Székely Oklevéltár 5. - MEK

mek.niif.hu

Székely Oklevéltár 5. - MEK

SZÉKELY

OKLEVÉLTÁR

V


A BORÍTÓLAPOT DEÁK FERENC TERVEZTE

MEGJELENT

A MAGYAR NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA,

AZ ILLYÉS KÖZALAPÍTVÁNY,

AZ OKTK KULTURÁLIS HAGYOMÁNYAINAK FELTÁRÁSA,

NYILVÁNTARTÁSA ÉS KIADÁSA KULTURÁLIS FŐIRÁNY,

VALAMINT

A ROMÁN KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

ÍROTT KULTÚRA IGAZGATÓSÁGÁNAK

TÁMOGATÁSÁVAL

APĂRUTĂ

CU SPIRIJINUL MINISTERULUI MOŞTENIRII CULTURALE NAŢIONALE,

AL FUNDAŢIEI PUBLICE ILLYÉS,

AL FUNDAŢIEI PUBLICE NAŢIONALE,

PENTRU ŞTIINŢE SOCIALE PRIORITARE (OKTK) DIN UNGARIA,

ŞI A MINISTERULUI CULTURII,

DIRECŢIA CULTURĂ SCRISĂ DIN ROMÂNIA


SZÉKELY OKLEVÉLTÁR

ÚJ SOROZAT

V

SZÉKELY NÉPESSÉG-ÖSSZEÍRÁSOK

1635

BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL

KÖZZÉTESZI

DEMÉNY LAJOS

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA

KOLOZSVÁR, 1999


LEKTORÁLTA

IMREH ISTVÁN

ISBN .973-98579-6-5

Felelõs kiadó Sipos Gábor

Készült a Református Egyház Misztótfalusi Kis Miklós

Sajtóközpontjának nyomdájában

Felelõs vezetõ: Tonk István

A könyv szerkesztõje: V. András János

Mûszaki szerkesztõ: Bálint Lajos

Korrektúra: Mezõ Piroska

Számítógépes szedés: Vargáné Nagy Erzsébet

Számítógépes tördelés: Kőváryné Józsa


Tartalom

Bevezetés.............................................................................................................5

1. 1635. október 19.

Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék katonai összeírása............................................ 13

a) A háromszéki nemesek jegyzéke ........................................................ 13

b) A sepsiszéki hadköteles székelyek összeírása .................................... 14

c) Az orbaiszéki hadköteles székelyek összeírása ................................ 101

d) A kézdiszéki hadköteles székelyek jegyzéke ................................... 135

Jegyzetek..................................................................................................... 193

2. Homoródszentpál 1635. november 18

A Kovács, másként Deák Bálint által összeírt udvarhelyszéki

hadköteles székelyek jegyzéke................................................................ 198

Jegyzetek..................................................................................................... 354

3. 1635. november 24–27

A marosszéki hadköteles székelyek I. Rákóczi György számára

1636-ban Kolozsvárott letisztázott összeírása .......................................... 356

Jegyzetek..................................................................................................... 480

Mutatók

Rövidítések ................................................................................................. 482

1. Helységnévmutató .................................................................................. 482

2. Tárgymutató és szómagyarázat............................................................... 500

Rezumat ......................................................................................................................... 509


Bevezetés

A Székely Oklevéltár új sorozata V. kötetében folytatjuk a székely népességösszeírások

közlését. Az előző, IV. kötettől eltérően a jelen kötet egyetlen lustrát foglal

magában, mégpedig Sepsi-, Orbai-, Kézdi-, Udvarhely- és Marosszék hadköteles lakosságának

az I. Rákóczi György által tartott hadi szemléje idején, 1635. október 29.

és november 27. között készült összeírását. Igaz ugyan, hogy az említett székek mindenikét

külön-külön jegyzékben, más-más időpontban készült kéziratban találjuk, de

a számbavételt, a katonaköteles férfilakosság lajstromát következetesen egy és

ugyanazon elgondolás szerint állították össze, alaki kivitelezésében is egységesen.

Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy kellő előkészület után, minden

bizonnyal a fejedelem által kirendelt biztosok utasításainak megfelelően láttak hozzá

minden székben az összeíráshoz. Maga I. Rákóczi György ugyancsak minden székely

székben hadi szemlét (mustrát) tartott. Személyesen vette számba a hadköteles

székelyek felkészültségét, hadi szerszámaikat, felszerelésüket. A szemlén a hadra

alkalmas székelyek jelentek meg a tízesek és százasok rendjében, külön a gyalogok és

megint külön a lófők és nemesek, élükön a tizedesekkel és hadnagyokkal, a székek

szintjén pedig a széki kapitányokkal.

A lajstrom azonban nem a hadi szemle alatt készült, hanem azt megelőzően vagy

azt követően. Későbbi forrásokból tudjuk, hogy az összeírások miként álltak össze. A

kitűzött napon és helyen megjelent minden székely település falusbírája az

esküdtekkel. Ezek hozták magukkal a település családfőinek írásbeli jegyzékét. Eskü

alatt adták át a lajstromot a széki notariusnak, esetleg a fejedelmi biztosokat kísérő

íródeákoknak; ezek szerkesztették meg aztán az összeírást, másolták le nagyjából

egységesen a kapott jegyzékeket.

A bevett szokástól eltérően készült az 1635. évi összeírás. Ez esetben az összeírók

kezében volt valamelyik Bethlen Gábor-kori lustra, lehetett az 1623. vagy az 1627. évi

összeírás, melyeket okleveles forrásaink többször is említenek. Nincs kizárva, hogy ez

az előző kötetben kiadott 1614. évi volt. Az összeírók a náluk lévő összeírás alapján

faggatták a falvak megjelent küldöttjeit, akik eskü alatt tettek vallomást arról, hogy a

notariusnál vagy fejedelmi biztosoknál lévő összeíráshoz viszonyítva kik jelentek meg

a hadi szemlén és milyen változás állott be társadalmi és jogi státusukban, kik távoztak

el a faluból vagy éppenséggel kik haltak meg időközben. A vallomások alapján

állították össze az új jegyzéket.

Nem volt rá sem idő, sem alkalom, hogy a hadi szemlét tartó fejedelem az

összeírás ügyes-bajos dolgaival foglalkozzon. Ez a notariusok vagy a kirendelt

kancelláriai íródeákok feladata volt. A székenkénti jegyzékeket végül a széki

kapitányok adták át az egész székely had főkapitányának vagy az akkori szóhasználat

szerint a székely generálisnak, azaz capitaneus generalis siculorumnak. Ám az is

tagadhatatlan, hogy az 1635. évi késő őszi összeírás I. Rákóczi György székenkénti

hadi szemléjével egybeesett. De túl az egyszerű egyidejűségen, az elkészített összeírás

szerkezete, a számbavétel célja és a kivitelezés módozatai elütnek minden addigi és

azutáni székely népesség-összeírástól, amiről az alábbiakban részletesebben szólunk.

Itt csak azt jegyezzük meg, hogy a fejedelem az egységes kivitelezés céljából szemmel

kísérte a hadi szemle alatt a lustrák vagy jegyzékek kivitelezését még akkor is, ha nem

változtatott a szokásos eljárásokon. A széki notariusok vagy fejedelmi biztosok által

összeállított széki jegyzékekről I. Rákóczi György letisztázott másolatot készíttetett a

maga és a fejedelmi kancellária részére. Innen adódott az, hogy az idők

5


viszontagságai ellenére a tisztázat egyes székek esetében két példányban is

megőrződött. De ennél még nagyobb súllyal esett latba, hogy az 1635. évi összeírás

zsinórmértékszámba ment, ha vitás kérdés merült fel egyik vagy másik hadköteles

székely státusát, rendi hovatartozását illetően.

I. Rákóczi György válaszát a csík-, gyergyó- és kászonszéki, valamint az

udvarhelyszéki székelyek panaszára szó szerint beiktatták az Approbatae

Constitutiones néven ismert 1653. évi erdélyi törvénykönyv szövegébe, s azt a

Compilatae Constitutiones is megerősítette. 1 Állításunkat mi sem bizonyítja jobban,

mint az, hogy az 1635. évi lustra után 174 évvel, 1809-ben a háromszéki főnépek reá

hivatkoztak, amikor a lustrálás új rendje ellen tiltakoztak. 2

A kérdés beavatott kutatói vagy ismerői (Kővári László, Szabó Károly, Jakab Elek,

Szádeczky Lajos, Barabás Samu, Kelemen Lajos, később Pataki József és Imreh István)

tudták és hangsúlyozták, hogy a székely összeírások, de kiváltképpen az 1614. évi és

az 1635. éviek a székely közösségi szabadság legfontosabb kútfői maradtak már

megalkotásuk pillanatától kezdve egészen a modern korig, a két világháború között

működő Nemességvizsgáló Hivatal felállításáig. 1937-ben, példának okáért, az 1635.

évi marosszéki Rákóczi-féle lustráról éppen a Nemességvizsgáló Hivatal számára

készítettek hitelesített másolatot.

Tanulságos számba venni mindazt, amit a korabeli források és elsősorban maguk

az I. Rákóczi Györgytől ránk maradt és eddig közölt források mondanak az 1635. évi

hadi szemle megejtéséről és az összeírásról magáról. Tudjuk, hogy az így vázolt kép

még hiányos, mert sajnálatunkra még ma is vérszegény a fejedelem által vagy a

kancelláriáján kibocsátott oklevelek szakirodalmi feldolgozása. A Székely Oklevéltár

régi sorozatában (abból is a IV. és VI. kötetben) vagy a különböző

forrásközleményekben csak esetleges, bátran mondhatjuk: véletlenszerű az I. Rákóczi

György-féle oklevelek szövegének közlése. A múlt századi, főleg a Szilágyi Sándor

által összeállított oklevéltárak I. Rákóczi György külpolitikai tevékenységére

összpontosították a figyelmet és nem a fejedelem belpolitikai intézkedéseire. Mi sem

tudtuk átnézni még a Királyi Könyvek korabeli anyagát sem, noha a lemásolt

oklevelek vagy fogalmazványok minden bizonnyal gazdagították volna ismereteinket.

De a kormányzás és ügyintézés, a kiváltságlevelek és a fejedelem egyéb természetű,

1 Approbatae Constitutiones. III. Rész, 76. Cím, 12. Articulusa; Demény Lajos: A fejedelmi székely politika

mérlege. In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerkesztette Glatz

Ferenc. Bp. 1993. 133–135. és 138–139.

2 S. Gyula Richárd: A háromszéki főnemesek panasza a lustra új rendje miatt (1809). In: Genealogiai

Füzetek. 1912. 77–79. A panaszlevél szerint „főképpen az 1635. esztendőben az akkor volt fejedelem idősb

Rákótzi György lustrális könyve törvénnyé tétetett ... Tehát ezen törvényes lustrálásnak módját

megváltoztatni senkinek másnak hatalmában nincsen, hanem a fejedelemnek az országgal együtt, annyival

is inkább, hogy a citált articulus tartása szerint örök emlékezetre minden rendeket külön-külön regestráltak,

hogy ahhoz az egész székelység succesivis semper temporibus magát alkalmaztatná.” (Idézett közlemény

78. l.) Udvarhely monográfiájának szerzői a „szék levéltárában lévő feljegyzés” szövegét idézik, melyben I.

Rákóczi György rendezte az 1635. évi lustra alapján csehétfalvi Miklós, másképpen Kis-Solymosi Ferencz

állapotát, megjegyezvén, hogy a nevezett „fejedelmi puskást a’ ki magát nemes urától kiváltotta, s az 1635-iki

hadi szemle alkalmával a libertinus székelyek számbavételénél – tiltakozást bocsátva előre – a lovas

székelyek közé beíratta, ezért a fejedelem őt és György fiát s a még születendőket a nemesek osztályába

felvette, s neki e címert adományozta: Égszínkék paizs, alsó részén gyönggyel és drágakővel díszített

korona, melyből vállánál levágott emberi kar hüvelyéből kivont véres kardot tart fölemelve, a paizson zárt

katonai sisak fekszik, melyet szintén az előbbihez hasonló királyi korona fed, s abból is véres kard

emelkedik ki, a sisak felső csúcsáról a paizs mindkét oldalán színes szelem omlik alá, a paizsnak külön színt

adva.” Jakab Elek – Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Bp. 1901.

373.

6


jellegű tevékenysége kapcsán keletkezett írásbeli örökség, a nagyon hiányos

forrásközlés ellenére is, nyújt figyelemre méltó fogódzót.

Hézagosak ismereteink arról, hogy I. Rákóczi György 1635. szeptember második

felében Gyulafehérvárról elindulva és legalább két-három napot Küküllővárott töltve 3 ,

hol időzött. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy október 20-án Brassóban tartózkodott.

Innen küldte e napon kelt utasítását portai követének, Sebessi Boldizsárnak 4 , de

ugyancsak Brassóban egészítette ki egy újabb levélben utasításait október 23-án 5 . Rá

egy napra, október 24-én Brassóból a Székelyföld felé vette útját, Háromszékre,

pontosabban a sepsiszéki Uzonba ment 6 . 1635. október 25-étől november végéig,

tehát több mint egy egész hónapon át, rövid segesvári kitérőjét kivéve, a

Székelyföldön tartózkodott, miután már 1634 elején is „beutazta a Székelyföldet” 7 .

A fejedelem 1635. évi székelyföldi útjáról, az általa székenként elvégzett hadi

szemléről és az összeírásokról részben Haller Gábor naplója, részben I. Rákóczi

György utazása alatt kibocsátott oklevelei tájékoztatnak. Haller Gábor ugyanis az

egész székelyföldi úton elkísérte a fejedelmet és tartózkodási helyét naponta jegyezte

fel naplójába. Ennek megfelelően I. Rákóczi György október 19. és 22. között

Brassóban volt. Ehhez csak azt fűzzük hozzá kiegészítésül, hogy a fejedelem október

23-án még Brassóban bocsátja ki egyik levelét, mint azt már jeleztük, noha Haller

Gábor szerint akkor már Prázsmáron tartózkodott volna 8 . Nincs kizárva, hogy már a

nevezett napon elindult Háromszék felé, és október 24-én megérkezett a

Sepsiszentgyörgy melletti Uzonba. Október 25-én Uzonban kelt levelében jegyzi meg

ugyanis, hogy „tegnap [október 24-én] ide Uzonba jövő utunkban hozának portai

hívünktől levelet”. Sebessi Boldizsár portai követ jelentései voltak ezek, amelyekben

tájékoztatta urát Székely Mózes portai „praktikáiról” a fejedelem ellen. Mind Haller

Gábor naplójából, mind a fejedelem leveleiből tudjuk, hogy öt napon át tartózkodott

Uzonban, ahol a sepsiszéki székelyek feletti hadi szemlét tartotta meg. Ez idő alatt

elkészült az összeírás is róluk. Haller Gábor jegyezte fel, hogy október 25-én

„Sepsiszéket rendelte az fejedelem mustrálni” 9 . Arról már maga I. Rákóczi György

értesítette 1635. október 28-án kelt levelében portai követét, hogy „az székelyek

mustráját az úr Isten áldásából az Sepsiszékben ma elvégeztük; innét reggel Kézdi-

3

Török–magyarkori államokmánytár. Szerkesztették ... Szilády Áron és Szilágyi Sándor. IV. kötet. Pest

1869. 280–281.

4

Uo. 282: „Datum Coronae 20. die Octombris Anno 1635.

5

Uo. 284: „Datum in civitate nostra Brasso, die 23. Octombris, Anno Domini 1635.

6

Uo. 287–288.

7

Szádeczky-Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya. Bp. 1927. 181. A szerző helyesen

jegyzi meg, hogy „1635 őszén a fejedelem ismét végigjárta a Székelyföldet tanácsosaival, hogy a székelyek

állapotát megvizsgálja, kívánságaikat, panaszaikat meghallgassa, orvosolja, őket megmustrálja s rendek

szerint lajstromba írassa” (181–182). Hozzáteszi még ehhez: „I. Rákóczi György uralkodása elején még

szerepel az országgyűléseken a székely jobbágyok, darabantok, lófők és nemesek versengésének kérdése.

Ezt az új fejedelem rendezni akarván, 1634 és 1635-ben és 1636 januárjában maga személyesen járta be a

Székelyföldet, minden székben lajstromba íratta a »nemes, lófő és darabant rendet« s jogviszonyaik

szabályozására kiadott egy rendeletet. Ez felvétetett később (1653) az Approbatae Constitutiones c. erdélyi

törvénykönyvbe is” (218. Lásd még Corpus Juris 234. és 240. is). 1634. február 9-én Fiátfalván kelt és Mikó

Ferenchez írt levelében maga I. Rákóczi György megemlíti, hogy „magunk ... az jövendő szombaton innét

Udvarhelyre megyünk, hétfőn onnét Gyergyóra, onnét Csíkra, Háromszékre megyünk”. Ezen székelyföldi

útja megelőzte az 1635. késő őszi székelyföldi útját. Szilágyi Sándor: Levelek és okiratok I. Rákóczy György

keleti összeköttetései történetéhez. Bp. 1883. 180.

8

Haller Gábor naplója 1630–1644. In: Erdélyi Történelmi Adatok. IV. kötet. Szerkeszti Szabó Károly.

Kolozsvárott 1862. 30.

9

Uo. 30.

7


Vásárhelyre megyünk s az után az több helyekre” 10 . Kézdivásárhelyen a fejedelem

csaknem egy egész hetet időzött, ahol október 29. és november 3. között hadi szemlét

tartott és összeállíttatta a kézdi- és orbaiszéki hadköteles férfilakosság jegyzékét.

Haller Gábor szerint a fejedelem november 4-én már Kászonújfaluban, november 5én

Csíkszentkirályon volt, és 6-án érkezett meg Mikóújvárra, „mely mellett az város

Szereda” 11 . Itt november 12-ig időzött. November 7-én Csíkszeredában (Datum in

oppido Czikszereda, die 7-ma mensis Novembris, Anno 1635) állította ki azt az

adománylevelet, melyben a csíktusnádi Boldizsár Tamást Béldi Kelemennek adta. 12

I. Rákóczi György adománylevelében említi, hogy a székelyek körében „személyünk

szerint való jövetelünköt nem szántuk az végre, hogy ő kegyelmeket magunk

meglátogatnók és meg is mustrálnók fejenként”. November 12-én Mikóújváron

hallgatta meg a fejedelem a csík-, gyergyó- és kászonszéki székelyek panaszát a

nemesek túlkapásairól. Itt bocsátotta ki (Datum in Miko Uyuar die duodecima Mensis

Novembris, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Quinto) azt az öt pontba

foglalt határozatát 13 (Resolutio ad Supplicationem), amelyet pár napra rá az

udvarhelyszékiek panaszára is megismételt és amely összegezte a fejedelmi székely

politika mérlegét, s mint ilyen került be az Approbatae Constitutiones már jelzett

szövegébe. A fejedelmi határozat harmadik pontja szerintünk bizonyságot tesz róla,

hogy csíkszeredai tartózkodása alatt I. Rákóczi György nem csupán a hadi szemlét

tartotta meg, hanem a csík-, gyergyó- és kászonszéki hadköteles férfilakosság

összeírását is elvégeztette. „A kiket penig — hangzik a rendelkezés — most zászló alá

írattunk Regestumunkban, azokat gyermekekkel, jószágokkal együtt azon tisztviselő

híveink sub amissione officii megoltalmazzák igazságokban, egyet is azok közül

jobbágyokká tenni semmi úton ne engedjenek.” 14

Igaz ugyan, hogy az 1635. évi csík-, gyergyó- és kászonszéki összeírással szemben

I. Rákóczi Györgynek komoly ellenvetései voltak. Miután a lustra kezébe került és azt

átnéz(et)te, szemére vetette a székely főkapitánynak, hogy két csíki település

(Csíkmadaras és Csíkdánfalva) számbavétele hiányzott a jegyzékből. Felszólította

címzettjét, hogy a hiányt pótoltassa. 15 Ez is bizonyítja viszont, hogy 1635 őszén Csík-,

Gyergyó- és Kászonszék hadköteles székely lakosságáról is elkészült az összeírás,

habár a jegyzéket mindmáig nem sikerült sem eredetiben, sem korabeli tisztázatban

vagy későbbi másolatban előkeríteni. Az vagy végleg megsemmisült, vagy még

lappang valahol.

Csíkból a fejedelem a Hargitán keresztül Udvarhelyszék, pontosabban: a

székelyudvarhelyi fejedelmi vár felé vette útját. Haller Gábor feljegyzése szerint

november 13-án „Oláhfaluban” volt és 14-én érkezett meg Székelyudvarhelyre, ahol

november 19-ig időzött, megtartotta itt is a hadi szemlét, összeíratta Udvarhelyszék

hadi szolgálatot teljesítő férfilakosságát.

Székelyudvarhelyi tartózkodása alatt I. Rákóczi György több oklevelet bocsátott ki.

1635. november 17-én három bardócfalvi jobbágyot (Trencsi Mihályt, Lázár Jánost és

Mártont) a bardócfalvi vitézlő Jánosi Istvánnak „örökös jobbágyul” hagyta, mivel

10

Török–magyarkori államokmánytár. IV. 296. Mind a fejedelem, mind Haller Gábor feljegyezte, hogy

október 27-én Uzonban leesett az első hó.

11

Haller Gábor naplója. 30.

12

Székely Oklevéltár. VI. 131–132; Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének

és népének története 1918-ig. Bp. 1994. 107.

13

Székely Oklevéltár. IV. 259–260.

14

Uo. 260

15

Kiadatlan levél a Batthyaneum Könyvtár Gyulafehérvári Káptalan oklevelei állagában.

8


ezeket már „az commissariusok connumeratusoknak írták” 16 . I. Rákóczi György ebben

a levelében is kiemeli, hogy „fejedelmi hivatalunknak akarván teljes erőnk szerint

megfelelni és birodalmunk alatt lévő minden rendbéli híveinkre vigyázni s azok

között az egész székelységen levő nemzetes, nemes, vitézlő és gyorsaságos minden

rendben lévő kedves híveinkre is kegyelmes gondviselésünköt terjeszteni: ő

kegyelmek köziben személyünk szerént való jövetelünköt nem szántuk az végre,

hogy ő kegyelmeket magunk meglátogatnók és meg is mustrálnók fejenként”.

Ugyancsak Székelyudvarhelyen november 18-án állította ki I. Rákóczi György azon

oklevelét, amelyben megerősítette a város kiváltságait, és megbocsátotta a

városiaknak, hogy az általa és személyes jelenlétében végzett hadi szemle és összeírás

idején ellene fellázadtak, intvén a polgárságot, hogy békében éljenek az ottani

nemesekkel. 17 Székelyudvarhelyen és megintcsak november 18-án kelt I. Rákóczi

György parancsa a sepsiszentgyörgyi Daczó Lászlóhoz, hogy miután eddig színe előtt

nem jelent meg, november 20-án Segesváron legyen, mert „az mustrát itt is

elvégezvén”, Segesvárra utazik. 18 I. Rákóczi György a jelzett napon már Segesváron

volt, és 21-én innen ment Fehéregyházára ebédre Haller Gábor meghívására. 19

November 24-étől három napon át I. Rákóczi György Marosszéken tartózkodott, e

napon fogadta Marosvásárhelyen a török követet, majd megtartotta a hadi szemlét és

összeállíttatta itt is a katonaköteles férfilakosság összeírását. November 26-án még

Nyárádtőn volt, de 27-én már radnóti birtokára érkezett, ahonnan a hónap utolsó

napjára Kolozsvárra utazott.

A csík-, gyergyó- és kászonszéki összeírás sorsára jutott az aranyosszéki is. Kiderül

ugyanis a fejedelem levelezéséből, hogy 1636 januárjában itt sor került a hadi

szemlére és az összeírásra, de ez sem maradt ránk, illetve hollétéről mai napig sem

tudunk semmit. Maga a fejedelem említi viszont a Szamosújvárott 1636. január 30-án

kelt levelében, hogy „novissime, cum in Sede Siculicali Aranias lustrationem

continuaremus” 20 . Hogy a hadi szemle s vele együtt az összeírás Aranyosszéken is

megtörtént, azt I. Rákóczi György 1638. február 19-én Nagyenyeden kelt levele

minden kétséget kizáróan bizonyítja. A levél, helyesebben a fejedelmi parancs

általában az ország összes tisztségviselőihez szól, de kiváltképpen „a nemzetes

Czegezi Mihály hívünknek, Aranyos széki kapitánnak”. Benne I. Rákóczi György

utasítja a tisztségviselőket, hogy azokat a hadköteles székelyeket, akiknek „az

regestumban nevek fel vagyon írva ... kiváltképpen tempore generalis Lustrationes

Siculorum nostrorum” és akik lakó-helyüket elhagyva főleg városokban telepedtek le,

adják ki, és kötelezzék „az zászló alá” tartozó székelyeket előbbi településeikre

16

Kelemen Lajos: Újabb Adattár a Vargyasi Daniel család történetéhez. Kolozsvárott 1913. 29–30. Az

oklevél regesztájában téves a november 12-i dátum. Valójában az oklevél végén a következő latin keltezés

áll: „Datum in oppido nostro Udvarhely, die decima septima Novembris. anno Domini millesimo

sexcentesimo tricesimo quinto.”

17

Románia Országos Központi Levéltára. Erdély történetére vonatkozó oklevelek állaga. XV. csomó, 34.

számú oklevél. A fejedelem ismételten megemlíti, hogy az udvarhelyszéki székelyek „recensendi,

perlustrandi, examinandique et describendi ... erant convocati”.

18

Székely Oklevéltár. VI. 133.

19

Haller Gábor naplója. 30.

20

Székely Oklevéltár. IV. 261. Idézett kiváltságlevelében I. Rákóczi György a sepsi-, kézdi és orbaiszéki

székelyek kérésére megerősítette azt az „ősi szokást”, hogy örökségük magszakadás esetén sem száll a

fejedelmi kincstárra, hanem azt mindkét nembeli rokonaik öröklik. Barabás Samu közölte (Székely

Oklevéltár. Bp. 1934. 373–376) azon ugyancsak 1636. január 30-án Szamosújvárott kibocsátott kiváltságlevél

szövegét, amelyben a fejedelem az egész székelység ezen „ősi szokását” erősítette meg. A szöveg bővebben

adja elő mindazt, amit a háromszéki „uraimnak” adott levelében olvashatunk. Ebben is megemlíti, hogy

folytatja a hadi kötelezettséget teljesítő székelyek számbavételét Aranyosszéken.

9


visszaszállni, hadi szolgálatot teljesíteni. A fejedelmi parancslevél hátára rávezették

településenként azon aranyosszéki hadköteles székelyek nevét, akik az összeírás után

eltávoztak a székről, és „az zászló alól” magukat kivonták 21 .

Meg kell azonban jegyeznem, hogy később, azaz 1642-ben Aranyosszéken és

1643-ban Csík-, Gyergyó- és Kászonszéken újabb általános összeírást állítottak össze,

mégpedig olyant, mint az 1635. éviek. Ez is ugyanazon szerkezetben készült.

Terjedelmi okokból ezeket a következő kötetben közlöm. A döntést az is befolyásolta,

hogy közben, vagyis 1642-t megelőzően, 1635-ben és 1636-ban több, összesen négy

kifejezetten katonai lustrát állítottak össze Udvarhely- és Marosszéken, illetve ennyi

maradt ránk ezekből az évekből. Eltérő jellegüknél fogva ezek sem kaptak helyet a

jelen kötetben.

Mindent összegezve a Székely Oklevéltár új sorozata V. kötetében tehát három

kiadatlan összeírás kerül közlésre: az 1635. késő őszén I. Rákóczi György székelyföldi

hadi szemléje idején összeállított háromszéki, udvarhelyszéki és marosszéki lustra.

Ezen lustra kapcsán ismételten és következetesen a székelyföldi hadköteles

férfilakosság összeírásáról szóltam és írok. Ezzel az addigi összeírásoktól teljesen

eltérő jellegükre, sajátosságukra utalok. Már maguk az összeírások címei is világosan

jelzik, hogy I. Rákóczi György a hadi szolgálatra kötelezett férfilakosság számbavételét

követte. De ezt erősíti meg az a marosszéki lustrában olvasható megjegyzés is,

amelyből kitűnik, hogy a jobbágyokról külön regestumot állítottak össze, amely

sajnálatunkra eddig nem került elő. Ugyancsak erre utal az a viszonylag gyakori

megjegyzés is a jobbágylakosságú falvakban, hogy „mind jobbágy”, de a nevek

hiányoznak.

Összeírták tehát a hadban szolgáló férfiakat, közöttük az elhaltakat és özvegyeket

is, a fiúgyermekeket a csecsemőktől a nagykorúakig, a vejeket, sógorokat vagy az

olyan férfi rokonokat (a fiútestvéreket is), akik a szabad székely örökségről a hadi

szolgálat teljesítését vállalták magukra. Ha ilyen nem akadt, akkor külön rovatban

jegyezték fel az olyan székely örökségeket (haereditates), amelyekről hadi

kötelezettség teljesítése járt.

Azt is meg kell jegyeznem, hogy a mondottak ellenére az 1635. évi összeírásokban

gyakran találkozunk jobbágyokkal, de ezek kivétel nélkül azon volt hadköteles

szabad székelyek számbavételére utalnak, akik a hadi szemlét és lustrát megelőzően

és a fejedelem akarata vagy éppen a vonatkozó országgyűlési határozatok ellenére

jutottak valamilyen oknál fogva jobbágysorba, de akiket I. Rákóczi György vissza

akart szerezni, a korabeli szóhasználatnak megfelelően recuperálni a katonai

szolgálatot teljesítő szabad székelyek sorába. A nevükhöz fűzött megjegyzések színes

képei a székely társadalomban észlelhető sokrétű, nemegyszer ellentmondásos

mozgásnak. Jelzik, hogy a katonáskodó szabad székely elem védelmét követő

21 Székely Oklevéltár. IV. 267–268. A feljegyzés szerint a nemrégen összeállított lustrához viszonyítva a

következő aranyosszéki helységekből távoztak el a név szerint felsorolt hadköteles férfiak:

– Harasztosról: Bándi István, Bándi György;

– Polyánból: Szántó Pál fia Pál, Pap Miklós, Tót Imre, Kis Kálmány, Zsigmond Mátyás;

– Kövendről: Kövendi György, Kövendi Gergely;

– Várfalváról: Demeter Albert;

– Rákosról: Csipkés András;

– Kocsárdról: Czifó István;

– Bágyonból: Szabó István, Dottyán János, Nagy András, Dányai Ferenc, Pungorácz István;

– Felsőszentmihályfalváról: Szász Miklós, Kozák András;

– Földvárról: Nagy István, Kundi György, Kemecsei Pál, Kemecsei Demeter;

– Sinfalváról: Hajdu Péter (és végül újra)

– Rákosról: Varga János.

10


fejedelmi politika mennyire nehezen tudott érvényesülni, mily sok rendi vagy

magánérdek keresztezte.

A kötetben közölt 1635. évi összeírások, akárcsak az 1642-ben összeállított és

eredetiben és több másolatban ránk maradt aranyosszéki vagy az 1643. évi csík-,

gyergyó- és kászonszéki lustra, szerkezetükben nagyjában követik az 1614. évi

Bethlen Gábor-féle összeírást. Külön jegyzék készült tehát minden székről és faluról

és azokon belül a társadalmi rétegek szerint. Minden széki lustra elején áll a nemesek

vagy főnépek név szerinti jegyzéke, azt is jelölve, hogy ezeknek mindenike hány lóval

szolgál a hadban. Igaz viszont az is, hogy a nemesek — vagy másképpen a székely

főnépek — nevei megtalálhatók az egyes települések elején olvasható nobiles,

főnépek, nemesek rovatban, azzal a részletező kiegészítéssel, hogy a feljegyzett

személy szolgál-e a hadban vagy valamilyen oknál fogva ettől megszabadult, esetleg

elhalt (ob˙t). Szerepel viszont ez utóbbi esetben az özvegy neve, vagy azé, aki az illető

örökségről katonai szolgálatot teljesít. De mindenkor feljegyezték fiúörököseinek

keresztnevét, Marosszéken még azzal a kiegészítéssel is, hogy hány évesek.

Udvarhely- és Háromszéken a nemesek rovatát megelőzi a falusbírák és esküdtek

jegyzéke a település neve után. Ezek eskü alatt tettek vallomást az illető falu vagy

város (mezőváros) hadköteles lakóiról és azok állapotáról. Ez a település nevét követő

jegyzék Marosszéken hiányzik, de itt is csaknem rendszeresen jelzik a név előtt, hogy

„számadó”, tehát vallomást tett a falu hadköteles lakóiról. Különbözik Marosszéken

még a település végén olvasható összegezés (computus) szerkezete is. Ezzel szemben

viszont Marosszéken — Udvarhely- és Háromszéktől eltérően — csaknem teljes

következetességgel jelezték a fiúörökösök életkorát.

Minden egyes település sajátos állapota határozta meg az összeírás szerkezetét.

Nagyjában azonban a rovatok megegyezőek, mert a nemesek és özvegyeik különkülön

rovatát követik a következő rubrikák: régi lófők (primipili veterani), új és hadi

szolgálatra visszaszerzett lófők (recentes, illetve primipili recuperati) és az özvegyek

(viduae). Általában ez a sorrend a gyalogok vagy gyalog puskások rovatait illetően is.

Elöl áll a régi gyalogok vagy gyalog puskások rovata (pedites, pedites pixidarii

veterani), majd ezt követi az új (recentes), a hadi szolgálatra visszaállított gyalogok

(recuperati) és végül az özvegyek rovata, azzal a kiegészítéssel, hogy a sort zárja az

olyan örökségek rovata, amelyekről hadi szolgálat jár, de nincs kinek szolgálnia róluk

(haereditates). Végül következik a településenkénti összegezés, amelynek szerkezete

— mint említettem — Marosszéken eltér a többi székétől. Bár terjedelmi okokból a

jelen kötetben nem tudtuk közölni az 1642. évi aranyosszéki és az 1643. évi csík-,

gyergyó- és kászonszéki lustrát ( közlésük a következő kötetre maradt), mégis

szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy szerkezetük mindenben követi az 1635. évi

összeírásokét.

A neveket követő különböző megjegyzések sokszínűsége és változatossága mellett

egyes esetekben (Sepsiszentgyörgyön) külön rovatba írták össze a városiakat

(oppidani) vagy azokat, akik a hadi szolgálat helyett például zsindelycsinálással

szolgálták a fejedelmi udvart. Székelyudvarhelyen külön rovatban vették számba a

mezővárosban házzal bíró nemeseket.

Mindent összevetve az 1635. évi és a többször említett 1642. és 1643. évi I. Rákóczi

György-féle lustrák külön színfoltját alkotják a XVII. századi székely népességösszeírásoknak.

Ezekhez hasonló más összeírás — a már vázolt szerkezetben — az

egész XVII. században, de később sem készült a hadköteles szabad székely

férfilakosságról. A jelen kötetben közölt lustrák sajátossága, de egyben erénye és

persze hiányossága is ebben áll. Abban tehát, hogy a hadköteles székelyföldi

11


férfilakosságról minden másfajta kútfőtől eltérően a legteljesebb képet nyújtják. De

egyben ezek összegezik a legjobban a XVII. század első felében alkalmazott székely

politika mérlegét, azt a törekvést, hogy a hadi kötelezettséget teljesítő szabad

székelyek társadalmi státusát megszilárdítsák, a jobbágysorba jutott székelyeket pedig

visszahelyezzék a katonai szolgálattal járó szabad székely állapotba. A Habsburg

Birodalom berendezkedéséig Erdélyben ez a rendezés határozta meg a székely

társadalom fejlődését.

Mint már jeleztük, az 1635. évi lustrák most kerülnek első ízben közlésre, de róluk

a levéltári beszámolókban 22 már eddig is írtak. Sőt azt is megemlítjük, hogy részleges

társadalom- és népességtörténeti beszámolót készített róluk Tüdős Simon Kinga. 23

A kötet összeállításában és kiadásában a szerző, mint eddig is, a magyar

Művelődési és Közoktatási Minisztérium, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, az Illyés

Közalapítvány, a Magyar Tudományos Akadémia és külön az MTA Történettudományi

Intézete kiemelt támogatását élvezte. Illesse hála mindazokat, akik ebben a

támogatásban mindvégig mellette állottak. Kedves kötelességének tartja a szerző azt is

megemlíteni, hogy munkájában mind a Magyar Országos Levéltár, mind Románia

Országos Levéltárának kolozsvári és marosvásárhelyi igazgatóságai segítették.

Magában foglalja a kötet a lektor, a szerkesztő, a műszaki szerkesztő, a korrektor és a

nyomda munkatársainak áldozatkész munkáját, a barátok biztatását és segítségét.

Szerző kéri mindazokat, akik ebben mellette állottak, hogy személy szerint is

magukénak tekintsék a jelen kötetet.

22 Trócsányi Zsolt: Erdélyi Kormányhatósági Levéltárak. Bp. 1973. 349–350; Pál-Antal Sándor: Marosszék

levéltára. In: A magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. Tanulmányok. I.

kötet. Bukarest 1976. 37.

23 Tüdős Simon Kinga: Une source de démographie historique: le registre militaire Szekler de 1635. In:

Revue Roumaine d’Histoire. 1989. 1–2. szám. 69–92; Eadem: Registrele militare secuiešti din secolul al XVIIlea.

Rezumatul tezei de doctorat. Bucurešti 1995.

12


1. 1635. október 19.

Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék katonai összeírása 1

REGESTUM GENERALE

super nova et accurata Trium Sedium Siculicalium Sepsi, Kezdi

et Orbay, per Jllustrissimum Principem Dominum Dominum,

Georgium Rakocj Dei Gratia Principem Transilvaniae etc., eique

adiunctos dominos Consiliarios. Anno 1635 Die 19 Octombris,

Lustratione facta Conscriptum

LUSTRATIO

Dominorum Siculorum, tam Equestris, quam Pedestris ordinis

Trium Sedium Siculicalium Sepsi, Kezdi et Orbaj armis utentium

Nobiles praecipui in Tribus Sedibus Siculicalibus Sepsi, Kezdi et

Orbai commorantes ac passim degentes

a) A háromszéki nemesek jegyzéke

Generosus 3 Thomas Nemes

Capitaneus Supremus Eq. 24

Beldi Eq. 12

Miko Mihali Eq. 3

Kalnaki Benedek Eq. 2

Kis Tompa Jstvan Eq. 3

Janko Mihali Eq. 2

Daczo Jstvan Eq. 2

Daczo Laszlo Eq. 3

Szekeli Andras Eq. 2

Forro Andras Eq. 1

Felteodi Janos Eq. 1

Barothi Sandor Eq. 1

Pap Janos Eq. 1

Szaboczja Jstvan 4

Eq.

Rethi Jstvan Deak Eq. 4

Damokos Jstvan Eq. 5

NOBILES SEDIS SEPSI 2

(2) NOBILES SEDIS KEZDI 6

Miklos Gereb Eq. 1

Tompa Janos Eq.·1

Jstvan Deak Eq. 2

Thamas Deak Eq. 1

Keserű Peter Eq. 1

Donat Ferencz Eq. 1

Janko Mihali Zalani Eq. 1

Horvat Tobjas Eq. 1

Jlljes Ferencz Eq. 1

Silester Antal Eq. 1

Halko Marton Eq. 2

Szekeli Marton Eq. 1

Losonci Ferencz Eq. 1

Mihalcz 5 Miklos Eq. 1

Henter Peter Eq. 2

Donat Mattjas Eq. 3

Kővér Mihali Eq. 3

13


14

Donat Ferencz Eq. 4

Mihalczja 7 Peter Eq. 4

Mihaczj Jstvan Eq. 3

Sigmond Pal Eq. 2

Apor Laszlo Eq. 3

Janos Deak Eq. 2

Gjarfas Ferencz Eq. 2

Gjarfas Thamas Eq. 2

Borbely Georgy Eq. 1

Basa Thamas 10

Eq. 9

Mikes Benedek Eq. 5

Janko Peter Eq. 3

Szőrczej Menjhart 11

Eq. 2

Donat Pal Eq. 3

Vayna Jstvan Eq. 2

Vayna Andras Eq. 2

Thuri Georgj 12

Eq. 2

Szentkirali Marton Eq. 1

Laszlo Pal Eq. 2

Ugron Janos Eq. 1

Laszlo Peter Eq. 1

NOBILES SEDIS ORBAY

Mattjus Janos Eq. 3

Mattius Thamas Eq. 1

Benkeő Jstvan 8

Karoly Jstvanne

Eq. 3

9

Aszoniom szolgai

Vitez Laszlone

Eq. 2

Aszoniom szolgaj Eq. 4

Kozma Jstvan Eq. 2

Bodor Peter Eq. 1

Pal Deak Eq. 2

Magjar Balas Eq. 1 szolga

Ugron Moyses Eq. 3

Cerjek 13 Thamas Eq. 1 szolga

Szekeli Jstvan Eq. 1 betegh

Bodo Peter Eq. 1

Donat Gergely Eq. 1

(3) Computus:

Nobiles Nro. 69 (!) Eq. 175 14

b) A sepsiszéki hadköteles székelyek összeírása

Septem iurati homines:

Balo Mattjas Ductor

Simon Thamas

Hegj Marton Maior

Tokos Balas

Balo Thamas

Hegj Andras

Konia Jakab

SEDES SEPSJ

BACZON

Primipili Veterani

Kalnaki Jstvan Hadnagj Eq 8

Nagjob Balo Janos m. holt. Fia Marton

Annor 16

Balo Balas megh holt. Fja Ferencz

Annor. 13

Balo Laszlo Vice Kiralibiro

Balo Mattjas Gjalogh Hadnagj

Balo Georgj Szaraz Aitara ment lakni,

Fja Mihali 15

Eq. 1

Balo Janos Eq. 1

Balo Andras megh holt.

Fja Georgj mus[tralt] Eq. 1

Szabo Andras megh holt. Fjai Jstvan

es Ferencz egj kenieren vadnak.

Jstvan megh must[ralt] Eq. 1

Balo Balint Eq. 1


Primipili Recentes 16

Cziki Janos Eq. 1

Hegj Jstvan Eq. 1

Hegj Mathe Eq. 1

Sigmond Marton Eq. 1

Josa Georgj Eq. 1

Cziki Jstvan Eq. 1

Nagj Janos Eq. 1

Balo Jakab Eq. 1

Pedites Pixidarii

Balo Andras

(4) Bartha Janos

Hegj Jstvan Lo fű 17 emberre leőt

Hegj Marton

Hegj Mathe az Lo fű emberre lőt

Hegj Balint m. holt.

Fiai 18 Andras,

Albert m. mustraltak,

Georgÿ

Hegj Janos

Hegj Mihali szolgal

Balo Georgj megh holt. Fia Mihali

megh holt, ennek Fia Balint An. 4

Balo Jstvan m. holt. Fiai Balint,

Mihali

Balo Mathe maior deficialt, az Felesege

biria 19 az hazat

Bartha Jstvan igen niomorult.

Fia Andras A. 9

Sigmond Marton Lo fűe leőt

Balo Jakab Lo fűe leőt

Kis Balo Janos lo fűe leőt

Balo Thamas

Balo Georgj megh holt. FjaiMathe,

Jakab.

Jelen voltak, kűlőn kenieren

vadnak

Balo Leőrincz, Óczje Balo Mattjas

jelen voltak

Simon Thamas Vice Hadnagj

Balo Georgj szolga, santa, nem volt

jelen

Kis Balo Andras, Balo Laszlo Jobbagja

Bodocz Jstvan. Fja Janos volt jelen

erette

Balo Miklos, Balo Laszlo Jobbagja

Bodocz Thamas

Bodocz Andras el eset, ven 20 ember, se

Fja, se leania nem volt jelen

Lukacz Kovacz

Mathe Janos

Peter Balint Nőtelen, Turoszkoban

kovacz műet tanol

Balo Peter m. holt. Fja Janos jelen volt

Bartha Thamas Fja Marton jelen volt

Soos Peter, Daniel Mihali Uram

Jobbagja

Eőtves Gaspar, az Veÿ Keresztes Mihali

volt jelen, egj K. V.

Soos Janos

Bartha Jstvan Odvarhelizekben ment

lakni, de visza jő

Bartha Georgÿ

Bartha Peter

Barrabas Jstvan m. holt.

Fjai Peter A. 15,

Mihali Annor. 6

Szabo Thamas Falusbiro

Bartha Mihali Czikba hazasodot, az

Joszagan az battja Bartha Jlljes lakik,

jelen volt

(5) Barrabas Andras m. holt. Fja Marton

jelen volt

Szabo Benedek m. holt. Fja Bartalis

Annor. 16. Az kissebik 10, Scholaba

jar

Szabo Peter Fja Gaspar jelen 21 volt

erette, egj K. V.

Konczia Mihali m. holt, nem marat

maradekja 22 , az nennje lakik az

hazaban, niomorult özvegj Aszoni

Jncze Balasne

Konczia Jakab

Konczia 23 Janos niomorult ember.

Fia Jstvan A. 14, jelen voltak 24

Varadi Jmreh m. h. Fia Jstvan A. 12

Jakab Georgj

Teőrők Geőrgj

Cziki Jakab lo fűe leőt. Fiai Janos,

Jstvan

megh mustraltak

Bartok, aljas Rab Balint

Sigmond Jstvan megh h., az hazat

Udvarhelizekben lako Kőrőztes 25

Georgj birja, Telegdi Baczonban lakik

15


16

Konia Janos m. h., őrőkseget Konia

Jakab birja, az battja jelen volt

Szabo Jstvan

Gal Balas Fja Mathe jelen volt

Gal Mihali

Gal Marton, Fia Jakab jelen volt

Konia Jakab

Kovacz Mihali Telegdi Baczonban

ment, az őrőksegiben az őczje

Kovacz Georgy lakik, jelen volt

Molnar Jstvan m. h., Fja Daniel

Annor. 8

Gal Bartaljus 26 m. holt.

Fiai Janos, jelen volt

Andras,

Georgj

Teőreők Miklos, Balo Laszlo

Jobbagia, az Tablan nierte el

Czerej Balint

Boda Jakab Telegdi Baczonban ment,

az hazaban az Felesege Ania lakik

Nagj Gergeli

Nagj Marcel

Nagj Jstvan

Szalay Janos

Kovacz Janos őregj 27 ember, az Vey

Boda Janos lakik vele, az volt jelen

Hegedűs Gergeli Fia Marton volt

jelen, egiút lakik

Computus: 30

Nagj Janos megh holt. Semmi

maradeki nem marattak, az

Joszagan az Felesege lakik

(6) Kovacz Ferencz m. h., Fjai Mihali 28 s

Janos

Tokos Andras, Fia Georgj 29 volt erette.

E. K. V.

Bardocz Janos m. h. ninczen maradekja,

hanem az őczje Pal lakik

az őrőksegben, jelen volt

Tokos Balas

Rab Jstvan

Nagj Jstvan m. h. Fja Andras jelen volt

Pap Andras

Molnar Mattjas

Konia Andras m. h., Fja Janos

Annor. 12

Nagj Jstvan alter

Nagj Janos lo fűe leőt, m. m.

Nagj Marcel Major m. holt, az őczjei

birjak az őrőkseget niegjen, mind

edgjűt laknak, egik volt jelen erettek

Nagj Gaspar

Molnar Georgj Zaszlo Tarto, alias

Szőczj, őczje Jstvan Kolosvarat lakik

Boda Janos

Bartha Jlljes

Molnar Georgj alter

Jnfantes pueri adoles. adult. fratr. gener. vag.

Primipili Vet. 17 2

Primipili Recen. 8

Pedites Pixid. 77 2 5 3 7 4

Deficientes 4

Septem jurati homines:

Fabian Jlljes Falusbiro 31

Fabian Simon

Thamas Kovacz

Elekes Simon

Jnczje Jakab

Josa Georgj

Davad(!) 32 Simon

BODOS

Primipilorum (!)

Josa Mathe m. h. FjaiMihali,

Jstvan Eq.1

Josa Andras 33

Jmecz Davjdnenak Fjai Peter, Janos

szolgalnak 34


(7) Pedites Pixidarii

Kobori Jstvan m. h., az Joszagan 35 Vej

Söos Ferencz lakik, jelen volt

David Simon

Bodosi Sandor

Bodosi Keresztes, Fja Peter jelen

volt 36

Bodosi Janos

Josa Janos m. h., az Fja Lo fűe lőt,

jelen volt

Josa Mihali m. h., az Joszagan az Vej

lakik Davjd Georgj, jelen volt

Josa Georgÿ

Josa Orban Szarazaytara ment 37 , Joszagan

az megh jrt Josa Georgj lakik

Bodosi Mattjas jgen ven ember,

Fja Peter megh mustr[alt]

Szep Bartalis betegh

Davjd Balas

Jncze Jakab

Nagj Matthe, Fja Marton volt jelen

David Simon

Bodaj Peter 38

Elekes Simon

Kovacz Janos

Kovacz Gergeli m. h., Fja Jstvan

Annorum 9

Thamas Kovacz

Josa Janos m. h., Fja Jakab

Kis Elekes Simon

Elekes Georgÿ m. h. Fjai Janos,

Janosnak az Fja betegh, azert nem

volt jelen, Georgj Annorum 2

Fabjan Jlljes

Fabjan Simon

Kovacz Balas

Davjd Lukacz

Kovacz Mathe, Kovacz Jstvan Fja,

Jstvan megh h.

Kovacz Peter m. h. Az oczjere Kovacz

Mathera szallot

Bodossi Andras ven ember. Fia Mihali

jelen volt

Pal Peter

Viduae

Bodossi Balasne Fja Thamas m. h.,

marat az őrőksege Szekeli Janosra,

jelen volt

Benkő Benedekne m. h., marat az

őrőksege 39 Bodosi Sigmondra, jelen

volt

(8) Recuperati Pedites 40

Abod Gergeli, most kek gjalogh

Mathe Kovacz

Fabjan Peter

Elekes Mihali 41

Davjd Benedek

Davjd Janos

Szep Marcel

Szep Janos

Jncze Jakab

Daujd Andras Udvarheliszekben

Kis Baczonban lakik, maga birja

őrőksegit

Computus: Jnfan. pueri adoles. adulti fratri generi vagj

Primip. 1

Ped. pix. 28 2 1

Vidua 1 1 1

Recup. ped. 9

Septem jurati homines

Czerej Mihali

Pap Janos

Bede Mihali

BAROT

Jakab Balint

Ambrus Gaspar

Agoston Gergeli

Fabjan Marton

17


Nobiles

Barothi Ferencz m.h. Az oczje Balas,

Erdeli Jstvan Uram zolgaja birja az

őrőksegit

Barothi Jstvan megh holt 42 , oczei

Makai Janos [es] Jstvan, ezek

birjak az őrőkseget Eq. 1

Barothi Thamas Eq. 1

Barothi Gaspar Eq. 1

Lajos Jstvan 43

Barothi Mihali m. holt, egj leania

marat, Osvad Benedek vőtte,

Bibarczfalvan lakik, az birja az

őrőkseget

Barothi Gabor m. h., ennek is az

őrőksege Osvat Benedekre marat

(9) Denjes 44 Mathe,

az Fja Mihali mustralt Eq. 1

Szabo Andras Eq. 1

Zabo Janczj m. h., ez az Andras biria

őrőkseget

Gal Pal megh holt, az Unokaja Gal

Mathe mustralt megh Eq. 1

Czerej Marton Schola Mester

18

Primipili Veterani

Ambrus Thamas m. h.,

Fia Mihali must[ralt] Eq. 1

Teőrők Janos Maczkasi Uram szolgaja

Marton Georgy m.h.

Fia Lukacz megh mus[tralt] Eq. 1

Teőrők Andras Udvari Drabant

Jakab Deak igen ven ember, absens

Szabo Janos deficialt, őrőkseget ver

szerint valo Attjafjaý birjak

Szabo Peter m. h., őrőkseget attjafjai

birjak

Ambrus Gergeli minor, Aranias

Szekben Kereszturban lakik,

őrőksegit attjafiai biriak

Katana Peter m. h., az felesege utan

egj Pap birja az őrőkseget

Herman Benedek, az Veÿ

Herman Georgÿ mus[tralt] Eq. 1

Bede Gergeli m. h., Fja Mathe szolga

Keserű Gergeli Eq. 1

Keserű Gergeli alter Eq. 1

Beke Miklos Eq. 1

Beke Gergeli szolga

Beke Janos őregh ember, Fia Ferencz

szolga

Beke Mihali vilagtalan, Fia Mihali

Gialogok kőszt

Beke Andras Gjalogok kőszt

Miklos Janos Gjalogh Nemes

Babos Balas Gjalogh

Babos Thamas Eq. 1

Beke Georgÿ Eq. 1

Pedites Pixidarÿ

Ambrus Gaspar

Ambrus Ferencz

Fabjan Mihali m. h., Fia Balint

Must[ralt]

Fabjan Balas, Danjel Mihali Uram

Jobbagia, feje kőtőt, mas jobbagiat

őlte volt megh, s megh kegjelmezet

neki, s ugj leőt jobbagiava, ugjan

(10) ket Fjaj Miklos,

Andras

Fabjan Imreh, az is az szerint kőtőtte

magat Jobbagjul Daniel Mihali

Uramnak. Fiaÿ Jstvan,

Peter

Gal 45 Miklos m. h. Fja Marton megh

mustralt

Pal Mihali

Pal Peter [es] ⎫ egj K.

Szasz Mihali ⎬ Vadnak


Kovacz Mihali m. h., Fja 46 Andras

Kovacz Janos ven ember

Fjaj Janos megh must[ralt],

Peter 47 kűlőn kenieren vagjon

Veres Mathe

Czerej Laszlo m. h.

Fiai Peter,

Mathe jelen volt 48

Menihart Ferencz m. h., el adta volt

őrőkseget Miko Ferencz Uram

Jobbagjanak, Balas Boldisarnak

Agoston Janos, oczje Jstvan must[ralt]

erette, egj K. V.

Beke Jstvan betegh

Beke Georgj vilagtalan

Agoston Marton

Agoston Gergeli


Szabo Sandor

Bartaljus 49 Gergeli

Bartaljus 49 Georgj szolga, megh jőn

Keserű Georgj

Gjarmati Janos el veszet, jdegen volt,

az betegh Beke Jstvan birja őrőkseget

Gergeli Deak ven ember, Pal must[ralt]

Bartok Georgj

Bartok Mathe ven ember, az Fia Janos

must[ralt]

Fabjan Marton

Bede Mihali Maros szeken lakik

Menihart Leőrincz Pap

Szőke Mihali Tordan lakik, az

orok[seget] Agoston Janos birja

Balas Pal ez is Uy Tordan lakik,

őrőks[eget] attjafia Lukacz Balas

birja 50

Balas Balas 51 aljas Lukacz Balas

Faggjas Georgj Junior, Kolozsvarat

lakik, őrőkse[get] Josa Jakab birja,

jelen volt

Beke Gaspar

Egjed Pal

Egjed Peter

(11) Egjed Ferencz

Egjed Lukacz m. h., Fia Mathe kűlőn

lakot az Attjatol, az őrőks[eget] Felesege

birja, az Unokaja Egjed Mihali.

Egjed Lukacznak Fia Jstvan

Kolosvarat lakik

Egjed Georgj megh h., az veje

Beke Marton birja az leania utan

őrőks[eget], Jelen volt

Egjed Boldisar megh holt, FiaiJanos,

Andras

mustraltak kűlőn kűlőn 52

Pap Georgj

Pap Janos

Jstvan Kovacz vilagtalan. Fia Georgj

Deak Czikban lakik

Czerej Mihali

Jakab Georgj

Agoston Mihali m. h., Fja Georgj

Agoston Andras

Dosa Janos m. h., Joszagat Agoston

Georgj birja

Deseő Benedek m. h., az leaniat vőtte

Jakab Andras, őrőkseget is eő birja,

jelen volt

Orban Gergeli m. h., Pap Janos birja

az öröks[egit], jelen volt

Josa Mihali igen ven ember. Fia Janos

Annorum 9

Boldisar Pal Czikban lakik, gjermek 53

koraban buydosot el, el adta volt

őrőkse[git] Szasz Mihalinak

Drab[antnak], jelen volt

Bede Mihali Maior

Bede Janos m. h. FjayGergeli 54 [es]

Andras szol[gak]

Kis Bede Mihali m. h. Fia Balint szolga

Bede Janos alter m. h., deficialt, Bede

Mathe birja őrőksegit, jelen volt

Ambrus Marton

Ambrus Balint m. h. Fja Jstvan

mustralt

Ambrus Thamas Czikban lakik, az

őrőks[egit] Faggias Georgj foglalta

el, Miko Uram eő Nagisaga Jobbagja

Jakab Georgj

Jakab Balint

Gal Miklos

Gal Mihali betegh

Tako Janos ven ember, Fia Georgj

jelen volt

Gal Janos ven ember, Fia Janos

Must[ralt]

Njesső Peter

(12) Fejer Miklos m. h., az oroks[egit]

Menihart Peter birja verre, Miko

Uram eő Nagisaga Jobbagja

Leőrincz Jakab Czikban lakik,

őrőks[egit] Jstvan Deak biria,

nemes ember

Ambrus Jstvan Kideben lakik Doboka

varmegjeben, az őrőksegit erővel

foglalta volt el Miko Uram biraja

Ambrus Gergeli Kolozsvarat lakik,

Ambrus Gaspar az Battja egj [ver]

vele 55 , birja őrőksegit, jelen volt,

Drabant

19


20

Ambrus Peter Kolosvar mellet

Szutsagban lakik, Miko Uram

Jobb[agja] birja annak is őrők[segit],

Faggias Georgj

Furka Marton koldus

Deseő Jakab Hermanban Udvarheli

szekben lakik, maga birja őrőksegit,

ot is szolgal

Babos Balint

Pajor Andras

Furka Jstvan

Beke Andras Tizedes

Czerej Janos

Jlljes Andras

Jlljes Janos

Benedek Mattjas

Balas Ferencz

Gal Jstvan

Olasz Georgj

Deak Geórgj, az battja Peter abs.,

egj K. vadnak

Faggias Georgj Minor

Gergeli Jstvan

Josa Jakab

Zabo Gergeli

Jakab Mihali

Balas Georgj

Beke Jakab, Fia Gergeli megh

mustralt

Jlljes Peter

Az Miko Ferencz Uram Barothi

Jobbagj dolga hatra vagjon

Computus: Jnfan. pueri adol. adul. frat. gener. vagj

Nobiles 6

Prim. vet. 9 2 1 2

Ped. Pix. 72 1 - 13

Septem jurati homines

(13) Kis Peter Georgj Falus biro

Szabo Georgj

Bocz Jlljes

Bocz Janos

Egeteő Sandor

Balas Georgj

Egeteő Peter

Nobiles

Sebestjen Balint,

az Fia Balas mu[stralt] Eq. 1

Sebestjen Sigmond Pap

Sebestien Marton absens

Nagj Janos absens

Nagj Balas abs., szolga

Sebestien Balint Junior, vagus

Nagj Georgj m. h.

Fia Jeremias mus[tralt] Eq.1

Gus Balint Hadnagj

KEŐPECZ

Primipili

Keresztes Pal Eq. 1

Beke Balas Eq. 1

Nagj Mihali deficialt, felesege biria

őrőksegit

Nagj Thamas Eq. 1

Endes Andras m. h. Fia Annor. 56

Nagj Balint Eq. 1

Nagj Andras betegh

Egető Gergeli Lengeli orszagba ment.

Az őczje Andras birja őrőks[egit],

must[ralt] Eq. 1

Nagj Janos Eq. 1

Siko 57 Leőrincz

Fia Peter must[ralt] Eq. 1

Salacia 58 Balint Eq. 1

Salacia 58 Janos Eq. 1

Bogj 59 Balas Eq. 1

Bocz Georgj Eq. 1

Salacia 58 Balas szolgal

Salacia 58 Peter szolgal


Pedites Pixidarÿ

Egető Peter

Egető Balint

Egető Miklos igen ven ember, az Fia

Mihali (14) Jelen vagion az lovasok

kőszt, Zaszlot tart

Nagj Balint megh h., az joszagaban

veje Sebestien Thamas lakik, jelen

volt

Herman Mihali

Ferencz Peter

Nagj Balas

Nagj Mihali m. h. Fia Miklos

Bocz Janos

Bocz Demeter

Balas Georgj

Salati Mathe m. h. Fiai Lofűkke lettek,

megh vadnak irva

Caller 60 Jlljes

Zabo Thamas

Fazakas Jstvan

Fazakas Mathe m. h.

Fia Peter m. must[ralt].

Tob Fiai Georgj,

Janos

Szígarto Andras es Georgj abs.

Kovacz Mihali

Bocz Peter

Caller Georgj, Fia Balas 61 m. m.

Caller Jakab

Balas Jstvan

Kis Peter Laszlo, Kalnaki Jstvan

Jobbagja, ennek Fja Kis Peter Balint

Kis Peter Leőrincz

Beke Thamas

Beke Miklos m. h., az battja Balas

m. m., egj vele

Szabo Georgj

Caller Bartalis m. h., Nemesseget

szerzet volt, Fia Georgj

Gus Mihali el szőkőt, az battia Gus

Gaspar vőtte megh őrőksegit,

az birja, jelen volt ez

Caller Thamas

Caller Janos benna

Kis Peter Andras, az veje Lengeli

Mihali must[ralt] megh

Kis Peter Georgj

Acacius Balint m. h. Fiai Jstvan,

Ferencz

Egető Kelemen őrőks[egit] Danjel

Mihali Uram birja, mivel eő kegielme

jobagia vótte leaniat 62

Egető Sandor

Bocz Balint. Fia Balas jelen volt

Sebestien Mihali

(15) Nagj Mathe

Kis Peter Balint

Borbandi Mihali Ugjan Borbandi Fju,

Kőpeczen szolgal

Saytos Leőrincz igen ven ember, az

veje Acacius Marton must[ralt] megh

erette

Siko Leőrincz megh lovasodot, ot

vagion irva

Bocz Georgj m.h.

Fiai Janos, Janos m.m.

Demeter,

Jstvan

Bocz Miklos megh h.,

Joszagat attjafia birja 63

Bocz Peter Lovasok köszt vagjon, az

biria ennek az felsőnek joszagat

Bocz Andras

Bocz Sandor m. h. Fia Thamas m. m.

Baczo 64 Ferencz m. h., oczje Mihali

biria Joszagat, jelen volt

Saytos Mihali

Bocz Jlljes

Bocz Janos

Toth Janos. Leaniat vőtte Tot Janos

nevű ember, Gus Balint Jobagja, az

őrőkse[get] az biria

Bocz Mattjas m. h. Fia Jstvan m. m.

erette

Gus Georgj m. h., egj őregh aszoni

nennie biria őrők[seget] 65

Egeteő Janos

Gus Thamas regen el buydosot,

oroks[eget] el adta volt orok arron

Sebestien Janosnak, s most

Gus Balint 66 birja

Kis Peter alter, Tordaban lakik, egj

nennie lakik őrőksegeben

Acatjus Leőrincz m. h., az Mathe,

Sipos Mathe jelen volt

21


Recuperati

Kis Peter Andras m. h., Fiai Marton,

Andras

Jstvan Deak, Saytos Mihalinak fogadot

Fia, edgjűt laknak

Elekes Mihali Miklosvari

Bartha Janos

Balas Janos

Tot Andras, Fia Janos m. megh

Nagj Benedek

Bocz Jstvan

(16) Benkő Marton

Egeteő Pal

Bocz Peter

Bocz Georgj

Kis Peter

Gergeli Kovacz

Kis Peter (!) Fia Jstvan Annorum 12

22

Septem jurati homines

Vayda Janos Falus biro

Vayda Andras

Bartha Janos; az falu kiczin

MJKLOS VARA

Primipili

Jakab Jmreh m. h.

Fja Leőrincz m. m. Eq. 1

Gjenge 67 Leőrincz mustral m. az nagjobik,

az ocze Mihali, edgjűt 68 laknak,

Gjenge 67 Jstvan Fiai, de az m. h.

Urak Jmreh m. h. Fiai Georgi,

Simon m. m.

Pedit. Pixidarÿ

Haydu Andras

Vayda Janos

Septem jurati homines

Syllo Georgj Falusi biro

Magjar Ferencz

Nagj Thamas

Kelemen Mihali

(17) BEÖLEÖN

Kereli Mihali. Fia Mihok A. 12

Bocz Mattjas

Nagj Gergeli, alias Kovacz Gergeli

Bocz Andras Pap Fia, exemptioja

vagjon

Bocz Balint s Thamas, Bocz Georgj Fiaj

Computus:

Nobiles 7

Primip. 15

Pedes Pix. 48

Recup. ped. 20

Debiles 2

Defic. 2

Vagi 4

Abs. 1

Recuperati

Vayda Janos alter, Kalnaki Jstvan

Jobagisaga alat vagion

Endes Ferencz az Beldjek Jobagisaga

alat vagion

Sóos Peter m. h., Udvarheli szekben

Vargjason volt őrőks[ege]

Computus:

Prim. 3

Ped. Pix. 2

Recup. 2

Ferencz Janos 69 Major

Szennjes Jstvan

Varga Simon


Nobiles

Ferencz Jstvan szolga

Ferencz Mihali Eq. 1

Nagj Thamas, Fja Janos

mustralt megh Eq. 1

Siko Peter Eq. 1

Jlljessi Gaspar deficialt, Nemes volt,

Nemes Thamas Uram birja őrőksegit,

megh vőtte

Kovacz Thamas Eq. 1

Kovacz Gergeli m. h.

FjaÿAndras,

Laszlo m. mus. Eq. 2

Marton Deak Eq. 1

Syllo Jstvan Scholabeli Deak Eq. 1

Kovacz Jstvan

Nagj Davjd

Primipili

Siko Balas alias Kosa Eq. 1

Siko Bartalis Eq. 1

Gal Janos Eq. 1

Bako Ferencz Eq. 1

Benkeő Marton Eq. 1

Benkeő Jakab m. h., az Unokaja Szasz

Gergeli 70 megh mustralt Eq. 1

Barrabasi Balas Eq. 1

Bene Balint m. h.

Fjai Mathe m. m. Eq. 1

Andras

Nagj Janos Eq. 1

Nagj Gaspar Eq. 1

Nagj Jstvan m. h.

Fjai Mihali m. mustralt, Eq. 1

Gaspar egj K. vadnak

Tőkős Antal Eq. 1

Tőkős Janos Fia volt, de az megh holt

Bakoni Janos oda ki lakik,

gondviselője birja az őrőksegit

(18) Ferencz Georgj megh holt, Fja Georgÿ 71

Barczaban lakik

Szasz Gergeli Eq. 1

Racz Andras szolga

Szennjes Andras Eq. 1

Kis Nagj Thamas Eq. 1

Tako Andras Eq. 1

Kis Georgy Jstvan Eq. 1

Kazdagh Mihali Eq. 1

Pedites Pixidarii

Bakoni Gal m. h. Fjai Jstvan megh m.,

Georgy

Botos Andras

Botos Barrabas

Varga Mathe igen ven ember, absens

Miko Mathe m. h. Fjai Peter,

Georgj,

Mihali

Miko Andras

Ferencz Lukacz

Nagj Janos

Farkas Gergeli

Boldi Janos

Bodor Jstvan ven ember, absens

Bodor Mathe semmje nincz

Kis Bodor Mathe m. h. Fja Mihali

Bodor Janos ven ember, absens

Bodor Marton m. h., deficialt, felesege

birja az őrőks. Fja Gergeli m. megh 72

Gal Jstvan

Kelemen Mihali

Korbeli 73 Mihali m. h. Fjai Mathe,

Peter

Korbeli 73 Peter

Nagj Lukacz. Fja Marton m. m.

Nagj Gaspar Falu pasztora

Bakoni Janos alter

Ferencz Jstvan Minor

Ferencz Janos

Kis Georgj Janos m. h., az leania utan

az veje Jncze Marton birja őrőksegit,

Kőzep Aytan lakik

Kerekes Georgj m. h., Kis Laszlo vőtte

az leaniat, az lakik az őrőksegekben,

jelen volt

Kerekes Pal

Kerekes Antal

Nagj Thamas Apro Gjermeki

Hegj Mihali igen betegh

Szennjes Andras az lovasok kőzőt

vagjon

Palfi Miklos Fia Andras m. megh

(19) Kandal Janos m. h. Fjaj Jstvan m. m.,

Peter,

Mathe

Hegj Peter

Bene Jstvan. Fja Peter mustralt megh

23


24

Nagj Marton Lovasok kőszt vagjon

Luka Mathe

Pulkereczi Jstvan

Adorani 74 (!) Georgj

Thot Mihali 75

Sigmond Mihali

Luka Janos, oczje Gaspar m. megh,

egj K. V.

Kerekes Jlljes m. h., az Felesege lakik

őrők., leania egj vagjon

Szomor Georgj

Szomor Jstvan m. h., Georgj birja

őrőks.

Szomor Mihali

Ferencz Barrabas es Kelemen egj

K. V., Kelemen mustral megh

Ferencz Janos Junior

Kis Georgj

Bene Andras Felesege, leani

Nagi Janos Lovasok kőszt vagjon

Szennjes Simon m. h. Fia Benedek

An. 10

Tava 76 Janos egj Fia vagjon,

az oczje Peter, edgjűt laknak

Szennjes Janos nőtelen, mustralt,

oczje Jstvan, egj K. V.

Czerjek Peter Tordan lakik, az edes

Annia lakik az hazaban

Kis Georgj Balas m. h. Fja Janos m. m.

Magjar Ferencz Fja Janos

Ozdi Janos, leani vadnak, veje

Kelemen Janos, az birja az őrőks.,

jelen vagion

Bene Mihali Fja Peter

Czerjek Jstvan

Tatar Miklos, Fja Pal megh mustralt

Damokos Miklos, Fia Peter, kűlőn

vagion

Agjagasi Mihali, Fia Jstvan must[ralt] m.

Kis Georgj Andras m. h.

Fia[i] Jstvan,

az lovasok kőszt, jelen volt,

Simon,

Peter

Kis Georgj Marton abs., czionka 77

Tokos Peter

Miko Peter Fia Gergeli

Szabo Janos Fja Miklos

Damokos Jstvan

Fjaÿ Leőrincz m. must[ralt]

Deak Mihali

(20) Czeczi Janos, Eőczje Andras szolga

most

Keresztes Janos Fja Miklos

Bogos Mihali szolga

Kis Georgj Mihali FjaiThamas m. m.

Mathe Santa

Deka Andras m. h., egj Fia marat Pap,

az öröks. az Annia birja

Agyagossi Benedek, Fia Janos m.

megh

Szabo Jstvan

Agyagossi Gergeli Fjaÿ Bartalis,

Miklos

Kazdagh Mihali az Nemessek kőszt

vagjon

Bogos Simon szolga. abs.

Nagj Peter egj kis Fja

Kerekes Mihali major

Nagj Miklos

Nagj Thamas az lovasok kőszt vagjon

Kosa Andras

Toth Lukacz FjaiMihali m. m.

Jstvan,

Georgj,

Andras

Miko Jstvan

Czeszi 78 Mathe m. h. Fia Georgj

Czeszi 78 Miklos megh must[ralt].

Eoczjei Andras,

Kelemen

Syllo Georgj Fjai Simon,

Georgj

Syllo Marton szolga

Andras Deak Kozep Aytan lakik

Syllo Thamas m. h., őczje Syllo Jstvanra

marat az őrőks.

Darko Mihali semmie nincz,

Fjaj Georgj,

Jstvan

Keresztes Marton Fjaj Janos,

Keresztes

Kis Georgj Jstvan

Bartha 79 Gaspar deficialt, Felesege

birja őrőks.

Pal Mihali


Kőrbeől Jstvan igen betegh, Fia egj

kiczin vagjon

Syllo Georgj Major, vadnak valami

apro Fiai

Kis Georgj Janos

Phűlőp Andras abs., az veji Ola Andras

mustralt

Varga Simon Fia Mihali

Varga Pal Fiai Jstvan,

Janos

Bako Georgj az jdvőzűlt Urunk adta

volt Baroton Daniel Mihali Uramnak

Rigo Gergeli

Tako Andras az lovasok köszt vagion

(21) Damokos Miklos Junior 80-81 , ket kűs

Fja Georgj, az Masikot nem tudjak

Siko Peter Fiai Andras,

Jstvan,

Sandor

Szennjes Jstvan FjaiJstvan,

Pilőph(!),

Georgj

Andras Janos Fja Jstvan

Bot Mihali Fja Georgj

Kis Georgj Mathe, vadnak apro

Gjermeki

Czerjek Ferencz Apaczan lakik,

nincz őrőks.

Ola Mihali Fiai Jstvan,

Andras

Desi Mihali, Fia Jstvan mustralt

Haydu Janos szolga

Koczis Andras Fjai Georgj,

Janos

Bagos Jstvan Fja Georgj

Recuperati

Balas Janos, EoczjeiJstvan,

Peter

Barthi Kelemen Fja Barthi

Mezej Balas

Tomori Peter Semmje nincz, de ket

Fia vagjon, Miklos,

Mathe

Ola Miklos m. h. Fia Balint

Recentes

Ola Jstvan

Sike Gergeli, Apro Gjermeki vadnak

Siko Gergeli (!)

Kelemen Janos

Sigmond Andras Fiai Andras,

Jstvan,

Peter,

Mihali

Syllo Janos

Sigmond Jstvan Fia Mihali

Balint Varga ket (!) Fia Marton

Nagj Jstvan Fja Andras

Radacz Jstvan

Nagj Jstvan(!)

Siko Ferencz

Ferencz Georgj

Orban Balas

Teőkős Jakab

Desi Jakab Fia Georgj

Tatar Mihali Fjai Jstvan,

Georgj,

Janos

(22) Gede Marton Fja Mihali

Bene Georgj FjaiJstvan,

Georgj

Botos Jstvan Fia Mathe

Szennjes Janos major, Fja Jstvan

Ferenczi Jstvan

Orban Balas alter

Agyagass Miklos

Computus:

Nobiles 10

Primip. 19

Ped. Vet. 89

Recup. 4

Recentes 24

Debil., vagi 2

Def. 2

Abs. 18

25


26

Septem jurati homines

Andrasi Miklos

Pal Mihali Janos

Adam Jstvan

Kozma Thamas major

Nagj Mihali

Vas Ambrus

Kovacz Balas

Nobiles

Secunda diei Lustratio

Donat Jstvan m. h. ket Fjaÿ vadnak

Peteő Janos m. h.

Henter Gergeli Eq. 1

Kovacz Keresztes m. h.

Fia Janos megh m. Eq. 1

Peterfi Miklos Eq. 1

Peterfi Janos es Thamas, egh K. V.,

Thamas m. Eq. 1

Ola Janos m. h.,

Fja Benedek 84

Eq. 1

Ola Mattjas szolga, harman

ezek egjek 85

Radi 86 Janos Eq. 1

Olah Balas deficialt, az Felesegje

az őrőks.

Kozma Mathe őregh ember,

Fia Thamas m. Eq. 1

Darko Gaspar m. h.,

Unokaja Jakab m. Eq. 1

Darko Mihali m. h.,

Fia Pal mus[tralt] Eq. 1

Darko Jakab Eq. 1

Molnos Thamas m. h.,

Fia Lukacz mus[tralt] Eq. 1

Sertő Mathe Fogadot Fia

Kovacz Andras mustralt Eq. 1

Olah Pal maga betegh,

szolgaja m. Eq. 1

Olah Balint m. h. deficialt,

az attjok Fjai birjak Joszagat

(23) Kozma Thamas Gjalogh mustralt

Vas Andras megh holt,

vej Nagj Janos m. Eq. 1

Czere Miklos 87

Eq 1

NAGY AYTA 82-83

Recentes

Gal Jakab Eq. 1

Bodosi Bartaljs

Bereczk Lukacz erőtlen,

Eq. 1

az őczje Mathe mustralt Eq. 1

Gergeli Mihali Eq. 1

Darko Balint

Marc

Eq. 1

88 Peter Primipilus ex

testio Conjuratorum Eq. 1

Pedites Pixidariorum

Mihali Albert

Andras Miklos FjaiJanos,

Thamas

Andrasi Georgj m. h. Fja Georgj

Andrasi Peter m. h. Fja Georgj

Szomor Georgj

Szomor Sandor

Szomor Balint m. h. Felesege birja

őrőks.

Pal Mihali Janos Fiai Georgj,

Mihali,

Janos,

Jstok

Szabo Balas Fiai Janos,

Georgj

David Peter

Bartok Georgj vagus

Varga Kelemen m. h.,

Henter Peter birja az őrőksegit

Kardos Andras ven ember,

Fjai Djenes mustralt,

Andras, egjűt laknak

Djenesnek Fjai Djenes,

Miklos,

Jstvan,

Janos

Bartok Georgj m. h. Fia Marton

must[ralt], ennek Fja Jstok

Varga Simon

Nagj Mihali, Fjai Marton,

Georgj

Darko Janos m. h. Fia Thamas mustralt,

ennek Fjai Miklos,

Janos


Kis Andras m. h., az Fia Bőlőnben

lakik, Laszlo őrőksegit Henter Peter

birja

Nagj Peter m. h. Fjai Miklos,

Peter,

Mihali

Szabo Ferencz deficialt, Felesege birja

őrőksegit, egj leania vagion,

annak 89 Fiai Nemet Janczi es

Jstok

(24) Syllo Marton szolga, Fia Mihok

Kovacz Balas Fja Georgj

Adorjan Peter Fja Laszlo

Gergeli Peter Fja Mihali mustralt

Gergeli Balas lovasok kőszt vagjon

Vas Mihali megh holt, veje Cziki Peter

must., az Fia Janos

Gergeli Janos m. h., ket Fia, Peter

hazas, Mihali Albert leaniat veőtte,

egj K. V. vele, Albert mustralt, az

mas Fja Janos, Gergeli Janosnak,

szolgal

Kardos Miklos Enieden lakik,

őrőksegit birja Kardos Djenes,

megh mustralt

Vas Ambrus

Kardos Gergeli ven ember, FjaiThamas,

Thamas az kekek koszt vagjon,

Moyses,

Georgi,

Gergeli

Beldi Janos Fjai Ferencz,

Jstvan

Beldi Thamas

Varga Jstvan, m. h. 90 , az Fia az

Lovasok kőze ment Bodosi Bartalis

Gal Thamas lon mustralt

Kis Miklos Adam ven ember 91 ,

Fjai Miklos,

Jstuan mustralt,

ennek Fiai Janos,

Jstvan,

Lukacz

Janko Janos, Fjai Janos mustralt,

Georgj szolgal

Bereczk Lukacz, Fja Mathe lon

mustralt

Darko Kelemen Fja Mihali

Nagj Jstvan Fja Jstvan

Lukacz Mihali m. h., deficialt, őrőks.

felesege birja

Lukacz Mathe Fja Jstok

Molnar, aljas Pokol Andras m. h., ket

Fjai Thamas, Thamas molnar

Mihali, Mihali szolgal

Kovacz Mihali Enyeden lakik,

az őczje Janos m., ennek Fia Jstok

Balint Janos m. h. Fja Jstvan

Annorum 6

Gal Keresztes

Recuperati

Darko Ferencz Fjai Balas,

Ferencz,

Balint

Borka Mihali Fjai Jstvan,

Balint,

Mihali

Borka Gergeli Fja Janczi

(25) Borka aljas Gal Balas absens, az labat

gjogjttjak

Recentes

Peter Jstvan Fja Georgj

Thamas Kovacz Fja Mihali

Vas Jstvan Fjai Jstok,

Pal

Computus:

Nobiles 17

Recentes 5

Pedes Pix. 32

Recup. 3

Recentes 3

Debilis 1

Defici. 3

Absens 1

Vagi 3

27


28

Septem jurati homines:

Bako Janos Falusi Bjro

Deak Balas

Bandi Simon

Sűkősd Janos

Sipos Jstvan

Jncze Sandor

Jncze Mathe major

Primipili

Bako Jstvan m. h.

Fja Janos must. Eq. 1

Szep Antal igen ven ember,

Vej Sebe Gergeli 92 m. Eq. 1

Nagj Mihali m. h.

Fja Jstvan must. Eq. 1

Nagj Sigmond Eq. 1

Nagj Jstvan Eq. 1

Dobaj Georgj Eq. 1

alter Nagj Mihali

Fja Pal mustralt Eq. 1

Dobaj Peter igen betegh

Menihart Andras m. h., helibe szallot

Jncze Peter m. mustr. Eq. 1

Jncze Imreh m. h. Fia Mathe must.

Georgy [es] Janos megh holtak,

Jmreh Fjaj voltak Eq. 1

Recentes

Jncze Mihali Eq. 1

Barta Lukacz Eq. 1

Czjulak Georgÿ Eq. 1

Jncze Thamas Eq. 1

Jncze Janos Eq. 1

(26) Jncze Mathe Major

Nagj Marton,

Eq. 1

Fia Nagj Lukacz mustralt Eq. 1

Szep Georgj Eq. 1

Balo Georgj Fia Georgj Eq. 1

Nagj Janos Fia Jstvan Eq. 1

Alszeghi Mathe Eq. 1

Bodossi Mathe absens, szolga

Jncze Balint absens. Gjermek

SZARAZ AYTA

Pedites Pixidarÿ

Drabant Jstvan Fjai Jstvan,

Janos,

Ambrus vagus

Varga Sandor m. holt, Fja Marton

Marsi 93 Janos mustralt az mostoha

fjaert 94 , Fia Jstvan

Szep Jakab absens, Fjai Mihali mustralt,

Janos,

Mathe

Nagj Thamas es az eőczje Simon

egj K. vadnak

Nagj Miklos m. holt, deficialt,

Bandi Marton must. az őrőksegeről

Nagj Gergeli Fiai Balint,

Marton,

Jmreh,

Janos

Tőrők Benedek Fiai Marton,

Peter 95 ,

Mihok 96 ,

Benedek,

Georgÿ

Mostoha Fia Nagj Miklos

Annorum 12

Nagj Lukacz Fiai Miklos,

Pal,

Demeter

Szep Miklos Fja Janos

Szep Janos m. h., az őczje Miklos must.,

ennek őczje Mihali

Szep Mathe vagus, ezek az őczjei

birjak öröksegett

Kezdi Mathe Fiai Andras,

Jstvan,

Ferencz

Deak Gergeli m. h., Fia Pal must.,

ennek eőczje Peter

Sűkősd Janos Fia Jstvan

Bartha Sandor Fiai Georgj,

Mihalÿ

Sűkősd Thamas Fia Mihali


Czerjek Mihali Fiaj Georgÿ,

Andras,

Peter

Fabian Mihali Enjeden lakik, az őrőks.

Keserű Thamas birja, must.

[Ennek] Fjai Peter,

Janos,

Gaspar

Pakot Benedekre nem emlekeznek

Kovacz Mihali

Herman Gergeli, Fia Janos must.

Varga Mihali m. h. Fia Balint mustr.,

ennek Fia Janos

Varga Janos, az őczje mustr.,

[ennek] Fia Mihali

Kis Jncze Janos loval must.

Kirali Georgj, Fja Janos mustr.

Kirali Thamas es Janos megh holtak,

Janosnak egj Fja Janos, az annia

ennek birja őrőksegit

Jncze Gergeli megh holt, deficialt, az

őrőkseget birja az Nagjob Fjanak

Jncze Georgjnek Relictaja

Jncze Peter m. h. Fja Imreh

Jncze Sandor Fja Gergeli

(27) Szep Mihali beteges, az Fja Janos

must.,

az teób Fiai Mihali,

Keresztes,

Jstvan,

Georgÿ,

az hatodik Fja Marton hazas, kűlőn

lakik maga joszagan, betegh

Katona Gergeli, Fja Janos, mindenik

megh mustralt

Nagj Georgÿ absens, mast is vőt maga

melle, az Vejt Fazakas Petert,

absens az is. Ezeket mind kettőt

Urunk eő Nagjsaga Kis Pal

Balintnak adta es az őrőksegeknek

is felett, melljet birnak, az Varga

Janoset excipialvan, melljet nalla

hagjot eő Nagjsaga

Tako Marton m. h., Fia Lukacz

Annorum 4

Szep Keresztes m. h.,

Fia Georgj loval must. Eq. 1

Bodossi Lukacz loval must. Eq. 1

Bodossi Mattias Fiai Jstvan,

Andras,

Georgj,

Peter

Bodossi Marton Fia Mihali must.,

ennek őczje Georgÿ

Bodossi Mihali m. h., Fia Mihali.

Feleseget Tot Janos vőtte, [ez]

mustralt

Keserű Thamas Felljeb megh vagjon

Bako Bartalis m. h., az őrőksegeről

Katona Janos nevű Unokaia

loval must. Eq. 1

Abod Janos Fjai Georgj,

Jstvan Eq. 1

Nagj Janos loval must.

Bako Janos Fja Gergeli

Bako Demeter Fia Georgj must.,

ennek Jstvan az őczje

Bako Georgy m. h., Fia Jstvan must.

Fias Peter m. h., az vej Deak Balas

birja az őrőksegett

Bako Janos alter m. h. Unokaia(!)

Jstvan, Janos

Balas Deak Scriptum est, Fiai Imreh,

Jstvan,

Georgÿ

Abod Andras m. h. Fia Marton

Nagj Georgÿ m. h. Vej Nagj Janos

must. az őrőksegről

Nagj Mihali beteges, Fiai Peter mustralt,

Gergeli,

Balint,

Mathe,

Balas,

Andras

Nagj Georgÿ alter, Fia Andras

Herman Lukacz m. h. deficialt,

őczje Peter absens, niomorult

Kis Andras, Fia Mathe m.,

ennek őczje Mihali

Varga Gergeli Fia (!) Janos,

Balint

Herman Peter Scriptum est, niomorult

Nagj Miklos absens

29


(28) Szep Georgÿ, Fia Janos must.

Ennek eőczjeÿ Balas,

Georgy,

Jstvan,

Mihali

Deak Mihali m. h. Fiai Jstvan,

Urunk eő Nagjsaga Cziatlossa

Mathe,

Marton,

ezek ketten Bodokon laknak

Katona Janos

Medves Georgÿ őregh ember,

Fia Georgÿ mustralt erette

30

Viduae

Drabant Palne Ferhez ment Soos

Geórgjhőz, ez birja őrőksegit,

ez Vargjason lakik

Herman Balintne m. h. Az Joszagat az

attjafjai osztottak

Mathe Deakne Fia Janos szolga, az 97

annia lakik az őrőksegben

Recuperati

Bandi Peter nemes most

Herman Andras Fiai Georgÿ,

Mihali,

Marton,

Janos

Ugron Lukacz Fia[i] Balint,

Jmreh,

mindketten mustraltak

Bandi Simon Fiai Janos,

Marton,

Georgj,

Sigmond

Bandi Sandor Vagus, Fia Peter

Bako Marcel es Bako Balas most

Kalnaki Jstvan Uram Jobbagj

Septem jurati homines

Nagy Jstvan Falusi Bjro

Vegh Bernald

Bedeő Jakab

KEŐZEP AYTA

Recentes

Nagj Mihali Fia Marton

Abod Marton Fiai Jmreh,

Jstvan

Abod Janos Fiai Georgy,

Mihali

Orban Kovacz Fia Marton

Bandi Sigmond 98 Fia Janos

Szep Peter

Bodossi Balint Fia Janczi

Kovacz Georgÿ Fia Janos

Kapussi Janos

Jncze Balint, ennek battia Jstvan,

eoczje Mihalÿ

Gal Janos Fia Peter

Sipos Jstvan Fiai Mathe,

Mihali,

Marton,

Thamas

Nagj Peter betegh, Fia Jstok

Bodossi Leőrincz harom Fiaval,

Georgjvel, Jstvannal, Mihallial Kis

Geőrgenben laknak, az őrőksege

pusztan al, senki nem birja

(29) Computus:

Primip. 10

Recent. 12

Ped. Pix. 44

Vid. 1

Recup. 4

Recent. 13

Debiles 3

Defic. 4

Abs. 3

Vagi 8

Jncze Mathe

Benkeő Mathe

Benkeő Gergeli

Nagj Mihali Janos


Primipili

Mark Peter m. h.

Fia Georgy must. Eq. 1

Nagj Boldisar Eq. 1

Nagj Janos Eq. 1

Vegh Bernald gialogh mustralt

Bedeő Pal megh holt, az Fia Pal

Urunk eő Nagjsaga Gjalogja.

Ennek mas Fia is volt, Demeter, [de]

m. h., [ennek] Fiai Jstok,

Janos,

Boldisar is volt egj [masik] Fja [de ez

is] m. h., [ennek] Fja Demeter

Bedeo Janos Gjalogh m.

Bedeő Jakab Gjalogh m.

Marko Andras, mostoha Fia

Vago Janos m. Eq. 1

Vago Georgÿ

Vayda Lukacz niomorult,

Veÿ Szabo Ferencz m. Eq. 1

Vayda Balint m. h.

Fia Janos m. Eq. 1

Vayda Balas Eq. 1

Djenes Balint m. h.,

az vej Simon Balint m. Eq. 1

Kőver Andras m. h.

Fia Miklos 99 must. Eq. 1

Kőver Balas igen ven ember,

Fia Mihali m. Eq. 1

Recentes

Benkeő alias Andras Deak

Mark Janos

Mark Peter Gjermek

(30) Pedites Pixidarii

Mark Demeter kek Gjalogh, Fiai Balint,

Peter,

Lukac

z

Mark 100 Janos megh lovasodot

Mark Jstvan Fia Gergeli

Szilagj Mihali

Jncze Davjd m. h. Fia Balas m. must.

Fabjan Jstvan Fiai Georgÿ,

Mihali m.

Simon Janos Fiai Janos,

Jstvan,

Gergeli

Nagj Mihali Janos Fiai Miklos,

Mihali,

Lukacz

Nagj Lukacz m. h. Fia Balint m.

oczjei Mihali,

Janos

Barczjaban Uyfaluban laknak;

Balintnak Fia Lukacz

Nagj Balint Janos Fiai Balint,

Andras

Vegh Kelemen Fjai Mihali,

Janos mustralt

Balas Deak deficialt, őrőks. Felesege

birja

Gjenge Jstvan deficialt, őrőksegeben

egj Huga lakik

Pap Mihali, m. h. Fiai Thamas,

Janczi,

Mihali

Kosa Mihali Fiai Jstvan,

Mathe,

Mihali m.

Kosa Gergeli Fia Balas m.

Nagj Jakab beteges, abs. Joszaga

vagion

Nagj Jstvan Fiai Mihali,

Marton

Mark Marton

Mark Pal szolga

Nagj Balint m. h. Fiai Thamas m.,

Janos

Kis Nagj Janos

Nagj Mihali 101 , Deak Janos Fja,

mas Fia is(!) Gergeli

Kosa Lukacz m. h. Fia Andras m.,

ennek Fia Thamas

Vegh Balint, Fia Balas m.

Elekes Georgj m. h. Fia Mihali

Vegh Gergeli, Fia Lukacz m.,

ennek Fia Mihali

Vegh Georgÿ Fiai Miklos,

Gergeli

Vegh Miklos deficialt, őrőks[egit] az

attiafiai birjak

31


32

Jncze Mathe Fiai Davjd,

Mathe

Jncze Peter

Jncze 102 Georgÿ m. h., az Vej Lakatos

Ferencz m., meli joszaganak harmadat

leania utan Danjel Mihali Uram

Jobbagia birja, (31) Lakatos Ferencznek

Fjai Jstok,

Georgy,

Janos

Simon Laszlo m. h. Fia Georgj m.;

oczjej Mihali,

Miklos

Szabo Janos m. h. Fia Janczj

Annorum 4

Kis Vago Mihali

Kosa Georgy m. h. Fia Peter, Vago

Mihali Attjafia mustralt, egj K. V.

Jncze Marton Fiai Peter m.,

Janos

Jncze Sandor

Jncze Balas Fia Mihali

Marton Kovacz m. h. Fia Janos

Simon Balint loval m.

Simon Gergeli Fiai Jstvan,

Marton

Thamas Kovacz Nagj Aytaiak kőszt m.

Benkő Mathe Fia Balint

Peter Kovacz

Soos Jstvan m. h. Feleseget Peter

Mihali vőtte, m., Soos Jstvan Fia

Gergeli

Olah Balint m. h., az Joszagat Deak

Balas es Peter Mihali birjak

Jncze Szabo Janos vagus, absens

Benkeő Janos

Gjenge Gergeli

Gjenge Benedek, leania birja joszagat

Elekes Georgy Fia Mathe;

oczje Peter szolgal

Szabo Mihali m. h., Vej Jncze Sandor

birja az joszagat

Tőrők Georgj m. h., leani birjak az

joszagat

Tőrők Peter m. h., azon leaniok birjak

joszagat

Simon Balas Fia Miklos

Benkeő Peter vagus, szule Annia birja

joszagat

Simon Balint Fiai Balas,

Janczi,

Balint

Szabo Gergeli Fiai Miklos,

Leőrincz,

Mathe

Szabo Thamas m. h., Gergeli attia volt

(32) Szabo Gabor m. h. Fja Gabor, ha ez

deficial, Szabo Ferencznere 103 marad

Jncze Miklos Fia Jstvan

Nagj Jstvan niomorult, Fja Gergeli

Scholaba jar

Kovacz Balas szolgal, abs.

Szőcz Mihali abs., Fia Miklos

Szőcz Ferencz Fiai Ferencz,

Janos

Vayda Ferencz m. h. Fia Mihali must.

Varga Balint m. h., az őrőkseget

Szabo Janosne nennje biria

Vidua

Szabo Leőrinczne m. h., őrőks. az

leania biria

Recuperati

Benkeő Gergeli

Benkeő Mihali ven ember,

Fiai Thamas must.,

Georgÿ,

Janos,

Balas

Hegedus Mihali m. h. Fiai Georgy,

Janos,

Miklos,

Mathe,

Szasz Mogioroson laknak

Gal Janos Fjai Jstvan,

Janos,

Mihali

Recentes

Vegh Mihali

Kovacz Janos, Pőrli Kalnaki Jstvan


Benkeő Peter m. h., FiaiMathe,

Boldisar

Simon Balint deficialt, őrőks[eget]

keresse Tőrveniel az kinek jussa

vagion hozza

Septem jurati homines

Boyte Marton

Jsaak Jstvan

Dorottja Janos

Mogjorosi Elek

Szekeli Jstvan

Jakocz Janos

Dobolj Janos

Nobiles

Jsaak Jstvan m. h. Fia

Gaspar must.; Eq. 1

oczje Gabor megh osztoztak,

Gaspar Fia Jstvan

Primipili

Szabo Thamas Eq. 1

Bőyte Peter, Eq. 1

Marton es Balint egj K. V.

Jsaak Daniel G. M.

Vas Gergeli g. m.

Vas Peter Eq. 1

Vas Georgÿ

Kis Borosnion lakik Eq. 1

Vas Ferencz Eq. 1

Vas Andras Eq. 1

Vas Janos Fia Jstvan m. Eq. 1

Bodola Balint Szotiorban lakik

Szabo Balas m. h. Fia Balas Eq. 1

Tegzeő Peter Fia Jstvan Eq. 1

Szekeli Balas,

oczje Jstvan egj k. v. Eq. 1

Kis Peter abs.

Doboli Janos Fia Mihali Eq. 1

(33) SEDES SEPSI 104

FELDOBOLJ

Computus:

Primipili 16

Ped. Pix. 50

Recup. 3

Recent. 2

Debiles 2

Defic. 4

Abs. 4

Recentes

Szegeti 105 Janos lovas legeni m.

Fia Janos; Eq. 1

az őczje Ferencz, az gjalogh

szolgallion, ennek Fia Jstvan,

az is gjalogh

(34) Szabo Janos, az őczje Sandor,

egj K. V. Eq. 1

Szabo Balas Eq. 1

Jsaak Balint maga szolgallion lon 106 ,

az Fiai Peter,

Ferencz,

Janos,

Georgÿ gjalogh szol.

Szabo Janos alter Eq. 1

Pedites Pixidarÿ

Davjd Janos penitus, deficialt,

őrőksege sem volt

Bardi Andrasnak Fia Georgy m. m.,

az Tőb Fiai Gergeli,

Peter

Szegeti Gergeli 107 m.,

őczje Mihali egj K. V.

Jakoczi Janos maior

Jakoczi Janos minor, Fiai Mihok,

Andras

Jakoczi Miklos m.

Jakoczi Ferencz, az eőczje egj K. V.

Jsaak Antal

Jsaak Jstvan Fiai Andras, az masik

kereszteletlen

Jsaak Andras megh h., az Fiara

szallvan őrőksege

Jakoczi Thamas benna, abs. Fia Jstvan

33


Jsaak Mathe igen ven ember, abs., az

veje Szurdok Janos Borosnion lakik

Szabo Mihali es Szabo Janos m. holtak,

az Fiok az lovasok kőzt must.

Eőrdőgh Andras Fiai Georgÿ,

Janos

Eőrdőgh Janos betegh, abs.

Eőrdőgh Georgy

Jakoczi Gergeli m. h., de az leaniat

vőtte Mogiorosi Elek, az birja az

őrőksegett

Pal Janos Laszlo abs., de az mostoha

Fia Andras 108 az Urunk eő Nagjsaga

Ayton alloja; edes Fja Jstvan

Phűlőph Janos

Jsaak Gergeli Fia Balint

Vas Mihali Fiai Janos,

Andras,

Peter,

Jstvan

Vas 109 Balint masut must.

Vas Thamas lon must. Fiai Boldisar,

Andras,

de gjalogh szolgallion

Vas 109 Georgj Mogjoroson lakik

(35) Doboli Balint Eőregh ember, abs.,

Vej Jakoczi Georgÿ m. mustralt

Dorottja Peter m. h. Fia Janos m.;

őczje Andras

Phűlőph Balint Fia Leőrincz

34

Septem jurati homines

Damasi Mihalÿ

Damasi Janos

Cziorba Andras

Toth Balint Major

Szabo Andras

Jsaak Georgÿ

Sombori Georgÿ

(36) Nobiles

Tompa Andras, az eőczje

Tompa Jstvan must. Eq. 1

Tompa Mihali Eq. 1

KIS BOROSNJO

Damosi Janos deficialt, eőrőksege

attiafiara szallot

Kis Jsaak Jstvan

Jsaak Janos

Bőyte Miklos betegh, abs.

Jsaak Balint loval must.

Phűlpe Mathe, Unokaczkaja Jstvan

Balogh Georgÿ

Kese Ferenc

Recentes

Damasi 110 Ferencz es az őczje Peter,

Damasi 110 Gergelj Fiai, Ferencz m.,

egj K. V.

Bőyte Pal

Vas Jstvan m., az őczje Pal, egj K. V.

Macrai Lukacz Fia Andras

Phűlpe Georgj Fia Jstvan, az kinek az

őrőksegit az Beldjek birjak

Computus:

Nobilis 1

Primip. 14

Recup. 5

Ped. Pix. 23

Recent. 5

Debiles 2

Defic. 2

Abs. 4

Tompa Jstvan Janos Tegnap

mustraltak Eq. 1

Primipili Veterani

Bodola Pal m. h. Fja Janos, az

eőrőksegebe Bekeő Thamas

szallot m. Eq. 1

Jsaak Georgÿ Eq. 1

Viduae Primipilorum

Tompa Georgyne

Bőyte Georgy megh holt, az Annia

biria őrőkseget


Pedites Pixidarii Veterani

Dezmas Janos m. h. Fjai Georgÿ must.,

Balint

Dezmas Damokos m. h. Felesege

biria leaniara az őrőkseget

Szabo Pal m. h. Fja Gal Arkoson lakik,

az őrőkseget Attjafjai Szabo Andras

es Miklos szolgalo emberek birjak

Damossi Janos Fia Peter, az őczje

ennek Andras volt, de m. holt,

ennek Fja Georgÿ

Toth Balint, Fia Pal jelen voltak

Viduae

Sandor Balintne Leaniat vőtte

Sombori Georgÿ, must.

Toth Peternenek egj Fia Georgj, ki

Gilkossagh miat el buydosot,

Hoszufaluban lakik Brasso Vjdekin,

az eőrőkseget Szabo Andras vőtte

megh

Pedites Recuperati

Raduli Janost Teőrvennjel el niertek

az Tablan Jobbagjsagra, eő

Nagjsaga is megh ada

Septem jurati homines

Bede Peter Maior

Teőrők Janos

Nagj Marton

Szurdok Georgÿ

Szurdok Jakab

Barta Mathe maior

Bede Janos minor

Szurdok Jstvan

Nobiles

Donat Ferencz m. m.Tegnap Eq. 1

Donat Janos Eq. 1

Bartha Janos maior Eq. 1

Bartha Georgÿ,

Fia Janos must. Eq. 1

Szabo Janos szolga

NAGJ BOROSNJO

Gal Georgy Orbaiban ment

Czorba Andras Fia Jstvan

Toth Georgÿ ez Futot el

Simon Janos Fjai Janos,

Mihali

Damossi Mihali

Zabo Andras Fiai Georgÿ,

Jstvan

Szabo Miklos

Recentes

Kovacz Mihali Fiai Ferencz,

Jstok

Szent Jvani Gergelÿ, az battia Georgÿ

Czikba ment, (37) eőrőksegit Tompa

Janos veőtte 111 volt megh

Szabo Janos

Computus:

Nobiles 3

Prim. Vet. 2

Vid. Prim. 1

Ped. Pix. V. 3

Vid. 1

Ped. Recup. 5

Recentes 3

Bede Thamas maior m. h.

Bede Thamas Junior betegh

Bede Andras szolga

Bede Peter Junior egj K. V. Andrassal

Primipili

Bede Janos major M. h.

Bede Janos Junior Az őczje Benedek,

egj K. V. 112

Eq. 1

Komolia Pal m. h. Vej

Konia Ferencz must. Eq. 1

Teőrők Janos hadnagj 113

Eq. 1

Bede Peter major Eq. 1

(38) Bartha Peter major 114

Eq. 1

Bartha Peter Eq. 1

35


36

Marhaalt Georgy eőregh ember,

Fia Janos m. Eq. 1

Marhalt Andras Eq. 1

Bartha Marton abs., eőregh ember

Pal Deak Eq. 1

Bartha Leőrincz eőregh ember,

Fia Georgÿ m. Eq. 1

Bartha Mathe Eq. 1

Bartha Thamas Eq. 1

Szurdok Janos Eq. 1

Mogjorosi Peter Eq. 1

Szurdok Mihali Eq. 1

Szurdok Georgÿ deficialt, őrőksege

Mihalira szallot

Bartha Mihali Eq. 1

Bartha Janos alter Eq. 1

Recentes

Bartha Ferencz Eq. 1

Barta Miklos Eq. 1

Georgy Bjro Benedek Eq. 1

Kadar Georgy Eq. 1

Huszti Jakab Eq. 1

Kovacz Mihali Eq. 1

Gomolja Miklos gjalogh koszt volt, de

az 115 szegeni Fejedelem tőtte Lovassa

czerep czinalasert Eq. 1

Beder Thamas similiter 116

Eq. 1

Gomolja Janos megh Talalta levelet

Cziusz Gaspar Levelet szerzet

Catharinatol Eq. 1

Bartha Janos Tertius,

Fia Janos Eq. 1

Porkolab Georgj Gaspar Georgy

Leaniat veőtte m. Eq. 1

Szurdok Jakab az előtt Gjalogok

koszt volt Eq. 1

(39) Viduae

Szurdok Balasne. Ennek leaniat vőtte

Dancz Demeter, Kőrősőn lakik, az

őrőkseget az birja

Pedites Pixidarÿ

Bartha Marton Fiai Mathe must.,

Georgÿ,

Janos,

Peter

Nagj Marton Vice Hadnagj, FiaiAndras,

Mihali 117

Bartha Georgÿ m. h. Fia Jstvan szolgal

Sebestien Marton

Fabjan Mihali Fja Georgÿ

Fabjan Peter

Bartha Georgÿ Fiai Ferencz,

Samuel,

Mihali

Gomolja Georgÿ Fiai Andras m.,

Georgÿ,

Pal

Bene Mihali, Fia Balas 118 kek Drabant;

ennek is Fiai Janos,

Mihali

Gaspar Georgÿ m. h., Porkolab

Georgy birja az eőrőkseget

Adam Mihali m. h. Fia szolgal A. 12

Gaspar Miklos Junior vagus

Szabo Leőrincz Fiai Georgÿ,

Jstvan

Szabo Marton Fja Janos

Nagj Miklos alias Gaspar, Fiai Peter m.,

Marton

Szasz Janos m. h., az Fia Brassoban

lakik 119 , az joszagh Mathe Georgjre

szallot

Szurdok Georgj Fiai Janos,

Balas

Szurdok Jstvan Fia Andras

Nemet Mihali m. h. Fia Janos

Szemerian lakik

Bartha Mathe

Balotha Janos abs., betegh, Fia Miklos

fazakas, Szent Georgiőn lakik, ot

must.

Nagj Miklos, az apja Georgj, az őczje

Janos (40), Urunk eő Nagjsaga megh

nemessittette Miklosert mindeniket,

hogj Rakamaznal Zaszlot niert volt

Szabo Miklos Fia Janos


Bartha Andras eőregh ember, abs.,

Georgjbiro Benedek szallot rea,

az m. loval erette Eq. 1

Bartha Janos minor lon must.Eq. 1

Bartha Thamas Fiai Marton,

Thamas

Kovacz Mihali lon must.

Boldisar Balint m. h. Fiai (!) Janos

must.

Ennek Fiai Laszlo,

Peter

Boldisar Georgy m., őczje Balint,

egj K. V. Janossal

Bartha Miklos eladta magat Miklos

Boldisarnak, eőrőkseget el adta

Bartha Ferencznek

Bartha Ferencz, Fia Mihali lovasok

kőszt must.

Bartha Jstvan

Szabo Jstvan major m. h. Fia Georgÿ

must.

Kadar Georgÿ loval must.

Mihali Varga m. h. Fia Balint Scholaba

jar

Fazakas alias Bartalis Mihali m. h.,

Semmie nem marat

Georgy Biro Benedek lovasok kőszt

must.

Eőrdeőgh Georgj m. h. Joszaga az

nenniere szallot

Kovacz Georgÿ kek Drabant, őczje

Jstvan Toroczkoban lakik

Pap Mihali Enieden lakik, Fia Jstvan,

az is ot lakik

Biszak Jstvan m. h. Fia Peter kek

Gjalogh

Olah Janos m. h. Fia Mihali Aranias

földin lakik

Olah Georgy m. h., az őrőksege

Konia Ferencznel harom forintba

zalagba

Ola Mihali alter, de nem tudjak hol

vagion

Bartha Georgy Fiai(!) Georgy

Bartha Benedek m. h., semmie nem

marat

Bonihai Balas ez előt harom hettel

ment Kolosvarra az attjafiaihoz

Beke Georgÿ m. h.

(41) Beke Mihali Fiai Janos,

Georgÿ

Szentes Janos sinistra expositioval

kertek volt megh jobbaggja,

eliberaltatot

Marton Molnar similiter, eliberaltatot

Jobbagjsagh alol, Fiai Andras,

Pal,

Peter,

Mihali

Recentes

Doma Janos

Szasz Janos Fia Balas

Jako Janos

Mehessi Thamas

Geőreőgh Jstvan

Kozak Laszlo Fja Balas

Gomolja Thamas

Mathe Georgÿ Fja Andras

Vas Balint

Viduae

Eőrdeőgh Mihaline őrőksegit Leanira

birjak

Ola Janosne megh holt, nem marat

semmie

Bartha Gergeline m. h., nihil habet

Beder Benedekne m. h., Fia Janos m.

m.

Biszak Ferenczne el szőkőt, egj Fia

volt, de nem tudgjak hova leőt, az

őrőks. az nennije birja

Recuperati Pedites Pixidariorum

Porsolt Marton Santa, adest

Hathazi Georgÿ

Phűlpe Georgy m. h., Fia Jstok

Computus:

Nobiles 6

Primip. V. 16

Recent. Pr. 13

Vid. 1

Ped. Pix. 31

Recent. 9

Vid. 1

37


38

Rec. ped. pix. 2

Debiles 6

Defic. 1

Septem jurati homines

Gazda Peter

Konia Janos Maior

Konia Mihali maior

Mark Mihali Junior

Jsak Peter

Mark Balas

Bartok Gabor

Vidua Nobilis

Mark Mathene Fia Mihali Eq. 1

(42) EGERPATAK

Primipili

Czjakani Mihali

Fia Janos must. Eq. 1

Fejer Balas Fia Georgÿ m. Eq. 1

Nierges Balas m. h. Fiai Jstvan,

Thamas

Fejer Jstvan m. h.

Fia Thamas must. Eq. 1

Fejer Georgÿ m. h. Fia Balas kiczin 120

Bartok Gabor Eq. 1

Fejes Georgy m. h., deficialt, Pal

Thamas Mihali birja az őrőkseget

Konia Janos egik Fia m. h., annak egj

Fia marat Janos, Ferencz masut must.

Djenes Janos m. h. Fia Janos marat 121

Djenes Mihali Eq. 1

Jsak Peter,

az Fia Jstvan m. h. Eq. 1

Konia Ferencz Czikban lakik

Thamok Jstvan m. h. Fiaczkai Janos,

Mihali

Djenes Georgÿ Eq. 1

Jsak Georgÿ kisseb Eq. 1

Jsak Georgÿ major m. h., az őrőkseget

az kisseb birja

Pal Thamas Ferencz m. h. Fia Mihali m.;

őczje Peter Eq. 1

Jsak Peter m. h. Fia Janos m. Eq. 1

Mark Balas Fia Peter m. Eq. 1

Abs. 5

(43) Mark Benedek Eq. 1

Mark Gergeli Eq. 1

Mark Janos igen eőregh ember,

Gjalogh must.

Mark Georgÿ Eq. 1

Mark Pal Eq. 1

Mark Mihali Eq. 1

Mark Jstvan Gjalogh must.

Mark Leőrincz m. mustralt Eq. 1

Fejer Pal absens

Fejer Jmreh Eq. 1

Fejer Mihali Angjaloson lakik

Fejer Balint deficialt, az őrőksegit

az battia 122 Thamas birja

Kis Thamas Eq. 1

Kis Georgy m. h.

Recentes

Vitali Peter 123

Eq. 1

Czjusz Jmreh Kovasznarol

szallott Eq. 1

Pedites Pixidarÿ

Kis Antal Laszlo abs., Fiai Andras,

Georgÿ

Bartok Thamas m. h., deficialt,

nennjere szallot az őrőksegh

Kis Antal Mihali Fja Andras

Kis Antal Andras m. h. Fia Janos

Moricz Mathe Fiai Marton,

Janos

Bartok Peter deficialt. Felesege bjrja

őrőks., magae volt

Bartok Mihali minor

Kisseb Konia Janos Fjai Georgy,

Ferencz,

Mihali

Konia Mihali Hadnagj, Fia Thamas

Kis Antal Janos m. h., őrőks. leaniara

szallot


Jambor Marton deficialt. Felesege

lakik joszagaban

Jambor Thamas m. h. Fia Mihali

Bartok Georgÿ Maxara szallot

Bartok Mihali m. h. őrőksege unokaira

szallot (44), azok megh mustraltak

loval

Basa Jakab Fiai Georgÿ,

Ferencz

Basa Thamas

Mathe Janos Fja Balas

Mathe Georgÿ az lovasok kőzőt

mustralt

Mathe Mihali m. h.

Fiaj Miklos must.,

Thamas, egj K. V.

Szabo Mihali Fia Janos Schola Mester

Gazda Peter Fiai Andras,

Janos

Recentes

Teőreők Jstvan

Jako Balint Fiai Mihali,

Peter,

Thamas

Bartok Peter, Thamas volt az attja

Recuperati

Kis Antal Peter Fiai Ferencz,

Jstvan,

Thamas

Somi Janos Fia Mihali

Septem jurati homines

Abraham Gergeli

Fülpe Jstvan

Szanto Andras

Bagoly Ferenc

Bagoly Gaspar

Bartok Ferencz

Bagoly Janos

(45) SZACZVA

Viduae

Kis Antal Andrasne, az őrőks. az

attjafjai birjak

Kis Antal Janosne maga joszagaban

lakik

Fejer Janosne similiter

Mark Mihaline az fiaval Djenes

Georgjel birja az joszagot

Lukacz Jstvanne Fejer Balassal, az

Unokajaval birja az őrőkseget

Mathe Mihaline maga birja az

őrőksegett

Brassa(!) 124 Janosne Ferhez ment, az

őrőks. Fiai birjak, egj Fja Janos oda

ki lakik

Basa Georgjne maga bjrja az

öröksegett

Mathe Balasne m. h. Fia Mathe Janos

biria az őrőks.

Computus:

Vid. Nobilis 1

Primip. 22

Recent. 2

Ped. Pix. 12

Recent. 3

Recup. 2

Viduae 8

Deficientes 5

Absentes 2

Nobiles

Bagoly Laszlo m. h.

Fia Gaspar Eq. 1

Kőver Miklos Hadnagj Eq. 1

Vidua

Szaczvai Mihaline m. h. Fia Mihali

Deak abs.

39


40

Primipili

Kore Mihali eőregh ember, Fia Balas

gjalogh must.

Kore Georgÿ m. h. Fja Jlljes 125 absens

Recentes

Bagoli Janos Eq. 1

Phűlpe Jstvan Eq. 1

Pedites Pixidarÿ

Abram Gergelÿ Fia Miklos

Bagoly Balint Fia Mihali

Bagoli Mihali minor, Fiai Thamas,

Boldisar 126

Bagoli Jstvan Fiai Peter must.,

Pal m.

Peternek Fja Andras

Fejer Balas m. h. mind

az Fiaval Jstvannal

Bagoli Peter erőtlen, abs.

Kovacz Janos Fiai Jstvan,

Mihali

Phűlpe Jstvan loval must.

Bagoli Mihali Fia Janos

Bartha Georgy

(46) Bagoly Janos major m. h. mind Fiaval

edgjűt, Felesege biria őrőkseget

Bagolj Marton m. h. Fiai Ferencz must.,

Jstvan

Orban Janos Fja Mihali

Orban Andras m. h. őrőks. felesege

utan Berda Janos birja

Orban Gergeli

Fia[i] Georgj Polgar,

Balas [es]

Ferencz vagj,

Mathe kissebik othon lakik

Orban Janos Nagjob, kuldul

Septem jurati homines

Zelke Mathe

Bőyte Janos

Danczi Peter

(47) MOGJOROS

Sigmond Mihali őregh ember,

Fiai Andras must.,

Jstvan m. h.,

Mihali

Szanto Jstvan Hetfaluban lakik, őrőks.

őczej birjak

Viduae

Szanto Janosne Fjai Janos must.,

Peter

Szanto Jstvanne

Fiai Mihali Komollon lakik,

Mathe m. m.

Bagoli Peterne Fia Balint m.,

ennek Fja Janos

Bagoly Boldisarne el, de nincz Fia

Recuperati

Bartok Ferencz

Szanto Andras Fja Georgy Deak

Szanto Ferencz

Bartok Mathe Fjai Janos,

Georgy,

Thamas

Recentes

Czjoka Georgy Fia 127 kereszteletlen

Kese Mihali

Computus:

Nobiles 2

Primip. 1

Recent. pr. 2

Ped. Pix. 12

Viduae 4

Recup. 4

Recent. 2

Debilis 1

Absentes 5

Mogiorossi Balint

Mogiorossi Jakab

Mogiorossi Miklos

Cziszer Ferencz


Primipili

Boyte Janos Eq. 1

Mogiorossi Gaspar

Fia Pal m. Eq. 1

Mogiorossi Elek Fel Dobolibol m.

Mogiorossi Thamas Eq. 1

Mogiorossi Miklos Eq. 1

Mogiorossi Balint Eq. 1

Mogiorossi Janos Eq. 1

Core Peter m. h., őrőksege attjafiara

szallot

Josa Mathe Fia Thamas m. Eq. 1

Cziszer Ferencz Eq. 1

Cziszer Andras g. m.

Mark Mihali Retről must.

Mark Keresztes g. m.

Core Thamas el budosot Erdelbe,

őrőkseget Core Andrasne Angia

birja

Core Georgy g. m.

Mogiorosi Peter m. h., őrőks.

Felesege birja

Cziszer Balint deficialt 128 , őrőks.

attjafiai birjak

Mogiorossi Jakab g. m.

Mogiorossi Leőrincz g. m.

(48) Core Andras m. h.

Fiai Mathe,

Mihali, Deakok

Core Boldisar Vagus, őrőks. attjafiai

birjak

Core Thamas alter m. h., őrőks.

Felesege es leani birjak

Core Balas m. h Fia Jlljefalvan lakik

Danier 129 Mihali az varban vagjon

Bozaban

Josa Georgj

Danczi Peter

Recentes

Lengeli Jstvan Eq. 1

Viduae

Mark Jstvanne Fja Janos Scholaban jar

Pedites Pixidarii

Nagj Balint Fjai Balas,

Peter,

Benedek,

Andras

Szelke Mathe Fjai Jstvan

Georgÿ 130

Danczi Peter loval szolgal

Kese Balint m. h., őrőks. birja

Lengjel Balint

Kese Balint alter m. h., Fia Mihali

Fejervarat lakik

Szotjori Gabor Fiai Miklos,

Thamas

Bakos Andras Uy Tordan lakik, őrőks.

nincz

Kese Andras m. holt, Fiai Marton

must.,

Ferencz,

Thamas

Recentes

Szelke Mathe ket őczje Janos,

Mihali

Elekes Georgy Fiai Gergeli,

Janos,

Jakab

Recuperati

Kator Balintot Kis Pal Balintnak attak

Computus:

Primip. 15

Recent. 1

Vidua 1

Ped. Pix. 4

Recent. 2

Recup. 1

Debilis 1

Absentes 4

41


42

Septem jurati homines

Jakoczi Janos

Jakoczi Georgÿ Maior

Szotiori Pal

Kovacz Peter

Kűs Thamas

Andorko Marton

Nobiles

Nagj Mihali mostoha Fia

Barrabas Ferencz m. Eq. 1

Primipili

Damo Mihali,

Fia Thamas must. Eq. 1

Damo Ferencz g. m., Fia Janos

Szotjori Thamas m. h., őrőks. leani

birjak

Kovacz Ferencz m. h.,

Fia Thamas m. Eq. 1

Kis Thamas 131

Eq. 1

Barrabas Jstvan m. h.,

Fia Mihali m. Eq. 1

Quater Jstvan g. m.

Kovacz Mihali m. h.,

Fia Andras m. Eq. 1

Barrabas Georgÿ m. h., Fia Janos

Annorum 12

Barrabas Ferencz m. m. Felljeb

Szabo Laszlo Eq. 1

Szabo Ferencz Eq. 1

Szabo Ferencz alter,

Fia Mihali must. Eq. 1

Kese Thamas

Fia[i] Thamas m., Eq. 1

Georgy m. h.

Barrabas Thamas m. h., Fia Pal

birja őrőks.

Kese Laszlo őczje Miklos g. m.,

ennek is Eőczje Andras

Barrabas Gergeli 132

Eq. 1

Szotiori Mihali Eq. 1

Szotiori Pal g. m.

(49) LJSZNJO

Szasz Gaspar m. h., Fiai Szaczvan

laknak

Szasz Peter m. h., az Eőczje Janos g. m

Santa Peter m. h., az őrőks. Szekeli

Boldisar birja

Kovacz Ferencz g. m.

(50)Recentes Nobiles

Czje Mihali

Janko Janos, az Battja Jstvan

Eq.1

egj K. V. Eq.1

Jakab Peter Eq.1

Kuthi Ferencz Eq.1

Fekete Mihal Eq.1

Szantai Marton Eq.1

Jako Balas Eq.1

Orphani Primipilorum

Kovacz Thamas m. h., őrőks. Leaniok

biriak

Szasz Pal battiaval lakik

Jakocz Georggjel

Jakab Peter loval must.

Viduae

Szotjori Janosne őrőks. Szantai Mihali

lakik

Doma(!) 133 Boldisarne m. h., őrőks.

attjafiai birjak

Pedites Pixidarÿ

Katnari Miklos Hamerdorfon 134 lakik,

nihil habet

Kese Gaspar m. h., az őrőkseget

Kovacz Jstvannak adta volt

Szaczivaban

Jakoczi Janos Fiai Ferencz,

Gergeli

Kese Andras

Jakoczi Georgy Junior

Jakoczi Georgy Major Fiai Mihali,

Georgj,

Ferencz


Benkeő Pal Fja Andras

Kovacz Jstvan Fia Janos m. m.

Kovacz Thamas Fiai Mihali,

Janos

Kovacz Georgj m. h., őrőks. Felesege

birja

Kovacz Peter Fiai Mathe,

Peter,

Janos,

Balas 135

Kovacz Balas

Jako Pal m. h., az őczje Andras must.

Jako Georgÿ m. h. Fia Balas Lovasok

kőszt m.

Kuti Mihali Fia Ferencz Lovasok

kőszt m.

Kese Pal Fia Thamas

Kese Mihali m. h., az őczie Gergeli m.

Kese Peter

Kese Andras

(51) Andorko Marton

Racz Janos, Fia Pal hazas, m. erette

Jako Simon m. h. Fja Jstvan Lovasok

kőszt m.

Jako Antal m. h. Fia 136 Mihali m.

Jako Thamas m. h., Leani birjak őrőks.

Jako Gabor, az vej Vayda Pal must.;

Fia Ferencz

Jako Balint

Jako Elek m. h. Leaniara birjak az

joszagot

Jako Laszlo Haportonban lakik,

örökseginek egik reszit Andorko

Marton birja, mas reszet leania

Jako Ferencz

Jako Gabor (!) Nemben (!) lakik,

őrőks. Jako Mihali birja

Fabjan Laszlo Fja Ferencz

Septem jurati homines

Baczio Marton

Mathe Balas

Vida Gergeli

Vjda Mihali

Balint Georgÿ

Nagj Georgÿ, Teőb nincz

ERESZTEVENJ

Jakab Jstvan

Szotjori Janos

Recentes

Czoter 137 Georgy Gialogh Lofű

Bartha Janos G. L. f

Szotjori Mihali Drabant, Fja Georgÿ

Szotjori Jstvan Gialogh Lo fű

Kese Ferencz Drabant 138 , Fia Thamas

Szotjori Janos Gjalogh lo fu, őczje

Ferencz

Jncze Ferencz Drabant

Viduae

Szotjori Gergeline Fia Mihali must.

Jakab Thamasne Fia Janos m. h., az

őrőkseget maga az Aszszoni birja

Jakoczi Ferenczne m. h., őrőks.

Kovacz Janos birja versegreől

Recuperati

Kovacz Ferencz m. m.

Fabjan Janos Vagus

Fabjan Peterne (!) el maga is

(52) Computus:

Nobilis 1

Prim. 19

Recent. Nob. 7

Vidua 1

Orph. Pr. 2

Ped. Pix. 23

Recent. 7

Vid. 2

Recup. 3

Primipili Veterani

Ereszteveni Jstvan Eq. 1

Ereszteveni Janos m. h. Fia Janos 139

Ereszteveni Ferencz Eq. 1

Bod Lukacz Deak

Ereszteveni Georgy, Eq. 1

őczje Peter m. h.

43


44

Baczio Marton Hadnagj Eq. 1

Zoltani Benedek

Zoltanbol jőt ide Eq. 1

Vidua

Bod Jstvanne m. h. Fia Lukacz Deak

Pedites Pixidarÿ

Ereszteveni Andras vilagtalan,

eximalta eő Nagjsaga

Ereszteveni Benedek Fia Pal

Ereszteveni Balint őregh ember,

Fia Jstvan, az megh h. Urunk

adot neki levelet, Loval mustral,

egjel Eq. 1

Mathe Miklos Fiai Balas,

Miklos

Mathe Balas Fja Gergeli

(53) Mathe Andras Fjai Mihali,

Jstvan

Vjda Gergeli

Vjda Mihali Fjaj Leőrincz,

Jstok

Septem jurati homines

Nagy Keresztes

Markos Peter

Teőrők Georgy Maior

Nagj Janos Maior

Mattjas Mihali

Teőlgjes Ferencz

Marthat 140-142 Mihali

Nobiles

Bikfalvi Georgÿ m. h.

Fia Janos Eq. 1

Bikfalvi Andras m. h., Vej

Nagiob Szabo Janos Eq. 1

Primipili Veterani

(54) Jstvan Bjro Gergeli g. m.

Jstvan Bjro Janos Eq. 1

BJKFALVA

Nagj Georgy Fjai Jstvan,

Andras

Mathe Janos Fja Mihali

Lukacz Janos m. h., vej Baczio

Keresztely mustr.

Raduli Mihali differalta ennek

dolgainak igazittasat Urunk eő

Nagjsaga

Nagj Jstvan, az Ura Kőver Jstvan

manumittalta, ugj allot be, de nincz

őrőks., se gjermeke

Vidua

Varga Jakabne, deficialt. Eőrőks.

Baczio Marton birja, Urunk is neki

adta

Computus:

Prim. V. 6

Ped. Pix. 12

Debilis 1

Defic. 1

Jstvan Biro Georgÿ m. h. Fia Ferkeő

annorum 6

Borosniai Pal g. m.

Kore Jstvan g. m.

Kore Ferencz m. h.

Eőczje Miklos m. g.

Kore Thamas m. h., deficialt, verre

szallot őrőksege

Kore Janos m. h.

Fia Mihali mustralt Eq. 1

Jstvan Biro Mihali m. h., def., őrőks.

attjafiai biriak

Markos Peter Eq. 1

Markos Ferencz

Fiai Mihali, Eq. 1

Janos,

Pal,

Jstok

Pal Janos Janos Junior g. m.


Santa Balint m. h., őrőkseg. Leania

birja 143

Szabo Thamas Eq. 1

Mathe Georgÿ m. h. Fia Jstvan,

nincz levele Eq. 1

Őczje Kore Thamas 144

Eq. 1

Szarandok Jstvan

Jstvan Biro Jstvan g. m.

Eq. 1

Teőrők Georgy Maior Eq. 1

Teőrők Balint Eq. 1

Teőrők Janos Fia (!) 145

Eq. 1

Kore Pal ven ember, az Fia Mihali

g. m.

Kore Peter Eq. 1

Kore Thamas Eq. 1

Nagi Janos minor 146

Eq. 1

Nagj Jmreh Eq. 1

Nagj Georgÿ m. h., őrőks. leaniara

szallot 147

Nagj Ferencz g. m.

Nagj Elek Fia Peter m. Eq. 1

Nagj Keresztes Eq. 1

Marhok Gergely g. m.

Marhok Jstvan 148

Eq. 1

Falka Balint m. h. Fia Laszlo Eq. 1

(55) Falka Jstvan, az őczje Janos g. m.

Gaspar Balint m. h.

Fia Thamas Eq. 1

Gaspar Georgÿ Eq. 1

Nagj Andras g. m.

Nagj Miklos g. m.

Simon Miklos m. h.

Fia[i] Georgÿ, Eq. 1

Balint m. h.

Simon Mihali g. m. Fia Peter

Kolosvarat lakik

Simon Janos Eq. 1

Nagj Janos maior Eq. 1

Simon Antal g. m.

Simon Jstvan Eq. 1

Simon Mathe Eq. 1

Kore Georgÿ, Fia Barrabas

m. erette Eq. 1

Tőrők Gergeli Eq. 1

Simon Peter Eq. 1

Tőrők Georgÿ minor Eq. 1

Tőrők Simon Eq. 1

Tőrők Andras Eq. 1

Szabo Janos Eq. 1

Szabo Antal Eq. 1

Pal Janos Janos

Fia Jstvan must. Eq. 1

Pal Janos Benedek Eq. 1

Marhat Lukaczi, Jstvan az Fia

Gjdofalvara hazasodot Eq. 1

Marhat Gaspar Hetfaluban lakik,

nil habet, az Fia Mihali m. h.

Tőlgjes Jstvan m. h. Fia Mihali

Annor. 12

Tőlgjes Peter, Eq. 1

őczje Jstvan m. h.

Marhalt Balas 149

Eq. 1

Nagj Thamas Junior Eq. 1

Marhalt Mihali g. m., Thamas az Fia

Marhalt Janos m. h., Fia Ferkő

annor. 5

(56) Szaiczon Ferencz m. h., def., őrőks.

attjafiara Szaiczon Jstvanra szallot

Pal Mihali m. h., Fia Jmreh g. m.

Pal Jstvan Kőkősben lakik

Tőlgjes Gaspar m. h. Fia Thamas g. m.

Pal Janos Ferencz m. h.

Fiai Jstvan vilagtalan,

Georgÿ Deak,

Thamas

Tőlgjes Mihali Eq. 1

Tőlgjes Marton Eq. 1

Tőlgjes Jmreh Fja Lukacz Eq. 1

Tőlgjes Ferencz Eq. 1

Tőlgjes Peter Eq. 1

Pal Janos Gaspar g. m.

Markos Thamas g. m.

Recentes

Gergeli Deak Eq. 1

Vayda Ferencz Eq. 1

Kis Pal Thamas Eq. 1

Bene Georgÿ Eq. 1

Falka Peter Eq. 1

Fejes Ferencz Eq. 1

Balint Janos Eq. 1

Zabo Peter Eq. 1

Andok Jstvan Eq. 1

Falka Mihali Eq. 1

Pal Janos Georgÿ Eq. 1

Mattjas Janos Eq. 1

Szabo Ferencz Eq. 1

45


46

Dalner Georgy

Fia Janos must. Eq. 1

Viduae

Pal Papne Fia Gaspar m. m.

Markos Georgjne, Fia Thamas m. m.

Jstvan Biro Benedekne, Fia Benedek

g. m.

Tőrők Miklosne el, Fia Peter m. h.

Falka Balasne 150 , Fia Marton g. m.

(57) Fejes Georgine, Vej Kirali Georgj g.

m.

Gaspar Thamasne m. h. Fia Georgj

vagus

Seőgeőd Ambrusne vilagtalan, az

őrőks. lakik, leania vagion 151

Pedites Pixidarii

Kese Andras abs., szolga

Vayda Ferencz loval m., gjalogh

szolgallion

Falka Peter Fiai Ferencz,

Balas

Falka Gergeli Fia Peter

Fejes Marton m. h. Fiai Mathe m.,

Janos,

Ferencz,

Boldisar

Fejes Andras

Szabo Miklos Fiai Mihali must.,

Peter

Balok 152 Mihali abs., szegeni simplex,

oczje Balint Zagonban lakik

Kirali Peter

Markos Balint Fjai Jstvan

Ferencz 153

Markos Gergeli

Markos Miklos Fiai Mihali,

Andras

Vayda Pal Scholaban 154 lakik

Fejes Janos Papolczion lakik

Daner 155 Georgj L. m., de gjalogh

szolgalljon, Fjai Ferencz,

Janos

Szőke Georgÿ

Szoke Janos Fja Peter

Fejes Ferencz Loval m., de gjalog

szolgallion, Fja Georgj

Szabo Mihali

Bene Janos m. h. Fja (!) Georgj Loval m.,

Jstvan,

Peter

Bene Gergeli m. h. Vej Kis Pal Thamas

Loval m., gjalogh szolgallion

Talas Jstvan vilagtalan

Andok Jstvan m. m. loval, levele

vagion

(58) Andok Gergeli, Lofű levele vagion

Balint 156-157 m. h. Fiai(!) Janos loval

must., levelet mondgia lenni,

Balint Ferencz, őczje Szemerjan lakik

Szabo Ferencz loval m., lofű levelet

mondgiak lenni

Szabo Peter similiter

Dancz Jstvan

Dancz Janos m. h., őrőks. az annia

birja

Szoke Simon 158

Mattjas Mihali Fiai Georgj,

Janos

Szoke Gergeli Fiai Janos,

Georgj,

Mihali

Szabo Janos m. h. Fia Thamas 159

Nagj Laszlo az Nemessek kőszt m.

Balok Mihali esztelen, egjűgjű, abs.

Marton Varga m. h., őrőks. Teglasi

Mihalinera es Fjara Mihalira szallot

Viduae

Szabo Sÿlveszterne m. h., őrőks.

leaniara marat

Balok Mathene el, Leaniaval birja

őrőks. 160-161

Recuperati

Kirali Mihali Fiai Ferencz,

Janos

Kirali Jakab m. h. Fiai Peter,

Georgÿ m. m.


Recentes

Pal Janos Peter

Peter Bjro Mihali 162

Computus:

Nobiles 2

Prim. Vet. 63

Prim. Rec. 14

Septem jurati homines

Szasz Balint

Gazda Janos

Andor Jmreh

Szasz Thamas

Kereszteli Mathe

Fűleőp Laszlo

Gal Peter

Primipili Veterani

(59) KOMOLLO

Sylvester Janos m. m. Eq. 1

Sylvester Antal is

az Nemessek kőszt 164-165 Eq. 1

Szabo Leőrincz m. h.

Fia Georgÿ m. Eq. 1

Gazda Janos Eq. 1

Gazda Jakab, az Battja

Thamas m. h. Eq. 1

Andor Jmreh Fia Marton Eq. 1

Andor Thamas Eq. 1

Keresteli(!) Mathe

Fiai Janos m., Eq. 1

Jstvan Vagus, Szaszvaroson lakik

Thamas Janos Baratoson lakik

Pedites Pixidarij

Gazda Bartalis mind az Vejvel

Andrassal m. holtak, Andor Thamas

szallot az őrőks. Felesege utan

Gazda Jstvan Fiai Janos,

Mihok

Szasz Balint Fjai Peter,

Georgÿ,

Menihart

Viduae 7

Filÿ Vjd. 5

Ped. Pix. 29

Viduae 2

Recuper. 163

Recent. 2

Deb. 3

Deficientes 3

Abs. 3

Szasz Andras Fia Thamas

Phűlőp Laszlo Fiai Balas,

Thamas

Miklos az őczje m. h.

Kozma alias Phűlőp Georgy, Janko

Mihali Jobbagjava Tőtte

Orban Balas Fiai Thamas,

Mihali,

Jstok

Matis Mathe Fiaÿ Georgÿ,

Thamas

Botos Thamas m. h. Fiai Andras

must.,

Janos

(60) Kese Thamas m. h., def. Pusztan al

őrőks. Egyed Janosnak atta Urunk

eő Nagjsaga

Recuperati

Szabo Janos Tőrvennjel el nierettetet

az Tablan Kalnaki Jstvantol

Fejes Ambrus Fia Georgÿ

Taborfalvara (!) ment lakni

Gal Peter Fja Bertalan

Nagÿ Mihali Vagus, nihil habet

Recentes

Szanto Mihali Fjaÿ Jstvan,

Thamas

Szasz Thamas Fiaÿ Mihali,

Jstvan,

Gergeli

Szasz Pal

Orban Gergeli Fjaÿ Peter,

Janos

2

47


48

Computus:

Primip. V. 8

Ped. Pix. 8

Recup. 3

Septem jurati homines

Anthos Mathe

Simon Janos

Gazda Marton

Halal Andras

Gazda Janos maior

Bak Balas

Nagj Janos

Nobilis

Bikfalvi Jstvan m. h. Fja Georgy

Annor. 12

(61) Primipili

Antos Mathe Fia Balint Nobilitaltatot,

megh holt 166 Urunktol,

ugj mondgjak Eq. 1

Jstvan ugian ennek Fja Szent

Gjorgjőn lakik, gjalogh Hadnagj

Zaiczon Jstvan Fja Mihali Eq. 1

Zaiczon Benedek Eq. 1

Zaiczon Simon m. h.

Fja Janos Eq. 1

Simon Janos Eq. 1

Simon Ferencz betegh Eq. 1

Zaiczon Thamas Eq. 1

Simon Benedek Eq. 1

Gazda Marton Fja Janos Eq. 1

Gazda Ferencz 167

Czioo Janos m. h., deficialt. Sogora

Zaiczion Benedek birja joszagat

Keresteli Mihali vagus Papnak adta

joszagat

Gal Janos Eq. 1

Gal Georgÿ Peter m. Eq. 1

Horvat Tobjas az Nemessek

koszt m. Eq. 1

Gazda Janos Fja Gabor must.Eq. 1

Gazda Mihali Fja Pal mustr. Eq. 1

Halal Andras Eq. 1

RETY

Recent. 4

Defic. 1

Abs. 3

Halal Peter Eq. 1

Halal Georgÿ Eq. 1

Halal Jstvan Eq. 1

Janos Deak m. h. Fia Janczi

Szabo Janos m. h.

Fia Miklos Eq. 1

Szabo Thamas niomorult, Urunk eo

Nagjsaga eletiigh eximalta az Fiat is

16 esztendős koraigh, ki most 10

esztendos, Jstok neve

Barrabas Janos szolgal Capitan

Uramnak

Mathe Mihali Eq. 1

Hathazi Cristoph m. h. Fia Jstvan g. m.

(62) Recentes

Bak 168 Balas Eq. 1

Gal Ferencz Eq. 1

Egjed Janos Eq. 1

Zaiczion Jstvan Junior Eq. 1

Keresteli Jstvan Eq. 1

Viduae Primip.

Gazda Jstvanne Fel Doboliba ment,

őrőks. Gal Georgy birja verre

Czjok Balintne ki ment, őrőks.

Zaiczion Benedek birja Felesege

utan

Gal Benedekne el, Joszagat Balint Pap

Birja

Simon Magdat vőtte Vak Balas, az birja

Szasz Jstvanne Fia Mihali, aszt illeti az

Joszagh, de most az mustoha attja

birja Goczman Janos

Keresteli Georgjne Georgjoba ment,

el adta Joszagat, az Fja Mihali

el Buydosot


Pedites Pixidarii

Markos Gergeli Fia m. h., fogadot Fia

vagjon Basa Balas neve, ki erette

szolgal. Unokaia Leőrincz Georgÿ

Annorum 9

Kovacz alias Zaiczion Jstvan kisseb,

lon must.

Szasz Andras m. h., deficialt, az annia

birja joszagat

Gazda Pal m. h. Fia Mihali m.

Nagj Janos Fia Georgy

Szasz Janos Angialosra ment

Szasz Janos alter major Borosniora

ment

Keresteli Jstvan loval must.

Keresteli Jstvan Nagjob Molduvaba

veszet, ennek Fia Janos melljet Feje

kőtőt Jobbaginak praetendal Mikes

Benedek, ennek Fiai Jstvan,

Janos

Septem jurati homines

Szabo Thamas

Damokos Gergeli

Vitalios Peter

Tok Jstvan

Tamok Miklos

Mattias Thamas

Osvat Andras

Primipili Veterani

Thamas Balas m. h., az Felesege lakik

Joszagaban

Miklos Lukacz m. h. Vej

Mattjas Thamas mustralt

Mattjas Jstvan deficialt

Orbok Jstvan Eq. 1

(64) Orbok Jakab Fia Gaspar Eq. 1

Orbok Jstvan Deak obÿt, deficialt

Beőtte Marton m. h.

Fia Marton 169 m. Eq. 1

Fabian Balint Eq. 1

KŐKŐS

(63) Recentes

Goczmani Janos

Cziomortani Balas Fia Jstok

Szasz Mihali

Mako Peter

Keresteli Jstvan vagus, Fia volt

Georgÿ

Viduae

Szasz Jakabne maga őrőks. lakik

Szasz Georgjne similiter

Computus:

Nobilis 1

Primip. 16

Prim. Rec. 5

Vid. Prim. 6

Ped. Pix. 5

Recent. 4

Deb. 1

Deficient. 2

Abs. 2

Balogh Gergeli Eq. 1

Gjarfas Janos Pap

Tamok Miklos Fia Balint m.

Tamok Ferencz Eq. 1

Bihari Miklos Fia Mihali Eq. 1

Thok Mihali Fia Gergeli Eq. 1

Thok Marton m. h. Fia Mihali volt

Thok Jstvan Eq. 1

Vitaljus Peter Eq. 1

Simon Mathe m. h.

Fia Georgj Eq. 1

Cziulak Jakab defic.,

őrőks. Falu birja

Foszto Thamas 170

Eq. 1

Bedeő Mihali m. h., őrőks.

Feje valtsagaban adta

Gjarfas Mihali Eq. 1

Ferencz Georgj Fia Janos Eq. 1

Ferencz Andras m. h. Fia Balint An. 4

Thasnadi Peter m. h. FiaiMathe,

Peter,

Vagusok

49


50

Thasnadi Janos Eq. 1

Nagj Janos m. h. Nagj Jstvan szallot

az Felesegire Eq. 1

Fejes Thamas Eq. 1

Viduae

Gjarfas Thamasne Fia Mihali m. m.

Thasnadi Miklosne Fia Janos m.

Pedites Pixidarii

Szabo Gergeli loval m., az megh holt

Urunkat mondgjak hogj levelet

adot, az Fia Balas m. h.,

Fia marat Geczi Eq. 1

(65) Szabo Thamas similiter Eq. 1

Szabo Andras is Eq. 1

Foszto 171 Jstvan is Eq. 1

Foszto Peter m. h.

Fia Georgy Eq. 1

Miklos az battja m. h.

Foszto Mathe similiter Eq. 1

Szabo Gergeli Minor m. h. Fia Simon g.

Szabo 171 Marton m. h. Fia Marton

Primip. 172

Szabo 171 Balint Fia Georgy m.

Az masik Fia Balas defic. Eq. 1

Damokos Gergeli Fiai Gergeli,

Janos

Kirali Jstvan Sepsi Szent Georgjre

ment

Gal Balas Vagus Marosvasarhelt lakik,

felet az joszaganak Gal Jstvannak

adta, az felin az Annia lakik

Gal Janos m. h. 173 őrőks. az attjafjai

biriak

Osvat Georgj m. h. Fiai Mattjas must.,

Janos

Sylester 171 Jakab

Fia Mihali loval m. Eq. 1

Sylester 171 Janos Eq. 1

Sylester Georgy Fia Peter

Tamok Marton m. h. Leania marat

Mattias Thamas Tutorsaga alat

Tamok Peter is m. h.

Osvat Andras Fia Georgj

Tőrők Thamas Fja Janos, őczje Jstvan

Albert Georgi Loval m.

Urunktol vagion levele Eq.1

Barta Jakab Niomoru Santa, Fiai Jstok,

Miklos

Janos

Nagj Mihali vagus, őrőks. Foszto Jakab

birja Jure Succesoris

Szabo Mihali Szasz Varoson lakik, az

őrőks. Szabo Balintnak adta

Viduae Pixidariorum

Agoston Andrasne Fiai Thamas m.,

Janos

(66) Mattjas Janosne Fia Marton el budosot,

Aranias földjn lakik, őrőks. Pűnkosti

Georgj vőtte megh

Mattjas Mihaline Fjai Jakab m.,

Mihok

Gal Georgjne őrőks. lakik

Recuperati

Simon Georgÿ Fja Balas m. Eq. 1

Janos Pancziel Thamas m. Eq. 1

Recentes Equites

Ferencz Mihali Loval m. Eq. 1

Pal Jstvan Eq. 1

Eczken Georgÿ Eq. 1

Teőreők Jstvan Eq. 1

Kis Jstvan Eq. 1

Recentes Pedites

Fűzi Mihali

Gal Georgy Fja Miklos

Gaspar Miklos

Geődri Lukacz Fjai Georgj,

Gergeli,

Thamas

Nagj alias Darvas Peter Fia Janos

Barla Jakab Fja Janos

Kuti Georgÿ Fia Janos

Zaizon Jstvan

Osvat Janos Fia Mihok A. 12

Vas Jstvan Jlljefalvan lakik


Computus:

Prim. Vet. 22

Vid. 2

Prim. Rec. 10

Septem jurati homines:

Tanko Jstvan

Kisseb Pűnkősti Mihalj

Ferencz Lukacz

Foszto Janos

Kosa Balint

Janko Gaspar

Főldes Mihali

Nobiles

Beldj Kelemen m. h. Fja Janos m. első

nap

Pap Janos m. m.

Keserű Peter ⎫ egj kenieren

Horvat Gaspar ⎬ vadnak


Czerjek Miklos m. holt,

Fiaczkaja Miklos

Somolya 174 Miklos m. m.

Vidua Nobilis

Kobori Georgyne Fia Ferencz m. h. 175

Primipili

Zabolczi 176 Jstvan megh m. az

Nemesek kőszt

Nagy Georgy Eq. 1

Jstok Balint Fia Georgy Eq. 1

Bereczki Jstvan,

Unokaia Laszlo m. m. Eq. 1

Kovacz Marton m. h. Veje

Erdő Ferencz megh must. Eq. 1

Kovacz Mathe absens, Vagus

Főldes Mihaly g. m.

Benó Lazar Fia Lórincz m. m.,

[ennek] Fia Lorincz Eq. 1

Mark Georgÿ deficialt

(67) VZON

Ped. Pix. 9

Vid. Pix. 4

Recent. Equit. 6

Recent. Ped. 9

Defic. 2

Abs. 4

Mark Mihaly Major Eq. 1

Mark Mihaly Junior Urunk ő Nagjsaga

Cancelaristaja 177

Mark Gaspar Eq. 1

Mark Georgy minor m. h. Fia Jmreh

Mark Antal m. h.

Veÿ Kovacz Miklos m. Eq. 1

(68) Janko Janos g. m.

Janko Jstvan Eq. 1

Janko Georgy m. h.

Fia Mihaly m. m. Eq. 1

Janko Boldisar Pap

Daner Miklos Fia Marton Eq. 1

Janko Gabor Eq. 1

Púnkosdi Pal m. h.

Fia Marton Eq. 1

Púnkósti Janos Eq. 1

Púnkósti Jstvan Eq. 1

Púnkósti Miklos Eq. 1

Púnkósti Mihaly az nemesek kózt

must. Fia Georgy Cancella[rian]

lakik

Kovacz Janos Deak Pap

Benó Mihaly m. h. Fia Jstvan az

gjalogok kózt mustralt

Benó Balas megh holt

Szabo Janos Eq. 1

Recentes Primipili

Kosa Balas Eq. 1

Kosa Balint Eq. 1

Kosa Jakab Eq. 1

Tórók Mihaly 178 Tórók Jstvan Fia

producallja levelet Eq. 1

Szabo Mihaly 178 producallja

[levelet] Eq. 1

Karolÿ Mihaly Eq. 1

Kozma Pal Eq. 1

Kovacz Georgy Eq. 1

51


52

Vidua

Nagy Georgy Jakabosnenak egy

Unokaja vagion, Schola Mester

Pedites Pixidarÿ

Kovacz Janos

Kovacz Ferencz Fiaý Georgy,

Thamas,

Janos

Kosa Janos Ócze Thamas must.

Janosnak (69) Fiai Jstok,

Jakab

Kosa Balint az lovasok kőzőt

Foszto Mihali 179

Marothi Kelemen

Cok Andras Czikban lakik, el adta

Joszagat

Marothi Balint, Fel akasztottak, az Joszagat

Beldi Kelemen Foglalta el,

Marothi Kelemen keresi verre

Szőcz Janos Fjai Marton,

Kelemen,

Janos

Janko Gaspar Fia Miklos

Janko Jstvan Fia Georgj

Bereczk Jstvan minor Fia Andras

Kovacz Marton

Janos Kovacz m. h., az Joszaga pusztan

al, az leanianak remittaltak

Kosa Georgj deficialt, nihil habet

Kovacz Gergeli m. h. Fiai Andras,

Damokos

Kovacz Janos az eleőt m. m.

Kovacz Mihali mustral az oczjei kepeben,

Pal [es] Thamas kepeben, egi

K. V.

Kovacz Janos Fia Kovacz Jstvan

Kovacz Gergeli alter Loval mustral vala,

de nem hagja heljen eő Nagjsaga

Kovacz Georgjnek armallissa vagjon

Toth Jstvan m. h. Leania marat

Kuthi Peter

Teleki Antal m. h. Fia Janos 180 kiczin

Teleki Mihali is m. h. nil habet

Kovacz Gergelt m. óltek. Felljeb az 181

Fiat Fel irtak

Ferencz Janos szolga, az őrőks. ő

Nagjsagae

Ferencz Pal 182 kezdivasarheli ember

(70) Ferencz Lukacz

Tot Andras Fiai Pal,

Jstvan

Markos Keresztes Fia Jstuan

Malnassi Jstvan Fiai Mihali,

Laszlo

Pűnkősti Mihali minor, Fia Mathe

Pal Georgy m. h.

Pal Lukacz Fia Marton

Pal Thamas

Bőyte Janos

Danko Jstvan Fja Janos

Leőrincz Balas szolgal, abs.

Bereczk Janos m. h. őrőks. Felesege

lakik

Danko Mihali Fia Georgÿ

Zaiczon Janos Fiai Mihali,

Pal

Zaiczion Jstvan Kőkősben mustralt

Zaiczion Janos Deak

Danko Kelemen Fia Mihali m.

Geőre Jstvan 183 Fia Jakab must.,

ennek Fia Georgj

Geőre Jstvan alter Fia Mathe

Geőre Mathe m. h. Geőre Janos is az

őczie m. h., az őrőkseg. Leaniok

birjak

Szabo Mihali Lon m., Thamassal egj

K. V., szolgal ez

Szabo Janos az is Loval m.

Szabo Georgy szolgal

Kovacz Mihali Borosnion lakik

Szőcz Damokos Szent Georgjőn lakik

Szőcz Mihali Fja Janos

Masik Szőcz Mihali vagus

Nagj Georgj Jakab, ha harom holnap

alat Fegivere nem leszen, el adgjak

jobbagjul

Tana Balas

Kajtar Mihali szolgal

(71) Marton Szakacz szolgal

Ambrus Peter


Recuperati

Ambrus Balint Fiai Miklos,

Mihali

Szasz Janos Kosa Balinttal E. K.,

Fia Georgÿ

Szasz Georgj m. h.

Gothartt Demeter Fiaÿ Georgÿ,

Jstvan,

Mihali,

Thamas

Szőcz Georgÿ Fia Balas

Szőcz Balas m. h.

Viduae

Szabo Janosne Fjai Thamas,

Mihali m.

Kovacz Keresztesne maga lakik

hazokban

Leőrincz Janosne el Buydosot, őrőks.

Danko Jstvan Bjrja

Janko Miklosne Fiai m.

Geőre Georgine m. h. Fia m.

Zaiczion Janosne Fja Deak

Czjok Andrasne m. h., az Fia Czikba

ment

Septem jurati homines

Kese Thamas

Fazakas Thamas

Nagj Leőrincz

Veteő Jstvan

Kis Pal Peter

Kis Pal Benedek

Lofű Lukacz

Nagj Ferencz

(72) SZENT JVAN

Nobiles

Henter Andras

Jako Mihali

Jlljes Janos Benna, adest 185

Jlljes Ferencz

Georgÿ Deak m. h. Fiai Deak Samuel,

Laszlo

Kis Pal Balint

Markos Jstvan

Marothi Janos m. h., az Joszagahoz

Marothi Kelemen praetendal

Laczio Gasparne m. h. 184 , Gaspar

eő Nagjsaga kekej kőszt lakik,

Fia Georgÿ

Recentes

Koczjardi Miklos

Felszegj Georgj Fiai Jstok,

Mihok,

Marton,

Janczi

Danko Mihali Het faluban lakik

Computus:

Nobiles 3

Vid. N. 1

Prim. V. 20

Prim. Rec. 8

Vid. 1

Ped. Pix. 44

Recup. 4

Vid. 4

Rec. 2

Recentes

Markos Thamas,

Markos Mihali, ezek az Nemessek

kószt m.

Primipili Veterani

Bodor Mihali m. h. Fia Miklos m. h.,

egj K. V., Fia Pal Annorum 4

Zoltan Peter Fia Jstvan m. Eq. 1

Markos Balint m. h.

Vej Kis 186 Georgj m. Eq. 1

Markos Andras Eq. 1

Kuti Balas m. h., őrőks. Kuti Miklos

birja

Kuti Gergeli szolgal, g. m.

Kuti Pal m. h.,

az őczje Miklos Eq. 1

Kozma Mathe m. h. 187

53


Kozma Mihal m. h.,

őczje Sigmond Eq. 1

(73) Markos Janos Eq. 1

Markos Benedek m. h., őrőks. Leani

biriak

Sebestien Janos m. h.

Fiaÿ Peter Mankon jar,

Balas szolgal

Mark Balint Jenőben lakik.

Eőrőkseget Marton Jmrehne attjafja

biria

Pelbart Janos Keőrőspatakon lakik

Pelbart Pelbart Keőrőspatakon lakot,

m. h.

Kovacz Janos Angialossi Deak

54

Viduae

Bodor Demeterne m. h. Eőrőks.

Kis Pal Balint birja

Kovacz Balintne el, Fja Janos

Angialosson lakik, Deak

Pedites Veterani

Bodor Peter Fiaÿ Georgÿ,

Balint

Teőrők Balint

Bodor Thamas

Szabo Mihali vagus, Eőrőks.

Nagj Ferencz attiafia birja

Benke Jstvan m. h. Fia Andras.

Ennek Fiaÿ Marton,

Andras,

Mihali,

Janos

Pal Janos Benedek m. h.,

Eőczje Ferencz must.

Kese Thamas Fiaÿ Balas,

Andras Deak

Urunktol mondgiak

levelet lenni Eq. 1

Pal Janos Mathe Maros szekben lakik,

joszagat Kese Thamas verre birja

Pal Janos Thamas m. h. Fia Andras m.,

eő Nagjsagatol mondjak levelet

lenni, az Battjai Miklos, Eq. 1

Ferencz

Pal Janos Georgÿ m. h.

Fia[i] Pal szolga,

Bartalis m.,

Peter szol.,

Jstok Deak

Peteő Peter Vagus, őrőks. Kis Pal

(74) Balint birja

Andok Georgÿ m. h. Fia Janos

Barta Janos m. h. Fia Gergeli M.,

Urunktol eo Nagjsagatol

vagion levele Eq. 1

Nagj Ferencz 188 ven ember,

Fia Thamas Polgar,

ennek Fjaj Thamas,

Pal

Utő Gergeli m., Catharinatol

levele Eq. 1

Utő Jstvan Catharinatol

levele Eq. 1

Malnasi Mihali

Berde Janos m. h.

Urunktol levele Eq. 1

Bartha Thamas vagus Fia Janos 189 ,

Urunktol levele

Fazakas Thamas m. h. Fia Jstvan m. 190

Urunktol levele Eq. 1

Fazakas Georgy similiter Eq. 1

Fazakas Pal m. h. Fia Mihali

Annorum 3

Kozma Laszlo 191 Fiai Balint m.,

Thamas deak,

Andras

Uteő 192 Benedek m. h. Urunktol

levele, m. Eq. 1

Uteő 192 Peter niavalias, abs.,

Benedekkel egj K. V.

Utő 192 Thamas m. h., őrőks.

Benedekre maratt

Kis Pal Jakab m. h. Fia Mihali must.

Kis Pal Benedek Urunktol levele,

Fia Janos m. Eq. 1

Kis Pal Peter 193 Fia Jstvan m. Eq. 1

Nagj 194 Jakab vagus Haranglabon

lakik, az őczje Mihali szolgal


Viduae

Benkeő Janosne el. Vej Barrabas

Mihali Ljsznioban lakik

Nagj Jstvannenak Fiaÿ Georgj m.,

Jakab E. K. V.

Recuperati

Szasz Gergeli m. h. Fia Balint vagus,

őrőks. Utő Benedek birja

Veres Thamas Fiaÿ Mihali,

Janos,

Benkő

(75) Veres Bartalis Fia Balint, Kis Pal Balint

mondgja kőzit hozza

Szasz Jakab Fia Marton

Nagj Ferencz Fia Janos

Septem jurati homines

Fekete Andras

Nagj Antal

Baczoni Georgÿ

Ciako Jstvan

Peter Jstvan

Rakosi Mihali

Phűleőph Antal

Nobilis

Mihacz 195 Balint m. h., deficialt

Primipili

Djmien Thamas m. h.

Fjaj Georgj, Eq. 1

Miklos m. h.

Gal Thamas g. m.

(76) Fekete Antal m. h.

Fiaÿ Ferencz m., Eq. 1

Mathe m.h.

Fekete Janos Eq. 1

Gődre Miklos m. h.

Fia Mihalÿ Eq. 1

Gődre Pal g.m.

ALDOBOLJ

Recentes

Tordaÿ Georgÿ Fiaÿ Andras,

Miklos

Benke Janos m. h., Fia Balint

Annorum 10

Computus:

Nobiles 6

Nob. Rec. 2

Prim. Vet. 7

Vid. Prim. 1

Prim. Recent. 13

Ped. V. 8

Vid. 2

Recup. 4

Recent. 1

Absens 1

Fekete Laszlo m. h. Fja Thamas g. m.

Baczoni Janos m. h. Fia Thamas

Baczoni Antal Eq. 1

Phűlőph Demeter m. h. 196

Fiai Thamas, Eq. 1

Phűlőph m. h. Fja Jstvan

Anno. 3 Eq. 1

Czako Mihali m. h. Fia Jstvan m.;

őczje Gergeli egj K. V. Eq. -

Peter Miklos ven ember,

Fia Jstvan m. Eq. 1

Peter Thamas Eq. 1

Rakosi Jstvan es Peter egj K. V.,

Peter m. Eq. 1

Rakosi Pal m. h. Leaniara Drabant

szallot

Rakosi Mihali Eq. 1

Rakosi Andras,

Fia Benedek m. Eq. 1

Rakosi Gergeli vagus Marosszekben

Bodonban lakik, Drabant, ot is,

attiafiai birjak őrőks.

Czjako Georgý m. h. Fia Georgj m.,

ennek battja Damokos, egj K. V.,

Peter az battja m. holt Eq. 1

55


56

Vidua

Kis Gal Mathene m. h. őrőks. Gal

Thamas es Peter birjak 197

Pedites Veterani

Gal Jstvan Fia Georgy

Gal Janos m. h. Fia Peter m.

Nagjsagodtol mondgja levelet

lenni Eq. 1

Laszlo Andras m. h. Fiai Jstvan,

Georgÿ

Cziszar Leőrincz Fiai Jstok,

Marton

(77) Laszlo Janos m. h. Fiai Jstok,

Mihok

Fekete Andras

Balint Mathe m. h. Vej Eőrdőgh Mihali

m., Fja Jstok

Magiar Ferencz Fiai Janos,

Peter

Nagj Simon

Marton Janos Fiai Janos,

Marton

Nagj Ferencz Fiai Janos,

Ferencz,

Pal

Nagj Jmreh

Baczoni Georgj Fiai Miklos,

Jstok

Phűlőph Miklos Fia Thamas m.

Jlljes Boldisar Catharinatol mondgia

levelet lenni, Fiai Jstvan,

Mihali,

Lukacz,

Gergeli,

Balint

Phűlőph Antal, Fia Peter egj K. V.

Phűlőph Jstvan Fia Andras

Fekete Georgj m. h. Fia Janos loval

mustralt. Az megh holt Urunktol

mondgia levelet venni Eq. 1

Fekete Thamas is m. h., deficialt

Szotjori Mihali Fia Thamas

Nagj Antal lon m., megh holt

Urunktol mondgia levelet lenniEq.

1

Nagj Mihali egj K. V. Antallal,

az őczjők Jstvan m. h.

Bartha Gergeli Fia Peter m. Megh

holt Urunktol mondgja levelet

lenni Eq. 1

Hajdu Mihali Fjai Marton,

Mihali

Rakosi Georgj Fia Marton m.,

megh holt Urunktol vagion

levele Eq. 1

(78) Jrkon Georgÿ loval must., levelet

mondgia eő Nagjsagatol lenni

Jrkon Balas deficialt, őrőks. Georgy

biria

Baczoni Lukacz es Djenes Vagusok,

Kelneken laknak, őrőks. az anniok

birja

Bene Jstvan abest, szolgal

Zoblakon(!) 198 Fejervarmegjeben

lakik

Phűlőph Marton m. h. Fja Jstok

Annor. 5

Barrabas Benedek abs., őrőks. attjafia

birja

Czete Thamas m. h. Sogora Nagj

Simon biria őrőks., must. Felljeb

Barrabas Mathe Deak megjes Mester,

ha talal 199

Bartha Andras ven ember, Fiai Janos,

Jstvan

Meg holt Urunktol mondgia

levelet lenni Eq. 1

Nagj Marton

Nagj Balint Fia Mihali

Rakosi Jstvan Bodonban Marosszekben

lakik, őrőks. Cziszar Leőrincz

verre birja

Laszlo Mihali m. h. Fiai Janos,

Daniel

Geődri Peter m. Regj levelet

mondgja lenni Eq. 1

Viduae

Baczoni Mathene

Fiai Djenes,

Lukacz. Kelneken lakik 200

Baczoni Peterne Fia Ferencz m.

Lo fű őrőks. szallot Eq. 1


Recuperati

Baksa 201 Marton, Mihacz Demeter

Praetendallia jussat hozza

(79) Szabo Balint m. h.

Fiai Thamas,

Janos, szolgalnak

Recentes

Phűlőph Mihali, Demeternek őczje,

Thamasnak Fia volt,

lofu ember 202

Eq. 1

Baczoni Pal Nagjsagodtol mondgja

levelet m. Eq. 1

Pelet Miklos Fiai Janos,

Balint g.

Septem jurati homines 203

Szabo Janos

Cziki Georgÿ

Peter Balint

Benkeo Andras

Petke Demeter

(80) Petke Marton

Petke Pal

Nobiles

JLLJEFALVA

Daniel Mihali Uram Eq. 8

Mihacz Andras m. h., ket leania

vagion, Felesege s leani birjak

joszagat

Mihacz Demeter Ductor Eq. 3

Mihacz Miklos Eq. 1

Szabo Janos m. h. Leani birjak őrőks.,

mind harom leania Fernel vagion es

azok birjak Joszagat. Egjik Papnal,

Masik lo fűnél Szotjorban Uram

Moysesnel, Harmadik Udvarheli

Szeken Biro Martonnal Kis Mőden

Cziok Ferencz Udvarheli Szeki Jmreh

Thamasne Joszagara szallot,

Fiai Georgÿ,

Thamas

Gődri Palne, Vej Horvat Mattias,

Fiai Jstvan,

Gergeli

Computus:

Prim. Vet. 17

Prim. Rec. 10

Ped. V. 21

Vid. 2

Recup. 2

Recent. 2

Deb. 1

Defic. 3

Abs. 5

Primipili Veterani

Phűleőph Jstvan Eq. 1

Barothi Janos Eq. 1

Szonda Jstvan el adta Joszagat ebben

az esztendőben Fekete Janosnak,

Lofu embernek, Al Doboliban lakik,

Felesegenek leven versege hozza,

maga budosik

Konia Balas m. h. Fia Janos Annor. 13.

De mostoha attja Gal Laszlo lakik

benne, es az szolgal rolla Eq. 1

Kovacz Jstvan Eq. 1

Kovacz Mathe, Kovacz Jstvan őczje,

m. h. egi őrőks. laknak, egj leania

maratt

Antal Jstvan, őczje 204 Pal m. h., egj

Leanikaja vagion Eq. 1

Gaspar Janos m. h., Mihacz Andrasne

birja az őrőks., meli Agoston Peter

Primipilust illetne

Antal Janos fogjatkozott allapottal

vagion, Fia Janos m. h.

(81) Borbeli Ferencz Eq. 1

Petke Jstvan m. h. Fia Jstvan A. 4. Az

annia Fiaval lakik az őrőks.

57


Petke Pal Eq. 1

Konia Miklos Eq. 1

Vitalios Georgy Eq. 1

Agoston Peter Eq. 1

Agoston Marton Eq. 1

Agoston Georgy Eq. 1

Kovacz Balint Eq. 1

Zonda Gabor m. h., deficialt. Felesege

birja őrőks.

Konia Thamas Fia Peter m. h., egj

leania maratt Eq. 1

Bakczi Antal Eq. 1

Benkeő Andras

Benkeő Orban m. h.

Fiai Gabor Annor. 15.

Ferencz 13

Benkeő Gergeli Eq. 1

Benkeő Simon m. h. Egj Fia az

Aniaval biria az őrőks.

Benkeő Miklos Eq. 1

Leouete Balint Eq. 1

Petke Janos m. h.

[Fia] Marton jelen volt 205 Eq. 1

Petke 206 Balas m. h.

Fiai Demeter, Eq. 1

Jstvan, egj K. V.

Gal Jstvan Eq. 1

Bonczi 207 Georgÿ m. h., ket Fia

vagion, Bedőhazi Miklos Tutorok

tartja, s őrőksegeket is birja

Kovacz Lukacz Eq. 1

Szasz Pal Janos maga erőtlen ven

ember, az Fja Lengeli Orszagban

hazasodot, az őrőkseget az ven attja

birja

Vonczi Peter m. h., deficialt, Phűlőph

Jstvan es Tőb ver szerint valo attjafiai

birjak az őrőksegett

Szabo Andras Gilkossagban eset, s el

buydosot,

Szabo Ferencz szolga, egik Joszagokot

az attjok birja

Tibricz Jstvan el budosot, az Joszagat

ket ver szerint valo attjafiai vőttek

megh tőlle ez előt 6 esztendővel

(82) Gal Miklos el budosot nem tudgjak

hova. Szep Janos birja az őrőks.

felesege utan, szolgalo ember

58

Konia Janos, Eq. 1

őczje Gergeli m. h.

Nagj Balas el Budosot Polianban

Aranias Szekben, az Edes Annia

birja Joszagat

Voncz 208 Gergeli Zolga

Viduae Primipilorum

Phűlőph Lukaczne Fia Phűlőph

Jstvan, kit oda fel megh irtunk,

az szolgal az őrőks.

Zonda Peterne őrőks. Fekete Janos

birja Tőb attjafiakkal edgjút, kit fel

irtunk oda fel

Zonda Miklosne egj Fia ithon 209 szolgal,

oda fel megh vagjon jrva ez is

Konia Palne Leaniat Gergeli Janos

vőtte, egjút birjak az őrőks.

Kovacz Janosne m. h., az Fia Balint 210

biria az őrőks., kit fel irtunk oda fel

Szasz Jstvanne m. h. Leaniat

Ribiczej Andras vőtte,

ez birja az őrőks. m. m. Eq. 1

Nagj Peterne az őrőksegnek egik reszit

Vayna Thamas Jobbagja Tatuli

Janos birja Felesege utan, ki m.m.

Vonczi Boldisarne m. h. Fiai biriak

őrőks.

Czuczi Danielne m. h. Fia Thamas

Fotoson lakik zaszlo alat, Jt az

Joszagat attjafiai biriak

Primipili Recentes

Sambokreti Janos Jőveveni leven,

penzen vőt maganak szabad heljet,

az hol lakik Eq. 1

Ferencz Thamas Eq. 1

Peter Kovacz az mustrara elő jőt, de az

Jobbagjok kőzőt vagion fel irva az

neve, oda Jrtak az Commissariusok

jdejben

(83) Recuperati Primipili

Rakosi Georgj kisseb m. h.

Fiai Jmreh Annorum 16,

Ferencz 13


Konia Gaspar m. h. eőrőks. vőtte

m[egh] Konia Thamas ver leven

hozza

Pap Thamas Gjalogh Lofű

Havaselfoldiben ment borert

Szabo Thamas Eq. 1

Oppidani Jlliefalvienses

Cziki Georgÿ

Czete Thamas

Bencz Mihali m. h.

Fiai Janos hazas,

Jstvan hazas,

Peter hazas,

Marton szolg. A. 15

Tanko Miklos

Tanko Jstvan Minor m. h. Fiai Gergelÿ,

Georgÿ,

Jstvan

Sera Janos

Sera Miklos

Tanko Jstvan Major obÿt,

Fiai Balas ⎫

Janos ⎬ hazasok


Kozma Andras

Elekes Jstvan m. h.

Fiai Mathe ⎫

Janos ⎬ hazasok


Puinok Pal

Puinok Jstvan

Georgÿ Miklos Peter

Erdeli Mihali m. h. Fia Peter Pap

Erdelÿ Jstvan m. h. Vej Nagj Jstvan

birja őrőks.

Puinok Mihali m. h. Fia Janos

Brassoban lakik

Sűkősd Peter m. h.

Fia Janos 211 vagion (!)

Balogh Pal

Petke Peter m. h. Fia Lukacz

Petke Gergeli

Petke Jstvan Maior

Petke Georgÿ

Petke Janos m. h.

(84) Szasz Janos m. h. Fia Gergeli

Szoltan Pal m. h. Leania s Felesege

vagion

Veres Peter m. h. leania s Felesege

birjak Joszagat

Gal Mihali

Szabo Janos kisseb

Damokos Miklos m. h. Fiai Georgy,

Janos,

Miklos

Benkő Pal m. h. Fiai Jstvan,

Peter,

Thamas

Mathe Simon

Mathe Jstvan

Laszlo Georgj

Kis Jstvan

Janos Kovacz

Hoszu Janos

Rakosi Georgÿ m. h. Fiai Peter,

Andras

Markos Jstvan

Lapati Leőrincz m. h., egj leania marat,

ki Thordan lakik most, Lapathi

Thamasnak, ki egj volt Lapati

Leőrinczel, az masik leania ment volt

Ferhez Mihacz Miklos Jobbagiahoz,

s ezek birjak most az őrőks., de az

Felesege deficialt, es erre az Aszonira

biria az őrőks. Mihacz Miklos

Jobbagia

Marton Kovacz Szent Georgire ment

lakni, ot is varosi ember

Nagj Jstvan

Nagj Thamas

Nagj Mihali

Barta Peter

Nagj Gergelÿ

Agoston Georgÿ m. h., egj leanianak

marat Gjermeke, kire szallot őrőks.,

de most Mihacz Demeter Jobbagia

lakik benne

(85) Agoston Marton

Laczko 212 Leőrincz

Tana Peter m. h. Fiai Balint,

Andras,

Janos

Tana Janos m. h. Fiai Miklos,

Peter

59


Rakosi Balint

Leőke Thamas

Sűkősd Miklos

Elekes Gergeli

Jarton Jstvan m. h. Leanÿ es Felesege

vagion

Jlljes Benedek 213

Dommogo Sigmond m. h. Fia Jstvan

Fűzi Janczi m. h.

Laczko Marton

Kovacz Mihali

Bartok Janos

Bartok Peter

Bartok Georgj Gjergjoban lakik

Kis Ferencz

Kis Gergeli

Kis Boldisar

Pap Miklos

Fiaÿ Thamas divisus ab utroque,

Janos

Peter Balint

Benkeő Janos

Benkeő Gaspar

Ferencz Pal

Rakosi Georgj maior m. h.

Ferencz Gergeli

Rakosi Jstvan

Rakosi Thamas kek Drabant

Benkeő Mihali m. h.

Szaczva Mathe

(86) Szaczva Simon

Leővete Andras m. h. Fiaÿ Mihali,

Thamas

Kis Balint M. h. Fia Janos

Szoltan Gjőrgÿ

60

Septem jurati homines

Sukosd Miklos

Kovacz Andras

Gaspar Mihali

Gaspar Jstvan maior

Ferencz Antal

Gaspar Andras

Andras Balas

(87) SZENT KJRALJ

Jarton Thamas

Benkeo Marton

Viduae Oppidanorum

Veres Georgine Fia Janos hazas

Dommogo Janosne m.h., deficialt,

Fia Thamas biria őrőks.

Fűzi Georgjne, Nagj Marton Marton

szallot Joszagara, varosi

Bartok Thamasne Leaniara szallot

Elekes Gergeli

Ferencz Jstvanne Fia Pal, kit oda fel

m[egh] irtunk

Recuperati Oppidanorum

Benkeő Simon obÿt, Fja Benkeő

Andras, Daniel Mihali Uramnal

vagion Zalogban az m. h.

Fejedelem jdejtől fogva

Rakosi Peter obÿt

Benkő Marton, oda fel m[egh]Jrtuk

Computus:

Nobiles 3

Prim. V. 24

Vid. Prim. 5

Prim. Rec. 3

Prim. Recup. 2

Oppid. Jlljef. 64

Vid. Oppid. 4

Recup. Oppid. 1

Debiles 2

Deficientes 2

Absunt 9

Nobiles

Balas Pap obÿt Fiai Sigmond,

Sandor

Marton Deak Schola mester is volt,

most hazanal lakik, jo Fiaÿ vadnak


Primipili Veterani

Sebestien Thamas 214 Fia Jstvan m. m.

Farkas Andras Eq. 1

Farkas Ferencz Eq. 1

Erdeő Mihali obÿt, Vej Erdő Janos m.

Erdeő Georgj Eq. 1

Erdeő Peter Eq. 1

Daner Mihali Eq. 1

Daner Jstvan m. h.,

oczje Andras m.m. Eq. 1

Erdeő Gaspar

Fogadot őczje Mihali Eq. 1

Daner Georgÿ ob., Vej Kis Balint birja

őrőks.

Demien Gaspar vilagtalan, Fia Thamas

ob., az Vej Erdeő Georgÿ biria az

őrőks. 215

Gaspar Jstvan Senior

Gaspar Jstvan Junior

Gaspar Mihali

Gaspar Andras gialogh lofű

(88) Ferencz Antal Eq. 1

Kűs Antal ob. Fia Georgÿ Eq. 1

Farkas Jstvan Eq. 1

Kis Jstvan Eq. 1

Sigmond Janczi el budosot, Joszagat

az Sogora Jstvan Deak biria, kalnaki

Schola mester

Sekesd Mathe ⎫ Urunk Eq. 1

maior ⎬ adta nekik

Sekesd Mathe ⎪ az lofű Eq. 1

minor ⎭ levelet

Kis Andras Eq. 1

Ferencz Andras Eq. 1

Jmreh Jstvan ⎫ Urunk Eq. 1

⎬ adta nekik

Jmreh Georgy ⎪ az lofű Eq. 1

⎭ levelet

Kis Thamas Eq. 1

Peter Balas Eq. 1

Jmreh Mathe Annorum 13

Farkas Mihali Annorum 2

Vidua Primip.

Sigmond Balasne ob., Fia el budosot,

az Kalnaki Schola mester biria

őrőks.

Pedites Pixidarÿ

Vago Andras

Andras Boldisar, Fia Andras egi K. V.

Sűkősd Marton Senior

Sűkősd Janos Polgar

Sűkősd Miklos Biro

Ferencz Antal ob., az Fia Lofűseget

vőtt az megh holt Urunktol

Andras Balas Fia Balint

Jstvan Janos

Teőreős Simon

Gaspar Georgÿ ob., Fia Thamas szolga

Gaspar Mathe Fia Peter ob.

Jakab Andras ob., Fia Jstok

Annorum 8

(89) Kozma Jstvan ob.,

Fiai Peter adest,

Georgÿ Lon. m., de nincz levele,

Mihali ob.

Jmreh Jstvan Lofűseget valtot az megh

holt Fejedelemtől

Jmreh Georgj is Similiter

Szűkősd (!) Marton ob.,

Fjai Janos,

Jstvan egj K. V.

Kis Lukacz Armalist valtot az megh

holt Urunktol, az Fja Janos Kalnakra

hazasodot, s onnan szolgal

Janos Deak,

Deak őczje[i] Peter,

Balas egj K. V.

Peter Georgÿ 216

Peter Gaspar Fia Maros Szeken lakik,

de nem tudgjak hol

Balas Janos es Peter őrőks. Szekel

Boldisar birja, Jobbagia lakik benne

Geller 217 Janos ob., az leaniat Vonczi

Balas vötte volt el, s az birja az őrőks.

Vida Georgÿ

Kovacz Andras

Balint Deak Schola mester volt, most

cziak hazanal lakik

Peter Janos Papolczion lakik, Kis

Mihalinak adta magat Jobbagjul,

az őrőks. az őczje birja

Kovacz Jstvan ob., az őrőks. Mihacz

Andrasne birja, Jobagia lakik benne

Sikesd Thamas Maros Szekben lakik

61


Orban Thamas Vayda Kamarasi

Schola Mester, az őrőks. el adta

Jt ben Kis Andrasnak, Lo fűnek

Lukacz Mathe vilagtalan ven ember

Vjda Mihali

Szabo Jstvan ob.

(90) Bodoki Miklos Jobagia adta magat

Damokos Jstvannak, az őrőks.

Keserű Peter Jobbagja Aszoni birja,

megh fogtak volt

Sigesd Mathe Lo fűek kőzt must. oda

fel

Erdeő Jstvan Gjalogh lo fű

Kis Mihali

Dobos Georgÿ g. lofű

62

Septem jurati homines

Kirali Balint

Sebestien Jstvan Maior

Peteő Miklos

Peteő Thamas

Laszlo Pal

Kakas Janos maior

Agh Leőrincz

(91) Nobiles

Angialossi Mihali m. h. Fiaj Janos,

Mihali,

Jstvan

Forro Gabor

Ferteodi Janos

Forro Andras, őczje 218 Jstvan ob.,

Fia Janos

Forro Thamas ob., deficialt, Forro

Mihali bir[ja] őrőks.

Forro Mihali Fia Ferencz

Babocz Mihali ob. Vej Szasz Janos, ez

must. megh az őrőks. 219 Eq. 1

Babocz Balint

Fjaÿ Gabor, Eq. 1

Jstvan

Peteő Mihali ob., Peteő Miklos biria

őrőks., Attjafia, egj volt az attjok

ANGJALOS

Viduae Pixidariorum

Vjda Andrasne ob. Fia Mihali m. m.

oda fel

Szabo Miklosne

Bodoki Thamasne Czernathonban

ment lakni

Szűkősd (!) Peterne

Jakab Leőrinczne

Computus:

Nobilis 1

Prim. Vet. 25

Prim. Rec. 4

Ped. Pix. 21

Vid. Pix. 3

Abs. 6

Primipili Veterani

Czizer Gaspar Eq. 1

Sebestien Jstvan minor,

Fiaÿ Mattias, Eq. 1

Janczi,

harmadikat nem kereszteltek megh

Kakas Gergelÿ ob., Fia Janos,

ennek is egj Fia Jstok Eq. 1

Kakas Peter kek Gjalogh

Czjszer Janos Eq. 1

Agh Georgÿ 220

oczjei Agh Janos m.,

Andras Eq. 1

Beőythe Peter Fia Mihok Eq. 1

Agh Mihali 221 ob., Fiai Georgÿ,

Mihok,

harmadikot nem kereszteltek megh

Jczo Caspar Fia Janos ob. Eq. 1

Sebestien Mihali Eq. 1

Sebestien Jstvan Fiai Bartalis,

Janos,

Mihali,

Jstvan,

(92) az kissebik kereszteletlen


Sebestien Peter es Benedek egj K. V.,

Peternek Fiai Jstvan, Eq. 1

Thamas,

Janczi,

Benedek, 222

Mattias,

Mathe

Peteő Thamas

Fiaj Thamas, Eq. 1

Ferencz,

Janczi,

Jstvan kűlőn lakik Eq. 1

Pető Miklos Fiaj Balas, Eq. 1

Mathe;

oczje Benedek ob.

Toth Menihart Fiaj Jstvan, Eq. 1

Thamas,

Janos;

Thamas megh m., egj K. V.

Pető Andras Fja Janczi Eq. 1

Borbeli Miklos Fia Jstvan Eq. 1

Kovacz Janos Megjes Deak

Kőrőspatakon

Losanczi(!) Ferencz az Nemessekkel m.

Nagi Sebestien Miklos,

Vej Fejer Mihali, ez m. m.,

ennek Fia Laszlo, az m. h. Urunk

adta neki az lofű levelet Eq. 1

Beőte Balint Fiai Peter, Eq. 1

Andor;

az m. h. Urunk adot Lofű levelet

nekik Beőte Balinttal edgjűt, ki

megh holt

Peteő Peter Eq. 1

Sebestien Janos Maior,

Fia Mihok Eq. 1

Sebestien Andras Fia Jstok Eq. 1

Sebestien Miklos minor

Fiai Mihok, Eq. 1

Peter,

Gaspar

(93) Forro Miklos Fja Jstok Eq. 1

Pető Jstvan Fia Peter

Dobos Gergeli Fia Jstvan Eq. 1

Vas Peter Urunk adot

Lofű levelet Eq. 1

Tibricz Marton Fiaj Jstok, Eq. 1

Janczi,

Peter;

Urunk adot Lofű levelet

Viduae Primipilorum

Forro Mathene ob., Borbeli Miklos es

Borbeli Ferencz birjak őrőks.

versegre

Lasanczi(!) Martonne Fja Jstvan

az Nemessek kőszt must.

Pedites Pixidarii Veterani

Sebestien Miklos maior az lofűek

kőszt m., levele vagion rolla az

megh holt Fejedelemtől

Bőyte Peter obÿt, őczje Balint Lofű leőt

Kakas Albert ob., Fiaÿ Peter, Janos

Krakkoban vittek, ott laknak, az

őrőks. Papnak adtak volt el, Leszfali

Janos Papnak, s Angialosi Mihali ver

leven hozza, el tartotta, Orban Peter

vötte megh az Angialosi Mihali Arvaÿ

szamokra

Kakas Jstvan ob., Fia Balas az 223

öröks. Felet ez birja

Kakas Balint ob., Vej Kirali Balint biro

most, Fia Janczi

Kakas Janos maior Fiai Marton,

Mihali,

Balint,

Georgÿ

Agh Jakab Thordara ment mind Fiastol,

Nemes Thamas Uramnak adta el

őrőks., Fiai Balint 224 ,

Mihali,

Georgj

(94) Agh Leőrincz Fia Miklos.

Ennek Fia Mihok

Agh Jstvan ob., Eőrőks. attjafiai birjak

Sebestien Miklos Minor, Lo fű levele

vagion m. h. Urunktol

Lukacz Janos ob. Vej Frus Jakab must.

Ennek Fiai Mihali,

Janos

Dobos Gergeli Lofűve leőt, az m. h.

Urunktol levele, ot m. m.

63


64

Vas Georgj gialogh Lofű, Fiai Peter,

Ferencz,

Lazar

Vas Peter 225 , Fia Georgj Lo Fűek kőszt

m. m.

Tibricz Peter ob. Fia Marton Lofűek

kőszt m.

Vicarjus Miklos Fiaj Mihali,

Jstok

Ereszteveni Peter Fiai Mihali,

Georgj,

Janos,

Laszlo

Szabo Mihali Egerpatakra ment Lakni,

it őrőks. el czerelte, most Kelemen

Georgÿ birja, Czernatonban pustan

al

Leőrincz Jstvan Enieden lakik.

Eőrőks. Beseniőben lako Benkő

Mihali Szent Jvani Janko Mihali

Jobbagia, s az birja

Ereszteveni Pal Santa, benna ember.

Fia Janos Fejervarat az Collegjomban

lakik

Laczko Marton [és] Laczko Leőrincz

Jlljefalvara mentek lakni, az varos

kozi szolgalnak, az orőks. Marton

el czerelte es az Leőrinczet verre

attjafia birja

Jncze Andras Martonoson lakik, s ot

m. m.

Agh Thamas Fia Andras

Vas Jstvan ob. Eőrőks. Vas Georgÿ

attiafia biria

Kakas Georgÿ ob., őrőks. attiafiaj

biriak

Septem jurati

Janczio Mihali

Kőver Sigmond

Kóver Andras maior

Szasz Menihart

Orban Georgÿ

Gal Georgj Balas

GHJDOFALVA

Leőrincz Andras, oda fel megh Jrt

Leőrincz Jstvan őczje Czikban

Lazarfalvan lakik, orsaga miat ment

oda, ugj halljuk, ot Jobbagia leőt,

őrőks. ennek is oda fel m. Jrt Benkő

Mihali biria

Kakas Andras szolga

(95) Viduae Peditum

Dobos Mihaline ob. Zacharias Gergeli

vőtte Leaniat, az biria az őrőks., kit

most Angialossi Arvaj Tartjak

Jobbagjsagra, Fia Janczi

Leőrincz Janosne ob.,

Fiai Jstvan,

Andras, oda fel megh Jrtuk

Kakas Boldisarne ob., őrőks. attiafiai

b[irjak]

Agh Andrasne Fia Thamas szolgal,

oda fel megh Jrtuk

Kakas Martonne Fia Andras szolgal,

oda fel m. Jrtuk

Recuperati

Toth Marton Fia Mihok

Computus:

Nobiles 6

Prim. Vet. 28

Vid. Prim. 1

Ped. Pix. V. 9

Vid. Pix. 2

Recup. 1

Deb. 1

Defic. 3

Abs. 4

Kis Balas

(96) Nobiles

Cziszer Jstvan Fia Laszlo Eq. 1

Cziszer Miklos Eq. 1


Primipili Veterani

Czjulak Janos ob. Fiai Janos Deak 226

Laszlo m. h.

Az ki el, Janos, az biria öröks.

Laszlonak

Cziulak Peter ob.

Vej Ferencz Mathe Eq. 1

Fjaj Jstok,

Janczi

Kőles Jstvan ob. Fiai Peter Eq. 1

Janos egj K. V.

Koles 227 Peter Fia Jstok

Bedeő Jakab Fiai Mihali,

Janos Eq. 1

Gal Peter Eq. 1

Janczio Janos g. Lo fű

Janczio Balint ob., őczje Jmreh biria

őrőks.

Janczio Jakab Fiai Jstvan, Eq. 1

Mihali

Janczio Mihali Fiai Thamas, Eq. 1

Pal,

Laszlo,

Ferencz

Janczio Thamas Pappa leőt,

Ghidofalvan 228 lakik

Bedőhazi Peter, Mostoha Fia Cziszer

Andras Schola Mester, Cziszer Pal

megh m., ennek Fia Miklos

Cziszer Mihali egj Cziszer Pallal,

kűlőn laknak

Cziszer Mathe Fiai Peter, Eq.1

Jakab,

Peternek Fiai Laszlo,

Sigmond,

Marton,

Mihali

Cziszer Thamas Fiai Jstvan, Eq. 1

Peter

Cziszer Miklos. Cziszer Thamas Fia

kűlőn lakik az Attjatol

(97) Cziszer Janos, Cziszer Thamas [másik]

Fia Sardra hazasodot Fejervar

mellet; Miklosnak Fia Jstok

Kőver Andras g. Lofő, Fia Peter

Zabo Jakab egj Jdeigh Schola mester

volt, az utan tiztarto is volt, most

vacal, hazanal lakik

Szabo Balint, Szabo Jakabnak őczje,

egik

Szabo Balas Deak oda Fel kűldtek

tanolni, ez is őczje Szabo Jakabnak,

edgik

Cziszer Balas ob. Vej Bardocz Pal, Fia

Peter, ennek Vej Ferencz Deak alias

Biro, Cap[itan] Uram Zol[gaia]

Czőve 229 Jstvan ob. Fiaÿ Mihali,

Peter

Mihalinak Fiaÿ Jstvan,

Andras, g. Lo fűek

Sebestien Miklos Fiaÿ Peter, Eq. 1

Andras

Cziszer Balint Fiaÿ Gabor, Eq. 1

Jstok,

Peter

Bedőhazi Janos eőrőtlen(!) ven

ember, Vej Kőver Georgÿ Eq. 1

Keőver Sigmond Fiaÿ Peter Eq. 1

Boldisar,

Janos,

Miklos,

Sigmond

Ciszer Andras Fia Peter Eq. 1

Czulak Jstvan Fiaÿ Miklos, Eq. 1

Jstok,

Peter

Balogh Mattias ob., őrőks. Felesege

bir[ja]

Cziszer Georgÿ ob., egj leania vagion,

kit illet Joszaga, de most Koter 230

(98) Andras biria, az szolgal rolla

Koter 230 Andras Fia Jstok Eq. 1

Koles Janos s Koles Peter ob., Zonda

Gergeli birja Joszagokat Tutorul

Nagj Jstvan vilagtalan, Fia Marton

vagus

Andras Peter ob. Fia Mihali Pap 231 ,

Mathe is ob. Felesege birja Joszagat

Vitalios Georgj Fiai Jstvan, Eq. 1

Miklos,

Georgj

Vitalios Balint Fiai Balas, Eq. 1

Andras

Kőver Balint ob. Fia Ferencz

Kőver Jakab ob. Fia Miklos An. 8

Kőver Georgÿ ob., őrőks. Relictaia

biria

65


Kőver Benedek m. h.,

Fia Jstvan m. 232

Eq. 1

Gal Georgj Balas gialogh lofő,

Fiai Andras m., Eq. 1

Janos,

Miklos,

Peter,

Jstok

Ezek is Gal Georgy Balas Fiai

Szabo Mihali g. lo fű, Fiai Georgy,

Balas

Kőver Jstvan Fiai Miklos Pap 233 ,

Jstvan

Sűkesd Mihali ob. Felesege bir[ja]

őrőks.

Sikesd Janos Schola mester volt, hazanal

lakik, most vacal, Fiai Peter,

Jstvan,

Laszlo,

Gabor

(99) Szasz Menihart g. lofő

Kis Orban Lukacz Minor,

Fia Jstok Eq. 1

Orban Georgy lofű, Fia Georgy

Orban Lukacz Major,

Fia Jstok Eq. 1

Cziszer Mihaly, őcze Andras Sardra

hazasodot Eq. 1

Jmre Boldisar ob.

Fiai Thamas el,

Miklos,

Andras megh holtak

Jmre Mattjas Fia[i] Peter,

Miklos

Jmre Balint ob. Fia Janczi

Jmre Laszlo Fia Peter Eq. 1

Jmre Gaspar ob. 234 Fia Jstvan, Eq. 1

[ennek] Fiai Moses,

Mihaly

Jmre Georgy Eq. 1

Jmre Lukacz ob., Marton Janos szallot

az őrőksegere

Marton Janos Fiai Andras, Eq. 1

Laszlo

Szabo Mattjas kűlőn szolgal, az

Commissariusok ideiben Eq. 1

Jmre Lukaczal egjeúe irtak volt 235

Szabo Thamas Fiaj Laszlo, Eq. 1

Jstok

Az őczje Mihali ob.

Vitaljos Janos Fia Mihali Eq. 1

Czulak Mihali Fia Jstok Eq. 1

Zonda Gergeli Fiai Thamas, Eq. 1

Jstok

Czulak Kelemen ob. Fiai Mihali,

Georgj,

Peter

Barrabas Balas Fia Balas Eq. 1

Balogh Benedek g. lo fő, Fiai Janos,

Balint,

Jstvan

Czulak Balas Kalnakra hazasodot,

Fia Thamas

Salamon Georgj ob. Fia Georgj

Annorum 7

(100) Boczkai Janos, őczje Andras vagj,

Deakok. Az őrőks. Czulak Mihali

Senior biria pro. flo. 6 zalogban

Bedeő Mihali ob., az annia biria az

őrőks.

Kőver Benedek,

őczje Janos Deak Eq. 1

Czulak Marton Eq. 1

Toth Marton Schola mester, Fia Jmreh

Czulak Gaspar Pap, az őrőks. Szabo

Jakab az őczjevel biria

Nagj Andras Schola mester,

őczje Joseph, ez is Mester

Czulak Jakab Eq. 1

Kover Andras Junior,

Fia Mihali Eq. 1

Jmreh Sigmond Fiai Mihali, Eq. 1

Andras

Orban Thamas,

őczje Laszlo, egj K. V. Eq. 1

Thusa Lukacz Fiai Jstvan, Eq. 1

Mihali

Kis Jstvan Fia Mihali Eq. 1

Marhat Jstvan Eq. 1

Daniel Laszlo, eo Nagjsaga adot 236

lofű levelet Eq. 1

Czombo Mathe budoso, őrőks.

Gienge Georgjne s tőb attiafjak

biriak

66


Viduae Primipilorum

Szekel Jstvanne Fia Szekel Antal

Pap 237 , az vitte volt ki az anniat

magahoz

Elek Deakne Fiai Schola Mesterek

Gergeli Deakne, Marthat Jstvan szallot

leaniara s ő biria Joszagat, m. m.

oda fel

Nagj Gasparne ob., Szasz Menihart

biria őrőks. Jure Successorio

Bodo Mathene Fia ob.

(101) Kőver Balasne Fia oda fel m. m.

Czulak Lukaczne 238 ob., Jmreh Jstvan

biria az őrőks. Felesege utan

Miklos Balint 239

Cziszer Martonne oda ki ment attiafiahoz

lakni, az joszagat Cziszer Mathe

biria Tutor keppen

Janczio Balintne Jlljefalvara ment

Lakni, az Fia birja az őrőks.

Czulak Mathene 240

Cziszer Jakabne

Marton Janosne Fiai budosok

Szabo Mathenenak Fiait Fel irtuk

Sikesd Ersebet Fia Mathe az kek

Drabantok kőszt vagion. Mas Fia

Jstvan Vagus

Pedites Veterani

Sűkősd Balint

Varga Mihali g. Lofő, Fiai Laszlo,

Mihali,

Balint,

Jakab,

Janos

Laszlonak Jsmet Fia Janczi

Fotosi Ferencz kek Drabant

Kis Balas Fia Ferencz

Kis Jstvan az lo fűek kőszt m. m., az

megh holt Urunk adta neki [levelet]

Marton Janos az lo fűek koszt m.

Gal Georgy Janos Kek Drabant volt,

Fejervarat Lakik

(102) Bartalis Mathe Gelenczere ment lakni,

el czerelte Belső őrőks., kilsőben

maga is bir

Marton Jstvan el budosot, őrőks. az

annia bir[ja]

Nagj Thamas Pap, nihil habet 241

Jmreh Jstvan Maior Fia Georgj

Szabo Mihali

Berde Janos

Viduae Peditum

Gienge Georgyne alias Boda,

az Fia Jstok

Bihari Matene ob., Mihacz Janos birja

per Concambium Joszagat

Szabo Miklosne, Szabo Mihaly minor

birja, szolgal Joszaga[rol]

Nagy Balintne, most nem emlekeznek

rea, ki lehet, sem joszagat nem

tudgiak

Recuperati

Kovacz Janos kek dra.,

Mostoha Fiai Barrabas,

Miklos,

Andras,

Peter

Jmreh Jstvan

Bak Jstvan, Vitalyus Georgy tartja

kezit rajta, de megh szabadult az

Commissariusok idejben

Zacharias Gergely, Angialosi Mihaly

arvai tartjak ke[zeket] rajta

Ola Jstvan ob. Fiai Peter kek Dr.,

Jstvan,

Janos 242

Barrabas Peter, Kóver Laszlo tartja

kezit rajta, es jobbagianak tartja

Computus:

Nobiles 2

Prim. Vet. 57

Vid. Prim. 12

Ped. Pix. Vet. 7

Vid. Ped. 2

Recup. 5

Deb. 2

Abs. 6

67


68

Septem jurati homines

Toth Mihaly

Vegh Marton

Babos Janos

Laszlo Miklos

Laszlo Sigmond Nem volt tőb

Nobiles

Nemes Mihaly ob., Fia Mihaly

annorum 6

Barothi Sandor 243 , Fia[i] Sandor,

Miklos

Babos Janos,

Fia Thamas Deak Eq. 1

Pilbart Gabor ob.

Georgy Biro Peter 244 lakik az

őrőksegeben Pilbart Gabornak,

ő m. m. rolla, Fia Mihok

Babos Georgy 245

Babos Balint Angialosrol m. m.,

ot lakik

Primipili Veterani

Vegh Marton, Veji Kóver Mihaly egy

K. V., ennek Fia Janczi Eq. 1

Kóver Andras, Vegh Marton Mostoha

Fia es Veÿ Gidofalvarol mustralt

megh

Laszlo Thamas Fia Sigmond,

ennek Fiai Mihaly, Eq. 1

Marton

Septem jurati homines

Gőncz Balint

Barrabas Jakab

Kis Jstvan

Veres Janos

Kontes Gergeli

Bedőhazi Gergeli

Danczi Balint

(103) BESENJŐ

Laszlo Mathe m. h.,

Fiai Marattak Janos,

Andras,

Balas

Bójte Mihaly ob. Fiai Andras, Eq. 1

Peter

Laszlo Miklos Fia Mihaly

Bójte Georgy Senior ob.,

Fia Georgy ob.,

Veÿ Tot Georgy Eq. 1

Ferencz Janos g. lofú, Babos Andrasne

Leanjat vótte, Felesegenek óróksegeról

szolgal

(104) Viduae Primipilorum

Bőyte Georgyne ob., Tot Gergeli 246

szolgal Joszagarol, ki oda fel megh

vagion irva

Veres Demeterne ob., Fia Janos

Schola Mester

ARKOS

Recuperati

Toth Mihali, Biro, Fja Janos

Computus:

Nobiles 4

Prim. Vet. 8

[Vid. prim. vet. 2]

Recup. 1

Nobiles

Veres Janos Szek Notarjussa,

Fiai Samuel,

Balint,

Peter

Benkő Janos Fiai Raphael, Eq. 1

Balint

(105) Veres Boldisar, ob. Fia Mihali,

ennek Fja Jstok Eq. 1


Raphay Mattias szolg.,

Fiai Thamas, Eq. 1

Mihali

Primipili Veterani

Tegző Thamas

Fiai Mihali, Eq. 1

Janos Mester

Tegző Daniel Fia Peter Eq. 1

Tegző Benedek Fjai Mihali, Eq. 1

Benedek,

Ambrus,

Ferencz

Tegző Lukacz Fiai Balas, Eq. 1

Balint

Tegzeő Gaspar G. lofő

Tegzeő Balint Fiaj Marton, Eq. 1

Gabor,

Moses,

Mihalj,

Balint

Tegzeő Jmreh Jgen ven ember

Tegzeő Pal g. lofő Fjaj Jstvan,

Peter,

Balas,

Pal,

Georgÿ

Gelej Miklos maior

Fia Janos m. Eq. 1

Gelej Thamas Fiaÿ Andras, Eq. 1

Balint

Gelej Mihali Zoltanban kőltőzőt,

onnet must.

Gelej Miklos minor, Fel akasztottak,

őrőks. Benkő Janos bjrja

Gelej Boldisar ob. 247

Gelej Jakab Fiai Jstvan, Eq. 1

Peter,

Janos

Gelej Pal Fia Mihok Eq. 1

(106) Bedeő Mihali Fiay Jstvan, Eq. 1

Mihok

Mihali Thamas FiaiThamas, Eq. 1

Georgÿ

Veres Mathe Fiai Jstvan, Eq. 1

Andras,

Benedek

Mihali Peter Fia Andras Eq. 1

Dancz Balint Fiaj Mihali, Eq. 1

Miklos,

Balint,

Georgÿ

Damokos Janos minor 248 ob.

Fiaÿ Thamas, Eq. 1

Miklos,

Mihali

Alszegj Veres Mihali

Fiaÿ Balint, Eq. 1

Benedek

Kőlne Janos Fia Balas Eq. 1

Kőlne Gergeli, Kőlne Janos Fia

Veres Boldisar Eq. 1

Kőlne Thamas 249

Fiaÿ Jstvan, Eq. 1

Janos,

Georgÿ

Kőlne Mihali Fia Andras Eq. 1

Mihali Balint Fiai Pal, Eq. 1

Kelemen

Mihali Andras Fia Andras Eq. 1

Bedőhazi Gergeli

Fiai Mihali, Eq. 1

Jstvan,

Bedőhazi Miklos

Fiai Gabor, Eq. 1

Sigmond,

Thamas

Rafai Janos ob. Fiai Thamas is ob.,

Boldisar,

Andras,

Balint

(107) Boldisar szolga

Bedőhazi Benedek

Fia Janos Eq. 1

Jstvan Gergeli Eq. 1

Veres Miklos ob. Veÿ

Szabo Laszlo Fiai Jstvan, Eq. 1

Balint,

Pal,

Miklos,

Thamas

Veres Gaspar Fiai Benedek Eq. 1

Boldisar,

Jstvan

69


70

Barrabas Ferencz

Fiai Balint, Eq. 1

Mihali

Barrabas Andras Fiai Jstok,

Thamas

Felszegj Veres Mihali

Fiaÿ Thamas, Eq. 1

Janos

Dancz Antal niomorult, Fiai Jstvan,

Peter,

Dancz Andras, Masik Fia, ezek is

Dancz Antal Fiaÿ Eq. 1

Dancz Janos Fja Andras Eq. 1

Damokos Andras ob., Damokos Janos

tob Attjafiaival birjak Joszagatt

Damokos Peter g. lofő

Alszegj Veres Mathe

Fia Peter Eq. 1

Veres Balas ob. Fia Thamas;

őczie Janos, egj K. V.

Veres Andras ob. Fia Gabor Schola

Mester

Kőver Jakab Fiai Thamas, Eq. 1

Mathe,

Jstvan,

Peter,

Janos

Bedőhazi Jstvan ven erőtlen ember,

maga birja őrőks., nem

hadakozhatik, hanem hazas (108)

Leani vadnak

Tegzeő Andras

Fiai Sigmond, Eq. 1

Thamas,

Daniel

Laszlo Pal vilagtalan, Veÿ

Kolne Peter Fia Ferencz Eq. 1

Barrabas Benedek g. lofő, Fia Laszlo

Gőncze Benedek g. lofő, Fiai Janos,

Andras

Veres Jstvan abs.

Bedőhazi Mathe vagus, Joszagat egj

Sogora biria Sylvester Janos Senior 250

Eőrdőgh Ferencz ob. Fia Rofai, Vej

Eordogh Ferencznek Bedőhazi

Mihali, az szolgal most, Fia Laszlo

Tegzeő Ferencz Kőrőspatakiakkal

must.

Geőncz Peter g. Lofő

Laszlo Andras vilagtalan niomorult,

nincz őrőks.

Mihali Janos g. Lofő, őczje Benedek

Deak Feiervaratt

Primipili Recentes

Veres Janos Fiai Miklos, Eq. 1

Jstvan,

Mihok;

Urunk adot levelet neki 251

Veres Laszlo Fia Balint, urunk eggiut

atta az Primipilatust az Attjaval,

Drabant hellýre szallot ez Eq. 1

Mihaly Mathe Fia Jstvan Eq. 1

Contes 252 Balint Fiai Jstvan,

Mihaly.

Urunk atta nekik az Primipilatust

Kovacz Ferencz Fia Janos,

ez reghi lofű Eq. 1

Sylester 253 Jstvan Uy lófű,

Urunk atta Eq. 1

Gecző Janos 254 Uy lófű,

Urunk atta Eq. 1

Szabo Gal Czimeres Nemes ember,

Urunk atta Eq. 1

Veres Jstvan Eq. 1

(109) Viduae Primipilorum

Gelej Balintne

Damokos Miklosne Fia Peter szolgal,

m. m.

Pedites Veterani

Mihali Mathe Lofő leőt

Nagj Janos niomorult 255 , Fia Ferencz

ob.

Nagj Mathe, őczje 256 Balas, egj K. V.

Nagj Peter ob., őrőks. attiafiai biriak

Pal Kovacz Benedek

Geczeő Benedek ob. Fia Janos lofő

lőt, Urunk 257 adta

Tot Jstvan ob. Fiai Ferencz,

Janos

Tot Andras Fia Peter

Tot Balint


Tot Janos 258 Fiai Thamas,

Andras

Barrabas Janos

Barrabas Balint Fia Jstok;

őczje Andras, egj K. V.

Ando Janos ob. Fiai Georgj,

Janos,

Mihali,

Jstvan

Kovacz Janos Fiai Jstvan,

Thamas

Sylvester Mihali ob., Fia Jstvan lofű,

Urunk adta

Kőnteős Balint lofő, Urunk adta

Veres Janos lofő, Urunk adta

Kőnteős Janos Fia Mihali

Sylvester 259 Georgj ob. Fiai Janos,

Ferencz

Sylvester 259 Jakab ob.

Fiai Lukacz, Ennek Peter,

Balint,

Mihok,

ennek [Balintnak] fiaThamas 260

Veres Peter Fia Janczi

Sylvester Janos, őczje Jstvan,

[ennek] Fia Mihok

(110) Sylvester 259 Peter Fia Jstok

Barrabas Mihali Fia Janos

Barrabas Gergeli

Barrabas Jakab Fia Lukacz

Kis Mathe Fia Georgj,

ennek Fia Andras

Kis Jstvan Fiai Ferencz,

Janos,

Jstvan

Kis Peter Polgar

Balogh Georgj Kalnaki Jstvan Uram

Tablan nierte el 261

Bihari Djenes Polgar, Fia David

Bihari Andras benna,

Fiai Balint must[ralt],

Janos szolgal

Bihari Georgj Tőrpe

Kőncz Balint Biro, Fiai Czirjak 262 ,

Balint,

Mihok

Kőlne Thamas ob., őrőks. őczje biria

Góncz Balas ob. Fia Balint 263

Jlljes Jlljes Vagus

Kőnteós Andras vagus

Berereczk(!) 264 Janos vagus, Megjes

deak

Damokos Janos maior ob. Fiai Jstok,

Janczi

Sandor Jstvan ob., őrőks. Sebestien

Miklos biria verre

Kőnteős Jmreh Fiai Peter,

Balint

Kőnteős Lukacz ob., Kőnteős Balint

biria Joszagat Kalnaki Jstvan

adomaniabol

Kőnteős Gergeli

Viduae Pixidariorum

Damokos Georgjne Fia Mihali m.

(111) Nagj Janosne Fia m. m. oda fel

Barrabas Andrasne Fia m. m.

Bihari Georgine Fia Georgj Tőrpe

Sylvester Gergeline (!) ket Fia m. m.

Recuperati

Gőncz Pal Fia Thamas

Damokos Janos ob., Fia Georgy,

Benkő Janostol szabadult

Sebestien Miklos Szemerian lakik,

Fia Miklos

Szabo Gal Uy 265 lofő, Urunk adta

Kőnteős Jmreh

Mihali Gaspar Fia Georgj,

ennek Fia Jstok

Pedites Pixidarÿ Recentes

Ando Balas

Ferencz Peter Fia Janczi

Ferencz Ferencz Fia Gergeli

Szabo Janos Fia Jstok

Computus:

Nobiles 4

Prim. Vet. 44

Prim. Rec. 8

Vid. Prim. 2

Ped. Vet. 23

Vid. Ped. 5

Recup. 3

Recent. 4

Debiles 5

Abs. 6

71


72

Septem jurati

Bakczi Ferencz

Bakczi Mihali

Bakczi Balint

Nagj Ferencz

Erdeős Demeter

Szabo Janos

Nobiles

Gjuyto Miklos ob.

Cziszer Mihali minor ob.

Fia Balint Eq. 1

Cziszer Miklos Eq. 1

Forro Miklos Angialosrol m., ot lakik

Vidua Nobil.

Cziszer Mihaline

Fiai Balint,

Anniaval lakik, megh m., Eq. 1

Mihali,

Moyses

Primipili Veterani

Sigmond Benedek ob. Fiai Jstvan,

Mihali,

Peter

Bakczi Vitaljus ob. Fiai Pal,

Jstvan,

Balas;

kűlőn 266 kenieren laknak, Bakczi

Pal szolgal az attia heliről

Bakczi Thamas ob. Fja Jstvan m.;

őczej Gaspar,

Boldisar

(113) Szabo Janos Eq. 1

Szabo Marton Eq. 1

Bakczi Balint Fiai Miklos, Eq. 1

Ferencz

Cziszer Mihali ob.

Bakczi Ferencz Fiai Jstvan, Eq. 1

Miklos

Cziszer Miklos Fiai Balas m., Eq. 1

Thamas

Cziszer Mattias ob. Fia Andras 267 ;

őczie Jstok Eq. 1

(112) ETFALVA

Nagj Thamas ob. Fja Barrabas,

[ennek] Fia Jstok Eq. 1

Nagj Ferencz Fia Mathe Eq. 1

Nagj Peter ob. Egi leania marat.

Tutora Nagi Barrabas

Nagj Andras m. Eq. 1

Bakczi Marton Fiai Balas, Eq. 1

Georgÿ

Bakczi Mihali Fia Janos 268

Eq. 1

Jmreh Balas Fiai Ferencz, Eq. 1

Gergeli

Bedőhazi Peter ob., Fia is Janos ob.;

Vej Mihalcz Janos birja

Joszagat Eq. 1

Nagj Jstvan ob. Nagj Ferencz leaniatt

birja Tutorsagra

Viduae Primipilorum

Kakczi 269 (!) Jstvanne

Pedites Veterani

Erdeős Demeter Lo fő, az megh h.

Fejedelem adta

Fiai Boldisar, Eq. 1

Georgj,

Sigmond,

Demeter

Erdeős Thamas ob. Fiai Uy Lo fóek,

az m. h. Urunk adta Eq. 1

(114) Erdeős Pal

Erdeős Ferencz, Fia Jstok Eq. 1

Pal Georgÿ ob., attiafiai Sigmond

Jstvanek bir[jak] őrőks.

Nitrai Janos Fiai Mihali m.,

Janos

Mihalinak Fia Jstvan

Viduae Peditum

Erdeős Mathene ob., őrőks. Erdős

Demeter es Malnasi Jmreh Jstvan

vőttek m.


Recuperati

Kis Gergeli Fotosra ment lakni, ot m.

Kelemen Janos el budosot az fel

szabadittas utan

Computus:

Nobiles 2

Prim. Vet. 13

Septem jurati

Zoltani Miklos

Gede Janos

Zoltani Ferencz

Kőver Ferencz

Zoltani Mihali maior

Mihali Pal

(115) Nobiles

Czerjek Ferencz

Fiai Balint, Eq. 1

Pal

Czerjek Leőrincz erőtlen ven ember,

Vej Veres Thamas, ez szolgal

Joszagarol

Erdögh Mihali ob., Fia Mihali

Joszagarol [szolgal] Eq. 1

Mihali Pal Fia Jstvan Eq. 1

Primipili Veterani

Köver Ferencz Fiai Balas, Eq. 1

Benedek

Kőver Laszlo Eq. 1

Thusa Gergeli ob. Vej Gelej Mihali,

ez szolgal az Joszagrol Eq. 1

Zoltani Thamas erőtlen ven ember,

Fia Janos el budosot

Septem jurati

Szabo Ferencz

Balogh Benedek

Vicaros Peter

ZOLTAN

KŐRŐSPATAK

Vid. N. 1

Vid. Prim. 1

Ped. Vet. 1

Prim. Rec. 3

Vid. Ped. 1

Recup. 1

Abs. 2

Benő Mihali ob., őrőks. Bede 270 Janos

birja verre Felesege utan

Beneő Jstvan Uzonban lakik

Zoltani Ferencz, őczje (!) Eq. 1

Zoltani Miklos, Fia Jstok Eq. 1

Zoltani Mihali g. lo fő, Fia Andras;

őczjej Georgÿ, oda ki lakik,

Andras ob.

Zoltani Benedek Eresztevenire

hazasodot, ot lakik

Zoltani Mihali Junior,

őczje Peter eg(!) K. V. Eq. 1

Thusa Lukacz Ghidofalvan lakik

Mihali Jstvan Albisban lakik

Viduae Pixidariorum

Zoltani Peterne, az Fia szolgal az

őrőks.

Zoltani Jakabne ob., Fia szolgal az

örök. (116) Mihali Gjalog Lo 271 Fő

Computus:

Nobiles 3

Prim. Vet. 6

Vid. Pix. 1

Deb. 2

Abs. 5

Veres Antal

Vicaros Georgÿ

Czente Thamas

Fabian Janos

73


Nobiles

Kalnaki Benedek

Kalnaki Jstvan hadnagj

Balogh Benedek Conjur. Eq. 1

Vas Mihali Fia Janczi 272

Eq. 1

Tibad Mihali Fiai Mathe, Eq. 1

Jstvan 273 ,

Thamas

Kőltő Gaspar Fiai Miklos, Eq. 1

Janos 274

Konia Sandor Fiai Peter, Eq. 1

Laszlo,

Balint

Kis Jncze Fiai Balint,

Ferencz ob.

Vicarjus Janos ob., az őczje Peter

szolgal az Joszagrol, Peternek Fia

Janos

Simon Thamas ob. g. lofő, Fia Janos m.

Veres Antal g. lofő, Fia Jstvan ob.,

Jstvannak Fiai Peter,

Kőltő Jakab Fiai Mihali, Eq. 1

Jstok

Jstvan,

Kalman Janos ob., Fia Peter,

Balint,

ennek Fia Kalman Eq. 1

Benedek,

(118) Kalman Lukacz ob.,

Thamas

Fia Andras Eq. 1

Kőltő Abel Eq. 1

Kalman Thamas

(117) Bedő Jstvan ob., őczje Mathe Kalnak-

Fia Jstok m., Eq. 1

ra ment lakni, ot must. Bedő Jstvan

Őczej Peter,

őrőks. Ghido Samuel birja Tutor-

Jstvan Jndivisusok, szolgaltak

sagh keppen egi leanira

Szabo Gergeli ob.,

Primipili Veterani

Fiai Benedek m.,

Ferencz ob.,

Eq. 1

Polos Jstvan ob., Vejej birjak öröks. Benedek[nek] Fia Thamas

harom reszre

Bedeő Janos el budosot, Szabo

Polos Janos Deak Schola mester is Benedek attjafia birja őrőks.

volt, de most hazanal vacal

Nagj Mihali szolga, Fiai Laszlo,

Kőltő Janos ob., Fia Abel m. m.

Janos

oda fel

Tibald Miklos, őczje Kis Jstvan

Szasz alias Nagj Janos

szol[gal] erte Eq. 1

Fia Mihali Eq. 1

Veres Georgÿ Felszegi

Fiai Janos, Eq. 1

Daniel;

az őczje Marton ob.

Kis Mihali g. lo fő, Fiai Andras,

Gaspar ob.

Kis Peter Junior Fiai Peter, Eq. 1

Balas

Kis Laszlo ob. Fia Jstvan m.,

őczje ennek Pal Sigmond

Kis Peter ob., defic., őrőks. Kis Laszlo

Fiai biriak versegre

Konia Peter ob. Fia Gabor, Eq. 1

ennek Fia Pal

Bedeő Jakab ob., őrőks. Bedeő Mihali

bir[ja] 275

Andras Georgj g. lo fő

Andras Thamas,

őczje Janos egi K. V. Eq. 1

Kis Andras ob., az Joszagat leania es

oczje Kis Jstvan birjak

Lukacz Thamas elmejeben

fogiatkozot megh, őczjeiLukacz,

Boldisar m., g. lofő,

Fia Palko

Lukacz Albert g. lofő

Nagj Ferencz ob., Vas Mihali biria

őrőks., mert azelőtt is őve volt

Sylvester Jstvan Fiai Andras, Eq. 1

Balint,

Laszlo,

Janos

74


Pilbart Mihali Eq. 1

Pilbart Janos g. lo fő, Fiai Andras,

Jstok;

őczje Benedek

Szinte Mihok Annorum 3

Viduae Primipilorum

Lukacz Jstvanne ob., Fiai biriak

őrőks., kik megh must.

(119) Kis Miklosne Fiai m. must.

Nagj Miklosne ob.

Bedeő Miklosne Leani vadnak

Kőltő Thamasne Kalnaki Jstvan

Jobagiahoz ment, az Leaniara

Szinte Georgy szallot Eq. 1

Pedites Veterani

Balogh Georgy ob., Fia Mihali m. m.

Balogh Peter

Vicarjus Jstvan ob., Fia Janos szolgal,

ennek Fia Jstok

Vicarjus Georgÿ Conjur., Fiai Janos,

Mihali,

Jstvan,

Palko

Czente Andras ob., Fia Janos lon

szol[gal]; őczje Jstvan Urunk adot

levelet neki Eq. 1

Czente Thamas Conjur. Urunk adot

Lo fő levelet neki, Eq. 1

Fiai Peter,

Miklos,

Ferencz,

Laszlo

Czente Mathe Fia Mihali, Urunk

adot 276 Lo fő lev. Eq. 1

Keresztes Andras ob. Vej Czigani alias

Jlljes Phűlőph szolgal

Fabian Janos Conjur., Fia Mihali vagus

Septem jurati

Bedeő Janos Minor

Bedeő Gabor

Vaska Jstvan

Szabo Ferencz Biro, Fiai Janos,

Peter

Szabo Andras

Sebestien Miklos Fia Andras

Desi Balint budosik, őrőks. Janko

Peter Jobbagja birja Sipos Mihali

Felesege utan

Sebestien Janos el budosot, őrőks.

attjafiai birjak

Egjed Georgÿ ob. Fia Peter, ez m.;

őczej Jstvan,

Janos

Pataki Janos ob., Joszagat Szabo

Ferencz biria verre

(120) Vicarjus Mathe el budosot, őczje

Vicarjus Sigmond szolgal, ez must.

Vicarjus Andras Fiai Lukacz,

Palko

KALNAK

Viduae Peditum

Vicarjus Lukaczne Fia Andras, ki m. m.

Vicarjus Mihaline Fia Sigmond m.

Recuperati

Sebestien Thamas ob. Leani vadnak

Ungvari Janos ob., őrőks., Felesege

biria, Fiai Peter,

Jstvan el budosot 277

Computus:

Nobiles 9

Prim. Vet. 23

Prim. Rec. 3

Vid. Prim. 3

Ped. Vet. 10

Vid. Ped. 2

Abs. 6

Bedeő Thamas

Bedeő Miklos

Bedeő Peter 278

Agoston Janos

75


76

Nobiles

Bedeő Mathe szolga

Kis Janos Eq. 1

(121) Primipili Veterani

Mekereki 279 Gergeli

Fiaj Jstvan, Eq. 1

Janos,

Andras,

egj kereszteletlen vagion

Bedeő Balas ob., Fiai Georgj ob.,

Ferkeő el

Nagj Mihali ob., Fia Palko

Annorum 10

Damokos Jstvan Fiai Peter, Eq. 1

Pal

Bedeő Janos Senior

Fiai Jstvan, Eq. 1

Boldisar,

Balas

Bedeő Mihali ob.,

Fiai Gabor, Eq. 1

Mihali,

Jstok,

Miklos

Bedeő Janos Senior benna, exemptus,

Fia Balas Annorum 2

Bedeő Gaspar ob., Fia Miklos, Conjur.,

szol., ennek Fia Jstok

Bedeő Georgj ob., Leania biria őrőks.

Bedeő Janos ob., őrőks. hugai biriak

Bedeő Balint Fiai Sandor Eq. 1

Mihali,

Laszlo ob.

Bedeő Peter Conjur. g. lo fő,

Fiai Jstvan,

Gergeli

Bedeő Jmreh vagus, őrőks. az őczje

Bedeő Peter birja Jure emptitio 280

Bedeő Janos el budosot Kőrőspatakrol,

kalnaki Joszagat Bedeő Peter

vőtte megh, az birja, ver leven hoza

Bedeő Thamas Conjur.,

Fiai Andras, Eq. 1

Balint

Tegző Miklos Fia Janos,

ennek Fiai Mihali Eq. 1

Jstok 281 ,

Janos

Bedőhazi Mathe Fiai Jstvan, Eq. 1

Mihali,

Peter,

Marci,

Balas

(122) Vaska Jstvan Conjur. g. Lofő,

Fia Andras

Vaska Mihali Fia Janos Eq. 1

Borbereki Peter Fiai Janos, Eq. 1

Andras

Bedeő Mathe el budosot, őczje Peter

ob., Joszagokat attjafiai biriak

azoknak akarattjokbol

Bedőhazi Mihali Arkosrol m.

Bedeő Peter Junior, Eq. 1

oczej Jmreh,

Pal

Bedőhazi Miklos Fia Pal Eq. 1

Andras Jstvan g. lofő, Fiai Mihok,

Georgÿ

Bedeő Andras g. lofő, Fiai Janos,

Mihali

Viduae Primipilorum

Bedeőhazi Jstvanne Fiai Miklos m. 282

Pal ob.

Bedeő Lukaczne ob., leani biriak

Joszagat

Pedites Veterani

Agoston Janos Fiai Ferencz,

Balas

Recuperati

Olah alias Nagj Mihali ob., def.,

Joszaga sem volt

Racz Miklos Fia Andras

Racz Jstvan Fia Mihali


Computus:

Nobiles 2

Prim. Vet. 17

Vid. Prim. 1 (!)

MARTONOS

Ped. Vet. 1

Recup. 2

Defic. 1

Abs. 3

Septem jurati homines

(123) Pap Keresztes

Jncze Balas

Fejes Thamas

Fejes Janos

Gjuyto Thamas

Gjuyto Jstvan

Czulak Jakab

Nobilis

Gjuyto Thamas ob., Fiai Mattias,

Jstok

Primipili Veterani

Mogiorosi Mihali 283 Fia Gergeli,

ennek Fia Mihok Eq. 1

Gjuyto Jstvan Conjur.,

Fja Janczi Eq. 1

Fejes Jakab ob., Defi., Felesege lakik

az Joszagon

Fejes Janos Conjur., Eq. 1

Unokaja Fejes Andras 284

Porkolab Gergeli ob., őczje Marton,

ez szolgal Eq. 1

Porkolab Georgy szolga

Czulak Jakab g. Lo fő

Jncze Janos Fia Georgÿ Eq. 1

Jmreh Sigmond Ghidofalvarol m. m.,

az Martonosi Joszagat ket leaniara

birja

Galsai Mihali szolga

⎫ az Urbariumban az

Jncze Balas ⎪ gialogok kőszt vagion

Jncze Andras ⎬ fel irva nevek, az m. h.

⎪ Urunk adot nekik

⎭ lofőseget Eq. 1

Gjuyto Benedek Annorum 4 285

Viduae Primipilorum

Porkolab Peterne, egj K. V. 286 az

fiaval Martonnal, megh mustralt

(124) Pedites Veterani

Gaspar Gergeli Fia Andras

Gjuyto Thamas minor, Conjur.,

Fia Janczi g. l. fő

Szoke Ferencz ob., huganak Gjermeke

utan birja, Czulak Jakab szolgal

rolla

Sikesd Balas

Gyuyto Miklos Fja Janczi

Gjuyto Peter ob., Fia Thamas, Conjur.,

oda fel megh must.

Gjuyto Mihali ob., Joszagat az Sogora

Pap Keresztes birja, s az szolgal rolla

Fejes Lukacz el budosot. Fejes Thamas

birja Joszagat, edes Fia Conjur. m. m.

Marton Janos Fja Jstok A. 4

Giuyto Marton el budosot, nem volt

Joszaga

Porkolab Mattias ob., Fia Georgj oda

fel m. m. Primipilusok kőszt

Computus:

Nobilis 1

Prim. Vet. 8

Vid. Prim. 1

Ped. Vet. 5

Abs. 3

77


78

Septem jurati

Balogh Georgy maior

Balogh Mihali maior

Balogh Janos

Balogh Balint

Kis Gergeli

Abod Georgý

Jncze Peter

(125) Nobilis

Mathe Janos Eq.1

Primipili Veterani

Balogh Janos obÿt, Fia Janos

Conjurator, Eq. 1

Janosnak Fiai Mattjas,

Peter,

Balas,

Janos,

Sandor

Ballogh Barrabas 287

Fiai Sigmond, Eq. 1

Mattjas

Balogh Balint junior Eq. 1

Balogh Jstvan Eq. 1

Jncze alias Kovacz 288 Miklos

Fia Peter conjur. Eq. 1

Koncz Balint, Fiai Jstok, Eq. 1

Miklos

Balogh Georgy conjur.,

Fiai Peter, Eq. 1

Mattjas,

Miklos,

Mihaly,

Georgy

Septem jurati homines

Pal Janos Jakab

Szabo Ferencz

Konÿa Balas

FOTOS

ZALAN

Balogh Andras Fia Laszlo Eq. 1

Balogh Mihaly Senior conjur.,

Fiai Miklos,

Sigmond,

Gergely

Balogh Mihaly Junior budosik, az joszagat

Balogh Janos Attjafiai birjak

Jmreh Jakab Fiai Georgj, Eq. 1

Mihaly

Balogh Balint Conjur.,

Fiai Peter, Eq. 1

Ferencz,

Georgy,

Janczi

Balogh Georgy Fia Janczi Eq. 1

Pedites Veterani

Koncz Miklos junior ob., Fia Thamas

szolga

Bartha Balint ob., Fiai Peter,

Janczi szolgak

Balogh Janos ob., Órókseget Jmreh

Jakab birja szalaghban az felesege

utan

Toth Thamas

Küs Gergely Conjur.

Abod Georgy Conjur., Fiai Peter,

Jstvan

(126) Computus:

Nobilis 1

Prim. Vet. 12

Ped. Vet. 3

Abs. 1

Santa Mihaly

Konya Andras

Konya Thamas

Bolond Janosnak (!)


Nobiles

Janko Jstvan

Janko Mihaly

Janko Balas Gyilkossaghban esven el

budosot, Órókseget az Anya birja

Nagy Mihaly ob., Órókseget Felesege

es Fia Janos birja

Vatai Peter Fia Sigmond Eq. 1

Gazdagh 289 Georgy ob., joszaga nincz

Primipili Veterani

Sera Jstvan Hadnagy, az Nemesegh

kőzőt szolgal, Fia Thamas Eq. 2

Szabo Janos Fiai Gabor, Eq. 1

Ferencz,

Laszlo

Szabo Jstvan, Szabo Janos Fia,

[ennek] Fiai Pal, Eq. 1

Andras

(127) Szabo Andras ob. Jncze Janos es Balint

birjak Órókseget, magok megh

giermekek

Szabo Miklos Fiai Balas Eq. 1

Janos,

Georgy

Szabo Peter Eq. 1

Szabo Antal g. lófú, Fiai Jstvan,

Laszlo

Szabo Jstvan Fiai Miklos, Eq. 1

Jstok,

Giurko

Szabo Mihaly Fia Gergely Eq. 1

Bolond Janos Conjur. Eq. 1

Bolond Gergely ob., Fia Jakab,

ennek Fiai Gergely, Eq. 1

Jstvan

Zabo Georgy ob., Fia Jstvan Eq. 1

Kis Gaspar Fiai Miklos, Eq. 1

Mihok,

Jstvan,

Balint 290

Kis Janos Fia Laszlo Eq. 1

Szabo Keresztes Wen ember

Andocz Miklos Eq. 1

Szabo Ciriak 291

Eq. 1

Veres Lórincz Megies Deak wolt,

most othon lakik, Fia Gergely

Pal Janos Jakab Fia Pal

exemptus most Eq. 1

Veres Antal, Veÿ

Bakczi Thamas, ez M. Eq. 1

Barothi Jstvan szolga, Fiai Jstvan,

Thamas

Veres Thamas Zoltanban ment lakni,

onnet szolgal

Koncza Thamas Conjur.,

Fia Laszlo Eq. 1

Szabo Ferencz Fiai Ferencz, Eq. 1

Peter,

Mihok

(128) Szabo Jlljes Eq. 1

Balogh Jstvan lofő, de Drabant

helire szallot Eq. 1

Santa Peter Jőveni(!) 292 leven, lofő

helire szallot

Szabo Mathe Szasz Varoson lakik, kovacz

miven, őrőks. most egj Sogora

Konczja Janos birja Zalagban

Nagj Mathe Fia Jstok Eq. 1

Czerjek Peter g. Nemes

Viduae Primipilorum

Szabo Albertne, mas ember haza

megek(!) 293 lakik

Benkeő Laszlone Joszagarol Santa

Peter szolgal

Henter Martonne Fia Peter budosik,

annorum 25

Veres Mattiasne Joszagarol Andocz

Miklos szolgal

Zabo Georgjne ob., Szaszvaroson

kovacz miven vagion az Fia

Szabo Benedekne mas ember

hazaban lakik

Pedites Veteres

Jakab Peter ob., Fia Miklos, ez is ob.,

egj leankaja vagion

Koncza Jstvan

Koncza Andras biro, Fia Jstvan

79


Koncza Balas Conjur., Fiai Janczi,

Georgÿ,

Thamas,

Balas,

Andras

Koncz Janos Fiai Andras,

Mihali

Teőrők Jakab Fiai Georgj,

Janczi

Szentes Ferencz Polgar, Fia Jstok

Nanasi Andras ob., Felesege biria

Joszagat

Czipke 294 Jstvan ob., egj leankaia

maratt, ez utan Tutorsagh keppen

Czipke 294 Jmreh biria őrőks.

Santa Balint Fiai Balas,

Gergeli,

Mihali,

Ferencz

(129) Czipke Jmreh benna ember

Horvat Marton 295 , oczjei Andras,

Ferencz

80

Septem jurati

Kadar Janos

Marton Pal

Marton Boldisar

Marton Andras

Nagj Marton

Sigmond 296 Benedek

Gal Benedek

Benkeő Jstvan

(130) Nobiles

Szekeli Thamas

Szekeli Boldisar

Szeki Andras

Primipili Veterani

Marton Pal

Fiai Gergeli ob.,

Jstok, Eq.1

Benedek,

Ferkeő

Marton Boldisar Conjur. 297

Fia Palko Eq. 1

KILLJEN

Recuperati

Santa Mihali Fja Janos

Bodor Balas ob., Fia Thamas m.,

ennek Fiai Ferkő,

Georgÿ

Bodor Jstvanert Balogh Jstvan szolgal

az lovasok kőszt Joszagarol

Kirali Marton ob., nincz semmi őrőks.

Tőrők Jstvan Fia Peter

Computus:

Nobiles 3

Prim. Vet. 24

Vid. Prim. 5

Ped. Vet. 8

Recup. 3

Deb. 1

Abs. 4

Marton Gergeli Fia Janos Eq. 1

Marton Mihali

Fia Peter, ez m. Eq. 1

Marton Georgÿ Fiai Balint, Eq. 1

Balas

Marton Jmreh g. lo fő

Marton Thamas Fia Gaspar Eq. 1

Marton Andras Coniur.,

Fiai Mihali, Eq. 1

Ferencz,

Peter,

Marton,

Pal

Marton Kelemen g. lofő

Killjeni Thamas Fiai Janos,

Mihali,

Andras

Killjeni Miklos Fiai Mihali, Eq. 1

Peter

Killieni Ferencz Fia Ferencz Eq. 1

Beneő Mihali Fiai Janos, Eq. 1

Gaspar

Killieni Mathe Fiai Georgÿ, Eq. 1

Jstvan


Kadar Georgÿ Fiai Janos,

Mihali,

Balint

Kadar Jstvan, az őczje Gergelinek,

Fiai Ferencz,

Peter,

Jstok,

Pal

Ezek ketten, Kadar Georgj es Jstvan

egj K. vadnak

(131) Nagi Gergeli g. lo fő, őczje Thamas

e. k. v.

Nagj Marton Fiai Janos, Eq. 1

Ferencz;

Onokaia Georgÿ

Vidua Primipilorum

Zonda Margit

Pedites Veterani

Botos Mattias Polgar, Fia Sigmond

Botos Janos Senior, Fia Jmreh, ennek

Fia Peter

Botos Janos Junior,⎫ oroksegeket

budosik ⎪ Szekeli

Botos Gergeli ⎬ Boldisarnak

budosik ⎪ attak penzen,

Botos Georgj ⎪ Jobbagia biria

budosik ⎭

Marton Jmreh, az m. h. Urunktol

vagion 298 lev. Fiaÿ Mattias, Eq.1

Jstok

Marton Jstvan

Kis Marton Fia Jstok

Gal Benedek Conjur., E. K. V. Marton

Jstvannal 299 , Fia Georgÿ

Gal Mihali

Phűlőph Marton niomorult, Fia Janos

An. 10

Jmreh Janos Fiai Georgj,

Mihali

Jstok,

Gergeli

Jmreh Gergeli ob., Fia Ferkő

Georgy Andras Fia Janos

Eskeő Georgj ob.,

Fiai Marton Vilagtalan 300 ,

Janos

Martonnak Fiai Thamas,

Palko,

Laczko,

Balint Fia is volt, ob.,

Ennek Fia Andor

(132) Eskő Mihali 301 Fia Balint

Phűlőph Mihali Fia Jmreh

Kador 302 Thamas lofő levele vagion

m. h. Urunktol,

Fia Andras Eq. 1

Abram Pal Fiai Ferencz,

Janos,

egj kereszteletlen

Kadar Janos Fiai Georgj, Eq. 1

Jstok,

Peter;

m. h. Urunktol Primipilatusok

Abram Mathe ob., az őrőks. egj reszet

Jobbagia Aszoni utan Szekeli

Boldisar biria, masik reszet

Mihali Pap biria Felesegere

Jncze Jmreh, ocze Mihali Fejervarat lakik,

Joszagat Jakab Miklos jdegen

biria penze utan

Jncze Ferencz Lisznioban lakik

Jncze Benedek Fiai Georgÿ,

Balas;

oczje Jstvan egj K. V. Eq. 1

Lo fő levele m. h. Urunktol vagion

Sigmond Balint Fiai Mihali,

Andras

Sigmond Benedek Coniur.,

Fiai Gergeli,

Jstok

Sigmond Georgi Junior, Fia Ferencz;

őczje Mihali E. K. V.

Benkő Miklos Polgar Fia Janos;

Unokaia Jstok

Benkő Jstvan Conjur., Fiai Thamas,

Balint;

Őczje Ferencz el budosot es Joszagat

Szekeli Boldisarnak adta penzen

81


82

Benkő Boldisar Fiai Peter, Eq. 1

Pal,

Janos;

(133) Lo fő ember, de nincz levele

Benkeő Mathe, őczje Mihali, E. K. V. 303

Jmreh Georgÿ, Lazar Jstvan Uram szolgaia,

őrőkseget el mosta az viz, az

Porondgiat Nemes Thamas Uram

biria

Gal Laszlo lo fő Jlljefalvan lakik s

onnet szolgal

Abram Mathe Zolgalatban lakik

Vidua Pixidar.

Phűlőph Mathene Fia nincz, leania

vagion

Septem jurati

Voncz 304 Mihali Minor

(134) Mark Jstvan major

Kosa Balint

Kis Mihaly major

Fazakas Balint

Dola Jstvan

Geczi Peter

Nobiles

Daczo Laszlo

Daczo Jstvan

Geczi Jstvan obýt, Fia Marton, ez M.,

ennek Fia Andras Eq. 1

Geczi Ferencz Fia Jstvan Eq. 1

Miklos Peter

Fia Andras, ez M. Eq. 1

Kele Pal el budosot, s Kele Mathe 305

birja joszagat

Kele Jstvan el budosot, ennek is

joszagat Kele Mathe birja

SEPSJ SZENT GEŐRGJ

Recuperati

Phűloph Gaspar ⎫ ezeket az

Nagj Sigmond ⎪ Commissariusok

Georgý ⎪ az zazlo ala irtak,

Kovacz Georgÿ ob.⎬ de az utan

Katona Mihali ⎪ rectificaltak,

Abram Andras ⎪ Jgassagat latvan

Fia Ferencz ⎪ Nemes Thamas

⎪ Uramnak, most eő

⎭ kegielme biria

Computus:

Nobiles 3

Prim. Vet. 18

Prim. Recup. 6

Vid. Prim. 5

Ped. Vet. 8

Vid. Pix. 1

Recup. 4

Deb. 1

Abs. 7

Dola Jstvan Conjur.,

Fiai Georgy, Eq. 1

Janos;

Unokaÿ Daniel,

Jstvan,

Samuel

Koncz 306 Boldisar szolga

Fazakas Balint Conjur. g. Lofú

Jako 307 Ferencz ob.,

Fiai Ferencz, Eq. 1

Mihaly,

Daniel

Beke Thamas Fiai Janos,

Gergely,

Jstvan

Sylester 308 Andras ob., Fia Jakab,

ennek Fiai Sigmond,

Jstok

Sylester 308 Janos Fiai Jstok,

Janczi

Mark Pal Fia Sigmond Eq. 1

Pokol Mihaly, ob., Ersebet Mathe

Varosi ember birja órókseget


Kak Janos g. Nemes ember,

Fia Georgy Mester

Kuti Marton Udvari Katona, órókseget

Georgy Janos Andras birja, Felesege

utan

Kuti Peter Molduaba budosot, ennek

is óróks. Georgy Janos Andras birja

(135) Deak Marton Kornis Ferenczne

Aszszonjom zolgaja volt, órókseget

az Annya birja

Fogarasi Balas Varosi ember

Pataki Jstvan Fel akasztottak

Szabo Janczi m. h., Zalagos őrőks.

volt, Szabo Marton visza valtotta

Viduae Nobilium

Benedek Deakne

Kuthi Andrasne

Fogarasi Miklosne

Pataki Mihaline

Szabo Jstvanne

Primipili Veterani

Szabo Janos

Szabo Marton Fiai Balas, Eq. 1

Andras,

Mathe

Szabo Mihali Fia Laszlo Eq. 1

Szabo Jstvan Kolozsvarat lakik

Szabo Gabor szolga

Zaiczion 309 Pal Fia Jstok; Eq. 1

őczej Balint,

Andras

Geczi Peter Conjur. Eq. 1

Geczi Jstvan Eq. 1

Biro Janos Eq. 1

Demien Miklos ob.

Georgÿ Janos Andras Eq. 1

Kis Mihali Senior, Conjur.,

Fia Jstvan Eq. 1

Kovacz Thamas szolga, őczje Balint

Erdeő Pal Eq. 1

Kozak Jstvan, Urunk eo Nagjsaga

adot lofő levelet 310

Eq. 1

Vas Jstvan Fiai Mihali, Eq. 1

Jstvan,

Pal,

Andras szolga 311

(136) Czako Janos Eq. 1

Zaiczion 312 Janos

Viduae Primipilorum

Biro Jstvanne

Zaiczon 312 Andrasne

Kovacz Janosne

Pedites Veterani

Kozma Pal

Kirali Jstvan lofő, megh

Urunk adta neki Eq. 1

Kis Mihalÿ Junior

Szőcz Damokos Fiai Mihok,

Jstok

Kak Miklos ob., felesege s leania biria

Joszagatt

Jncze Jstvan Fia Georgÿ

Fazakas Miklos

Viduae Peditum

Kirali Jstvanne Fia Kirali 313 Jstvan m.

m. az lovasok kőszt

Oppidani

Kak Barrabas

Voncz 314 Georgÿ

Voncz Janos

Voncz Gergeli

Kirali Georgj

Nagi Jstvan

Voncz Peter

Voncz Balas

Voncz Mihali

Sas Janos 315

Miklos Pal

Kirali Jstvan Junior ob.

Kirali Jstvan Maior

Kirali Benedek

Kirali Peter

(137) Kirali Pal

Kirali Demeter ob. Fiai Jstvan,

Janos

Kirali Georgÿ

Butok Pal

Beke Janos ob., Fia Jstok

Pataki Jstvan

83


Czioka Janos

Butok Gergeli

Beke Leőrincz

Abram Janos

Kőcze Georgy ob. Fiai Peter,

Gaspar

Kirali Mattias

Sas Georgj

Czaszar Janos

Nagj Mihali

Bartok Antal

Kula Jstvan 316

Czako Thamas ob. őczje Marton

Czako Mihali

Beke Laszlo ob.

Varga Ferencz

Varga Janos

Fabian Gergeli

Kirali Balint

Varga Gaspar

Nagi Jstvan

Czioka Jstvan ob.

Bende Pal

Varga Pal

Sinko Pal

Mark Jstvan Junior

Szabo Georgj

Nagj Jakab

(138) Janko Georgi

Botos Janos

Nagi Marton

Kerteljes 317 Peter ob. Fiai Jstvan,

Ferencz,

Pal

Keseljős Mihali

Keresztes Marton

Bartok 318 Janos

Ersebeth Janos

Tot Jstvan ob. Fiai Peter,

Janos

Kirali Janos

Passik Andras

Kosa Jstvan

Vonczi Mihali

Kosa Balint

Mark Jstvan

Czioka Mihali ob.

Mark Janos ob.

84

Recentes 319

Czaszar Andras

Czaszar Peter

Varga Janos Junior

Varga Pal Jstvan

Mark Mathe

Szabo Mihali

Nagi Janos

Kosa Marton

Kosa Mathe

Vayda Janos

Bartok Peter

Bartok Jakab

Bartok Jstvan

(139) Jlljes Marton, Daczo Laszlo Uram

foglalta el

Tot Jstvan Joszagat az Commissarjusok

jdejben Daczio Laszlo Uram megh

igirte az varosiaknak, hogj megh

adgja, de most is biria

Fabjan Mathe őrőks. Daczio Laszlo

Foglalta el Miklos Margitek őrőks.

ő kegjelme, ki regen Mathe Lukacz

őrőks. volt

Vonczi Benedek leaniat vőtte el

Szekeli Andras Jobbagia, Mike Miklos

Felesege utan birja az attja Joszagat

Danko Annat megh oltek volna,

Szekeli Boldisar szabadittotta megh,

az olta mind magat s mind őrőks.

Jobagjul biria

Kirali Janos Joszagat megh igirte

Daczo Laszlo Uram az varosnak

Szőcz Georgine heljet is eo foglalta el

Viduae Oppidanorum

Miklos Georgine Fia Pal birja Joszagat

Vonczi Benedekne, Joszagat Szekeli

Andras birja

Kozak Georgine Fia Jstvan szolgal

őrőks.

Koczis Andrasne ob., Joszagat

Vayda Janos attjafia birja

Kovacz Janosne

Szőcz Georgine Joszagat Daczio Laszlo

biria

Danka Balintne Joszaganak felet

Szekeli Boldisar biria, felet az varos


Czioka 320 Peternenek Fia Benedek

Bende Balasne

Recuperati

Passik Pal ob., Fia Jstvan

Varga Pal Jstvan, oda fel irtuk

Fazakas Andras

Varga Jlljes Janos ob.

(140) Kis Phűlőph Marton

Varga Demeter

Modra Georgÿ

Bartos Jstvan ob.

Bartok Jstvan, megh irtuk oda fel

Bartok Andrasne Fiait oda fel irtuk

Kis Kosa Jstvan 321

Kosa Mathe ob., Fiait megh irtuk oda

fel

Septem jurati

Fazakas Jstvan

Silester Mihali

Hegjes Janos

Gede Janos

Osvat Peter

Silester Balas

Jncze Balas

(141) Nobiles

Miklos Gereb Eq. 1

Sylester Mihaly Hadnagy Eq. 1

Primipili Veterani

Demeter Janos ob., Fia Thamas 322

Ocze Jstvan egy K. V. Eq. 1

Erdő Pal Sz. Georgyrol M. Eq. 1

Erdő Balas Eq. 1

Erdő Jstvan Eq. 1

Bonto Mihaly ob.; Ócze Miklos,

Fia Mihok Eq. 1

Bonto Jstvan Eq. 1

Kovacz Balas Fia Mihaly Eq. 1

Barrabas Miklos ob., Deficialt,

órókseget Szekely Boldisar birja

SZEMERJA

Marton Kovacz

Computus:

Nobiles 14

Vid. Nob. 5

Prim. Vet. 14

Vid. Prim. 3

Ped. Vet. 5

Vid. Ped. 1

Oppidani 58

Recent. 13

Vid. Opp. 8

Recup. 6

Abs. 3

Hegies Janos Conjur. Eq. 1

Hegies Mihaly Fiai Peter, Eq. 1

Thamas

Bora Janos m., Fia Janos; Eq. 1

Ócze Mihaly ob.

Bora Peter Fiai Thamas, Eq. 1

Jstvan

Barra 323 Janos jun., ob., joszagat

az Felesege birja

Bora Andras ereótlen Wen ember,

az Veÿ Miklos Thamas szolgal

erette Eq. 1

Bora Balint Eq. 1

Daner Jakab ob., Fia Mihaly G. lofú

Szilaghi Peter ob., joszaga nem volt 324

Hegiesi Jstvan Fia Peter

Benkó Mihaly ob., Erdő Balas birja

joszagat

Viduae Primipilorum

Bonto Janosne Ferhez ment Sz.

Kiralyra, Leaniara szallot Nagy

Gergely, ki Killjenben mustralt

megh

Hegies Balintne ob., Leanyat Jpocz

Jstvan vótte, az szolgal az joszaghrol

85


(142) Pedites Veterani

Jakab Janos Fia Jstvan

Osvat Peter Fiai Janos,

Jstvan,

Simon,

Demeter

Jo Jstvan Ló fű, megh h.,

Urunk atta nekik, Eq. 1

az Ócze Simon megh holt

Lazar Mihaly Dobos

Thamas Georgy ob. Fia Andras m. m.

Konya Balint ob., Fia Jstvan

annorum 12

Jncze Janos Senior,

Fia Mihaly Eq. 1

Sylester 325 Jstvan Junior,

Fia Janos 326

Eq. 1

Sylester 325 Gaspar Lófú

Sylester 325 Balas Conjur., Drabant

Beti 327 Janos major ob., Fia Janos

Zaszlo tarto Eq. 1

Beti 327 Balas, Betes 327 Janos Fia ob.

Jncze Balas Conjur.,

Fiai Benedek, Eq. 1

Marton

Jncze Marton ob. 328 , Fia Andras ob.

Jncze Janos,

Jncze Marton Fia Eq. 1

Jncze Peter ob., órókseget Leanya

birja, Sylester 325 Keresztes Mihaly Junior, Jncze

Moýses jobbagja most

Keresztes Mihaly major ob., joszagat

kisseb Jncze Janos birja

Botos Georgy Kolosvarat lakik,

joszagat Daczo Laszlo Uram birja

Demeter Thamas Fiai Janos, Eq. 1

Jstvan,

Andras,

Thamas.

Urunk adot lofű levelet

Jncze Jstvan Minor Sz. Georgiról Mustr.

Jpocz

Gaspar szallot rea

Jncze Gergely Fiai Mihaly Enyeden

lakik, Kouacz; Georgj es Jstvan

Jncze Jstvan major ob., Fia Janos m. m.,

ennek Fiai Jstvan,

Peter,

Georgy,

Janos

Bójte Marton Fia Jstvan

Góde Janos Major Conjur., Zoltanbol

Must. m.

Góde Thamas Fiai Janos,

Thamas;

Ócze Peter egj K. V.

(143)Fazakas Jstvan Biro, Conjur.,

Fiai Janos,

Mihok

Szurkos Gergely

Orban Gergely Komollorol M.

329 Georgy Fia Jstvan, ez M. m.

Kelemen Demeter ob. Fia Andras;

Óczei Janos,

Mihok

Osvat Pal ob., egy Leanya joszagat el

atta Osvat Peternek ver Attjafianak

Benkó Mihaly ob., óróks. az ócze

Erdó Balas birja

Sas Andras ob. Fiai Mihaly,

Gergely

Sas Peter ob. Fiai Varadon laknak

Zen Andras Deak

Zaz Janos Csikba budosot. Fia Jstok

Zabo Janos

Zen Jstvan

Daner Jstvan g. Lófú

Bonto Jstvan reghi lofú Eq. 1

Vidua Peditum

Bernald Thamasne ob. órókseget

Felesege utan Bójte Janos birja

Pastores

Elekes Janos Pap ob., Felesege birja

joszagat

Mate Andras Pap ob., Leanya birja

óróks.

(144) Gede Georgy Pap

Bora Jstvan Pap

Recuperati

Kuti Marton Daco Laszlo Uram birja

Zen Balint ob. Fia Jstvan m. m. oda fel

86


Botos Andras Nemes Thamas Uram

birja, Lazar Palt is, ó kezen Horvat

Miklost is

Computus:

Nobiles 2

Prim. Vet. 15

Septem jurati homines

Alszegi Jstvan

Felszegi Mihaly

Benkó Marton

Kadar Janos

Nagy Gergely

Jakab Mathe

Zarasz Georgy

Nobiles

Nagy Pal

Nagy Gergely ob.,

Eq. 1

Fia Miklos Eq. 1

Zonda Gabor Eq. 1

Nagj Thamas Eq. 1

(145) Primipili Veterani

Szotyori Pal ob.

Fiai Gergely, Eq. 1

Bartalÿs ob.,

Georgy,

Pal, ezek elnek 330

Ur Moses Fia Janos Eq. 1

Zonda Janos g. L. Fia Gaspar

Alszegi Jmreh ob.,

Óczei Janos,

Thamas egy K. V.

Zonda Ferencz Vilagtalan

Zonda Andras Udvarhelyszekre ment

lakni, joszagat maga birja

Viduae Primipilorum

Alszegi Peterne ob., Leanyara szallot

Bodola Balint Eq. 1

Moricz Martonne ob. Fia Mathe birja

joszagat

SZOTYOR

Vid. Prim. 1

Prim. Rec. 8

Ped. Vet. 21

Presbiteri 2

Deb. 1

Def. 1

Abs. 5

Pedites Veterani

Nagy Marton Fiai Jstvan,

Marton

Szarasz Georgy Conjur. Fia Miklos

Jakab Mathe Conjur.

Pislen Mihaly 331 ob. Fia Pal,

ennek Fia Palko

Jakab Mate Conjur. Fiai Andras,

Benedek

Szarasz Laszlo ob., joszagat 332 Georgj

birja

Jakab Georgy Fia Pal,

ennek ócze Balint

Jakab Miklos Fia Mihaly szolgal

Jakab Jstvan Schola Mester

Zsotyori(!) 333 Mattjas Fia Mathe

Nagy Gabor, ócze Gergely egj K. V.,

L. f., megh holt Urunktol vagion

levelek Eq. 1

Ferencz Peter Fia Thamas

Benkó Marton Conjur. Fia Mihaly

Benkó Gergelynek Fiai Gaspar,

Jstvan,

Peter,

Georgy

Felszegi Mihaly Conjur. Fiai Miklos

Mihaly 334

Vajda Gaspar ob., órókseget Felesege

birja

(146) Moricz Miklos Fiai Mihaly, Eq. 1

Janos.

Lófú Catarina 335 atta nekik

Moricz Marton Gialogh lófú, ennek is

Kata atta

Felszegi Miklos Polgar. Fia Jstvan

Felszeghi Andras ob. Fia Gergely

Kovacz Ferencz ob., Anya birja őrők.

87


88

Felszegi Andras junior budosik, órók.

Felszegi Georgy birja verre

Felszeghi Georgy Uszunbol M.

Zarasz Mattjas ob., Nemes Thamas

birja joszagat

Ferencz Georgy

Szotyori Mihaly Fiai Georgy,

Peter;

ócze Andras egj K. V.

Vajda Andras Wagus, Moricz Miklos

vótte megh joszagat

Alszeghi Georgy ob., joszagat

Alszeghi Jstvan birja es Peter verre

Alszeghi Janos Pap

Viduae Peditum

Jakab Lukaczne

Fiai Janos ob.,

Marton Zolga,

Lukacz el Annorum 12

Szotyori Jmrene ob., Leanyara szallot

Gazda Gergely, ó szolgal joszagarol

Gaspar Szabone maga birja joszagat

Ferencz Thamasnenak Fia Georgy

must. joszagarol 336

Szotyori Peterne, Unokaja Mihaly

must. joszagarol 336

Gede Georgyne

Vajda Janosne ob., Alszeghi Jstvan

birja joszagat, Unokajat vótte

Alszeghi Gergelyne

Septem jurati:

Malnasi Janos

Czjerjek Georgÿ

Gabos 337 Jstvan

Jncze 338 Georgj

Henter 339 Janos

Jncze 338 Peter

Boda Georgÿ

Nobiles

Miko Miklos az Nemessek

kózt m. Eq. –

Czerjek Balas Eq. 1

Recuperati

Bartha Jakabne Fiaval Jstvannal egiút

Nemes Thamas Uram jobbagja

Baina Miklos, most Szekely Andras birja

joszaghra, idegen Fiu, Keresmarus

kózi

Nagy Janos Fia Miklos,

ócze Ferencz egy K. V. Eq. 1

(147) Nagy Mihaly Eq. 1

Szabo Gergely Dra. Fia Thamas

Alszeghi Jstvan Dra., Biro, Fia Mihaly;

óczei Peter,

Kelemen, egj K. V.

Jakab Janos Dra. Fiai Thamas,

Georgy,

Jakab

Zarasz Miklos, ócze Georgy

BODOK

Computus:

Nobiles 4

Prim. Vet. 4

Prim. Rec. 2

Prim. Recup. 2

Ped. Vet. 15

Vid. Ped. 6

Recup. Ped. 4

Debilis 1

Abs. 2

Czerjek Georgi Eq. 1

Mihali Deak ob. Fia Dosa Laszlo

Czerjek Mihali g. m., ven ember

Czerjek Marton ob., egi volt Mihalial

Recentes

(148) Benkó Jstvan Gialogh must.

Czerjek Moyses g. M.

Primipili Veterani

Ferencz Balas Eq. 1

Ferencz Jstvan abs.


Ferencz Georgj Matisfalvan Kezdiben

lakik

Ferencz Albert Eq. 1

Ferencz Gabor ob., attiafiai biriak

őrőks.

Henter Miklos ob.,

Fia Gaspar Eq. 1

Henter Benedek szolgal

Henter Laszlo ob. Vej Gal Miklos

Kezdiben lakik

Henter Benedek alter, szolgal,

Gasparral E. K. V.

Henter Georgy Eq. 1

Henter Janos,

Fia Balint m. h. Eq. 1

Henter Mihali,

Fia Mihali 340 m. Eq. 1

Henter Ferencz g. m.

Henter Gergeli m. h. Fia Mihali.

Ennek Fia Peter felljeb m.

Malnasi Pal m. h. Fiai Ferencz,

Pal

Malnasi Janos Jun. Eq. 1

Malnasi Georgi ob., leani marattak

Malnasi Jstvan Capitan Uram szolgaja

Jncze Peter Eq. 1

Jncze Benedek g. m.

Erdeő Peter ob., Felesege bir. josz.

Erdeő Jstvan ob., Leani vadnak

Pal Georgÿ g. m.

Erdeő Janos Eq. 1

Pal Mihali ob., def., óróks. az battia

biria

Pal Jstvan ven ember

(149) Pal Georgÿ ven ember, Fja Ferencz

Zabo Miklos Eq. 1

Tők Mihali ob., Felesege biria

joszagatt

Ferencz Peter ob. Fia Janos Eq. 1

Ferencz Mihali ob., Leani birjak

Joszagat

Boda Georgj Eq. 1

Erdeő Thamas Eq. 1

Erdeo Janos alter ob.

Fia Ferencz m. 341

Eq. 1

Ferencz Marton ob.

Fia Mihali Eq. 1

Ferencz Thamas ob., Felesege bir.

Joszagat

Recentes

Gabos Miklos Eq. 1

Gabos Leőrincz Eq. 1

Barta Miklos Eq. 1

Jncze Miklos levelet mondgia

lenni Eq. 1

Kovacz Mihali Eq. 1

Jncze Georgj Eq. 1

Tanko Mihali Eq. 1

Viduae

Ferencz Martonne Ferhez ment,

Fia m. m.

Erdeő Peterne ob. Fia Peter m. m.

Cerjek Antalne Fia Moyses m.m.

Pedites Veterani

Bartha Gergeli ob. Fia Miklos lo[val] m.

Bartha Janos Fjai Laszlo,

Jstvan,

Ferencz,

Peter ob.

Jncze Mathe Fiai Miklos m. m.,

Jstvan,

Peter,

Janos

(150) Deak Georgi ob. Fiai Miklos,

Janos

Kis Gergeli, Fogadot Fia Kis Janos m.

Abod Georgÿ Hodoson lakik

Gabos Miklos ⎫ Lovon

Gabos Leőrincz⎬ must.


Malnasi Janos

Kovacz Miklos Fia Miklos

Kovacz Jakab ob. Fiai Mihali L. m.,

Peter ob.

Jncze Georgj L. m.

Erdeő Georgÿ Fia Gergeli

Erdeo Jstvan

Gabos Jstvan Fiai Mihali,

Ferencz

89


Simon Pal Fiai Georgÿ,

Gabor E. K. V.

Georgi hazas, Fia Miklos

Simon Mihali ⎫

Fia Lőrincz ⎬ E. K. V.

Simon Gergeli ⎪

Fia Benedek ⎭

Fodor Miklos Fia Miklos

Fodor Mihali ob., Fia Gergelÿ,

[ennek] Fia Janos 342

Fodor Balas szolgal

Racz Mattias ob., őczje Mihali m.

Kovacz Peter Fiai Mihali,

Laszlo,

Sigmond

Kovacz Jstvan g. lofó

Jncze Jakab Fiai Peter Vagus,

Janos 343

Marko Janos ob., defic., az öröks.

Zaitos Mihali praetendallja Jussat

Marko Janos minor Fia Miklos

Marko Mihali niomorult, szabadsagban

tartassek

Kovacz 344 Thamas Szaraszaytan lakik

Szentes Peter szolgal

Marko Antal szolgal, nil habet

(151) Czipan Jakab ob., Josz. Miklos az

attiafia bir.

Czipan Miklos Fia Janos

Raffaÿ 345 Jstvan ob., őrőks. Cziszer

Janos lakik, gialogh Lofő

Jurati homines

Bartok Andras

(152) Jncze Jstvan

Gal Georgj

Bartok Georgj, kiczin az falu

90

Primipili Veterani

Bartok Andras Conjur.

Fiai Gergeli, Eq. 1

Andras,

Jstvan;

Őczje Bartok 346 Jstvan

MALNAS

Viduae

Marko Jstvanne ob. Fia Antal m.

Kovacz Mihaline Fia Thamas

Szaraszaytan lakik

Racz Andrasne ob. Fia Mihali m.

Recuperati

Czipan Laszlo ob. Fia Miklos m.

Czipan Balint Fia Georgÿ

Gal Georgÿ ob., def.

Benkeő Thamas Kis Borosnion lakik

Recentes

Nagj Mattiasne Fia Andras Annorum 8

Computus:

Nobiles 3

Nob. Rec. 2

Prim. Vet. 19

Prim. Rec. 15

Vid. 2

Ped. Vet. 20

Vid. 1

Recup. 1

Recens. 1

Deb. 3

Defic. 2

Abs. 6

Pedites Pixidarii Veterani

Jmreh Jstvan Lo fő, megh h.

Urunk 347 adta [levelet] Eq. 1

Fiaÿ Janos,

Pal,

Balas

Malnasi Jstvan ob.

Fia Andras; Eq.1

őczej Mathe,

Jstvan,

Miklos,

Mihok E. K. V.

Gal Balas Conjur. Fia Gal Jakab ob. 348

Bartok Marton Fia Miklos

Gal Georgy Biro Conjur.


Gal Janos Fiai Pal,

Marton

Bartok Mihali Fia Ferencz lofő,

megh holt Urunktol 349

vagion levele Eq. 1

Gal Peter ob., őrőks. Jmreh Jstvan

vőtte megh az leaniatol

Malnasi Miklos Fia Balas

Kis Georgÿ Miklos Nemes Thamas

Uram ős 350 Jobbagia

Gal Peter Polgar, Fiai Janos,

Gergeli

Baljnt Jstvan Czikban szolgal, őrőks.

Malnasi Miklos Zalogosittotta

Bartok Georgy Conjur.

Fiai Miklos, Eq. 1

Mihali,

Jlljes,

megh h. Urunk adot Lo fő

levelet nekik

(153) Malnasi Janos Czikban lakik, őrőks.

Malnasi Jstvan battja vőtte megh

Erdeő Andras benna

Kis Gal Janos Fia Palko

Jurati homines

Botos Jstvan

Bak Balas

Biro Andras

Saytos Mihali

Saytos Peter, kis Falu 353

(154)Nobiles

Miko Jstvan

Miko Mihali

Miko Peter

Nemes Thamas Uram

Primipili

Botos Thamas el budosot,

őczje Botos Andras Eq. 1

Janos Deak Fiai Janos, Eq. 1

Miklos

OLTSZEME

Recuperati

Bako Balas Conjur. Fiai Jstvan,

Georgÿ,

Peter,

Andras 351

Olczemen lakik, biro ot, regj lofő,

Bathori Sigmondtol vagion levele

Malnasi Marton, ob., nem volt őrőks.

Jmreh Mihali Fja Jstvan, Miko Georgjne

Aszoniom Jobbagja

Fazakas Balas Vargjas Vjdekin

Szaldoposon(!) 352 lakik

Computus:

Prim. Vet. 1

Prim. Rec. 5

Ped. Pix.Vet. 8

Recuperati 2

Deb. 1

Abs. 3

Pedites Veterani

Sinte 354 Jakab ob. Fiai Mihok,

Peter,

Jstok

Botos Jstvan Fia Jstvan, az m. h.

Urunktol 355 vagion levele Eq. 1

Botos Mihali ob., leania birja őrőks.

Hadnagi Janos Fiai Balas, Eq. 1

Mathe,

Marton,

Jstok

Balasnak Fia Georgÿ

Mathenak Fia Mihali

Saytos Andras Dalliaban lakik, őrőks.

Saytos Jstvan birja verre, most az

Nemes Thamas Uram Jobbagja

Bedeő Marton ob., őrőks. Gőczi 356

Thamas biria Miko Mihali Uram

Jobbagia felesege utan

Bedeő Mihali ob.

Botos Janos, őczje Georgÿ egj K. V.

91


Recuperati

Bedő Janos ob. Fia Thamas, Miko

Georgine aszoniom birja Jobbagjul

(155) Saytos Jstvan ob. Fja Mihali biria őrőks.,

ennek FiaiFerencz,

Janos

Saytos Peter Polgar

Bedeő Andras Fiai Laszlo,

Janos,

Peter

Laszlonak Fiai Jstvan,

Andras

92

Jegyzetek

Bedeő Georgÿ ob. Fia Miklos, Nemes

Thamas Uram jobbagja

Bedeő Peter, Eőczej Mihok,

Balint

Computus:

Nobiles 4

Prim. Vet. 2

Prim. Rec. 2

Ped. Pix. 2

Recup. 3

Abs. 2

1 Az 1635. évi háromszéki katonai összeírás több korabeli eredeti kéziratban és későbbi, XVIII. század

végi és XIX. század eleji másolatban maradt ránk. Elsőnek említjük az 1635. október 19-én datáltat,

amelynek szövegét alapul vettük kiadványunkban. Ezt valamikor Háromszék széki levéltárában őrizték és a

Főkormányszék rendeletére róla 1784. július 31-én hitelesített másolatot készítettek. Ez a másolat a Magyar

Országos Levéltár F—136 Gubernium Transylvanicum Levéltára Cista Diplomatica Székely lustrajegyzékek

és nemesi összeírások állag 2. kötete. A 386 oldalnyi, ívrét nagyságú papírra másolt kéziratot bekötötték, és a

380. oldalon 1784. július 31-én Szebenben tamásfalvi ifj. Túri István és csíkpálfalvi Szebeni József

gyűrűspecsétjükkel és aláírásukkal megerősítve hitelesítették. A másik ugyanakkor készült másolatot, a 355

oldalnyi, ívrét nagyságú bekötött kéziratot szintén a már említett állag 4. kötete alkotja. A harmadik

másolatot ma Románia Országos Levéltára Kolozsvári Fiókja, volt Erdélyi Múzeum Levéltára Székely lustrák

állaga 2. csomójában őrzik. Ezt gróf Mikó Imre készíttette magának, és 1844. április 15-én a Gubernium

Levéltárának igazgatója aláírásával a Gubernium pecsétje alatt bocsátotta ki. A másolatot az eredetivel

Nagyajtai Kovács István és Incze Mihály királyi kormányi lajstromozók olvasták össze, hitelesítették és

hibaigazítással látták el.

Az eredeti kéziratot a már említett kolozsvári állagban a Mikó Imre számára készült másolattal együtt

ugyanazon csomóban őrzik. Ez 1858. április 24-én került futásfalvi id. Hamar Lajos adományaként a Mikeféle

székely lustragyűjteménybe és innen később az Erdélyi Múzeum Székely lustrák állagába. Az eredeti

kézirat 174 ívrét nagyságú lapból áll, ugyancsak eredeti bőrkötésben. Az utolsó 175. lap még 1858 előtt, de

1784 után elkallódott. Benne tehát a martonfalvi hadköteles székelyek jegyzéke csonka, hiányzik belőle a

lófők, gyalogok és a hadi szolgálatra visszaszerzett (recuperált) székelyek lajstroma.

Az összeírást minden bizonnyal a szék akkori notariusa, futásfalvi Bardóczi István készítette, a későbbi

másolatok az ő nevét örökítették meg mint olyanét, aki a munkát elvégezte.

Ezt az eredeti kéziratot másoltuk le betűhíven kiadványunkban.

Említettük már jegyzetünk első mondatában, hogy van más korabeli kézirat is, mégpedig a fejedelem,

I. Rákóczi György számára 1635. október 25-én kelt letisztázott példány. A kézirat bekötve 236 ívrét lapból

áll, ebből 220 lap az eredeti, egy és ugyanazon kéztől írott, a 221—236. lap az eredetihez csatolt 18. század

végi vagy 19. eleji másolat Szászfalva, Martonos, Sárfalva, Szentkatolna, Hatolyka, Martonfalva hadköteles

népességének összeírásával. A fejedelem számára letisztázott eredetiből nem tudni, mikor kallódtak el a

megfelelő lapok. Ám a hozzája csatolt másolat tagadhatatlanul az 1635. október 19-én kelt eredetiről készült,

még akkor, amikor ez teljes volt.

A kéziratot 1845-ben ajánlotta a lisznyói Incze István királyi táblai ügyvéd a Királyi Fő Igazgató

Tanácsnak a következő szöveg kíséretében: „Erdélyi Fejedelem b. e. Rákotzi György azon eredeti írás szemle

Lajstromát Nemes Háromszékről 1635-ben, mely Kolozsvárt iratott le, mivel a Felséges Királyi Kormány

Levéltárában tsak másolatban láttam [valójában a másolat az 1635. október 19-én kelt példányról készült —

D. L.], a végen nagy számmal levő hibák kiigazításával, bátor vagyok a közjó előmozdítása tekintetéből,

ezennel alázatos tisztelettel bé mutatni és elfogadását esedezni.” 1845. február 10-én altorjai Mike Sándor, a

főkormányszéki levéltár igazgatója köszönte meg a becses ajándékot, de azt is hozzáfűzte, hogy a felajánlott


tisztázati példány másolat az akkor még Háromszék Levéltárában őrzött 1635. október 19-i eredetiről,

minthogy az Incze István említette másolat is arról készült.

A Rákóczi György számára készült tisztázat a Magyar Országos Levéltár Székely lustrajegyzékek és

nemesi összeírások állagában található, annak a 3. köteteként. A tisztázati példány címlapját, akárcsak a ránk

maradt udvarhelyszékiét és marosszékiét, ugyanaz a kéz ugyanolyan elrendezésben írta. A címlap latin

szövege: „Regestvm Generale Svper Nova et Accvrata Trivm Sedivm Sicvlicalivm Sepsi, Kizdi et Orbai per

Jllvstrissimvm Principem Dominvm Dominvm Georgivm Rakoci Dei Gratia Principem Transsylvaniae etc.

Eidemque adiunctos Dominos Consiliarios etc. Anno 1635, die 25. Octobris facta Lustratione Conscriptum

Claudiopoli.” A címlap versoja üres. A tulajdonképpeni összeírás első oldalán ezen cím áll: „Lustratio

Dominorum Siculorum tam Equestris, quam pedestris Ordinis Trium Sedium Siculicalium Sepsj, Kizdj et

Orbaj, armis utentium.” Az egész jegyzéket elejétől végig ugyanaz a kéz írta, illetve tisztázta le, mint az

udvarhelyszékit és marosszékit is.

Kiadványunk előkészítésében a tisztázati példányt is felhasználtuk, nem csupán azért, mert például

Udvarhelyszékről csak a Kolozsvárott készített tisztázat maradt ránk és így azt kellett eredeti kéziratként

kezelnünk, hanem azért is, mert a benne található kiegészítések és eltérések — szerintem — tanulságosak.

Szövegközlésünkhöz csatolt jegyzeteinkben csak a tartalmi eltérésekre utalunk. Mellőznünk kellett a

helység- és személynevek vagy a hozzájuk fűzött megjegyzések betűkig menő eltérését, mert ez esetben

párhuzamos szövegközlést kellett volna végeznünk mindkét kézirat teljes lemásolásával. Azt sem vehettük

figyelembe, példának okáért, amikor ugyanazt a jelenséget az egyikben magyarul, a másikban latinul

rögzítették, mondjuk: obÿt — meghalt, minor — kisebb, maior — nagyobb stb., vagy esetleg latin

szinonimát használtak, mint például: minor — junior, maior — senior stb. Így is tetemesre rúgott a jegyzetek

száma, és emiatt a székenkénti beosztás mellett kellett döntenünk, azaz minden szék után külön-külön

jegyzetet csatoltunk. A jegyzetek kétfélék. Jeleztük elsősorban az 1635. október 19-iben az íródeák által

eszközölt kihúzásokat, javításokat, módosításokat vagy a későbbi kiegészítéseket stb. Ezzel párhuzamosan

és a jegyzetek folyamatos számozásában az 1635. október 25-én kelt tisztázatban fellelhető eltérésekre való

utalást végeztük el. Jegyzeteinkben a sorszám utáni kis a betű az 1635. október 19-i kéziratra, míg a kis b

betű az 1635. október 25-i tisztázatra utal.

2 b. Nobiles praecipui in Tribus Sedibus Siculicalibus passim degen[tes] et commoren[tes].

3 b. Hiányzik.

4 a. A lovak száma nincs megjelölve; b. Eq. 1.

5 b. Mihalcz.

6 b. Kizdi.

7 b. Mihaczia.

8 b. Előtte másodízben Mattius JanosEq. 3, Benkeő Jstvan meg 2 lóval szerepel.

9 b. Karoly Jstuanne 3 lóval szerepel.

10 b. Következik: Vr[am].

11 b. Cziőrczi Menihartt.

12 b. Következik: Thuri Jstuan.

13 b. Teriek.

14 Hiányzik a nemesek és a lovak számára való utalás.

15 b. Következik: helyben.

16 b. Novitÿ.

17 b. Következetesen a továbbiakban is Lofő.

18 b. Így: Fiay Andras,

Albert, kűlőn laknak, kűlőn mustráltak,

Gÿőrgÿ othon vagion

19 b. Következik: most.

20 b. Következik: óregh.

21 b. A jelen szó hiányzik.

22 b. Hiányzik: nem marat maradekja.

23 b. Jakab.

24 b. Hiányzik: jelen voltak.

25 b. Keresztes.

26 b. Bartalis.

27 b. Következik: ven.

28 b. Következik: ielen uolt.

29 b. Következik: ielen.

30 b. A települések rétegenkénti számbeli összegezése következetesen elmaradt a lajstrom végéről

31 b. falusi biro.

93


94

32 b. Dauid.

33 b. Josa Andras neve után Eq. 1 és nem az előtte lévő Jstvan neve után; Josa Andras neve után

következik a Vidua rovat.

34 b. Következik: Primipili sunt.

35 b. Következik így: egy Sóós Ferencz neuű Vej lakik, ielen uoltt.

36 b. Fia Peter ielen v[olt] nem a Bodosi Keresztes, hanem a Bodosi Janos neve után áll.

37 b. Következik: lakni.

38 b. Következik: Dauid Peter és csak utána Elekes Simon.

39 b. Következik: az Veÿre.

40 b. Hiányzik: Pedites.

41 b. Következik: Elekes Mathe és csak utána Dauid Benedek.

42 b. A név utáni megjegyzés így: Eőreksegett az óczej biriak Makai Janos es Jstuan, zolgalnak; nevük

után hiányzikEq. 1.

43 b. A név után Eq. 1.

44 b. Dienes.

45 b. Pal.

46 b. Fiaczkaia.

47 b. Következik: ielen uoltt.

48 b. Hiányzik a két utolsó szó.

49 b. Bartalis.

50 b. Következik: ielen uoltt.

51 b. A név előtt az itt hiányzó Faggjas Georgj.

52 b. A két fiútestvér utáni megjegyzés így: kẃlőn kenÿeren, megh mustraltak.

53 b. megh gyermek koraban.

54 b. Csak a Gergeli név után áll, hogy zolga.

55 b. egy test uer velle.

56 a. A fiú életkora nincs megjelölve; b. az itt hiányzó: negiedfel eztendős Fia maratt.

57 b. Ziko.

58 b. Salatia.

59 b. Bocz.

60 a. Galler átjavítva Caller; b.: Kaller.

61 b. Balint.

62 b. A kimaradt név utólag a lap margójára írva.

63 b. attiafiaj biriak.

64 b. Bato.

65 b. Jozagatt.

66 b. Következik: attiafia.

67 b. Giönge.

68 b. Következik: laknak .

69 a. Janos a kihúzott Thamas után írva.

70 b. Giörgÿ.

71 b. Következik így: nincz ot iozaga, hanem Barczaban lakik.

72 b. Hiányzik: Fja Gergeli m. megh, ami viszont a következő Gal Jstvan neve után van írva.

73 b. Keórbelÿ.

74 b. Adorian.

75 b. A név kétszer egymás után írva.

76 b. Tana.

77 b. Hiányzik: abs. czionka.

78 b. Czieczi.

79 b. Barla.

80-81 b. Következik egyszerűen csak: Fia Gÿórgÿ.

82-83 b. A falu nevével egy irányban a lap szélén: Lustratio secundi diei.

84 b. Következik: mu[stralt].

85 b. Mind a név, mind a rákövetkező megjegyzés hiányzik.

86 b. Rad.

87 b. Cziere Miklos neve a Recentes rovatban.

88 b. Mark.

89 b. Következik így: ket Fia.

90 b. Következik így: Fia Bodosi Bartalis az Louasok kőzőtt Vagyon.

91 b. Következik így: Fia Kis Miklos Jstuan mu[stralt], majd utána: Ennek Fiaj Janos, Jstuan, Lukacz.

92 b. Giórgj.


93 b. Mark.

94 b. Következik így: Ennekis uagyon Fia Jstuan.

95 a. A kihúzott Thamas fölé írva.

96 a. A kihúzott Janos fölé írva.

97 b. Következik így: óroksegbe az aszonj lakik.

98 b. Így: Bandi Sigmond

Bandi Peter Fia Janos.

99 a. Miklos a kihúzott Janos és Mihali fölé írva.

100 a. A névvel egy irányban a margón: NB.

101 b. Így: Fiaj Janos, deak,

Gergelÿ.

102 a. A lap szélén másodjára kiírt Jncze kihúzva.

103 b. Ferenczre.

104 b. Hiányzik: Sedes Sepsi.

105 b. Zigeti.

106 b. Következik így: az Fiaj drabant allapotban Gyalogh.

107 b. Zigethi Gÿőrgÿ.

108 b. Következik így: Aszoniunk eő Nagjsaga.

109 a. A lap szélén a két név irányában: N[emesek] vagy N[obiles].

110 b. Damosi, Damossi.

111 b. kerte.

112 a. Következik: Vej Konia Ferencz m., kihúzva, de Komolia Pal neve után újra kiírva.

113

b. Hiányzik: hadnagj.

114

b. A név hiányzik.

115

b. Következik így: ẃduózẃlt Vrunk, a szegeni Fejedelem helyett.

116

b. Következik: Beder Janos similiter.

117

a. Mihalj hiányzik a jegyzékből; de az október 25-iben benne van.

118

a. Balas hiányzik a jegyzékből; de az október 25-iben benne van.

119

b. Így: Brassoban ment lakni.

120

b. Hiányzik: kiczin.

121

b. Hiányzik: marat.

122

b. Következik: Fejer.

123

b. Következik: Leszfaluarol iőtt.

124

b. Bassa.

125

b. Következik: zolgal abs.

126

b. Következik: Szanto Jstuan abs., benna, Fiai Janczi m. h.,

Mihok,

Jstok.

127

b. Hiányzik: Fia.

128

b. Hiányzik: deficialt.

129

a. Djenes átjavítva Danier; b. ugyancsak Danier.

130

b. Következik: Danczi Peter Loual zolgal, akárcsak az eredetiben.

131

b. Következik: Kis Gergelÿ Eq. 1.

132

a. Gergeli a kihúzott Georgÿ után írva.

133

b. Damo.

134

b. Hannastorfon.

135

b. Balas hiányzik.

136

b. Így: Fiaj Mihaly m.,

Thamas.

137

b. Koter.

138

b. A Drabant szó hiányzik.

139

b. Következik: giermek.

140-142

b. Marhat.

143

b. Leanj biryak.

144

b. Előtte: Kore Gergely Eq. 1.

145

b. Hiányzik: Fia.

146

a. Maior átjavítva minor.

147

b. Hiányzik: őrőks. leaniara szallot.

148

b. A név előtt Eőcze.

149

b. Következik: Marhalt Gÿőrgÿ Eq. 1.

150

b. Thamasne.

95


151

b. A név után megjegyzés így: őrőksegeben Leania vagyon.

152

a. Balogh átjavítva Balok.

153

a. Következik: Mar, kihúzva.

154

b. Jszloban.

155

b. Danier.

156-157

b. Balint Balint.

158

b. Következik: Fia Benedek.

159

b. Következik: kiczin.

160-161

b. Következik: Lengiel Janosne Leanjaual eggy tt biria óróks.

162

b. A lapon többszörösen áthúzva a következő 1664-ben írt bejegyzés áll: Az öregbyk szolgamnak

fizetem penzt 76 [dénárt]. Anno 1664. Az szolgalomnak fizetese leszen per anno kez penz... 9 [?], egj köböl

Buzat, Egy ködment, egj forintos szüveget, egj Harisnyat, Egy Bokor varga szarut, Ket Bokor Jngjet,

lab[ra]valot. Anno 1664. Az kissebik szolgamnak fizetese leszen per anno kez Penz 2,50, Egj Szűrt, egj

Harisnyat, egy szüveget, egj övet szijubol, ket Bokor Jnget. Az kissebik szolgamnak fizetem 0,6.

163

a. A következő szám eredetileg 1, utána átjavítva 2 és végül 1.

164-165

b. A lap alján ugyanazon kéztől írt bejegyzés: Anno 1664. Az szolgalomnak fizetesze kez penz Fl.

4,50, Egj len Rokoljat, Egj szőt Rokoljat, Egj Kender Jnget, Egj Szűr Jnget, Negj Szing gyolcsot, egÿ gapat

vason... ruhat, ötven penz ara övet, egj partat, Barsonyat, egy fekete szarut, tizenöt penz ara hajfonot.

166

b. A megh holt helyett az úduózẃlt.

167

b. Következik: Gazda Jstuan Eq. 1.

168

b. Vak.

169

b. Janos.

170

a. Következik: Eöczie Jakab.

171

a. A nevek előtt a margón későbbi megjegyzés: NB, illetve X.

172

b. Következik: giermek.

173

b. Következik: def.

174

b. Czomolia.

175

a. Az m. átjavítva h.; b. A családnév Kobaj.

176

b. Zaboczia.

177

b. Következik: abs.

178

a. A két név előtt a margón: NB.

179

b. Következik: Fozto Janos.

180

b. Janczi és hiányzik a kiczin szó.

181

b. Következik: kett.

182

b. A név utáni megjegyzés így: Varosi ember, Kizdi Vasarhelj.

183

a. Következik: alter, kihúzva.

184

b. Következik így: Fiaj Gaspar, az eő N. kekei kózőtt lakik,

Gÿórgÿ.

185

b. Az adest szó hiányzik.

186

b. Hiányzik: Kis.

187

b. Következik: Leanj vadnak.

188

b. Leőrincz.

189

b. Következik: megh holt.

190

a. Előtte m. h. kihúzva, de b. így: m. h. Vrunktol.

191

b. Így: Kozma Lazlo.

Orban Lukacz Fiaj Balint mu[stralt],

Thamas Deak,

Andras.

192

b. Vető.

193

b. Következik: Vrunktol Levele.

194

b. Előtte az itt hiányzó név: Markus Andras Fiaj Jstuan,

Mihaly

és az a megjegyzés is, hogy Nagj Jakab órőksege Jstuan Deaknal uagyon.

195

b. Mihaczi.

196

b. Következik így: FiaThamas Eq. 1.

Fẃlőp Mattias Fia Jstok an. 3.

Fẃlőp Peter Eq. 1.

197

b. Következik: Vérséghre.

96

198 b. Zeplakon.

199 b. Hiányzik: ha talal.

200 b. laknak.


201 a. Eredetileg Baczsa, átjavítva Baksa; b. Baxa.

202 b. Következik: uoltt.

203 b. A lap bal szélén: Lustratio 25 die Octob.

204 b. Következik: Antal.

205 b. Hiányzik: jelen volt.

206 b. Benke.

207 b. Vonczi.

208 b. Vonczi.

209 b. Jllyefaluan.

210 b. A Balint keresztnév előtt az itt hiányzó Kouacz családnév.

211 b. Jstuan.

212 b. Lazlo.

213 b. Következik: Dommogo Thamas

Petke Lőrincz.

214 b. Következik: ob.

215 b. Következik: Demien Miklos Fia Jstuan bir. őrőks.

216 b. Így: Peter Gÿórgÿ Fia Gaspar Marus Szeken lakik, de nem tudgiak hol.

217 b. Gerler.

218 b. Következik: Forro családnév.

219 b. Hiányzik: megh az őrőks.

220 b. Így: Agh Gÿőrgy Eq. 1.

Agh Janos es Andras Eq. 1.

221 b. Így: Agh Mihaly ob. Fiaj Agh Giőrgyel Laknak. E. K. V.

Agh Janos Fiaÿ Gÿőrgÿ,

Mihok, harmadik kerezteletlen.

222 b. Így: Benedek Fiai Mathias,

Mathe.

223 a. Következik: őczje, kihúzva.

224 a. Balint a kihúzott Jstvan után írva.

225 b. Így: Vas Peter, Vas Giőrgy Fia, Lofók kőzt mu[stralt] megh.

226 b. Hiányzik: Deak.

227 b. Hiányzik: Koles családnév.

228 b. Boldogfaluan.

229

b. Giöne.

230

b. Quoter.

231

b. A Pap helyett predicator.

232

b. Következik: Gal Gÿórgy Peter obÿt.

233

a. Pap a kihúzott Peter után írva.

234

b. Következik így: Fiaj Jstuan, Eq. 1

Moses,

Mihalÿ.

235

b. Következik: őket.

236

b. Következik így: Lofősegett neki.

237

b. Pap helyett predicator.

238

b. Következik így: Kett Fia megh mu[stralt] oda fel

Czulak Jstuanne ob. Jmreh Jstuan biria az óróks. felesege utan.

239

b. Balint helyett Deakne.

240

b. Következik: Fia Jstok deak.

241

b. nihil habet helyett nincz óróks.

242

b. Janos helyett Janczi.

243

b. Következik így: Fia Miklos.

244

b. Következik így: atta az óróks. Pilbart Gabornak, eó mu[stralt] m[egh] rolla; Fia Mihok.

245

b. Következik: annorum 16.

246 b. Gergeli helyett Giőrgj.

247 b. Következik: Fiaj ezek.

248 b. minor helyett senior.

249 b. Hiányzik a név után: Fiaÿ Jstvan

Janos,

Georgÿ.

250 b. Következik: biria.

251 b. A megjegyzés így: Vrunk eó N. adott Lofősegett.

252 b. Contes helyett Kőntes.

97


98

253 b. Sylester helyett Syluester.

254 b. Hiányzik a következő két szó:Uy lófű.

255 b. Következik: erőtlen ember.

256 b. Következik az itt kimaradt Nagi családnév.

257 b. A megjegyzés így: Vrunk adot Lofőseget neki.

258 b. A bejegyzés így: Tott Janos

Barrabas Janos Fiaj Thamas

Andras.

259 a. Sylester kijavítva Sylvester.

260 b. A Szilvesztereket ebben az összeírásban más sorrendben és összefüggésben írták, éspedig így:

Syluester Gÿóry(!) ob., Fiaÿ Syluester Janos,

Syluester Ferencz

Syluester Jakab obÿt, Fiai Syluester Lukacz, [ennek] Fiai Peter,

Mihok

Syluester Balint, [ennek] Fia Thamas

Syluester Janos Eőcze Syluester Jstuan, [ennek] Fia Mihok

Syluester Peter FiaJstok.

261 b. Következik: Segesuaratt, s iobbagy.

262 b. Czirjak helyett Czeriek.

263 a. Balint után Jlljes, kihúzva.

264 b. Bereczk.

265 b. Hiányzik: Uy.

266 b. A megjegyzés így: kẁlőn kẁlőn, a kűlőn kenieren helyett.

267 b. Következik: mu[stralt] .

268 b. Következik: Jmreh Janos ven erótlen ember, Fia Miklos.

269 b. Bakczi.

270 b. Gede.

271 a. Fo kijavítva Lo.

272 b. Hiányzik: Fia Janczi.

273 b. Következik így: Mathenak Fia Thamas.

274 b. Janos helyett Janczi.

275 b. Következik: uersegre.

276 b. Következik így: Lofőtt neki.

277 b. el budosott helyett el budostak.

278 b. Következik: major.

279 b. Meh Kereki.

280 b. Hiányzik: jure emptitio.

281 b. A keresztnév irányában a margón: 1000 Lo.

282 b. Következik: az iozagrol.

283 b. Következik: ob.

284 b. Andras helyett Andor.

285 b. Az utolsó három név így: Jncze Balas Eq. 1 ⎫ Az Vrbariumban az gialogok kőzt

Jncze Andras Eq. 1 ⎬ uadnak fel irva, az m. h.

Giuto Benedek Eq. 1 ⎭ Vrunk adot Primip. nekik.

286 b. Következik: es eggÿẃtt laknak.

287 b. Barlabas.

288 b. Kovacz helyett Koncz.

289 b. Kazdagh.

290 b. Balint helyett Baly.

291 b. Ciriek.

292 b. Jőueuenj.

293 b. megett.

294 b. Mind a kétszer Czipde.

295 b. Így: Horuat Marton

Baniai Peter Eőczei Andras,

Ferencz.

296 b. Sigmond helyett Sigél.

297 b. Hiányzik: Conjurator.

298 b. Következik: Lofő.

299 b. Következik: Gal Benedeknek.

300 b. vilagtalan helyett a latin caecus.

301 a. Javítás a nevek sorrendjében.


302

b. Kadar.

303

b. Következik: Lofő, nincz leuele.

304

b. Voncÿ.

305

b. Következik: battia.

306

a. A Koncz családnév nem szerepel a jegyzékben, de benne van az október 25-iki tisztázatban.

307

b. Janko.

308

b. Mind a kétszer Syluester.

309

b. Zaizon.

310

b. lofő levelet helyett Lofőseget neki.

311

b. Hiányzik: szolga.

312

b. Szaizon.

313

b. Hiányzik a Kirali családnév.

314

b. A Voncz helyett következetesen Vonczi.

315

b. Előtte: Gocz Mihali.

316

b. Következik: Jakocz Janos.

317

b. Keseliős.

318 b. Butok.

319 b. Hiányzik az alcím.

320 b. Czoka.

321 b. Következik: Fia Jstuan.

322 b. Következik: mu[stralt].

323 b. Bora.

324 b. Következik: Fia Peter, de a Hegiesi Jstvan neve után nem szerepel.

325 b. Siluester.

326 b. A nevet megelőzi: Siluester Jstuan ob., Lofő, Vrunk atta neki, Fia Mihali ob., Ennek Fia Peter.

327 b. Bóte, Bőte.

328 b. A név így: Jncze Marton ob., Fiaj Andras ob.,

Marton, de hiányzik az itt következő

Jncze Janos, Jncze Marton Fia.

329 b. Jpoczi.

330 b. Hiányzik: ezek elnek.

331 A név teljesen hiányzik.

332 b. Következik így: Szaros Gÿórgy biria vérre.

333 b. Szatiori.

334 b. Következik a fennebb kihagyott Pislen Mihaly ob., Fia Pal ob., Ennek Fia Palko; lásd a 331. jegyz.

335

b. Következik: F. Azzoni.

336

b. A joszagarol elhagyva.

337

b. Galos.

338

b. Jene.

339

b. Henor.

340

b. Mihali helyett Peter.

341

b. Következik: Vzonba.

342

b. Így: Fodor Mihalj m. h., Fiaj Gergely,

Janos.

343

b. Következik: giermek.

344

b. Kouaczi.

345

b. Roffaÿ.

346

b. Hiányzik: Bartok.

347

b. Urunk helyett: F[ejedelem].

348

b. Hiányzik: ob.

349

b. Urunktol helyett F[ejedelemtől].

350

b. Hiányzik: ős.

351

b. Andras helyett Andor.

352

b. Zaldoboson.

353

b. A kis Falu megjegyzés hiányzik.

354

b. Szinte.

355

b. Urunktol helyett: Fejed[elemtől].

356

b. Geöncze.

99


100


c) Az orbaiszéki hadköteles székelyek összeírása

(155) SEDES ORBAJ

1 Die Novembris in Campo Kezdi Vasarhelÿ 1

Jurati homines

Donat Josa

Szerczej 2 Menihart

m. m. Uzonban Eq. 1

Donat Joseph

Donat Janos,

őczje Jstvan E. K. V. Eq. 1

SZEÖRCZJE

Viduae Nobilium

Donat Mattjasne ob.

(156) Salamon Ferenczne, Vej Szekeli Janos

Deak szallot Joszagara

Jurati homines

Szenkirali Marton

Nobiles

Thuri Marton Deak szolga,

Fia Uzonban m.

Thamasfalvi Janos ob., defic., őrőks.

attiafiai biriak

Thamasfalvi Andras Niuytodon m.

Czerjek Thamas Uzonban m.

Szenkirali Marton is Uzonban m.

(157)Nobiles

Czerjek Marton ob., Leania marat

Czerjek Janos Martonfalvara

hazasodot, ott is m. m.

THAMASFALVA

DAMAKOSFALVA

Pedites Pixidarÿ

Kis Benedek kek Drab. Szőrczej

Menihart birja Joszagat

Computus:

Nob. 2

Vid. Nob. 1

Ped. Pix. 1

Vidua Nob.

Czerjek Balintne Fia Peter m.;

Őczje Balint

Recuperati Pedites

Szőke Mihali

Computus:

Nobiles –

Vid. Nob. 1

Recup. Ped. 1

Abs. 3

Recuperati

Mirczje Andras Fiaÿ Jakab,

Janos,

Jstvan

Baratoson laknak, Mikes Boldisar

tartia kőzit hozza

101


102

Computus:

Recup. 1

Abs. 4

BARATOS

Septem jurati

Balogh Demeter

Balogh Thamas

Vardo Mihali

Porsot 3 Balogh Miklos Fia Mihali Eq. 1

(!) Jstvan

Czegze Jakab

Tanczos Andras

Balogh Georgÿ biro

Zacharias Janos Fia Balas Eq. 1

Vardo Mihali Fiai Mihali, Eq. 1

Janos

Beder Thamas Fiaÿ Janos, Eq. 1

Marton,

Thamas,

Lukacz

Beder Lukacz Eq. 1

Nobiles

Szabo Janos Fiai Peter,

Sigmond,

Eq. 1

Pal Lukacz ven ember, Fiai Mihalj,

Boldjsar

Georgÿ Pal Miklos Fia Jstvan

Poson Balint ven ember, Fiai Georgy, Nagj Janos Fiaj Jstvan, Eq. 1

Jstvan.

Miklos

Jstvan Magiar orszagban lakik Beder Daniel ob., def., Leania birja

Beder Gaspar Fiaÿ Jstvan,

Joszagat

Gaspar,

Nagj Thamas mezej katonak kőzőt

Boldisar Eq. 1

Janos Deak ven ember, Unokaia

lakik, Nagj Georgj szazaban

Szatmari (?) Janos, ennek Fia (159) Vidua Primipilorum

Georgj Eq. 1

Nagi Palne ob. Fia Thamas g. m.

(158) Primipili Veterani

Tanczjos Andras Fiai Balint, Eq. 1

Jstvan,

Janos

Czepze (!) Jakab

Fiaÿ Thamas, Eq. 1

Jstvan

Toth Jstvan Fia Benedek; Eq. 1

őczje Georgÿ szolga

Balogh Demeter, Fia Ferencz vele

lakik, ennek Fia Janos

Balogh Mihali Fia Jstvan Eq. 1

Zatmari Marton Fiai Jmreh Eq. 1

Marton

Balogh Mihali Fiaj Mihali, Eq. 1

Georgý,

Jstvan

Balogh Thamas Fiaÿ Janos, Eq. 1

Thamas

Pedites Veterani

Barla Peter lon m., de G., Fiai Jstvan,

Thamas,

Boldisar,

Davjd

Barla Jakab 5 Fiai Jstvan,

Georgÿ,

Mihali; lon m., de g.

Andras Gabor szolga

Andras Miklos Fiai (!) Georgj, lon m.,

de g.

Andras Balas vagus, Erdővjdikin

vagion


Andras Jstvan Fiai Janos,

Gaspar,

Damokos;

lon m., de g.

Andras Peter Fia Ferencz lon m., de g.

Bibo Georgi g. m.

Bita Jstvan ob., Fiai Gergeli,

Andras

Gergeli m. lon, de Gyalogh

Barlabas Balas ob., leani vadnak

Beder Andras Fiai Mihali, Eq. 1

Georgi,

Andras,

Balas;

Urunktol jo levele vagion

Beder Andras ob., leania marat,

Joszagat Vardo Mihali biria

Deak Georgÿ Fia Georgÿ, Donat Pal

jussat tartia hozaja, most is fogva

tartia, őrőkseget is ő birja

Bedeő Mihali Fiai Lukacz, Eq. 1

Jstvan;

(160) ennek őczje Jstvan, ez must.,

Fejedelem Aszonitol vagion levele

Bitai Miklos ob., Fia Janos 6

Bitai Janos ob., Fiai Miklos,

Jstvan

Miklos m. m. lon., de g.

Porsok Miklos Fiai Andras, Eq. 1

Miklos,

Mihali;

Urunk adot Lofő levelet

Porsok Jstvan Fia Janos,

jo levele Urunktol 7

Eq. 1

Buczi 8 Georgÿ Fia Jstvan, lon m., de

g.

Porsok Miklos mostoha Fia Balas,

Rakamaznal lőttek megh az labat,

Santa, Eleteigh semmi adozassal,

szedessel ne bancziak, Urunk eő

Nagjsaga kezen engette

Tanczol(!) 9 Miklos Fiai Jstvan,

Janos,

Mihali,

Andras

Bibo Balas Tizedes

Barlok 10 Marton Fia Mihali, nem

tudgia hol lakik

Jako Andras ob.

Jako Georgÿ, Fia Lőrincz, lon m.,

de g.

Jako Janos, Fia Boldisar, lon m., de g.

Jako Mihali vagus

Jako Andras szolgalatban lakik

Jako Jstvan szolgalatban lakik

Beogh Mihali Fiai Balint,

Balas,

Jstvan

Bucz 11 Andras ob., leani biriak

Joszagat

(161) Finta Janos, Fia Jstvan, lon m., de g.

Bucz Thamas ob., Leani birjak

Joszagat

Bucz Jstvan ob. Fia Jstvan

Porsok Balas eddigh Toldalagi

Uramot szolgalta, de ki boczatotta

kezibol, ugj hogj mas Jobagianak

nem adgia magat, hanem az szaszlo

alat szolgallion 12

Vardo Balint igen ven ember, ket Fia 13

Rakamaznal veszet, Mihali[t] elteigh

tarcziak szabadsagban, Urunk megh

engette, semmi adozassal ne

banczjak;

Unokai Jstvan,

Janos

Szőcz Balas Fia Mihali

Barlok Miklos

Fodor Laszlo Erdelyben lakik,

Kaljhaban 14 mondgiak hogy lakik

Baczo Balas el budosot, az Anya birja

óróksegit

Baczo Janos el budosot

Jako Balas Fia Georgy

Pap 15 Samuel Mikes Boldisar foghlalta

el, Zagonban lakik, órókseget Janos

Deak birja

Boczok 16 Janos, ócze Mathe, egy K. V.,

Janos must.

Barla 17 Janos Fia Miklos

Konda Miklos

Viduae Peditum

Szócz Mattjasne ob., Fia m. m.

Bucz Thamasne, Leanya birja joszagat

Andras Janosne, Fia Peter m. m.

Bibo Jstvanne ob., Fia Georgy m. m.

103


104

Andras Georgjne, Fiai m. m.

Bitai Gergelyne ob., Unokaj m. m.

Toth Benedekne Leanyara szallot

Szinte Janos m. m.

Jako Jstvanne ob., Attjafiai birjak

joszagat

Baczo Demeterne, Fia budosik

Ungvari Balintne, Fia m. m.

Bako Thamasne ob., Leanyara

Szakatjos Janos szallot

Bedó Mattjasne ob., Fiai m. m.

Bibo Martonne Fia Janos

(162) Recentes

Bitai Miklos Fiai Georgy, Eq. 1

Ferencz

Kanyo Andras Fiai Peter, Eq. 1

Janos

Bak Thamas Fiai Jstvan Eq. 1

Jmreh

Poson Georgy Fiai Janos, Eq. 1

Jstvan

Thamas Janos Fiai Janos, Eq. 1

Georgy

Mircze Jstvan. Mikes Boldisar

praetendallya jussat hozza Eq. 1

Nagy Laszlo, Fia Jstok Eq. 1

Septem jurati homines

Csie 19 Miklos

Csie 19 Pal

Bodo Jstvan

Csie 19 Leőrincz

(163) Nobiles

Csye 19 Gabor Fiai Miklos,

Ferencz,

Lórincz,

Balas,

Jstvan, egy K. V.

Lórincz mustr. Eq. 1

Csye 19 Mihaly Lisznyoban m. m.

Csye 19 Peter ob.

CZOFALVA 18

Pedites Veterani

Bartalÿs Jakab Fiai Laszlo,

Balas

Gal Georgy Fiaj Janos,

Mihaly

Bibo Janos Óczei Balas,

Janos

Toth Andras Fiai Georgy,

Jstvan

Nagy Miklos Fia Mihaly

Andras Janos

Ferencz Balas Fiai Miklos,

Mihaly

Lenkei Mihaly Fia Mihaly, Tuson

Balint Tartja

Computus:

Nobiles 4

Prim. Vet. 15

Prim. Recent. 11

Ped. Vet. 29

Vid. Ped. 6

Ped. Recent. 8

Debilis 1

Def. 1

Abs. 9

Cye 19 Pal Fiai Miklos, Eq. 1

Peter

Csye 19 Miklos, Mathe, Ferencz, Jstvan

egy K. V. Miklos mustr. Eq. 1

Bodo Peter Uszonba M.

Laszlo Pal is ott

Csye 19 Demeter ob., Fia m. m.

Bodo Jstvan Eq. 1

Varhegj Ferencz ob., Defic.,

joszagaban Kóver Balint szallot ob.,

Fia Ferencz, ez birja Óróks.

Viduae Nobilium

Giarfas Georgyne

Laszlo Balasne ob. Fia m. m.

Csye 19 Ferenczne, Fiai m. m.


Bodo Miklosne ob. Fiai m. m.

Nemeth 20 Antalne

Recuperati

Hathazi Peter

Septem jurati homines

Zacharias Andras Biro

Zacharias Mihaly

Kerestely Mihaly

Kovacz Mihaly

(164) Nobiles

Donath Pal Uszonban M.

Donath Jstvan ob. Felesege birja

Óróks.

Maros Thamas ob.

Fia Jstvan M.; Eq. 1

Óczei Janos,

Ferencz, oda ki Vadnak

TELEK

Primipili Veterani

Kovacz Jakab ob. Fia Mihaly Eq. 1

Kovacz Gergely 21 ob.

Fia Andras Eq. 1

Zakarias Ferencz ob.

Zakarias Mihaly ob.

Fiai Mihaly Eq. 1

Ferencz,

Mathe

Zakarias Andras Biro, Fiai Marton,

Jstvan,

Georgy m. h.

Kerestely Miklos

Fiai Mihaly, Eq. 1

Balas ob.,

Peter,

Janos

Computus:

Nobiles 7

Vid. Nob. 2

Vidua

Kerestely Lórinczne ob.

Pedites Pixidarÿ

Buzgani Jstvan ob. Órókseget 22 atta

Janko Peternek

Josa Jmreh ob., órókseget Attjafiai

birjak

Recuperati

Ereben 23 Peter major ob. Fia Peter

Hereditates Recuperati

Zacharias Janos óróks. Donath Pal

foghlalta el

Buzgon Jstvan órók. Janko Peternel

wagion Zaloghban, fel weszi

Zaloghjat, ha le teszi neki

Recentes

Csúrós Miklos Fiai Andras, Eq. 1

Miklos

Jmreh Mathe Fia Miklos Eq. 1

Bartha Janos Budosik, szolgal

Computus:

Nobiles 4

Hered. Rec. 2

Recentes Equites 2

Abs. 1

105


106

Septem jurati homines

Lukacz Andras

Kovacz Balint

Vitalius Janos

Symon Lórincz

Nagy Jstvan

Vajda Mihalj

Bartok Georgy

Nobiles

Gal Janos Fia Janos Eq. 1

Gal Georgy Fia Jstvan Eq. 1

Primipili Veterani

Vajda Janos Hadnagy,

Fiai Balint, Eq. 1

Laszlo,

Laszlonak Fia Thamas

Pal Jstvan Fiai Mihaly, Eq. 1

Jstvan,

Janos

Vidua Primip.

Gal Peterne Leanyara Pal Jstvan

szallot

Pedites Veterani

Vitalyus Jakab ob. Fia Jstvan,

ennek FiaiJstvan,

Mihalj

Vitalyus Janos Fiai Balas,

Mihaly

Vitalyus Menyhart ob. Leanya marat

Lukacz Andras Fiai Ferencz,

Jstvan,

Andras

Lukacz Peter ob. Fiai Peter must.,

Mihaly

Kovacz Balint Zaszlo tarto

Gal Ferencz Fia Balas

Pal Benedek ob. Fia Demeter,

ennek Fia Miklos

Pal Jstvan ob. Fia Peter

Pal Demeter Fia Miklos

(165) HJLJB

Szekren Janos Balasfalvan lakik,

óróks. Toldalagi Mihaly Uram birja

Nagy Ferencz Dobos

(166) Nagy Balint Aranyos fólden Sz.

Mihalyfalvan lakik

Bartok Georgy Fia[i] Janos,

Mihaly

Bartok Balint ob., Fia wagion

Balasfalvan lakik

Bartok Janos Vagus

Kelemen Peter

Bartok Mihaly Kovasznan lakik

Bartok Gergely ob., órók. Attja birja

Dienes Balint ob., órók. egy reszet

Leanya birja, masik reszet

Toldalaghi Uram

Bartok Lórincz Lon mustr., de gjalogh

zolgalljon

Kozma Janos ob., órók. egy reszit

Lugosi Jstvan birja, mas reszit maga

birja

Gal Balas Osdolara ment

Gal Andras, Ócze Janos

Gal Boldisar ob. Fia Peter, Sjpos M.

Gal Ferencz

Gal Georgy

Vajda Thamas ob. Fia Georgy;

Ócze Peter 24

Vajda Jstvan ob.

Osvat Janos Fiai Keresztes,

Thamas;

Keresztesnek Fiai Jakab,

Mihaly;

Thamasnak Fiai 25 (!) Ferencz

Vajda Mihaly Fiai Thamas,

Jakab

Osvath Thamas

Osvath Georgy Fia Mihaly

Nagy Jstvan

Egerbegý Georgy

Symon Lórincz

Symon Mihaly Haraljban lakik

Symon Janos Fia Jstvan Drabant, kek

Symon Janos ob. Leanya marath


Kovacz Andras nyomorult,

Tholdalaghi Uram tartja 26 Joszagat

Kovacz Peter, Tholdalaghi Uram

tartja 27 órókseget

Nagy Janos ob. Fia kettó marath, nem

tudjak hova mentek, joszagat

Tholdalaghi Uram birja

Osvath Balas szolgal, órókseget Battja

birja

Zekren Miklos Tholdalaghi Uram

koczissa, órók. ó k[egjelme] Birja

(167) Zsekren(!) 28 Janos Balasfalvan lakik

Bencze Albert ob. Leanyat Kelemen

Jmreh vótte, ez birja joszagat

Viduae Pixidariorum

Babos Mattjasne

Babos Georgjne ob.

Babos Peterne

Gal Jstvanne ob. Fiai m. m.

Septem jurati homines

Gecze Balint

Órdogh Peter

Dancz Demeter

Szabo Jstvan

Eórdógh Jstvan

Kiraly Balint

Paloczka Janos biro

(168) Nobiles

Szócz Mihaly ob. Fia Marton Eq. 1

Szócz Balint 30 Fia Jstok Eq. 1

Primipili Veterani

Szabo 31 Jstvan major Eq. 1

Szabo Ferencz ob.

Szabo Janos

Szabo Mihaly ob. Fia Balint

Bucz Benedek ob. Fia Jstvan

KÓRÓS

Kovacz Ferenczne josza[gat] Nagy

Jstvan birja egy reszit, mas reszit

Basa Thamas Uram birja

Kis Gal Janosne Fiai m. m.

Recuperati

Czimbalmos Jakab tokeletlen ember

mar harom 29 vallas tartotta megh,

Fia Jstvan

Recentes

Kovacz Pal

Kovacz Peter

Computus:

Nobiles 2

Prim. Vet. 2

Ped. Vet. 22

Vid. Pix. 4

Recup. 1

Abs. 7

Bucz Balas

Fiai Janos,

Jstvan,

Balas,

Balint. Ugron Moýses perli

Dancz Demeter Eq. 1

Gocz Janos

Gocz Mihaly Fia Jstvan

Kovacz Andras ob., órók. Leanja birja

Palaczka Balint

Fiai Jstvan, Eq. 1

Mihaly

Palaczka Janos Eq. 1

Vidua Primipilorum

Gocz Peterne, az Fia m. m.

Pedites Veterani

Demes Georgy

107


Szabo Gaspar ob. Fiai Mihaly

Jstvan,

Janos,

Masik is Janos.

Basa Thamas U. perli ókót. Megh

itiltek az Tanaczok, jobagjsaghban

Maratak

Eórdógh Demeter Fiai Benedek,

Janos

Benedek kek Drab.,

Kisseb Eórdógh Jstvan Fiai Jstvan,

Janos

(169) Szőcs Andras mostoha Fia Kovacz

Jstvan, Tholdalaghi Uram praetendallia

Jussat hozza

Gruzda Mihalj Fia Jstvan

Gruzda Balint

Gruzda Janos Fia Janos

Ferencz Janos Maior, Fia Andras

Lippai Jstvan Fiai Ferencz,

Jstvan,

Janos,

Boldisar

Ferencz Pal Fia Mihali

Ferencz Demeter Fia Jstvan

Ferencz Jstvan ob.

Tarczali Janos Fiai Mihali,

Janos

Tarczali Thamas

Dancz Balint ob. Fiaÿ Jstvan,

Janos

Geczje Balint Fiai Janos,

Balint 32 .

Urunktol jo levele vagion

Eőrdőgh Peter Fiaÿ Mihali,

Marton,

Peter

Eőrdőgh Marton ob. Fia Mihali

Eőrdőgh Jstvan 33 , Vej Gal Mihali

108

Septem jurati homines

Czoria Thamas

Czoria Gergeli

Czorja Balas Maior

Tamo Janos

Kupan Miklos

PAPOLCZ

Vidua Peditum

Nagiob Gruzda Janosne Fia m. m.

Recuperati

Kirali Balint Fia Janos, Mikes Boldisar

perlj, appellatioban vagion az

Tablan

Kovacz Marton Fia Marton.

Tholdalaghi Mihali Uram praetendallia

Jussat hoza

Pal Georgÿ 34 Fiaÿ Janos,

Mihali,

hazas is vagion kőszte, Janos hazas,

ennek Fiai Janos,

Mihali

kűlőn kenieren vadnak

Recentes

(170) Dancz Mihali, Óczej Demeter,

Jstvan,

Andras

Janos. E. K. V.

Gurza 35-36 Jstvan, őczje Andras

Ferencz Janos Fia Lukacz

Butka Andras Szabad Legeni,

Markosfalvarol ment oda

Computus:

Nobiles 2

Prim. Vet. 9

Vid. Prim. 1

Ped. Vet. 17

Vid. Ped. 1

Recup. 3

Recent. 4

Kupan Andras Biro

Kiralÿ Benedek

Nobilis

Mikes Benedek Uzonban m. m.


Primipili Veterani

Czorja Thamas Fiai Jstvan, Eq. 1

(171) Andras,

Thamas,

Janos

Davjd Gergeli ob. Fiai Jstvan, Eq. 1

Ferencz

Poson Peter ob. Fia Janos Eq. 1

Kis Mihali Fia Boldisar,

Boldisarral E. K. V. Eq. 1

Kis Mihali Junior,

Fiai Miklos, Eq. 1

Georgÿ

Poson Georgÿ ob.

Unokaia Ferencz m. Eq. 1

Poson Jstvan ob. Fia Ferencz

Poson Janos ob. Fia Jstvan

Czoria Jstvan ob., Fia Janos

kűlőn K. V.

Czoria Georgÿ Eq. 1

Czoria Ferencz adultus, egj k. v. az

őczjevel Mihallial 37 , Gergeli Eq. 1

Czoria Balas Fia Balas 38 , Eq. 1

ennek Fia Balas

Czoria Peter Fiai Jstvan, Eq. 1

Georgÿ

Janos Mathe ob., Unokaja is Ferencz

ob., Leania vagion

Davjd Mihali Fia Mihali,

ennek Fiai Boldisar, Eq. 1

Lőrincz

Davjd Georgÿ abs.

Kupan Andras Fiai Mihali,

Boldisar Eq. 1

Kirali Mathe Fia Jstvan Eq. 1

Kirali Janos Fiai Sigmond, Eq. 1

Moyses,

Boldisar

Mihali,

Mathe,

Janos

Kovacz Georgÿ Fia Jstvan, Eq. 1

ennek Fiai Jstvan,

Mihali;

őczje Balint. Ennek Fia Georgÿ

(172) Kovacz Georgÿ ob.

Kovacz Ferencz Fia Georgÿ Eq. 1

Kovacz Mihali Fia Mihok Eq. 1

Kovacz Marton, Allia Samuel Uram

eo Nagjsaga szolgaja

Kovacz Ferencz Eq. 1

Jano Jstvan Polgar, Fiai Bartalis,

Jstvan

Jano Mihali szolga legen faluban

Kupan Mihali ob., Fia Ferencz el

budosot

Jano Balas

Fiai Orban,

Miklos,

Lukacz,

Mihali, E. K. V., g. m. Eq. 1

Jano Ferencz g. m.

Jano Janos g. m.

Czoria Mihali Eq. 1

Czora(!) 39 Thamas Minor, Eq. 1

Fiai Marton,

Janczi,

Miklos

Kis Balint,

őcze Ferencz E. K. V. Eq. 1

Davjd Daniel

Viduae Primipilorum

Kis Peterne Fia m. 40

Davjd Demeterne Fia m. 40

Kis Lukaczne Fia 41 m.

Czoria Mihaline 40 Fia m.

Czora (!) Jstvanne Fia 42 m.

Pedites Veterani

Tot Jstvan Fiai Pal,

Jmreh

Tot Ferencz ob., leania vagion

Czora(!) 39 Janos Fiai Ambrus,

Miklos,

Janczi, Dobos

(173) Czora 39 Gergeli

Czora 39 Andras Fiai Janos,

Jstvan

Czoria Keresztes ob. Fia Balint,

ennek Fja Mihok

Szalad Gergeli

Tamo Jmreh Fia Georgÿ;

őczie Balas, egj K. V.

109


Tamo Janos Fiai Jstvan,

Mihali,

Thamas,

Janos

Czoria Jmreh Fiai Andras,

Marton

Kupan Miklos Fiai Mattias,

Andras, E. K. V.

Kupan Janos leaniat vőtte Jano Janos

Czoria Balint betegh

Czoria Mihali ob., def.

Czioma Jstvan ob. Szőke Miklos

lakik őrőks., polgar 43

Fejes Janos Fia Georgÿ 44

Czorja Janos Kőkőllő varat

az tisztartonal szolgal

Czoria Balas Fiai Thamas,

Marton,

Mihali. E. K. V.

Kirali Mihali ob. Fiai Andras,

Jstok,

Boldisar

Kirali Benedek Fiai Balint,

Miklos,

Janos

Kirali Peter ob. Fia Peter

Kirali Miklos

Kirali Gergeli abs. Fia Miklos

Kirali Georgÿ Fiai Georgy,

Janos

(174) Kirali Georgý Junior abs.

Czoria Mathe ob. Fia Peter

ennek Fiai Mathe

Janos 45

Thot Mathe ob., def.

Tompa Balint ob. Fiai Jstvan,

Andras. E. K. V.

Jstvannak Fiai Ferencz,

Jstvan

Tompa Mihaly, ócze Balint E. K. V.

Tompa Andras ob.

Tompa Ferencz

Kiraly Andras ob., Fia m. m.

Czora(!) 39 Janos Vagus Cassan

mondgjak lenni,

110

Czora 39 Mate lakik öröksegheben, egy

volt vele, m. Fiai Miklos,

Janos,

Jstvan,

Mihaly.

Lon must. gyalogh szolgalljanak

Menyhart Gergely el budosot.

Presmar[on] lakik, Thamo Janos

es Jmreh birjak órókseget

Borbely Marton obýt, def.

Thoth Gergely Fiai Miklos,

Mathe

Thoth Andras Baratoson lakik

Thoth Mihaly

Toth Gergely Fiai Georgy,

Miklos

Tamo Georgÿ ob., őrőkseget Unokaja

Peter Andras biria

Davjd Miklos lon mustralt. Az het

ember es tisztek Testalnak, hogj regj

lófó, Fia Janos

Viduae Peditum

Tot Simonne, Tot Janosne Fiara

szallot

Tot Janosne Fiai Janos, megh mustralt,

Mathe

Toth Miklosne ob. Fiai m. m.

Kis Lukaczne Fia m. m.

Tamo Georgjne Óregh ven Aszszony,

Unokaja m.

David Peterne Fia m.

(175) Recuperati

Peter Janos el budosot, Fia m. m.

Kis Czora 39 Janos ob.,

Ocze Demeter m.

Szóke Mihaly el budosot

Recentes

Czora 39 Balas, Ócze Georgy E. K. V.

Tamo Andras Fiai Andras,

Boldisar

Guruzda Andras Fia Janos

Czora 39 Andras Fiai Miklos,

Boldisar


Computus:

Nobilis 1

Prim. Vet. 30

Vid. Prim. 5

Ped. Vet. 27

Septem jurati homines

Doboly Thamas biro

Konda Miklos

Jako Janos

Konya Balas

Czomai 46 Jakab

Fazakas Janos

Mezei Laszlo

Elekes Jakab

Nobiles

Mikes Boldisar Hadnagy Eq. 6

Janko Peter Uzonban M.

Laszlo Peter m. m. Uzonban

Bacz Jstvan Eq. 1

Bacz Peter Eq. 1

Thamasfalvi Janos ob.

Fia Jstok Eq. 1

(176) Primipili Veterani

Albu Benedek minor,

Fia Jstok Eq. 1

Tarczi Jstvan Fiai Georgy, Eq. 1

Andras

Albu Peter ob. Fia Georgy Eq. 1

Albu Gergely Fiai Georgy, Eq. 1

Mihaly,

Andras,

Peter

Albu Thamas Major, Fia Mihaly,

ennek Fia Thamas, E. K. V. Eq. 1

Albu Jstvan Fia Andras Eq. 1

Veres Thamas ob. Ócze Peter ob.

Fia Mihaly an. 10

Veres Janos Fiai Georgy,

Mihaly 47

ZAGON

Vid. Ped. 5

Recup. 4

Debilis 1

Def. 3

Abs. 7

Albu Benedek Major ob.

Mostoha Fia Albu Balint,

Alias Bartok lakik hazaban Eq. 1

Albu Gergely Minor

Fiai Peter, Eq. 1

Jstvan,

Mihaly

Fazakas Janos Fiaj Miklos, Eq. 1

Andras,

Janos

Fazakas Peter Fiai Balint, Eq. 1

Mihaly,

Jstvan

Fazakas Gergely ob. Leanya marat

Szóke Mihaly Fiai Miklos,

Andras

Szóke Mathe

Mezei Jstvan Toldalaghi Uram zolgaja

Mezei Laszlo Fia Thamas Eq. 1

Mezei Balas Fia Georgy, Borosnyon

tartja az Anya, Laszlo birja órók.

David Thamas Eq. 1

Mezei Janos ob. Huga birja órók.

Jano Mihaly ob.

Jano Andras ob., Fia Mihok, órók.

Janko Peter birja

Jano Balas ob., def.

(177) Kozma Peter Fiai Andras, Eq. 1

Georgy,

Benedek,

Mihok,

Jstok

Jakocz Peter Fiai Lórincz, Eq. 1

Jstvan,

Andras,

Miklos,

Ferencz,

Georgy

Kozma Jstvan Eq. 1

111


112

David Jstvan ob. Fia Andras,

ennek Fia Jstvan Eq. 1

Finta Thamas Fiai Giarfas,

Janos, g. m.

Ló fú levele vagion, enek Joszagaban

Mikes Boldisar jobbagjat zalitotta

Finta Giarfas ob., def., ennek hazaban

lakik az Mikes Boldisar jobbagja, el

vótte Thamastol, mikor le teszik penzet,

tartozzek ki boczattani kezebol

Andok Jakab Major ob.

Andok Ferencz

Fiai Benedek, Eq. 1

Laszlo

Andok Jmreh Fiai Jmreh,

Janos Deak

Jako Janos óregh ember, de jo órók.

vagion, Jmreh Deakot fogatta

joszagara, de zolgalljon

Vajna Mihaly ob.

Fiai Andras, Eq. 1

Jstvan,

Miklos,

Mihaly,

Megh holt Fejedelemtól vagion

levele

Konya Balas Fia Jstvan Eq. 1

Konya Janos Fia Janczi Eq. 1

Barra Mihaly, az Tatarok foghtak

rabsaghra

Barra Balint Fia Mihaly Eq. 1

Tarczi Jstvan major ob., def. 48 , Basa

Thamas Uram jussat praetendallja

Jsak Antal ob., Fiai Balas, Eq. 1

Ferencz

David Mihaly budosik, órók. Mikes

Uram bir, ugy mint fóldeiben

Zalaghban, az tóbbit Attjafiai birjak,

mikor ki valtjak, boczassak ki

Viduae Primipilorum

Veres Andrasne

Mezei Mihaljne, Giermeket fel irtak

(178) David Mathene Fia Mustralt

Mezei Antalne ob. Óróks. Leanja birja

Jakos Lórinczne Fia M.

Kozma Mihaljne Fia M.

Finta Lukaczne ob. Fia M.

Finta Janosne Ferhez ment

Gecze Peterne major ob. Fia m.

Gecze Andrasne el, Unokaý Wadnak

Pedites Veter.

Konda Miklos Fiai Janos,

Ferencz

Konda Mihaly

Albu Thamas minor, Fiai Peter,

Benedek,

Mihaly

Konya Mihaly Fiai Peter,

Georgy,

Mihaly. E. K. V.

Konya Benedek Fia Mihaly

Albu Peter Fia Janos. Urunktol jo levele

Wagion, heljben hatta Eq. 1

Kovacz Marton Fiaÿ Mihaly,

Miklos

Szabo Peter Fia Georgy

Albu Janos Fiai Peter,

Georgj;

Őczei Janos,

Gergely 49

Orban Andras ob., órókseget Mikes

Boldisar birja, de az Verek ha le

teszik az mi kart tót, minthogy azert

vótte el, boczassa ki

Orban Mihaly Fia Jstvan

Bereczk Balint el budosot, Brasso

Videkin Uj falun Wagion

Finta Ferencz ob. Fia Ferencz

Czoma David ob., Fia Janos, ez is ob.,

ennek Fia Balas An. 4

Antal Peter 50 Fiai Mihaly,

Jakab

Antal Janos 51 Fiai Jstvan,

Balint,

Peter. E. K. V.

Antal Janos Minor

Vajda Marton Fiai Jstvan,

Ferencz

Vajda Janos Fiai Miklos,

Mihaly,

Janos

(179) Vajda Mihaly Fia Georgy

Andok Jakab

Bojte Pal Doboljban M.


Jncze Bartalis 52

Órdogh Andras Mostoha Fia el

budosot

Elekes Jakab Fia Miklos

Elekes Georgy Mogioroson lakik

Elekes Ferencz ob.

Barra Miklos igen wen ember, lovon

zolgalljon

Barra Gergely

Barra Mihaly el budosot

Barra Georgy ob.

Barra Thamas Fia Andras

Barra Andras

Elekes Benedek polgar

Elekes Balas ob. Leanyat

Saska Mihalj vótte

Elekes Jstvan ob., def.

Kiraly Janos, Benedek, Balas, Mihaly

Sido Jstvan Fia Mihaly

Sido Balas el budosot, aytonban lakik

Konda Fabian polgar,

Fia Andras. E. K. V.

Konda Peter ob. Fia Georgj

Konda Jstvan

Barra Lukacz ob. M.(!) 53

Kórós Jstvan ob. Fiai Jstvan,

Andras

Saska Mihaly major, Fiai Mihaly

Marton,

Janos,

Thamas,

Andras,

Balas

Saska Jstvan Fia Mihaly

Saska Miklos ob. Fia Mihaly,

enek Fia Lórincz

Saska Georgy Fiai Balas,

Georgy,

Mihaly

Geczi 54 Laszlo Fiai Andras, Eq. 1

Peter 55 ,

levele vagion az megh holt

Fejedelemtol

Tórók Georgy Fiai Jakab,

Andras,

Laszlo

Gruzda Mihaly ob. Fia Jmreh,Eq. 1

enek Fia Janos; ócze Mihaly, levele

megh holt Fejedelemtól vagion

Gruzda Georgy

(180) Gruzda Gergely ob., def.

Doboli Thamas Fiai Andras,

Ferencz

Kis Jstvan, Kis Janos. Ezeket megh

atta az tórveny Mikes Boldisarnak 56

Bójte Boldisar ob. Eórókseget Mikes

Boldisar Uram foghlalta el 57

Bogati Georgy el szókót, Fia Janos el

budosot, ennek órókseget Mikes 58

Uram birja

Jsak Peter Fia Ferencz

Jsak Mihaly

Jsak Mihaly junior ob., órókseget

Mikes 58 Uram birja

Andok Georgj Fia Jakab

Gecze 59 Peter ob. Fia Jstvan

Gecze Georgy

Gecze Ferencz kek Dra[bant]

Czoma Jakab

Tarczi Lórincz Fiai Ferencz,

Benedek

Czoma Peter ob., órók. egy reszit

Mikes 58 U[ram] birja

Konya Jakab Fiai Georgy,

Jstvan,

Janos

Konya Janos udvari zolga 60

Konya Georgy Kolosvarat lakik, órók.

Mikes Bol[disar] birja

Szóke Georgy ob. Fia Balas,

Fejervarat

Scholaban lakik

Czoma Mathe Fia Ferencz,

ennek Fia Mihaly

Szóke Mihaly major, Fia Janczi

Czoma Keresztes ob. Fia Andras

Czoma Janos ob.

Domakos(!) 61 Lórincz polgar

Czoma Peter Janko Peternel zolgal 62 ,

Órókseget Janko Peter birja

Barlabas Laszlo Markosfalvara ment

Konda Janos Fiai Jstvan,

Georgy

Boldisar Jakab ob., fejet vóttek

brassoba, Órókseget Mikes Boldisar

birja

113


114

Boldisar Balint, (181) Mikes Boldisar

praetendallja Jussat hoza, őrőkseget

is eő birja 63

Szóke Mihali Junior el budosot, Joszaganak

64 job reszet Mikes Boldisar

birja

Doboli Jstvan el budosot, Joszagat 65

Mikes Boldisar birja

Viduae Peditum

Czioma Gergeline Fia m. m.

Albu Keresztesne Fia m. m.

Szabo Martonne Fia m. m.

Fazakas Palne

Barla Thamasne obÿt

Elekes Miklosne Fia Polgar

Bogati Antalne ob. Joszagat

Janko Peter biria

Kissebik Gazda Thamasne Fia m. m.

Elekes Bartalisne, Doboli Thamas

biria Joszagat

Opra Thamasne ob. Leaniara

Andok Georgÿ szallot 66

Albu Demeterne ob. Joszagat

Mikes Boldisar biria

Gecze Mihaline Fia m.

Czioma Georgine ob.

Unokaia Ferencz

Damokos Peterne, Leaniat Mikes B.

Jobbagia Demeter Andras vőtte,

őrőks. az biria

Recuperati

Biszak Peter ob., őrőks.

Mikes Benedek b[iria]

Sydo Martonne, Mikes Boldisar tartja

kőzit hoza, megh Jtili az Tőrveni

1. dje Novembris 1635

Tarczi Benedek ob. Fia Jstok, esztis

megh Jtilek Mikes Uramnak

Bogati Miklos, Tholdalagi Mihali

Uram b[iria]

Bogati Gergeli ob., Tholdalagi Uram

bir[ia] őrők.

Sjdo Demeter ob. Fiai Peter,

Georgy

(182) Czioma Peter Tholdalaghi Uram bir[ja]

Czioma Janos Vagus, similiter

Czioma Jakab 67 ob.

Czioma 68 Marton ob., órók. Janko Peter

bir[ja], Tórveni adta megh neki

Gal Janos Tórveni adta Janko Peternek

Gal Lukacz, esztis Ugj

Konia Thamas esztis Torveni adta

megh Mikes Boldisarnak

Pinnata alias Nagj Georgý

Sido Georgy ob. Fia Mihok Vajasdon

lakik

Jsak Jstvan

Barra Miklos

Andok Martonne

Barla Janos

Czegezi Janos

Vardo Thamas ob. Fia Andras

Parsak Peter Fiai Barlabas,

Jmreh

Marko Janos

Bogati Andras, Mikes Boldisarnak

az Tőrveni megh itilte

Recentes

Mezej Benedek Fjai Jstvan, Eq. 1

Mihali

Bacz Peter Eq. 1

Computus:

Nobiles 3

Prim. Vet. 27

Prim. Rec. 5

Vjd. Prim. 7

Ped. Vet. 45

Vid. Ped. 9

Filÿ V. Ped. 5

Recent. Ped. 9

Deb. 4

Def. 2

Abs. 19


Jurati homines

Koris Benedek

Koris Janos

Kondrat Janos

Jlljes Janos

Eczken Peter

Koris Gergeli

Koris Balint

Czipa Balas

Nobiles

Jmecz Moyses Hadnagj Eq. 7

Jmecz Janos elbudosot

Vidua Nobilium

Jmecz Damokosne obÿt

Primipili Veterani

Czucz Jstvan ob. Fia Mihali,

ennek Fja Jstvan

Kondrat Janos,

Fia Thamas E. K. V. Eq. 1

Kondrat Demeter,

Eőczje Jstvan E. K. V. Eq. 1

Kondrat Georgÿ Eq. 1

Pedites Pixidarÿ

Buda Laszlo ob.

Buda Balint Fiai Janos, Eq. 1

Jstvan

Czipa Balas Fia Jstvan, Urunktol

van levele Eq. 1

Buda Mihali Kezdiben mustralt

Eczken Peter Zaszlo Tarto,

Fiaj Georgj, Eq. 1

Jstvan

Luka Daniel Fiai Janos,

Andras

(184) Jlljes Janos Fiai Thamas,

Benedek

Buda Jstvan Fia Marton

Czipa Simon Fia Janos

(183) JMECZFALVA

Koris Janos Fiai Miklos,

Benedek

Koris Pal Kaszonban vagion

Czipa Janos ob. Jmecz Moyses biria

őrők.

Koris Benedek Biro,

Fiai Jstvan,

Peter,

Andras. E. K. V.

Koris Gergeli Fiai Georgy,

Peter

Koris Balint Fia Georgÿ el budosot

Buda Georgý Fja Jstvan,

ennek Fia Janos

Bencze Janos

Drabant Leőrincz niomorek ember,

nincz Fia 69

Buda Janos lon must., de g. volna

Aczel Ferencz ob. Fja Mihali

Aczel Thamas Fjai Janos,

Ferencz,

lon must., de g. volna

Koris Andras, Mihali, Gergeli, Miklos

E. K. V.

Czipa Georgÿ Fia Mihali;

Eőczje Benedek E. K. V.

Sűkősd Thamas ob., Fia Jstvan

kek Dra.

Balis Benedek Gelenczere ment

Drabant Jstvan ob., őrőks. Drabant

Lőrincz birja

Viduae Peditum

Koris Martonne Fja m.

Czipa Peterne Fiai mustraltak

Koris Andrasne, Koris Balintra szal

őrőksege, s az is Gjermekire

(185) Recuperati

Bencze Simon

Recentes

Aczel Jstvan, őczje Davjd E. K. V.

115


116

Computus:

Nobilis 1

Prim. Vet. 4

Rec. Prim. 3

Ped. Pix. 14

Ped. Rec. 3

Septem jurati homines

Biroga Jstvan

Finta Lőrincz

Czako Marton

Kozma Balas

Fabian Pal

Kadar Georgÿ

Ferencz Jstvan biro

Nobiles

GELENCZE

Tholdalaghi Mihali

Jarai Jstvan ob.

Czioma Georgÿ ob. Fia Sigmond

Mihacz Thamas ob. Unoka Jmreh

Mihacz Pal ob. Fiai Jstvan,

Peter,

Ferencz

(186) Mihacz Mattias sebes, megh vagdaltak

Lugas Jstvan Varmegjen lakik

Mihacz Georgÿ 70

Dok Mathe ob. Fiai Janos,

Mattias

Berczeni Benedek

Mustoha Fia Tőrők Mihali; Eq. 1

Edes Fia Georgy

Veres Benedek niomorult ember

Vas Mihali ob.

Eőrdőgh Janos ob. Fiai Thamas

Georgÿ,

Marton

Vidua Nobilium

Mihacz Laszlone

Vid. Ped. 3

Recup. 1

Recens 1

Deb. 1

Abs. 4

Primipili Veterani

Vjda Benedek ob. Fiai Balint,

Andras

Vjda Jstvan ob. Fia Janos

Fabian Benedek ob. Fia Mihali,

Jo levele Jstvan kiraltol 71 Eq. 1

Baiczi Janos Fiai Jstvan, Eq. 1

Balint,

Gergeli.

Jo levele Jstvan kiraltol

Biroga Jstvan ⎫ Eq. 1

Fiai Ferencz,⎪ Jo levelek vagjon, de

Janos, ⎬ Molduvaban vagjon

Georgÿ ⎪ Biroga Miklos, ez vőtte

⎭ el megh holt Urunktol

Biroga Miklos

Baicz Miklos es Mihali 72 oda ki laknak,

őczjők Lőrincz m. m.,

ennek őczje Janos Junior Eq. 1

Kadar Georgÿ Fiai Jstvan, Eq. 1

Mihali,

Georgÿ,

Janos,

Ferencz,

Balas

(187) Az fő emberek es az het emberek

Testalnak, hogj regj ló fő

Menihart Demeter, őczje Janos

obierunt

Palko Jstvan ob. Fjai Jmreh, Eq. 1

Mihali,

Leőrincz

Palko Janos Fiai Andras,

Jstvan,

Georgÿ 73

Fabjan Pal Fia Jstvan Eq. 1


Vidua Primipilorum

Bjroga Lőrinczne niomorek,

Fabjanokra szal őrőksege

Pedites Pixidarii Veterani

Eczken Thamas őczevel Jakabbal

E. K. V., Jakab kek Drab.

Biro Peter, őczje Ferencz E. K. V.

Biro Lőrincz ob. Felesege el, holta

utan őrőks. Biro Peterre szal

Markos Balint ob. Fia Peter, őrőks.

Tholdalaghi Mihali Uram bir[ja]

Gal Balas őrőks. Dok Mathe vőtte el,

most Fia biria

Gal Jstvan

Gal Mihok Szentkatolnan lakik

Gaspar Gaspar

Gaspar Mihali lon m., de gialogh

szolgallion

Szekeli Mihali

Palko Gergeli ob., őrőks. Mihacz

Jstvan Jobbagia Nagi Janos lakik

Baricz Thamas ob., Fia Andras,

ennek Fia Janos

Finta Ferencz ob. Fia Ferencz, őrőks.

egik reszet Tholdalagi Jobbagia

biria

(188) Finta Thamas kekek kőszt lakik

Finta Lőrincz Fia Lőrincz

Finta Pal Fiai Janos,

Davjd,

Jstvan,

Boldisar

Frogos Antal vilagtalan,

Fiai Menihart, Eq. 1

Peter

Megh holt Urunktol jo levelek van.

E. K. V.

Palko Jstvan ob.

Palko Georgÿ

Palko Benedek őczej Janos,

Jmreh,

Marton,

Jakab E. K. V.

Palko Mathe Fia Balint

Kozma Balas Fiai Mihali,

Peter,

Georgÿ

Fabian Balas Fia Jmreh

Fabian Ferencz Fiai Mihali,

Janos

Gal Benedek ob. Fia Mihali

Boldis Jstvan polgar, Fiai Mihali,

Peter,

Balas,

Barrabas,

Georgÿ

Boldis Lőrincz ob. Fia Jmreh

Boldis Georgy benna, Fia Menihart

Boldis Janos Fja Janos

Heja Janos betegh, Barcziaban [lakik]

Boldis Georgÿ ob. Boldis Janos bir[ja]

őrőks.

Clara Peter Fiai Mihali,

Miklos E. K. V.

Heja Thamas Fia Balint;

őczje Mathe. E. K. V.

Laszlo Mihali ob.

Laszlo Miklos Fiai Thamas,

Pal,

Janos

(189) Czako Jmreh Fia Janos

Czako Miklos

Szozo(!) 74 Balint

Sozo Janos ob. Fia Balas 75 , őrőks.

felső attjafjok biriak

Leőrincz Balas Fiai Balas,

Miklos

Jsak Thamas ob. Fia Gergeli,

Joszagoknak egik darabjat

Tholdalaghi Ur[am] biria

Andras Peter ob. Joszagat Tholdalaghi

Ur[am] biria

Finna Janos ob. Fia Balas

Fejer Ferencz oda ki lakik

Fejer Mihali Polgar, Fia Janos

Feher Jstvan Fiai Ferencz,

Georgÿ

Marcus Jstvan Kezdiben lakik,

őrőks. őczje birja

Kovacz Ferencz

Miksan Demeter

Pal Jstvan Hilibben

must. lon Eq. 1

Markos Peter Fia Mihali

Finta Andras

117


118

Nerges 76 Jstvan, őczje Mihali

kek Drab. E. K. V.

Vaszel Ferencz ob. Fiai Mihali,

Janos,

kekek kőszt laknak. Tholdalaghi

Uram biria Joszagokat

Vaszel Janos ob. Tholdalaghi Uram

biria őrőks.

Viduae Pixidariorum

Belteki Mattiasne, Simon Georgj

a leania[ra] szallot, nemes űlesen

lakik, m. h. Urunktol is vagion

levele Eq. 1

Markos Mihaline Fia m. must.

Finta Peterne Junior el 77 , Joszagara

Tholdalaghi Uram Jobbagia szallot

(190) Czigan Andrasne ob. Joszagat Dok

Janos biria

Palko Mathe 78 Fia Thamas ob.

Palko Mihaline Fiai Palko

Peter,

Lőrincz,

Mihok

Gal Lőrinczne ob. Leaniara szallot Tot

Janos, ez szolgal az őrőksegről, Tot

Janosnak Fiai Georgÿ,

Miklos

Felső Gergeline Fia Lőrincz m. m.

Damo Janosne ob. őrőks.

Tholda[laghi] Mihali Uram biria

Orban Jstvanne ob. Fiai Miklos,

Jstvan m. h.,

ennek Fia Miklos

Nierges Janosne

Fiai Jstvan,

Mihali, ez kek Drabant

Bencze Georgine ob. Leaniara Bernat

Ferencz szallot

Szabo Mihaline ob., egj leania marat,

eózvegj, Ennek Fia Lőrincz el

budosot

Bertalan Gergeline ob., őrőks.

Tholdalaghi Mihali Uram biria

Solymarok

Dok Jstvan ob. Fia Mihali

Gothard Janos ob. Fiai Ferencz,

Miklos,

Georgÿ

Gothard Jstvan

Gaspar Mihali vilagtalan ember,

Unokaia, leania vagion

Czako Marton 79 ob. Urunk Nobilitalta,

Fiai Georgÿ,

Janos,

Lőrincz

Czako Thamas defic., őrőks. Czako

Marton biria verre

(191) Recuperati

Markos Leőrincz, Tholdalaghi Uram

tartia kezet rayta, Jgassagat

producallia

Czako Janos 80 , Thold. Uram tartia

kezet rajta, Jgassagat producallia

Nagj Janosne őregh Aszoni, Fia Janos,

Biroga Jstvan tartja

Recentes Nobiles

Kovacz Balint őczej Peter, Eq. 1

Miklos,

Balas

Gaspar Boldisar Eq. 1

Pedites Pixidarÿ

Baricz Benedek Fiaÿ Jstvan,

Georgÿ

Laszlo Jstvan

Computus

Nobiles 4

Vid. Nob. 1

Prim. Vet. 9

Prim. Rec. 3

Ped. Pix. Vet. 35

Vjd. Pix. 7

Falconarii 2

Recup. 3

Recent. Nob. 2

Ped. Pix. Rec. 2

Debiles 6

Abs. 5


Septem jurati homines

Demes Georgÿ biro

Balint Kovacz

Jlljes Ferencz maior

Keresztes Jstvan

Finna Balas

Mathe Jstvan

Czaszar Laszlo

Nobiles

Mikes Sigmond m. m.

Basa Peter m. h.

Basa Thamas m. m.

Basa Jstvan m. h.

Pal Miklos Janos Eq. 1

Cziomos Janos ob., őrőkseget

Nennje biria, Jakab Deak

szallot rea Eq. 1

Primipili Veterani

Szabo Janos ob., Miklos Fia Eq. 1

Szabo Mihali Pavan szolitottak,

otis lakik Eq. 1

Szabo Janos Eq. 1

Nemere Andras Eq. 1

Mathe Peter Fia Ferencz Eq. 1

Mathe Mihali Eq. 1

Mathe Davjd Eq. 1

Peter Deak szolga Eq. 1

(193) Mathe Balint, Eq. 1

Mathe Janos ob., Eq. 1

Mathe Thamas ob., harman egjek

voltak Balint birja az őrőkseget

Mattias Janos ob. Fia Balint Eq. 1

Mathe Jstvan Eq. 1

Szőke Janos ob. Fia Laszlo

Demes Miklos ob.

Eq. 1

Fia Ferencz Eq. 1

Jlljes Gaspar ob. Fia Janos Eq. 1

Jlljes Boldisar Eq. 1

Keresztes Jstvan Fia Andras Eq. 1

Keresztes Thamas Eq. 1

Balint Kovacz Fia Peter Eq. 1

(192) ZABOLA

Balint Janos ob., őrőks. az attjara

marat

Jlljes Jstvan ob. Fia Ferencz Eq. 1

Jlljes Georgy ob. Fia Jstvan Eq. 1

Jlljes Mihali Eq. 1

Jlljes Balas felszegh ember, abs.

Jlljes Ferencz Fia Gaspar m. Eq. 1

Kozak 81 Ferencz ob., az őczje Mihali

Kis Borosnion lakik, szolgal

Menihart Georgÿ

Antal Janos Miklos Scholaban lakik

Pal Miklos Mihali ob., őrőks. az attia

verre biria

Viduae Primipilorum

Antal Janos Balasne Fia Deak

Kozak Balasne ob. Fia Kis Borosnion

lakik

Menihart Jstvanne ob. Fia m.

Pedites veterani

Gőtfi 82 Janos Fiai Gaspar,

Janos,

Mihali

(194) Bogio Mihali vagus, őrőks. Mikes

Sigmond biria

Czekme Miklos ob., hugai biriak az

őrőks.

Finna Peter ob. Fia Mihali,

ennek Fiai Janos,

Georgÿ

Finna Demeter m., őczej Marton,

Miklos,

Peter,

Pal. E. K. V.

Finna Mihali Fiai Laszlo,

Georgÿ

Finna Georgj m. h., Fia Andras m.

Finna Jstvan szolgal

Finna Georgy Minor, Marton;

Gjermekek, az Anniokkal laknak

Finna Ferencz Pavan m.

Finna Andras Fia Janos

Kőpek Demeter ob. Fia Ferencz A. 10

Jlljes Ferencz kisseb

119


Finna Ferencz Maior,

Fia Mihali lov[on] m. Eq. 1

Finna Balas Fiai Miklos,

Janos ob.,

Jstvan

Jlljes Miklos Fiai Jstvan m.,

Marton,

Andras. E. K. V.

Jlljes Georgj ob., őcze Janos m.

Jlljes Mihali ob., őrőks. Janosra marat

Finna Mihali Fiai Mihali m.,

Miklos,

Janos

Finna Georgj Fiai Pal,

Marton,

Georgj

Mattias Jstvan ob., őczje Mathe

(195) Janos Pal Fiai 83-84 Janos,

Miklos,

Gergely

Janos Pal Junior vagus, óczei birjak

órókseget

Finna Miklos Fiai Thamas,

Ferencz

Czaszar Laszlo Fiai Marton, must.,

Miklos,

Thamas,

Laszlo,

Georgy,

Janos

Levelet mondgia Nagjsagodtol lenni

Jakaffi(!) 85 Andras

Fiai Thamas M., Thamas Fia Pal

Benedek. E. K. V.

Jakaffi 85 Mattjas Fia Georgy

Jakaffi 85 Janos Fiai Gergely,

Jstvan

Jakaffi 85 Mihaly ob. Fiai Jstvan m. h.,

Thamas,

Peter

Aczel Jstvan felszegh ember

Czjekme Janos Fia Andras

Czjekme Ferencz m. h., Fia Ferencz

m.

Kupan Balas ob. Fia Gjurko

Kupan Andras Fiai Demeter,

Andras,

az őczje Mihali

Kupan Mihali 86 ob. Fia Miklos

120

Demes Janos ob. Felesege bir[ja]

őrőks.

Kupan Andras maior ob.

Fiai Boldisar, Boldisarnak Fia

Andras Miklos Dr.

Kozma Ferencz erőtlen ven ember,

jelen volt

Kozma Peter

Kozma Jstvan Fia Boldi[sar]

Kozma Janos lon m.

nincz levele Eq. 1

Kozma Jmreh ob.

Fiai Jstvan ob.,

Mihali m. nincz levele Eq. 1

Kozma Balas ob. Fiai Jmreh,

Balas 87

Demes Lőrincz ob. Fia Jstvan m. lon,

de nincz levele

Demes Georgÿ Fiai 88 Miklos,

Janos, E. K. V.

Mihali

(196) Rethi Janos lon m., levele nincz,

Fiai Janos,

Georgy,

Thamas,

Miklos

Rethi Pal 89 Fia Demeter

Georgy Jstvan ob. Fia Ferencz m. 90 ,

levele vagion Nagjsagodtol sine

Conditione Eq. 1

Bogio Janos maior Fiai Miklos,

Balint,

Janos

Nagj Peter ob. Fia Andras,

az őczje Ferencz m., Fiai Jstvan,

Mihali

Nagj Janos abs. Mikes Sigmond

fóldin lakik

Nagi Mihali ob. Fia Peter

Bogati Laszlo Fia Mihali.

Collegiomhoz valo, Jobbagi őrőks.

Basa Thamas Uram mondgia, hogi

Tőrvennjel el nierte

Kozma Miklos Fiai Janos m.,

Thamas ob.,

Georgy,

Miklos,

Mihali

Georginek Fia Jstvan


Georgÿ Miklos Georgÿ Fia Georgy

Keresztes Peter Fiaÿ Georgj m.,

Peter

Georginek Fia Janos

Keresztes Janos Fiai Miklos,

Jstvan

Keresztes Jmrehnek, ki ob., Fia Jmreh

Szabo Miklos ob. Fiai Peter,

Janos

Szabo Demeter m., őczej Andras,

Miklos

(197) Szabo Jstvan ob. Fiai Georgj ob.,

Peter m.,

Janos

Keresztes Mihali Fiai Mihali,

Andras,

Georgÿ

Keresztes Miklos Fia Miklos

Hadnagj Janos Fiai Jstvan,

Janos,

Ferencz,

Andras

Bogio Jstvan vilagtalan, Fia Jstvan m.

Czaszar Mihalÿ Fiai Janos,

Mihali,

Miklos

Antal Janos Jstvan ob.

Fiai Ferencz,

Mihali 91 .

Mikes Sigmondnal Zalagba vagion

Pincze Georgj es Jstvan, Basa Thamas

Uram praetendallja Jussat hozzajok

Mathe Mihali szolgal

Finna Janos szolgal

Czaszar Janos

Czaszar Laszlo nescitur ubi sit,

nil habuit

Kupan Jstvan ob. Fiai Pal ob.,

Jstok

Demes Peter Colosvarat lakik, Lovasz

Jstvan lakik őrőks., loval m., Jdegen

fiu

Szabo Gergeli ob. őrőks. Felesege biria

Mathe Mihali szolgal, Mathe Janos Fia

volt

Viduae

Mattias Miklosne ob. Vej Farrago

Gergeli szallot őrőks., lon. m.,

levele nincz

(198) Pincze Gergeline ob. Fiait Tőrvenire

hatta Nagjsagod

Czjorba Mihaline el, Joszagat az

Beldjek biriak, de Fiscalis volna

Finia Palne Joszagat Czaszar Laszlo

biria Felesege Utan

Finnia Jmrehne ob. Fja m.

Kakas Ferencz[ne] Fia Andras fattju,

Basa Uram Feje kőtőt Jobag[ia],

őrőks. maga birja az Aszoni

Kakas Ferenczne ob., def., őrőks.

Mikes S. biria

Kupan Balintne Unokaia Thamas

vagus, őrőksegeben Kupan Peter

lakik Jstvannal, Basa Uram Jobb.

Kupan Jstvanne ob., őrőks. Peter es

Jstvan biriak

Demes Benedekne leaniara

Lovasz Jstvan szallot, m. Eq. 1

Nagi Demeterne Fiai must.

Menihart Jstvanne ob. Fiai m.

Haraly Mihaline ob., őrőks.

Mikes S. biria

Szasz Jakabne nescitur

Hadnagi Janosne Fia m.

Keresztes Jmrehne 92 Fiat Jmreht

fel irtuk

Georgj Laszlone Ferhez ment, őrőks.

az battia biria verre

Recuperati

Varalljai Mihali Fiai Andras,

Mihali,

Jstvan

Tőrők Janos ob. Felesege biria őrőks.

Recentes

Keresztes Janos

121


Varadi Mihali Fiai Ferencz,

Andras,

Mihali,

Jstvan,

Thamas

(199) Finna Thamas

Kaszoni Mihali lon m., Niutodrol

szallot dubitatur de literis

Nagj Leőrincz Kezdiben loval szolgalt

az mint mondgiak

122

Septem jurati homines

Rethi Laszlo biro

Czekme Thamas

Bene Demeter

Ferencz Thamas

Ferencz Ferencz

Bene Georgÿ

Gal Balas

(200) Nobiles

Mihacz Janos Eq. 1

Mihacz Marton ob.

Vayna Jstvan Uzonban m. m.

Vayna Thamas m. m.

Vayna Andras m. m.

Primipili Veterani

Kovacz Jstvan Eq. 1

Kovacz Miklos 93

Eq. 1

Gal Miklos maior Eq. 1

Vayna Georgÿ Eq. 1

Bene Miklos ob. Fia Miklos Eq. 1

Bene Georgÿ Eq. 1

Czjekme Jstvan ob. Fia JstvanEq. 1

Czjekme Thamas alter g. m.

Gal Lőrincz Eq. 1

Bak Thamas Baratoson lakik

Abram Jstvan Kezdi Almasban lakik,

ot m.

Vayna Gaspar Eq. 1

PAVA

Computus:

Nob. 4

Prim. Vet. 23

Prim. Rec. 9

Ped. Vet. 44

Vid. 9

Recup. 1

Recent. 3

Deb. 2

Defic. 1

Abs. 8

Vayna Mihali Eq. 1

Gal Miklos Junior Eq. 1

Viduae Primipilorum

Vayna Mihaline Fia m.

Gal Mihaline Fiai must.

Pedites Pixidarÿ Veterani

Gaspar Thamas ob. Fia Mikloska

Gaspar Lukacz m., levelet mondgia

az megh holt Urunktol Eq. 1

Bogio Thamas Fiai Laszlo,

Gaspar

(201) Gaspar Miklos lon, m. de nincz

levelek

Gaspar Janos

Gaspar Gergeli, őczje Pal szolgal, aszt

mondgjak, hogj eleitol fogva lon

szolgaltak. Egiek ezek [a három

Gáspár]

Janos Pal Mihali Fia Miklos m. g.

Jakab Mathe Mihali Fia Mihali

Bene Peter, Fia Laszlo

Bene Miklos Fia Mihali

Bene Demeter Fiai Gaspar,

Janos.

Lofő levelet mondgia lenni, de

Mikes Uram Jussat preatendallia

hozza

Bene Pal ob., őrőks. Leani birjak


Bene Jstvan kekek kőszt,

őczje Janos. E. K. V.

Ferencz Ferencz Fiai Miklos,

Marton,

Gaspar,

Jstvan,

Georgj,

Mihali

Kupan Mihali, Fia Jstvan

Czan Balas ob.

Fiai Mihali,⎫

Jstvan ⎬ szolgak


Kupan Miklos Fiai Miklos,

Janos

Sjdo Antal Fiai Gaspar,

Mihali,

Marton,

Georgi

Rethi Laszlo Fia Pal

Sjdo Janos Fia Peter

Sjdo Demeter Fja Jstvan,

Jstvan Fjai Miklos,

Boldisar,

Demeter;

Unokai Ferencz,

Janos

Rethi Janos kek Gjalogh,

battia Thamas. E. K. V.

(202) Jakab Mathe Gergely

Kis Peter ob. Fia Peter

Kis Janos

Kis Gergely Fia Miklos

Jakab Mathe Georgy Fiai Mihaly,

Ferencz,

Janos

Jakab Mathe Balas ob. Fiai Jstok,

Georgy

Kis Miklos ob. Fiai Jstok 94 ,

Miklos szolgak

Jakab Mathe Georgy major ob.

Fia Miklos M.

Pap Janos ob., tőrvenyel jobbagja

tótek volt

Horvath Thobiasne, óróksege Fiscalis,

Szekely Marton birja Nagjsagod

kegielmessege[ból]

Bene Andras Fiai Jstvan,

Mihaly

Jakab Mathe Mihaly Fia Ferencz M.

Felsó Gal Janos Fiai Georgy M.,

Miklos,

Mihaly,

Ferencz

Gal Janos Junior Fiai Boldisar,

Peter 95

Gal Jstvan

Urus Mihaly Fiai Jstvan M.,

Mihalj

Kis Gal Miklos Fiai Mihaly,

Gergely,

Andras

Thamasfalvi Mihaly ob. Feles[ege]

birja josza[gat]

Nagy Gal Janos ob. Fiai(!) Jstvan,

ennek Fia Mihaly; ócze Peter Deak

Gal Miklos Major Fiai Mihaly,

Jstvan,

Andras

Herke Georgy ob. Fiai Jstvan m.,

Georgy;

Ócze Janos

Szóke Simon 96 Fiai Miklos,

Mihaly

Szóke Miklos Jun. Papolczon lakik

Szóke Mihaly Thamasfalvarol M.

(203) Szóke Ferencz Fia Ferencz

Lenart Peter Fiai Pal,

Peter

Ferencz Thamas Fiai Jstvan M.,

Pal,

Miklos

Bogathi Jstvan, kezben atta

ó Nagisaga

Bogio Laszlo ob. Fia Mihaly. Levelet

mondgja lenni, producet

Lenart Thamas Fia Mihaly

Lenart Janos

Bogathi Janos, kezben atta azt is

urunk Basa Th. U[ramnak]

Ferencz Peter M., ócze Andras E. K. V.

Kovacz Janos Baratoson lakik

Bene Mihaly ob. Fia Janos annorum 8

Bene Ferencz Fia Mihaly

Szóke Georgy

123


124

Viduae

Bene Janosne Fia M.

Ferencz Jstvanne Fia M.

Kis Miklosne Fia M.

Sido Martonne Fia Ferencz M.

Jakab Mathe Georgine Fia M.

Benedek Kovaczne ob., Fia M.

Bene Janosne Fia M.

Ferencz Mihalyne Leanyara szallot

Finna Ferencz, betegh, abest

Gal Thamasne Fia Mihaly M.

Lenart Mihalyne Fia M.

Recuperati Veteres

Jakab Mathe Fiai M.

Sido Georgy Fiai Janos,

Ferencz,

Georgy

(204) Recentes

Ferencz Gergely

Lenarth Jstvan

Czan Balas Mostoha Fia Szabo Balas

Czaszar Janos szolga

Solymarok

Mathe Lórincz Fiai Mihaly,

Balas,

Mihaly,

Pal

Gal Balas Fiai Mihaly,

Georgy,

Jstvan,

Balint

Septem jurati

Csutak Georgy

Gocz Georgy

Erdós Jstvan

Butjka Laszlo

Butjka Lukacz

Nagy Mihalj

Geczó Mihaly

Gal Peter abs., Fiai Miklos,

Jstvan

Marti Jstvan

Marti Miklos ob. Fia Giurko

Marti Peter ob., Fiai Jstvan,

Sigmond,

David,

Peter 97

Marti Gaspar Fiai David,

Andras Vilagtalan

Marti Gergely Fiai Thamas,

Peter,

Gergely,

Laszlo

Martti Janos Fiai Lukacz,

Mihaly

Marti Ferencz ob., Fiai Mathe,

Ferencz

Marti Gabor Fia Gaspar

Marti Lukacz Vagus. Ócze Georgý

absens

Gal Janos ob., Fiai Janos,

Gergely Zolgak

Computus:

Nobiles 3

Prim. Vet. 11

Vid. Prim. 2

Ped. Pix. Vet. 39

Ped. Rec. 9

Vid. Ped. 9

(205) Recup. 2

Recentes 4

Falconarii(!) 7

Abs. 7

KOVASZNA

Nobiles

Mihacz Georgy ob., Fia Georgy Vagus

Mihacz Ferencz Eq. 1

Janos Deak M.

Ugron Moyses

Ugron Janos

Magiar Balas M[egh] 98

Balogh Sigmond ob., Fia Jstok

Balogh Ferencz abs. [?] Eq. 1


Balogh Mihaly Eq. 1

Mihaly Deak Ma[ior] Eq. 1

Jstvan Deak Vagus, Nescitur ubi sit 99 ,

nil habet

Mihaly Deak az Felsó Fia Eq. 1

Viduae Nobilium

Pal Miklos Deakne 100 , Donath

Gergeljhez Ment, M.

Forro Miklosne Maga birja joszag[at]

Balogh Janosne Fia Ferencz M.

Benkó Palne ob., az Anja birja josz.

Primipili Veterani

Czutak Marton ob., Fiai must.

Czutak Mihaly Major Eq. 1

(206) Czutak Marton Czorda pasztor, abs.

Czutak Jakab ob., Fia Czutak Janos

abs.

Czutak Mihaly Ma[ior] ob.,

Fia Georgy Ma[ior] Eq. 1

Czutak Laszlo Eq. 1

Tussan Georgj ob.,

Ócze Andras Eq. 1

Czutak Peter ob. Leanja birja órók.

Czutak Georgj alter Eq. 1

Czutak Lukacz Eq. 1

Czutak Ferencz Fia Gergely Eq. 1

Czutak Pal Eq. 1

Czutak Andras Eq. 1

Geczó Janos Fia Damokos Eq. 1

Czutak Thamas abs.

Czutak Georgy Fia Lazar Eq. 1

Czutak Janos Fia Lazar;

Ócze Pal M. Eq. 1

Czutak Jstvan g. M.

Czutak Georgj, Mathe Fia 101 Eq. 1

Czutak Ferencz Ma[ior].

Ócze Czutak Pal ob.,

Fia Georgj 102

Eq. 1

Czutak Janos Fia Georgy Eq. 1

Czutak Jstvan Eq. 1

Kora Demeter Eq. 1

Czutak Georgj Fia Gaspar Eq. 1

Gocz Marton Eq. 1

Gócz Georgy Fia Balint M. Eq. 1

Bogdan Antal Fia Gergely 103 Eq. 1

Bogdan Georgj Eq. 1

Bogdan Ferencz Eq. 1

Fazakas Janos Eq. 1

(207) Fazakas Andras ob., Fia Def., Janos[ra]

szallot az Órók.

Kovacz Peter ob., Fia Janos Eq. 1

Fazakas Andras alter g. M.

Fazakas Ferencz Eq. 1

Czutak Gaspar Eq. 1

Czutak Mihaly Fia Janos Eq. 1

Botjka(!) 104 Mihaly Eq. 1

Vajna Janos g. M., kisseb

Vajna Gabor fa labu, abest

Vajna Janos Na[giob]

Fia Andras Eq. 1

Vajna Thamas Na[giob] Eq. 1

Vajna Jstvan Mi[nor], g. M.

Vajna Jstvan Ma[ior] Eq. 1

Vajna Marton jun. Eq. 1

Vajna Jstvan tertius,

Fia Janos Eq. 1

Nagy Vajna Andras ob.,

Fia Mihaly g. M.

Vajna 105 Andras Fia Janos Eq. 1

Vayna Gaspar Fia Andras Eq. 1

Vayna Mihali Felsó ob. Fiai Jstvan,

Georgy,

Peter,

Miklos

Vayna Peter Deak nescitur 106 an fuerit

Vayna Jstvan Fia Mihali Eq. 1

Czutak Andras Maior Eq. 1

Czjutak Mihali g. M.

Czjutak Janos szolga.

Czjutak Ferencz Nag[iob] g. m.

Czjutak Jakab ob. Fia Janos

Ven Jstvan Fia Georgÿ g. m.

Vayna Thamas Eq. 1

(208) Viduae 107

Kora Jstvanne Fia Demeter m.

Czjutak Mihaline Fia FerenczEq. 1

Czjutak Leórinczne

Fia Thamas Eq. 1

Czutak Lazarne Fiai m.

125


126

Czjutak Janosne Fiai m.

Vayna Ferenczne Fia m.

Gocz Benedekne Fia m.

Vayna Georgjne ob., Fia m.

Pedites Pixidarÿ Veterani

Baczo Janos ob., Fia Janos Deak abs.

Czjutak Laszlo ob., Fiaÿ Jstvan m.,

Georgÿ,

Mihali,

Janos

Szasz Andras ob., Fiai Janos,

Andras

Tussan Mattias ob.,⎫

Fia Peter ⎪ ezeknek

Tussan Thamas ⎬ fulminata

Tussan Janos ob., ⎪ levelek

őczje Mihali ⎪ vagion

Tussan Jstvan ⎭

Deak Janos Fia Andras

Deak Balas ob., őrőks. 108 attjafiara,

szabados emberre szallot

Toth Jmreh, Vej Tot Jstvan

Osvat Balas 109 Fiai Thamas,

Mihali

Osvat Janos Fiai Damokos,

Mihali,

Janos,

Andras

Osvat Mihali ob. 110 Verek biriak

őrőks.

Kora Janos ob., verek birjak őrőks.

Geczió Mihali Fiai Mihali,

Gergeli

Geczeő Lőrincz Fiai Janos,

Gergeli,

Georgÿ,

Andras

(209) Nagy Mihali Fiaÿ Andras,

Mihali,

Janos,

Balas

Fazakas Lazar Fia Geczi

Fazakas Mihali, őczje Keresztes E. K. V.

Tot Peter

Tot Mihali Fia Mihali

Tot Janos

Beczjek Thamas Fia Janos;

őczje Jstvan E. K. V.

Beczek Miklos vagus, Joszag. verre bir.

Ven Andras Fiaÿ Pal,

Jstok,

Peter,

Boldisar,

Gjurko

Ven Georgÿ m. m. Jo levele

Nagisagodtol 111 , sine Conditione

Deme Miklos ob. Fiai Gergeli,

Miklos

Deme Thamas Fia Janos

Deme Balas

Deme Mihaly Fiai Mathe,

Mihaly,

Andras

Deme Peter Fiai Janos,

Jstvan

Toth Miklos ob. Fia Jstok

Toth Andras ob. Fia Mihok

Gocz Andras

Balo Georgÿ Fia Thamas wagus,

óróks. Nagisagod szamara foglaltak

Tórók Mihaly ob., órók. verre birjak

Balo Balas ob., órók. Leanya birja

Gal Mihaly Fia Jstvan

Kora Janos ob. Fia Georgy,

[ennek] Fiai Georgy,

Janos

Czusz 112 Janos, Fia Thamas loval M.

Catharinatol vagion levele Eq. 1

Kora Peter Fiai Gergely,

Mihaly,

Peter

(210) Gal Georgy Fiai Janos,

Andras,

Mihaly

Gocz Andras Fiai Andras,

Peter,

Janos,

Jstvan

Gocz Jstvan

Ven Thamas Fiai Balas,

Thamas

Fazakas Peter ob. Fia Andras,

[ennek] Fia Mihaly


Bartha Andras ob. Fia Mihaly;

óczej Bartha 113 Thamas es

Andras, anjok tartja

Fazakas Jmreh

Hadhazi Mihaly Fia Miklos M.,

ennek Fia Pal

Ócze Mihaly, [ennek] Fia Jstvan

Erdós Jstvan Fia Andras

Erdós Gaspar Fia[i] Peter,

Jstvan

Erdos Georgy Enyeden lakik, Órók.

az Anja birja

Erdós Peter ob., Fiai Peter,

Janczi 114

Gócz 115 Balint ob., órók. felesege birja

Cziuczi Thamas 116 Fia Janos

Cziuszi(!) Laszlo Fiai Demeter M.,

Georgj,

Jstvan

Czutak Jmreh Fia Andras

Czutak Sigmond Fiai Mihaly,

Thamas

Vajna Keresztes ob., Fia Peter,

[ennek] Fiai Andras,

Mihaly,

Jstvan

Vajna Mihaly major, Fiai Georgy,

Andras

(211) Vayna Mihali kisseb

Vayna Ferencz kisseb, Fiaj Janos,

Jstvan

Vayna Gaspar Junior Fiai Thamas,

Mihali

Vayna Peter Fia Andras. Eőtven

esztendeje mondgiak, hogj loval

szolgaltak ezek ketten, az

harmadik, Thamas Nagisagod

kegjelmessege dr., levelek nincz,

egj-egj loval mustraltak

Kupan Andras Fiai Pal,

Ferencz

Vayna Gergeli ob., Fia, az őczje is

Thamas m. h., őrőks. Nagj Vayna

Andras biria, egj reszit Czutak

Mihali

Butika Laszlo, Fia Gaspar Vaina

Andrassal, Sogoraval E. K. V.

Vayna Mihali ob. [Fia] Jstvan m. m.,

őcze Sigmond szolgal

Butika Lukacz Fiaÿ Janos,

Georgÿ

Butika Ferencz

Vayna Janos + lon m. 117

Eq. 1

Vayna Jakab +

Eq. 1

Vayna Marton +

+ Ezeknek Jstvan kiraltol vagion

levelek, Urunk is megh hatta, hogj

loval szolgallianak

Vayna Demeter lon m. Catharinatol

levele ut dicitur Eq. 1

Szasz Marton ob., nihil habuit

Czutak Mihali Fia Georgy

Czjutak Andras Fiai Boldisar,

Peter,

Miklos

Cziutak Demeter

Jktor Jstvan Gjermek, Annorum 16

Czjutak Andras lon m. Catharinatol

levele ut dicitur Eq. 1

Vaci Demeter Kezdiben m. lon

Lukacz Marton

(212) Fazakas Thamas Fiai Janos,

Andras,

Jstvan

Kora Georgÿ Felljeb m.

Vajda Jmreh ob. Fja Jstvan 118 ,

Janos ob.

Lukaczi Jstvan vagus Tordan lakik,

őrőks. Lukacz Papnak attak

Zalagban

Szasz Marton alter Kezdiben lakik

Viduae Pixidariorum

Fazakas Jmrehne, Unokaia vagion,

Deak

Deak Jmrehne ob., Fia mustr.

Deak Kato, Vej bir[ja] őrőks.

Jktor Gergeline Fia mustr.

Tot Georgjne Fia Peter m.

Beczek Jstvanne Fia m.

Fazakas Jstvanne ob. Fiai m.

Beczek Lukaczne őrőks. Leania bir.

Ven Jstvanne Fiai mustr.

Czjutak Gergeline Fia m.

Deme Thamasne Fiai m.

Vayna Andrasne Fiai m.

Kupan Ferenczne Fia m.

127


Butika Gasparne Fia m.

Tőrők Thamasne ob., Leani bir. őrőks.

Karo Janosne 119 ob. Fia m.

Gal Mihaline Fia m.

Gocz Peterne ob. Fia m.

Gocz Jstvanne ob. Fia m.

Barta Mihaline ob. Leani bir. őrőks.

Kora Bartalisne ob. Fia m.

(213) Erdeős Jmrehne, Fia Georgj Enieden

Erdeős Peterne, Fia Laszlo kek g.

Czucz Ferenczne Leani bir. őrőks.

Butika Georgine ob. Fiai mustr.

Czutak Jmrehne Fia m.

Czjutak Andrasne ob. Fia m.

Cziutak Janosne Fia m.

Vayna Thamasne ob., őrőks.

attiafiai bir.

Recuperati

Czjutak Gaspar Fiai Georgÿ,

Andras.

Capitan Uram manumittalta

Cziutak Ferencz

Czjutak Mihali ob., őrőks. Felesege

lakik

Czjutak Janos Fiai Mihali,

Ambrus,

Miklos,

Pal

Vayna Peter vilagtalan abest Fiai(!)

Vayna Jmreh Fiai Georgÿ,

Andras,

Jstvan 120

Vayna Ferencz 121 Fiai Boldisar,

Damokos,

Balint

Czjusz Peter ob., őrőks. annia biria

Kis Mihali Fiai Peter,

Mihali

Vayna Janos Fia Jstvan

Vayna Peter fel irtak

Czjutak Mihali ob., leaniara szal

őrőks.

Czjutak Ferencz, nem emlekeznek erre

Vayna Peter, nem emlekeznek rea

(214) Gocz Andras ob. Joszagat Mihali

Georgine biria

Vayna Orsolja ob., nil habuit

128

Fabian Janos

Veres Georgj Fia Thamas

Kovacz Balint ob. Fia Georgj

őczje Mihali, Nagj Ban[jai] Scholaban,

Mas őczje Janos ob., [ennek] Fia

Jstok

Barta Ersok ob. Fiai Marton,

Pal,

Mihali,

Miklos.

Gjarfas Thamasnak adta Nagisagod

Sipos Georgy ob., nil habuit

NB. Az Deme Familia az Gjalogh kőzi

irattatot, de mind az Tisztek, mind az

hitesek ugj emlekeznek rea, hogj

Sigmond Fejedelem jdejtől fogva loval

szolgal, de levelek ninczen

Recentes

Losonczi Kelemen

Kis Janos Fia Janos

Gecző Janos Fiai Damokos,

Jstok,

Lazar

Geczeő Georgj Fia Georgÿ

Czjutak Jakab Fiai Janos,

Gergeli

Beke Georgj

Bonis Janos Fia Janos

Cziaszar Jstvan,

Molnar Mihali, levelek vagion

Nagisagodtol 122

(215) Czutak Thamasne Fia Boldisar A. 2

Molnar Georgj

Computus:

Nobiles 9

Vid. Nob. 3

Prim. Vet. 49

Prim. Rec. 8

Vid. Prim. 7

Ped. Vet. 52

Ped. Rec. 21

Vid. Pix. 17

Recup. 10

Recent. 11

Abs. 18


Septem jurati homines

Simon Mihali

Finta Jstvan

Feier Benedek

Baiczi Laszlo

Fejer Janos

Baiczi Jstvan

Aros(!) Jmreh

Nobiles

Bende Peter Maior ob.

Fia Andras Eq. 1

Bende Janos defic.

Pedites Veterani

HARALJ

Fejer Benedek g. m.,

Fiai Miklos,

Damokos,

Mathe 123 E. K. V.

(216) Miklosnak Fia Pal

Baiczi Thamas ob. Fiai Peter,

Georgÿ 124

Baiczi Laszlo Fia Georgÿ

Fejer Miklos

Czekme Miklos ob. Joszaganak felett

az Annia biria, felet Basa Uram

Tórvennjel

Fejer Janos Fia Jstvan

Fejer Laszlo ob. Fia Marton

Arros Georgÿ ob. Leani bir. őrőks.

Arros Andras ob. Fiai Miklos ob.,

Janos kek Drab.,

Jmreh abs.

Arros Miklos ob. Fia Jmreh,

[ennek] Fiai Mihali,

Thamas,

Miklos,

Mathe

Arros Thamas egj volt Jmrehvel, ob.

Septem jurati homines

Szabo Andras

Molnos Andras biro

Vida Georgy

Finta Jstvan Fiaÿ Mihali,

Georgj,

Andras

Finta Jmreh ob. Fiai Balas boliokas,

Masik Fia is Balas

Feier Marton

Fejer Miklos maior, Feier Balasne Fia

Viduae

Feier Martonne Fia m.

Czjekme Mihaline ob., oroksegenek

felet maga biria, Felet Basa Uram

nierte el Torvenniel, ut dicitur

Arros Jmrehne ob. Leani bir. őrőks.

Recuperati

Baiczi Jstvan Fia Mihali

Feier Mihali vagus, őrőks. Basa Uram

biria

Arros Balint ob. Fiai Jstvan,

Simon,

Benedek,

Jakab

(217) Arros Janos Fia Lórincz,

Tholdalaghi 125 U. Wagion hozzajok

praetens

PAKE

Computus:

Nobiles 2

Ped. Pix. 8

Vid. Pix. 1

Recup. 2

Def. 1

Abs. 1

Bak 126 Thamas

Jano Balas

Salat Thamas

Salat Jstvan

129


130

Nobiles

Szórczei Janos 127 ob. Def., órók.

Attjafiai birjak

Szekely Marton M. M.

Szekely Jstvan m. m.

Sandor Jstvan ob., Fia Georg Eq. 1

Sandor Mihaly ma[ior] Eq. 1

Sandor Miklos ob. Fia Janos g. m.

Sandor Ferencz Fia Jstvan Eq. 1

Sandor Mihaly ju[nior]

Recens

Sandor Mattjas Eq. 1

Viduae Nobilium

Sandor Balasne ob., josza[gat] Unokai

birjak

Sandor Mihaljne Fia M.

Primipili Veterani

Albert Mihaly ob. Fia Jstvan;

Óczei Georgj, Eq. 1

Mihaly. E. K. V.

Gal Georgy Eq. 1

David Ferencz Eq. 1

David Sandor ob., órók. Leanyara szal.

(218) Jano Mathe Fia Balas Eq. 1

Kiraly Jstvan, Eq. 1

Kiraly Georgj Eq. 1

Donath Janos praetendallja jussat

hozzajok

Vida Miklos Eq. 1

Viduae Primipilorum

Paloczka Georgjne Ferhez ment

Szabo Mihalihoz, m. m. Levelet

mondgia lenni Urunktol Eq. 1

Kiraly Miklosne Fiai M.

Pedites Veterani

Vida Ferencz Fia Janos

Vida Peter Fiai Thamas,

Mihaly

Szabo Gabor Fiai Thamas,

Peter,

Ferencz,

Mihalj;

ócze Szabo Janos, loval M. Kapitan

Uramtol mondgia Jgassagat lenni,

hogj lófú Eq. 1

Szabo Andras Fia Miklos; ócze

Demeter,

[ennek] Fia Jstvan E. K. V.; egiút

mondgiak levelet lenni. Kapitan

Uram iratta levelet. Eq. 1

Szabo Peter Fia Miklos M.

Szabo Ferencz Eq. 1

Szabo Balas Deak

Szabo Georgj Eq. 1

Ezeket [Szabo Petertől Szabo

Georgjig] Kapitan Uram iratta

loval, be latvan igassagokot

Molnos Andras Fia Janos

Bogio Mattjas Fiai Janos,

Mihaly

Vida Georgy Fiai Janos,

Gabor E. K. V.

Vida Jstvan Fiai Georgy,

Marton

Balo Thamas Fiai Andras,

Gabor

Balo Jstvan Fiai Georgy,

Jstvan,

Gergely

Balo Jmreh Fiai (!) Ferencz lon M.,

Nincz levele Eq. 1

(219) Balo Janos Fia Mihaly Eq. 1

Balo Andras. Kapitan Uram iratta lora,

Relatoriakra nezve Eq. 1

Vida Balint M., Ócze Mihaly

Sar Miklos ob., Def., Ócze Janos ob.,

ennek Fia Janos annor. 15

Thamas Balint vilaghtalan,

Fiai Jakab m.,

Miklos,

Giurko,

Marton

Kosa Jakab defic., nihil habuit

Albert Demeter

Szilaghi Balint Fiai Mihaly,

Peter

Szilaghi Demeter Fia Marton


Vida Andras ob. Fia Pal lon m. Megh

holt Urunktol levele 128

Eq. 1

Salat Janos ócze Mihaly M., E. K. V.

Salat Thamas Fja Jmreh

Salat Jstvan Fia Andras

Bogio Janos ob. Fia Jstvan M.,

enek Fia Janos

Bogio Ferencz

Bogio Peter Fiai Pal,

Balas,

Mihalj

Bogio Balas ob. Leanÿ birjak órők.

Gal Peter Fia Nincz, Donath Janosne

praetendal [hozza]

Bogio Thamas Fia Mihaly

Thamas Ferencz Pap, óróks. Attjafiai

birjak

Thamas Peter vagus, Attjaf. Bir. orók.

Szilaghi Peter ob., Óczei M. M.

Herke Mihaly ob. Órók. Janko Bold.

birja

Porsolt Marton Nagy Borosnyon Lakik

Kosa Jakab ob. Nil habuit

Viduae Pixidariorum

Vida Jmrehne Fia M.

Vida Mihaljne Fia M.

Szabo Mihaljne Fiai M.

Szabo Miklosne Fiai M.

Tórók Georgjne, Vej Molnos Andras M.

(220) Bogio Janosne Fiai M.

Vida Gaborne ob. Fia M.

Balo Georgjne Fiai M.

Balo Mihaljne Fiai M. 129

PETÓFALVA

Mind jobbagiok

Salat Mihaline Fiai M.

Varga Balintne, Gal Georgj M.,

egj k. v.

Recuperati

Cziethe Georgj ob. Fia Jstvan an. 10,

Mikes Benedek tartia jussat hozza

David Georgj ob.

Fia Peter Lon M., Eq. 1

David Pal Eq. 1

David Jstvan. Az megh holt Urunknak

rolok levele Eq. 1

Paloczka Janos Kóróson lakik,

Mikes Benedek tartja jussat hozza

Recentes

Albert Balas Fia Mihaly

Czora Bartalÿs Papolczrol szallot

Computus:

Nobiles 7

Rec. Nob. 1

Vid. Nob. 1

Prim. Vet. 9

Rec. Equites 12

Primip. 2

Ped. Vet. 22

Vid. Pix. 10

Filii vet. 10

Deb. 1

Def. 3

Abs. 3

131


132

Jegyzetek

1 a. A megjegyzés a lap jobb margóján, más kéztől írva.

2 b. A név előtt az itt hiányzó Nobilis.

3 b. Porsolt.

5 b. Jakab helyett Balas.

6 b. Janos helyett Janczi.

7 b. Hiányzik jo levele Urunktol.

8 b. Busa.

9 b. Tanczos.

10 b. Barla.

11 b. Bacz.

12 b. Következik: ez utan.

13 a. Következik: vagion, kihúzva.

14 b. Kalihaban.

15 a. A név irányában a margón: NB.

16 b. Porsok.

17 b. Barra.

18 b. CZOKFALVA.

19 b. Czeh.

20 b. Nemere.

21 b. Gÿórgÿ.

22 b. Következik: Vrunk.

23 a. A név irányában a margón: NB.

24 b. Következik: E. K. V.

25 b. Hiányzik: Fiai.

26 b. Következik: es biria.

27 b. Következik így: kőzit hozza, óróksegeuel.

28 b. Szekren.

29 b. Így: Vallason volt, a valas tartotta megh helyett.

30 b. Következik így: Fiai Mihalj, Eq. 1

Jstok.

31 b. A lap szélén a név irányában: NB.

32 b. A megjegyzés így: Lofó, Vrunktol leuele.

33 b. Következik: senior, ob.

34 b. A név utáni megjegyzés így: Fiai Janos hazas,

Mihalj. Kẃlőn kenieren vadnak

Janosnak Fiaj Mihalÿ,

Janos.

35-36 b. Giorza.

37 b. A folytatás így: es Giórgÿel.

38 b. Balas helyett Thamas.

39 b. Czoria.

40 b. A nevek után hiányzik: Fia m[ustralt].

41 b. Következik: Fia Janos.

42 b. Következik Fia Balint és az összes özvegyek utáni megjegyzés: Ezeknek fiok m[egh] mustraltak.

43 b. Hiányzik: polgar.

44 b. A név egészében hiányzik.

45 b. Janos helyett Miklos.

46 b. Czoma.

47 b. A név után az itt hiányzó: adiudicaltak volt az Tablan Mikes Vramnak, eőue mostis.

48 b. Hiányzik a további megjegyzés.

49 b. Következik az itt hiányzó: E. K. V.

50 a. Peter az áthúzott Mihalyra írva.

51 b. A név egészében hiányzik.

52 b. Következik: Brassoban lakik Boloniaban.

53 b. Hiányzik: M[ustralt].

54 b. Ghecze.

55 b. Következik: Lofő.

56 b. Következik: 1. die Novembris 1635 in Campo Kezdi Vasarhelÿ.


57 b. Következik: az Számadok mondgiak, hogy az Commissarius Vrak iarasok utan foglalta el.

58 b. Következik így: Boldisar birja.

59 b. Geőcze.

60 b. Következik: Garazda zazaban.

61 b. Damokos.

62 b. Következik: beres.

63 b. Következik: Megh atta az tóruenj Mikesnek ezt 1. die Novembris 1635.

64 b. A megjegyzés így: Mikes Boldisar biria ioszagat.

65 b. A megjegyzés így: Joszaganak iob reszet Mikes Boldisar birÿa.

66 b. A szallot helyett biria.

67 b. Jakabne.

68 b. Vajda.

69 b. Hiányzik: nincz Fia.

70 b. Következik: ob.

71 b. Következik: vagion.

72 a. Janos kijavítva Mihali.

73 b. Következik: io Leuelek vagion m. h. Vrunktol.

74 b. Sozo.

75 b. A név utáni megjegyzés hiányzik, viszont utána így: Sozo Balas ob. óróks. felsó attiafiak bir[jak].

76 b. Zerges.

77 b. Hiányzik: el.

78 b. Palko Benedekne, Jobbagihoz ment férhez, őrőkseget attiafia biria Palko Mate, Fia Thamas.

79 b. Így: Czako Marton m. h. Vrunktol Nobilitaltatott.

80 b. A név után: ezis azon allapattal vagion.

81 b. Kovacz.

82 a. Gőrfi átjavítva Gőtfi.

83-84 b. Így: Fia Janos, ennek Fiai Miklos,

Gergely.

85 b. Jakabfi.

86 a. Mihali a kihúzott Andras után írva.

87 b. Következik az itt hiányzó: giermekek.

88 b. Így: Miklos

Janos E. K. V.

Mihali.

89 b. Következik: loual mu[stralt], Leuele nincz.

90 b. Következik: L[ovon].

91 b. Következik: Jnassok.

92 b. Előtte: Jllyes Balintne m. h., Fiai mu[straltak].

93 b. Következik: Vzonban mu[stralt].

94 b. Jstok neve után: zolgal.

Miklos neve után: gierm[ek].

95 b. Következik még: Miklos Fia Janos.

96 a. Simon a kihúzott Georgy után írva.

97 b. Peter hiányzik.

98 b. Következik: mustraltak.

99 b. Hiányzik: nescitur ubi sit.

100

b. Mihaline a Deakne helyett.

101

b. Így: Fia Mathe.

102

b. Következik: kiczin.

103

b. Következîk: Bogdan Mihaly.

104

b. Butÿka.

105

a. Vajda kijavítva Vajna.

106

b. Következik így: ubi.

107

b. Következik: Primipilorum.

108

b. Következik így: attiafiaira, szabados emberekre szallott.

109

b. Következik: m[egh] h[olt].

110

b. Következik: def[icialt].

111

b. Nagisagodtol helyett Vrunktol.

112

b. Cziucz.

113

b. Hiányzik Bartha.

114

b. Következik az itt hiányzó: giermekek.

133


134

115 b. Geőczi.

116 b. A Cziucziak így: Czuczi Thamas Fia[i] Miklos,

Peter,

Dauid;

Eőczie Boldisar. E. K. V.

Czuczi Mihalÿ Fia Janos.

Czuczi Lazlo Fiaj Demeter mu[stralt],

Gÿőrgÿ,

Jstvan.

117 b. Következik így: Fia Jacab;

Eócze Vaina Marton.

118 b. Következik: giermek.

119 a. Thamasne átjavítva Janosne.

120 b. Jstvan helyett Jstok.

121 b. Előtte: Vaina Janos.

122 b. Következik: sine conditione.

123 b. Mathe neve után: Ennek Fia Pal.

124 b. Következik: E. K. V.

125 b. Következik így: M. Vram praetendallia iussat hozzaiok.

126 b. Bak helyett Balo.

127 a. Jstvan átjavítva Janos.

128 b. Következik: nálla.

129 b. Következik: Zilagÿ Mihaline Fiai m[ustraltak].


d) A kézdiszéki hadköteles székelyek jegyzéke

Jurati homines

Gazda Jakab Judex

Baliko Balint

Gazda Gabor

Primipili

Balika Marton ob. Fia Marton Deak

Balika Balint Eq. 1

Vidua

Balika Laszlone Fiai Janos,

Jakab

Pedites Pixidarÿ

Gazda Gabor Fiai Ferencz, 1

Georgÿ,

Gabor

Gazda Gergeli Szotiorbol m.

Gazda Peter Egerpatakon m.

Septem jurati

Szabo Janos Judex

Veres Georgÿ

Kis Jmreh

Bako Janos

Maxai Georgÿ

Phülpe Gergeli

Demeter Mihali

Nobiles

Janko Mihali m. m.

Mathe Georgy m. h.,

Fia Gergeli m. Eq. 1

Balas Deak Marosszekben lakik

Benkeő Janos Eq. 1

Benkeő Andras Marosszeken

(221) SEDES KIZDI

BJTA

(222) MAXA

Gazda Jakab Fiai Jstvan,

Balas

Gazda Pal

Egjed Janos Retien m.

Szaraz Balint az is Retÿről

Vidua

Gazda Palne ob.

Fiai Jakab,

Peter, ezek bir. őrőks.

Recuperati

Abod Jstvan Dalnokban lakik

Computus:

Primip. 1

Vid. 1

Ped. Pix. 7

Recuperati 1

Tot Jstvan Kolosvarat lakik

Toth Leőrincz Eq. 1

Benkeő Balint ob. Fia Jstvan Eq. 1

Viduae Nobilium

Janko Gasparne őregh,

Fia Janko Mihali bir. őrők.

Toth Martonne őregh, Fia Leőrincz

bir. Joszagat

Primipili Veteres

Peteő Pal Bandon lakik

Veres Marton g. m.

Veres Georgj Eq. 1

135


Recens

Veres Balint Eq. 1

Benkeő Thamas Eq. 1

Maxai Balint Eq. 1

Maxai Laszlo ob.

Fia Georgi m. Eq. 1

Maxai Mihali Eq. 1

Maxai Ferencz az apiaval lakik

Demeter Mihali Eq. 1

Szabo Andras ob. Fia Mihali Eq. 1

(223) Szabo Marton Eq. 1

Szabo Thamas Dallaczi Ferencz

szolgaia

Szabo Mihali ob., őrőks. őczje 2 biria

Szabo 3 Balas Deak

Szabo Peter Bandon lakik

136

Viduae Primipil.

Cziango Palne ob. Leaniara lo fűek

szallottak

Recentes

Kanio Gergeline Eq. 1

Zacharias Balint Eq. 1

Pedites Pixidarÿ

Goczman Balas ob. Fia Miklos 4

Kis Mihali ob. Leani vadnak

Kis Jmreh

Kis Janos, az ob.

Urunk levele Eq. 1

Molnar Jstvan Fia Balas

Kelemen Pal Fiai Andras,

Miklos

Phűlpe Gergeli,

Urunktol levele Eq. 1

Demeter Jstvan ob. Fia Jstvan

Dalnakban az mostoha attiaval

lakik, Kiralibiro Uram biria Joszagat

Septem jurati

Kovacz Gaspar Judex

Eőse Peter ob., őrőks. az annia biria.

Eőczje Mihali Patakon lakik

Bithai Gaspar ob., őrőks. Janko Mihali

biria

Vidua

Veres Jnczene Fia Peter g. m.

Recuperati Pedites

Kanio Jstvan regj lo fej Eq. 1

Kis Simon ob. Fiai Mihali Deak,

Pal szolga

Maxai Janos Fia Thamas

Szabo Janos Fiai Georgÿ,

Balas,

Jstvan,

Janczi

(224) Veres Mihali ob.

Vej Szeredj Jstvan Eq. 1

Deak Mattias Fiai Mihali, Eq. 1

Jstvan

Bartha Thamas Aranias szeken lakik

Gaydo Pal

DALNAK

Recentes

Bak Jmreh Eq. 1

Bartok Georgj lofő heliben szallot,

g. szolgallion Eq. 1

Fabian Gaspar Fia Jstok

Computus:

Nobiles 5

Vid. Nob. 2

Primip. Vet. 11

Prim. Rec. 8

Ped. Pixid. 3

Vid. 1

Recup. Ped. 4

Recentes 1 (!)

Abs. 6

Mihali Jstvan

Veres Balint

Beke Thamas


Benkeő Boldisar

Mihali Jakab

Szentes Mattias

Nobiles

Hadnagi Balas ob.

Fia Hadnagi 5 Janos Eq. 1

(225) Mihacz Mihali Eq. 1

Szekeli Laszlo ob. Fia Janos 6 szolga

Somodi Thamas ob. Fiai Jstok,

Janczi

Somodi Peter Eq. 1

Bako Jstvan Fia Ferencz m. Eq. 1

Bartha Jstvan Eq. 1

Szekeli Balas ob.

Fia Balint m. Eq. 1

Primipili Veterani

Mihali Peter ob., az őczje Jstvan

bir. Josz.

Pal Thamas Ferencz Fia Janos g. m.

Farkas Jstvan ob. Fia Ferencz Eq. 1

Farkas Pal Eq. 1

Farkas Janos ob. Fiai Gergeli

Jobbagisagon Erdely Jstvan

Uramnal vagion Kallionban, az

masik Fia Gabor Ferenczel lakik E.

K. V.

Peter Thamas ob. Fiai Jstvan M.,

Georgy

Gal Jmreh, Fia Miklos 7

Eq. 1

Gal Georgy Eq. 1

Ferencz Thamas

Kanta Janos ob. Órók. Szabo Mathe

birja, Zalanban mast adot volt erette,

az Ócze Ferencz, Brassai Drabant

Biro Janos ob. Fiai Balas, Eq. 1

Peter, Eq. 1

Janos Eq. 1

Ferencz Georgy Fia Gaspar m.,

Ferencz Daniel, Az Fia Janos

Besenyóben M.

Ferencz Mihaly ob. Fiai Georgy,

Peter,

Laszlo vagi

Beke Jstvan Eq. 1

Mihaly Jstvan Fia Janos M. Eq. 1

Szabo Ferencz ob.

Fia Thamas Eq. 1

Szabo Georgj 8

Eq. 1

Gergely Mihaly Eq. 1

Kovaczi Pal Fia Jstvan Eq. 1

(226) Teleki Thamas ob. Fia Pal Eq. 1

Teleki Peter g. m.

Pal Thamas Lőrincz Eq. 1

Lazar Jstvan Eq. 1

Geórke Jstvan Fia Andras ob.Eq. 1

Miklos Jstvan ob. Leanya utan

Fazakas 9 Balas birja, de Vasarhelt

lakik, szolgaljon tole

Benkó Boldisar g. M., mostoha Fia

Veres Gergelj 10

Eq. 1

Mihaly Jakab Fia Miklos,

Huzar Mattjas U[ram] szolgaja,

Masik Fia Jstvan

Mihaly Janos g. M., eztelen

Benkó Jstvan ob. Fia Janos; Eq. 1

Ócze Antal 11 . E. K. V.

Geórke Pal ob. Fia Janos Eq. 1

Szabo Mihaly Eq. 1

Szabo Ferencz Eq. 1

Szabo Janos E. K. V. Ferenczel

Vaska Mathe ob., órók. veÿ,

szolgalo ember birja

Bene Janos ob. Fia Janos Eq. 1

Bene Thamas Eq. 1

Bene Ferencz Fia Andras 12 Eq. 1

Farkas Andras Eq. 1

Lórincz Benedek ob.

Fia Janos Eq. 1

Lórincz Janos 13 Eq. 1

Veres Ferencz Eq. 1

Veres Benedek Eq. 1

Veres Marton Eq. 1

Veres Gaspar ob. Leanyi birjak órók.

Veres Janos az Ócze Tótórben lakik

Laszlo Georgy ob. Fia Peter 14

Laszlo Miklos Eq. 1

Laszlo Gaspar Eq. 1

Miklos Georgy Eq. 1

Miklos Thamas Eq. 1

Miklos Gaspar ob. Fia Palko

Andras Georgj Eq. 1

Georgy Pal Miklos Fia Janos Eq. 1

Georgy Pal Gergely Eq. 1

137


(227) Georgy Pal Mihaly ob., Battja birja

Óróks.

Marton Janos ob. Fia Pal g. m.

Marton Ferencz Eq. 1

Marton Gaspar E. K. V. Ferenczel

Miklos Marton ob. ócze Ferencz

Hetfaluban lakik

Bene Benedek Fia Thamas Eq. 1

Górczen Benedek Eq. 1

Lórincz Gaspar ob. Fia 15 Georgy

Marton Jakab Eq. 1

Kenyeres Jakab ob., Def., óróks. verre

birjak

Kenyeres Gergely ob., Mihacz Peter

felesege utan birja joszag.

Lórincz Thamas ob. Fia JanosEq. 1

Lórincz Jmreh Eq. 1

Lórincz Jstvan junior Eq. 1

Dienes Thamas Eq. 1

Kovaczy Georgy Eq. 1

Kovaczy Ferencz Eq. 1

Szabo Janos Eq. 1

Szabo Ferencz ob. Fia Janczi

Szabo Jstvan ob. órók. Attjafia 16 birja

Szabo Jstvan (!) 17

Beke Thamas Eq. 1

Bessó 18 Janos ob. Fia Janczi

Kenkő 19 Georgÿ labatlan,

Fia Miklos g. m.

Szabo Pal ob. Fia Gaspar

Szabo Thamas g. m.

Benkő Andras ob.

Fia Marton Eq. 1

Benkő Andras bena

Deső Georgj ob. Fia Gaspar Eq. 1

Deső Benedek Eq. 1

Deső Jstvan ob. Fia Janos 20

Andras Demeter g. m.

Benkő Balas abs.

Deső Mihali Fiai Peter, Eq. 1

Balas. E. K. V.

Veres Balint Eq. 1

(228) Veres Balint 21 (!) Eq. 1

Marton Georgj Eq. 1

Laszlo Georgj g. m.

Laszlo Janos ob. Fia Gaspar Eq. 1

Vaska Gabor Schola mester 22

Vaska Andras Schola mester

Szekel Georgj ob., őrőks. attiafia biria

138

Szekel Mihali Hetfaluban lakik

Nagi Marton g. m.

Georgjes 23 Miklos, őczie Thamas g. m.

Gjorgjes 23 Ferencz vagus

Becz Janos ob.,

őczje Andras Eq. 1

Kovacz Miklos ob.,

őczje Thamas Eq. 1

Szabo Miklos Eq. 1

Szabo Gaspar g. m., Valon Peter

[Uram] szolga[ja] 24

Marton Thamas ob.

Toth Peter ob., ócze Mihaly g. M.

Lórincz Georgy ob.,

ócze Gergely g. M.

Desó Janos ob. Fia Janczi

Nagy Jstvan

Dimien Georgj g. m.

Andras Marton ob., ócze And[ras],

M. Kalnakon 25

Desó Peter ob., ócze Marton g. m.

Zabo Peter

Szabo Janos zolga

Racz Mihaly ob., Def., Nil habuit

Bartalis Mihaly Leczfalvi Mester

Recentes

Bartha Miklos Eq. 1

Bartha Georgy Eq. 1

Bartha Jakab Schola Mester

Tusa Ferencz Eq. 1

Szabo Mathe Zalanbol

szallot ide Eq. 1

Viduae

Vaska Thamasne ob. Fiai Scholaban

laknak

Georgies 26 Peterne Fia Ferencz Vagus,

Maga birja órókseget

Georgies 26 Janosne Fia Thamas g. M.,

Lófúk kószt [szolgal]

(229) Kovacz Janosne ob.

Fiai Miklos,

Janos. E. K. V.


Becz Palne Fia Andras M. Eq. 1

Kovacz Laszlone Fia Thamas Eq. 1

Zabo Georgine Ma[ior]

Fia Miklos Eq. 1

Zabo Georgine mi[nor] ob.,

Fia Gaspar M.

Lórincz Antalne ob., Gal Georgj M.

Marton Thamasne Also,

Fia Jstvan g. m.

Toth Jstvanne, Fia Mihalyne(!) 27 M.

Lórincz Janosne ob., Fia Georgi M.

Lórincz Palne, Fia Gergely M.

Marton Thamasne 28 , Fia Jstvan M.

Vaska Janosne., joszagat felesege

utan Veres Gergely birja

Desó Ferenczne, Nagy Janos

Veÿ g. m.

Desó Andrasne, Fia Marton M.

Demeter Andrasne ob. 29

Hadnagy Jakabne Fiai Mihaly,

Janos

Pedites Pixidarii

Szabo Jstvan 30 Fiai Janos,

Andras,

Jstvan

Kovacz Jstvan ob. Fiai Ferencz M.,

Thamas,

Janos

Peter Jstvan ob., Fia Ferencz anno 7

Ambrus Symon Fiai Mathe ob.,

Janos M.

Medve Jstvan

Fiai Peter, kekek kózót Tizedes,

Benedek M.,

ennek Fiai Georgy,

Peter,

Janos,

Mihaly

Szabo Antal ob., Fiai Janczi szolga,

Jstvan

Szabo Ferencz ob., Fiai Ferkó,

Gaspar

Zentes Balas ob.,

Fiai Balas,

Gergely vagus 31 , Giermekek

Salat Jstvan ob., Leanja utan

Janko Mihaly birja órók.

Varga Janos Mostoha Fiai (230)

Szabo Jakab 32 es Janos, E. K. V.

Tussi Balint Fia Jstvan

Lukacz Symon Fiai 33 Balas, Fiai (!)

Fogas Janos ob., Def., órók.

Tussi Balint birja Felesege utan

Beke Gaspar ob., Ócze Janos ob.

Gasparnak 34 wagion Fia,

de nem tudgiak nevet

Deak Jstvan ob., Fiai Jstok

Mihok 35

Beke Ferencz Fia Marton Deak

Bagoly Jstvan ob., jussat Felesege,

Leanÿ birjak

Georgies 36 Janos Enyeden lakik, órók.

Szekelj Laszlo birja zaloghban

24 Februari 36/b

Jncze Janos Vagus, Nihil habuit

Kovacz Gaspar kisseb

Kovacz Gaspar Fia Georgy szolgal

Kovacz Ferencz Sepsiben M.

Vida Marton Fiai Thamas,

Jstvan

Peter Ferencz Fiai Georgj,

Jstvan

Barta Gaspar ob., Fiai Ferencz M.,

Mathe Deak

Bartha Peter Fia Andras

Abod Thamas ob., Fia Ferencz

Loval M. Producallja levelet

Abod Jstvan Fia Janczi

Abod Peter, ⎫ E. K. V. Mattjas M.

Abod Mattjas ⎬ Loval, producallja

⎭ levelet

Santa Thamas Fiai Ferencz,

Jstvan

Jncze Janos

Szentes Mattjas Fiai Mihaly,

Peter,

Janos

Szabo Janos M. M.

Viduae

Fogas Jstvanne ob., Joszagat Tussi

Balint birja Felesege utan

139


140

Pedites Recuperati

Nagy Marton ob., Fiai Jakab,

Marton M.

(231) Varga Thamas ob., Fia Georgy M.

Jncze Peter ob., Fiai Ferencz,

Janos

Jncze Mihaly ob., Fiai Janos M.,

Pal,

Georgj

Fabian Jstvan ob., Janos M.,

Mihaly,

Georgy

Janosnak Fia Jstvan

Fabian Gergely Def., órók. Miklos

Thamas birja

Nagy Janos M. M. loval, de gialogh

legien

Nagy Jstvan Loval M., similiter legien

Nagy Gaspar, Dimien Ferencz

szolgaja

Burjanyos Sandor

Fodor Laszlo ob., Nil habuit

Szabo Ferencz Vizaknan lakik

Szabo Gaspar Vagus, egiek Voltak,

órókseget Szabo Janos [es] Jakab

birjak

Kovacz Miklos ob., Fiai Gaspar,

Mihaly,

Thamas

Bagoly Jstvan ob., Fiai Laszlo M.,

Jstvan. E. K. V.

Nagy Laszlo ob., nil habuit 37

Czora Georgjne ob.,

Fiai Miklos M.,

Janos Tordan Sofagho (!)

Septem jurati

Cziakan Thamas 40

Fagias Pal

Fagias Jstvan 41

Drabant Jstvan

Gele Jstvan

Mihali Jstvan 42

Barta Janos Fiai Jstvan,

Mihaly

Bartha Thamas

Fiai Andras,

Gergely, az jobbagjok kózót

mondgjak lenni, Hadnagj

Jakabne[e]

Kis Mihaly ob., nil habuit

Kiraly 38 Gergely ob. 39 , nil habuit, Fold

Varoson az Maros mellet lakik

Kovacz Mihaly ob., Fiai Janos

Lórincz,

Georgy M.

Recentes

Nagy Daniel

Nagy Thamas

Fabian Andras

Toth Jstvan Fia Janos

Benkó Janos ob., Fiai Peter,

Thamas

(232) Cziki Thamas Fia Ferencz

Horvat Georgy

LESZFALVA

Computus:

Nobiles 7

Prim. Vet. 82

Prim. Rec. 4

Vid. Prim. 112

Filÿ V. Eq. 13

Ped. Pix. 19

Ped. Recup. 12

Recent. Ped. 6

Deb. 2

Defic. 4

Abs. 16

Nobiles

Giarfas Jstvan, Fia Thamas Nemessek

kőszt m.,

Giarfas Ferencz, kűlőn-kűlőn az

Nemessek kőszt mustraltak

Kanio Antal Eq. 1

Marton Andras Eq. 1

Marton Janos Eq. 1


Bodor Janos Eq. 1

Bodor Andras Santa, benna, abest

(233) Bodor Peter Capitan szazaban must.

Bodor Balas Eq. 1

Keresztes Ferencz

Fia Gergeli Eq. 1

Kanio Janos Eq. 1

Bodor Marton ob.,

Fiai Pal, Eq. 1

Mihali 43

Bodor Janos Jun. Eq. 1

Bedeőhazi Pal Angialoson lakik

Vidua

Bedőhazi Miklosne Ferhez ment,

őrőks. Fjara Bodor Peterre maradot

Primipili Veterani

Georgÿ Biro Andras,

Fia Balint m. Eq. 1

Marton Lukacz ob., Fia Balas Eq. 1

Fagjas Jstvan Eq. 1

Faggjas Jakab Eq. 1

Faggjas Mattias az apiaval Jstvannal

E. K. V.

Gjarfas Miklos Eq. 1

Gjarfas Jakab, Fia Pal m. Eq. 1

Giarfas Janos, Fia Georgj m. Eq. 1

Giarfas Peter Eq. 1

Giarfas Andras ob., Fiai Thamas,

Georgi

szolgak

Georgj Biro Pal Eq. 1

Keresztes Mathe ob., Fia Miklos 44

Szabo Jakab 45 ob., Fia Mihali szolgal

Kaszoni Jstvan Eq. 1

Racz Janos Eq. 1

Nagj Palint(!) 46 g. m.

Sipos Georgj,

Sipos Janos E. K. V. Eq. 1

Sipos Agoston Eq. 1

Sipos Peter ob., őrőks. az annia biria

Sipos Simon Fia Janos Eq. 1

(234) Varhegj Janos ob. Leania utan biriak

hazat es őrőks.

Also Cziakan Thamas ob.,

Fiai Jakab m., Eq. 1

Gergeli ob.,

Georgy, Jakabbal E. K. V.

Bitai Gaspar ob.,

Fiai Ferencz ob.,

Peter Sepsiben lakik

Canio Andras Baratoson lakik

Canio Gergeli Maxarol m.

Bitai Benedek Eq. 1

Bitai Miklos Baratoson lakik

Bitai Mihali Eq. 1

Bitai Mathe Szent Mihalifalvan lakik,

őrőks. az battia biria

Gele Mattias ob., Felesege biria

Joszagat

Gele Jstvan Eq. 1

Gele Andras Eq. 1

Török Miklos szolga

Felső Mihali Jstvan

Fia Ferencz 47

Eq. 1

Felsó Mihali Pal Eq. 1

Also Mihali Jstvan Eq. 1

Also Mihali Janos Eq. 1

Also Mihali Miklos E. K. V. az apiaval

Georgj biro Leőrincz Eq. 1

Georgj biro Janos ob., Fia Balas vagus

Kőrősi Pal beteges, korsagos, abs.

Georgi biro Jstvan Eq. 1

Georgi biro Peter Beseniőben lakik

Czeres Jmreh ob., Deficialt, Joszagat

Czeres Balint 48 , Leani birjak verre

Czerez Balint ob., Leania biria őrőks.(!)

Georgj biro Daniel vagus, Giarfas

Ferencz biria Donatioval őrőks.

(235) Georgj biro Benedek nagj Borosnion

lakik

Kaszoni Miklos Sepsiben lakik

Recentes

Farkas Janos ob., lofo 49 , Urunktol

mondgia lev. Eq. 1

Mihali Peter Lofő Eq. 1

Czakan Jstvan ob. 50 , Urunktol

mondgiak levelet Eq. 1

Szabo Janos advena 51

141


142

Viduae 52

Sipos Martonne el, Fia Peter ob.,

őrőks. az Aszoni maga biria

Bitaj Balasne, Fiai Mathe m.,

Mihali

Keresi Mihaline Ferhez ment, Fia Pal

biria Joszagat

Georgj biro Lukaczne, Fia Jstvan m. m.

Kaszoni Janosne ob., Fia Jstvan g. m.

Ungvari Balintne Baratoson lakik,

őrőks. maga b.

Georgj biro Mathenenak az Unokaia

Pal korsagos

Georgj biro Georgjne ob., Fia Daniel

vagus. Eőrőks. Giarfas Ferencz es

Forro Mihaline birjak

Pedites Pixidarÿ

Farkas Peter Fia Mihali

Keresztes Miklos ob., orok. mostan

lakik az Annianal, az annianak is

vagion megh egj fattiu Fia Gjurko

Keresztes Jstvan Fiai Miklos,

Mihali

Kaszoni Jakab Fiai Jstvan,

Mihali. E. K. V.

S ennek az Kaszoni Mihalinak

ket Fia Pal,

Georgj

Jstvannak is Fiai Balint,

Ferencz,

Miklos

(236) Keresztes Jmreh loval m.,

Fiai Mihali,

Miklos; producet literas

Keresztes Janos

Drabant Jstvan Fiai Mattias,

Peter

Kanio Janos szolgal

Janos Varga Brassoban lakik,

nil habuit

Czakani Thamas Fiai Jstvan,

Ferencz

Faggias Janos Fia Georgj

Czakani Miklos ob., Fia Balas

kek Drabant

Faggias Pal Fiai Miklos,

Lukacz,

Janczi

Faggias Balas deficialt, őrőks. battiara

Palra szallot

Varhegj Mihali ob., Fiai Andras m.,

Miklos

Keresztes Jlljes vagus, Nagj Balint

biria Joszagat verre

Czakani Marton magat Jobbagjul adta

Ugron Moysesnek, Joszagat attiafianak

adta

Szabo Gabor Kezdi Vasarhelt lakik,

felesege őrőksegen lakik, nil habuit

Viduae Pixidariorum

Keresztes Thamasne az Joszagaban

lakik

Keresztes Georgjne ob., Fia Jstvan m.

Kanio Martonne, Fia Janos szolgal

Recuperati

Varhegj Gergeli ob., Fiai Thamas,

Janos

Farkas Balint ob., Fia Sandor szolga

Hathazi Pal ob., Fiai Jstok, Jstok m.,

Miklos,

Ferencz,

Palko

(237) Szabo Mihali Fiai Andras,

Mihali

Biszak Peter Fiai Andras,

Janos

Gjarfas Pal producalta erről levelet

Nagisagod Kegielmessege[bol]

Kanio Mihali Fia Ferencz

Nagi Gergeli Fia Miklos

Czakani Mihali Fia Georgj

Simandi Georgi Fia Jstvan

Bartalis Jacab Orbaiban mustr.

Recentes

Giarfas Peter loval m.

Giarfas Mihali vagus, őrőks. 53

az verek birjak, megh vőttek

Farkas Janos loval m.

Varhegj Peter Z. Mihalifalvan lakik


Tőrők Janos ob., Fia Mihok

Varhegj Georgj Fiai Jstvan,

Georgj

Biszak Mihali Fia Gergeli

Recuperati

Kőrmőndi Peterne őrőks. Giarfas

Thamas birja Versegre

Kaiantoni(!) Janosne őrőks. Similiter

Farkas Marton leania Kata őrőks.

maga biria 54

Septem jurati homines

Cziki Miklos Judex

Vaida Jstvan

Kelemen Daniel

Beke Balas

Beke Janos

Bartalis Jstvan

Cziki Georgÿ

Nobiles

Bernald Ferencz

Damokos Jstvan

Damokos Ferencz hadnagj m. m.

az Nemessek kőszt

Deak Mihali Eq. 1

Czjeh Jstvan Eq. 1

Czjeh Pal 56

Eq. 1

Czjeh Jakab ob., Fia Palko

Czjeh Thamas ob., Fia Mihok

Kovacz Jstvan ob., Fia Thamasko

Rakossi Demeter,

Fia Andras m. Eq. 1

Jakoczi Jstvan Udvari szolga

Jakoczi Balint ob., Leani vadnak

Czjeh Miklos Fia Jstvan Eq. 1

Recentes

Gajdo Marton Eq. 1

Kovacz Balint Eq. 1

(238) ALSO CZERNATON 55

Computus:

Nobiles 15

Prim. Vet. 29

Prim. Rec. 7

Vid. Prim. 6

Filÿ Eor. Eq. 3

Ped. Pix. 12

Vid. Pix. 2

Ped. Recup. 6

Ped. Recent. 2

Ped. Recup. 3

Deb. 3

Defic. 2

Abs. 17

Primipili Veterani

Bene Janos ob., Fiai Mihali vagus,

Ferencz,

Georgÿ

(239) Bartha Mihali Eq. 1

Beke Georgÿ Eq. 1

Beke Balint Eq. 1

Bartalis Benedek ob.,

őczje Janos m. Eq. 1

Kelemen Georgj Nobilis, Cancellarista

Bartalis Jstvan, Fia Mihali m. Eq. 1

Bartalis Georgÿ Eq. 1

Molnar Janos ob., Fia Janos 57 Gjermek

Molnar Gergeli Eq. 1

Rakossi Thamas ob.,

őczje Mathe m. Eq. 1

Czipeó Peter ob.,

Fia Jakab m. Eq. 1

Czipó Georgÿ 58

Eq. 1

Czipő Mihali Eq. 1

Czipő Georgj maior 59 ,

fres Germani Eq. 1

Beke Balas Eq. 1

Beke Janos Eq. 1

Beke Miklos Eq. 1

Beke Janos alter ob., Fiai Jstok

Andras

Szabo Peter ob., Fia Miklos 60

Beke Jstvan ob.,

Fia Thamas m. Eq. 1

Szabo Jstvan ob., egj Leania

143


144

Vajda Jstvan, Fia Mihali m., Nobilis

dicuntur

Gajdo Jstvan,

Eőczje Pal mustr. Eq. 1

Dimien Laszlo Eq. 1

Djmien Jstvan ob., Fia Daniel Gjermek;

őczje(!) Janos E. K. V.

Laszlo 60/b

Czjeh Jstvan Eq. 1

Cziki Marton Eq. 1

Cziki Andras Eq. 1

Cziki Miklos Eq. 1

Kelemen Daniel,

Fia Georgj m. Eq. 1

(240) Beke Janos ob.,

Eőczje Demeter m. Eq. 1

Magiari Thamas,

Fia Mihali m. Eq. 1

Magiari Ferencz ob.,

Fia Jstvan m. Eq. 1

Magiari Peter ob.,

Vej Vaci Demeter Eq. 1

Kovasznarol ment oda, gialognak

mondggiak hogj volt, Első Ura Vaci

Demeternenek Nagj Balint volt,

attol marat ket Fia Janczi,

Gjurko

Kenieres Balint Eq. 1

Molnar Miklos ob., Fiai Gergeli ob.,

Mikloska

Sylvester Peter g. m.

Magos Mihali ob., Fia Janos szolgal

Cziki Georgÿ Eq. 1

Cziki Jakab Eq. 1

Kondracz Janos Eq. 1

Molnar Benedek ob.,

Fiai Mihali,

Peter Gjermekek

Czjeh Janos ob., Felesege birja őrőks.

Jlljes Jstvan ob.,

Fia Georgj m. Eq. 1

Jlljes Miklos g. m.

Cziki Janos ob., Eőczje Jakab g. m. 61

Cziki Peter g. m.

Cziki Benedek g. m.

Eczken Georgj Kőkősben lakik

Beke Ferencz Eq. 1

Cziki Balas Eq. 1

Magos Georgj ob.,

Fia Ferencz Eq. 1

Magiari Mihali g. m.

Leőrincz Jstvan Eq. 1

Leőrincz Janos Eq. 1

Pataki Jstvan g. m.

Molnar Leőrincz ob., Fia Andras 62

Cziki Mihali ob., defic., oroks.

az attiafiai biriak

(241) Cziki Miklos Eq. 1

Cziki Peter Barczaban lakik, őrőks.

Bernald Ferenczne jobagia biria

Kenieres Mihali

Recentes

Cziki Georgÿ

Molnar Jstvan

Viduae Primipilorum

Czehi Janosne ob., Eőrőks. leani biriak

Fejes Mihaline ob., Similiter possidetur

h[eredi]tas

Fejes Mathene el 63 , Joszagaban lakik

Fejes Gergeline ob., leani biriak

őrőksegett

Molnar Leőrinczne ob., óróks. Unokai

birjak, megh mustraltak

Cziki Mihaline ob., őrőks. Unokai

biriak

Cziki Janosne el 63 , Fia Miklos mustralt

Czjeh Mathene ob., Leani birjak

az őrőks.

Magiari Miklosne Ferhez ment, Fia

Gjurko Scholaba Jar

Kenieres Palne, Fia Mihali m.

Benedek Deakne,

Fia Janos m. Eq. 1

Pedites Pixidarÿ

Tanko Jstvan ob., Fiai Georgÿ m.,

Janos

Eőrdőgh Peter

Pal Jstvan Fiai Peter,

Benedek

Pal Janos ob., Fiai Mihali,

Thamas

Gubas Ferencz ob., Fiai Gergeli m.,

Peter,

Mihali

Gubas Gabor ob., Fia Janczi


Pal Thamas ob., Fia Georgj szolga

Rakosi Mihali ob., Fia Jstok

Balassa Andras ob., Leaniara szallot

őrőks.

Dulo Georgy, felakasztottak, Joszagat

az őczje Janos birja

(242) Santa Thamas

Santa Janos ob., def., őczje Jstvan

mustr.;

Fia Janos

Ban Georgy Fiai Georgj,

Mihok 64

Barta Andras Fiai Peter,

Georgy,

Marton

Kovacz Gergeli, Nagisagodtol vagion

levele, az mint mondgiak 65

Kovacz Georgÿ def., attia biria őrőks.,

producallia levelet

Gajdo Janos ob., [Fia] Marton must.

Porsolo Balint Fia Jstvan

Pap Janos, Fia Jstvan must.

Dulo Janos, Fia Peter must.

Porsolo Miklos ob., Fiai Marton must.,

Janos,

Jakab,

Thamas

Porsolo Gergeli Fia Miklos

Pap Janos Junior, Fiai Ferencz,

Thamas 66

Sigmond Laszlo Fiai Ferencz,

Jstvan 67

Kovacz Janos, Nagisagodtol

mondgia levelet Eq. 1

Kondracz Thamas ob., Fia Jstvan must.,

[ennek] Fia Janos

Laszlo Thamas ob.,

Fia Janos m.

Laszlo Balas Fia Jstvan, Nagisagodtol

mondgia levelet lenni Eq. 1

Nemes Mihali ob., Fia Balas

Annorum 6

Kondracz Ferencz, Fia Peter m.

Ennek Fiai Jakab,

Balint

Santa Mihali benna, absens,

Fiai Thamas,

Mihalj

Pribek Janos ob., Eőczje Mihali 68 m.

Ennek Fia Jstok

(243) Nemes Jstok def., Eőrőks. az annia

birja

Sipos Mathe ob., az Mostoha Fia

Koter Mihali ob., [ennek] Fia Janczi

Viduae Pixidariorum

Fekete Janosne Fia Demeter 69

Pribek Jstvanne, Fia Mihali m.

Eczken Janosne ob. Leania birja őrőks.

Marton Molnarne ob. Leani bir. őrőks.

Nemes Ferenczne erőtlen, Joszagaban

lakik

Ban Margitt, Fia Jstvan g. m. Kis Andras

praetendallia Jussat hozza

Recuperati

Botos Jstvan vagus, nil habuit

Szasz Balas vagus, őrőks.

Bernald Ferenczne Jobbagja

Varga Mihali biria

Gede Marton Bűlőnből mustralt

Magjari Andras vagus, nil habuit

Laszlo Georgÿ, az Fia az lovasok

kőszt must., Nagisagodtol

mondgiak levelet lenni

Recentes

Szilagj Janos loval must., Jdegen

Cziki Balint

Sorat Thamas, Eőczje Sorat Jstvan,

Czernathoni Jstvan praetendallia

Jussat Jstvanhoz

Kovacz Jakab ob., Fia Janczi

Annorum 4

Nagj Mihali Gjalogh lo fő

Cziki Pal g. lo fő

Dulo Balint Drabant, Fia Marton

Varga 70 Mihali Drabant, Fiai Demeter,

Janos

Fekete Jstvan Drabant, Fiai Peter,

Miklos

(244) Sylvester Janos, Czernatoni Georgy

Praetendallia Jussat hozza

Szekelj Janos Jobbaginak mondgiak lenni

Santa Miklos, Confiscalt Jobbagjnak

mondgiak

145


146

Computus:

Nobiles 9

Nob. Rec. 2

Prim. Vet. 48

Prim. Recent. 7

Vid. Primip. 5

Ped. Pixid. 20

Jurati homines

Tusa Demeter Judex

Ferencz Georgÿ 71

MATJSFALVA

Nobiles

Benkő Gaspar Nemes,

dobos Eq. 1

Benkő Georgÿ ob., Fia Jstvan Gjermek

Benkő Balint 72 Desen lakik, őrőks.

Benkő Gaspar birja

Primipili Veterani

Laszlo Miklos ob., Fia Miklos gjermek

Leőrincz Marton ob.,

Fiai Miklos,

Jakab m. Eq. 1

Tussa Demeter biro Eq. 1

(245) Geótfi Gabor szolgal

Geótffi Jstvan ob., Fiai Leőrincz,

Jakab,

Demeter Vagi.

Pusztan al őrőks.

Beke Jstvan ob., Fia Jstok

Geotffi Ferencz ob. Fia Miklos szolgal

Laszlo Georgj Vagus, Udvari Katonak

kőszt lakik

Leőrincz Andras őregh ven ember,

abest, Fiai Mihali,

Ferencz vagi

Erdeliben mondgiak lenni

Septem jurati homines

Olczi Andras Judex

Barrabas Thamas

Butika Miklos

(246) MARKOSFALVA

Vid. Pixid. 4

Filÿ Earum 2

Recuperati 1

Recentes 11

Debiles 2

Deficientes 4

Abs. 5

Viduae Primipilorum

Barrabas Leőrinczne def., az őrőks.

verre biriak

Leőrincz Georgine Fiai Thamas,

Ferencz,

mind megh holtak, egj leankara

marat az Joszagh

Pedites Pixidarÿ

Kovacz Mathe, Fia Peter ob., Felesege

utan Ferencz Georgire szallot őrőks.

Recentes

Hatvani Janos Fiai Mihali,

Jakab,

Janczi

Az hűtős emberek mondgiak, fejet

el kőtőtte, de fiait nem

Computus:

Nobilis 1

Primip. 2

Vid. Prim. 1

Vet. Ped. 1

Recentes 1

Def. 1

Abs. 4

Orban Thamas

Szanto Balint

Szanto Georgÿ

Banfi Gabor


Nobiles

Czieh Peter ob., őrőks. az felesegeje

volt, most Bod Thamas Fiai biriak,

Miklos [es] Lukacz

Bod Miklos Eq. 1

Bod Lukacz Eq. 1

Barrabas Mihali Eq. 1

Tőrők Mathe Eq. 1

Szabo Jakab Pap, kap.

Szabo Marton Nagisagod

Secretariussa

Janczio Andras

Primipili Veterani

Davjd Demeter,

Vej Barrabas Thamas E. K. V.,

Thamas Fia Jstvan m. Eq. 1

Teleki Janos ob., Fja Jstok

Deak Jstvan, Fia Andras m. Eq. 1

Nemeth Jstvan ob. Leaniat vőtte

Finna Jstvan Zabolai, ot is

Lo főnek mondgiak Eq. 1

Orban Jakab ob.,

Fiai Mihali,

Thamas m. Eq. 1

Szabo Janos, Fia Demeter Eq. 1

Tőrők Georgj, Fia Janos Eq. 1

Tőrők Miklos Eq. 1

(247) Veres Gergeli ob.,

Fia Georgj m. Eq. 1

Kanczi Peter ob., őrőks. verre biria

Marton Peterne

Vidua

Szabo Benedekne el,

Fia Thamas m. Eq. 1

Pedites Pixidarÿ

Farkas Miklos ob., Fia Jstvan ob.,

őrőks. Teleki Jstvanra, verre szallot

Hathazi Mihali vagus, Kovasznan

lakik

Olczj Jstvan, Fia Janos, az m. h.

Urunktol mondgiak levelet lenni

Olczj Gergeli ob., def., őrőks. verre

Tussa Jstvan birja felesege utan

Szabo Benedek ob., leania utan

Fabian Janos birja őrőks.

Szanto Jakab ob., Fia Georgÿ must.,

ennek Fia Jstvan

Szanto Mihali Fia Gergeli

Szanto Andras abs., betegh, Fia Mihali

Szegedi Lőrincz ob., az Felesegere

Banfi Gabor Primipilus szallot.

Szegedi Lőrincz Fia Jstvan gjermek;

Banfi Gabor lon m. Eq. 1

Kornis 73 Gaspar

Butika Thamas, ob. Urunknak

mondgiak lev. lenni

Sipos Mihali betegh, Fia Peter

Sipos Jstvan lon. must., ketten, m. h.

Urunktol mondhjak levelet lenni

Tőrők Jstvan Fiai Janos,

Jstvan,

Gergeli,

Mihali

Butika Miklos, levelet m. h. Urunktol

mondgiak

Szabo Mathe őregh ember, Vej

Kos Jstvan m.

(248) Szekeli Thamas Fiaj Mihali,

Georgÿ

Jenej Gergeli ob., Fia Janos;

Kakuk Pal az Vej must.

Ennek Fia Peter

Nagj Janos defic. in virili, felesege

birja őrőks., marat egj leania,

Matis Peternel vagion

Szabo Simon ob., az Unokaia Janczi

bir. őrőks.

Gal Leőrincz, Fia Janos must.,

[ennek] Fia Georgÿ

Szanto Balint Fiai Mihali,

Jstvan,

Jakab

Olczi Janos vagus, Felesege lakik

othon

Olczi Andras, az m. h. Urunktol

mondgia levelet Eq. 1

Matis Jstvan

Veres Jakab ob., m. h. Urunktol

mondgia levelet Eq. 1

147


Marton Peter ob., Fiai Leőrincz,

Gergeli,

Janos

Szabo Georgÿ def., az Joszagat

Sipos Mihali birja

Gal Miklos ob., Eőrőks. Annia biria

Magiari Mihali

Magiari Peter ob., őrőks. az battia

Mihali biria

Eczken Gaspar [es] Janos obierunt, az

anniok biria az őrők. Pal az Scholaban

lakik

Bartalis Georgj non est, nem emlekeznek

rea

Butika Andras Kőrősőn lakik, szolgal

Gazda Janos vagus, nil habet

Olczi Mihali ob., Unokaia Gal Janos,

az őrőks. Barrabas Mihali biria