Bree Tanner rövid második éle e

konyvmolykepzo.chr.hu

Bree Tanner rövid második éle e

Írta: Stephenie Meyer

A mű eredeti címe:

The short second life of Bree Tanner: An Eclipse novella

Fordította: Bosnyák Viktória

Szerkesztette: Garamvölgyi Katalin

Copyright © 2010 by Stephanie Meyer

© Ez a kiadás a Little, Brown and Company, New York, New York, USA

céggel való megállapodás alapján jött létre.

©Minden jog fenntartva.

© This edition published by arrangement with Little, Brown and

Company, New York, New York, USA.

© All rights reserved.

Jacket design by Gail Doobinin

Jacket photo © Roger Hagadone

Jacket © 2010 Hachette Book Group, Inc.

The Twilight Saga

ISSN 2060-4769

ISBN 978 963 245 382 8

© Kiadta a Könyvmolyképző Kiadó, 2010-ben

Cím: 6701 Szeged, Pf. 784

Tel.: (62) 551-132, Fax: (62) 551-139

E-mail: info@konyvmolykepzo.hu

www.konyvmolykepzo.hu

Felelős kiadó: A. Katona Ildikó

Műszaki szerkesztő: Balogh József, Gerencsér Gábor

Nyomta és kötötte a Kinizsi Nyomda Kft., Debrecen

Felelős vezető: Bördős János ügyvezető igazgató

Min den jog fenn tart va, be le ért ve a sok szo ro sí tás, a mű bőví tett, il let ve

rö vi dí tett ki adá sá nak jo gát is. A ki adó írás be li en ge dé lye nél kül sem a

tel jes mű, sem an nak ré sze sem mi lyen for má ban – akár elekt ro ni ku san

vagy me cha ni ku san, be le ért ve a fény má so lást és bár mi lyen adat tá ro lást –

nem sok szo ro sít ha tó.

• 4 •

More magazines by this user
Similar magazines