§. Pont, bekez- I

o

g.

dés vagy sor

t a "bl" aza t)

(vagy I

-J I _

I 26 9. a) pont

ly v 1. sor

I-

I

I 28

I t./"

I

-- ._--- -- - --

I

I

I

, 3 2,

I

I-

I '

I

I

3J

33

v

-

34

v

I

I

I


r

I

-- -- .- - -. - - --- - - -

BJ pont

2. alpont

1. bekezdés

1. és 2or

. pont

5

1. bekezdés

10.

v

-

10.

{./

ll.

v-

---

I

I

5. s

fJ pont

1. és 4.00r

i) pont

1. sor

t-/'

a) pont

I. sor

v

I

I

,

Helyesbitendő, ! Jegyzet

illetve kiegészitendö

"osztott" szó töriendő, s I

helyébe irandó: "beosztott"

.


"zászlósok és hadapró- I

dok" szavak törlendők, s I

helyettük irandó:

jelöl' - -- -

" tiszt-

- -

"hadapródok, zászlósok"

szavak törlendők, s helyettük

irandó: "tisztjelöltek" ;


"A szárny székhelyén "

szavak törlendők és helyet­

tük irandó: "Az"

továbbá "két hóra" szavak

törlendők, s helyettük

irandó: "a kiképzés idejére"

végül ugyanazon sorban I

törlendő k a "helyi szárnyparancsnokság"

szavak és

helyettük irandó: "pótszárnyparan

csn o ksá

"általány" szóban az első

;1" betü törlen

"különitmény-" szó elé

irandó: "tiszti"

..---'

I

:


«i §.

(vagy .

34 ll.

I '--'

82 36.

v u

,

-,---- I

D3 ! 3

-1-'-, I "

2. I

85 : 38.

u u

I

Pont, bekez- Helyesbitendő,

Jegyzet

des vagy sor illetve kiegészitendő

i táblázat)

.... .) ' , I

összegei" és és" sza- -; ---I I

" "

4. pont vak közé beszurandó: ,,- a

3. sor cipész kereseti összegének

L-'

kivételével (5U.) "


'-- -I

I

b) pont

.L-"

3. pont

Lés 2. s 2,!:.

pont

I

12. bekezd

"őrsvezetők" szó törlendő,

s helyébe irandó:

"őrsvezető cts. őrmesterek,

csendőr cts. őrmesterek"


"általános szolgálati határozványok

III/8. pontjában"

szavak törlendők. '

.L../'

---- -- -- ------ -- -- -- -- -- --

"vehetők" szó törlendő,

s helyébe irandó: "veend

őt;;

1. pont "és pedig" szavaktól

. 1 2. bekezdés "csízmákról, " szóig a szö­

I 4s 5. veg törlen

-- --·1

. 1. pont "kimenetek" sió törlen-

2. bekezdés 2. dő, s helyette irandó: "ki-

L---/ 1 sor menetelek"

2 ,' 46. 1

------ _._-

98 51.

....

. l/'

--- I

104 1 59.

\.; v

5 t I

4. P r I

_


----

c/'

,: minőségben" szó tör- I

lendő, helyee írandó:

. I

__ i---= ennYlSegbe _ __ __ I

A pontot jelző" 1." szám

1. r törlendő. I

- ---- - _, __ _ I

I

I

--1

-I

5


6


-o

ö

o..


.... ..l

§. Pont, bekez-

(vagy

I dés vagy sor

I táblázat)

I I

Helyesbítendő

ilietve kiegészitendő

az a) pont után beírandó:

) , b)

"b) csizmáknak a csizma

a t es

k k" 'I (fejelés) alkatrészekből való

pon o oze

.... .. .. . e lk' eszI 'tt e t' ese 'b"l o 1 '11 e t ve f e-

I

jeléséb I

104 j 59. - - 1---

-b)'-:-tl- d" h

pon Ilyette .,c) " i z.;. V

b)

t - a" or en o, s e-

3

:

é 4. (utol 1- A3. és 4. -bekezdés közé

so es utoiso I l ' l' b

1 előtti;bekez- I az . szam,u sze veny e-

déW5özé) ragaszta

--1 - I - --

b) pont "forgópisztoly" szó elé

10616b ll. bekezdés j irandó: "ismétlő-" a "for­

v _

I -- , - -\

-

I

-

3. s v :.

I

gó" pedig I közé teendő. I

I

- "forgópisztoly tokban " és

.

I I 1 2. pont I !,forgisz toly

, . : " s

"

:

avak elé

123t 65. 1. bekezdes

I I Irando . "lsmetlo- a" for-

- {./" 1 3'1.9r gó" pedig zárjel közé foglalan

I 1 I

-

l b k d' \' ,, §-ában "

-,-- ---

törlendő, s

. e ez es

1161 70.

helyébe irandó: "és követt/'

v l 2b

S or _1_ kező §-aib 118 1 72. 11. bekez?és I ,,-ik" , t ? rlend?, ( helyé-

v _ I '

_.so

r _1_ be

I. pont

_ lra _ n _ d _

o . _ ,, _ _ 1 _ 2 - __

b'l t"' 4" -k" ,

126 76. l. bekezdés "sza a y,za es" , " oze I

VI ,(/"

I _uts _ ó _ s beszurando _ :

_ "I _

___

I. _re_ _ 1

Jegyzet

I

I

I


o


o

o

ce

-l

§. Pont, bekez- I

I

(vagy

dés vagy so r

táblázat)

I

2. pont

126 7L '11. bekezdés I

4.r

3. pont t '

Helyesbítendő,

i Iletve kiegészitendő

"szabályzat" és "II." közé

beszúrandó "I. részének

70.

bb ' " ' I

"tt I

,132 82 5 bekezdés a "ova a szo e o evo;

I_ t./ I :,.sor "s" betü törő. __

I

,,-

"az őrsökéhez hasonló i

1. pont pénztartó asztallal" szavak :

140 88. 11. bekezdés' törlendők, s helyettük iran-

I

I' '--I, 4:cJ9r dó: "Wertheim-féle kisebb I

, pénzszekrénny I

i I 7. pnt . I "gyalogsági tiszti forgó- j

1 94. ! l. ek

-,- -j' -I - -I

I

ez?eS I pisztoly" szavak törl I

s

.. , "u , ..

6 b k d'

"bekuldendo szo torlen-

I

t.- ' t-- . SOl

(..A k"ld u en d"" o.

1 5 3 ,

99.

I ,...:. 2 e ez. es dő, s helyette Írandó: "meg- 1

I

I l-

I- 2. pont - "utján" szó törlendő, ;-

154 100. 3. bekezdés helyette írandó: "közveti-


,S

, §. I p I

gy 1 '

:2 (va .

ont, bekez-

o

táblázat) ! des vagy sor

-J

173! 1 __

1751

177'

184 1!/

185

I

I

186 IV

187

195 1

: I i

,202 V

205 2V

209 25V"

. 211 27

215 30J

216 31u

217 3V.


I

§. Pont, bekez-

:2

'"" ( vagy

dés vagy sor

8.. táblázat) .

c";l

-l

39. sz.

227 mellék-I egész oldal

I

l€t I ragasztan.

40. sz.

I

I

Helyesbitendő,

illetve kiegészitendő

A 2. számu szelvény be-

1 228 mellék-I egész oldal I A 3. száu szelvény be-

I

í 41. sz. f melléklt!,

I

43. sz.

ragasztan

A zubbony t ábrázoló rajzokon

a zsinórzat keresztül

húzan

1-6. függ é- A 4. számu szelvény a

240 mellék- Ies . és 3-ik forgópisztoly után követ-

let

Vlzszllltes ro- kez ő 3-ik vizszintes rovatba

beragasz i 1··_-

- ---

I 43 sz.

241 ' meÚék- egész oldal

t.--" I let

I

I I

,: 43. sz.

242 mellék- egész oldal

let

,

143. sz.

_ lel .

I , . _

- . __ \-

A 43. számu melléklet

törlendő, s helyébe az 5.

számu szelvény beragasztandó.

A 6. számu szelvény be-

ragasztandó.

L.--- -'"'

1 2B--lmellék- egész oldal A 7. számu szelvény be-

1 4sz. 1 •

245 mellék-\ egész oldai

_

I. - ·1· let .(./ .

--.

ragasztan

--

A 8. számu szelvény be-

t-- ragasztand&.

i- - ------ -

Jegyzet

9


10

"l §. p nt, bekez-

(vagy

=§ .

j Itáblázat) 1 des vagy sor I

I I I

I ' 1

247 I 44. sz.

I

Helyesbítendő

illetve kiegészitendő

I .-"' ! mel A ola! A gjegyzés egészen

2 9 "

,I 45. sz. , , alslen törlend

I t I m e llékl

: 1 4& Z' 1 -

Az Oldl

A 9 . szá!11u sze!é 771

, let I t../' beragasztan I

I 22J.. lmellek- 1 alsó szélén 48. sz. melleket also szelen

, I

I , - _____

I

__ _

I 49. sz. 'I . I1. csopot , "Forgópisztoly" szó fölé

, jobb hasab .' ' . , .. " ' "

1 2 Imellek- 2. v izszi ntes 1 Iran?o. , ,,sme . !l a "Forgo ,

1

I

l I ro pedIg zaf]el ko ze fogo.

---1--'- BY '---

I, táblázat jobb A , 1. számu szelvény

50. sz. hasáb I. cso- forgOpIsztoly csoport ele

2r;7 I mellék- port vége (Cél- beragasztandó ; a csendőrv

let 2. gömb toló) és ség i forgó pisztoly csoport­

oldala II. csoort kö- ját jelző "II." szám ped ig

t/ zott. lia)" -ra helyesbítendő

L./ "

50. mel-

-------!

A táblázat törlendő, s

2591éklet 4. egész oldal helyébe a 11. sz. szelvény

I .... .. ..

,.

. olda , beragasztandó

---- - -I

I ...

1 57 11 t 't J II ,,4 drb vívó fakardért"

. z. "

e e , , szavak törlendők, s helyet-

27eJmellek- taryrova!, I tük írandó : "konyhaasztal

, IeJ../ 3. es 4. sor. , j'avitásért"

I

/1

i , -

157.

-

L

I

z. 2. tete!, "mosatás" szó után be- .

, 272 Im.Ilek-1 targyrovat, irandó : "á ppnri1il

hóra."

; Jet 2. , V

, 1 - _ -

,-- , - - I I

1---- _ - _, _

I

.

Jegyzet


,

I

§.

I Pont, bekez- I

' :? I (vagy . dés vagy sor I

c


Magyar királyi belügyministerium

115955.

V-b. 1916. számhoz.

(Csendörségi Rendeleti Közlöny 2111916. szám.)

Helyesbitési táblázat

a Cs-13. Örsgazdászatkezelési utasitásban keresztül ve­

zetendö helyesbitésekröl.

BUDAPEST,

VÁRNAY és FIA

Gyár-utca 26.


§.

(vagy

"@

"'o

ci tábo...

ro lázat)

.... .l

29 9. §.

I

32 10. §.

48

és

49

--

49

17. §.

Pont, Helyesbitendő,

bekezdés

vagy sor

illetve kiegészitendő

-

3. pont 1. "továbbá" és "a" szavak

bekezdés közé beszurandó: "a határ-

4. sor széli pótdíj és"

3. pont ,, 1 1. a)" és "melléklet" szal.

bekezdés vak közé beszurandó: " il-

5. sor letve ll. b)"

2. pont, c)

alpont,

3. sor.

2. pont l.

bekezdés,

l. sor

,,1 6" és "számu" közé be-

szurandó: "a családi pót-

lékok pedig a 16. a) és .

16. b)"

" §" . u tan ' I evo " " 5" szam '

,, 3"-ra helyesbitendő.

"nőtlen" szótól kezdve az

2. pont, l. l. bekezdés egész szövege

bekezdés törlendő, s helyébe irandó:

6- 12. sor "a beteg legénységnek a

kezére kifizetendő."

2. pont 2. "az uti előleg" szavaktól

bekezdés "bevétel ezendő" szóig ter-

3-4. sor jedő szöveg törlendő.

2. pont

3. bekez-

"Ezen összegből" szavak

dés l. sor

törlendők

2. pont

3. bekezdijat"

és a" szavak közé

, bszurandó: " levonja és - des

azt"

2. sor

"

t/

...

cl)

N

>..

b.Q -

cl)

...-,

,

/

/

j

I

l/

,-V

/

3


4

I

§.

(vagy

"'o

ötáb- o.. lázat)

ro

.... .l

49 117. §.

Pont,

bekezdés

vagy sor

Helyesbítendő,

illetve kiegészitendő

"az őrs közgazdálkodásába

2 t

leendő bevételezés" szavak

törlendők, s helyettük irandó :

e z dés

"a betegnek az esetleges szol-

4 . sor

gálati pótdíjjal együtt leendő l/

kifizetés"

2.· pont

"illetve őrsöknek" szavak 1/

törlendők.

4 b k n

.

4. bekezdés

5. sor.

2. pont

5. bekezdés

"

Az 5. bekezdés törlendő. [/

2. pont I" valamint" szótól "zsold-

16. bekezdés I iészletekből" szóig terjedő

5-7. sor szöveg törlendő. II

b · P on

k de' . telezett" szavak törlendők, s

2 t 7 "a közgazdálkodásba bevé-

e ez s

h I tt

..

k . .

e ye u Iran d o: ' "SZIn t' en

l - 2 . sor.

ezen"

2. pont, utol- "posztónak" és "egyes" sza-

84 '137. §' Isó bekezdés, vak közé beszurandó: "a tö-

I ·

. 1. sor. meg kötelékébe tartozó "

-- 1 ---

A 2. pont 2. bekezdés törlendő,

s helyébe a l. Szelvény

beragasztandó. A kö-

2. pont 2. vetkező pontot jelző

85

,,3"

I 38. §. Ibekezdés és szám törlendő, s helyébe " 4. "

3. pont irandó.,Ugyanezen pont utólsó

sorában a "bejelenteni"

szó törlendő, s helyébe irandó:

"bejelenti." lJ

2 pont

A 2. pont 4. bekezdése törJ.

4

I

89 I 4

2

. §. .

I bekezdés. lendő s helyébe a 2. Szel­

,

veny beragasztando. V


.... .. ..

cl)

N

5JJ

cl)

-.


C;

"o

"o

o..

ro

.... ..J

110

140

és

141

141

és

§.

(vagy

táb-

lázat)

Pont, Helyesbitendő,

bekezdés

vagy sor

illetve kiegészitendő

3. pont, 2. A 3. pont 2. és 3. bekezdé-

65. §. lés 3. bekez- sei közé a 3. Szelvény be-

dés közé. ragasztandó. 1/

E ' § A 88. §. egészen törlendő,

88. §. I g

.

sz .

s helyébe a 4. , szovege.

Szelvény beragasztandó.

Cimsor és A cimsor és az 1. pont 1-6.

az 1. pont bekezdései törlendők, s he­

1-6. belyettük az 5. Szelvény berakezdései.gasztandó.

142 1 89. §. 1

143

144

-I

I

90. §.

2. pont'. 1 A 2. pont szövege egészen I'

----I

törlendő.

pont 1. bekezdése tör­

lendo, s helyébe a 6. Szelvény

I. pont, 1. \ Az 1

; ,

bekezdés.

beragasztandó. 1 i

1. pont, 2. \ "pénzösszegek" és "az" sza­

Ibekezdés, 3. vak közé beszurandó: "az II

sor. alosztály által" /

"kérendők" szónál a pont

z ,

folytatólag irandó: "a pótló-

1 t 2

befe o és' törlendő, s ezen szó után

4

. or. I keret parancsnokságtól" 1/

1 . pon t , 3 . "a pótlókeretparancsnok"

bekezdés k t·· l d "k h I t

1 . sav _ o en o , s

, e ye -

sor .

tuk lrando: . "az alosztalypa-

rancsno k "

2·. pont 2 . . "ki" szó után pont teendő,

bekezdés,3 s az utána következő szöveg

, -5. sor.· törlendő. 1/

2 t

" A" szótól "fel" szóig terje-

1 · e 3 ez es előtt levő "a" helyébe pedig

3 b on ct' dő szöveg törlendő; a ,,70"

- . sor. "A" Írandó.

....

..

cl)

N

>.

ol)

cl)

-..

5


§. Pont,

"@ (vagy

táb-

..J

"o

o

o.

t\S lázat)

bekezdés

vagy sor

....

I

l. pont, 3.

bekezdés, 4.

és 5. sor.

2. pont, 2.

bekezdés, 1.

sor.

146 93. §. 3. pont I.

bekezdés.

3. sor.

--

,

147 94. §.

--

3. pont 1.

bekezdés.

4. sor.

\ 3. pont '2.

bekezdés,

2. sOr.

I. pont.

2. bekezdés

3. sor.

l. pont.

3. bekezdés

3. sor.

-

Helyesbítendő, .... .. .

illetve kiegészítendő

Q)

N

>.

of)

Q)

-.

"időben" szó törlendő, s he-

Iyébe irandó: "célból" "pótszárnyparancsnoksághoz

" szó

törlendő, s helyébe irandó:

"PÓtlÓkerencSnOkSág-r

"pótlókeretre" szó törlendő:

s helyébe ira'ndó: "pótlókeret

alosztályára "

"keret" és "parancsnoka"

szavak közé beszurandó:

"alosztály"

" pótszárnyparancsnokságnaK

küldi meg" szavak törlendők,

s helyettük irandó: "pótlókeret

parancsnokságnak ' be-

terj eszti"

"pótszárnyparancsnokságnak"

szó törlendő, s helyébe

irandó: "pótlókeretparancsnokságnak"

"pótlókeretparancsnok" szó

törlendő, s helyébe irandó:

"pótlókeret alosztályparancsnok"

"pótlókeret-parancsnok" szavak

törlendő k, s helyettük

irandó: "pótlókeret alosztályparancsnok"


I "

/'

I

V

.I

/

/'

"

7


8

c;

"'o

Ö

o..

ro

...J

148194.

§.

(vagy

táblázat)

Pont,

bekezdés

vagy sor

Helyesbítendő.

illetve kiegészitendö

"pótszárnyparancsnok" SZÓ

2 t 1 . pon .

törlendő, s helyébe irandó:

'ti 'k

b k d , 3

e ez es .

"po

,

o ere t parancsno k" t osor.

va bb aa ' "po 'ti' o k ere t'" es "pa-

rancsnoka" szavak közé beszurandó:

"alosztály"

3. pont, 3. "P?ts:. árnyprancsnokságnál"

bekezdés, 1 . SZ ? toren do, s helyébe iran-

,

sor.

do: "potlokeret parancsnokságnál"

3 . pont

"pótlókeretparancsnokság- '

3

. bekezdés

na" SZ? törI en?ő, s helYé-

, I

2. sor.

be lrando : "potlokeret alosztályának"

.

"a pótszárnyparancsnok és"

I

§. 3 . pont szavak törlendők, a "pótló-

4. bekezdés keretparancsnoka " szó után

3 . sor. pedig beszurandó: "és az

, 5 pont

2. bekezdés

2. sor

alosztályparancsnok"

"pótlókeret" szó után beszurandó:

"alosztály" J I

5. pont "átiratilag" szó törlendő, "for-

2. bekezdés d ul" szó törlendő, s helyébe

3 . sor irandó: "jelentést tesz." ..

5. pont

3 . bekezdés

3 . sor.

" pótlókeretparancsnokság"

szó törlendő, s helyébe irandó:

"pótlókeret alosztályának"

továbbá törlendő "átira­

ta" szó, s helyébe irandó: 1/

"jelentése"

7

,

, -

.... ..

Q)

N

g Q)

-..


- (§.

.§ vagy

Pont, H e 1 yes bOt l en dő , .... .

t, b

b e k ez d es '

a;

ö l °11 e t ve kO leg é SZl Ot en

d" o

- vagy sor

lazat) bIJ


149 I

1 5°1

65 pont,

. sor.

"átirat intézendő" szavak

törlendők, s helyettük irandó:

"jelentés teendő".

94. §.I "pótlókeretparancsnokra"

8. pont, szó törlendő, s helyébe iran-

3. sor. dó: " pótlókeret alosztályparancsnokra"

96. §

1. pont,

I

I " (90. §. 2. pont)" számok,

1. sor. illetve szavak törlendők. I

2 ! "pótlókere!" és "megilletö,,1

1· pon,

. sor.

szavak közé beszurandó:

alosztályát"

" .

2. pont "pótlókeretH és "pénztári"

2. bekezdés, szavak közé beszurandó : "al-ll

4. sor. osztály"

2. pont

3 b k d'

"a po 't szarnyparancsno ' k sag '

. es . sor.

I

-

, -

, a - p -

ó - tl - ók - e - "' r -

et - p -

a -

ra - n -

c -

sn - o - k - a --1

2 t

által" szavak törlendők; továbbá

törlendő a "pótszárny"

1., 2. ' es 3 .

szü, s eye elran o: "po -

lókeret" s végül törlendő a

4 · , e s ez es, utján" szavak törlendők. /

4 b'ek Pon d'

. ez es , h I 'b ' d' 't

--- ----

sor. "beküldendő" szó, s helYébet

írandó: "felterjesztendő. "

-1 · -./. --

9


10

-

§. Pont,

cll (vagy

"o

táb-

. bekezdés

o vagy sor

o.

cll lázat)

-J

151

--

9 7 . §.

98. §.

I. pont

2. bekezdés

3. sor.

l. pont

3. bekezdés

I. sor.

1. pont

3. bekezdés

2. sor.

2. pont,

l. bekezdés.

1. sor.

2 .. pont,

l. bekezdés.

3. sor.

2. pont,

1. bekezdés,

l. sor.

2. pont,

152 1. bekezdés,

3. sor.

Helyesbitendö, .... .. ..

illetve kiegészitendö

"a pótszárnyparancsnok és"

szavak törlendő k, továbbá a

"pótlókeretparancsnok " és

"által" szavak közé beszurandó:

"és a számvivő altiszt,

az alosztálynál pedig

a pótlókeretparancsnok és /

az alosztály parancsnok" ,

,, '

" pótszárnyparancsnokság"

szó törlendő, s helyébe irandó:"pótlókeretparancsnQkság"

,

"

,.

"a pótló keret parancsnoknak"

szavak törlendők, s

helyettük írandó: " ezekből

az alosztály t íllető könyvek" (

"parancsnokság" és "vezetéséhez"

szavak közé beszu- ,

randó: "és az alosztály"

"d)" és "pont)" betu, illetve

szó közé beszurandó: "és f)"

Q)

N

>.

bJJ

Q)

-.

J

"pótszárny" szó törlendő, s

helyébe irandó: "pótlókeret" .' I •

"a pótlókeretparancsnok «

szavak törlendők, s helyet-

tük írandó: "az alosztályparancsnok"

,

,I


"@

'"o

Ö

o..

(\s

....l

§.

(vagy

táblázat)

Pont,

bekezdés

vagy sor

Helyesbitendő,

illetve kiegészitendö

2. pont, "pótszárnyparancsnok" szó

5. bekezdés. törlendő, s helyébe írandó:

). sor. "pótlókeret parancsnok"

2. pont, ., pótlókeret" és» parancsnok"

5. bekezdés. szavak "közé beszurandó:

2. sor. "alosztály"

2. pont, ' ,

I

5. bekezdés. "potszary" szó törlendő, s

helyébe trandó: "pótlókeret"

4. és 5. sor.

3 t

"ágynemüek pótlás után a

I pótszárnyparancsnokságnak

adandók át" szavak törl en-

2 b ' fO

152 I 98. §. I ) . , e ; z eS '1 dők, s helyettük írandó: "ágy­

153 I 99 §

. es . sor. nemüekkel a 83. §. 5. pontja

-értelmében kell eljárni«

3. pont, I "

3. bekezdés, "a otzarnyparancsnokság

4. sor.

3. pont,

3. bekezdés

utJan szavak törlendők

" eru e t szo törlendő s

'helyébe írandó:» pótlókeet"

5. sor.

"s a feldarabolás a pótlóket

3 t· k on

d " keret parancsnoka által haj-

5' e ez es,

. es

,

6.

sor.

tandó végre" szavak törlendők.

A 3. bekezdés után mínt uj

bekezdés beírandó: "Egyebekben

apótlókeret parancslA

3. bekez- nokra a Szárnygazdászat-

. .

dés után I kezelési utasítás 12). §. az

alosztályparancsnokra nézve

pedíg a jelen utasítás 84.

§-ában foglaltak mérvadók. "

k "1 t'" _,

_____ l.-

.... .

(I)

N

(I)

-.

11


t2

§.

-

.J

cll (vagy

Pont,

Helyesbítendő,

Ö

o...

cll

....

táblázat)

vagy sor

I

illetve kiegészitendö

a.>

N

>.

of)

a.>

--.

.... .. .

"o bekezdés

153 99. §.

4., 5., 6. és A 4., 5., 6. és 7. bekezdés

7. bekezdés, egészen törlendő. /'

2. pont, "Budapeen" szó törlendő

2. bekezdés, s helyébe irándó: "a pótló-

1. sor. keret állomáshelyén" /

2. pont, "Budapestre" szó törlendő,

2. bekezdés, s helyébe irandó: "a pótló-

5. sor. keret állomáshelyére"

100. §.

2. pont, "a pótszárnyparancsnokság I

'"

3. bekezdés, közvetitésével" szavak

5. sor. törlendők.

154

3. pont,

" pótszárnyparancsnokság"

1-2. sor.

szó törlendő s helyébe irandó:

"pótlókeret parancsnokság"

"parancsnok" szó törlendő, '

4 . sor. s helyébe irandó: "alosztály

pénztári bizottságának"

101. §. "pótszárnyparancsnokság"

I 14 és 5. sor.

. I szó

, törlen , dő :

s helyette

trando: "potlokeret parancsnokság"

102, §. 6, és 7, sor.

j

103. §. 3. és 4. sor.

155

t 04. §. 16 t, J

,/

. .

"a pótszárnyparancsnokság

utján" szavak törlendők.

l. pont,

2. bekezdés,

l. és 2. sor.

156 105. §.

2. pont, " pótszárnyparancsnokság"

t

4. bekezdés, szó törlendő s helyébe irandó :

2. sor. "pótlókeret parancsnokság"

,

--


§.

Pont,

(vagy

'"d bekezdés

táb-

o vagy sor

a..

ro lázat)

.... .J

157 106. §. 3. sor.

--

5. számu

177 melléklet

A fej rovat-

5. számu

178 mel(éklet tól kezdve

2. oldala

179

184

és

185

6, számu

melléklet

végig.

l 1. a.)

185 számu I. sor.

--

mellék.

12. sz. A fej rovat-

186 mellék- tól kezdve

I---

let végig.

196 16. sz. A 196. és

és m.e II ék. 197. olda-

197 után lok közé.

I

. 21 ; a.) I

203 szamu

melléklet

HeJyesbitendö,

illetve kiegészitendö

"keret" és "részére" szavak

közé beszurandó: "alosztálya"

A zsoldjegyzékek táblázatos

szövegei törlendők, s helyettük

a 7., 8. és 9. Szelvény

beragasztandó.

A 184. és 185. oldalok kö-

IZé a 10. Szelvény b ' eragasz-

, tandó.

A melléklet száma" ll. a)"ról

,, 1 1 . b)"-re helyesbitendő.

A Kimutatás és nyugta szövege

törlendő, s helyébe a ll.

Szelvény beragasztandó.

A 12. és 13. Szelvény

beragasztandó.

Az utolsó függélyes rovat

előtt ( .. Utazási költségöszszeg")

a fejrovatból az "Öszszesen

" vizszintes rovat felsö

széléig terjedő l. ctm.1

széles függélyes rovat nyitandó,

s ennek a fej rovatba eső

részébe irandó: "Kilometer"

Ugyanezen mellékletnél a

lapol dal alsó szélén irandó :

"Megjegyzés: A " Kilometer"

rovat a szárnyparancsnokságnál

lesz kitöltve. "_

.

/

../

./

.... .. .

cl)

N

>.

'OJJ

cl)

-.

,

(

/

13


14

I

§. Pont,

"@ (vagy

"o

ö

o..

ro

....J

táb-

lázat)

bekezdés

vagy sor

AA A7 . -L.(/ H q

. V.CY. _ o4-+-'t .

Helyesbitendó,

illetve kiegészitendó

2. függélyes A téli és nyári csizma vise-

"

Táblá- és 10. és 11. lési időtartamát jelző ,,2 .

246

zat vizszintes

rovat.

számok törlendők s helyettük

,. I." irandó.

43. sz.

A 246. és 247. oldalok kömelIékzé

a 14. Szelvény beragaszlettandó.

- i

!

.... .


c:

M. kir. belügyministerium.

198952. számhoz. Csendörségi Rendeleti Közlöny 26. szám.

- -

V-b. 1913. 1913.

Helyesbitési táblázat

a Cs-13. őrsgazdászatkezelési utasitásban keresztül vezetendő

I

I (v g y

I j táblázat)

57 22. §.

-c

V 1-

,--

104

105

Pont, bekezdés

vagy sor

helyesbitésekről.

Helyesbitendő,

illetve kiegészitendő

I "bekisérteti." szó után folytatólag

beirandó: "A fogsági illetékre való

1. bekezdés, helyezés azonban csak a nem önként

utolsó sor. továbbszolgálóknak tekintendő legénységnél

eszközlendő (Ill. szab.

I 46. §. 3. és 6. pont.)

-,... .. _1- _

60. §.

- ---

A cimsor 1 a cimsor alatt mint alcim, beirandó": ­

I és az 1. pont lIa) az őrsök különleges ruházati

I között cikkei. "

4. pont után Az l. szelvény beragasztandó.

I

1 ---- -- -- - 1 ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1

I


l. Szelvény

a 105. oldalon az utolsó sor után beragasztandó.

b) Lovas tábori .csendőri szolgálatra kijelölt gyalog csen dőrök

ruházata.

1. Lovas tábori csendőri szolgálatra kijelölt minden gyalog

csendőr részére a kijelölés alkalmával a saját testmérete

szerint az általános tömegalap terhére 2 darab uj lovaglónadrágot

készittet el a pótszárnyparancsnokság, mely lovaglónadrágok

az illető csend őrnek - a ruha és fegyverzeti könyvecskéjébe

"Tábori csendőri lovaglónadrág" megnevezéssel való

bevezetés mellett - gondozás és megőrzés végett kiadatnak.

Ha a csendőr leszerel, vagy egyébként megszünik tábori

csendőr lenni, a lovaglónadrágok tőle beveendők és megbecsülendők,

a helyébe kijelölt tábori csendőr részére pedig a

testéhez illő uj lovaglónadrágokat kell készittetni.

A csendőr őrizetében levő lovaglónadrágok őrsszemle

alkalmával megvizsgálandók, azok gondozásáról meggyőződés

_szerzendő, s amennyiben egyesek a hosszas állás, vagy használat

folytán kicserélést igényelnek, arról szárny- vagy szakasz-parancsnoki

szemle alkalmával jegyzőkönyvet kell felvenni,

melynek alapján azok azonnal ujjal pótlandók. Az ujjal pótolt

lovaglónadrágok megbecsülendők és a felszerelő lovas legénységnek

kiadandók. (Szárnygazdászatkezelési utasitás 78. §.

3. pont.)

2. Mivel a gyalog legénység téli csizmája lovaglási célokra

- felkötő sarkantyuval - teljesen alkalmas: - emlitett tábori

csendőrök részére külön lovassági csizmák nem tartandók

raktáron készletben, hanem mozgósitás, illetve hadgyakor­

Iatra való kirendelés esetén ezen csendőrök a felkötő sarkantyuval

ellátandó saját téli csizmájukat viszik magukkal. A szemlélő

előljáróknak kötelességük arra ügyelni, hogy az ily csendőrök

2 pár jó téli csizmával mindig el legyenek látva.

3. Minden ilyen tábori csendőr az általános tömeg terhére

egy pár felkötő sarkantyuval és hozzá való felkötő


szijjal is ellátandó, melyeket az illető - mint a lovaglónadrágokat

- magánál tartja, s azok a ruha és fegyverzeti

könyvecskéjébe bevezetendök. Ha kicserélésük vagy pótlásuk

valamely oknál fogva szükségessé válik, ugy kell eljárni mint

a lovaglónadrágQkkal.

4 . Az E-16. jelzetü utasitás. (Szervi határozványok és

szolgálati utasitás a tábori csendőrség számára) értelmében

készletben tartandó azon többi ruházati és felszerelési tárgyak,

melyek egyébként nem tartoznak a csendőr rendes' felszereléséhez,

a pótszárny raktárában őrzendők meg, s mozgósítás vagy

hadgyakorlatra való kírendelés esetén azok a tábori csend.

őröknek azonnal kiadandók.


Magyar királyi belügyminislerium

115955.

V-b. 1916. számhoz.

(Csendőrségi Rendeleti Közlöny 21 [1916. szám.)

. Szelvények

a Cs-1J. Örsgazdászatkezelési utasitásban keresztül ve­

zetendő helyesbitésekhez.

BUDAPEST, '

VARNA Y és FIA

Gyár-utca 26.


l, Szelvény.

A 85. oldalon a 38. . 2. pont 2. bekezdése törlendő, s helyébe beragasztandó.

Vadászkalapoknál és sapkáknál a fejbőség, keztyüknél

pedig a keztyünagyság száma a ruhaszükségleti elöirányzatba

közvetlenül ezen ' tárgyak után bejegyzendő.

3. A ruha-, fej bőség- és keztyüméretek a felszerelés al­

kalmával a pótszárnyparancsnokságnál állapittatnak meg és a

ruha és fegyverzeti könyvecskébe bejegyeztetnek.

2. Szelvény.

A 89. oldalon a 2. pont 4. bekezdése törlendő, s helyébe beragasztandó.

Ha az előirányzat a pótszárnyparancsnoksághoz már fel­

terjesztetett, a szakaszparancsnok minden változtatást, melyet

az előirányzatban tett, a pótszárnyparancsnokságnak bejelenteni

tartozik. A pótszárnyparancsnokság e jelentés alapján a helyes­

bitéseket a nála levő előirányzatban eszközli. Feleslegesnek

jelentett posztóruhanemüek törlése csak akkor nem foganato­

sitandó, ha azok már ki vannak szabva.

3. Szelvény.

A 110. oldalon a 3. pont 2. és 3. bekezdései közé beragasztandó.

A Frommer-féle pisztoly töltényhüvelyeinek összegyüjté­

sénél a fenti százalék nem minden alkalommal érhető ugyan

el, mindazonáltal megköveteltetik, hogy ezek összeszedése is

a legnagyobb gonddal eszközöltessék.


4. Szelvény.

A 140. és 141. oldalon lévő 88. §. szövege törlendő, s helyébe beragasztandó.

88. §.

Általános határozványok.

a) A pótlókeret parancsnokságra nézve.

A pótlókeret, mint saját állománnyal biró tiszti alosztály

önálló gazdászati ügykörrel lévén felruházva, a kizárólag a

pótlókeretre vonatkozó szervi- és egyéb különleges határoz­

ványok érintetlenül hagyása mellett gazdászatkezelési tekintet­

ben reá nézve általában ugyanazon szabályok érvényesek,

melyek a szárnyparancsnokságokra nézve fennáll anak.

b) Apótlókeret alosztályára nézve.

A pótló keret legénysége a pótlókeret alosztályát képezi.

Parancsnoka a rangidősebb altiszt, kinek ezen szolgálati állása

egyenlő a szárny székhelyén levő őrsparancsnokéval.

, A pótlókeret-alosztály közvetlenül a pótlókeret parancsnok­

ságnak van alárendelve. Gazdászati ügyei t a jelen szabály ér­

telmében látja el ; ennélfogva, amennyiben a pótlókeret szer­

vezete és különleges viszonyai ettől eltérést nem követelnek,

a jelen utasitás I. részében foglaltak reá nézve épp en ugy

mérvadók, mint az őrsökre.


5. Szelvény.

A 141. és 142. oldalon a 89. §. 1. pont l-6. bekezdései törlendök, s helyébe beragasztandó.

aj Anyakönyvi állomány.

89. §.

A pótlókerel állománya.

A pótló keret kötelékébe végleg beosztott egyének és lo­

vak annak anyakönyvi állományát képezik.

b) Élelmezési állomány,

Ezen állomány állhat a pótlókeret rendszeresitett állomá­

nyába tartozó egyének és lovakból és a vezényeltek, illetve

a pótlókeret élelmezésébe beosztottakbóL .

6. Szelvény.

A 143. oldalon a 90. §. 1. bekezdése törlendö, s helyébe beragasztandó.

I. A pótlókeret parancsnokság a telmerülő kiadások fede­

zésére szükséges havi javadalmazás igénylését, felvételét és

elszámolását a szárny-gazdászatkezelési utasitás II. fejezet

25. és következő §-ai értelmében eszközli.


I

7. Szelvény.

A 177. oldalon levő zsoldjegyzék táblázata törlendő s helyébe beragasztandó.

Rendfoko-

N é

zat

őrm. N. N.

örsv.c.

őrm. N. N.

csend. N. N.

"

- - " -

"

"

N. N.

N. N.

N. N.

N. N.

v

Zsold

---

K If

118 88

101 93

84

1 94

84 94

. .

84 94

Szolgá·

lati pótdij

- --

I

K I f

42 46

33 96

_8

1 49

25 48

yez. p6td.


éremp6td.

151 .

-- -

-- - -- -

31 . 164 34

. .

nejének

élelmezéBt

járandó-

Bága

311 .

138 29

lOB 43

110 42

. .

84 94

I .!o:

m b.O

-«:1 ::1-

'ül b.O

Egyéb Össze- l:: >.::1

-«:S Az átvételnek

O

illeték sen

l:: ':; Marad N m

«:1 '::= az utazási

[; :=: költséggel

5

-J

együttes elismerése.

K I f K If K I f K If K If

irodai át.1

N. N.

l 611 162 73 5 . őrmester

4 50 N. N.

l 36 136 93 3 . c. őrmester

31 - -- - -- - --

N. N.

93 107 50 225 csendőr

-- - -- - --

N. N.

l 10 109 32 csendőr

Vezényelve

. az X-i őrs re

-- - -

.. 109 1 5

N. N.

85 70 csendőr

Összesen és átvitel i 4751631 1101391 511 401 637 142 -

I 5 ISSr-· -I.-r 201451 1

Vezényclve az

X-i örsre

N. N.-né


I

8. Szelvény.

A 178. oldalon levő zsoldjegyzék törlendő, s helyébe beragasztandó.

fil ..::.: :

...s ::s .;;

Szolgá-

Rend- Zsold lati pót- Egyéb Össze- s:: ;>,::S

Marad 2 "' -

foko- N é v illeték sen > o dij

Q) --- "-.

zat

.)

O c '"

.... 0 .-

-'O

Az átvételnek

az utazási

---

K If K If K I f

--- ---

K If K I f K : f

Áthozat I 4751 631 110139 :

- :0

..::.:

kÖltséggel

együttes elis-

---

K If

merése

1 511401 63*21 * 51 1·1

Gazdasági

átalányok :

5 főnyi le-

génység és

.. nős után -

Évi illetékek

a fogdai ...

fekhely után -

• . . ló után -- -

Egyéb

átalányok:

vizszükséglet

száIlitására

-

EJelml cIkkek

szállitására I Az ugyeleti szo- --

-- - -- -

9 94

ba fütésére

-- - -- - -- -

Laktanya világitási

külön

járandóság . ....:. .. . . . . . 20 59

Összesen 475 63 1 10139

Ehhez :

l 65

-- - -- -

-- - -- -

-- - -- -

_ 71 99 65801 5 85 .

_._ ....:. .. . 50 1951 . . . . 724196

---

I I

-

20 1 45 1

---

20 45

I

N •

:0

"::': : N

cl) cl)

_>-Cl) Cl)-

_-

;>,-

S:: -

...s 1!


9. Szelvény.

A 179. oldalon levő pótzsoldjegyzék táblázata törlendő, s helyébe beragasztandó.

1915. évi január hó 7-től 31-ig.

ul tiAl":': ._ bD

Szolgá- ..., ::s ct)

Egyéb Össze· c ;.., ::S

"" ul Az átvételnek

Marad

illeték c .; .. - az utazási

sen S;(5 költséggel

zat := --o ..:.: egyilttes eli s-

--- merése.

K If K If K I f K If K If K If K I f

I

Rend- Zsold latipót·

foko- N é V dij

..

>o

-O

c

Q)

ul

u

1'o

-o

-o

..

c

Q)

ul

o.

U

1'


tO. Szelvény.

A 184_ oldalon a lI. sz. melléklet után beragasztandó.

11_ a. számu melléklet

a 9_ §-hoz.

M. kiL _ _ _ _ _ _ számu csendőrkerület.

-:;

Nyugta

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i nyáii őrs.

19L _ _ évi julius hóra kifizetett határszéli pótdijakról.

Illetékes

N

o

.!t: A változás napi 40 fil- A felvételnek

o Név

::a okadatolása lérrel elismerése.

c

nap-

QJ

-tól -ig o:; összesen

ra

...

QJ


QJ N. N.

I

...

N. N.

VII/I-21-ig

szabadságon

I

K I f

1 31 1 __ 12 40

_

22 31 10 4

l l

'o \

-- -----

Azaz : Tizenkettő korona

40 fillért felvettem.

N_ N. őrmester.

Azaz : N égy koronát

felvettem.

N. N. csendőr.

1"0 VII;IO-19-icr - N. N. fenyítés alat

QJ

rJ)

u

I VII/I l-31-ig

N. N. kórházban

-

I

\21

20 31

(

8 40

_'1 _' _

1 1 10 10 4 1

Összesen 28 \ 80 \

Azaz : Nyolc koron'a

40 fillért felvettem.

N. N. csendőr.

Azaz : Négy koronát

felvettem.

N. N. csendőr.

Kelt ---------------------, }9L-. julius 31-én.

A felszámitás helyességét

igazolom_

Kelt __________ }9L ________ h6 ____ n.

N. őrmester.

Szakaszparancsnokság

cifnnyomója.

N. hadnagy,

(szakaszparancsno k.)


11. Szt1vény.

A 186. oldalon levő kimutatás és nyugta rovatos összege törlendő, s helyébe beragasztandó.

Kitüntetve van az

Rendfokozal

Név

A váttozásokadatolása

>,

=


12. Szelvény.

A 196. és 197. oldalok közé beragasztandó.

16. a) számu melléklet

a 10 §-hoz.

M. kir. _____________ sz. csendőrkerület.

NYUGTA

. _ _ _ _ _ ______________ j őrs.

N. N. őrmester.

_ _ _ _ ______ K. azaz ________________________________________ koronáról, me ly

összeget az 1912. évi XXXV. t.-c. alapján családi pótlék

fejében : 19. _ _____ évL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hó _______ n született. _ _ _ _ _________ nevü,

19 _ _ _ ____ évi. ________________ . _ : ____ hó _______ n születetL _______________ nevü,

l R ______ évL ______________________ .hó _______ n született _________________ nevü

. gyermekem után 19 _______ év _______ negyedére a . ___ " _________ csendőr

szárny (pótszárny, kerületi) parancsnokság pénztárából valóban

felvettem.

KeIL ________ _

N. N. őrmester.

A nyugtában feltüntetett adatok helyességét és a gyermekek


életben létét igazolom.

P. H .

N.

(pót).-&aáRt

(segédtiszt.)

Megjegyzés. Havidijasoknál az igazolás a fizetési jegyzék első oldalán eszközlendő.


13. Szelvény.

A 196. és 197. oldalok közé beragasztandó.

16. b) számu melléklet

a 10. §-hoz.

M. kir ........... sz. csendőrkerület. i őrs

NYUGTA

N. N. őrmester . .

... ....... K. azaz ....................... _._ .... _ . _. ___ . __ ... koronáról, mely

összeget az 19 ... ___ .évL ....... __ ... számu belügyministeri rendelettel

részemre engedélyezett családi pótlék fejében :

1. (19 ..... __ .évL _____ ....... __ .hó ____ ._.0 született ..... _._ ............ nevü

gyermekem,

2. feleségem született N. N. és annak atyja N. N.

3. feleségem született N. N. és 19 __ . . ... évi . ... _._._. __ ..... __ ._ hó

. __ ..... n. született N. N. fogadott gyermekem.

4. édes anyám született N. N. és 19 ... _ . . . évL . .... . _ . ... ... _ .... hó

. ___ ... n. született N. N. unokaöcsém)

után 19. ______ év ......... _._ .... _negyedére a csendőr (pót) szárny

(kerületi) parancsnokság pénztárából valóban felvettem.

Kelt . . . . _. ____ . ... _ . . .. _ . ..... _ ._ . ... . . .. .. . .

N. N. őrmester.

l-hez. Igazolom, hogy nyugtázó ... _____ ..... nevü gyermrke az

19._ .... Jelében iskolai tanulmányait eredményesen végezte.

2-4-hez. Igazolom, hogy az engedélyezés alapjául szolgáló

és az 19] 2. évi XXXV. t. -c. 12. §-ában felsorolt feltételek

fennállanak.

Kelt. ....... __ .... ... ..... __ . __ ..... _. _. __ . .

P. H.

N.

(pót) szárnyparancsnok

(segédtiszt.)

Megjegyzés. Havidijasolcnál az igazolás a fizetési jegyzék elsö oldalán eszközlend.


I

14. Szelvény.

A 246. és 247. oldalak közé beragasztandó.

a 43. sz, melléklet 10. oldala.

Test-, csizma-, keztyümérték centiméterekben.

I

Centiméter

Testmagasság 164

I

Mellmérték 89

Fejbőség 58

Keztyü nagyság szám 8

I


A 43. számu melléklet 11 oldala.

Dolmány és zubbony

Ruhaméreíek

hátrész

az ujjak az előrész oldalrész

hosszusá- hátrész

hosszusá- hosszusága a felső bőség lent vagy csá- a gallér

ga a gal- félbösége

ga a válla

hátrész

a derék

bősége

szárvágás hosszu-

I,rtól a a vállak , glIértól a

tól a csuk'termeté

' derék ter- amellnél hosszu- sága

derék ter- között

lóig

nél

metéig elöl ság a

metéig

I I I 40

38 19 1/2. 80 56 92 75 20

-----

I --

----

I I I

I

----

I


centiméterekben.

--

hosszuság

I

A 43. számu melléklet 12. oldala.

Nadrág I Köpeny.

egész a hátrész hosszusága a

a csipőtől az ágazat- bőség az gallértól a hasíték végéig

az alsó tól az alsó ágazatnál a térden alul 6 ujjnyira

végig végig

I I

101 1/2 76 127 127

I

I I

I

I

Megjegyzés.

,

More magazines by this user
Similar magazines