Insette légfrissítő(REACH) - Galatea Kft.

galatea.hu

Insette légfrissítő(REACH) - Galatea Kft.

Biztonsági adatlap

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Készítmény neve: “Insette 2 az 1-ben légfrissítő és szagsemlegesítő”

Származási hely: E.U.

Magyarországi forgalmazó: V-Contact Kft.

2111 Szada

Ipari Park, 4333/18.

Tel.: +36 28 348 810

Fax: +36 28 348 812

A termék rendeltetetése: Légfrissítő és szagsemlegesítő aeroszol.

Illatváltozatok Pot Pourri, Rose Garden, Sandalwood, Peach Air, Jasmine

Flower, Exotic, Fruits, Summer Berries, Lavender*, Smells

Nice*, Natural Breeze*, Citrus*, Summer Roses*, Spring

Flowers*

Sürgősségi telefon: +36 28 348 810 (Elérhető: 8-tól 16 óráig.)

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 06-80 201 199

Szolgálat telefonszáma:

2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Besorolás: R12 Fokozottan tűzveszélyes.

Szembe jutás esetén: Enyhe irritációt okozhat.

Bőrrel való érintkezés: Alacsony kockázat.

Belégzés esetén: Nagy mennyiségű permet belégzése szédülést okozhat.

Lenyelés esetén: Véletlenszerű lenyelése nem valószínű.

3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Kémiai anyagok CAS szám Egészségügyi

besorolás

Osztályozás

(R mondatok)

w/w %


Biztonsági adatlap

Bután 106-987-8 Nincs R12 15-30%

Propán 74-98-6 Nincs R12 5-10%

Víz/Felületaktív

anyag/Illatanyag

emulzió

között

- Nincs Nincs 60%

fölött

Kérjük, az R-mondatokra és az egyéb jelekre vonatkozó teljes szöveget olvassa el a 15. és 16. pont

alatt.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe kerülés esetén A kontaktlencséket el kell távolítani. Alapos

öblögetést kell végezni tiszta, friss vízzel legalább 10

percen át a szemhéjat eltartva a szemgolyótól.

Orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén Az érintett bőrfelületet vízzel le kell

mosni – normál higiéniai eljárás.

Belégzés esetén Friss levegőre kell menni, melegben tartani az

érintett személyt, és orvost kell hívni.

Lenyelés esetén A szer véletlenszerű lenyelése esetén: 2-3 pohár tejet

vagy vizet kell inni. Nyugodtan kell maradni. Orvost

kell hívni. Hánytatni tilos.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűzoltásra alkalmas eszközök: Víz, vízsugár, száraz poroltó, alkoholálló hab &

széndioxid.

Speciális tűzoltási eljárások: A tűznek kitett tárolóedényeket vízsugárral kell

locsolni, hogy csökkentsük a robbanásveszélyt.

Különleges kockázatok: A tűztől sűrű fekete füst keletkezik, mely olyan

égési melléktermékeket tartalmaz, melyek

egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Megfelelő

oxigénpalackos légzőkészülék használata

kötelező.

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Eljárások az anyag kifolyása vagy kiömlése esetén A nem feltétlenül szükséges

személyzetet el kell távolítani. Kerülni kell a keletkező gőzök belélegzését. A 7 & 8 részben leírt

védőintézkedéseket be kell tartani. A kiömlött szert nem gyúlékony, jó nedvszívó képességű


Biztonsági adatlap

anyaggal – pl. homok, föld, vermikulit, kovaföld - be kell fedni, majd összegyűjteni, majd

megfelelő tárolóedénybe tenni, hogy később a hulladéktörvény előírásainak (lásd 13. pont)

megfelelően lehessen ártalmatlanítani. A szert nem szabad a csatornahálózatba és a folyó vizekbe

engedni. Takarítás: tisztítószerek használata javasolt, kerüljük az oldószerek használatát. Ha az

anyag a csatornahálózatba vagy a szennyvízelvezetőbe kerül, azonnal értesíteni kell a helyi

vízművet; amennyiben patakok, folyók vagy tavak szennyeződnek vele, akkor pedig az Országos

Vízügyi Hatóságot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés A keletkező gőzök nehezebbek, mint a levegő, ezért a padló

környékén terjednek szét. Levegővel vegyülve robbanóelegyet

alkothatnak. Meg kell előzni a gőz és a levegő gyúlékony vagy

robbanásképes eleggyé sűrűsödését, valamint kerülni kell azt, hogy a

foglalkoztatásbeli kitettségi határértékeknél magasabb koncentrációjú

gőzök keletkezzenek. A jó házvezetési szokások, valamint a

hulladékanyagok rendszeres biztonságos eltávolítása minimalizálja a

spontán gyulladás veszélyét, és egyéb tűzzel kapcsolatos

kockázatokat. A szer használata közben, illetve tárolásának helyén

kerülendő az evés, ivás és dohányzás.

Tárolás 50°C alatti hőmérsékleten, jól szellőző helyen, hő- és

gyújtóforrásoktól, valamint közvetlen napfénytől távol tartandó. Tilos

a dohányzás. A termék feliratozásában található utasításokat be kell

tartani. Erősen oxidáló anyagoktól, erősen lúgos valamint erősen savas

anyagoktól elkülönítve tartandó.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Összetevő neve OES/MEL 8hr TWA 10min TWA

LPG OES 1000 1250

Műszaki teendők Megfelelő szellőztetést kell biztosítani azért, hogy a keletkező gázok

koncentrációját jóval a legalacsonyabb robbanási határérték alatt

tartsuk, valamint hogy biztosítsuk azoknak az anyagoknak a

szellőzését, amelyeknél a meghatározott Foglalkoztatásbeli Kitettségi

Standard alacsonyabb.

Légutak védelme: Légzésvédő felszerelés szükséges abban az esetben, ha a termék

permetezésekor a permetező személy vagy a környezetében levők

számára nem biztosítható a foglalkoztatásbeli kitettségi határértékek

alatti szint, vagy a műszaki kontroll és intézkedések nem fejleszthetők

tovább.

Kezek védelme Gumikesztyű viselése ajánlott.


Biztonsági adatlap

Szemek védelme Nem valószínű a szükségessége.

Bőrvédelem Pamut vagy pamut/műszál overall viselése javasolt. Az erősen

szennyezett öltözéket le kell vetni, a bőrt vízzel és szappannal vagy

megfelelő bőrtisztító szerrel le kell mosni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot: Aeroszol

Megjelenés: Tejfehér vizes emulzió.

Illat: Illatosított.

pH érték: 6,5-8,5

Forráspont/Forrástartomány: 100°C

Olvadáspont/Olvadási tartomány: 0°C

Gyulladáspont: Mérése nem lehetséges, a hajtóanyag gyulladáspontja kb.

-40°C *

Gyúlékonyság LEL 0.8 (tömegszázalék 25°C-os levegőben)

UEL 9.0 (tömegszázalék 25°C-os levegőben)

Öngyulladás: 400°C fölött

Robbanási tulajdonságok Ha a palackot tűzbe dobjuk, tűzgolyót képezhet.*

Oxidációs tulajdonságok Nincs.

Palack nyomása 2.75 bar

Relatív sűrűség: N/A

VOC tartalom 29g/100ml

Oldhatóság vízben: Lényegében oldható.

Oldhatóság oldószerben Néhány szerves oldószerrel elegyet alkot.

Egyéb adatok -

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás stabil.

Kerülendő körülmények Nyílt láng, forró vörös felületek, és egyéb magas

hőmérsékletű források, melyek termikus bomlást

okozhatnak, kerülendők.

Ne fagyasszuk a szert.

Veszélyes bomlástermékek Tűz esetén veszélyes bomlástermékek – füst,

szénmonoxid, széndioxid és nitrogén oxidok –

keletkezhetnek.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Magára a termékre vonatkozó adatok nem elérhetők.


Biztonsági adatlap

A szerves oldószeres gőzöknek való kitettség egészségre káros hatásokat eredményezhet a vesékben

és központi idegrendszerben. A tünetek a következők lehetnek: fejfájás, szédülés, fáradtságérzet,

izomgyengeség, álmosság és - extrém esetekben - eszméletvesztés.

A szembefröccsenés irritációt és visszafordítható helyi károsodást okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Magára a termékre vonatkozó adatok nem elérhetők.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A képződött hulladékokat, beleértve az üres palackokat is a hulladékgazdálkodásról szóló törvény

előírásaival összhangban kell kezelni.

Az ezen adatlapban foglaltak szerint meg kell tudakolni a helyi hatóságoktól, hogy erre a termékre

vonatkoznak-e speciális helyi előírások.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK*

*CCCN: 3405 20 00

UN No.: 1950

*IMDG: 2102

*Osztály: 2.1

*ICAO/IATA: 2.2

*RID/ARD: 2,5 A

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Veszélyszimbólum: Fokozottan tűzveszélyes.

Veszélyjel: F+

R-mondatok

R12 Fokozottan tűzveszélyes. *

S-mondatok

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.


Biztonsági adatlap

S23 A keletkező gázt/permetet nem szabad belélegezni.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az

orvosnak meg kell mutatni.

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

Szabályozási referenciák A vegyi anyagokról szóló szabályozás 1994 (Veszélyességi

információk és csomagolás), valamint a későbbi módosítások.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az ezen adatlapon szereplő információk összhangban vannak a kémiai anyagokról (veszélyesség és

csomagolás) szóló rendeletek előírásaival. Nem képezik a felhasználó saját munkahelyi

kockázatkezelésének kiértékelését, ahogy más egészségügyi és biztonsági előírások megkövetelik.

A termék használatakor a munkahelyi egészségügyi és biztonsági előírások, valamint a veszélyes

anyagokra vonatkozó előírásoknak kell irányadónak lenniük.

A termék az 1. pontban meghatározott célokon kívül másra nem használható anélkül, hogy előtte ne

konzultálnánk a szállítóval és ne tartanánk be a leírt kezelési utasításokat.

Minthogy a specifikus körülmények kívül esnek a szállító ellenőrzési körén, az a felhasználó

felelőssége, hogy biztosítsa a termékre vonatkozó törvényi szabályozás által előírt követelmények

betartását.

Ez a termék nem minősül veszélyesnek a vegyi anyagok veszélyességi leírása alapján (az

OES/MEL értékek a jelenlegi EH40 szabványból származnak, kivéve ha máshogy van jelölve,

olyankor az adott értéket a szállító közölte).

További információ elérhető a következő kiadványokban:

Az egészségre veszélyes anyagok ellenőrzéséről szóló szabályozás 1988 (SI 1988:1657)

A környezet védelméről szóló szabályozás 1992 (SI 1992:2839)

A 3. pont alatt szereplő R-mondatok jegyzéke:

R12 Fokozottan tűzveszélyes.

A biztonsági adatlap professzionális felhasználóknak kérésre elérhető.

Az adatlapban megadott adatok a gyártó jelenlegi tudásán és tapasztalatain alapulnak. Az adatlap

célja a termékek leírása a biztonsági követelmények tekintetében. Az adatok nem jelentenek

garanciát a termékek tulajdonságait illetően.

Az eredeti dokumentum kibocsátásának ideje: 1996.

Felülvizsgálat 1 2 3 4 5 6

Felülvizsgálat 1997.10.20. 1998.06.15. 2000.01.04. 2000.06.20. 2008.12.09. 2009.08.24.

dátuma


Biztonsági adatlap

A legutóbbi felülvizsgálathoz képest történt változásokat a szövegben *–gal jelöltük.

A terméket a megfelelő ipari higiéniai gyakorlatnak megfelelően, és a törvényi előírásokkal

összhangban kell tárolni, kezelni és felhasználni. Az itt közölt információ a jelenlegi legjobb

tudásunkon alapul, és az a célja, hogy a terméket a biztonsági követelmények szempontjából

jellemezze, így hát nem képez garanciát a specifikus tulajdonságokat illetően.

More magazines by this user
Similar magazines