A SZLÁV ÁRAMLATOK ÉS HAZÁNK

mtdaportal.extra.hu

A SZLÁV ÁRAMLATOK ÉS HAZÁNK

5

Ezen időpontban támadták hátba a magyarok egész

erejükkel a morvákat, és biztosíták a győzelmet a néme-

teknek beékelvén magukat az északi és déli szlávok közé.

Szvatopluk eleste a nyugati szlávok politikai füg-

getlenségének zára be útját és utánnuk az egész új szláv

világban csak a csehek, lengyelek és oroszok maradtak

a politikai hatalom birtokában. Rudolf császár ural-

kodásának is legjelentősebb mozzanata az volt, hogy

a magyar és német elemet a morvavölgyi csatában

egyesítette.

A németeknek tehát mindenha és így most is érde-

kében volt és van, hogy az északi és déli szlávok egy

erős és hatalmas állam által legyenek elválasztva, egy

oly állam által, mely a nyugoti cultura és a nyngoti

intézmények alapján áll és melynek egyetemes nemzeti

berendezése minden szláv meglepetést kizárjon.

Azon német értelmi és anyagi tőke, mely Német-

országból az idők során idekerült, Németország nagy-

ságához csak úgy járulhat indirecte, ha magát minden

értelmi és anyagi erejével ezen második hazája valódi

és nemzeti érdekeinek szenteli.

Ha pedig nagy németországi fajrokonaik politikai

befolyásukkal illetéktelen módon igyekeznek házi dol-

gainkba beavatkozni, akkor fittyet hánynak a tör-

ténelemnek és saját legerősebb védbástyájukat ront-

ják el.

Ez a valóság és ezért nem értem, mint láthatjuk

éppen az oly logikusan és értelmesen gondolkozó néme-

tek e részét is elleneink táborában.

A románok politikailag és nemzetileg még olyan

fiatalok, hogy megbocsátható nekik tévedésük, mind-

azonáltal azt hiszem, hogy saját jól felfogott érdeküket

a mieinkkel idejekorán fogják egybekapcsolni, mielőtt

ők is, mi is, nem szenvedtünk pótolhatatlan károkat,

igazi ezredéves ellenségeinktől, a kiknek a szlávokat

kell tekintenünk.

More magazines by this user
Similar magazines