Élményeim. Néhány lap 1825-ből 1852-ig terjedő nyilvános pályám ...

mtdaportal.extra.hu

Élményeim. Néhány lap 1825-ből 1852-ig terjedő nyilvános pályám ...

Előszó.

Régi barátaim közöl, kik részben még Ferencz

császár idejében éltek és működtek, többen ösztö-

nöztek közpályámon gyűjtött tapasztalataim föl-

jegyzésére.

Én ezen föladat teljesítésére életem 77-dik évében

a jelen szerény munkával vállalkoztam.

Egészen keresetlen, minden ékeskedést mellőző

írmodorban, lehető rövidséggel, egyszerűen, de szoro-

san az igazsághoz ragaszkodva beszélem el a tényeket

lágy, amint azok valóban megtörténtek, ami azon

okiratokból s azon személyek által, akikre hivatko-

zom, minden perczben bebizonyítható.

Ha történelmi vagy akármely más tekintetben

is bármi csekély hasznot hajtanom sikerült, elértnek

fogom tekinteni azon czélt, melyet ezen munkámban

magam elé tűztem.

Bécs, 1879. augusztus 14-dikén.

Wirkner Lajos.

More magazines by this user
Similar magazines