SZOMBATHELY VÁLASZT - Savaria Fórum

savariaforum.hu

SZOMBATHELY VÁLASZT - Savaria Fórum

20. ÉVF. 35. SZÁM • SZOMBATHELY, 2010. SZEPTEMBER 25. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

SZOMBATHELY VÁLASZT

JÓ, HA TUDJA – SZAVAZÁSI KISOKOS

BEMUTATKOZNAK A KÉPVISELÔJELÖLTEK

A POLGÁRMESTERJELÖLTEK PROGRAMJA


2

PERFEKT

ZRT.

Becsatlakozási lehetôség induló képzéseinkre:

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÔ

• 1 éves intenzív (közgazdászoknak!)

• vállalkozási szak 2 év

• államháztartási szak 1 év

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZÔ

Októberben induló képzéseink:

• ADÓTANÁCSADÓ

• KERESKEDÔ, BOLTVEZETÔ

• ÉLELMISZER-VEGYI ÁRU ELADÓ

• PÉNZÜGYI SZOLGÁLATATÁS

KÖZVETÍTÔI HATÓSÁGI VIZSGA

Jelentkezni lehet: 2010. SZEPTEMBER 30-ig!

PERFEKT ZRT.

9700 Szombathely, Petôfi S. u.1/b. • Tel./fax: 94/345-220

E-mail: szombathely@perfekt.hu • www.perfekt.hu

AL:0036 FNYSZ:01-0507-04

BIBLIAI SZABADEGYETEM

Szeptember 27.,

hétfô 17 óra:

Noé, a bárkaépítô

Elôadó: Gyûrûs Istvánné

Berzsenyi Dániel Könyvtár, Antall J. tér 1.

Szervizünk teljesen megújuló

környezetben áll az önök szolgálatában.

Kiváló szakmai tapasztalattal és

mûszaki hátérrel várjuk kedves ügyfeleinket!

Szombathely, Rumi út 10–12.

Mobil 1: 0630/756-0010, Mobil 2: 0670/342-4910,

Telefon: 0694/310-615

E-mail: kis.tibor@franciakulcs.hu

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Szabó Zoé • FOTÓ: Czika László,

Mészáros Zsolt • CÍMLAPFOTÓ: Mészáros Zsolt • HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.:

20/9843-025) • IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió • NYOMDA:

Press-Tige 2009 Kft. • Készül 33.700 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató

Kft. • 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató

• LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441)

• SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em.

• Telefon: 94/505-894 • Fax: 94/505-895 • e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu, hirdetes@savariaforum.hu,

www.safo.hu • ISSN 1215-993X MINDEN JOG FENNTARTVA!


2010. SZEPTEMBER 25.

SZOMBATHELY VÁLASZT

Október 3-án lesznek a települési kisebbségi

önkormányzati választások

is. Ezen azok vehetnek részt, akik a

nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól

szóló törvényben a bolgár, cigány,

görög, horvát, lengyel, német,

örmény, román, ruszin, szerb, szlovák,

szlovén és ukrán kisebbséghez

tartoznak.

A települési kisebbségi önkormányzati

választáson az a polgár szavazhat, aki

a fent felsorolt tizenhárom kisebbség

egyikéhez tartozik, és ezt nyilatkozatával

vállalja, továbbá 2010. október 1ig

betöltötte 18. életévét, magyar állampolgár

és választójoggal rendelkezik

a helyi önkormányzati képviselôk,

valamint polgármesterek választásán.

Ezen kívül szerepelnie kell még a kisebbségi

választói jegyzékben. Ez utóbbiba

való felvételt 2010. július 15-ig kérhették

az érintettek a lakóhelyük szerinti

település jegyzôjétôl, egy kérelemnyomtatvány

kitöltése után. Amennyiben

a jegyzô megtagadta a kisebbségi

választói jegyzékbe vételt, arról

még júliusban tájékoztatta az érintettet.

A határozat ellen mindenkinek

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S

Kedves Olvasóink! A Savaria Fórum – tekintettel a helyhatósági voksolásra

– választási különszámmal, 32 oldalon jelent meg ezen a héten. A következô

oldalakon megismerhetik a négy polgármesterjelölt célkitûzéseit,

majd a 14 választókörzet jelöltjei mutatkoznak be a városi újságban.

Kisebbségi önkormányzati választás

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

módjában állt kifogást benyújtani,

amit aztán a jegyzô ismét elbírált.

Szombathelyen a legtöbb kérvényt elfogadták.

Szombathelyen a Bejczy utca 1–3-ban

lehet majd voksolni a következô jelöltekre:

A cigány kisebbség képviselôjelöltjei:

Horváth Csabáné, Vajda László

Orfeusz, Forgács Károly és Forgács Károlyné

(mind HÁROFIT) Forgács Eszter,

Sárközi Csaba, Gunyhó Gáborné és

Füzfa Krisztina Ildikó (mind Lungo

Drom). A horvát kisebbség képviselôjelöltjei:

Skrapits László, Horváth Jánosné

Raffai Dorottya, Jurasits Ferenc,

Dévainé Gerencsér Ilona, Horváth Vilmos,

Horváth Gyula Vladimir, Horváth

Éva (Magyarországi Gradiscei Horvátok

Egyesülete). A német kisebbség

képviselôjelöltjei: dr. Wenczl Miklós,

Zielbauer György, Friedl Tamás, dr.

Scheid Sándor (Német Kisebbségi Önkormányzatok

Vas-Zala Megyei Szövetsége).

A szlovén kisebbség képviselôjelöltjei:

Cser Rudolf, Mukicsné

Kozár Mária, Braunstein Anna, Merkli

Péter László (Magyarországi Szlovének

Szövetsége).

TISZTELT VÁLASZTÓ-

POLGÁROK!

A szombathelyi Választási Iroda felkéri a választójogosultsággal

rendelkezô polgárokat,

hogy a 2010. október 3-i önkormányzati

választások elôtt gyôzôdjenek meg arról,

személyi okmányaik érvényesek legyenek.

Amennyiben valamelyik személyi okmányuk

érvényességi ideje lejárt, keressék

fel az Okmányirodát, és gondoskodjanak

új, érvényes okmányok kiállításáról. Az Okmányiroda

október 1-én, pénteken 16

óráig, október 2-án, szombaton 8 órától 12

óráig, október 3-án 8 órától 18 óráig nyújt

segítséget Önöknek ideiglenes személyi igazolvány

illetve lakcím igazolvány, kiállítási

ügyekben. Kérjük, gyôzôdjenek meg arról,

hogy melyik szavazóhelyiséget kereshetik

fel a szavazás napján, ezért a megküldött

választási értesítôn a szavazóhelyiség

címét nézzék meg, vagy hívják fel a választási

irodát az 520-174-es, vagy 520-

237-es telefonszámon, ahol tájékoztatják

Önöket a szavazóhelyiség címérôl.

Amennyiben a választás napján egészségi

állapotuk miatt a szavazóhelyiséget nem

tudják felkeresni, írásban kérhetik, hogy

mozgóurnába szavazhassanak. Telefonon

történô kérést a jogszabályi elôírások

miatt a szavazatszámláló bizottság nem teljesíthet.

A mozgóurna kérést október 2-ig

a Választási Irodába, (Kossuth Lajos u.1–3.)

lehet eljuttatni, a választás napján pedig a

szavazóhelyiségbe. Az írásbeli kérelemnek

tartalmaznia kell a választópolgár nevét,

lakóhelyét, azt a szavazókörön belüli címet,

ahova a mozgóurnát kéri, ha ez nem azonos

a lakóhelyével, és sajátkezû aláírását.

A kérelem benyújtásához használható a város

választási honlapján található nyomtatvány,

de ennek használata nem kötelezô.

3


Tisztelt Szombathelyiek!

1975-ben születettem Sárváron.

Gyermekkorom óta Szombathelyen

élek, itt váltam felnôtté és itt teljesedett

ki sportpályafutásom is a Haladásban.

Nôs, egy kislány édesapja

vagyok. Az ország több nagyvárosában

is éltem, ahol fontos tapasztalatokat

szereztem és kapcsolatokat

alakítottam ki. Mindig hazahúzott

a szívem, hisz mindenhol jó, de

a legjobb itthon. Másfél éve léptem

be a politika világába és lettem

a Jobbik arca Szombathelyen, Vas

megyében. Az idei önkormányzati

választásokon a Jobbik 8. sz. választókerületének

képviselôjelöltje vagyok,

valamint indulok a polgármesteri

posztért is.

Aki nem ismeri a Jobbikot, könnyen rásüti

a nacionalista jelzôt.

– A kopogtatócédulák gyûjtése közben

tapasztaltam magam is, hogy az emberek

közül sokan milyen keveset tudnak

a Jobbikról, és az alapján ítélnek meg

minket, amit a médiában hallanak.

Csak azt nem tudják, hogy szinte az

összes médiumot politikusok irányítják,

így egyértelmû, hogy fals információ-

4

Balassa Péter

A JOBBIK polgármesterjelöltje

kat adnak rólunk is. Vonatkoztassunk

el egy picit a kampánytól, és tegyük fel

ôszintén a következô kérdéseket:

Miért nacionalista, aki szereti hazáját?

Miért szélsôséges, aki elônyben részesítené

a hazai kis- és középvállalkozókat

a külföldi multik ellen? Miért tilos

beszélni arról, hogy van egy kb.

1 milliós kisebbség, aki szándékosan kivonja

magát a közteherviselésbôl, és

hajlamos a bûnözésre?

Nézzük városunkat, Szombathely több

sebbôl vérzik.

– A „Nyugat királynôjébôl” szürke

városocska lettünk. Nincsenek használható

gyorsforgalmi útjaink. Hatalmas

tartozást halmozott fel városunk.

Higgye el a kedves olvasó, a 16 milliárdos

hiányt Ön is, én is és gyermekeink

is fizetni fogják. Önkormányzati

képviselôink csak egymás feljelentgetésével

és saját pénzügyi gyarapodásaikkal

foglalkoztak az itt

élôk helyett.

Vagyis hosszú évek óta Szombathelyen

nem történik más, mint a Fidesz csatázott

az MSZP-vel, az MSZP a Fidesszel,

közben pedig szép lassan tönkrement

a város.

De menjünk tovább: Tömegével állnak

üresen üzletek a belvárosban, a hajléktalanok

egyre többen lesznek, a közbiztonság

romlik. Lakótelepeink koszosak,

veszélyesek.

Esztelen pazarlás jellemezte az elmúlt

éveket.

– Szombathely gazdálkodásában egyszerre

van jelen a hiány és a pazarlás.

Elsô lépésként a pazarlást kell megszüntetni:

– A kenôpénz 10–20 százalékkal drágítja

meg az önkormányzat szerzôdéseit.

– Az indokolatlan magas fizetéseket,

jutalmakat csökkenteni, racionalizálni

kell.

– Felül kell vizsgálni a bérleti és közmûdíjakat

nem fizetô segélyezettek

további támogatását – a segélybôl fizessék

ki tartozásukat! Egyáltalán:

aki dolgozni szeretne, de nem tud,

kapjon segélyt, aki nem akar dolgozni,

pénzt se kapjon.

A peremkerületeken élôk a városunk

mostohagyermekeinek érzik magukat.

Az eddigi városvezetések – pártoktól

függetlenül – csupán a belvárossal

foglalkoztak, noha önálló múlttal, hagyományokkal

bíró külsô „kerületeink”

vannak. Ezekre a hagyományokra

építve afféle „autonómiára”

gondolok – maguk döntsék el, milyen

beruházásra, rendezvényre, egyebekre

van szükségük. A helyi civil közösségek

néhol már mûködnek – kitûnô példa

erre Herény! A megválasztandó

önkormányzati képviselôk mellett

ezekre a szervezetekre bíznám belsô

ügyeiket, a rendelkezésünkre álló

anyagiakból pedig valamennyi városrész

érdem szerint részesülne.

A Jobbik leereszkedik az emberek

közé.

– A Jobbik Magyarországért Mozgalom

alapító okiratában benne van,

hogyha egy képviselô nem végzi a lakosság

megelégedésére munkáját,

azonnal visszahívható. És ezt meg is

tesszük. Mi nem aludni járunk munkahelyünkre.

De akkor is visszahívjuk

párttársainkat, ha a korrupció gyanúja

is felmerül valamelyikünknél. Mi

nem bújunk el mentelmi jogunk mögé,

nálunk nincs tabutéma. Ide tartozik az

is, hogy nálunk nincs álláshalmozás. Egy

ember egy dologra koncentráljon, de

arra nagyon. Álljon a lakosság szolgálatában

állandóan, legyen elérhetô a

választóinak mindig. A választott képviselô

elsôdleges feladata a választók

képviselete!

Megválasztásom esetén azonnal, nagy

lendülettel vetném magam a munkába.

– Az elsô perctôl éreztetném, hogy a

politikus van az emberekért és nem fordítva.

Alázattal, becsülettel és határtalan

szorgalommal vetném bele magam

a munkába. Csak becsületes emberekkel

venném magam körül, aki üzletnek

tekinti a politikát, arra nem tartanék

igényt.

Fontosnak tartom azt is, hogy városunk

lakói érezzék, hogy van beleszólásuk

Szombathely életébe, s nekik is köszönhetô,

hogy melyik irányba indul el

városunk.

Balassa Péter


2010. SZEPTEMBER 25.

Tisztelt Választópolgár!

Engedje meg, hogy néhány szóval

bemutatkozzam, és szóljak programomról:

Apai nagyapám már a 30-as években

neves iparosa volt a városnak, ô végezte

az akkor épült Faludy Gimnázium

festési munkáit, részt vett a Fô téren álló

Szentháromság-szobor renoválásában,

büszke vagyok arra, hogy visszahelyezésének

70 évvel késôbb egyik

kezdeményezôje lehettem.

Szüleim a Celldömölk-Intaházai Kórházban

ismerkedtek meg, ahol anyám

orvos, apám gazdasági vezetô volt. Ezt

a korszakot dolgozza fel Benedek István

Aranyketrec címû könyve. Idôsebb

leánytestvérem még Celldömölkön,

húgommal mi már Szombathelyen

születtünk. Apám a Gazdasági Döntôbizottság

elnöke volt, az 56-os forradalom

napjaiban a Munkástanács tagjává

választották, ezért a forradalom leverése

után az állami szolgálatból elbocsátották,

három gyermek mellett ô

is eltartottá vált egy idôre. Nyugdíjazásáig

ügyvédként, illetve jogtanácsosként

dolgozott, az idén augusztus-

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S

Dr. Gyimesi József

Az ESZE polgármesterjelöltje

ban hunyt el. Anyám több évtizedet

töltött orvosként a város szolgálatában,

2009-ben volt 60 éve, hogy orvosi

diplomáját átvette.

A Zrínyi Iskola és a Nagy Lajos Gimnázium

elvégzése után a Pécsi Tudományegyetemen

1979-ben avattak jogi

doktorrá. 1980-ban kötöttünk házasságot,

feleségem is a város szülöttje,

Budapesten szerzett gyógyszerész diplomát.

A Rákóczi utcai szülôi ház mellett

építkeztünk, ma is itt élünk két

fiunkkal. A nagyobbik egyetemista, a

kisebbik az NLG másodéves tanulója.

1981-óta vagyok ügyvéd.

1998-tól 2006-ig országgyûlési képviselô

voltam, 2004-tôl vagyok a városi

közgyûlés tagja.

2006-ban megalapítottuk az Együtt

Szombathelyért Egyesületet, amely

biztosította a civilek képviseletét a

közgyûlésben.

Ismerem a várost, hiszen születésem,

1954. október 3-a óta élek itt. A Rákóczi

utcai szülôi ház, a Szôllôsi sétány

bölcsôdéje, a 100 éves óvoda, a Zrínyi

Iskola, a régi Nagy Lajos Gimnázium, a

Kossuth utcai Ügyvédi Munkaközösség

(1992-ig) életem legfontosabb színterei.

Csak a kalocsai katonai szolgálat és

a pécsi egyetemi évek szólítottak el a

városból. Itt élnek és itt nyugodnak családtagjaim.

2006-ban a város nagy terveket fogalmazott

meg, most úgy tûnik, hogy minden

lelassult, talán lesz színházunk, és

megújul az Iseum is. A fejlesztéseket

most át kell gondolnunk, az itt élôk számára

kell a várost élhetôbbé, marasztalóbbá

tenni. Az adósság tovább nem

növelhetô, a megtérülô beruházásoknak

kell elsôbbséget adni. Munkahelyekre

van szükség, olyan sokra, hogy

azok csak külsô befektetések árán jöhetnek

létre. Minden erôt, befolyást,

kapcsolatot a befektetôk megnyerésére,

új munkahelyek létesítésére, a

munkanélküliség csökkentésére kell

felhasználni. Takarékos gazdálkodással

együtt így állítható helyre a pénzügyi

egyensúly. A helyi vállalkozásokat

kell támogatnunk, azokat, akik az itt

élôknek adnak munkát.

Az ipari beruházásokon kívül a termálfürdô

téliesítése, közlekedési csomópontok

átépítése, utak, járdák felújítása,

panellakások hôszigetelése, orvosi

rendelôk, bölcsôdék, óvodák, iskolák

felújítását folytatni kell.

A város vagyonával a jó gazda gondosságával

kell bánni. A közpénzre ácsingózókat,

a zsebre dolgozókat, a korrupt

képviselôket, ügyintézôket el

kell zavarni a város szélére, az ott

átalakított épületekbe. A döntéshozó

és a végrehajtó hatalmat szét kell választani,

a közgyûlés és tagjai csak

megrendelôje és nem végrehajtója a

döntéseknek.

A közszolgáltatásokat és a szolgáltatásokat

biztonságossá, jó minôségûvé és

megfizethetôvé kell tenni, a városban

élôk számára kedvezményeket

kell nyújtanunk. (színház, mozi, strand,

korcsolyapálya, sportpályák, stb.) Támogatnunk

kell a sportolni vágyó fiatalokat

egyesületeinken keresztül, és

meg kell teremtenünk a sportolás feltételeit.

(pl. a korcsolyapálya befedésével,

görkorcsolya pálya, a Sportligetben

öltözô építésével, stb.) A fiatalok

ne csak szurkolói, hanem résztvevôi is

legyenek a sikereknek.

A közterület-felügyelet a közterület

rendjére ügyeljen, biztonságát, tisztaságát

ôrizze, nyugalmunkra vigyázzon,

ne akarjon „második rendôrség”

lenni.

Vigyázzunk az idôsek, gyermekek biztonságára,

védjük a gyengébbet, az önhibájukon

kívül rászorulók iránt legyünk

szolidárisak és segítôk. Támogassuk

a civil szervezeteket, a közösségi

együttlét nélkülözhetetlen köreit.

Rendre és tisztaságra van szükség az

élet minden területén. A közösség

tagjaként úgy kell viselkednünk, ahogyan

azt embertársainktól is elvárjuk,

és akkor jobb lesz itt élni, szeretni fogjuk

városunkat.

Ezért szeretnék dolgozni személyes

példamutatással.

Dr. Gyimesi József

5


Tisztelt Hölgyem és Uram!

Kedves Szombathelyi Polgár!

Dr. Ipkovich György vagyok, a baloldal,

a szombathelyi Szabadelvû Társaskör

Egyesület és szombathelyi civilszervezetek

közös polgármesterjelöltje,

nyolc éve a város vezetôje.

Születésemtôl fogva szombathelyi

polgár, családapa, férj, legiós, aki

szereti szülôvárosát.

Nyolc évvel ezelôtt, amikor vállaltam a

megmérettetést a városvezetô pozícióért,

hosszú távon gondolkodtam.

Szombathely fejlôdése ugyanis egy

2000 éve tartó szakadatlan folyamat,

ezért elképzeléseinket csak lépésrôl lépésre,

tudatosan és jól megtervezetten,

évtizedre elôre gondoltan lehet megvalósítani.

Munkám kezdetekor a legnagyobb

feladatomnak azt tartottam, hogy

Szombathelynek tartást, lendületet,

öntudatot adjunk. Ha van felmutatható

múlt, épülô, szépülô jelen, akkor van

igazán lehetôség a közös jövôt tervezni.

A virágzó, fejlôdô város pedig nem

csak a falakban és a terekben kell, hogy

6

Dr. Ipkovich György

Az MSZP–SZTKE polgármesterjelöltje

megmutatkozzon, hanem az emberek

lelkében, a város hangulatában, közös

ügyeinkhez való hozzáállásban.

Az elmúlt 8 év többnyire a lehetôségek

igazi, jó értelemben vett kihasználásáról

szólt. Évtizedes álmaink váltak valóra,

és teszik lehetôvé, hogy bizakodással,

hittel várjuk az elkövetkezô éveket.

Ma már nem vágy, hanem tény a

fôiskola helyére álló egyetem, az önálló

színtársulat saját színházépülettel,

a Szombathelyt és Gyôrt összekötô,

2013-ig megépülô gyorsforgalmi út, a

600 hektár ipartelepítésre alkalmas

megszerzett föld, a várost védô árvízi

tározó, a teljesen megújult Fô terünk

és az ISEUM. Az elmúlt majdnem egy

évtizedben a város olyan fejlôdési pályára

állt, amelyrôl már csak szántszándékkal

lehet eltéríteni. Legfontosabb

feladatunk a munkahelyteremtés és

munkahelymegôrzés. Szombathelyen

van a Dunántúl egyik legnagyobb egybefüggô,

600 hektár ipartelepítésre alkalmas

területe. Ide szeretnénk üzemeket,

gyárakat telepíteni. Szombathelynek

helyben dolgozó, termelô munkát

végzô és alkotó munkavállalókra van

szüksége, mert ettôl gyarapodik a városunk.

Jövônk a mai fiatalokon múlik. Ezért

tartom fontosnak az oktatást. Továbbra

is figyelünk arra, hogy jó alap- és középfokú

iskoláink legyenek, amelyek az

egyetemmel alkotnak kerek egészet.

Folytatni kívánjuk az általános iskolákban

is az alanyi jogon járó angol és német

nyelvoktatást.

Haladéktalanul vissza kell hozni Szombathelyre

Szentgotthárdról kórházunk

székhelyét, és vissza kell állítanunk

a kórház régi, híres színvonalát

és az egyetemi oktatókórház tényleges

címet is.

Szombathely kerékpáros város. Folytatni

kívánjuk a kerékpárutak építését. Célunk,

hogy a peremkerületek és a város

központja között mindenhol meglegyen

az összeköttetés.

Célunk a panelprogram folytatása,

hogy további lakások, épületek újulhassanak

meg a környezettudatosság jegyében,

a közüzemi díjak csökkenése

érdekében, színesebbé, szebbé téve lakókörnyezetünket.

Kiemelt feladatként

kezeljük az utak és járdák felújítását.

A felújítások során a fogyaték-

kal élôkre, a kisgyermekes családokra,

idôsekre gondolva az ô igényeiknek

megfelelô akadálymentes környezetet

valósítunk meg.

Szombathely a parkok, ligetek városa.

Nem hagyhatjuk, hogy méltán híres fasoraink,

parkjaink állapota romoljon.

Ezért útjára indítjuk a parkfelújítási

programot.

Szombathely a kultúra és sport városa.

A sokszínû kulturális rendezvények

nemcsak a kikapcsolódást szolgálják.

Munkahelyteremtô hatásuk is van,

amely a szolgáltatások, kereskedelem,

idegenforgalom terén mutatkozik

meg. A hagyományos nagyrendezvényeink,

az immár szombathelyi Mediawave

fesztivál, kiváló sportolóink, csapataink

mind városunk jó hírét viszik

a nagyvilágba.

Hiába a parkok, a játszóterek, a szép

Fô tér, a megújult lakókörnyezet, ha az

itt élôk nem érzik magukat biztonságban.

A közbiztonság jobbá tétele érdekében

a Derkovits-városrészen sikerrel

elindított Városrészôrséget felkérjük,

hogy dolgozzon az egész városban.

Partnerségre törekszünk a civilszervezetekkel,

nélkülük nem fejlôdhet

egy város. Ezért még több figyelmet kívánunk

fordítani ezen szervezetek támogatására,

együttmûködések létrehozására.

Tisztelt Szombathelyiek!

Teljes erômmel azon vagyok, hogy elképzeléseink

és fejlesztési terveink

megvalósuljanak, azokhoz a feszített

városi költségvetés ellenére forrásokat

találjunk mind a hazai, mind az EU adta

lehetôségek kiaknázásával, valamint

a gazdasági élet szereplôinek

bevonásával.

Ehhez kapcsolatrendszerünk adott,

gondolkodásunk nyitott. Városunk érdekében

mindig kompromisszumkész

voltam, együttmûködési képességemet

már bizonyítottam.

Elszánt vagyok, hogy városunk még

szerethetôbbé, még élhetôbbé váljon!

A szavak múlandók, a tettek és a

város örök!

Éljen Szombathely!

Dr. Ipkovich György


2010. SZEPTEMBER 25.

Tisztelt Szombathelyi Polgár!

Nem múlik el nap anélkül, hogy ne

éreznénk: Szombathelyen mehetnének

jobban is a dolgok. Jól érezzük

magunkat városunkban, szeretünk

itt élni, de mégis ott van bennünk a

tenni akarás, a jobbítás szándéka.

Igen, lehet jobban vezetni

Szombathelyt.

Vallom, hogy figyelni kell

a szombathelyiek szavára.

A városházi irodákba gyakran be

sem hallatszanak azok az egyszerû,

de igen hasznos felvetések, amelyeket

városunk polgárai jogosan fogalmaznak

meg egy-egy idôszerû problémával

kapcsolatban. Mit hallok a

szombathelyiektôl?

Rengeteg pénzt költünk el fejlesztésre.

Gyakran olyan célokat fogalmaznak

meg a város vezetôi, amelyek

fontosak ugyan, de nem elsôdlegesek.

A legtöbb városi nagy pályázat

megvalósítása ugyanakkor

balsikerekkel tarkítva döcög elôre.

Az Iseum felújítása szakmai hibák

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S

Dr. Puskás Tivadar

A FIDESZ–KDNP, PRO SAVARIA polgármesterjelöltje

miatt közel négyszáz millió forinttal

többe került, mint azt eredetileg tervezték.

Ilyen többet nem fordulhat

elô. 250 kilométernyi úthálózat fut

keresztül városunkon. Elég, ha saját

lakókörnyezetünkben körülnézünk:

girbegurba utak, járhatatlan járdák,

tócsákban álló csapadékvíz jellemzi

városunkat, miközben milliárdos

nagyságrendeket költünk pompás

beruházásokra. Számomra elsôdleges

fejlesztési cél ezért a városi úthálózat

felújítása. Mindaddig, amíg

ezzel nem végzünk, mindaddig,

amíg élhetô környezetet nem teremtünk

a szombathelyi polgárok számára,

addig túlzottnak tartok milliárdokat

elkölteni nagyberuházásokra.

Utak, járdák, csapadékvíz-elvezetés.

Ez a következô városvezetés

elsôdleges fejlesztési iránya.

Nem fordulhat elô többé, hogy szakmai

hibák miatt éveket csússzanak

útfelújítások.

Mindenki biztonságos életre vágyik.

Elegük van városunk polgárainak abból,

hogy lassan nem lehet úgy végigsétálni

a belváros egyes részein,

hogy zaklató koldusok ne tegyék keserûvé

azt. A szombathelyi polgárok

egybehangzó véleménye és kívánsága

valósul meg akkor, amikor a térfigyelô

kamerarendszer kiterjesztésével

megnehezítjük a rongálók, randalírozók,

és a társadalmi együttélés

szabályait be nem tartó embertársaink

dolgát, kitiltjuk a zaklató koldulást

a szombathelyi belvárosból.

Miért költünk évrôl évre nagyobb

összeget szociális segélyekre, amikor

számtalan munkalehetôséget tud kínálni

Szombathely az arra rászorulóknak?

– kérdezik a város polgárai.

S való igaz: parkjaink, közterületeink,

patakjaink medrei, a csapadékvizet

elvezetni nem tudó árkok

mind-mind munkalehetôséget jelentenek.

Kis odafigyeléssel, összehangolt

szociálpolitikával, a segélybôl

élôk sorsa iránt elkötelezett városi

döntéshozatallal megteremthetjük

azt, hogy a közösség érdekében elvégzett

munka tisztes megélhetést

biztosítson az arra rászorulóknak.

A közmunkaprogram, és a város

köztisztasága érdekében végzett

közhasznú munkavégzés kiterjeszté-

sével lehetôséget biztosítunk a rászorulóknak,

hogy segély helyett

dolgozhassanak.

Az elmúlt két önkormányzati ciklusban

elviselhetetlen mértékûvé váltak

a lakbérek Szombathelyen. Ott tartunk

– mondják az érintettek –, hogy

olcsóbban lehet albérletet találni városunkban,

mint amennyit egy önkormányzati

lakásért kell kifizetni.

A sorozatos lakbéremelések következményei

beláthatatlanok: százezres

nagyságrendû tartozások, lepusztult

állapotú lakások, a lakások

felújítására fordítható alap kiürült,

elkeserítôen romló szociális környezet…

Helyre kell állítanunk az

egyensúlyt. A szocialista városvezetés

által többszörösére emelt lakbéreket

egyszeri, drasztikus csökkentéssel

mérsékeljük. 20%-kal kisebb

lakbért kell fizetni az önkormányzati

lakásokért, ami elviselhetôbb terheket

ró az érintett családokra.

Hazavárom a fiatalokat, akik tanulmányaik

idejére elhagyták Szombathelyt.

Mert mi is lehetne fontosabb számunkra,

akik felneveltük gyermekeinket?

Ki ne szeretné úgy leélni

életét, hogy közben tudja: gyermeke

fontos, megbecsült polgára városának.

Ennek érdekében Hazavárunk

Ösztöndíjat vezetünk be, amellyel

támogatjuk azon szombathelyi diákok

felsôfokú tanulmányait, akik vállalják,

hogy diplomájuk megszerzése

után visszatérnek Szombathelyre.

A visszatérés öröme új, kvalifikált

munkahelyek megteremtésével fokozható.

Egy pályakezdô fiatal számára

a megbecsült munka mindennél

többet ér, mindennél nagyobb

kincs, ezért kivesszük részünket a

kormányzati egymillió munkahely teremtésébôl.

Egészséges Szombathelyt szeretnék,

ahol az emberek és a város is egészséges.

Ahol nincsen korrupció, ahol

nincsen politikai lejáratás és a választásokon

induló szervezetek kíméletlen,

a közélet viszonyait elviselhetetlenné

tevô szembenállása

nem mérgezi mindennapjainkat.

Vallom, hogy igen, lehet jobban vezetni

Szombathelyt.

Dr. Puskás Tivadar

7


8

1. VÁLASZTÓKÖRZET

(Herény, Kámon, Minerva lakópark)

Andor Ottó (ESZE) Harmincöt éve élek Szombathelyen. Három nagykorú gyermekem van, családi

állapotom: özvegy. Tizenöt évig voltam a kámoni iskola igazgatója. 2006 óta dolgozom a

közgyûlés Oktatási Bizottságában, tagja vagyok a város Idôsügyi Tanácsának. Képviselôként a

szülôktôl kapott bizalomra kívánom építeni munkámat, továbbra is nyitott leszek a választók

minden gondjára. Önökkel összefogva az egész választókerületért (Kámon, Herény, Minerva

lakópark) szeretnék eredményesen dolgozni. Járhatatlan sok mellékutca és a herényi temetô

rossz útja is felújításra vár. Kerékpárutat kell építeni a herényi városrészen, újra meg kell nyitni

a bezárt postát. Meg kell óvni az Arborétum értékeit. Az új lakópark kialakítása új közösségi

igényeket szült, amelyek még megoldatlanok (orvosi rendelô stb.).

György István Péter (LMP) 57 éves, elektromos tûzvédelmi szakértô vagyok. A herényi városrészen

születtem, ma is itt élek családommal. Az 1-es választókörzetben élô emberekkel

közéleti tevékenységem során napi kapcsolatba kerültem. Igen, lehet sokkal jobban és hitelesebben

képviselni a választópolgárokat! A következetes, tisztességes, folyamatos és hatékony

munka érzékelhetô pozitív változásokat, érdekérvényesítést eredményez. Legfôbb célom,

hogy az ésszerû takarékosság és a képviselôk békés és pártoktól független együttmûködése

hosszú távon garantálják lakókörzetünk, városunk fejlôdését. Herény, Kámon, Minerva lakópark

esélyt kér a felzárkózásra! Részletes programom hamarosan eljuttatom Önhöz! Kérem,

támogassa igen szavazatával közös jövônket!

Horváth Gábor (JOBBIK) Elmúlt négy év, és kiderült, hogy a választott képviselô nem a körzet

problémáival törôdött, hanem saját karrierje építésével. A kedvenc pártlogó nem egyenlô a

legjobb képviselôvel! Miért ilyenek a járdák, árkok, útburkolatok, miért van ennyi gond a Minerva

lakóparkban, Herényben, Kámonban? A válasz egyszerû! Nem önöket képviselték az elmúlt

években! Született kámoniként minden nap látom a problémákat és tudom, hogy mit

kell tenni a városrészért. Hiszem, hogy összefogással, egymással szemben alázattal, szebbé, élhetôbbé

tudjuk tenni Kámon–Herény–Minerva lakópark környezetét. Megválasztásom esetén

nem ígérhetek mást, csak a becsületemet, és eszköz leszek a kezükben a közös ügyek képviseletében!

Marton Zsolt (FIDESZ–KDNP–PRO SAVARIA) Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a Fidesz, a

KDNP és számos civilszervezet által támogatott képviselôjelöltként bizalmát kérjem október

3-án. Nyolc éve egyéni önkormányzati képviselôként dolgozom, eddig minden alkalommal bizalmat

kaptam a szombathelyiektôl. Önkormányzati munkám során számos peremkerületi

problémával találkoztam, a kámoni és herényi városrész lakóinak problémáit jól ismerem.

Legfontosabb probléma a választókörzetben az utak és járdák állapota, valamint a kertvárosi

részekre általában jellemzô csapadékvíz-elvezetési problémák. A herényi temetô közvilágítása,

illetôleg az elôtte lévô parkolási problémák kezelése szintén elôttünk álló feladat. Kérem,

hogy támogassanak közös törekvéseink megoldásában!

Varga Tamás (MSZP–SZTKE) 43 éves biológia–kémia–pedagógia szakos tanár vagyok, a

Gothard Jenô Általános Iskola igazgatója. 1990-tôl veszek részt a megyei és a városi önkormányzat

munkájában külsô szakértôként és képviselôként. 17 éve dolgozok a „Kámoni Iskolában”,

így elmondhatom, hogy Herény és Kámon a második otthonom, ismerem az itt élôk

problémáit, ötleteit. Kiemelt feladatnak tekintem az utak, járdák felújítását, szilárd burkolatú

parkoló építését a herényi temetô elôtt, a Benczúr utca környéke forgalmi rendjének felülvizsgálatát.

A „Herényi Virágút” és az arborétum fejlesztése a szívügyem. Önkormányzati

alapfeladatnak tekintem a Herényiek Háza mûködésének, a helyi kulturális és sportkezdeményezések

támogatását, és játszópark kialakítását a Minerva lakóparkban. Nem „KÉPVISELÔ

ÚR” szeretnék lenni, hanem Kámon és Herény tisztességes képviselôje a városi közgyûlésben.


2010. SZEPTEMBER 25.

2. VÁLASZTÓKÖRZET

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S

(Stromfeld-lakótelep, 11-es Huszár úttól keletre, 56-osok tere,

Éhen Gy. tér, Söptei út, Welther K. u., Vörösmarty u.)

Bogáti András (LMP) 1974-ben születtem Szombathelyen. Jelenleg egy megújuló energiákkal

foglalkozó cég ügyvezetôje és tulajdonosa vagyok. Célom, hogy a megújuló energiák kerüljenek

elôtérbe, és ezáltal óvjuk környezetünket. A Magyar Madártani Egyesület tagjaként önkéntes

monitoring munkát végzek. Fontosnak tartom a magyar értékek és kultúra megóvását,

mely alapjául szolgált egy általam létrehozott kulturális és közhasznú alapítványnak. Mivel az

LMP egy ökopárt, sok olyan értéket képvisel, mely az én tevékenységeimmel megegyezik.

Többek között átláthatóságot, tiszta közéletet, esélyegyenlôséget akar elérni fenntartható

gazdasággal, hiteles politikával. Amennyiben engem választanak, Önmagukat választják! Közös

erôvel képesek leszünk eredményeket elérni. Ehhez kérem bizalmukat!

Hédi József (ESZE) Tôsgyökeres szombathelyi vagyok, feleségem tanítónô, két leányom mérnök

illetve közgazdász. 1990-tôl oktatási területen tevékenykedem, biztosítva a gazdaság, elsôsorban

az építôipar számára a képzett szakembereket. A választókerület évek óta megoldatlan

problémákkal küszködik, ezek közül a 11-es Huszár úti laktanya, amelynek Lovas utca

felôli területe 20 év óta, a beépített része néhány éve a város tulajdona, nagy lehetôség,

amellyel a város eddig nem tudott élni. Az Éhen Gyula térrôl a buszpályaudvar áthelyezése és

a tér átalakítása ugyancsak nagy kihívás a város számára. A gyönyörû állomásépület felújítása

megkezdôdött, de befejezése elmaradt. A Nádasdy utcai parkolót azonnal meg kell nyitni,

elsôsorban a betegek számára. Az utcák, járdák felújítása is sürgôs feladat lenne.

Kôvári Attila (MSZP–SZTKE) 1946-ban születtem Szombathelyen. A körzetben élek születésem óta. Nôs

vagyok, két felnôtt gyermekünk van. Munkaviszonyomat mindvégig egy munkahelyen mérnökként, a

MÁV-nál töltöttem el, amely ugyancsak a körzetben volt. Több mint két évtizeden át óraadó tanárként

szakközépiskolákban tanítottam. 1998-tól vagyok a körzet egyéni képviselôje, ez idô alatt számos fontos

feladatot sikerült elvégeznem. Amennyiben bizalmukkal továbbra is megtisztelnek, célul tûzöm ki

az Éhen Gyula tér rendezését, a lakótelepek közbiztonságának megôrzését, a zöld területeik felújítását

és gondozását, a Lovas út–Huszár út közúttal való összekötését, és ha lehetséges, a mûemlék jelleg módosításával

a laktanya terület hasznosítását. A körzethez csatolt újabb területeken élôk környezetének

fejlesztését ugyancsak kiemelten kívánom kezelni. Köszönöm eddigi, és kérem további bizalmukat!

Molnár Miklós (FIDESZ–KDNP–PRO SAVARIA) Korábban a STYL ruhagyár vezetôjeként dolgoztam,

2002 óta saját cégeimet vezetem. Büszke édesapja vagyok 3 gyermekemnek. 20 éve vállalok

aktív szerepet a közéletben, képviselôként több szakmai bizottság tagjaként dolgoztam.

Két éve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke vagyok. Választókörzetem képviselôjeként

kiemelt feladatomnak fogom tekinteni a 11-es Huszár úti laktanya hasznosítását, az Éhen

Gyula tér rendezését, a MÁV Rendelôintézet környékén a parkolási anomáliák megoldását, a

Neumann János Általános Iskola korszerûsítését, a leromlott utak és járdák felújítását. Kérem,

október 3-án szavazatával támogassa célkitûzéseimet!

Takács Tamás (JOBBIK) 1961-ben születtem Szombathelyen. Édesapám mérnök ember volt,

édesanyám nyugdíjas pedagógus. Nôs, egy gyermek édesapja vagyok. Városunk problémáival

nap mint nap szembesülök, ezeket hatékonyan szeretném megoldani: a 11-es Huszár út és a

Vörösmarty utak túlzsúfoltak, a gyalogosok számára életveszélyesek, ezen változtatni kell.

Huszár laktanya területének hasznosítása, ami a város lakóit szolgálja. Átgondolt, jobb és hatékonyabb

tömegközlekedést, kerékpárutak fejlesztését. Illegális hulladéklerakók kiirtását.

Gyermekeink számára tartalmasabb közétkeztetést. Hajléktalan kérdés rendezését. A közbiztonság

javítását. Érdemleges a város lakóit szolgáló beruházásokat. Folyamatos úthálózat-rekonstrukciót,

nem csak a választások elôtt. Gazdaságos városüzemeltetést.

9


3. VÁLASZTÓKÖRZET

10

(Oladi lakótelep)

Dr. Horváth Attila (MSZP–SZTKE) 32 éves, tôsgyökeres szombathelyi vagyok. Ügyvédként dolgozom.

2009 óta vagyok az MSZP Szombathelyi Szervezetének elnöke. Képviselôi hitvallásom

lényege: jelen kell lenni. Egy képviselônek elérhetônek kell lennie. Nemcsak a fogadóórákon,

hanem a mindennapokban is. Az embereknek tudniuk és érezniük kell, hogy bármikor fordulhatnak

képviselôjükhöz. Olyan képviselô leszek, aki nemcsak végighallgatja a panaszokat, hanem

segíti is azok megoldását. Legfontosabb vállalásaim a következôk: óvoda és bölcsôde létesítése;

városôrség megalakítása az oladi városrészen; új közlekedési útvonal kiépítése az Árkádia

mellett lévô híd tehermentesítése érdekében; új parkolóhelyek létesítése, fedett, ülôhelyes

buszmegállók építése.

Kassai István (LMP) 28 éves egyetemi hallgató vagyok a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria

Egyetemi Központ mûszaki menedzser szakán. Mindennél fontosabbnak tartom, hogy az

Oladi lakótelepen lehetôség szerint minél több épületet lehessen bevonni a panelprogramba.

Élhetôbbé kell tenni a lakótelepet. Ennek érdekében több zöldterületre, parkra van szükség.

Szintén fontos teendô a játszóterek rendbetétele, lehetôség szerint minél több, EU-s normáknak

megfelelô kerítéssel ellátva. Szükséges a Kodály Zoltán utca útburkolatának cseréje a teljes

útszakaszon. Szívesen látnék évente még több rendezvényt a városrészben az Oladi ÁMKval

együttmûködve (pl. Olad-napok). Fontosnak tartom az itt élôk közösségi önszervezôdésének

felkarolását, hogy biztonságosabb, zöldebb, élhetôbb legyen a lakótelep.

Olasz József (ESZE) A város szülötte vagyok, a Zrínyi iskolában, majd a Gépipari technikumban

végeztem. 1990-ig a REMIX Vállalat, késôbb az IKV dolgozója voltam. 1991-tôl egyéni vállalkozóként,

jelenleg gazdasági társaság tagjaként dolgozom. Családommal 1985 óta az Oladi

lakótelepen lakom. Nôs vagyok, három felnôtt gyermekünk van. Az Önkormányzat Lakásbizottságának

a tagja vagyok. Megválasztásom esetén kiemelt feladatomnak tartom: • a zöld

területek, parkok gondozását és megóvását • utak, járdák felújítását, karbantartását • az épületek

hôszigetelését és a nyílászárók cseréjét • a parkolási gondok enyhítését, új parkolóhelyek

létesítésével • az Oladi lakótelepen élôk érdekeinek képviseletére Egyesület létrehozását

• kulturális és sport programok megszervezését.

Rettegi Attila (FIDESZ–KDNP–PRO SAVARIA) Az Oladi ÁMK igazgatójaként dolgozom és az Ön

képviselôjeként az Oktatási Bizottságot vezetem. Nôs vagyok, három nagy gyermek édesapja.

Amit négy éve programomban megfogalmaztam (új játszótér, kerékpárút, iskolafejlesztés,

Arany-patak híd felújítása, padok, buszváró létesítése, skate pálya áthelyezése), sikerült megvalósítanunk.

A következô négy évben új parkolóhelyek kialakítását, a Kodály Zoltán utca

felújítását, a játszóterek fejlesztését tartom a legszükségesebbnek. Intézményvezetôként is

tenni fogok azért, hogy az Oladi ÁMK szolgáltatásai minél jobban igazodjanak a lakók igényeihez.

Kérem, október 3-án szavazatával támogassa célkitûzéseimet!

Tompa Balázs (JOBBIK) 1984-ben születtem Szombathelyen, életem nagy része városunkhoz

köt. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ történelem–régésztechnikus

szakán végeztem 2009-ben. Célom: A gyermek- és ifjúságvédelem korszerûsítése. Szombathely

az édesanyákért program kialakítása. A közbiztonság javítása. Több játszóteret a körzetben,

a meglévôk felújítása. Az oladi városrész összefogása programokkal. Szabadidôsport

fellendítése. Kutyafuttató-kérdés rendezése. Amennyiben szeretné, ha önt egy olyan ember

képviselje, aki tiszta lelkiismerettel és kellô alázattal végzi a rá bízott feladatot, kérem szavazatával

támogasson engem és az új nemzeti erôt!


2010. SZEPTEMBER 25.

4. VÁLASZTÓKÖRZET

A Károly Róbert

utcában

2. emeleti 38 m 2 alapterületû,

egyedi fûtésû, tégalépítésû

felújított lakás eladó.

Irányár: 7,5 M Ft

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S

(Derkovits-lakótelep: Bem J. u., Benedek E. u.,

Paragvári u., Szûrcsapó u., Váci M. u.)

Horváth Csaba (FIDESZ–KDNP–PRO SAVARIA) Okleveles építômérnök vagyok, nôs, két felnôtt

gyermek édesapja. 20 éve dolgozom az árvízvédelem és folyószabályozás területén. Az elmúlt

négy évben önkormányzati képviselôként, a Lakás Bizottság tagjaként igyekeztem segíteni a

lakásra várók és a nehéz helyzetbe került családok problémáin. Évtizedekig éltem lakótelepen,

ezért átérzem azok sorsát, akik az elmúlt 8 évben megemelt lakbérek és közüzemi díjak

miatt most anyagi problémákkal küzdenek. Választókerületem képviselôjeként a panelprogram

folytatásáért, az utak, járdák, parkok fejlesztéséért, korszerû, tiszta játszóterek létesítéséért

fogok dolgozni. Kérem, október 3-án szavazatával támogassa célkitûzéseimet!

Jagodits Géza (JOBBIK) Szombathelyen születtem, jelenleg személy- és elektronikai vagyonvédelemmel

foglalkozom. Három évig katonai szolgálatot teljesítettem külföldön. 14 éves gimnazista

leány édesapja vagyok. A Jobbik támogatásával, de párt-független jelöltként indulok

a helyhatósági választásokon. Hogy miért a „Megtisztítjuk a Derkovitsot!” kampányom

vezérelve? Városunk parkjai, utcái összehasonlíthatatlanul koszosabbak, szemetesebbek, mint

nyugati szomszédunk városai. A közbiztonsági statisztikák is egyre rosszabb képet mutatnak.

Csak összefogással, közös programokkal érhetjük el, hogy a Derkovits-lakótelep tiszta, szép és

biztonságos legyen! Fontosnak tartom azt is, hogy választókörzetünk több legyen, mint lakótelep.

Számomra ez a mi otthonunk, amelyre vigyáznunk kell!

Oroszvári Péter (MSZP–SZTKE) A teljes Derkovitsot érintô közmû-felújítási programot dolgozunk ki

és valósítunk meg, összehangolva az utak és járdák rendbetételével. Új parkolót alakítunk ki a Váci

Iskola nyugati oldalán, és a mostani parkolók újragondolásával megnöveljük a használható helyek

számát. A 2010-ben elindított Derkovits Városôrség munkájának feltételeit továbbra is biztosítjuk, a

biztonságosabb mindennapok érdekében. A kocsmák éjszakai nyitva tartását az ôsszel elfogadott –

általam kezdeményezett – csendrendelet segítségével betiltjuk. Továbbra is támogatjuk a lakóházak

felújítását, legalább egyharmados önkormányzati hozzájárulással. Felülvizsgáltatjuk a TÁVHÔ

elavult rendszerét és támogatjuk alternatív energiatermelô megoldások bevezetését a rezsiköltségek

csökkentése érdekében. A nyár végén elindított Derkovits Parkôrség létszámát bôvítjük.

Sulyokné Madarász Kinga (ESZE) Szombathelyen harminc éve dolgozom tanárként, jelenleg

iskolaigazgatóként. Két felnôtt korú gyermekem és egy unokám van. Munkám során közvetetten

megtapasztaltam azokat a szociális nehézségeket, gondokat, akadályokat, amelyekkel

az itt élô embereknek is meg kell birkózniuk. Tagja vagyok az Önkormányzat Kulturális Bizottságának.

A Derkovits-városrész kiemelt jelentôségû lakótelep, utcái, terei szerves egységet képeznek

az itt élô emberek számára. A Derkovits megújulása, rehabilitációja minden itt élô, de

egész Szombathely közös ügye és felelôssége. Képviselôként feladatomnak tekintem a Váci Iskola

teljes korszerûsítését, a körzet utcáinak, parkjainak, játszótereinek felújítását, gondozását,

a panelprogram folytatását, az itt élôk közérzetét javító minden más feladat megoldását.

Szombathely,

Rumi út. 181.

(Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)

Telefon: 312-450 • www.mozaikfurdoszoba.hu

Nyitva tartás: H–P: 8.30–17, Szo.: 8.30–12

FÜRDÔSZOBA-SZAKÜZLET

Telefon: 0680/62-3000

Tel.: 0620/9444-804 www.taxi3000.hu • info@taxi3000.hu

Burkolatok • Szaniterek • Csaptelepek • Fürdôszobabútorok

11


5. VÁLASZTÓKÖRZET

12

(Derkovits-lakótelep: Bartók B. krt., Bem J. u., Szûrcsapó u.,

Váci M. u., Perintparti stny., Rohonci u.)

Dr. Czeglédy Csaba (MSZP–SZTKE) Az elkövetkezô években az alábbiakkal kívánok kiemelten

foglalkozni: Egyedülállók, szociálisan rászorulók segítése a legfontosabb számomra, személyesen

állok rendelkezésére mindenkinek, aki megkeres. Folytatni szeretném a Derkovits-városrész rehabilitációs

programját, elsô helyen említve a panelprogramot, a lakóházak között magára hagyott

„zöldfelületek” felújítását, a régi járdák rendbetételét. Közbiztonság és a köztisztaság növelése

is programom része. A Derkovitsi Városrészôrség és a Derkovitsi Polgárôrség mûködési feltételeit

továbbra is biztosítom. A még nem korszerûsített intézmények, a Rohonci úti stadion és a Domus

felújítását prioritásként kezelem. Itt nôttem fel a Derkovitson, itt tervezem életem folytatását.

Szeretnék úgy dolgozni, hogy négy év múlva is tiszta szívvel, büszkén állhassak az itt élôk elé!

Kozák Ernô (JOBBIK) 50 éves közgazda vagyok. Szombathelyen születtem, a belvárosban nôttem

fel, ifjú korom a Rohonci úthoz köt. Egy felnôtt lányom van. Kérem, szavazzon rám,

amennyiben az alábbi programpontokat magáénak érzi: Több munkahelyet Szombathelyen!

Idegenforgalmi koncepciót városunkban. Ésszerûbb beruházásokat, amelyeket nem a pártérdekek

alakítanak. Több nemzeti kultúrát hirdetô programot városunkban. Nagyobb tisztaságot

és közbiztonságot! Ifjúságvédelmi programokat! (Ne az utca nevelje fel gyermekeinket.)

Ha Ön úgy érzi, az elmúlt években nem foglalkoztak a problémáival, szavazzon egy olyan jelöltre,

aki bármikor visszahívható, ha nem végzi jól a munkáját. Szavazzon rám.

Mészáros Zoltánné (ESZE) Szombathelyen születtem. A LATEX Vállalatnál 15 évig dolgoztam,

majd a Wesselényi utcai ATI titkárságvezetôje lettem. Lányom már önálló családi életet él, két

unokám rendkívül sok boldogságot jelent számomra. Lakótelepi lakásban éltünk, ismerem a

tömblakásban élôk gondjait, problémáit. Jelenleg családi házban lakunk, így lehetôségem van

arra, hogy az emberek problémáin kívül foglalkozzam a kiszolgáltatott, elhagyott, utcára dobott

háziállatok befogadásával és ápolásával. Tagja vagyok a Fekete István Állatvédô Egyesületnek

és a Kutyamenhely Alapítvány vezetôségének. Ismerem a választókerületem problémáit,

közös gondunk meglévô értékeink megóvása, lakókörnyezetünk ápoltságának fenntartása,

közösségi és egyéni javaink biztonságának védelme.

Poór András (FIDESZ–KDNP–PRO SAVARIA) Fiatal korom óta családi vállalkozásunkban dolgozom,

ahol megtanultam, eredményt csak kemény munkával lehet elérni. Körzetemben számos

probléma van, amin képviselôként segíteni szeretnék. A Bartók Béla Krt.-i nagyparkolóban a

hatalmas kátyúk és esô esetén az óriási sár évek óta nehezíti a lakók életét, mégsem történt

semmi változás. A Szûrcsapó utcai elhanyagolt parkot azonnal meg kell tisztítani a szeméttôl,

újra kell parkosítani, új padokat kell kihelyezni! Nagyobb figyelmet kell szentelni a zöld területekre,

hiszen ezek hatalmas kincsek. A közbiztonság javítása mindannyiunk számára fontos!

Kérem, október 3-án szavazatával támogassa célkitûzéseimet!

Ne bízza a kisbíróra!

Menjen

biztosra,

hirdessen

a Savaria

Fórumban!

Tel.:

94/505-895

890 Ft

Szombathely

Körmendi út 52–54.

(a Savaria Plázában)


94/516-516

30/371-9036

AZ AKCIÓ CSAK HÁZHOZ

SZÁLLÍTÁSNÁL ÉRVÉNYES,


2010. SZEPTEMBER 25.

6. VÁLASZTÓKÖRZET

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S

(Paragvári u., Bolyai J. u., Szabó M. u., Sugár út,

Markusovszky L. u., Horváth B. krt. stb.)

Bertáné Tulok Patrícia (ESZE) Szombathelyen születtem, és itt élek férjemmel, 4 éves kisfiammal

és 2 éves kislányommal. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségiztem, 2002-ben szereztem

gyógytornászi diplomát. A házi betegellátásban dolgozom. Biztosítani kell mindenki számára

a szakszerû, gyors egészségügyi ellátást. A beteg és elesett emberek ápolása, rehabilitációja

olyan hivatás, amely arra is figyelmeztet, hogy nélkülözhetetlen az emberek egymás iránti

tisztelete és figyelmessége. A közéletbôl ma ez hiányzik! A választókerületben több utca

megújult már, ezt a programot folytatni kell. Átgondolatlan volt a Fiatal Házasok Otthonának

vegyes használatúvá tétele. Elmaradt a régi strand területének közösségi hasznosítása, a

Paragvári utcai forgalom szabályozása, a kórháznál a parkolási gondok megoldása.

Góth Mónika (JOBBIK) A Budapesti Gazdasági Fôiskolán szereztem diplomát. Közel húsz évig éltem a választókerület

közelében, ez idô alatt láttam, tapasztaltam a felmerülô problémákat, hiányosságokat. Ez a

helyzet az elmúlt években sem változott. Célom többek között a városrész idegenforgalomba való bekapcsolása

a kisvállalkozások támogatásával, valamint a régi városi strand méltó helyreállításával. Megoldandó

feladatnak tartom a Markusovszky kórház elôtti ingyenes parkolási lehetôséget a kórház betegeinek, és látogatóinak

számára, valamint a környezô utcák burkolatának rendbehozatalát. Megválasztásom esetén javítani

szeretném a közbiztonságot, kiemelt kérdésnek tartom a társasházak segítését és korszerûsítését, valamint

a szociálisan ténylegesen rászorulók támogatását. Közös céljaink elérésére az Önök szándéka már

régóta adott, ideje, hogy városunk közgyûlése is figyelembe vegye a közösség akaratát és szándékait.

Kopcsándi József (MSZP–SZTKE) Ígéretek helyett tetteink minôsítsenek! A közszereplô, képviselô(jelölt)

magatartásával pozitív példát kell, hogy mutasson a jelen és jövô nemzedékének.

A társadalom jelentôs része a politikai elit, képviselôk és egyéb közszereplôk magatartásán és

viselkedésén – tehát cselekedeteiken keresztül – ítéli meg azon embertársainkat is, akik

velü(n)k szimpatizálnak. Felelôsségü(n)k jóval nagyobb tehát mint azt esetleg egyes politikusok

felfogni képesek, hisz a bizalmat megszerezni nehéz, elveszíteni pedig egy pillanat mûve.

Célom, hogy tapasztalatom és ismereteim maximális kihasználásával szolgáljam Szombathely

város és azon belül választókerületem lakosságát. Erômet és képességemet ezen cél szolgálatába

állítva kívánom a megtisztelô bizalmat meghálálni!

Lukács László (LMP) Egyetemista vagyok, Szombathelyen élek. Sokan ismerhetnek divatbemutatók

és kulturális rendezvények kapcsán. Nagyon fontos számomra a kultúra, környezet és az

emberi értékek közvetítése, ezért is vállaltam szívesen a Lehet Más a Politika önkormányzati

képviselô-jelölti felkérését. Céljaim közé tartozik a közösségi közlekedés fejlesztése, közterületeink

megóvása, a szelektív hulladékgyûjtési rendszer további bôvítése. A húsz éve lényegében

funkció nélkül álló Huszár úti laktanyát kutatás-fejlesztési–egyetemi központtá kell átalakítani,

ugyancsak új funkciót kell találni az egykori városi strandnak. Szavazóimat kérem,

hogy bizonyítsuk be: Szombathelyen is Lehet Más a Politika!

Szakály Gábor (FIDESZ–KDNP–PRO SAVARIA) Köszönöm az 1028 ajánlószelvényt, és a bátorító

szavakat, melyeket Önöktôl kaptam. Képviselôségem alatt megújult a Borostyánkô, Léka,

Eperjes, Eszterházy, Deák Ferenc utca. A Kertész utca teljes szerkezetcserés felújítása megkezdôdött.

A Hadnagy utcai bölcsôde teljesen megújult. A Paragvári iskola életveszélyes udvarát

szülôi összefogással, térburkolattal tettük biztonságossá. A Tószer téren korszerû játszóteret

építettünk. A sportcsarnok környékén megváltoztattuk a forgalmi rendet, és megnyitottuk az

Eperjes utcát. A következô napokban szeretném meghallgatni észrevételeiket, javaslataikat,

hisz rengeteg megoldandó feladat áll elôttünk. 2006-ban lehetôséget kértem Önöktôl, hogy

számonkérhessenek. Most is ezt teszem, mert hiszem: a politika szolgálat.

13


7. VÁLASZTÓKÖRZET

14

(Zanat, Ipartelep)

Pál Róbert (ESZE) Évtizedek óta a választókerületben élek családommal, ma már nyugdíjasként. Két felnôtt

korú gyermekem van, mindketten dolgoznak. Három fiú unokám középiskolás. Feleségem nyugdíjas

egészségügyi dolgozó, de aktívan tevékenykedik. 1994-tôl voltam már a körzet képviselôje, akkor

számos eredményt értünk el közös munkával. Feladatunk a jövôben játszóterek kialakítása és sportolási

lehetôségek teremtése és sok más közös gondunk megoldása. Sajnálatos, hogy a megépült Sportáruház

beruházóját mentesítette a Városi Közgyûlés a kétsávos, közvilágítással ellátott kerékpárút megépítésének

kötelezettsége alól, amely mentesítést az Együtt Szombathelyért Egyesület kivételével a politikai

pártok támogattak. Ki és mikor fogja ezt megépíteni? – ha már ilyen nagyvonalú volt a város.

Putz Attila (LMP) 41 éves, nôs, 3 gyermek édesapja vagyok. Életem Zanathoz és az Ipartelephez köthetô.

Ide születtem, itt nevelkedtem, jártam iskolába. Kecskeméten szereztem üzemmérnöki diplomát. Jelenleg

egy multinacionális cég termelési vezetôje vagyok. Az LMP színeiben CIVIL jelöltként indulok a választáson.

Új emberekre van szükség a politikában, akik valóban a köz akaratáért szeretnének tevékenykedni.

Képviselôi tevékenységemet társadalmi munkában végezném. Programom alapja, hogy a körzetben

élô emberek biztonságosan tudjanak közlekedni, élni a saját lakóhelyükön, és legyen egy olyan képviselôjük,

aki az érdekeiket szem elôtt tartva dolgozik. Aki ismer, tudhatja, hogy bízhat bennem. Aki nem

ismer, adjon egy esélyt! Ha többet szeretne rólam megtudni: www.webhotel.hu/putzattila.

Schmidt András (JOBBIK) 45 éves informatikus igazságügyi szakértô vagyok. Nôs, két gyermek édesapja,

Szombathelyen születtem. Képviselôként a minimális elvárások magammal szemben: A választott

képviselô elsôdleges feladata a választók képviselete. Minden évben – a lakossági fórumok alapján

összeállított lista alapján – a felújítások bekerülnek a költségvetésbe és el is készülnek. A közgyûlésben

a szavazatom nem pártszimpátia függô. Támogatásom attól függ, hogy az elôterjesztés az itt

élôk számára jó-e, mindegy, hogy kinek az ötlete. Nincsenek tabutémák. Nem lehet olyan probléma,

amivel azért nem foglalkozom, mert kényes téma vagy lehetetlennek tûnik. Mindig elérhetô vagyok,

bármikor megkereshetnek személyesen vagy telefonon. Én ezt nyújtom önöknek és a Jobbikot,

mely az egyetlen párt, ahol a képviselôk visszahívhatók, ha nem végzik jól a munkájukat.

Soós József (Független) Szombathelyen, 1949-ben születtem. Általános és középiskoláimat Szombathelyen

végeztem. A Budapesti Mûszaki Egyetemen, a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen és a Külkereskedelmi

Fôiskolán szereztem diplomát. Nôs vagyok, két gyermekem van. Lányom orvos, fiam üzletkötô. 2002tôl

képviselô vagyok. A Keleti városrész képviselôjeként dolgozom a városrészért, ahol születésem óta élek.

Programomban továbbra is fô hangsúlyt kap az infrastrukturális fejlesztések folytatása. Megválasztásom

esetén képviselôi tiszteletdíjamról, egykori iskolám, a Nyitra Utcai ÁMK javára lemondok!

Dr. Szakács Dávid (FIDESZ–KDNP–PRO SAVARIA) Ügyvédként, önkormányzati képviselôként és a

Jogi Bizottság elnökeként konfliktusok megoldásával, mások ügyeinek képviseletével foglalkozom.

Az elmúlt években folyamatosan felhívtam a városvezetés figyelmét arra, hogy a belváros

szépítése mellett a peremkerületekben élôk problémáit is meg kell oldani, mindenkit egyformán

kell részesíteni a város javaiból. Ennek érdekében a választókerületemben tenni fogok az utak és

járdák felújításáért, új játszóterek kialakításáért, a Nyitra Utcai ÁMK fejlesztéséért, a civil egyesületek

támogatásáért és az elôírt zaj- és egészségügyi határértékek betartatásáért. Kérem, október

3-án szavazatával támogassa célkitûzéseimet!

Vámosi Ferenc (MSZP–SZTKE) Fontos feladatomnak tekintem a közlekedési feltételek javítását,

kiemelten a kerékpáros közlekedést. Meg kell építeni a kerékpárutat Zanattól a Tesco-körforgalomig!

Felüljáró megépítését követôen új, átfogó közlekedési koncepció kell a területre. A hiányzó

közvilágítás kiépítése is prioritás! Környezetünk védelmére nagyobb figyelmet kell fordítani.

Polgárôrség fokozottabb támogatását ígérem a közbiztonság javítása érdekében. A sportolási feltételek

javítása érdekében Zanaton tekepályát és labdarúgópályát szeretnék építeni. Jómagam 50

éve élek itt. Szeretem ezt a környéket! Nem csak szavaimmal, de tetteimmel is szolgálni kívánom

lakókörnyezetemet. Mindig elérhetô leszek az itt élôk számára. Nem csupán négyévente, hanem

folyamatosan. Nem ígérhetek mást, mint következetes, tisztességes és kemény munkát.


2010. SZEPTEMBER 25.

8. VÁLASZTÓKÖRZET

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S

(Belváros: Thököly u. – Bartók B. krt. között)

Balassa Péter (JOBBIK) Fiatal, új emberként indulok a megtisztelô polgármester címért, a politikában

is új, fiatal erôt képviselô párt színeiben. 35 éves, nôs, egy gyermek apja vagyok. Örömömre

szolgál, hogy a 8-as számú választókerületben Önöket képviselhetem, ezért az alábbi

feladatokat szeretném kiemelten kezelni: Azonnali önkormányzati lakásellenôrzô bizottság

felállítása! (belvárosi szociális bérlakások felülvizsgálata) Hajléktalan-kérdés azonnali megoldása.

Belvárosi ôrség felállítása. (Legyen tisztaság és rend a belvárosban) Borostyánkô parkolóház

megépítése. (Egy szint kizárólag a szombathelyieké) Minden közhivatalban, önkormányzati

épületben a kismamáknak pelenkázó és tisztálkodó helyiségek kialakítása EU szabvány

szerint. A belváros teljes akadálymentesítése.

Horváth Zoltán (LMP) 28 éves rendezvényszervezô, függetlenfilmes vagyok. Évek óta részt vállalok

különbözô szombathelyi civilszervezetekben, többek között a várospolitikát folytató

Éhen Gyula Kör munkásságában. Azért csatlakoztam az LMP-hez, mert fontosnak tartom a

fenntarthatóságot, az igazságosságot és a demokráciát. Ezek azok az értékek, melyek mentén

helyben is tenni kívánunk a polgárokért. A város szívét jelentô 8-as körzet rejti Szombathely

római, barokk-kori, valamint polgári örökségének nagy részét. Kulturális értékeinket

meg kell védenünk, de megújítani is szükséges a belvárost. Rendezni kell a Savaria Szálló

ügyét és az Ady tér sorsát. Megoldást kell találni a parkolóhelyek hiányára is. Zöldebb, pezsgôbb,

vonzóbb belváros építéséhez kérem szavazatukat!

Laczó Gyuláné (ESZE) 30 évvel ezelôtt költöztem Szombathelyre, jelenleg egy nemzetközi

bank középvezetôje vagyok. Gyermekem felnôtt korú, önálló családi életet él. A belváros szépül,

a környezô utcák felújítása is folyamatos, de számos probléma még megoldásra vár (pl.

parkolási gondok). A Kôszegi utca földszinti házsora megérdemelné a mûemléki védettséget,

belsô udvarait nyitottá kellene tenni közösségi célokra. Jó döntésnek tartom az Autóbusz-pályaudvar

jövôbeni áthelyezését. A Március 15. téri körforgalom kialakítása nagy könnyebbséget

jelent a gépkocsival közlekedôk számára, de a gyalogos közlekedés biztonságát is garantálni

kell itt és a város más pontjain (Thököly utca). A város egykori dísze, a Savaria Nagyszálló

a belváros szégyenfoltjává kezd válni.

Szilágyi Leonóra (MSZP–SZTKE) 2003 óta a Vas Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Közösségi Alapítvány

szakmai vezetôje vagyok. Felsôfokú szinten beszélek angolul. Tanulmányaim, munkám

során mindig kötôdtem a civilszervezetekhez. 8 éve lakom és dolgozom a városrészen, látom

és tapasztalom az itt élôk igényeit, problémáit. A Belvárosban élôk javaslatait szeretném

megvalósítani az elkövetkezô években: legyenek emberközeli kisboltok; épüljön meg a parkolóház;

a tömbbelsôk rendbetétele; hulladéktárolók korszerûsítése, számuk növelése; több,

gyermekeknek szóló rendezvény; Pelikán Park és a Savaria Múzeum kertjének biztonságos pihenôparkokká

alakítása; térfigyelô kamerák számának növelése; több pad; a közterek zöld felületének

növelése fásítással, parkosítással, Szent Márton–Thököly–Hunyadi úti keresztezôdés

aluljárójának felújítása, a belváros állandó biztonsági felügyeletének megteremtése.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (FIDESZ–KDNP–PRO SAVARIA) Ügyvédként dolgozom a választókerületemben,

egy gyermek édesanyja vagyok. Megtisztelô számomra, hogy 2006 óta képviselhetem

Önt a közgyûlésben. Az elmúlt idôszakban számos eredményt sikerült elérnünk (belvárosi

beruházások, forgalomszabályozás, Szivárvány Óvoda felújítása, Gépipari Iskola elôtti

biztonsági korlát, Szabó Miklós utcai park rendbehozása). Képviselôként célom a belváros rehabilitációjának

folytatása, a rossz állapotú utcák, járdák felújítása, a csapadékvíz-elvezetési

problémák megoldása, a Paragvári iskola felújítása, a civilszervezetek támogatása és bevonása

a döntésekbe. Kérem, október 3-án szavazatával támogassa célkitûzéseimet!

15


9. VÁLASZTÓKÖRZET

16

(Joskar-Ola lakótelep)

Dr. Idrányi Zsolt (ESZE) Házastársammal a Budapesti Mûszaki Egyetem elvégzése után költöztünk

Szombathelyre. Házastársam 2009-ben bekövetkezett halála óta gyermekeim, unokáim

jelentik számomra a családi közösséget. 2006-tól a Városfejlesztési Bizottság tagja vagyok, bizottsági

munkámban több évtizedes ismeretemet és tapasztalatomat kíséreltem meg hasznosítani.

Tapasztalnom kellett, hogy a város nem rendelkezik korszerû városfejlesztési programmal,

arculatát meghatározó épületek elhelyezése és bontása nem átgondolt terv eredménye.

A lakóteleprôl a városközpontba vezetô kerékpárút megépítése, mellékutcák útburkolatának

javítása, a Hunyadi utca–Szent Flórián körút „telezöld„ rendszerének megszüntetése, a panelprogram

folytatása, a piac felújítása (befedése) és még számos probléma vár megoldásra.

Kiss Béla (JOBBIK) A Jobbik jelöltjeként fogok indulni az 2010-es ôszi, önkormányzati választáson.

Szavazzon rám, ha úgy érzi, hogy…

1. A városunk eladósodásának, a felelôtlen gazdálkodásának nem lesznek megnevezett felelôsei?

2. Munkahelyek szûnnek meg, családok nagy számban élnek napi finanszírozási gondok között.

3. A közmunkaprogram segíthet az álláskeresôknek, az egyre növekvô számú munkanélkülieknek pedig átmeneti

megoldás jelenthet. 4. Romlik a közbiztonság, ha azt látja, hogy környezetét rongálják, szennyezik?

5. Demokratikusabb városvezetési gyakorlatot szeretne és egyúttal ember közelibb döntési mechanizmust. 6.

Megszûnô iskolák, fogyó népesség nem csak az ország, hanem városunk permanens problémája is. 7. Ha élhetôbb

és emberibb környezetet szeretne maga körül. A változás ne csupán ígéret maradjon!

Lendvai Ferenc (FIDESZ–KDNP–PRO SAVARIA). Korábban tanárként dolgoztam, 1996 óta építôipari

kivitelezéssel és kültéri reklámozással foglalkozom vállalkozóként. Nôs vagyok, két

gyermek édesapja. Az üzleti életben szerzett tapasztalataimmal az igazgatóság elnökeként

2002 óta segítem a Vasivíz Zrt. munkáját. A Joskar-Ola lakótelepért az elmúlt évtizedben dolgozó

képviselôk, Pavelkovics László és Ágh Péter munkáját szeretném tovább folytatni. Legfontosabb

feladatomnak azt tartom, hogy a városvezetés figyelmét ráirányítsam arra, hogy a

belváros szépítése mellett a lakótelepeken élôk problémáira is oda kell figyelni és azokat is

meg kell oldani. Kérem, október 3-án szavazatával támogassa célkitûzéseimet!

Molnár Tamás (LMP) 39 éves vagyok, nôs, egy gyermek apja. 10 éves koromtól élek Szombathelyen.

Jelenleg saját résztulajdonú vállalkozásomban dolgozom. A Joskar-Ola lakótelep fôbb

problémáit a következôkben látom: hiányzik a lakók és a képviselôjük közti kommunikáció;

problémát jelent a Mikes Kelemen utcában lévô sétány megfelelô közvilágításának megoldatlansága;

sok helyen rendkívül rossz a járdák állapota. Megoldást kell találni a szabadidôs,

sport, kutyafuttató park, valamint a vasút közötti kerítés fémmentes megvalósítására, mivel

az elôzôt pár hónap után egy fémgyûjtô magáénak tekintette. Támogatom a panelprogram

folytatását, régi építésû tégla-emeletes házakra is kiterjesztve. Kezdeményezem továbbá az

utcai szemetesek és padok elhelyezésének logikusabb kialakítását.

Udvardi Sándor (MSZP–SZTKE) Terveim a következô 4 évre: 1. A Joskar-Ola városrész polgárôrségének

létrehozása, mûködésének támogatása. 2. A panelprogram folytatása. 3. Játszóterek

felülvizsgálata, rendbetétele. 4. Kiépített kerékpárút meghosszabbítása a Kenyérvíz utcáig

oly módon, hogy a belvárosba, a vasútállomás felé és az Ipartelep felé is el lehessen jutni kerékpárral.

5. A Pázmány krt. 2–14-ig lévô útszakasz, valamint a Hajnal utca, Nyár utca, Ôsz utca

útburkolatának rövid idôn belüli felújítása. A Joskar-Ola városrészen a rossz állapotban lévô

járdák mielôbbi felújítása. 6. A parkolók állapotának javítása, különösen a Mikes Kelemen

utcai vasút felé esô területen. 7. Együttmûködés a lakótelepen mûködô Joskar-Oláért Alapítvánnyal

és a civilszervezetekkel. Minden tudásomat felhasználom arra, hogy az itt élô emberek

életét megkönnyítsem, jobbá tegyem!


2010. SZEPTEMBER 25.

10. VÁLASZTÓKÖRZET

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S

(Belváros: Thököly u. – Szent Flórián krt. között)

Csôsz Judit (JOBBIK) 39 éves vagyok, született szombathelyi. A Kanizsai Dorottya Gimnáziumban

érettségiztem, majd képesített könyvelô – tervezô – vállalati statisztikus – személyi szervezô – kereskedô-boltvezetô

képesítést szereztem. Orosz nyelvvizsgám van, németül is beszélek. Gyermekeimmel

jelenleg is Szombathelyen élek. Örömmel mondtam igent a Jobbik felkérésének. Vallom,

hogy kell a fiatalos lendület, a merészség, a kezdeményezés, hiszen egy város csak így újulhat

meg. Választókörzetemben a közterek állagának megóvása fontos feladat, a rossz állapotú

utcák rekonstrukcióját folytatni kell. A nyugdíjasok és a hátrányos helyzetben élôket is támogatni

kívánom megválasztásom esetén. Úgy gondolom, több hölgynek kellene bekerülni a közgyûlésbe,

hiszen mi nôk, édesanyák fogjuk össze a családokat. Kérem, támogasson szavazatával!

Dr. Gyimesi József (ESZE) Szombathelyen születtem 1954. október 3-án. A Zrínyi Utcai Általános

Iskolába, majd a Nagy Lajos Gimnáziumba jártam, Pécsett szereztem jogi diplomát. Házastársam

gyógyszerész, fiaim még tanulnak. 1981-tôl ügyvédi hivatásomat gyakorlom. 1998-tól

2006-ig országgyûlési, 2004-tôl önkormányzati képviselô vagyok. A választókerületben élek

születésem óta, naponta szembesülök a problémákkal. A Gyöngyös-patak medrének kotrása,

tisztítása, a patak partjának gondozása, a Brenner-villa, Víztorony hasznosítása, a kisgyerekes

családok által kedvelt ún. KRESZ-park korszerûsítése, padok, játszóeszközök elhelyezése és védelme,

az iskolába és óvodába járók közlekedési biztonságának megszervezése, mellékutcák

felújítása, a közvilágítás javítása, és sok egyéb feladat, amely még megoldásra vár.

Németh Kálmán (MSZP–SZTKE) Szombathelyen születtem, azóta is városunkban élek, a 10.

számú választókerületben. Az Épszöv Rt. elnök-vezérigazgatójaként és a Prenor Kft. ügyvezetôjeként

dolgoztam. 1990-tôl veszek részt az önkormányzat munkájában, külsô szakértôként,

képviselôként, 2006-tól alpolgármesterként. Programom kiemelt feladatai közé tartozik az

utak-járdák felújítása, a Brenner park és a víztorony felújítása, új park építése a SZÜV park egy

részén, Nárai utcai parkolás megoldása, körforgalom építése a Nárai utca és Brenner Tóbiás

krt. keresztezôdésében, Mátyás király–Sorok utca forgalmi rendjének rendezése, a volt Cipôgyár

területének rehabilitációja, szociális bérlakások felújítása, szociálisan rászorulók segítése.

Megtisztelne, ha Önöket képviselhetném a következô négy évben!

Dr. Prugberger Emil (FIDESZ–KDNP–PRO SAVARIA) Évtizedek óta az Ön képviselôje, tüdôgyógyász,

az Egészségügyi Bizottság elnöke. Orvosként a lakosság egészségügyének képviseletét,

az alapellátás fejlesztését és a szakellátás javítását elsôdleges célomnak tartom. Választókörzetem

képviselôjeként tovább fogok dolgozni egy élhetôbb és tisztább belváros megvalósításáért.

Ennek érdekében tenni fogok a lepusztult utak, járdák felújításáért, a parkolási gondok

javításáért, a Kresz Park fejlesztéséért és a csendrendelet betartatásáért. Rendeznünk kell a

Vásárcsarnok környékét, meg kell oldanunk a hajléktalan problémát. Kérem, október 3-án

szavazatával támogassa célkitûzéseimet!

Szombathely, Középhegyi u. 7. • Tel.: 94/316-844 • www.arkad93.extra.hu

17


11. VÁLASZTÓKÖRZET

18

(Olad, Dózsa Gy. út, Dolgozók útja, Ernuszt K. u.,

Géfin Gy. u., Kálvária u., Gagarin u. stb.)

Biácsi Tamás Péter (MSZP–SZTKE) Az október 3-i választásokon civilként, az MSZP–SZTKE támogatásával

indulok. Fontosnak tartom, hogy a városrészen lakó, annak gondjait ismerô, azokat magáénak érzô

ember képviselje Önt és Családját. Olyan személy, aki nem üres ígéretekkel akarja megnyerni bizalmukat,

hanem akinek valóban célja a körzet fejlôdése, fejlesztése. Családom, gyermekeim jövôje szempontjából

sem elhanyagolható, hogy a lehetôségeket kihasználva mindent megtegyek azért, hogy az

Olad–Csónakázótó-Ezredévi park tengely, azaz a 11-es körzet továbbra is a város kiemelt lakóövezete

legyen. Célom, hogy ez a kertvárosi rész minden itt élô ember számára igazi, nyugodt otthont jelentsen.

Kemény munka áll mögöttem, nagyon sok családot látogattam meg. Az otthonokban eltöltött idô

megerôsítette bennem: a körzetnek változásra van szüksége! Számítok az Ön támogatására is!

Füzessy Zoltán (JOBBIK) 37 éves vagyok, Szombathelyen születtem, tanulmányaimat itt és Kôszegen

végeztem, jelenleg egy logisztikai cégnél dolgozom. Csatlakozásomat döntôen meghatározta lakókörzetem

hátrányos megkülönböztetése. Környezetem az elmúlt években tovább bôvült új házakkal, az

infrastrukturális fejlesztés azonban jelentôsen elmaradt. A kialakult rossz helyzethez hozzájárult a már

meglévô járdák, utak minôségének további romlása. Saját tapasztalataim, melyeket az itteni lakosok

is megerôsítenek, hogy például a Márton Á., Ernuszt K., Bárdos A. utcák állapota rossz, a járdák használhatatlanok.

Megválasztásom esetén körzetem lakóinak a javaslatait figyelembe véve tudatos, elôre

tervezett felújítási és építési programot hajtok végre. A munka megkezdéséhez és a program megvalósítása

reményében kérném a körzetben élôk bizalmát a helyhatósági választásokon.

Lazáry Viktor (FIDESZ–KDNP–PRO SAVARIA) Kommunikációs tanácsadóként és dr. Hende Csaba

honvédelmi miniszter munkatársaként dolgozom. Önkormányzati képviselôként, a Sport

Bizottság elnökeként számos eredményt sikerült elérnünk az elmúlt ciklusban. A következô

években célom a szombathelyi köztéri és iskolai sportpályák és tornatermek felújítása. Körzetemben

egy átfogó út-, járda- és hídfelújítási program elindítását, új sportpályák és játszóterek

létesítését, az oktatási és szociális intézmények fejlesztését, a parkok és közterek tisztán

tartását, a parlagfû irtására vonatkozó szabályok szigorú betartatását tartom a legfontosabb

feladatomnak. Kérem, október 3-án szavazatával támogassa célkitûzéseimet!

Németh Szabolcs (LMP) 31 éves vagyok. Regionális vezetôként dolgozom egy külkereskedelmi

vállalatnál. A Lehet Más a Politika színeiben CIVIL jelöltként indulok az önkormányzati választáson.

A választókerület jelentôs változásokon ment keresztül az elmúlt években. Egyre

többen költöztek a városrészbe, új utcák létesültek, lakóparkok épültek. A problémák azonban

nem csökkentek, sok a tennivaló, a megoldásra váró feladat. Fontosnak tartom, hogy a

már régóta itt élôk, és a nemrég ide költözôk között erôsítsem a párbeszédet azért, hogy érdekeinket

minél hatékonyabban tudjuk képviselni Szombathely MJV közgyûlésében. Hiszek

az alulról jövô kezdeményezésben, hogy nemcsak a pártpolitika mentén lehet képviselni a

polgárokat, a választókerületet.

Pettyán Margit (ESZE) Több évtizede dolgozom az egészségügyben, hivatásom gyakorlása során

sok emberrel foglalkozom, és megismertem a beteg, rászorult embereken kívül a hozzátartozók

problémáját is. Két felnôtt gyermekem van, fiam jogi diplomával, leányom tanári

diplomával rendelkezik. Fontosnak tartom a Csónakázótó és környékének fejlesztését, és az

új városrészekbôl a városközpont felé irányuló forgalom újraszervezését, a Jégpince utca szélesítését

és körforgalom kialakítását, az iskolák pl. SEK, NLG biztonságos megközelítését, az

Óperint utca–Kálvária csomópont átalakítását. A termálfürdô téliesítése sok ezer szombathelyi

számára jelentene közösségi programot egész évben. Számos utca felújításra szorul, és

egyéb probléma megoldásra vár.


2010. SZEPTEMBER 25.

12. VÁLASZTÓKÖRZET

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S

(Brenner T. krt., Körmendi út, Alsóhegyi u., Diófa u.,

Kôrösi Cs. S. u., Külsô-Nárai út stb.)

Ágh Péter (FIDESZ–KDNP–PRO SAVARIA) Mindannyian büszkék vagyunk Szombathely délnyugati

városrészére, amely az otthonunk! Már eddig is segíteni próbáltam az itt élôk évtizedes

problémáinak megoldásában. 2003-ban képviselôtársaimmal együtt kezdeményeztem a

Szalézi tér felújítását, ennek köszönhetôen végre méltó elôteret kapott városunk jellegzetes

temploma. 2002 óta vagyok a szombathelyi közgyûlés tagja. 2006-tól az Országgyûlésben

képviselhetem szülôvárosomat, ahol együtt dolgozom dr. Puskás Tivadar polgármesterjelölttel.

Tisztelt Választóm! A döntés felelôsséget jelent, de egyúttal lehetôséget is. Lehetôséget,

mert igen, lehet jobban! Tegyünk ezért közösen október harmadikán!

Blazovits Zoltán (ESZE) Régi iparos családból származom, a mai Gépipari Szakközépiskola tanulója

voltam. Házastársam is szombathelyi, itt telepedtünk le, és alapítottunk családot. Lányaink

23 illetve 13 évesek. Egy faipari vállalkozást vezetek. Szabadidômben a Szombathelyi

Repülôklub tagjaként vitorlázó- és motoros repülôvel repülök. Céljaim között szerepel a Nárai

és Brenner Tóbiás krt. keresztezôdésének átalakítása, a Petôfi-telep és a városközpont közötti

buszközlekedés javítása, a kerékpárút rendszeresebb karbantartása, a városban gyakran

terjengô bûz megszüntetése, utak, járdák, vízelvezetô árkok folyamatos karbantartása, korszerûsítése.

A Jáki út és mellékutcáinak út- és járdaburkolata felújításra szorul, és sok más

probléma megoldásra vár.

Horváth Soma (MSZP–SZTKE) Programomat a környéken élôk véleménye alapján állítottam össze. Prioritásként

kezelem az út- és járdafelújítások: például Kunc Adolf, Fogaras, Halastó utcák, valamint Jáki úti

gyalogjárda, Batsányi utca, Nárai út járdái. A közvilágítással kapcsolatos problémákat meg kell oldani! A

csapadék elvezetésének megoldása sem tûr halasztást (például Laky Demeter utca). Új játszóteret kell

építeni, és a régieket (például Diófa utcai) fel kell újítani! Támogatom, hogy a Fô térhez hasonlóan a városrész

bizonyos közterületein is megvalósuljon az ingyenes WIFI használata. A polgárôrség szerepét és

támogatását növelni szeretném! Szeretnék kétheti rendszerességgel fogadóórákat tartani! Egy városrészért

dolgozni megtisztelô feladat. Minden erômmel és energiámmal azon leszek, hogy legyen végre választókörzetünknek

egy napi szinten dolgozó, elérhetô képviselôje! Kérem az Önök támogatását!

Kozma Norbert (LMP) Szombathelyen, a 12. számú választókerületben feleségemmel és három

gyermekemmel élô, 38 éves közgazdász vagyok. Olyan választópolgárok szavazatait várom,

akik szerint – pártszimpátiától függetlenül – LEHET MÁS A POLITIKA, sôt: KELL, hogy más

legyen a politika! Megválasztásom esetén az alábbi közösen megoldandó feladataink lesznek:

elôdeim által elkezdett beruházások folytatása; a kivitelezések befejezése után fennmaradó

bosszantó hibák orvoslása; járdaépítés; a közösségi közlekedés lakók igényeihez igazítása; a

meglévô kerékpárutak karbantartása, újak építése; folyamatos kapcsolattartás a városrész lakóival.

Miért kérem mindehhez támogatásukat? Mert: „Nincs nagyszerûbb hivatás, mint a köz

szolgálata.”

Szabó Zoltán (JOBBIK) 32 éves, szombathelyi születésû vagyok. Közgazdász diplomát szereztem

a Nyugat-magyarországi Egyetemen külgazdasági szakon. A Petôfi-telepen lakóként

mondhatom, hogy e városrész Szombathely egyik legelhanyagoltabb része. Sem a gyalogos,

de a buszközlekedés sem megoldott ezen a helyen. Az itt lakókat összefogó kulturális, vagy

sportrendezvényekrôl senki se hallott. Az elmúlt 4 év képviselôje nem véletlenül indul most

más körzetben, ugyanis nem mer az itt élôk szemébe nézni! A Petôfi-telep legyen a következô

4 év sikertörténete! Fogjunk össze és emeljük méltó szintjére együtt! Feltétlen segítségemet,

kitartásomat és elszántságomat nyújtom át Önöknek, hogy gyermekeink egy csodás környezetben

nôjenek fel!

19


13. VÁLASZTÓKÖRZET

20

(Szent Flórián krt., Károly R. u., Szent Gellért u., Jászai M. u. stb.)

Baranyai László (ESZE) 1894 óta folyamatosan Szombathelyen élô család leszármazója vagyok,

ebben a lakókörzetben 45 éve élek családommal. Közlekedésmérnökként számos felelôs

beosztást betöltöttem. (Jármûjavító, MÁV EIFFEL Kft.) 2006-tól az Együtt Szombathelyért

Egyesület a városi közgyûlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságába delegált. A választókerületben

számos feladat adódik. A Dési és a Reguly iskolák környékén a gyerekek közlekedésének

biztonságát folyamatosan felügyelni kell, szabályozni kell a Károly Róbert–Szent Flórián krt.

forgalmi csomópontot. Fel kell készülni a Csaba utcai felüljáró megépítése nyomán a Szent

Gellért utca túlterhelésének megelôzésére. A játszóterek és zöldterületek gondozása, szeméttárolók

elhelyezése, járdák seprése, a téli hóeltakarítás mind megoldatlan probléma.

Gyebrovszki János (MSZP–SZTKE) 53 éves vagyok, nôs, 4 nagykorú gyermekem van és 1 unokám. Már 8 éve

vagyok egyéni képviselôje a Százhold és a KISZ lakótelep egy részének. Fôiskolai és egyetemi diplomámat

a Pécsi Tudományegyetemen szereztem. 8 éves képviselôi munkám során szociális ügyekkel foglalkoztam,

Szombathely város Jóléti Alapítványának kuratóriumi elnöke vagyok. Egy lakótelepi körzet problémáit

egyetlen politikai párt sem tudja képviselni és megoldani, ezt a feladatot olyan egyéni képviselôk tudják elvégezni,

akik tevékenységük során folyamatosan tartanak fogadóórát, telefonon elérhetôk. Nagyon hiányzik

a KISZ lakótelepen egy olyan közösség, mely egyesületi formában igyekszik szervezni a lakótelep kulturális

életét és támogatni a rászorulókat, elesetteket. Amennyiben az Önök bizalmából képviselôjük lehetek,

az elsô dolgom egy lakótelepi egyesület megszervezése, és életre hívása. Köszönöm az eddigi bizalmukat!

Harangozó Bertalan (FIDESZ–KDNP–PRO SAVARIA) A Markusovszky Kórház gazdasági igazgatóhelyetteseként

dolgozom, nôs vagyok, három gyermek édesapja. Az elmúlt négy évben

a választókerület képviselôjeként, a Bûnmegelôzési, Közbiztonsági Bizottság elnökeként

igyekeztem a város és a választókerület javát szolgálni. A rendvédelmi szervezetekkel

együttmûködésben azon dolgoztunk, hogy a közrend és a polgárok biztonságérzete javuljon.

Képviselôként legfontosabb feladatomnak a közbiztonság erôsítését, a közterületek

tisztaságának megóvását, a csapadékvíz-elvezetési problémák megoldását, az elmaradt út

és járdafelújítások folytatását, befejezését tartom. Kérem, október 3-án szavazatával támogassa

célkitûzéseimet!

Óvári Árpád (LMP) 36 éves vagyok, nôs és családos. Szombathelyen születtem, itt nôttem fel

és iskoláimat is itt végeztem. Tanácsadóként költségcsökkentô, hatékonyságnövelô eljárási

rendszereket építek. Az LMP színeiben CIVIL jelöltként indulok az önkormányzati választásokon.

Szombathely érdekközösség, minden körzet egy érdekközösség. Forrásaink önmagunkban

és a közösségeinkben keresendôek, mert erre építenek azok is, akik külsô hatalmi segítséget

ígérnek. Képviselôjelöltként a legfontosabb feladatnak tartom, hogy a közösség tagjai

biztonságban érezzék magukat anyagilag, testileg és lelkileg egyaránt. Mi, szombathelyi emberek

tudjuk, hogy mi a jó és fontos a számunkra. A képviselô feladata, hogy megmutassa:

hogyan érhetjük el a céljainkat! Ehhez kérem a szavazatukat!

Sebestyén Gábor (JOBBIK) 28 éves vagyok. A volt Kisz lakótelepen cseperedtem fel, és ma is

ott élek. Terveim a jövôre nézve megválasztásom esetén: Biztonságos játszóterek építése, a

meglévôk felújítása, átépítése. Biztonságos városrész kialakítása minden téren (közlekedés-sebességkorlátozás

fekvôrendôrrel, közbiztonság erôsítése). Sportpályák létesítése, a meglévôk

felújítása (bár nagyon kevés van). Elhanyagolt zöld területek rendbetétele, parkosítása, újak

létrehozása (az ember ne betondzsungelnek érezze lakóhelyét, közvetlen életterét, hanem

szépnek, tisztának, gondozottnak, egyáltalán élhetônek)! Parkolók létesítése. Ösztönözni az

embereket, hogy a kocsmák helyett a sportot és a természetet helyezzék elôtérbe. A Perintpatak

kitakarítása (évente 1-2-szer).


2010. SZEPTEMBER 25.

14. VÁLASZTÓKÖRZET

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S

(Gyöngyöshermán)

Huszárné Török Katalin (LMP) Férjemmel és három gyermekemmel 15 éve élek a déli városrészen.

Szociális munkás vagyok, családgondozóként dolgozom. Az életet veszélyeztetô betegségben

szenvedô gyermekeket segítô Csodalámpa Alapítványnál önkéntesként tevékenykedem.

Az LMP színeiben CIVIL jelöltként indulok az önkormányzati választáson. A választókerületben

lakva tapasztalom, érzem a meglévô problémákat. Az utóbbi években egyre többen

költöztek a városrészbe, új utcák létesültek, lakóparkok épültek. A problémák azonban nem

csökkentek, sok a tennivaló, a megoldásra váró feladat. Fontosnak tartom a helyi civil szervezetekkel

és a lakossággal való kapcsolattartást. Hiszek az alulról jövô kezdeményezésben,

hogy nemcsak a pártpolitika mentén lehet képviselni a polgárokat, a választókerületet.

Németh József (ESZE) Gyermekkorom óta Szombathelyen élek, évek óta a választókerületbe

tartozó Rumi úton. Nôs vagyok, két nagykorú gyermekem már önálló családi életet él. Iskoláimat

Szombathelyen és Zalaegerszegen végeztem, építész-technikus vagyok. Itt élek, így a

problémákat, gondokat magam is ismerem. A járdák járhatatlanok, van olyan utca, ahol járda

soha nem is volt! Az utak tönkrementek, a csapadékvíz-elvezetés szinte sehol nincs

megoldva (sok helyen a pincékbe folyik be a víz). A közvilágítás hiányos. A meglévô kerékpárutakat

össze kellene kötni a belvárosi kerékpárutakkal a biztonságos közlekedés érdekében.

Elengedhetetlen feladat közparkok létesítése, játszóterek kialakítása. Hiányzik a postahivatal

és a bölcsôde, de az óvoda bôvítése is indokolt lenne.

Sági József (FIDESZ–KDNP–PRO SAVARIA) 8 évig az országgyûlésben, 4 éve a szombathelyi önkormányzatban

képviselem a dinamikusan fejlôdô városrész érdekeit. Bádonfa, Bogát,

Gyöngyöshermán, Szôlôs, Szentkirály és Zarkaháza mára a megyeszékhely egységes arculatú

részévé vált. A körzet képviselôjeként legfontosabb feladatomnak az iskola visszaállítását tartom.

Fejleszteni és bôvíteni kell a Játéksziget Óvodát, be kell fejezni a korábbi ciklusban betervezett

és a közgyûlés által megszavazott utcák felújítását, gondoskodni kell a

zöldterületeink gondozásáról, szebbé tételérôl, a bölcsôde és a kerékpárút létesítésének elôkészítésérôl.

Kérem, október 3-án szavazatával támogassa célkitûzéseimet!

Tóth Kálmán (MSZP–SZTKE) A terület lakói az elmúlt idôszakban, beszélgetéseink alkalmával több dolgot is hozzátettek

képviselôjelölti programomhoz. Ilyen a Vadász utcai vízelvezetés kérdése. Egy hét alatt sikerült elérnem,

hogy kiírták a közbeszerzést a beruházás végrehajtására. Találkoztam a Rumi úti gyógyszertárhoz vezetô (illetve

jelenleg hiányzó) zebra kérdésével. Ennek kialakítását a megválasztásomat követô elsô hónapban megkezdjük.

Elképesztônek és felháborítónak tartom, hogy a terület lakóinak megkérdezése nélkül biomassza erômû telepítését

tervezik Szentkirály szomszédságába. Képviselôként az Önök segítségével, közösen fogjuk megakadályozni

a létesítmény megépítését! Arról tudok Önöknek beszámolni, hogy megépítjük a régóta tervezett Szombathelyt

Kámmal összekötô kerékpárút szombathelyi szakaszát, a Rumi útnál vízelvezetéssel együtt. Arra kérem

Önöket, hogy arra adjanak mandátumot nekem, hogy ezt folytathassam! Önökkel, Önökért!

Zsigovics László (JOBBIK) 57 éves mérnök vagyok, 30 éve élek Gyöngyöshermánban. Ismerem

a választókörzetem lakóinak mindennapjait, tudom, melyek azok a gondok, amelyekkel nap

mint nap szembesülnek, és amelyekre évek óta nem reagál a város vezetése. A 14. sz. körzet

azon kevesek közé tartozik, amely állandóan gyarapodik, mégsincs bölcsôde, az iskolát bezárták,

az óvoda felújítása pedig elhúzódik. A térségben nincs körzeti megbízott és normális bevásárlóközpont

sem. Rajtam kívül közel 6000 ember érzi úgy, hogy mi Szombathely mostohagyermekei

vagyunk. Ez nem maradhat így, ezen változtatni kell! Szeretném a környéken lakókat

képviselni a Városházán, hogy saját kezünkbe vegyük a térség felemelkedése érdekében

sorsunkat!

21


22

szeptember 25 – október 2.

szeptember 25., 19.00

Bartók Terem

Verdi: Don Carlos – koncertszerû

elôadás. Vezényel:

Petró János

szeptember 25., 20.00

Oladi ÁMK

Bloody Roots lemezbemutató

koncert

szeptember 26., 10.00

Fô tér

„Élj és mozogj a Szívedért!”

Szív világnapi

megemlékezés

szeptember 26. 10.00

MMIK – Idôsek világnapi

gálamûsor

szeptember 26., 10.00

Mesebolt Bábszínház

Pulcinella kertészkedik

szept 26. és 28, 19.00

MMIK – A jó pálinka itassa

magát (a Weöres Sándor

Színház elôadása)

szeptember 27., 17.00

Berzsenyi Dániel

Könyvtár – Gyûrûs Istvánné:

Noé, a bárkaépítô.

Szervezô: Bibliai Szabadegyetem

szeptember 28., 19.00

MMIK – Szilánkok

Nagy Klaudia és Lingl Csaba

Zoltán közös tárlata

EMLÉKEZÉS A VÉRTANÚKRA

szeptember 29., 10.00

Székesegyházi Fôplébánia

– Baba-mama klub

szept. 29.,14.00–15.30

Agora–Gyermekek Háza

„Regélô” tehetséggondozó

klub

szeptember 30., 14.30

MMIK – éVADnyitó LOGOzás

szeptember 30., 18.00

Schmidt Múzeum

Múzeumi mozi – Szombathely

története

október 1–3.

Aréna Savaria – Tornász

világkupa

Szombathely önkormányzata október 6-án a Premontrei Rendi Szent Norbert

Gimnáziumban az aradi vértanúk mártírhalálának 161. évfordulója alkalmából

városi megemlékezést tart.

Program: 16.00 Emlékezô szentmise a gimnázium dísztermében; 17.00 Ünnepi

mûsor az aradi vértanúk emlékfalánál; Ünnepi beszédet mond: dr. Kaczmarski

János címzetes fôjegyzô. Koszorúzás (azt követôen átvonulás a Batthyány

térre); 18.00 Ünnepi megemlékezés a gróf Batthyány Lajos-emléktáblánál;

Az emlékezés gyertyáinak elhelyezése.

Közremûködnek: a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákjai (a gimnáziumi

emlékfalnál) és a Neumann János Általános Iskola diákjai (a Batthyány

téren). A Batthyány téri rendezvény ideje alatt forgalomkorlátozás lesz. Az

aradi vértanúk mártírhalálának 161. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés

zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi idôpontban és helyen

forgalomkorlátozás lesz. 17.55 – kb. 18.30-ig Batthyány tér: Thököly I. u. – Rákóczi

F. u., Aréna u. – Zrínyi I. u., Légszeszgyár u. – Rákóczi F. u., Mátyás király

u. – Zrínyi I. u. keresztezôdések. A rendôrség ezen idô alatt a menetrend szerint

közlekedô autóbuszok kivételével mindennemû gépjármûforgalmat elterel.

Az ünnepség befejezését követôen áll vissza az eredeti forgalmi rend. A rendezôk

a lakosság és az utazóközönség türelmét és megértését kérik.

október 1–2., 15.00

Martineum

Felnôttképzô

Akadémia

Pedagógus

továbbképzés

október 1., 16.00

Nyugat-magyarországi

Egyetem SEK

Szombathelyi Séták

október 1., 18.00

Premontrei Rendi Szent

Norbert Gimnázium –

KÉSZ-elôadás

október 1., 20.00

Malom Sörözô

Blues Train-koncert

október 2., 17.00

Claudius Szálloda

A „Graffo” csoport (Dolmány

Edina, Molnár

Fatime, Szabó Rita, Péntek

Anita, Gellért Zsanett,

Komlós Ádám, Kovács

Attila, Miklós Zsolt

és Mészáros Szabolcs

egyetemi oktató, festômûvész)

kiállításának

megnyitója.

október 2.

Gyalogtúra a Szakonyi

erdôben

Találkozás: a szombathelyi

vasútállomáson a

6.20-kor Szentgotthárdra

induló vonatnál

KOSZORÚZÁS

OKTÓBER 6-ÁN

Kérjük mindazokat a szervezeteket,

amelyek koszorút kívánnak

elhelyezni az aradi vértanúk

emlékfalánál (Premontrei

Gimnázium), koszorúzási szándékukat

SZMJV Polgármesteri

Hivatal Kulturális, Idegenforgalmi

és Civil Irodáján 2010. október

1. (péntek) 12.00-ig bejelenteni

szíveskedjenek. Telefonszám:

94/520-176, 94/520-211 .

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS


2010. SZEPTEMBER 25.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

az Oktatási Minisztériummal

együttmûködve a 2011. évre ezennel kiírja

a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatot

felsôoktatási hallgatók számára „A” típusú,

felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó

fiatalok számára „B” típusú Bursa

Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatát.

„A” típusú – felsôoktatási hallgatók számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén

állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos

szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók

jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó

keretidôn belül, teljes idejû (nappali

tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget

eredményezô alapképzésben,

mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezô

mesterképzésben, egységes, osztatlan

képzésben vagy felsôfokú szakképzésben

folytatják tanulmányaikat.

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2)

bekezdése értelmében nem részesülhetnek

Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai

felsôoktatási intézmények hallgatói.

A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú

szakképzésben résztvevô tanulók nem

jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Doktori (PhD) képzésben résztvevôk nem

felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.

Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban

állók nem jogosultak az ösztöndíjra.

„B” típusú – felsôoktatási tanulmányokat

kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén

állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos

szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek,

akik:

a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi

elôtt álló középiskolások; vagy

b) felsôfokú diplomával nem rendelkezô,

felsôoktatási intézménybe még felvételt

nem nyert érettségizettek;

és a 2011/2012. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási

intézmény keretében teljes idejû (nappali

tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget

eredményezô alapképzésben, egységes,

osztatlan képzésben vagy felsôfokú

szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek

ösztöndíjban, akik 2011-ben elôször nyernek

felvételt felsôoktatási intézménybe és

tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben

ténylegesen megkezdik.

A részletes pályázati kiírás a Polgármesteri

Hivatal földszinti hirdetôtábláján kifüggesztésre

került, valamint az interneten a

http://www.szombathely.hu honlapon és a

szombathelyi televízió teletext oldalán olvasható.

A pályázat a kötelezô mellékletekkel

a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhetô,

illetve a www.szombathely.hu oldalról

letölthetô. A pályázat benyújtási határideje

október 29.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban,

a pályázó által aláírva, egy példányban

kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatos

bôvebb felvilágosítást az Egészségügyi

Intézményi Iroda munkatársánál /Egészségügyi,

Szociális és Családvédelmi Osztályon

III. em. 310/ Tel.: 94/520-149 számon, illetve

személyesen lehet kérni.

EBOLTÁS SZOMBATHELYEN

K Ö Z É R D E K Û

Szeptember 27-én (hétfôn) 15–18 óráig Szent István király utca (Harangláb)

• 28-án (kedden) 15–18 óráig Kandó Kálmán utcai kisliget • 29-én (szerdán)

15–18 óráig Pázmány Péter krt. buszforduló, kutyafuttató • 30-án

(csütörtökön) 15–18 óráig Kispityer mögötti parkoló

Október 1-én (pénteken) 15–17 óráig Kötô utca (Nyitra utcai iskola mögötti

parkoló), 15–17 óráig Herény, Béke tér, 15–18 óráig Csiti tói benzinkút,

Városi Klub elôtt, 15–17 óráig Sport tér • 2-án (szombaton) 8–10 óráig

Kispityer mögötti parkoló, 8–10 óráig Zanat, italbolt, 9–11 óráig és 15–18

óráig Károly Róbert krt., Szolgáltató ház mögötti kutyafuttató • 8–10 óráig

Újperint • 4-én (hétfôn) 15–17 óráig Csiti tó, benzinkút mellett • 15–17

óráig Petôfi telep (Sorokmajor) • 15–17 óráig Honvéd tér (Pelikán park)

• 5-én (kedden) 15–17 óráig Bagolyvári vendéglô • 15–17 óráig Kolozsvár

utca sportpálya • 15–17 óráig Pázmány Péter krt.-i buszforduló • 9-én

(szombaton) 8–10 óráig Károly Róbert krt., Szolgáltató ház • 9–12 óráig

Csiti tói benzinkút, Városi Klub elôtt • 8–11 óráig Olad, Iskola elôtti tér

• 11-én (hétfôn) 15–17 óráig Kandó Kálmán utca • 12-én (kedden) 15–17

óráig Kétrózsa köz (Emlékmû) • 13-án (szerdán) 15–17 óráig

Gyöngyöshermán (Harangláb) • 14-én (csütörtökön) 15–17 óráig Vadász

Vendéglô (Kámon), 14–17 óráig Vadász utca

PÓTOLTÁS:

Október 18-án (hétfôn) 15–17 óráig Csiti tó, benzinkút mellett • 19-én

(kedd) 15–17 óráig Honvéd tér (Pelikán park)

A fel nem derített és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik a

felelôsséget az esetleges köz- és állategészségügyi következményekért.

A 80/2002. (IX. 4.) FVM rendelet 8. §. (2) bekezdése értelmében ez évben

már az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálásával egyidejûleg el

kell végezni az ebek széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelését

is. Minden három hónapnál idôsebb eb oltása kötelezô. Az oltás alól kivont

ebek kiirtásra kerülnek.

Tömegoltáskor az oltás és féregtelenítés költsége 3.500 Ft/eb, melyet a

helyszínen kell fizetni.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZÔJE

* Az alap kedvezményen felül értendô, érvényes 2010. 09. 15–09. 30-ig kötött vevôszerzôdésre és forgalomba helyezésre.

Ôszi Strauss Napok

2010. szeptember 23 – 30.

Extra kedvezmények*:

Ford Fiesta + 100.000 Ft

Ford C-MAX + 300.000 Ft

Ford Kuga + 200.000 Ft

Ford Transit + 200.000 Ft

FordFiesta

Egy héten át rendkívüli

akciókkal várjuk Önt

családjával, barátaival!

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati út 58. • Tel.: 94/512-860 • www.strauss.hu

23


24

FOGADÓÓRÁK

Dr. Hende Csaba országgyûlési képviselô, honvédelmi miniszter

fogadóórát tart szeptember 25-én, szombaton 15.30-tól 17.00-ig

Szombathelyen, a Városházán.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely önkormányzati képviselôje

szeptember 28-án (kedden) 16.00–18.00 óra között a Városháza

földszinti termében fogadóórát tart.

AZ IGAZOLATLAN HIÁNYZÁSRÓL

Tájékoztatjuk, hogy a tanköteles tanulók igazolatlan hiányzásával kapcsolatos jogszabályok

2010. augusztus 30. napjával az alábbiak szerint változtak: A 10. óra igazolatlan

mulasztás után az iskola köteles értesíteni a lakóhely szerinti jegyzôt, mint

gyámhatóságot a mulasztásról. A jegyzô végzésben hívja fel a szülô figyelmét arra,

hogy 50 óra igazolatlan mulasztás milyen következményekkel jár.

Az 50. óra igazolatlan mulasztás után a jegyzô határozatban felfüggeszti az iskoláztatási

támogatás (családi pótlék) folyósítását és védelembe veszi a gyermeket.

Védelembe vétel esetén a jegyzô családgondozót rendel ki, aki többek között a

szülônek és a gyermeknek kötelezô magatartási szabályokat határoz meg. Felhívjuk

a figyelmét arra, hogy a szabálysértési eljárásra vonatkozó elôírások nem módosultak:

az iskola köteles a 11. – és minden további 11. – igazolatlan óra után a

jegyzônél szabálysértési eljárást kezdeményezni a szülô (gyám) ellen. A fentiekre

tekintettel nyomatékosan kérjük, hogy gyermeke bármely okból történô hiányzásakor

már az elsô napon tájékoztassa az iskolát a távolmaradásról. Az igazolást az

iskola házirendjében leírt módon és határidôn belül kell bemutatni.

NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZ

Szombathely, Bartók B. krt. 9/B

Telefon: 94/310-034

ÜGYELETES PATIKA

Az ügyelet adott nap reggel 8.00tól

vagy este 20.00-tól másnap

reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet

szeptember 25–30-ig.

25., Szo – Margaréta, Margaréta u.

3., 500-222, 20.00–8.00; 26., V – Ôrangyal,

Ôperint u. 2., 313-300,

20.00–8.00; 27., H – Panacea, Dolgozók

útja 35., 324-500,

19.00–8.00; 28., K – Pelikán, Semmelweis

u. 4–6., 500-440,

20.00–8.00; 29., Sze – Szent Rita,

Vasút u. 3., 318-078, 20.00–8.00; 30,

Cs – Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23.,

508-110, 20.00–8.00

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS


2010. SZEPTEMBER 25.

VONA GÁBOR

SZOMBATHELYEN

Vona Gábor, a Jobbik frakcióvezetôje

tartott beszámolót a Hotel

Claudiusban szerdán este. Elsôként

Bana Tibor országgyûlési

képviselô az elmúlt néhány hónap

országgyûlési munkáját jellemezte.

Mint mondta, a Jobbik

olyan parlamenti párt, amely

alapszabályában leszögezte: az,

aki országgyûlési képviselô, nem

tölthet be más tisztséget. A honatya

nem lehet polgármester,

képviselô, bizottsági tag. A politikusok

álláshalmozása pedig

Szombathelyre is jellemzô. Az országgyûlési

képviselô szólt a

Szentgotthárd közelébe tervezett

szemétégetôrôl is. A Jobbik

a legvégsôkig elmegy, hogy

megakadályozza a „bûzmû”

felépítését. Ezzel kapcsolatban

már a külügyminiszterrel is

egyeztettek. Majd felszólalt Horváth

Gábor is, Szombathely 1-es

számú választókörzetének képviselôjelöltje.

Felhívta a figyelmet

a Sági út problémájára. Balassa

Péter ezúttal sem mehetett el a

város 16 milliárd forintos adóssága

mellett. Ô a jövôben fontos

szerepet szán az elszámoltatásoknak.

Például, hogy mi van a börtönnel,

a SZOVA-val és az M86os

út építésével. A gyorsforgalmi

út megépítését tartja az egyik

legégetôbb problémának. Végül

Vona Gábor is felszólalt, szerinte

a legnagyobb élôsködôk a

politikusok, a multik és a cigány

kisebbség egy része.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S

2015-ig megépül a 86-os út

Sajtótájékoztatóval egybekötött választási

fórumot tartott csütörtökön délután

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes.

A rendezvényt dr. Puskás Tivadar polgármesterjelölt

egy fontos bejelentéssel

kezdte. Legkésôbb 2015-re négysávos

autóút köti össze Gyôrt Szombathellyel.

Navracsics hozzátette: Szombathelyen

az infrastruktúra fejlesztése az egyik legfontosabb

feladat. Elmondta: látogatásának

oka az, hogy támogassa Puskás Tivadart,

a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltjét,

mivel a kormánynak szüksége van

olyan önkormányzati partnerekre, akik

hasonló jövôképpel rendelkeznek, mint

a kormány. Az infrastruktúra fejlesztése

után a vasi megyeszékhelynek számos kitörési

pontja lehet. A miniszterelnök-helyettes

szólt Puskás Tivadarnak az Országos

Mentôszolgálattól való 2006-os eltávolításáról

is. Azt mondta: egyetlen hatalom

sem engedheti meg magának, hogy

politikai okból tisztogasson. A sajtótájékoztatót

követô politikai fórumon Puskás

Tivadar ismertette programjának fô

részleteit, a miniszterelnök-helyettes pedig

beszélt az elmúlt száz nap kormányzási

tapasztalatairól. Ezt követôen bárki

feltehette kérdéseit, elmondhatta észrevételeit

Navracsics Tibornak. A rendezvény

moderátora Majthényi László, a

Vas Megyei Közgyûlés alelnöke volt.

KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁT A THÖKÖLYBE!

Évek óta küzd egy közlekedési lámpa kihelyezéséért Gyimesi József (ESZE),

sikertelenül. Az anomáliára pénteki tájékoztatóján mutatott rá az elnök, aki az egyik

legkritikusabb helyszínhez, a Thököly utca Külsikátorral szembeni zebrájához hívta

a sajtó munkatársait. Gyimesi József elmondta, érthetetlen számára, miért nem valósult

meg mindeddig a terv, holott a közgyûlés évekkel ezelôtt megszavazta a kivitelezést

és a költségvetésben is elkülönítették az ehhez szükséges pénzt. Sôt, az önkormányzat

tanulmánytervet is készíttetett és forgalomszámlálás is történt, de a megvalósítás

itt megakadt. Mint mondta, a környékbeli iskolák diákjai naponta kelnek át ezen

a gyalogátkelôn, az ô biztonságuk a legfontosabb. Egyesülete – ahogy a választási

kampányban is szerepel – ezért is küzd, remélve, hogy a következô közgyûlés valós

problémaként fogja kezelni az ügyet.

25


26

K Ö Z É R D E K Û • C I V I L

Nyomoz a megyei fôügyészség

Múlt heti számunkban már beszámoltunk

róla, hogy bejárta az országos

médiát az a két hangfelvétel, melyek a

Szombathelyen zajló állítólagos korrupciós

ügyekrôl tesznek tanúbizonyságot.

Az események ezután felgyorsultak

a városban, a megvádolt fideszes

politikusok, Marton Zsolt és Szakály

Gábor csakúgy, mint a Savaria

Rehab-Team Kft. dolgozói cáfolták a

hangfelvételek eredetiségét. Elôkerültek

a felvételen szereplô illetôk is,

újabb és újabb közlemények láttak

napvilágot. Dr. Ipkovich György polgármester

törvényességi belsô vizsgálatot

rendelt el, többen feljelentést tettek

az ügyben, s szerdán a megyei fôügyészség

is megkezdte a nyomozást.

Az MSZP felszólította Marton Zsoltot és

Szakály Gábort, hogy mondjanak le, hiszen

„érdemtelenné váltak arra, hogy városunk

képviselôi legyenek”. Nyilatkozatot

tett többek között a Savaria Rehab-

Team Kft., amelyben kifejtette, hogy 30

százalékos alvállalkozói elôlegek kifizetésére

kizárólag szerzôdés alapján,

anyagvásárlás címén került sor, ami bevett

piaci gyakorlat. Szerdán Marton Zsolt

és Szakály Gábor hívta össze a sajtó képviselôit.

– Politikai megrendelésre készített,

hamis és hamisított hangfelvételek

nyilvánosságra hozatala útján elkövetett

minôsített rágalmazásról van szó, aminek

nyilvánvalóan büntetôjogi következményei

lesznek – szögezte le Marton

Zsolt, majd beszámolt egy harmadik

hanganyagról, amit már átadtak a hatóságnak.

S bár ezt nem kívánták nyilvánosságra

hozni, annyit elárultak, hogy bizonyítékokat

tartalmaz arra vonatkozóan,

hogy dr. Czeglédy Csaba alpolgármesternek

köze van az elkészített, állítólagos

hamis felvételekhez. A két politikus

hangsúlyozta: „soha, semmilyen beruhá-

GAZDA ABC és KERTIGÉP CENTRUM

Szombathely, Vasút u. 10.

Tel.: 340-930 • www.gazda-abc.hu

• Oleo-mac láncfûrészek

• hómarók, fûnyíró traktorok hótolóval

• kóracél bortárolók, szôlészeti – borászati eszközök

• virághagymák, mûtrágyák, virágföldek

• kerti szerszámok széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat!

zással kapcsolatban nem kértünk, nem

kaptunk sem kettô, sem öt, sem tíz százalékot”.

Alig néhány órával késôbb dr. Czeglédy

Csaba is tartott egy tájékoztatót. Mint elmondta,

dr. Ipkovich György polgármester

a hangfelvételek nyilvánosságra kerülése

után elrendelt egy belsô vizsgálatot,

melynek eredményét ismertette a jelenlevôkkel.

– A vizsgálat megállapította,

hogy a százszázalékos önkormányzati

tulajdonú Savaria Rehab-Team Kft.-nél

az önkormányzat érdekeivel ellentétesen,

mindenfajta biztosíték beépítése nélkül

fizettek ki az idén minden esetben is harminc

százalék elôleget az alvállalkozónak

– foglalta össze Czeglédy Csaba. A történetet

részletesen felvázolta a politikus,

és hangsúlyozta, több furcsaság is van az

ügyben. Egyebek mellett kiemelte, hogy

közberszerzési eljárás nélkül, versenyeztetéssel

nyert meg bizonyos munkákat a

Rehab-Team, amiket aztán ugyancsak versenyeztetéssel

alvállalkozóknak adott

tovább. – Elgondolkodtató, hogy az elmúlt

évben mindig ugyanaz a kilenc cég

vett részt a versenyeztetésen, és kapta

meg az önkormányzati munkákat. A politikus

egyébként nem ejtett szót a korábbi

hangfelvételekrôl, ám a délelôtti, fideszes

sajtótájékoztatóra reagálva kijelentette:

– Talajvesztett, korrupt emberek

nyilatkozatára nem reagálok.

A Magyar Szocialista Párt Szombathelyi

Szervezete feljelentést tett a Szombathely

Városi Ügyészségnél vesztegetés alapos

gyanúja miatt a múlt hét csütörtökön

és pénteken a Népszavában megjelent

10%-os hangfelvételek kapcsán.

A városi ügyészség feljelentésünket továbbította

a Vas Megyei Fôügyészségnek,

akik szerdán tájékoztatták az MSZP-irodát:

vesztegetés alapos gyanúja miatt elrendelték

a nyomozást.

SaFó

Az Együtt Szombathelyért Egyesület képviselôjelöltje, Pettyán Margit a 11. sz.

választókerületben szeptember 29-én 17 óra 30-kor a Weöres Sándor Óvodában

(Márton Áron u. 58.), szeptember 30-án 18 órakor az Egészségügyi Fôiskolában (Jókai

u. 14.) választási fórumot tart.

VÁLASZTÁSI FÓRUM

Harangozó Bertalan, a 13. sz. választókerület

Fidesz–KDNP képviselôjelöltje

szeptember 27-án (hétfôn)

17 órakor választási fórumot tart a

Dési Huber István Általános Iskolában

(Kôrösi Cs. S. u. 5.). Vendég: dr. Puskás

Tivadar polgármesterjelölt

(Fidesz– KDNP).

ÉRTHETÔ

TÁVHÔSZÁMLÁT!

A Szombathelyi Távhôszolgáltató

Kft. számlázási rendszerének ellenôrzését

kéri a Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Hatóságtól dr. Horváth Attila,

az MSZP Szombathelyi Szervezetének

elnöke és Gyebrovszky János

képviselô. Mint Gyebrovszky János

elmondta, a fogyasztók nem értik

a számlázást, nem tudják, hogy

a szezon végén ôk fizetnek-e, vagy

visszakapnak egy összeget. A digitális

mérôórák mûködésérôl nem tájékoztatták

a lakókat, nem tudják ellenôrizni

fogyasztásukat, több lakótelepen

aláírásgyûjtés indult a leszerelésükért.

Ráadásul elônytelenül

magas átalánydíjjal terhelik a lakosokat.

A politikusok szerint érthetôbb

tájékoztatásra van szükség.

Horváth Csaba (FIDESZ–KDNP), a 4.

számú választókerület képviselôjelöltje,

2010. szeptember 29-én (szerdán)

18 órától lakossági fórumot

tart a Váci Mihály Általános Iskolában

(fszt. 11. terem). A fórumon

részt vesz: dr. Puskás Tivadar polgármesterjelölt.

HETI AKCIÓ!

Friss sertéscomb 1.099 Ft/kg

Friss kacsacomb (szerdától) 1.459 Ft/kg

Friss sertésmáj 389 Ft/kg

Mangalica kolbász (csemege, csípôs) 3.149 Ft/kg

Pápai véres, májas hurka 849 Ft/kg

Sütnivaló kolbász 1.049 Ft/kg

Étkezési jegyeket elfogadunk!

www.kamonhus.hu

Szombathely, Maros u. 2.

Tel.: 94/500-465

AZ AKCIÓ IDÔTARTAMA 2010. 09. 28 – 10. 02-IG

(KEDD–SZOMBAT), ILL. A KÉSZLET EREJÉIG.


2010. SZEPTEMBER 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szombathely Megyei Jogú Város

Önkormányzata Közgyûlésének

Lakás Bizottsága pályázatot

hirdet lakás helyreállításának

vállalásával történô bérbeadására.

A Lakás Bizottság az alábbi lakásokat

jelölte ki helyreállítással történô

bérbeadásra:

1. Szombathely, Király u. 15. fsz. 1.

Alapterülete: 32 m 2

Komfortfokozata: komfortos

2. Szombathely, Király u. 31. fsz. 2.

Komfortfokozata: komfortos

Komfortfokozata: komfortos

Alapterülete: 97 m 2

Komfortfokozata: komfortos

3. Szombathely, Kôszegi u. 44. fsz. 3.

Alapterülete: 39 m 2

Komfortfokozata: komfortos

A bérbeszámítás lehetôsége és

mértéke:

A bérlô által a helyreállításra

fordított, a SZOVA Zrt. által elismert,

a helyreállításra meghatározott

költséget a mindenkor

érvényes bérleti díj, illetve a lakáshasználati

díj havi összegébe

be kell számítani. A helyreállítás

költségének egyéb módon történô

megtérítésére lehetôség nincs.

A pályázat benyújtásának helye,

módja és határideje:

– A pályázat benyújtásához

szükséges formanyomtatvány

beszerezhetô a Polgármesteri

Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál,

illetve letölthetô a

http://www.szombathely.hu/hu/2

+programsavaria/63+felhivasok/1

3279+pAlyAzati+felhIvAs+lakas+

helyreallitasanak+vallalasaval+tor

teno+berbeadasara honlapról.

– A pályázatot formanyomtatványon

a Polgármesteri Hivatal

földszinti ügyfélszolgálatánál (6.

sz. ablak) lehet leadni, illetve eljuttatható

a Polgármesteri Hivatal

Lakásirodájára (Szombathely,

Kossuth L. u. 1–3.) postai úton is.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2010. október 15.

A részletes pályázatot elolvashatják

a Városháza aulájában, illetve

a www.szombathely.hu/palyazatok

oldalon.

K Ö Z É R D E K Û

KIÉLEZETT A VERSENY

A szombathelyiek többsége szerint jó irányba mennek a város ügyei: június végén

55, szeptember közepén 57 százaléknyian voltak ezen az állásponton. A negatívan

vélekedôk aránya elôbb 31, utóbb 26 százalékos volt, de a bizonytalanok aránya

is számottevô (14 illetve 17 százalék), áll az MSZP szombathelyi szervezete megbízásából,

a Szonda Ipsos által készített közvélemény-kutatásban.

A dokumentumban szerepel: a városban egyértelmûen a Fidesz a legerôsebb párt,

még akkor is, ha a támogatóik aránya az elmúlt két és fél hónapban csökkent: 42-rôl

30 százalékra. Az MSZP idôközben gyarapította a táborát, a nyár elején a helyiek

6 százalékára számíthatott, most 12 százalékra.

A polgármesteri posztért folytatott verseny Ipkovich György és Puskás Tivadar között

fog eldôlni. Június végén a Fidesz jelöltje jóval esélyesebbnek tûnt ellenfelénél.

Akkor a szombathelyiek 67 százaléka (teljes mértékben vagy inkább) alkalmasnak

tartotta Puskást a polgármesteri posztra, Ipkovichról kevesebben, 59 százaléknyian

vélekedtek ekként. Ipkovich György megítélése ebben a vonatkozásban nem

változott az elmúlt két és fél hónapban: jelenleg 58 százalék szerint alkalmas a város

elsô számú vezetôjének. Ugyanakkor Puskás esetében csökkent a kvalitásait elismerôk

aránya (42 százalékra), s jelentôsen nôtt az alkalmasságában bizonytalanságot

érzôké (15-rôl 35 százalékra). A változások következtében az a helyzet alakult

ki, hogy a szombathelyiek most inkább az MSZP által támogatott polgármesterjelöltet

tartják alkalmasabbnak a feladatra, mint a fideszest.

A polgármesteri címért folytatott versenyben az erôviszonyok döntetlent mutatnak.

Bár Puskás Tivadar pozíciója e tekintetben is romlott – nyár elején 64 százalék

vette bizonyosra/valószínûsítette, hogy rá szavaz, most 48 százalék. Ipkovich

György helyzete hajszállal javult – korábban 46, most 50 százalék vélelmezte szavazatát.

Hasonló tendenciákat figyelhetünk meg akkor is, amikor a tényleges választói

szituációt modellezzük, nem a valószínûségekre, hanem az egyetlen

leadandó voksra kérdezünk. Június végén még csaknem kétszer többen támogatták

Puskás Tivadart, mint Ipkovich Györgyöt (46 illetve 24 százalék). Az elmúlt hónapokban

Ipkovich javított, jelenleg a szombathelyiek 28 százaléka áll mögötte.

Puskás sokat rontott, most a város lakóinak 29 százaléka kíván rá szavazni. Mostanra

viszont kiegyenlítôdött kettejük küzdelme, Puskás Tivadar 29 és Ipkovich György

28 százaléka izgalmas hajrát sejtet. Annál is inkább, mert a Puskástól elpártolók

idôközben a bizonytalanok, titkolózók táborát gyarapították s nagy kérdés, hogy

mire jutnak a hátralévô napokban: visszatérnek hozzá; kimaradnak a választásból

vagy éppen Ipkovich felé mozdulnak.

A kiegyenlített erôviszonyok ellenére a szombathelyiek sokkal inkább Puskás Tivadar

gyôzelmét várják (55 százalék), mint Ipkovich Györgyét (21 százalék). Ennek oka:

elôbbi híveinek erôteljes önbizalma, utóbbi támogatóinak kishitûsége. Amíg Puskás

szavazótáborának 89 százaléka biztos a gyôzelemben, addig Ipkovich támogatóinak

csak fele hiszi el, hogy a jelenlegi polgármester gyôzni képes.

27


Csoportos és egyéni edzés az Energy Fitnessben

Csoportos és egyéni edzési lehetôségeket

is kínál az Energy

Fitness a mozogni vágyóknak.

Akár kezdôként, akár haladóként,

életkortól függetlenül

felkereshetjük a mozgásstúdiót,

ahol már a recepción is

szakképzett edzôk nyújtanak

felvilágosítást az órákat illetôen,

és segítenek abban is,

melyik mozgásfajta lenne

leginkább alkalmas számunkra.

Milyen edzési lehetôségek közül

választhatunk? – kérdeztük

Nemesi Ildikó vezetô és személyi

edzôtôl.

– Alakformáló és állóképesség-fejlesztô

órákat egyaránt kínálunk.

Kezdôként az alap aerobic

és a pilates (eszköz nélküli

alakformáló torna) órák azok,

melyek felkészítik a szervezetet,

az izmokat és ízületeket a további,

nagyobb erôkifejtést

igénylô mozgásformákra, hiszen

elsôdleges szempont, hogy

OKJ-s GRAFOLÓGUS képzés

indul SZOMBATHELYEN

ÍRÁSSZAKÉRTÔ képzés Budapesten,

AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS

TOVÁBBKÉPZÉS

MINDEN MEGYESZÉKHELYEN!

Az Országos Írásszakértô

Intézet Kft. szervezésében.

Jelentkezési lap

letölthetô:

www.irasszak.hu

Tájékoztatás:

70/316-1764 és

36/413-765

Ny.sz.: 10-0177-04 • AL- 0978

Az akció szept. 27-tôl dec. 10-ig tart.

28

betartsuk a fokozatosság elvét.

Alakformáló óra még a HCP,

vagyis a nôk kényes területeinek

(has-comb-popsi) formázására

irányuló edzés, amelyre

kezdôk és haladók egyaránt jelentkezhetnek.

Kifejezetten

haladóknak ajánlom a gymstick

pilates-t, amely egy speciális

eszközzel történô hatékony

alakformálási mód. Aki inkább

állóképességét fejlesztené, annak

kiváló lehet egyebek mellett

a step aerobic, valamint a

Hot Iron, ez utóbbi egy újfajta

csoportos edzés, amely kis súlyok

alkalmazásával az izomerô-állóképességet

is fejleszti.

– Van-e olyan óra a stúdióban,

amely újdonságnak számít

a fitness irányzatok között, és

érdemes valamiért kipróbálni?

– Most indítjuk el az úgy nevezett

gerinctréninget, amely egy

prevenciós, azaz megelôzô óra.

Ezt elsôsorban idôsebbeknek, illetve

olyan személyeknek aján-

Az Öreg Sam étteremben ezt most megteheti!

Hogyan veheti igénybe a kedvezményt?

Foglaljon asztalt egy nappal korábban.

Érvényes: hétfôtôl csütörtökig egész nap, pénteken 15 óráig.

Dr. Gerencsér József

fôorvos, sebész, plasztikai sebész

Mûtétek altatásban és helyi érzéstelenítésben:

emlônagyobbítás, -kisebbítés, -felvarrás, hasplasztika,

arc-, orr-, fül-, alsó-felsô szemhéjplasztika, ultrahangos zsírszívás,

ráncfeltöltés, BOTOX, kissebészeti beavatkozások.

Madentko Klinika

Szombathely, Széchenyi u. 4–6.

Telefon: 318-800, mobil: 70/3828 179

E-mail: drgerencserjozsef@chello.hu

RENDELÉSI IDÔ: SZERDA 16–17 ÓRÁIG

lom, akik ülô munkát végeznek,

vagy stresszes életmódot

folytatnak. Akik pedig teljes kikapcsolódásra,

pörgôs zenére

és izzadásra vágynak, kipróbálhatják

a latin dance és a

dance aerobic óráinkat, ami

garantáltan minden porcikát

megmozgat.

– Mi a helyzet azokkal, akik

nem lelkesednek a csoportos

foglalkozásokért, mégis szeretnének

mozogni?

Rókus GYÓGYSZERTÁR

SZÉLES VÁLASZTÉK, BÔVÜLÔ SZOLGÁLTATÁS

• ingyenes parkolási lehetôség

• bank-, egészségpénztári kártyák és wellnes utalványok elfogadása

• KSZDSZ-kártyára kedvezmény

• ingyenes vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, triglicerid- és

testzsírindex mérés

• törzsvásárlói hûségkártyával pontgyûjtés

• pontokért ajándékok

• ingyenes újságokat biztosítunk törzsvásárlóinknak

• havonta változó AKCIÓK!

Szombathely, Rumi u. és

Gábor Á. u. sarkán

Tel.: 94/510-312, 94/510-313

Nyitva: H–P 8–18-ig

– Személyi edzési lehetôséget is

kínálunk vendégeinknek, ami

annyit jelent, hogy szakmailag

képzett edzôk egy általános állapotfelmérés

után személyre

szabott edzéstervet dolgoznak ki

az illetônek. Ebben a gyakorlatok

(elôször kardio-terem, majd

eszközökkel, s késôbb erôgépekkel)

mellett mind táplálkozási

útmutatók, mind életmódbeli

tanácsok is szerepelnek.

(x)


2010. SZEPTEMBER 25. É L E T M Ó D

A Denevérpad jön, a hátfájás megy!

Vegye igénybe denevérpados

szolgáltatásunkat,

sorban állás és várólista nélkül!

Nyugdíjasoknak, bérletet

vásárlóknak kedvezményt adunk!

Érdeklôdni:

Aphrodite Szépségszalon

Szombathely, Szily J. u. 12.

info@praxis2010.hu

Telefon: 0620/297-3838

Belvárosi kenyér,

egy falat egészség!

Élesztô nélküli kenyér

Teljes kiôrlésû

vekni és buci

Bio magvas buci

Széles választék, házias

kenyerek és finomságok.

Érdeklôdjön üzleteinkben:

Roznár Pékség

Nádasdy u. 32. T.: 322-489

Belsikátor 2. T.: 312-081

Belvárosi Pékség

Vásárcsarnok

Connecting The Next Generation

S Z Ü L Ô K F I G Y E L E M !

Bölcsôdések, óvodások, kisiskolások visszatérô

középfül – tüszôs mandula – arcüreg–

és homloküreg-gyulladásainak mûtétmentes,

szelíd gyógyítása homeopátiával.

Szeretettel várom:

Dr. Kún Csaba homeopátiás családorvos

Címünk: Kossuth L. u. 10., I. em. 15.

Telefonos idôpont-egyeztetés: 317-631

JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZ

és képességfejlesztô

tanfolyam

Szombathely

2010. október 14–17.

(9.00–16.00)

Mandalafestés

október 18. (17.00–20.00)

Angol nyelviskola gyermekeknek

3 hónapostól 14 éves korig.

A gyermekek korának és tudásának megfelelô angol

nyelvtanfolyamok, egyedülálló, 1985-ben szabadalmaztatott,

a világ 25 országában sikeresen mûködô, folyamatosan

fejlesztett anyanyelvi módszerrel és speciális tananyaggal.

Szombathely, Thököly u. 12. • Tel.: 30/267-9339

E-mail: szombathely@helendoron.com

MÁR KÔSZEGEN IS!

www.helendoron.hu

1. nap 4. nap

Jelentkezni: 0670/335-8871 • www.karneolstudio.hu

SZÁDHANA JÓGA

ISKOLA

kezdô és középhaladó

tanfolyamokat indít

Szombathelyen

Oktatók:

Kádár Zoltán, Baranyi Katalin

Beiratkozási lehetôség

a délutáni kezdô

tanfolyamra: a szept. 28-án

18.00–19.45 tartott

foglalkozáson

a Paragvári U. Általános

Iskolában.

A délelôtti kezdô

tanfolyamra:

szept. 29-én 9.00–10.30

tartott foglalkozáson

az MMIK 17-es termében.

Érdeklôdni: 94/360-182,

20/246-0811,

kadarzoli2@gmail.com

Polifómot, ill. kényelmes

öltözetet hozzál magaddal!

29


30

Nytsz.: 00004-2009

KOZMETIKUS

KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ

MÛKÖRÖMÉPÍTÔ

Kiscsoportos,

gyakorlatorientált képzések!

Telefon: 0630/738-7701, 0630/738-7702

ÉRSZÛKÜLET ÉS AZ ÉRRENDSZERI

KEZELÉSEK SZOMBATHELYEN!

Szombathelyi kezelôhelyünkön 2010. szeptember eleje óta alkalmazzuk

a dr. Rainer Klopp által kifejlesztett új Fizikai Hatóanyagot

alkalmazó BEMER kezelôkészüléket az érrendszeri betegségek

kezelésében. Ami nem csak a fôbb erekre, de a hajszálérkeringésre

is nagy hatást gyakorol. A kezelések hatékonyságát

dr. Schéder Ákos vizsgálja és kontrollálja Thermokamerás és

Doppler ultrahang módszerekkel.

A vizsgálat és a kezelés az alábbi esetekben javasolt: érszûkület, hideg

lábak, zsibbadó, görcsölô végtagok, járástávolság csökkenése,

menstruációs és potenciazavarok, lumbágó, derék- és gerincfájdalmak,

ízületi gyulladások, cukorbetegség és szövôdményei, csonttörés,

porckopás, különbözô eredetû gyulladások és fájdalmak, stb…

Következô vizsgálati napok: okt. 9. és 22.

Idôpontfoglalás: 0630/723-6345

A LEGÚJABB EREDMÉNYEK

AZ ÉRSZÛKÜLET ÉS AZ ÉRRENDSZERI

BETEGSÉGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN!

Az orvosképzés során, amikor a szervek vérellátásáról

van szó, a hangsúlyt a nagyobb artériák és vénák vizsgálatára

fordítják. Az utóbbi évtizedben azonban kiderült,

hogy élettani szempontból a fontossági sorrend

elsô helyén a minierek mûködése áll. Míg a véredényhálózatnak

csak mintegy 26 százalékát alkotják a verôerek

és a visszerek, addig a maradék 74 százalék a kis

erek birodalma. A mikrocirkuláció természetesen

folyamatosan romlik az életkor elôrehaladtával. Az ez

irányú klinikai vizsgálatok sajnos azt igazolják, hogy a

finom keringés zavara egyre fiatalabb korban akadályozza

a testi-lelki egészség fennmaradását. Sajnálatos

módon az ismert kezelések támadáspontja a makrorendszerben

van, és a létfontosságú minikeringést vajmi kevéssé

befolyásolják.

Ezen a területen is újabb áttörést jelentett a berlini Mikrocirkulációs

Intézet igazgatójának, dr. Rainer Kloppnak

a felfedezése, hogy a sejtszintû keringést célzott fizikai

ingerekkel lehet nagyon pozitívan befolyásolni. 2009ben

dr. Kloppnak sikerült a különbözô nagyságú erek

mozgását fizikai hatóanyaggal úgy befolyásolnia, hogy

a szövetek vérrel történô ellátása optimális eloszlású és

élettanilag maximális teljesítményû legyen. Így dr.

Kloppnak sikerült az új BEMER kezelôkészüléket minden

eddiginél hatékonyabbá tenni úgy, hogy a kezelések

továbbra sem járnak mellékhatásokkal. A újfajta kezelések

már Szombathelyen is igénybe vehetôek.

(x)


2010. SZEPTEMBER 25.

HOMEOPÁTIÁS ORVOSI

RENDELÉS Schüssler-arcdiagnosztika

dr. Borcsányi – Andits Mónika

orvos, homeopátiás terapeuta

Szombathely, Sugár út 9. (ÁNTSZ-rendelô)

Idôpont-egyeztetés: 30/959-9818

E-mail: borcsanyi.monika@saxumus.hu

www.homeopatiaszombathely.hu

Penészes volt

télen a lakása?

Gondoljon rá, hogy

idén is az lesz!

PENÉSZIRTÁS

40 év garanciával.

www.peneszirtok.hu

AMBULÁNS ÉS FEKVÔBETEG-ELLÁTÁS:

emlôkisebbítés, -nagyobbítás (életre szóló cseregaranciával), -felvarrás,

zsírleszívás, arc-, hasplasztika, orr-, fül-, alsó, felsô szemhéj plasztika,

BOTOX-kezelés, ráncfeltöltés, kissebészeti beavatkozások

Telefon: 94/318-800, 30/994-0354

E-mail: krecsanyi.kalman@chello.hu

www.madentko.hu • Szombathely, Széchenyi u. 4–6.

Rendelési idô: kedd 16–18 óráig • MÁV-rendelôben: kedd 14.30–16 óráig

Egynapos sebészeti beavatkozás a sárvári kórházban!

06/70/325-5715 * a fenti kedvezmény meghatározott modellekre, az eredeti kiskereskedelmi árhoz értendô, amíg a készlet tart!

– Isten hozta nálunk.

KIND Hallásállapot felmérés

Gyakran érzi úgy, hogy az emberek halkan vagy érthetetlenül beszélnek?

Szokta arra kérni az embereket, hogy ismételjék meg, amit mondanak?

Elôfordul, hogy nem hallja meg a telefon csengését?

Hangosabban hallgatja a televíziót, mint általában mások?

Úgy érzi, az egyik fülére jobban hall, mint a másikra?

Jobban érti, ha beszélgetés közben szemben ül a beszélôvel?

Autóban ülve nehezére esik követnie egy beszélgetést, ami az Ön elôtt vagy mögött ülôk között zajlik?

Családtagjai vagy ismerôsei tesznek néha megjegyzéseket az Ön hallásával kapcsolatban?

Ha több az igen, akkor …

… keressen fel bennünket, hogy segíthessünk.

9700 Szombathely, Kôszegi u. 8.

T.: 06 94 505-027 • e-mail: szombathely@kind.hu

Nyitva tartás: H, K, Cs: 8–16.30, Sz: 8–17.30 P: 8–14.30

É L E T M Ó D

MADENTKO

KIND – Hallásgondozás

német színvonalon.

31


A tánc két ember

legszebb hobbyja!

www.szatucsek.hu

94/318-259

Claudius Hotel

Szombathely

ÚJ TÁNCTANFOLYAMOK

Latin és standard táncok indulnak

FELNÔTTEKNEK

Szeptember 26. VASÁRNAP

17.45 KEZDÔK 2.

Október 1. PÉNTEK

20.15 KEZDÔK 1.

Mindenkit szeretettel vár:

SZATUCSEK KLÁRA

A.D.T.V. diplomás táncpedagógus

Színvonalas oktatás, vidám légkör

TÁNC = MOZGÁS, SPORT, EGÉSZSÉG

9700 Szombathely

Bejczy u. 1–3. I. em. 17.

Tel.: 94/322-470

0620/499-2232

0630/730-6225

Nyelvvizsga? Érettségi?

Külföldi munkavállalás?

A megoldás: NYELVTUDÁS

Kezdjük együtt a tanévet!

Angol, német nyelvtanfolyamok,

nyelvvizsgára felkészítés folyamatosan

A Vas Megyei TIT Egyesület vizsgafelkészítô helye

Részletfizetési lehetôség minden tanfolyamunkra

A MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS

www.alex92nyelvsuli.hu

Szept. 1-tôl 30-ig tanfolyamainkra 50% kedvezmény!

gyors • könnyû • hatékony

a magolás nélküli

nyelvtanulás

Felnôttképzési nyilvántartási szám:

00470-2008 • MKEH: U-006929

Szombathely, Fraknó u. 13.

Tel.: 06-20-445-6845, 94/332-622

www.agyturbo.eu

brainturbo@freemail.hu

„Otthon az otthontalanoknak”

PÁLYÁZAT ADATAI:

Kedvezményezett: SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató

és Foglalkoztatási Kiemelkedôen

Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázat: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi

Infrastruktúra Operatív Program

3.4.2.

(TIOP-3.4.2-08/1-2008-0092)

Összes elszámolható költség: 112.451.396 Ft

Támogatás összege: 105.704.312 Ft

Megvalósítás idôtartama: 2009. július 1– 2010. szeptember 30.

Korszerûsített négyzetméter: 1.440 m 2

Korszerûsített férôhelyek száma: 90 férôhely

Ebbôl éjjeli menedékhely: 25 férôhely

Átmeneti szállás: 65 férôhely

„Megbízható útitárs”

Belföldi és nemzetközi személyszállítás

14, 18, 35, 44, 50, 72 fôs LUXUS autóbuszokkal!

Kérje kedvezô árajánlatainkat!

www.kovacsbusz.hu

Tel./fax: 94/321-760 • +36-30/277-0512

Nyugat-magyarországi Egyetem

Bolyai János Gyakorló Általános

Iskola és Gimnázium

9700 Szombathely, Bolyai János u. 11.

Telefon: 94/513-680 • Fax: 94/513-687

Honlap: www.bolyai.nyme.hu

E-mail: bolyai@bolyai.nyme.hu

Tájékoztató és nyílt nap a 4 és 8 évfolyamos gimnáziumban

Az NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola

és Gimnázium a 2011/2012-es tanévben két osztályt

indít 8 évfolyamos gimnáziumi tagozatán,

a 4. osztályt végzett diákok számára.

A 4 évfolyamos gimnáziumi tagozaton a 8. osztályt

végzett diákok számára egy osztályt indít

biológia, vagy történelem specializációval.

A gimnázium programjáról, a felvételi vizsgákról,

valamint az ingyenes tehetséggondozó elôkészítô

tanfolyamokról információt kaphatnak az érdeklôdô

szülôk és diákok a tájékoztató napon,

2010. október 2-án (szombaton) 10–12 óráig.

A gimnázium nyílt napján, 2010. október 13-án

(szerdán) 8–11 óra között a diákok tanórákat is

látogathatnak.

Személyiségközpontú pedagógia, sokoldalú

tehetséggondozás!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdô

szülôt és diákot a Bolyai Gimnáziumban!

More magazines by this user
Similar magazines