legenda vagyok

konyvmolykepzo.chr.hu

legenda vagyok

L e g e n d a va g yo k

Írta: Richard Matheson

Eredeti cím: I am Legend

Copyright © 1995 by RxR, Inc.

Fordította: Kamper Gergely

Szerkesztette: Garamvölgyi Katalin

ISBN 978 963 245 086 5

® Aranytoll – a Könyv moly kép ző Ki adó védjegye

A kötet megjelent 2008-ban, a kiadó gondozásában

Cím: 6701 Sze ged, Pf. 784

Tel.: (62) 551-132, Fax: (62) 551-139

E-mail: info@konyv molykep zo.hu

Fe le lős ki adó: A. Ka to na Il di kó

Mű sza ki szer kesz tő: Balogh József

Nyomta és kötötte: Alföldi Nyom da Zrt., Deb re cen

Fe le lős ve ze tő: György Géza vezérigaz ga tó

Min den jog fenn tart va, be le ért ve a sok szo ro sí tás, a mű bő ví tett, il letve

rö vi dí tett ki adá sá nak jo gát is. A ki adó írás be li en ge dé lye nél kül

sem a tel jes mű, sem an nak ré sze sem mi lyen for má ban – akár elekt roni

ku san vagy me cha ni ku san, be le ért ve a fény má so lást és bár mi lyen

adat tá ro lást – nem sok szo ro sít ha tó.

4

More magazines by this user
Similar magazines