Élményeim. Néhány lap 1825-ből 1852-ig terjedő nyilvános pályám ...

mtdaportal.extra.hu

Élményeim. Néhány lap 1825-ből 1852-ig terjedő nyilvános pályám ...

Az ősmagyar alkotmány 1848 tavaszán meg-

gyászolatlanul szállt sírba. Sokan már csak névleg

ismerik, arisztokratikus kényuralom és polgári rab-

szolgaság rémképeivel azonosítják. De azon kérdés,

hogy mi volt azon titokszerű, hatalmas tulajdona az

anynyiak által kárhoztatott institúciónak, mely által

az magát a IX. századtól egészen a legújabb korig

mégis fönntarthatta, − még megoldva nincsen, sőt

csak alig fejtegette is azt valaki.

Már a 16-ik században látjuk majdnem egész

Európában az egyeduralmat és az egység felé

törekvő államot a feudal institutiók fölött győzedel-

meskedni. Franczia-, Spanyol-, Olasz- és Német-

országban a keresztháborúk, más harczok és bel-

viszályok a nemesség díszét, annak vagyonosságát

és erejét anynyira kimerítették, hogy a központi ha-

talomnak könnyebben sikerült annak hatalmát meg-

törni. − Míg az istenfélő, jámbor lovag távol hazájától

a szent föld meghódításáért küzdött, idegen és magán

harczokban elvérzett: addig honában egy új, még

eddig nem ismert elem mind hatalmasabban lépett

a politikai küzdelem terére: − ez a gazdag, előjogok-

More magazines by this user
Similar magazines