Magyar sajtóbibliográfia - 1705-1849 - I/1 - MEK

mek.niif.hu

Magyar sajtóbibliográfia - 1705-1849 - I/1 - MEK

MAGYAR

SAJTÓBIBLIOGRÁFIA

1705-1849

I/1

Budapest

1986


MAGYAR

SAJTÓBIBLIOGRÁFIA

1705-1849

A Magyarországon magyar és idegen

nyelven megjelent

valamint a külföldi hungarika hírlapok

és folyóiratok bibliográfiája

Az adatokat gyűjtötte, a bibliográfiát összeállította

és a szöveget gondozta

V. Busa Margit

(Kézirat gyanánt)

Budapest, 1986


A szerkesztés munkájában részt vett

Németh Margit

Lektorálta: dr. Korompai Gáborné

ISBN 963 200 237 7

(C) V. dr. Busa Margit

MEGJELENT A TÖRTÉNELMI ÉS KULTURÁLIS EMLÉKEINK

FELTÁRÁSA, NYILVÁNTARTÁSA ÉS KIADÁSA

C. KUTATÁSI PROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL

Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár

Felelős kiadó: Juhász Gyula akadémikus, főigazgató

Megjelent 104 A/5 ív terjedelemben, 500 példányban.

Készült az ASTRA Kisszövetkezet Sokszorosító részlegében

Felelős vezető: Pokorný Vilmos

Munkaszám: 87.

T/l T IA IA

ELTÁRI 5Z.AM


Tartalomjegyzék

1/1

lapszám

Előszó XI

Bevezetés XIV

A feldolgozott könyvtárak betűrövidítése, kódjele, név- és címjegyzéke Ll

Ismétlődő adatok és rövidítések LXI

A többször ismétlődő hírlap- és folyóiratcímek rövidítésének jegyzéke LXVII

Sajtóbibliográfia az 1705-1849. évben megjelent hírlapokról

és folyóiratokról 1

Táblázat a szabadságharc 1848-1849. év sajtójáról 322

Sajtótörténeti szakirodalom 330

I/2

Mutató a hírlapok és folyóiratok megjelenési éve szerint 565

A kiadványok megjelenési helyének mutatója 629

Nyelvek szerinti csoportosítás 655

A kiadványok szerkesztőinek és kiadóinak névmutatója 683

A kiadványok kiadóinak, nyomdászainak és nyomdáinak mutatója 739'

A mellékletek címleírása és lelőhelyjegyzéke 775

A mellékletek illusztrátorainak névmutatója 1065

A mel lékletek zeneszerzőinek névmutatója 1093

A mel lékletek nyomdászai és nyomdái 1096

Személynévmutató 1101

A sajtóbibliográfia névmutatója 1101

A mellékletek névmutatója 1123


Inhaltsverzeichnis

1/1

Seitenzahl

Vorwort XII

Einleitung ľ? XXIII

Sigla, Kodzeichen, Namen- und Titelverzeichnis der bearbeiteten

Bibliotheken Ll

Öfters vorkommende Angaben und Abkürzungen LXI

Wiederholt vorkommende Abkürzungen in der Pressebibliographie .LXVII

Pressebibliographie der zwischen 1705 und 1849 erschienenen Zeitungen

und Zeitschriften 1

Monatliche Aufstellung der Zeitungen und Zeitschriften, welche während

des Freiheitskrieges d.h. in den Jahren 1848-1849 erscheinen sind 322

Pressegeschichtliche Fachliteratur 330

I/2

Register der Erscheinungsjahre der Veröffentlichungen 565

Register der Erscheinungsorte der Veröffentlichungen 629

Gruppierung nach Sprachen 655

Register der Redaktoren und Herausgeber der Veröffentlichungen 683

Register der Herausgeber, der Drucker und Druckereien

der Veröffentlichungen 739

Titelbeschreibung und Fundortsverzeichnis der Beilagen 775

Namenregister der Illustratoren in den Beilagen 1065

Namenregister der Komponisten in den Beilagen 1093

Drucker und Druckereien der Beilagen 1096

Personenregister 1101

Namenregister der Pressebibliographie 1101

Namenregister der Beilagen 1123

VII


Table des matières

1/1

Avant - propos XIII

Introduction XXXV

Liste des bibliothèques recensées Ll

Termes et abréviations souvent usités dans notre ouvrage LXI

Abréviations des titres des périodiques cités dans notre ouvrage LXVII

Bibliographie de la presse 1705-1849 1

Tableau synoptique de la presse de la Guerre d'indépendance hongroise de

1848 - 1849 322

Bibliographie de l'histoire de l'édition périodique hongroise 1705 - 1849 330

I/2

Table des périodiques par année de parution 565

Table des périodiques par lieu d'édition 629

Table des périodiques par langue de publication 655

Table des réacteurs et éditeurs des périodiques 683

Table des éditeurs, et imprimeurs (imprimeries) des périodiques 739

Notices bibliographiques des feuilles additionnelles avec leur

localisation 775

Table des artistes des planches hors-texte des périodiques 1065

Table des compositeurs des partitions intercalées dans les périodiques 1093

Table des imprimeurs et imprimeries des feuilles additionnelles 1096

Index des noms de personnes 1101

Index des noms de personnes cités dans notre bibliographie de la presse 1101

Index des noms de personnes cités dans les feuilles additionnelles 1123

pages

IX


Előszó

A Magyarország területén megjelent időszaki kiadványok összefoglaló retrospektív

bibliográfiája mindmáig hiányzik. Készültek egyes korszakokat, vagy kisebb területe-

ket (megyéket) átfogó sajtóbibliográfiák, de mindezek nem takarítják meg a kutató

számára az időt rabló keresgélést, amig a kívánt adatok birtokába jut.

Ezért tartotta fontosnak a "Történelmi és kulturális emlékeink feltárása, nyil-

vántartása és kiadása" c. kutatási program Busa Margit anyaggyűjtésének közzététe-

lét, amely az 1705-1849 között, Magyarország és Erdély területén megjelent hírlapok

és folyóiratok adatait tartalmazza. Az anyaggyűjtés több évtizeden keresztül folyt,

s a megjelentetés is-elhúzódott, így a bibliográfia magán viseli az ebből adódó prob-

lémák jegyeit. E .hosszú idő alatt a kötetekben közölt lelőhelyinformációk, valamint

a példányokra vonatkozó adatok a valóságban azóta megváltozhattak. A rendkívül bő-

séges adatállomány tételes ellenőrzését azonban semmilyen lektori munka nem vállal-

hatta magára, eltekintve attól, hogy az adatok egy részének a helyszínen való ellen-

őrzése ma nem is volna lehetséges. Időközben megváltoztak a bibliográfiai leírás

szabályai is, így azok formája, szokásos rövidítései nem a jelenleg érvényben lévő

bibliográfiai leírás követelményei szerint készültek. Ezért jelenik meg a bibliográfia

"kézirat gyanánt". A kiadás támogatói viszont meg vannak győződve arról, hogy így

is rendkívül hasznos kutatási segédeszközt tesznek a történészek, az irodalom-,

sajtó- és művelődéstörténettel foglalkozók számára hozzáférhetővé.

A Magyar Tudományos Akadémia már az ötvenes években tervbe vette egy, a

kezdettől a Tanácsköztársaság megalakulásáig, tehát 1705-től 1919-ig terjedő sajtó-

bibliográfia kiadását. Az öt kötetre tervezett Ephemerides Hungaricae c. sorozat

azonban az anyaggyűjtés szakaszában elakadt. E most közzétett anyag eredetileg en-

nek első kötetét képezte volna.

Budapest, 1986. december.

Országos Széchényi Könyvtár

XI


Vorwort

Eine zusammenfassende retrospektive Bibliographie der im Gebiet des jeweiligen

Ungarns erschienenen Periodika wird bis zum heutigen Tag entbehrt. Pressebiblio-

graphien einzelner Epochen oder kleinere Gebiete (wie Komitate) umfassende sind

zwar entstanden, aber all die ersparen dem Forscher nicht das zeitraubende Suchen,

durch welches die Daten erst erreicht werden können.

Die Publikation der Materialsammlung von Margit Busa - welche die Angaben

der zwischen 1705 und 1849 in Ungarn und Siebenbürgen erschienenen Zeitungen und

Zeitschriften enthält - wird darum im Ramen des Forschungsprogrammes Ermittlung,

Registrierung und Herausgabe der ungarischen Kultur- und Geschichtsdenkmäler publi-

ziert. Die Sammlung nahm Jahrzehnte in Anspruch und auch die Erscheinung verzog

sich, so trägt die Bibliographie die Merkmale der daraus entstandenen Problemen.

Während dieser langen Zeit konnten sich die im Band mitgeteilten Informationen be-

züglich der Aufbewahrungsorte und auch die Angaben über die einzelnen Exemplare

ändern. Eine taxatieve Kontrolle des besonderst reichen Datenbestandes wäre aber

keinem Lektor zuzumuten, abgesehen davon, dass die Revidierung bei einem Teile

der Angaben heute an den Aufbewahrungsorten undurchführbar wäre. Inzwischen än-

derten sich auch die Normen der bibliographischen Beschreibung, so dass Gestaltung

und Abkürzungen dieses Werkes nicht nach den zur Zeit gültigen Regeln geschahen.

So erscheint die Bibliographie mit der Bezeichnung "Manuskript".

Die Unterstützer dieser Publikation sind aber deren Überzeugung gewiss, dass

auch in dieser Form ein ausserordentl ich nützliches Hilfswerk den Forschern der Li-

teratur-, der Presse- und der Kulturgeschichte dargeboten wird.

Die Ungarische Akademie der Wissenschaften plante bereits in den fünfziger

Jahren die Ausgabe einer Pressebibliographie von den Anfängen bis zur Proklamation

der Räterepublik, also von 1705 bis 1919. Die auf fünf Bände geplante Serie "Ephe-

merides Hungaricae" ist aber in der Phase des Materialsammeins geblieben. Das nun

hier publizierte Material hätte ursprünglich den ersten Band dieser Reihe gebildet.

Budapest, Dezember 1986.

XII

Széchényi Nationalbibliothek


Avant - propos

Nous ne disposons toujours pas de bibliographie rétrospective portant sur l'en-

semble des périodiques parus sur le territoire de la Hongrie. Les bibliographies de

presse publiées jusqu'ici se bornent soit a une période, soit a une partie (départe-

ment) du territoire considéré; leur consultation n'épargne pas a l'usager la peine

d'entreprendre de longues recherches avant de trouver les renseignements demandés.

Voilà la raison pour laquelle le travail bibliographique de M me Margit Busa a

été retenu comme devant être publié dans le cadre du "Programme de recherches et

d'édition portant sur l'exploration et le recensement de nos monuments historiques et

culturels."

Le travail recense les journaux et les revues parus sur le territoire de la Hong-

rie et de la Transylvanie pendant la période allant de 1705 a 1849. Le dépouillement

bibliographique a été poursuivi pendant de longues dizaines d'années, ce qui n'est pas

allé sans entraîner des inconvénients. Pendant ce long laps de temps, des change-

ments ont pu survenir dans les lieux de dépôt aussi bien que dans les exemplaires de

périodiques, rendant dépassées les indications fournies par la rédactrice. L'extrême

ampleur de la documentation réunie dans les deux volumes défie toute révision qui y

procéderait par renseignements. Par surcroit, dans les conditions actuelles, pour

certains des renseignements bibliographiques, la révision sur place ne serait même

pas possible. Entre-temps, les règles de la description bibliographique ont été aussi

modifiées de sorte que la présentation de la bibliographie, les abréviations qui s'y

trouvent usitées ne sont pas conformes aux exigences de nos jours. C'est ce qui ex-

plique que la bibliographie a été éditée sous forme de "manuscrit". De leur coté,

ceux qui ont rendu possible cette édition, sont convaincus qu'ils n'en auront pas

moins mis a la disposition des historiens, des personnes intéressées par l'histoire de

la littérature, de la presse et de la civilisation, un ouvrage de référence, extrê-

mement utile.

Dans les années 1950, l'Académie des Sciences'de Hongrie a envisagé l'édition

d'une bibliographie rétrospective de la presse hongroise depuis les débuts jusqu'à

l'instauration de la République des Conseils, c'est-a-dire de 1705 a 1919. La collec-

tion a été prévue pour paraître en cinq tomes, sous le titre Ephemerides Hungari-

cae. Cependant les travaux en ont été interrompus au stade de la réunion de la do-

cumentation. La présente publication aurait constitué le tome I er de cette collec-

tion,

Budapest, Décembre 1986

Bibliothèque Nationale Széchényi

XIII


Bevezetés

Sajtóbibliográfiai kézikönyvünk az 1705-1849. évben, a történelmi Magyarország

és Erdély területén, évenként legalább kétszer, bármely nyelven megjelent, azaz

nyelvében vagy címében magyar hírlapok és folyóiratok adatait tartalmazza. A beve-

zetés felsorolja a korábban megjelent sajtóbibliográfiákat, ezután az adatok elrende-

zését és feldolgozását ismerteti a kötet használatának megkönnyítésére.

Munkánk megjelenését az indokolja, hogy Magyarország területén, az 1705-1849

évben kiadott hírlapokról és folyóiratokról nincs a mai tudományos igényeket kielégí-

tő, újabb adatokat feltáró, önálló, könyv alakban megjelent sajtóbibliográfiai össze-

állítás. Ismereteink napjainkban már lényegesen teljesebbek az eddig használt, itt

felsorolt 1884., 1916., 1941. évben megjelent kiadványok adatainál.

1. 1884-ben Szalády Antal: A magyar hírlapirodalom statisztikája 1780-1880

- Csak magyar nyelvű periodikumok.

2. 1916-ban Kereszty István: A magyarországi időszaki sajtó időrendi áttekinté-

se 1705-1867. - Csak címjegyzék.

3. 1941-ben Dezsényi Béla: A magyar hírlapirodalom első százada 1705-1805.

- Az Országos Széchényi Könyvtár állományának adatai, néhány budapesti

könyvtár állományának kiegészítésével.

4. Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok címmel bibliográfiát állított össze

az 1786-1944. évben megjelent kiadványokról. Füzetenként jelent meg 1972-

től.

Könyvtáraink állománya évek folyamán olyan mértékben gyarapodott, hogy a mi

mostani kötetünk összeállítójának már megjelent sajtóbibliográfiái szintén kiegészítés-

re szorultak, ezek:

1. 1950-ben és 1959-ben a "Magyar történeti bibliográfia 1825-1867" című

I — IV. kötetes kézikönyvnek a 111. és IV. kötet "Sajtó" című fejezetében

összeállított hírlapok és folyóiratok bibliográfiája és sajtótörténeti irodalma.

2. 1957-ben "Az 1848-1849. évek sajtóbibliográfiája" című összeállítás Kemény

G. Gábor: "Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban" című

tanulmánnyal közös kötetben.

Jelen kötet tartalmazza tehát az 1849. év előtti Magyarország és Erdély terü-

letén megjelent hírlapok és folyóiratok adatait. Nem törekedtünk teljességre Horvát-

Szlavonország periodikumainak nyilvántartásánál, nem közöltük a Zágrábban megjelent

hírlapok és folyóiratok bibliográfiáját.

A kötet hosszú megszakításokkal évtizedekig készült. Az anyaggyűjtés a sza-

badságharc százéves évfordulójára, az 1848-1849. év sajtójának összeállításával,

XIV


1947-ben kezdődött. A kézirat elkészült, de nyomtatásban csak 1957-ben jelent meg.

Utóbb a munka kiterjedt az 1825-1867. évek sajtójának bibliográfiai feldolgozására,

ezután kiegészült az 1806-1824. évek adataival. Időközben a könyvtárak állományának

nagyarányú gyarapodása miatt Dezsényi Béla 1941-ben megjelent, 1705-1805. évi

bibliográfiájához olyan sok ismeretlen adat került elő, hogy ennek az időszaknak a

teljes átdolgozása is szükségessé vált. Ilyen egymásutánban alakult ki ez a mostani,

1705-1849. évek sajtóbibliográfiai kézikönyve.

Az adatgyűjtést az alábbi csoportosításban dolgoztuk fel:

Sajtóbibliográfia és lelőhelyjegyzéke

Táblázat az 1848-1849. év sajtójáról

Sajtótörténeti szakirodalom

Mutatók az adatok több szempont szerinti visszakeresésére

1/1

I/2

Mellékletek címleírása és lelőhelyjegyzéke

1/1

Sajtóbibliográfia

A hírlapok és folyóiratok címfelvételének alapját az Országos Széchényi Könyvtár

egykori Hírlaptárának, mint Magyarország legteljesebb állományának anyaga képezi.

Bibliográfiai címfelvételünk az eredeti példányok" használatával, valamennyi példány

kézbevételével készült. Csak a hírlapokra és folyóiratokra nyomtatott adatokat

tüntettük fel a címfelvételben. Az egykorú, vagy későbbi irodalmi forrásból megállapított

kiegészítést a "Megjegyzés" című rovatban tüntettük fel. A főlap és társlap

induló, azaz főcímét, vagy az egykorú irodalmi adattal bizonyíthatóan létezett, de

nem található címeket az egyetlen közös betűrendbe osztottuk. Csak a bizonyíthatóan

megjelent kiadványok kaptak sorszámozást. Címváltozás esetén nem szakítottuk

meg egy-egy periodikum feldolgozását, hanem a megváltozott címet sorszámozás nélkül,

közös betűrendbe osztottuk, és visszautaltunk a legelső címre. Csak az új évfo-

XV


lyamszámozással induló periodikumok kaphatnak külön címfelvételt. A bibliográfiai

adatok között feltüntettük, ha a kiadvány "Nem található" ezt a tényt a Mutatókban

szögletes zárójellel £J tüntettük fel. A periodikumok címfelvételénél azok külsődle-

ges leírására szorítkozunk, a belső tartalmat nem vettük figyelembe. A mutatókhoz

is ezek a külsődleges leírások szolgáltatták a csoportosítást.

A címfelvételnél nem mindig követhettük a bibliográfiai adatok felsorolásának

mai, megszokott módszerét, mert a korai periodikumok adatai ettől eltérnek. A hír-

lapok és folyóiratok címét, valamint a mellékletek szövegét is betűhíven írtuk, a fő-

címeket a mi gyakorlatunk szerint nagy kezdőbetűkkel. A német nyelvű szövegekben

az "ß" és "ss" betűk használatát egységesítettük a kettőzött "ss" írással, mert a két-

féle írást gyakran egy-egy címen belül is megtaláltuk. A helyesíráson, az összetett

szavak egybe- és különírásán nem változtattunk. (Például Zeitungsblatt és Zeitungs-

=Blatt esetében.)

A periodikumok tárgyi jellegét tartalmazó alcímeket feltüntettük, a jelszavakat

elhagytuk. A megjelenés helyét akkor is újra jelöltük, ha az a címben már előfor-

dult. Feltüntettük a megjelenés időszakosságát. Az indulás, a megszűnés, szünete-

lés, új folyam és mutatványszám, vagyis minden adatváltozás keltezését a naptári

hónapok ismert rövidítésével közöltük. Ha a legelső megjelent szám nem volt talál-

ható, a bizonytalan kikövetkeztetések helyett a legkorábbi meglevő, ismert szám

adatait tüntettük fel. A mutatványszám keltezése nem fogadható el a megjelenés in-

duló adatának, ha ez egyúttal első szám is, ezt a tényt a Megjegyzés rovatba tet-

tük.

A főszerkesztő, szerkesztő, társszerkesztő, kiadó, nyomdász és nyomda adat-

változásait keltezéssel jelöltük. Előfordult, hogy a szerkesztő, vagy kiadó egyúttal

nyomdatulajdonos is, azonos személy, ezért van szerkesztő-kiadó és kiadó-nyomdász

névmutatónk.

A nyomdaváltozást is keltezés mutatja. A nyomda helyét csak akkor neveztük

meg, ha az nem volt azonos a kiadás helyével. A sorszámozás hibáit "Nyh" (nyom-

dahiba) rövidítéssel a címfelvétel után közöltük. A paginaszámozás tévedéseinek nyil-

vántartása szinte lehetetlen. A nyomda tévedéséből kimaradt, nem létező számokat

a "Nem készült" szavakkal jeleztük.

A periodikumokon feltüntetett "füzet", "darab", "levél", "rész", "istákula" stb.

szavak helyett ezek egységes fogalmát, a szám "sz." ismert jelölését alkalmaztuk.

A kiadványok nagyságát rétben "r." rövidítéssel adtuk meg, mert a mércével mért

nagyság attól függ, hogy a könyvkötő mennyit vágott le a lapok széléből. A tarta-

lomjegyzéket "Tj." betűk jelölik, a szövegközi képeket az "Illusztrált" szó. Az elő-

XVI


fizetők névjegyzékét nem vettük figyelembe. Nem adtuk meg a hírlapok és

folyóiratok raktári jelzetét, mert a könyvtárak állományuk elhelyezését változtatva,

ezek érvényüket vesztik.

A megszűnés, vagy betiltás tényét a bibliográfiai címfelvétel adatai között

csak akkor jeleztük, ha a periodikum önmagáról közölte. Ha ezt az irodalomból tud-

tuk meg, akkor az adatot a Megjegyzés rovatba tettük.

Jelöltük a fedőlapot és címlapot "FI" és "Cl" rövidítéssel, de könyvtári lelőhely

nélkül, mert az adatok sokasága már nem engedte meg ennek figyelembevételét is.

Megjegyezzük azonban, hogy ezeken a lapokon értékes irodalomtörténeti és sajtótör-

téneti adatok vannak.

A bibliográfiákban felsorolt adatok szerint összeállított címfelvételek után a fő-

lap és a társlap összetartozását jeleztük. A főlap címénél annak minden társlapját

nyilvántartottuk. Társlapnak társlapja csak a vele azonos időben megjelent hírlap,

vagy folyóirat lehet. A címeknél jelöltük az indulás és megszűnés évszámát.

A hírlapok és folyóiratok tartalomjegyzékét, illetve repertóriumát csak akkor

jelöltük, ha az Petrik Géza: "Magyarország bibliográfiája 1712-1860." című munkában

megtalálható.

A Megjegyzés című rovat tartalmazza a sajtóbibliográfiát kiegészítő, a szakiro-

dalomból ismert olyan adatokat, amelyek nem a hírlapokon és folyóiratokon találha-

tók. Itt tüntettük fel a periodikumok egymásba olvadását, vagy ha a társlapok meg-

szűntek, de címük a főlapjuk rovatcíme lett.

A következő rovatunkban kapott helyet az esetleges második, vagy több kiadás-

ban megjelent periodikum-számok feltüntetése, a rendkívüli kiadások nyilvántartása,

mindezek könyvtári lelőhelyjegyzékkel.

Feldolgozó munkálataink közben láttuk, hogy sajtóbibliográfus elődeink olyan ki-

adványokat is hírlapnak vagy folyóiratnak tartottak, amelyek mai fogalmaink szerint

már nem tartoznak ebbe a gyűjtőkörbe. Ezeket a címeket sorszámozás nélkül a kö-

tet közös betűrendjébe osztottuk, de műfajukat meghatározva kiiktattuk a sajtóbib-

liográfiák adataiból. Ezek:

- A folyóiratként nyilvántartott évkönyvek, sorozatok, röplapok és könyvek.

- A főcím helyett alcímmel, vagy rovatcímmel közölt kiadványok.

- Az egykorú irodalomban használt rövidített címek, címelnevezések és címfor-

dítások.

- A meg nem jelent periodikumoknak az irodalmi adatokba került tervezett cí-

mei.

- A sokszorosítással kiadott periodikumok.

- A kéziratos, illetve kéziratban maradt folyóiratok.

XVII


Lelőhelyjegyzék

Ez a rovat tartalmazza a magyarországi és külföldi könyvtárakban megtalált

hírlapok és folyóiratok évfolyamainak, illetve egyes számainak lelőhely-nyilvántartá-

sát. Valamennyi periodikumnak minden könyvtárban megtalált, valamennyi évfolyamát

felsoroltuk. A budapesti könyvtárak nyilvántartása a könyvtár rövidített címe szerint

történt, külön kiemelve az Országos Széchényi Könyvtárat. A vidéki és külföldi

könyvtárakat székhelyük neve alatt soroltuk fel. Amelyik könyvtárban először hiány-

talanul megtaláltunk egy-egy évfolyamot, ezt a teljességet "ts." betűk jelzik, aláhú-

zással. Ugyanakkor feltüntettük, hogy hány szám alkot egy teljes évfolyamot. Ha

más könyvtárban is megtaláltuk ugyanezt a teljes évfolyamot, akkor ezt csak a "ts."

(teljes) jelzés mutatja. A nem teljes évfolyamok megtalált számait felsoroltuk. Egy-

egy könyvtárban levő duplum-évfolyamot az évszám fölött pluszjel "+" jelöli. A két

"X X" jelzés a magyarországi, de nem budapesti, a három "X X X" jelzés a külföldi

könyvtárak adatait különíti el.

Sajtóbibliográf iánk, és így lelőhelyjegyzékünk mintegy száz hazai és külföldi

könyvtárban végzett kutatás eredménye. Nem dolgozhattunk a régi alapítású iskolai

könyvtárakban. A hírlapok és folyóiratok címfelvételének és a lelőhelyjegyzék teljes-

ségének, vagy hiányosságának egy-egy rövidke adatot kitevő megállapítása mögött

sok lapozgatás, sivár, gépies munka rejtőzik, de csak így lehetett több könyvtárban

megtalált hírlap- és folyóiratszámok és mellékletek felkutatásával egy-egy periodikum

teljes, bibliográfiai címfelvételét összeállítani.

Magától értetődő, hogy egy ilyen méretű egyszemélyes munka évekig készült.

Ebből szükségképpen adódott, hogy az egyes könyvtárak állományának nyilvántartása

és adatgyűjtésünk 1982. év végén történt lezárása között hosszabb-rövidebb időköz

telt el. Éppen ezért nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy a lelőhelyjegyzékbe

felvett könyvtárak valamelyikének állományában változás: gyarapodás, vagy veszteség

állott be. (Ez utóbbit, sajnos, már többször tapasztaltuk.) Lelőhelyjegyzékünk azon-

ban mindeddig az egyetlen olyan összeállítás, amely elegendő alapot ad az általunk

felmért könyvtáraknak ahhoz, hogy saját állományuk jelenlegi helyzetét rögzítő ada-

tokat e munka íösszeállítójával egy végleges kiadás érdekében közöljék.

Táblázat az 1848-1849. év sajtójáról

Végül a hírlapok és folyóiratok betűrendes jegyzéke után külön egységként táb-

lázatot adtunk a szabadságharc sajtójának áttekintésére. Ezen látható, hogy az 1848-

1849. év egy-egy hónapjában melyik és hány hírlap és folyóirat indult, létezett és

szűnt meg.

XVIII


Sajtótörténeti szakirodalom

Adatgyűjtésünk egyik egysége az egy-egy címre, illetve címváltozásra vonatkozó

sajtótörténeti irodalom, a másik egység a több címre és hosszabb időszakra vonatkozó

adatgyűjtés, vagyis az általános irodalom.

Az egyetlen címhez tartozó irodalmi adatokat a megjelenésük évei szerint csoportosítottuk,

mert így tűnik ki a periodikum iránti érdeklődés legkorábbi és legkésőbbi

jdőpontja. Itt találjuk a sajtóbibliográfiánkkal egykorú irodalomból a hírlapok

és folyóiratok egymásról közölt híreit, bírálatait és polémiáit, valamint az 1849.

előtt és után napjainkig kiadott tanulmányokat és cikkeket. Nem közöltük a periodikumok

önmagukról szóló írásait, mert ezeket az egy-egy címmel foglalkozó kutató

e nélkül is megtalálja.

Az általános irodalom fejezetében külön-külön csoportosítás az alapvető forrásmunkák

és a legfontosabb bibliográfiák felsorolása. Következő egység a több periodikumról,

nagyobb időközről szóló művek nyilvántartása. Mindez a szerzők, vagy művek

címének betűrendjében történt. Ha egy-egy forrásmunka címében megneveztek

több periodikum-címet, a forrásmunkát az egy-egy címre vonatkozó irodalomhoz is

felsoroltuk. Ha az adat csak a társlapra vonatkozott, csak ott találjuk, a főlap ekkor

utalót sem kapott. Az irodalmi adatok forrását rövidítettük, a többször ismétlődő

hírlap- és folyóiratcímek rövidítésének jegyzékében felsorolt jelek szerint, vagy a

szerző vezetéknevére hivatkoztunk.

A kötetes sajtótörténeti kiadványokra hivatkozásánál nem tüntettünk fel kiadót,

nyomdát és recenziót. Az irodalomtörténetek és lexikonok adatait nem használtuk.

Álnevek közül csak Gulyás Pál:. "Magyar álnévlexikon" című munkájában levőket oldottuk

fel. Illusztrátorok nevét feltüntettük, ha a mellékleten megvolt. Nem minden

névjelet sikerült megfejtenünk.

I/2

Mutatók

A kiadványok megjelenésének mutatója

A kiadványok címét betűrendben, a megjelenésük minden évében felsoroltuk. Az in-

duló, új címeket aláhúzással emeltük ki.

XIX


A kiadványok megjelenési helyének mutatója

A megjelenés helyét az egykorú és napjainkban használt helységnevekkel tartottuk

nyilván. Megadtuk a címek megjelenésének és megszűnésének évét.

Nyelvek szerinti csoportosítás

Külön mutatót állítottunk össze arról, hogy a nyilvántartásba vett periodikumok mi-

lyen nyelven és mikor jelentek meg, ezek: magyar, francia, latin, német, román,

szerb és szlovák.

A kiadványok szerkesztőinek és kiadóinak névmutatója

A szerkesztők sokszor egy személyben kiadók is voltak, ezért nevüket közös betű-

rendbe soroltuk. Évszámokkal jelöltük, hogy ki hol, mikortól, meddig dolgozott.

A kiadók, nyomdászok és nyomdák névmutatója

A kiadó nemcsak egy személyben volt szerkesztő, több esetben egy személyben ki-

adó, nyomdász és nyomdatulajdonos is. Ezért kaphatott a kiadó a szerkesztők és

nyomdászok között is nyilvántartást. A hírlapok és folyóiratok teljes bibliográfiájánál

kitűnik, hogy ki, milyen munkát végzett, vagyis kiadó-szerkesztő volt, vagy kiadó-

nyomdász. Ennél a tételnél is évszámok jelzik, hogy ki mikortól meddig dolgozott

egy-egy kiadványnál.

Mellékletek címleírása és lelőhelyjegyzéke

A mellékletek feldolgozásával előttünk nem foglalkoztak, ezért megkell határoz-

nunk, milyen kiadványok tartoznak ebbe a gyűjtőkörbe. Melléklet minden, nem

nyomtatott szöveg közötti látkép, arckép, térkép, zenemű, felhívás, röplap stb.,

amelynek nincs paginaszámozása, vagy ha van, nem a periodikuméval folytatólagos.

Fontos szabály, hogy csak az a melléklet tartozéka valamely periodikumnak, amelyre

az hivatkozott, amelynek megjelenését hirdette. Csak a létező, a könyvtárakban

megtalálható mellékleteket tartottuk nyilván, a megjelenésüket hirdető adat alapján

hiteles módon nem tájékoztathatunk. A mellékletekhez tartozó tanulmányok, cikkek

címét nem adtuk meg. A könyvkötő tévedéséből a nem megfelelő számhoz kötött

mellékleteket a megfelelő helyen, utalóval tüntettük fel.

XX


Valamennyi melléklet forrásértékű, ezért adtunk könyvtári lelőhelyjegyzéket is.

Csak arról a mellékletről adtunk címleírást, amely a kezünkben volt, a periodikumok

által hirdetett, de meg nem talált mellékletről nincs adatunk. Ennél nagyobb teljes-

ségre nem törekedhettünk, mert ez a feladat olyan terjedelmű, amely túlnőtt volna

valóságos célunkon, a sajtóbibliográfiai adatok feldolgozásánál. (Gondoljunk például a

Pressburger Zeitung nagyon sok mellékletére.) A periodikumokban hirdetett, de nem

található mellékletek sokasága önálló kötetes kiadványt igényel. Minderre nem vállal-

kozhattunk. Felhívjuk azonban a kutatók figyelmét, hogy a könyvkötők jóvoltából né-

ha egy-egy periodikum-kötetben nem ahhoz tartozó, sok és rendkívül értékes forrás-

anyag van, ezek röplapok, irodalmi művek kiadását és ismertetését tartalmazó elő-

fizetési felhívások, -kiadástörténetre vonatkozó adatok, szerkesztői közlemények,

hírek, hirdetések,,tudósítások.

A hazai és a külföldi könyvtárak számtalan kötetét átlapozva döbbentünk rá,

hogy egy-egy címnek több könyvtárban őrzött évfolyamai között alig akad olyan,

amelyből néhány, vagy legtöbbször az összes melléklet ne hiányoznék. El kell ismer-

nünk, hogy a tudományágak számára nélkülözhetetlen forrásértékű mellékletek olyan

szerves részei a periodikumoknak, mint a könyvekhez tartozó mellékletek. Míg azon-

ban a könyveknél a mellékletek feldolgozása megszokott gyakorlat, a periodikumok

mellékleteinek nyilvántartását a sajtóbibliográfiák eddig elmulasztották.

Végül külön névmutatót állítottunk össze a sajtóbibliográfiában előforduló sze-

mélynevekről, és külön a mellékletekben lévő személynevekről. Sajnos, tárgymutatót

- terjedelmi korlátok miatt - nem készíthettünk.

Sajtóbibliográfiánk feldolgozásának ismertetése után írhasson munkájáról az

összeállító! Mit is végeztem?

Igyekeztem összeállítani a két szabadságharc között eltelt másfél évszázad saj-

tóját; Rákóczitól a felvilágosodás és reformkor évtizedein át az 1848-1849-es szabad-

ságharc végéig.

Az irodalomtörténeti és sajtótörténeti kutatás a hírlapok és folyóiratok cikkei-

nek, híranyagának túláradóan gazdag kincsesbányáját, felbecsülhetetlenül értékes for-

rásanyagát még korántsem aknázta ki teljesen. Nagyon szeretném, ha ezzel a sajtó-

bibliográfiával segíthetném a tudományos kutatást.

Tudjuk, hogy a bibliográfiák, így a sajtóbibliográfia sajátossága is, hogy nem

lehet teljes. Ez az összeállítás minden igyekezetem ellenére sem tarthat nyilván

minden idetartozó, fontos sajtóbibliográfiai, szakirodalmi adatot és periodikum-mel-

XXI


lékletet. Csak azt remélem, hogy munkám mégsem volt hiábavaló, találnak a kutatók

egy olyan kiinduló adatot, amellyel továbbhaladva, a munkámból hiányzó, keresett,

de itt nem talált adathoz eljuthatnak.

Egyedül végzett munkám csak akkor lehet teljes, ha esetleges újabb kiadásához

a könyvtáros kollégák segítségével, előttem ismeretlen adatokkal egészíthetném ki.

Kérem, segítsék munkámat, tegyék lehetővé célom megvalósítását, egy teljesebb kötet

kiadását. (Címem: 1023 Budapest. Árpád fejedelem útja 45. II. em. 11.)

A könyvtárak, levéltárak és múzeumok vezetősége és munkatársai - itthon és

külföldön egyaránt - eddig is a legnagyobb jó szándékkal segítették adatgyűjtésemet.

Elismerésük és biztatásuk nagymértékben járult hozzá ahhozţ hogy ezt, az évtizedek

óta készülő munkámat a tárgyhoz méltó szeretettel, kitartással, és a tőlem telhető

pontossággal végezzem el. Kérem, fogadják valamennyien hálás köszönetemet.

Külön köszönöm Klaniczay Tibor akadémikusnak, hogy e munkám megjelenését

lehetővé tette.

V. dr. Busa Margit

Az Országos Széchényi Könyvtár

ny. tudományos főmunkatársa

A német nyelvű Bevezetést és szövegrészeket fordította Zsigmondy Árpádné, az Országos

Széchényi Könyvtár tudományos főmunkatársa, német szakreferens.

A francia nyelvű Bevezetést és szövegrészeket fordította Németh Margit, a buda-

pesti Francia Intézet ny. tudományos főmunkatársa, francia fordító.

XXII


Einleitung

Unser pressebibliographisches Handbuch enthält die Titelaufnahmen derjenigen

Zeitungen und Zeitschriften, welche innerhalb des damaligen Ungarns zwischen den

Jahren 1705 und 1849 - jährlich mindestens zweimal - erschienen sind, in welcher

Sprache sie auch gedruckt wurden, ferner diejenigen, die in ihrer Sprache oder in

ihrem Titel ungarisch sind.

Die Einleitung nennt die bereits erschienenen Pressebibliographien, berichtet

über die Erscheinungsgeschichte des vorliegenden Bandes, ferner über das Ordnen und

über die Bearbeitung der darin enthaltenen Angaben.

Die Erscheinung dieses Werkes ist dadurch begründet, dass keine den heutigen

wissenschaftlichen Ansprüchen entsprechende, neuere Ergebnisse enthaltende, selbs-

tändige in Buchform erschienene pressebibliographische Zusammenstellung der zwi-

schen 1705 und 1849 auf ungarischem Gebiet erschienenen Periodika existiert. Unsere

Kenntnisse sind zur Zeit bedeutend vollständiger, als sie zur Zeit der bis jetzt

gebrauchten folgenden 1884, 1916 und 1941 erschienenen Veröffentlichungen waren.

1. Im Jahre 1884 Szalády, Antal: A magyar hírlapirodalom statisztikája 1780-

1880 (Die Statistik der ungarischen Presseliteratur in den Jahren 1780-1880),

beschäftigt sich nur mit ungarischsprachigen Periodika.

2. Im Jahre 1916 Kereszty, István: A magyar és magyarországi időszaki sajtó

időrendi áttekintése 1705-1867 (Chronologischer Überblick der ungarischen

Presseliteratur in den Jahren 1705-1867), enthält nur eine Titel liste.

3. Im Jahre 1941 Dezsényi, Béla: A magyar hírlapirodalom első százada 1705-

1805. (Das erste Jahrhundert der ungarischen Presseliteratur 1705-1805.) Mit

den Beständen einiger Budapester Bibliotheken ergänzt.

4. Seit 1972 erscheint heftweise Lakatos, Éva: Magyar irodalmi folyóiratok

(Ungarische literarische Zeitschriften), worin die zwischen 1786 und 1944 er-

schienen Veröffentlichungen behandelt werden.

In den letzten Jahrzehnten sind die Bestände unserer Bibliotheken in solchem

Masse gewachsen, dass auch die zwei folgenden erschienenen Pressebibliographien der

Verfasserin eine Ergänzung benötigen:

1. Die in dem Kapitel "Sajtó" ("Presse") zusammengestellte Bibliographie der

Zeitungen und Zeitschriften der in den Jahren 1950 und 1959 erschienenen

"Magyar történeti bibliográfia 1825-1867" (Ungarische geschichtliche

Bibliographie 1825-1867.) Band I .—IV -

2. Die im Jahre 1957 erschienene Pressebibliographie von 1848-1849 im Werk

XXIII


von Kemény, G. Gábor: Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi

lapjaiban. (Gesellschaft und Nationalität in den Kriegsblättern des ungari-

schen Freiheitskrieges.)

Am ersten Band der Serie wurde, mit längeren Unterbrechungen, jahrzehntelang

gearbeitet. Mit dem Materialsammeln wurde zum hundertjährigen Jubiläum des Frei-

heitskrieges 1848-1849, mit der Zusammenstellung seiner Presse, im Jahre 1947 be-

gonnen. Das Manuskript wurde zwar fertig, erschien aber damals nicht im Druck.

Später wurde die Arbeit auf die bibliographische Bearbeitung der Presse der Jahre

1825 bis 1867 ausgebreitet, dann noch mit den Angaben aus den Jahren 1806 bis

1824 ergänzt. Inzwischen fanden sich infolge des bedeutenden Zuwachses der Biblio-

theksbestände so viel, bis dahin unbekannte Angaben zur Bibliographie von 1705 bis

1805 von Béla Dezsényi (Erscheinungsjahr 1941), dass die vollständige Bearbeitung

dieser Periode auch nötig wurde. Dies war die Vorgeschichte des vorliegenden pres-

sebibliographischen Handbuches für die 1705-1849-er Jahre.

Einfacher war es mit der geographischen Umgrenzung, denn aus historischen

Aspekt gehören alldie Periodika dieser Zeitspanne zu unserem Sammelgebiet, die im

damaligen Siebenbürgen (Erdély), in der heutigen Slowakei (Felvidék), in der Batsch-

ka (Bácska) und im Banat (Bánát = Bánság), ferner auch die in der heutigen Karpato-

Ukraine erschienenen. Bei der Periodika von Kroatien-Slawonien (Horvát-Szlavonor-

szág) konnte keine Vollständigkeit bestrebt werden. Die in Zagreb (=Agram=Zágráb)

erschienenen wurden nicht mitgeteilt.

Nach allgemeiner kurzer Einführung zur Veröffentlichungsserie, möchten wir auf

die Bearbeitung des Materials vom ersten Band hinweisen; Es wurden folgende Grup-

pen gebildet:

XXIV

1/1

Pressebibliographie mit Fundortverzeichnis

Tabellarische Übersicht der Presse von 1848-1849

Pressebibliographischer Fachliteratur

Register (mit nach verschiedenen Sichtpunkten geordneten Angaben)

Titelaufnahme und Fundortverzeichnis der Beilagen

I/2


1/1

Pressebibliographie

Der Grund der Titelaufnahmen unserer Pressebibliographie bilden die Bestände

der Zeitungsabteilung der Széchényi Nationalbibliothek, die ja über den reichsten

Bestand von Ungarn verfügt. Die bibliographische Titelaufnahme vollzog sich auf-

grund der originalen Exemplaren. Jede Nummer jedes Exemplares wurde in die Hand

genommen. Nur die auf den Zeitungen und Zeitschriften gefundenen Angaben werden

hier angegeben. Gab es da Lücken, so fehlen sie auch aus der Titelaufnahme. Ihre

Ergänzung - aus der zeitgenössischen oder späteren Literatur finden wir separat un-

ter den Bemerkungen.

Den Anfangs - das ist Hauptitel des Hauptblattes - und des Beiblattes haben

wir in ein gemeinsames Alphabet geordnet und mit Laufnummern versehen. Die aus

der zeitgenössischen Literatur beweisbaren, aber heute nicht vorfindbaren Titel wur-

den in dieses Alphabet aufgenommen. Laufnummern erhielten jedoch nur jene Veröf-

fentlichungen, deren Erscheinung bewiesen ist. Nicht vorfindbare Veröffentlichungen

haben eine Lauf num mer nur dann erhalten, wenn ihre Erscheinung aus der zeitgenös-

sischen Literatur zu beweisen ist. Bei Titeländerung wurde die Bearbeitung derselben

Veröffentlichung nicht unterbrochen, sondern der abgeänderte Titel wurde ohne Lauf-

nummer in das gemeinsame Alphabet eingereiht und wir wiesen auf den ersten Titel

zurück. Eine neue Titelaufnahme erhalten nur die mit neuer Jahrgangsnumerierung

beginnenden Periodika. Ist die Veröffentlichung nicht auffindbar, wird darauf mit den

Worten "nem található" (nicht auffindbar) hingewiesen.

Bei den Titelaufnahmen konnten wir nicht immer die heute gewohnte Art der

bibliographischen Angaben befolgen, denn die frühen Periodika enthalten sie anders.

Die Titel der Zeitungen und Zeitschriften, ferner der Text der Beilagen wurden

buchstabengetreu geschrieben, die Haupttitel - unserem Gebrauch gemäss - mit gros-

sem Anfangsbuchstaben. In den deutschsprachigen Texten wurde "ES" und "ss" immer

mit ss geschrieben, denn die zweierlei Schriftformen befinden sich oft beim selben

Titel abwechselnd. Im Übrigen wird das originale Schriftbild wiedergegeben, auch bei

der Schriftweise von zusammengesetzten Wörtern. Zum Beispiel haben wir sowohl die

Form "Zeitungsblatt" wie "Zeitungs-Blatt" beibehalten.

Die sich auf den Sachgehalt der Periodika beziehenden Untertitel haben wir an-

geführt, die verschiedenen Wahlsprüche aber nicht. Der Erscheinungsort wurde auch

dann wiederholt, wenn er im Titel schon einmal vorkam. Dátume des Anfanges,

Aufhörens', Pausierens, neuen Jahrganges und der Probennummer, also alle Angaben-

XXV


abänderungen wurden mit den geläufigen (ungarischen) Abkürzungen der Monate ange-

führt (ungarische Reihenfolge: Jahr, Monat, Tag). War die erste erschienene Num-

mer nicht vorzufinden, haben wir statt unsicheren Folgerungen das Datum der ältes-

ten vorgefundenen Nummer angegeben. Das Datum der Probenummer ist nicht als

Anfangsdatum zu betrachten, wenn sie aber auch gleichzeitig die erste Nummer

war, wurde diese Tatsache unter den Anmerkungen angeführt.

Auf den Wechsel des Hauptredakteurs, Redakteurs, Mitredakteurs, Herausgebers

und Druckers weist das neben dem Namen stehende Datum. Da es vorkommt, dass

dieselbe Person mehrere Funktionen hat, wurde eine Tabelle der Redakteure-Heraus-

geber und Herausgeber-Drucker angefertigt.

Ein Datum weist auch auf den Druckereiwechsel hin. Ort der Druckerei wurde

nur dort angeführt, wenn er nicht mit dem Orte der Herausgabe identisch war. Die

Fehler bei der laufenden Numerierung der einzelnen Nummern haben wir nach der

Titelaufnahme mit der Abkürzung "Nyh" (nyomdahiba=Druckfehler) angeführt. Das

Registrieren der Fehler in der Paginierung ist eine fast unmögliche Aufgabe. Auf die

aus Versehen der Druckerei fehlende, nie erschienene Nummern, wurde mit den Wör-

tern "nem készült" (=nicht angefertigt) hingewiesen. Im Allgemeinen werden die An-

gaben der in ungarischen Druckereien erschienenen, nicht ungarischsprachige Veröf-

fentlichungen, ungarisch beschrieben.

Die verschiedenen Benennungen der einzelnen Nummern, wie "füzet" (=Heft),

"darab" (=Stück), "levél" ( = Blatt oder Brief), "rész" (=Teil), "iskátula" (=Schachtel)

usw., werden einheitlich mit "sz" (=szám=Nummer) bezeichnet. Die Grosse der Ver-

öffentlichung wird immer in Bogengrösse angegeben mit "r" (=rét = Bogen), da die

heute messbare Grosse immer davon abhängt, wie der Buchbinder den Band um-

schnitten hat. Auf das Inhaltsverzeichnis weist die Abkürzung "tj" (=tartalomjegy-

zék = lnhaltsverzeichnis) hin, auf Bilder zwischen dem Text das Wort "illusztrált" (il-

lustriert). Das Namensverzeichnis der Abonnenten haben wir unbeachtet gelassen.

Die Signaturen der Einzelnen Zeitungen und Zeitschriften haben wir nicht angegeben,

denn bei einer Umgruppierung der Bibliotheksbestände würden sie ihre Gültigkeit ver-

lieren.

Den Abbruch oder das Verbot des weiteren Erscheinens haben wir unter den

Angaben der bibliographischen Titelaufnahme nur dann Vermerkt, wenn es vom Perio-

dikum selbst mitgeteilt wurde. Stammen die Kenntnisse aus der Fachliteratur, so er-

scheinen sie unter den Anmerkungen. Die Anwesenheit eines Titelblattes "címlap",

wird mit der Abkürzung "CI", des Einbanddeckels (=fedőlap) mit "Fl" angedeutet.

XXVI


Leider bestand aber keine Möglichkeit mehr die es enthaltende Bibliothek zu benen-

nen. Es muss jedoch hier bemerkt werden, dass diese Titelblätter und Einbanddeckel

interessante literaturgeschichtliche und pressebibliographische Angaben enthalten.

Nach der laut angeführten Weise zusammengestellten Titelaufnahme haben wir

auf die Zusammengehörigkeit des Haupt- und Beiblattes hingewiesen. Beim Haupt-

blatt wurden alle Beiblätter registriert. Des Beiblats Beiblatt kann nur eine zur sel-

ben Zeit erscheinende Zeitung oder Zeitschrift sein. Bei den einzelnen Titeln haben

wir die Jahreszahl des Beginnens und des Aufhörens angegeben.

Das Inhaltsverzeichnis der Zeitungen und Zeitschriften wurde dann angegeben,

wenn es auch im folgendem Werk vermerkt wurde: Petrik, Géza: Magyarország bib-

liográfiája 1712-1860 (=Bibliographie von Ungarn 1712-1860).

Unter dem Titel "Megjegyzés" (=Anmerkung) haben wir in erster Reihe die

Pressebibliographie ergänzende, nur aus der Fachliteratur gekannte, solche Angaben

gesammelt, die in den Zeitungen und Zeitschriften selbst nicht zu finden sind. Hier

haben wir auch die Fusionen von Periodika vermerkt, ferner auch die Tatsache,

wenn mit dem Abbrechen eines Beiblattes ihr Titel, als Titel eines Teiles vom Blatt

weiterlebt.

Darauf folgt die Aufzählung der in zweiter oder mehreren Auflagen erschiene-

nen Periodikanummern, die Registrierung der ausserordentlichen Ausgaben, all diesen

ist ein Fundortsverzeichnis beigegeben.

Im Laufe der Arbeit stellte es sich herraus, dass die uns vorgegangenen Presse-

bibliographen auch solche Veröffentlichungen für Zeitungen oder Zeitschriften gehal-

ten haben, welche heute nicht mehr als solche gelten. Diese Titel wurden allerdings

ohne Laufnummer ins gemeinsame Alphabet unseres Bandes eingereiht, aber mit ei-

ner Bezeichnung ihrer Art, nicht bearbeitet und damit aus unserer Pressebibliogra-

phie ausgeschlossen. Derartige Titel sind:

- als Zeitschrift registrierte Jahrbücher, Serien, Flugschriften und Bücher,

- die bei ihrem Untertitel oder Teiltitel anstatt ihres Haupttitels registrierten

Periodika,

- die in der zeitgenössischen Literatur gebrauchten Titelabkürzungen, Titelbe-

nennungen und Titelübersetzungen,

- die in der Literatur erwähnten, geplanten Titel der niemals erschienenen, nur

geplanten Periodika,

- die mit Vervielfältigungsverfahren erschienenen Periodika,

- die in Handschrift gebliebenen Zeitschriften.

XXVII


Fundortsverzeïchnis

Hier werden die Fundorte der einzelnen Jahrgänge, beziehungsweise der einzel-

nen Nummern sämtlicher, in ungarischen oder ausländischen Bibliotheken vorgefunde-

nen Zeitungen und Zeitschriften registriert. Bei jedem Periodikum werden in jedem

Bibliotheksbestand aufbewahrte sämtliche Jahrgänge und Nummern festgehalten. Die

Angaben finden wir nach den abgekürzten Namen der ungarischen und ausländischen

Bibliotheken, alphabetisch geordnet. Nach genauer Vorzählung des ersten, vollständi-

gen Periodikums weisen auf die Vollständigkeit die Buchstaben "ts" (=teljesség=Volls-

tändigkeit). Befinden sich bei diesen Titeln auch in anderen Bibliotheken vollständige

Jahrgänge, so erhalten diese auch die Bezeichnung "ts", jedoch ohne Aufzählung der

einzelnen Nummer. Bei unvollständigen Jahrgängen werden die vorgefundenen Num-

mern angeführt. Auf dieser Weise soll den Bibliotheken die Möglichkeit eingeräumt,

werden, ihre fehlenden Nummern, wenigstens mit einer Kopie ersätzen zu können.

Die doppelt vorgefundenen Jahrgänge werden über ihre Jahreszahl mit einem Kreuz

"+" gekennzeichnet. Mit dem Zeichen "X W werden die ungarischen, jedoch nicht

budapester Bibliotheken von den Ausländischen unterschieden; letztere Gruppe wird

durclV'X X -X" gekennzeichnet.

Unsere Pressebibliographie und so auch unser Fundortsverzeichnis ist das Resul-

tat der Bearbeitung der Bestände von etwa hundert inländischen beziehungsweise aus-

ländischen Bibliotheken, dh. die Grossbibliotheken Jugoslaviens, Rumäniens und der

Slowakei. Es bestand keine'Möglichkeit sämtliche bedeutende, alte historischen

Schulbibliotheken aufzusuchen. Bei den Budapester Bibliotheken haben wir den Zu-

wachs aufgrund der Zugangsbücher, die die Neuerwerbungen enthalten, bis zum Jahre

1982 festgehalten. Zur Registrierung der Bestände der Bibliotheken ausser Budapest

wurden auch die von den ungarischen Komitatsbibliotheken veröffentlichten Pressebib-

liographien verwendet, aber nicht ohne Autopsie.

Hinter den einzelnen, kurzen Angaben der Titelaufnahme und des Fundortsver-

zeichnisses der Zeitungen und der Zeitschriften befindet sich viel müssiges Blättern

und mechanische Arbeit, aber nur so war es möglich, die in verschiedenen Bibliothe-

ken verstreuten, einzelnen Nummern und Beilagen aufzufinden und daraus eine voll-

ständige, bibliographische Titelaufnahme der einzelnen Periodika zusammenzustellen.

Dieses immer mit Geduld und grosser Liebe angefertigte Fundortsverzeichnis -

wie auch die ganze Pressebibliographie - war die langjährige Arbeit einer Person, so

war es unmöglich mit dem neuen Zuwachs der Bestände im Jahre des Beendens vom

Materialsammeln bei jeder Bibliothek auf dem Laufenden zu bleiben.

Wären mehrere Personen an dieser Arbeit beteiligt gewesen, auch dann wäre es

unmöglich gewesen beim Abschiuss der Angabensammlung alle Neuerwerbungen sämt-

XXVIII


licher Bibliotheken im selben Zeitpunkt festzuhalten. - Leider kam auch das vor,

dass in Bibliotheken vorgefundene Periodikas die in unserer Hand waren und von de-

nen eine Titelaufnahme angefertigt wurde, im Laufe der Zeit verschollen sind.

Tabellarische Übersicht der Presse von 1848-1849

Nach den vorgeführten, in Alphabet geordneten Zeitungen und Zeitschriften

folgt als separate Einheit eine Tabelle, die zum Überblick der Presse des Freiheits-

krieges dient. Aus dieser ist ersichtlich, dass in den einzelnen Monaten der Jahre

1848-1849 welche und wieviel Zeitungen und Zeitschrifen zu erscheinen anfingen,

existierten oder aufhörten.

Fachliteratur der Pressegeschichte

Eine Einheit der Pressebibliographie bildet die sich je auf einen Titel beziehen-

de Fachliteratur.

• Die sich auf einen einzigen Tittel beziehenden literarischen Angaben bringen

wir in der Reihenfolge ihres Erscheinungjahres, weil sich so auch der früheste und

späteste Zeitpunkt - wann sich Interesse für das Periodikum erwies - festgestellt

werden kann. Hier befindet sich auch die mit unserer Pressebibliographie gleich-

zeitige Literatur, dass heist die voneinander geschriebenen Berichte, Kritiken und

Polemien der Zeitungen und Zeitschriften, ferner die vor 1849 und danach bis zum

heutigen Tage erschienenen Abhandlungen und Artikel. Ausgelassen wurden aber die-

jenigen Veröffentlichungen, wo ein ' Periodikum von sich selbst berichtet, denn diese

findet der sich mit dem Periodikum Beschäftige auch ohne uns. Eine Ausnahme

machten wir nur bei Titeln mit langer Erscheinungszeit, wenn die Jubileumsnummer

über die Anfangs jähre berichtet.

Im Kapitel der allgemeinen Literatur werden zuerst die grundlegenden Quellen-

werke und die wichtigsten Bibliographien aufgezählt. Die nächste Einheit bilden die

mehrere Periodika oder eine längere Zeitspanne umfassenden Werke. Autoren oder

Titel wurden alphabetisch geordnet. Enthält irgendein Quellenwerk in seinem Titel

mehrere Periodikatitel, so wird dasjenige Quellenwerk auch bei der Literatur der ge-

nannten Periodika angegeben. Die Geschichte des Hauptblattes und Beiblattes behan-

delnde zeitgenössische und spätere Fachliteratur wird im allgemeinen nur beim

Hauptblatt angeführt, beim Beiblatt wird darauf nur verwiesen. Bezieht sich die

Fachliteratur nur auf das Beiblatt, erscheint es nur hier; beim Hauptblatt befindet

sich kein Verweis.

XXIX


Die Quellen der literarischen Angaben werden verkürzt; die öfters vorkommen-

den Zeitungs- und Zeitschriftentitel werden nach den im Verzeichnis der Abkürzungen

befindlichen Zeichen angegeben. Bei anderen Fällen wird nur der Familienname des

Autors angeführt.

Bei der Berufung auf die im Band erschienenen pressegeschichtlichen Veröffent-

lichungen haben wir keinen Verleger noch Druckerei und Rezension angegeben. Anga-

ben über Literaturgeschichten und Lexika wurden nicht ausgewertet. Bei Decknamen

usw. gaben wir nur in jenem Fall den originellen Namen an, wenn dieser im ungari-

schen Pseudonymlexikon (Magyar álnévlexikon) von Pál Gulyás vorzufinden ist.

Bei unsignierten Abbildungen konnten wir den Illustratoren nicht nachgehen.

Namenszeichen konnten auch nicht immer erschlossen werden. Aehnlich erging es den

Komponisten.

Wegen den enzyklopädischen Inhalt der meisten Zeitungen und Zeitschriften ha-

ben wir keinen Sachregister verfertigt.

Nach Durchsehen vieler Bände inländischer und ausländischer Bibliotheken muss-

te festgestellt werden, dass es unter den, in verschiedenen Bibliotheken aufbewahr-

ten Jahrgängen desselben Titels, kaum so einen Band gibt, aus dem einige, oft alle

Beilagen nicht fehlen würden. Es steht ausser Frage, dass die für die Wissenschaften

unentbehrlichen Quellenwert besitzenden Beilagen genauso organische Teile der Perio-

dika sind, wie jene der Bücher. Bis jedoch bei den Büchern die Erschliessung der

Beilagen eingebürgert praktiziert wird, wurde die Registrierung der Beilagen bei den

Periodika in den Pressebibliographien bis jetzt vernachlässigt. Wegen ihrem Uni-

katwert wird ihr Fundort auch mitgeteilt.

1/2

Die Register

Register der Erscheinungsjahre der Veröffentlichungen

Die Titel der Veröffentlichungen sind alphabetisch geordnet und werden in jedem

Jahr, in dem sie erschienen sind, genannt. Die neuen Titel werden in ihrem ersten

Erscheinungsjahr unterstrichen hervorgehoben.

XXX


Register der Erscheinungsorte

Die Erscheinungsorte werden sowohl unter dem zeitgenössischen, wie unter dem heu-

tigen Ortsnamen registriert. Wir haben auch das Beginnungsjahr und das Aufhörungs-

jahr des Titels angegeben.

Register nach Sprachen

Die Titel der Veröffentlichungen folgen einander innerhalb einer Sprache im Alpha-

bet, mit Angabe des Erscheinungsjahres. - Als letztes finden wir den Register der

im vorliegenden Band vorkommenden Personennamen.

Namensregister der Redakteure und Herausgeber

Da die Redakteure oft auch die Verleger waren, haben wir ihre Namen in ein ge-

meinsames Alphabet geordnet. Jahreszahlen geben an, wer von wann bis wann tätig

war.

Namenregister der Verleger, Drucker und Druckereien

Die Verleger waren oft nicht nur Redakteure, sondern es kam nicht selten vor, dass

sie Verleger, Drucker und Druckereieigentümer gewesen sind. In diesem Fall muss

der Verleger sowohl unter den Redakteuren, wie unter den Druckern angeführt

werden. Bei der vollständigen bibliographischen Beschreibung der Zeitungen und

Zeitschriften, wird beschrieben, wer welche Tätigkeit ausgeübt hat, Herausgeber-

Redakteur oder Herausgebei—Drucker. Jahrszahlen zeigen an, wer ab wann bis wann

bei einem Periodikum gearbeitet hat.

Titelbeschreibung und Fundortsverzeichnis der Beilagen

Die Bearbeitung von Beilagen geschah vor uns noch nicht, also muss zuerst festge-

stellt werden, welche Veröffentlichungen zu diesem Sammelgebiet gehören. Als Bei-

lage sind zu betrachten alle nicht zwischen den gedruckten Text befindlichen Abbil-

dungen, Portraits, Landkarten, Musikalien, Aufrufe, Flugblätter, usw., die keine

Paginierung enthalten, oder wenn doch dann setzt die Numerierung nicht die des Pe-

riodikums fort. Wichtige Vorschrift ist, dass nur die Beilage zum Periodikum gehört,

auf das sich das Periodikum beruft, dessen Erscheinung angekündigt wird. Nur die

XXXI


existierenden, in den Bibliotheken vorfindbaren Beilagen werden registriert, aufgrund

ihrer blossen Erscheinungskundgebung kann ja keine bibliographische Registrierung

stattfinden.

Da sämtliche Beilagen als Unika zu betrachten sind und primären Quellenwert

besitzen, ist unsere Titelaufnahme immer Buchstabengetreu und möglichst vollstän-

dig. Die irrtümlicherweise nicht zur entsprechenden Nummer gebundenen Beilagen

werden an ihrem richtigen Ort besprochen, natürlich mit einem Verweis darauf, wo

sie im Band zu finden sind. Hier muss jedoch noch erwähnt werden, dass in den Pe-

riodikabänden nicht dazu gehöriges, aber doch bedeutendes und sehr interessantes

Quellenmaterial miteingebunden sein kann. Es können Flugblätter, Pränumerierungs-

aufrufe mit Besprechungen der Werke, Angaben auf die Erscheinungsgeschichte, Re-

daktionskundgebungen, Berichte, Annoncen, usw. sein.

Nach der Bekanntgabe unserer Pressebibliographie, sei der Zusammenstellerin

noch ein Wort gegönnt.

Es wurde die Presse von anderthalb Jahrhunderten vorgeführt. Dies ist die

Zeitspanne, zwischen den beiden Freihetitskriegen: von jenem des Fürsten Rákóczi

über die Jahrzehnte der Aufklärung und der Reformzeit bis zur ersten Revolution.

Die literaturgeschichtlichen und pressegeschichtlichen Forschungen haben das un-

schätzbar werte Quellenmaterial der Artikeln und Zeitschriften noch längst nicht

vollständig ausgewertet. Trotz dem Bestandzuwachs der letzten Jahre in den Biblio-

theken, ist der grösste Teil der behandelten Periodika Unikat oder buchgeschichtliche

Seltenheit. So ist es wichtig neben den Titeln zu wissen, wo und in welcher Biblio-

thek sie auffindbar sind. Es ist ein mehr jahrzehntelanges Leid der Zusammenstelie-

rin dieses Bandes, dass unsere Heimat und nationale Kultur dokumentierende, und

bedeutende Kenntnisse enthaltende Bestände, von Tag zu Tag unrettbar verschollen-

gehen. Es ist ein unersetzbarer Verlust, denn es gibt kein solches Fachgebiet, wel-

ches die Angaben der Presse zwischen 1705 und 1849 entbehren könnte. Von den

Schätzen zu sprechen, welche in den von 1850.bis heute erschienenen Periodika ver-

borgen sind, ist nicht unsere Aufgabe. Es kommt vor, dass in unserem Band solche

Daten festgehalten wurden, die nur in dieser Bibliographie aufzufinden sind. Wohin

sind ihre Originale gekommen? Vor unseren Augen sind sie verschollen. In der Hoff-

nung, dass diese Zeitungen und Zeitschriften noch zum Vorschein kommen, wurde

nicht bei jedem Jahrgang vermerkt, dass er zur Zeit nicht auffindbar ist. Im Laufe

der Jahre wurde es immer klarer, dass der unaufhaltbare Prozess des Verschollens

XXXI!


und der Beschädigung nur auf einer einzigen Weise aufgehalten oder mindestens ge-

dämpft werden kann, und das ist die Angaben festhaltende Pressebibliographie. Um

allen Preis muss es mit einer, die möglichts grösste Vollständigkeit erstrebenden Ar-

beit geschehen, um alles was uns noch erhalten geblieben ist, zum Gemeingut wer-

den lassen. Da unser Werk nicht nur die inländischen, sondern auch die ausländischen

wissenschaftlichen Forscher - besonders in den Nachbarländern, auf deutschem, ru-

mänischem und slawischem Sprachgebiet - interessieren könnte, wurde eine deutsche

und eine französische Übersetzung beigefügt.

Die Eigenheit der Bibliographien, so auch der Pressebibliographien ist es dass

sie nicht vollständig sein können. Diese Zusammenstellung kann, trotz allem Bestre-

ben, nicht alle zuständigen, wichtigen Angaben enthalten. Es ist nur zu hoffen, dass

die Arbeit nicht vergebens war, und die Forscher so einen Ausgangspunkt erhalten,

von dem ausgegangen, sie auch die nicht erschlossenen Quellen erreichen. Meine, al-

leine durchgeführte Arbeit, kann nur dann vollständig werden, wenn sie durch Hilfe

der Bibliothekare, bei einer neuen Ausgabe, mit den meinerseits unbekannten Anga-

ben ergänzt werden kann. Mit Dank nehme ich diesbezügige Bemerkungen, zur Her-

ausgabe eines vollständigeren Bandes entgegen. (Adresse: 1023 Budapest, Arpád feje-

delem útja 45. Ungarn.)

Die Leitungen und die Mitarbeiter der besuchten Bibliotheken, Archiven und

Museen, im In- und Ausland haben meine Sammelarbeit immer mit grösstem Wohl-

wollen unterstüzt. Ihre Anerkennung und ihre Ermutigung hat grosses Anteil daran,

dass ich diese meine über Jahrzehnte sich verziehende Arbeit, immer mit unendli-

cher Liebe zu ihr, mit unerschütterlichem Fleiss und der möglichsten Genauigkeit

durchgeführt habe.

Hier sei ihnen allen herzlichst gedankt. Ganz besonderst gebührt mein Dank

Herrn Akademiker Tibor Klaniczay, der das Erscheinen meines Werkes ermöglicht

hat.

Dr. Margit Busa - V.

wissenschaftliche Obermitarbeiterin

i.R. der Széchényi Nationalbibliothek

XXXIII


Die deutschsprachige Einleitung und die Textteile wurden von Évamária Zsigmondy,

wissenschaftliche Mitarbeiterin der Széchényi Nationalbibliothek, deutsche Fachrefe-

rentin angefertigt.

Die Französische Einleitung und Textteile waren die Arbeiten von Margarete Né-

meth, wissenschaftliche Obermitarbeiterin i.R. des Budapester Französischen Insti-

tutes, Übersetzerin.

XXXIV


Introduction

Notre ouvrage constitue la bibliographie des périodiques hongrois dont la date

de création se situe entre 1705 et 1849. De plus, il comporte aussi la bibliographie

de l'histoire de l'édition périodique hongroise considérée.

Des le début, nous tenons a préciser qu'a été considéré comme périodique

toute publication ayant paru au moins deux fois par an. En ce qui concerne la caté-

gorie des périodiques hongrois, nous y avons fait entrer:

- tout journal ou revue publié(e) sur le territoire de la Hongrie historique ainsi que

sur celui de la Transylvanie, que la publication soit en langue hongroise ou étran-

gère. (Nous n'avons pas tenu a recenser dans sa totalité l'édition périodique pu-

bliée sur le territoire de la Croatie - Slavonie.)

- tout journal ou revue publié(e) au-delà des frontieres hongroises en hongrois ou

dans n'importe quelle langue, pourvu que le titre du périodique indique par les

termes "hongrois" ou "Hongrie" que les matières traitées concernent la Hongrie.

C'est en tant que publications de ce genre que des périodiques édités a Vienne ont

été également inclus dans notre bibliographie.

Dans ce qui suit, nous passons en revue les travaux les plus importants consa-

crés par nos prédécesseurs bibliographes au recensement de l'édition périodique hon-

groise ancienne.

1. En 1884: Antal Szalády, A magyar hírlapirodalom statisztikája 1780-1880.

(Statistique de la presse hongroise 1780-1880). Bibliographie limitétaux seuls

périodiques de langue hongroise.

2. En 1916: István Kereszty, A magyar és magyarországi időszaki sajtó időren-

di áttekintése 1705-1867. (Tableau chronologique de la presse de langue

hongroise et de la presse de Hongrie 1705-1867.) Catalogue des périodiques

hongrois, indifféremment de leur langue de publication, conservés a la

Bibliothèque Nationale Széchényi; classement par année.

3. En 1941: Béla Dezsényi, A magyar hírlapirodalom első százada 1705-1805.

(Le premier siècle de l'édition périodique hongroise 1705-1805.) Bibliographie

des périodiques hongrois conservés a la Bibliothèque Nationale Széchényi;

pour les éléments complémentaires, recensement étendu aux grandes biblio-

thèques de Budapest.

4. La bibliographie descriptive, établie par M me Eva Lakatos sous le titre Ma-

gyar iro.dalmi folyóiratok (Revues littéraires hongroises) 1786 - 1944; en

cours de publication dans la collection "Cahiers bibliographiques du Musée

Littéraire Petőfi".

XXXV


Les années de l'après-guerre ont notablement modifié les fonds dé nos bib-

liothèques d'Etat. Nombre de collections de périodiques de diverses provenances sont

venues accroître ou compléter celles de nos bibliothèques dont, au premier rang, la

Bibliothèque Nationale Széchényi.

La mise a jour tenant compte de ces collections récemment entrées s'imposait

donc comme une tache a accomplir d'urgence.

En même temps on remarque le phénomène inverse aussi: perte de nombre de

périodiques inventoriés par les bibliographies ci-dessus mentionnées. Le risque de

perte ainsi que la détérioration quasi inévitable a laquelle nos collections de pério-

diques anciens sont exposées n'ont pas manqué de rendre encore plus pressant l'éta-

blissement d'une bibliographie nationale rétrospective qui fixe toutes les données pos-

sibles concernant nos périodiques anciens. Cette urgence était d'autant plus ressentie

que nos fonds de périodiques anciens rassemblent des exemplaires rares, sinon uni-

ques, donc irremplaçables.

C'est dans ces conditions que l'auteur du présent ouvrage a été chargée en

1947, en vue de la commémoration de la Guerre d'indépendance hongroise de 1848-

49, d'établir la bibliographie de la presse périodique parue en Hongrie entre 1848-

1849. Le manuscrit de ce recensement - quoique prêt a être imprimé - n'a été pu-

blié que dix ans après, bien entendu avec toutes les additions requises, en 1957, in:

Gábor G. Kemény, Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban.(Société

et minorité à travers les bulletins d'information de la Guerre d'indépendance hon-

groise de 1848-1849.) En annexe à cette étude: Az 1848-1849. évek sajtóbibliográfiá-

ja (Bibliographie de la presse des années 1848-1849) par la rédactrice de cet ouvrage.

Par la suite, nous avons étendu notre enquête bibliographique aux publications

de la presse des années 1825-1867. En complément a cette bibliographie, nous avons

aussi établi celle des études relatives aux publications périodiques répertoriées. Ces

deux recensements bibliographiques ont été publiés en 1950 (tome IV en 1959) in:

Magyar Történeti Bibliográfia 1825-1867 (Bibliographie de l'histoire de Hongrie 1825-

1867) en quatre volumes; cf. les chapitres intitulés Sajtó (La Presse) dans les tomes

III et IV.

Les périodiques hongrois créés entre 1825 et 1867 recensés, vint le tour de

ceux fondés entre 1806 et 1824.

Restait finalement la dernière "tranche" a recenser, notammenx ie premier

siècle de la presse hongroise allant de 1705 a 1805, qui avait fait l'objet de la bi-

bliographie ci-dessus mentionnée de Béla Dezsényi, Conservateur en chef du Dépar-

tement des périodiques de la Bibliothèque Nationale Széchényi. Vu le laps de temps

considérable écoulé depuis la publication de cette bibliographie, la refonte de celle-

ci s'imposait également.

XXXVI


C'est ainsi, en procédant successivement par troniţpns que fauteur a fini par

établir la bibliographie des périodiques hongrois créés entre 1705 et 1849., Deux ja-

lons qui marquent le début et la fin de la période envisagée: deux guerres d'indépen-

dance, celle de Rákóczi et celle de Kossuth. Et entre ces deux guerres d'indépen-

dance, les "décennies des Lumières" et l'ère des Réformes.

Ce travail, accompli par l'auteur seul et entrecoupé par des interruptions pluş

ou moins longues, a demandé près de quatre dizaines d'années pour être mené a

bien. Il s'entend que ce long échelonnement de l'élaboration de son manuscrit défini-

tif a réclamé une constante mise \ jour, qu'elle a cessé d'assurer au 31 décembre

1982.

En plus de la bibliographie proprement dite des périodiques recensés dans notre

ouvrage nous estimions opportun d'étendre notre enquête bibliographique a des sujets

connexes, tels que l'histoire de l'édition périodique hongroise ancienne, le recense-

ment des feuilles dites "additionnelles" annexées en supplément aux dits périodiques.

L'ensemble de la documentation réunie dans les deux volumes de notre ouvrage a été

ordonné selon le plan suivant:

1/1

Notices bibliographiques des périodiques hongrois créés entre 1705 et 1849 avec

l'inventaire topographique de ceux-ci

Tableau synoptique de la presse de la Guerre d'indépendance hongroise de 1848-

1849

Bibliographie de l'histoire de l'édition périodique hongroise 1705-1849

I/2

Tables dressées autour de divers centres d'intérêt de la recherche sur l'édition

périodique recensée

Description bibliographique des feuilles dites "additionelles" avec leur localisa-

tion dans les collections des bibliothèques

XXXVII


1/1

Notices bibliographiques des périodiques hongrois créés entre 1705 et 1849

Avant d'entreprendre la rédaction des notices bibliographiques des périodiques,

nous avions a délimiter la catégorie des publications a considérer comme périodiques

qui devront faire, comme tels, l'objet de notre recensement.

Suivant les critères adoptés actuellement par les bibliothèques de Hongrie, nous

avons exclu de notre bibliographie des périodiques plus d'une catégorie de publica-

tions que nos prédécesseurs bibliographes avaient pourtant inclues dans leur réper-

toire, a savoir: les ouvrages a publication annuelle, les publications en série, les

feuilles volantes.

Pour éviter que l'absence de ces publications soit interprétée comme étant due

a quelque omission, nous avons inséré leurs titres dans l'ordre alphabétique des titres

de périodiques recensés, sans toutefois leur conférer un numéro d'ordre. A la suite

du titre, nous avons désigné la catégorie dans laquelle la publication est désormais a

inclure, d'où s'ensuit l'exclusion de celle-ci de notre travail de recensement.

Dans la catégorie des périodiques admissibles en principe dans notre répertoire,

pour des raisons méthodologiques, nous avons encore limité notre choix, en écartant

les périodiques publiés sous forme de manuscrit.

En plus des périodiques sélectionnés, d'après les principes précisés plus haut,

dans les collections de bibliothèques, nous avons aussi fait entrer dans notre biblio-

graphie des périodiques introuvables, mais attestés de faţon certaine par des docu-

ments d'époque dignes de foi. Pour ces périodiques, la notice porte la mention "in-

trouvable".

Parmi les bibliothèques dans lesquelles nous avons mené notre enquête, c'est a

la Bibliothèque Nationale Széchényi que revient le premier rang, compte tenu du

fait que c'est elle qui posjede en Hongrie le plus de collections complètes. Aussi a-

t-elle constitué la documentation de base pour la description bibliographique des pé-

riodiques répertoriés.

En ce qui suit, nous faisons connaître les règles et les méthodes adoptées par

nous pour établir les notices bibliographiques des périodiques faisant l'objet de notre

recensement.

En présence de l'immense étendue des collections de périodiques a recenser, la

premiere tache de l'auteur fut de sélectionner les publications indépendantes, ces

dernières seules devant faire l'objet d'une notice bibliographique particulière portant

XXXVIII


numero d'ordre propre. L'auteur a considéré comme périodique indépendant l'édition

principale aussi bien que l'édition secondaire du même périodique et les périodiques

ayant inauguré une nouvelle série.

Pour classer les notices des périodiques ainsi sélectionnés, nous avons adopté

l'ordre alphabétique des titres de départ ou titres principaux de ces publications, que

ces dernières soient réellement conservées dans des fonds de bibliothèques ou qu'elles

soient introuvables. Finalement, nous avons conféré un numéro d'ordre a chacun de

ces titres, sauf a ceux dont l'existence n'est attestée par aucun document d'époque,

dans l'ordre alphabétique de leur succession.

Dans les bibliographies antérieures a la notre, on peut relever des périodiques

abusivement classés a un titre autre que le titre principal porté par le périodique

recensé, tel que: le sous-titre de la publication ou bien quelque titre de rubrique.

Pour rectifier ces erreurs de classement, nous avons indu ces sous-titres ou titres

de rubrique a leur place alphabétique dans l'ensemble des notices de périodiques,

tout en faisant un renvoi au titre principal sous lequel le périodique se trouve

inventorié.

Nous avons procédé de même pour les variantes des titres empruntées par les

bibliographes a des sources littéraires de l'époque, peu soucieuses de la précision de

leurs références. En effet, on peut y relever des titres de périodiques cités sous

forme abrégée ou bien en traduction. D'autres documents se réfèrent a tel ou tel

titre de périodique qui, en réalité, n'était qu'un titre annoncé au préalable pour un

périodique a paraître, mais qui, de fait, ne fut pas retenu lors de la parution de la

publication. Sont encore a mentionner les titres factices qui, lancés par des docu-

ments d'époque, venaient supplanter dans l'usage courant plus d'un titre authentique

de périodique.

La description bibliographique des périodiques a été faite sur examen des col-

lections elles-mêmes et ne comporte que les indications fournies par celles-ci. C'est

ce qui explique le caractere fragmentaire de certaines de nos descriptions bibliogra-

phiques plus particulièrement de celles consacrées aux-publications de l'édition pério-

dique hongroise ancienne. Les indications provenant de quelque source documentaire

- que celle-ci soit de l'époque ou bien postérieure a l'époque - ont été reportées

dans la rubrique des Notes complémentaires que nous présenterons plus loin.

Les titres des périodiques ont été transcrits lettre par lettre, tels qu'ils se

présentent sur la page de titre. Les initiales de chaque mot ont été écrites avec

majuscules, suivant l'usage typographique hongrois.

Nous avons respecté l'orthographe tout comme la présentation des mots compo-

sés qu'ils soient écrits en un seul mot ou que les mots le composant soient liés par

XXXIX


un trait d'union. Ex.: ZeitungsïBlatt et Zeintungs-Blatt. Nous n'avons fait exception

que pour les titres en langue allemande, attestant un flottement de l'orthographe

entre la lettre 'ß' et la lettre géminée 'ss'. Pour ces titres, nous avons préféré a

la transcription littérale celle qui ne tenait pas compte de ces variations de l'ortho-

graphe ancienne, en adoptant uniformément la lettre géminée 'ss 1 .

En cas de changement de titre, nous avons énuméré immédiatement après le

premier titre, dans l'ordre chronologique, les titres successifs sous lesquels a paru le

périodique et les dates extremes de chacun. En outre, nous avons fait figurer cha-

cun des titres successifs a leur place alphabétique, sans leur conférer de numéro

d'ordre, avec renvoi au premier titre sous lequel la notice donnant la description

bibliographique complete du périodique se trouve classée.

Nous avons fait figurer les sous-titres, ces derniers servant a préciser les ma-

tières traitées par le périodique. Par contre, nous n'avons pas reproduit les devises

politiques.

Le lieu d'édition a été signalé même au cas ou il était contenu dans le titre.

La périodicité a été mentionnée telle qu'elle fut indiquée par le périodique.

Nous avons indiqué toutes les dates communiquées par le périodique lui-même

concernant les événements et changements survenus au cours de son existence, tels

que: début et fin de la publication, départ d'une nouvelle série, interruption, le cas

échéant, interdiction de la publication. Quand nous le connaissions, nous avons aussi

précisé les mois, désignant ces derniers sous leur forme abrégée, admise dans l'u-

sage courant.

Au cas ou le premier numéro du périodique n'a pu être retrouvé, en écartant

les datations restituées peu sures, nous nous sommes contentées d'indiquer le numéro

le plus ancien que nous connaissions. Nous n'avons pas admis la date du numéro spé-

cimen comme étant la date de naissance du périodique en question. Au cas cepen-

dant ou le périodique avait réellement débuté par le numéro spécimen, nous l'avons

signalé dans la rubrique des Notes complémentaires.

Les noms du personnel de la rédaction (rédacteur en chef, rédacteur, corédac-

teur) ainsi que de l'édition (éditeur, propriétaire de journal) ont été énuméres, avec

les dates précisant les changements survenus dans leur composition. Il arrive que le

rédacteur ou l'éditeur soit aussi le propriétaire de l'imprimerie. On trouvera leurs

noms récapitulés dans deux tables, dont l'une est consacrée aux rédacteurs - édi-

teurs, l'autre aux éditeurs - imprimeurs.

L'imprimerie n'a été localisée qu'au cas ou elle se trouvait ailleurs qu'au siege

de l'édition. Les dates de changements d'imprimerie ont été également signalées.

Le format du périodique recensé a été désigné par le chiffre des formats

usuels de la feuille d'impression pliée (en hongrois "rét", d'où l'abréviation V), tels

XL


que: in-16, in-8°, in-4°, in-fol. Les indications données en centimètres pour la hau-

teur et la largeur du périodique sont accidentelles, les relieurs ayant leur faţpn

propre de rogner les pages.

Nous n'avons pas manqué de signaler aussi ies caractéristiques de la présenta-

tion matérielle du périodique recensé, telles que: illustrations dans le texte, page de

couverture (abr "FI." du terme hongrois "fedőlap"), page de titre (abr. "Cl." du

terme hongrois "címlap"), sommaire (abr. "Tj." du terme hongrois "tartalomjegy-

zék"), sans aucune précision de leur lieu de dépôt. Nous tenons a faire remarquer

ici que la page de titre tout comme la page de couverture comportent souvent des

indications intéressant l'histoire de la littérature aussi bien que celle de la presse.

Parmi les informations fournies par le périodique lui-même, nous n'avons pas

tenu compte de la liste des abonnés.

Pour clore la description bibliographique constituée des éléments d'information

fournis par le périodique recensé, nous avons signalé les fautes d'impression (abr.

"Nyh." du terme hongrois "nyomdahiba"), plus précisément les erreurs de numérota-

tion des fascicules.

Nous avons aussi dénombré les numéros n'ayant pas paru par omission de l'im-

primerie et avons signalé cette absence par la mention "Nem készült", en français

"Non fait". Quant à la vérification des éventuelles erreurs dans la pagination des

fascicules des périodiques, c'est la une entreprise dont l'auteur ne pouvait nullement

se charger.

La documentation dont nous venons de passer en revue les divers éléments a

été établie par l'auteur de maniere a permettre l'identification du périodique en

question. Une fois identifiée, la publication devait aussi étre localisée. C'est à

cette fin que nous avons dressé l'inventaire topographique des périodiques recensés

dans notre ouvrage. Pour pouvoir utiliser sans difficulté cet inventaire, l'usager doit

être initié a la technique de sa consultation. Aussi estimons-nous nécessaire de reve-

nir encore sur ces questions méthodologiques.

A la suite de l'inventaire topographique, nous Indiquons, s'il y a lieu, les nu-

méros de périodiques ayant été réédités, les numéros spéciaux, avec l'indication de

leurs lieux de dépôt.

Référence est faite a la Bibliographie de la Hongrie par Géza Petrik (Magyar-

ország bibliográfiája 1712-1860) dans chaque cas ou celle-ci récapitule sous forme de

"tables (multi)annuelles les sommaires parus dans les numéros du périodique recensé.

Suit la rubrique des Notes complémentaires ou - comme nous, venons de le si-

gnaler - nous ayons regroupé en premier lieu toute indication relevée dans une

source documentaire quelconque, cette indication venant combler les lacunes de la

description bibliographique établie a partir du périodique lui-même.

XLI


Conformément aux usages adoptés dans les travaux bibliographiques, nous avons

cité les sources documentaires mises a contribution - nous n'avons pas eu recours

aux encyclopédies, ni aux manuels d'histoire littéraire - sous forme abrégée. Pour

les abréviations des usuels couramment cités, on se reportera a la Bibliographie de

l'histoire de l'édition périodique hongroise 1705-1849. Pour les abréviations des titres

des périodiques, on consultera la liste de ces abréviations a la suite de notre Intro-

duction. Dans le cas d'un ouvrage d'usage moins courant, nous avons indiqué le nom

de l'auteur, suivi du titre de l'ouvrage, sans mention de l'éditeur, ni de l'imprimeur

(l'imprimerie), pi du compte rendu qui - le cas échéant - lui serait consacré.

C'est également dans la rubrique des Notes complémentaires que se trouvent

notées les fusions de périodiques, les modifications survenues dans les rapports entre

l'édition principale et l'édition secondaire. Citons le cas de telle édition secondaire

qui, après avoir cessé de paraître en supplément a l'édition principale, continua a

vivre comme rubrique régulière de celle-ci, tout en gardant son titre ancien d'édi-

tion secondaire comme titre de rubrique.

La rubrique des Notes complémentaires est suivie par celle des renvois. A

l'aide de ces derniers, nous sommes renseignés, avec toute la précision possible, sur

les liens unissant tel périodique a tel autre, l'un paraissant en supplément de l'autre

et établissant ainsi une relation édition principale - édition secondaire entre les deux

publications. Bien entendu, les renvois sont réciproques: dans la notice consacrée a

l'édition principale, renvoi est fait a son édition, le cas échéant, a ses éditions

secondaire(s). Inversement, dans la notice de l'édition secondaire, nous renvoyons a

son édition principale et, s'il y a lieu, aussi a celles des éditions secondaires qui

paraissaient simultanément avec l'édition secondaire faisant l'objet de la notice.

Pour chacune de ces éditions, les dates de début et de fin de publication ont été

signalées.

Par la la bibliographie de l'édition périodique hongroise 1705^1849, présentée

sous forme de notices classées dans un unique ordre alphabétique des titres, se

trouve close. Nous n'avons pas considéré comme étant notre tache d'informer sur les

matières traitées par les périodiques recensés par nous. De notre avis, c'est la une

question qui ressortit à la description bibliographique interne de la publication et

comme telle, elle est étrangère a notre bibliographie qui, tout comme celle de

notre regretté prédécesseur immédiat, M. Dezsényi, se veut strictement externe.

Inventaire topographique des périodiques

Notre inventaire topographique fixe t'état des collections ou bien des numéros

de périodiques hongrois que les bibliothèques prospectées possèdent pour la période

allant de 1705 a 1849.

XLII


Parmi les bibliothèques - près d'une centaine - dont nous avons dépouillé les

fonds de périodiques, la plupart se trouvent en Hongrie. Cependant il y en a plu-

sieurs qui sont situées actuellement dans les pays voisins, sur des territoires qui,

sous le nom de Transylvanie, Haute Hongrie, Bácska et Banat, faisaient partie de la

Hongrie d'avant 1849, date limite de la période considérée.

Pour ce qui concerne les bibliothèques de Hongrie, nous n'avons pas eu la pos-

sibilité d'étendre notre enquête aux bibliothèques de tous nos établissements scolaires

anciens, pourtant susceptibles de receler des fonds de périodiques hongrois anciens.

Au-delà des frontieres hongroises, en Croatie - Slavonie, le recensement des pério-

diques a été sans recherche de l'exhaustivité.-

Nous donnons l'état des collections par bibliothèque. Celles-ci, réparties en

trois groupes, se,succèdent dans notre inventaire selon l'ordre qui suit: Bibliothèques

de Budapest; Bibliothèques de province; Bibliothèques étrangères. Les bibliothèques

de Budapest sont classées dans l'ordre alphabétique de leurs sigles en lettres. Excep-

tion a été faite pour la Bibliothèque Nationale Széchényi (OSZK) qui, ayant servi de

base a toute notre documentation, est mentionnée en tête de la liste. Les biblio-

thèques de province - leur groupe est précédé de deux astérisques "& -W - tout

comme celles de l'étranger - celles-ci sont précédées de trois astérisques "*X-X" -

sont citées selon l'ordre alphabétique de leur ville.

Pour chacun de ces trois groupes, une liste placée avant les notices bibliogra-

phiques des périodiques récapitule l'intitulé, le sigle en lettres ou alphanumérique et

l'adresse des bibliothèques détentrices.

Pour fixer l'étendue exacte des collections possédées par les bibliothèques pro-

spectées, nous avons adopté la méthode suivante.

Sous le titre de chaque périodique accessible, nous avons énuméré toutes les

années ou, en cas d'année incomplete, tous les numéros possédés par la bibliothèque

recensée. Si l'année que possède telle bibliothèque est complete, l'abréviation "ts."

(terme hongrois "teljes", en français "complet") est. portée. Au cas ou une année

complete est signalée pour la premiere fois dans notre inventaire, nous avons précisé

aussi le nombre des numéros que la collection considérée complete comporte. Nous

avons souligné l'indication de chaque année complete, la faisant ainsi ressortir dans

la série des collections inventoriées. Une croix "+" portée par la date de l'année

signale que celle-ci est conservée en double.

Les cotes portées par les périodiques n'ont pas été mentionnées, les fonds de

bibliothèques étant sujets a des refontes, ce qui peut entraîner des changements

dans leur classement.

XLIII


L'immense travail de prospection entrepris par la rédactrice toute seule dans

les magasins de quelque cent bibliothèques, a l'intérieur tout comme a l'extérieur

des frontieres hongroises - entreprise réalisée pour la premiere fois a une échelle

aussi vaste - n'a pas manqué d'apporter ses fruits.

Par le dépouillement minutieux des magasins des bibliothèques, nous avons

réussi a mettre au jour des numéros ou bien des années de périodiques hongrois qui

avaient échappé jusqu'ici a toute enquête bibliographique. Aussi avons-nouş profité

de toute indication bibliographique nouvelle ainsi fournie pour l'intégrer dans la no-

tice bibliographique du périodique et compléter par la les déficiences des descriptions

données par nos prédécesseurs bibliographes.

De plus, grâce aux renseignements contenus dans notre inventaire, les biblio-

thèques autant que les chercheurs pourront se documenter aisément sur l'état com-

plet de tel périodique (question d'identification) aussi bien que sur sa présence dans

telle bibliothèque (question de localisation).

Enfin, ainsi renseignées, les bibliothèques auront désormais la possibilité de

combler les lacunes de leurs collections, en ayant recours aux dépots qui possèdent

les éléments qui leur manquent et qui, par voie de reproduction, pourront les

mettre a leur disposition.

Il va sans dire qu'un tel labeur entrepris par la rédactrice seule, s'est échelon-

né sur de longues années. D'où le délai nécessairement intercalé entre la notation

de l'état des collections dans telle bibliothèque et la clôture de toute notre enquête

en date du 31 décembre 1982. Aussi ne pouvons-nous exclure la possibilité d'éven-

tuels changements survenus (nouvelles acquisitions aussi bien que pertes subies depuis

lors; en effet, nous avons déjà constaté des pertes que nous ne savons expliquer)

dans l'état des collections consigné dans notre inventaire et, en conséquence, l'état

dépassé de celui-ci ä la date ci-dessus indiquée de l'arrêt de toute notre enqu*te.

Mais avec le concours des bibliothèques détentrices, la mise a jour du présent inven-

taire de base pourra être assurée pour chaque périodique recensé par nous, fixant

avec précision ce qui se trouve dans leurs magasins au moment donné. Du fait que

la présente édition n'est que provisoire, nous serons en mesure de reporter les addi-

tions communiquées par les bibliothèques participantes sur notre inventaire, ce qui

nous permettra de le clore a la même date pour la totalité des établissements re-

censés. En procédant de la sorte, nous aurons dressé un inventaire prêt a être pu-

blié dans l'édition définitive de notre ouvrage.

XLIV


Tableau synoptique de la presse de la Guerre d'indépendance

hongroise de 1848-1849

Ce tableau offre un aperçu synchronique des publications de la presse parue en

Hongrie dans les années 1848-49. Il convient de noter que la plupart de ces publica-

tions ont été d'existence éphémère: ayant vu le jour au milieu des événements de

ladite guerre d'indépendance, elles ont été constamment menacées d'être supprimées

d'un mois a l'autre par la censure. Aussi avons-nous donné, concernant ces deux an-

nées, a la différence de la'table annuelle habituelle, une table chronologique, qui,

divisée en mois, cite chaque publication dans la rubrique du mois de sa naissance et

de celui de sa disparition.

Bibliographie de l'histoire de l'édition périodique

hongroise 1705-1849

Notre bibliographie comporte les références des documents et des travaux a

consulter pour l'étude de l'histoire de l'édition périodique hongroise pendant son pre-

mier siècle et demi. Les références sont divisées en deux grandes sections.

Dans la premiere section, nous avons réuni les références des documents et des

travaux concernant l'histoire d'un périodique répertorié dans la bibliographie de la

presse hongroise 1705-1849. Le classement de la documentation suit l'ordre alphabé-

tique des titres de périodiques. Sous le titre, on trouve citées, dans l'ordre chrono-

logique de leurs dates de parution, les références des documents et des travaux qui

concernent le périodique. L'ordre chronologique suivi permet de dessiner la courbe

de l'intérêt suscité par le périodique et ainsi de manifester la vitalité de celui-ci.

S'il y a lieu, nous avons signalé en premier lieu les témoignages de l'époque.

Parmi ceux-ci^ les plus intéressants sont les articles qui, écrits, sur un ton tantôt

polémique, critique, tantôt élogieux, révelent bien des choses sur la vie du pério-

dique, sur ses rapports avec d'autres publications de l'époque. Pour les périodiques

de longue existence, nous avons fait mention de leurs numéros jubilaires ainsi que

des articles rétrospectifs évoquant les débuts de leur carriere»ll arrive que les pério-

diques ont fait paraître des informations ou articles se rapportant spécialement a

leur propre publication. Contenus dans le périodique lui-même, ces témoignages Sont

directement accessibles, sans notre orientation bibliographique, pour quinconque s'in-

téresse a cette publication. Voila ce qui explique l'absence de références les concer-

nant dans notre bibliographie.

XLV


A la suite des sources de l'époque, nous avons enregistré les études consacrées

au périodique, a partir de l'étude la plus précoce jusqu'à la plus tardive.

Dans la deuxième section, nous avons cité en premier lieu les ouvrages de ré-

férence et les bibliographies indispensables á la recherche concernant l'histoire de la

presse hongroise pendant son premier sie'cle et demi. Y font suite les références des

ouvrages portant sur plusiers périodiques ou bien sur une période plus ou moins lon-

gue comprise dans ce premier silele et demi de la presse hongroise, qui fait l'objet

de notre ouvrage

Quant aux travaux dont le titre même mentionne plusiers périodiques, leur ré-

férence est également signalée dans la i ere section, au titre de chaque périodique

concerné, a la suite des références qui s'y trouvent déjà réunies.

Pour cette deuxième section, nous avons adopté le classement par ordre alpha-

bétique des noms d'auteurs ou des titres d'ouvrages. En ce qui concerne les pseudo-

nymes, nous donnons le nom de l'auteur, tel que celui-ci fut rétabli par Pál Gulyás

dans son Dictionnaire des pseudonymes des auteurs hongrois (Magyar írói álnévlexi-

kon).

1/2

Tables

Le chercheur peut se poser encore bien d'autres questions que celles de l'identifica-

tion et de la localisation d'un périodique. Pour répondre a ces questions, nous avons

dressé des tables récapitulant chacune une donnée principale. Voici les types de

questions auxquels les tables dressées par nous sont appelées a répondre.

Années de parution: Chacun des périodiques fondés entre 1705 et 1849 est cité, dans

l'ordre alphabétique des titres, a chaque année de sa vie. A l'occasion de la pre-

miere mention d'un nouveau titre de périodique parmi ceux qui sont en cours, nous

avons mis en valeur ce nouveau titre en le soulignant.

Lieux d'édition: Les périodiques sont regroupés sous le nom de leurs lieux (villes)

d'édition. Ces derniers sont mentionnés d'abord sous la forme usitée a l'époque, puis

sous celle en usage de nos jours. Années de fondation et de cessation indiquées.

XLVI


Langues de publication: Les périodiques ont été groupés selon leur langue de publica-

tion, dans l'ordre alphabétique de leurs titres. Les langues de publication énumérées

dans notre table sont: le hongrois, le français, le latin, l'allemand, le roumain, le

serbe et le slovaque.

Rédacteurs et éditeurs: Leurs noms sont classés dans un ordre alphabétique unique,

certains rédacteurs ayant aussi assumé des fonctions d'éditeur. Pour être renseigné

sur les fonctions assumées effectivement par tel rédacteur, se reporter a la notice

du périodique en question. Dates de début et de fin de leur collaboration avec le

périodique indiquées.

Editeurs et imprirneurs (imprimeries): Leurs noms sont classés dans un ordre alphabé-

tique unique, certains éditeurs ayant assumé aussi des fonctions d'imprimeur. Pour

des renseignements plus précis, se reporter a la notice du périodique en question.

Dates de début et de fin de leur collaboration avec le périodique indiquées.

Notices Bibliographiques des feuilles additionnelles avec leur localisation

En dépouillant les collections de périodiques conservées dans une centaine de

bibliothèques, la rédactrice n'a pas manqué de constater que, quant a leur intégrité,

les exemplaires d'un même périodique présentaient de notables différences d'une bi-

bliothèque a l'autre.

C'est qu'un exemplaire ne peut être considéré comme vraiment complet que

dans le cas ou il contient la feuille qui, annoncée par le périodique, s'y trouve en-

cartée, tout en n'étant pas comprise dans la pagination propre de son exemplaire.

Nous avons désigné ces feuilles qui font partie intégrante de leur exemplaire "addi-

tionnelles". Elles sont tantôt des documents servant a compléter ou a illustrer le

texte (portrait, dessin, gravure, estampe, photo, vue^ carte, plan; partition), tantôt

des imprimés "accidentels" (appels, proclamations, informations de guerre, feuilles

volantes, annonces de nouveautés de librairie, feuilles publicitaires). De toute fa-

ţpn, ces feuilles constituent des pièces d'une haute valeur documentaire pour les di-

sciplines les plus diverses. Aussi est-il de regle de faire mention de ces feuilles ad-

ditionnelles dans la description bibliographique des livres. Il est d'autant plus éton-

nant de voir que cette regle n'est pas respectée dans la description bibliographique

des périodiques.

En procédant au dépouillement des exemplaires des périodiques recensés pour

faire état des feuilles additionnelles qu'ils contiennent, la rédactrice a distingué

XLVII


trois groupes: 1. Exemplaires qui contiennent les feuilles additionnelles annoncées par

le périodique; 2. Exemplaires qui contiennent des feuilles additionnelles qui n'en font

pas partie, mais qui y ont été jointes par mégarde; 3. Exemplaires qui ne contien-

nent pas la feuille additionnelle annoncée par le périodique, ce qui est le cas le plus,

fréquent. Etant donné que la rédactrice s'est bornée a recenser les seules feuilles

additionnelles accessibles - celles-ci offrant un intérêt réel et immédiat pour la re-

cherche - elle n'a pas noté l'absence des feuilles additionnelles annoncées, mais in-

trouvables. Pour des raisons d'économie de place, la rédactrice n'a recherché l'ex-

haustivité que pour les feuilles additionnelles de langue hongroise.

Pour la description des feuilles additionnelles annoncées par le périodique et

comprises dans le fascicule, la rédactrice a suivi les mêmes usages que pour la

description bibliographique des périodiques. Le texte de la feuille a été transcrit

lettre par lettre tout comme les titres de périodique et si possible in extenso, sauf

au cas ou le texte a été jugé trop long.

Dans bien des cas, les informations fournies par les feuilles additionnelles dé-

crites sont fragmentaires: telle planche hors-texte ne porte pas le nom de l'artiste;

sur telle autre planche, a la suite des abréviations del. (delineavit), pinx. (pinxit),

sculp. (sculpsit), nous avons relevé un monogramme d'artiste obscur. La rédactrice a

entrepris des essais d'attribution a leur sujet, mais bien des fois, ceux-ci sont restés

vains.

La notice descriptive de la feuille additionnelle a été classée scus le titre du

périodique dont elle fait partie. En bas de la description de la feuille recensée, on

trouve notée(s) la ou éventuellement les collection(s) de bibliothèques qui possèdent

un exemplaire du fascicule contenant la feuille décrite. Il est a noter que la rédac-

trice n'a pas trouvé une seule année de périodiques dont chacun des exemplaires

comporte toutes les feuilles additionnelles qu'il devait contenir a l'origine.

Pour ce qui concerne les feuilles additionnelles jointes par mégarde aux fasci-

cules d'un périodique autre que celui qui en avait fait l'annonce et dont elles de-

vraient faire partie, la rédactrice a procédé de la façon suivante: elle a donné la

description de ces feuilles aussi bien sous le titre de leur périodique propre que sous

celui ou elles ont été intercalées par erreur, avec renvois réciproques a l'un comme

a l'autre périodique.

A la suite des notices des feuilles additionnelles, on trouve trois tables, l'une

avec les noms des illustrateurs (dessinateurs, peintres, graveurs), l'autre avec ceux

des compositeurs et une troisième avec les noms des imprimeurs (imprimeries). Les

tables comportent les dates extremes de la collaboration des personnes avec le

périodique.

XLVIII


A la fin du tome 1/2, un index récapitule tous les noms de personnes cités

dans notre ouvrage, sauf ceux contenus dans les feuilles additionnelles, répertoriés

dans un index a part. Les noms de personnes cités dans les feuilles additionnelles

ont fait, l'objet d'une sélection.

Voila les diverses unités de documentation qui, ordonnées suivant le plan indi-

qué plus haut, composent les deux volumes de notre ouvrage bibliographique. Tout

en offrant le tableau le plus complet que l'on possède aujourd'hui de l'édition pé-

riodique hongroise 1705-1849, notre travail est loin d'être achevé. C'est là une en-

treprise destinée, à préparer la bibliographie rétrospective des périodiques hongrois

anciens sous sa forme définitive. Aussi notre ouvrage para*t-il dans une édition pro-

visoire polytypée qui, comme telle, est susceptible de faire l'objet d'amendements a

apporter avant tout par les bibliothèques recensées. Dans ce but, la rédactrice solli-

cite les bibliothèques détentrices de périodiques hongrois anciens de bien vouloir lui

communiquer sous forme écrite toute indication faisant défaut a la présente édition

provisoire, telles que: additions complémentaires, mise a jour de l'état des collec-

tions. Elle prie d'envoyer toute communication a son adresse personnelle: 1023 Buda-

pest, Árpád fejedelem útja 45. Hongrie.

Dans l'attente de cette coopération avec les bibliothèques intéressées, la ré-

dactrice espère que, même sous sa forme provisoire, son ouvrage ne manquera pas

de rendre les services qui pourront lui être demandés, notamment: assurer la conser-

vation bibliographique des fonds de périodiques hongrois anciens; servir d'instrument

de travail a l'identification autant qu'a la localisation des périodiques recensés; offrir

l'accès a des publications, y compris les feuilles additionnelles qui, ayant échappé

jusqu'ici a toute enquête bibliographique, pourront être exploitées avec profit par les

chercheurs tant hongrois qu'étrangers. Aussi avons-nous jugé opportun de présenter

notre travail en traductions allemande et française pour initier ainsi l'usager étran-

ger parlant l'une de ces deux langues a la technique de consultation de la documen-

tation complexe, réunie dans notre ouvrage.

Au cours de son enquête menée dans les bibliothèques, archives et musées, a

l'intérieur autant qu'au-delà des frontieres hongroises, la rédactrice a bénéficié de

toutes les facilités de recherches nécessaires. L'intérêt dont leş dirigeants et les

collaborateurs des établissements recensés ont honoré son entreprise lui a procuré la

joie de ne pas la poursuivre en isolée. Qu'ils trouvent tous ici l'expression de sa

chaleureuse reconnaissance.

XLIX


Enfin, la rédactrice tient a exprimer sa profonde gratitude a l'égard de M.

Tibor Klaniczay, membre de l'Académie des Sciences de Hongrie, qui a bien voulu

rendre possible la publication de son manuscrit.

Margit V. Busa

Docteur es Lettres

collaboratrice principale honoraire

de la Bibliothèque Nationale Széchényi

La traduction allemande de l'Introduction et des textes complémentaires est due a

M me Eva-Maria Zsigmondy, collaboratrice principale de la Bibliothèque Nationale

Széchényi, rapporteur pour les questions allemandes.

L'adaptation française de l'Introduction et des textes complémentaires est due a

M e " e Margit Németh, ancienne collaboratrice scientifique de l'Institut Français en

Hongrie, traductrice.


A feldolgozott könyvtárak betűrövidítése, kódjele, név- és címjegyzéke

Sigla, Kodzeichen. Namen- und Titelverzeichnis • der bearbeiteten

Bibliotheken

Liste des bibliothèques recensées avec leurs sigles en lettres,

sigles alpha-numériques et adresses

BUDAPEST

OSZK = B 1 Országos Széchényi Könyvtár

Budavári Palota "F" épület

1827

AK = B 3 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

Akadémia utca 2. Pf. 7

1361

EK = B 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára

Károlyi Mihály utca 10. Pf. 483

1372

EÖK = B 301 Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi

Intézetének Eötvös Könyvtára

Ménesi út 11-13.

1118

FSZEK = B 10 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Szabó Ervin tér 1. Pf. 487

1371

HAK = B 155 Római Katolikus Hittudományi Akadémia Könyvtára

utóbb: Központi Papnevelő Intézet

Pálos Könyvtára

Eötvös Loránd utca 7.

1053

HtK = B 419 Hadtudományi Intézet. Hadtudományi Könyvtár

HtL Levéltára

Kapisztrán tér 2-4.

1250

IM = B 465 Iparművészeti Múzeum Könyvtára

Üllői út 33-37. Pf. 3

1450


KEK = B 503 Kertészeti Egyetem Könyvtára

Villányi út 35-43. Pf. 49

1502

KEKK = B 12 Marx Károly Közgazdasági Egyetem

Központi Könyvtára

Zsil u. 2.

1828

KKK = B 493 Kegyesrendi Központi Könyvtár

Mikszáth Kálmán tér 1. Pf. 266

1444

KRK = B 662 Magyar Nemzeti Múzeum

Központi Régészeti Könyvtára

Múzeum körút 14-16. Pf. 364

1370

KSHK = B 9 Központi Statisztikai Hivatal

- Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

Keleti Károly utca 5-7. Pf. 10

1525

MEKK = B 11 Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára

Budafoki út 4-6. Pf. 91

1502

MENyCs = B 765 Műszaki Emlékeket Nyilvántartó Csoport

utóbb: Országos, Műszaki Múzeum Könyvtára

Kaposvári utca 13. Pf. 311

1502

MFtK = B 37 MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Újpesti rakpart 5.

1137

MgMK = B 723 Magyar Mezőgazdasági Múzeum Könyvtára

Városliget. Vajdahunyad vár. Pf. 129

1367

MMM = B 607 Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Könyvtára

Budavári Palota "A" épület. Pf. 23

1250

NM = B 785 Néprajzi Múzeum Könyvtára

Kossuth tér 12. Pf. 12

1363


OEK = B 1204 Országos Evangélikus Könyvtár

utóbb: Evangélikus Országos Könyvtár

Üllői út 24.

1085

OHtM = B 418 Országos Hadtörténeti Múzeum Könyvtára

utóbb: Hadtörténeti Múzeum Könyvtára

Tóth Árpád sétány 40. Pf. 7

1250

OK = B 8 Országgyűlési Könyvtár

Kossuth Lajos tér 1-3.

1357

OL = B 834 Magyar Országos Levéltár Központi Könyvtára

Bécsi kapu tér 4. Pf. 78

1250

OMgK - B 5 Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár.

- Mezőgazdasági és Élelmezési Minisztérium

Információs Központja; Agroinform

Attila út 93. Pf. 15

1253

OMK = B 4 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

Múzeum utca 17. Pf. 12

1428

OOtK = B 846 Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár

Török utca 12.

1023

OPK = B 7 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Honvéd utca 19. Pf. 49

1363

ORIK = B 647 Országos Rabbiképző Intézet Könyvtára

utóbb: Magyar Izraeliták Országos Könyvtára

József körút 27.

1085

PIK = B 877 Párttörténeti Intézet Könyvtára

és Dokumentációs Osztálya

Magyar Szocialista Munkáspárt

Központi Bizottsága

Alkotmány utca 2.

1054


PIM

RGy

SZM

SZtM

TIT

TtM

Csurgó Isk. Kvt.

Debrecen

EK

MK

= B 894 Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtára

Károlyi Mihály utca 16. Pf. 71

1364

= B 921 Dunamelléki Református Egyházkerület

Ráday Gyűjteménye

Ráday utca 28.

1092

= B 965 Szépművészeti Múzeum Könyvtára

Dózsa György út 41. Pf. 463

1396

= B 981 Magyar Színházi Intézet Könyvtára

Krisztina krt. 57. Pf. 23

1253

= B 1022 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Könyvtára

Bródy Sándor utca 16. Pf. 123

1367

= B 1002 Természettudományi Múzeum Könyvtára

Baross utca 13. Pf. 137

1431

Magyarországi, nem budapesti könyvtárak

Ungarische, aber nicht budapester Bibliotheke

Bibliothèques de province

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

és Óvónői Szakközépiskola Könyvtára

Széchenyi tér 9.

8840

= D 1 Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára

Egyetem tér 1. Pf. 39

4010

= D 10 Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár

Vörös Hadsereg útja 8. Pf. 29

4001


RK

Eger

Esztergom

Gödöllő

Gyöngyös

Győr

MK

Kalocsa

Kecskemét

Keszthely

Miskolc

HQM

= D 8 Debreceni Református Teológiai Akadémia

Teológiai Szakkönyvtára

Kálvin tér 16.

4044

= E 5 Főegyházmegyei Könyvtár

Szabadság tér 2.

3300

= Esz 6 Főszékesegyházi Könyvtár /"Bibliotheca"/

Bajcsy-Zsilinszky út 28.

2500

= G 1 Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtára

Páter K. u. 1. Pf. 303

2103

= Gyö 1 Gyöngyösi Műemlékkönyvtár

Nemecz 3. tér 1.

3200

= Gy 85 Egyházmegyei Könyvtár

Káptalandomb 1. Pf. 60

9002

= Gy 1 Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár

Lenin utca 4. Pf. 120

9002

= Ka 1 Főszékesegyházi Könyvtár

Szabadság tér 1.

6300

= Ke 58 Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára

Szabadság tér 7. Pf. 129

6001

= Ksz 1 Helikon Kastélymúzeum Könyvtára

Szabadság utca 1.

8360

= M 4 Hermán Ottó Múzeum Könyvtára

Felszabadítók útja 28. Pf. 4

3501

= M Lévay József Könyvtár. Miskolci Iskolák

Muzeális Gyűjteménye

Felszabadítók útja 20.

3530


MK = M 2 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár

Felszabadítók útja

3529

Pannonhalma = Pnh 1

Pápa = Pá 2

Pécs

EK

MK

Salgótarján = St 26

Sárospatak = Sp

Főapátsági Könyvtár

9090

Dunántúli Református Egyházkerület

Tudományos Gyűjteményei

Március 15. tér 9.

8500

= P 1 Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem

Központi Könyvtára

Leonardo da Vinci utca 3.

7601

= P 4 Baranya Megyei Könyvtár

Geisler Eta utca 8. Pf. 100

7601

Nógrádi Sándor Múzeum Könyvtára

Nógrádi Sándor tér 8. Pf. 3

3101

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Tudományos Gyűjteményei. Nagykönyvtár

Rákóczi út 1.

3950

Sopron = S 4 Győr-Sopron Megyei Levéltár 2. sz. Könyvtára

ÁL Fő tér 1. Pf. 82

9400

EFK = S 1 Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára

Bajcsy-Zsilinszky út 4. Pf. 132

9400

ELK = S Evangélikus Liceum Könyvtára.

Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtára

Széchényi tér 11. Pf. 77

9401

LFM = S 10 Liszt Ferenc Múzeum Könyvtára

Május 1. tér 1. Pf. 68

9400


Szeged = Sz 1 József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára

EK Dugonics tér 13. Pf. 393

6701

SK = Sz 6 Móra Ferenc Múzeum Szakkönyvtára.

Somogyi Könyvtár

Dóm tér 1-2. Pf. 441

6701

Székes- = Szfv 72 Püspöki Könyvtár

fehérvár Szabadság tér 10.

8000

Szentendre Budai Görögkeleti Szerb Püspökség Könyvtára

Engels utca 5.

2000

Szolnok = Szl 1 Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

Kossuth tér 4. Pf. 139

5001

Szombathely = Szo 10 Vas Megyei Levéltár Könyvtára

ÁL utóbb: Állami Levéltár

Hefele M. utca 1. Pf. 78

9700

PK Püspöki Könyvtár - Egyházmegyei Könyvtár

Várköz út 1.

* 9700

Vác = Vá 22 Egyházmegyei Könyvtár

Vak Bottyán tér 2. Pf. 86

2601

Veszprém = V 7 Püspöki Könyvtár

Tolbuhiri utca 12.

8200

Zirc = Zi 1 Országos Széchényi Könyvtár.

Reguly Antal Műemlék Könyvtár

Rákóczi tér 1.

8420


Bratislava

ÁL /Am Bva/

EK AlKB/

Lyc /UK SAV Lyc/

Külföldi Könyvtárak Jegyzéke

Ausländische Bibliotheke

Bibliothèques étrangères

Csehszlovákia - Tschechoslowakei - Tchécoslovaquie

Archív Mestra Bratislavy

80.000

Univerzitná knižnica Bratislava

80.100 Michalská ulica 1.

Ústredná knižnica Slovenské akadémia vied

v Bratislave - fond evanjelickej lyceálnej

knižnice

80.100

Dolný Kubin Caplovičiana Bibliotheca

Jasov Štátna vedecká knižnica

Košice Štátna vedecká knižnica

04.230 Leninova ulica 12.

Okresná ludova knižnica Košice

04.230

Martin Matica Slovenská, Bibliotheca Nationalis

03.601 Skultetyho ulica

Nitra Biskupský palác

94.901 Osloboditeľov ulica

Prešov Statná vedecká knižnica

08.137 Slov.repub.rád 137

Jugoszlávia - Jugoslawien - Yougoslavie

Beograd = 700 Národná Bibliotéka

11.000 Skerličeva 1.

Ljubljana = 520 Bibliotéka Univerze -

Národná in Univeržitetna knjižnica

61.001 Aškerčeva 12.

Novi Sad = 704 Matica Srpska

21.000-Matice Srpske u. 1.


Rijeka = 808 Naučna Bibliotéka

51.000 Dolac 1.

Sremski Istorijski Archiv APV

Karlovci 21.205

Subotica = 705 Gradska Bibliotéka

24.000 Cára Dušana 2.

Zagreb = 215 Nacionálna i Sveučilišna Bibliotéka

41.000 Maruličev trg. 21.

Románia - Rumänien - Roumanie

Aiud Biblioteca documentara Bethlen Biblioteca

Collegiului

3325 Junie 13. str. 1.

Bucureşti Biblioteca Academiei Republicii Socialiste

7000 Str. Galea Victoriei 125.

Cluj-Napoca Academia R.S.R. Filiala Cluj Biblioteca

AK 3400 Str. M. Kogalniceanu 12.

EK Biblioteca Centrala Universitara

3400 Piaţa Păcii 2.

Timişoara Biblioteca Centrala a Regiunii Banat

1800

/A temesvári könyvtár adatainak forrása,

Alexander Krischan: Die "Temesvarer Zeitung"

als Banater Geschichte című tanulmány./

Banater Museum

LIX


Magyar

ábra lábrák/

aláírás

alcím

ápr.=április

arckép

atdolg.=átdolgozott

aug.=augusztus

autogr.=autográf

belső cím

betiltották

bev.=bevezetés

bibliogr. =bibliográf ia

c.=cím

cikkhez készült ábra

cl. =címlap

családtörténeti táblázat

dec.=december

dpl.=duplum

egyk.=egykorú

egyk. ein. =egykorú

elnevezés

életr.=életrajz

előf .felhív.=előfizetési

felhívás

előbb

első kiadás

Ismétlődő adatok és rövidítések

Öfters vorkommende Angaben und Abkürzungen

Termes et abréviations souvent usités dans notre ouvrage

Deutsch

Abbildung

Unterschrift

Untertitel

April

Bildnis

neu bearbeitet

August

Autograph

Innentitel

verboten

Einführung

Bibliographie

Titel

Textabbildung

Titelblatt

Stammtafel

Dezember

Duplikat

zeitgenössisch

zeitgenössische

Benennung

Lebensbeschreibung

Aufruf zum

Abbonement

früher

Erstausgabe

Français

—f ' '

illustration, planche

signature

sous-titre

Avril

portrait

remanié; refondu

Août

autographe

faux titre

interdit

introduction

bibliographie

titre

illustration, planche hors-texte

page de titre

arbre généalogique

Décembre

exemplaire en double

de l'époque

titre factice usité

a l'époque

biographie

avis d'abonnement

précédemment; pour les années

antérieures voir...

première édition

Lxi


eml.=említve

emlk.=em lékkönyv

é.n.=év nélkül

eredeti cím

értek. =értekezés

és

és Tsa=és Társa

évenként háromszor

évenként kétszer

évenként négyszer

évf . =évfolyam

évhez kötve

évk.=évkönyv

facs.-facsimile

febr.=február

fedőlapcím

fedőlapon

fé.=félév

félévenként

fel.szerk.=felelős

szerkesztő

fl.=fedőlap

folyóirat

fotó

főcím

főlap

főlaphoz kötve

főműnk. =főmunkatárs

főszerk.=főszerkesztő

füz.=füzet

h.=hasáb

haránt /méret/

háromhetenként

havonként

havonként háromszor

LXII

erwähnt

Gedenkband

ohne Jahr.

ursprünglicher Titel

Abhandlung

und

und Comp.

dreimal im Jahre

zweimal im Jahre

viermal im Jahre

Jahrgang

zum Jahr... gebunden

Jahrbuch

Faksimile

Februar

Deckblatt-titel

auf dem Deckblatt

der Zeitschrift

Halbjahr

halbjährlich

verantwortlicher

Redakteur

Deckblatt

Zeitschrift

Photographie

Haupttitel

Hauptzeitung

zur Hauptzeitüng

gebunden

Obermitarbeiter

Chef-Redacteur

Heft

Spalte

Querformat

dreiwöchentlich

monatlich

monatlich dreimal

mentionné/e/

Mélanges; Hommage à

sans année; sans date

titre de départ

mémoire., traité

et

& Compagnie

trois fois par an

deux fois par an

quatre fois par an

année

relié avec l'année

annuaire, almanach

fac-similé

Février

titre figurant sur la /page de/

couverture

sur la /page de/, couverture

semestre

par semestre

responsable pour la rédaction;

directeur responsable de la

publication

/page de/ couverture

revue, périodique

photographie

titre /principal/

journal de base; édition

principale

relié avec le journal de base

collaborateur, collaboratrice

principal/e/

rédacteur en chef

cahier, fascicule, livraison

colonne

format oblong

toutes les trois semaines

par mois

trois fois par mois


havonkent kétszer

h.é.n.=hely és név nélkül

heténként

hetenként háromszor

hetenként kétszer

hetenként négyszer

hirdetések

hírlap

h.n.=hely nélkül

horvát nyelvű kiadás

id.=idősebb

ideigl. szerk.= ideig lenes

szerkesztő

if. =if jabb

itlusztr. =il lusztráit

i.m.=idézett mű

impresszum-adatok

ism.=ismertetés

ismeretlen

jan. = január

jegyz. = jegyzet

júl.=július

jún. =június

kétnyelvű

/kettőspont/: =-tól, —tői

kezd. közlem. =kezdetű

közlemény

kiadás

kiadó

kiadvány

Kisnyomtatványtár

klny. =különlenyomat

k.n.=keltezés nélkül

kotta

könyv

monatlich zweimal

ohne Ort und Jahr

wöchentlich

wöchentlich dreimal

wöchentlich zweimal

wöchentlich viermal

Anzeigen

Zeitung

ohne Ort

Ausgabe in kroatischer

Sprache

älterer

provisorischer Redakteur

jüngerer

illustriert

zitiertes Werk

1 mpressum-Angaben

Besprechung

unbekannt

Januar

Bemerkung

Juli

Juni

zweisprachig

/doppelpunkt/:=von

Mitteilung beginnt

mit

Ausgabe

Herausgeber

Veröf f ent I i ch ung

Plakat- und

K leindrucksam m lung

Sonderabdruck

ohne Datum

Noten

Buch

deux fois par mois

sans lieu ni date

par semaine

trois fois par semaine

deux fois par semaine

quatre fois par semaine

annonces

journal

sans lieu

édition en croate

a*né

rédacteur intérimaire

junior

illustré/e/

ouvrage cité

adresse bibliographique

compte rendu

inconnu

Janvier

note

Juillet

Juin

bilingue

les deux-points précédés

d'une date veulent dire:

a partir de...

note du rédacteur commençant

par. les mots...

édition

éditeur

publication

Collection des affiches et des

travaux d'impression

hors catégorie livres

tirage a part

sans date

partition

livre

LXIII


könyvraktár

köt.=kötet

kr.kiad.=kritikai kiadás

ktár.=könyvtár

látkép

l. = lásd

lelőhely /könyvtári/

lépték

lith. litográfia

máj.=május

márc.=március

második kiadás

megj.=megjelent

megjegyzés

megszűnt

mell. = melléklet

metsz. =metszette

mf .=mikrofilm

MK=Megyei Könyvtár

munkatárs

mutatvsz. =mutatványszám

múzeum

naponként

negyedévenként

nélk.=nélkül

nem készült

nem található

német nyelvű kiadás

negyedévi

nincs feltüntetve

nincs több adat

nov.=november

ny.=nyomda

nyh. =nyomdahiba

LXIV

Büchermagazin

Band

kritische Ausgabe

Bibliothek

Ansicht

siehe

Fundort /Bibliothek/

Masstab

Litographie

Mai

März

zweite Ausgabe

erschien

Bemerkung

erscheint nicht weiter

Beilage

gestochen von...

Mikrofilm

Komitatsbibliothek

Mitarbeiter

Probeexemplar

Museum

täglich

vierteljährlich

ohne

nicht verfertigt

nicht zu finden

Ausgabe in deutscher

Sprache

vierteljährlich

nicht angegeben

ohne weitere Angaben

November

Druckerei

Druckfehler

magasin de livres

volume; tome

édition critique

bibliothèque

vue; panorama

voir; cf.

lieu de dépôt

échelle

lithographie

Mai

Mars

deuxième édition

paru/e/

note

a cessé de paraître

supplément; feuille

additionnelle

gravé par...

microfilm

bibliothèque située au

chef-lieu du département

collaborateur, collaboratrice

spécimen

musée

tous lès jours

tous les trois mois;

par trimestre

sans

non fait

introuvable

édition en allemand

trimestriel

non indiqué

sans plus de précision

Novembre

imprimerie

faute d'impression


ny.n.=nyomda nélkül

oklevél

okt.=október

ö.m.=összes művei

összeáll .=összeáliította

p.=pagina /lap/

PK=Püspöki Könyvtár

pl.=például

pld.=példány

r.=rét Iméreti

rajz.=rajzolta

rendkívüli kiadás

rendszertelenül

részi. ism. =részletes

ismertetés

román nyelvű kiadás

röplap

sajtó alá rendezte

soksz. =sokszorosított

sorozat

stb.=és a többi

sz.=szám

szakirodalom

szept. =szeptember

szerb nyelvű kiadás

szerint

szerk.=szerkesztő

szerk.társ.=szerkesztőtárs

színes

szlovák nyelvű kiadás

sztl.sz.=számozatlan szám

szünetelt

t.=tábla

táblázat

ohne Druckerei

Diplom

Oktober

sämtliche Werke

zusammengestellt

Seite

bischöfliche Bibliothek

zum Beispiel

Exemplar

Format

gezeichnet von...

Extraausgabe

ungeordnet

ausführliche

Besprechung

Ausgabe in rumänischer

Sprache

Flugblatt

druckfertig von...

vervielfältigt

Serie

und so weiter

Nummer

Fachliteratur

September

Ausgabe in serbischer

Sprache

nach...

Redakteur

Mitredakteur

farbig

Ausgabe in slowakischer

Sprache

unnumeriert

unterbrochen

Tafel

Tabelle.

sans imprimerie; sans

mention d'imprimeur

diplome; charte

Octobre

oeuvres complètes

réuni; établi

page

bibliothèque episcopale

par exemple

exemplaire

format; /feuille pliée/

dessiné par...

édition hors série

sans périodicité;

irrégulièrement

compte rendu détaillé

édition en roumain

feuille volante

classé et ordonné aux fins

de publication

reproduit; polycopié

série; collection

et caetera; etc.

numéro, fascicule

ouvrages spécialisés; .

sources a consulter

Septembre

édition en serbe

d'après...

rédacteur

corédacteur

en couleurs

édition en slovaque

fascicule non numéroté

a été suspendu/e/

planche /hors-texte/

tableau, table

LXV


tanul m. =tanul mány

társlap

tartalmi kivonat

térkép

tj. =tartalom jegyzék

ts.=teljes

tudósítás

tulaj. =tulajdonos

ua.=ugyanaz

ú.f.=új folyam

uo.=ugyanott

utóbb

vál.=válogatott

várostérkép

vers

von.=vonatkozó

v.ö.=vesd össze

zenéjét szerzetté

LXVI

Studie

periodisches Beiblatt

inhaltlicher Auszug

Landkarte

Inhaltsverzeichnis

vollständig

Bericht

Eigentümer

der- die- dasselbe

neuer Jahrgang

ebendort

später

ausgewählt

Stadtplan

Gedicht

bezüglich

vergleichen

Musik von. ..

étude

édition secondaire

résumé

carte géographique

sommaire;

table des matières

complet, -ete

information

propriétaire

le /la/ même; idem

nouvelle série

ibidem

pour la suite voir:...

puis; devenu:...

choisi/e/

plan de ville

poésie

relatif a...

cf. /conférer/;

se reporter a...

composé par...

musique de...


AdZemplénT

AkÉrt

A If/Arad/

Alf/Debr/

AlfH

AlfL

Alk

AllgemHandZ

AllgemLitZ

AnnLitKunst

AradiH

AradiHird

AradiKözl

AradVid

A többször ismétlődő hírlap- és folyóirat címek rövidítésének jegyzéke

AradiTudlntHlrl

ArchivGeogr

ArchivVereins

BanaterZschr

BécsilMKur

BécsiMMerk

BécsiMÚ

BékKözI

BH

BHÍradó

BiblÉrt

BibIFüz

BKözl

Wiederholt vorkommende Abkürzungen in der Pressebibliographie

Abréviations des titres des périodiques cités dans notre ouvrage

Adatok Zemplén Vármegye Történetéhez

Akadémiai /Academiai/ Értesítő

Alföld /Arad/

Alföld /Debrecen/

Alföldi Hírlap

Alföldi Lapok

Alkotmány

Allgemeine Handlungs Zeitung

Allgemeine Literatur Zeitung

Annalen der Literatur und Kunst in den Oesterreichischen

Staaten

Aradi Hírlap

Aradi Hirdető

Aradi Közlöny

Arad és Vidéké

Az Aradi Tudakozó-Intézet Hírlapjai

Archiv für Geographie, Historie,Staats- und

Kriegskunst /Wien/

Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde

!

Banater Zeitschrift

/Bécsi/ Bétsi Magyar Kurfr

/Bécsi/ Bétsi Magyar Merkurius

/Bécsi/ Bétsi Magyar Újság

Békési Közlemények

Budapesti Hírlap

Budapesti Híradó

Bibliográfiai Értesítő

Bibliográfiai Füzetek

Budapesti Közlöny

LXVII


BlätterGeist

BN

BoteUngern

Bp

BRajzol

BSz

CrL

CsalL

DCs

DebrKözl

DebrNváradiÉrt

DebrSz

Délmo

DélmoKözI

DériMuzÉvk

DeutschllngHblätter

Dt

DtN

DtSz

Ébr

EgriÁIIFőreáliskÉrt

EgriFőreáliskÉrt

EgriPedagFőiskÉvk

Egyetért

EgyhÉrtekTud

EgyhFoly

EgyhKözI

EgyhLitL

Egyhtár

Egyhtört

Egyhtud

EKÉvk

Éli

Élk

ÉlLit

ÉlTud

LXVIII

Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde

Budapesti Napló

Bote von und für Ungern

Budapest

Budapesti Rajzolatok

Budapesti Szemle

Critikai Lapok

Családi Lapok

Divatcsarnok

Debreceni Közlöny

Debrecen - Nagyváradi Értesítő

Debreceni Szemle

Délmagyarország

Délmagyarországi Közlöny

A Déri Múzeum Évkönyve /Debrecen/

Deutsch-Ungarisches Heimatsblätter

Dunántúl

Dunántúli Napló

Dunántúli Szemle

Ébresztő

Egri Állami Főreáliskolai Értesítő

Egri Főreáliskolai Értesítő

Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve

Egyetértés

Egyházi Értekezések és Tudósítások

Egyházi Folyóírás

Egyházi Közlöny

Egyházi Literatúrai Lapok

Egyházi Tár

Egyháztörténet

Egyházi Tudósítások

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egyetemi

Könyvtár Évkönyve /Budapest/

Élet és Irodalom

Életképek

Élet és Literatura

Élet és Tudomány


EphBud

EPhK

EphPolLit

Erd

ErdH

ErdHel

ErdHíradó

ErdlSz

ErdMHirv

ErdMúz

ErdProtKözl

ErdSz

ErdTudFüz

Ért

Est

EstiL

EsztKözl

EvÉI

FelsőMo

FelsőMoHfrl

FelsőMoMin

FelsőMoSz

Figy

Figyelm

FiIK

FilSz

FL

FN

FővKtÉvk

FüggMo

Függség

GazdFüz

GazdL

GazdLit

GazdTud

GemeinnBlätter

Ephemerides Budenses

Egyetemes Philológiai Közlöny

Ephemerides Politico-Litterariae

Erdély

Erdélyi Hírlap

Erdélyi Helikon

Erdélyi Híradó

Erdélyi Irodalmi Szemle

Erdélyi Magyar Hír-Vivő

Erdélyi Múzeum

Erdélyi Protestáns Közlöny

Erdélyi Szemle

Erdélyi Tudományos Füzetek

Értesítő

Az Est

Esti Lapok

Esztergomi Közlöny

Evangélikus Élet

Felső Magyarország

Felső Magyarországi Hírlap

Felső Magyarországi Minerva

Felső Magyarországi Szemle

Figyelő

Figyelmező

Filológiai Közlöny

Filológiai Szemle

Fővárosi Lapok

Fővárosi Napló

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve /Budapest/

Független Magyarország

Függetlenség

Gazdasági Füzetek

Gazdasági Lapok

Gazdasági Literatura

Gazdasági Tudósítások

Gemeinnützige Blätter

LXIX


GrafSz

GyógyszerH

GyőriFőgimnÉrt

GyőriHÍrl

GyőriKözI

GyőriSz

GyőrSoprHírl

HadiNevTört

HadiTört

HaSz

HasznlsmTára

HasznMul

Haz

Haz Híradó

HazKülf

HazKülfTud

Hét

HetiL

HirdFigyelm

HirdHazKülfTud

Hfrl

Hírm

Hírn

Hon

Hond

HonilrodHird

HonKülf

Honműv

Hölgyf

HölgyL

HSz

I Areopag

ÎÉrt

ÎFigy

igSzó

întellbl

LXX

Grafikai Szemle

Gyógyszerészi Hírlap

Győri Főgimnáziumi Értesítő

Győri Hírlap

Győri Közlöny

Győri Szemle

Győr-Sopronmegyei Hírlap

Hadi és Más Nevezetes Történetek

Hadi Történetek

Havi Szemle

Hasznos Ismeretek Tára

Hasznos Mulatságok

Hazánk

Hazai Híradó

Hazánk és Külföld

Hazai és /'s/ Külföldi Tudósítások

A Hét

Heti Lap

Hirdető a Figyelmezőhöz

Hirdetések a Hazai és /'s/ Külföldi Tudósításokhoz

Hírlap

Hírmondó

Hírnök

A Hon

Honderű

Honi Irodalmi Hirdető

Hon és Külföld

Honművész

Hölgyfutár

Hölgyek Lapja

Huszadik Század

Irodalmi Areopag

Irodalmi Értesítő

Irodalmi. Figyelő

Igaz Szó

Intelligenzblatt; lntelligenz=Blatt


IntelIVereinOPZ

l'Őr

IskL

Ism

IsmHonKülGazd

fSz /Pozsony'

ISz /Eger/

ľt

itFüz

ftK

CtudÉvk


ItDoIg /Szeged/

Je

KaschauerZ

KassaiSz

KatNépI

KatSz

KisfTársÉvI /ÚJ./

KisÚ

KLTEtárÉvk

Ko

KomáromiH

Komáromiul

KomárommKözI

Kor

KorÉvk

Kort

KossuthHirl

KönyvbarL

KözlÉITudKör

Közműv

Közn

Kr

KrL

Intelligenzblatt zur Vereinigten Ofner und Pesther

Zeitung

Irodalmi őr

Iskolai Lapok

Ismertető

Ismertető Hon- és Külföldi Gazda és Kereskedő

Irodalmi Szemle /Pozsony/

Irodalmi Szemle /Eger/

Irodalomtörténet

Irodalomtörténeti Füzetek

Irodalomtörténeti Közlemények

Irodalomtudományi Évkönyv

Irodalmi Újság

Irodalomtörténeti Dolgozatok /Szeged/

Jelenkor

Kaschauer Zeitung

Kassai Szemle

Katholikus Néplap

Katholikus Szemle

Kisfaludy Társaság Évlapjai /Új folyam/

Kisújság

Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának

Évkönyve. Könyv és Könyvtár. /Debrecen/

Koszorú

Komáromi Hírlap

Komáromi Újság

Komárommegyei Közlöny

Korunk

Korunk Évkönyve

Kortárs

Kossuth Hírlapja

Könyvbarátok Lapja

Közlemények az Élet és Tudományok Köréből

Közművelődés

Köznevelés

Kritika

Kritikai Lapok

LXXI


KtáriFigy

KtáriFüz

KtáriSz /Bp/

KtáriSz /Cluj-Napoca/

K táros

KváriHÍH

KváriKözI

Lit

LitCs

LitL /Kassa/

LitL /Pest/

LtáriSz

MAkÉrt

MÄllam

MarczTizenöt

MBazár

MBiblSz

MÉlk

MFigy

MFilSz

MGazda

MGén

MGraf

MHazaiVándor

MH'rl

MHÍrm

MindGyűjt

MlrodRitk

MKHáz

MKsz

MKult

MKurir

MMerkTartBibl

MMsrkur

MMus

MMusa

LXXII

Könyvtári Figyelő

Könyvtári Füzetek

Könyvtári Szemle /Budapest/

Könyvtári Szemle /Cluj-Napoca/

Könyvtáros

Kolozsvári Hírlap

Kolozsvári Közlöny

Literatura

Literatúrai Csarnok

Literatúrai Lapok /Kassa/

Literatúrai Lapok /Pest/

Levéltári Szemle

Magyar Akadémiai Értesítő

Magyar Állam

Marczius Tizenötödike

Magyar Bazár

Magyar Bibliofil Szemle

Magyar Életképek

Magyar Figyelő

Magyar Filológiai Szemle

Magyar Gazda

Magyar Genius

Magyar Grafika

Magyar Hazai Vándor

Magyar Hírlap

Magyar Hírmondó

Mindenes Gyűjtemény

Magyar Irodalmi Ritkaságok

Magyar Könyv-Ház

Magyar Könyvszemle

Magyar Kultúra

Magyar Kurír

Magyar Merkúrhoz Tartozó Bibliotheca

Magyar Merkur

Magyar Museum /Magyar Muséum/

Magyar M usa


M Muzsa

MMűvtörtMÉvk

MNémzet

MNéplap

MNy

MNyomd

MNyr

Mo

Mobibliogr

MoNv

MPaedSz

M Polgár

MS

MSal

Mság

Msajtótört

MSzáz

MSzépirodSz

MTA I.OK

MTA NyelvIrodtudOKözlem

MTörtÉrtek

MTörtTár

MTud

MTudóstrsÉvk


MúJelen

MúJövő

MunkásokÚ

MűvNép

MZsSz

Nagyv

Napk

NémetPhilDoIg

NemzGazda .

Nemzlsk

NemzÚ

Magyar Muzsa

Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve

Magyar Nemzet

Magyar Néplap

Magyar Nyelv

Magyar Nyomdászat

Magyar Nyelvőr

Magyarország

Petrik Géza: Magyarország bibliográfiája I—VI.köt.

Magyarország és a Nagyvilág

Magyar Paedagógiai Szemle

Magyar Polgár

Magyar Sajtó

Magyar Salon

Magyarság

A magyar sajtó története Hl. köt.

Magyar Századok /Horváth János Emlékkönyv/

Magyar Szépirodalmi Szemle

MTA I. Osztály Közleményei

Magyar Tudományos Akadémi Nyelv- és Irodalomtudományi

Osztályának Közleményei

Magyar Történeti Értekezések

Magyar Történelmi Tár

Magyar Tudomány

Magyar Tudóstársaság Évkönyve

Magyar Újság

Múlt és Jelen

Múlt és Jövő

Munkások Újsága

Művelt Nép

Magyar Zsidó Szemle

Nagyvilág

Napkelet

Német Philológiai Dolgozatok

Nemzeti Gazda

Nemzeti Iskola

Nemzeti Újság

LXXIII


NépB

NépE

Népműv

NéptanftókL

NKurierUng

NőkL

Nszab

Nszava

N Társaik


Nyel vlrodtudKöz lem

NyF

NyiparMon

Nyőr

NytK

NytudDoIg

Nyűg

NyugmoHíradó

OedenbZ

OesterMerkur

OesterUngRevue

OfnerPesterZ

Opposit

OrszTükre

OrszÚtja

OrvHetil

OrvTár

OrvtörtKözlem

OrvtudKözlem

OSZKÉvk

OSZKHÍradó

OV

PaedSz /PedSz/

PannonhSz

PannonhFőiskÉvk

PannonhFüz

LXXIV

Nép Barátja

Nép=Elem

Népművelés

Néptanítók Lapja

Neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staats= und

Gelehrten Sachen

Nők Lapja

Népszabadság

Népszava /Budapest/

Nemzeti Társalkodó

Nemzeti Újság

Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények

Nyelvtudományi Füzetek

Nyomdaipar Magyarországon

Nyelvőr

Nyelvtudományi Közlemények

Nyelvtudományi Dolgozatok

Nyugat

Nyugatmagyarországi Híradó

Oedenbürger Zeitung

Oesterreichische Merkur

Oesterreichische Ungarische Revue

Ofner und Pester Zeitung

Opposition

Ország Tükre

Ország Útja

Orvosi Hetilap

Orvosi Tár

Orvostörténeti Közlemények

Orvostudományi Közlemények

Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve

Országos Széchényi Könyvtár. Híradó

Ország Világ

Paedagógiai /Pedagógiai/ Szemle

Pannonhalmi Szemle

Pannonhalmi Főiskola Évkönyve

Pannonhalmi Füzetek


Pap ír M Graf

Patriot

PDI

PesterHandIZ

PesterM

PesterZ

PestKundAucBI

PetőfiMúz

PetőfiTársL

PH

PH Vasárnap

PIMÉvk

PLIoyd

PolH

PozsonyiKözl

PressbZ

ProtEgyhlskL

ProtL

ProtSz

PTagbl

Ptűz

RadL

Rajzol

RefSz

Reg

Regn ,

RegPDI

Rel

RelNev

ROLevT

S

SiebenB

SiebenbWbl

SiebenbOuschrift

SiebenbZ

Sokf

Papíripar és Magyar Grafika

Der Patriot

Pesti Divatlap

Pester-Handlungs Zeitung

Pester Mephisto

Pester Zeitung

Pesther k.k. priv. Kundschaft und Auctions-Blatt

Petőfi Múzeum

Petőfi Társaság Lapja

Pesti Hírlap

Pesti iHírlap Vasárnapja

Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve

Pester Lloyd

Politikai Hírlap,

Pozsonyi Közlöny

Pressburger Zeitung

Protestáns Egyházi, és Iskolai Lap

Protestáns Lapok

Protestáns Szemle

Pester Tagblatt

Pásztortűz

Radical Lap

Rajzolatok

Református Szemle

Regélő

Regnum Egyháztörténeti Évkönyv

Regélő Pesti Divatlap

Religio

Religio és Nevelés

Régi Okiratok és Levelek Tára

A Sajtó

Siebenbürger Bote

Siebenbürger Wochenblatt

Siebenbürger Quartalsschrift

Siebenbürger Zeitung

Sokféle

LXXV


Spiegel

SSz

StudKtár

SVm

SzarvasiL

Száz

Század

SzegediH

Szegedi N

Szeml

SzepesiL

SzépirodFigy

SzépirodKözI

SzépirodL

SzépirodSz

Szinnyei M írók

SzN

Szoc

SztlAkadÉrt

Tanmoirodkapcsk

TanulókL

Társaik

TársTud

T er m

Termbarát

TiszavLJ

TörtL

TörtSz

TörtTár

TudGyűjt

Tudtár

T táj

Typ

Ú

Újl

Újld

LXXVI

Der Spiegel

Soproni Szemle

Sajtótudományi Könyvtár

Sopron Vármegye

Szarvasi Lapok

Századok

Századunk

Szegedi Hírlap

Szegedi Napló

Szemlélő

Szepesi Lapok

Szépirodalmi Figyelő

Szépirodalmi Közlöny

Szépirodalmi Lapok

Szépirodalmi Szemle

Szinnyei József: Magyar írók 1-14 köt.

Szabad Nép

Szocializmus

Szent István Akadémia Értesítője

Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi Kapcsolatok

köréből

Tanulók Lapja

Társalkodó

Társadalom Tudomány

Természet

Természetbarát

Tiszavidéki Újság

Történeti Lapok

Történeti Szemle

Történeti Tár

Tudományos Gyűjtemény

Tudománytár

Tiszatáj

Typhographia

Az Újság

Új írás

Új Idők


ÚjIsmT

ÚjMMúz

ÚjMSz

ÚjNemz

ÚjSopronvm

ÚjSz

Ungar

UngJb

UngMogenröthe

UngRschau

Unterhbl

VereinOPZ

Vig

Vil

Vság


ZeitschrUngern

Újabbkor! Ismeretek Tára

Új Magyar Múzeum

Új Magyar Szemle

Új Nemzedék

Új Sopronvármegye

Új Szántás

Der Ungar

Ungarisches Jahrbücher

Ungarn Morgenröthe

Ungarische Rundschau

Unterhaltungsblatt

Vereinigte Ofner-Pester Zeitung

Vigília

Világosság

Valóság

Vasárnapi Újság

Zeitschrift von und für Ungern

LXXVII


LXXVIII

Többször ismétlődő adatoknál csak ezekre a nevekre és címekre hivatkoztunk

- L. Sajtótörténeti szakirodalom

Bei ständig gebrauchten literariscïten Quellen werden folgende eingebürgerte

Kurzformen /Autor oder Kurztitel gebraucht /siehe Pressegeschichtliche

Fachliteratur/

Usuels cités sous le nom de l'auteur ou le titre de l'ouvrage;

pour leur référence complete, se reporter a la Bibliographie

de l'histoire de l'édition périodique hongroise

Berkeszi 480-481. p.

Bitznitz 481. p.

Csontosi 482. p.

Ferenczy-Danielik 483. p.

Kereszty 485. p.

Msajtótört = A magyar sajtó története l-ll. köt. 487. p.

Petrik 488. p.

Potemra 488. p.

Program és hivatás 488. p.

Réz 489. p.

Sigerus 490. p.

Szalády 490. p.

Zeit in der Zeitung 491. p.

Zuber 491. p.


Sajtóbibliográfia

Pressebibliögraphie

Bibliographie de la presse

1705-1849


1.

Ábrázolt Folyóirat. 1848.marc.25.: Képesú.jság. 1848.aug.5.: Mulattató Képesú.jság.

Kassa. 1848. jan. 1.-1848.dec.9. Mutatványszám, 1848. jan. 1. ,sztl .sz. Megj. heten-

ként. Szünetelt, 1848.júl.1.-1848.aug.5. Szerk. Werfer Károly, 1848.aug.5-én Tichi

János, 1848.aug.12.: Tichi Ferenc. Kiadó, Ny. Werfer Károly. 2r. Illusztr.

Lelőhely

Budapest OSzK + : 1-46.sz. + 1 sztl.sz.=ts. - EK: 1-27.sz. - X- X Debrecen EK:

1-26.sz. - Győr PK: 26.sz. - Keszthely: 1-3. ,5-18. ,20-27.sz. - Pannonhalma:

1-27.sz. - Pécs EK: 1.sz. - X X X Prešov: 1-12.sz.

Megjegyzés

- Szerkesztőségi munkatársak még Hunfalvi' Pál és Hunfalvi János. L. = Dezsényi

Béla: Egy felvidéki hetilap két elfelejtett cikkírója. = It 1943. 175-177.p.

- Német nyelvű, nem azonos szövegű változata, Oberungarische Illustrierte

Zeitung, 1848.

Acţionar. Egyk.eln. Emi. MGazda 1842.49.sz. Eredeti címe Der Österreichische

Acţionar

2.

Aehrenlese zur Belehrung und Unterhaltung. 1830.jan.5.: Pressburger Aehrenlese

zur Belehrung und Unterhaltung. Pressburg. 1827.jan.5• -1836.dec.30. Megj. he-

tenként kétszer. Szerk. Kiadó, Karl Friedrich Wigand. Ny. Belnay's Erben. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1827-1829. évenként 1-103.sz.=ts.; 1830.1-104.sz.=ts.; 1831.

1-43.,45-52.,54-56.;58-80.,82-103.sz.; 1832.1-103.sz.=ts.; 1833.1-104.sz.=ts.;

1834.1-6.,8-102.sz.; 1835.1-102.sz.^ts.; 1836.1-21.,23-103.sz. - EK: 1830.60.,

69-92.,94-104.sz.; 1833.1-19.,22-44.,46-66.,68-104. sz.; 1834.1-35.,37-85.,

87-102.SZ. - X X Esztergom: 1827-1828. =ts., 1830.=ts., 1831.1-103.sz.=ts.;

1832-1833. =ts.; 1834.1-102.sz.=ts.; 1835. =ts. - Szombathely PK: 1835.1-73.,

75-102.sz. - X X X Bratislava EK: 1827-1835. =ts., 1836.1-103.sz.=ts. - Prešov:

1829-1830.=ts.


Főlap

3.

- Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Áglája. Alcím, Szépirodalmi Folyóirat. Kolozsvár. 1829. máj. -1831 .aug. Megj. éven-

ként kétszer. Szerk. Méhes Sámuel. Kiadó, "Egy ifjú egyesület", 1830.febr.: Kelemen

János. Ny. Református Kollégium Nyomdája, 1830.febr.: Királyi Lýceum Nyomdája.

8r. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1829.1 .sz.=ts.; 1830.2-3.sz.=ts.; 1831.4.=ts. - X X Debrecen

EK:=ts.- Pannonhalma:=ts. - X X X Cluj-Napoca AK:=ts. - Martin:=ts.

Tartalomjegyzék Petrik. I .köt .27-28.p.

Alföldi Csaták. Alcím. Harczi tudósításokat tartalmazó folyóirat. Szeged. 1848.

aug.-1848.dec. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Szabó Mihály. Ny. Grünn

János. 8r.

4.

Nem található. Címfelvétel Reizner János adataival történt, aki szerint

"Szabó Mihály...2-3 íven... Alföldi Csaták czímű harcztéri tudósításokat tartal-

mazó folyóiratot adott ki, de ezt inkább röpíveknek tekinthetjük, mint hírlapok-

nak" /R.J.: Szeged története. 2.köt. Szeged, 1899.124.p./ - Emi. Kereszty;

Petrik; Szalády.

Alföldi Hírlap. Debreczen. 1848.júl.2.-1849.aug.2. Megj. hetenként kétszer, 1849.

márc.11.: hetenként háromszor. Szünetelt. 1849. júl. 1.-1849. júl .22. Szerk. Telegdi

Kovách László és Szanka József. Kiadó ; 1849.jan.31-ig: Telegdi Lajos. Ny.

Debreczen Város Könyvnyomdája. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1848.1-53.sz.=ts.; 1849.1-67. ,69-70.sz. - FSZEK: 1849.1-67. sz.


- PIM: 1849.2.,5.,7.,11-15.,17-18.,20. ,22-23.,25-27.,32-48.,50-57.,59-63.,

66.sz. -XX Debrecen EK: 1848.45-48. ,50-52.sz.; 1849.5-6. ,9-15., 18. ,21-23.,

25-26.,28-32.,34.,36-38.,43-50.,52-54.,57-63.,65-66.,70.sz. - RK: 1848. =ts.,

1849.1-74.sz.=ts.

Megjegyzés

- Táncsics Mihály a Debreczeni Vásárfia "Bevezető vezércikk"-ében közli, hogy

amíg a Munkások Újsága 1849. évben újra indulhat, írásait az Alföldi Hírlap-ban

teszi közzé.

Alföldi Lap. Egyfc.eln. Emi. Csokonai Album 1850.227-228. ,248. ,273.p. Eredeti

címe Alföldi Hírlap.

Allergnädigst privilegierte Anzeigen aus den sämtlich-kaiserlich-königlichen

Erbländern. = Félévi fedőlapcím, ezzel eml. Dezsényi B.: A m. hírlapíród, első

százada.; Kereszty. - A főcímet L. Kaiserlich-königlich allergnädigst privilegierte

Anzeigen aus den sämtlich-kaiserlich-königlichen Erbländern.

5.

Allgeimeine Deutsche Theater=Zeitung. Pressburg. 1798. Jan.-1799.dec. Megj. havon-

ként. Szerk. Kiadó, Ny. Johann Michael Landerer. 4r.

Lelőhely

Főlap

Budapest OSZK + : 1798.1-12.sz.=ts., 1799.1-12.sz.=ts. - X X X Bratislava ÁL:

1798.=ts.

- Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Társlap

- /Beilage/ Beylage zur Pressburgef Zeitung, 1794-igOg..


Allgemeine Handlungs=Zeitschrift von und für Ungarn - L. Allgemeine Handlungs=

Zeitung von und für das Königreich Ungarn

6.

Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für das Königreich Ungarn. 1828.ápr.2.:

Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für Ungarn. 1829. j úl .1.: Allgemeine Hand-

lungs=Zeitschrift von und für Ungarn. 1836.Jan.2.: Pesther Handiungszeitunq, für

Handel, Industrie, Gewerbe, Land= und Hauswirtschaft. 1838.júl.7.: Pesther Hand-

lungszeitung, Kommerzial= und lndustrie=Anzeiger. Ofen. 1828. Jan.2.-1848. jún. 24.

Megj. hetenként kétszer, 1837.Jan.7.: hetenként, 1839.Jan.2.: hetenként kétszer.

Új folyam 1836. jan. 2-től. Szerk. nincs feltüntetve, 1828. jan.20.: Franz Wiesen,

1841.febr.13.: Samuel Rosenthal. Kiadó nincs feltüntetve, 1828.jan.30.: Franz

Wiesen, 1841.febr. 13.: Wittwe Franz Wiesen, 1834.jan.7.: Wittwe Franz Wiesen

und Samuel Rosenthal. Ny. Egyetemi. 4r., 1838.júl.7.: 8r.* 1843.jan.7.: 4r.;.1848.

jan.8.: 2r.

Nyh. 1829.okt.27.,85.sz.=86. ; - 1831.jún.8.,49.sz.=46.sz.; 1840.jún.3.,38.sz.=

39.sz.; 1843.ápr.4.,19.sz.=20.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1828.1-104.sz.=ts.; 1829.1-103.sz.=ts.; 1830.1-104.sz.=ts.;

1831.1-105.sz.=ts.; 1832-1835-évenként 1-104.sz.=ts.; 1936.1-103.sz.; 1837.

1-51.sz.; 1838.1-64.sz.=ts.; 1839.1-96.sz.=ts.; 1840-1841.évenként 1-86.sz.=ts.;

1844.1-43. ,45-61. ,63-72. ,74-80.sz.; 1845.1-87.sz.=ts.; 1848.1-22.sz. - AK:

1829.5-11.,13-41.,43-103.sz. - EK: 1829.=ts.; 1840.1-49. ,51-52. ,54. ,56-59. ,

63-64. ,66. ,68. ,70-74. ,76-79.,81-86.sz.; 1841.12-13.;20-48. ,50-83. ,85-86.sz. ;

1842.1-3.,5-10.,12-18.,20-55.,57-64.,66-83.,85-90.,92-98.,100-101.sz.; 1843.

1.,3-6.,8-29.,31-42.,44-64.,66-69.,73-83.sz. - FSZEK: 1828.1-52.sz.; 1830.=

ts.; 1832-1833.=ts.; 1834.1-26.sz.; 1848.1-23.sz.=ts. - IM: 1841.43.,46-86.sz.;

1846.30-36.sz./Honderűhez kötve/ - KEK: 1837.1-52.sz.=ts.; 1838.1-26.sz. -

OK: 1828-1831.=ts.; 1834. =ts. - RGy: 1844.68-70. ,72.sz.j 1845.1-10., 12-13.sz. -

X X Debrecen EK: 1828.1-82. ,84-104.sz.; 1829.28-43. ,45-48. ,50-52.sz. - Eger:

1828.=ts., 1829.1-48.,50-103.sz.; 1831.1.,3-105.sz.; 1832.1-2.,4-15.,19-49. ,


51-67.,69-102.sz.; 1833.1-53.,55-104.sz.; 1834.1-11.,13-16.,20.,22-33. ,35-104.

Főlap

sz.; 1835. =ts.; 1836.1-104.sz.=ts.; 1837.=ts. - Kecskemét: 1836.1-52.sz. - Pécs

EK: 1836.1-47., 49-63., 66-74., 78-104. sz.; 1839.1-8., 10-49. sz.; 1845.1-86. sz.;

1846.1-58.sz.

- Spiegel für Kunst, Eleganz und Mode, 1830-1849.

- Der Spiegel, oder: Blätter für Kunst, Industrie und Mode, 1828-1829.

Társlap

- Erholungblatt, 1828.

- Intelligenz =Blatt zur Allgemeinen Handlungs=Zeitung von und für Ungarn, 1828.

- Der Schmetterling. 1832-1848.

- Der Telegranh, 1848.

- Der Wahre Ungar, 1848-1849.

Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für Ungarn - L. Allgemeine Handlungs-Zeitung

von und für das Königreich Ungarn

7.

Allgemeine Zeitung von und für Ungarn. Pressburg. 1849.aug.30-dec• 31. Megj.

naponként. Fel.szerk. Kiadó, Alexander Pusztay. Ny. Belnay's Erben. 2r. - Utolsó

sz. 1850.aug.9.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1849.1-102.sz.=ts. - X X Pannonhalma: 1849.1-42.,47-63.,65-

73.,75-80.,82-98.,100-102. sz.

Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich - L.

Az Austriai Birodalmat illető közönséges birodalmi törvény- és kormánylap


Alveare. Méhkas. Alcím, Cum Ephemeridibus Posoniensibus. Posony. 1837.jan.-1838.

júru Megj. negyedévenként. Szerk. Kiadó, Paulus Kováts. Ny. "Typis haeredum Bel-

nay." 8r. CI. Tj. Magyar - latin nyelvű.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1837.1-4.sz.=ts.; 1838.1-2.sz.=ts. - AK:=ts. - EK: 1837. =ts.;

1838.1.SZ. - EöK: 1837.1. ,3-4.sz. - KKK: 1837.=ts. - X X Debrecen EK: 1837.=

ts.; 1838.1.SZ. - Kalocsa:=ts. - Pécs EK: 1837.1-2.sz.; 1838.=ts. - Vác:=ts. -

Zirc:=ts.

Tartalomjegyzék Petrik. I .köt.59-60.p.

Főlap

- Posonienses Ephemerides Statistico- Politicae, 1809-1838.

9.

Amicul Poporului. Pest. 1848. jún.3/15.-1848.okt.28/nov.9. Megj. hetenként. Szerk.

Sigismund /Pop/ Pap. Kiadó,,Comisia centrala din Pesta" Ny. Vasilie Cosma. 4r.

Cirill betűs.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1. ,3-5. ,8.sz. - X X X Bucureşti: 1-11., 13-17. ,23.sz.

Megjegyzés

- A Nép Barátja román nyelvű kiadása.

- Publicaţiile periodice romaneşti c. bibliografia II.köt. Függelék 779-780.p. sze-

rint az Amicul Poporului "folytatása" a Democratiea. Ennek az adatnak ellent-

mond, hogy mind a két periodikum külön-külön évfolyamszámozással indult.

Amts= und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten. Hermannstadt. 1843.-1849.

Főlap

Nem található. Réz szerint 1843-1849. évben szerk. Theodor Steinhausen. -

Utolsó sz. 1856.szept.12.

- Der Siebenbürger Bote, [18331-1849.


10.

Anastasia. Fedőlapon, 1838.jan.-ban Egyházi Szépművészetek 1 Tára. Alcím. 1839.

jan.2.: Egyházi, polgári 's családi érdekek 1 Tára. Közben 1839.febr. 3.-1839.febr.

10-ig Journal des intérêts ecclésiastiques, politiques et domestiques. Pour l'esprit

et le coeur. Egyházi, polgári 's családi érdekek tára. A szellem és a' szív képzésé-

re. Buda. 1838.júl.5.: Pest. 1838. jan. -1839. máj. 10. Megj. havonként, 1838.júl.5.:

hetenként kétszer, 1838.aug. 17.: hetenként, 1839.jan.2.: hetenként kétszer. Megj.

1839.febr.3.-1839.febr. 10-ig "Europa művelt nyelvein a 1 honi terjesztése végett".

Szerk. Kiadó, Gyarmathy János. Ny. Egyetemi, 1838.febr.3.: Beiméi József, 1838.

júl.18.: Egyetemi. 8r., 1838.júl.5.: 4r., 1839.jan.2.: 8r., 1839.febr.3.: 4r., 1839.

febr. 14.: 8r. FI. Cl. Tj. Magyar, francia, latin, német nyelvű.

Nyh. 1839.febr.17.,13.sz. = 14.sz.; 1839.18.sz. nem készült.

Lelőhely

Főlap

11.

Budapest OSZK: 1838.1.1-6.sz. =ts. ;l1.1-32.sz. =ts. ; 1839.13-22. ,24-25. ,28-35.sz.

- EK: 1838.II.1-27.,29-32.sz.; 1839.10-17. ,20-37.sz. - X X Debrecen RK: 1839.

1-3., 5-11., 13-16., 19-27., 29-30., 33-36. sz. - Esztergom: 1838. II. 1-31.sz. - Ka-

locsa: 1838. II. 1-24., 26-32. sz. - Pécs EK: 1838.1.1. ,3-6.sz.; 1839.1-9., 13-17. ,

19-36.sz. - Székesfehérvár: 1838. II. 1-3. ,5 -7. ,10-31.sz.; 1839.1.1-3.,6-11.,13-

16.,19-24.,27-28.,30-31.,34-36.sz. - Vác: 1838. II -=ts. - Veszprém: 1839.1-36. sz.

=ts. - Zirc: 1838.=ts.; 1839.1-9., 13-17., 19-36.sz. - X X X Jasov: 1839. =ts. -

Több Kvt.-ban a főlaphoz kötve.

- Magyar Szion, 1838.

- Szion, 1838-1840.

Anastasia. Aicim. Museum Memorabilium Reipublicae Sacrae, Civilis et Litterariae.

Pest. 1839.ápr.7. Szerk. Johannes Gyarmathy. Kiadó, "Editur quaviš Dominica et

Feria Quinta" Ny. Egyetemi, 8r.

Főlap

- Sión, Annales Memorabilium Orbis Catholici, 1839.


12.

Anhang zum Temeswarer Wochenblatt. Temeswar. 1840.okt.3. ,14.sz.-1849.ápr.7.

IMegj. hetenként. Szerk. 1848.okt.28-ig Mór Stockinger, utóbb nincs feltüntetve.

Kiadó, Ny. Joseph Beichel, Arad. 8r.

Lelőhely

Főlap

Budapest OSZK + : 1840.14-26.sz.; 1841.10-25., 28-52.sz., 1848.1-22. ,24-53.sz.;

1849.1-14.sz.

- Temeswarer Wochenblatt, 1840-1849.

Társlap

- Beiblatt zum Temeswarer Wochenblatt, 1849.

- Temeswarer Anzeiger, 1849.

13.

Anhang zur Ofner Zeitung.. Ofen. 1799..jan.3.-1799..jan.7. Megj. rendszertelenül.

Szerk. Kiadó, Jakob Schickmayer. Ny. Katharina Landerer. 4r.

Lelőhely

Budapest RGy: 1-2.sz.=ts.

Megjegyzés A 3.sz.-tól a főlapba olvadt.

Főlap

Társlap

14.

10

- Ofner Zeitung, 1798-1799.

- /Beilage/ Beylage zur Ofner Zeitung, 1798-1799.

- Besondere Beylage zur Ofner Zeitung Nro... Hofbericht, 1799.

- Hofbericht. Besondere Beylage zur Ofner Zeitung. 1799-1800.

Anhang zur Siebenbürger Zeitung. Hermannstadt. 1784.k.n. ,3.sz.-1786.k.n. ,30.sz.

Megj. rendszertelenül. 8r.


Lelőhely

- Budapest OSÍK: 1784.82.,84.,86.sz.; 1785.3.,6.,9.,12.,15.,20.,25.sz. -

Megjegyzés

XXX Cluj-Napoca AK: 1784.3., 10., 14. ,30. ,32. ,38. ,44. ,46. ,50. ,70. ,72.,

74.,76.,80.,84.,86.,88.,90.,92.,94.,96.,98.,100.sz.; 1785.6.,9.,12.,15.,

20., 25., 28., 30., 34., 36-38., 45., 53., 55., 60.,64., 70., 78.,80. ,92.,96.sz.;

1786.1.,6-7.,10.,14-16.,19-20.,30.sz. /A főlaphoz kötve/

- Az "Anhang..." számai külön-külön fejléccel, a főlaptól független tartalommal,

lapszámozás nélkül, de a főlappal azonos sorszámozással jelentek meg.

Főlap

15.

- Siebenbürger. Zeitung, 1784-1786.

Anhang zur TranssiIvania für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen.

Hermannstadt. 1840.k.n.-1840.k.n. ,2.sz. 4r.

Lelőhely

- Der Siebenbürger Bote, 1833-1849.

Társlap

- Blätter zur Beförderung der Oekonomie, Gewerbe- und Handelsthätigkeit, 1840.

- Gratis-Beilage zum Siebenbürger Boten, 1840-1842.

- Hermannstädter Intelligenzblatt, 1840.

- TranssiIvania, 1833-1848.

Annales Euangelici provinciarvm domvi Avstriacae haereditariarvm - L. /Novi/ Noui

Ecclesiastico-Scholastici- Annales euangelicorum August, et Helueticae confessionis in

Austriaca Monarchia

Annales Memorabilium Orbis Catholici - L. Sion

11


16.

"Anzeige kritischer Beobachtungen zur Erweiterung dramatischer Kenntnisse, ein

Blätschen zum Vergnügen der Freunde des Schauspiels während Anwesenheit der

Kunzischen Gesellschaft in Hermannstadt. Hermannstadt. M.. Hochmeister. Oktav.

Ist nur eine Nummer am I.April 1791. erschienen."

Lelőhely

"Nagyszebeni Bruckental Múzeum kvtára" eml. Dezsényi B.: A mhírlapirod első

százada. 4l.p.

Megjegyzés

Főlap

- Eltérő a címleírás Kereszty és Réz bibliográfiájában "Kritische Beobachtungen

zur Erweiterung Dramatischer Kenntnisse, Beiblatt des 'Kriegsboten', Hermann-

stadt I. IV. 1791."

- Der Kriegsbote, 1789-Ĺ18331.

Társ lap

17.

- Beilage zum Kriegsboten, 1789-1791.

Anzeigeblatt der Iris. Alcím, Zeitschrift für Wissen, Kunst und Leben. Pest. 1826.k.

n - J-sz. Szerk. Kiadó, Karl Stielly und Samuel Rosenthal. Ny. Egyetemi. Ar.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz.=ts. - EK:=ts. - X X Esztergom:=ts. /A főlaphoz kötve/

Megjegyzés

Főlap

12

- Az Anzeigeblatt... fejlécében "1.sz. zu Nro 69." megjelölés szerint a főlap a

69.sz.-hoz tartozva, de attól független irodalmi, színházi adatokkal és hirde-

tésekkel, pagina számozás nélkül jelent meg. A főlap 69.sz. keltezése 1826.

jún.10.

- Iris, 1825-1828.


18.

Anzeigeblatt zu Nro... des Siebenbürgischen Volksfreundes. Hermannstadt. 1846.k.

n.-1846.k.n., 38.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Ny. Samuel Filtsch. Ar.

Lelőhely

Budapest OSzK: 1. ,3-4. ,8., 12-13. ,38.sz. /A főlaphoz kötve/

Megjegyzés

Főlap

- Réz és Sigerus szerint megj. de nem található az 1847-1848. év számai.

- Der Siebenbürgische Volksfreund, 1844-1849.

Társ I ap

- Beilage zu Nro. ..des Siebenbürgischen Volksfreundes, 1844-1848.

Anzeigen aus sämtlichen kaiserlich-königlichen Erbländern. Ez a főcím folytatása,

ľgy eml. Dezsényi; Kereszty; Réz. Kezdő főcíme, Kaiserlich-Königlich allergnädigst

privilegierte Anzeigen aus den sämtlich-kaiserlich-königlichen Erbländern.

Anzeiger auswärtiger Literatur. Valószínűleg egyk.eln. és azonos a Kritischer

Anzeiger der neuesten Literatur címmel. Eml. Réz.

19.

Appendix ad Ephemerides Latinas. Alcím, Complectens Physico - Oeconomico. Press-

burg. 1804.k.n.-18Q5.okt.4. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Ny. Georgius

Aloys Belnay. 8r.

.Nyh. 1804.1.33.sz. nem készült; 1804.1.39.sz. =34.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1804.1.1-3. ,5-32. ,34-35.sz.; 1805.2. ,5. ,9., 11., 13.sz. - EK:

1805.2-10., 12-13.sz. /Neovidensis-hez kötve/. - X X Debrecen RK: 1804.1.12.,

30. ,38.,40.,42.,47.,49.,69.sz.; II.30.,40.,42.,44.,50.,52.,58.,60.,64.,66.,

13


Főlap

70.,72.,74.,76.sz. - Győr PK: 1804.1.16.sz. - Zirc: 1804.1.1-3. ,5-35.sz.; 1805.

5.',9.,11.,13.sz.

- Ephemerides- Statistico- Politico- Oeconomico- Litterariae, 1804-1809.

Társlap

20.

- Appendix ad Relationes Litterarias, 1805.

- Eventus Bellici, 1805.

- Neovidensis, 1804-1806.

- Relationes Litterariae, 1804-1805.

Appendix ad Ephemerides Politico Statisticae. Pressburg. 1811.k.n. Megj. rendszer-

telenül. 8r. '

Lelőhely

Főlap

14

Zirc: 1811. 1-26.sz. /Neovidensis 1807.évéhez kötve/

- Posonienses Ephemerides Statistico-Politicae, 1809-1838.

Appendix ad Relationes Litterariae - L. Relationes Litterariae.

21.

Arad. Alcím, Politikai 's Irodalmi Közlöny. Arad. 1848.júl.1.-1848.dec.23. Megj. he-

tenként. Fel.szerk. Kiadó, Bangó Pető. Ny. Schmidt József, 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 7. ,9., 11., 13., 15-19. ,21-22.sz. - X X Debrecen RK: 1-2.,

20-25.sz.

Megjegyzés Szalády szerint megszűnt 1848.dec.20-án.


22.

Arader Kundschafts-Blatt. Arad. 1840.dec.5. /V• évf./-1849.jún.30. Megj. hetenként.

Szerk. Kiadó, Franz Sveszter. Ny. Joseph Schmidt, 1848.aug.26.: Franz Sveszter.

4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1840.49.sz.; 1848.13-53.sz.^J849. 1j_26_.şz..=_ts.i

Megjegyzés

- Az 1836-1839., 1841-1847. évi számok nem találhatók.. Kereszţy szerint megj.

1837-1839.-ben. Réz szerint 1839-1849.-ben. Çsontosï szerint megszűnt 1849.-ben.

/MKsz 1877./

- Arader Kundschafts-Blatt magyar nyelvű, részben azonos tartalmú változata az

Aradi Hirdető.

Aradi Hirdető - L. Az Aradi Tudakozó-Intézet 1 Hírlapjai

23.

Az Aradi Tudakozó-Intézet' Hírlapjai. 1840.jún.20.: Aradi Hirdető. Arad. 1839.okt.

5.-1849.jún.30. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Sveszter Ferenc. Ny. Schmidt

József, 1847.okt.16.: Beichel József, 1848.aug.26.: Sveszter Ferenc. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1848.13-53.SZ.; 1849.1. ,9-10. , 12-26.sz. - AK: 1839.1-13.sz.=ts.;

1840.1-26.sz. - X X Debrecen RK: 1847.42.sz.

Megjegyzés

- Az Aradi Hirdető német nyelvű, részben azonos tartalmú változata az Arader

Kundschafts-Blatt.

Archiv des Vereins für Siebenbürqische Landeskunde - L. Archiv für die Kenntniss

Siebenbürgens in Vorzeit und Gegenwart

15


24.

Archiv für die Kenntniss Siebenbürgens in Vorzeit und Gegenwart. 1843.k.n., 1 .sz.:

Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Hermannstadt. 1841.febr.22.-

1848.k.n. ,3.sz. Szünetelt 1842., 1847., 1849. évben. Megj. rendszertelenül, 1843.

k.n.,1.sz.: "legtöbbször évenként háromszor". Szerk. "In Verbindung mit mehreren

Mitarbeiten", Szerk. Kiadó, 1843.k.n. , 1.sz.: "Verlag des Vereins". Ny. Georg

Closius, 1844.k.n. ,2.sz.: Ho'chmeister'sche Erben, Theodor Steinhaussen. 8r. - Az

1841. évben német, latin nyelvű. - Utolsó sz. 1941/1944.k.n.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1841.1-2.sz.=ts.; 1843.1 ,sz.=ts.; 1844.2.sz.=ts. 1845.3.sz.=ts.;

1845.1-2.sz./ 1 ! /=ts.; 1846.3.sz.=ts.; 1848.1-3.sz.=ts.; - EK:=ts. - FS?EK:=ts.

- TtM: 1845-1848. =ts.

Tartalomjegyzék Petrik I .köt. 109-11 O.p.

Megjegyzés

25.

- Közlem, az 1843.1.számon "Dieses Archiv schliesst sich an das von H. Prof.

J.K. Schul 1er herausgegebenes Archiv für die Kenntniss Siebenbürgens in Vor-

zeit und Gegenwart und wird die Fortsetzung der in dem letzten abgebroche-

nen Aufsätze enthalten". A kiadványt két különálló kiadványnak tekintette

Kereszty; Réz.

Athenaeum. Fedőlap- és alcím, Tudományok' és szépművészetek' tára, 1841. jan.3.:

Tudományos, critikai és szépművészeti folyóirat, 1843.jan. 15.: Tudományos, criti-

kai, szépirodalmi lap. Pest. 1837.jan. 1.-1843.dec.31. Megszűnt. Megj. hetenként

kétszer, 1841.jan.3.: hetenként háromszor, 1843.jan. 15.: kéthetenként, 1843.jún.-

ban háromszor, 1843. júl .-ban egyszer,- 1843.aug.-ban egyszer, 1843.szept.: kétheten-

ként. Szüneteltj 1842.dec.29.-1843. jan. 15. Új folyam 1843. jan. 15.-től. Szerk. /Tol-

dy/ Schedel Ferenc és Vörösmarty Mihály, szerk.társ. Bajza József. Szerk. 1841.

jan. 10.: Bajza József. Kiadó, /Toldy/ Schedel Ferenc és Vörösmarty Mihály. Ny..

Egyetemi. 4r., 1843.jan. 15.: 8r. FI. Tj.

16


Nyh. 1839.máj.30.,43.sz.=jún.6.,45.sz.; 1841.okt.3. ,31.sz.=41.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1837.1.52.sz. =ts• ;l1.1-53.sz• =ts.; 1838.1.1-51.sz. =ts.;ll. 1-54.sz.

=ts.; 1839-1840. félévenként 1-52.sz.=ts.; 1841.1.1-77• sz. =ts. ;11.1-79.sz. =ts.;

1842.1.1-78. sz.=ts.;ll. 1-78. sz.=ts.; 1843.1.1-12 • sz. =ts. ;l 1.1-12. sz ...=ts. - AK:

1837.l.=ts.;ll.1-48.,50-52.sz.; 1840.=ts.; 1841.1.1-28. ,30-77. sz.;ll .=ts.; 1842.

l.=ts.II.1-16.,20-78.sz.; 1843. =ts. - EK:=ts. - EöK:=ts. - FSZEK: 1837-1839.

l.=ts.;ll. 1-34.,37-52.sz.; 1840-1843. =ts. - HtK: 1837-1841. =ts. - KKK: 1837.

l.=ts.; 1839.l.=ts.; 1840. =ts.; 1842-1843. =ts. - KSZEK: 1837-1841. =ts. - MEKK:

=ts. - OK: 1837.II.-1838.l.=ts.;ll.1-53.sz.; 1839-1841.1 .=ts. - NM: 1837-1841.

l.=ts. - PIM: 1837-1842.=ts. - RGy: 1837.1.1-7. ,9-52.sz.;ll .=ts.; 1841.l.=ts.;

1842.l.=ts.; 1843. =ts. - X X Debrecen RK: 1837-1840. l.=ts.;ll. 1-17. ,19-52. sz.;

1841. l.=ts.;ll. 1-22.,24-78.sz.; 1842.1 .=ts.;ll. 1-13., 16-40. ,49-51. ,53-61. ,65-66.,

70-73.,76-78.sz.; 1843. =ts. - Eger: 1837-1838.=ts.; 1841.=ts.; 1843.=ts. - Esz-

tergom: 1837-1842. =ts.; 1843.1.1-5.,9-12.sz.;ll.4.,7--12.SZ. - Győr PK: 1837-

1842. =ts. - Kalocsa:=ts. - Kecskemét: 1837-1841. =ts. - Keszthely:=ts.

Második kiadás 1837. jan. 1., 1.sz. - Hirdetése = Figyelmező 1837.1.11.sz. ,92.p.

Lelőhely FSZEK - KKK - Keszthely

Tartalomjegyzék Petrik I .köt. 130-136.p.

Megjegyzés

- A címlapokon és fejléceken a tudományt, művészeteket és mitológiai jelenete-

ket ábrázoló rajzok vannak 1842-ig.

- Az Athenaeum "közönséges és velin papíron" készült. Az egyes számok árát l_.

uo. 1837.máj.11. ,38.sz. - Jelenkor 1839.4.sz.

- Bevezetés az 1837.1 .számon, Bajza József: Gondolatközlés s annak eszközei. =

Társlap

Program és hivatás. Bp. 1978.110-119.p.

Figyelmező, 1837-1840.

Aufruf der deutschen Freiheitskämpfer an ihre Brüder zum Beistande der Magyaren -

L. Die erste /zweite.. ,'stb./ grosse Versammlung...

17


Aus dem Reiche der Todten - L. Politische Gespräche der Todten über die

Begebenheiten den...Jahres

Der Ausmarsch der Raaber Nationalgarde nach Croatien - L. Der grosse Pfaffenz-

wicker

Ausserordentliche Beilage zur Oesterreichisch=deutschen Zeitung - L. Oesterreichische

Konstitutionelle Deutsche Zeitung

26.

AusserordentI icher Kriegsbericht. Wien. 1815 .máj. 23., 2. sz.-1815. máj. 31. Ny. Egye-

temi, Pest. 2r.

Lelőhely

Főlap

Budapest AK: 2-4.sz. /A főlaphoz kötve/

- Vereinigte Ofner-Pester Zeitung, 1811-1845.

Társlap

- Gemeinnützige Blätter, 1811-1837.

Az ausztriai birodalmat illető közönséges birodalmi törvény- és kormánylap. -

Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich.

1849. Utolsó évf.:1859 Wien - Buda. Ez a kiadvány Kereszty szerint folyóirat, sze-

rintünk sorozat, nem tartozik a gyűjtőkörünkbe. Az osztrák kormány közigazgatási

rendeleteinek hivatalos törvénytára, a határozatok végrehajtására vonatkozó űrlapok-

kal, statisztikai táblázatokkal stb.

18


Backa Vila. Újvidék. 1841-1846. Évkönyv. Emi. Kereszty folyóiratként.

27.

Banater Zeitschrift für Landwirtschaft, Handel, Künste und Gewerbe. Temesvár.

1827..júl .1.-1828 .szept. 30. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Ny.

Joseph Klapka. 4r.

Lelőhely

- Budapest OSZK: 1827.1-53.sz.=ts.; 1828.1-78.sz.=ts. - X X Gödöllő: 1828.

Társlap

1-71.,73-78.sz.

- Intelligenzblatt zu Nro...der Banater Zeitschrift, 1827-1828.

/Bécsi/ Bétsi Deák Újság egyk.eln. Emi. MHÍrm/Pozsony/ 1785. II. 102.sz. Eredeti

címe Ephemerides Vindobonenses

28.

/Bécsi/ A' Bétsi Magyar Bibliotheca. 1795.jan.: Az 1795-diki Magyar Merkúrhoz tar-

tozó Bibliotheca. Fedőlapcím, A' Bétsi Magyar Bibliotheca első Esztendeje... Béts.

1793 .júl .-1795 -dec. Megj. rendszertelenül, 1795.jan.: havonként, 1795. ápr.: kéthe-

tenként, 1795.szept.: havonként. Szerk. Kiadó, Pánczél Dániel Ny. "Bétsben",8r.

FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1793.1-2. ,4-5., 11-13., 16-25. ,27-71 .sz.; 1795.1-17.sz.=ts. -

OSZK Kisnyomtatványtár: 1793.1.sz. - FSZEK: 1.sz.

Megjegyzés

- A folyóirat 1793.1.számát fedőlapcímmel, könyvként eml. Mo bibliogr. V.köt.

374.p.

Főlap

- /Bécsi/ A 1 Bétsi Magyar Merkurius, 1793-1798.

- Magyar Merkurius, 1793.

19


Társlap

- Magyar Músa, 1785-1789.

- Magyar Múzsa, 1793.

- /Új/ Az Újj Bétsi Magyar Múzsa, 1793.

/Bécsi/ Bétsi Magyar Kurír - L. Magyar Kurfr

/Bécsi/ Bétsi Magyar Kurfr és Sokféle Toldalékául - L. Magyar Kurír

29.

/Bécsi/ A' Bétsi Magyar Merkurius. 1793.máj. 10-én Magyar Merkurius. 1793.máj. 14.

B/écsi/ Magyar Merkurius. Fedőlapcím, A' Bétsi Magyar Merkuriusnak.. .Esztendeje.

Béts. 1793.ápr.3.-1798.dec.29. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, pánczél

Dániel. Ny. "Nyomtatika' két Magyar Haza költségével." 8r.

Nyh. 1797.márc.14.,22.sz.=21.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1793.1-2. ,4-5., 11-13., 16-25. ,27-71.sz.; 1794.1-65. ,67-85.,

20

87-105.sz.; 1795.1-79.,81-103.sz.; 1796.1-11.,13-36. ,39-103.sz.; 1797.1-21.,

23-71.,73.,75.,77-104.sz.; 1798.2-39.,43-79.,81-103.sz. - EK: 1793.1-2.,4.,

6-71.sz. - FS7EK: 1794.1-19. ,21-27. ,30-34.sz. - OEK: 1798.1-39.sz. - RGy:

1793.21-23.,29.,31-71.sz; 1794.1-26.,29-34.,36-44.,46-55.,104-105.sz.; 1795.

1-7. ,11-17.,19-20.,78.,83-86.sz.; 1796.1-17.,19-26.,28-52.,54-58.,60-73.,75.,

77-82.,84-89.,91-101.,103. sz.; 1797.1-12.,14-17.,19-32.,36-39.,41-42.,44-49.,

51-54.,56-66.,69.,81-90.,92-97.,100-104.sz.; 1798.1-3.,5-14.,16-39.sz. - X X

Pápa: 1794.1-16., 18-20., 23-25. ,27., 29-31. sz. - Sopron ELK: 1793.1-71. sz.=ts.;

1794.1-105.sz.=ts.; 1795.1-51. sz.; 1796.1-103.sz.=ts.; 1797.1-52. sz.; 1798.1-

39.sz. - Szeged SK: 1793.3-4.,13.,16.,T8.,20.,47-48.,50.sz.; 1795.5-17.sz.;

1796.=ts.; 1797.1-104.sz.=ts.; 1798.1-51.sz. - Zirc: 1793.40-71.sz. - X X X

Prešov: 1796.17.,19-20.,22.,42.,48. ,76-77.,83-84.,87.,92.,94-103.sz.; 1797.

1-3.,53-103.sz.; 1798.1-25.,27-39^sz.


Megjegyzés

- A 1 Bétsi Magyar Merkurius 1799-től a Magyar Kurfr-ba olvadt.

Társlap

- /Bécsi/ A 1 Bétsi Magyar Biblidtheca, 1793-1794.

- Az /ezerhétszázkilencvenöt/ 1795-diki Magyar Merkúrhoz Tartozó Bibliotheca,

1795.

- Magyar Músa, 1785-1789.

- Magyar' Múzsa, 1793.

-/Új/ Az Újj Bétsi Magyar Múzsa, 1793.

/Bécsi/ Bétsi Magyar Nemzeti Újság. Egyk.eln. Emi. HazHíradó 1828.1.8.sz. mel-

léklete. Eredeti címe Magyar Kurír.

/Bécsi/ A' Bétsi Magyar Merkuriusnak.. .esztendeje. = A' Bétsi Magyar Merkurius

fedőlapcíme 1793-1798. évoen. A bibliográfiák eddig főcímként tartották nyilván.

/Bécsi/ Bétsi Magyar Újság fedőlapcím a Magyar Kurír félévi fedőlapján. Főcímként

eml. Kereszty.

/Bei/ Bey dem Buchhändler. Pressburg. 1784. Könyvkatalógus. Folyóiratként eml.

Mo bibliogr. VI .köt.442.p.

30.

Beiblatt zum Temeswarer Wochenblatt. 1849.szept. 1.: Ternes warer Anzeiger. Temes-

war. 1849.Jan.6.-1849.jún.30. Megj. hetenként. Szünetelt, 1849.jún'. 10-1849.szept.1.

Szerk. Kiadó, Ny. Josef Beichel. 4r. - Utolsó sz. 1851.okt.6.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1849.1.1-9., 11-15. ,21-23.sz.;ll. 1-10., 12-13., 16-18.sz. - X X X

Novi Sad: 1849. II. 18.sz.

21


Főlap

- Temeswarer Wochenblatt, 1840-1849.

Társlap

31.

- Anhang zum Temeswarer Wochenblatt, 1840-1849.

Beilage von Litteratur= Wissenschaften und Kunstsachen des Neuen Kuriers aus Un-

garn. Pest. 1791.jan.12.-1791.jan.29. kr.

Lelőhely

Főlap

Budapest EK: 1-2.sz. /A főlaphoz kötve/

- Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen, 1790-1794.

Társlap

32.

- Besondere Beylage zum Neuen Courier von Ungern, 1789-1800.

- Hofbericht von Krieg^vorfallen, 1789-1799..

- Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt oder Sammlung von Nützlicher

Dingen und Nachrichten, 1789-1802.

Beilage zu den Blättern für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde. Kronstadt. 1845.

Jan. 13.-1845.febr.27. Megj. rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Főlap

Budapest OSZK: 1-5.sz. - X X X Cluj Napo.ca EK: 1-5.sz.

- Siebenbürger Wochenblatt, 1837-1849.

Társlap

22

- Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt, 1843-1845.

- Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde, 1838-1848.

- Satellit des Siebenbürger Wochenblattes, 1840-1848.


33.

/Beilage/ Beylage zu Nro...aus dem Reiche der Todten. 1798.Jan.2.: Beylage zu

Nro...dem Reiches der Todten. Pest. 1796.Jan.2.-1809• dec. 16. Megj. hetenként

kétszer. 8r.

Lelőhely

Főlap

34.

Budapest OSZK +

: 1796. II .53-55. ,60. ,87.sz.; 1797-1798.évenként 1-104.st.=

ts.; 1799.1-101.sz.; 1800-1803, évenként, 1-104, sz.=ts.; 1804.1-105.sz=ts. ; 1805.

1-104 .sz.=ts.; 1806.1-100.sz. - FSZEK: 1796. II .49-52. ,54-56. ,60-64. ,66-83.sz.;

1798.1-50.sz.; 1799.1-11.,13-104.sz.; 1800.1-100.,102-104.sz.; 1801.1-64.,66-

104.sz.; 1802.53-62.,64-104.sz.; 1809.1-6.,8-9.,12-13.,15-27.,30. ,38-100.sz. -

KKK: 1798.=ts«.; 1800=ts.; 1801.1-2. ,3-69. ,71-104.sz.; 1802.2-72. ,74-100.sz. -

OK: 1796.1.,2-7. ,8-11.',11.2-49.,52-56.sz.; 1800.1-97. ,99-"03.sz. ; 1801.=ts.;

1803.1-27.sz - X X Eger: 1799.1-23. ,26-104.sz.; 1800-1PP1. =ts. ; 1802.1-52.sz. -

Keszthely: 1798.1-38.,41-42.,44-48.,50-63.,65-70.,72.,74-94.,96-104. sz.; 1802.

2-6.,8-9.,11-22.,24-73.,77-84.,87-91.,93-98.,101-104.sz.; 1803.1-3.,6-9.,12-14.,

19-22. ,24-28. ,30. ,33. ,35. ,38. ,43. ,46-47. ,49-51. ,53-61. ,74-76. ,83-92. ,94. ,98-

104.sz.; 1804.1-51.,53.,57-59.,62.,64.,67.,72-76.,78-79.,84-87. ,91.,94-104.sz. ;

1805.1.,3-5.,7-20.,27-28.,31-32.,35-43.,45-49.,51-90.,92-97.,100-104.sz.; 1806.

1-29.,32-46.,48-51.,72-78., 83-104. sz.; 1807.1-2.,4-7.,9-67.,69-89.,91-104.sz.;

1808.1.,3-6.,8-10.,12-13.,15.,19.,21.,27.,36.,42.,48-49.,53-54.,66.sz.; 1809.

1., 13., 16., 27., 95-96. sz.; - Sárospatak: 1796. II.1-87.sz.=ts.; 1797.2-34. ,37-50.,

52.sz.; 1798.54-104.sz.; 1799.27-28. ,79-104.sz. - Sopron ELK: 1796. II. 1. ,3-56.,

60-87.sz.; 1797.1-22.,24-50.,52-53.,55-104. sz.; 1798.1-2.,4-104.sz.; 1799.1-104.

sz.=ts.j 1800.1-29., 31-55.,57-63.,65-98.,100-102. sz.; 1801.1-38.,40-104.sz.;

1802.=ts.; 1805.=ts.; 1806.1-104.sz.=ts. - Zirc: 1801.1-44.,46-104.sz.; 1802.1-

100.sz.

- Aus dem Reiche der Todten, 1795-1806.

- Politische Gespräche der Todten über die Begebenheiten... 1793-179-':.

- Reich der Todten, ' 1806-1810.

/Beilage/ Beylage zu Nro. ...des Neuen Kurier aus Ungarn. 1789.38.sz.: Beylage

zum Neuen Courier von Ungern, 1798.43.sz.: Beylage zu Nro. .. .des Neuen Cou-

rier aus Ungern. Pest. 1788.ápr.9.-1799.dec. I ? l.,102.sz. Megj. hetenként két-


szer, 1788.okt.4.: hetenként háromszor, 1798.jan.4.: hetenként kétszer, 1799.jan.

1.: hetenként háromszor. Szerk. Jeromos Moll. 1797.aug. 13.: Andreas Haliczky.

'Kiadó, Mathias Trattner és Jeromos Moll, 1797.aug. 13.: Lorenz Hanauer. Ny.

Mathias Trattner 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 3.,10.,11.,13.,15.,18.,21.,23.,25.sz.; 1789.38.,86.,113-114.,

117.sz'; 1791.43.sz.; 179B.24.,32.,38-40.,43.,47.,83.,89-90.sz.; 1799.43.,95-

96.,98-99., 102.sz. - AK: 1799.94. ,96.sz.

Megjegyzés

Főlap

- Az egyes számokat a főlaphoz kötötték. A lapszámozások sorszáma a főlaptót

különálló, de időnként fölveszi a főlap oldalszámozását.

- Der Neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= und Staatssachen, 1788-1789.

- N/euer/ Courier aus Ungarn, 1798-1799.

- Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen, 1790-1794.

- Ofner Armen= lnstituts= Ausweis für das Jahr 1794./!/, 1795.

- Ofner und Pester Ober-Postamts-Zeitung oder Neuer Kurier aus Ungarn...,

Társ lap

35.

1795-1797.

- Beilage von Littérature Wissenschaften und Kunstsachen des Neuen Kuriers aus

' Ungarn, 1791.

- Besondere Beylage zum Neuen Courier von Ungern, 1789-1800.

- Extrablatt zu Nro. ...des Neuen Kurier aus Ungarn, 1788-1789.

- Hofbericht von Kriegsvorfällen, 1789-1799.

- Literarischer Anzeiger für Ungern, 1798-1799.

- Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt oder Sammlung von Nützlichen

Dingen und Nachrichten, 1789-1802.

/Beilage/ Beylage zu Nro...des Pester Frag- und Kundschafts=Blatt. Pest. 1809.

szept.20. .39.sz.-1810.szept.27.37.sz. Szerk. Kiadó, Johann Weiss /Waiss/ 4r.

Lelőhely

24

Budapest OSZK: 1809.14. ,39.sz.; 1810.10-11. ,15. ,37.sz.


Főlap

- Vereinigtes Pester Kundschafts= und Auctions=Blatt, 1806-1812.

/Beilage/ Beylage zu Nro des Reiches der Todten - L. /Beilage/ Beylage zu Nro.

36.

Aus dem Reiche der Todten

Beilage zu Nro..-des Siebenbürqischen Volksfreundes. Hermannstadt. 1844.k.n.-1848.

k.n. ,65.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Samuel Filtsch, 1848.márc. 17.: Johann

Michaelis, 1848.aug. 1.: S. Filtsch, 1846.szept.22.: J. Michaelis. Kiadó, Ny.

S. Filtsch, 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1844.1.,5.,14.,16.,23.,27.,29.sz.; 1845.3.,7.,11.,17.,23-25.,

32-33.,40.,42-43.,50.sz.; 1846.19.,21.,23-25.,27-28.,32.,35.,37-45.,47-52.sz.;

1848.3-6.,8-9.,11-14. ,18.,20.,23.,29.,40-41.,55.,65.sz.

Megjegyzés

Főlap

- A főlap rovata 1847.okt. 14-1848.jan. 1.-ig.

- Des Siebenbürgerische Volksfreund, 1844-1849.

Társlap

- Anzeigeblatt zu Nro...des Siebenbürgischen Volksfreundes, 1846.

Beilage zum Boten - L. Intelligenzblatt /Kaschau 1833-1835/

37.

Beilage zum Kriegsboten. Hermannstadt. 1789.k.n.-1791.k.n. ,57.sz. Megj. heten-

ként kétszer. 8r.

25


Lelőhely

Cluj-Napoca AK: 1789.27.sz.; 1790.91-92. ,94. ,97. ,99-100.sz. ; 1791.1. ,5-6.,

10-11.,13-14. ,16.,18.,22.,24-25.,29-30.,32.,35-36.,42.,46.,48.,50.,52. ,57.sz.

Főlap

- Der Kriegsbote, 1789-fl833j.

Társlap

- Anzeige Kritischer Beobachtungen, zur Erweiterung Dramaturgischer Kennt-

nisse... 1791.

/Beilage/ Beylage zum Neuen Courier von Ungern - L. Beilage zu Nro...des Neuen

Kurier aus Ungarn

38.

Beilage zum Pesther Tageblatt. Pest. 1840.Jan. 1.-1840.dec.31. Megj. naponként.

Fel.szerk. Sigmond Saphir. Kiadó, Gustav Heckenast. Társkiadó, Sigmond Saphir.

Ny. Landerer und Heckenast. 4r.

Lelőhely

Budapest EK: 1-6. ,8., 11., 13., 15-19. ,21-27. ,30-154.sz. - FS2EK: I.,4-70.,72-

80.,82-99.,101-143.,145-150.,152-156.,158-159.,161-165.,167-183.,185-201.,

203-216.,218-219.,221-225.,227-231.,233-237.,239-2431,245-249.,251-255.,257-

258.,260-261.,263-275.,277-279.,281-285.,287-291.,293-296.,298-311.sz./dec.31./

- X X.Pécs EK: 155-200.,204-212.,215-217.,219-232.,236.,240-244.,248-311.sz.

• - X X X Zagreb: 2-5.,7.,9.,13-15.,20-38.,40-63.,66-77.,82-102.,104-184.,186-

Főlap

26

39.

205.,208-209.sz. - Több kvt.-ban a főlaphoz kötve.

- Pesther Tageblatt, 1839-1845.

Beilage zum Siebenbürger Wochenblatt. 1840.Jan.2.: Intelligenzblatt zum Sieben-

bürger Wochenblatt. 1843.Jan.5.: Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt. 1846.


•Jan.5.: Beilage zum Siebenbürger Wochenblatt. Hermannstadt. 1838.jún. 1.-1847.

okt. 14. Megj. hetenként, 1840. Jan.2.: hetenként kétszer, 1840. márc.23.: heten-

ként, 1840.jún.4.: hetenként kétszer, 1841.jan.3.: hetenként, 1844.jan.1.: heten-

ként kétszer, 1846.jan.22.: hetenként, 1847.jan.4.: hetenként kétszer. Szünetelt,

1838.júl.13.-1840.jan.2.; 1842.okt.24.-1843.jan.5. 8r., 1840.jan.2.: 4r.

Nyh. 1841.13.sz. nem készült.; 1841.szept.30. ,37.sz.=38.sz.; 1841.okt.3.,

38.sz.=39.sz.; 1841.okt.31.,41.sz.=42.sz.

Lel5hely

Budapest OSZK: 1838.22-28.sz.; 1840.1-51. ,53-74.sz.; 1841.1-12., 14-27. ,29-32.,

34-38.,40-42.,44-52.sz.; 1842.-1-30. ,32-36.,38-44.,46-50.sz.; 1843.1-27.,29-

61.sz.; 1846.1-44., 47-61. sz.; 1847.1.sz. - X X X Bucureşti: 1840.1-5. ,7-8., 10-

18.,20-32.,34.,36-41.sz.; 1845.13.,21.,50.,64.,74.sz.

Megjegyzés

Főlap

- A Beilage... 1838. II .f .évi szünetelése idején, 1838. nov. 2.-dec. 7-ig helyette

megj. a Mimosen aus dem Gebiete der Dramaturgie. Alcíme Auserordent liehe

Beilage zum Siebenbürger Wochenblatte.

- A Beilage... 1841. jan. 1.-1845.szept. 15. ,74.sz.-ig megszakításokkal rovat a

főlapban, majd 1847.okt. 14-től állandó rovat lett.

- A Beiwagen 1844. évben többször követte a főlap paginaszámozását.

- Réz-nél Alcíme "Beiwagen, Beilblatt des Siebenbürg. Wochenblattes 1 , Kron-

stadt, 1843-1844." Kereszty szerint "Beiwagen. A Siebenbürger Wochenblatt

melléklete. Brassó. 1843-1844."

- Siebenbürger Wochenblatt, 1837-1849.

Társlap

- Beilage zu den Blättern für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde, 1845.

- Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde, 1838-1848.

- Mimosen aus dem Gebiete der Dramaturgie, 1838.

- Satellit des Siebenbürger Wochenblattes, 1840-1848.

27


40.

/Beilage/ Beylage zum...Stück der Ungarischen Staats= und Gelehrten Nachrichten.

Ofen. 1787.jan.3.-1794..jún. 1. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK Kisnyomtatványtár: 1790.17.sz. - EK: 1787.2-7. ,9-100.sz.; 1788.

1-3. ,5-11.,13-17.,19-23.,25-28.,30-34.,36-37. ,39-40. ,44. ,47.,51.,54.,56. ,58.,

60. ,62. ,64.,67.,69-76.,78.,80-82.,84.,86.,88-90.,92-94.,96-97.,99-100.,102-

103.sz.; 1789.2-4.,6.,8.,10-12.,14.,16-18.,20.,22.,24.,26.,28-29.,31-38.,40.,

42-45.,47-51. ,53.,55.,57.,59-73.,75-77.,79.,82-84.,87-88.,91-99.,101-102.sz.;

1790.2-4.,6-12.,14-15.,17-18.,20-24.,27-29. ,31-36.,38-39.,41-44.,46-47.,50-

52.,54.,56-57.,59-60. ,62.,64-66.,68.,70.,73-74.,76-77.,79.,81-84.,86.,89.,91.,

94-98.,100-101.,103.sz.; 1791.1. ,3.,6-7.,10.,12.,16-17.,19-21.,23.,25. ,29.,

31.,33.,35.,37.,39.,43.,46-47.,51.,53-54.,56.,58.,60.,62.,65.,67-68.,70.,

73., 75.,77.,79.,84.,88.,93.,97.,100.sz.; 1792.1.,3.,5.,7.,10.,12.,17., 19.,

22-23.,36.,60.,68.,72.,81.,92.,96.sz.; 1793.8.,16.,29.,41.,57.,94.,102.sz.;

1794.3.,6., 12.,34.,36-37.,44.sz. - X X Sárospatak: 1790.2-3. ,6-7. ,9-12., 14-

16.,20-21.,24.,27.,29.,31.,34.,36.,38-39.,41.,44.,46-47.,50-51.,54.,60.,64-

66.,73-74.,76-77.,79.,81.,86.,89.,91.,94.,97-98.,101.sz. - Zirc: 1787.1-7.,

9-50.,52-66.,68-100.sz.; 1788.1-11.,13-34.,36-37.,39-40.,42.,44.,46-48.,51.sz.

- X X X Dolny Kubin: 1788.1-103.sz.=ts.

Megjegyzés

Főlap

41.

- A Beylage.. .megj. külön-külön fejléccel, paginaszámozás nélkül, a főlaptól füg-

getlen tartalommal és sorszámozással.

- Ungarische Staats= und Gelehrte Nachrichten, 1787-1791.

- Hung/arische/ Staats= und Gelehrte Nachrichten, 1792-1797.

Beilage zum Vaterland. Raab. 1844.márc.5. ,28.sz.-1844.okt.10. Megj. rendszerte-

lenül. 4r.

Lelőhely

28

Budapest EK: 28. ,31., 104. ,112., 115., 118., 120.sz. /A főlaphoz kötve/


Főlap

42.

- Das Vaterland, 1844-1846.

Beilage zur Iris. Zeitschrift für Wissen, Kunst und Leben. Pest. 1825..júl .30.-1825.

okt.1. Megj. havonként. Szünetelt szept.-ben. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-3.sz.=ts. - EK:=ts. - X X Esztergom:=ts. /A főlaphoz kötve/

Főlap

- Iris, 1825-1828.

43.

i

/Beilage/ Beylage zur Ofner Zeitung. 1799.ápr. 12.: Besondere Beylage zur Ofner

Zeitung Nro... Hofbericht. 1799.ápr. 14.: Besondere Beylage zur Ofner Zeitung.

1799. máj. 6.: Hofbericht, Besondere Beylage zur Ofner Zeitung. Wien. 1798. Jan. 14.-

1800.dec.5. Megj. rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Főlap

Budapest OSZK: 1798.4. ,6. ,8., 10., 12. ,24. ,28. ,32. ,37. ,42. ,44. ,48. ,50-51.sz.;

1800.1-10.sz.=ts. - EK: 1800.4-5. ,8-9.sz. - FSZEK: 1799.13. ,27. ,35. ,41-45.,

54.,58. ,63.,67-68.sz. - RGy: 1799.8-10.,16.,20.;23.,25-26.,31-36.,41-43.,

45-51., 54-57. sz. +1-3.sztl .sz.k.n.

- Ofner Zeitung, 1798-1799.

- Ofner und Pester Zeitung, 1800.

- Vereinigte Ofner und Pester Zeitung, 1800-1845.

Társlap

- Anhang zur Ofner Zeitung, 1799.

29


44.

/Beilage/ Bevlage zur Pressburger Zeitung. Pressburg. 1794.k.n.-1806.k.n., 1O1.sz.

Megj. hetenként kétszer. 4r.

Lelőhely

Főlap

Sopron EL K: 1794-1795. évenként 1-104. sz.=ts.; 1796.1-103.sz.=ts.; 1797.1-

104.sz.j 1798.1-102.sz.=ts.j 1799.1-103.sz.=ts.; 1800.3-104.sz. ; 1801.2-103.sz.;

1802.1-103.sz.=ts.; 1803-1804. évenként 1-102.sz.=ts.; 1805-1806. évenként

1-101.sz.=ts.

- Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Társlap

- Allgemeine Deutsche Theater=Zeitung, 1798-1799.

45.

Beilage zur Sonnenblume. Ofen. 1820. Jan. *fe.-1820. Jan.24. Megj. hetenként. 8r.

Lelőhely

Főlap

46.

Budapest OSZK: 1-2.sz.=ts. - EK:=ts. FSZEK:=ts. /A főlaphoz kötve/

- Sonnenblume, 1819-1820.

/Beiträge./ Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungarn. 1807.k.n., 1.sz.:

Neue Beyträge zur Topographie und Statistik des Königreichs Ungarn. Wien, 1807.

k.n.,1.sz.: Wien und Triest. 1803.márc.-1807.k.n. ,1.&ţ. Megj. rendszertelenül.

Szünetelt, 1805.febr. 18.-1807.k.n. ,1.sz. Szerk. Samuel Bredeczky. Kiadó, Ny.

Camesinaische Buchhandlung, 1807.k.n., 1.sz.: Geistinger. 8r.

Lelőhely

30

Budapest OSZK: 1803.1-2.sz.=ts.; 1804.3.sz.=ts.; 1805.4.sz.=ts.; 1807.1,sz.=ts.


- X X Sopron LFM: 1803. =ts.; 1805. =ts.

Megjegyzés

- A kiadvány jellege átmenet a folyóirat és sorozat között.

Második kiadás az 1803.2.sz. Ennek címe Topographisches Taschenbuch für Ungarn,

auf das Jahr 1802. Oedenburg. - L. Petrik III .köt .598-599.p.

Tartalomjegyzék Petrik I .köt.277-278.p.

Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt - L. Beilage zum Siebenbürger Wochenblatt

Belletristikai Hírnök. Pest. 1843. Egyk.eln. szerb nyelvű folyóiratnak, Emi. TudTár

1843.7.sz.484.p. Nem bizonyítható, hogy a köv. 1843-ban megj. folyóíratok közül

melyikkel lehet azonosítani; Serbskij Letopis. - Serbskij Narodnij List. - Srbské

Národne Novine.

47.

Ben Chananja. Alcím, Blätter für israelitische=ungarische Angelegenheiten. Leipzig.

1844.k.n. Szerk. Leopold Lőw. Kiadó, Otto Wigand., Ny. C. P. Melzer. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK Könyvraktár: 1.sz.=ts. - ORIK:=ts.

Berichte von Rathaus - L. Pestvárosi Tudósítások

48.

Besondere Beylage zum Neuen Courier von Ungern Nro Alcím 1799.k.n. ,33.sz.;

31


Aus der Beylage zur Wiener-Zeitung Nro... genommen. Pest. 1789.k.n.-1800.k.n.,

9.SZ. Megj. rendszertelenül. Ar.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1789.87.,90.,126.,1A3.sz.; 1790.6-7.,9.,12.,15.,18.,23.,27-

28.,30.,39.sz.; 1798.A.,6.,8.,10.,12.,2A.,28.,32.,37. ,A2.,A4., A8., 50-51.sz.;

1799.39.,41.,A3.,A5-A6..A8-A9.,52-53.,56-59.,61-6A.,67.sz. - EK: 1800.A-5.,

8-9.sz, - FSZEK: 1799.33. ,A5. ,5A. ,58. ,63. ,65. ,67-68.sz.

Megjegyzés

Főlap

- A Besondere Beylage... megj. külön-külön fejléccel, a főlaptól független tar-

talommal, de a főlappal azonos sorszámozású "sz.-hoz" meghatározással.

- Der Neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= und Staatssachen, 1788-1789.

- N/euer/ Courier aus Ungarn, 1798-1799.

- Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen, 1790-179A.

- Ofner Armen= lnstituts=. Ausweis für das Jahr...1795.

- Ofner und Pester Ober-Postamts-Zeitung oder Neuer Kurir aus Ungarn von

Társlap

Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen, 1795-1797.

- Beilage von Litteratur= Wissenschaften und Kunstsachen des Neuen Kurier aus

Ungarn, 1791.

- Beilage zu Nro. ...des Neuen Kurier aus Ungern, 1788-1789.

- /Beilage/ Beylage zur Nro. ...Neuen Courier von Ungern, 1789.

- Extrablatt zu Nro. ...des Neuen Kurier aus Ungarn, 1788-1789.

- Hofbericht von Kriegsvorfallen, 1789-1799.

- Literarischer Anzeigen für Ungern, 1798-1799.

- Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt oder Sammlung von nützlichen

Dingen und Nachrichten, 1789-1802.

Besondere Beilage zur Ofner Zeitung - L. /Beilage/ Beylage zur Ofner Zeitung

Besondere Beylage zur Ofner Zeitung Nro. .. .Hofbericht - L. /Beilage/ Beylage zur

32


Ofner Zeitung

49.

Beszélytár. AIcím, Erdélyi Szépirodalom. Kolozsvár. 1843.k.n.-1843.k.n. ,2.sz.

Megj. kéthav.onként. Szerk. Kiadó^ Kőváry László. Ny. Ev.Ref. Kolegyom betűi-

vel. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2.sz.=ts. - X X Sárospatak:=ts. - Szeged SK:=ts. - X X X

Aiud:=ts. - Cluj-Napoca AK:=ts.

Bétsi - L. Bécsi

Beylage - L. Beilage

51.

Bibliographiai Értesítő Magyarország' és Erdély' fzámára. Fedőlapcím, A' Bibliograph-

iai Értesítő havonként egyszer fog megjelenni, 's mindazon könyvek 1 czímét magá-

ban foglalni, mellyek ugyanazon hó egész folyamatában jelentek meg. A' megjelen-

teknek kihirdetett könyvek Heckenast Gusztáv' könyvkereskedése által megszerez-

hetők. Mind a' saját kiadású, mind az eladás végett megbízott könyvekből illendő ka-

mat ajánltatik a 1 könyvkereskedőknek. Pest. 1840.jan.1.-1842.szept.30. Megj. havon-

ként. Szerk. 1840.dec.31.: ifj. Wigand Károly. Kiadó, Heckenast Qustáv. Ny. Lan-

derer Lajos, 1841.jún.30.: Landerer és Heckenast. 8r. FI. Tj. Részben illusztrált.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1840-1841. évenként 1-12.sz.=ts.; 1842.1-9.sz.=ts. - AK:=ts. -

33


EK:=ts. - EöK: 1840.=ts. - FSZEK: 1840.1.sz. - HtK: 1840.1-4. ,8-12.sz. -

KSHK: 1840.1.SZ. - NM: 1840.1.sz. - OEK: 1840.=ts. - OK: 1840.=ts. - X X

Debrecen RK: 1840.1-3.sz. - Pannonhalma: 1841.=ts. - Sárospatak:=ts. - Vesz-

prém: 1840.=ts. - Zirc: 1840.=ts.

Megjegyzés

51.

- Az 1840. évi számokban önálló rovat a»Folyóírásokban megjelent nagyobb ere-

deti munkák*c. repertórium.

Biblioteca Romaneasca întocmită in 12 parti dupa numărul celor 12 luni, intaîa

oara tipărită pentru Naţia Româneasca. 1829.1.sz.: Biblioteca Romaneasca sau

Adunarľ' de multe lucrurY^ folositoare întocmită in 12 parti, intaia oara tălmăcita

de pre invatati Bafbatf şi tipartita pentru Neamul Romanese. Buda. 1821.k.n.-

7 '

1834.9.sz. Megj. rendszertelenül. Szünetelt 1822-1828.; 1831-1833.évben. Szerk.

Kiadó Zaharia Carcalechi. Ny. Egyetemi. 8r., 1829.1.sz.: 4r. Cl. Tj. Cirill be-

tűs.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1829.1-2.sz.=ts.; 1830.3-4.sz.=ts.; 1834.1-9-sz.=ts. - X X X

Bucureşti: 1821.1.sz.=ts.; 1829-1830. =ts. - Cluj-Napoca AK: 1829-1830. =ts.

Biblioteca Românească' sau Adunară de multe lucruri folositoare întocmită in 12

Partf, întâia oara tălmăcita" de pre invatati Bărbaţi si tipartita pentru Neamul

Romanese - L. Biblioteca Romaneasca întocmită in 12 Parti dupa numerul celor 12

Iun*, întâia oara tipărită pentru Naţia Romaneasca

52.

Die Biene. Alcím, Utile dulci. Nützlich und Anmutig 1831.Jan.1.: Utile dulci.

Pest. 1830.ápr.3.-1831.jún.29. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Joseph Weber.

34


Ny. Trattner-Károlyi, 1831.jan.26.: Ludwig Landerer. 8r. 1831.Jan.1.: 4r.

Nyh. 1830.okt.6.,53.sz.=54.sz.; 1831. jan.26.,7.sz.=8.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1830.1-10., 12-20. ,22-31. ,36-72.,74-76.sz.; 1831.1-51.sz.=ts.

- OK: 1830.1-77.sz.=ts.

Társlap

53.

- Geschäftliches Notizen=Blatt, 1830.

- Todten=Listen von Ofen und Pesth, 1831.

Bilder Magazin für Allgemeine Weltkunde. Fedőlapcím^ Oder geographisch-ethno-

graphische Bilder-Gallerie nebst einer ausfürlichen Beschreibung derselben, und mit

Nachrichten von den neuesten Entdeckungen ausgezeichneter Reisenden; Darstel-

lungen der Lebensweise und Gebräuche verschiedener Völker und Forschungen für

die wunderbarsten Schöpfungen der Thier- und Pflanzenwelt. Pesth - Leipzig.

1834.k.n.-1835.k.n. ,36.sz. Megszűnt. Megj. havonként háromszor. Szerk. Ferdi-

nand Maria Wertheim, 1834.k.n. ,30.sz.: Maria Ferdinand Maiven. Kiadó, Conrad

Adolf Hartleben. Ny. Anton Pichler. Wien. 4r. Fl. Tj.

Budapest OSZK + : 1834.1-36.sz.=ts.; 1835.1-36.sz.=ts. - AK:=ts. - EK:=ts.

- X X Kalocsa: 1835.=ts.

Megjegyzés

- Az 1834. évi címlapokon budapesti városképek vannak. Vár. Pesti Dunapart a

a hajóhíddal stb. - Franz Weigl del. J. Kress scrip. Stahlstich von A. Dwor-

zack.

Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde - L. Unterhaltungsblatt für Geist,

Gemüth und Publizität

35


Blätter von Baume der Erkenntniss. Pest. 1848.nov. 11. Megj. hetenként. Szerk.

Kiadó, Ny. Rudolf Eisenfels. 2r.

54.

Nem található Emi. Kereszty; Réz; Szinnyei... 1848-1849. /MKsz 1877.224.p./

- A bibliográfiák önálló folyóiratnak tartják nyilván, de feltételezhető, hogy a

Die erste /zweite.. .stb./ grosse Versammlung... c. a cenzura miatt váltakozó

címekkel kiadott folyóirathoz tartozik.

Blätter zur Beförderung der Oekonomie, Gewerbe- und Handelstätigkeit. Hermann-

stadt. 1840.aug. 1.-1840.dec.22. Megj. aug.-ban kétszer, szept.: havonként,

dec.-ben háromszor. Szerk. Kiadó, Ny. M. Hochmeister'sche Erben. 4r.

Lelőhely

Főlap

Budapest OSZK: 1840.1-8.sz.=ts. /Deutsche Volksblatt-hoz kötve/

- Der Siebenbürger Bote, Ù833J -1849.

Társlap

- Anhang zur Transsilvania für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen,

1840.

- Gratis-Beilage zum Siebenbürger Boten, 1840 • 1842. •

- Hermannstädter Intelligenzblatt, 1840.

- Transsilvania, 1833-1848.

Blätter zur Zerstreuung. .Aufheiterung und Erholung. Pest. 1809;k.n. Szerk. Kiadó,

36

Josef Leyrer.'

Nem található. Emi. Kereszty; Petrik; Réz; Zuber. A bibliográfiai adatok meg-

egyeznek a Zeitung für Damen c. folyóiratéval. Feltételezhető, hogy ennék egyk.

elnevezése a Blätter zur Zerstreuung.


55.

Bohumil. Alcím, Pridanek k V'udcowi. Pre nábožne pouceni a rozweseleni. Trnawa.

1848.júl. 12.,2.sz.-1848.aug. 16. Megj. hetenként. Szerk. Ferdinand Pelikán. Kia-

dó, Ny. Mihal Spanraft. 4r.

Lelőhely

Főlap

Budapest OSZK: 2. ,6.sz.

Wudce z Tmawi, 1848.

Der Bote - L. Der Bote von und für Ungern

56.

Der Bote von und für Ungern. 1835.Jan.2.: Der Bote. Fedőlap- és alcím, Ein

Wochenblatt zur Belehrung und Unterhaltung, 1834.Jan.5.: Blätter zur Unterhal-

tung und Belehrung. Kaschau. 1833.Jan. 1.-1835.jún.26. Megszűnt. Megj. heten-

ként, 1834.jún.5.: hetenként kétszer, 1834.júl.3.: hetenként. Szerk. Kiadó, Georg

Wigand, 1834.júl.3.: Georg Wigand und Joseph Cserneczky. Ny. Carl Werfer. 4r.

FI.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1833.1-52.sz.=ts.; 1834.1-77.sz.=ts.; 1835.1-26.sz.=ts. -

FSZEK: 1834.1-50.sz. - X X Esztergom: 1833.=ts.; 1834.1-51.sz. - X X X

Kosïce: 1833. =ts.; 1834.1-74. sz.; 1835. =ts.

Megjegyzés

- Kemény Lajos: A kassai könyvsajtó történetéhez c. cikk szerint az 1.sz. megj.

Társ lap

1831-ben. Példány nem található. = MKsz 1909.4.sz.382-383.p.

- Beilage zum Boten, 1835.

- Intelligenzblatt, 1833-1835.

- [kreuzer=Magazin, 1833-1835.]

37


Böhmische Zeitjngsblätter. Pressburg. 1783..júl. Egyk.eln. Eml. MHfrm 1783.11.100.

sz.-hoz kötött röplap a Bp. EK:-ban.; Kereszty; Mo Bibliogr. VI.köt.447.p. Erede-

ti címe> Presspurské Nowiny.

Brassai Hfrlap Eayk.eln. Emi. Mulattató 1839.8.sz. ,29-30.p. edeti cime, V ár-

nap] Újság /Szerk. Brassai Sámuel/.

57.

Brassói lap. Brassó. 1849.ápr. 16.-1849.maj.24. Megj. hetenként kétszer. Szerk.

Veszély Károly. Kiadó, Ny. Gött János. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 3. ,5-10., 12. sz. - HtK: 4.,6.sz. - X X X Cluj-Napoca EK:

Apor Gyűjt. 1-2. ,4.sz.

Megjegyzés

- Szalády szerint megszűnt 1849. jún . 18-án.

Brassói Magyar Újság Egyk.eln. Eml. Kereszty; Szinnyei j.: Hírlapirodalmunk...

1848-1849. /MKsz 1877.127.p./ Eredeti címe, Brassói Lap

58.

Briefe eines Magyaren an seinen Freund Michel an der Donau, dem Rhein, der Spree,

der Elbe und der Ostsee. Pressburg. 1848. júl .22. Megj. havonként. Szerk. John

Ludwig. Kiadó, Josef Landes. Ny. nincs feltüntetve. 8r. CI.

Lelőhely

38

Budapest EK: 1848.1.sz.


Megjegyzés

- A 2-3.sz. megjelenését eml. Csontosi; Kereszty; Réz; Szinnyei J.: Hírlapiro-

dalmunk... 1848-1849. /MKsz 1877.27.p./

Budai Deák Újság. Egyk.eln. Eml. TudGyűjt 1821.12.sz.68.p. Eredeti címe,

Ephemerides Budenses.

Budai Német Újság. Egyk.eln. Eml. MKurír 1806.9.sz. 146.p. Eredeti címe,

Vereinigte Ofner und Pester Zeitung.

Budai Újság. Egyk.eln. Eml. TudGyűjt 1820.2.sz.98-100.p.; uo. 1821.12.sz.68.p.

- Eredeti címe, Vereinigte Ofner und Pester Zeitung.

Budapesti Divatlap - L. Regélő

Budapesti Híradó - L. Világ

Buda Pesti Rajzolatok - L. Rajzolatok

59.

Budapesti Szemíe. Budapest. 1840.márc.-1840.dec. Megj. félévenként. Szerk. Báró

Eötvös József, Lukács Móricz, Szalay László, Trefort Ágoston. Kiadó, Heckenast

Gusztáv. Ny. Landerer és Heckenast. 8r. Cl. FI. Tj.

39


Lelőhely

Budapest OSZK + : 1-2.sz.=ts. - AK:=ts. - EK:=ts. - EöK:=ts. - FSZEK:=ts. -

NM:=ts. - OK:=ts. - X X Debrecen EK:=ts. - RK:=ts. - Eger:=ts. - Sárospataké

ts. - Szeged EK:=ts. - SK:=ts. - Szombathely ÁL:=ts. - PK:=ts. - Zirc.=ts.

Tartalomjegyzés Petrik III.köt.516.p.

Bücher-Bevlage zur Ofner und Pester Zeitung. Pest 1800. Könyvkereskedői kataló-

gus. Folyóiratként eml. Mo bibliogr. VI .köt.374.p.

Bücher-Verzeichniss• Pressburg. 1785. Könyvkereskedői katalógus. Folyóiratként eml.

Mo bibliogr. VI .köt.427.p.

60.

Bulletin der grosse Armee. Pressburg. 1813. 4r.

Lelőhely

Bratislava ÁL: 1-4.sz.

Megjegyzés

Főlap

A kiadvány az 5.sz.-tól rovat a főlapban.

- Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Társ lap

- Kriegsbegebenheiten, 1805-1814.

- Unterhaltungsblatt für die Leser der Pressburger Zeitung, 1813-1814.

Bürgerblatt. Hermannstadt. 1838/1839. Egyk.eln. Eml. Réz. Eredeti címe, Siebenbürger

Bürgerblatt.

40


61.

Charivari. Alcím, 1848.júl. 1.: Dongó. Pest. 1848..júl. 1 .-1848.szept.21. Megszűnt.

Mutatvány sz. 1848.jún. 15. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Lauka Gusztáv.

Kiadó, Lauka Gusztáv és Szerelmey Miklós, 1848.aug.5.: Lukács László. Ny. Beiméi

József, 1848.júl.5-én Lukács László, 1848.júl.8.: Lukács és Tsa. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-25.sz.=ts.ţ • Mutatvány sz. - EK:=ts. - FSzEK:=ts.", Mutat-

vány sz. - X X Debrecen EK: 1.,8.sz. - Sárospatak: 1-4. ,7. ,9-15. ,17-20. ,22. sz.

- Szeged SK: ;i-24.sz.

Die Christen und die Juden. - L. Der grosse Pfaffenzwicker

62.

Die Constitution. Alcím, Tagblatt für Gonstitutionelles Volksleben und Belehrung.

Pressburg. 1848. máj.27. ,55. ,sz.: Wien. 1848. márc.26. ,6.sz.-1848. máj.27. Megj.

naponként. Fel.szerk. L. Hafner, 1848.máj.27-én W. Gritzner. • Kiadó, J. Benedikt,

1848. máj.27-én F.E. Schmid. Ny. nincs feltüntetve, 1848.máj.27.: Franz Schmid.

8r., 1848.máj.27-én 4r.

Lelőhely

63.-

Budapest OSZK: 6.sz. - X X Debrecen RK: 55.sz. .

Die Constitution des Thierreiches im Jahre 1848. Erste Parlamentarische Verhand-

lung. Pest. 1848.k.n. Megj. havonként. Szerk. Kiadó ; Oroszlány und Steinitz. Ny.

Josef Beimel. 4r. Illusztr.

41


Lelőhely

42

Cluj-Napoca EK Apor Gyűjt.: 1.sz.

Megjegyzés

- Szinnyei J.: Hírlapirodalmunk... 1848-1849. szerint megszűnt az 1.számmal.

Constitutionelle. Pressburg. 1835.k.n. Szerk. Kiadó^ Kacskovics Lajos.

64.

Nem található Emi. az 1-2. számot Nagy Iván: Emlékbeszéd Kacskovics Lajos

lev. tagról. Bp. 1891.15.p. - Szinnyei M . frók V.köt .768.h.

Constitutionelles Tageblatt. Pest. 1848.okt.

Nem található - A Constitutionelles... "1848.okt. 15-től Turinból egy levelet

közöl" hivatkozik erre a PH 1848.nov.4. ,205.sz. 1038.p.

Társlap

- Pesther Figaró, 1848.

Csarnok. Egyk.eln. Emi. Ferenczi Zsigmond Jakab: Adalék... 118-119.p. Eredeti

címe, A 1 Rajzolatokhoz Literariai Csarnok.

65.

CSIKÍ Gyutacs. Alcím. Zünder. Csík Szereda. 1849.jún.4.-1849.jún. 14. Megj. heten-

ként, 1849.jún. 14.: hetenként kétszer. Szerk. Bíró Sándor és Simó Mózsa. Kiadó,

Bíró Sándor. Ny. "Csík Somlyói Zárda betűivel." 8r.

Lelőhely

- Budapest HtL: 1-2.sz.=ts. - X X X Cluj-Napoca EK Apor Gyűjt. =ts.

Megjegyzés

- A teljes számokat Simó Mózsa írta.


Főlap

66.

. - Hadi Lap, 1849.

Das Damen Journal, zum besten armer Mädchen von einer Damengesellschaft.

Pressburg. 1784.Jan.-178A.dec. Megj. havonként. Szerk. Philipp Ulrich Mahler.

Kiadó, "Damengesellschaft." Ny. Philipp Ulrich Mahler Buchhändler. 8r.

Lelőhely

Szeged SK: 1-3.sz. - X X X Bratislava EK: 7-12.sz.

Megjegyzés

- A Lipcsében és Halléban 1784-1785-ben megjelent Damen-Journal c. folyóirat

1784. évi pozsonyi, nagyrészt azonos tartalmú időszakos kiadása. Ennek "író-

ja Magyar-fi Grossinger Úr..." - Emi. MHÍrm /Pozsony/ 1785.1.9.sz.

Damenzeitung. Pest. 1806-1809. Egyk.eln. Emi. Zuber. Eredeti címe, Zeitung für

Damen.

Deák Újság. Egyk.eln. Emi. MKurír 1792.jan.24. ,7.sz. Eredeti címe^ Ephemerides

Budenses.

67.

Debreczeni Lapok. Debreczen. 1849.febr.27.-1849.ápr.4. Megj. hetenként három-

szor. Szünetelt, 1849.márc.13.-1849.márc.30. Szerk. Kiadó, Madarász József. Ny.

nincs feltüntetve, 1849. márc. 1.:"A Kolozsvárról ideiglenesen Debreczenbe áttett

nyomda". 4r.

43


Lelőhely

Budapest OSZK + : 1-9.sz.=ts. - X X Debrecen RK: 1.,6.,8.sz. - X X X Cluj-

Napoca EK Apor Gyűjt.: 1-6.,8-9.sz.

Debreczeni Vásárfía. Debreczen. 1849.k.n. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó,

Táncsics Mihály "kedveskedésül adja". Ny. Debreczeni Városi Könyvnyomda. Ar.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz. mf. - X X Debrecen RK: 1.sz. eredeti.

Megjegyzés

69.

- A teljes számot Táncsics Mihály írta, a "bevezető vezércikk"-ben közli, hogy

a Munkások Újsága 1849. évi első postán szét nem küldött száma helyett je-

lent meg. Amíg a Munkások Újsága újra indulhat, írásait az Alföldi Hírlap-ban

teszi közzé.

Debreczen=Nagyváradi Értesítő. Alcím, 1843.szept. 18. ,3.sz.: Ezen Értesítő lap min-

den hétfőn megjelenik, melyben adás-vevés, kereskedési- gazdasági 's más ilyes

hirdetmények közöltetnek, 1844.jan. 14.: Ez értesítő, melyben adás-vevés, keres-

kedési- gazdasági 's más ilyes hirdetmények közöltetnek, Debreczenben minden hét-

főn, Nagy-Váradon szerdán jelenik meg. Debreczen, 1844.jan. 14.: Debreczen /és/

Nagy-Várad. 1843.szept. 18.,3.sz.-1849.máj.20. Megj. hetenként, 1844. jan. 14.:

hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Ballá Károly. Ny. Debreczen Város nyomdája. 4r.

- Utolsó sz. 1902.aug.5.

Lelőhely

44

Budapest OSZK: 1845.1-2.,11-14.,17.,22-23.,27-28.,31.,34.,37.,40.,46-51.sz.

- 1848.18. ,23.,25-27.sz.; 1849.21.sz. - X X Debrecen EK: 1843.3.sz.; 1844..

3. ,7. ,9.,11.,13.sz.; 1846.1-17.,19-26.,28-36.,38.,40-49.,51-52.sz.; 1847.6-7.,

9-10., 12-52.sz. - RK: 1846.1.sz.j 1848.2.sz. - Miskolc HOM: 1844.42.sz.


Megjegyzés

70.

- Nem lehet megkülönböztetni, hogy melyik szám jelent meg Debrecenben és

melyik Nagyváradon.

- A Debreczen-Nagyváradi Értesítő első száma nem található, az ismert bibliog-

ráfiák az indulás évét 1842-re határozták meg, míg ezt az adatot helyesbítet-

te Szabó István /i.m.56.p./ a debreceni városi levéltárban őrzött, a Helytar-

tó tanács 1843.június 13-án keltezett, 22005.számú lapkiadási engedélye, amely

a "Rendtartási jegyzőkönyv" 1226.sz. 329. lapján található. Ezek szerint kétség-

telen, hogy a folyóirat 1843-ban indult. A tényt igazolja még, hogy az ismert,

1844.január 14.,3.számon is a "Második Év folyam" meghatározás van.

Democraţiea. Pest. 1849 • jún. 12/24. -1849. júl. 1 • Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk.

Sigismund Pap. Kiadó, „Comisia centrala din Pestaľ Ny. Vasilii Cosma. 2r. Cirill

betűs.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz. - X XX Bucureşti: 1-2.sz.

Megjegyzés

- Publicaţiile periodice romaneşti c. bibliográfia szerint a Democraţiea az Ami-

cul Poporului-nak folytatása. Ennek az adatnak ellentmond, hogy mind a két

periodikum külön-külön évfolyam-számozással indult. - L. II.köt. Függelék

779-780.p.

Deutsche Fundgrube der Geschichte Siebenbürgens. Klausenburg. 1839. Könyv. Folyó-

iratként eml. Petrik; Sigerus.

45


71.

Deutsches Volksblatt für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen. Hermannstadt.

1844.okt. 1.-1847.aug.26. Megj. hetenként, 1847.Jan.: havonként, 1847.aug.-ban

kétszer. Szünetelt, 1846. aug. 17. -1846. okt. 15.; 1846.okt. 15./!/.-1846.nov. 16. ;

1846.nov.30.-1846.dec.30.; 1847.febr. és jún. hónapban. Szerk. Joseph Benigni.

Kiadó, Ny. Hochmeister'sche Erben. 4r.

Lelőhely

Főlap

Budapest OSZK: 1844.1-14.sz.=ts.; 1845.15-65.sz.=ts.; 1846.1-38.sz.=ts.; 1847.

1-7.sz.=ts. - XXX Cluj-Napoca AK: 1844.2-7.sz.; 1845.26. ,51. ,63.sz.; 1846.

13. ,23-24.,26-32.,34-38.sz.; 1847.5.sz.

- Der Siebenbürger Bote, [its33] -1849.

- Transsilvania, 1833-1848.

Társlap

- [Amts= und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten, 1843-1849J

- Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten, 1848-1849.

Diétái Közlő. Pozsony. 1834-1836. Kézirat. Sajtóbibliográfiák a nyomtatásban meg-

jelent kiadványok között tartják nyilván.

72.

Diétái Magyar Múzsa. Pozsony. 1796.nov. 1.-1796.dec. Megj. hetenként, 1796.4.sz.:

hetenként kétszer. Szerk; Kiadó, Csokonai Vitéz Mihály. Ny. Wéber Simon Péter.

8r. FI. Cl.

46

Budapest OSZK + : 1-11.sz.=ts. - X X Debrecen DM:=ts. - X X X Cluj-Napoka


Megjegyzés

73.

- A teljes folyóiratot Csokonai Vitéz Mihály írta.

- A második, nem teljes kiadás Márton József: Csokonai Vitéz Mihály Poetai

Munkái. Bécs, 1813. IV.köt. 1-117.p. - Harmadik, nem teljes kiadás Kelemföl-

di: Csokonai Vitéz Mihály Munkái. Lipcse, l-l I .köt. 1843-1845., II.köt./!/ 1844.

- A megjelenés időrendi tagolása Szuromi Lajos i.m. szerint: "I: nov. 1./kedd/,

ll:nov.8./kedd/, Illmov. 15./kedd/, IV:nov.22./kedd/, V:nov.25./péntek/, VI:

nov.29./kedd/, Vllrdec.2./péntek/, Vlll:dec.6./kedd/, IX:dec.9./péntek/, X:

dec. 12. /kedd/, XI:dec. 15. /csütörtök/. "

Dongó Alcím , Szatirikus élczlap. Pest. 1847. megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Lauka

Gusztáv. Ny. Geibel Ármin. 4r.

74.

Nem található. Emi. az 1. számot MarczTizenöt 1848.38.sz., 153.p.; Petrik;

ÚjlsrnT V.köt.201.p.

Dramatische Monatschrift über die Provincialbühne zu Ofen. 1791.ápr.-1791.jún.

Megj. havonként. 8r.

Nem található. Emi. az 1-3. számot Ephemerides Politicae et Litterariae,

1791.II.7-8.sz.

Dramatisches Unterhaitungsbalatt. Eperjes. 1844.

75.

Nem található. Emi. Kereszty; Potemra II .köt .386.p.; Réz.

Eco del Litorale Ungarico. Fiume. 1843.ápr.5.-1846.ápr.4. Megj. hetenként két-


szer. Mutatványszám, 1843.febr.8. Szerk. nincs feltüntetve, 1843.jún.17.: Giovanni

Spagnolo, 1845.aug.23.: V. Solitoro. Kiadó, La Societa Editrice. Ny. Fratelli

Karletzky. 2r.

Nyh. 1846.febr.28.,93.sz.=94.sz.

Lelőhely

Budapest OS2K: mf. 1843/1844.1-104.sz.=ts.; 1844/1845.1-104.sz.=ts.; 1845/1846.

1-106.sz.=ts. - X X X Rijeka: eredeti pld.:=ts. - Zagreb: eredeti pld.:=ts.

Társlap

- Supplementum al Nr. ...deli 1 Eco Litorale Ungarico, 1843.

Egri Hetilap - L. Egri Hetilapok

76.

Egri Hetilapok. 1847.ápr. 10.: Egri Hetilap. Alcím, Ipar, kereskedés és egyéb hely-

béli 's közel vidéki érdekek előmozdítására, 1847.ápr. 10.: nincs feltüntetve. Eger.

1846.nov. 14.-1847..jún.26.' Megszűnt. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Joó János.

Ny. "Egri Érseki Főtanoda betűi." 4r.

Lelőhely

77.

Budapest OSZK: 1846.1-7. sz.=ts.; 1847.1-5. sz. -XX Eger: 1846. =ts. - X X X

Nitra: 1847.1-26. sz.=ts.

Egyenlőségi lapok. Pest. 1848.aug. Kiadó, "Egyéniőségi Kör".

48

Nem található Emi. Der Ungar 1848.aug.3. és aug.19.sz. - Dezsényi i.m. eml,

hogy az Egyenlőségi Körben /é.n./ aug.13-án Kliegel-könyvet akartak kiadni

ezt a tervet időszakos kiadvánnyá óhajtották kifejleszteni Egyenlőségi tápok


címmel. Az Egyenlőségi Körnek ekkor már volt sajtóorgánuma, a Nép=klem. Ez

megj. 1848.júl. 1.-1848.szept.29-ig. Magábaolvasztotta a Radical Lap-ot 1848.júl.

18-án és a Reform-ot 1848. aug. 8-án. A Kliegl-könyv első kiadása Pest, 1842. l-l I.

köt. Az Egyenlőségi Kör utóbb Radical Kör elnevezést vette fel.

Egyházi Beszédek Gyűjteménye. Kolozsvár. 1837. Sorozat. Szaládi folyóiratként

tartja nyilván.

78.

Egyházi Értekezések és Tudósítások. Veszprém. 1820.márc.-1824.nov. Megszűnt.

Megj. negyedévenként. Szerk. Kiadó, Horváth János. Ny. Szammer Klára. 8r. FI.

Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1820-1824. évenként 1-4.sz.=ts. - EK:=ts. - HAK:=ts. - KKK:=

ts. - OK: 1820.1-2.sz.; 1821-1824.=ts. - SZM: 1820.1-2. ,4.sz.; 1821.1.sz.;

1822.3.sz.; 1823.1.sz.; 1824.=ts. - X X Debrecen RK: 1820.2.sz.; 1823.3-4.sz.;

1824.=ts. - Eger:=ts. - Esztergom:=ts. - Gyöngyös: 1822.4.sz. - Pannonhalma:=

ts. - Pápa:=ts. - Sárospatak: 1820-1822.=ts.; 1823.1-2.sz. - Székesfehérvár PK:

=ts. - Szeged EK: 1820.2. ,4.sz.; 1822-1824.=ts. - Szombathely PK:=ts. -

Vác:=ts. - Veszprém:=ts. - Zirc:=ts.

Megjegyzés

- A fedőlapok díszítését készítették 1820-ban rajz. Kisfaludy Károly, metsz. Ren-

ner.; 1821-1822-ben rajz. Novák Dániel, metsz. Blaschke János.; 1823-1824-

ben rajz, metsz. Ehrenreich Sándor Ádám.

Tartalomjegyzék Petrik I .köt .669-670.p.

79.

Egyházi Folyóírás. Pest. 1832.ápr.-1834.febr. Megj. félévenként, 1833.k.n. ,3.sz. :

49


évenként. Szerk. Kováts Mátyás, 1833.k.n. ,3.sz.: Osvald Ferencz. Ny. Beiméi

József. 8r. Cl. Tj. Magyar, latin, francia nyelvű.

Lelőhely

Budapest OSzK + : 1832.1-2.sz.=ts.; 1833.3.sz.=ts.; 1834.4.sz.=ts. - EK:=ts. -

KKK:=ts. - X X Debrecen RK: 1832.2.sz.; 1833-1834. =ts. - Eger + :=ts. - Gyön-

gyös:=ts. - Kalocsa :=ts. - Pannonhalma:=ts. - Pécs EK:=ts. - Szeged EK:=ts. •

Szombathely :=ts. - Vác:=ts. - Zirc:=ts.

Megjegyzés

- Ferenczy Zs. J.: A m. irodalom és tudományosság története szerint megj. az

5.SZ. Jelenleg nem található.

Tartalomjegyzék P.etrik I.köt.810.p.

80.

Egyházi Literatúrai Lap. Fedőlap és alcím 3 Függelék a 1 Religio és Neveléshez. Buda-

pest. 1843.júl.2.-1848.jún.25. Megj. hetenként. Szünetelt, 1848.ápr.30.-1848.máj.

28.; 1848.jún.4.-1848.jún.25. Szerk. Kiadó, Somogyi Károly. Ny. Egyetemi, 1848.

jan.2.: Beiméi József. 4r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1843.1-27.sz.=ts.; 1844.1.1-25.sz.=ts.ţ11. 1-26.sz.=ts.; 1845.

I.-1847. II. félévenként 1-25.sz.=ts.; 1848.1-20. sz.=ts. - EK:=ts. - EöK:=ts. -

FSZEK: 1844.1.1-18.,20-25.,II.1-19.sz. - HAK:=ts. - OPK: 1846.1-14., 16-25. sz.,

ll.=ts. - X X Debrecen RK:=ts. - Eger: 1846.=ts. - Győr: 1848.1-19.sz. - Ka-,

locsa: 1843-1846. =ts. - Pannonhalma:=ts. - Pécs EK: 1843-1845. =ts. - Sárospa-

tak: 1843.=ts. - Szombathely PK:=ts. - Vác:=ts. - Zirc:=ts.

- Religio és Nevelés, 1841-1849.

Egyházi Tár - L. Vallási és Egyházi Tár


81.

Egyházi Tudósítások. Fedőlapcím, Függelékül a' Religió és Neveléshez. Pest. 1841.

jan.3.-1843.jún.25. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, Szaniszló Ferencz. Ny. Tratt-

ner - Károlyi. 4r. FI. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1841-1843. félévenként 1-26.sz.=ts. - EK:=ts. - EöK:=ts. -

FSZEK: 1841. l.=ts.; II. 1-2. ,4-7., 10-22., 24-26.sz.; 1842.1 .=ts. fll. 1-6. ,8-26.sz.;

1843.=ts. - HAK:=ts. - KKK: 1842. =ts. - OK:=ts. - RGy: 1842-1843. =ts. - X X

Debrecen RK:=ts. - Győr PK: 1841-1842. =ts. - Pécs EK:=ts. - Szolnok: 1842-

1843.=ts. - Szombathely PK:=ts. - Vác.=ts. - Zirc.=ts.

Megjegyzés

Főlap

- Az Egyházi Tudósítások 1843. júl .2.-től rovat a főlapban.

- Religió és Nevelés 1841-1849.

Ein Blatt ohne Titel - L. Der grosse Pfaffenzwicker

Ein Glas. Märzenbier für meinen alten Freund Schulkamareden Josef Nemesovics - L.

82.

Der grosse Pfaffenzwicker

Ein Jeder muss es wissen. 1848.3.sz.: Frei von der Leber weg. Pest. 1848.k.n.,

3.SZ. Szerk. "A.A." Ny. Lukács és társa. 4r. . ,

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-3.sz.

9

Megjegyzés

- A kiadvány jellege átmenet a folyóirat és röplap között. Feltételezhető, hogy


a Die erste /zweite.. .stb./ grosse Versammlung.. .c. váltakozó címmel kia-

dott folyóiratok csoportjába tartozik.

- A szerk. betűit nem sikerült feloldani.

Eine Portion Schinken für Herren J .M. König - L. Der grosse Pfaffenzwicker

Einzig wahre weder vor=noch nachgedruckte Darstellung der wirklichen - L. Die

erste /zweite stb./ grosse Versammlung...

83.

Élet és Literatura. 1829.3.köt.: Muzárion, Élet és Literatura. 1833.1.köt.: Muzá-

rion. Pest. 1826.k.n.-1833.1.köt. Megj. évenként "egy-két kötet". Szünetelt az

1828., 1830-1832. évben. Új folyam 1833.1.köt. Szerk. Szemere Pál és Kölcsey

Ferenc. Kiadó, Szemere Pál és Kölcsey Ferenc, 1833.1. köt.: Hart leben Konrád

Adolf. Ny. Trattner Mátyás, 1829.3.köt.: Trattner - Károlyi, 1833.1.köt.: nincs

feltüntetve. 8r. Cl. Tj.

Nyh. Az 1829.3.köt. lapszámozása téves, 234.p.=314.p.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1826.1 • köt•, 1-4• "rész", 312.p• =ts• ; 1827.2.köt.5-10. "rész",

42O.p.=ts.; 1829.3.köt..11-19. "rész", 234.p./=314.p./=ts.; 1829.4.köt.20-29.

"rész", 354.p.=ts. - AK:=ts. - EK:=ts. - FSZEK: 1826-1827.=ts.; 1833.1.köt.=ts.

- KKK:=ts. - OEK:=ts. - OK:=ts. - SZ,M:=ts. - PIM:=ts. - X X Debrecen RK:=ts.

- Eger:=ts. - Sopron ELK:=ts. - Szeged EK:=ts. - Szombathely AL:=ts. - Vác:

1826-1829. =ts. - Veszprém PK: 1826-1829. =ts. - Zirc: 1826-1827. =ts.; 1833.=ts.

- X X X Cluj-Napoca AK: 1829.=ts.

Megjegyzés

52

- A szerkesztők neve az egyes címlapokon vannak feltüntetve.

1826-ban szerk. és kiadó Szemere Pál és Kölcsey Ferenc. - L. Toldy Ferenc:

Kritika nélkül nincs literatura... kezd.közlem. = ÉlLit 1826.309-310.p.


84.

1827-ben a szerk. Szemere Pál közlem. Legelső fellépésem... az Élet és

Literatura szerkesztése.. .csak nem egyedül enyim és tulajdonmagamé... =

UO.398.P.

A köteteken belül a "rész" megjelölést és a lapszámozást kellett kivételesen

jelölnünk.

Életelvek Képekben. AIcírrij Szépirodalmi és mulattató folyóirat. Kolozsvár. 1843.

okt.-1844."eleje". Megszűnt. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, Magyari Lajos. Ny.

Ref. főtanodai nyomda.

Nem található.

- Az 1843-ban megj. 1-13.számot eml. ErdHíradó 1843.11.19.sz.; uo. 1844.1.

27.sz.

- Az 1843.1.SZ. megj. okt.-ben. Eml. Ürmössy i.m. ErdMúz 1897.8.sz.469.p.

- Petrik szerint a folyóirat csak 1843-ban jelent meg havi füzetekben okt.-dec.

"végéig".

- Az 1844-ben megj. 1-27. számot eml. HonKülf 1844.1.52.sz.; RegPDL 1844.

I.16.P.

- Címfelvételünket Szalády adataival állítottuk össze.

Életképek - L. Magyar Életképek

85.

Ellenőr. Kolozsvár. 1848.máj.2.-1848.nov. 14. Megj. hetenként négyszer. Szerk.

Kővári László, 1848.júl .23.: "tulajdonos" szerk. Kővári László és Dózsa Dániel.

Kiadó, Tilts János. Ny. nincs'feltüntetve, 1848.szept.28.; Ev.Reí. Főtanoda

nyomdája. 2r.

53


Lelőhely

.86.

Budapest OSZK + : 1-111.sz.=ts. - HtK: 35-109.sz. - PIM:=ts. - X X Debrecen

EK: 1-34.,58.,86-111.sz. - RK: 110.sz. - X X X Cluj-Napoca AK: 1-33.,61.sz.

- EK:=ts.

Eltern Zeitung. Alcím, Monatschrift für die Erziehung in und ausser dem Elternhäuse.

Pest. 1848.aug.-1848.dec.30. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, Karl Seltenreich,

Josef Fischer. Ny. Adolf Müller. 8r.

87.

Nem található. Emi. HonlrodHird 1848.9.sz.; az 1-3.számot Kereszty; Réz;

Szinnyei J.: Hírlapirodalmunk. .. 1848-1849. Klny.24.p.; Petrik I .köt .612.p.;

Szinnyei M.írók III.köt.528.h.; uo. XII .köt .893.h.

Per Emancipierte Satanas. Fedőlapcím, Als Apostol der Freiheit und Gleichheit, der

Wahrheit und des Rechts. Politisch-satirische Volksschrift. "Ungarisch-Altenburg"

/Magyaróvár/. 1848., júl. 1 --1848.aug.31. Megszűnt. Megj. rendszertelenül. Szerk.

Kiadó, Hermann Höchell. Ny. Alexander Czéh. 4r. Fi.

Lelőhely

- Budapest OSZK: 1-12.sz.=ts.

Megjegyzés

- Ungarisch-Altenburg helységnévvel eml. Réz; Magyar-Ővár megnevezéssel eml.

Kereszty; Szinnyei J: Hírlapirodalmunk... 1848-1849. Klny.24.p.

Ephemerides. Raab. 1786.

Nem található. Megj. eml. "Prot.Scholar.Lat. 1785.a 27636. helytartótanács


89.

sz." - L. Németh Ambrus: A Győri Tudomány-Akadémia története keletkezésé-

től 1785-ig. II.rész. 1899.40.p.

Ephemerides Budenses. 1791.júl.1.: Ephemerides Politico- Litterariae. 1792.dec. 13.:

Ephemerides Politicae, et Litterariae. Fedőlapon az 1790. évben: Ephemerides Polí—

ticae, et Litterariae pro Regni, et Provinciis Sacrae Coronae Hungaricae. Buda.

1791. júl. 1.: Pesth,. 1790.ápr.2.-1793. marc.5. Szünetelt. 1792. Jan.7.-1792. Jan.20.

Megj. hetenként kétszer. Szerk. Michael Terţina, 1792.okt.29.: Paulus Spilenberg.

Kfý.Catharina Landerer Witw., 1792.jan.7.: Matthias Trattner. Ar., 1793.jan.7.: 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK + :, 1790.1-76.sz.=ts. ; 1791.1.1-49.sz• =ts. ;lI • 1-51.sz. =ts. ; 1792.1-

96.s2.=ts.; 1793.1-3.sz.=ts. - AK: 1790.12., 15-47. ,49-76.sz.; 1791.1 .=ts.;ll. 1-

25.,28-51.sz. - EK: 1790.1-14.,16.,19-25.,27-34.,36-52.sz.; 1791.1.1-12.,14-

49.sz.;ll.=ts.; 1792.1-65., 67-96. sz. - FSZEK: 1790.1-39. ,41-65. ,67-76. sz. ;

1791. =ts. - KKK: 1793.=ts. - OK: 1790.1-50. ,54. ,56-58. ,60-76.sz. - X X

Debrecen EK: 1791. Il. 1. ,3-51.sz.; 1792. =ts. - RK: 1792.1-45.sz. - Eger: 1790-

1792. =ts. - Kalocsa: 1790.1-57. ,59-76.sz.; 1791.1.1-48.sz.;ll ,=ts. - Keszthely:

1790.1-13., 15-76.sz. - Pannonhalma: 1791.=ts. - Sárospatak: 1790.1-10., 13-23.

sz.; 1791.1.1-27., 29-49. sz.;ll.=ts.

Ephemerides Oeconomicae. Egyk.eln. Emi. Gazdasági Literatura 1840.2.sz.; Erede-

ti címe. Királyi Magyar Újság a Földmívelésrőf. Megj. még Königlich-Hungarische

Agrikultur-Zeitung és /Novini/ Novyni o rolnim a polnim Hospodarstvi Uherského

Královatvi címmel.

Ephemerides Politic'ae et Litterariae - L. Ephemerides Budenses

\

55


Ephemerides Politico-Litterariae - L. Ephemerides Budenses

90.

Ephemerides Statistico - Politico - Oeconomico - Litterariae. 1809.okt.26.: Posoni-

enses Ephemerides Statistico - Politicae. Fedőlapon, Ephemerides Statisticae, Poli-

ticae Oeconomicae, Litterariae, quibus additur Neovidensis, seu secretum Littera-

rum commercium vivos inter ac mortuos ex campis Elysiis. Pressburg. 1804.ápr.3.-

1838..jún.29. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Georgius Antonius Belnay,

1809.okt.26.: Antonius Faber et Stephanus Cselkó. 1827.jan.5.: Paul Kováts. Ki-

adó, Ny. Georgius Aloys Belnay, 1837.jan.4.: Belnayani haeredes. 4r.

Nyh. 1806.nov.7.=1806.jan.7.; 1809.60.sz. nem készült.; 1809.nov.28. ,91.sz.=

92.sz.; 1810. márc .27.,23.sz.=24.sz.; 1811.okt. 1. ,76.sz.=77.sz. ; 1814.ápr.1.,

26.sz.=27.sz.; 1819. máj.28. ,38.sz.=39.sz.; 1825.aug.23. ,65.sz. =66.sz.

Lelőhely

56

Budapest OSZK + : 1804.2-78.sz.: 1805.1-103.sz.=ts.; 1806.1-54. ,56-63. ,65-66.,

68-102.sz.; 1807.1-49.,51-62.sz.; 1808.1-48.,52-60.,62-80.,83-103.sz.; 1809.

53-54.,56-95.,97-100.sz.; 1810.1.,3-102.sz.; 1811.1-2.sz.; 1813.1-103.sz.=ts„;

1814.51-104.sz.; 1815.1-51.sz.; 1816.1-23.,25-51.sz.; 1817.51-101.sz.; 1818.1-

2.SZ.; 1819.1-63.,65-72.,75-94., 96-104. sz.; 1820.1-102.sz.=ts.; 1821.1-104.sz."

ts. ; 1822.1-53.sz.; 1823.1-102. sz.=ts.; 1824.1-103.sz.=ts.; 1825.1-103.sz.=ts.;

1826.4-102. sz.; 1827.1-103. sz.=ts.; 1828.1-51.sz.; 1829.1-51. sz.; 1830.52-104.

sz.; •1831.1-103.sz.=ts.; 1832.1-103.sz.=ts.; 1833.1-104.sz.=ts.; 18.34.1-50.sz.;

1835.1-102.sz.=ts.; 1836.1-103.sz.=ts. ; 1837.1-103.sz.=ts. - AK: 1804.1-13.,-

15-25.,27-43.,46-65.,67-78.sz.; 1805.1-42.,46-65.,67-78.sz.; 1806.2-19.,21-52.,

57-78.,82-102.sz.; 1820.1-10.,12-22.,24-102.sz. - FSZEK: 1805.1-26.,28-35.,

37-55.,57-64.,67-76.,78-103.sz.; 1806.1-102.sz.=ts.; 1807.1-102.szi=ts.; 1820.

1-17., 19-22.,31-41.,43-52.,58-65.,71.,77.sz.; 1821.44-104. sz.; 1.822.1-10., 12-

51.sz.; 1824.1.,3-7.,9-15.,17-50.sz.; 1825.51-103.sz.; 1828.52-103.sz.; 1829.

1-51.sz.; 1830.1-51.sz.; 1831.1-82.,84-103.sz.; 1832.=ts.; 1833.52-104.sz.;

1834.1-50.sz. - KKK +

: 1804.9-75. ,78.sz.; 1805.1-20. ,22-103.sz.; 1806.=ts.;

1807.1-10.,12-56.,58-102.sz.; 1808.1-2.,4-51.sz.; 1816.1-14.,16-60.,62-87. ,89-

104.sz.; 1817.1-14.,16-101.sz.; 1819.1-89.,92-96. sz.; 1825.1-13.,15-50.sz.;


1831.1-52.sz. - X X Debrecen RK: 1824.1-15., 17-50.sz.; 1832.52-56. ,58-103.sz.

- Eger + : 1814.1-103.sz.=ts.; 1820.1-100., 102.sz. - Gyöngyös: 1829.1-64. ,66-70.,

72-103.sz.; 1830.1-7. ,9-23. ,25-29. ,31-54. ,56-71. ,74-104.sz. - Győr PK: 1821.

23.sz. - Kalocsa + : 1804.1-78.sz.=ts. ; 1805.=ts.; 1806. =ts.; 1809.26-99.sz.;

1810.1-102.sz.=ts.; 1821.53-104.sz. - Pannonhalma: 1815.1-30. ,32-51.sz.; 1830.

1-42.,44-64.,66-70.,73-104.sz. ; 1831.=ts. ; 1832.1-7.,9-17.,19-88.,91-103.sz. ;

1833.2-7.,9.,13-44.,46-50.,52-60., 62-95.sz.; 1834.1-41.,43-54.,56-88.,90-102.

sz.; 1835.1-17.,19-38.,40-71.,73-89.,91-93.,95.,97-102.sz.; 1836.1-7.,12-24.,

26-47.,49-69.,71-102.sz.; 1837.1-36.,39-66.,68-102.sz.; 1838.1-31.,33-49.sz. -

Pápa + : 1812.1-50. ,52.,57-58.,60-75.,77-102.sz.; 1813.1-24.,26-35.,38-44.,46-

49.,52-85.,87-102.sz.; 1819-1821.=ts.; 1822.1-50.,52-95.,97-101.sz.; 1823.=ts.

- Pécs EK: 1825.=ts.; 1828.1-103.sz.=ts. ; 1835.1-36. ,38. ,40-49.sz.; 1836.=ts.;

1837.1-9.,20-103.sz.; 1838.1-49.sz. -Sárospatak: 1810.1-15.,19-23.,25-33.,37-

102.sz.; 1811.1-6.,8-41.,43-57.,59-69.,71-103.sz.; 1812.68-77.,79-92.sz.; 1819.

81-84.sz.; 1826.71-78.,80-94.,96-103.sz.; 1827.1-53.,55-103. sz.; 1828.1-51.,

53-84., 86-100.,102-103. sz.; 1831.22-41.,43-103.sz.; 1832.1-5.,7-48.,50-103.sz.;

1834.1-20.,22-60.,63-98.sz.; 1835.1.,23-24.,27-55.,79.sz. - Szeged EK: 1822.=

ts. - Zirc: 1806.2-102.sz.; 1807.2-102.sz.; 1808.1-103.sz.=ts.; 1809.1-100.sz.=

ts.; 1810.1-68.,70-102.sz.; 1811.1-99.,101-103.sz. 1812.1-35.,37-42.,44-102.sz.;

1813.=ts.; 1814.1-26.,29.,32.,36-49.,52-103.sz.; 1815.1-31.,33-45.,47-103.sz.;

1816.1-104.sz.=ts.; 1821.1-5. ,7-16.',18-22. ,24-30. ,33. ,38. ,40-45. ,47-52. ,54.sz.;

1823.4-15.,17-22.,24-29.,31-52. sz. ; 1827.1-27.,29.,47.,49-57.,65-103. sz. ; 1828.

1-10.,12-70.,73-101.,103.sz.; 1829.2-4.,6-37.,39-77.,79-85.,87-99.,101-103.sz.;

1830.1-2., 4-104. sz.; 1831.1-70.,72-76.,80-86.,88-96.,99-103. sz.; 1832.1-38.,40-

49.,51-71.,73-76.,78-103.sz.; 1833.1-28. ,30-84.,86.,89-90.,94-99.,101-104.sz.;

1834.1-86.,93-94.,97-102.sz.; 1835.1-3. ,5-17.,19-36.,38-46.,48-53.,55. ,60-64.,

78.,80.sz.; 1836.31-32.,34-35.,39-47.,49.,55.,58.,63-68.,74-103.sz.; 1837.1-

33.,35-60.,62-73.,75-103.sz.; 1838.1-52.sz.=ts. -'XXX Cluj-Napoca AK: 1818.

19.,21-22.,24-32.,34-60.,63-66.,73.,75-76.,80.,82-87.,89-96.,98-99. sz.

Társlap

- Appendix ad Ephemerides Latinas, 1804-1805.

- Appendix ad Ephemerides Politico-Statisticae, 1811.

- Appendix ad Relationes Litterarias, 1804-1805.

- Alveare. Méhkas, 1837-1838.

- Eventus Bellici, 1805.

- Neovidenses, 1804-1806.

- Neovidenses - Regnum Mortuorum, 1806-1808.

57


91.

- Regnum Mortuorum, 1809-1811.

- Relationes Litterariae, 1804-1805.

Ephemerides Universitatis Regiae. Pesth. 1778.

92.

Nem található. Emi. Burg Elemér: Az Egyetemi Lapok története c. tanulmány-

ban a Budai Helytartótanács 1778. évben 4766.számú engedélyével megj. latin

nyelvű folyóirat. L. Egyetemi Lapok. 1896.1.sz.

Ephemerides Vindobonenses. Wien. 1776. júl. 15--1785.dec.30. Megszűnt. Megj. he-

tenként, 1778.jan.2.: hetenként kétszer. Szerk. Joseph Keresztúri. Kiadó, Ny.

Joseph Kurzbeck. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 177.6.1-26.sz.=ts.; 1777.1-52.sz.=ts.; 1778.1-69. ,71-104..sz. ;

1779.1-48.,50-105.sz.; 1780.1-104.sz.=ts.; 1782.1-105.sz.=ts.; 1783.1-39.,41-

62., 64-67., 69-74., 76., 79., 82-86., 98-104. sz. - AK: 1779.1-28. ,31-39. ,41-55.sz.;

1783.1-104.sz.=ts. - EK: 1776. =ts.; 1777.=ts.; 1778.1-104.sz.=ts.; 1779.1-105.

sz.=ts. ; 1780. =ts.; 1781.1-104.sz.=ts.; 1782-1783. =ts.; 1784.1-105.sz.=ts.; 1785.

1-104.sz.=ts. - FSZEK: 1777-1778.=ts.; 1780.1-82. ,84-104.sz.; 1781.1-5.,7.,9-

11.,13-15.,17.,19-20.,22.,26.,28-29.,33.,39-40.,43-44.,49.,51-52.,54-55.,59.,

63-64. ,67.,71-81.,83-87. ,89.,93-94.,96.,98-99., 101-104.sz.; 1782.1-65.,67-104.

sz.; 1783.=ts.; 1785.1-61. ,63-103.sz. - KKK:1779-1784.=ts. - X X Debrecen RK:

1776.1-18.,20-21., 23-25.sz.; 1778.13-14.,16.,69.,72.,81.,83.,94.,102-104. sz.;

1779.1-7.,12.,15-16.,18-20.,22.,24-25.,28-29.,31-32.,34-37.,39-42.,44.,46.,

48-59., 65-72., 75., 77 .",79-80., 94. sz.; 1782.63-72. ,74. ,94., 104-105. sz.; 1783.

5.,7-20.,22-55.,57-78.,81.,85-104.sz.; 1784.1-22.,24-40.,42-70.,72-88.,91-99.,

102-104.sz. - Eger: 1781-1785. =ts. - Esztergom: 1778.=ts. - Sárospatak: 1785.1-

56.,58-71.,74-104.sz.

Megjegyzés

- Az impresszum-adatok a címlapokon vannak.


- A fejlécekben a Korona, az/osztrák címer, a kétfejű sas, a tudományokat és

a művészeteket szimbolizáló rajzok vannak.

- Az egyes számokhoz tartozó Appendix többsége követi a főlap paginaszámozá-

s.át, ezért külön címfelvételük nem lehet.

Ephenerides Politico-Statisticarum Posoniensium. Egyk.eln. Emi. Pressburger Zei-

tung 181A.94.sz. melléklete. Eredeti címe,.Posonienses Ephemerides Statistico-Poli-

ticae.

Einzig wahre weder vor= noch nachgedruckte Darstellung - L. Die erste /zweite

stb./ grosse Versammlung

Erdélyi Gyalog Követ. Egyk.eln. Emi. MKurír 1829.1.47.sz. Eredeti címe, Sieben-

bürger Bote.

Erdélyi Híradó - L. Hazai Híradó

93.

Erdélyi Hírlap. Brassó. 1838.jan. 10. ,2>-sz.-1839.dec. 12. Megj. hetenként. Szerk.

Köpe János, 1839.jan. 10. ,2.sz.: Veress György. Kiadó, Ny. Gött János. 4r.

Lelőhely

Budapest FSZEK: 1838.1.3-4. ,6-13. ,15-18. ,20-25. ,33. ,36. ,49-51.sz.; 1839.4-8.,

11-12., 19-22.,27-32.,34-36.,40.,42-48.sz. - X X X Cluj-Napoca AK: 1839.2-5.,

7.,9-11.,13-26.,28-50.sz.

Megjegyzés

- Jordáky szerint az Erdélyi Hírlap "...nagyobbrészt a Siebenbürger Wochenblatt

anyagának fordításából állott." = i.m.18.p.

59


Társlap

- Mulattató, 1837-1839.

Erdélyi Hírmondó. Kolozsvár. 1822. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Bogdánffi Gá-

bor.

94.

Nérn található. Jakab Elek: Az erdélyi hírlapirodalom... 1848.-ig c. munka sze-

rint megjelenése bizonytalan. 48.p.

Erdélyi Magyar Hír-Vivő. Nagyszeben. 1790.dec. 16.: Kolozsvár. 17.90.ápr.3.-1790.

dec.30. Megj. hetenként, 1790.júl.4.: hetenként kétszer. Szerk. Fábián Dániel és

Cserei Elek. Kiadó, "Egy Társaság." Ny. Hochmeister Márton, Nagyszeben. 8r.

Nyh. azonos keltezés- van a júl.9.; 19. ,20.számon; szept.19.; a 27. ,28.számon.

Lelőhely

Budapest OS.ZK + : 10. ,43-46. ,48-49. ,51. ,53-54. ,58-59. ,61.sz. - AK: 36-37.sz.

- FSZEK: 1-2., 4-8., 15-16., 18-29., 31-47. sz. - RGy: 48-56. ,59-61. sz. - X X X

Cluj-Napoca EK: 1-6. ,8-12.sz.

Megjegyzés

- Jordáky szerint e folyóirat megszűnt 1791. januárjában.

Társ lap

95.

- Toldalék az Erdélyi Magyar Hír-Vivő.. .dik számához, 1790.

Erdélyi Muzéum. 1814.1.sz. első kiadása Kolozsvár, második kiadása 1.sz.: Pest.

1814.k.n.-1818.10.sz. Megszűnt. Megj. rendszertelnül. Szerk. Kiadó, Döbrentei

Gábor. Ny. "Kolozsvárott a Ref. kollégium nyomtató műhelyében Török István."

1814.1.SZ. második kiadásától Pest, Trattner János Tamás. 8r. FI. Cl., Tj.

60


Lelőhely

Budapest OSZK: 1814.1.sz. második kiadás; 1815.2-4.sz.=ts.; 1816.5.sz.=ts.;

1817.6-9.sz.=ts.; 1818.10.sz.=ts. - AK: 1814.1.sz. második kiadás - 1818.=ts.

- EK: 1814.1.SZ. második kiadás - 1818.=ts. - EöK: 1814.1.sz. első kiadás. -

1818. =ts. - FSZEK: 1.sz. második kiadás - 1818.=ts. - KKK: 1814.1.sz. máso-

dik kiadás - 1818.=ts. - MEKK: 1814.1.sz. második kiadás - 1818.=ts. - NM:

1814.1.SZ. első kiadás - 1815.=ts. - OEK: 1814.1.sz. második kiadás - 1818.=

ts. - OK: 1814.1.SZ. második kiadás - 1818.=ts. - PIM: 1814.1.sz. második ki-

adás - 1815.2.SZ.J 1816-1818.=ts. - RGy: 1816-1818. =ts. - X X Debrecen RK:=

ts. - Eger:=ts. - Kecskemét:=ts. - Miskolc LJK: 1815-1817.=ts. - Pannonhalma:

1814.1.SZ. második kiadás - 1815.2-3.sz. - Pécs EK: 1814.1.sz. második kia-

dás. - 1818. =*ts. - Sárospatak: 1814.1.sz. első kiadás - 1816. =ts.; 1817.6.sz. -

Sopron ÁL:=ts. - Szeged SK: 1816-1818.=ts. - Szombathely ÁL: 1817.7-9.sz.;

1818.=ts. - Vác: 1815.2-3.sz.; 1817.8.sz. - Zirc:=ts. - X X X Cluj-Napoca^ts.

Megjegyzés

- Élőbeszéd. Kolozsvárott, Novemb. 1813. Döbrentei Gábor. = Program és hiva-

tás. 82-86.p.

Tartalomjegyzék Petrik II .köt .802-803.p.

Erdélyi Népbarát, egy heti lap a' polgár és földmívelés számára. Egyk.elh. Erdélyi

Híradó 1844.máj.3. Hírfűzér c. rovatban. Eredeti címe Deutsches Volksblatt für

Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen.

96.

Erdélyi Prédikátori Tár. Kolosvártt. 1833.k.n.-1839.k.n. ,9..sz. Megj. rendszer-

telenül. Szünetelt az 1838.évben. Szerk. Salamon József. Kiadó, Ny. Barra Gábor.

8r. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1833.1.sz.=ts.; 1834.2.sz.=ts.; 3.sz.2.kiadás. ,1835.4-5.sz.=ts.;

1836.6.sz.=ts.; 1837.7-8.sz.=ts. »X X X Cluj-Napoca EK: 1833>ts.; 1834.2.sz.;

3.SZ. 1. kiadás.; 1835-1837. =ts.; 1839.9.sz.=ts.

Második kiadás 1834.3.sz. megj. 1836-ban. L. OSZK-ban.

61


Tartalomjegyzék Petrik III.köt.586.p.

Erdélyi Protestáns Egyházi Beszédek Tára. Kolozsvár. 1848. Sorozat. Csontosi;

Kereszty; szerint a Jelenkor melléklete.

97.

Erholungsblatt. Alcírrij Beilage zur Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für Ungarn.

Pest. 1828.júl.2.-1828.dec.31. Megj. hetenként. 8r.

Lelőhely

Főlap

Budapest OSZK: 1-9.sz. - EK: 1-27.sz.=ts. - FSZEK:=ts. - OK:=ts. - X X Eger: =

ts. - Szeged SK: 1.,4-13.,15-27.sz.

- Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für Ungarn, 1828-1829.

Társlap

- lntelligenz=Blatt zur Allgemeinen Handlungs=Zeitung von und für Ungarn, 1828.

Die erste Epistel der Ungarn an die Wiener - L. Die erste /zweite.. .stb./ grosse

Versammlung der Spatzen... - Réznél önálló címfelvétele van.

98.

Die erste/zweite.. .stb./ grosse Versammlung der Spatzen und anderer Vögel in Bu-

da-Pest... 1848.5.sz.: Einzig wahre weder vor= noch nachgedruckte Darstellung der

wirklichen vierten und fünften grossen Versammlung... 28.sz.-on: Neueste Nachrich-

ten vom Kriegsschauplatz!.. .grosse Versammlung... 29. sz.: Neueste Privatnachrich-

ten vom Kriegsschauplatz!.. .grosse Versammlung... 31.sz.: Einzig wahre weder vor^

noch nachgedruckte Darstellung... 41.sz.-on: Aufruf der deutschen Freiheitskämpfer

an ihre Brüder zum Beistande der Magyaren. Ja nicht zu übersehen und zu lesen in

62


der.. .qrossen Versammlung... 42. sz.: Einzig wahre weder vor= noch nachgedruckte

Darstellung 50.sz.-on: Der junge pesther Spatz ist von seiner Reise aus dem La-

ger bei Wieselburg zurückgekehrt; - es erscheint demnach die...grosse Versammlung

^^ 51.sz.-on: Das Lied "Von den Fürsten von Gottes Gnaden", enthält die. ..grosse

Versammlung 52.sz.-on: Neuesten Nachrichten aus Wien, und Local-geignissen /!/

/Ereignissen/ enthält die...grosse Versammlung. •• 53.sz.-on: Einzig wahre weder

vor= noch nachgedruckte Darstellung... 54.sz.-on: "Der politische Kannengiesser."

Ein Lied für jetzige Zeit enthält die...grosse Versammlung... 55.sz.: Einzig wahre

weder vor= noch .nachgedruckte Darstellung... 60.sz.-on: "Des Menschen Pilgerreise."

Worte des Trostes für den denkenden Wanderer... grosse Versammlung... 1848.nov.

26.: Die erste Epistel der Ungarn an die Wiener. Pest. 1848.máj.-1848.nov.26.

Megj. rendszertelenül. Szerk. E..März, 4.sz.: F. ülhnayer, 5.sz.: E. März, /15-24.

sz.-on Maerz/, nov.26.: H.L. Back. Ny. Joseph Beiméi, 13.sz.: Basil Kozma,

15.sz.: Rudolf Eisenfels, 45.sz.: Adolf Müller. 4r. Illusztr.

Budapest OSZK + : 1-60.sz.=ts. - FSZEK: 1. ,3-14., 16-41.sz. - X X Debrecen RK:

5..31.SZ. - X X X Cluj-Napoca EK: Apor Gyűjt.: 1-50.sz.; egyetlen sztl.sz.

1848.nov.26.

Megjegyzés

- Az egyes számok keltezése a híranyagból állapítható meg.

Erster /zweiter. . .stb./ Tagesbericht von der Kaiserl. Königl.

Armee - L. Tagesbericht

Értekező Levél /l'ntelligenzblatt/ a Hazai Híradó tervezett melléklapja. - L.

HazKülfTud 1826.szept.23. ,16.sz.

63


99.

ÉrtesítS. Pest. 1832.jart.4.-1841.k.n.. 102.sz. Megj. hetenként, 1832.jan.21.: he-

tenként kétszer, 1832.febr.1.: hetenként, 1832.febr.11.: hetenként kétszer, 1832.

febr.18.: hetenként, 1832.márc. 10.: hetenként kétszer, 1832.ápr.18.: hetenként,

1832.máj.12.: hetenként kétszer. Szerk, Kiadó).Helmeczy Mihály, Ny. Landerer

Lajos, 1835.jan.10.: Beiméi József, 1838.Jan. 1.sz.: Trattner - Károlyi. 4r.

Nyh. 1832.máj.30.,34.sz.=35.sz.; 1832.júl.7. ,34.sz.=43.sz.; 1832.aug.1. ,48.sz.

=49.sz.; 1832.szept.1. és 5.=57.sz.; 1832.szept.26. és okt.3.=63.sz.; 1832.okt.

23. és okt.27.=68.sz.; 1832.dec.19. és 29.=78.sz.; 1833.febr.27.,14.sz. = 15.sz.;

1834.11.sz. nem készült.; 1834.99.sz. nem készült.

Lelőhely

Budapest OSZK*: 1832.1-78.sz.=ts.; 1833.1-63. ,65-74. ,76-91.sz.; 1834.1-10.,

12-50.,53-104.sz.; 1835.1-79. ,81.,83-98.,101-104.sz.; 1836.2-6.,8-25.,28-31.,

33-67.,69-104.sz.; 1837.1-16.,18-62.,64-103. sz.; 1838.1-65.,67-104. sz.; 1839.

1-104.sz.=ts.; 1840.1-102. ,104.sz.; 1841.1-4. ,6-102.sz. - AK: 1836.1-25.,28-

104.sz.; 1837.1-104.sz.=ts.; 1838.40-41 .sz.; 1841.102.sz. - EK: 1832.=ts.;

1833.1-91.sz.=ts.; 1834.1-50.,53-104.sz.; 1835.1-28.,30-38.,40-89.,91-98.,

100-101.sz. - FS2EK: 1833.1-10.,12-19.,21-24.,33.,78.sz.; 1841.1-4.,6.,8-12.,

14., 19., 26-27., 30-32., 34-38., 40-42., 44-51.SZ. - KKK: 1839.85., 100.sz. - OK:

1832.1-75.,77-78.sz.; 1833.1.,3-28.,30-91.sz.; 1834.1-10.,12-50.,54-98.,100-

104.sz.; 1835.1-52.,59-89.,91-96.,101-102.sz. - PIM: 1836.63.,72.,84.,91.sz.;

SZM: 1839.17.sz. - X X Debrecen RK: 1832.6. ,8., 13. ,21. ,34-35. ,61-65. ,67-

70.sz.; 1833.1-3., 7-43. sz.; - Esztergom: 1832.21. ,69.sz.; 1833.13.sz. - Keszt-

hely: 1832.13-23.,26-78.sz.; 1834.1-8.,19.sz.; 1836.1-63.,65.,67.,69-88.,91-

104.sz.; 1837.1-43.,45-62.,64-85.,87-104.sz.; 1838.1-81.sz.; 1839.1-4.,6-104.

sz.; 1840.1-34. ,36-77. ,79-104.sz.; 1841.1-101.sz. - Pannonhalma: 1837.1-62.,

64-103.sz.; 1838.1-99., 101-102.sz. - Pécs EK: 1835.23. ,98. ,100.sz.; 1836.1., .

47-48.sz.; 1837.56-59.sz.; 1838.45-46.,59-60.sz. - Sárospatak: 1835.46.sz.;

1836.6-52.sz.; -Sopron ÁL: 1832.34.sz. -XXX Prešov: 1833.1-89.sz.; 1834.

1-50.sz. - /Valamennyi sz. a főlaphoz kötve/

Megjegyzés

Főlap.

- Az Értesítő 1842.jan. 1-től rovat a főlapban.

- Jelenkor, 1832-1848.

Társlap

64

- Társalkodó, 183'2-1848.


Értesítő. Kassa. 1848. - Az Ábrázolt Folyóirat melléklete. Az irodalom és a bib-

liográfiák eddig társlapként tartották nyilván.

100.

Espatriatul. Brashov. 1849. márc.25.-1849. jún.3. Betiltották. Megj. hetenként.

Szerk. Kiadó, Cesar Boliac. Ny. Johann Gött. 2r. - Magyar román nyelvű 1849.

ápr. 12.-1849. máj. 13-ig.

Lelőhely

Bucureşti AK: Vi2.sz.=ts. - Cluj-Napoca EK:=ts. mf.

Megjegyzés

101.

- Szövegrészletek közlése az 1-6. ,8-10.sz.-ból. = Ballá Ernő: Boliac Cesar Vá-

logatott munkái. 145-155. p.

- Az Espatriatul 1849.márc. 17.-1849.dec. 1-ig az ekkor szünetelt Transsilvania

helyett jelent meg. - L. "Emlékkiadvány" /emlékszám/ a Gazeta de Transil-

vania megjelenésének 50. évfordulójára. 1888.1.sz.3.p.

Esti Lapok. 1849.ápr.26.: Pesti Lapok. 1849.ápr.30.: Esti Lapok. Debrecen, 1849.

jún.4.: Pest. 1849.febr.22.-1849. júl .7. Megj. naponként. Szünetelt, 1849. jún.30.-

1849.júl.6. Szerk. Jókai Mór. Ny. "Debreczen város könyvnyomdája", 1849.jún.4.:

Landerer és Heckenast, *4r., 1849.jún.4.: 2r.

Nyh. 1849.máj.4.,1.sz.=1849.jún.4.,1.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1-4. .6. .8. , 11. , 14-16. , 18-83.sz.; jún.4.: 1-26.sz.=ts. - EK:

jún.4.: 1-11., 13-26. sz. - FSZEK: 1-56. ,58-83. sz.; jún.4.:=ts. - HtK: 34..38.SZ.;

jún.4.: 10-11. ,19.,21-22.sz. - PIM: jún.8.: 5-25.sz. - SZM: 1-3. ,7-8., 10-13.,

15-16., 18.,22-25.,27.,29-31.,33-35.,37-38.,40-42.,44-64.,66-7.5.,77-80.sz.;

jún.5.: 2-26.sz. - X X Debrecen EK: 19. ,21. ,25-50. ,56. ,58. ,63-67. ,69-70. ,72.,

75-77.,79.,81.sz. - RK: 1-20. ,22-32. ,55-56. ,58-83. sz.; jún.4.: 1-24.sz. - Győr

PK: 48.sz.; jún.7.: 4.sz. - Keszthely: jún.4.: 1-23.sz. - Miskolc HOM: 6-7.,9.,

12.,16-17.,20-23.,25-28.,31-35.,37-42.,46.,48-49.,63-65.,67-68.,70.,80.,83.sz.

65


Megjegyzés

- A sorszámozás 1848.jún.4-től újra kezdődött.

- Rendkívüli sz. megj. 1849.ápr. 1-én, címe Gyémánt-pör a magyar forradalom

korszakából. - L. OSZK - FSZEK - Debrecen RK

- A Pesti Lapok c. címváltozását bejelenti az 54.sz.

102.

Esti Lapok. Pest. 1849^ápr.30.-1849.máj.8. Megj. naponként. Szerk. Ludasi Mór.

Kiadó, Jókai Mór. Ny. Landerer és Heckenast. 2r.

Lelőhely

103.

Budapest OS2K +

: 1-8.sz.=ts. - EK: 1.,5-7.,sz. - FSZEK:=ts. - X X Debrecen

RK: 1-3.,7-8.sz.

Der evangelische Christ. AlcînriţEin Volksblatt.. Ofen. 1848.márc.25.-1848.okt. 15.

Megszűnt. Megj. rendszertelenül, 1848.ápr.30.: hetenként. Fel.szerk. Kiadó,

Johann Georg Bauhoffer. Ny. Egyetemi. 4r.

Lelőhely

104.

Budapest OSZK|: 1-10. ,12-30.SZ.

Eventus Bellid. Ofen. 1805.okt.30.-1805.dec7. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó,

Ny. Aloisius Georgius Belnay. 4r.

Lelőhely

Budapest OS2K: 4.sz. - EK: 2-4.sz. - FSZEK: 1-6.sz.=ts. - KKK: 2.,4.sz. -

X X Esztergom:=ts. - Kalocsa: 1-5.sz.

Főlap

- Ephemerides Statistico-Politico-Oeconomico-Litterariae, 1804-1829.

66


Társlap

105.

- Appendix ad Ephemerides Latinas, 1804-1805.

- Appendix ad Relationes Litterarias, 1804-1805.

- Neovidenses, 1804-1806.

- Relationes Litterariae, 1804-1805.

Extrablatt zu Nro.-.des Neuen Kurier aus Ungern. Pest. 1788.k.n. ,13.sz.-1789.

k.n.86.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Jeromos Moll. Kiadó, Matthias Trattner

und J. Moll. Ny. M. Trattner. 4r.

Lelőhely

Főlap

Társlap

106.

Budapest OSZK: 1788.13.sz.; 1789.81. ,86.sz.

- Der Neue Kurier aus Ungern, 1788-1789.

-i Beilage zur Nro, ...des Neuen Kurier aus Ungern, 1788-1789.

- Besondere Beylage zum Neuen Courier von Ungern, 1789-1800.

- Hofbericht von Kriegsvorfallen, 1789-1799.

- Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt oder Sammlung von nützlichen

Dingen und Nachrichten, 1789.

Extra=Blatt zum Pester Courier. Ofen. 1849.márc.3.-.1849.márc.4. Megj. napon-

ként. 4r.

Lelőhely

Budapest EK: 1-2.0?. /A főlaphoz kötve/

Főlap

- Pester Courier, 1849.

Az /ezerhétszázkilencvenötödiki/ 1795-diki Magyar Merkúrhoz tartozó Bibliotheca -

L. /Bécsi/ A 1 Bétsi Magyar Bibliotheca

67


107.

Fasciculi Ecclesiastico - Litterarii. Pest. 1841..jan. 10.-1842. Il .k.n. .3.sz. Megj.

kéthónaponként. Szerk. Kiadó, Franciscus Szaniszló. Ny. Trattner - Károlyi. 8r.

CI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1841.1.1-3.sz.=ts.ţll. 1-3.sz.=ts.; 1842.1.1-3.sz.=ts.', Il. 1-3.sz.

=ts. - EK: 1841.l.=ts.; 1842.ll.=ts. - HAK: 1841.l.=ts.; 1842.l.=ts. - KKK:=ts.

X X Eger + :=ts. - Esztergom + :=ts. - Győr PK:=ts. - Kalocsa:=ts. - Pannonhalma:

=ts. - Pécs EK:=ts. - Sárospatak:=ts. - Szombathely PK:=ts. - Vác:=ts. - Vesz-

prém:=ts. - Zirc:=ts. - X X X Novi Sad: 1842.1.1-2.sz. - Zagreb:=ts.

Tartalomjegyzék Petrik I.köt.753-754.p.

108.

Felső-Magyar Országi Minerva. 1826.3.sz.: Felső Magyar=Országi Minerva. Fedőlap-

cím, Minerva. Alcím,. Folyó=írás> 1826.1.sz.: Folyóírás, 1827.1.sz.: Nemzeti Folyó-

ľrás, 1829.1.SZ.: Nemzeti Folyóírás. Kassa. 1825.jan./márc.-1836.4.sz. Megj.

negyedévenként, 1835.1.sz.: félévenként. Szünetelt az 1833. évben. Új folyam

1835-től. Szerk. "Dessewffy József és Kazinczy Ferenc felügyelete alatt" Dulházy

Mihály. Kiadó, Ny. Ellinger István. 4r., 1829.k.n., 1.sz.: 8r. FI. Cl. Tj.

Lelőhely

68

Budapest OSZK + : 1825-1832. évenként 1-4.sz.=ts.; 1834.1-4.sz.=ts.'; 1835.1-2.sz.

=ts.; 1836.3-4.sz.=ts. - AK:=ts. - EK:=ts. - FSZÉK: 1825.1-2.sz.; 1832-1836. =ts.

- KKK: 1830.3.sz.; 1831.=ts.; 1832.1. ,3-4.sz. - MEKK:=ts. - NM: 1825.1-3.sz.

- OEK:=ts. - OK:=ts. - PIM: 1825.1.sz.; 1827.=ts.; 1830.=ts.; 1831.1-3.sz.;

1832.=ts., 1834.2-4.sz. - RGy: 1825. =ts.; 1826.1. ,3-4.sz.; 1827.3'.sz.; 1828-

1829. =ts.; 1830.3.sz.; 1831.1.sz.; 1832.4.sz.; 1834.1. ,3-4.sz.; 1835-1836.=*.

- X X Debrecen RK: 1825-1832. =ts.; 1834.1-2. ,4.sz.; 1835.=ts.; 1836.4.sz. -

Eger + :=ts. - Gödöllő: 1829-1830.=ts. - Győr PK: 1825.1-3.sz.; 1826.3.sz.; 1827.

3-4.sz.; 1829.2-4.sz. - Keszthely: 1825-1835. =ts. - Miskolc HOM: 1831.1-2.sz.

- Pannonhalma:=ts. - Pápa: 1829.1-2.sz.; 1830.3-4.sz.; 1834.2.sz. - Pécs EK:=

ts. - Sárospatak: 1825-1835. =ts. - Sopron ÁL: 1831-4.sz.; 1832.2-4.sz.; 1834.


1.,3-4.sz. - ELK: 1830. =ts. - Szeged EK: 1825-1827. =ts.j 1828.3.sz. - SK:=ts.

- Székesfehérvár PK: 1825-1826. =ts. - Szombathely ÁL: 1825-1830. =ts.j 1831.1.,

4.sz.; 1832.1.,3-4.sz.j 1834.1-2. ,4.sz.; 1835.2.sz. - PK: 1825.=ts.; 1827-1834.

=ts. -.Zirc.=ts. - X X X Cluj-Napoca AK:=ts. - KoVice:=ts.

Megjegyzés

- A szerkesztőre vonatkozó adatot L. FelsőMoMin 1836.3.sz.8.p.

- A megjelenés időszakosságát a fedőlapokon és címlapokon 1825-1828. évben

"negyed" évenként tüntették fel, de ezen belül az egyes hónapok külön-külön

fejléccel, mint különálló számok jelentek meg.

- Az 1825-1828. évben a címlapokon a tudományt és művészetet szimbolizáló

rajz van. Illusztrátor neve, "Herzog se." az 1825.1. negyed címlapon van

Tartalomjegyzék Petrik II .köt.745-753.p.

109.

Figyelmező. Fedőlap- és alcím, Figyel mező az egyetemes literatura' körében. Pest.

1837.jan.10.-1840.dec.29. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Schedel /Toldy/ Ferenc

és Vörösmarty Mihály. Szerk.társ. Bajza József. Ny. Egyetemi. 4r. FI. .Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1837.1.1-25.sz.=ts.;ll.1-25.sz.=ts.; 1838-1840. évenként 1-52.

sz.=ts. - AK:=ts. - EöK: 1837.l.=ts.; 1838-1840. =ts. - FSZEK:=ts. - KKK:=ts.

- MEKK:=ts. - MgMK: 1837-1838. =ts. - NM:=ts. - OK:=ts. - PIM: 1837.l.=ts.;

ll.B-9-.22-.sz.; 1838.27-52. sz.; 1839.2-15., 17-23. ,26-52. sz.; 1840.1-23. ,25-26.

sz. RGy: 1837.=ts.,'1839.=ts., 1840.1-3. ,5-8., 11-19. ,21-23. ,30-33. ,35-41. ,44-

52.sz. - SZtM: 1837.=ts.; 1839-1840. =ts. - X X Debrecen EK: 1837.ll.=ts. - RK:

1837.1.1-23.sz.;ll.1-20.,22-25.sz.; 1838-1840. =ts. - Eger + : 1837-1839. =ts. -

Esztergom: 1838. =ts., 1840. =ts. - Győr PK: 1837-1839. =ts. - Kecskemét: 1837.=

ts.; 1838.1-14., 17-52. sz.; 1839. =ts.; 1840.2-22. ,24-52. sz. - Keszthely:-ts. -

Pannonhalma =ts. - Pápa:=ts. - Pécs EK:=ts. - Sárospatak:=ts. - Sopron ÁL:=ts.

- ELK:=ts. - Szeged EK: 1838-1840. =ts. - SK:=ts. - Székesfehérvár PK: 1837-

1838.=ts. - Szombathely ÂL: 1837-1839. =ts. - Vác: 1839.1.1-25.'sz.; 1840.1-23.

25-52.sz. - Zirc:=ts. - X X X Novi Sad: 1837.1.1-24.sz. - Subotica: 1837.I.-

1839. =ts.

69


Megjegyzés

- "Rendkívüli toldalék a' Figyelmező 1 .. .számához" c. állandó rovat az 1838-1840.

évben, az "Athenaeum miatti zajgások" c. cikk folytatásos közlése.

- A fejlécekben más-más, különböző rajzdíszítések vannak.

- Minden évf. nyomtató- és velin papíron készült.

Főlap

- Athenaeum, 1837-1843.

Társlap

- Hirdető a 1 Figyelmezőhez, 1837.

Figyelmező /1848-1849/ - L. Világ

110.

Fillértár mindennemű közhasznú ismeretek' terjesztésére. Pozsony. 1834.márc. 1.-

1836.febr.30. Megszűnt. Megj. hetenként. Szünetelt, 1835.febr. 14.-1835.márc.7.;

1835.dec.2.-1836.jan.16. Szerk. Kiadó, ifj. Schmid Antal, 1835.márc.7.: Balás-

falvi Orosz József. Ny. ifj. Schmid Antal. 4r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OS£K + : 1834.1-44.sz.=ts.; 1835.45-51.sz.=ts./febr. 14./; 1835./márc.7./

1-46.sz.=ts.; 1836.47-52.sz.=ts. - AK:=ts. - EK:=ts. - FSZEK:=ts. - KKK + : 1834.

=ts. ; 1835.45-51.sz./febr. 14./=ts. - MgMK: 1834.1-26.sz. - OK:=ts. - PIM: 1834-

1835./febr.14.Ms. - X X Debrecen RK: 1834.1-36.sz.; 1835./márc.7./-1836.=ts.

- Keszthely + : 1834-1835./febr. 14./=ts.; 1835./márc.7./ 1-20. ,22-24. ,26-51.sz. -

Pannonhalma:=ts. - Pápa: 1834. =ts.; 1835./febr. 14./=ts. - Pécs EK: 1835./márc.

7./=ts.; 1836.=tş. - Szeged EK:=ts. - SK:=ts. - Vác:=ts. - Zirc:=ts.

Megjegyzés

A fedőlapokat rajz. metsz. Bucsánszky Alajos, Pozsonyiban.

Foae pentru minte, inimK shi literatura - L. Fo'e Literatura

70


111.

Foaia Duminecii spre inmulţirea cei de obşte folositoare Cunoştinţe. 1837.aug. 14:

Fo'e Je Dumineca. 1837.aug.21: Foaia Duminecii. Alcím, Alcătuita de o Soţietate

acelor învăţaţi. Brashov. 1837..ian.2.-1837.dec.25. Megj. hetenkent. Szerk. Rudolf

Orghidan, 1837.júl.1: Marin Dimitrie, loann Barac. Ny. Joann Gött. 4r. lllusztr.

Cirill betűs. Cl.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1837.II.1-26.sz.=ts. - X_X_X Bucureşti: 1837.1.1-26. sz.=ts.

- Cluj-Napoca EK: 1837.HI.=ts.

Foaia Duminecii - L. Foaia Duminecii spre înmulţirea cei de obşte folositoare

Cunoştinţe

Fo'e de Dumineca - L. Foaia Duminecii spre "înmulţirea ceT obşte folositoare

Cunoştinţe

112.

Fo'e de septema'na' din Transilvania. Brashov. 1837-júl.3.-1837.júl.10. Megszűnt.

Megj. hetenként. Szerk. George Baritju Kiadó, Rudolf Orghidan. Ny. Joann Gött.

4r. Cirill betűs.

113.

Bucureşti: 1-2.sz.=ts.

v v

Fo'e Literara'. 1838.júl.2.: Foae pentru minte, inima sni literatura. Braşov

/Brashov/. 1838. jan. 1.-1849.dec.26. Megj. hetenként. Szünetelt, f849.márc.7,-

1849.dec.5. Szerk. George Bariţiu. Kiadó, Rudolf Orghidan. Ny. Joann Gött. 4r.

Cirill betűs.-Utolsó sz.

71


Lelőhely

Főlap

114.

Budapest OSZK: 1838.II.1-26.şz.=ts.; 1840.1-52.sz.=ts.; 1849.1-8., 10-13.sz. -

X X Debrecen EK: 1848.2-9., 11-15., 19-26. ,28-37. ,40. ,42-45.sz. - Cluj-Napoca

AK: 1838.1.1-26.sz.=ts.íll.=ts.; 1840.=ts.; 1841.1-26.sz.; 1842.1. ,9-10. ,20-24.,

27.,29-30.,32-38.,40-41.,43-49.,52.sz.; 1843.1.,3-37.,40-49.,51-52.sz.; 1844-

1847. évenként 1-52.sz.=ts.; 1848.1-35.,41-42.,45-48.,50-51.sz. - EK: 1839.1-

52.sz.=ts.; 1840.3-52.sz.; 1841-1843. évenként 1-52.szj=ts. : 1844.1-27. ,28-30.,

32r52.sz.'; 1845-1847.=ts.

- Gazeta de Transilvania, 1838-1849.

Forradalom. Budapest. 1848.dec.29. Megszűnt. Szerk. Kiadó, Hatvani Imre és

Magos Ernő'. Ny. Kozma Vazul. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz.=ts.

115.

Forradalom. Debreczen. 1849.k.n. ,3.sz.: Budapest. 1849.ápr. 1.-1849.k.n. ,8.sz.

Megj. rendszertelenül. "Magyarázza 's fejtegeti" Táncsics Mihály. Ny. Debreczeni

Városi ny. 3.sz.: Pest, Lukács és társa. 8r.

Lelőhely

116.

Budapest OSZK: 1-6.sz. - FSZ£K: 7-8.sz.

Forradalom. Pest. 1849.júl. 10.-1849.júl. 11. Megj. naponként. Szerk. Kiadó, Er- ,*«ţ

délyi Arthur. Ny. Lukács és társa. 2r.

Lelőhely

72

Budapest OSZK: 1-2.sz.=ts. - Szeged SK: 2.sz. /MarczTizenöt-höz kötve./


Fortsetzung/ Neueste / stb./ Fortsetzung der Tagsberichte über die neuesten

Kriegs=Ereignisse - L. /Tagesbericht/ Erster /zweiter — stb./ Tagesbericht von

der Kaiserlich-königliche Armee

117.

Frag= und • Kundschaf ts=Blatt. Ofen und Pest. 1788. márc. 15. Megj. hetenként. Kia-

dó, Frag= und Kundschafts=Amt. Ny. nincs feltüntetve. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz.

Megjegyzés

118.

Freiheitsbote. Szeged. *1849. júl ."második fele". Megszűnt. Megj. naponként. Szerk.

Bernát Mauksch.

119.

- Réz szerint a szerk. Hieronymus Moll.

Frantzia Híradó. Egyk.eln. Emi. Tábori Kornél i.m.; MBiblsz 1924.191-192.p.

Eredeti címe» Le Nouvelliste Français...

Frei von der Leber weg - L. Ein Jeder muss es wissen

Nem található. A Freicheitsbote cikkeire hivatkozva híreket közöl a Szegedi Hír-

lap 1849. júl.23. ,30.sz. és a Közlöny 1849. II. 161.sz.

Der Freund der Tugend. Alcím^ Eine Wochenschrift. Pressburg. 1767,k.n.-1768.k.

n.,107.sz. Megj. hetenként, 1768. II. 53. sz.: hetenként kétszer. Szerk. Karl Gottli-

eb Windisch. Kiadó, Ny. Johann Michael Landerer. 8r. CI. Tj.

73


i_eiőheiy

Budapest EK: 1768.11.53-62. ,64-107.sz. - X X X Bratislava ÁL: 1767.1-52.sz.=

ţ^_ - Martin 1767. =ts.

Megjegyzés

- Az egyes számokon csak . évszám és sorszámozás van.

- Réz; Zuber szerint megszűnt 1769-ben.

Főlap

- Pressburger Zeitung, 1764-1849.

120.

Futár. Budapest. 1849.júl. 1. Megj. naponként. Megszűnt. Fel.szerk. Bajza József.

Kiadó, Ny. Kozma Vazul. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz.=ts. -XX Debrecen RK:=ts. - Szeged SK:=ts.

Előbb Kossuth Hírlapja, 1848.

Fünfkirchner Intelligenz-Wochenblatt. Fünfkirchner. 1832.máj.1. Kiadó, Ny. Stephan

Knézewich.

74

Nem található. Emi. az 1.sz. megjelenését Haas; Nyakas; Réz. Feltételezhető,

hogy a cím azonos Haas Mihály: Baranya c. munkájában eml. Pécsi ismeretlen

újság c. elnevezésű kiadvánnyal, amely Pécsett 1832.május 1-én jelent meg.

Fünfkirchner Zeitung - L Pressfreie Flugblätter

121..

Garasos Tár. Fedőlap- és alcím,,Közhasznú esmereteket terjesztő lapok. Lipcse.

1834.jan.4.-1834.márc.22. Megj. hetenként. Szerk. Vajda Péter. Kiadó, Wigand

Ottó. Ny. Breitkopf és Härtel, Lipcse. 4r. FI. Illusztr.


Lelőhely

Budapest OSZK: 1-12.sz.=ts. - AK:=ts. - MEKK:=ts. v -"'X X Debrecen RK:=ts. -

XXX Zagreb:=ts.

Megjegyzés

122.

- Bevezetés az 1.sz. előtt, .Minden magyarhoz". = Program és hivatás.

100-104.p.

Gazdaságbéli Gyűjtemény. Fedőlapcím 1816-ban, A 1 Pesti Nemzeti Újság.. .féleszten-

dejéhez toldalékul. Pest. 1812.aug.24.-1816.k.n. ,fcz. Megj. rendszertelenül. Kia-

dó, Kultsár István. Ny. Trattner János Tamás. 4r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1812.1-2.sz.; 1813.1.4-10.sz.=ts.;ll.1-2.sz.;- 1816.1-6.sz.=ts. -

HtK: 1813.l.=ts.;ll.1-2.sz. - KKK: 1814.1-2.sz.; 1816.=ts. /A főlaphoz kötve/

Megjegyzés

A szerk. Báró Tóth-Prónai Prónay Kálmán.-L. HazKülfTud 1812.aug.24.

Főlap

- Hazai és Külföldi Tudósítások, 1810-1839.

Társlap

123.

- Hazai Dolgok és Egyéb Kiegészítő Toldalékok, 1816.

- Hazai Dolgok és Egyéb Toldalékok, 1816.

-- Hirdetések a 1 Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz. - Toldalék a' Hazai 's Külföl-

di Tudósításokhoz, 1816-1839. /Rendszertelenül váltakozó címmel./

- Toldalék a' Hazai»'s Külföldi Tudósításokhoz. - Hirdetések a' Hazai 's Külföl-

di Tudósításokhoz, 1816-1839. /Rendszertelenül-váltakozó címmel./

Gazdaság-Bei i Jegyzések. Posony. 1807.k.n. ,1.sz. Megj. nincs feltüntetve. Kiadó,

Póka-Teleki Kondé Josef Benedek. Ny. Belnay György Alajos. 8r.' FI.

Prešov: 1.sz.

75


Megjegyzés

124.

- A folyóirat-jelleget bizonyító adatokat L. uo. 28-31.p.

Gazdasági Lapok. Budapest. 1849. jan. 1.-1849. júl. 1. Megj. hetenként. Fel.szerk.

Kiadq Korizmics László. Ny. Eisenfeld Rudolf, 1849.jan. 18.: Kozma Vazul. 4r.

- Utolsó sz. 1924.nov. 16.

Lelőhely

125.

Budapest OSZK: 1849.1-26.sz.=ts. - EK:=ts. - OK: 1-25.sz.

Gazdasági Literatura. Alcím f Havi-függelék az Ismertetőhöz. Pest. 1840.jan.26.-

184O.szept.k.n. ,9.sz. Megj. havonként, 1840.szept.-ben háromszor. Szünetelt,

1840.máj.; júl.-aug. hónapban. Szerk. Borsos Márton és Ploetz Adolf. Kiadó, Bor-

sos Márton. Ny. Egyetemi, 1840.jún.4.: Beiméi József. 4r. /A főlaphoz kötve/

Lelőhely

Főlap

126.

Budapest OSZK: 1-9.sz.=ts. - FS.ZEK:=ts. - X X Debrecen RK:=ts. - Eger: 1-5.

sz. - Keszthely:=ts. - Pannonhalma:=ts. - Pécs EK:=ts. - Sopron ÁL:=ts. -

Székesfehérvár: 7-9.sz. - Zirc: 2.,6-8.sz.

- Ismertető Összművészetben, Gazdaságban és Kereskedésben, 1839-1840.

Gazdasági Tudósítások. 1841.k.n., 1.sz.: Gazdasági Tudósítások és Rohonczi Közle-

mények. Buda. 1837.k.n.,2.sz.: Pest. 1841.k.n.,1.sz.: Buda. 1837.jún.-1842.k.

n. ,4.sz. Megszűnt. Megj. rendszertelenül. Szerk. "Bizottsági ügyelés alatt" Kacs-

kovics Lajos, 1841.k.n., 1.sz.: Kacskovics Lajos és Török János. Kiadó, Gazdasági

Egyesület. Ny. Egyetemi, 1838.k.n. ,1..sz-: Trattner - Károlyi, 1841.k.n. ,1.sz.:

Egyetemi. 8r. Cl. Tj.

76


Lelőhely

Budapest OSZK: 1837.1-2.sz.=ts. ; 1838.1-3.sz.=ts.; 1839.1-4.sz.=ts. ; 1840.1-2.

sz.=ts.; 1841.1-2.sz.=ts.; 1842.3-4.sz.=ts. - EK: 1837-1841. =ts. - FSZEK: 1837-

1838. =ts.; 1839.1-3.sz. - KKK: 1837.1.sz.; 1838.2.sz.j 1839.2.sz.; 1841.=ts.;

1842.4.sz. - KEK: 1838.2.sz.; 1839.1-2. ,4.sz.; 1841-1842. =ts. - KSHK:=ts. -

OK: 1839. =ts.; 1841-1842.=ts. - OMgK:=ts. - X X Debrecen EK: 1837.2.sz.;

1838.=ts.; 1839.2.sz. - RK: 1837. =ts.; 1838.1-2.sz.; 1839-1841.=ts. - Eger:

1840-1842. =ts. - Gödöllő: 1837-1838.=ts.; 1840-1841.=ts. - Keszthely: 1839-1842.

=ts. - Pécs EK: 1840-1842. =ts. '- Sárospatak: 1839.=ts. - Vác: 1837.1.sz.; 1838.

2.SZ.; 1839.2-4.sz. - X X X Cluj-Napoca AK: 1837.1.sz. - Subotica: 1838. =ts.;

1839.1.,3-4.sz.; 1840.2.,4.sz.

Második kiadás 1839.1.sz. - L. OSZK

Tartalomjegyzék Petrik III .köt .697-698.p.

Gazdasági Tudósítások és Rohonczi Közlemények - L. Gazdasági Tudósítások

127.

Gazdaságos Jegyzések. Buda - Pest. 1789. "Találtatik a 1 Budai és Pesti szabad Ér-

tekező házban." 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 2.sz. - OSZK: Kisnyomtatványtár: 1.sz.

Megjegyzés

- A címlapokon szántást ábrázoló fametszet van.

Gazdaságot Tzélozó Újság - L. Magyar Újság, melly Magyar és Erdély Országban

a 1 Mezei Gazdaságot és Szorgalmatosságot erányozza


78

128.

Gazeta de Transilvania. 1849.Jan.2./15.: Gazet'a Transilvaniei. Brashov. 1838.

márc.12/24.-1849.dec.29. Szünetelt, 1849. marc.3.-1849.dec. 1. Megj. hetenként,

1843.jan.4/16.: hetenként kétszer. Szerk. George Baritiu. Kiadó, Ny. Joan

Gött. 2r. Cirill betűs. - Utolsó sz. 1924.márc.28.

Nyh. 1847.aug.21.,67.sz.=68..sz.; 1849. márc.3.=1849.dec. 1.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1838. II. 1-26.sz.=ts.; 1839-1842. évenként 1-52.sz.=ts.; 1843-

1845. évenként 1-104.sz.=ts.; 1846.1-100.,102-104.sz.; 1847.1-31.,82-104.sz.;

1848.mf. 1-40.,42-48.,50-71.,74.,81-90.,93-106.sz. - X X X Bucureşti: 1838.

L1-16.sz.=ts.,ll.=ts. 1839-1842. =ts.; 1846-1847. évenként 1-104.sz.=ts.;

. 1848.1-106.sz.=ts.; 1849.1-26.sz. - Cluj-Napoca AK: 1838.I.1-7. ,9-16.sz.»

ll.=ts.; 1839-1842.=ts.; 1843-1847. =ts.; 1848.4-14., 16-26. ,29-37. ,39-50. ,56.,

69-70.,72.,83-84.,89.,92-94.,96-100.,102-106.sz.; 1849.2-7.,9-10.,12-15.,

18-19. ,21-26.sz. - EK: 1838. l.=ts.* II. 1-24.sz.; 1839.5-52.sz.; 1840-1846. =ts.;

1847.1-6,,8-104.sz.; 1848.1-101. sz. •

Tartalomjegyzék Hodos-lonescu I .köt.287-290.p.

Megjegyzés

- A folyóirat megjelenésének 50. évfordulója alkalmából "EmlékkiadványM ad-

Társlap

tak ki. Címe In amintires Aniversarei a cincidecea a Gazetei Transilvaniei

1838-1888. Brašovu, 1 Januariu 1888. 28 p. Közölve a Gazeta de Transilva-

nia és a Foe Literara 1. sz. címlap másolata, írók, szerkesztők, kiadók

• arcképei, üdvözlő sorai, aláírások facsimiléje. - L. OSZK Hírlaptár, Alkal-

mi lapok c. gyűjtemény, 52.sz. téka.

- Fo'e Literara, 1838.

- Foae pentru minte, inima shi literatura, 1838-1849.

Gazet'a Transilvaniei - L. Gazeta de Transilvania


129.

Geheim-Archiv der Ungarischen Revolution Ergänzungsblätter der Pester Zeitung.

Pest. 1849.szept.24.-1849.okt.22. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Eduard Glatz.

Kiadó, Ny. Landerer és Heckenast. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-4.sz.=ts. /A főlaphoz kötve/

Megjegyzés

Főlap

130.

- A számok külön-külön fejléccel, a főlaptól független tartalommal és pagina-

számozással jelentek meg.

- Pester Zeiiung, 1845-1849.

Gemeinnützige Blätter. 1837.júl.2.: Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und

Unterhaltung. 1848.máj.4.: Gemeinnützige Blätter für Belehrung und Unterhal-

tung. Fedolapcfrrij Gemeinnützige Blätter enthaltend moralische Devisen, Senten- •

zen und Reflexionen; biographische Notizen; statistische Denkwürdigkeiten; Erfin-

dungen und praktische Anweisungen aus dem Gebiet der häuslichen Oekonomie und

der Gewerbkunde; Anekdoten und Charaden; Miscellen zur Belehrung und Unter-

haltung. 1814.1.f.é.: Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und Unterhaltung;

als gleichzeitiger Begleiter der vereinigten Ofner und Pester Zeitung. Alcím, Zu-

gabe zur Vereinigten Ofner und Pester Zeitung, 1813.febr.3.: Zur Vereinigten

Ofner und Pester Zeitung, 1837.júl.2.: Zur Belehrung und Unterhaltung, 1848.

máj.4.: Beilage zur Neue Politische Ofner - Pesther Zeitung. Ofen. 1811.

jan.-1848.dec.31. Megj. hetenként kétszer. Szünetelt, 1845.jún.29.-1848.máj.4.

Új folyam 1848. máj. 4-től. Szerk. Kristóf Rösler, 1837. júl.2.: Josef Janisch.

Kiadó, Kristóf Rösler, 1841. jan.14.: Schickmayer, Josepfia Rösler Witwe. Ny.

Egyetemi', 1848.aug.24.: Martin Bagó. 8r., 1837.júl.2.: 4r. FI.

Nyh. 1812.93.sz. nem készült.; 1818.jan. 1., 1.sz.=1819.jan. 1., 1.sz.; 1831.júl.

14. ,57.sz.=56.sz.; 1836.95.sz. nem készült.; 1838.febr.4., 1O.sz.=12.sz.

•?••

79


Lelőhely

Budapest OSZK +

: 1811.1-99.sz.=ts.; 1812.1-35. ,39-104.sz.; 1813.1-103.sz.=ts.;

1814-1815. évenként 1-104.sz.=ts.; 1816.1-103.sz.=ts.; 1817.1-75.sz.; 1818.

1-88., 90-104. sz.; 1819.1-12., 14-103.sz.; 1820.1-22. ,24. ,26.-104. sz.; 1821-1823.

évenként 1-103.sz.=ts. ; 1824.1-104.sz.=ts.; 1825.1-103.sz.=ts.; 1826.1-104.sz.

=ts.; 1827-1828. évenként 1-103.sz.=ts.; 1829.1-104.sz.=ts.; 1830-1831. éven-

ként 1-103.sz.=ts.; 1832.1-104. sz.=ts.; 1833.1-5.,20-103. sz.; 1834.1-103. sz.=

ts.; 1835.1-104.sz.=ts.; 1836-1839. évenként 1-103.sz.=ts.; 1840.1-104.sz.=

ts.; .1841-1842. évenként 1-103.sz.=ts.; 1843.1-23. ,25-63. ,65-104.sz.; 1844.

1-103.sz.=ts.; 1845.1.1-52.sz.; 1848.1.sz. - EK: 1811. =ts.; 1812.1-104.sz.=

ts.; 1813.=ts.; 1814.1-33.,35-36.,38-104. sz.; 1815.2-25.,27-63.,66-104. sz.;

1816.1-47.,49-59.,61-64.,66-97.,99-103.sz.; 1817.1-65.,67-103.sz.; 1818.1-

1O4.sz.=ts.; 1819.1-103.sz.=ts.; 1820.1-104. sz.=ts.; 1821-1828.=ts.; 1829.

1-7.,9-104.sz.; 1830-1831.=ts.; 1832.1-31.,33-104. sz.; 1833.1-103•sz.=ts. ;

1834.1-44.,46-66.,68-103.sz.; 1835.=ts.; 1836-1838.=ts.; 1839.1-100.,102-103.

sz.; 1840-1842.=ts.; 1843.1-104.sz.=ts.; 1844.1-21.,23-100.,102-103.sz.; 1845.

1-3.,5-6.,8-52.sz.; 1848.1-21. ,23-66. ,68-70. sz. - AK: 1812.53-104. sz.; 1813.

52-103.sz.; 1819.1-3. ,5-25. ,27-44.,46-99.,101-103.sz. - FSZEK: 1811.1-47.,

49-99.sz.; 1813.1-102.sz.; 1814.1.,3-104.sz.; 1815-1816.=ts.; 1817.1-103.sz.

=ts.; 1818.=ts.; 1819-1820. =ts.; 1822-1833.=ts.; 1841.1-51.sz. - KKK: 1812,

1-40.sz.; 1813.1-52.sz.; 1814.=ts.; 1815.1-52. sz.; 1816.1.,3-103.sz.; 1817-

1827.=ts.; 1828.1-15., 17-52.sz. - KSHK: 1811.=ts.; 1812-1818.=ts. - NM:

1826.53-103.sz.; 1829.53-104.sz.; 1830.52-103.sz.; 1831.1-30. ,32-36.,38-52.sz.

- OK: 1817.53-103.sz.; 1818.1-51.sz.; 1819.=ts.; 1827.=ts.; 1828.1-52.sz. -

RGy: 1811.=ts.; 1812.1-34. ,37-51.sz.; 1813-1820.=ts.; 1821.1-51. ,53-103.sz.;

1822-1825.=ts.; 1826.53-104.sz.; 1827.1-51.,67-68.,80.sz.; 1828.32-33.,39.

sz.; 1832.1-52.sz.; 1836.53-103.sz. - X X Debrecen RK: 1814-1815.=ts.; 1817-

1825.=ts.; 1828-1835. =ts.; 1848.27.sz. - Eger: .1819-1842. =ts.; 1844. =ts. -

Keszthely: 1820.1-47. ,49-104.sz.; 1821.1-41. ,43-87. ,89-103.sz.; 1822.1-47.,

49-52., 54., 56-1.03. sz.; 1823.=ts.; 1824.1-11., 13-103.sz.; 1825.1-50.,52-

103.sz., 1826.1-91,,93-104.sz.; 1827.1-24.,27.,29-60.,62-71.,73 r103.sz.;

1828.1-10., 12-103.sz.; 1829.1-3.,6-7.,9-10.,12-13. ,16-104. sz.; 1830.=ts.;

1831.1-51.sz. - Pannonhalma: 1818-1823. =ts. - Pápa: 1819.1-45.,48-49.,52-

104.sz.; 1820-1821.=ts.; 1824.1-52.sz.; 1836.54-103.sz. - Pécs EK: 1820.

1-64.,66-104. sz,; 1822.1-52. sz.; 1823.1-52.sz.; 1827.53-103.sz.; 1830.53-103.

sz. -Sárospatak: 1811 = 1-37.,39-48.sz.; 1815.1-35.,37-42.,44-53.,55-59., 62-

68., 70-77, ,79-85., 87-93. sz.; 1827.52-88. ,90-103. sz. -Szeged EK: 1814. =ts„;


Főlap

1823.=ts.; 1831.=ts.; 1837.=ts.; 1839-1840.=ts.; 1842-1844.=ts. - Vác: 1814-

1818.=ts.; 1820. =ts.; 1824-1834. =ts.; 1836. =ts. - Zirc: 1811.1-38.sz.; 1812.

1-37.,39-52.,54-104.si.; 1813.=ts.; 1830-1831.=ts.; 1838-1839.=ts. - X X X

Zagreb: 1824.=ts.; 1826.=ts.

- Neue Politische Ofner-Pesther Zeitung, 1848»

Társ lap

- AusseroŕdentIicher Kriegsbericht, 1815.

Gemeinnützige Blätter für Belehrung und. Unterhaltund - L. Gemeinnützige Blätter

Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und; Unterhaltung - L. Gemeinnützige Blätter

131.

Geschäftliches Notizen=Blatt. Alcím, Beilage zur Biene Nro... Pest. 1830.dec.-

1830.k.n. ,3.sz. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, "Von k.k. privilegirten Frag=

und Kundschaftsamte zu Pest und Ofen". 8r.

Lelőhely

Főlap

132.

Budapest OK: 1-3.sz. /A főlap 73-75. számához kötve/

- Die Biene, 1830-1831.

Geschichte des Faschings vom Anfang der Welt bis auf das Jahr 1779. nebst

einigen in die Faschingsgeschichte einschlagenden Anekdoten und Abhandlungen

in einer Wochenschrift herausgegeben zu Pressburg in Hungam im Jahre 1779.

Pressburg. 1779..Jan. 1.-1779.k.n. ,13.sz. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer.

Szerk. Kiadó, Christian Friedrich Hüttenrauch. Ny. Augustin Patzko. 8r.


82

Lelőhely

Budapest EK: 1-13.sz.=ts. - Keszthely:=ts.

Megjegyzés

133.

- A teljes folyóiratot a szerk. írta.

Gratisbeilage zum Siebenbürger Boten. Hermannstadt. 1840.Jan.31.-1842.szept.

16. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Ny. Martin v. Hochmeister's Erben. 4r.

Lelőhely

Főlap

Budapest OSZK: 1840.9-11.,13.,15.,17.,19.,21.,27.,39.,41.,44.,49.sz.;

1842.57.,67.,73.sz. /A főlaphoz kötve/

- Der Siebenbürger Bote, [1833-1849.

Társlap

134.

- Anhang zur TranssiIvania für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen,

1840.

- Blätter zur Beförderung der Oekonomie, Gewerbe und Handelstätigkeit, 1840.

- Hermannstädter Intelligenzblatt, 1840.

- Transsi Ivania, 1833-1848.

Gratis=Zugabe zu den Kreuzergeschichten. Pressburg. 1844.k.n.-1844.k.n. ,3.sz.

Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Philipp Korn. Ny. Egyetemi,. Ofen. 8r.

Lelőhely

Főlap

Budapest EK: 1-3.sz. /A főlaphoz kötve/

- Kreuzergeschichten, 1844-1845.


135.

Der grosse Peter. 1848.ápr. 10-én Der Stutz=Peter. Pressburg. 1848.ápr.9.-1848.

ápr.10. Megj. naponként. Fel.szerk. Kiadó, Aloysius Johannes Krissko v. Adamócz.

Ny. Franz Schmid - Johann Busch. 4r.

Lelőhely

136.

Budapest OSZK: 1.sz. - X X Debrecen RK: 1-2.sz. /Az Ofner-Pesther Zeitung-

hoz kötve/

Der grosse Pfaffenzwicker. 1848.ápr. 20-án Die Volksversammlung im Redouten-

Saale arn 16 April. 1848.ápr.22-én Der Wahlbürger wie er nie hätte sein sollen.

1848.ápr.26-án Die zweite Volksversammlung am Ostersonntage. 1848.ápr.29-én

Die Raaber National-Garde. 1848.máj.2-án Die Raaber städtische Magistrats

Restauration. 1848. máj. 4-én Die liberale und die conservative Parthei. 1848. máj.

6-án Offenes Sendschreiben an meinen hochverehrten Freund dem hochwürdigen

Herrn Pfarrer Trichtl. 1848. máj.9-én Ein Glas Märzenbier für meinen alten Freund

und Schulkameraden Josef Nemesovics. 1848. máj. 11-én Ein Portion Schinken für

Herrn J.M. König. 1848.máj.13- és 16-án Die Christen und die Juden. 1848.máj.

20-án Die Offiziers=Wahl der Raaber Nationalgarde. 1848.jún.5-én Ein Blatt ohne

Titel. 1848.jún.21-én Wieder ein Blatt ohne Titel. 1848.jún.28-án Noch ein

Sträusschen. 1848. júl. 13-án Der Ausmarsch der Raaber Nationalgarde nach Croa-

tien. 1848.18.sz.k.n.: Der Pfaffenzwicker des grossen Pfaffenzwickers. Alcím

1848. máj.20-ig Satirisch-oppositionelles Flugblatt. Raab. 1848.ápr. 18.-1848. júl.

13. + egyetlen sztl.sz., + mintalap k.n. Megszűnt. Megj. rendszertelenül. Fel.

szerk. Kiadó, 1848. máj. 20-ig Richard Noisser. Kiadó, 1848. jún.5.-júl. 13-ig

Richard Noisser. Ny. Streibig. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1848.ápr. 18. ,20. ,22. ,26. ,29. sztl.sz.; 1848. máj.2. ,4. ,6 .,

9.,11.,13.,16.,20. sztl.sz.; 1848. jún.5. ,21. ,28. sztl.sz.; 1848. júl. 13.+ 18.sz.

83


k.n. - X X Debrecen RK: 1848.ápr.18. ,20. ,22.sztl.sz.; 1848.máj.6. sztl.sz.

- Győr MK: 1848.15.sz.

Megjegyzés

- A kiadvány határeset a folyóirat és röplap között.

Die grosse Versammlung der Spatzen und andere Vögel in Buda=Pest - L. Die

erste /zweite.. .stb./ grosse. Versammlung der Spatzen und andere Vögel in Buda=

Pest

137.

A' Gyermekek' Barátja. Fedőlapcínrn A 1 jelesebb rendeken lévő nevendék gyermekek

jó móddal lehető taníttatásokra való út-mutatás, vagy gyermekek barátja. Egy

héti-írás. Melly a' Lipsiai 1776-béli Ki-Adás szerént, németből magyarra fordít-

tatott Seelmann Károly, Károly-Fejérvár Szabad Királyi Városának edgyik Rendes

Tanátsossa által. Kolosváratt és Szebenben. 1794. Ny. Hochmeister Márton. 8r.

FI. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK Könyvraktár: 1794.1-8.sztl.sz.=ts. - OEK: 1794. =ts.

Megjegyzés

- A kiadvány határterület a folyóirat és sorozat között.

138.

- Weisse, Christian Felix: Kinderfreund c. fplyóiratának periodikusan kiadott

tartalmi fordítása. - L. még Mesecna Socinenja c. szerbül is kiadott folyóirat-

nál.

- A jelesebb rendeken... kezd.alcímmel L. Mo Bibliogr. V.köt.230. és 550.p.

Gyógyszerészi Hírlap. Nyitra. 1848.aug. 15.-1848.okt.30. Megj. hetenként két-


szer. Szerk. Kiadó, Láng A. Ferenc. Ny. Neugebauer József. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-3.sz. - OOtK: 1~6.sz.=ts. /1974. januárjában egyik könyv-

tárban sem találtam meg./

Megjegyzés

- Szinnyei M.írók szerint megszűnt 1848.nov. 15-én.

Hadi és Más Nevezetes Történetek - L. Hadi Történetek

139.

Hadi Lap. Csík Szereda. 1849. "Pünköst első napján" /máj.27./-1849. júl .2. Megj.

hetenként, 1849.jún. 14.: hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Bíró Sándor. Ny. "CSÍK

Som jói Zárda betűivel." 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1-7.sz. - X X Szeged SK: 1-5.,7.sz. - X X X Cluj-Napoca

EK Apor Gyűjt.: 1-5.sz.

Megjegyzés

- Niklai és Glosz szerint megj. júl .9. ,8.sz.; júl .16. ,9.sz.

- A csíksomlyói nyomda 1849-ben 200 éves volt.

Társ lap

140.

- Csíki Gyutacs /Zünder/, 1849.

Hadi Történetek. 1789.évi fedőlapon és a főcím 1790.jan.1.: Hadi és Más Neve-

zetes Történetek. 1790.márc. 12.: cím nélkül, csak a "Szakaszonként"-! fedőla-

pok címe, Hadi és Más Nevezetes Történetek. 1792.jan.3..: Magyar Hírmondó.

Béts. 1789.k.n.1.sz.,júl.14.,2.sz. - 1803.márc.29. Megj. hetenként kétszer,

1789.aug.14.: hetenként, 1789.okt.6.: hetenként kétszer, 1789.okt.16.: heten-

ként, 1789.nov.3.: hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Görög Demeter és Kerekes

85


86

Sámuel. 1800.aug.26.: Sándorffy József, 1800. "ősszel": Kömlei István, 1801.

jan.2.: Márton József, 1802.jan.1.: Császár József. Ny. Nincs feltüntetve,

1792.jan.3.: Hummel János Dávid, 1800.jan.3.: Schmidt Mátyás András, 1800.

júl.1.: Hummel J. D., 1801.jan.2.: Polach József, 1802.júl.2.: Haykul Antal,

1803.jan.4.: Pichler Antal. 8r. FI. Cl. Tj.

Nyh. 1789.21.sz. nem készült.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1789. l-XVI.p.+ 1-304.p.+ 1-22. sz.=ts.; •179O.I.84O.p.ll.832.p.=

ţş.; 1791.1.8A2. p. ; 11.840. p. =ts. ; 1792.sz.nélkül, 1.968.p.=ts. ÎN .952.p. =ts.;

1793.sz.nélkül, 1.940.p.=ts.'. II. 1-53.sz.=ts.; 1794.1.1-50.sz.=ts.', II. 1-53.sz.=ts.;

.1795.1 • 1-52.sz. =ts.», 11.1-52.sz. =ts.; 1796.1.1-51.sz.=ts.".ll • 1-52.sz.=ts.; 1797.

1.1-52.sz. =ts.*, 11.1-51.sz. =ts.; 1798.1.1-52.sz.=ts.M 1.1-52.sz.=ts.; 1799.1.1-50.

sz.'ll.1-53.sz.=ts.; 1800.1.1-51. sz.; II. 1-53.sz.=ts.; 1801.1 • 1-52.sz.=ts.» II. 1-

52.sz.=ts.j 1802.1.1-52.sz.íll. 1-53.sz.=ts.; 1803.1.1-25.sz.=ts. - AK: 1789-

1794. =ts.; 1795.1.1-6,8-52. sz.'l 1.1-36,38-52. sz.; 1796.1.1-22,24-31,33-50. sz.'

11.1-22,24-52. sz. ; 1797.1.1-2,4-52. sz. e , 11.1-13,16-51. sz. ; 1798-1799.1. =ts. ;

1799. II. 1-28,30-46,48-53. sz.; 1800.l.=ts.; 1800. II. 1-40,44-53.sz.; 1801.1 .=ts.;

II.1-25,27-52.sz.; 1802-1803.=ts. -EK: 1789-1792.=ts.; 1793.1.1-772.p. fll.1-

26,28-53.sz.; 1794.1 .=ts.; 1794. II. 1-28,30-46,48,50-53.sz.; 1795-1796.1. =ts.;

1797-1799. l.=ts.; 1799. II. 1-41,43-53. sz.; 1800.1.1-36,40-51.sz.•,11.1-50,52-

53.sz.; 1801.1.1-22,24-25,27-46,48-52.sz.;il.=ts. - FSZEK: 1789-1791.=ts.;

1792.II.1-48.,65-952.p.; 1793.l.=ts.j 1795.1 .=ts. Jll.1-9. ,11-52.sz.; 1796.1.=

ts.; 1797-1798. l.=ts.; 1799-1802. =ts. - KKK: 1789-1791.=ts. - OEK: 1800.11.=

ts.; 1801.=ts.; 1802. II. 1-39., 43-52. sz. - OK: 1796.l.=ts. - OMgK: 1792. =ts.;

1794.l.=ts., 1795. =ts.; 1796.l.=ts.; 1797. II. 1-4. ,6-16.sz.; 1799.ll.=ts. - RG y :

1792-1793. l.=ts.'ll. 3., 5-7., 9-11., 13-48., 50-53. sz.; 1794. II. 1-8., 10-15., 17-21.,

23-53.sz.; 1795.1.1-40. ,43. ,45-52.sz. )II. 1-25. ,27. ,32-35.sz.; 1797.1.28.,41-

42.,44.sz.;ll.12. ,14. ,16. ,33-35.sz.; 1798.1.13. ,18. ,41. ,47.sz.;ll. 8-9. ,14. ,18-

41.,43-46.,48-52.sz.; 1799.1.13., 15-17., 19-50. sz.jll. 1-46. ,48-53. sz.; 1800.1.

1-3.,5-51.sz.jll. 1-20.,22-51.,53.sz.; 1801.1.1-24. ,26-34. ,36-40. ,42-52.sz. -

X X Debrecen RK: 1789-1791. =ts.; 1795.l.=ts.; 1796.l.=ts.; 1798.1.2. ,4-31.,

34-52.sz.; 1800.1.1-17.,22-24.,27.,29-34.sz.; 1802.1.13.,21.,23-24.,26.,30. ,

37.,39.,41.,43.,46.sz.'ll.3.,22. ,33-36.,38.,41-43.sz. - Eger: 1793.=ts.;

1795.1.2-52.sz.; 1798-1799. =ts. - Gyöngyös: 1794.1.1-37. ,40-45.sz. - Kalocsa:

=ts. - Keszthely: 1799.1.1-19. ,21-51.sz.; 1800. l.=ts. ;il. 1-42. ,44-53.sz.;

1802.11.1.,3-12., 14-16., 18-22.,24-25.,28-31.,33-53.sz. - Pannonhalma: 1789.=


=ts.; 1792-1803.=ts. - Sárospatak: 1789.=ts.; 1794.1.2.,5-9.,12-25. ,27.,29-

31. ,33-34.,36-50.sz.;il.=ts.; 1795.1.1-11., 13-31.,33-34.,36-43.,45-49.,51-52.

sz. # , II.1-30.,33.,37-38. ,41-47.,50-52.sz.j 1796.1.1-3. ,6-14., 16-44. ,46-51. sz. ;

II.1-9.,11-17.,19.,21-30. ,32-46.,48-52.sz.; 1797.l.=ts.;ll.2, ,4-27. ,29-51.sz.;

1798.1.2-3., 7-8., 10-27., 29-35., 38-44., 46-51. sz.;l 1.1-4., 6-39., 41-52. sz.; 1799.

1.1-5. ,7-13., 15-20.,22-31.,33-50.sz.ţll. 1-30.,32-52.sz.; 1800.1.1-37. ,39-51.

sz.»II. 1-13,, 15-27.,30.,32-39.,42-53.sz.; 1801.1.1-42. ,44-52.sz.;il. 1-31. ,33-

44.,46-52.sz.; 1802.1.1-9., 11.,13-20.,22.,25-48.,50-52.sz.; 1803.=ts. -Sop-

ron ELK:=ts. - Szeged SK: 1789-1792. =ts.; 1793. ll.=ts.; 1794-1798. =ts. - Vác:

1795.II.1-44.,48.,50.sz. - Zirc: 1790. Il .-1791.1 .=ts. - X X X Cluj-Napoca RK:

1789-1791. =ts. 1792.ll.=ts.; 1802. =ts.; 1803.1-24. sz.

Második kiadás.'"A' nemrég magokat Előfizető Uraknak.. .újjra nyomtattjuk az el-

ső újságárkusokat..." Közlem. L. MHÍrm 1793. aug. 20., 15. sz. 264.p. Azonos

szövegű utánnyomás.

Megjegyzés

141.

- Csak 1789.júl. 14.-dec. 18-ig van az egyes számoknak sorszámozása.

- Az 1789. évi fedőlapot év végén nyomtatták megváltozott címmel.

- 1789-1791. évben a folyóirat nyomtató- és velin papíron készült.

- Az 1791. 1. számon nincs keltezés a 2.sz.=jan.7.

- Az 1790.márc. 12.-1791.évben az egyes számokon nincs cím, }


1828.júl.1.: Trattner - Károlyi. 8r. 1839.jan.5.: 4r. FI. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1817-1840. félévenként 1-52.sz.=ts.; 1841.1-103.sz.=ts.;

1842.1-104.sz.=ts. - AK: 1817.=ts.; 1818. l.=ts.;ll. 1-42. ,44-52.sz.; 1820.1.1-

16. ,18-26.,28-39.,41-43.sz.; 1823.11 .=ts.; 1825.1.1-50. ,52.sz.; 1827.=ts.;

1828.1.1-30.,32-52.sz.;ll.=ts.j 1829.=ts.; 1830. l.=ts.;ll.2-50.sz.; 1831-1837.1.=

ts.; 1838.l.=ts.;ll.1.,3-52.sz.i 1839.1-32. ,34-50.sz.;ll.=ts.; 1840.1 .=ts.;ll.1~

32.,34-49.,51-52.sz. -EK: 1817-1821.l.=ts.;ll.1-20. ,22-52.sz.j 1822.=ts.;

1823.1.1-9.,11-52.sz.;lí.=ts.; 1824-1839.=ts., 1842.=ts. - EöK: 1825.l.=ts.;

1827.II.1-50.sz.; 1828.1.1-49. ,52.sz.;ll. 1-19. ,21-52.sz.j 1829. Hl.=ts.; 1830.

1.1-52.sz.;ll.1-34.,36-52.sz.; 1831.1.1-52.sz.; 1832-1837. =ts. - FSZEK: 1817.

1.1-25., 27-33., 35-43., 45-52. sz.;ll.=ts.; 1818.11. =ts. ; 1819.1.1-10.,12-26.,28-

34.,36-52.sz.;ll.=ts.; 1820.1.1-3.,8-10., 12-51.sz.; 1821. l.=ts.;ll. 1-9., 11-27.,

19-32.,34.,36-38.,40-51.sz. ; 1822-1824.=ts. ; 1825.1.1-42.,44-52.sz. 11. =ts. ;

1826.1.1-26.,29-32.,37-39.,51.sz.;ll.=ts.; 1827-1831. =ts.; 1840.=ts.; 1841.1-

2. ,4-33.,35-103.sz. - OK: 1817.l-ll.=ts.; 1818.1.8.,13-26.,28-34.,36-45.,47-

51.sz.jll. 1-15. ,19. ,26. ,33. ,35-37. ,39-52.sz.j 1822.l.=ts.j 1824.=ts.; 1825.11.

=ts.; 1826.l.=ts.; 1827-1828. =ts.; 1829.11. =ts.; 183O.I.=ts.; 1831-1833.=ts. -

PIM: 1822.=ts.; 1823.1.1-43. ,45-52.sz.; 1825.l.=ts.; 1826.=ts.; 1827.1.7-43.,

45-52.sz.; 1827. ll.-1828.il .=ts.; 1829.1.2-9., 11-52.sz.; 1829. II .-1830.=ts.;

1831.l.=ts.; 1834.=ts.; 1835.11 .=ts,; 1838.l.=ts. - X X Debrecen RK: 1817.

1.13-27. ,30-32. ,34-36.,38-52.sz.; II. 1-2. ,4-12. ,15-17. ,21-22. ,24-35. ,38-48.,

51-52.sz.; 1818.1.1-12.,14-21.,24-28.,30-51.sz., II.3-5.,8.,10.,12-14.,17.,

21-22., 33-35., 39. sz.; 1819.1.1-21. ,29. ,31. ,34. ,37-44. ,46-51.sz.,II. 1. ,3. ,5-

14.,17.,19.,21.,23.,25-26.,28-29.,31-36.,38.,40-52.sz.; 1820.1.1-2.,4-7.,

9-18.,21-29.,31-32.,34-37.,39-52.sz.ţll.1-29.,33.,35-52.sz.; 1821.1.1-43.,

45-52. sz.;lľ. 13-14., 16-28., 31. ,33-48., 50-51. sz.; 1822.l.=ts.;ll.2-4. ,6-19.,

28-29.,31-33.,35-39.,41-44.,46-51.sz.; 1823.1.1-15.,17-52.sz. 1828.l.=ts.;

1829.1.1-30.,33-47.,50-52.sz. f II. 1838.l.=ts. -Eger: 1817.l.=ts.; 1818.l.=ts.;

1821.=ts.; 1823-1835. =ts.; 1839-1842. =ts. - Esztergom: 1817.1.1-32. ,34-52.sz.;

1822-1834.=ts.; 1835.1.=ts. -Keszthely: 1822.l.=ts.;ll.1-20. ,22-51.sz.; 1824-

1825.=ts.; 1826.1.1-22.,24-51.sz.; II.=ts.; 1827.1.1-29. ,31-46. ,48. ,50-52.sz.7

II. 1-35.,37-44.,46-52.sz.; 1828.1.1-12., 14-52. sz. Jll.=ts.; 1830.=ts.; 1831.1.

1-14., 16-52. sz. ; 1840.1.1-42.,44-52.sz. «II. 1-4.,7-30. ,32-41.,47-52.sz.; 1841.

1-52., 55-103. sz.; 1842.53-73. ,76-104. sz. -Pannonhalma: 1817.1.1-52. sz.;

1818-1835.=ts.; 1836. II .=ts.; 1837.=ts.; 1842.53-89. ,91-99. ,101-104.sz. -

Pápa: 1835.1.1-47., 50-52. sz.;l 1.1-19., 21-45., 47-52, sz.; 1836.1.1-25. ,27-52. sz.;


II. 1-23.,25-52.sz.j 1837.1.1-30. ,32-52. sz.; 1838-1840. =ts. -Sárospatak: 1817-

1819. =ts.; 1821. =ts.; 1822.l.=ts.; 1823-1826.=ts.j 1828-1830. l.=ts. - Szombat-

hely ÄL: 1822-1830.=ts.; 1831.ll.=ts.; 1832.=ts.; 1833.l.=ts. - Vác: 1822.II.-

1831.l.=ts.; 1835.l.=ts.; 1837. II.2-50.sz. - Zirc: 1817-1826.=ts.; 1835-1837.1.

=ts.; 1838-1839. =ts.; 1842.1.54. ,56-104.sz. - X X X Subotica: 1831. l-ll .=ts.;

1833.ll.=ts.; 1836.HI.=t6.; 1837. l-ll ,=ts.

Második kiadás. Az 1821.1-2.sz. más-más tartalommal, keltezés nélkül jelent

meg.

Megjegyzés

Főlap

- Impresszum-adatok a félévi címlapokon vannak.

- Vajda Péter fel nem tüntetett segédszerkesztő. - L. Fenyő István: Nemzet,

nép - irodajom. Vajda Péter c. fejezet. Bp. 1973.213-268.p.

- Hazai 's Külföldi Tudósítások. Nemzeti Újság, 1815-1839.

- Nemzeti Újság, 1840-1848.

Hazai Dolgok és Egyéb Toldalékok - L. Honnyi Levelek és Tudósítások

Hazai és Egyéb Kiegészítő Toldalékok - L. Honnyi Levelek és Tudósítások

Hazai és Külföldi Tudósítások - Hazai Tudósítások

142.

Hazai Híradó. 1828.jún.28.: Erdélyi Híradó. 1848.jún. 1.: Kolozsvári Híradó.

Kolozsvár. 1827. ján. 1.-1848-nov. 10. Megj. hetenként kétszer, 1848. márc.21.:

hetenként háromszor, 1848.ápr.6.: hetenként négyszer. Új folyam 1827.dec.29-től.

Szerk. Kiadó, Ny. Pethe Ferenc, 1831.okt.4.: Méhes Sámuel, 1848. máj. 16.:

Ocsvai Ferenc. 4r., 1838.jan.2.: -2r.

89


Nyh. 1828.júl.2.,9.sz.=2.sz.; 1834.nov. 8. ,36.sz.=38.sz.; 1834.45. sz. nem készült;

1837.máj.2.,34.sz.=35.sz.; 1840.36.sz. nem készült; 1841.febr.9. ,21.sz. 12.

sz.; 1842.okt.18.,82.sz.=83.sz.; 1848. jan.28.,322.sz.=321.sz.; 1848.aug.25.,

49.sz.=50.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1828.1.2-3. ,52.sz. ; II. 1-7. ,9-52.+ egyetlen sztl.sz.; 1829.1.

7-9.,11-15.,17-52.sz.; 1830. II. 19-20. ,31. ,33-51.sz.; 1832.11.1-52 • sz. =ts.;

1833.1.1-33., 35-52. sz.« 11.1-53. sz. =ts. ; 1834.1.1-51. sz. =ts• ', 11.1-53. sz. =ts. ;

1835.1.1-52.sz.=ts.;ll. 1-52.sz.=ts.; 1836.1.1-52. sz.=ts. ', II • 1-53. sz.=ts.; 1837.

1.1-52.sz. =ts. ;l1.1-28. ,31-52.sz • ; 1838• I • 1-52.sz. =ts. ;11.1-52.sz. =ts• ; 1839.1.

1-51.sz.=ts.;ll.1-53.sz.=ts.; 1840.1.1-52.sz.=ts. \ II .1-52. sz.=ts.; 1841.1.1-52.

sz.=ts.-,ll.1-53.sz.=ts.; 1842-1843. évenként 1-104.sz.=ts.; 1845.1-26. ,28-104. S z.

1846.105~209.sz.=ts.; 1847.210-313.sz.=ts.; 1848.1.314-368.sz.; 1848. l-ll ./!/•

1-94.sz.=ts. - AK: 1835. =ts. - KSZEK: 1837. =ts. - H-t.L : 1848.1.314-374.sz.=

ţş^l-ll.^s. - OK: 1841.1.23.,32.,38.,41-52.sz.;ll.1-15.,20-23.,25-34.sz.;

1848.1.315-317. ,322. ,330. ,332-347. ,349-354. ,356-358. ,370-371. ,373.sz.', l-ll.

1. ,3-7. ,10-13. ,15-92.sz. - PIM: 1848.l.=ts. - SZM: 1836.=ts. - X X Debrecen

EK: 1831.1.26.sz.=ts.; 1832.1.2-24. ,27-28.sz. ; 1836.1 .=ts.; 1848. l-ll .3-23. ,

29-93.sz. - RK: 1827.1.1-52.sz.=ts. : 11.2-52.sz.; 1834. II. 1-25. ,27-41. ,44-52.

sz.; 1843.I.1-52.sz.=ts.; 1848.1.314.sz. ; l-ll. 1-4. ,6. ,9-43. ,45-66. ,68-76. ,79.,

85.,87-94.sz. - Eger: 1844.1-105. sz.=ts. - Kecskemét: 1834.1.34-35. sz.; 1835 ;

1.1-51.sz. ,11.1-52.sz.; 1836.1.1-47. sz. - Pannonhalma: 1837.52.sz. - Sárospatak:

1827.l.=ts.;ll.1-5.,7-21.,23-28.,30-35.,37-52.sz.; + Lsz./dec^g./; 1828.1.

1-52.sz.=ts. ; 11.4-13•,15-29.,31-34.,36-52. sz.; + 1 sztl.sz. + Lsz./dec.SO.;

1829.1.2-30.,32-48.sz. -Szeged SK: 1832. II .7-31. ,33. ,35-51.sz.; 1834.11.1-4.,

8-10. ,12-14. ,16-53.sz. - X X X Aiud: 1827.=ts. - Cluj-Napoka AK:

1827.1. =ts. • 11 • 1-52.sz., +1.sz. /dec. 29./=ts; 1828.1.2-52.sz. ', 11.1-52.sz., +"Ráadás.

Erdélyi Híradó 1828.dec.27."., 1.sz./1828.dec.30./=ts.; 1829.2-52.sz. =ts. ; II • 1-

52.sz.=ts.; 1830.1.1-52.sz. =ts• *, 11.1-52.sz. =ts.; 1831.1.1-35. ,44-47.sz.; 1832.

1.37-42., 44-52. sz.; 1833.1.1-52. sz • =ts .'II. =ts. ; 1834.1 .-1837. l.=ts.; 1837.11.1-

52.sz.=ts.; 1838-1847. =ts.; 1848. II. 1-93.sz . - EK: 1828-1831.1. =ts.; 1831.11.

1-26.sz.=ts.; 1832-1834.l.=ts.; 1834. II. 1-53. sz. =ts.; 1835-1844.=ts.; 1845.1-104.

sz.=ts.; 1846-1848.=ts. - Martin: 1848.1.314-359. ,361. ,363-374.sz. - Subotica:

1846.ll.=ts.

Megjegyzés

90

• A Hazai Híradó indulási dátuma tévesen 1827.dec.20. = Jordáky 17.p.

- A Nemzeti Gazda 1818-ban megszűnt, újra indult 1827-ben, mint a Hazai Híradó


1-12. számához fvenként kiadott társlap. Nemzeti Gazda címmel 2. kiadásban,

könyvalakban is megjelent 1827-ben - L. Cluj-Napoca Ak.

- /Brassai Sámuel/ Br.: Kis-szántói Pethe Ferenc 1831-ben az Erdélyi Híradó-t

maga írta és sokszor maga is szedte. = VÚ 1857.35.sz.357-358.p.

- Az Erdélyi Híradónak az 1840-es években főmunkatársai Kemény Zsigmond,

Kovács Lajos, Kriza János. = uo.17.p.

- Az Erdélyi Híradó megjelenik csütörtökön a Nemzeti Társalkodóval, hétfőn a

Vasárnapi Újsággal.. .kezd.közlem. = BiblÉrt 1840.1.sz.

- Kemény Zsigmond... 1841-ben Kovács Lajossal Méhes Erdélyi Híradójának szer-

kesztését vezette... = uo. I.köt.242.p.

- Gyulai Pál...pár hónapig az Erdélyi Híradó szerkesztésében vett részt. é.n.

= Ferenczý - Danielik: M. írók I.köt.175.p.

- A szerk. közli, hogy 1844.okt. 1-én Heti Tudósítások című hirdetési lapot

Társlap

akar kiadni. = ErdHíradó 1844.79.sz. - Emi. még Herepey János: Hirdetési

lapok... c. cikkben csak mint kiadványtervet.. = MKsz 1971.179.p. Megje-

lenése bizonytalan. Nem található.

- Hirdetések, 1832-1837.

- Közhasznú Gyűjtemény, 1827.

- közhasznú Jegyzések, 1828-18293

- Nemzeti Gazda, 1814-1818., 1827.

- Nemzeti Társalkodó, 1830-1844.

- Vasárnapi Újság, 1834-1848.

Hazai 's /és/ Külföldi Tudósítások - L. Hazai Tudósítások

143.

Hazai Tudósítások. 1808.júl.2.: Hazai és Külföldi Tudósítások. 1810.jan.3.: Hazai

's Külföldi Tudósítások. 1815.jan.4.: Hazai 's Külföldi Tudósítások. Nemzeti Új-

ság. 1840. jan. 1./35.évf./: Nemzeti Újság. 1848.máj.2.: Nemzeti. Fedőlapcím^ Ha-

zai Tudósítások, mellyeket nemzeti újságképen a 1 magyar nemzetnek közhasznára

91


92

készített Kultsár István. Az ékesszólIásnak egykori tanítója. 1809. II .f .é.: Nemze-

ti Újság vagy Hazai 's külföldi tudósítások a 1 Magyar Nemzetnek köz jovára/!/,

1829.l.f.é.: Nemzeti Újság hazai 's külföldi tudósításokból a 1 magyar nemzetnek

köz jóvára készítettetett, 183O.l.f.é.: Nemzeti Újság, mellyet hazai 's külföldi

tudósításokból a magyar nemzetnek köz jóvára alapított néhai tábla bíró t.t.

Kultsár István, 1845.l.f.é.: Nemzeti Újság. Alapítá. Kultsár István táblabíró, kiad-

ja özvegye Perger Anna Maria. Alcím, 1848. máj.2.: Politikai Hírlap. Pest. 1806.

júl.2.-1848.dec.31. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer, 1843.máj.2.: hetenként

négyszer, 1844.jan.3.: hetenként kétszer, 1844.júl.2.: hetenként négyszer, 1848.

jún.1.: naponként. Szerk. Kulcsár István, 1828.ápr.1.: Kovács Tamás, 1830.jan.-1.:

Somogyi Csizmazia Sándor, Galvácsy László, 1838. máj.26.: Apostol József, 1839.

nov.2.: Nagy Pál, 1840.jan.1.: Hindy István, 1842.jún.8.: Kovacsóczy Mihály,

1844. júl.2.: Majláth János és Kovacsóczy Mihály, 1845.jan.2.: /k isfaludi/ Lipthay

Sándor vezetése mellett Illucz Oláh János, 1848.márc.30.: Lipthay Sándor és

Illucz Oláh János. Fel.szerk. 1848.ápr.26.: Illucz Oláh János. Kiadó, Kultsár

István, 1828.jún.28.: Kulcsár István özvegye; Ny. Trattner Mátyás, 1814.jan. 1.:

Trattner János Tamás, 1824.júl.3.: Trattner Mátyás, 1828.júl.2.: Trattner -

Károlyi, 1848.máj.2.: Lukács László, 1848.jún.1.: Trattner - Károlyi. 4r., 1840.

jan.1.: 2r. FI. Tj.

Lelőhely

Nyh. 1842.jún.18.,50.sz.=49.sz.; 1848.aug.16.,82.sz.=83.sz. 1848.aug.25.,

91.sz.=aug.26.,92.sz.

Budapest OSZK + : 1806.1-52.sz.=ts.; 1807.1.1-51 .sz.=ts.;ll. 1-52.sz.=ts.;

1808.1.1-52.sz.=ts.;ll. 1-53.sz.=ts.; 1809.1.1-51.sz.=ts.;ll. 1-52.sz..=ts.; 1810-

1814. félévenként 1-52.sz.=ts.; 1815.1.1-51.sz.=ts.;ll. 1-52.sz.=.ts.; 1816-1820.

félévenként 1-52.sz.=ts.; 1821.1.1-52.sz.=ts.;ll. 1-51.sz.=ts.; 1822.1.1-52.sz.=

-ts.;ll.1-51.sz.=ts.; 1823-1825. félévenként V52.sz.=ts.; 1826.1.1-51. sz.=ts.;

ll.1-51.sz.=ts.; 1827-1839. félévenként 1-52.sz.=ts.; 1840.1-104.sz.=ts.; 1841.

1-103.sz.=ts.; 1842.1-104.sz.=ts.; 1843.1-172.sz.=ts.; 1844.1.1-52.sz.=ts.;ll.

1-104.sz.=ts.; 1845.1-205.sz.=ts.; 1846.206-411. sz.=ts.; 1847.412-617.sz.=ts.;

1848.618-687.sz./ápr.30./=ts.; 1848./máj.2./1-199.sz.=ts. - AK:=ts. - EK:


1842.1-16., 18-104.sz.; 1843.1-123. ,125-150. ,152-172.sz.; 1844. l.=ts.;ll. 1-55.,

57-104.sz.; 1845.1.1-179.,181-205.sz.j 1846.206-384.,387-411.sz.; 1847.=ts.;

1848./máj.2./1-59.,61-115.,117-199.sz. - FSZEK: 1806-1812. =ts.j 1813.l.=ts.;

1814-1815.=ts.; 1817-1837.=ts.; 1838.l.=ts.; 1839. =ts. - HAK: 1846. =ts.;

1847.414-221.,223-598.,600-617.sz.; 1848.1.618-687.sz./ápr. 30./; 1848./máj.

2./1-18..20-43.SZ. - H t K: 1813-1815.=ts.; 1830-1833.=ts. - OK: 1807.=ts.;

1817.1.23.,28-52.sz.;ll. 1-22.',24-35.,37.,39.,42.sz.; 1818.1.1-7. ,9-18. ,20-34.,

36-45.,47-51.sz.;ll.1-15.,19.,26.,33.,35-52.sz.; 1819.1.1-20. ,27-30. ,33-34.,

47-52.sz.jll.1-11. ,13.,15.,17-23.,25-26.,28.,31-33.,37.,40.,42.,44-45.,47-

52.sz.; 1820.1.1-14.,18. j20.,22.,25-27.,46-47.,50-51.sz.jll.2-6.,12-16.,18-

40., 42-44.,48-52. sz.; 1821.l.=ts.;ll.1-4. ,6-19. ,21. ,23-24. ,26-46. ,48-51.sz.;

1822.l.=ts.;ll.1-13.,15-48.,51.sz. -PIM: 1825.l.=ts.; 1826.1.2-4. ,6-51.sz.;

1827.1.1-10., 12-24., 26-52. sz.; 1845. Il .=ts.; 1846.206-290. ,292-305. ,307-354.,

356-411.sz.; 1848.618-625. ,628-635. ,638-661. ,668-687.sz./ápr.30./; 1848./máj.

2./1-12.,17-19.,21-56.,58-64.,69-72.,75-76.,78-94.,97-137.,142.,144-145.,

147-173., 175-181., 183-198.sz. - RGy: 1809.1.32-39. ,41-43. ,47-48.sz.;ll.2. ,4-

5.,7-10.,12-18.sz.; 1829.1.1-17.,20-47.,50-52.sz.; 1846.206-301.,305-340.,

343-411.sz. - T t M: 1816. Il .=ts.; 1817.l.=ts.; 1821. Il .=ts.; 1822.l.=ts.; 1823.=

ts.; 1825.=ts. - X X Debrecen EK: 1848.660-661. ,680.sz./ápr.30./ - RK: 1806-

1808.=ts.; 1810.=ts.; 1813.=ts.; 1815.=ts.; 1817-1818.=ts.; 1820-1830.=ts.;

1832-1837.=ts.; 1844. Il. 1-63. ,65-104.sz.; 1845.102-205.sz.; 1846. =ts.; 1847.

412-512.sz. - Eger: 1806-1808. =ts.; 1813. Il .=ts.; 1820-1844.=ts. - Gyöngyös:

1844.1.1-46.,48-52.sz. - Győr PK: 1846. =ts. - Kalocsa: 1806-1810.=ts.; 1841-

1842.=ts. - Keszthely: 1806.1-16., 18-19. ,21-32. ,34-52.sz.; 1810-11.1-2. ,4-50.

sz.; 1811.1.1-25. ,27-41.,43-52.sz.;ll.=ts.; 1812.1.1-15. ,17-20. ,22-52.sz.;ll.

1-8., 10-52. sz.; 1813.1.1-38.,40-52.sz.jll.1-21.,23-30.,32-38.,40-52.sz.; 1814.

1.1-30.,33.,35.,37-38.,41-52.sz.;ll. 1-10., 12-52.sz..; 1815.l.=ts.; 1819.1.1-13.,

15-52. sz.jll.=ts.; 1820.l.=ts.;ll.1-20.,22-52.sz.; 1821-1822.=ts.; 1823.1.1-39.,

41-52. sz.jll.=ts.; 1824.=ts.j 1825.1.1-9., 11-52.sz.jll.=ts.j 1826-1828. l.=ts.j

1828.II.1-23.,27-51.sz.; 1829.1.1-7. ,9-52.sz.;ll ,=ts.; 1830-1831. =ts.; 1842.53-

104.sz.; 1843.1.3-51.,53-69.sz. - Pápa: 18O7.l.=ts.; 1818-1823. =ts.; 1825.1.

1-5.,7-52.sz.; 1827-1833. =ts.; 1835-1837.1 .=ts. - Pécs EK: 1834.l.=ts.;ll.1.,

3-52.sz. -Sárospatak: 1806. =ts.; 18O7.l.=ts.; 1833.1.1 T 9., 12-21. ,23-27. ,29-

38.,40-52.sz.; 1834.11.1-37. ,39-52.sz.; 1835.l.=ts.;ll .1-50. ,52.sz.; 1836.1.1-

2.,4-5.,7-9.,14-52.sz.;ll.=ts.; 1837-1838.1 .=ts.; 1838.11.1-12., 14-23. ,32-44.,

46-52.sz.; 1839-1840.=ts.; 1841.1-25.,28-52.,57-103.sz.; 1842.1-45..47-76.,

93


94

78-81.,83-84. ,86-104.sz. - Sopron ELK: 1807. Il .8-52.sz.; 1808. =ts.; 1809.1.

=ts.j 1810.1.1-7.,9-21.sz.; 1820. ll.=ts.; 1821.1.1-3. ,9-14., 19-52.sz.;ll. 1-30.

sz.; 1822-1824.=ts.; 1825.1.1-45.sz.;ll.20-52.sz.; 1826-1832. l.=ts. - Szeged

EK: 1825-1831.=ts. - Szolnok MK: 1838-1840. =ts.; 1841.77-103.sz. - Szombat-

hely PK: 1830.1.1-8. ,10-29.,31-52.sz.;ll.1-16.sz.; 1833.1.1-4. ,7-52.sz.;ll.=

ts.; 1834.1.1-6.,8-52.sz.; 1836.1.1-38. ,40-52. sz.;ll. 1-45. ,47-52. sz.; 1846.206-

277.,279-307.,309-326.,328-345.,347-384.,386-411.sz. - Vác: 1806.=ts.;

18O7.ll.=ts.; 18O8.l.=ts.; 1821. II. 1-12., 15-49. ,51. sz.; 1822-1830. =ts.; 1843.=

ts.; 1844.1-52.sz. - Veszprém: 1835.ll.=ts. - Zirc: 1847.589-592. ,594-595.,

606.,608.,611-614.,616.sz.

Második kiadás

- 1826.1-5.sz. eml. u.o. 8.sz.

- 1829.1-4.sz. eml. u.o. 6.sz.

Megjegyzés

- A szerkesztő neve 1828-tól legtöbb esetben csak a félévi fedőlapon van.

- Illutz Oláh János 1843-ban szerk. a külföldi rovatot; Déry Mihály, Olivér

névvel a lapszemlét; Bulyovszky Gyula 1848-ban színbíráló. = Ferenczy -

Danielik I.köt.68. ,219.p.

- Majláth János 1844-ben "hanyatlott állapotból erőre segítette" a lapot. = Hond

1844.24.sz.,780.p.

- A Toldalék-ok 1806-1807-ben követik a főlap paginaszámozását, a Tábori

Tudósítás 1809-ben rovatcím a főlapban, ezért címfelvételük nincs.

- A címlapokon 1808.II.f .é.: Magyarország címere van, 1826.II.f .é.: Magyar-

ország összetett címere a Koronával és lombokkal, 1838.II.f.é.: méhkas áb-

rázolás, 1839.l.f.é.: a művészeteket szimbolizáló ábrák, virágkoszorúval,

184O.l.f.é.: címer a Koronával, 1844.l.f.é.: a tudományok szimbolikus áb-

rázolása.

- Színes nyomású a címlap, 1845.szept.23.-án.

Társ lap

- Gazdaságbéli Gyűjtemény, 1812-1816. .

- Hasznos Mulatságok, 1817-1842.

- Hazai Dolgok és Egyéb Kiegészítő Toldalékok, 1816.

- Hazai Dolgok és Egyéb Toldalékok, 1816.

- Hirdetések a 1 Hazai 's /és/ Külföldi Tudósításokhoz. - Toldalék a 1 Hazai

's /és/ Külföldi Tudósításokhoz, 1816-1839. /Rendszertelenül váltakozó cím-

mel/

- Neuwidi Újság. - Toldalék a 1 Hazai 's /és/ Külföldi Tudósításokhoz, 1810.

/Rendszertelenül váltakozó címmel/


- Toldalék a' Hazai 's /és/ Külföldi Tudósításokhoz, - Hirdetések a' Hazai 's

Külföldi Tudósításokhoz, 1816-1839. /Rendszertelenül váltakozó címmel/

- Toldalék a' Hazai 's /és/ Külföldi Tudósításokhoz. - Neuwidi Újság, 1810.

/Rendszertelenül váltakozó címmel/

Hazánk - L. Vaterland

144.

Heliconi Kedvtöltés. A' Magyar Literaturának Némelly Barátjai Által. Pest.

1819.k.n.-1820.4.sz. Megszűnt. Megj. évenként kétszer. Szerk. Kis János. Kia-

dó, Ny. Trattner János Tamás. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1819.1-2.sz.=ts.; 1820.3-4.sz.=ts. - AK:=ts. - X X Sáros-

patak:=ts. - Sopron ELK:=ts. - Szeged EK:=ts. - X X X Cluj-Napoca AK:

1819.1. sz.; 1820.3.sz.

Megjegyzés

145.

- A kiadvány jellege átmenet a folyóirat és sorozat között.

Hermannstädter Intelliáenzblatt. Hermannstadt. 1840.jan.3.-1840• dec.29. Megj.

hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Ny. Martin Edlen v. Hochmeister'schen Erben.

4r.

Lelőhely

Főlap

Társlap

Budapest OSZK: 1-14. ,16-102.sz. /A főlaphoz kötve/

- Der Siebenbürger Bote, ["18331-1849.

- Anhang zur Trassilvania für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen,

1840.

95


- Blätter zur Beförderung der Oekonomie, Gewerbe- und Handelstätigkeit,

1840.

- Gratis=Beilage zum Siebenbür^er Boten, 1840-1842.

- Transsi Ivania, 1833-1848.

Heti Levél. Egyk.eln. Emi. MKurír 1787.febr. 10., 12.sz.96.p. Eredeti cime

Wöchentliche Bögen zum Nutzen und Vergnügen.

Heti Tudósítások. Kolozsvár 1844.

Nem található. Feltételezhető, hogy a Kolozsvári Hetilap 1845-1848. a

Kolozsvári Heti Hírnök, 1845. és a Kolozsvári Heti Tudósítások, 1848. egy-

korú elnevezése. - Jakab E.: Az erdélyi hírlapíród... 1848.. ./37.p./ szerint

a Kolozsvári Hetilap megjelent 1843-1844. évben is.

146.

Hetilap. Kolozsvár. 1841. márc.9. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, "Múlt és

Jelen szerkesztője", Szilágyi Ferenc. Ny. Ev.Ref. Főiskola ny. 4r.

Lelőhely

Főlap

Budapest FSZEK: 1. sztl.sz. /A főlaphoz kötve/

- Múlt és Jelen, 1841-1848.

Társlap

- Históriai Kedveskedő, 1841.

- Hon és Külföld, 1841-1842.

147.

Hetilap. Alcím, 1846.jan.2.: Encyclopaedicus tartalmú folyóirat különös tekintettel

a közgazdászaira, műiparra és kereskedésre. Pest. 1845.ápr.1.-1848.ápr.28. Meg-

96


szűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Vállas Antal, 1846.jan.2.: Wargha István,

1847.júl. 13.: nincs feltüntetve, 1847.júl.27.: Fényes Elek. Kiadó, "Ipartestület".

Ny. Beiméi József, 1848.ápr. 14.: Lukács László. 4r. Cl. Tj.

Lelőhely

Nyh. 1845.okt.7.,54.sz.=55.sz.

Budapest OSZK + : 1845.1-79. sz.=ts.; 1846.1-104.sz.=ts.; 1847.105-209.sz.=ts.;

1848.1-33.sz.=ts. - AK: 1845.27-34.,36.,39-43.,45-48.,50-54.,56-58. ,62-66,,

68-79.sz.; 1846.1-20. ,22-104,sz.; 1847.105-204. ,206-209.sz. - EK: 1845.1.

1-58.,60.,62-79.sz.; 1846.1-49. ,51-104.sz.; 1847-1848. =ts. - EöK: 1846.1-

37.,40.,43-104.sz. - FSZEK: 1845.1-39. .41-44. ,46-66. ,68-79.sz.; 1846.=

ts.; 1847.1Ő5-156.,158.,179.,181-186.,188-209.sz.; 1848.1-29.,31-33.sz. -

KEK: 1845.1., 8-9., 12-16., 63-72., 74-79. sz. - KKK: 1845-1847. =ts. - MEN yCs:

1846.=ts. - OK: 1845-1846. =ts. - PIM: 1848.=ts. - X X Debrecen EK: 1845.

1-4.,6-19.,21.,25-46.,53-54.,57-70.,72.,74-75.,77-79. sz.; 1846.1-5.,7-13.,

18-19.,22-24.,28.,45-46.,49-52.,54-55.,63-65.,67-84.,86-89.,96.,102-103.sz.;

1847.135-154.,160-163.,165-174.,178-194.,203.sz.; 1848.7-25.,27.,29-33.sz. -

RK: 1845.1-67.,69-79.sz.; 1846. =ts.; 1847.105-156.sz. - Gyöngyös: 1848.1-27.,

29-33.sz. - Keszthely: 1846.1-11.,26.,45.,48-50.,52-79.,82-104.sz.; 1847.

105-209.sz. - Pannonhalma: 1845-1847. =ts. - Pápa: 1845.=ts.; 1847-1848. =ts.

- Pécs EK: 1847. =ts.; 1848.1-29. ,33.sz. - Sárospatak: 1845.27-39. ,41-54.,

56-58.,60-77.sz.; 1846.1-2.,4-69.,71-91.,93-104.sz.; 1847.105-164.,167-

171.,173-182.,184-209.sz.; 1848.1-5.,7-18.,20-33.sz. - Szeged SK; 1848.22-

29.,31-33.sz. - X X X Cluj-Napoca AK: 1846.53-104.sz.; 1847-1848. =ts.

Második kiadás 1848.10.sz. - Emi. uo. 11.sz. 175-176.p.

Megjegyzés

148.

- Megszűnés miatt az előfizetők 1848.jún.30.-ig a Marczius Tizenötödiké-t

kapják. - L. uo. 1848.ápr.28. ,33.sz.

- Bevezetés. 1845.ápr.1., 1.sz.-on. = Program és hivatás. Bp. 1978.129-131.p.

Hetilapok. Fedőlapcím és alcfnriy Műtudomány 1 , és egyéb hasznos ismeretek' ter-

jesztésére. Eger. 1838. júl .7.-1838.dec.29. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Joó

János. Ny. Érseki Lýceum' betűjivel. 4r.

97


Lelőhely

149.

Budapest OSZK + : 1-26.sz.=ts. - EK:=ts. - FSZEK:=ts. - MENyCs:=ts. - NM:

=ts. - X X Eger:=ts. - Esztergom: 18-26.sz. - Pápa:=ts. - Sopron ELK:=ts. -

XXX Cluj-Napoca AK:=ts. - EK:=ts. - Nitra:=ts.

Hfradó. Bécs. 1814. jan.4.-1814.ápr.19. Megj. rendszertelenül. 4r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2.sz.=ts. - X X Keszthely:=ts. /A főlaphoz kötve/

Megjegyzés

Főlap

150.

- A Hfradó rovat a főlapban 1814. máj.24-től.

- Nemzeti Gazda, 1814-1818.; 1827.

Hirdetések. Alcím ; Az Erdélyi Híradó...dik számjához. Kolozsvár. 1832.szept. 11.

21.sz.-1837.k.n.,ll.15.sz. Megj. hetenKent. Szerk. Kiadó Ny. Tilts..'i János. 4r.

Lelőhely

Főlap

Társlap

Budapest OSZK: 1832.21. ,23. ,25. ,37. ,43. ,45.sz.; 1833.8.sz.; 1834.1.1. ,4.,

10.,II.7-8.sz. - FSZEK: 1837.1.5.sz. - X X X Aiud: 1834.1.15.sz.; 1835.1.

1-16.sz.; 1836. II.1-24.sz.; 1837.1.1-17.sz. , II.5-15.sz.

- Erdélyi Hfradó, 1828-1848.

- Nemzeti Társalkodó, 1830-1844.

Hirdetések a' Hazai 's /és/ Külföldi Tudósításokhoz - L. Toldalék a 1 Külföldi 's

/és/ Hazai Tudósításokhoz /1816-1839/.

98


151.

Hirdető. Alcím, Függelék a 1 Magyar Gazda 's Műipar czímű gazdasági hetilaphoz.

Pest. 1841.márc. 10.-1843.nov. 23. Megszűnt. Megj. hetenként. Szerk. Kacskovics

Lajos és Török János, 1842.jan.2.: Török János "ismeretterjesztő szakosztály 1

felügyelete alatt." Kiadó, Magyar Gazdasági Egyesület. Ny. Egyetemi. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1841. II. 12-14. ,31.sz.; 1843.25. ,41. ,48. ,50. ,54. ,57. ,90.sz. -

EK: 1841.II.2-51.sz. - FSZEK: 1843.25. ,41.sz. - KSHK: 1841.1.1-22.sz. }ll.

1-51.sz.; 1842.71.,93.sz. - OK: 1843.54. ,57. ,59. ,71-,94.sz. - OMgK: 1841.

11.1-42.,48-51. sz. ; 1842.21-22.,24.,42.,47.,62.,71.,93.sz. ; 1843.57.,59.,71.

sz. - RGy: 1841.1.1-20.sz.; 1842.21-22. ,24. ,42. ,47. ,62. ,71. ,93.sz.; 1843.

25. ,41.,48.sz. - X X Debrecen EK: 1841. II .4-7.sz. - Esztergom: 1842.62.,

93.sz.; 1843.25.,41.sz.

Megjegyzés

Főlap

Társlap

152.

- A Hirdető 1846.jan. 15-től rovat a főlapban.

- Magyar Gazda, 1841-1848.

- Műipar, 1841.

- Toldalék a Magyar Gazda.. .évi.. .számához, 1842.

Hirdető a' Figyelmezohez. Pest. 1837. jan. 31. -1837. máj. 2. Megj. havonként.

Szünetelt ápr. hóban. Ny. Egyetemi. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2.,4.sz. - AK: 3-4.sz. - EK: 1-2.,4.sz. - EöK: 1.sz. -

KKK: 3-4.sz. - KEK: 1-2.,4.sz. - OK: 1-4.sz.=ts.-SZM; 1-2.,4.sz. - SZt M:

=ts. - X X Debrecen EK:=ts. Esztergom:=ţs. - Győr PK:=ts. - Pannonhalma: 3

ts.

Megjegyzés • •

Főlap

- A Hirdető... 1837.jún.-tói rovat a főlapban.

- Athenaeum, 1837-1843.

99


Társlap

- Figyelmező, 1837-1840.

Hírlő. Rovatcím az Ismertető az Összművészet- és polgári szorgalom c. folyóirat-

ban. Emi. uo. 1836.20.sz. hogy önálló folyóirat lesz 1837.-től, de ezután rovat-

cím maradt;

153.

Hírnök. Fedőlapcím, Politikai, tudományos, művészeti 's szépliteraturai hírlap,

1838.I.e.f.: Politikai lap. Pozsony. 1837. júl • A.-1845.jún.27. Megszűnt. Megj.

hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Balásfalvi Orosz József. Ny. Wigand Fridrik

Károly, 1838.jan.2.: Schmid Antal. 2r. FI.

Lelőhely

100

Nyh. 1840.aug.24.,86.sz.=68.sz.; 1843. jún.22. ,41.sz.=49.sz.; 1844.máj.3.,

53.sz.=35.sz.

Budapest OSZK + : 1837.1-52.sz.=ts, ; 1838-1844. évenként 1-104.sz.=ts.; 1845.

1-52.sz.=ts. - FSZEK: 1837-1840.=ts.; 1841.1-17. ,19-22. ,24-52. ,61-75. ,87-95.,

97-104.sz.; 1842.1-23.,25-42.,44-50. sz.; 1843.1-48.,50-104. sz.; 1844-1845.=

ts. - OK: 1838.=ts.; 1839.1-63. ,65-104.sz.; 1840.=ts.; 1841.1-52.sz.; 1843.

1-7. ,9-13., 15-42., 44-75. sz. - PIM: 1844.=ts. - X X Debrecen RK: 1837.=ts.,

1838.1-31.,33-104.sz.; 1839.=ts.; 1840.1-10.,12.,14-26.,29.,31-37.,40-

104.sz.; 1841-1842.=ts.; 1843.52-103.sz. - Eger: 1838-1839.=ts. - Keszthely:

1838-1839.=ts.; 1840.6-83.,85-103.sz.; 1841.55-104.sz.; 1842.2-9.,11-104. sz.;

1843.1-51.sz. - Pannonhalma: 1837-1844. =ts. - Pécs EK: 1838. =ts.; 1839.1-12.,

14-31.,33-104.sz.; 1840-1845.=ts. -Sárospatak: 1838.=ts.; 1839.1-41.,45-51.,

53-91.,93-104.sz.; 1840.1-49.,51.,56-104.sz.; 1841.1.,4-13.,21-35.,37-58.,

60-70., 72-104. sz.; 1842.1-47. ,49-70. ,72-75. ,77-104. sz. -Sopron ELK: 1837.

33.,36-52.sz.; 1838.=ts. - ÁL: 1839.1-98.sz..; 1840-1844.=ts. - Szolnok: 1840.=

ts.; 1842.1-51.sz. - Szombathely PK: 1838.1-70. ,72-104.sz.; 1839.1-32.,34-

104.; 1840.=ts.; 1841.1-60. ,63-104.sz.; 1842-1845.=ts. - Zirc: 1840.1-9.sz.;

1844-1845. =ts, - X X X Martin:=ts. - Subotica: 1841.=ts. - Zagreb: 1838.79-

104. sz.; 1839.=ts.; 1840.1-2.,7-104. sz.; 1842.1-33.,60-104. sz.; 1843.2-60. sz.;


1844.88-104.sz.

Megjegyzés

Társlap

154.

- Az országgyűlés ideje alatt, 1843. máj. 14.-től a Hírnök muglevő, folytatóla-

gos sorszámozása mellett, azzal egyidejűleg új számozás kezdődik, megj.

1-65.sz. - L. OSZK

- Birányi Ákos "1844-ben a pozsonyi Hírnök szerkesztését vette át és folytat-

ta...1845-ki június végéig". - Ferenczi - Danielik 56.p.

- Századunk, 1838-1845.

Históriai Kedveskedő. Alcím, Irodalmi és történeti közlöny, a Múlt és Jelen tolda-

léka. Kolozsvár. 1841.jún. 18.-1841.jún.20. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó,

Szilágyi Ferenc. Ny. Ev.Ref.Főiskola ny. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1841.48. ,51-52.sz. /A Magyar Gyermekbarát 1843. évéhez

kötve/

Megjegyzés

Főlap

Társlap

155.

- Petrik szerint megszűnt 1848-ban.

- A kiadvány jellege miatt határterület a folyóirat és sorozat között. Folyóirat-

'nak tekinti Keresztyj Szalády.

- A sorszámozás azonos a főlapéval, a paginaszámozás önálló.

- Múlt és Jelen, 1841-1848.

- Hetilap, 1841.

- Hon és Külföld, 1841-1842.

Historisch - kritisch - moralische und politische Beyträge zur Beförderung der

deutschen Litteratur der schönen Wissenschaften, Kenntnisse, Künste und Sitten.

101


Pressburg. 1783.máj.22. Megj. hetenként. Kiadó. Löwe.

Nem található. Megjelenését eml. Pressburger Zeitung 1783.39.sz.; Magyar Hír-

mondó 1783.1.77.sz. - Emi. Dezsényi; Réz; Zuber; Mo bibliogr. .VI .köt.447.p.

Főlap

- Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Historisch-politische Miscellen für Zeitungsleser - L. Miscellen für Zeitungsleser

oder Historisch-politische Denkwürdigkeiten aus dem Archive der Zeit

156.

Historisch-politische Journal der kaiserl. königl. Erblände. Wien. 1792.Jan.-1792.jún.

Megj. havonként. Szerk. Hoffmann. Kiadó, Ny. Kommission der Hörlingischen

Buchhandlung. 8r.

Lelőhely

Budapest EK: 3.sz.. - X X Pápa: 1-6.sz.=ts. - X X X Cluj-Napoca AK: 1-4.sz.

Hivatalos Értesítő Budapest 1849. Rovatcím a Magyar Hírlap-ban Szalády önálló hír-

lapként tartja nyilván.

Hofbericht - L. /Beilage/ Beylage zur Ofner Zeitung

157. .

Hofbericht von Kriegsvorfällen Nro... Alcím, Aus der Beylage zur Wiener-Zeitung

Nro... genommem, 1799.k.n. ,29.sz.: Hofbericht als Beylage zum neuen Courier

von Ungarn. Wien. 1789.k.n. ,20.sz.-1799. júl .23. 8r.

102


Lelőhely

Főlap

Társ lap

158.

Budapest OSZK: 1789.20-21.sz.; 1799., 17-18. ,29, ,31. ,33-40. ,42-43. ,47-50.,

52-54.,56.sz. - X X Esztergom: 1799.53-81. ,88. sz. - Sopron ELK: 1797.6-

10.sz.

- Der Neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= und Staatssachen, 1788-1789.

- N/euer/ Courier aus Ungarn, 1798-1799.

- Neuer Kurier aus Ungern von Kriegs= Staats und Gelehrten Sachen, 1790- '

1794.

- Ofner Armen= lnstituts= Ausweis für das Jahr..., 1795.

- Ofner und Pester Ober-Postamts=Zeitung oder Neuer Kurier aus Ungarn von.

Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen, 1795-1797.

- Beilage zu Nro. ...des Neuen Kurier. Ungern,-1788-1789.

- /Beilage/ Beylage zu Nro. ...Neuen Courier von Ungern, 1798.

- Besondere Beylage zum Neuen Courier von Ungern, 1789-1800.

- Extrablatt zu Nro. ...des Neuen Kurier aus Ungarn, 1788-1-789.

- Literarischer Anzeigen für Ungern, 1798-1799.

- Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt oder Sammlung von Nützlichen

Dingen und Nachrichten, 1789-1802.

Hon "és Külföld. 1843.Jan.3.: Toldalék a Múlt és Jelenhez. 1844.jan.2.: Hon és

Külföld. Fedőlapc'm f Hqn és Külföld históriai statistikai és földleírási tekintetben

ismertetése mint Múlt és Jelen melléklapja, 1843.jan:3.: Hon és Külföld mint a

Múlt és Jelen toldalékja. Alcím a félévenkénti első számokonj Mint a Múlt és Je-

len toldalékja. Kolozsvár'. 1841. jan.5.-1848. máj.9. Megj. hetenként kétszer, 1842.

ápr.5.-1842.máj.31-ig hetenként egyszer, két-két összevont számmal, 1842.máj.

27.: hetenként kétszer. Szerk. Szilágyi Ferenc. Ny. Ev.Ref. Főiskola könyv- és

kőnyomó intézete, 1846.ápr.21.: Királyi Lýceum könyvnyomó intézete. 4r. FI. Tj.

Lelőhely

Nyh. 'i846.júl.2.,1.sz.=53.sz.

Budapest OSZK + : 1841.1-3. ,9-105.sz.; 1842.5-52. ,54-76. ,78. ,82-101., 103-104.

103


sz. ; 1843.1-27.,30-52.,55-59.,66-67.,69-75.,77-89.,91.,93.,95., 97-100.,

103-sz.; 1844.1.05. sz.=ts..; 1846.1-79. ,81-97. ,99-105.sz.; 1847.1-83.,85-

104.sz.; 1848.1-37.sz.=ts. - AK: 1841.1-56.,58-105.sz.; 1842.1-104.sz. =ts.;

1846.1-105.sz.=ts.; 1847.1-32.,34-53.,55-58.,60-63.,65.,68-70.,73-74.,76-

80.,82-89.,91-101.,104.sz. - EK: 1841.1-105.sz.=ts.; 1842.1-71.,73-100.,

102.,104.sz.; 1843.1-104.sz.=ts.; 1844.=ts. ; 1845.1.,3-104.sz.; 1846.1-94.,

96-105.sz.; 1847.1-20. ,26-104.sz.; 1848. =ts. - FSZEK: 1841. =ts.; 1842.1-

29.sz.; 1846. =ts.; 1847.1-104.sz.=ts. - KEK: 1841.53-104.sz. - PIM: 1842.

1-46.,48-51.sz.; 1843.1-17. ,19-25. ,45.,47-48.,50. ,85.sz.; 1844.3-4.,10., 12.,

16. ,18.,27.,63. ,66.sz.; 1846.33.,41-42.,45-46.,48.,50.,57-58.,65.,68.,73.,

75-76.,79.,81-82.,91-102.,104.sz.; 1847.1-3. ,8.,12-14.,17.,20.,22.,49-50.,

70., 72-74., 76., 78-83., 88-91., 93., 95-96., 100-103. sz. - RGy : 1841.1-50. sz.;

1842.26-78.,81-90.,92-94.,97.,102-104.sz.; 1844.5-17.,19.,21-22.,24-38.,

46-68.,71-74.,77-81.,83-84.,86-105. sz.; 1845.1-2.,4-5.,7-8.,10-16.,18-22.,

24-30.,34-41.,43.,46-51.,53-57.,60-68.,73., 76-78. sz.; 1847.18.,20.,28-31.,

35-39.,.41-43.,45-77.,79-102.sz. -XX Debrecen RK: 1841.=ts.; 1842.3-8.,

11-13., 15-49.sz.; 1843.1-52.sz. - Eger: 1841-1843.=ts. - Kecskemét: 1841.

1-83.,85-105.sz.; 1842.1-51.sz. - Pápa: 1841. =ts. - Pécs EK: 1841-1842. =ts.;

1844.1-10..12-105.sz.; 1845.1-105.sz.=ts. ; 1846.1-13.,16-105.sz.; 1847.=ts. -

Sárospatak: 1841.1-27.,29-50.,53-104. sz.; 1842.1-51.,53-57.,59-89.,91-104.sz.

- Sopron ELK: 184Í. 1-30. ,35-36. ,40. ,42. ,44. ,46-52.sz. - X X X Cluj-Napoca

AK: 1842-1843. =ts.; 1844.1-33. ,35-105.sz.; 1845.=ts.; 1846.1-6. ,8-12., 14-

15.,22-25.,28-52.,54.,59-105.sz.; 1847.4-56.,58-69.,71-87.,89-95.,102.sz.;

1848.1-2.,4-37.sz.

Második kiadás

Főlap

Társlap

104

- 1841.1-2.sz. Emi. Hetilap 1841.febr.9. ,sz.n.

- Jelen, 1848.

- Múlt és Jelen, 1841-1848.

- Hetilap, 1841.

- Históriai Kedveskedő, 1841.

- Kolozsvári Hetilap, 1845-1848.

- Magyar Gyermekbarát, 1843-1844.


159.

Honderű. Fedőlapcírry Szépirodalmi és divatlap. Divatképek, fametszetek és más mű-

mellékletekkel, 184A. I. f. é. : Szépirodalmi, művészeti és divatlap. Divatképek, fa-

metszetek s más műmelléklettel. 1847.1 .f.é.: Szépirodalmi, művészeti és divatlap.

Divatképek, fametszvenyek, kőrajzok, hímzetminták, zeneművek s más mellékletek-

kel, 1847.1.1.f.é.: Szépirodalmi, művészeti és divatlap. Eredeti aczélmetszetű pá-

risi divatképekkel s más mellékletekkel. 1348.1.f.é.: Szépirodalmi, művészeti és

divatlap. 1848.ápr.18.: nincs feltüntetve. Buda. 1843.jan.7.-1848.ápr.2. Mutat-

ványszám 1848.jan.4. Megj. hetenként, 1845.jan.2.: hetenként háromszor, 1845.

máj.13.: hetenként. Szerk. Petrichevich Horváth Lázár, 1844.júl.6.: Nádaskay

Lajos, 1845.júl.6.: P. Horváth Lázár. Kiadó, Emich Gusztáv, 1844.jan.6.: P.Hor-

váth Lázár. Ny. Egyetemi. 8r., 1844.júl.6.: 4r. Cl. FI. Tj. Illusztrált az 1843-

1847. évben.

Lelőhely

Nyh. 1845.jan.9.,2.sz.=3.sz.; 1845.jan. 14. ,3.sz.=4.sz.

Budapest OSZK + : 1843-1844. félévenként 1-26.sz.=ts.; 1845.1.1-45.sz.=ts.;

1845.ll.-1847.il. félévenként 1-26.sz.=ts.; 1848.jan.8-tól 1-6. ,8-13.sz.;

1848.ápr.6~tól 1-20. ,22-25.sz.; 1848. júl .4-től 3-4. ,6-22. ,24-31.sz. - AK:

1843-1844. =ts.; 1845.1.38. ,42-44.sz.;ll. =ts.; 1846-1847. =ts. •- EK: 1843.1.1-7.,

11-14.sz.;ll.=ts.; 1844-1845.=ts.; 1846.1.1-4. ,6-26.sz.;ll .=ts.; 1847.1.1-17.,

19-26.sz.;ll.=ts.; 1848. jan.8-tól 1-6. ,8-13.sz. - FSZEK: 1843.1.1-10., 12-26.sz.;

ll.=ts.; 1844.1.1-21.,23-26.sz.;ll.=ts.; 1845.1 .=ts.;ll. 1-18.sz.; 1846.l.=ts. - IM:

1843.1.1-12. sz.; 184*4. l.=ts. - OK: 1844. II. 1-25.sz.; 1847. l.=ts. Jll. 1-21. ,23-

26.sz.; 1845. II. 1-18., 21-26. sz. - PIM: 1843.l.=ts.; 1844. II .-1847. II .=ts.; 1848.

jan.8-tól 1-26.sz.=ts.; ápr.6-tól 1-25.sz.=ts.; júl.4-től 1-32.sz.=ts. - RGy:

1843.l.=ts.;ll.1.,9-19.,25-26.sz.; 1844.l.=ts. - X X Debrecen EK: 1843.=ts.;

1844.l.=ts.; 1846.l.=ts. - RK: 1843.1.1-23.sz.; 1844.1.1-16., 18-26. sz.; 1846.

ll.=ts. - Esztergom: 1844.1 .=ts.;ll. 1-9., 12-26.sz.; 1845.1.1-3. ,5-38.sz. -

Pannonhalma: 1843.1 .-1844.1 .=ts.; 1844. II. 1-6. ,8-26.sz.; 1846. L 1-23. ,25-26.sz. ;

1847.-1848.=ts. - Pápa + : 1843.1.-1844.1. =ts.; 1844. II .2-8., 10-13., 15-26.sz.;

1845. II. 1-12., 14-15.,20-21.,24-25.sz.; 1846. =ts.; 1847.1.1-8., 10-26.sz.;ll .=ts. -

Sopron ELK: 1847.1.1-18. ,23-25.sz.;ll. 1-3. ,5., 10., 15-20. ,25-26.sz. -Szeged

EK: 1843.=ts.; 1845.1.1-3. ,5-45.sz. - SK: 1848.ápr.6-tól 19. ,21-24.sz.; 1848.

105


júl.4-től 1-21. ,24-32.sz. ~ Szombathely ÁL: 1848.Jan.4.= mutatványszám. -

Vác: 1848.ápr.6-tól 1-2. ,5-25.sz. - X X X Cluj-Napoca AK: 1844.l.=ts.; 1846.

1.4.,8-9.,15.sz.; 1847.1.3-9.,11-13.,16-18.,20-26.sz. - Novi Sad: 1843.1.1-

13.sz.; 1844.1.4-5.,7.,17-18.sz. - Subotica: 1843.ll.=ts.

Második kiadás 1843.1.1-26.sz. L. uo. 1843. II .25.sz.; 1844.8-9.sz.

Megjegyzés

- Berecz Károly "két évig" a Honderű segédszerkesztője volt.

= Ferenczi - Danielik I.köt.48.p.

- A Honderű 1848. aug. Ö-tól a Nép-E lem-be olvadt.

- A Morgenröthe a Honderű nem szöveghű, német nyelvű kiadása.

- A fejlécek 1844.II.f.é.-ben jelenetképes díszes keretben vannak. G.A. Riedel

se. 1845.1. f .é.-ben Magyarország címere.

- A fedőlapokon Erdély és Magyarország címere díszes keretben, jelenetképek-

kel. Riedel se.

- Vezérhang. Bevezetés 1843.jan.7., 1.sz.-hoz. = Program és hivatás. 126-128.p.

Utóbb Reform, 1848.

160.

La Hongrie. 1848.k.n. ,4.sz.: La Hongrie en 1848,. Alcím ; Recueil politique, his-

torique et littéraire. Paris. 1848. júl .29.-1848.dec. 10. Megj. hetenként. Szerk.

Jean Boldényi és August de GéVando. Ny. Imprime centrale de Napoleon, 4r.,

1848.k.n.,2.sz.: 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: mf. 1-4.sz.=ts. - X X X Paris, Bibliothèque Nationale: eredeti

1-4.sz.

Megjegyzés

- Jean Boldényi családi neve ifj. Szabó Pál.

106

- Szinnyei J.: A M. hírlapíród... 1848-1849. c. szerint megj. 1849-ben is.


Honi Irodalmi Hirdető - L. Honi Literatúrai Hirdető

161.

Honi Literatúrai Hirdető. 1842. k. n. ,2.sz.: Honi Irodalmi Hirdető. A leim. Minden

újonn megjelent 's azon régibb hasznos könyvekről mellyek Eggenberger J. és fia 1

könyvkereskedesökben Pesten a' ferencziek terén 413. szám alatt ezüst áron talál-

hatók. A' honi irodalmi hirdető czélja minden az iker hazában bármilly nyelven

megjelent irodalrry tárgyakat lehető gyorsan közzé tenni; mellyre nézve minden kia-

dók felszólitatnak, munkáikból a 1 hirdető kiadóihoz egy egy példányt beküldeni ne

sajnálnának. A' benne felsorozott munkákkal Eggenberger és fia 1 könyvkereskedése

mindenkor szolgálhat, 's úgy szinte minden új kiadásokat is szívesen elfogad. 1844.

jan.:...A' benne felsorolt munkák.. .könyvkereskedésében mindenkor megszerezhetők,

a' hol is új munkák bizományban vagy kiadás végett készen elfogadtatnak, 1845.

jan.-1847.dec.-ig. A 1 honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó végén egy negyed

vagy féliven, és minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és mű-

vészeti tárgyakat a 1 közismertetés végett rendessen felveend, mellynek könnyebb ki-

vihetésre nézve minden kiadók felszólitatnak: munkáiból a' hirdető szerkesztőjének

Eggenberger J. és fia' könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni ne sajnálná-

nak. Pest. 1842.k.n.-1848.dec. Megj. havonként. Szerk. Eggenberger és Fia, 1844.

jan.: Magyar Mihály, 1845.jún.: nincs feltüntetve, 1845.okt.: Eggenberger J. és

Fia. Ny. Trattner - Károlyi. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1842.1-3.sz.=ts.; 1843.1.1-6.sz.=ts.;l 1.1-6.sz.=ts.; 1844.1-12.

sz.=ts. - AK: 1844-1848. évenként 1--12.sz.=ts. - X X Debrecen RK: 1843.11.

1..3-6.SZ.; 1844.2.,7.,9.,11-12.sz.; 1846.4.sz. -Pannonhalma: 1843.11.-1848.=

ts. - Szeged SK: 1843. ll.=ts.; 1844-1846.=ts.

107


162.

Hnni- 's Külföldi Gazda és Kereskedő. 1837.júl.2.: Ismertető Honi- 's Kül-gazdaság-

ban_és Kereskedésben. 1838. iúl.1.: Ismertető Honi 's Külföldi Gazdaságban és Keresi

kedésben. Pest. 1837. ian. 1.-1839. jún.27. Megj. hetenként, 1837.júl.2.: hetenként

kétszer. Szerk. Borsos Márton, 1838.júl. 1.: Fényes Elek, 1839.jan.27.: Borsos

Márton. Kiadó, Borsos Márton. Ny. Egyetemi. 4r. Cl. Tj.

Lelőhely

Nyh. 1837.júl.2. ; 22.sz. = 1.sz.

Budapest OSZK + : 1837.1.1-26.sz.=ts.:ll.1-52.sz.=ts.; 1838.1.1-52.sz.=ts.;ll. 1-52.

sz .=ts. ;

1839.1-51.sz. - FSZEK: 1839.1-52.sz.=ts. - KEK: 1837. II .-1839. =ts. -

X X Debrecen RK: 1839.1-40. ,43. ,45-46. ,49-52.sz. - Eger: 1837.1.-1839. =ts. -

Kecskemét: 1837.1.1-5. ,8., 10., 12-25.sz.;ll .=ts. - Keszthely: 1839.1-25.,28-

52.sz. - Pannonhalma: 1837. II .-1839. =ts. - Pápa: 1837. II .-1839. =ts. - Sopron

ÁL: 1837. II. -1839. =ts. -XXX Cluj-Napoca AK: 1837. =ts.; 1838.1.1-50.sz.;

1839. =ts.

Megjegyzés

- Az Ismertető Honi 's Külföldi Gazdaságban... 1839.júl.4-től rovat a főlapban.

Főlap

- Ismertető az Összművészet- és Polgári Szorgalomban, 1837-1839.

163.

Honleányok Könyve._ Fedőlapcím, Közhasznú ismeretek terjesztésére a' gyöngéd nőnem

körében. Pest. 1847.ápr.,jún. ,okt. Megj. rendszertelenül. Szerk. "Jelesb írók és

írónők közremunkalasaval". Szerk. Oroszhegyi Józsa. Kiadó, Röszler Ágnes. Ny.

Emich Gusztáv. 8r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-3.sz.=ts. - OEK:=ts. - X X X Cluj-Napoca AK:=ts. -

EK:=ts.

Megjegyzés

108

- Közlemény a fedőlapon "Figyelmeztetés. Honleányok lapjai cfmen hirdették

megjelenése előtt a Honleányok könyvét."

- "Minden műmelléklet külön szabott áron kapható"


Honleányok Lapjai. Egyk.eln. Emi. Honleányok Könyve fedőlapján.

164.

Honművész. Fedő laponi A 1 Regélő Folyó írásnak Társa. 1834.ápr.3.: A' Regélő Folyó-

iratnak Társa. Pest. 1833.ápr.4.-1841.jún.27. Megszűnt. Megj. hetenként kétszer.

Szerk. Kiadó, Rothkrepf /Mátray/ Gábor, 1838.jan.4.: Mátray Gábor. Ny. Trattner -

Károlyi. 8r. FI. Tj.

Lelőhely

Társ lap

Budapest OSZK + : 1833.1-78.sz.=ts.; 1835-1840. évenként 1-104.sz.=ts.; 1841.

1~51.sz.=ts. - AK: 1833.=ts.; 1834.1-103.sz.=ts.; 1835-1841. =ts. - EK: 1833.=

ts.; 1834.1-78.sz.; 1835.=ts.; 1836.1-33.,36-81.,83-104. sz.; 1837.1-59.,61-

100.,102-104.sz.; 1838.52-102.,104. sz.; 1839.53-104.sz.; 1840.1-8.,10-13.,15-

16.,18-27.,29-31.,33-46.,49.,52.sz. - FSZEK: 1833.1-46.,48-78.sz,; 1834-1841.

=ts. - KKK: 1833.53-74.,76-78.sz.; 1834-1835. =ts. - NM: 1833.II. 1-25.sz.;

1834.27-52.sz. - OK: 1833-1834. =ts.; 1835.1-52.sz.; 1836.=ts.; 1838.52-104.sz.;

1839. =ts.; 1840.1-52.sz. - RGy: 1834.1-79. ,83-87. ,89. ,93-94. ,96., 101-103.sz.;

1835.53-78.sz.; 1836.2-3.,8-10.,15-16.,18-19.,22. ,27.sz.; 1837.53-66.,68-104.

sz. - SZM: 1837-1838. =ts. - SZtM: 1833.27-78.sz.; 1834.27-78.sz.; 1835.=ts.;

1836.53-103.sz.; 1837.53-104.sz. - X X Debrecen EK: 1834.2-48.; 1835.53-

104.sz.; 1836.1-52.sz. - RK: 1833.1-70. ,72-76. ,78.sz.; 1835.=ts.; 1836.53-

104.sz.; 1837. =ts.; 1839.53-104.sz. - Gödöllő: 1834.1-38. ,40-42. ,76-104.sž.;

1839.53-64.,97-98.sz. - Pannonhalma: 1833.2-78.sz.; 1834-1840. =ts. - Pápa:

1836-1837. =ts.; 1838.1-51.sz.; 1839-1840. =ts. - Pécs EK: 53-67. ,69-70. ,73-

78.,80-101.,103.sz.; 1838-1839.=ts. -Sárospatak: 1833.=ts.; 1835-1836.=ts.;

1837.53-81., 83-89., 91-103. sz.; 1838. =ts.; 1841. =ts.~ Sopron ELK: 1834-1841;=ts.

- Szeged EK: 1838-1841. =ts. - Szombathely ÁL: 1833.1-9. ,12-26.sz. - Vác:

1836-1839.=ts. - Zirc: 1833. =ts.; 1834. II .=ts.; 1835.=ts.; 1836. II .=ts.; 1839.=ts

- X X X Cluj-Napoca AK: 1833.1-22. ,24-28. ,33. ,35-37. ,39-40. ,42. ,44. ,46-50.

52-78.sz.; 1834.1-51.sz.; 1835.53-104.sz.; 1836-1840.=ts.; 1841.1-2.,4-51.sz.

- Regélő, 1833-1841.

109


165.

Honnyi Levelek és Tudósítások. 1813. jan. ,4.sz.: Honnyi Levelek, Tudósítások, Ak-

ták, Egyebek. 1813. jan. ,6.sz.: Honnyi Levelek és Tudósítások. 1813. jan. ,9.sz.:

Honnyi Levelek, Tudósítások és Egyebek. 1815.ápr.4.: Rendkívüli való Toldalék.

1815.jún.30.: Honnyi Levelek, Tudósítások és Egyebek a Rendkívül való Toldalék-

kal. 1816.ápr. 12.: Hazai és Egyéb kiegészítő Toldalékok. 1816.júl.2.: Hazai Dol-

gok és Egyéb Toldalékok. Béts. 1812. jan.-1816. júl .30. Megj. rendszertelenül.

Szerk. Kiadó. Decsy Sámuel és Pánczél Dániel. Ny. Haykul Antal. 8r., 1813.júl.

6.: Ar. CI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1812.11.1-9 .sztlsz.; 1813.1.1-33.sz.=ts.;ll. 1-34.sz.=ts.; 1814.

1.1-44.sz.=ts.;ll.1-47.sz.=ts.; 1815.1-67.sz. - AK: 1814. Hl .=ts.; 1816.1-29.

sz. - FSZEK: 1813.ll.=ts.; 1814.1.1-19. ,21-33. ,37-43.sz.; 1815.1-8. ,10-65.,

67-68.sz.; 1816.1-9., 11-23. ,29.sz. - RG y: 1813. II. 1-24. ,26-31.,33-34.sz.

-XX Keszthely: 1812.1.1-7.sztlsz. ;ll .1-12. ,25-52.sz.; 1813.1.3-4. ,6. ,8-15., 19-

21. ,23-24. ,26-31. ,33.sz.;ll.1-2. ,7. ,9. ,13-15. ,17-20. ,25. ,28.sz. - Sárospatak:

1812.1.1-11.sztlsz.; 1813.HI.=ts.; 1814.1.1-43.sz.;ll. 1-43. ,45-47.sz.; 1815.1-

9.,11-15.,17-37.sz.; 1816.1.1.,3-29.sz. - Vác: 1814.l.=ts.

Megjegyzés

Főlap

- Impresszum-adatok a félévi címlapokon vannak.

- A Hazai Dolgok... 1816.aug.2-től a főlapba olvadt.

- Előfordult, hogy a folyamatosan azonos címmel megj. számok között egy-egy

szám a fent felsoroltak valamelyik címével váltakozva jelent meg.

- Magyar Kurír, 1786-1832.

Honnyi Levelek, Tudósítások, Akták, Egyebek - L. Honnyi Levelek és Tudósítások

Honnyi Levelek, Tudósítások és Egyebek - L. Honnyi Levelek és Tudósítások

110


Honnyi Levelek, Tudósítások és Egyebek a Rendkívül való Toldalékkal - L. Honnyi

Levelek és Tudósítások

Honunk Állapota a nép felvilágosítására. Szabadka. 1848-1849. Szerk. Kiadó, Szép

Ferenc. Ny. Bittermann Károly. 4r.

Nem található. Szabadkán a fenti címen kívül csak a Közlönykivonata c. hetilap

létezett 1849-ben. A két kiadvány azonos céllal és impresszum adatokkal jelent

meg, feltételezhető, hogy a Honunk Állapota a nép felvilágosítására címmel a Köz-

lönykivonata a laphiányok pótlására c. hetilap egykorú elnevezése. Bizonytalan meg-

jelenéssel eml. Iványi; Kolozsi; Petrik; Szalády.

166.

Honvéd. Kolozsvár. 1848.dec.28.-1849.aug. 14. Megszűnt. Megj. naponként. Szüne-

telt, 1849. jún.22.-jún.25-ig. Szerk. Kiadó. Ny. Ocsvai Ferenc. 4r., 1849.jún.25.:

2r., Magyar - német nyelvű 1849.jún.25-től.

Lelőhely

Nyh. 1849.51.sz. nem készült.; 1848.jan. 1. ,4.sz.=1849.jan. 1. ,4.sz.; 1849.júl.

26.,179.sz.=180.sz.

Budapest OSZK: 1848.1-3.sz.=ts.; 1849.4-152.sz. - EK: 1848.=ts.; 1849.4-28.sz .

- FSZEK: 1848. =ts.; 1849.4-151.sz. - HtL: 1849.101-195., 197.sz. - OK: 1848.=

ts.; 1849.4-100.,105-107.,109.,117-130.,132-133.,136-140.,142-179.,181-195.sz.

~ PIM: 1848. =ts.; 1849.4-152.sz. -XX Debrecen EK: 1848. =ts.; 1849.4-152.sz.

- RK: 1848.=ts.; 1849.4-29. ,31-64. ,66-166., 168-181., 184-195.sz. - Sárospatak:

1849.13-14.,19-20.,22-26.,28-30.,32-33.,35-42.,44-48.,50-55.,57-61.,64-84.,

86-95.,97-100.,102-110.,112-116.,118-132.,134-175.,177-196.sz. - X X X

Cluj-Napoca AK: 1848.=ts.; 1849.4-194., 197.sz.

Rendkívüli számok az 1849. évben

márc.15. Kiss Sándor jelentése Szeben.. .győzedelmes ostromáról. 1 p.

OK - Sárospatak


márc. 15. Martius tizenötödikének.. .ünnepét.. .nagyszerűvé emelte Bem... tábor-

nokunk. Szeben márc. 15. Kiadg Kiss Sándor 1 p.

Sárospatak

márc.20. Verestoronyról írt.. .tudósításom.. .Kiss Sándor. 1,p.

OSZK - Debrecen EK

márc.25. Verestoronyról írt tudósításomban azt Ígértem hogy... Brassóból

beváltom szavamat. 1 p.

OSZK

ápr.6. Újabb örömhír.'.. Dányról.. .seregeink.. .visszaverte az ellenséget... 2 p.

Debrecen EK

ápr.8. Egy pár jó hír.. .Szent-Tamás bevéve... 1 p.

OSZK - Debrecen EK - Cluj-Napoca AK

ápr.27. Kossuth bejelenti... Buda-Pest ismét a miénk... 1 p.

PIM - Debrecen EK - Sárospatak - Cluj-Napoca AK

k.n. Legújabb örömhír a 1 kormányelnök tudósítja.. .seregeink Windischgrätz,

167.

Schlick, Jellachich.. .seregét.. .Isaszeg vidékén.. .megverték... 1 p.

Debrecen EK - Cluj-Napoca AK

Hölgyfutár. Alcím, Közlöny az irodalom, társasélet, művészet és divat köréből.

Budapest. 1849.nov. 15.-1849.dec.31, Megj. naponként. Szerk. Kiadóy. Laptulajdo-

nos, Nagy Ignácz. Ny. Kozma Vazul. 2r. Cl. FI. Tj. - Utolsó sz. 1864.nov.6.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-38.sz.=ts. - AK:=ts. - PIM: =ts.

Megjegyzés

- Útilevél. Bevezetés az 1849.1.sz.-hoz. = Program és hivatás. 151-152.p.

168.

IUO .

Hronka. Alcím. Podtatranská Zábawnice. Časopis krásomilného a uz'itec'ného cteni.

Banská Bystrica. 1836.k.n.-1838.k.n. ,3.sz. Megj. évenként háromszor. Szerk.

Kiadó, Karol Kuzmány. Ny. Filjp Machóld, 1837.k.n., 1.sz.: Samuel Eiseŕt,

112


Filip Machold. 8r. CI. FI. Tj.

Lelőhely

169.

Budapest OSZK: 1836-1837. évenként 1~3.sz.=ts.; 1838.1. ,3.sz. - EK: 1836-

1837. =ts.; 1838.1.,3.sz. - X X X Bratislava Lyc: 1836. =ts. Martin: 1836-

1837.=ts.; 1838.1-3.sz.=ts. - Pres v ov=ts.

Hungária. Pressburg. 1848..júl .4.-1848.aug.31. Megszűnt. Megj. hetenként három-

szor. Fel .szerk. T Johann Bangya. Kiadó, Hermann Löw. Ny. Franz Schmid und

Johann Busch, 1848.júl.8.: Franz Schmid. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1. ,3. ,5-7., 13-25.sz. - PIM: 1-25.sz.=ts. - X X X Martin:=ts.

Főlap

- Pressburger Deutsche Zeitung, 1848.

Hungarische Staats^ und Gelehrte Nachrichten - L. Ungarische Staats= und Gelehrte

Nachrichten

170.

Hungarische Vermischte Nachrichten von Staats und Gelehrte Neuigkeiten. Pressburg.

1774.

Főlap

Nem található. Emi. Pressburger Zeitung 1773.dec.8.; Réz; Zuber; Mo Bibliogr..

VI, köt. 446. p.

- Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Ifjúság Barátja. Pest. 1816. Könyv. Szalády folyóiratként tartja nyilván.

113


171.

Inteliigenzblatt. Temeswar. 1771. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó^Ny. Joseph

Mathias Heimerl.

Nem található. Megjelenését Berkeszi a városi jegyzőkönyvek adataival bizonyít-

ja.

Intelligenzblatt. Alcím; Beiblatt des Kaschauer Wochen-Blattes. Kaschau. 1818.

Szerk. Kiadó Ottó Wigand. Ny. Johann Joseph Ellinger.

Nem található. Emi. Kereszty; Réz.

Főlap

- Kaschauer Wochenblatt, 1818.

Társlap

- Literarische=Beilage zum Kaschauer Wochenblatt, 1818.

172.

Intelligenzblatt. 1835.márc.20.: Beilage zum Boten. Alcím, 1834.júl. 10-ig Beilage

zum Boten von und für Ungern. Kaschau. 1833.Jan. 1.-1835.jún. 19. Megj. rendszer-

telenül. Szerk. Kiadó, Georg Wigand, 1834.júl.3.: Georg Wigand und Joseph Cser-

neczky. Ny. Carl Werfer. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1833.1-4. ,6-11., 13-18.sz.; 1834.8.sz.; 1835.1., 14.sz.,marc.

2O.~jún.19~ig 1~4.sztlsz. - X X Esztergom: 1834.3-4.sz. -XXX Košice:

1833.1.,4-9.,13-18.sz.; 1834.1-3.,12.sz.

Főlap

- Der Bote von und für Ungern, 1833-1835.

Társlap

í 14

- Der Bote, 1835.

- ß


173.

Intelligenzblatt der Morgenröthe. Pest. 1848.Jan. 1.-1848.márc. 19. Megj. heten-

ként kétszer. Fel.szerk. Kiadó, Lazar Petrichevich Horváth. Ny. Egyetemi,

1848.márc.3.: Josef Beiméi. 4r.

Lelőhely

Főlap

Budapest OSZK: 1-23..sz.=ts.

- Morgenröthe, 1848.

- Ungarns Morgenröthe, 1848.

Intelligenzblatt für Ungarn. Als Beylage zur Pressburger Zeitung. Pressburg. 1799-

1800. Megj. rendszertelenül.

Legtöbb esetben a főlap lapszámozását folytatja, ezért nincs sorszázomása. - 1801.

jan.-tól rovat a főlapban.

174.

Intelligenzblatt zu Nro...der Banater Zeitschrift. Temeswar. 1827. júl. 1.-1828.

szept.30. Megszűnt. Megj. rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Főlap

175.

Budapest OSZK: 1827.15. ,20-21. ,23. ,25. ,27-31. ,33. ,36-43. ,45. ,47. ,51. ,53.sz.j

1828.1-2. ,5.,7.,9.,14-15.,18-19.,22.,28.,30.,32. ,34-44.,46-77.sz.

- Banater Zeitschrift für Landwirtschaft, Handel, Künste und Gewerbe, 1827-

1828.

Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten. Hermannstadt. 1848.okt.16. ,80.sz.-1849.

dec.31. Megj. hetenként háromszor. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK Kisnyomtatványtár: 1848.80.sz. - OSZK + : 1849.1-14., 113-115.,

115


Főlap

Társlap

122.,125-126.,128.,130.,135.,141-142.,144-145.,147.,149-150.,152-154.,

156-158.,162.,166.,169-170.,180.,182-183.sz.

- Der Siebenbürger Bote, [1833]-184S.

- TranssiIvania, Periodische Zeitschrift für Landeskunde, 1833- 1849.

- [Amts= und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten, 1843-1849)

Intelligenzblatt zum Siebenbürger Wochenblatt. - L. Beilage zum Siebenbürger

Wochenblatt

176.

lntelligenz=Blatt zur Allgemeinen Handlunqs=Zeitung von und für Ungarn. Ofen.

1828,k.n.-1828.k.n. ,29.sz. Megj. rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1-29.sz.=ts. - FSZEK: 1-9., 11-25. ,28.sz. - OK:=ts.

Megjegyzés

Főlap

- Az indulás és megszűnés ideje a főlap keltezése szerint 1828.jan.2.-1828.jún. 14.

- Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für das Königreich Ungarn, 1828.

- Allgemeine Handlungs=Zeitung von und für Ungarn, 1828-1829.

Társlap

- Erholungsblatt, 1828.

Intelligenzblatt zur Pressburger Zeitung. - L. Intelligenzblatt für Ungarn

177.

Intelligenzblatt zur Vereinigten Ofner=Pester Zeitung. Buda - Pest. 1837. júl .2.

116


1845..jún.26. Megj. hetenként kétszer. 2r.

Lelőhely

Főlap

Budapest OSZK: 1837.1-4.sztlsz.; 1838.3-17. ,19-78. ,91. ,97-101. , 103.sz.;

1839.1-103.sz.=ts.; 1840.1-34.,37.,104.sz.; 1841.1-76.,78-103.sz.; 1842.

1-76.,78-102.sz.; 1843.1-37.,39-63.,65-89.,91-104.sz.; 1844.1-35.,37-78.,

80-103. sz.; 1845.1-25., 27-31., 34-35. ,40., 45-47., 51. sz. - X X Esztergom:

1844.83-84.,91.,95.,97.,100.sz.

- Pesther Kaiserlicher Königlicher Privilegirte Kundschafts= und Auctions=Blatt,

1835-1848.

178.

Invetiatoriulu Popurului. Blasiu. 1848. máj. 12.-1848.okt .6. Megj. hetenként. Szerk.

Timotei Cipariu. Ny. Seminariulu. 4r. Cirill betűs.

Lelőhely

Bucureşti: 1-23.sz.=ts. - Cluj-Napo.ca EK: mf. 1-23.sz.

Tartalomjegyzék Hódos - lonescu I .köt.342-344.p.

9

Megjegyzés

Főlap

- Mind a két kvt.-ban a 22-23.sz. kéziratos másolat.

Organulu Nationale, 1848.

Ipar és Művészet a Természetbarát c. folyóirat tervezett címe. Emi. PH 1848.

97.sz.,614.p. - Hetil 1848.33.sz. melléklet.

Ipar és Természetbarát - L. Természetbarát

179.

Iris. Alcím Beilage für Literatur und Kunst. Pest. 1828. júl .30.-1828.okt. 1. Megj.

117


havonként. Szerk. Kiadó, Karl Stielly. Ny. Landerer's Erben. 4r.

Lelőhely

Budapest AK: 1-2.sz. - EK: 1-4.sz.=ts. - FSZEK:=ts. - X X Szeged SK: 1-3.

sz. /A főlaphoz kötve/

Tartalomjegyzék Petrik II .köt.232-233.p.

Főlap

- Iris. Alcím. Zeitschrift für Wissen, Kunst und Leben, 1825-1828.

180.

Iris. Alcím, Zeitschrift für Wissen, Kunst und Leben. Ofen. 1825. júl .2.-1828.dec.

26. M.egj. hetenként kétszer, 1826.Jan.3.: hetenként háromszor. Szerk. Kiadó,

Kari Stielly és Samuel Rosenthal, 1826.nov.21.: Karl Stiel ly. Ny. Egyetemi, 1828.

júl.1.: Landerer's Erben., ,4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1825.1-53.sz.=ts.; 1826.1-155.sz.=ts.; 1827.1-153.sz.=ts.;

1828.1-48., 50-77. sz. - AK: 1826.1-36. ,39-81. ,83-134. , 136-155. sz.; 1828.1-2.,

442. ,14. ,16. ,18-27. ,29-47. ,53-57. ,59-61. ,63-67. ,73-75. ,78-86. ,88-116., 118.,

120-122., 127-128.sz. - EK: 1825-1827. =ts.; 1828.1-129.sz.=ts. - FSZEK: 1827.

=ts.; 1828.1-11., 13-70.,73-90.,92-127.sz. - X X Esztergom: 1825-1826. =ts.

- Szeged SK: 1825.6-53.sz.; 1826.1-148.sz. - X X X Cluj-Napoca EK: 1826.1-

154.sz. - Novi Sad: 1825. =ts.; 1826.78-152.sz.; 1827. =ts.

Tartalomjegyzék Petrik II.köt.232-233.p.

Társlap

181.

- Anzeigeblatt der Iris, 1826.

- Beilage zur Iris, Zeitschrift für Wissen, Kunst und Leben, 1825.

- Iris. Alcira Beilage für Literatur und Kunst, 1828.

Irodalmi Areopag. Alcím, Kritikai folyóirat. Buda - Pest. 1844.aug.-1844.szept.

Megj. havonként. Szerk. "Egy irodalmi barátokból alakult egyesület." Kiadó ? Kilián

és Társa. Ny. Szilády Károly, Kecskemét. 8r.

118


Lelőhely

Budapest OSZK: 1~2.sz.=ts. - X X Eger:=ts. - Keszthely:=ts. - Szeged EK:=ts.

- X X X Cl.uj-Napoca AK:=ts.

Tartalomjegyzék Petrik I .köt. 113-114.p.

182. • . •

Irodalmi őr. Alcím. Melléklet az "Életképek"-hez. Pest. 1845.júl. 12.-1846.dec. 19.

Megj. kéthetenként, 1845.szept.6.: havonként, 1845.dec.6.: kéthetenként, 1846.

febr.21.: havonként, 1846.máj.2.: kéthetenként, 1846.okt.1.: havonként. Szüne-

telt 1846. júl., nov. hónapban. Szerk. Kiadó, Frankenburg Adolf. Ny. Landerer és

Heckenast. 8r.

Nyh. 1845.dec.20.,10.sz.=9.sz.; 1846.okt.31.4.sz.=3.sz.; 1846.dec.19.,5.sz.=

4.SZ.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1845.1-10.sz.=ts.; 1846.1.1-17.sz.;ll. 1-5.sz.=ts. - AK:=ts. -

EK:=ts. - FSZEK: 1845-1846.1 .=ts. - KKK: 1845.1-5. ,7-8., 10.sz. - PIM:=ts. -

SZM: 1845.2-5.sz. - X X Debrecen RK: 1846.ll.=ts. - Keszthely: 1846. l-ll .=ts. -

Pannonhalma:=ts. - Pápa: 1846.1-10. , 12. ,14-17.sz. - Pécs EK: 1845.1-8.sz.;

1846. l-ll.=ts. - Sárospatak: 1845. =ts.; 1846.11.1-2. ,4-5.sz. - Szeged EK: 1845.

10.sz.; 1846.l.=ts. - Vác: 1845.2-8. , 10.sz. - X X X Cluj-Napoca AK: 1845-

1846.l.=ts. /A főlaphoz kötve/

Megjegyzés

Főlap

183.

- Jellegénél fogva folyóirat nem "Melléklet", mint az alcím és a bibliográfiák

említik.

- Életképek, 1844-1848.

Irodalmi Szemle status- és mezőgazdaság, 's a' gazdasági műipar köréből. Alcím,

Függelék a' "Magyar Gazda" 1846-ik évi folyamához. Pest. 1846.jan.29.-1846.

dec. 19. Megj. havonként. Szünetelt máj.; júl.; okt. hónapban. Szerk. Török

119


János. Ny. Beiméi József. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.,3~10.sz. - EK: 2-10.sz. - KKK: 2-4. ,6. ,8-10.sz. - OK:

Főlap

1-10.sz.=ts. - OMgK:=ts. - RGy: 3. ,5. ,7-8.sz. - X X Gyöngyös: 1-7.sz. -

Pécs EK: 1-3. ,5-10.sz. /A főlaphoz kötve/

- Magyar Gazda, 1841-1848.

jsmerteţo a' Gazdaság, Ipar és Kereskedésben - L. Ismertető vagy is Összművészet

Polytechnia

Ismertető az Összművészet- és Polgári Szorgalomban - L. Ismertető vagy is Össz-

művészet Polytechnia

Ismertető Honi- 's Kül-gazdaságban és Kereskedésben - Honi- 's Külföldi Gazda

és Kereskedő

jşmerţeţo_Hgni- 's Külföldi Gazdaságban és Kereskedésben - L. Honi- 's Külföldi

Gazda és Kereskedő

I s mertető összművészet politechnia hazai szorgalmat és magasb Ízlésű művészeteket

tárgyazó folyóirás. Egyk.eln. Emi. Jelenkor 1836.45.sz.; uo. 1836.94.sz. Eredeti

címe Ismertető vagy is Összművészet Polytechnia.

Ismertető Összművészetben, Gazdaságban és Kereskedésben - L. Ismertető vagy is

120


Összművészet Polytechnia

189.

Ismertető vagy is Összművészet Polytechnia. 1837.jari. 1.: Ismertető az Összművé-

szet- és Polgári- Szorgalomban. 1839.JÚI.4. : Ismertető Összművészetben, Gazdaság-

ban és Kereskedésben. 1841.jan.3.: Ismertető a' Gazdaság, Ipar és Kereskedésben.

Fedőlap- és alcím 1836.dec.25~ig, Polgári szorgalom, 's magasb ízlésű művészetek 1

tára. Pest. 1836.júl.3.-1841.dec.29. Megj. hetenként, 1837.júl.2.: hetenként két-

szer, 1838.jan.4.: hetenként, 1839.jún.4.: hetenként kétszer. Szünetelt 1837.júl.

23.-1837.okt.19. Szerk. Borsos Márton, 1838.júl.5.: Vállas Antal, 1839.jan.4.:

Borsos Márton. Szerk.társ. 1840.jan.2.: Rumy Károly György, 1841.jan.3.: Vajda

Péter. Kiadó. Borsos Márton. Ny. Egyetemi, 1840. máj. 14.: Beiméi József, 1841.

jan.3.: Landerer Lajos, 1841.júl.7.: Landerer és Heckenast. Ar. FI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1836.1-26.sz.=ts.; 1837.1.1-26.sz.=ts.;ll. 1-16.sz.=ts.; 1838.

1.1-2., 7-11., 13-14., 18-20., 24-26.sz.;ll.1-25.sz.=ts.; 1839.1.1-25.sz.=ts.;ll. 1-

52.sz.=ts.; 1840.1.1-52.sz.;ll.1-52.sz.=ts.; 1841.3. ,5-31. ,33-104.sz. - EK:

1836.1-24.,26.sz.; 1839.1-9. , 11., 13-17. ,21-25. sz. - FSZEK: 1837.1.1. ,3-26.sz.;

ll.=ts.; 1838.1.2-13.,15-25.sz.; 1839-1840. =ts.; 1841.1-104.sz.=ts. - KSZEK:

1837.ll.=ts.; 1841. =ts. - OK: 1837.l.=ts.; 1838.1.1-26.sz.=ts.; 1839.=ts. -XX

Debrecen .RK: 1839.1.1-10., 12-25.sz. ;l 1.1-24., 26-27., 32-38. ,41-52. sz. ; 1840.

l.=ts.;ll. 1-14., 19-31 »,33-38.,41-52.sz.; 1841.=ts. - Eger: 1837-1841.=ts. -

Gödöllő: 1840.II.1-51.sz.; 1841.1.1-52.sz. - Kecskemét: 1837.ll.=ts. - Keszt-

hely: 1836.2-13. ,15-21., 23-26. sz.; 1839.1.1-12., 14-25. sz.;ll. =ts.; 184O.I.=ts.;

II.1-38.,40-52.sz.; 1841.=ts. - Pannonhalma: 1837-1841. =ts. - Pápa: 1837-

1839.=ts. - Pécs EK: 1836-1841. =ts. - Sopron ÁL: 1837-1838.=ts.; 1839. II .-1841.

=ts. - Zirc: 1839. II. -1841. =ts. - X X X Cluj-Napoca AK: 1836-1837.=ts.; 1838.

Társlap

I.1-26.SZ.; 1839.1.25-26.sz.;ll. 1-9., 11-17.,21-23.,27-52.sz.; 1840.1.1-51. sz.

- Gazdasági Literatura, 1840.

- Honi- 's Külföldi Gazda és Kereskedő, 1837.

- Ismertető Honi- 's Külföldi Gazdaságban és Kereskedésben, 1838-1839.

- Ismertető Honi- 's Kül-gazdasagban és Kereskedésben, 1837-1838.

121


Világ, 1841-1844.

Jahrbuch des deutschen Elements in Ungarn. Budapest. 1846. Évkönyv . Folyóirat-

ként eml. Kereszty; Petrik.

Jelen - L. Múlt és Jelen

185.

Jelenkor. Fedőlapcím, Jelenkor politikai tekintetben a' két haza 's külföld' Hírlevelei-

ből, 1832.ll.f.é.: Hírleveleiből szerkeszti 's Értesítő Toldalékkal kiadja... Pest.

1832.jan.4.-1848.,jún.29. Megj. hetenként kétszer, 1848.jan.2.: hetenként négy-

szer. Szerk. Helmeczy Mihály, 1848.ápr. 18.: Királyi Pál. "Helmeczy Mihály neve

alatt is Királyi Pál." Kiadó, Helmeczy Mihály. Ny^ 1834.dec.31-ig Landerer Lajos,

1835.jan.7.: Beiméi József, 1838.jan.3.: Trattner- Károlyi. 4r., 1836.jan.2.:

2r. FI.

Nyh_;_1843.szept.14. ,37.sz.=73.sz.; 1845.jan.4., 1.3Z. =1846.jan.4. ,1.sz.;

1848.ápr.6.,40. sz.. =á.pr.. 4- : , 40. sz.

Lelőhely

122

Budapest OSZK + : 1832-1Ü45. évenként 1-104.sz.=ts.; 1846.1-103.sz.=ts.; 1847.

1-104.sz.=ts.; 1848.1-76.sz.=ts. - EK: 1832-1835. =ts.; 1836.1-84. ,86-104.sz.;

1839.=ts.; 1840.37-104.sz.; 1841.=ts.; 1843.1-28.,31-69.,71-104. sz.; 1845.1-

12.,29-30.,33-51.,53-59.,61-66.,68-79.,81-104.sz. - EöK: 1833.53-104.sz.;

1839.=ts. - FSZEK: 1832-1836.=ts.; 1837.1-31. ,33-41. ,64-80. ,82-104.sz.;

1838-1840.=ts.; 1841.1-29.,31-104.sz.; 1843.=ts.; 1845.1-39. ,41. ,43.,45.,47.,

49-104.sz.; 1846-1847. =ts. - KSHK: 1839.1-51.sz. - HtL: 1848. =ts. - KKK:

1833. =ts.; 1835.95-104.sz. - OK: 1832-1840.=ts.; 1846. =ts. - PIM: 1832.=ts.;

1834.=ts.; 1843-1845.=ts.; 1847-1848. =ts. - RGy: 1835.1-50. ,55-104.sz.;

1836-1837. =ts.; 1838.1-63. ,65-104.sz; 1839.=ts.; 1843.=ts. -XX Debrecen EK:

1832-1835. =ts. - RK: 1832.1-23. ,25-39. ,42-43.,47. ,52-104.sz.; 1833-1835. =ts.;


1836.1-25.,27-104. sz.; 1837-1840.=ts.; 1842.1-52. sz.; 1844,53-104.sz.; 1848.

9.,35.,56.,59.,69-71.,73.sz. - Eger: 1832-1835. =ts.; 1844-1845. =ts. - Gyön-

gyös: 1836.1-37.,39-104.sz.; 1837.7-104.sz.; 1838-1839.=ts.; 1840.1-40.,42.,

63.,65-104.sz.; 1841.1-73.,104.sz.; 1843.1-13.,15-20.,22-24.,26-42.,44-50.sz.

- Kalocsa: 1838.1-51.sz.; 1840.1-52.sz. - Kecskemét: 1833.53-57. ,59-79. ,81-

94., 96-104. sz.; 1834.1-28. ,30-104. sz.; 1835.1-52. ,95-99. sz. - Keszthely:

1832.17-104.sz.; 1833-1834. =ts.; 1835.2-102.sz.; 1836.1-103.sz.; 1837.1-30.,

32-104.sz.; 1839.1-25. ,28-30.sz.; 1840.2-104.sz. - Miskolc MK: 1843.65-73.,

88.,96.sz. ~ Pannonhalma: 1836-1846. =ts. - Pécs EK: 1832-1835. =ts.; 1836.

1-10.,12-104.sz.; 1837-1841. =ts.; 1843-1848.=ts. - Sárospatak: 1833.1-4.,6-

27.,29-34.sz.; 1834.53-104.sz.; 1835.1-101.,103-104.sz.; 1836.2-10.,12.,14-

104. sz.; 1837.'1-56., 58-100., 102-104. sz.; 1838.1-64. ,66-75. ,77. ,81-104. sz.;

1839.1-79.,81-104.sz.; 1841.1-52.,57.,85. ,87-104.sz.; 1842.1-4.,6-104.sz.;

1843.1-48.,50-104. sz.; 1844.1-91.,93-104.sz.; 1845.1-5.,7-73.,75-104.sz.;

1846.1-5.,7-42.,44-54.,56-72.,74-103. sz.; 1847.2-88.,90-91.,93-101.,103-

104.sz. - Sopron ÁL: 1836-1838. =ts.; 1839.1-98.sz.; 1840-1844. =ts. - ELK:

1832.6-104. sz.; 1833.1-47. sz.;. 1834. =ts.; 1836-1838. =ts.; 1839.1-98. sz.;

1840-1844.=ts. - Szeged EK: 1833.1-37. ,39-104.sz.; 1834. =ts. - SK: 1832-

1838.=ts.; 1839.1-2.,4-55.,57-66.,68-104.sz.; 1840.=ts.; 1841.1-27.,29-104.sz.;

1842.=ts. - Szombathely ÁL: 1832-1835.=ts. - PK: 1832.1-81. ,83-104.sz.; 1835.

=ts.. - Zirc: 1832-1833.=ts.; 1834.2-103.sz.; 1835-1843. =ts. - X X X Cluj-Napoca

AK: 1832-1843. =ts.; 1844.1-102.sz. ; 1845. =ts.j 1846.1-13., 15-74. ,76-103.sz.;

1847. =ts. - Novi Sad: 1836.=ts.; 1842.=ts.; 1845.=ts. - Subotica: 1839.=ts.;

1844.1-83.sz.

Megjegyzés

- Az 1835. évi címlap illusztrátora Gerstner Joseph.

- Nagy Ignác 1837-béYi segédszerkesztő. = Ferenczy - Danielik i.m. I.köt.

335.p.

- Keresztúry József a szerk. 1848. "második felében". = Ferenczy Zs.J.: Magyar

irodalomtörténet... Pest 1854.186.p.

- Az Allgemeine Handlungs=Zeitschrift von und für Ungern 1833. évhez kiadott

Társlap

melléklete felelet a Jelenkor 1833.22.sz. 171. lapon a debreceni Kaszinóról

írott cikkre.

- Értesítő, 1832-1841.

- Társalkodó, 1832-1848.

123


186.

Jelentő. Budapest. 1841.jan.1.-1841.dec.3. Megj. rendszertelenül. Szerk.

Kovacsóczy Mihály és Stancsics /Táncsics/ Mihály. Kiadó, Kovacsóczy Mihály.

Ny. Egyetemi. 4r.

Lelőhely

Főlap

Budapest OSZK: 1.1. ,3-9., 14-20.sz. - EK: 1.1-10. , 12-16. ,20.sz.;ll. 1-3. ,5., 11.

sz. - OK: ll.11.sz. - X X Esztergom: 1.2-4. ,7. ,9-12., 14-15., 19.sz. /A főlap-

hoz kötve/

- Közlemények az Élet és Tudományok Köréből, 1841.

Társlap

- Literatúrai Lapok, 1841.

A' jelesebb rendeken lévő nevendék gyermekek jó móddal lehető tanfttatásokra va-

ló út-mutatás, vagy gyermekek barátja... = Alcím, ezzel eml. Mo bibliogr. V.köt.

230., 550.p. Főcím, A' Gyermekek 1 Barátja.

Journal des freistädtlischen Theaters in Oedenburg. 1846 Színházi zsebkönyv.

Folyóiratként eml. Réz; Hankiss - Berczeli i.m. az 1844. színházi évre, 1846.

évvel azonos címmel.

Journal des intérêts ecclésiastiques, politiques et domestiques... fedőlap címmel

eml. Petrik I.köt.69.p. Főcím, Anastasia.

187.

Jövő. Pest. 1848.dec.1.-1848.dec.30. Mutatványszám 1848.nov.20. Megj. napon-

ként. Fel.szerk. Ábrányi Emil. Ny. Müller Adolf. 2r.

124


Lelőhely

Budapest OSZK: 1-25.sz.=ts., + Mutatványszám. - EK: 1-19. ,21-23.sz. -

FSZEK: 1-14., 16-25.sz. - HtK: 18. ,22-25. ,sz. - X X Debrecen RK: 23-24.sz. -

Miskolc HOM: 1-11., 13., 15-17.sz. - Sárospatak: 1-7. ,9-25.sz. - X X X

Cluj-Napoca AK Apor Gyűjt.:. 1-10. ,12-24.sz. + Mutatványszám. - Nitra: 1-9.,

11-25.sz.

Megjegyzés Az OSZK állományában a 18. ,22-25.sz. fényképmásolat.

Der Junge Pesther Spatz ist von Seiner Reise aus dem Lager bei Wieselburg

Zurückgekehrt - t. Die erste /zweite stb./ Grosse Versammlung...

188.

Das lunge Ungarn. 1848. júl .30.: Der /zwanzigste/ 20ste Juli. Alcim ( Ein Flugblatt,

1848.apr.22.: Ein Volksbuch in zwanglosen Lieferungen. Buda. 1848.ápr.8.-1848.

júl.20. Megj. hetenként kétszer, 1848.ápr. 16.: hetenként háromszor, 1848.ápr.29.:

hetenként négyszer, 1848. máj.23.: naponként. Szünetelt,,1848.jún.5.-1848. júl .7.

Fel.szerk. Öconom Naum, 1848. júl .13.: Anton Gazda és Öconom Naum. Kiadó,

Öconom Naum. Ny. Joseph Beiméi. 1848.ápr. 12.: Egyetemi, 1848.júl.7.: Michael

Bagó.- 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: eredeti pld.i.sz., mf.2-32.sz.;ll.1-11.sz. + 1.sz.=ts. EK:

1.1-32.sz.=ts.;ll.1-11.sz. + 1.sz.=ts.

Megjegyzés

189.

- A szerkesztők álnevének feloldására vonatkozó, adatot nem találtam.

Kaiserlich Königlich Allergnädigst Privilegirte Anzeigen aus den sämtlich-kaiserlich-

königlichen Erbländern. Fedőlapc'm, Allergnädigst privilegirte Anzeigen, aus den

sämtlich-kaiserlich-königlichen Erbländern. 1772. évben Zeiter Jahrgang, worinnen,

125


allerhöchste Verordnungen: merkwürdige Beförderungen: Schul- und Erziehungs-

anstalten... Wien. 1771.jún.3.-1776.jún.26. Megszűnt. Megj. hetenként. Kiadó,

"Von einer Gesellschaft." Ny. Ghelenschen Schriften. Ar. FI. CI.. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1771.1-26.sz.=ts. ; 1772.1-53.sz.=ts.; 1773-1775. évenként 1-

52.5Z.=ts.; 1776.1-26.sz.=ts. - AK:=ts. - EK:=ts. - FSZEK:=ts. - KKK: 1772.

28-53.sz.; 1773.=ts.; 1775-1776. =ts. - OEK: 1771.=ts.; 1775-1776.=ts. - KSHK:

1771-1774.=ts.-OK: 1771.1-15., 17-26.sz. - RGy:=ts. - X X Sárospatak:=ts. -

Zirc.=ts.

Megjegyzés

- Kaiserlich Königlich Allergnädigst Privilegirte Anzeigen... 1771-1776. egy-

korú elnevezései,

1/ Allerhöchst privilegirte Anzeigen. Eml. Szinnyei M. írók XIV.köt .37.h.

Kiadta Tersztyánszky Dániel. "A Bécsben lévő írókból és tudósokból társa-

ságot toborzott össze, mely alapját képezte a magyar tudóstársaság terve-

zetének... e folyóiratot adta ki."

2/ Anzeigen aus sämtlichen kaiserlich-königlichen Erbländern. Eml. Dezsényi

B.: A m. hírlapíród, első százada...; Kereszty; Réz.

3/ Wienerische Anzeigen aus den k.k. Erbländen. Eml. Čaplovic, Jan: Lite-

ratur Zeitschriften in Ungern bis 1820.

- Bitnitz szerint Tersztyánszky "segédjei voltak Czirbesz, Adhortin stb. 's az

az írás főképen hazánkat tárgyazta." = TudGyűjt 1821.12.sz.

- Az 1773-1776. évi címlapokon családi címer- és érmerajzok vannak.

~ Félévenként allegorikus címlapkép van. Metsz. Vincend de Fanti in Fer. Lan-

derer.

"Vorrede" az évi I. kötetek előtt,

1772. 6 sztl.p. lelőhely OSZK - KSHK

1773. 8 sztl.p. lelőhely OSZK - KKK - KSHK - RGy

1774. ? sztl.p. lelőhely OSZK - KSHK - RGy

1775. 2 sztl.p. lelőhely OSZK - RGy

1776. 2 sztl.p. lelőhely OSZK - KKK - OEK -RGy

Tartalomjegyzék Petrik I .köt. 94-96.p.

Kaiserlich-Königlich Privilegirte Pressburger Zeitung - L. Pressburger Zeitung

126


Kaiserlich-Königlich Städtische Pressburger Zeitung -- L. Pressburger Zeitung

Königlich /Koeniglich/ Freistädtische Pressburger Zeitung - L. Pressburger Zeitung

Das Kaschau=Eperieser Kundschafts-Blatt - Kassa=Eperjesi Értesítő— L. Das.. Kaschauer

Kundschaftsblatt

Kaschauer Wochenblatt für Oberungarn alcíme a Kaschauer Wochenblatt c. heti-

lapnak, ezzel eml. Kereszty; Réz.

190.

Das Kaschauer Kundschaftsblatt. 18A1.jún. 1.: Das Kaschau-Eperieser Kundschafts-

Blatt. Kassa-Eperjesi Értesítő. 1847.júl.7. ,2.sz.: Kassa=Eperjesi Értesítő -

Kaschau=Eperieser Kundschaftsblatt. Kaschau. 1841. j ún. 2. -1847. ápr. 24. Szünetelt,

1841.nov.27.-1842.jún.1.-ig. Megj. hetenként. Szerk. nincs feltüntetve. Kiadó, Ny.

Carl Werfer. 4r. - Utolsó sz. 1914. aug.4.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1847. II .2-30. ,32-35.sz. -XXX Ko|ice: 1841.1-4. ,6-51.sz. ;

1842./jún. 1 .-nov.26• / 1-52.sz. =ts. ; 1842./nov. 30.-1843. máj. 31./ 1-40. ,42-50.,

52.sz. 1843. /jún. 3 .-nov. 29. / 1-52. sz. =ts • ; 1843. /dec. 2. -1844. máj. 29./ 1-52.sz.=

ts.; 1844./jún. 1.-nov.30.;/ 1-53.sz.=ts.;' 1844./dec.4.-1845. máj.31./ 1-25. ,27-

52.sz.; 1845./jún.4.-nov.29:/ 1-43. ,45-52.sz.; 1845,/dec.3.-1846. máj.30./

1-52.sz.=ts.; 1846. /jún.3.-nov.28./ 1-51.sz.; 1847./febr.13.-ápr.24./ 13.,27.,

30..33.SZ.

Megjegyzés

- A fejlécekben az oszirák-magyar címer van.

- Nem találhatók az 1838-1840., 1848-1849.évi számok. - Eml. Kemény Lajos:

Sajtó és cenzúra. =MKsz. 1899.356-359.p.; Potemra i.m. 485-486.p.

127


Kaschauer Morgenblatt für Oberungarn. 1818. Téves adat, vagy egyk.eln. Wochen-

blatt helyett a Morgenblatt. Emi. Lajstroma gróf Majláth János massájához tarto-

zó könyveknek... 6.p. - L. OSZK Kisnyomtatványtár.

Kaschauer Wochenblatt für Oberungarn. A Kaschauer Wochenblatt alcíme. Emi.

alcímmel Kereszty; Réz.

191.

Kaschauer Wochenblatt. Fedőlapcím, Kaschauer Wochenblatt für Oberungarn.

Kaschau. 1818. márc. 28 .-1818 .szept. 19. Meg j. hetenként. Szerk. Kiadó, Ottó

Wigand. Ny. Johann Joseph Ellinger. Ar. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-26.sz.=ts.

Társlap

- [Intellingenzblatt, 1818.1

- Literarische Beylage zum Kaschauer Wochenblatt, 1818.

Kassa=Eper.jesi Értesítő - L. Das Kaschau=Eperieser Kundschaftsblatt

Kassai Magyar Minerva. Egyk.eln. Emi. Dessewffy József levele Teleki Józsefnek

1840.aug.4. - L. Ferenczy J.: gróf Dessewffy J. munkái. Bp.1888. 274.p. Ere-

deti címe, Felső-iMagyar Országi Minerva.

Kassai Magyar Múzeum. Egyk.eln. Emi. HadiNevTört 1791.806.p.; MPed 1896.

504-506.p. Eredeti címe, Felső^Magyar Országi Minerva.

128


Kassai Minerva. Egyk.eln. Emi. Dessewwfy József levele Igaz Sámuelnek 1825.

ápr.15. - L. Ferenczy J. i.m. 156.p.; Kazinczy Ferenc levele Guzmics Izidor-

nak 1826.júl.7. - L. K.F. levelezése 20.köt.58.p. Eredeti cfme, FelsoilMagyar

Országi Minerva.

Kassai Szemlélő. Egyk.eln. Emi. KrL 1836.7.sz. 146-150.p.; LitL 1836.32.sz.

Eredeti címe, Szemlélő Tudományok, Literatura, Művészet, Divat' és társas élet

körében. Megj. Kassa.

Kassa-Ungvári Hirdetményi Lap. Kassa. 1845.k.n.-1846. Megj. hetenként. Szerk.

Kiadó, Ny. Ellinger István. 4r.

Nem található. Emi. Kemény; Kereszty.

Megjegyzés

192.

- Kemény Lajos: Sajtó és cenzura... c. cikk Ungvári Hirdetményi Lap címmel

tartja nyilván. - L. MKSz 1899.4.sz.356-359.p.

- Feltételezhető, hogy a Kassa-Ungvári Hirdetményi Lap, az Ungvári Értesítő.

és az Ungvári Hirdetményi Lap címekkel nyilvántartott, Kassán 1845-1849.

évben megjelent, nem található kiadványok azonosak, különböző, egykorú el-

nevezéssel .

Katholikus Iskolai Lap. Fedőlap- és alcím, Oktatás- és Neveléstani Folyóirat. Buda-

pest. 1849.jan.2.-1849.jún.30. Megszűnt. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Somogyi

Károly. Ny. Lukács és Társa. 4r. FI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-25.sz.=ts. - EK: 6-25.sz. - X X Debrecen RK: 1-15., 17-19.sz.

- Esztergom: 1-2. ,5-25.sz. - Győr PK: 22-24.sz. - Kalocsa:=ts; - Keszthely:

1-5. ,7-23.sz. - Pannonhalma:=ts. - Szeged SK:=ts. - Vác.=ts. - Zirc.=ts.

129


193.

Katholikus Néplap. Budapest. 1848. júl .6.-1849.dec.27. Megj. hetenként, 1849.

febr.1.: rendszertelenül, 1849.okt.4.: hetenként. Szünetelt, 1848.dec.28.-1849.

febr.1.; 1849.máj.31.-1849.okt.4. Fel.szerk. Szabó Imre, Szerk. 1849.febr.1.:

Zalka János. Kiadó, "A jó és olcsó könyvkiadó társulat." Ny. Lukács László és

Társa, 1848.okt.5.: Müller Adolf. 4r. Cl. Tj. - Utolsó sz. 1886.dec.30.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1848.1-26.sz.=ts.; 1849.1.1-22.sz./máj.31./=ts.;ll. I.sz./okt .4./

-13.sz.=ts. - X X Esztergom: 1849.=ts. - Győr PK: 1848.=ts. - Keszthely:

1849.1.1-6. ,9-10. ,14-22.sz.;ll.10-13.sz. - Pannonhalma: 1848-1849.=ts. - Vác:

1848-1849.=ts.

194.

Der Katholische Christ. Alcím, Ein Volksblatt. 1849.Jan.7.: Ein Volksblatt für Haus

und Kirche. Ofen. 1849.okt.4.: Pest. 1848.máj.7.-1849.dec.27. Szünetelt, 1849.

máj.6.-1849.okt.4. Mutatványszám, 1848.márc.19. Megj. hetenként. Szerk. Johann

Nogáll és Joseph Krotký. Fel.szerk. 1849.okt.4.: J. Nogáll. Kiadó, J. Nogáll és

J. Krotký, 1849.okt.4.: "Vereine zur Verbereitung guter und wohlfeiler Bücher".

Ny. Egyetemi, 1849.okt.4.: Adolf Müller. 4r. Cl. Tj. Gót betűs, 1849.Jan.7.:

illusztrált. - Utolsó sz. 1869.jún.30.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1848.1-35.sz.=ts. - 1849.1.1-13., 17-19. ,;ll .4-13. sz. - X X Vác:

1848.=ts.; 1849.1.1-14.,17-18.sz.

195.

Katolícke Nowiny pre Obecni lud. Pest. 1849.nov.7.-1849.dec.26. Megj. hetenként.

Fel.szerk. Simon Klempa. Kiadó, "Spolok k rozssirowánu dobrich a lacinich knih".

Ny. Adolf Müller, kr. - Utolsó sz. 1856.dec.27.

130


Lelőhely

196.

Budapest OSZK: 1849.1-8.sz.=ts. - EK:=ts. - X X X Presov:=ts.

Kedveskedő. Bécs. 1824.jan• 2.--1825• febr.4• Megszűnt. Megj. hetenként kétszer.

Szerk. Kiadó, Pánczél Dániel és Igaz Sámuel, 1824.szept.21.: Igaz Sámuel. Ny.

Haykul Antal. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1824.1.1-52.sz. =ts. ;lI • 1-53.sz.=ts. - AK: 1824.=ts. - EK:

1824. II. 1-52. sz. - EöK: 1824. =ts. - FSZEK: 1824.1.1-31. ,33-52. sz.;ll .=ts. -

OEK: 1824. =ts. - RGy: 1824.1 .=ts.;ll. 1-26.sz. - X X Debrecen RK: 1824.=ts.;

1825.1.4-9.sz. - Eger: 1825.1.1-10.sz.=ts. - Sárospatak: 1824.1.2-31. ,33-45.,

47-53.sz. -Sopron ELK: 1824.1.1-7. ,9-15., 19-31. ,33-52.sz.;ll. 1-12., 14-30.,

32-33. [35-40.,42-53.sz. - Szombathely PK: 1824.=ts. - Zirc: 1824.1.2. ,6-18.,

21-26., 51-52. sz.jll. 23-33., 35-44. sz.

Megjegyzés

Főlap

197.

- Az impresszum-adatok a negyedévi fedőlapokon vannak.

- Magyar Kurír, 1786-1832.

Kémlő a' Gazdaság, Ipar és Kereskedésben. Pest. 1836.júl.2.-1837.jún.28. Meg-

szűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Ballá Karoly. Ny. Beiméi József,

1837.jan.7.: Landerer Lajos. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1836.1-53.sz.=ts.; 1837.1-51.sz.=ts. - EK: 1836. =ts. - FSZEK:

=ts. - KKK: 1836.1-51.,53.sz.; 1837. =ts. - NM: 1836.1. ,3-20. ,23-33. ,35-36.,

38-52.sz. - OK:=ts. - OMgK: 1836.1-12. ,14-51. ,53.sz.; 1837."K34. ,36-40.,

42-43., 45. sz. - X X Eger: 1837. =ts. - Kecskemét: 1836.1-9., 11-53. sz. - Keszt-

hely:=ts. - Pannonhalma: 1836.=ts.; 1837.1-8., 10-51.sz. - Pécs EK: 1837.=ts.

- Sopron ÁL:=ts. - Szeged SK: 1836.1-9., 11-53.sz.; 1837.=ts.

131


Képesújság - L. Ábrázolt Folyóirat

198.

Képes Újság a' Gyermekek számára. Béts. 1808.ápr. 15. Megj. hetenként. Szerk.

Kiadó, Reilly Ferenc. Ny. nincs feltüntetve. 4r. Magyar, német, francia, olasz,

cseh és görög nyelvű.

Nem található. Emi. az 1. magyar nyelvű számot MKurír 1807.44. ,45.sz.; uo.

1808.41.sz.

Megjegyzés

Lehetséges, hogy Ch.F. Weisse, Kinderfreund c. munkájának fordítása, amely

1794-ben magyarul A' Gyermekek' Barátja, és 1814-ben slovákul MesečVia Soci-

nenja címmel jelent meg.

Királyi Magyar Újság a' Földmívelésről. Pressburg. 1783. márc. 15. Megj. hetenként.

Szerk. Kiadó, Ny. Franz Augustin Patzkó. 8r.

199.

Nem található. Jan Caplovio /Bratislava/ szíves közlése, hogy megj. német és

szlovák nyelven, azonos szöveggel. - Königlich-Hungarische Agrikultur-Zeitung.

- /Novini/ Noviny o rolnim a polnim Hospodarstvi Uherského Královstvi.

Kis Követ. Alcím, Általános ismertető, 1846.júl.5.: Szépirodalmi és művészeti Lap.

Kolozsvár. 1846.jan.2.-1848.márc. 12. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Magyari

Lajos. Ny. Egyetemi Könyv- és Kőnyomda. 8r., 1847.jan.3.: 4r. Illusztr..

Lelőhely

132

Budapest OSZK: 1846.1-52.S2.=ts.; 1847.20.sz. - X X X Cluj-Napoca AK: 1846.=

ts-.; 1847.1-20., 26-32., 35-40. sz.; 1848.1-5. ,11.sz. - EK: 1846.=ts.; 1847.1-3.,

6-20.,26-32.,35-36.,38.,40.sz.; 1848.1-6.sz.


Kisdedek Tár-Háza. Egyk.eln. Emi. MHÍrm 1781.1., 1.sz. Eredeti cfme, Kisdedek'

Tudománnyal Tellyes Tárháza.

200.

Kisdedek' Tudománnyal tellýes Tárháza. Fedőlapcím, Melly Azoknak szíveknek

formáitatásokra, értelmeknek meg-világosítatásikra készítetett Frantzia Nyelven

Beaumont Mária által. Mostan pedig Magyar Nyelvre fordíttatott. Kolozsvár. 1781.

k.n.-1781.k.n. ,4.sz. Megj. rendszertelenül. Fordította Dersi Ö. János, 2.sz.:

Tordai Sámuel. Ny. "Ref. Kollban Kaprontzai Ádám". 8r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz. - X X Sárospatak: 1~4.sz.=ts.

Megjegyzés

- E kiadvány határterület a folyóirat és könyv között.

Ismert kiadások

1766-1772. Leipzig. Der Frau Maria le Prince de Beaumont lehrreiches Magazin

für junge Leute...

L. Sárospatak.

1774. Magazin des enfants... /Azonos az 1772.évi kiadással./

L. Sárospatak

Klausenburger Sonntagszeitung. Egyk.eln. Emi. Ungar 1848.195.sz., 1923.h. Erede-

ti címe / Vasárnapi Újság.

Kolozsvári Heti Hírnök - L. Heti Tudósítások

Kolozsvári Heti Tudósítások - L. Heti Tudósítások

133


201. _

Kolozsvári Hetilap. Kolozsvár. 1845.jan.4.-1848.ápr.28. ' Megj. hetenként. Szerk.

Kiadó, Szilágyi Ferenc. Ny. Ev.Ref. Főiskola. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1848.25.sz. - X X Gödöllő: 1845. jan.4. sztlsz. /A MGazda

1845. évhez kötve/

Megjegyzés

- A Kolozsvári Hetilap m,egj. 1843-1844., 1846-1847. évben. - L. Jakab E.:

Az erdélyi hírlapíród... 1848-ig. 84.p.

Főlap

- Jelen, 1848.

-Múlt és Jelen, 1841-1848.

Társlap

- Hon és Külföld, 1844-1848.

Kolozsvári Híradó - L. Hazai Híradó

202.

Kolozsvári Lap. Kolozsvár. 1849.nov. 16.-1849.dec.28. Megj. hetenként kétszer.

Fel.szerk. Makoldi Sámuel. Ny. Ev.ref. Kollégium betűi. 4r. - Utolsó sz. 1852.

jún.29.

Lelőhely

203.

Budapest OSZK: 11.sz. - EK: 1.sz. - FSZEK: 1.,4-13.sz. - X X X Cluj-Napoca

EK: 1-13.sz.=ts..

Komáromi Értesítő. Komárom. 1849.jan.9.-1849.júl .6. Megszűnt. Megj. hetenként

hatszor. Szünetelt, 1849. márc. 19.-1849. márc. 26. Szerk. Mack József, 1849.márc.

12.: Rózsafi /Ruzicska/ Mátyás. Ny. Szigler testvérek.. 4r.

134


Lelőhely

204.

Budapest OSZK: jan.9.~márc. 14. = 157,szt|£z.; márc. 15-márc. 19. = 1-4.sz.

Rendkívüli számok, márc.26--má.i.8. = 1-26.sz. Folytatólagos számozás máj.

10.-júl .6. = 27-73.sz.=ts. - FSZEK:=ts. - PÏM: jan.9.-márc..19. = 1~4.sz.=ts.;

máj. 10.-júl.6. = 31-35.,38.,40. ,43-57.,60.,63-69.sz.

Komáromi Lapok. Komárom. 1849. júl. 11.-1849.okt. 1. Megszűnt. Megj. hetenként.

Szünetelt, 1849.szept. 1 .-1849.szept.6. Fel.szerk. Friebeisz István. Ny. Szigler

testvérek. 4r.

Lelőhely

205.

Budapest OSZK + : 1-68.sz.=ts. - PIM: 2-68.sz. - X X Debrecen EK: 14.,51.,57.,

65.sz. « rendkívüli sz.aug.5.; aug.12. - Győr PK: 10. ,56. ,63. ,76.sz.

Kossuth Hírlapja. Pest. 1848. júl. 1.-1848 .dec. 31. Megj. naponként. Fel.szerk. Bajza

József. Kiadó, Kossuth Lajos. Ny. Kozma Vazul. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1-157.sz.=ts. - EK: 1-147., 150-153., 155-156.sz. - FSZEK:=ts.

- HtK: 1-29.,42-157.sz. - PIM:=ts. - X X Debrecen EK:=ts. - RK: 1-20.,22-

102. ,104-110. ,112-118.,120-157.sz. - Esztergom:=ts. - Győr PK: 39., 119., 130.

sz. - Kecskemét: 1-2.,4-6.,9-10.,12.,14-15.,17-18.,20-21.,24-30.,32-64.,67-

82.,86-130.,132.,134-135.,137-154.,156-157.sz. - Keszthely: 104-113.,116-119.,

121.,123-149.,153-156.sz. - Miskolc HOM: 117., 122., 124-125., 147.sz. - Pápa + :

=ts. - Pécs EK: 1-13., 15-93. ,96-157.sz. - Sárospatak:=ts. - Sopron LFM: 142.

sz. - Szeged SK:=ts. - Szombathely ÁL: 12-13., 15-17. ,22-25. ,55-57. ,61-64.,

67-73.,90-111., 114-120., 122-157.sz. - X X X Novi Sad:=ts. - Prešov: 21-22.,

85-100.,109.,112-132.,134-135.,137-138.,147.,150.sz..

Megjegyzés

- A Kossuth Hírlap-ján fel nem tüntetett munkatársak; a tárcarovat vezetője

Toldy Ferenc; segédszerk. 1848.aug.-szept. hónapban Matisz Pál és Garay

János. A technikai szerkesztők és munkatársak nevének felsorolását, a pél-

135


dányszam megnevezését t..Djézsényi B.: Kossuth Hírlapja. 4~6;p.

Utóbb Futár, 1849.

Koszorú - L. Szépliteraturai Ajándék a Tudományos Gyűjteményhez

Königlich Freistädtische Pressburger Zeitung - L. Pressburger Zeitung

206.

Königlich-Hungarische Agrikultur-Zeitung. Fedőlapcím, Königlich-Hungarisches

Agrikultur=Zeitungsinstitut in hungarischer, in böhmischer, und in deutscher Sprache.

Pressburg. 1783. márc. 15.-1783. júl .12. Megj. hetenként "Unter dem Schütze der

Hochlübl. Königl. Hungarischen Stadthalterey". Szerk. Kiadó, Ny. Franz Augustin

Patzko. 8r. Fl.

Lelőhely

Budapest OSZK mf. 1-2. ,4. ,6-18.sz. -XXX Brno: eredeti 1-2. ,4. ,6-18.sz.

Megjegyzés

207.

- Jan. Caplovic /Bratislava/ szíves közlése szerint megj. magyar és szlovák

nyelven, azonos szöveggel, Királyi Magyar Újság a' Földmívelésről. - /Ňovini/

Noviny o rolnim a polnim Hospodarstvi Uherského Královstvi.

Közhasznú Gyűjtemény. Alcím, Toldalék a 1 Hazai Híradóhoz. Kolozsvár. 1827.

k.n.-1827.k.n.,A.sz. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Pethe Ferenc. 8r.

Lelőhely

Főlap

136

Sárospatak: .1-4.sz. /A főlaphoz kötve/

- Hazai Híradó, 1827-1828.


Társlap

- Nemzeti Gazda, 1827.

Közhasznú Jegyzések. Kolozsvár, 1828.jan.-1829."végén". Megj. hetenként. Szerk.

Kiadó, Ny. Ev.Ref. Főiskola. 8r.

Főlap

208.

Nem található. Emi. Kereszty; Szalády. Nem állapítható meg, hogy a Közhasz-

nú Gyűjtemény-hez tartozik-e. A bibliográfiák a két címet külön-külön kiadvány-

nak tekintik.

- Erdélyi Híradó, 1828-1848.

- Hazai Híradó, 1827-1828.

Közlemények a' Kisdedóvás és Elemi Nevelés Köréből. [1844.: Népbarát ľ) Buda.

1843.k.n. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kacskovics Lajos és Szentkirályi Móric.

Kiadó, Kisdedóvó Egyesület. Ny. Egyetemi. 8r. Cl.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1843.1.sz. - OEK: 1.sz. - X X Debrecen RK:1.bz.

Megjegyzés

- A Közlemények... címváltozása, at1844-ben megj. Népbarát, nem található.

Emi. Kereszty; Szalády; Petrik.

Tartalom jegyz-ék Petrik ll.köt .494.p.

Közlemények a nevelés és oktatás köréből, tervezett címe, a Közlemények a 1

Kisdedóvás és Elemi Nevelés Köréből c. kiadványnak. Emi. Dezsényi B.: Kovacsóczy

.. .napilap terve. 8.p.

137


209.

Közlemények az Élet és Tudományok Köréből. Pest. 1841. jan.1.~1841.dec.31 • Megj.

hetenként kétszer. Szerk. Kovacsóczy Mihály, Stancsics /Táncsics/ Mihály, 1841.

ápr.1.: Kovacsoczy Mihály. Kiadó, Kovacsoczy Mihály. Ny. Egyetemi 4r.

Nyh. 1841.aug.26.,34.sz.=33.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.1-102. sz. ; 11.1-96. sz. =ts. - EK: 1.1-50. ,52-102.sz.;ll.=ts. -

FSZEK: 1.2-50., 52-102. sz. - KKK: 1.1-60. ,62-90. ,92-102. sz. - X X Esztergom:

l.=ts.;ll.1-28.,31-96.sz. - Kecskemét: 1.1-60. ,63. ,102.sz.;ll .1-46.sz. - Pannon-

halma: l.=ts.

Társlap

210.

- Jelentő, 1841.

- Literatúrai Lapok, 1841.

Közlöny, hivatalos lap. Budapest. 1849.jan. 14.: Debrecen, 1849.jún.5.: Budapest,

1849.júl. 13.: Szeged, 1849.aug.5.: Arad. 1848.jún• 8.-1849.aug.11. Megj. napon-

ként. Szünetelt, 1848.dec.31.-1849. jan. 14.; 1849. júl .3.-1849. júl. 13.; 1849. júl .29.-

1849.aug.5.; 1849.aug.5./!/-1849.aug. 10. Fel.szerk. Gyurmán Adolf, 1849.júl.1.:

Emődi Dániel. Ny. Egyetemi, Buda, 1849. jan. 14.: Ällodalmi ny. Debrecen, 1849.

jún.'5.: Egyetemi. Buda, 1849,júl. 13.: Állodalmi ny. Szeged, 1849.aug.5.: Ällodal-

mi ny. Arad. 2r.

Nyh. 1848.nov.23.,66.sz. = 166.sz.; 1848.dec.22.,191.sz.=194. sz.

Lelőhely

138

Budapest OSZK + : 1848.1-203.sz.=ts.; 1849.1-165.sz.=ts. - EK: 1848.1-53. ,55-

203.sz.; 1849.13-14.,16-104.,111-114.,116-121.,123-144.,155.,158.sz. - FSZEK:

1848.1-102.sz.; 1849.93-146.sz. - HfAK: 1848.=ts.; 1849.1-145.sz. - OK: 1848.

=ts.; 1849.1-145., 148-162.sz. - PIM: 1848.=ts.; 1849.1-162.sz. - X X Debrecen

RK: 1848.1-192.,194-203.sz.; 1849.1-34.,36-60.,62-72.,74-79.,81-82.,86. ,94-

146.sz. - Eger: 1848.=ts. - Esztergom: 1848.=ts. - Miskolc HOM: 1848.=ts.;

1849.1-23., 25-144., 146., 148-162. sz. - Pannonhal ma: 1848.1-175., 202-203. sz. -

Pápa: 1848.1-192., 194-203. sz. - Pécs EK: 1848.=ts.; 1849.1-147. ,150., 152-153.,


155-162.sz. -Sárospatak: 1848.=ts.; 1849.9-21.,23-25.,27-46.,48.,50-55.,57-

63.,65-137.,147-161.sz. - Szeged SK: 1848.1-135., 149-203.sz.; 1849.1-145. ;

153.,155.sz. - Vác: 1848.1-176.,180-192.,194-203.sz.; 1849.69.,99-146.sz. -

Zirc: 1848. =ts.; 1849.1-136.sz. - X X X Cluj-Napoca EK Apor Gyűjt.: 1848.=

ts.; 1949.163.sz. - Nitra: 1848.=ts.; 1849.10-11., 14., 18-28. ,30-143.sz. -

Subotica: 1848. =ts.

Második kiadás 1848.127.sz.; 1849.8. ,35.sz. - L. Cluj-Napoca EK: Apor Gyűjt.

Megjegyzés

211.

- Aradon a Közlöny 1849.aug. 1 és 10.-én megj. 163-164. számok többkézzel

frt másolatok. - L. Cluj-Napoca EK: Apor Gyűjt.

A 163. kézzel írt sz. címlapján feljegyzés "Az álladalmi nyomdaszerek távol-

léte miatt á Közlöny csak jelen alakban jelenhetett meg. A kiadóhivatal

Schmidt József könyv= és papírkereskedésében, a színház épületében." Három-

hasábos kézirat, megtartotta a nyomtatott példányok külső alakját. 3 p. 8r.

A 164.sz. kéziratos másolat nyomtatott példányról készült. Feljegyzés a cím-

lapon "Nyomatik az Álladalmi nyomdában". 26 p. 8r.

- A Közlöny szünetelése idején, 1849. júl .3.-1849. júl. 13-ig a Respublica a kor-

mány hivatalos lapja, bejelentését 'LiUO. 1849. júl .6., 15.sz.

- A "Közlöny.. .július elsejével Emődi Dániel szerkesztése mellett fog megjelen-

ni, mellyhez melléklapul adatik az Arany és Gondol által szerkesztendő Nép-

szabadság czímű lap..." Ez lehet hogy terv volt, nem található. Emi. Futár

1849. júl. 1..1.SZ.

- A Közlöny 1849.ápr.21.-én megj. száma közölte legelőször, a Függetlenségi

Nyilatkozat-ot. - L. Révész Imre: Kossuth és a Függetlenségi Nyilatkozat. =

'Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. Bp. 1953.1.köt.

- A Közlöny szerkesztésében 1848-ban részt vett Lévai József mint miniszteri

fogalmazó. Kelemenfi Hazucha László 1849-ben segédszerkesztő. - L. Feren-

çzi - Danielik i.m. I .köt.241., 197.p.

- A szerkesztő közlemény "...minden héten... vasárnap közleni fogjuk kivonat-

ban a Közlöny-ben megjelent csődhirdetéseket". - L. PH 1848.dec. 17. ,242.sz.

Közlöny des Teufels. Alcím, Officielles Amtsblatt der Hölle. Pest. 1848.szept.7.-

1848.szept.17. Megj. hetenként. Fel.szerk. Asmodaeus. Ny. Vazul Kozma, 1848.

szept.17.: Rudolf Eisenfels. 4r.

139


Lelőhely

Budapest OSZK + : 2-3.sz. - FSZEK: 1-2.sz. - X X Debrecen RK: 3.sz.

Megjegyzés

212.

- A felelős szerkesztő álnevét nem sikerült feloldani.

Közlönykivonata. Alcím, A 'Lap hiányok pótlására. A hivatalos közlöny harcztéri

és országgyűlési beszédeinek kivonatát tartalmazó hetilap. Szabadka. 1849. márc. 17.-

1849.okt.8. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Szép Ferenc. Ny. Bittermann Károly.

2r. két lapra nyomtatott plakát alakban.

Lelőhely

Debrecen RK: 1O4.sz.-ból. - Sárospatak 121.sz.-bol. - Cluj-Napoca EK: Apor

Gyűjt 56. ,61., 109.számokból.

Megjegyzés

- "A 1 hírlapok hiánya e 1 vidéken az által pótoltatik, hogy a 1 Közlönyben meg-

jelent czikkek érdekesbjei Szabadkán számos példányokban kinyomatván, köz-

zé tétetnek, 's a 1 lap mérsékelt áron adatik el." - L. Közlöny 1849.márc.

24.,61.sz. a "Belföld" c. szabadkai harcokról beszámoló rovatban.

Kivonatok a Közlöny-bői

56.sz.-bol. "1849. mart. 17-kén Debreczenben tartott képviselőházi ülés jegyzőköny-

vének kivonata. Kijegyezte Boldizsár Ferenc m.k. írnok." 5 p. 2r.

Lelőhely Cluj-Napoca EK: Apor Gyűjt.

1O4.sz.-ból. "Hirdetmény. Miniszterelnök gróf Batthyány Lajos, a'Közlöny.. .szá-

mában rendelete jelenvén meg: Az ármánnyal körülvett hazát újra vész

fenyegeti... Kiadta Kiss Lajos bizottmányi jegyző." 2 p.

Lelőhely Debrecen RK /Az Alföldi Hírlap 74.sz.-hez kötve/

1O9.sz.-ból. "A 1 muszka közeledésére vonatkozó kormányrendeletek a Közlönyből.

1849.máj.18. Debreczen. Szemere Bertalan. 2 sztlsz. 2r.

Lelőhely Cluj-Napoca EK: Apor Gyűjt.

121.sz.-bői. "Des Közlöny ist folgende Verordnung enthalten. Kiadja Kossuth Lajos.

140

Budapest 1849.okt.8. 2 p. 2r.

Lelőhely Sárospatak. /A Közlöny 1849. évéhez kötve./


213.

Köztársasági Lapok. Pest. 1848.okt. 11.-1848.nov. ,12.sz. Megj. rendszertelenül.

Szerk. Kiadó, Birányi Ákos. Ny. Müller Adolf. Ar.

Lelőhely

214.

Budapest OSZK: 1-12.sz.=ts. - X X Debrecen EK: 2.sz. - X X X Cluj-Napoca

EK: 2-4.S2.

Közügyvéd. Alcím, Emberbaráti Egyletalakító Jótékony Czélú Néplap. Pest. 1848.

máj.2.-1848.máj.29. Megj. hetenként kétszer. Fel.szerk. Jósa Ferenc. Kiadó,

Müller Adolf. Ny. Trattner - Károlyi. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-6.sz.=ts. - X X Debrecen RK: 1.sz.

215.

Kreuzergeschichten. Alcím, Eine Sammlung kurzer launiger Geschichten, Erzählun-

gen, Novellen und wirklicher Begebenheiten. Pressburg. 1844.k.n.-1845.k.n.8.sz.

Megj. rendszertelenül összevont számokkal is. Szerk. Kiadó, Fülöp Korn. Ny.

nincs feltüntetve, 1845.1.1 .sz.: Egyetemi, Buda. 8r.

Lelőhely

Budapest EK: 1844.1.köt. 1-12.sz.=ts.; II -köt.1-12.sz.=ts.; 111 .köt. 1-5.sz. =ts.;

1845. l-l II. köt, kötetenként 1-12.sz.; IV.köt.1-8.sz.=ts.

Második kiadás 1844.1.köt. L. Budapest EK.

Megjegyzés

- A kiadvány átmenet a folyóirat és sorozat között.

Társlap

- Gratis=Zugabe zu den Kreuzergeschichten, 1844.

141


216.

Kreuzer=Magazin. Alcím, Beiblatt des Boten von und für Ungarn. Ein Sonntagsblatt

für Ungarn. Kaschau. 1833-1835. Megj. hetenként.

Nem található. Emi. a főlap 1833.47.száma; Kereszty; Réz.

Főlap

- Der Bote, 1835.

- Der Bote von und für Ungarn, 1833-1834.

Társlap

- Beilage zum Boten, 1835.

217.

- Intelligenzblatt, 1833-1835.

Krieqsbegebenheiten. Alcím, Beylage der Oesterreichisch-Kaiserlich privilegirte

Wiener Zeitung. Ausserordentliehe Beylage zur Pressburger Zeitung. Pressburg.

1805.nov..17.sz.-1814.k.n. ,29.sz. Megj. rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Főlap

Budapest OSZK: 1805.17. ,20. ,22. ,28-30.sz.; 1812.12-13. ,18. ,39. ,41.sz. -

X X Esztergom: 1813.20. ,25. ,28-29. ,32.sz. - X X X Bratislava ÁL: 1813.

20.,28-29.,35.,39.,41.sz.; 1814.4.,6.,28-29.sz.

- Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Társ lap

- /Beilage/ Beylage zur Pressburger Zeitung, 1794-1806.

- Bulletin der Grossen Armee, 1813.

- Unterhaltungsblatt als Beylage zur Pressburger Zeitung, 1811-1812., 1814-

1826.

- Unterhaltungsblatt für die Leser der Pressburger Zeitung, 1813-1814.

Kriegsblatt. Egyk.eln. Eml. NKurierUng 1789.szept.22.114.p. Eredeti címe, Der

Kriegsbote.

142


218.

Der Kriecjsbote. 1833.47.évf. jan.2.: Der Siebenbürger Bote. Alcím, 1844. Jan. 2.-

1848.Jan.3—ig: Zeitung für vaterländische Interessen, Geschichte und Landeskunde,

Landwirtschaft und Gewerbe, Weltchronik. Hermannstadt. 1789.3.év., aug.11.,

62.sz.-1849.dec.31. Megj. hetenként kétszer, 1848.Jan.3.: hetenként háromszor,

1849.ápr.3.: hetenként négyszer. Szerk. nincs feltüntetve, 1843.márc.22.:

Joseph Benigni, 1848.dec.1.: J. Benigni és J. Rannicher. 1849.marc.30.: Johann

Hintz, 1849.júl.23.: Martin Hochmeister'sche Erben, 1849.aug.3.: Heinrich Schmidt.

Kiadó, Ny. Mariin Hochmeister, 1833.Jan.2.: Hochmeister'sche Erben, 1848.nov.

17.: Theodor Steinhaussen. 8r., 1833.Jan.2.: 4r., 1844.Jan.2.: 2r. - Utolsó sz.

1862.dec.31.

Nyh. 1848.dec.1.,129.sz.=130.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1835.43.sz.; 1840.1-102.sz. =ts. ; 1841.50-102.sz.; 1842.1-2.,

4-103. sz.j 1843.1-103.sz.=ts.; 1844.1-104. sz.=ts.; 1845.1-103. sz.=ts.; 1846.

1-104.sz.=ts.; 1848.1-141.sz.=ts.; 1849.1-183.sz.=ts. -XX Debrecen EK:

1849.116. ,180.sz. -XXX Cluj-Napoca AK: 1789.62. ,84-85. ,87.sz.; 1790.

91-103. sz.; 1791.1-27.,39-44.,46-50.,53-54., 57. sz.; 1842.25-57.,59-103.sz.;

1843. =ts. - EK: 1833.1-102.sz.=ts.; 1834.51.sz.; 1841.1-102.sz.=ts.; 1843. =ts.;

1844.2-104.sz.; 1845-1846.=ts.; 1847.1-103. sz.=ts.; 1848-1849.=ts.

Megjegyzés

- Sigerus közlése a hiányzó évfolyamokról: "Von 1788-1791 Erschien die Zeitung

als Kriegsbote, dann von 1792-1862 als Siebenbürger Bote..."

- A "Siebenbürger Bote 's a 1 .. .Temeswarer Wochenblatt e hó /1847./ 1-6 nap-

Társlap

jától fogva egyesülni lenni mondatnak, felváltva jővén ki hetenként egy-egy

szám Nagyszebenben, a másik Temesvárott..." = Hond 1847.jan.5., 1.sz.

- [Amts= und Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten, 1843-1849.1

. - Anhang zur Transsilvania für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen,

1840.

- Anzeige Kritischer Beobachtungen, zur Erweiterung Dramatischer Kenntnisse...

1791.

- Beilage zum Kriegsboten, 1789-1791.

- Blätter zur Beförderung der Oekonomie, Gewerbe- und Handelstätigkeit, 1840.

143


219.

Deutsches Volksblatt für Landwirtschaft und Gewerbe in Siebenbürgen, 1844-

1847.

Gratis=Beilage zum Siebenbürger Boten, 1840-1842.

Hermannstädter Intelligenzblatt, 1840.

Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten, 1848-1849.

jSiebenbürger Bürgerblatt, 1838-1839]

Siebenbürgisches Intelligenzblatt, 1793-1805.

Transsilvania, 1833-1848.

Kriegsnachrichtlichen Beilage. Buda. 1805.nov. 13.-1805.dec.8. Megj. naponként.

4r. Cl.

Lelőhely

Budapest OSZK Kisnyomtatványtár: 1-26.sz.=ts. - X X Keszthely: 1.,9-10.,12-

17.,22-25.sz.

Megjegyzés

Főlap

220.

- A főcím csak az 1.sz.-hoz tartozó címlapon van, az egyes számok fejléc nél-

kül, keltezéssel és sorszámozással jelentek meg.

- Bevezető szöveg az 1.sz. 1. lapján "Da es die gegenwärtigen Zeitumstände er-

fordern, zur allgemeinen Beruhigung des Publikums die neuen Kriegsereignisse

öffentlich bekannt zu machen; so wollen Se. Königl. Hoheit der Erzherzog

Palatin, täglich dieserwegen Nachrichten ertheilen lassen...' 1

- Vereinigte Ofner und Pester Zeitung, 1800-1810.

Kritikai Lapok. Pest. 1836.júl.6.: Buda. 1831.k.n.-1836.jún.30. Megj. rendszerte-

lenül. 1834. k. n., 4. sz.: évenként kétszer. Szünetelt, 1831.1.sz. -1833.1.sz. * IM 1835.

évben. Szerk. Bajza József. Kiadó, Bajza József, 1833.márc.16.: Kilián György,

1836.jún.6.: nincs feltüntetve. Ny. Trattner - Károlyi, 1833.márc. 16.: Egyetemi.

8r. Cl. FI. Tj.

144


Lelőhely

Budapest OSZK: 1831.1.sz.=ts.; 1831.2.sz. az 1.sz. második kiadása=ts.; 3.sz.=

ts.; 1834.4-5.sz.=ts.; 1836.6-7,sz.=ts. - AK:=ts. - EK:=ts. - EöK:=ts. - KKK:

1833. ,1.kiadás=ts.; 1836. =ts. - KSHK: 1833., 1.kiadás=ts. - OEK:=ts.. - OL:=ts.

- PIM: 1833.1.kiadás-1834.=ts. - RGye=ts. - SZM: 1834.5.sz. - X X Debrecen

RK:=ts. - Eger: 1833-1834.=ts. - Kalocsa 1831., 1.kiadás=ts. - Keszthely:=ts.

- Pannonhalma:=ts. - Pécs EK:=ts. - Sárospatak:=ts. - Sopron ELK:=ts. - Szeged

EK:=ts. - SK:=ts. - Vác: 1831.1.sz.=ts. - X X X Cluj-Napoca AK:=ts.

Megjegyzés

- Az 1831. 1.SZ. második kiadása az elsővel nem azonos tartalommal jelent meg.

- A cikkek legnagyobb részét a szerk. írta.

- Az 1834. évi fedőlapon a kiadás keltezése 1833-1834.

- Vezérszó. Bevezetés az 1831., 1.sz.-hoz. = Program és hivatás 92-96.p.

Tartalomjegyzék Petrik II .köt.550-551.p.

Kritikai Levelek a Kritikai Lapok tervezett címe. - L. Szücsy József: Bajza József.

Bp.1914. 49.p.

Kritische Beobachtungen zur erweiterung dramatischer/!/ Kenntnisse, beilblatt des

"Kriegsboten", Hermannstadt. 1791. - L. Anzeige kritischer Beobachtungen zur

Erweiterung dramaturgischer/!/ Kenntnisse, ein Bl.ätthen zum Vergnügen der Freunde

des Schauspiels während Anwesenheit der Kunzischen Gesellschaft in Hermannstadt.

Kritischer Anzeiger der neuesten Literatur. Ofen. 1804.

Nem található. Szinnyei M.írók szerint 1803-ban megj. 15 sz. = 11.köt.1341. h.

- Megj. Kereszty szerint 1801-1810-ig. - Réz és Zuber szerint 1801-1805-ben.

Petriknél a szerk. Kristóf Röszler, Ny. Egyetemi. - A bibliográfiák adatai azo-

nosak az Anzeiger auswärtiger Literatur c. nem található folyóirattal.

145


Kronstädter Zeitung - L. Siebenbürger Wochenblatt

221.

Kundmachung. Alcím, Auf Anordnung der Hochlöblichen königl. ungarischen Hofkam-

mer die, im Königreiche Ungarn zur Allerhöchsten Verleitung bestimmten Kammeral-

und Fiskalitäts Güter betreffend. 1820.febr.3., 11.sz.: Auf Anordnung der Hochlöb-

lichen königl. ungarischen Hofkammer.. .Kammeral=Güter betreffend, 1821.febr.14.,

15.sz.: Auf Anordnung der königl. ungarischen Hofkammer.. .Kammeral und Fiska-

litäts Güter betreffend, 1821.ápr. 11.: Auf Anordnung einer Hochlöblichen königl.

ungarischen Hofkammer Ofen. 1818. m áj.-1821. ápr. 17. Megj. rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK Kisnyomtatványtár: 1820.11.sz.; 1821.15-17., 19. ,23.sz. - KKK:

1819.3.sz. - X X X Bratislava ÁL: 1818.1-3.sz.

Kundschaftsblatt. Pressburg. 1780.

Nem található. Emi. Kereszty, Réz, mint. bizonytalan megjelenésű kiadványt.

Megjegyzés

- A fenti cím valószínű azonos a Pressburger Kundschaftsblatt c. Pozsonyban,

1781-1783-ban megj. hetilappal, ill. annak korábbi, 1780. évi ismeretlen,

induló évfolyamával. Az 1781. évi számokon nincs évfolyamjelzés, ezért az

összetartozás nem bizonyítható.

Kundschafts= und Auctions=Blatt - L. Pester Kundschafts Blatt

Különféle viszonyokra vonatkozó papi dolgozatok. Kecskemét. 1849. Sorozat. Emi.

folyóiratként Csontosi Adalékok... = MKsz 1877.39.p.

146


222.

Landwirtschaftliche Blätter den Zöglingen der Bildungs=Anstalt in Ungarisch-Alten-

burg gewidmet. 1825.k.n. ,2.sz.: Landwirtschaftliche Hefte. Wien. 1820.k.n.-1825.

k.n.,3.sz. Megj. rendszertelenül. Szünetelt, 1820.k.n., 1.sz.-1825.k.n. ,2.sz.

Szerk. Kiadó, A.E. von Wittmann. Ny. Carl Ferdinand Beck, 1825.k.n. ,2.sz.:

J.P. Sollinger. 8r. Tj.

Lelőhely

Gödöllő: 1820.1.sz.; 1825.2-3 .sz.=ts.

Megjegyzés

- Ungarisch-Altenburg = Magyaróvár; Mosonmagyaróvár, város Győr - Sopron

megyében. - L. Kiss Lajos: Földrajzi nevek... ,'Bp.1978. 433.p.

Landwirtschaftliche Hefte - L. Landwirtschaftsliche Blätter...

223.

Laura. Alcím, Oktatva Mulattató Újság a Pallérozottabb Magyar Famíliák Számára.

Révkomárom. 1824.jan.-1824.febr. Megj. havonként. Szerk. Kiadó, Gödörházi Gö-

dör József Szendén. Ny. özv. Weinmüllemé. 8r.

Lelőhely

Budapest OK: 1-2.sz.=ts. - OEK:=ts. -XX Sopron ELK: 1.sz. - Pannonhalma:=

ts.

Megjegyzés

- A teljes folyóiratot a szerk. kiadó frta.

Leben und Ansichten des Karnevals. - Der Ungar 1844.jan.9,-febr.24-ig megj. foly-

tatásos melléklete. Folyóiratként eml. Réz.

147


224.

Legújabb a Városháznál. - Neuestes am Rathhaus. Pest. 18A8.dec.14. Megj. rend-

szertelenül. Szerk. Kocsiss Imre és Kaan Ágoston. Kiadó, Pestváros közgyűlése.

Ny. Lukács László és Társa. 4r. Magyar, német nyelvű.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1.sz.

Lelkipásztori Tárház. Pest. 1818. Sorozat. Folyóiratként eml. Kereszty; Szalády.

Lesekabinett. Alcím, Belletristisches Blatt der Pressburger Zeitung. Pressburg.

1791. Ny. Landèrer.

Főlap

148

Nem található. Eml. Angermayer; Potemra; Réz; Zuber.

- Pressburger Zeitung, 1764-1849.

Letopis Matice Srpske - Serbska Letopis

Die liberale und die conservative Parthei - L. Der grosse Pfaffenzwicker

Das Lied "Von den Fürsten von Gottes Gnaden" - L. Die erste /zweite stb./ grosse

Versammlung...

Literariai Csarnok - L. A 1 Rajzolatokhoz Literariai Csarnok


225.

Literarische^Beilage zum Kaschauer Wochenblatt. Kassa. 1818. k.n.,3.sz. 4r.

Lelőhely

Főlap

Budapest OSZK: 3.sz.

- Kaschauer Wochenblatt, 1818.

Társ lap

226.

- jlntelligenzblatt, 1818J]

Literarischer Anzeiger Für Ungern. Pest. 1798.Jan.4.-1799.aug. 17. Megszűnt. Megj.

rendszertelenül. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1799.1-33.sz.=ts. - AK: 1799.27-33.sz. - EK: 1799.1. ,3-10.,

12-14., 17., 19-33.sz. - KKK: 1798.1-101.sz.=ts. -XX Debrecen RK: 1799.7-

8., 12-13.sz. - Esztergom: 1799.27-29.sz. - X X X Martin: 1798.1-16.sz.

Megjegyzés

Főlap

- A szerk. Ludwig Schedius, Réz és Zuber szerint.

- A nyomdász Lorenz Hanauer, Mo bibliogr. VI.köt 374.p. szerint.

- N/euer/ Courier aus Ungern, 1798-1799.

Társľap

227.

- Beilage zum Neuen Courier von Ungern, 1789-1799.

- Hofbericht von Kriegsvorfallen, 1789-1799.

- Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt, oder Sammlung von nützlichen

Dingen und Nachrichten, 1789-1802.

Literarisches Wochenblatt. Pest. 1820.szept.4. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 64.sz. /Az 182O.évi főlaphoz kötve/

149


Főlap

- Pannónia, 1819-1822.

228.

Llteratur=Blatt. Alcím, Ausserordentliche Beilage. Pest. 18U.okt.14. 4r.

Lelőhely

Budapest FSZEK: 1.sz. /A főlaphoz kötve/

Főlap

- Der Ungar, 1842-1849.

Társlap

- Wegweiser und Anzeigeblatt im Gebiete der Literatur, Kunst, der Industrie

229.

und des Handels, 1844-1845.

um^ Alcím, Lesefrüchte aus Deutschlands belletristischen

Zeitschriften. Kaschau.. 1S34.k.n.-1834.k.n. .3.sz. Szerk. Carl Werfer. Kiadó,

Verlags=Comptoir. Ny. Carl Werfer. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-2.sz. - X X Sárospatak: 1-3.sz.=ts. - X X X Cluj-Napoca

230.

EK:=ts.

Literatúrai Lapok. Budapest. 1RA1. j,n.2.-1841.dec.4. Megj. hetenként kétszer.

Szerk. Kovacsóczy Mihály. Szerk.társ. 1841 .márc.31-ig Stancsics /Táncsics/ Mihály,

szerk. 1841.ápr.3.: Kovacsóczy Mihály. Kiadó, Kovacsóczy Mihály. Ny. Egyetemi.

4r.

Nyh. 1841.szept.4.,18.sz.=19.sz.

Lelőhely

Budapest ^7*. I i-S?.. 7 .=t.s.:ll.1-45.sz.=ts. -EKf=ts. - FSZEK: l.=ts. - KKK:

150


Főlap

l.=ts. - OK:=ts. - X X Eger: II. 1-24. ,27-45.sz. - Esztergom:=ts. - Kecskemét:

=ts. - Keszthely l.=ts. - Pannonhalma: l.=ts. - Sárospatak: ll.=ts. - Pápa: II.1-

30.,32-42.šz.

- Közlemények az Élet és Tudományok Köréből, 1841.

Társlap

231.

- Jelentő, 1841.

Literatúrai Lapok. Kassa. 1836..jan. 1.-1837.máj. 12. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó,

Kovacsóczy Mihály. Ny. Werfer Károly. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1836.1-52.sz.=ts.; 1837.1-19.sz.=ts. - AK + : 1836.1-50. ,52.sz.;

1837. =ts. - EK: 1836.47-48. ,52.sz. - FSZEK: 1836.1-26.sz. - OK: 1837.=ts. -

PIM: 1836.=ts.; 1837.5-19.sz. - X X Eger: 1836.1-15.,17-26.,28-52.sz.; 1837.=

ts. - Kecskemét: 1836.1-26.sz. - Pannonhalma: 1837.2-19.sz. - Pápa:=ts. -

Sopron ÁL: 1836.27-52.sz.; 1837.1-18.sz. - ELK: 1836.1-10., 12-16., 18-24.,

26.sz. - X X X Cluj-Napoca AK: 1836.=ts.

Főlap

- Szemlélő Tudományok 1 , és Művészet 1 , Körében, 1837.

232.

- Szemlélő Tudományok 1 , Literatura 1 , Művészet 1 , Divat 1 , és Társas Élet' Körében,

• 1833-1835.

- Szemlélő Tudományok', Literatura', Művészet 1 , és Társas Élet' Körében, 1836.

Local-Revue von Ofen und Pesth. Alcím, Crayon-Skizzen eines gegenwartig hier

anwesenden Wieners, der die Schöne Städte Ofen und Pest und seine herrlichen

Bewohner durch wiederholte Besuche liebgewonnen. Pest. 1844..júl .28. Megj. havon-

ként. Szerk. Joseph Janisch. Kiadó, Josepha Rösler. Ny. Egyetemi. 2r.

Lelőhely

Esztergom: 1.sz.

151


Főlap

- Vereinigte Ofner=Pester Zeitung, 1811-1845.

Társ lap

233.

- Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und Unterhaltung, 1837-1848.

Lombok. Alcím, Szépművészeti Gyűjtemény. Budapest. 1838.ápr.3.- 1828.szept• 28.

Megj. hetenként kétszer. Szerk.. Kiadó, Kunoss Endre. Ny. Egyetemi. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-208.p. sztlsz.=ts. - EK:=ts. - FSZEK: 1-137., 149-208.p.

Megjegyzés

Főlap

234.

- Az egyes számok külön-külön fejléccel, keltezéssel, de sorszámozás nélkül

jelentek meg.

- A Lombokat ism. a szerk. a főlapban. 68.p.

- Természet, 1838.

Magazin für Geschichte, Literatur und alle Denk= und Merkwürdigkeiten Siebenbür-

gens. Kronstadt. 1844. k.n.-1847. II .k.n. ,4.sz. Megj. negyedévenként. Szünetelt,

1845., 1848-1849. évben, Szerk. Kiadó, Anton Kurz. Ny. 1846.k.n., 1.sz.:

Johann Gott. 8r. Magyar, német, latin nyelvű. - Utolsó sz. 1861.k.n. ,2.sz.

Lelőhely

Cluj-Napoca AK: 1844.I.köt.1-4.sz.=ts.; - EK: 1844.=ts.; 1846. II.köt. 1-3.sz.=

ts.; 1847.II.köt.4.sz.

Tartalomjegyzék Petrik II .köt.638.p.

Magazin za Hudozestvo, Knjizestvo i Modu - L. Srbska Novina ili Magazin za

Hudozestvo, Knjizestvo i Modu

152


235.

Magyar Academiai Értesítő. Pest. 1840. nov. /dec. -1848. márc • Szünetelt, 1841. okt.~

1843.dec; 1844.szept.; 1845.jan.-1847. Jan.; 1847.okt.; 1848.ápr.-1850. jún./júl.

Megj. legtöbbször összevont sz., rendszertelenül. Szerk. Schedel /Toldy/ Ferenc,

1847.máj.: Toldy Ferenc. Kiadó, Eggenberger J. és Fia. Ny. Egyetemi, 1847.jan.:

Beiméi József, 1847.nov.: Kozma Vazul, 1848.Jan.: Trattner - Károlyi. 8r. FI. Cl.

Tj. - Megj. napjainkban Magyar Tudomány címmel.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1840.1.sz.=ts.; 1841.2-5. sz.=ts.; 1843.1.sz.=ts.; 1844.2-7.sz.=

ts.j 1847.1-12*.sz.=ts.; 1848.1-3.sz.=ts. - Valamennyi nagykönyvtárbán teljes

pld. található.

Megjegyzés

- A fenti folyóiraton kívül a Magyar Tudományos Academia 1848.jan. 10.-1848.

máj.8. üléseiről c. beszámoló a Társalkodó c. folyóiratban is megjelent.

Tartalomjegyzék

- 1840-1860-ig Petrik I .köt.671-677.p.

- Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma 1840-1860. Összeáll.

Gergely Pál és Molnár Zoltán. Bp. 1962.

- Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány Indexe. Összeáll. Pétervári

Lászlóné és Sz. Garai Judit. Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. HM.

köt. Bp. 1975.

Magyar Egyházi Beszédek Gyűjteménye^ Budapest. 1841. Sorozai. Szalády folyó-',

iratként .tartja, nyilván.

236.

Magyar Életképek. 1844.jan.4.: Életképek. Alcím, 1848.márc. 19.:' Egyenlőség,

Szabadság, Testvériség! 1848.márc.26.-1848.máj. 18-ig Nép Szava. Pest. 1843.

jan.-1848.dec.31. Megj. havonként, 1844.júl.3.: hetenként. Szerk. Frankenburg

153


Adolf, 1847.júl.4.: Jókai Mór. Fel.szerk. 1848.márc.23.: Jókai Mór, 1848.ápr.

30-án Jókai Mór és Petőfi Sándor, 1848.máj.7.: Petőfi Sándor és Jókai Mór. Kia-

dó, Heckenast Gusztáv, 1844.jan.4.: Frankenburg Adolf. Ny. Heckenast Gusztáv,

1844.jan.4.: Landerer és Heckenast. 8r. FI. Tj.

Nyh. 1845.júl.12.,12.sz.=2.sz.; 1848.máj.21. ,23.sz.=22.sz.; 1848.máj.28.,

Budapest OSZK : 1843. f. 1-6.sz.=ts.;ll. 1-6.sz.=ts.; 1844.1 .-1847. II. félévenként

1-26.sz.=ts.; 1848.1.1-28.sz.=ts.;ll. 1-27.sz..=ts. - AK:=ts. - EK + :=ts. - FSZEK:

=ts. - KKK: 1843. =ts.; 1845-1846. =ts. - OK: 1847.l.=ts. - PIM: 1844.1.-1848.=

ts. - SZM: 1844.ll.=ts.; 1845. II. 1-12., 14-15., 18. ,20-22. ,24. sz. - X X Debrecen

EK: 1843. II.-1848. =ts. - RK + : 1843. =ts.; 1845-1848. =ts. - Eger: 1843.=ts. -

Keszthely:=ts. - Pannonhalma: 1843-1847.=ts. - Pápa + : 1845-1847. =ts. - Pécs

EK: 1844-1847. =ts. -Sárospatak: 1844.l.=ts.; 1845.1.2-18. ,20-24. ,26. sz.;ll. 1-

16.,18-26.sz.; 1846.1 .-1848.=ts. - Sopron ÁL: 1843.=ts. - ELK: 1844.1.12-20.

sz.; 1846.1.1-22.sz.; 1847.1-26.sz. - Szeged EK + : 1843.=ts.; 1845. =ts.; 1848.

ll.=ts. - SK: 1843-1846. =ts.; 1848.1.1-18.sz. - Vác: 1845. II .3-25.sz. - Zirc + :

1843.1.1-3.,5-6.sz.; 1844.11 .=ts.; 1845.l.=ts.; 1847.l.=ts. - X X X Cluj-Napoca

AK: 1843.ll.=ts.; 1845. =ts.; 1847-1848. =ts. - EK: 1848. =ts. - Novi Sad: 1848.

1-8.,10-13.,26-27.sz. - Subotica: 1845.1.1-2. ,4-13., 17. ,20. ,24-26.;ll .4-10.,

13-20.sz.; 1846.1.1-8.,11-12.,14.,17.,19-26.sz.

Megjegyzés

- Az Életképek hátsó fedőlapjainak verzóján "Értesítő" c, önálló keltezéssel

ellátott, hirdetési rovat jelent meg 1847. júl .4.-1848.dec. 17-ig. Követi a

főlap paginaszamozasat, ezért külön címfelvétele nem lehet.

Tartalomjegyzék Petrik I .köt.602-607.p. az 1843. évről, uo. IV.köt.34.p. az

1844-1848. évről.

Társlap

- Irodalmi Őr, 1845-1846.

Magyar Építész a Természetbarát tervezett címe. - Emi. KossuthHírl 1848.11.28-

29..34.SZ.

154


Magyar- és Erdélyország' Bortermesztését 's Bőrkikészítését Tárgyazó Folyófrás

L. Magyarország Bortermesztését 's Bőrkikészítését Tárgyazó Folyóírás

Magyar Gazda a. Mezei Gazdaság tervezett címe. Emi. MKurír 1801.46.sz.

Magyar Gazda t Egyk.ein. Eredeti címe, Vis'gálódó Magyar Gazda. Emi. uo.1796.

48.sz.,386.p.

237.

Magyar Gazda. Alcím, 1847.júl.4.-1848.márc.8-ig Mező és nemzetgazdasági 's

műipari érdekek közlönye. Pest. 1841. júl. 1.-1848.dec.7. Megszűnt. Megj. heten-

ként kétszer. Új folyam, 1847.júl.4-től. Szünetelt, 1848.szept.21.-1848.dec7.

Szerk. Kacskovics Lajos és Török János, ismeret terjesztő szakosztály' felügyelé-

se alatt, 1842.jan.2.: Török János. Kiadó, Magyar Gazdasági Egyesület. Ny. Egye-

temi, 1844.jan.4.: Landerer és Heckenast, 1845.aug.30.: Beiméi József, 1848.ápr.

12.: Lukács László, 1848.máj.7.: Landerer és Heckenast, 1848.júl.6.: Egyetemi.

4r. Cl. Tj.

Nyh. 1844.júl.4.=jan.4.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1841.1-52.sz.=ts.; 1842.1-104.sz.=ts.; 1843.1-105.sz.^ts.;

1844.1.1-44. sz.=ts.;ll.1-52.sz.=ts.; 1845.1-105.sz>ts.; 1846.1-95.sz.=ts.; 1847.

1.1-52.sz.=ts.;ll.1-52.sz.=ts.; 1848.1.1-57.sz.=ts. - EK: 1841-1842.=ts.; 1843.

1-49. ,51-70. ,72-105.sz.; 1844.1. =ts.;ll. 1-38. ,41-46. , 48-52. sz.; 1845.2-7. ,9.,

11.,13-15.,18-43.,47-48.,50-54.,56-63.,65-88.,90-93.,95-100.,103.sz.; 1846.

1-8., 10-22., 24-92., 94-95. sz.; 1847.1.1-15. ,18-31. ,33-39. ,41. ,43-52.sz.;ll.1-

36.,38-52.sz.; 1848.1.1-31. ,33-43. ,45-57.sz. - FSZEK: 1843.1-73. ,75-105. sz.

- KKK: 1841-1844.=ts.; 1847.ll.=ts. - KSZEK: 1841-1844 .=ts.; 1845.55-105. sz .

- MgMK: 1841.1-22., 26-42., 45., 47-49., 51-52. sz.j 1842.1-54. ,56-61. ,63-87.,

89-90., 92-104. sz.; 1843.53-105. sz.; 1847.1-52.sz. - NM: 1841.1-39. ,41-52.sz.;

1842.1-17.,20-104.sz.; 1843.=ts.; 1845.53-105.sz. - OK:=ts. - OMgK: 1841-

155


1847. =ts. - RGy: 1842.=ts.; 1843.1-88. ,91-105.sz.; 1844.1.1-6. ,8-34. ,36-39.,

42-44.sz.il 1.2-19. ,21-25.,27-38.,40-45.,48-50.,52.sz.; 1845.2.,14-15., 18. ,53-

55.,57-58.,67-71.,75.,77-78.,81-82.sz.; 1846.14-15.,26.,35.,40-44.,56. ,58.,

60-62. ,67.,70.,72.,74.,76.,79-80.sz.; 1847.1.7.,9-10.,12-13.,15.,18-20.,22-

27.,30-39.,41-42.,45.,47-52.sz.; 1848.1.6-16.,19-21.,25-43.,45-48.,52-55.,

57.sz.;ll. 1-10., 13-14.sz. - X X Debrecen EK: 1841-1843. =ts.; 1845.55-105.sz. -

RK: 1841.4-52.sz.; 1842.1-19. ,21-68. ,71-72. ,74. ,76. ,78. ,81-85. ,90-91. ,95-96.,

98-101., 103-104. sz.; 1844.1.2-6. ,8-9., 11-12., 14-15., 18-44. sz.;ll.=ts.; 1845.1-

44.,46-52.sz.; 1846.=ts.; 1848.1.21. ,35.sz. - Eger: 1842-1844. =ts. - Esztergom:

1841. =ts.; 1842.53-66.,70.,72-97.,99-104.sz.; 1843.1-18.,22-30.,35-41.sz. -

Göcöllő: 1841-1845.=ts.; 1848.l.=ts.;ll.1-23.sz.=ts. - Gyöngyös: 1842.1-52.sz.;

1846.1-40., 42-66., 68-95. sz.; 1847.1.1-8., 10-52. sz. - Keszthely: 1841. =ts.;

1842.1-6., 8-75., 77-104. sz.; 1843.1-10. ,53. ,55-105. sz. - Pannonhalma: 1841-

1844. =ts.j 1846.=ts. - Pécs EK: 1841-1843.=ts.; 1845.53-54. ,57. ,59-105.sz.;

1846. =ts.; 1847.1.1-29., 31-52.sz.;ll.=ts.; 1848.1.11., 13-16. ,20. ,25-31. ,40.,

46.,48-52.,56.sz.;ll.1-14.,16-17.sz. -Sárospatak: 1841. =ts.; 1842.1-50. ,52-55.,

57-72.,74-82.,84-102. sz. ; 1843.1-5.,7-27.,30-43.,46-52.,75.,78.,80-84.,86-93.,

95-98.sz.; 1844.1.1-15., 17-19. ,32-44.sz.;ll. 1-13., 15-16., 18-19. ,21. ,24-25. ,27-

52.sz.; 1845.1-29.,31-47.,49-73.,75.,77-79.,81-105.sz.; 1846.1-12.,14-65.,68-

70.,73.,75-80.,83-95.sz.; 1847.1.3-5.,8-9.,11.,14-18.,20-27.,29-32.,34-52.sz.;

II.1-22. ,24-47.,49-52.sz.; 1848.1.1-14., 16-57. sz. -Sopron ÁL: 1841-1844. =ts. -

Szeged EK: 1844.M.=ts. - Vác: 1841.=ts.; 1842.1-45. ,47-52.sz.; 1845.53-105.sz.;

1846.1-47.sz. - Zirc: 1842.1-52.sz. - X X X Cluj-Napoca AK: 1842.53-104.sz.;

1843.=ts.; 1844.1.1-44.sz.;ll.=ts.; 1847.1.3-52.sz.;ll .=ts.; 1848.3-57.sz.

Megjegyzés

156

- A Magyar Gazdához tartozó, eddig folyóiratnak tartott kiadványok,

1/ Okszerű Kalauz 1841-ben a főlaphoz ívenként kiadott melléklet. Megj. könyv-

alakban is, A mezei gazdaság alapos ismeretére vezető okszerű Kalauz,

vagyis az összes mezőgazdaság tudományának gyakorlatra alkalmazott előa-

dása. Szerk. Kacskovics Lajos és Török János. Kiadó, a Magyar Gazdasági

Egyesület. - Második kiadás Buda. 1843. 384.p. 8r. - L. Petrik II.köt. 310.p.

2/ Mezőgazdasági Nef elejts 1843-ban havonként megj. plakát. Utasítás a havi

aktuális mezőgazdasági munkálatokhoz.

3/ Okszerű Gazdák Naplója 1845-ben a főlaphoz ívenként kiadott melléklet.

Megj. könyvalakban is, Dombasle Mátyás után Török János vezérlete s

befolyása alatt szerk. Klein Gusztáv, 36 kőre metszett ábrával. Pest.

1846. Hl.köt. XVI.,264., 148.p. - L. Petrik II .köt.407.p.


- A Magyar Gazda 1847. Jan. 17. ,5.sz. József nádor halála alkalmából gyász-

keretes lapokkal, díszes fejléccel jelent meg.

Társ lap ;

238.

- Hirdető, 1841-1843.

- Irodalmi Szemle státus- és mezőgazdaság 1 , 's a 1 gazdasági műipar köréből,

1846. .

- Műipar, 1841.

- Toldalék a Magyar Gazda.. .évi.. .számához, 1842.

Magyar Gyermekbarát. Kolozsvár. 1843.jan.3.-1844.dec.31 • Megszűnt. Megj. he-

tenként. Szerk. Kiadó, Szilágyi Ferenc. Ny. Ev. Ref. Főiskola Könyvnyomdája.

8r. Tj.

Lelőhely

Főlap

Budapest OSZK: 1843.1.-1844.1. félévenként 1-26.sz.=ts.; 1844.11 • 1-27.sz.=ts.

- AK:=ts. - FSZEK:=ts. NM: 1843.l.=ts. - OK: 1843.=ts. - RGy: 1843.1.1-6.,

8-32., 25-26. sz.; 1844.1.22-24. ,26.sz.jll.1-11. ,13-16. ,18-26.sz. -XX Debrecen

EK: 1844.1.16.sz. - Pécs EK: 1844.1.1-2. ,4-8., 10-26.sz. - Sárospatak. =ts. -

Szeged SK: 1843.1.1-13., 19. ,21-26.sz.;ll. 1-11., 15., 17-19. ,21-23. ,25-26.sz.;

1844.1.1-3.,5.,7-20.,22-25.sz.jll.1.,3-6.,8-10., 13-21.,23-27.sz. -XXX

Cluj-Napoca AK:=ts.

- Múlt és Jelen, 1841-1848.

Társlap

239.

- Hon és Külföld, 1841-1842., 1844-1848.

- Toldalék a Múlt és Jelenhez, 1843.

Magyar Hírlap. Pest. 1849.nov. 15.-1849.dec.30. Megj. naponként'. Fel.szerk.

Szilágyi Ferenc. Kiadó, Ny. Kozma Vazul. 2r. - Utolsó sz. 1852.dec.31.

Nyh. 1849.dec.25.,34.sz.=35.sz.

157


Lelőhely

Budapest OSZK: .1849.1-39.sz..=ts.

Megjegyzés

- Hivatalos Értesítő c.ţ rovat a Magyar Hírlap-bary Szalády folyóiratként tartja

nyilván.

Magyar Hfrlelő Levelek. Egyk.eln. Emi. MHÍrm /Pozsony/ 1780.1.sz. melléklete.

Eredeti címe, Magyar Hírmondó /Pozsony/

Magyar Hírmondó. Béts. /1792-1803/ - L. Hadi Történetek

240.

Magyar Hírmondó. Pozsony. 1780.jan. 1.-1788.okt.8. Megj. hetenként kétszer. Szerk.

Rát Mátyás, 1783.jan.1.: Mátyus Péter, 1784.jan.3.: Révai Miklós, 1784.máj.5.:

Barczafalvi Szabó Dávid, 1784.júl.3.: nincs feltüntetve. 1784.szept.25.: Szatsvay

Sándor, 1786. máj. 13.: B. Szabó Dávid, 1787. jan. 7.: Tállyai Dániel, 1787. "köze-

pétől": Ungi Pál, 1788. "elejétől": Szabó Márton. Kiadó, Ny. Patzkó Ferenc Ágos-

ton. 8r. Illusztrált az 1784. év.

Lelőhely

158

Budapest OSZK + : 1780.1-104.sz.=ts.; 1781.1-100.sz.=ts.; 1782.1-101.sz.=ts.;

1783.1-102.sz.=ts.; 1784.1-101.sz.=ts.; 1785-1787. évenként 1-102.sz.=ts.;

1788.1-80. sz.=ts. - AK: 1780-1781.=ts.; 1783.sz.=ts.; 1784.1-78. ,80-85. ,87-

101.sz. - EK: 1781.1-17.,19-50.,52-100.sz.; 1782.1-44. ,46-101. sz'.; 1783.1-

48.,50-100.sz.; 1784.2-3.,5-20.,24.,26-34.,36-53.,55-101. sz.; 1785.=ts.;

1786.1-51.sz. - EöK: 1781.1-34. ,36-49.sz. - FSZEK: 1780. =ts.; 1781.51-

1Ö0.SZ.; 1784.=ts.; 1785.52-101.sz. - OEK: 1780. =ts.; 1781.1-92. ,95-100.sz.

- OK: 1783. =ts. - RGy: 1780.53-54.,56-82.,84-86.,88-104.sz.; 1781.1-32.,

34-50.sz.; 1782.21-82., 84-100. sz. - X X Debrecen RK: 1784.51-53.,55-71.,73-

100.sz.; 1785.1-50.sz. - Eger: 1780.=ts. - Kecskemét: 1782.51-101.sz.; 1783.

1-8.,10-33.,35-50.,77.sz.; 1784.50-56.,58-101. sz.; 1785.1-10.,12-68.,70-76.,


78-86.,88-101.sz. - Pannonhalma: 1780-1781. =ts.; 1782.5-48.sz.j 1783-1784.=

ts. -Sárospatak: 1780.1-18.,45-46.,82.,84-89.,91-92.,94-104.sz.; 1781.1-71.,

81-91.sz.; 1782.1-4.,6-20.,35.,37.,39-70.,72-95.,97.,99-100.sz.j 1783.1.,

3-36.,38-81.,83-92.,94-102.sz.; 1784.1-25.sz.; 1785.61-68.,71-102.sz.; 1786.=

ts.j 1787.1-77.,79-88.,90.,92-102.sz. - Sopron ELK: 1780. =ts.j 1781.1-50.sz.;

1786.54-102.sz.; 1787.=ts. - Szeged EK: 1780.=ts. - SK: 1781.1-24. ,27-40.,

42-49.,51-100.sz.; 1782.2-32.,34-88.,91-101.sz.

Megjegyzés

- Rát Mátyás 1780-1782-ben egyedül, 1783-1786-ban Révay Miklóssal együtt ír-

ta a lap minden számát. Baróti Szabó Dávid 1783-ban a szerkesztői munkát

végezte. - L. Az első magyar újság.=VÚ 1880.2.sz. ,25.p.

- "Ráth Mátyás emlékét idézték.. .Győr városában..." Kezd.közlem, téves ada-

Társlap

Utóbb

ta, hogy a Magyar Hírmondó 1780-ban Győrött jelent volna meg. = Tükör

1940.5.SZ.271.P.

- Magyar Mu'sa, 1787.

- Magyar Múzsa, 1788.

- A 1 Po'soni Magyar Musa /Músa/, 1787-1788.

- A 1 Posonyi Magyar Múzsa, 1787.

•- A' Pozsonyi Magya Múzsa, 1787-1788.

- Magyar Merkurius, 1788-1789.

- Magyar Merkur, 1798.

Magyar Irodalmi Szemle. Egyk.eln. Emi. Hetilap 1847.112.sz.282-284.p. Eredeti

címe, Magyar Szépirodalmi Szemle.

240.

A' Magyar Könyveknek első /másod stb./ Rendbéli Ki-adásokról való Hír-Adás. Po-

zsony. 1786.k.n.,3.sz.-1789.okt.1. Megj. negyedévenként. 1787.júl.1.: havonként.

Szerk. Kiadó, Ny. Landerer Mihály. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1786.3.sz.; 1787.5-7.sz.; 1788.9-10.sz.; 1789.12-13.sz. /A

159


241.

Magyar Hírmondóhoz kötve/


1816.Jan.23.: Pánczél Dániel, 1821.nov.27.: Pánczél Dániel és Igaz Sámuel, 1824.

szept.21.: Pánczél Dániel, 1827.dec. 13.: Márton József. Ny. "Siket némák nyom-

dája", 1810.jún.5.: Haykul Antal, 1820.febr. 15.: Hirsfeld Félix, 1820.júl.7.:

Stöckholzer Hirschler Félix, 1823.jan.3.: Haykul Antal. 8r. 1813.júl.2.: 4r.

Nyh. 1827.ápr.10.,30.sz.=29.sz.; 1788.aug.13. ,69.sz.=64.sz.;'1788.aug.16.,

7O.sz.=65.sz.; 1788.szept.4.,79.sz.=74.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1786.dec.2. ,sztlsz.; 1787-1788: évenként 1-103.sz.=ts.; 1789.

1-100.sz.=ts.; 1790.1-31.sz.=ts.; 1791-1792: évenként 1-103.sz.=ts.; 1793.1.

szünetelt, II. 1-30.sz.=ts.;lll. 1-26.sz.=ts. .IV.27-53.sz.=ts.; 1794.1.1-51. sz.=ts.;

1-53.sz.=ts.; 1795.1.1-52.sz.=ts.;ll. 1-52.sz.=ts.; 1796.1.1-52. sz.=ts.;ll .1-47. sz.=

'ts.; 1797.1-52.sz• =ts• ;l1.1-52• sz. =ts• ; 1798.1.1-51.sz.=ts.;ll. 1-52.sz.=ts.; 1799.

1.1-52. sz. =ts. ; 11.1-53. S2. =ts. ; 1800.1.1-52.sz.=ts.;ll. 1-53.sz.=ts.; 1801.1.1-52.

sz. =ts.;11.1-52.sz. =ts. ; 1802.1.1-52.sz >ts. ;11.1-53.sz. =ts. ; 1803'. 1.1-51.sz.=ts.;

ll.1-53.sz.=ts.; 1804.1.1-52. sz.=ts.;ll.1-52.sz.=ts.; 1805.1.1-52.sz.=ts.;ll.1-46.

sz.=ts.; 1806.1.1-51. sz.=ts.;ll. 1-53. sz.=ts.; 1807.1.1-52.sz.=ts.;ll. 1-52.sz.=ts.;

1808.1.1-52.sz.=ts.;ll. 1-53.sz.=ts.;1809.l. 1-37.sz.=ts. {II. 6..8-13. .16-17.. 20-'

21.sz.; 1810.HI.1-68.sz./szept.28./,=ts..1-sz./okt.2./-52.sz.=ts.{ 1811.1.1-52.

sz.=ts.;ll.1-52.sz.=ts.; 1812.1.1-50.sz.=ts. ; ll. 1-52.sz.=ts.; 1813.1.1-52.sz.=ts.;

ll.1-53.€z.=ts.{ 1814.1.1-51.sz.=ts.. II. 1-52.sz.=ts.{ 1815.1-104. sz.=ts.; 1816.

1.1-51.sz.=ts.{II.1-52.sz.=ts.; 1817.1.1-51 .sz.=ts.;ll. 1-52. sz.=ts.; 1818.1.1-50.

sz.=ts.{ll.1-50.sz.=ts.; 1819. l-50.sz.=ts.;ll .1-53. sz.=ts.; 1820.1.1-52.sz.=ts.;ll.

1-52.sz.=ts.{ 1821.1.1-51.sz.=ts.;ll. 1-52.sz.=ts.; 1822.1.1-52.sz.=ts.;ll. 1-53.sz.

=ts.; 1823.1.1-51.sz.=ts.;ll. 1-53.sz.=ts.{ 1824. l.1-52.sz.=ts.;ll. 1-53. sz.=ts.;

1825.1.1-50.sz.=ts.;ll. 1-52.sz.=ts.{ 1826-1827: félévenként 1-52.sz.=ts.; 1828.

1.1-51. sz. =ts. ; 11.1-52. sz. =ts. ; 1829.1.1-52.sz.=ts.;ll. 1-52.sz.=ts.; 1830.1.1-52.

sz. =ts. fil. 1-53. sz..=ts.; 1831.1.1-51 .sz.=ts.;ll. 1-53.sz.=ts.; 1832.1.1-52. sz.=ts.;

ll.1-52.sz.=ts.; 1833.1.1-52.sz.=ts.;ll. 1-53.sz.=ts.; 1834.1.1-51.sz.=ts.{II.1-53.

sz.=ts. - AK: 1788.1-16. ,18. ,20-23. ,25. ,27. ,39-83. ,85-92. ,94-100. ,102.sz.;

1789. =ts.; 1790.1.1-15., 17-21. sz.; 1791.=ts.; 1792.1. ,3-103.sz.; 1793. IV.4-7. ,

10., 12., 15-19., 40-43.sz.; 1798.11 .=ts.; 1800.11.1-13. ,15-17. ,19-37. ,39-50. sz.;

1801.1.1.,3-6.,8-11., 13., 15-43.,45-51.sz.; 1802.1.2-27. .31-52.sz.jll. 1-27. ,29-

53.; 1803. l.=ts.;ll. 1-49.,51-53.sz.; 1804.1.1-26., 28-52 .sz.;ll. 1-2. ,4-5. ,7-27.,

29-52.sz.; 1805. l.=ts.;ll. 1-30., 39-40., 42-46. sz.; 1806.1.1-29.,31-33.,35-44. ,46-

51.sz.;ll.1.,3-5.,7-8.,11.,28-53.sz.; 1807.1.1-7. ,9-15. ,17-38. ,40-52.sz.;ll. 1-

28., 30-52.sz.; 1808.1.1-10., 12-15., 18-52.sz.;ll. 1-17. ,20-53.sz.; 1809.1.1-35.sz.;

161


162

II. 1-17.sz.; 1810-1811.=ts.; 1815.1-64. ,66-104.sz.; 1816.l.=ts.; 1817. =ts.; 1818.

l.1-14.sz.;ll.=-ts.; 1819-1823. =ts.; 1824.1.1-23. ,25-52.sz.;ll.=ts.; 1825.=ts.; 1826.

1.1-50.sz.jll.2-52.sz.; 1827-1829. =ts.; 1830.l.=ts.;ll. 1-52.sz.; 1831.1 .=ts.;ll. 1-

52.sz.; 1832. l.=ts.;ll. 1-7.,9-52.sz. - FSZEK: 1789.1-66. ,68-72. ,74-92. ,99-100.

sz.; 1800.1.1-17., 19-51.sz.jll. 1-16., 18-53.sz.; 1801.1.2-19. ,23. ,25-52.sz.;

1802.1.1-51.sz.; 1803.1.1-23.,25-32.,34-51.sz.;ll. 1-25.,27-43.,45-53.sz.; 1808.=

ts.; 18O9.l.=ts.; 1810-1811.=ts.; 1814.1.1-22. ,24-40. ,43-50.sz.;ll.=ts.; 1815.1-

8., 10-36., 39-104. sz.; 1816.1.1-4. ,7-18. ,21-34. ,41-43. ,48. ,51.sz.;ll. 1-52.sz.;

1817.1.1-8.,10-51.sz.; 1818.=ts.; 1819.1.1-42. ,47-50. sz.jll. 1-26. ,28-41. ,43-46.,

48-49., 53.sz.; 1820.1.1-9., 11-52. sz.;l 1.3-18. ,20-22. ,25-36. ,38-51. sz.; 1834.1.

1-50.sz. - RGy: 1791.2-3. ,5-48. ,50. ,52-62. ,76-77. ,82-83. ,85. ,89-90. ,93-94.,

96-97.,100-101.,103. sz.; 1792.1-38.,40-60.,91-92.,94-96.,100-102.sz.; 1797.

1.1-17., 19-33.,36-42., 44-46.,48., 51-52.sz.; 1800.1.1-3. ,5-14., 16-51.sz.jll. 1-

51.sz.; 1801.1.1-14.,17-34.,36-41.,43-45.,47-52.sz.; 1802. II.2-4.sz.; 1809.1.

31-37.sz.; 1811.1.1-25.,27-52.sz.; II. 25-27., 29., 48-49.sz.; 1813. II. 1-38. ,40-49.,

51-53.sz. - X X Debrecen EK: 1798.1.27-51.sz.; 1807.1.1-32. ,34-39. ,48-50.sz.;

II.1. ,4-6.,9-51.sz.; 1816.l.=ts.; 1820. Il .=ts.; 1821.1.2-51.sz.;ll. 1. ,3-24. ,26-50.,

52.sz.; 1825. =ts.; 1827. =ts. - RK: 1786. sztlsz.=ts.; 1787.1-52. ,54-103.sz.; 1789.

1-3., 5-30., 32-50. sz.; 1790.=ts.; 1800.1.1-9. ,11-28. ,31-51.sz.;ll .=ts.; 1801.1.37-

40. sz.;l 1.1-7., 12-15., 24-26., 28.,32.,36., 41-46.,49-52.sz.; 1802.1.3-6. ,8-13., 15-

18., 20-30.,32-34.,36-38.,40-48., 50.sz.;ll. 1-3., 10-1,1., 13-21.,23-27.,30-35.,37-

44.,46-48., 50.,52.sz.; 1804.1.20. ,24. ,33. ,43. ,52. sz.jll .3. ,5-8., 14., 19. ,30-31.,

36.,40., 43-44.,47-48.,50.sz.; 1805.1.33-34. ,38. ,44. ,46-52.sz.;ll.3-44.sz.; 1807.

1.6-8.,14.,18.,21.,24-26.,29.,32-36.sz.i 1811. Il .6., 11. ,36. ,38.,40.,46.,49-51.

sz.; 1812.1.2-10. ,26-28. ,31. ,33-36. ,44-46.,48-49.sz. ,11.9-14., 16., 19-24. ,26.,

30-31.,35.,41.,45.,49-51.sz.; 1814.1.1-12.,14-18.,21.,24-31.,33-42. ,44.,46-

48.,50.sz., II.7.,44-45.,48.sz.; 1815.1.14., 17-18.,24.,47-48.,53.,83-84.,91.,

99., 103-104. sz.; 1816.1.1-2. ,22. ,24. ,29-30. ,40. ,45-46. sz.jll. 4. ,8. ,13. ,28. ,35.,

39-40., 45., 52. sz. - Eger: 1795. II. 27-52. sz.; 1802.=ts.j 1805. =ts.; 1822-1834. =ts.

- Gyöngyös: 1789.40-46.,50-63.,66-67.,69-77.,79-85.,99-96.sz.; 1790.=ts. -

Kalocsa: 1799.=ts.; 1800.1.1-51.sz.jll .=ts.; 1801-1808. =ts.; 18O9.l.=ts.; 1810. =ts.

- Kecskemét: 1788.1-26. ,28-72. ,74-103.sz.; 1789.7-100.sz.; 1790-1791. =ts.;

1804.1.1-36.,38-52.sz.;ll.=ts.; 1805.=ts.; 1806.1.1-13., 15-51. sz.jll. 1-4. ,6-53. sz.;

18Ö7-1808.=ts.; 1809.1.1-33. ,35-37.sz.; 1810.1.1-26. ,29-52. ,55-56. ,59-68.sz.jll.

7-8.,11-16.,19-22.,27-36.,39-42.,45-52. sz.; 1816.1.1-2.,4-6.,8-22.,24-37.,39-

50. sz.; 1817.l.=.ts.j 1828.1.1-28., 30-36., 38-48. sz.; 1832.1.2-28. ,31-52. sz.; 1833.

1.1-13., 15-20.,22-51.sz.jll.=ts.j 1834.1.1-50.sz. - Keszthely: 1803.I.26-38. ,40-


47.,49-51.sz.;ll.=ts.; 1804. =ts.; 1805.1.1-40. ,43-52. sz.jll .1-30. ,32-33. ,?5. ,39-

43.SZ.J 1806.1.4-10., 12-14., 16-26., 28-31., 33-51.sz.jll. 1-34.,36-53.sz.; 1807.1.

1-9.,12-16.,18-38.,40-52.sz.;ll.1-16.,18-52.sz.; 1808.1.1-10.,12-27.,30-52.sz.;

ll.=ts.j 1809.1.1-32.,34-37.sz.;ll.1-2.,4-7.,10-11.,16-21.sz.; 1810.=ts.; 1811.

1.1-7.,9-33.,35-36. ,38-41.,43-46.,49-52.sz.jll. 1-24.,26-29.,31-33.,35-52.sz.;

1812.1.1-26.,28-43.,45-50.sz.;ll.1-6.,9-15.,17-52.sz.; 1813.1.1r25. ,27-52.sz.;

II. 1-52.sz.; 1814.1.1-12. ,14-28. ,30. ,32. ,34-37. ,40-44. ,46-51.sz.jll. 1-10. ,12.,

14-24.,26-36.,38-52.sz.; 1815.1-12. ,14-60.,63-71.,73-78.,80.,82-93. ,95-97.,

99-101., 103., sz.; 1816.1.1-46., 48-51. sz.jll. 1-18., 20-26., 28-34., 36-40., 42-

52.sz.; 1817.1.1-27. ,29-48.,50-51.sz.;ll.1-18.,20-21.,23-52.sz.; 1818.1.1-2.,

4-14.,16-19.,21-48.sz.;ll.2.,4.,6-7.,10-12.,15-16.,18-49.sz.; 1819.1.1-31., 33-

50.sz.jll.1-26.',28-53.sz.; 1820. =ts.; 1821.=ts.; 1834.1.1-15. ,21-51.sz.jll. 1-28.,

31-53.sz. -Pannonhalma: 1791.=ts.; 1792.1.1-9., 11-22. ,24-25. ,27-28. ,30-35.,

38-50., 53-56., 58-103. sz.; 1793. 11.1-20. ,24-27. ,29-49. ,51-53. sz.;" 1794.1.1-.

12.,14-36.,38-51.sz.;ll.=ts.; 1795.l.=ts.;ll.2-52.sz.; 1796.1.1-7. ,9-52.sz.jll .=ts.;

1797.1.1-31.,33-52.sz.jll.=ts.j 1800.1.1-50.sz.; 1802.1.1-26.sz.;ll.27. ,29. ,41-

53.sz.; 1830.II.33-35.,37.,40-53.sz.; 1832. l.=ts.jll .1-22. ,24-32. ,35-46. ,49-52.

sz.; 1833.1.1-34., 36-50. sz.jll.=ts. -Sárospatak: 1786. sztlsz.=ts.j 1787.1-102.sz.;

1788.26-52.,54-56.,58-63.,65-75.,78-91.,93-98.sz.; 1789.=ts.j 1790.1.1-10.,

12-31.sz.; 1791.1.1-49.,51-101.,103.sz.; 1792.1-7.,9-15.,17.,19-103.sz.; 1793.

II. 1-25.,27.,29-30.sz.;lll.-IV. =ts.j 1794.=ts.j 1795.l.=ts.; 1799.1.1-4.',6-10.,

12-14., 16-19., 21-30.,32-33.,37-52.sz.;ll. 1-2.,4-29. ,33-53.sz.; 1802.1.1-45.,

47-52.sz.;l 1.1-11. ,14-15. ,17-19. ,21-27. ,32. ,34-40. ,42-44. ,46-48.sz.; 1803.1.

26-51.sz.jll. 1-8., 10-48.,50-53.sz.; 1804.1.1-34. ,36-52.sz.jll.=ts.j 1805.1.1-20.,

22-25., 27-52. sz.;l 1.1-36., 39-46. sz.; 1806-1807. =ts.; 1808.1 .=ts.;ll. 1-52. sz.;

1809.1.1-8.,11-37.sz.; 1810.H 1.1-12. ,15-22.,25-34.,37-68.sz.; 1811.1.1-4. ,6-

43.,45-49.sz.jll. 1-4.,6.,8-12., 14-52.sz.; 1812.1.1-6. ,9-26. ,29-50.sz.jll. =ts.j

1813.1.1-40. ,42-52.sz.jll.1-35.,37-38.,40-53.sz.; 1814.1.1-51.sz.jll.1-48. ,50-.

52.sz.; 1815.1-9., 11-15., 17-28.,30-51., 53-104.sz.; 1816.1.1. ,3-51. sz.jll. =ts;

1817-1818.=ts.j 1819.1-25. ,27-50.sz.jll.=ts.j 1820.1.1-8. ,10-52.sz.jll.1-31. ,33-

52.SZ.J 1821.=ts.j 1822.1.3-21.sz.jll.1-43.,45-53.sz.j 1823.1.1-4. ,6-9. ,11-16.,

18-51.sz.;ll.1., 3-18., 20-30.,32.,34-53.sz.; 1824.1.1-14., 16-28. ,30-32. ,34-52. sz.;

II.2-31.,33-52.sz.; 1825.1.1-5. ,7-34.sz.jll. 1-3. ,5-49. ,51-52.sz.; 1826.1.1-49.sz.;

IL 1-29., 31-52. sz.; 1827.1. =ts.;ll. 1-13., 16-23., 25-35., 37-44., 46-52. sz.; 1828.=

ts.; 1829.1.2-6.,8-11., 13-29.,32-52.sz.jll.=ts.j 183O.=ts.j 1831.1 .=ts.;ll .1-43.,

45-53.sz.; 1832.1.1-3.,5-6.,9-52.sz.jll. 1-40.,42-52.sz.; 1833.1.1-27-., 29-47.,

51-52.sz.; 1834.II.1-52.sz. -Sopron ÁL: 1832.1.22-51 .sz. ;l 1.30-46. ,48-52. sz .;

163


1833-1834.=ts. - ELK: 1790.1-31.sz.; 1791-1793. =ts. - Szombathely PK: 1824.

ll.=ts.; 1825.1.1-50.sz.jll. 1-52.sz.; 1826-1832. =ts. - Vác: 1788.1-9., 13-22.,

24-28. ,30-40. ,42-63. ,65-68. ,70-103.sz. - X X X Cluj-Napoca AK: 1789.1-55.,

57-100.sz.; 1791.1-2.,4.,6.,9.,12-14., 30., 42., 48,, 51-103. sz.; 1792.2-26.,28.,

30-31.,33-40.,42-46.,48-54.,58-59.,61-66.,68-71.,75-81.,83-85. ,87.,89.,90.,

93-97.,99., 102.sz. ; 1795.1.1. , 11-14. , 20. ,47-49., 51. sz. ;l1.2-52. sz. ; 1796.1.26-

27.sz.; 1797.1-43.,46.,48-50.,56.,60-64.,66-67.,71-73.,75-80.,83-87.,89.,92.,

94. ,97-100. ,102.sz.; 1798.1.1-50. ,sz.;ll .2-4. , 11-14. , 18-19. ,21-23. , 25. ,29-30. ,

35. , 37. , 39. ,41-49. ,51-52. sz. ; 1799.. 1.1-52. sz. =ts. ;l 1.1-52. sz. =ts. ; 1800.1. 2-3. ,

6., 12.,21-22., 29.,33.,35-37.,45. sz.; 11.24-26.,29-30.,33-36.,44.sz.; 1802.1.

11.,36.,39.,42-43.,45-46.,49.,52.sz.jll.3-5.,7-12., 14., 17., 19.,21.,23-25.,27.,

35-53.sz. ; 1801.1.5.,7-8.,14., 23-24.sz. ; ! 1.10-11. ,27.,29.,31-32.,39-41.,44.sz. ;

1803.11.33-34.,38.sz.; 1806.1.1-12. ,30-51 .sz. ; 1809.1.1-4. ,29-30.sz. ; 1810.11.

9-10. ,13-14. ,61-64. ,67-68. sz.; 1811.1.3-25. sz.; 1818.1.1-50. sz. ; 1833.11.31-53.

sz.; 1834.1.1-51.sz.;ll.1-33.,35-52.sz.

Megjegyzés

- Igaz Sámuel a Magyar Kurírnak 1821-1824-ben "egyedüli" írója és társszerkesz-

tője volt. = Ferenczi - Danielik I.köt.217.p.

- Az 1805.nov. 19.-1805.dec.29-ig szünetelést magyarázza a MKurír 1805.11.40.

sz.-hoz tartozó melléklet.

- Toldalék c. folytatásos melléklet jelent meg 1786-1834. évben rendszertelenül

a főlap paginaszámozását folytatja, címfelvétele nem lehet.

Tartalomjegyzék Petrik I.köt. 53.p.

Társlap

- Hazai Dolgok és Egyéb Toldalékok, 1816.

- Hazai és Egyéb Kiegészítő Toldalékok, 1816.

- Honnyi Levelek és Tudósítások, 1812.

- Honnyi Levelek, Tudósítások, Akták, Egyebek, 1813.

~ Honnyi Levelek, Tudósítások és Egyebek, 1813-1815.

- Honnyi Levelek, Tudósítások és Egyebek a Rendkívüli Toldalékkal, 1815-1816.

- Kedveskedő, 1824-1825.

- Magyar Múzsa, 1793-1794.

- Mezei Gazdaság, 1801-1802.

- Rendkívül való Toldalék, 1815.

- Sokféle, 1832-1834.

- /Új/ Az Ú j j Bétsi Magyar Múzsa, 1793.

Évkönyv. Magyar Almanach 1794-1796 Esztendőre. A Magyar Kurír olvasói, mint

164


mellékletet ingyen kapjak. - 1794. VIII .486.P.J1795.36. , CXLIV.304.4.p.; 1796.36.,

LVIII.292, X,5 p.

Magyar Musa /Mu'sa/ /1787-1788/ - L. A 1 Posonyi /Po'soni; Pozsonyi/ Magyar Múzsa

245.

Lelőhely OSZK - EöK - Pannohhalma - Sopron ÁL., ELK - Szeged EK

Magyar Merkur - L. Magyar Merkurius

Magyar Merkurius /Bécs/ - L. /Bécsi/ Bétsi Magyar Merkurius

244.

Magyar Merkurius. 1789.jan.3.: Magyar Merkur. Pest. 1788.okt.8• -1789.dec. 10.

Megszűnt. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Török István. Kiadó, Ny. Patzkó

Ferenc, 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1788.1-24.sz.^ts. - RGy: 1789.1-100.sz.=ts. - X X Vác: 1788.

=ts.

Előbb Magyar Hírmondó, 1780-1788.

Magyar Minerva. Egyk.eln. Emi. HazKülfTud 1832. II .51.sz.-hoz kötött röplapon - L.

OSZK. Eredeti címe, Felső:Magyar Országi Minerva

Magyar Músa. Fedőlapcím, A' Bétsi Magyar Músának.. .Esztendeje. Béts. 1785.dec.

165


2.~1789.okt.30., + 1. utolsó sztlsz., k.n. Megj. hetenként kétszer, 1788. jan. 2.:

hetenként. Szünetelt, 1785^60.2.-1787^.1.; 1787.febr. 17.-1787.márc.24.; 1788.

márc.22.~1788.ápr.5.; 1788. júl .5.-1788.szept. 13.; 1788.szept. 13./!/-1788.nov. 11.;

1788.nov.11./!/-1788.nov.26.; 1788.nov.26./!/-1789. jan.3.; 1789. jan. 14.-1789.febr.

4.; 1789.febr.25.-1789.márc.28.; 1789.ápr.4.-1789.okt.30. Szerk. Kiadó, Szatsvay

Sándor. Ny. "Született siketek és némák Typographiaja", 1789.jan.3.: "Nyomatik

a 1

2 Magyar Haza" Költségével." 8r. FI.

Nyh. 1787. máj. 16.,38.sz.=39.sz.; 1788. jan. 12.és jan. 16.=4.sz.

Lelőhely

Főlap

257.

Budapest OSZK +

: 1785.1-2.sz.=ts.; 1787.1-102.sz.=ts.; 1788.1-34.sz.=ts.; 1789.

1-11.sz.=ts. - AK: 1787.1-10.,22-37.,39.,41-50.,52-102.sz.; 1788.=ts.; 1792.

2.SZ. - EK: 1789.1-2.,5.,8-10.sz. - FSZEK: 1788.18-19. ,21-23. ,28-34. sz.;

1789.1.,3-8.sz. - XX Debrecen RK: 1785. =ts.; 1787. =ts. - Győr PK: 1787.

48.sz. - Keszthely: 1788.1-7. ,9-27. ,29-32.sz. - Sárospatak: 1787.27.sz.; 1789.

3.SZ. -Vác: 1788.1-6.,10-24.,26-34.sz.

- Magyar Kurír, 1786-1832.

Magyar Muséum. Fedőlapon, 1792.k.n. 1.sz.~on A' Magyar Muséumnak első Köteté-

ből, melly már ennek-előtte Pesten nyomtatódott a' nevezetesebb darabokat összve

szedve 's néhol meg-is jobbítva újra ki fogjuk nyomtattatni és az Előfizető Uraknak

ingyen megküldeni... Muzsikaliakat gyakrabban fogunk metszettetni. Kassa. 1788.

máj.1.-1792.k.n. ,4.sz. Megj. negyedévenként. Szünetelt, 1790-ben. Szerk.

Kazinczy Ferenc, Baróti Szabó Dávid, Batsányi János, 1792.k.n., 1.sz.': Baróti Sza-

bó Dávid és Batsányi János. Kiadó, Kazinczy Ferenc, Baróti Szabó Dávid és Batsá-

nyi János, 1792.k.n. ,1.sz.: A Kassai Magyar Társaság. Ny. Trattner Mátyás, Pest,

1792.k.n. ,1.sz. Ellinger János, Kassa, 8r.

Lelőhely

Budapest 0SZK + : 1788.1.sz.=ts.; 1789.2-4. sz.=ts.; .1791. második kiadás=ts.;

166


1792.1-4.sz.=ts. - AK: 1789.=ts.; 1791. második kiadás =ts. - EK: 1788-1789.

=ts. - FSZEK: 1792. =ts. ~ KKK:=ts. - RGy: 1788-1789.=ts.; 1792.1-2.sz. -

X X Debrecen EK: 1791. második kiadás=ts.; 1792.=ts. - RK: 1788.=ts.; 1791.

második kiadás =ts.; 1792. =ts. - Eger: 1788. =ts.; 1789.2. ,4.sz.; 1792.3.sz. -

Kecskemét: 1788.=ts. - Pápa: 1788-1789. =ts. - Sárospatak: 1789.=ts. - Szeged

EK: 1788-1789. =ts.; 1792.1-2.sz. - SK: 1791. második kiadás =ts.; 1792.=ts.

- Zirc: 1792.=ts. - X X X Cluj-Napoca AK: 1788.=ts.; 1792.1. ,3-4.sz.

Megjegyzés

- Bevezetés. Kassán pünkösd hav. I.so napj. 1788. = Program és hivatás.

54-64.

Második kiadás az 1788-1789. év cikkeiből jelent meg.

Tartalomjegyzék 'Petrik II .köt. 798-799.p.

Magyar Múzsa /1787-1788/ - L. A' Posonyi /Po'soni; Pozsonyi/ Magyar Múzsa

Magyar Múzsa /1793-1794/ - L. /Új/ Az Újj Bétsi Magyar Múzsa

Magyar Országi Tudósítások - Ankündigen für Ungarn. Az Ephemerides Budenses

179T. évi 7. és 44. sz.-hoz kiadott előf.felhív. - Induló főcímként eml. Mo bib-

liogr. VI.köt.76.p. .

247.

Magyar Orvosi és Természettudományi Évkönyvek, több Orvosok 's Természettudósok

Munkálkodásával. 1844.jan.: Magyar Orvos-Sebészi és Természettudományi Évkönyvek.

1845.jan.: Magyar Orvos-Sebészi Évkönyvek a Gyermekgyógyászat Körében. Buda.

1842.ápr.-1845.jún. Megj. havonként. Szünetelt, 1842.máj.-1844.jan. Szerk. Kiadó,

Schoepf Ágoston. Ny. Egyetemi. 4r.

167


Lelőhely

Budapest OSZK + : 1842.1.sz.=ts.; 1844.1.1-3.sz. - EK: 1844. II. 1-3.sz. - OOtK:

1844.1.1-6.sz.=ts. -XX Debrecen RK: 1842. =ts.; 1844.1 .=ts.;ll. 1-6.sz.=ts. ;

1845.1-6.sz.=ts.

Magyar Orvos-Sebészi és Természettudományi Évkönyvek - L. Magyar Orvosi és

Természettudományi Évkönyvek, több Orvosok 's Természettudósok Munkálkodásá-

val

Magyar Orvos-Sebészi Évkönyek a Gyermekgyógyászat Körében - L. Magyar Orvosi

és Természettudományi Évkönyvek, több Orvosok 's Természettudósok Munkálkodásá-

val

248.

Magyar őr. Alcím, Katholikus politikai lap. Budapest. 1849.jan.25.-1049.apr.22.

Betiltották. Mutatványszám 1849.jan.1. Megj. hetenként háromszor. Fel.szerk.

Kiadó, Nagy Pál. Ny. Bagó Márton. 2r.

Lelőhely

249.

Budapest OSZK: 1. ,6-7., 13. ,20.sz. - FSZEK: 21-33.sz. - X X Győr PK: 37.sz.

- Szeged SK: Mutatványszám • 1-23. ,25-31. ,33-37.sz. - Zirc: 1-37.sz.=ts. -

XXX Nitra: 1-20.sz.

Magyar Szépirodalmi Szemle. Pest. 1847.jan.3.-1847.dec.28. Megszűnt. Megj. he-

tenként. Szerk. Erdélyi János. Kiadó, Kisfaludy Társaság. Ny. Beiméi József, 1847.

júl.4.: Landerer és Heckenast. 8r.

168

Nyh. 1847.dec.14.,26.sz.=24.sz.


Lelőhely

Budapest OSZK + : 1847.1.1-26.sz.=ts.;ll .1-26.sz.=ts. - AK:=ts. - EK:=ts. - KKK:

=ts. - RGy: 1.1-18., 20-26. sz.;l 1.1-2. ,4-23., 25-26. sz. - X X Debrecen RK:=ts.

- Győr PK: l.=ts. - Kecskemét: ll.=ts. - Keszthely l.=ts. - Pannonhalma:=ts. -

Sárospatak: 1.1-24. ,26.sz. ;ll. =ts. - Sopron ELK:=ts. - Szeged SK:=ts. - Szombat-

hely ÁL: 1.1-4.,6-26.sz.;ll.=ts. -XXX Cluj-Napoca AK: I .=ts.;ll .8. , 10. , 12-

22..26.SZ.

Tartalomjegyzék Petrik III .köt. 518-519.p.

250.

Magyar Szion. 1838.júl.5.: Szion. Alcím, 1838.jún.31-ig Egyházi Hír- 's

Encyclopaediai Lap. Pest. 1838.jan.4.-1840.febr.5. Megj. neonként kétszer, 1838.

aug.17.: hetenként, 1839.jan.2.: hetenként kétszer, 1839.júl.3.: hetenként. Szüne-

telt, 1839.dec. 18.-1840.jan. 1-ig. Szerk. Kiadó, Gyarmathy János. Ny. Egyetemi,

1838.febr.4.: Beiméi József, 1838. júl. 15.: Egyetemi, 1839.júl.3.: Beiméi József,

1839.aug.13.: Egyetemi, 1840.; in. 1.: Beiméi József, 2r., 1839.jan.2.: 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1838. 1-5.sz. =ts.;ll • 1-32.sz. =ts. ; 1839.1.33-52.sz. =ts.;ll. 1-26.

sz.=ts.; 1840.1-11.sz.=ts. - EK: 1838.1.1-39. ,41-43. ,45-51 .sz.;ll .=ts.; 1839.11.

= ts. - X X Kalocsa: 1838.=ts. - Keszthely"*": 1838.1. =ts. - Pannonhalma: 1838.

I. 2-23., 25-50. sz.;li.=ts. -Pécs EK: 1838.1 .=ts. ; 1839.1.1-9. , 12. , 15-52.sz.;ll.

1-4.,6-26.sz.; 1840.=ts. - Szeged SK: 1838.1 .=ts.;ll. 1-31.sz. - Szolnok: 1838.

= ts.; 1839.1.16-52.sz.;ll.=ts.; 1840.5. ,8. , 10.sz. - Vác: 1838.=ts.; 1839.11.

12-18.,20-26.sz.; 1840.=ts. - Zirc: 1838.=ts.; 1839.1.1-12. , 15-39. ,41-42. ,44-

52.sz.;ll.1-4.,6-25.sz.; 1840.1-10. sz . - X X X Nitra: 1838.1 .=ts.;ll .1-31.sz.

Társlap

- Anastasia. Egyházi szépművészetek 1 tára, 1838-1839.

Magyar Tárház. Egyk.eln. Emi. MHÍrm 1792.szept.28-hoz tartozó Toldalék. - Uo.

1781.1.32-33. sz.;ll. 56. ,84. sz.; - MKv.Ház 1783. III .szakasz 466-472.p. - Eredeti

címe, Ungrisches Magazin.

169


251.

Magyar Újság, melly Magyar és Erdély Országban a' Mezei Gazdaságot és Szorgal-

matosságot erányozza. 1796.jún.28.: Gazdaságot Tzélozó Újság. 1796.szept.6.:

Vis'gálódó Magyar Gazda. Béts. 1796.jan. 1.-1797.dec.21. Megszűnt. Megj. heten-

ként. Szünetelt, 1796.aug.30.-1797.jan.6. Szerk. Schönfeld János Ferdinand és

Pethe Ferenc. Kiadó, Schönfeld János Ferdinand, "Gazdaságbéli Magyar Társaság".

Ny. nincs-feltüntetve. 4r. Tj. Illusztr;

Nyh. 1796.szept.13.,39.sz.=38.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1796.1-52.sz.=ts.; 1797.1-27. ,29-46.sz. - AK: 1796.1.sz. -

MgMK: 1796.1-36.sz. -XX Debrecen EK: 1796.1-42. ,44-49. ,51-52.sz.; - Győr

PK: 1796. =ts. -Keszthely: 1797.1-2. ,9-10. ,12., 16-25. ,31-33. ,37-38. ,40-46. sz.

- Pannonhalma: 1796. =ts. - Szeged EK: 1796.1-20.sz. - X X X Cluj-Napoca AK:

1796.1-35.,37-48.,50-52.sz.; 1797.1-27.,29-46.sz.

Második kiadás

- Vis'gálódó Magyar Gazda 1796.aug. 18-án megj. 29. számát "megjobbftott" tar-

talommal kiadták 1797.dec. 15-én. L. Keszthelyen.

Megjegyzés

252.

- Az impresszum-adatok a cfmlapokon vannak.

A Magyar Zsinagóga. Alcím, Felvilágosodott világosság, tiszta erkölcsiség és buzgó

hazafiság az izraeliták közti elterjesztésére. Pápa. 1847.1.sz.k.n. Megszűnt. Szerk.

Kiadó, Löw Lipót. Ny. Református Főiskola Nyomdája. 8r. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1,sz.=ts. - ORIK Kézirattár:=ts.

Tartalomjegyzék Petrik ll.köt.614.p.

253.

Magyarföld és Népei Eredeti Képekben. 1848.k.n., I.sz.: Magyarország Képekben.

170


Alcím, Föld'és népismei, statistikai és történeti folyóirat, 1848.k.n., 1.sz.: Statis-

tikai és történeti, föld- és népismei gyűjtemény. Pest. 1846.jan.-1848.k.n., 1.sz.

Megj. "havonként rendszertelenül." Új folyam, 1848.k.n. 1.sz. Szerk. Kiadó, Fényes

Elek és Luczenbacher János felügyelete mellett Vahot Imre. 1846.k.n. ,3.sz.: Va-

hot Imre. Ny. Beiméi József. Haránt 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1846.1-5.sz.=ts.; 1847.6.sz.=ts.; 1848.k.n., 1.sz.=ts. - EK:=

ts. - X X Debrecen RK: 1846-1847. =ts. - X X X Cluj-Napoca EK:=ts.

Megjegyzés

- A Magyar Föld és Népei új folyamának előfizetői.. .pótlásul kapják...az Or-

szággyűlési emlék c. Almanachot. - L. Nemzetőr 1848.aug.6-8.sz.

- Német nyelvűi részben azonos szövegű kiadás címe, Ungarn und seine Völker

in Original Abbildungen. Magyarra ford. Emmerich Henszelmann.

Tartalomjegyzék Petrik II .köt .644.p.

Magyarhoni Bortermesztést Tárgyazó Folyóírás. Egyk.eln. Emi. Jelenkor 1836.45.sz.

mellékletén. Eredeti címe, Magyarország Bortermesztését 's Kikészítését Tárgyazó

Folyóírás.

Magyarország - L. Magyar Ország

254.

Magyarország Bortermesztését 's Kikészítését Tárgyazó Folyóírás. 1838.k.n. ,3.sz.:

Magyar- és Erdélyország' Bortermesztését 's Borkészítését Tárgyazó Folyóírás. Al-

cím, A 1 szőlőbirtokosok, művesek, 's mezei gazdák számára, 1838:k.n. ,3.sz.: A 1

szőlőbirtokosok' művesek, mezeigazdák és borkereskedők számára. Buda. 1837.k.n.,

2.SZ.: Pest. 1836.márc. 10.-1838.k.n. ,3.sz. Megj. rendszertelenül. Sľerk. Kiadó,

Schams Ferenc. Ny. Egyetemi, 1838.k.n. ,3.sz.: Landerer Lajos 8r.

171


Lelőhely

Budapest OSZK: 1836.1.sz.=ts. - EK: 1836.=ts.; 1838.3.sz.=ts. - KSZEK: 1836.

=ts.j 1837.2.sz.=ts.j 1838.=ts. - OK:=ts. -XX Gödöllő:=ts.

Megjegyzés

- Német nyelvű, részben azonos szövegű kiadása, Zeitschrift für Weinbau und

Weinbereitung in Ungarn für Weinbesitzer, Winzer und Landwirthe

Magyarország Képekben - L. Magyarföld és Népei Eredeti Képekben

255.

Der Mann ohne Vorurtheil in der neuen Regierung. 1781.k.n. ,6.sz. Versuch über

das Glück der Welt zwischen A. und B. in Briefen abgefasst: oder Beweis, dass

die Künste, und Wissenschaften den Menschen glücklicher machen, als der blosse

Stand der Natur. Vom Mann ohne Vorurtheil. 1781.7.k.n. ,sz.: Olympus oder die

Götter und Menschen. Wien. 1781.k.n. 1-7.sz. Ny. Sebastian Hartl. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-7.sz.=ts.

Megjegyzés

256.

- A teljes folyóiratot Bessenyei György írta.

Marczius Tizenötödike. Debreczen. 1849.febr. 14.-1849.máj.31 • Megszűnt. Megj.

naponként. Szerk. Pálfi /Pálffi/ Albert és Csernátoni Lajos, 1849.febr'.22.: Pálfi

Albert. Ny. "Kolozsvárról ideiglenesen Debreczenbe áttett nyomda". 4r.

Nyh. 45.sz. nem készült.

Lelőhely

172

Budapest OSZK + : 1-92.sz.=ts. - FSZEK:=ts. - X X Debrecen EK: 4. ,6. ,19., 21.,

23-24.,26-31.,33-43.,46.,48-49.,52.,54-75.,77-80.,83.,85.,89.sz. - RK: 1-

44. ,46-92.sz. - Miskolc HOM: 51-60. ,62-63. ,67-92.sz. - Pápa: 40-92.sz. -


Sárospatak: 6-42.,44.,46-64.,67-92.sz. - Szeged SK: 4-7.,39-40.sz.

Megjegyzés

257.

- A Pesten kiadott Marczius Tizenötödiké-be olvadt 1849.ápr.24-től. - L. Cson-

tosi: Adalékok... MKsz. 1877.1.sz.

Marczius Tizenötödike. Pest. 1848. márc. 19.-1849..júl .6. Betiltották. Megj. napon-

ként. Szünetelt, 1849.jan.5.-1849.ápr. 14. Fel.szerk. Pálfi /Pálffi/ Albert. Kiadó,

Lukács László. Ny. Beiméi József, 1848.jún.21.: Lukács László. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1848.1-247.sz.=ts.; 1849.1-67.sz.=ts. - EK: 1848.2-10.,12-

125.,127-170.,173.,175-176.,178-180.,182.,184..,188-189.,194-247.sz.; 1849.

2.,4.,6-8., 10-12., 15-67.sz. - FSZEK: 1848-1849. =ts. - HtL: 1848.160., 163.,

167., 184.,217.,230.,232.,239.,247.sz.; 1849.12. ,32-33. ,47-61. ,63-64.sz. -

OK: 1848.28.,30-31.,34-36.,137.,145-156.,158-159.,164-167.,180.,199.sz.;

1849.20.,42.sz. - PIM: 1848.25-26.,28-48.,65.,67-68.,71-92.,94-108.,110-

114., 116-127.,130-158.,161-190.,193-217.,219-247.sz.; 1849.1-2.,6.,15.,18.,

46.,57._sz. - SZM: 1848.2-22. sz.; 1849.2-26. ,28-67. sz. - X X Debrecen EK:

1848.50.,70.sz.; 1849.10-12.,15-16.,22.,25-26.,28-32.,37-39.,41.,44.,50.sz.

RK: 1848.23.,102-103.,112.,116-118.,156.,172., 174-177.,180-247.sz.; 1849.

4-22.,24-32.,34.,61.,63-67.sz. - Esztergom: 1848.=ts. - Győr PK: 1848.46.,

159.sz.; 1849.6.,39.,67.sz. - Miskolc HOM: 1848.13. ,35. ,42. ,44-46. ,50-51.,

60.,63-69.,77.,85.,97-98.,102-121.sz.; 1849.64-66.sz. -Pápa: 1848.40-81.,

83-92.sz..- Pécs EK: 1848.1. ,3-93.sz. - Szeged SK: 1848. =ts.; 1849.1-66.sz.

- Zirc: 1848.58-66.sz. - X X X Martin: 1848.50. ,53. ,64. ,66. ,72-74. ,77-79.,

80.,89.,92.,95-96., 98.,101-102. ,104.,112.,119.,121.,127-128.,130-131.,137-

138., 141-142., 146.,, 149., 151-159., 165-168., 170., 173-181., 184-186., 189-191.,

194.,196-198.,200-202.,205.,207.,217-218.,220-221.,223-228.,230-231.,235-

239.,242.sz.; 1849.42.,44-46.,48.,51.,55-57.,59-61.sz. - Prešov: 1848.23-

55.,57-77.,79-109.,111-112.,124-158.,160-229.sz.; 1849.27-28.„36-37.,45.sz.

Megjegyzés

- A Hetilap /Pest/ 1848.ápr.28-án bejelenti hogy megszűnik, helyette az előfize-

tők a Marczius Tizenötödiké-t kapják június 30-ig.

T/3


Matica Letopis. Egyk.eln. Eml. Kindlovits Kálmán: A szerb Matica Letopis-ának

első évtizede. = MKsz 1976.3.sz. Eredeti címe, Serbska Letopisi.

Des Menschen Pilgerreise Worte des Trostes für den denkenden Wanderer.. .grosse

Versammlung... - L. Die erste /zweite.. .stb./ grosse Versammlung...

Mercurius. Emi. tévesen Réz, eredeti címe, Wöchentlich zweymal neu=ankommen~

der Mercurius

258.

Mercurius Hungaricus. 1705.aug. 16-23. ,3.sz.: Mercurius Veridicus ex Hungária.

Cassovia, 1708. júl .25.-aug.9.: Le.utschovia, 1710. jan.4-28.: Bartpha. 1705.ápr. 14.-

1710.márc.26. Megj. rendszertelenül. Szerk. Antonius Eszterházy, Paul Ráday,

1705.aug. 16-23.: Franz Berthoti, Paul Ráday, 1710.jan.4.-28.: Nicolaus Bercsényi,

Paul Ráday, 171O.febr.3.-27.: Samuel Ebeczky. Kiadó, Cancellaria Rákócziensis.

Ny. Samuel Brewer, Leutschovia, 1710.jan.4-28.: "Mestská tlaciarem", Barthphae.

4r.

Lelőhely

174

17O5.árp.14-e "előtt" megj. sz. nem található, létezéséről Thaly Kálmán 1883-

ban írt tanulmányából, Esterházy Antalnak küldött leveléből tu-

dunk.

1705. máj.24-30. Nyomtatott pld. a Károlyi nemezetség Levéltárában és Berlin-

dahlemi Preusszische Geheimes Staatsarchiv-ban található.

Kéziratos pld. van az Országos Evangélikus Egyház Levéltárában.

1705.aug. 16-23. Nyomtatott pld. Levoča, Evangélikus Egyházközség Levéltárá-

ban van, és Berlin-dahlemi Preussische Geheimes Staatsarchiv-ban.

1706.aug. 19-28. Kézirat, valószínűleg nem jelent meg nyomtatásban, a Kárplyi

Nemzetség Levéltára őrzi.

1708.júl.25.-aug.9. Nyomtatott pld. az Országos Evangélikus Egyház állományá-


an levő Podmaniczky-Dégenfeld Könyvtárban és Párizs, Francia

Külügyminisztérium Levéltárában.

1710.jan.A-28. Nyomtatott pld. az Országos Evangélikus Egyház állományának

1710.febr.3-27.

Podmaniczky-Dégenfeld könyvtárában. Kéziratos pld. a Károlyi

Nemzetség Levéltárában.

1710.febŕ.28-márc.26. A két pld. egy-egy nyomtatott szama megvan az Orszá-

gos Evangélikus Egyház állományának Podmaniczy-Dégenfeld

Könyvtárában.

Nincs adatunk az 1707. és 1709. évi számok megjelenéséről. Hat nyomtatott szám-

ról tudunk, ezekkel és a kéziratos számokkal együtt 13 példányt ismerünk. Valameny-

nyi számról fotóenásolat van az OSZK-ban.

Mercurius Veridicus ex Hungária - L. Mercurius Hungaricus

259.

Merkur, Kereskedelmi, 's Mesterségi Hfrtár. 1844.jan. 1.: Merkur. Pest. 1843.okt.

1.-1847.jan.1. Megj. naponként. Mutatványszám, 1843.szept. "0 sz.". Szünetelt,

1845. jún.29.-1847. jan.1. Új folyam, 1847. jan. 1-től. Szerk. Kiadó, Ny. Beiméi

József. 4r.

Nyh. 1844.febr.22.,50.sz.=51.sz.

Lelőhely

260.

Budapest OSZK: 1843.1-5.sz.; 1844.1.1-151.sz.=ts*.;ll. 1-32. ,34-150.sz.; 1845.

1-59.,63-148.sz.; 1847.1.sz. - EK: 1843.1-79.sz.=ts.; 1844.l.=ts.;ll. 1-150.sz.=

ts. - OMgK- 1 Mutatványszám. - X X Eger: 1844. =ts. - Pannonhalma: 1843.=ts.;

1844.1.19-151.sz.

Merkur von Ungarn, oder Litterarzeitung für das Königreich Ungarn und dessen

Kronländer. Fedőlapon^ Entwurf einer Litterarzeitung für das Königreich Ungarn und

175


dessen Kronländer welche in der freyen königlichen Haupt- und Residenzstadt Ofen

von einigen patriotischen Liebhabern der Litteratur, unter der Anschrift: Merkur

von Ungarn, heftweise monatlich zu 6 Bogen auf das Jahr 1786 herausgegeben

wird. Pesth. 1786.júl.: Ofen. 1786.okt.: Pesth. 1786.jan.-1787.dec. Megj. ha-

vonként. Szerk. Kiadó, "Herausgegeben von einer Gesellschaft patriotischer Liebha-

ber der Litteratur geordnet und besorgt von Martin Georg Kovachich." Ny.

Lettnerischen Schriften, 178'6.júl.: Universitätschriften, 1786.okt.: Trattnerischen

Schriften. 8r. FI. CI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1786.1-12.sz.=ts.; 1787.1-12.sz.=ts. - AK:=ts. EK:=ts. -

FSZEK: 1786.1-6.sz.; 1787.1-2.sz. - KKK:=ts. - NM: 1786.3.sz. - OEK: 1786.

10-12.sz. - OK:=ts. - RGy + : 1786.1-3. ,5. ,7-8., 10-12.sz.; 1787.=ts. - X X

Debrecen RK:=ts. - Eger: 1786.3.sz. - Esztergom:=ts. - Kalocsa: 1786.1-6.sz.

- Keszthely:=ts. - Pannonhalma:=ts. - Pécs EK:=ts. - Sárospatak:=ts. - Szeged

EK:=ts. - SK: 1786.=ts.; 1787.1-6.sz. - Szombathely PK: 1786.1-3. ,6-10.sz.;

1787.7-8. ,10-12.sz. - Vác:=ts. - X X X Cluj-Napoca AK:=ts. - EK:=ts.

Megjegyzés

Az 1787. évi I-IV. részben közölt melléklet megj. könyvalakban; Kovachich,

Martin Georg: Geschichte der neuern Schulreformation in Ungarn. I. Band vom

Anfange der Epoche bis 1775. Pesth gedr. Trattner, Matthias. 175 p. 8r. - L.

Petrik II.köt.464.p.

OSZK

Tartalomjegyzék Petrik II.köt.719-721.p.

Mértéktár rovatcfm az Erdélyi Híradó-bán. A Nemzeti Társalkodó 1830.dec.25.sz .-

ban folyóiratként hirdette.

261.

Mesecna Socinenja. Fedőlapcím Lsz.-on, Mesecna i trimesecná Socinenija za vozde-

lanie urna i oblagorozdenie serdce premile i preljubszne Junosti Sersbske. Buda.

176


1814.k.n., 1-3.sz. Megj. havonként. Szerk. Jovan Beric-Popovic. Kiadó, Ny. Egye-

temi. 8r. FI. Szerb nyelvű.

Lelőhely

Novi Sad: 1-3.sz.

Megjegyzés

- A kiadvány jellege átment a folyóirat és sorozat között. Impresszum-adatai

azonosak a Novelu c. nem található folyóirattal, megj. Budán, 1814-ben.

- Novákovií adata, hogy e kiadvány periodikusan megj. folyóirat-fordítás. Szer-

zője Weisse, Christian Felix: Kinderfreund c. 1775-1782.között megj. Bécsben,

Grazban, Lipcsében és Reutlingenben. /644.p./

- Weisse, Ch.F. munkája megj. magyarul A' Gyermekek' Barátja címmel Kolozs-

váratt és Szebenben, 1794-ben.

- Lehetséges, hogy a Kinderfreund szövegének fordítása a Képes Újság a' Gyer-

mekek számára c. Bécsben, 1808-ban megj. folyóirat.

Mezei Gazda vagy a 1 mezei 's házi gazdaság 1 minden ágaira terjedő folyóírás - L.

Mezei Gazdák 1 Barátja

262.

Mezei Gazdák' Barátja. 1832.jan.: Mezei Gazda vagy a' Mezei 's Házi Gazdaság'

Minden Ágaira Terjedő Folyóírás. Fedőlapcím, Egy gazdasági folyó írás mellyel a 1

két Hazának szolgálni kívánt Angyalffy Mátyás András több mezei gazdasági Társa-

ságoknak rendes és valóságos tagja. Pest. 1824. júl. 3.-1832. jún. Megszűnt. Megj.

hetenként kétszer, 1825.jan.8.: hetenként háromszor, 1832.jan.: havonként. Szü-

netelt, 1825.jún.25.-1829.jan.1. Szerk. Angyalffy Mátyás András. Kiadó, Angyalffy

Mátyás, 1832.Jan.: Landerer Mihály. Ny. Landerer Mihály. 8r. FI. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1829.1.1-25.sz. =ts.;lll. 1-26.sz.=ts.;iv: 1-26.sz'.=ts.; 1830.1.

1-24.sz.;ll.1-25.sz.=ts.; 1831.1.1-25. sz.;ll. 1-25. sz.=ts.;lll. 1-25. sz.=ts. - EK:

1824.1-26.sz.=ts.: 1830.III.=ts. - KKK: 1824. =ts.; 1825.1.1-25.sz.=ts.; 1829.

l.=ts.;ll.1-23.,25.sz.,lll.=ts.;IV.=ts. - NM: 1829. l.-ll .=ts.; 1829. IV.=ts.; 1830.

177


ll.=ts.; 1832.3-6.sz. - OEK: 1832.1.sz. - OK: 1824-1829.l.=ts.; 1829.11.1-26.

s2.=ts.;IIHV.=ts.; 1830.1.-1831.11. negyedévenként 1-25.sz.=ts.; 1832.1-6.sz.

=ts. - X X Debrecen RK: 1824.=ts.; 1825-1829.111 .=ts.;IV.1-11. ,13. ,15. , 18-

26.sz.; 1830. Hl.=ts.;lll. 1-21., 23-25.sz., IV. 1-22.,24-25.sz.; 1831.1 ,=ts.;ll. 1-

21.,23-25.sz. - Eger: 1825.l.=ts.; 1830. l-lll. =ts.; 1832. =ts. - Esztergom: 1824-

1825. =ts. - Gödöllő: 1824-1825.=ts.j 1829.=ts.; 1831.l.=ts.; 1832.=ts. - Kalocsa:

1824.II.-1825.l.=ts. - Kecskemét: 1825. =ts. - Keszthely: 1829-1831. =ts. - Pannon-

halma: 1824. =ts.; 1832.1.SZ. - Pécs EK: 1829.IV.=ts. - Vác: 1832.=ts. - X X X

Cluj-Napoca AK: 1824.1-14., 16-20. ,22-26.sz.; 1825.=ts.; 1829.1.1-10., 13-25.sz.;

ll~IV.=ts.; 1830.=ts. - EK: 1832.4-6.sz.

Magyar Gazda a Mezei Gazdaság /1801-1802/ tervezett címe. Emi. MKurír 1801.

46.sz.

Mezei Gazdaság. Bécs. 1794.

263.

Nem található. Emi. Perényi József: Aranka György Magyar Nyelvművelő Társa-

sága c. műben "A Társaságnak küldi Szálkái a Bécsben megjelent /1794/ magyar

nyelvű mezei Gazdaságról szóló újságra írt megjegyzéseit." Ezt az ismertetést

Aranka a Társaság meg nem jelent II. kötetébe szánta. = ItK 1918.2.sz. 149.p.

Mezei Gazdaság. Fedőlapcím, A' Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések a' Mellyé-

ket a' külföldi szorgalmatos mezei Gazdáknak, és ezen minden tekintetben Tudós

Társaságoknak írásaikból ki szedegetni és a 1 két Magyar Hazákból érkezendő hason-

ló tárgyú levelekkel egygyütt a 1 köz jónak elő mozdíttatása végett, apródonként

közönségesekké is~tenni szándékoznak A 1 Magyar Kurírnak írói. Bécs. 1801.júl ./szept.

-1802.k.n. ,4.sz. Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Pánczél Dániel, 1801.k.n.,

•2.SZ.: Decsy Sámuel, 1802. k.n., 1 .sz.: Pánczél Dániel. Ny. J. F. Schönfeld. 8r.

FI.

178


Lelőhely

Budapest OSZK: 1801.1-2.sz.; 1802.1-4.sz.= második kiadás.

Megjegyzés

- A Magyar Kurír hirdetései szerint a Mezei Gazdaságból megj. 1801.1.1-6.sz.;

Főlap

II.1-2.sz. ; 1802.II.3-6.sz. -L. MKurír 1801.II.19.sz.; 1802.1.3. ,7; ,13.sz.

- Magyar Kurír, 1786-1834.

Mezőgazdasági Nef elejts. = Plakát, egyetlen lapra nyomtatott. 2r. A Magyar Gaz-

da 1843-ban havopként megjelent melléklete, tanácsadó, egy-egy hónap aktuális

mezőgazdasági munkálataihoz. A sajtóbibliográfiák eddig folyóiratként tartották

nyilván.

264.

Mimosen aus dem Gebiete der Dramaturgie. Alcím, Ausserordent liehe Beilage zum

Siebenbürger Wochenblatt. Hermannstadt. 1838.nov.2.-1838.dec.7. Megj. kéthe-

tenként, 1838.nov.23.: hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Johann Gott. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-5.sz.=ts. /A főlaphoz kötve/

Megjegyzés

- A folyóirat címe 1839.jan.3.-1839.ápr.4-ig rovatcím a főlapban.

Főlap

- Siebenbürger Wochenblatt, 1837-1849.

Társlap

- Beilage zum Siebenbürger Wochenblatt, 1838-1839.

- Blätter für Geist; Gemüth und Vater landskunde, 1838-1848.

265.

Mindenes Gyűlytemény. 1789.k.n.,2.sz.: Minderes. Gyűjtemény. Komárom, 1789.

júl.1.: Révkomárom, 1790.jan.2.: Komárom. 1789. ian.1.-1792.k.n.. 1.sz. Megj.

179


180

hetenként kétszer, 1791.1.sz.: évenként. Szünetelt, 1789.jan. 1.-1789.júl. 1.;

1790.jún.30.-1791.júl.30. Ny. Wéber Simon Péter. 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1789.1.1-27. sz.=ts.;ll .1-25. sz.=ts.; 1790.1.1-26.sz.=ts.;ll.1-

26.sz.=ts.; 1791.1.sz.=ts.; 1792.1.sz.=ts. - EK:=ts. - FSZEK:=ts. - KKK:

1789. II.-1791.1.sz.=ts. - NM:=ts. - OK: 1791-1792. =ts. - PIM:=ts. -XX Deb-

recen RK: 1790.II.-1792.=ts. -Kecskemét: 1789. II .=ts.; 1790.1.1-12. ,14-26.sz.;

ll.=ts. - Pannonhalma: 1789-1791. =ts. - Pápa: 1789-1791. =ts. - Pécs EK: 1789.

=ts.; 1791. =ts. - Sárospatak:=ts. - Sopron ELK: 1789-1791. =ts. - ÂL: 1789.11.=

ts. - Szeged EK: 1789.1. =ts.;. 1791.=ts. - SK: T789.ll:=ts. - Vác: 1790. =ts. -

,-.' Zirc: 1789-1791. =ts. - X X X Cluj-Napoca AK: 1789.II.-1790.II. =ts.

Megjegyzés

- A szerk. és kiadó neve nincs a folyóiraton; Mindszenthy Sámuel, Péczeli József,

Perlaki Dávid. - L. Repertórium a teljes folyóiratról, összeáll. Tapolcainé

Sáray Szabó Éva. Megj. Budapest - Tatabánya. 1979. 230 p.

- Bevezetés. 1789.1.sz.-hoz. = Program és hivatás. 66-67.p.

Minerva. Egyk.eln. Emi. Muzarion 1833.390-406.p.] Kazinczy Ferenc levelezé-

sében többször. Eredeti címe FelsősMagyar Országi Minerva.

266.

Miscellen für Zeitungsleser oder Historisch-politische Denkwürdigkeiten aus dem

Archive der Zeit. 1809.k.n. ,4.sz.: Historisch-politische Miscellen für Zeitungsleser.

Pest. [18051-1809.k.n.,6.sz. 8r.

Lelőhely

Budapest EK: 1809.4-6.sz. /Ofen und Pester Zeitung-hoz kötve/

Megjegyzés

- Zuber szerint megvolt, látta az OSZK-ban az 1808. évi 1. számot, ez most

nem található. Petrik szerint megj. 1-6.sz. Kiadó, Hart leben.


267.

Miskolczi Értesítő. Miskolcz. 1842.mái.2.-1848.dec.28. Megj. hetenként, 1848.

dec.22.: naponként. Szünetelt, 1845.dec. 16.-1846.júl. 1.; 1848.dec.8.-1848.dec.

22. Szerk. 1844.jan.2.: Lichtenstein József és Fürmann B. Ferdinand, 1848.dec.

22.: Okruczky Aurél. Kiadó, 1844.jan.2.-1848.dec.22-ig Lichtenstein József és

Furmann B. Ferdinand. Ny. Tóth Lajos. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1842.máj.2. ,9., 17. ,22. ,sztlsz.; jún.7., 13. ,21. ,27. .sztlsz.;

1842.II.1-26.sz.=ts.; 1843.1-52. sz.=ts.; 1844.1-52.sz.=ts.; 1845.1-50.sz.=ts.;

1846.1-26.sz.=ts.; 1847.1-17.,48.sz.; 1848.1-19.,21-32.,34-41.,43-53.sz. +

egy sztlsz.=de'c.28. - HtK: 1848.51-53.sz. - X X Debrecen EK: 1848.52-53.sz.

Megjegyzés

Szalády és Szinnyei sze'rint megszűnt, 1848.dec.31. ,57.sz.

Mitteilungen des Vereins für Naturwissenschaft in Hermannstadt. 1849-1884.

Nem található. Emi. Réz. Valószínű tévesen idézett cím az Archiv des Vereins

für siebenbürgische Landeskunde c. Nagyszebenben, 1843-tól megj. folyóirat

helyett.

Modebilder. Pressburg. 1841.

Nem található. Potemra szerint a Pressburger Zeitung melléklete. Valószínű

nem önálló kiadvány. Mint az egykorú folyóiratok^ a Pressburger Zeitung is

kiadott 1841-ben "ModebilderM, azaz divatlapmellékletet.

Monatliche Anzeige von Büchern, welche zu Pest in der J. Mich. Weingand- und

J. Georg Kopfschen Buchhandlung zu haben sind. Pest. 1775. Könyvkereskedői

katalógus, folyóiratként eml. Mo bibliogr.Vl.köt.345.p.; Petrik I.köt.94.p.

181


268.

Monatliche Früchte einer Gelehrten Gesellschaft in Hungarn. Pest und Ofen. 1784.

jún. Megszűnt. Megj. kéthavonként. Szerk. Jacob Jósef Winterl. Ny. Weingand

und Köpf. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1.szt|$z.=ts. - X X X Cluj-Napoca AK:=ts.

Megjegyzés

- A teljes számot a szerk. írta.

Tartal om jegyzék Petr.ik I. köt. 836. p.

269.

Morgenröthe. 1848. máj.2.: Ungarns Morgenröthe. Alcím, Tageblatt für Kunst,

Literatur und sociales Leben, 1848.márc.21.: Politisch- belletristische Zeitung.

Pest. 1848. jan. 1.-1848.júl. 19. Megj. naponként. Új folyam, 1848. márc. 21-től.

Fel.szerk. Petrichevich Horváth Lázár. Társ.szerk. 1848.ápr.9.-1848.máj.25-ig

Heller Izidor, Fel .társ.szerk. 1848.máj.27.: Birnbaum Körtvélyi Gusztáv. 1848.

júl.1.: Janotyckh Adlerstein I. Kiadó, Petrichevich Horváth Lázár. Ny. Egyetemi,

1848.márc.1.: Josef Beiméi. 4r., 1848.márc.21.: 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-67.sz. - EK: /márc.21./ 1-38. ,40-53. ,57-59. ,79. ,81. ,83.,

85.sz. - FSZEK: 1-61. ,64-75. ,77-83..,85-99.sz.

Megjegyzés

- A Morgenröthe nem szöveghű, magyar nyelvű kiadása a Honderű 1848. évi

számai.

- Zerffy /Hirsch/ Gusztáv közli, hogy a lap "vezetéséről" lemond; nevét az

Társlap

impresszum-adatokban nem tüntették fel. = PH 1848.1031.sz.

- Intelligenzblatt der Morgenröthe, 1848.

270.

Mulattató. Fedőlapcím, Kellemes és hasznos időtöltésre rendelt folyóirat. Brassó.

182


1837.dec. 1.-1839.dec.26. Megj. hetenként. Szünetelt, 1837.dec. 1.-1838.jan. 11.

Szerk. Köpe János, 1839.jan.3.: Veress György. Kiadó, Ny. Gött János. 4r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1839.1-52.sz.=ts. - FSZEK: 1838.4. ,9. ,11-15. ,18-23, ,25. ,29.,

31-33.,36-37.,39-42.,44-45.,47.,50. ,52.sz.; 1839.1-2.,4.,6-7.,15.,17-20.,22.,

24.,26.,29-30.,32.,34-35.,37.,39-41.,45-48.,50.,52.sz. - X X Sárospatak:

1838.22-23., 25. sz. - X X X Cluj-Napoca AK: 1837.1.sz.=ts.; 1838.2-7. ,9-18.,

20.,23-45.,47-52.sz.; 1839.6-11.,13-26.,28-33.,35-38.,40-52.sz. - EK: 1837.=

ts.; 1838.1.,3-29.,31-52.sz.j 1839.1-31.,33-52.sz.

Megjegyzés

Főlap

271.

- Az 1.SZ. egyúttal mutatványszám.

- Erdélyi Hírlap, 1838-1839.

Mulattató. Alcím, Szép Literatúrai Gyűjtemény. Pest. 1832.k.n.-1833.k.n. ,12.sz.

Megj. havonként. Szerk. Harsányi Pál. Kiadó, Ny. Landerer Lajos. 8r.

Lelőhely

Budapest AK: 1832.2. ,5-7.sz.; 1833.8-12.sz.=ts. - OEK: 1832.1-7.sz.=ts.;

1833. =ts. - X X Sopron ELK:=ts. - Szeged EK:=ts. - Vác: 1832.4.sz.

Mulattató Képesújság - L. Ábrázolt Folyóirat

Mulattató Levél. Egyk.eln. Emi. TudGyűjt 1830.2.sz. 98.p. Eredeti címe, Unter-

haltungsblatt als Beylage zur Pressburger Zeitung.

272.

Múlt és Jelen. 1848.ápr. 14.: Jelen. Fedőlapcím, Históriai és politikai erdélyi hír-

183


lap. Alcím, 1844.jan.2.: Erdélyi Hírlap, 1848.ápr.14.: Politikai Lap. Kolozsvár.

1841..jan.5.-1848.máj.9. Megszűnt. Mutatványszám, 1841.jan.1. Megj. hetenként

kétszer. Szerk. Kiadó, 1848.máj.2-ig Szilágyi Ferenc. Ny. Ev.Ref. Főiskola. 4r.

1843.jan.3.: 2r.

Nyh. 1842.88.sz. nem készült; 1843.3.sz. nem készült; 1843.júl.4. ,1.sz.=53.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1841.1-105.sz.=ts.; 1842-1843. évenként 1-104.sz.=ts.; 1844.

1-105.S2.=ts.; 1845.1-104.sz.=ts.; 1846.1-105.sz.=ts.; 1847.1-104.sz.=ts.; 1848.

1-37.sz.=ts. - AK: 1841.1-56. ,58-105.sz. - EK: 1841.1-60. ,62-105.sz.; 1842.=

ts.; 1843.1-101.,104.sz.; 1844-1845.=ts.; 1846.53-79.,81-105.sz.; 1847.=ts.;

1848.1-23.,25-37.sz. - FSZEK: 1841.=ts.; 1846.1-66. ,69-105.sz.; 1847.1. ,35.,

39-42., 48-50., 52. sz.; 1848.14-17. sz. + mutatványszám. - KKK: 1841.1-2.,6-

52.sz. - OK: 1841-1843. =ts. - XX Debrecen RK: 1848.2.sz. - Eger: 1841.=ts.;

1842.1-2.,4-51.sz. - Esztergom: 1841.1-52.sz. - Kecskemét: 1841.=ts.; 1842.

1-51.sz.. - Pápa: 1841.=ts. - Pécs EK + : 1841-1847. =ts. - Sopron ELK: 1841.

1-52.sz. Szeged SK: 1848.=ts. - X X X Cluj-Napoca AK: 1841-1843.=ts.; 1844.

1-84.,86-105.sz.; 1845.its. - EK:=ts.

Megjegyzés

- Előszó. /Bevezetés az 1841.1.sz.-hoz/ = Program és hivatás 119-123.p.

Társlap

273.

- Hetilap, 1841.

- Históriai Kedveskedő, 1841.

-Hon és Külföld, 1841-1842., 1844-1848.

- Kolozsvári Hetilap, 1845-1848.

- Toldalék a-Múlt és Jelenhez, 1843.

Munkások Újsága. Budapest, 1849.jan.21.: Debrecen. 1848.ápr.2.-1849.jan.21.

Megj. hetenként, 1848.aug.6.: hetenként kétszer, 1849.jan.21.: hetenként három-

szor. Új folyam, 1848.szept.29-től. Fel.szerk. Kiadó, Táncsics Mihály. Ny. Egye-

temi, 1848.máj.21.: Táncsics Mihály, 1848.júl.16.: Kozma Vazul, 1848.dec.1.:

Lukács és Társa, 1849.jan.21.: Debreczen Város Nyomdája. 8r., 1848.szept.29


Nem található a Budapesten megj. 1849.1.sz. és a Debrecenben megj. 1849.

2-3.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1848.1-33.sz. Jzept.24/=ts.; 1.sz. ,|bept.29.[-26.sz.=ts. - EK:

1848.1-33.sz.=ts.; 1848.1-17., 19-26.sz. - FSZEK: 1848.1-33.sz.=ts. - HtK:

1848.1.sz.,ápr.2. - OL: 1849.1.sz. - PIM: 1848.1-33.sz.=ts. - X X Debrecen

RK: 1848.=ts. - Keszthely: 1848.1-25. ,26-33.sz.; 1848.1-4. ,7-20.sz. - Sáros-

patak: 1848.1-11.,13-33.sz.; 1848.1-14.,16-26.sz. - Szeged SK: 1848.18-19.sz.,

nov.30.-dec.5.

Megjegyzés

- Az 1849. évi, Debrecenben megj. 1.sz. említi, hogy 1849-ben Budapesten

is megj. 1.iz. melyet "postán már nem lehetett elküldeni", ezért Táncsics

közölte, hogy a Debreczeni Vásárfia c. újságszámot adja az előfizetőknek.

Emi. Benda Kálmán és Irinyi Károly i.m.

- Táncsics Mihály a Debreczeni Vásárfia "Bevezető vezérdkké"-ben közli, hogy

amig Munkások Újságát újra megindíthatja az Alföldi Hírlap-nak írja cikkeit.

Muzarion - L. Élet és Literatura

Műcsarnok. Budapest. 1840-1841. Sorozat. Szalády folyóiratnak tekinti.

274.

Műipar. Fedőlapcím, Kiadja a Magyar Gazdasági Egyesület ismeretterjesztő szak-

osztálya felügyelete alatt... Buda. ' 1841.júl. 1.-1641.dec.23. Megszűnt. Megj.

hetenként kétszer. Szerk. Kacskovics Lajos és Török János. Ny. Egyetemi. 8r. FI.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-51.sz.=ts. - EK: 1-27. ,29-47. ,49-51 .sz. - K$ZEK:=ts. - MEKK

1-5.,7-41.,44-51.sz. - OEK:=ts. - OMK:=ts. - OMgK:=ts. - X X Debrecen RK:=

ts. - Gödöllő:=ts. - Keszthely:=ts. - Sárospatak: 6-39. ,41-48. ,50-51.sz. - Sop-

ron ELK:=ts.

185


Megjegyzés

Főlap

A Műipar 1842.jan.6-tól rovat a főlapban.

- Magyar Gazda, 1841-1848.

Társlap

275.

- Hirdető, 1841-1843.

Münz=Joumal, aller in und ausser Europa gesetzlich bestehenden, und hier alpha-

betisch ausgeführten Währungen, Valuten Gold=, Silber=, Scheide=, Kupfer=, Rechen=,

und fingirte Münzen, sammt Staatspapiere und Wechselusanzen, im Vereine einer

Anzal Tabellen mit in Kupfer gestochenen treuen Abbildungen, aller seit 1800 in

und Ausser Europa geprägten Gold= und Silber=Münzen sammt ihren Werthe im

Zwanzig= Gulden=Futze. Ein nützlichen und sehr notwendiges Handbuch für Kauf-

leute, Rechnungs=Manipulanten, und für den Gesammten Nahr=, Lehr=, und Wehr-

stand. 1833.k.n., 1.SZ.: Münz=Journal als Stammbuch der Geschichte und Denkmahl

des Neunzehnten Jahrhundersts... Ein nützliches und sehr notwendiges Repertórium

für alle gebildete Stande, besonders aber für Kaufleute und Jene, welche bei

Rechnungen und Cassen beschäftigt sind oder seyn werden. Fedőlapon 1832-ben

Münz=Journal des Neunzehnten Jahrhunderts. Ofen. Fedőlapon, Pesth. 1832.k.n.-

1836.k.n. ,2.sz. Megszűnt. Megj. negyedévenként. Szünetelt, 1833.k.n., 1.sz.~

1836.k.n. ,2.sz. Szerk. Kiadó, Urosius Andreits. Ny. Egyetemi. 2r. Fl.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1832.1-4.sz.=ts. ; 1833.1.sz.=ts. ; 1836.1.sz.=ts. - AK:=ts. -

EK:=ts. - X X Pannonhalma=ts. - Szeged EK:=ts. - X X X Novi Sad:=ts.

Műtudománvi Hetilapok a Hetilapok 1838. évi tervezett címe. Emi. Figyelmező

1838.1.4.sz.

186


276.

Napredak. Karlovci. 1849.k.n. ,23.: Zemun. 1848.nov.2.-1849.k.n. .41.sz. Megj.

hetenként kétszer, 1849.k.n. ,23.sz.: hetenként háromszor. Szerk. Kiadó, Ny.

Daniel o Medakovic. 2r. - Utolsó sz. 1869.k.n. ,90.sz.

Lelőhely . •

- Novi Sad: 1848.1-17.sz.; 1849.1-41.sz.

Národne Novine - L. Serbske Národne Novine

Národne Serbske Novine. Egyk.eln. Eml. HonilrodHird 1845.2.sz.; uo. 1848.1.sz.

Eredeti címe, Serbske Národne Novine.

NationaNPanorama. Egyk.eln. Emi. Kereszty. Eredeti címe, Der Pesther Charivari.

Nemzeti - L. Hazai Tudósítások

277.

Nemzeti Gazda. Fedőlapon, Nemzeti Gazda vagy a' Magyar Nemzet 1 Nemzeti Gaz-

dasága 1 's ebbéli Kereskedése 1 virágzásának előmozdítása. Melljet a Nemzet' szor-

galmatos Fiainak segedelmekkel Hetenként készítgetett.. .a Pallérozott Mezeigazda-

ság írója. Béts, 1816.jan: Pest, 1827.k.n., 1.sz.: Kolozsvár. 1814.jan.4.-1827.k.n..

2.SZ. Megszűnt. Megj. hetenként, 1815.nov.: havonként. 1816.jan-.: hetenként.

Szünetelt, 1818.jún.30.-1827.k.n., 1.sz. Szerk. Pethe Ferenc. Kiadó, "Nemzeti-

Gazda-Hivatal", 1827.k.n.,1.sz.: Pethe Ferenc. Ny. "A" két Magyar Haza' költ—

187


ségén Bétsben", Haykul Antal, 1816.Jan: Trattner János Tamás, 1827.k.n., 1.sz.:

Pethe Ferenc. 8r. CI. Tj.

Lelőhely

Budapest, OSZK + : 1814. l.1-52.sz.=ts.; 1815.1.1-25.sz. ;'H. 1-21.sz.=ts.; 1816.1-

1818.1-félévenként 1-26.sz.=ts. - EK: 1817-1818.=ts. - KKK:=ts. - NM: 1815.

l.1-25.sz.=ts.; - OK: 1814.27-52.sz.; 1816.1.=ts. ,11.1-15. ,18-26.sz. - X X

Debrecen, RK: 1814.27-52.sz.; 1815-1818. =ts. - Gödöllő: 1814.=ts.; 1815.1.1-

2.,4-13. ,15-18.,21-25.sz.; II. 1-18.,20.sz.; 1816.1.1-2. ,5-16. ,21-26. sz. ', II. 1-25.

sz.; 1817.1.2-9.,11-13.,15-26.sz.,"II.=ts.; 1818.1.=ts. - Keszthely: 1814-1816.

l.=ts.,'ll.1-25.sz.; 1817.1.1-10., 12-26.sz.; 11.1-14., 17-25.sz.; 1818.1.1-6. ,8-25.

sz. -Sárospatak: 1815.1.1-17. ,19-25.sz. ;il.=ts.; 1816. l.=ts. ;ll. 1. ,4-26.sz.;

1817.l.=ts.;il.1-25.sz. - Zirc: 1814.1.=ts. - X X X Cluj-Napoca AK: 1814-1818.

=ts.; 1827.1-2.sz.=ts. EK: 1814-1818. =ts. - Zagreb: 1814-1815.=ts.

Megjegyzés

Főlap

- A Nemzeti Gazda megszűnését bejelenti az 1818.26.sz.

- Az évfolyamokat posta- és írópapíron is nyomtatták. L. uo. 1818.jan.4.

- A Nemzeti Gazda 1827.-ben második kiadása könyvalakban jelent meg. - L.

Cluj-Napoca A K

- Hazai Híradó, 1827-1828.

Társlap

278.

- Közhasznú Gyűjtemény, 1827.

Nemzeti Játékszíni Tudósítás. Kassa. 1830.dec. 11.-1831.márc.26. Megj. hetenként.

"írta" Csáky Theodor. Ny. Werfer Károly. 8r. Cl.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1830.1-3.sz.=ts.; 1831.4-16.sz.=ts. - X X Miskolc HOM: 12.sz.

- X X X Košice VK:=ts.

Megjegyzés

188

- Enyedi Sándor adta ki hasonmás kiadásban 1979-ben.

- Berzeviczy Vince színházigazgató adatai között a Nemzeti Játékszíni Tudósí-

tás 1833. évi megjelenésének dátuma téves. = Szinnyei J.: Mírók I.köt.989.h,


Nemzeti Politikai Hfrlap. Egyk.eln. Emi. PH 1848.72.sz. ,506.p. Főcím, Nemzeti.

Alcím, Politikai Hírlap.

279.

Nemzeti Társalkodó. Kolozsvár. 1830..jan.2.-1844.dec.27. Megj. hetenként, 1839.

jan.7.: hetenként kétszer. Szünetelt, 1831.jún.28.-1831.okt.4. Fedőlapon, "írták

az olvasók a 1 lehetőségig rendbe szedte..." Szerk. Kiadó, Kisszántói Pethe Ferenc,

1832.jan.4.: "Erdélyi Híradó Szerkesztése", Méhes Sámuel. Szerk.társ. 1841.jan.

1.: Kemény Zsigmond. Ny. Erdélyi Híradó, Méhes Sámuel. 4r., 1831.okt.4.: 8r.,

1838.jan.2.: 4r. Cl. Tj.

Nyh. 1834.1.3.sz. nem készült; 1838.jún.12. és 19.=25.sz.; 1839.febr.7. és

14. = 7.sz.; 184O.márc.14.sz. = 12.sz. 1840.márc.26., 13.sz.=14.sz.

Lelőhely

Budapest, OSZK + : 1830.14. ,22. ,24-33. ,35-52.sz.; 1831.1-2. ,4-11., 13.sz.;

1832-1841.1. f elevenként 1-26.sz.=ts.; 1841.11.1-27.sz.=ts.; 1844.1-52. sz.=ts. -

AK: 1832-1837.=ts. - EK: 1830.1-52.sz.=ts.; 1831.1-26.sz.=ts.; 1832.=ts.;

1833.1.8-26.sz.; 11. =ts.; 1839-1840. =ts.; 1841.1.1-5. ,8.,15-26.sz.; 1844.=ts. -

FSZEK: 1830.1-33., 35-52. sz.; 1832-1833.=ts.; 1834. II .8-13., 15-23. ,25-26. sz.;

1835.1.1-16.,18-26.sz.; 1836-1840.1 .=ts.; 1841. II .20-27. sz. - PIM: 1841.l.=ts.

- X X Debrecen RK: 1830.27-31. ,33-49.sz.; 1831.1.1-24.sz.;' 1832. II.=ts.; 1833.

1.1-3.,5-26.sz.; 1835.II.1.,3-26.sz.; 1841.1.1-12. , 14-26.sz.; II.1-17.sz. - Kecs-

kemét: 1838.II.1-19.,21-26.sz. -Sárospatak: 1830. II .27-51.sz.; 1831.1.1-14.,

16-26.sz.; 1832.=ts.; 1838. II. 1-14., 16-26.sz. - Sopron ELK: 1831.1.1-6. ,9-18.

sz.; 1832.l.=ts.; 1834-1837. =ts.; 1839-1840. =ts.; 1841. =ts.j 1842.1-5.,7.,9-

10.,13-14.,16.,18.,32-35.,40-45.,49-75.,77-104. sz.; 1843.1-4.,6-9.,11.,14.,

47-48.,51-70.,72.,74-75.,77-103.sz. -Szeged EK: 1832.l.=ts.; 1833.l.=ts. -

SK: 1830-1844. =ts. - X X X Cluj-Napoca: 1830. =ts.; 1831.1.1-25.sz."II.1-13.

sz.; 1832-1841.=ts.; 1844.=ts.

Megjegyzés

- A Nemzeti Társalkodó rovatcím a főlapban is 1842.jan.4.-1845.dec.22-ig.

1844-ben újra külön, önállóan jelent meg, majd 1845.jan.3-tól ismét rovat-

cím a főlapban.

- 1830.dec.25.sz.-ban folyóiratként hirdetett Mértéktár rovatcím a főlapban.

189


Főlap

- Hazai Híradó, 1827-1828.

- Erdélyi Híradó, 1828-1848.

Társ lap

- Vasárnapi Újság, 1834-1848.

Nemzeti tót újság. Egyk.elri. Emi. PH 1846.782.sz.338-339.p. Eredeti címe,

Orol Tatranskí

Nemzeti Újság a Hazai 's Külföldi Tudósítások fedőlap-címe 1809-1839. évben. Fő-

címként eml. a Hasznos Mulatságok 1831.11.8.sz.

Nemzeti Újság főcím 1840-1848-ban - L. Hazai Tudósítások

280.

Nemzetőr. Alcím, 1848.jún.25-ig Melléklet a Pesti Divatlaphoz. Budapest. 1848.

m áj.27.-1848.dec.21. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Vahot Imre. Ny. Beiméi

József, 1848.jún.3.: Lukács László, 1848.júl.5.: Eisenfels Rudolf. 4r.

Lelőhely

190

Budapest OSZKV1-25.sz.=ts. - HtK: 1-5.sz. - X X Debrecen EK: 2-5.,14-15.,

22..24.SZ. - RK: 22.sz. - Pápa: 1-3.,5.sz. - Zirc:=ts. - X X X Prešov: 1.,

3-23. sz.

Megjegyzés

- Szinnyei szerint 1849. "elején" megj. egy szám. = L. Hírlapirodalmunk...

•1848-1849. MKsz 1877.119.p.

- 1848. második felével a Nemzetőr "szerkesztő-társul Obèmyik Károlyt nyerte",

= Ferenczy Zs.: M. irodalom... 177.p.

- A "Nemzetőr. Melléklet a Pesti Divatlaphoz" c. fejléccel 1848.máj.27.-1848.

jún.25-ig a főlap állandó rovata. Ettől független kiadvány a Nemzetőr c.


Főlap

281.

hetilap.

- Az egyes számok fejlécében a nemzetőrök egyenruhában, Magyarország címe-

re a Koronával és a művészeteket szimbolizáló rajz van.

- Vahot bejelenti, hogy Magyar hőseink képcsarnoka című mellékletet ad ki. •» L

Kossuth Hírlapja 18A8.ll.133.sz.

- Budapesti Divatlap, 1848.

- Pesti Divatlap, 18U-18A8.

Neovidenses. 1806.dec. 19.: Neovidenses - Regnum Mortuorum. 1809. jan.3.:

num Mortuorum. Fedőlapcím, Ephemerides continens: Politica colloquia, mortuo-

rum, politicae, orationes, nec non secretum litterarum commercium vivos inter,

ac mortuos. E Germanico Neovidensi fideliter in latinum versem. Posonii. 1804.

k.n. ,1.sz. ,2.sz.ápr.3.-1811.jan.8. Megj. hetenként kétszer. Szerk. Kiadó, Ny.

Officina Belnayana. 8r., 1806.dec. 19.: Ar.

Nyh. 180A. jan. 1. = 1805. jan. 1.; 1805.dec.31. ,98.sz.=99.sz.; 1806. júl. 1. ,57.sz.=

59. sz.; 1806.szept.9.,75.sz.=76.sz.; 1809.8.sz. nem készült. 1809.ápr.4. ,23.

sz.=2A.sz.; 1809.okt.31.,79.sz.=80.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1804.1., 1.a. ,2-78.sz.=ts.; 1805.1-78. ,80-94. ,96-98.sz.;

1806.1-1Q7.sz.=ts.; 1807.1-5.,7-8.,10-19.,21-32.,34-102. sz.; 1808.1-107. sz.=

ts.; 1809.1-7.,9-24.,54-94.sz.; 1810.1-94.sz.=ts.: 1811.95-96.sz. - EK: 1805.

2. ,5-12.,15-18.,20-24.,26-58.,60-87.,89. ,93-94. ,56-99.sz.; 1806.1-3.,6-12.,

14-51.,53.,55-66.,68-69.,71-90.,93-95.,97-107.sz. - KKK: 1806.1-3.,6-7.,13-

55.,57-58.,60-63.,69.,72-92.,9A-95.,97-107.sz.; 1808.1-9.,11-13.,15-33.sz.

- X X Debrecen RK: 1804.31.,44.,46.,54.,56.,58-59.,61.,64-67.,70-74.,76-

78.sz.; 1805.2., 5-6., 12., 91., 98-99.sz.; 1806.1-2/. ,7-8., 11., 13-14., 17-18., 23-

24., 26-29., 33-34., 36-37.,.39., 45-46., 52., 54. sz. - Eger: 1806.1. ,3.sz.; 1807.

4-5. ,7-11., 14-26. ,29. ,35. ,37. ,39-100.sz.; 1808;4-9.,11-54.,56-102.sz.; 1809.

1-23.,54-94., 103-107.sz.; 1810.1-48.sz. - Kalocsa"*": 1805.5-98.sz.; 1806.1-7.,

9-22.,27-49.,51-53.,56-64.,66-75.,77-107.sz.; 1809.19-23.,54.,58-90.sz.;

1810.1-9., 11-94.,96-97., 100., 102.sz. - Keszthely: 1804.1-54.sz. - Pápa:

1804.9-10.,12-20.,22-42.,45.,47-49.,51-52.,55.,62-76.,78.sz. - Zirc: 1806.=

191


192

ts.i 1807.1-103.sz.=ts.; 1808.1-106.sz.; 1809.1-23.,54-81.,83-94.sz.5 1810.

1-12.,14-97.sz. - X X X Nitra: 1804.1.a.-5.,7-10.,12-42.,44-48.,51-61.,63-

72.sz.

Megjegyzés

Főlap

- A szerk. Georch Illés.-L. Neovidenses eml. 1804.okt.2. ,53.sz.432.p.

- Kiadó Georges Aloys Belnay. Eml. Ad Benevolos Lectores harum Ephemeridum

c. közlemény a példányszámra, cenzúrára és árra vonatkozó adatokkal. = L.

uo. 1804.jún.10.,29.sz.238.p.; 30.sz.245-246.p.

- Ephemerides Statistico - Politico - Oeconomico - Litterariae, 1804-1809.

- Posonienses Ephemerides Statistico - Politicae, 1809-1838.

Társlap

- Appendix ad Ephemerides Latinas, 1804-1805.

~ Appendix ad Ephemerides Politico Statisticae, 1811.

- Appendix ad Relationes Litterariae, 1804-1805.

- Eventus Bellici, 1805.

- Relationes Litterariae, 1804-1805.

Neovidenses - Regnum Mortuorum - L. Neovidenses

282.

Nép Barátja. Budapest, 1849.jan. 16.: Debrecen, 1849.máj.6.: Budapest. 1848.

jún.4.-1849.jún.30. Megj. hetenként. Fel.szerk. Vas Gereben, szerk.társ 1849.

márc.9-ig Arany János, szerk. 1849. máj.6.: Vas Gereben. Kiadó, "Pesti Közép-

ponti Választmány", 1849.jan. 16.: Vas Gereben, 1849.máj.7.: nincs feltüntetve.

1849.jún.10.: Vas Gereben. Ny. Beiméi József, 1848.júl.2.: Kozma Vazul, 1849.

jan.16.: Debreczeni Városi Könyvnyomda, 1849.máj.6.: Kozma Vazul. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1848.1-30.sz.=ts.; 1849.1-24.sz.=ts. - FSZEK: 1848.1-21.,

27.,29-30.sz.; 1849.2.,5.,9.sz. - X X Debrecen EK: 1849.2. ,4-21.sz. - RK:

1848-1.849. =ts. - Győr PK: 1848.1. ,22. ,27.sz.; 1849.2. ,10. ,13-16.sz. - Keszt-


hely: 1849.2-24.sz. - Miskolc HOM: 1848.1-6. ,9-16.., 18. ,25. ,28-30.sz.; 184;*.

1-2.,4-5.,7-11.,13-14.sz. - Sárospatak: 1848.1-14.,16-18.,20-23.,25-28.sz.;

1849.11., 14.sz. - Szeged SK: 1848.=ts. - XXX Cluj-Napoca EK: 1849.5.sz.

Megjegyzés

- Szinnyei szerint Arany "A kormány által megindított Nép Barátja ez. lap szer-

kesztését nem vállalta el, csak nevét kölcsönözte oda, a szerkesztő Vas Gere-

ben volt. 1849.márc.10 után Arany neve sem fordul elő." = M.írók l.köt.

226.h.

- A Nép Barátjá-val részben azonos szövegű, idegennyelvű társlapok címe;

Amicul Poporului, 1848. - Prjateľ Ľudu, 1848-1849. - Pucki Priatelj, 1848.

- Der Volks'freund, 1848.

Népbarát. Buda. 1844. - L. Közlemények a' Kisdedóvás és Elemi Nevelés Köréből

Népbarát. Győr. 1848. Könyv. Emi. folyóiratként Szalády.

283.

Nép=Élem. Alcím, 1848. júl. 18.: Radical Lap. Budapest. 1848.júl. 1.-1848.szept.28.

Megj. hetenként. Fel.szerk. Kiadó, Madarász László és Madarász József, Mérei

Mór, Rosti Zsigmond, 1848. júl .29.: Madarász László," Madarász József, Mérei Mór.

Ny. Lukács László, 1848.júl. 12.: Lukács László és Tsa. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1-71.sz. - EK: 1-74.sz.=ts. - FSZEK: 2-74.sz. - X X Debrecen

EK: 52..59.SZ. - RK: 15.sz. - Miskolc HOM: 15-22. ,24-28. ,51-73. sz. - Szeged

SK: 1-5., 7-11., 14-22., 24-74. sz. - XX X Cluj-Napoca EK: 1-35,. ,37-39. ,41-57 .,

59-66.,68-73. sz.

Megjegyzés

- A Nép=Elem magába olvasztotta a Radical Lap-ot 1848. júl. 18-án, a Reform-

ot 1848.aug.8-án. - L. Szerk.közlem. NépE 1848.aug.6.

193


Népkönyv. Budapest, 1842. /Szerk. Táncsics Mihály/ Könyv. Emi. folyóiratként

Szalády.

Népszabadság. Pest. 1849. Arany János és Gondol Dániel tervezett újsága, a meg-

jelenéséről nincs adatunk. Emi. Futár 1849.júl. 1., 1.sz.

284.

Die neuaufgestandene Fama, aus Ungarn und der Türeken; Oder Relation von dem

Jetztmähligen Türcken=Kriege. Wien. 1716. k.n. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-4.sz.=ts.

Neue Beyträge zur Topographie und Statistik des Königreichs Ungarn - L. /Beiträge/

Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungarn

285.

Neue Jugend-Zeitung. Fedőlapcím, Zur Belehrung und Unterhaltung der reifern

Jugend. Pest. .1830.k.n.-1831.k.n. ,6.sz. IMegj. rendszertelenül. Szerk. L. Jung.

Kiadó, Brüggemann /Halberstadt/. Ny. Ottó Wigand. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1830.1-2.sz.^ts.; 1831.3-6.sz.=ts.

Neue Kinderbibliothek. Pest. 1788. Könyvkereskedői katalógus. Emi. folyóiratként

Mo bibliogr. VI .köt.365.p.

194


286.

Der neue Kurier aus Ungarn von Kriegs^ und Staatssachen. 1790.Jan.5.: Neuer

Kurier aus Ungarn von Kriegs^ Staats^ und Gelehrten Sachen. 1795.Jan. 1.sz.:

Ofner Armen= Instituts^ Ausweis für das Jahr 1794. 1795.Jan.4., 2.sz.: Ofner und

Pester Ober-Postamts-Zeitung oder Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staats-

und Gelehrten Sachen. 1798.Jan.4.: N/euer/ Courtier aus Ungarn. Fedőlapon, Neuer

Kurier aus Ungarn von Kriegs= und Staatsachen. 1798. évben: Neuer Courier aus

Ungern, oder die Pester Post Amts Zeitung, nebst dem Literarischen Anzeiger

für das Jahr 1798. Pest. 1788.ápr.2.-1799.dec.31. Megj. hetenként kétszer, 1788.

okt.1.: hetenként háromszor, 1798.Jan.4.: hetenként kétszer, 1799.Jan. 1.: hetenként

háromszor. Szerk. Jeromos Moll, 1798.jan.4.: Andreas Haliczky. Kiadó, Mathias

Trattner und Jeromos Moll, 1798.jan.4.: Lőrincz Hanauer. Ny. Mathias Trattner.

8r., 1791.jan.5.: 4r.

Nyh. 1790.43.sz. nem készült. - 1798.dec.20., 110.sz.=101.sz.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 17RR. 1-?fi..?9.•53-91.sz.: 1789.1-156.sz. =ts• ; 1790.1-22.,24-

42.,44-60.sz.; 1791.1-48. .50.sz.: 1798.1-104. sz.=ts.; 1799.1-156. sz.=ts. - AK:

1799.79-96.,98-114.,116-153.,155.sz. - EK: 1791.1-22.,24-102.sz.; 1799.1-4.,

6-153.,155.sz. - FSZEK: 1790.1-116. sz.=ts. - KKK: 1798.1-93. ,95-104. sz. -

OEK: 1789.79-81.,84-86.,88-90.,93.,95-100.,103-120.,123-126.,129-133.,139-

140., 142-143., 145-147., 150-156.sz. - RGy: 1789.85-89. ,91. ,93. ,96. ,98-100.,

102-103.,110.,120.,131-134.,141.,143.,147.,152-153.,155.sz.; 1790.2.,21.,

24-25.,50-51.,61.sz. - X X Esztergom: 1799.78-89. ,92. sz. - Miskolc LJK:

1795.1-22.,24-104-.sz. Második kiadás 1789.jan.31., 14.sz. -L. OSzK

Társlap

- Beilage von Litteratur= Wissenschaften und Kunstsachen des Neuen Kuriers

aus Ungarn, 1791.

- Beilage zu Nro...des Neuen Kurier aus Ungern, 1788-1789.

- /Beilage/ Beylage zu Nro... Neuen Courier von Ungern, 1798.

- Besondere Beylage zum Neuen Courier von Ungern, 1789-1800-

- Extrablatt zu Nro...des Neuen Kurier aus Ungarn, 1788-1789.

- Hofbericht von Kriegsvorfallen, 1789-1799.

- Literarischer Anzeiger für Ungern, 1798-1799.

- Ofner und Pester Frag= und Kundschafts=Blatt, 1802.

195


- Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt oder Sammlung von Nützlichen

Dingen und Nachrichten, 1789-1802.

287.

Neue politische Ofner-Pesther Zeitung. Pesth. 1848.máj. 1.-1848.dec.31. Megj.

hetenként háromszor, 1848 .júl. 1.: hetenként négyszer, Szerk. Kiadó, Josef Janisch.

Ny. Egyetemi, 1848.aug.22.: Martin Bagó. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1-125. ,127-131.sz. - FSZEK: 1-4.,6.,8-19.,21.,23-35.,37-

42.,44-48.,50-51.,53-55.,57-59.,63.,65-67.,70-71.,73-80.,83.,85.,88-97.,99-

112.,114-119.sz. - X X Debrecen RK: 2.,45.sz.

Megjegyzés

- Az 1849-ben megj. 1-2.számot eml. SiebenB 1849. júl .2. ,82.sz.

Társlap

- Gemeinnützige Blätter für Belehrung und Unterhaltung, 1848.

- Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und Unterhaltung, 1837-1848.

Neue Zeitung für Damen und Leser aus gebildeten Stänten - L. Zeitung für Damen

N/euer/ Courier aus Ungern - L. Der Neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= und

Staatssachen

Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen - L. Der neue

Kurier aus Ungarn von Kriegs= und Staatssachen

Neues Ungrisches Maga_zjn - L. Ungrisches Magazin

196


Neueste Nachrichten aus Wien und Local-geeignissen/!/ /Ereignissen/ enthält die,

grosse Versammlung - L. Die erste /zweite stb./ grosse Versammlung...

Neueste Nachrichten von Kriégssauplatz.. .grosse Versammlung - L. Die erste

/zweite.. .stb./ grosse Versammlung —

Neueste Privatnachrichten vom Kriegsschauplatz.. .grosse Versammlung - L. Die

erste /zweite stb./ grosse Versammlung...

Neusetes am Rathaus - L. Legújabb a Városháznál

288.

Neuwidi Újság - Toldalék a' Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz. /Rendszertelenül

váltakozó címmel/ Toldalék a' Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz - Neuwidi Újság.

Pest. 1810.jan. 10.-1810.dec.22. Megszűnt. Megj. hetenként. Kiadó, Kuitsár ;.

István. Ny. Trattner Mátyás. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1810.1.3. ,5. ,8. ,11. ,15. ,17. ,20. ,25. ,28. ,30-31. ,36. ,38. ,40.,

42. ,44.,46.,50.sz.;ll.1.,3.,5-8., 10., 14-16., 18.,Ž2.,24.,26.,28.,30.,39.,42.,

44.,47.,50.sz. - KKK: 1810.1.17. ,20. ,24-25. ,28. ,30-31. ,36. ,40. ,42. ,44. ,46.,

50.sz.;ll.1.,3.,5-6.,8., 10-11., 13., 15., 18.,21-24.,26.,28.,30.,42.,44.,47.,

50.sz.

Megjegyzés

- A teljes folyóiratot a Neuwider Zeitung c. német folyóiratból f Szemere Pál

fordította magyarra és szerkesztette. =Szinnyei: M.írők XIII.köt.681.h.

- Gárdonyi Albert: A hazai hírlap- és folyóiratirodalom történetéhez c. tanul-

mánya szerint a Neuwidi Újságot Szluha György fordította. = MKsz 1930.1.

SZ.88-89.P.

197


289.

- A Neuwidi Újság eredetileg latin nyelven jelent meg Pozsonyban, címe 1804-

1806-ig: Neovidensis, 1806-1808-ig: Neovidensis Regnum Mortuorum, 1809-

1811-ig: Regnum Mortuorum.

Nevelési Emléklapok Pestalozzi születésének évszázados ünnepélyére. 1846.dec.25.:

Nevelési Emléklapok. Belső címlap 1847-ben Naplója és Jegyzőkönyve a Pesten

1846-ban...tartott... tanári köztanácskozásnak...Pest. 1846. jan. 12.-1848.szept .hó.

Megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, /Tavassy/ Teichengräber Lajos, 1847.jan. 18.:

Tavassy Lajos. Ny. Trattner - Károlyi. 8r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1846.1.sz.=ts.; 1847.2-4.sz.=ts.; 1848.5-6.sz.=ts. - AK: 1847.

2.SZ.J 1848.=ts. - EK: 1846-1847. =ts. - OPK: 1846-1847. =ts. -XX Debrecen

RK:=ts. - Sárospatak:=ts.

Megjegyzés

- A kiadvány jellege átmenet a sorozat és folyóirat között.

Tartalomjegyzék Petrik .IV.köt.35.p.

Nevelési Lapok a Nevelési Emléklapok tervezett címe. Emi. Hím 1839.72.sz.

Nevezetes Utazások Tárháza. Budapest. 1816-1819. Sorozat. Folyóiratként eml. Sza-

lády.

Noch .ein Sträusschen - L. Der grosse Pfaffenzwicker

Notizen, Theater-Zeitschrift. Temeswar. 1828/29. Valószínű tévesen idézett cím

198


Réznél. Az impresszum adatai azonosak a Notizen über die dramatischen Leistungen

der Bühne Gesellschaft c. ugyancsak nem található kiadvánnyal. Hankiss - Bérezel i

i.m. nem ismeri.

Notizen über die dramatischen Leistungen der Bühne Gesellschaft der Herren J.B. .

Hirschfeld und F. Herz während des Winter Kurses 1828/29 zu Temeschburg. 1828.

dec.16.-1829.ápr.1. Megj. kéthetenként. Szerk. Karl Schaubach. Kiadó, Ny. Josef

Klapka. 4r.

Nem található. Emi. Réz. 1-10. számot.

Megjegyzés

- A fenti kiadvány valószínű színházi zsebkönyv, Hankiss - Berczeli i.m. nem

ismeri.

Notizen über die dramatischen Leistungen der Bühnengesellschaft unter der Direktion

der Herren J.B. Hirschfeld und J. Herzog während der Sommersaison 1828 zu

Hermannstadt. 1828. Megj. rendszertelenül. Szerk. J.J. Gömmel. Kiadó, Ny. Er-

den's Martin Hochmeister. 8r.

Nem található. Emi. Sigerus a fenti bibliográfiai adatokkal. Réz ismer 1-11.

számot.

Megjegyzés

Főlap

- A fenti kiadvány valószínű zsebkönyv. Hankiss -"Berczeli szerint "Zsebkönyv?"

megkérdőjelezett kiadvány.

-[Der Kriegsbote, 1789-18323

Noui - L. Novi

199


290.

Nouvelles extraordinaires de divers Endroits à Leyden. Temeswar. 1787.

291.

Nem található - Berkeszi adatait a Temesvári városi jegyzőkönyvek alapján köz-

li; a folyóirat megj. rendszertelenül. Szerk. Kiadó, Kari Brandémenill. - A nyom-

dász Slovatzek, - L. Mo bibliogr. VI.köt.477.p.

Le nouvelliste français ou recueil choisi de Mémoires, Itinéraires, Réflexions mora-

les et critiques, Biographies modernes, caractères célèbres, Pièces historiques,

Romans, Contes, Anecdotes, Poésies fugitives, Bonmots, Sailliesf Énigmes, Chara-

des etc. Pour l'instruction et l'amusement des amateurs de la littérature française,

surtout pour la faire connaître du côté de ses plus nouvelles productions en belles

lettres. Pesth. 1815.k.n.-1816.aug.31. Megj. havonként. Szerk. Richard Henri.

Kiadó, Conrad Adolph Hartleben. Ny. "De l'imprimeried'Antoine Strauss à Vienne,

papier et characteres de ses Fabriques." 8r. Cl. Tj.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1815.1-6.köt. ,1-24.sz.=.ts.; 1816.7-10.köt. ,1-16.sz.=ts. - EK:

1815. =ts.; 1816.5-12.sz. - OEK: 1816.=ts. - X X Esztergom:=ts. - Pannonhalma:

=ts. - Pápa: 1816.12.sz. - Szeged EK: 1816.=ts. - X X X Bratislava EK: 1815.=

ts. - Bucuresti:=ts. - Cluj-Napoca AK:=ts.

Megjegyzés

- 1815-ben az 1-24.sz. keltezés nélkül jelent meg.

292. . .

I

Nova Posoniensia. Pressburg. 1721.júl.30. ,81.p.-1722.szept,.1O. Megj. hetenként.

Szerk. Matthias Bél. Kiadó_, Nv v Johann Paul Royer. 4r.

Lelőhely

200

Budapest OSZK + : 1721.júl.30. ? aug.13. ,20. ,27.', szept.10. ,17. ,24., okt. 15-22.,

29. r nov.5. ,12. ,19. ,26.; dec.3. ,10. ,17. ,24. ,31.', 1722.Jan.7. ,14. ,21. ,28.7

febr.4.,11.,18.; marc.4., 11. ,18. ,25. ; ápr.1. ,8. ,15. ,22. ,28.? máj.6. ,13. ,20.,

27;," jún 1 .3.,10.,17.,24.; júl.1.,8.,15.,21.,29.; aűg.5.,12.,19.,24.ţ szept.3.,


10. - AK: 1721.szept.17.'; okt.8., 15. ,22. ,29.* nov.5.,26.Jdec.3.,10.,17.,24.,

31.'; 1722.jan.7.,14.,21.,28.,' febr.4.,11.,18. ,25.° márc.4., 11. ', ápr.8.,22.?

jún.10.,17., - X X X Bratislava Lyc. 1722.jan.7.-júl.29. 1-30. sztlsz.

Megjegyzés

- Jan Caplovic szerint megj. az első sz. 1821.márc.12-én, ez nem talamató.

- Facsimile kiadás: Nova Posoniensia. 1721-1722. Reedfcia zachovaných cŕsel.

Társlap

Autor doslovu: Dr. Ján Caplovic. Martin, 197,3. 278 sztlsz.

- Sy Ilabus rerum memorabilium, quae mense... nunciatae sunt, cum dave

historico-genealogico-geographica, 1721-1722.

Novelu. Buda. 1814. Megj. "néhány levelecske". Szerk. Kiadó Lazaru Alexeie.

Ny. Egyetemi. 8r. Szerb nyelvű.

293.

Nem található - A bibliográfiai adatokat L. Margalits Ede im. 43-44.p.

/Novi/ Noui Ecclesiastico-Scholastici Annales euangelicorum August, et Helueticae

confessionis in Austriaca Monarchia. 1794.k.n., 1.sz.: Noui Ecclesiastico-Scholas-

tici Annales euangelicorum August, et Helueticae confessionis in terris Austriacis.

1794.k.n. ,2.sz.: Noui Ecclesiastici Annales euangelicorum August, et Helueticae

confessionis in Monarchia Austriaca. 1795.k.n., 1.sz.: Noui Ecclesiastico-Scholas-

tici Annales euangelicorum August, et Helueticae confessionis in terris Austriacis.

1795.k.n. ,2.sz.: Noui Ecclesiastico-Scholastici Annales euangelicorum August, et

Helueticae confessionis in ditionibus domus Austriacae haereditariis. 1803.k.n., 1.

sz.: Annales Emangelici provinciarvm domvi Avstŕiacae hàereditariarvm. Schemnicii,

1794.k.n.,1.sz.: Neosolii, 1795.k.n. ,sz.': Schemnicii, 18C3.k.n. ,.í .sz.: Neosolii.

1793.k.n.-1803.k.n. 1.SZ. Megszűnt. Megj. negyedévenként, 1794.k.n., 1.sz.: fél-

évenként. Szünetelt 1796-1802.évben. Ny. Joan Francisci Sulzer, 1794.k.n., 1.sz.:

loseph Turnier, 1795.k.n., 1 .sz.: loan Francisci Sulzer, 1803.k.n., 1.sz.: loannis

2j

20-1


Stephani/!/. 8r. Cl. Tj.

LeIShely

Budapest OSZK: 1793.1-4. sz.=ts.', 1794.1-2.sz.=ts.', 1795.1-2.sz.=ts.*, 1803.

1.sz.=ts. - OEK: 1793. =ts.; 1794.1.sz. -XX Debrecen RK:=ts. - Sárospatak:

=ts. - X X X Bratislava Ev.Lyc.^ts.

Megjegyzés

- Szerk. és Kiadó a folyóiraton nincs feltüntetve, Szinnyei: M.írók I.köt.151-

152.h. szerint Ambrózy /Ambrosius/ Sámuel.

- Az egyes számokon csak évszám keltezés van, hónap és nap feltüntetése nél-

kül.

Tartalomjegyzék Petrik I.köt.85-87.p.

Novij Serbskij Letopis - L. Serbska Letopisi

/Novini/ Noviny o rolnim a polnim Hospodarstvi Uherského Královstvi. Pressburg.

1783.márc.22. Szerk. Kiadó, Ny. Franz Augustin Patzko. 8r.

Nem található. Ja'n Č'aplovic /Bratislava/ szíves közlése szerint megj. magyar

és német nyelven azonos szöveggel, Királyi Magyar Újság a 1 Földmívelesrol;

Königlich-Hungarische Agrikultur-Zeitung.

294.

Novini pre hospodárstvo, remeslo a domáci život. Skalica. 1848.ápr.5.-1848.szept.

27. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Dániel Lichard. Ny. Xaver Franyo Skamicel.

4r.

Lelőhely

Esztergom: 1-26.sz.=ts. - X X X Martin:=ts.

Növi lag. Pest. 1848. Nincs több adat, valószínű nem jelent meg.

20?


Megjegyzés

- Kereszty szerint a kiadvány megjelenése bizonytalan. = i.m.37.p.

- Csontosi szerint ,i1849.augusztusban betiltották." =MKsz 1877.1.sz.

- Csontosi és Kereszty a Nővilág megjelenésére vonatkozó forrása valószínű

Nagy Ignác közleménye: "Új divatlap. A folyó év elején szerkesztésem alatt

kijövend Életképek helyett július elejétől kezdve új közlönyt indítok meg...

Nővilág czím alatt, melyből minden szombaton egy szám fog megjelenni." A

megjelenést hirdeti PH 1849.328.sz.204.p.j MarczTizenöt 1849.49.sz.196.p.;

PressbZ 1849.júl.30.; Respulica 1849.jún.17. ,1.sz. Nem található.

Nagy Ignác valószínű Szabó Richárd: Nők 1 világa c. 1847-ben megj. kötetéhez

hasonló tartalmú folyóirat megindítását tervezte. Ez a kiadvány különlenyo-

mat az Élefképek-ből.

Nuncius. Fogaras. 1847. az Organulu Lvminarei c . folyóirat tervezett címe. Emi.

Jakab E.: Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. 66-67.p.

295. .

Oberungarische Illustrierte Zeitung. K aschau. 1848. ápr. 7 .-1848. jún. 30. Megj. he-

tenként. Szerk. Kiadó, Ny. Carl Werfer. 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 1-13.sz.

Megjegyzés

- Magyar nyelvű, nem egészen azonos szövegű változata, Ábrázolt Folyóirat.

1848.máj.25.: Képesújság.

- Réz szerint megszűnt 1848.dec.-ben.

- A fejlécben az összetett magyar címer van a koronával.

Oesterreichische Deutsche Zeitung - L. Oesterreichische Konsitutionelle Deutsche

Zeitung

203


296.

Oesterreichische Konstitutionelle Deutsche Zeitung. 1848.ápr.14.: Oesterreichische

Deutsche Zeitung. Főcím 1848.máj.17. és máj.24. számon, Ausserordentliche Beila-

ge zur Oesterreichisch Deutschen Zeitung. Alcím, Ein Blatt für Politik, Kunst und

Wissenschaft aller Völker, 1848.ápr. 14.: Beiblatt zur Pressburger Zeitung. Wien.

1848.ápr.4..2.sz.-1848.júl.28. Megj. hetenként ötször, 1848.ápr. 17.: hetenként

háromszor, 1848.máj.5.: hetenként ötször. Rendkívüli kiadás 1848.máj.3.*, máj.

17.T máj.24. Szerk. Heinrich Löw, 1848.ápr.21.: H. Kern, 1848.jún. 16.: H. Löw.

Kiadóy nincs feltüntetve, 1848.ápr. 19.: H. Kern. Ny. Franz Schmid, 1848.ápr.8.:

K. Kopf és A. Eurich, 1848.máj.1.: Schmidbauer. és Holzwarth, 1848. máj. 10.-én

Kopf és Eurich, 1848.máj. 11.: Schmidbauer és Holzwarth. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK: 2-37. ,43-59. ,67-70. ,72-93.sz. - HfK: 38-66.sz. - X X X Mar-

tin: 2-37.sz.

Megjegyzés

Főlap

297.

- Zenker szerint megszűnt 1848.aug. 13-án.

- Pressburger Zeitung, 1848-1849.

Oesterreichische Merkur oder wöchentliches Verzeichniss der neuesten Bücher, welche

in Oesterreich unter und ob der Ens, lnner= und Vorder=österreich, Böhmen, Mähren,

Gallicien, Ungarn und Siebenbürgen erscheinen. Mit den Preisen und einer kurzen

Anzeige des Inhaltes; nebst den neuesten litterarischen Nachrichten. Wien. 1793.

Jan.5.-1793.dec.28. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Ny. Dollische Buchhandlung.

8r.

Lelőhely

204

Budapest OSZK + : 1-52.sz.=ts. - OEK: 1-26.sz.


Offenes Sendschreiben an meinen hochverehrten Freund dem hochwürdigen Herrn

Pfarrer Trichtl - L. Der grosse Pfaffenzwicker

Die Offiziers=Wahl der Raaber Nationalgarde - L. Der grosse Pfaffenzwicker

Ofner Armen= lnstituts= Ausweis für das Jahr 1794. - L. Der neue Kurier aus

Ungarn von Kriegs= und Staatssachen

298.

Ofner Commissions^ und Nachrichts= Amts Zeitschrift. Ofen. 1826.Jan.7.-1827.dec.

29. Megj. hetenként. Szerk. Kiadó, Franz Wiesen. Ny. Matthias Trattner, 1827.

márc.3.: Franz Patzkó. Pressburg. 4r.

Lelőhely

Budapest FSZEK: 1826.l-52.sz.=ts.; 1827.1-45.sz.

Társlap

- Periodisches Verzeichniss Sämmtlicher in der Haupt Rezidenz Stadt Ofen

Getrauten, Gestorbenen, Gebornen, 1825-1827.

- Periodisches Verzeichniss Sämmtlicher in der Haupt Rezidenz Stadt Ofen

Gebornen, Getrauten, Gestorbenen, 1825.

- Periodisches Verzeichniss der Gestorbenen von...ten bis inclusive ten...

Nebst einem summarischen Ausweis, der Getrauten und Getauften pro mense...

1826.

- Ofner Periodisches Verzeischniss der Gestorbenen von -ten bis inclusive...-

ten 1826-1827.

Ofner periodisches Verzeichniss der Gestorbenen... - L. Periodisches Verzeichniss

Sämmtlicher in der Haupt und Rezidenz Stadt Ofen Getrauten, Gestorben, Geboren

205


Ofner Stadtzeitung /Städtische Ofner Zeitung/ Ofen. 1786-1788. Egyk.eln. E ml.

Réz. Eredeti címe Merkur von Ungarn

299.

Ofner und Pester Extrablatt oder Michael Nachschimls Briefe an seinen Herrn Vet-

tern in Tschepele. Pest. 18Q3.k.n. Megj. havonként. 8r.

Lelőhely

300.

Budapest OSZK Könyvraktár: 1-2.sz. - FSZEK: 1.sz.

Ofner und Pester Frag= und Kundschaftsblatt oder Sammlung von nützlichen Dingen

und Nachrichten, i802.szept.29. ,9.sz.: Ofner und Pester Frag= und Kundschafts=

Blatt. Alcím, 18O2.szept.29. ,9.sz.: Über interessirende und nützliche, auch

angenehme Gegenstände Laut dem schon seit dem jähre 1788,, hohen Ortes gnädigst

bestätigen und Mehrmahlen im öffentlichen Drucke bekannt gemachten Plane.

Pest. 1789. III .f. é. Jan. 8.-1802 .okt. 31. Megj. hetenként. Szünetelt, 1789.dec. 17.-

1802.szept.29. ,9.sz. Szerk. 1789.szept.3-ig Jeromos Moll. Kiadó, Matthias Tratt-

ner, 1802.szept.29. ,9.sz.: Kundschaftsamtlichen Gewölbe. Ny. Matthias Trattner,

1802.szept.29. ,9.sz.: nincs feltüntetve. 8r., 18O2.szept.29. ,9.sz. 4r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1789.1-33.sz. /A főlaphoz kötve./ - Keszthely: 1802.9-10.sz.

Megjegyzés

Főlap

- Réz szerint megj. 1788-ban. - Valószínű januárban jelent meg, az 1789.júl.

2..25.SZ. közli, "dritter halbes Jahr".

- Der Neue Kurier aus Ungarn von Kriegs= und. Staatssachen, 1788-1799.

Társlap

206

- Beilage von Litteratur= Wissenschaften und Kunstsachen des Neuen Kurier aus

Ungarn, 1791. . • •

- Beilage zu Nro. ...des Neuen Kurier aus Ungarn,. 1788-1789.


Beilage/ Beylage zu Nro. ...Neuen Courier von Ungern, 1798.

Besondere Beylage zum Neuen Courier von Ungern, 1789-1800.

Extrablatt zu Nro. ...des Neuen Kurier aus Ungern, 1788-1789.

Hofbericht von Kriegvorfällen, 1789-1799.

Literarischer Anzeiger für .Ungern, 1798-1799.

Ofner und Pester Ober-Postamts=Zeitung oder Neuer Kurier aus Ungarn von

Kriegs= Staats= und Gelehrten Sachen - L. Der Neue Kurier aus Ungarn von

Kriegs= und Staatssachen

301.

Ofner und Pester Zeitung. 1800.apr.17.: Vereinigte Ofner und Pester Zeitung. 1811.

Jan.3.: Vereinigte Ofnei—Pester Zeitung. Ofen. 1800.Jan.2.-1845.jún.29. Megj. he-

tenként kétszer. Szerk. Kiadó, Jacob Schickmayer, 1810.Jan.4.: Rösler Jozefa

Schickmayer, 1837.júl.2.: Josef Janisch. Ny. Egyetemi. 4r., 1837.júl.2.: 2r.

Lelőhely

Budapest OSZK + : 1800.1-103. sz.=ts.; 1801.1-104.sz.=ts.; 1802-1803. évenként

1-103.sz.=ts.; 1804-1805. évenként 1-104.sz.=ts.; 1806.1-102.sz.=ts.; 1807-

1809. évenként 1-104.sz.=ts.; 1810-1811. évenként 1-103.sz.=ts.; 1812.1-105.

sz.=ts.; 1813-1815. évenként 1-104.sz.; 1816-1817. évenként 1-103.sz.; 1818-

1820. évenként 1-104.sz.; 1821-1823. évenként 1-103. sz.=ts.; 1824-1825. éven-

ként 1-104.sz.; 1826.1-103.sz.; 1827-1828. évenként 1-103.sz.=ts.; 1829.1-104.

sz.=ts.; 1830-1831. évenként 1-103.sz.=ts.; 1832-1833. évenként 1-104.sz.=ts.;

1834.1-103.sz.=ts.; 1835.1-104.sz.; 1836.1-103.sz.=ts.; 1837.1-104.sz.=ts.;

1838-1839. évenként 1-103.sz.=ts.; 1840.1-104.sz.=ts.; 1841-1842. évenként 1-

1O3.sz.=ts.; 1843.1-103.sz.=ts.; 1844.1-103.sz.=ts.; 1845.1-52.sz.^ts. - AK:

1814-1818.=ts.; 1826.1-104.sz.=ts. - EK: 1800.=ts.; 1801.1-103.sz.; 1802.1-8.,

10-50.,52-103.sz.; 1803.1-20.,22-94.,96-103.sz.; 1804-1806.=ts


103.sz.; 1801.1-19.,21-73.,75-104.sz.j 1802.1-76.,78-103.sz.; 1811.1-17.,21-

103.sz.; 1812.1-41.sz.; 1813.1-15.,19-104.sz.; 1814-1815.=ts.; 1816.1-61.,63-

103.sz.; 1817.1-22.,24-39.,41-95.,97-103.sz.j 1818.1-23.,25-26.,28-104.sz.;

1819.1-80.,82-101.,103.sz.; 1820.1-70.,72-104.sz.; 1821.1-51.sz.; 1822-1824.=

ts.j 1826.1-73.,75-104.sz.; 1827.=ts.; 1828.1-52.sz. - OK: 1824.1-52.sz.; 1825.

53-55.,84-103.sz.; 1826.=ts.; 1828.53-103.sz.; 1830. =ts.j 1831.1-52.sz. - NM:

1804.1-51.sz.; 1828.=ts. - RGy: 1801.1-64. ,66-80. ,83-84. ,87-88. ,91-92. ,96-98.,

101-103.sz.; 1809.32-34.,36-40.,42-43.,46.,48-51.,53-54.,56-70. sz.; 1811.1-68.

sz.; 1812.1-64.,66-80.,83-84.,87-88.,91-92.,96-98.,101-103.sz. -XX Eger: 1834-

1844.=ts. - Esztergom: 1824.17-18.,21-22.sz.; 1825.4.,13-21.,32-34.,48.,54-64.,

94.sz. - Keszthely: 1802.=ts.; 1806.1-25. ,27-102.sz.; 1807.1-6. ,8-10. ,13-71.,

73-104.sz.; 1810.1-20.,23.,25-57. ,59-103.sz.; 1812.1-15.,17-30.,32-98.,100-104.

sz.; 1813.1-12.,14-83.,85-104.sz.; 1816.1-78.,80-100.,102-103.sz.; 1819.1-13.,

15-24.,26-103.sz.; 1820.=ts.; 1821.1-6.,8-9.,11-103.sz.; 1822-1823.=ts.; 1824.

1-85.,87-104.sz.; 1825.1-50.,52-55.,57-104.sz. ; 1826-1827.=ts.; 1828.1-54.,56-

103.sz.; 1830.1-94.,96-103.sz.; 1831.1-52.sz. -Pannonhalma: 1820.2-104.sz.;

1821.3-96.,98-103.sz.; 1822.1-42. ,44-82. ,84-103. sz.; 1823.=ts. - Pécs EK: 1822-

1824.=ts.; 1828.1-32.,38-78.sz. -Sárospatak: 1814.=ts.; 1815.1-42.,44-85.,87-

91..93.SZ. - Vác: 1813.52-104.sz.; 1814.3-104.sz.; 1815.=ts.; 1817.11-103.sz.;

1818-1819.=ts.; 1820.1-51.sz.; 1826.53-104.sz.; 1827.1-51.sz.; 1829.1-52.sz.;

1830-1831. =ts. - X X X Novi Sad: 1800-1807. =ts.; 1808.1-83. ,85-104.sz.; 1813.

70. ,76-77.,85.,90.,93-102.sz.; 1814.1-14.,16-17.,19-26.,28-52.,54-66.,69. ,72-

75.,77.,82-86.,89-99.,101-103.sz., 1815.2-104.sz., 1816.2.,10-18.,20-42.,44-

45.,48.,71-99.sz.; 1817.3-6.,9-18.,22.,25-30.,34-41.,43.,46-48.sz.; 1822.22-

39.,41-103.sz.; 1823.1-52.sz.; 1825.=ts.; 1826.1-56.,69-85.,88-103.sz.; 1828.

1-86.,