03.03.2014 Views

10. oldal 20. oldal 12. oldal - Intarzia Fabula

10. oldal 20. oldal 12. oldal - Intarzia Fabula

10. oldal 20. oldal 12. oldal - Intarzia Fabula

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4<br />

F<br />

a i p a r B ú t o r g y á r t á s L a k b e r e n d e z é s<br />

®<br />

Garden Wood, a szép kertekért<br />

A Garden Wood által gyártott egyszerû, de<br />

ugyanakkor tetszetõs és jó minõségû környezetbarát<br />

termékeket (asztalból, padból és két<br />

fotelbõl avagy két fotelbõl és sörözõasztalból<br />

álló garnitúrákat, gyermekek számára készített<br />

kempingszetteket, szimpla vagy<br />

tárolóládás padokat, muskátlisládákat,<br />

homokozókat, kerti pavilonokat, szerszámoskamrákat,<br />

játszóházakat és különbözõ méretû<br />

kutyaházakat) sokan szívesen látnák a<br />

házuk körül. A kft. 2004-ben jött létre a<br />

magyarországi Dagent cégcsoporthoz tartozó,<br />

kertépítéssel és kertépítési termékekkel<br />

foglalkozó Landstone kft. leányvállalataként.<br />

<strong>10.</strong> <strong>oldal</strong><br />

Faszerkezetek és a tûz<br />

Az épületek égtek és égnek, olykor<br />

lakóikkal együtt. Beomlanak a tartószerkezetek,<br />

és a szó szoros értelmében<br />

milliárdok mennek füstbe.<br />

Az emberek pedig, már jó régen töprengtek<br />

a dolgon és mint rendesen, most is két<br />

szálon futott a fejlesztés.<br />

A fürge elmék egyik fele mind hatékonyabb<br />

gyújtóeszközöket készített. A másik fele<br />

igyekezett megakadályozni a tüzet, vagy<br />

eloltani, ha már égett.<br />

<strong>20.</strong> <strong>oldal</strong><br />

EXPOWOOD 2007<br />

Rekordszámú, 85 hazai, illetve Magyarországról,<br />

Ausztriából, Finnországból és Olaszországból<br />

érkezett cég vett részt az idei<br />

Expowood Nemzetközi Faipari Szakvásáron,<br />

mely március 22–25. között került megrendezésre.<br />

A kiállított termékek roppant<br />

változatosak voltak, a fafeldolgozó berendezésektõl<br />

és gépektõl kezdve egészen a<br />

kerti bútorokig és bútorelemekig. A látogatók<br />

száma szintén rekordot döntött, a négy<br />

nap alatt 4.000-en látogattak ki a rendezvénynek<br />

otthont adó vidombáki<br />

Poloexpo Kiállítási Központba.<br />

<strong>12.</strong> <strong>oldal</strong><br />

2007. XI. évfolyam 4. szám


4 impresszum – tartalom<br />

Magasabbra a tetõt, ácsok!<br />

A faipar él és élni akar. Ez az egyik legfontosabb tanulsága az idei Expowoodnak. Sokan húzzák a gyászindulót a hazai fafeldolgozásnak,<br />

s a pesszimisták nem szûkölködnek az érvekben: egekbe szökik a nyersanyag ára, az erõs lej aláaknázza az<br />

exportlehetõségeket, nyomulnak a multik, és veszik, viszik az erdõt, nyakunkon a kínaiak, akik a dömpingáraikkal mindent<br />

ledarálnak. Mindezen, borúlátásra okot adó tények nem légbõlkapottak, valóságtartalmukat megerõsítik elemzõk, elméleti<br />

szakemberek, saját bõrükön érzik a szakmabeliek. Mégis, a vidombáki Poloexpo Központban nem uralkodott világvégehangulat.<br />

Ellenkezõleg. A vásárra minden eddiginél több kiállító jött el, s ugyanez igaz a látogatókra is. A vállalkozók pedig<br />

a gondok, panaszok sorolása mellett beruházásokról, bontakozó üzleti tervekrõl, piaci terjeszkedésrõl, termékskálabõvítésrõl,<br />

megnyert pályázatokról meséltek. S azt is elmondták többen, hogy bizakodva néznek a jövõbe, úgy látják,<br />

az erdélyi faiparnak van helye a nap alatt.<br />

Egy-egy vásár, ha megfelelõen van megszervezve, hûen tükrözi a szakma hangulatát és kilátásait. Így volt ez, az<br />

Expowoodon is, s a kiállítási csarnokot érezhetõen és egyértelmûen az élet, a növekedés lüktetõ energiája töltötte be. A<br />

fások állják a sarat, és az integráció miatt változó piaci viszonyok közepette, az élesedõ konkurenciaharc ellenére, a<br />

kishitûség csapdájába nem beleesve, mennek elõre a maguk útján. Én hiszek bennük, és szorítok nekik.<br />

Pengõ Zoltán<br />

INTARZIA ® www.intarzia.ro<br />

Havonta megjelenõ, független faipari szaklap<br />

IGAZGATÓ<br />

Pál Zsuzsanna<br />

0722-435517,<br />

E-mail: zspal@imageline.ro<br />

KERESKEDELMI IGAZGATÓ<br />

Péter István Zsolt<br />

0722-435 513<br />

E-mail: marketing@imageline.ro<br />

FÕSZERKESZTÕ<br />

Pengõ Zoltán<br />

0747498444<br />

E-mail: fabula@imageline.ro<br />

FORDÍTÓ<br />

Murányi János<br />

MUNKATÁRS<br />

Pápay Márta<br />

KORREKTOR<br />

Oláh István<br />

PR REFERENS<br />

Nagy Enikõ<br />

0730-556 651,<br />

0266-210 255<br />

E-mail: pr@imageline.ro<br />

MÛSZAKI SZERKESZTÉS ÉS<br />

DESIGN<br />

Ács János, Ercsei Loránd,<br />

Trucza Mária Szende,<br />

Józsa István<br />

E-mail: dtp@imageline.ro<br />

ISSN: 1453-4487<br />

TERJESZTÉS ÉS<br />

ELÕFIZETÉS-FELVÉTEL<br />

Barabás Mózes<br />

0726-746856, 0266-210 255<br />

E-mail: abonamente@imageline.ro<br />

TITKÁRNÕ<br />

Okos Magdolna<br />

0020-545 500, 0266-218 083<br />

E-mail: office@imageline.ro<br />

HONLAP-ADMINISZTRÁTOR<br />

Sav Sándor<br />

E-mail: infowood@imageline.ro<br />

WEBMASTER<br />

Demény Huba<br />

E-mail: web@imageline.ro<br />

KIADJA<br />

IMAGELINE KFT.<br />

RO – 535600 – Székelyudvarhely,<br />

Postafiók. 72<br />

Bethlen Gábor u. 55.,<br />

Harghita megye<br />

Tel.: +40-266-218 083,<br />

+40-266-210 255<br />

Fax: +40-266-214173<br />

Nyomda: Infopress Rt,<br />

Székelyudvarhely<br />

5<br />

7<br />

9<br />

10<br />

12<br />

mérföldkõ 1998<br />

Don Quijote életnagyságban, kõkorszakra fakorszak 5<br />

info-flash<br />

Bútor 1 milliárd euróra 7<br />

A román faipar legfõbb gondja a lej felértékelõdése 7<br />

Gazdagodik a Mehedinþi megyei erdõállomány 7<br />

A Hunyad megyei Környezeti Õrség<br />

fakitermelõ cégeket büntetett 7<br />

Az erdõ több mint egyszerû faanyag – a Mezõgazdasági<br />

Minisztérium kampánya 8<br />

Spring Expo a Sportcsarnokban 8<br />

aktuális<br />

Konstruktivista utcabútor a szecessziós Fõ utcán 9<br />

cégismertetõ<br />

A hazai piacot is szeretné meghódítani a kerti<br />

bútorokat gyártó székelyudvarhelyi Garden Wood Prod kft. 10<br />

A Korondi Árcsó kft. évrõl évre megduplázza a termelését 16<br />

kiállítások és vásárok – Expowood 2007<br />

Teljes siker minden fronton 12<br />

Minden jog fenntartva. A kiadványban<br />

közölt jogvédett reklámok nem sokszorosíthatók<br />

sem részleteikben, sem egészükben<br />

és nem átadhatók semmilyen<br />

(elektronikus, mechanikus, fénymásolt vagy<br />

egyéb) formában, mert az Imageline Kft.<br />

tulajdonát képezik. A közölt információk<br />

helyességéért a teljes felelõsség a cikkek<br />

szerzõire és a hirdetõ cégekre hárul. A<br />

folyóiratban megjelent cikkek és fényképek<br />

teljes vagy részleges átvétele illetve<br />

reprodukálása a szerkesztõség írásbeli<br />

jóváhagyása nélkül tilos.<br />

Reklámjegyzék<br />

Anticimex 9<br />

Dunaker 25<br />

EET 18<br />

Felder 32<br />

Forest 3<br />

Infowood 19<br />

Leitz România 2<br />

P & P Mixt 19<br />

Palisander 30, 31<br />

20<br />

23<br />

26<br />

faanyagvédelem<br />

Faszerkezetek és a tûz (1.) 20<br />

apróhirdetések<br />

design<br />

Ligeti Stúdió 2. – Kompromisszumok nélküli formakultúra 26<br />

Megjelenik minden hónap 20-án.<br />

Lapzárta elõzõ hónap 5-én.


mérföldkõ<br />

5<br />

Mérföldkõ 1998<br />

Don Quijote életnagyságban, kõkorszakra fakorszak<br />

Tíz esztendõvel ezelõtt, enyhén szólva ellentmondásosak voltak az ipar<br />

hírei. Most még ott tartunk, hogy tudomásul vesszük, a rendszerváltás<br />

elõtt Kelet-Európában Románia bútoripara fejlõdött a legdinamikusabban.<br />

1989 után nehéz átszervezési periódus következett, amely ,,más<br />

kelet-európai országokhoz viszonyítva csak korlátozott nyugati tõkebeáramlást<br />

regisztrált”. Hát errõl van szó, a visszapolgáriasuló, s a folyamatnak<br />

még csak a kezdetén álló keleti térfélen negkezdõdött a verseny<br />

a külföldi tõkéért. Akkoriban erõs tõkevonzása volt a Visegrádi Négyeknek,<br />

Romániáról nem sok jót lehetett hallani, sõt! 1990 fekete márciusa<br />

óta a nyugati fejlett államok, illetve a keleti újdemokráciák elõtt is szalonképtelen<br />

vo1t, s igaz, hogy a tõke a saját, és nem a politikusok által<br />

felállított játékszabályokra hallgat, de az is tény, hogy a politikai instabilitást<br />

nem kedveli. Csak oda megy, ahol béke van (az olaj-, nálunk a szilva<br />

meg vackorfák alatt), és még a statáriurn kihirdetése etõtt kivonja<br />

nagát a forróvá vált vidékrõl.<br />

Mindamellett kilenc-tíz esztendõvel ezelõtt Románia Ketet-Európa<br />

második legnagyobb bútorexportõre volt Lengyelország után. Egészen<br />

biztos, nem ezért invitálták esztendõ õszére Budapesten (az üzletembertalálkozó<br />

után) az 0peraházba a történetesen kiutazó szakembereinket.<br />

Ugyan nen tudjuk, Erdélybõl a Székelyföldrõl volt-e vendég a kiállítással<br />

egybekötött vásáron, majd az elõadáson, amit 2.900 forintosra<br />

áraztak be (plusz áfa). Ezért Don Quijotét adták életnagyságban, továbbá<br />

egy pohár pezsgõt.<br />

Tessék megkomolyodni! Itthon már az 0tthon ‘98 székelyudvarhelyi<br />

szakvásárt reklámozzák, holott még csak januárban vagyunk, s a vásár<br />

május 7–10-én lesz. Az I998/3-as számban egy jó hírre nyitunk, s a hír<br />

nyolcvanöt esztendõs: az l893-ban alakult Kõ- és Agyagipari Szakiskolában<br />

az 1922–23-as tanévben megszûnt a kõipari szak, helyette faipari,<br />

asztalos és faragó szak indult, amely késõbb faipari asztalos és bútorasztalos<br />

szakká alakult át. Pedig ha elgondoljuk, milyen jól mûködtek a kõiparosok!<br />

A sétatéren levõ két nagyméretû kõvázát idõnként éjjeli garázdáink<br />

döntögetik, s ezt a vázák eddig még kibírták! Jó is, hogy átállította<br />

magát az iskola, ezek szerint nem egy újabb kõkorszaknak, inkább az<br />

annál jóvaI barátságosabb és puhább fakorszaknak nézett elébe akkoriban<br />

Udvarhely.<br />

A második évfolyam számaiban már felbukkan a szerkesztõség, a folyóirat<br />

egyik kabalatémája: a festett bútor. Májusig minden fedõlapon ott<br />

látni az Otthon ‘98 Tavaszi Szakvásár reklámplakátját. De nemcsak Udvarhelyen<br />

megy nagyban a vásár, mert ha „eladó az egész világ” (az<br />

opera-beli Faustot megalázó Mephisztó szerint), akkor világszerte vásárok<br />

vannak, efelõl nyugodtak lehetünk. „Az új év kezdetével a nagy bútorszalonok<br />

sorban nyitották kapuikat: Párizs, Köln, Milánó voltak a szakmai<br />

vásári évadnyitórendezvényei. Egymást követik az olyan nemzetközi<br />

rendezvények, mint a nürnbergi, salzburgi kézmûves és faipari szakvásárok.”<br />

Itthon a szakmai évadot a kolozsvári Foresta és Ecolife nyitotta, utána<br />

a bákói Mobexpo ‘98, az udvarhelyi Otthon ‘98, a szovátai bútorvásár<br />

és a brassói Mobila ‘98 kõvetkeznek. A müncheni Interforestrõl (Nemzetközi<br />

Erdészeti és Gömbfafeldolgozási Kiállítás és Vásár) az 5. szám<br />

ad elõzetest. Negyvenezer négyzetméteres kiállítási terület, ez igen!<br />

Persze az itthoni 0tthon (említettük), javában készül, sõt igazából jelzett<br />

évben lép elõ a Famos bemutatóüzletébõl (ahol korábban tartották)<br />

a sportcsarnokba, ahol aztán marad is mindaddig, míg szervezõi nem telepítik<br />

Brassóba. De míg ideje jön a költöztetésnek, lássuk az elsõ valódi<br />

vásárt, a sportcsarnokit: a több nint hatszáz négyzetméter „tágasnak bizonyult<br />

az 54 kiállító számára”. Ez egyenesbe fogalmazva azt jelenti,<br />

hogy a jelentkezés nem ütötte az elvárásokat. A magyarországi cégekhez<br />

vagy nem jutott el idejében az információ, vagy nem tartották érdemesnek<br />

a bemutatkozást egy székelyföldi szakvásáron.<br />

A folyóirat másik nagy témája is megjelenik, sõt, a harmadik is, e kiemelt<br />

fontosságú számban: a középkor bútormûvészete, átfogóbban pedig<br />

a stílusok története szép és méltó folytatásost hozott létre, amihez<br />

a szerkesztõk következetesen ragaszkodtak. Végül pedig a népi iparféleségek<br />

szintén folytatásos leltárából most a szénégetést járta körül a<br />

szerzõ.<br />

A szakmának még az is sikerül, ami a politikusoknak nehezebben. Az<br />

Intarziában a bukaresti reklámozók mellett a budapestiek hirdetnek. Ha<br />

majd megromlanak a diskurzusok a Parlamentben, el lehet játszani a<br />

gondolattal, nem lenne-e jobb, ha csupa faiparit javasolunk a szenátusba,<br />

a képviselõházba...<br />

Maradjon az unokáknak is! – olvastuk esztendõ koranyári számában,<br />

és csak egy pillanatra ijedtünk meg, netán a szerzõ politikusainkat örökítené<br />

át az unokáknak. ,,Országszinten Hargita megye az erdõk összterülete<br />

szempontjából Suceava megyét követõen a második helyet foglalja<br />

el. Ezen a helyen 11 erdészeti hivatal gazdálkodik... Az udvarhelyi<br />

Homoród erdészeti hivatal 17 ezer hektáron gazdálkodik, amelybõl a<br />

18/1991-es törvény alapján jelen pillanatig 2500 hektárt adtak vissza a<br />

volt tulajdonosoknak... A Hargita Erdészeti Hivatal által adminisztrált erdõknek<br />

csak négy százaléka volt állami tulajdonban 1948 elõtt”. Nálunk<br />

ez a helyzet, ám az Erdélyi-fennsík nyugati részein változik az arány a volt<br />

állami erdõk javára.<br />

Ugyanabban a lapszámban, és ugyanazzal a szignóval (B.R.) újabb<br />

írás (Látni fogjuk az erdõt a fától) részletezi az idõszaki nagy témát, amirõl<br />

akkoriban a közélet visszhangzott. Ez volt a Lupu-törvény, a korábbi<br />

18/1991-est módosító és kiegészítõ 169/1997-es. A dokumentum kilátásba<br />

helyezte mezõgazdasági területek visszaadását a tulajdonosoknak-utódoknak<br />

ötven hektárig, az erdõk esetében harmincig... Románia<br />

6,169 millió hektár erdõvel rendelkezik, amibõl ha mindenki visszakapja<br />

a magáét, kétmillió hektár marad az állam tulajdonában. A 18-as törvény<br />

alapján 35000 hektár erdõt adott vissza 1998 májusáig az állam. S erdõjogban<br />

nézelõdve ez is akkoriban volt új: elkészült az erdõkitermelést<br />

szabályozó törvényrendelet. Erre feltétlen szükség volt, mert addigra a<br />

Romsilva állam lett az államban. A nemzeti erdõfelügyelõség az erdõk<br />

97 százalékát adminisztrálta, ami ha nem is volt szabadpiaci megoldás,<br />

de legalább megszokhatta a szakma. Amikor viszont az adminisztrálás<br />

kizárólagos joga mellett kormányhatározattal a kitermelési jogot is megkaparintotta,<br />

ezzel messze túllépte hatáskörét. Több mint hatmillió hektár<br />

kizárólagos urának lenni, ráadásul egy olyan turisztikai potenciált kezelni,<br />

amibe a Ceauºescu-villáktól az utlosó erdészházig minden belefér,<br />

és amely magas hozamokat biztosít kezelõjének mindenkor, a vadásztatásról<br />

nem is beszélve...<br />

Különben is minek a nagy flancolás, amikor „A XX. század stílbútorai”<br />

címû írás szerzõje, Vásárhelyi János szerint a kilencvenes években<br />

jelentkezett az „új szerénység”, amely elnevezésébõl ítélve még csak<br />

nem is az elsõ, és nem is a legnagyobb ebben a nem hivalkodó sorozatban.<br />

Elfordulni a nyolcvanas évek fogyasztás- és luxuskultuszától, az<br />

elemzõk szerint ez a drámai keleti változások nyomán elõállt új politikai<br />

öntudatforma. Az „új szerénység” bútorai a dizájnerek szerint a vásárló<br />

életének résztvevõi, nem pedig díszletei akarnak lenni. A kérdés logikus:<br />

miért ne érvényesülne a társadalmi közízlést reformáló trend a<br />

Romsilvánál is?<br />

Oláh István


6<br />

PALISANDER ROM COM<br />

Préselés pillanatok alatt<br />

A préselés folyamata a faipar minden területén elõfordul, korszerû gépek<br />

hiányában régebben pillanatszorítókkal és csavarorsókkal oldották<br />

meg, most a korszerû gépek mellett már csak kisegítõ eszköz maradt.<br />

A préselés nagyon precíz és pontos munkavégzést igényel a végtermék<br />

szempontjából. A minõségi munkának az elkészítéséhez elengedhetetlen<br />

a megfelelõ présgép kiválasztása, mivel a préselés során jönnek<br />

létre azok a fizikai és kémiai kötések, amelyek a késõbbiekben<br />

meghatározzák a ragasztás minõségét. Egy jó és minõségi préseléssel<br />

a további munkafolyamatokat is le tudjuk rövidíteni, illetve értékes idõt<br />

nyerhetünk azáltal, hogy nincsen pluszmûvelet beiktatva a minõség javítása<br />

érdekében. A préselés során a minõséget befolyásolhatja a<br />

présidõ, présnyomás, hõmérséklet és természetesen a gép felépítése,<br />

illetve az alapanyag minõsége. A gépek nagyon sokfélék lehetnek,<br />

mert félkész, illetve késztermékek elõállításánál éppúgy használjuk,<br />

mint idom vagy sík felületeknél. Ilyen sokrétû felhasználáshoz is tudunk<br />

különbözõ típusú és felszereltségû présgépeket ajánlani.<br />

Sík anyagok préselésénél elsõsorban furnérozásnál és dekorozásnál, a<br />

Frischling típusú prés nagyon közkedvelt A WIEDER-Maschinenbau<br />

GmbH 2001-ben alakult, és Salzburg térségében található. 2002. áprilisában<br />

felvásárolták a Frischling Maschinenbau GmbH-t, amely 1987<br />

óta volt jelen a piacon. Présgépeik kiváló hírnevét annak köszönhetik,<br />

hogy vevõiket a legjobb minõségû és legnagyobb választékú termékekkel<br />

látják el. Kínálatukban megtalálhatóak a hideg – és hõprések,<br />

melyek lehetnek elektromos és vízfûtésûek is. Ezek a gépek a kézi mûködtetésûtõl<br />

a teljesen automata változatig léteznek a 120x80 cm-es<br />

lapmérettõl a 300x150 cm-es présfelületig.<br />

A belsõépítészetben egyre elterjedtebb az íves alkatrészek elõfordulása,<br />

melynek elkészítésében nagy segítség a Nabuurs és a Woodtech<br />

típusú prés, melyek vákuum-illetve membránprések.<br />

A Nabuurs vezetõ gyártó az európai vákuumprések piacán. 1991-ben<br />

az elsõ cég volt, amely bevezette a vákuumprést a faiparban, és 1995-<br />

ben szintén elsõként vezette be a hõformázó vákuumprést a tömör felületek<br />

piacán. A Nabuurs az Easy membránprésekkel is elsõ volt a piacon.<br />

A fejlesztést, a kivitelezést és a gyártást tekintve, piacvezetõ<br />

termék.<br />

A Woodtech az elsõ vákuumprést 1998-ban helyezte üzembe, és azóta<br />

is folyamatosan mûködik. Ezt követõen gyors ütemben bõvítette a<br />

prések termékskáláját, nagy hangsúlyt fektetve a kutatásra és fejlesztésre.<br />

A cég vezetõ terméke a TechnoWrap 2900 Plus vákuumprés,<br />

amelyet folyamatosan fejlesztenek a piac igényeiknek megfelelõen. A<br />

legutóbbi fejlesztésnek köszönhetõen a prés képes formázni és préselni<br />

íves paneleket 300 mm-ig. Automatizált és két munkaállomásos is<br />

lehet, mellyel a kapacitás növelhetõ, mert amíg az egyik terméket elõkészítik,<br />

addig a másik elkészül.<br />

Szintén közkedvelt termékük a Bantam sorozat, mely egy gazdaságos<br />

verziója a vákuumprések családjának. Ajtólapok és konyhafrontok 3D<br />

laminálására alkalmas, amennyiben a munkadarab MDF alapanyagú,<br />

illetve a fólia PVC. A gép magas hõmérsékletet biztosító infrás fûtõegységekkel<br />

melegíti fel a PVC-fóliát, illetve egy vákuumpumpa segítségével<br />

szívja ki a levegõt az MDF közelébõl.<br />

A Ramarch cég összeszerelõ rendszerek tervezésére és gyártására<br />

szakosodott a bútor- és az ácsipar számára. Az 1930-as cégalapítás<br />

óta folyamatos a fejlõdésük, amely lehetõvé teszi számukra, hogy a<br />

sokéves tapasztalatot átadják ügyfeleiknek és jelen legyenek termékeikkel<br />

és szolgáltatásaikkal a nemzetközi piacon. Telephelyük 13.000<br />

m²-en terül el, ahol akár lehetõség nyílhat teljes gépsorok kipróbálására<br />

is. A tömörfa megmunkálók körében csak néhány, a leggyakrabban<br />

használt présgépek közül, melyet gyártanak, a táblásító- tömbösítõ<br />

és keretprés. Ezek a prések hidraulikus rendszerrel mûködnek,<br />

és a kapacitás mértékének megfelelõen kézi, illetve teljesen automata<br />

kivitelben is készülnek. A prések mérete, illetve a szorítógerendák<br />

száma változhat, így tud alkalmazkodni az ügyfél igényeihez. A kapacitás<br />

csillagprésekkel növelhetõ, melylyel egyszerre több préselés is<br />

készülhet. Ezeken kívül forgalmaznak még korpuszpréseket, melyekkel<br />

nagyon pontosan és gyorsan lehet szekrénytesteket, fiókokat összeenyvezni.<br />

Ezek a korpuszprések pneumatikus és hidraulikus kivitelben<br />

is készülnek, és a szorítódugattyúk áthelyezhetõek az alkatrész<br />

méretéhez igazítva. Gépeiket jellemzi a robusztus gépváz és az egyszerûség,<br />

a könnyebb kezelhetõség, valamint a méretek közötti minél<br />

gyorsabb átállás miatt.<br />

A présgépek használata nagyon fel tudja gyorsítani a termelést, mert<br />

a szorítás során nagyobb nyomás érhetõ el és gyorsabban, mint például<br />

kézi szorítás esetén, és így a kötés elõbb létrejön. A fenti kínálatból<br />

is látni, hogy a mai piaci helyzet megköveteli a gépgyártóktól is<br />

a minél korszerûbb, gyorsabb és minden igényt kielégítõ gépeket.<br />

<br />

PALISANDER ROM COM <br />

Tel. 0268-326-720,<br />

Fax: 0268-306-328<br />

info@palisander.ro<br />

www.palisander.ro


info-flash<br />

7<br />

H í r e k i n f o w o o d . r o<br />

Hírrovatunk írásai a www.infowood.ro faipari internetes portálon is<br />

olvashatók. A szerkesztõségünk gondozásában naponta frissített portálon ön<br />

is közzétehet rövid, saját cégével vagy szakterületével kapcsolatos cikkeket<br />

(kereskedelmi híreket, sajtóközleményeket, beszámolókat stb.) – a közérdeklõdésre<br />

számot tartó írásokat az <strong>Intarzia</strong> <strong>Fabula</strong> <strong>oldal</strong>ain is közöljük.<br />

Bútor 1 milliárd euróra<br />

A román piacon forgalmazott bútorok összértéke<br />

2007-re elérte a 997 millió eurót. A<br />

Romániai Bútorgyártók Szövetségének<br />

(Asociaþia Producãtorilor de Mobilã din<br />

România – APMR) adatai szerint 685 millió<br />

euró értékben adtak el hazai gyártmányú bútort.<br />

A hazai bútorgyártás volumene 2006-<br />

ban 5–6%-kal növekedett, értéke meghaladta<br />

az 1,2 milliárd eurót, és ezt a szintet<br />

2007-ben is tartják, közli az APMR. A múlt<br />

évben a bútortermelés mintegy 58%-a exportra<br />

irányult.<br />

Az InterBiz Group kutatócég tanulmánya<br />

szerint a román bútoripar az utóbbi négy év<br />

során átlagban kétszámjegyû növekedést<br />

mutatott fel. Ugyanaz a tanulmány kiemeli,<br />

hogy 2011-ben a kiskereskedelmi forgalom<br />

értéke eléri az 1,1 milliárd eurót.<br />

Az elsõ külföldi vállalat, amely megjelenik<br />

a román kiskereskedelmi bútorpiacon, az<br />

IKEA lesz. A legnagyobb bútorkereskedõ<br />

cég március 21-én nyitotta meg bukaresti<br />

üzletházát.<br />

Forrás: www.infowood.ro<br />

A román faipar legfõbb gondja a<br />

lej felértékelõdése<br />

A múlt évben a faanyag ára 15–20%-kal növekedett,<br />

és ez a folyamat, a nagy kereslet<br />

következtében az idén is tovább tarthat. A<br />

különféle díjszabások emelkedése és a nemzeti<br />

pénznem megerõsödése további aggodalmakat<br />

szül ebben a tekintetben<br />

A faanyagok iránti kereslet ebben az évben<br />

még nagyobb lesz, tekintettel a fát<br />

nyersanyagként felhasználó ágazatok erõteljes<br />

fejlõdésére.<br />

Az olyan iparágak, amelyek alapját a fakitermelés<br />

képezi, mint például a bútoripar,<br />

2007–2010 között évente 7%-os növekedést<br />

fognak elérni, mutat rá az Országos<br />

Elõrejelzési Bizottság (Comisia Naþionalã de<br />

Prognozã – CNP) legfrissebb tanulmánya.<br />

Az építõipar lendületes felívelése ugyancsak<br />

elõidézi a faanyag árának emelkedését.<br />

„A kiadások növekedésének még egy kiváltója<br />

a hasznossági illetékek emelkedése”,<br />

mondja a Faipari Szakszervezetek Szövetségének<br />

elnöke, Vasile Bãdicã.<br />

„Nagy gondot jelent a szakágazat számára<br />

az is, hogy a lej néhány év óta folyamatosan<br />

erõsödik, ami olyannyira hátrányosan<br />

érinti az exportáló cégeket, hogy sokuk<br />

meg is szûnik”, tette hozzá a szakszervezeti<br />

vezetõ. Az elnök azt is megjegyezte, hogy<br />

megtörténhet az is, miszerint a fentiekhez<br />

egyéb gondok is adódnak. „A környezetvédelmi<br />

elõírások is csak hátrányunkra lesznek,<br />

ha az állami szervek nem intézkednek a<br />

veszteségek csökkentése végett”, zárta nyilatkozatát<br />

Bãdicã elnök.<br />

A fakitermelés és -feldolgozás, beleértve<br />

a cellulóz- és papíripart is, a nemzeti<br />

össztermék (PIB) mintegy 3%-át teszi ki, ebbõl<br />

az arányból közel 0,6%-ot jelent az elsõdleges<br />

feldolgozó ágazat részesedése:<br />

erdészet, vadgazdálkodás, fakitermelés, tûnik<br />

ki a CNP adataiból.<br />

Forrás: www.infowood.ro<br />

Gazdagodik a Mehedinþi megyei<br />

erdõállomány<br />

A Mehedinþi megyei Erdészeti Igazgatóság<br />

több mint 2 millió lejt különített el arra a célra,<br />

hogy a mehedinþi-i csemeteültetvényekrõl<br />

több mint 1,5 millió csemetét ültessenek ki<br />

135 hektárnyi terület erdõsítésére.<br />

A Mehedinþi megyei Erdészeti Igazgatóság<br />

által kiutalt 2.175.362 lejbõl a megye<br />

csemeteültetvényeirõl 1.580.000 kõris,<br />

tölgy, juhar, akác, nyárfa, luc-, douglas- és<br />

vörösfenyõ csemetét ültetnek ki. A csemetékkel<br />

135,336 hektárnyi leromlott, az erdõállomány<br />

bõvítését szolgáló területet fognak<br />

erdõsíteni.<br />

A szóban forgó erdészeti igazgatóság vezérigazgatója,<br />

ªtefan Lãzãrescu megítélése<br />

szerint az idei tavaszon, az „Erdõ Hónapja”<br />

keretében szervezett erdõsítési kampány<br />

eredményeként több mint 190 hektárnyi területen<br />

sarjadnak majd új erdõk.<br />

Forrás: www.infowood.ro<br />

A Hunyad megyei Környezeti Õrség<br />

fakitermelõ cégeket<br />

büntetett<br />

A Hunyad megyei Környezeti Õrség felügyelõi<br />

nemrég megbüntették az összes olyan<br />

céget, amelyek fakitermeléssel foglalkoznak<br />

Polatiºte, Zsiec (Jieþ) és Tálya (Taia) környékén.<br />

A szigorú intézkedések oka: a környezetszennyezés.<br />

A Környezeti Õrség szakemberei a Zsil<br />

völgyi Vízgazdálkodási Egyedárúság részérõl<br />

kapott feljelentés alapján szálltak ki a helyszínre,<br />

és büntették meg a szóban forgó cégeket.<br />

„Mind az öt vagy hat céget, amelyek te-


8 info-flash<br />

vékenységének alapját a környékbeli erdõkben<br />

végzett fakitermelés képezi, a legnagyobb<br />

bírsággal büntettük, mert egyikük<br />

sem tartja be a törvényeket, szennyezi a vizeket,<br />

és a legelemibb környezetkímélõ felszerelésekkel<br />

sem rendelkeznek”, jelentette<br />

ki a Hunyad megyei Környezeti Õrség igazgatója,<br />

Cristian Moldovan biztos. A Hunyad<br />

megyei Vízgazdálkodási Egyedárúság azt a<br />

tényt reklamálta, hogy a cégek szûrõberendezései<br />

nem képesek megakadályozni a vizek<br />

favágás következtében fellépõ nagymértékû<br />

szennyezõdését.<br />

Forrás: www.infowood.ro<br />

Az erdõ több mint egyszerû<br />

faanyag – a Mezõgazdasági<br />

Minisztérium kampánya<br />

A Mezõgazdasági, Erdészeti és Vidékfejlesztési<br />

Minisztérium (MAPDR) bejelentette,<br />

hogy az Erdészeti Fejlesztési Program keretében<br />

kampányt kezdeményez, amelynek<br />

célja bevinni a köztudatba, hogy az erdõ sokkal<br />

többet jelent, mint faanyagforrást.<br />

A közönség-felvilágosító kampány célja<br />

Románia erdészeti fejlesztési politikájának és<br />

stratégiájának támogatása a 2001–2010 közötti<br />

idõszakban. A nagyközönség, az erdõtulajdonosok,<br />

döntéshozatali tényezõk és politikai<br />

elit figyelmét arra akarják felhívni, hogy az<br />

ország erdõállománya különösen fontos szereppel<br />

bír a nemzet jövõje szempontjából.<br />

Az országos erdészeti központi hatóság<br />

által kezdeményezett projektek és tevékenységek<br />

ahhoz szeretnének hozzájárulni, hogy<br />

szembe tudjunk nézni azzal a nagy kihívással,<br />

amit a köz- és magánérdek közötti egyensúly<br />

megtalálása jelent. A siker érdekében az erdõtulajdonosoknak,<br />

az állami intézményeknek<br />

és az egész civil társadalomnak egymás partnereiként<br />

kell együttmûködniük. „Ezt a célt<br />

szolgálja a mezõgazdasági minisztérium által<br />

kezdeményezett általános felvilágosítási kampány,<br />

amelynek egyik célkitûzése országos<br />

szolidaritás megteremtése a fenntartható erdõgazdálkodási<br />

programok gyakorlatba ültetése<br />

érdekében”, jelentette ki Tõke István, a<br />

mezõgazdasági minisztérium államtitkára.<br />

Az Erdészeti Fejlesztési Program révén<br />

azt is el szeretnék érni, hogy a köz- és magánerdõk<br />

fenntartható menedzsmentje révén<br />

az erdészeti szakágazat sokkal nagyobb mértékben<br />

járuljon hozzá a nemzetgazdaság fellendüléséhez.<br />

Forrás: www.infowood.ro<br />

Spring Expo a Sportcsarnokban<br />

Több mint 130 cég vett részt a Spring Expo<br />

2007 Építési és Bútorkiállításon, melyre március<br />

30. – április 2. között került sor a nagyváradi<br />

„Antonio Alexe” Sportcsarnokban. Az<br />

Expo Varadinum kft., a Bihar Megyei Kereskedelmi<br />

és Iparkamara, valamint a nagyváradi<br />

önkormányzat által tizedik alkalommal megszervezett<br />

vásáron a hazai kiállítók mellett<br />

szép számban képviseltették magukat magyarországi<br />

vállalkozások is. A vásár megnyitóján<br />

Bíró Rozália alpolgármester és Ioan<br />

Micula vállalkozó, a Kereskedelmi és Iparkamara<br />

elnöke szólt az egybegyûltekhez, míg az<br />

Expo Varadinumot Bondor András igazgató<br />

képviselte. A 3.200 négyzetméteres kiállítási<br />

felületet bejárva a látogató szerzõdést köthetett<br />

egy új lakásra, a helyszínen kapva kézhez<br />

az információt a legelõnyösebb hitelkonstrukciókról,<br />

s megtalálhatta az otthon szinte minden<br />

tartozékát, a parkettától és padlószõnyegtõl<br />

kezdve egészen a bútorig a konyha,<br />

valamint fürdõszobaberendezésig. A 3 lejes<br />

belépõdíj fejében a látogatók tombolán vettek<br />

részt, melynek fõdíja egy 3.200 lejes nappali<br />

bútor volt.<br />

Pengõ Zoltán


aktuális<br />

9<br />

Konstruktivista<br />

utcabútor<br />

a szecessziós<br />

Fõ utcán<br />

Modernitás és hagyomány a váradi városközpontban<br />

Utcabútor került március utolsó hetében a nagyváradi Fõ utcára, melynek<br />

két éve kezdõdött felújítása ezzel befejezettnek tekinthetõ. A 64<br />

padot és 60 darab egy, illetve fél köbméteres virágdézsát a nagybányai<br />

ParkDekor kft.-tõl vásárolta az önkormányzat, a 60 szemétgyûjtõt egy<br />

másik cégtõl szerezték be. A fából készült, modern vonalvezetésû,<br />

anyaga és színe révén melegséget sugárzó bútor érdekesen ellenpontozza<br />

a sétálóutca dominánsan szecessziós stílusát.<br />

„Az utcabútor konstruktivista jellegû, letisztult mértani formái rövid<br />

pihenõre, eszmecserére, elmélkedésre invitálják a járókelõt. A minõségi<br />

kidolgozás fokozza a pontosság és a polgáriasság vizuális benyomását.<br />

Mindezen túl, ez a fajta utcabútor maximális mozgási szabadságot<br />

biztosít, forgolódhatsz, helyezkedhetsz ahogy jól esik, újabb<br />

és újabb perspektívákat keresve. Stílusa összecseng a kövezet<br />

modernitásával, ellenben elüt a környezõ mûemléképületektõl, melyeket<br />

a szecesszió és az eklekticizmus kanyargós szelleme ural. Összességében<br />

nem sikerült megvalósítani a kortárs és a hagyományos szellem<br />

harmonikus találkozását, annak ellenére, hogy az összetevõk – az<br />

épületek, a kövezet és az utcabútor – önmagukban véve koherensek,<br />

funkcionálisak és elegánsan vannak megformálva”, vélekedik dr.<br />

Ramona Novicov képzõmûvészeti kritikus.<br />

Gábor Csongor, a ParkDekor kft. ügyvezetõje azt mondja, az utcabútort<br />

az önkormányzat koncepciója alapján készítették, a tenderben<br />

pontosan meg lévén határozva a formai és minõségi követelmények.<br />

A padok és a virágdézsák kezelt tölgyfából készültek, kétéves garanciával.<br />

A ParkDekor kft. 2005-ben jött létre, mint az azonos nevû magyarországi<br />

cég romániai leányvállalata, termékeik ott vannak több<br />

hazai város utcáin, terein, mondja az ügyvezetõ.<br />

Pengõ Zoltán<br />

Letisztult mértani formák jellemzik a Fõ utca bútorzatát


10 cégismertetõ<br />

GARDEN WOOD, A SZÉP KERTEKÉRT<br />

A hazai piacot is szeretné meghódítani<br />

a kerti bútorokat gyártó székelyudvarhelyi<br />

Garden Wood Prod kft.<br />

Máthé József<br />

A Garden Wood standja az Expowood 2007 vásáron<br />

A megalakulása óta eltelt három évben a Garden Wood Prod kft.<br />

kizárólag exportra gyártott kerti bútorokat és kültéri dekorációs termékeket.<br />

A Székelyudvarhelyen mûködõ vállalkozás idén terjeszkedni<br />

szeretne, a román piacon is meg akarja vetni a lábát.<br />

A Garden Wood által gyártott egyszerû, de ugyanakkor tetszetõs és<br />

jó minõségû környezetbarát termékeket (asztalból, padból és két fotelbõl<br />

avagy két fotelbõl és sörözõasztalból álló garnitúrákat, gyermekek<br />

számára készített kempingszetteket, szimpla vagy tárolóládás padokat,<br />

muskátlisládákat, homokozókat, kerti pavilonokat, szerszámoskamrákat,<br />

játszóházakat és különbözõ méretû kutyaházakat) sokan szívesen látnák<br />

a házuk körül.<br />

A kft. 2004-ben jött létre, a magyarországi Dagent cégcsoporthoz<br />

tartozó, kertépítéssel és kertépítési termékekkel foglalkozó Landstone<br />

kft. leányvállalataként.<br />

A Landstone vezetõi logisztikai megfontolásból döntöttek úgy, hogy<br />

Székelyudvarhelyen telepednek meg. „Romániában három fõ<br />

kereskedelmi útvonal van, ezek közül az egyik Erdélyen vezet keresztül.<br />

Amellett, hogy egy szép és robbanásszerûen fejlõdõ város,<br />

Székelyudvarhely Románia szívében fekszik, ahonnan bármely megye<br />

könnyen elérhetõ”, mondja Máthé József, a Landstone üzletágvezetõje<br />

és a Garden Wood ügyvezetõ igazgatója.<br />

A Garden Wood mostanáig kizárólag a Landstone számára dolgozott.<br />

A Landstone üzleti partnerei a multinacionális áruházláncok, az<br />

udvarhelyi üzembõl kikerült termékek ott vannak a magyarországi,<br />

ausztriai és horvátországi szupermarketekben. A Garden Wood fontos<br />

beszállítója az anyacégnek, a Landstone által forgalomba hozott kerti<br />

termékek 90 százaléka Székelyudvarhelyen készül.<br />

800-900 köbméter<br />

Az erdélyi leányvállalat forgalma 250.000 euró körül van, évente 800-<br />

900 köbméter fát dolgoz fel. A Garden Wood termékek 90 százalékban<br />

környezetbarát anyagokból - fából (fenyõ, tölgy, akác, nyár), fémbõl,<br />

kõbõl – készülnek, mondja interjúalanyunk. A csomagolás kivételével<br />

minden természetes anyagból van, sõt egyes termékeket speciális, egy<br />

év alatt lebomló csomagolóanyagban hoznak forgalomba.


cégismertetõ<br />

11<br />

A cég esztétikus termékei környezetbarát anyagokból készülnek<br />

„Megpróbáltuk a termelést abszolút modern és gépesített alapokra<br />

helyezni. A létszám egyidejûleg minimális és optimális: 1.000<br />

négyzetméteres gyártófelületen 18 fõvel dolgozunk”, nyilatkozta Máthé<br />

József. Az ügyvezetõ igazgató messzemenõen elégedett a székelyföldi<br />

munkaerõvel. „Semmilyen gondunk nincs ilyen téren. Az elsõ fél évet az<br />

alkalmazottak kiképzésére szántuk. Az elvégzett munka minõsége, a<br />

munkához való hozzáállás, a felelõsségtudat kifogástalan”, dicséri<br />

Máthé József a beosztottjait.<br />

„Románia nagyon nagy piac”<br />

Idén nagy fába vágja fejszéjét a Garden Wood vezetése, szeretne betörni<br />

a hazai piacra. „Románia nagyon nagy piac”, indokolja a döntést Máthé<br />

József. Az elsõ lépést ezirányba az Expowoodon való részvétel jelentette,<br />

de ott lesz a cég a szeptemberi bukaresti nemzetközi szakvásáron<br />

is, azzal a céllal, hogy nagybani értékesítési partnereket találjon. A<br />

Garden Woodnak ugyanaz a célpiaca, mint az anyavállalatnak, ám az a<br />

tény, hogy termékeik évek óta megtalálhatók három másik térségbeli<br />

ország áruházláncaiban, csupán elõnyt jelent, de nem garancia a romániai<br />

sikerre. „Minden ország független piac. A beszerzési központoktól<br />

megkapjuk a támogatást, de ez csak egy ajánlás, a harcot a helyszínen<br />

kell megvívni”, mondja az ügyvezetõ igazgató. Máthé József optimista a<br />

cégnek a hazai piacon való terjeszkedését illetõen: „Ezen termékeknek<br />

itt, Romániában egyelõre nincs történetük. Ezzel a termékcsoporttal<br />

nem sokan foglalkoznak, többek között ezért gondolom úgy, hogy van<br />

jövõjük. Nem mindegy, hogy 12 óra munka után gyomok között avagy<br />

egy kiépített díszkertben töltjük a szabadidõnket.”<br />

Ahhoz, hogy a Landstone magyar, osztrák és horvát partnerei mellett<br />

a román piacra is tudjon termelni, a Garden Wood fel kell fejlessze a<br />

termelését. Máthé József elmondása szerint, ha a dolgok a várakozásnak<br />

megfelelõen alakulnak, a jelenlegi dolgozói létszámot akár a<br />

duplájára emelhetik. A cégvezetés perspektívában gondolkodik, azt tervezi,<br />

miután a Garden Wood megveti a lábát a román piacon, beindítja<br />

a kertépítést is.<br />

Pengõ Zoltán


12 kiállítások és vásárok<br />

TELJES SIKER MINDEN FRONTON<br />

Rekordot döntött az idei vásár mind a<br />

kiállítók, mind a látogatók számát illetõen<br />

Nem szûkölködött látogatókban az idei vásár<br />

Rekordszámú, 85 hazai, illetve Magyarországról, Ausztriából,<br />

Finnországból és Olaszországból érkezett cég vett részt az idei<br />

Expowood Nemzetközi Faipari Szakvásáron, mely március 22-25.<br />

között került megrendezésre. A kiállított termékek roppant változatosak<br />

voltak, a fafeldolgozó berendezésektõl és gépektõl kezdve<br />

egészen a kerti bútorokig és bútorelemekig. A látogatók száma szintén<br />

rekordot döntött, a négy nap alatt 4.000-en látogattak ki a rendezvénynek<br />

otthont adó vidombáki Poloexpo Kiállítási Központba.<br />

A vásárt Pál Zsuzsanna, a rendezvény szervezõ-igazgatója,<br />

Nicolae Þucunel, a Brassói Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,<br />

valamint Gavril Budãu, a brassói Transilvania Egyetem Faipari<br />

Fakultásának dékánja nyitottak meg. Az elsõ napon magyar és román<br />

üzletemberek találkozója szerepelt a programban, melyen jelen volt<br />

Csapó György, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökhelyettese,<br />

valamint Bogár Ferenc, a Magyar Köztársaság bukaresti<br />

nagykövetségének irodavezetõje is.<br />

A legjobb standok<br />

„Az Európai Uniónak a faiparra és az erdõgazdálkodásra vonatkozó<br />

irányelvei alkalmazása” volt a témája a vásár második napján lezajlott<br />

szimpóziumnak.<br />

Elena Dumitru és Daniela Topârceanu, a Környezetvédelmi és<br />

Vízgazdálkodási Minisztérium munkatársai, valamint Maria Nica, az<br />

Országos Környezetvédelmi Ügynökség képviselõje a pályázati<br />

lehetõségeket, valamint a vonatkozó szabályozásokat ismertette a<br />

hallgatósággal.<br />

„Gyakorlati megoldások az EU perspektívájában” volt a címe a<br />

szombati elõadássorozatnak, melynek elõadói faipari szakemberek<br />

voltak.<br />

Az elhangzott elõadások változatos tematikát öleltek át, a felsõfokú<br />

szakoktatás aktuális kihívásaitól kezdve, a hulladékkezelésen át a<br />

faszerkezetek tûzvédelméig.<br />

Vasárnap került sor a standok díjazására.<br />

A szervezõk három kiállítót díjaztak: a bukaresti Vitap Echipament<br />

standját a funkcionalitás, az aradi Kantex kft.-ét a dizájn, a Schuko<br />

H Shulte-Sudhof GMBH&COKG cégét a kreativitás terén találták a<br />

legkiválóbbnak.<br />

A Fások Bálján nyújtott teljesítményükért a feketehalmi Asco Tools<br />

Rt. munkatársai a „legbulisabb társaság” különdíját kapták.<br />

Pengõ Zoltán


kiállítások és vásárok<br />

13<br />

NYOLC ÉRTÉKES NYEREMÉNYT VIHETTEK HAZA AZ INTARZIA,<br />

A CASTOR ÉS A FABULA SZERENCSÉS ELÕFIZETÕI<br />

Nyereményesõvel indult a verseny<br />

A sorsolásra a Poloexpo központban került sor<br />

Varga Mihály a Bernardo ADM 260 gyalugéppel<br />

A vásár keretében sorsoltuk ki az „Induljon hát a verseny!” akció nyolc<br />

díját, az <strong>Intarzia</strong>, a Castor és a <strong>Fabula</strong> azon olvasói között, akik a kampány<br />

ideje alatt egy évre elõfizettek a három folyóirat valamelyikére.<br />

A szerencsés nyertesek:<br />

Varga Mihály (Westfor kft., Barót) – Bernardo ADM 260 gyalugép (SETA<br />

Group SA felajánlása),<br />

Neculai Marcel Flocea (Genivas Transcom kft., Câmpulung<br />

Moldovenesc) – 300 eurós vásárlási utalvány (Metamob),<br />

Florinel Susinski (Ideea Nova kft., Suceava) – 500 eurós vásárlási<br />

utalvány (Tehnowood),<br />

Lauser Consult kft., Focºani – 10 inox kerti lámpa napelemekkel<br />

(Robcon),<br />

Quercus Prodcom kft., Felsõvisó – 5 darabos univerzális körfûrészlap<br />

készlet (Leitz România),<br />

Bragau SNC, Buzãu – Virutex TM 33L hordozható körfûrész (Palisander),<br />

Ventil Machine, Szatmárnémeti – Prebena 2X-J50SD kapcsozó (EET) és<br />

Euroconstruct kft., Zimnicea – Festhool HL 850 elektromos gyalugép.<br />

Az akciónak távolról sincs vége, a következõ sorsolásra szeptemberben,<br />

a BIFE-TIMB Nemzetközi Faipari Vásáron kerül sor, míg a fõdíj, a<br />

Felder által felajánlott S900-K915 állítható asztalú körfûrészgép decemberben<br />

talál majd gazdára.<br />

Barótra ment a fõdíj<br />

Kétszeresen is jó döntés volt a baróti Varga Mihály részérõl, hogy<br />

az Expowoodon elõfizetett az Intarziára, a Castorra és a Fabulára,<br />

ugyanis ennek köszönhetõen vállalkozása, a Westfor kft., egy<br />

Bernardo ADM 260 gyalugéppel gazdagodott.<br />

„Meglepetés volt számomra. Meg sem fordult a fejemben,<br />

hogy a nyertesek között leszek, hát még hogy pont a fõnyereményt<br />

kapom”, nyilatkozta Varga Mihály.<br />

A szerencsés nyertes cége 20 alkalmazottal dolgozik, és rönkfelvágással,<br />

raklapelemek, épületanyag, fûrészáru, hajópadló<br />

gyártásával foglalkozik.<br />

„Egy másik gépnek nem örültünk volna ennyire. Mostanáig egy<br />

házi gyártmányú géppel dolgoztunk.<br />

Ha nincs fejlesztési alap, akkor az ember kénytelen önerõbõl<br />

boldogulni. Szerettünk volna valami ilyesmit venni, újat vagy second<br />

hand-et, kerestük is, de nem jött össze.”, mondja a Westfor<br />

tulajdonosa.<br />

Az új gyalugépnek köszönhetõen a cég bõvíteni fogja a termékskáláját,<br />

rövidesen bútorléc és állványok gyártásába is<br />

belevág.


14 kiállítások és vásárok<br />

Gavril Budãu dékán az EET és Ventil Machine cégek képviselõivel<br />

Elõfizettek és nyertek<br />

A zimniceai Euroconstruct kft. egy, a marosvásárhelyi EET által<br />

felajánlott Festhool HL 850 elektromos gyalugéppel gazdagodott.<br />

Az Euroconstruct építkezési vállalat, melynek keretében egy bútort<br />

és nyílászárókat gyártó mûhely is mûködik. „Jó hasznát fogjuk<br />

venni az elektromos gyalunak, mind az ajtók készítésénél, mind a<br />

parkettagyártásnál és egyéb munkálatoknál is”, nyilatkozta Ionel<br />

Ilie mûhelyvezetõ, aki január hónapban újította meg <strong>Intarzia</strong> és<br />

Castor elõfizetését.<br />

„Nem számítottam erre a nyereményre, s természetesen<br />

örülök. Nyilván egy nagyobb díj sem keserített volna el...”, mondja<br />

Laurenþiu Serafimovici, a Laurex Consult kft. igazgatója, aki tíz<br />

darab napelemes inox kerti lámpa boldog tulajdonosának mondhatja<br />

magát, a temesvári Robcon cég jóvoltából. A focºani-i vállalkozás<br />

tanácsadó cégként indult, ám jelenleg bútort gyárt svájci<br />

exportra.<br />

A Leitz România által felajánlott öt darab univerzális körfûrészlapból<br />

álló készlet Felsõvisóra került, a Quercus Prodcom kft.-hez.<br />

„Tavaly is elõfizetõi voltunk az Intarziának és a Castornak, s a férjem<br />

erõsködött, hogy újítsuk meg az elõfizetést. Meglepett, hogy a<br />

nyertesek között vagyunk, de nagyon örülünk”, mondja Iuliana Pop,<br />

a cég tulajdonosa. A tíz éve alakult cég 2-3 alkalmazottal dolgozik,<br />

és megrendelésre készít fõleg egyedi bútorokat.<br />

A brassói Technowood cég 500 euró értékû vásárlási utalványt<br />

ajánlott fel, melyeket a suceavai Ideea Nova cég használhat fel.<br />

Florinel Susinschi igazgató elmondása szerint a vállakozás fõ<br />

tevékenységi területe az erdei utak tervezése és a torrensek<br />

medrének kiigazítása.<br />

A szatmárnémeti Metamob 300 eurós vásárlási utalványa a<br />

Câmpulung Moldovenesc-i Marcel Floceához került, aki a suceavai<br />

Erdészeti Egyetem oktatója.<br />

„Nagyon örülök a nyereménynek, annak ellenére, hogy én<br />

magam nem tudom használni a Metamob termékskálájába tartozó<br />

szerszámokat. Azon barátaimnak fogom ajándékozni, akik a hallgatók<br />

szakmai gyakorlatában segítenek”, nyilatkozta az elméleti<br />

szakember.<br />

Nyereménybõl adomány<br />

Egy váratlan haszonélvezõje is lett a sorsolásnak, a brassói<br />

Transilvania Egyetem Faipari Fakultása, a Ventil Machine ugyanis<br />

egy nagylelkû gesztussal az oktatási intézménynek ajándékozta<br />

nyereményét, a Prebena 2X-J50SD kapcsozót.<br />

„Ezen nyereménynek elsõsorban érzelmi értéke van számunkra,<br />

annak a jele, hogy elismerik a magasan képesített szakemberek<br />

képzése terén végzett munkánk értékét.<br />

Természetesen a nyeremény anyagi értéke sem elhanyagolható. A<br />

gép az egyetem mûhelyébe kerül, a hallgatók a gyakorlati képzés<br />

során fogják használni”, mondta az átvételkor Gavril Budãu dékán.<br />

Pengõ Zoltán


kiállítások és vásárok<br />

15<br />

Így látták a kiállítók<br />

Babos Rezsõ tulajdonos, Anticimex<br />

Hungaria kft. (Pomáz): „Jó volt a vásár. Az<br />

idén azt érzékeltük a tavalyihoz képest,<br />

hogy több volt a résztvevõk között a profi,<br />

a szakember. Mi általában nem a lakosság<br />

igényeit szolgáljuk ki közvetlenül, hanem<br />

az elõállítókét, a szakemberekét, és idén<br />

részükrõl lényegesen nagyobb érdeklõdést<br />

tapasztaltunk, mint az elmúlt évben”.<br />

Csontos Katalin igazgató, Baal kft.<br />

(Szecseleváros): „Véleményem szerint<br />

lehetett volna jobb is. A szervezéssel nem<br />

volt gond, de elég kevés volt a vendég.<br />

Szerintem nem volt eléggé hirdetve.<br />

Ahogy hallottam, tavaly sokkal jobb volt a<br />

vásár mint az idén.”<br />

Balogh Attila igazgató, Tatocom (Marosvásárhely):<br />

„Számunkra ez a kiállítás nagyon<br />

jól sikerült. Olyan termékekkel jöttünk, amelyeknek<br />

aktualitása van, vízalapú lakkokat<br />

forgalmazunk. Ebben az idõszakban megváltozik<br />

a lakkpiac, nagyon sok cég át fog térni<br />

a vízalapú lakkok használatára, mivel az<br />

uniós normák kötelezik õket erre.<br />

Partnereket találtunk, megszülettek a kapcsolatok,<br />

ezeket finalizálni kell, az üzleteket<br />

az elkövetkezõ idõszakban fogjuk megkötni.”<br />

Bartalis Csaba ügyvezetõ, Kenobi kft.<br />

(Szatmárnémeti): „Nekem a legkönnyebb,<br />

hogy valamihez viszonyítsam. Nem egy<br />

bukaresti vásár, de brassói vásárnak nagyon<br />

jó. Jobb mint a kolozsvári vásárok<br />

voltak ezidáig. Számunkra egy jó soproni<br />

vásárral ér fel. Meglepõen sokan jöttek el,<br />

ennél többen Kolozsváron se hemzsegnek.<br />

Remélem, hogy az a pénz, amit ide<br />

befektettünk, visszajön.”<br />

Máthé Csaba igazgató, TM Color<br />

(Székelyudvarhely). „Évek óta részt veszünk<br />

ezen a vásáron, és azt tudom mondani,<br />

hogy nagyon jó érdeklõdés van, évrõl évre<br />

fejlõdés tapasztalható. Egy új termékcsaláddal,<br />

a poliuretán termékcsaláddal jöttünk,<br />

vizespácokkal, faápoló szerekkel és<br />

egy olyan faházaknak való vízalapú, növényi<br />

kivonatokból készült, környezetbarát olajjal,<br />

aminek vízlepergetõ hatása van.”<br />

Pánczél Péter tulajdonos, Panczel&Co.<br />

(Brassó): „Rengeteg vásáron vettem<br />

részt, ide elsõ alkalommal jöttem.<br />

Szenzációsan van megszervezve és<br />

rengeteg a látogató. Ahhoz képest, hogy<br />

itt van kint Vidombákon, számomra óriási<br />

meglepetés volt a látogatottság. A konkrét<br />

eredmények általában nem a kiállítás<br />

ideje alatt jönnek, de egy-két hónap<br />

kifutási idõ alatt meglesznek azok is.”<br />

Lántzki Zoltán igazgató, Oxo kft. (Csíkszereda):<br />

„Örülök, hogy eljöttünk, mivel<br />

várakozáson felüli volt az eredmény, jobb<br />

mint tavaly.<br />

A faipar egy részében nagyon pesszimista<br />

hangulat uralkodik, de ennek ellenére megy<br />

az élet, van fejlõdés, és jó reményekkel<br />

nézünk az eljövendõ idõszak elébe.”


16 cégismertetõ<br />

FAHÁZAK SZALAGRENDSZERBEN<br />

A Korondi Árcsó kft. évrõl évre<br />

megduplázza a termelését<br />

Balázs Ferenc<br />

A Korondi Árcsó házai egyidejûleg szépek és praktikusak<br />

Bár Korondról valószínûleg a legtöbbeknek a fazekasság jut<br />

eszébe, a faiparnak szintén vannak sikeres mûvelõi a nagyközségben.<br />

Balázs Ferenc, a Korondi Árcsó kft. tulajdonosa és ügyvezetõje<br />

az idei Expowoodon nyilatkozott a Fabulának.<br />

– Legyen szíves, mutassa be a vállalkozását.<br />

– A cég 1993-ban alakult meg. A profilja építkezés és faházgyártás.<br />

Az erõsségünk a faház, kis kerti házak és nyaralók<br />

lucfenyõbõl. Ezeket lehet sorozatban gyártani, de a nagy szériában<br />

termelõ cégek nem tudnak konkurálni velünk, mivel mi minden<br />

egyes darabon tudunk változásokat eszközölni, azokat a megrendelõk<br />

igényeihez alakítani. A házaknak van téliesített és nem<br />

hõszigetelt változata, a megrendelõ igényeinek megfelelõen. Ezért<br />

árban is versenyképesek vagyunk, a nagy multinacionális cégek<br />

nem tudnak minket kiszorítani a piacról. Ennek köszönhetõen<br />

talpon tudunk maradni, sõt fejlõdni tudunk, annak ellenére, hogy<br />

az alapanyag és az energia ára folyamatosan nõ. A faanyag hazai<br />

ára lassan már európai szinten van, sõt kezdi már meg is haladni<br />

azt. 2004-tõl évrõl évre megduplázzuk a termelésünket, úgy a<br />

fafeldolgozás, mint az építkezés terén. A tavalyi termelésünk kb.<br />

400.000 euró volt. Van egy kis üzemünk, ahol, bár nem éppen a<br />

legmodernebb gépekkel dolgozunk, sikerült a szalagrendszert<br />

bevezetni. Ez az eredmény Jakab Vilmos fõmérnök, technikai igazgató<br />

nevéhez fûzõdik, az õ ötlete volt. Hála a szalagrendszernek, a<br />

termelést megdupláztuk, a létszámot pedig egyharmadára<br />

csökkentettük.<br />

– Miben új az önök által alkalmazott technológia?<br />

– Kiküszöböltük a segédmunkát és az anyagnak kézi erõvel való<br />

mozgatását. Az anyag kijön a szárítóból, feltesszük egy szekérre,<br />

onnan egy ember megfogja, lemarja, visszateszi a szekérre,<br />

kitaszítja a mûhelybõl, egy rakodóeszköz megfogja, átviszi a másik<br />

mûhelybe, ott az egyik munkás leszabja, a második lemarja, a harmadik<br />

pedig kijavítja, végül pedig becsomagolják. A legfontosabb<br />

az, hogy minden munkafázist jó szakember végezzen, és csak<br />

egyetlen egy mûveletet tanuljon be, kizárólag azt csinálja. Amíg


cégismertetõ<br />

17<br />

Mint egy legót ugy lehet összerakni a faházakat<br />

A Korondi Árcsó standja az Expowoodon<br />

mindenki mindent csinált, háromszor annyi munkásra volt szükség<br />

mint jelenleg. A legtöbb alkalmazott nem is látta még összerakva<br />

azokat a házakat, amelyeket csinál, mindenki csak egy-egy elemmel<br />

foglalkozik.<br />

Most már jobban lehet követni a munkafolyamatot, pontosan meg<br />

lehet állapítani a felelõsséget, ha valaki valamit nem jól csinált. Ez<br />

nagyon fontos, az embereket ugyanis folyamatosan nevelni kell, a<br />

munkakultúra, a mentalitás fejlesztésével minimum 20 százalékos<br />

termelésnövekedést el lehetne még érni. Egyre inkább érzõdik,<br />

hogy csak olyan cégek kapnak folyamatos megrendeléseket, csak<br />

azok tudnak megmaradni a piacon, amelyek minõségileg is, mennyiségileg<br />

is megfelelõen dolgoznak, a szerzõdésben foglaltakat<br />

betartják. Idén sikerült megszerezni az ISO minõsítést, ami szintén<br />

egy fontos követelmény. A házaink Magyarországon engedélyeztetve<br />

vannak, nemzetközi, európai minõsítéssel rendelkeznek,<br />

ami garantálja, hogy bárhol az Európai Unióban ezekre a termékekre<br />

építési engedélyt adnak.<br />

Románia a legjobb piac?<br />

– Külföldi megrendelõknek is dolgoznak?<br />

– Szinte kizárólag exportra dolgozunk, Olaszországba, Franciaországba,<br />

Magyarországra - Siófokon van is egy bemutató<br />

parkunk – Görögországba, most pedig egy spanyol megrendelés<br />

van kilátásban.<br />

Ugyanakkor egyre inkább úgy tûnik, egy-két éven belül Románia<br />

lesz a legjobb piac.<br />

Az ingatlanárak nagyon magasak, fõleg Bukarest, Temesvár<br />

környékén, úgyhogy eddig mindenki, aki tõlünk vásárolt, azt mondta,<br />

nagyon olcsók vagyunk.<br />

A hazai piacon évrõl évre nõ az igény a faházakra, egyre inkább<br />

tudatosul az emberekben, hogy ez egy természetes anyag, s ami<br />

nagyon fontos, tudom, mennyiért vettem meg, és mikorra készül el,<br />

arról nem is beszélve, hogy olcsóbb, mint a klasszikus technológiával<br />

készült ház.


18 cégismertetõ<br />

– Fel is állítják a házakat a nyugati megrendelõknek?<br />

– Nem, az összeszerelést a felhasználó vagy a kereskedõ végzi.Házainkat<br />

nagyon könnyû összeszerelni. Mindegyikhez egy összeszerelési<br />

rajzot mellékelünk, illetve ha nagyobb megrendelésrõl van<br />

szó, kiküldünk egy embert, hogy betanítsa az összeszerelést a<br />

megrendelõ munkásainak.<br />

Mérsékelt optimizmus<br />

– Mi teszi nagyon könnyûvé az önök által gyártott házak összeszerelését?<br />

– Egyrészt egyszerû típusok, másrészt pedig nagyon jól vannak<br />

megtervezve, mint egy legót, úgy lehet összerakni õket. Ezért nagyon<br />

jó a mi technológiánk.<br />

– Milyen fejlesztéseket terveznek?<br />

– Most egy számítógépes tervezõ-rajzoló programot szeretnénk<br />

vásárolni, hogy ha valaki egyedi igényekkel jön, akkor e program<br />

segítségével tervezzük meg a házát. Ettõl a termelékenység további<br />

növelését reméljük. A közeljövõben egy ablakgyártó részleget is<br />

be szeretnénk indítani, amely egyrészt a saját házainkba szükséges<br />

nyílászárókat fogja gyártani, de eladásra is fog termelni. Ezek tömbösítési<br />

eljárással készülnek.<br />

– Sokan temetik a faipart, ön ellenben, úgy látom, optimista.<br />

– Nem teljesen, komoly gondok vannak. Nagyon drágul a fa, azonkívül<br />

pedig nincs megszervezve rendesen a faipar.<br />

Láthatjuk, hogy sok városban nincs falerakat, míg Magyarországon<br />

egy kicsi községben is kettõ van. Komoly veszély, hogy bejöttek a<br />

nagy külföldi cégek, amelyek iszonyatos mennyiségû rönkfát<br />

vásárolnak fel, és visznek el. Ez nem helyénvaló, itt kellene feldolgozzák.<br />

Adott pillanatban majd erdõ és munka nélkül maradunk.<br />

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy bútorgyárak mennek<br />

tönkre, a vállalkozók nem tudnak, vagy nem mernek fejleszteni.<br />

Mindezek ellenére én mérsékelten optimista vagyok, mert látom a<br />

piacomat, tudok árat emelni, és el tudom végezni a szükséges<br />

beruházásokat.<br />

Pengõ Zoltán


Reklam nev<br />

19


20 faanyagvédelem<br />

Égéskésleltetett tetõszerkezet<br />

A faanyagnak a tûzzel szemben tanúsított viselkedésével korábban is foglalkoztunk. Az olvasók részérõl<br />

megnyilvánuló folyamatos érdeklõdés, az egyre bõvülõ „faház ipar” a kérdés részletesebb megtárgyalására<br />

ösztönöz. Sorozatunk elõször a tûz hatásaival, a védõszerekkel foglalkozik, majd a tervezõk<br />

méretezési feladatait tárgyalja. Magyarországi szabványokra hivatkozunk, de a dolog természeténél<br />

fogva nemigen lehet lényeges különbség a két ország elõírásai között, és olvasóink ezután – reméljük<br />

– megkeresik a román szabványokat is. Az EU amúgy is uniformizál, és rövidesen semmi különbség<br />

nem lesz a követelmények között. Brüsszelben most éppen az „éghetõségi besorolások” átdolgozása<br />

zajlik. Amint rendelkezésünkre állnak az új besorolási határok, tájékoztatjuk olvasóinkat.<br />

A katasztrófáról általában<br />

Amikor katasztrófáról beszélünk, valahogy ösztönösen olyan csapásokra<br />

gondolunk, amelyekhez nincsen igazán közünk, amelyek<br />

„csak úgy” jönnek, mi pedig elszenvedjük õket.<br />

Hiszen nem tehetünk a földrengésrõl, a tengeri népekre váratlanul<br />

zúdul a szökõár. Amerikára derült égbõl csap le a tornádó, és az<br />

esõzéseket követõ sárlavina pillanat alatt temeti el a házat és lakóját.<br />

Vagy nézzük az árvizeket, amelyek bömbölve viszik, ami útjukba kerül,<br />

esetleg csendesen emelkedve „felolvasztják” a vályogházat,<br />

amíg térdre nem rogyik. Úgy tûnik, hogy ezek a katasztrófák tõlünk<br />

függetlenül alakulnak ki, megakadályozni nem tudjuk õket.<br />

Már az is eredmény, ha egyiket-másikat valamennyire sikerül elõre<br />

jelezni.<br />

Ez valóban így is van, már ami a bekövetkezett katasztrófát illeti.<br />

Mélyebben magunkba nézve azonban rossz lelkiismerettel állapíthatjuk<br />

meg, hogy ha közvetlenül nem is vagyunk okozói egy-egy katasztrófának,<br />

de a katasztrófahelyzet megszületésénél bizony kisebb-nagyobb<br />

mértékben ott bábáskodtunk.<br />

Földrengés ügyben talán ártatlanok vagyunk, de a globális felmelegedés,<br />

a szaporodó szökõárak és tornádók legalább részben az<br />

üvegázhatásnak köszönhetõk, amit bizony jórészt mi magunk idézünk<br />

elõ. Hegyekbõl kizúduló árvizek mindig is voltak, de az észnélküli erdõirtás<br />

egyre veszélyesebbé és gyakoribbá teszi õket.<br />

A tûz mint katasztrófa<br />

És akkor elérkeztünk a tûzhöz: „Éjféli hajnal, szörnyû fény ez,”<br />

mondja Ady Endre, kicsit más kontextusban, de nagyon szemléletesen,<br />

és „Reccsen a deszka-palánk”.<br />

Az eddig említett katasztrófákhoz képest tehát, egy nagyon lényeges<br />

eltérést figyelhetünk meg: a tûzesetek közvetlen oka leggyakrabban<br />

(a múltban, és napjainkban is), valamilyen emberi közremûködés,<br />

amely lehet gondatlanság, de lehet szándékosság is.<br />

Elképzelhetõ ugyan egy-egy természetes öngyulladás, villámcsapás,<br />

vagy vulkánkitörés, de ezek száma az összes tûzesethez képest<br />

elenyészõ.<br />

A szándékosság: Egy hódító az elfoglalt városban – ha nem is sikerült<br />

az egészet egybõl lerombolni –, legalább felgyújtatta a templomot,<br />

hiszen ebben összpontosult az a közösség, amelynek elpusztításán<br />

éppen fáradozott. (Látszik a fejlõdés is, mert a világháború gyermeteg<br />

gyújtóbombáit és lángszóróit felváltotta például a profi napalm.)<br />

Vitás kérdések lezárására szolgált a haragos házának felgyújtása,<br />

amelynek következtében olykor az egész falut újjá kellett építeni. Égtek<br />

házak, várak, kastélyok és templomok a bentlévõk kicsalogatása céljából,<br />

de a miskolci deszkatemplom néhány éve például hobbiból égett<br />

porrá. Néró számára pedig Róma felgyújtása kvázi mûalkotás volt. Sorolhatnánk<br />

a végtelenségig.


faanyagvédelem<br />

21<br />

Azután a gondatlanság: évtizedes, toldott-foldott elektromos kábeleket<br />

alaposan hozzászögelnek a csontszáraz fedélszékhez. Egy rövidzárlat<br />

és ég a tetõ. A „szakmunkás”, szikraesõben hegeszti a víztartályt<br />

a padláson, majd elmegy sörözni... Ha valahol elbújt egy szikra, leég az<br />

egész szerkezet. Láttunk lopott benzint padláson a kémény mellett kannákban,<br />

de a kéményrõl valakik leszerelték a tisztítóajtót. Tetõszerkezet<br />

felgyújtására eredményes lehet a kéménybe befalazott szarufa, a szellõzõaknába<br />

bekötött füstcsõ stb. stb.<br />

Az épületek égtek és égnek, olykor lakóikkal együtt. Beomlanak a<br />

tartószerkezetek, és a szó szoros értelmében milliárdok mennek füstbe.<br />

Az emberek pedig már jó régen töprengtek a dolgon, és mint rendesen,<br />

most is két szálon futott a fejlesztés.<br />

A fürge elmék egyik fele mind hatékonyabb gyújtóeszközöket készített,<br />

a szurkos csepûvel ellátott nyílvesszõtõl a görögtûzön át a gyújtóbombákig.<br />

A másik fele igyekezett megakadályozni a tüzet, vagy eloltani, ha<br />

már égett. Eszköztáruk a vizes bivalybõrtõl indult, és elért a különféle vegyi<br />

anyagokig, amelyek vagy akadályozzák az égést, vagy oltják a már<br />

égõ tüzet. A tûz oltásával most nem foglalkozunk, erre a tûzoltók hivatottak.<br />

Ugyanígy figyelmen kívül hagyjuk a gyújtogatókat is, legyenek<br />

akár hivatásosak, akár amatõrök.<br />

Helyettük nézzük meg – nagyon vázlatosan –, hogy az idõk során<br />

milyen kísérleteket tettek az építõk a szerkezetek égésének magakadályozására.<br />

Visszapillantás a tûzmegelõzés történetére<br />

A görögök éghetetlen anyagként tartották számon és használták az<br />

azbesztet. Igaz, hogy külseje miatt növénynek tartották, de ez nem zavart<br />

senkit. Kr. elõtt 360-ban Aeneias erõdépítésrõl szóló könyvében a<br />

faszerkezetek ecettel való bekenését javasolja lángmentesítés céljából.<br />

Kr. elõtt 86-ban egy ostromtornyot a római gyújtogatások ellen timsóval<br />

itattak át, ami nagy siker volt. Sajnos, mint annyi más, ez is feledésbe<br />

merült, és csak a középkor végén jutott újra eszébe valakinek, aki<br />

rögtön bóraxot is kevert hozzá, és ezzel fokozta a hatását.<br />

1740-ben a stockholmi akadémia felhívására egy Faot nevû kémikus<br />

timsóból és vasgálicból készített tûz ellen védõ bevonatot. Ehhez<br />

késõbb konyhasót adagoltak és ez a keverék hosszú ideig divatos volt.<br />

1804-ben a Pesten kiadott, német nyelvû „Hazafias hetilap magyarok<br />

számára” c kiadvány is foglalkozik a kérdéssel.<br />

Ez volt a fa-, majd a kõszínházak elterjedésének idõszaka. A színházzal<br />

együtt terjedtek sajnos a színháztüzek is, amelyek gyakran jártak áldozatokkal,<br />

ezért nagy volt a publicitásuk. 1823-ban leégett a müncheni<br />

Királyi Udvari Színház, amely ugyan Károly herceg lélekjelenléte folytán<br />

nem követelt emberáldozatot, mégis azt mondhatjuk, hogy ez az<br />

esemény alapozta meg a tûzálló anyagok iparát.<br />

1824-ben Johann Nepomuk von Fuchs feltalálta a vízüveget (Na 2<br />

S 4 O 9 ), amely mind a mai napig az egyik leghatásosabb tûzgátló anyag.<br />

Ma már tudjuk, hogy nem teljesen éghetetlen, a hatása nem is tartós,<br />

de a vele kezelt szerkezetek éghetõségét egy rövid idõre jelentõsen<br />

csökkenti. Kiállítási installációk, díszletek kezelésére ma is használják.<br />

1835-ben, Pozsonyban Petõfalvi Uzovics Sándor könyvében a gyékénytetõk<br />

agyagborítását javasolja tûz ellen.<br />

Ezután kentek a faszerkezetekre mindent, amit találtak. Hemzsegnek<br />

az angol, svéd, francia és német lángmentesítési receptek: csont-


22 faanyagvédelem<br />

liszt, ökörvér, vérenyv, meszesedett csont, téglaõrlemény, kõpor, szénpor,<br />

márványpor, timsó, agyag, gipsz és még egy csomó anyag különkülön<br />

vagy együtt, a legváltozatosabb arányokban és csoportosításban.<br />

Szinte hihetetlen, de ezek mögött a javaslatok mögött nagyon alapos<br />

kutatómunka állt. Meglepõ, de egyes kutatók vizsgálatok ezreit végezték<br />

el, amíg egy-egy sikeresnek látszó receptet összeállítottak.<br />

Az életvédelem mellett felbukkannak a gazdasági megfontolások.<br />

Pápai Benjámin Baranya megyei lelkész „az épületfa drágasága<br />

miatt holtraszegényedett hazafiak megvigasztalására” a Vasárnapi<br />

Újság 1859. február 24-i számában az elõzõ két év súlyos tûzesetei<br />

nyomán közli egy lángmentesítõ anyag receptjét, amely<br />

agyagból, enyvbõl és timsóból áll.<br />

Lipcsében 1862-ben írják le a faanyag gõzölésének, kilúgozásának<br />

és fémsó oldattal való átitatásának lehetõségét. Az amerikaiak<br />

(mintha csak ma lenne), rögtön lecsapnak az ötletre és a<br />

„Fire Proofing Company” 1890 körül már nagy mennyiségben<br />

gyártja az így impregnált épületfát. A New-York-i felhõkarcolók<br />

egyike-másika is ilyen faanyag felhasználásával épült.<br />

A XIX. század egyébként a nagy színháztüzek százada is volt.<br />

1810-tõl 1909-ig 1368 színháztüzet jegyeztek fel, amiben 11. 239<br />

ember lelte halálát.<br />

Magyarországi tûzesetek:<br />

1847-ben (még a tûzoltóság megalakulása elõtt) leégett a<br />

pesti Német Színház.<br />

1870-ben megalakult a tûzoltóság, amely 1871-ben megmentette<br />

a leégéstõl a Nemzeti Színházat azzal, hogy lokalizálni tudta<br />

a díszletraktárban keletkezett tüzet. Az oltást személyesen gróf<br />

Széchenyi Ödön tûzoltó-fõparancsnok irányította.<br />

1883-ban leégett az aradi, 1885-ben a szegedi, 1889-ben pedig,<br />

a pesti Gyapjú utcai német színház.<br />

Ezután az égés késleltetésére szolgáló anyagok – és technológiák<br />

– folyamatosan fejlõdtek.<br />

8-10 magyarországi cég is gyártott égéskésleltetõ anyagokat,<br />

vagy végeztek szolgáltatásként ilyen munkát.<br />

Két komoly inspiráló tényezõt kell megemlítenünk, a két világháborút.<br />

Ezek során nyilvánvalóvá vált a tetõszerkezetek lángmentesítésének<br />

jelentõsége, hatásosságát statisztikai adatok bizonyították.<br />

A háború után, mindezek ellenére elmúlt a lelkesedés, a faszerkezetek<br />

kémiai anyagokkal történõ égéskésleltetése gyakorlatilag<br />

abbamaradt.<br />

A hatvanas években, a könnyûszerkezetes faházak építésének terjedésével<br />

együtt kezdõdött meg az égéskésleltetõ anyagok „reneszánsza”.<br />

A határok megnyílása után pedig elérhetõvé váltak a legkorszerûbb<br />

nyugati védõanyagok, és elmondhatjuk, hogy ma inkább a bõség<br />

zavarával (és némileg a pénzhiánnyal) küszködünk, semmint azzal, hogy<br />

a feladathoz ne találnánk megfelelõ védõszert.<br />

E kis történeti visszapillantás után vizsgáljuk meg, hogy az a faanyag,<br />

amibõl a tartóink készültek, vagy készülnek az idõ és a kitettség<br />

függvényében hogyan károsodik, hogyan megy tönkre.<br />

Az elõadás a „Történeti tartószerkezetek és a katasztrófák” témakörével<br />

foglalkozó kolozsvári nemzetközi tudományos ülésszakon hangzott<br />

el 2003-ban.<br />

(folytatjuk)<br />

Babos Rezsõ<br />

c. egyetemi docens,<br />

Nyugat-Magyarországi Egyetem<br />

Köszönet Szitányiné Siklósi Magdolna faanyagvédelmi és tûzmegelõzési<br />

szakértõnek az anyag megírásához nyújtott nélkülözhetetlen<br />

segítségéért.<br />

A faanyag ára egyre nõ, a fatermékekkel szemben támasztott minõségi<br />

követelmények egyre magasabbak. Kiemelt feladatunknak tekintjük a<br />

faanyag megvédését a tûztõl és a különbözõ károsítóktól, ezért rendszeresen<br />

közlünk ilyen témájú cikkeket:<br />

A faanyagvédelem uniós szabványosítási kérdései – 2005. 4. szám<br />

Gerendaházak és más fából készült szerkezetek rovarok elleni védelme –<br />

2005. 5. szám; Gerendaházak és más fából készült szerkezetek gombák<br />

elleni védelme – 2005. 6. szám; Gerendaházak és más fából készült<br />

szerkezetek tûz elleni védelme – 2005. 7. szám; „Megelõzõ” faanyagvédelmi<br />

munkák biztonságtechnikája – 2006. 7. szám; „Megszüntetõ”<br />

faanyagvédelmi munkák biztonságtechnikája – 2006. 9. szám; A könnyezõ<br />

házigomba kártételének megszüntetése – 2006. <strong>10.</strong> szám; A faanyag<br />

kazánnyomás alatt történõ telítése – 2006. 11. szám; A faanyag védelme<br />

áztatással – 2007. 1. szám; Faanyagok a kertben, a földben és a földön –<br />

2007. 2. szám; Magastetõk faanyagvédelme – 2007. 3. szám<br />

Aki nem tud hozzájutni a CASTOR és a FABULA régebbi számaihoz, jelentkezzen<br />

a szerkesztõségben, vagy az elektronikus postacímen, és a kért<br />

cikket díjmentesen megküldjük részére. Ebben és a következõ néhány lapszámban<br />

a faanyagok tûz elleni védelmével (ignifugálásával) foglalkozunk.


23<br />

apróhirdetés<br />

Az apróhirdetés a www.infowood.ro honlap „ingyenes hirdetések” rovata mellett<br />

mûködik, ingyenes közlést és elérhetõséget<br />

biztosítva.<br />

Egy hirdetés közzétételére küldje el faxon ajánlatát. A nagyobb hatékonyság kedvéért<br />

hirdetését elküldheti a honlapra is.<br />

gyártók: Kronospan, Interspan, Egger, Wodego,<br />

Losan termékeit kínáljuk több mint 100 féle<br />

színben és méretben. Rendkívül elõnyös árak.<br />

KAPCSOLAT: VADAN SRL, tel.: 0788-354954,<br />

e-mail: danvadan@clicknet.ro<br />

FAANYAG BÉLYEGZÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA –<br />

A francia gyártmányú Besson személyesített<br />

jelzõlapkák használata a faanyag (élõfa, rönkfa,<br />

fûrészáru, munkadarabok stb.) gyors, biztonságos,<br />

pontos és tartós jelölését és nyilvántartását<br />

teszi lehetõvé. További részletekért keressen<br />

most.<br />

KAPCSOLAT: BESSONA COMPANY SRL,<br />

tel.: 0234-588971, e-mail: bessona@ran.ro;<br />

www.bessonacompany.rdslink.ro<br />

TERMELÕKAPACITÁS<br />

ELADÓ FAIPARI GYÁR – Eladó mûködõ fafeldolgozó<br />

és félkész termékeket elõállító gyár<br />

Prahova megyében, Câmpina környékén.<br />

Részletek: naprakész engedélyek; 3000 m²<br />

terület, duplájára bõvítési lehetõséggel; szakképzett<br />

alkalmazottak; cégszékhely + öltözõk<br />

és mellékhelyiségek, felület: 100 m²; termelõcsarnok<br />

berendezésekkel: 3 szalagfûrész ISO<br />

9001, vastagsági egyengetõ gyalu, lengõ körfûrészek,<br />

körfûrészek, élezõgépek, rönkmozgató<br />

berendezések, anyag- és áruraktár.<br />

KAPCSOLAT: tel.: 0723-257178<br />

NÉMET IPARI CSARNOKOK – Az ön szükségleteinek<br />

megfelelõ csarnokokat kínálunk: egyszerû<br />

vagy sok<strong>oldal</strong>ú, szigetelt stb. Kínálunk még<br />

Németországból hozott új vagy használt berendezéseket,<br />

valamint darabológépeket, brikettáló<br />

berendezéseket.<br />

KAPCSOLAT: SEVA GROUP Srl, tel.:<br />

0268-412826, e-mail: soare@sevagroup.ro<br />

BÉRBE ADÓ IPARI CSARNOK – Bérbe adok egy<br />

700 m² felületû termelõcsarnokot, többosztatúvá<br />

alakítható. Teljes felszereltség, 1800 m² hozzátartozó<br />

terület. Jelenleg kisméretû bútorgyár<br />

mûködik benne. Rendkívül kedvezõ árajánlat.<br />

KAPCSOLAT: BIROTICA SERVICE Srl, tel.: 0722-<br />

314123, e-mail: contact@lemne.ro<br />

ELADÓ TELJES ASZTALOS GÉPSOR – Eladó egy<br />

teljes, zöldséges-gyümölcsösláda gyártására<br />

alkalmas asztalossági gépsor.<br />

KAPCSOLAT: LEDO LEMN Srl,<br />

tel.: 0724-754102<br />

ELADÓ VÁLLALKOZÁS – Eladok egy lamelláris<br />

ajtókat gyártó üzemet, felszereléseket és<br />

érvényben levõ szerzõdéseket.<br />

KAPCSOLAT: BIROTICA SERVICE Srl,<br />

tel.: 0722-308252,<br />

e-mail: contact@administrare-imobile.ro<br />

ELADÓ BÚTORGYÁRTÓ MÛHELY – Eladó bútorgyártó<br />

mûhely: forgácslapszabász körfûrész,<br />

hordozható körfûrészek, villamos és kézi csiszológép,<br />

MDF-idommaró, légfúvó és festõberendezés,<br />

kompresszor, forgácslapkészlet,<br />

fóliák, idomok, szövetek stb., munkapadok és<br />

egyéb berendezések, érvényes szerzõdések,<br />

beszállítók adatbankja. Kulcsrakész vállalkozás.<br />

Összára 30.000 euró. Suceava megye.<br />

KAPCSOLAT: ATRIX DECORATION, tel.: 0744-<br />

511781, e-mail: atrix@suceava.rdsnet.ro<br />

MUNKAHELY<br />

TAPASZTALT ÁCSOK – Házak, tetõszerkezetek,<br />

tetõterek építésével foglalkozó ácscsoport<br />

vagyunk. Cégek vagy természetes személyek<br />

megrendeléseit várjuk.<br />

KAPCSOLAT: ÁRPÁD, tel.: 0740-227979,<br />

e-mail: arpad.barabas@yahoo.com<br />

AUTO-CAD MÉRNÖK – Auto-CAD képesítésû<br />

mérnököket alkalmazok bel- és/vagy külföldrõl.<br />

Partnerkapcsolatot keresek szakcégekkel az<br />

ország egész területérõl. Szakirányú végzõs<br />

egyetemi hallgatók további szakképesítését is<br />

átvállaljuk.<br />

KAPCSOLAT: www.aementerprises.com,<br />

tel.: 0722-719904,<br />

e-mail: Georgica_Tomescu@yahoo.com<br />

TÛZOLTÓ – Mûködési engedéllyel rendelkezõ,<br />

felsõfokú végzettségû, katonai szolgálatot<br />

letöltött tûzoltó vagyok, Bukarestben lakom.<br />

KAPCSOLAT: PIARTAC MIHAI CÃTÃLIN FLORIN,<br />

tel.: 0723-130.893,<br />

e-mail: kikiion84@yahoo.com<br />

SZOLGÁLTATÁSOK<br />

RENDELÉSRE GYÁRTUNK BÜKKFA SZÉKEKET –<br />

Rendelésre gyártunk támlás széket, összecsukható<br />

széket, gyerek-kisbútort stb.<br />

KAPCSOLAT: SC IANUS COM, tel.: 0744-<br />

104548<br />

CONSTRUCTSIMI LAKÓHÁZAKAT ÉPÍT –<br />

Constructsimi Srl fa tartószerkezetû lakó- és<br />

hétvégi házakat épít, „pirosban” vagy kulcsrakészen.<br />

Professzionális építõcsapat, verhetetlen<br />

árak.<br />

KAPCSOLAT: CONSTRUCTSIMI IMEX SRL,<br />

tel.: 0723-085085,<br />

e-mail: constructsimi@yahoo.com<br />

FAESZTERGÁLÁS – Cégünk a legkülönfélébb<br />

esztergált munkadarabok készítésével foglalkozik.<br />

KAPCSOLAT: SPECTRUM SRL, tel.: 0744-<br />

329245, e-mail: office@spectrumwood.ro<br />

FÛRÉSZSZALAGOT ÉLEZEK – Fûrészszalagokat<br />

edzek, hegesztek és élezek.<br />

KAPCSOLAT: SEBMAR, tel.: 0744-341311<br />

SZÁRÍTUNK ÉS ELADUNK FENYÕ FÛRÉSZÁRUT<br />

– Eladunk 10% alá szárított fenyõ fûrészárut. 40<br />

m³-es tételekben szárítunk, digitális nedvességtartalom-mérés.<br />

Ár megegyezés szerint,<br />

a mennyiség függvényében.<br />

KAPCSOLAT: SC GABI IMPEX SRL, tel.: 0766-<br />

309794, e-mail: lukacsoszkar@yahoo.com<br />

ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁLATOK KIVITELEZÉSE – Új<br />

épületek és tetõk kivitelezését vagy régiek<br />

felújítását vállalom. Vízszigetelt vakolatok,<br />

gipszkarton, különféle szerelések, építkezés<br />

téglából és habbetonból (BCA). Nyugdíjasoknak<br />

kedvezmény.<br />

KAPCSOLAT: tel.: 0724-185683<br />

RENDELÉSRE GYÁRTUNK AJTÓT ÉS ABLAKOT<br />

– Rendelésre háromrétegû faanyagból gyártunk<br />

ablakot és ajtót, tömörfából házakat, faszerkezetû<br />

panelházakat és más rendelt asztalossági<br />

termékeket.<br />

KAPCSOLAT: SC BIOHAUS SRL, tel.: 0728-<br />

289121, e-mail: biohaussrl@yahoo.com<br />

VÍZSZIGETELÉS KIVITELEZÉSE, RÉSZLETRE<br />

– Teraszok, csarnokok professzionális vízszigetelését<br />

végezzük garantált anyagokkal. Nagy tapasztalatunk<br />

van, odafigyelünk a minõségre. 5–10 éves<br />

garanciát vállalunk. Áraink 17–28 lej között<br />

(anyag, munkadíj, áfa). Fizetés részletekben!<br />

Honlapunk:<br />

http://www.hidroizolatii.bravehost.com<br />

KAPCSOLAT: SC VIP AMENAJARI CONSTRUCT<br />

SRL, tel.: 0729-205617 / 0729-865247,<br />

e-mail: vip_construct@yahoo.com<br />

BEL- ÉS KÜLTÉRI MUNKÁLATOKAT VÉGZÜNK –<br />

Professzionális bel- és kültéri munkálatokat<br />

végzünk: festés-mázolás, padló- és falicsemperakás,<br />

gipszkarton térelválasztók, álmennyezetek<br />

stb. Elõnyös árak, részletre fizetési lehetõség!<br />

Honlapunk: http://www.hidroizolatii.bravehost.com<br />

KAPCSOLAT: SC VIP AMENAJARI CONSTRUCT<br />

SRL, tel.: 0729-205617 / 0729-865247,<br />

e-mail: vip_construct@yahoo.com<br />

BELSÕÉPÍTÉSZETI DESIGN-PROGRAM –<br />

Számítógépes programot kínálunk beltéri<br />

berendezési és bútorozási tervekhez.<br />

KAPCSOLAT: tel.: 0741-069709,<br />

e-mail: fortunadesign@gmail.com<br />

KULCSRAKÉSZ FAÉPÜLETEK – TAVASZI<br />

ÁRAKON – 2. számú építkezési változat: 1151<br />

lej/m² (339 euró); 1. számú építkezési változat:<br />

1235 lej/m² (364 euró)<br />

KAPCSOLAT: SC NEOCONSTRUCT SRL,<br />

tel.: 0744204857, e-mail: office@casaneo.ro<br />

ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁKAT VÁLLALOK – Építkezési<br />

munkálatok, vakolás, falrakás, gipszkarton,<br />

hõszigetelés, épület- és tetõjavítás, padló- és<br />

fali csempe stb.<br />

KAPCSOLAT: GILCONSTRUCÞII ªI RESURSE<br />

UMANAE SRL, tel.: 0724-345439,<br />

e-mail: romanianaupairagency@yahoo.com<br />

EMELÕ BERENDEZÉSEK – Emelõberendezéseket<br />

gyártunk: kábelek, hevederek, rögzítõkábelek,<br />

kézi és gépi emelõk stb. Híddaruk<br />

javítása.<br />

KAPCSOLAT: PFA CHIª DORU, tel.: 0740-<br />

806258, e-mail: pfa_cdv@yahoo.com<br />

BELTÉRI DESIGN – Beltéri design és bútorozási<br />

tervek. 3D, 2D szimuláció. Teljes technológiai<br />

csomag: forgácslap, MDF, furnérleszabási optimizálás,<br />

anyagszükséglet és költségszámítás.<br />

KAPCSOLAT: FORTUNA DESIGN, tel.: 0741-<br />

069709, e-mail: fortunadesign@gmail.com<br />

ANYAGOK ÉS KELLÉKEK<br />

ELADUNK MATRACSZÖVETET – Direkt importáló<br />

cég matracszövetet kínál 1,2 euró/fm. áron.<br />

Rendkívül változatos vastagságok, színösszeállítások,<br />

mintázatok.<br />

KAPCSOLAT: EXFOR, tel.: 0742-077564; 0268-<br />

418652, e-mail: exfor2001@yahoo.com<br />

ABS ÉLZÁRÓK, IDOMOK – ABS élzárók melaminált<br />

forgácslapokhoz, ABS felhordott ragasztóval<br />

vagy anélkül. A legismertebb forgácslap-<br />

ELADÓ VIASZ – Készletfelszámolás miatt<br />

cégünk angol Fiddes márkájú, „stripped pine”<br />

árnyalatú viaszt (wax polish) ad el 20 literes<br />

bödönökben. Eladunk még fenyõfa bútort, panel<br />

konyhabútort, tömör bükkfa ajtókat.<br />

KAPCSOLAT: DEVOTION IMPEX,<br />

tel.: 0742-017634<br />

ELADÓ NYÁRFA RÖNK, NAGY MENNYISÉGBEN<br />

– Nagy mennyiségben adunk el nyárfa rönköt,<br />

átmérõ 20–80 cm között, ára 130 lej/m³, ExW<br />

Pogoanele, Buzãu megye.<br />

KAPCSOLAT: SC PATRICOM,<br />

tel.: 0745-992578,<br />

e-mail: radu_florea2000@yahoo.com<br />

ELADÓ PVC-FÓLIA MEMBRÁNOS/VÁKUUMOS<br />

PRÉSHEZ – Készletrõl szállítunk membrános<br />

vagy vákuumos présekhez használatos PVCfóliát.<br />

Méretek 0,35 × 1420 mm vagy 0,40 ×<br />

1450 mm, mintegy 20 színváltozat állandóan<br />

készleten.<br />

KAPCSOLAT: DECORA FOLII DECORATIVE SRL,<br />

tel.: 0745-230131, e-mail: decora@rdsar.ro<br />

KEMÉNY FAFAJÚ FÛRÉSZPOR – Magyarországi<br />

cég keményfa fûrészport vásárolna. Mennyiség<br />

50–100 t/hónap. E-mailen várunk komoly ajánlatokat.<br />

KAPCSOLAT: e-mail: amry@freemail.hu<br />

ELADÓ A/B MINÕSÉGÛ OROSZ ERDEI FENYÕ –<br />

Decicom-Prim Srl oroszországi eredetû erdeifenyõ<br />

fûrészárut szállít a román határig (DAF) .<br />

Hossza 6 m, ára 170 euró/m³.<br />

KAPCSOLAT: DECICOM–PRIM SRL, Natalia,<br />

tel.: 0037-369-744561,<br />

e-mail: prof-al-md@mail.ru<br />

ELADÓ AJTÓVASALAT – Elõnyös árakon adok el<br />

szlovákiai gyártmányú ajtózárakat.<br />

KAPCSOLAT: SC TAVI SRL, tel.: 0230-516309,<br />

e-mail: office@sctavi.ro<br />

ELADÓ RÉTEGLEMEZ, TEGO – Forgalmazott termékeink:<br />

réteglemez, a belseje nyárfa, külseje<br />

egzotikus fafajok, különbözõ minõség, vastagsága<br />

4–30 mm, méretek 2440 × 1220 mm, E1 tûzálló<br />

ragasztó; zsaluzáshoz használatos réteglemez<br />

(TEGO), finn Stora-Enso fenol filmbevonattal.<br />

KAPCSOLAT: LAPROM TRADING SRL,<br />

tel.: 0743-065318,<br />

e-mail: lapromro@yahoo.com<br />

VÁSÁROLOK MELAMINÁLT MDF-T – Vásárolok<br />

8 vagy 10 mm vastag, mindkét <strong>oldal</strong>án melaminált<br />

MDF-lapokat. Aki bármiféle információval<br />

segíthet, kérem, keressen telefonon vagy e-<br />

mailen.<br />

KAPCSOLAT: CLASSFURN SRL, tel.: 0724-<br />

183107, e-mail: claudiu.a@classfurn.ro<br />

ABS ÉLZÁRÓ MELAMINÁLT FORGÁCSLAPHOZ –<br />

ABS – teljes színskála mindenféle vastagságú<br />

melaminált forgácslaphoz, a legismertebb gyártó<br />

cégektõl: Kronospan, Interspan, Egger, Losan,<br />

Wodego, Fleider. Lerakatunk Bukarestben található.<br />

KAPCSOLAT: SC VADAN SRL, tel.: 021-<br />

3485902, e-mail: danvadan@clicknet.ro


24<br />

FELÜLETKEZELÉSI TERMÉKEK – Antik<br />

bútorokhoz használatos felületkezelési termékeket<br />

importálunk: sellak, viasz, patina, arte<br />

povera stb.<br />

KAPCSOLAT: SC TEHNO CASNIC SERVICE SRL,<br />

tel.: 0745-548977,<br />

e-mail: jelerlucian@yahoo.com<br />

CENTRALE.RO – On-line üzletünkben hõközpontokat,<br />

légkondicionáló berendezéseket, acél-,<br />

alumínium és öntöttvashõsugárzókat, dekorelemeket,<br />

villany és indirekt bojlereket, pumpákat<br />

stb. forgalmazunk. Honlapunk: http://www.centrale.ro<br />

KAPCSOLAT: CENTRALE.RO, tel.: 0745-<br />

896325, e-mail: toni.cristea@centrale.ro<br />

VÁSÁROLOK BÜKKFA FÛRÉSZÁRUT –<br />

Vásárolok 40 mm és 29 mm vastag száraz<br />

bükkfa fûrészárut. Változó szélesség 25 mm-tõl<br />

felfelé.<br />

KAPCSOLAT: FATIP SRL, tel.: 0726-343436,<br />

e-mail: kadar@fatip.ro<br />

KÜLÖNFÉLÉK<br />

LAMBÉRIA – Gyártunk lambériát, hajópadlót és<br />

különbözõ falburkoló anyagokat termelõi áron.<br />

Kapcsolat: tel: 0266-346205 vagy 0740-<br />

589656<br />

6 FEJES MARÓVAL MUNKÁT VÁLLALNÉK<br />

VAGY BÉRBE-, ELADNÁM.<br />

Kapcsolat: 0744-348096<br />

SZÁRAZ, FAFORGÁCSOT, FÛRÉSZPORT KERE-<br />

SEK KAMION TÉTELBEN,LEHETÕLEG HATÁR<br />

KÖZELI TERÜLETRÖL<br />

Név Jani András – Cég neve<br />

Jegesmedve,Telefon 00 36/0670238-3356 ,<br />

e-mail jani.andras@alfold.net<br />

TÖLGY ÉS FENYÕ FÛRÉSZÁRURA KERESEK<br />

GYÁRTÓKAT VAGY ELADÓKAT! Nagy<br />

mennyiségben egész évben kamionos szállítással.<br />

KAPCSOLAT: Mobil: +36-20/ 430-8591<br />

Telefon: +36-99/ 388-372<br />

Mail: aghbt@freemail.hu<br />

KIÁRUSÍTÁS – Gatter, szalagfûrészek, marógépek<br />

és egyéb faipari gépek kedvezõ áron<br />

eladók. Ugyanitt raktárak eladók, kiadók.<br />

(Hajdú-Bihar)<br />

Kapcsolat: Solymosi Viktor – Cég neve Vezér<br />

98 KFT Telefon (36)30 347 7373<br />

e-mail spiegelv@gmail.com<br />

TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK BRASSÓBAN<br />

– A Faipari Egyetem két figyelemreméltó<br />

nemzetközi tudományos rendezvényt szervez:<br />

Workshop COST E37 (2007. június 18–19.) és<br />

az ICWSE 2007 konferencia (2007. június<br />

20–21.). Tájékoztatás és jelentkezés érdekében<br />

látogassa honlapunkat: www.unitbv.ro/il/<br />

cost37<br />

KAPCSOLAT: FACULTATEA DE INDUSTRIA<br />

LEMNULUI ~ UNIVERSITATEA TRANSILVANIA<br />

DIN BRAªOV, tel.: 0268-419581,<br />

e-mail: coste37brasov@unitbv.ro<br />

ELADÓ KULCSRAKÉSZ BÚTORIPARI VÁLLALKO-<br />

ZÁS – Kulcsrakész vállalkozást adunk el. ISO<br />

9001 bizonylattal és nyugati gyártási technológiában<br />

gyakorlattal rendelkezõ fûrészáru- és<br />

bútorgyár. Betonozott udvar, rönktér, gatterek,<br />

hangárok, 11.000 m³-es szárítókapacitás, termelõcsarnokok,<br />

szakképzett személyzet.<br />

KAPCSOLAT: NUME CU TRADITIE, tel.: 0744-<br />

646997, e-mail: bessona@ran.ro<br />

ELADUNK MÛANYAG EURORAKLAPOT – Cégünk<br />

mûanyagból készült euroraklapokat ad el.<br />

KAPCSOLAT: H&G SRL, tel.: 0740-168161,<br />

e-mail: hgoffice@personal.ro<br />

ELADÓ SEJTSZERKEZETÛ FAHÁZAK – Elõnyös<br />

árakon adunk el rusztikus vagy klasszikus<br />

kivitelezésû, sejtszerkezetû faházakat.<br />

KAPCSOLAT: SC ECO CONSTRUCT SRL,<br />

tel.: 0742-277381,<br />

e-mail: eco.construct@gmail.com<br />

ELADÓ FAIPARI GYÁR (RÉTEGELTFA ASZTALOS-<br />

TERMÉKEK ÉS GERENDÁK) – A gyár felszereltsége:<br />

25 m³/ kapacitású, számítógép-vezérlésû<br />

fûrészáru-szárító; 2 asztalossági mûhely 170 +<br />

126 m² felülettel; festöde; kétszintes szociális<br />

létesítmény; fûtõközpont 140 kW-os kazánnal;<br />

125 m²-es raktárszín; víz-, csatorna-, gáz-, villanyhálózat.<br />

KAPCSOLAT: SC RECON Srl, tel.: 07233-<br />

22616, e-mail: office@recon.ro<br />

ELADÓ JÖVEDELMEZÕ VÁLLALKOZÁS – EUszabványok<br />

szerinti teljesen felszerelt, forgácslap<br />

bútorokat készítõ asztalosmûhely, szakképzett<br />

személyzettel. 320 m²-es bérelt<br />

csarnok ipari övezetben. Egyedi, rendelt,<br />

sorozatgyártás.<br />

KAPCSOLAT: GENIMAR SRL, tel.: 0720-388145<br />

CSÖKKENTSE SZABÁSZATI KÖLTSÉGEIT –<br />

Román fejlesztésû szoftver négyszögletû munkadarabok<br />

(forgácslap, fémlemez, táblaüveg<br />

stb.) szabászatának optimizálására. Honlapunk:<br />

http://www.panecutter.ro<br />

KAPCSOLAT: BENDEGUZ SRL, tel.: 0359-<br />

405341, e-mail: panecutter@yahoo.com<br />

ELADÓ BÚTORGYÁR – Eladó teljesen felszerelt<br />

bútorgyár, érvényes szerzõdésekkel Margittán,<br />

Bihar megyében.<br />

KAPCSOLAT: SC MARMOB SRL, tel.: 0744-<br />

574990, fax 0259362380,<br />

e-mail: marmobmarghita@yahoo.com<br />

KERESEK ÜZLETI PARTNEREKET – 4200 m²-es<br />

felülettel (ebbõl beépítve 1700 m²), teljes felszereléssel<br />

rendelkezem. Termeléshez keresek<br />

üzleti társat vagy anyagraktári felületet.<br />

KAPCSOLAT: SC CÃRÃUª, tel.: 0744-506254,<br />

0746-242303, e-mail: caraus@atlasteleco.ro<br />

ELADÓ VILLAMOS TRANSZFORMÁTOR – Trafóállomáshoz<br />

használatos, 20/0,4 kV, 250 kVA teljesítményû<br />

villamos transzformátorokat adok el<br />

kedvezõ árakon.<br />

KAPCSOLAT: BIROTICA SERVICE SRL,<br />

tel.: 0722-314123, e-mail: contact@lemne.ro<br />

ELADÓ ERDÕ – Eladó 10 hektár bükkfaerdõ<br />

Kovászna megyében, jóváhagyott kitermelési<br />

engedély; megközelíthetõ erdei úton.<br />

KAPCSOLAT: PARTICULAR, tel.: 0744-219391,<br />

e-mail: biharibela@yahoo.com<br />

FÉLKÉSZ TERMÉK<br />

ÉS KÉSZÁRU<br />

VÁSÁROLUNK FENYÕ FÛRÉSZÁRUT – Vásárolunk<br />

EXW nyers lucfenyõ fûrészárut: deszka g =<br />

25 mm, l = 120 mm+, L = 4 m; palló g = 50<br />

mm, l = 150 mm+, L = 4 m; gerenda 10/10,<br />

10/12, 12/12, 12/14 cm, L = 4, 5 m; lécek 3/5;<br />

5/8.<br />

KAPCSOLAT: SC RATIO SRL,<br />

tel.: 0740-126126, e-mail:<br />

cristina_codreanu2003@yahoo.com<br />

VÁSÁROLOK DIÓFA FÉLKÉSZ TERMÉKET –<br />

Vásárolok nyers vagy gõzölt diófa félkész árut,<br />

vágási mérete 27 × 108 × 470/520/620/ 720/<br />

820/ 920 mm, minõség: 3 <strong>oldal</strong>án megmunkált.<br />

Ajánlatunk: 850 euró/m³, bérmentve a szállító<br />

gyártól.<br />

KAPCSOLAT: MONDO PARQUET SRL,<br />

tel.: 0744-660042,<br />

e-mail: toppop02@yahoo.com<br />

VÁSÁROLOK HÁROMRÉTEGÛ TÖLGYFÁT 72 ×<br />

86 MM – Havonta 20 m³ háromrétegû tölgyfaanyagot<br />

vásárolunk, méretek: 72 × 86/115<br />

mm, különféle hosszúságban. Cégünk székhelye<br />

Bukarest.<br />

KAPCSOLAT: EUROLEMN W&B SRL,<br />

tel.: 021-3183015, 0730-712761,<br />

e-mail: eurolemnwb@gmail.com<br />

ELADÓ FENYÕ FÛRÉSZÁRU – Havonta 200 m³<br />

nyers fenyõféle (lucfenyõ) fûrészárut állítunk<br />

elõ, az ügyfél megrendelése szerinti méretekben,<br />

ExW elszámolás.<br />

KAPCSOLAT: ENERGOLEMN,<br />

tel.: 0727-868587,<br />

e-mail: ciobanuvalentin73@yahoocom<br />

ELADÓ RAKLAPELEMEK – Elõnyös árakon adjuk<br />

el az alábbi méretû raklapelemeket: 90 × 70 ×<br />

1000 = 23 m³, 90 × 36 × 1000 = 3 m³, 90<br />

× 14 × 1000 = 3 m³.<br />

KAPCSOLAT: Draia Victor, tel.: 0788-574612,<br />

0741-253798, e-mail: davoind@zappmobile.ro<br />

ELADÓ FENYÕZSINDELY – Eladok <strong>12.</strong>000 darab<br />

fenyõfa zsindelyt.<br />

KAPCSOLAT: SECU SRL, tel.: 0729-003159,<br />

e-mail: ruscristian@k.ro<br />

VÁSÁROLOK FENYÕ FÛRÉSZÁRUT –<br />

Vásárolunk A, B, C minõségû, becsomagolt<br />

fenyõ fûrészárut. Méretek: 45 × 45 × 4 m; 75<br />

× 145 × 4 m; 75 × 145 × 5 m; 37 ×<br />

120/180/240/300/360; 65 × 135 × 4 m és 5<br />

m; 24 × 150/170/190/220/250/280/300; 24<br />

× 100/120 × 3 és 4 m; 47 ×<br />

150/170/190/220/250/280. Árak 120 és 135<br />

euró/m³ között.<br />

KAPCSOLAT: DULGHESTAR SRL,<br />

tel.: 0741-233854, e-mail: dulgheriu_ilie@k.ro<br />

ELADÓ ERDEI FENYÕ ÉS LUCFENYÕ RÖNKFA –<br />

Eladó mintegy 350 m³ erdei fenyõ és lucfenyõ<br />

rönkfa, erdei úthoz leszállítva, a helyszín: Maros<br />

völgye.<br />

KAPCSOLAT: tel.: 0743-511245<br />

ELADÓ AJTÓTOKOK, PÁRKÁNYOK, AJTÓLA-<br />

POK, PÁLCÁK – Beltéri sejtszerkezetû vagy<br />

panelajtókat gyártunk. Ugyancsak kapható<br />

nálunk AA minõségû rétegelt panel ajtótok,<br />

ovális, furnérozott modell, A minõségi osztály,<br />

vésettel vagy anélkül. Méretek: 2150 × 125 ×<br />

45 ... 2050 × 90 × 36. „El Portes” típusú bükkés<br />

tölgyfa ajtók 20 euróért! Állandó készlet:<br />

bükk, tölgy, cseresznye, dió. Egyszerû<br />

ablakpárkányok, L alakú párkányok, pálcák,<br />

préselt ajtólapok.<br />

KAPCSOLAT: DEHA INTERNATIONAL -<br />

ELPORTES, tel.: 0724-269465,<br />

e-mail: smiledoors@yahoo.com<br />

VÁSÁROLUNK FENYÕ FÛRÉSZÁRUT – Szerzõdéses<br />

feltételek mellet exportra vásárolunk<br />

fenyõ fûrészárut. Különbözõ minõségek, szállítás<br />

a konstancai kikötõbe, legkisebb menynyiség<br />

100 m³/hónap, az ügyfél termelõkapacitásától<br />

függõen. Komoly ajánlatokat várunk.<br />

KAPCSOLAT: SC HGH IMPORT EXPORT SRL,<br />

tel.: 031-402.8262,<br />

e-mail: hghwood@yahoo.com<br />

WWW.AGENTIALEMNULUI.RO – Az Ön cége<br />

érdekében! Iratkozzon fel INGYENESEN, és mi<br />

profi módon bemutatjuk cégét, termékeit, szolgáltatásait.<br />

Ne habozzon, csatlakozzon a szakágazat<br />

vezetõ cégeihez. A www.agentialemnului.ro<br />

honlap sok esélyt tud önnek kínálni.<br />

KAPCSOLAT: BONASERV, tel.: 0723-309875,<br />

e-mail: marketing@agentialemnului.ro<br />

ELADÓ BÜKK ÉS FENYÕ FÛRÉSZÁRU –<br />

Fûrészáru-gyártó cég készletrõl és rendelésre ad<br />

el bükk és fenyõ fûrészárut. Megrendelés szerinti<br />

méretekre dolgozunk, árak megegyezés szerint.<br />

KAPCSOLAT: DRINKS INTERPROD & DISTRIBU-<br />

TION, tel.: 0723-592215,<br />

e-mail: spak912003@yahoo.com<br />

ELADÓ FÛRÉSZÁRU ÉS FÉLKÉSZ TERMÉK –<br />

Cégünk elad nyers és száraz bükk, tölgy, nyárfa<br />

és hársfa fûrészárut. Megrendelésre félkész termékeket<br />

is gyártunk.<br />

KAPCSOLAT: tel.: 0724-551068<br />

ELADÓ CSERESZNYE FÛRÉSZÁRU – Elérhetõ<br />

áron adunk el B osztályú, száraz cseresznyefa<br />

fûrészárut. Mennyiség 80 m³. Az áru a Brassó<br />

megyei Keresztvár (Teliu) helységben található.<br />

KAPCSOLAT: DRYAS INVEST, tel.: 0723-<br />

533520, 0268-518318,<br />

e-mail: dryas@deltanet.ro<br />

VÁSÁROLOK FENYÕ FÛRÉSZÁRUT – Fenyõ<br />

fûrészáru vásárlásában vagyunk érdekeltek: „A”<br />

minõségi osztály, 22–26% nedvességtartalom;<br />

vastagság 38 mm, szélesség 100 mm, hosszúságok<br />

3300, 3900, 4000, 4800 mm.<br />

KAPCSOLAT: CONCORDIA, tel.: 0034-666-<br />

796794, e-mail: concordiacorp@yahoo.es<br />

GYÁRTUNK BELTÉRI AJTÓKAT – Gyártott termékeink:<br />

a legjobb minõségû hársfából készült<br />

ajtóelemek, frízek, lapok, keretek, tokok,<br />

lécezet. Egész vagy fogasan illesztett panelekbõl<br />

készült hársfapanelek, maximális méreteik:<br />

2500 × 1250 × 40 mm.<br />

KAPCSOLAT: SC ENERGIC SRL, tel.: 0743-<br />

118224, e-mail: eduard@st.zzn.com<br />

ELADÓ TÖLGYFA FRÍZEK – Nyers tölgyfa<br />

frízeket adunk el, minõsége 1 tiszta <strong>oldal</strong> és<br />

rusztikus. Vágási méretek 29 × 45/55/85 ×<br />

320/420/520/620 mm, mennyiség kb. 15 m³;<br />

29 × 85 × 420/520, mennyiség mintegy 15<br />

m³. Árak 125-400 euro/m³. Azonnali vagy<br />

havonkénti szállítás.<br />

KAPCSOLAT: THESSEKA SRL, tel.:<br />

0744366987, e-mail: thesseka@yahoo.com<br />

ELADÓ CSERESZNYE FRÍZEK – Eladó<br />

cseresznyefa frízek, méreteik: 25(28) × 80(84)<br />

× 400(402)–1370 mm. Négy <strong>oldal</strong>án megmunkálva,<br />

geszt nélkül, rendelkezésre álló menynyiség<br />

50 m³/hónap. Árak megegyezés szerint.<br />

KAPCSOLAT: IUPASATI, tel.: 0788-128084,<br />

e-mail: iupasatibn@yahoo.com<br />

EN-GROS ELADÁS: AJTÓTOKOK, FURNÉROZOTT<br />

AJTÓLAPOK – Gyártunk beltéri ajtókat, furnérozott<br />

ajtókat, panelajtókat. Kaphatók még ajtótokok,<br />

párkányzatok, ajtólapok és pálcák. Árak 1<br />

eurótól fölfelé!<br />

KAPCSOLAT: DEHA INTERNATIONAL,<br />

tel.: 0724-269614,<br />

e-mail: smiledoors@yahoo.com<br />

VÁSÁROLOK FÉLKÉSZ TERMÉKEKET – Euroraklaphoz<br />

használható félkész termékeket<br />

vásárolok, méretek: 1200 × 1000. Fizetés az<br />

áru átvételekor.<br />

KAPCSOLAT: MOBIL INVEST, tel.: 0744-<br />

643049, e-mail: bulgaruandrei@yahoo.com<br />

ELADÓ FÛRÉSZÁRU – Cégünk nyers és száraz,<br />

A és B minõségi osztályú bükk és hárs<br />

fûrészárut ad el.<br />

KAPCSOLAT: MOBIL INVEST, tel.: 0744-<br />

643049, e-mail: bulgaruandrei@yahoo.com<br />

ELADÓ STRANDÁGYAK – Gyártó cég készletrõl<br />

elad 85 strandágyat. Fenyõbõl készültek, kívül<br />

lakkozva. A vásárolt mennyiségtõl és fizetési<br />

módtól függõen diszkont engedményt adunk.<br />

Ára 150 lej/db.<br />

KAPCSOLAT: COZA ªI FIUL, tel.: 0744-599439,<br />

e-mail: cozasifiul@yahoo.com<br />

VÁSÁROLUNK FENYÕ FÛRÉSZÁRUT. A következõ<br />

méretû fenyõ fûrészárut vásároljuk:<br />

vágott méretek 24 × 100–120–150 (mm),<br />

számlázott méretek 22 × 95–115–145 (mm)<br />

és 73 × 73 illetve 70 × 70 (mm). Fizetés szállításkor.<br />

KAPCSOLAT: SC BEST TIMBER, tel.: 0724-<br />

009900, e-mail: besttimber@gmail.com<br />

ELADÓ HULLADÉK – Tölgyfa leszabásából származó<br />

hulladékanyagot adunk el.<br />

KAPCSOLAT: BADILA, tel.: 0744-366987,<br />

e-mail: bdlioan@yahoo.com


25<br />

VÁSÁROLUNK TÖLGYFA FÉLKÉSZ TERMÉKE-<br />

KET – Nyers és száraz tölgyfa félkész termékeket<br />

vásárolunk: 900 × 50 × 50 mm; 900<br />

× 60 × 60 mm; 1200 × 70 × 70 mm.<br />

KAPCSOLAT: ANTEXRIOJA, tel.: 0034-666-<br />

796794, e-mail: antexrioja@yahoo.es<br />

VÁSÁROLUNK BÜKK ÉS TÖLGY FÛRÉSZÁRUT –<br />

Vásárolunk A és B minõségi osztályú, nyers és<br />

száraz tölgy és bükk fûrészárut.<br />

KAPCSOLAT: ANTEXRIOJA, tel.: 0034-666-<br />

796794, e-mail: antexrioja@yahoo.es<br />

ELADÓ EGYSZER HASZNÁLATOS RAKLAPOK 7<br />

LEJÉRT – Eladó egyszer használatos raklapok,<br />

ára 7 lej + áfa , méretek 1200 × 800 mm,<br />

készlet 1500 db. Honlapunk: foresta.go.ro.<br />

KAPCSOLAT: tel.: 0740-479917,<br />

e-mail: sc_foresta_srl@yahoo.com<br />

GYÁRTUNK 16 MM-ES BÜKKFA PÁLCÁKAT –<br />

16 mm vastagságú bükk és fenyõ pálcákat<br />

gyártunk, megrendelésre csiszolva is.<br />

KAPCSOLAT: FATIP SRL, tel.: 0726 - 343436,<br />

e-mail: kadar@fatip.ro<br />

KERESÜNK TÖLGY ÉS BÜKK FÉLKÉSZ ÁRUT –<br />

Vásárolunk: négy <strong>oldal</strong>án megmunkált tölgy<br />

félkész terméket, többféle méretben és négy<br />

<strong>oldal</strong>án megmunkált fehér bükk félkész terméket,<br />

többféle méretben.<br />

KAPCSOLAT: EURO DACRIS, tel.: 0720-<br />

903378, e-mail: eurodacris@yahoo.com<br />

SÜRGÕSEN ELADÓ FENYÕ FÛRÉSZÁRU –<br />

Sürgõsen eladó A/B minõségi osztályú, 24 mm<br />

és 40 mm vastag fenyõ fûrészáru. Készleten 50<br />

m³. Az ügyfél kérésére megrendelt méretekben<br />

is dolgozunk. Részletekért keresse honlapunkat:<br />

www.polema-top.ro<br />

KAPCSOLAT: POLEMA-TOP SRL,<br />

tel.: 0742-491243, 0788-726864,<br />

e-mail: office@polema-top.ro<br />

SZERSZÁMOK, GÉPEK,<br />

FELSZERELÉSEK<br />

ELADÓ FU 36 MARÓGÉP – Eladó forgatható asztalú<br />

FU 36 fúrógép: osztófej, paralellsatu, tartalék<br />

marófej, paralell forgósatu. Kifogástalan,<br />

mûködõképes állapotban, kopás 5% alatt.<br />

KAPCSOLAT: tel.: 0722-668442<br />

VÁSÁROLOK HIBÁS MARÓFEJET, MARÓGÉPET,<br />

ESZTERGÁT – Ipari berendezéseket vásárolok,<br />

mint: hibás fúrógép, marógép, eszterga, kellékek.<br />

KAPCSOLAT: tel.: 0722-207041<br />

ELADÓ COSMEC SOROZATVÁGÓ – Eladó<br />

Cosmec sorozatvágó körfûrész, munkaszélesség<br />

300 mm, munkamélység 120 mm, láncszélesség<br />

400 mm. Két darab görgõs asztallal<br />

felszerelve, felújított állapotban. Ára 4500 euró.<br />

KAPCSOLAT: CENTRUL DE UTILAJE,<br />

tel.: 0744-603471, e-mail: utilaje@hemrado.ro<br />

ELADOK VAGY ELCSERÉLEK RÖNKSZÁLLÍTÓ<br />

JÁRMÛVET – Eladok vagy elcserélek fakitermelésre<br />

felszerelt traktort, RÁBA teherautót,<br />

rakoncákkal, különleges fémpadolat, hossza 6<br />

méter, forgalomba bejegyezve, kitûnõ , mûködõképes<br />

állapotban.<br />

KAPCSOLAT: ADRI-TEX, tel.: 0744-366987,<br />

e-mail: bdlioan@yahoo.com<br />

ELADÓ SCM FORMATIZÁLÓ KÖRFÛRÉSZ –<br />

Eladó 1996-ban gyártott SCM formatizáló körfûrész,<br />

3000 mm-es állítható asztallal, elõmetszõvel,<br />

dönthetõ vágólappal.<br />

KAPCSOLAT: CENTRUL DE UTILAJE, tel.: 0744-<br />

603471, e-mail: utilaje@hemrado.ro<br />

ELADÓ 2 DOBOS KALIBRÁLÓ GÉP – Eladó egy<br />

900 mm-es, kétdobos kalibráló gép. Svájci<br />

import, nagyon jó állapotban. Ára 5000 euró<br />

(alkudható).<br />

KAPCSOLAT: LEMACO SRL, tel.: 0749-286191,<br />

e-mail: lemacoforever@yahoo.com<br />

ELADÓ FELSZERELÉSEK – Eladó termopán<br />

ablakok gyártásához használt marók, euroidomok,<br />

kombinált munkagép, vastagsági<br />

egyengetõ gyalu, vésõ abrichter, hasító és leszabó<br />

körfûrész, két szívófejes elszívó berendezés,<br />

és más asztalossági mûhelykellékek.<br />

Eladó dízelmotoros Renault Trafic Mixt 2068.<br />

Valamennyi kedvezõ árakon!<br />

KAPCSOLAT: tel.: 0746170523<br />

ELADÓ SOROZATVÁGÓ KÖRFÛRÉSZ – Eladó<br />

sorozatvágó körfûrész, vágószélesség 200 mm,<br />

munkamélység 120 mm, teljesítmény 19 kW.<br />

Ára 5100 euró (megegyezés szerint).<br />

KAPCSOLAT: LEMACO SRL, tel.: 0749-286191,<br />

e-mail: lemacoforever@yahoo.com<br />

ELADÓ ABRICHTEREK – Eladok 2 új gépet szétszerelt<br />

állapotban, csak motor szükséges hozzájuk:<br />

abrichteres körfûrész és vastagságabrichter.<br />

Mindkettõ ára 1500 euró.<br />

KAPCSOLAT: LEMACO SRL, tel.: 0749-286191,<br />

e-mail: lemacoforever@yahoo.com<br />

ELADÓ WEINIG – Eladó 6 munkafejes Weinig<br />

munkagép, különféle idommaró-készlettel (lambéria,<br />

padló, parketta, parketta-szegõléc stb.).<br />

Kiegészítve tökéletes mûködõképes elszívó<br />

berendezéssel (ventilátor + 40 m csõ). Ára<br />

14.000 euró.<br />

KAPCSOLAT: SC FAPEX-IMPEX SRL,<br />

tel.: 0747-029 385<br />

ELADÓ FAMEGMUNKÁLÓ BERENDEZÉSEK<br />

KEDVEZÕ ÁRAKON – Eladó használt faipari<br />

gépek: PAH = 3500 lej; MI 400 = 3500 lej;<br />

MRG 500 = 3500 lej; állítható asztalú körfûrész<br />

= 3500 lej; kalibráló gép 1300 mm-es asztallal<br />

= 7500 lej; Balma profi kompresszor = 1500<br />

lej; lapkás marókészlet = 4000 lej.<br />

KAPCSOLAT: SC KLASSZIS SRL, tel.: 0743-<br />

089271, e-mail: gylev@odorhei.astral.ro<br />

ELADÓ ASZTALOSSÁGI FELSZERELÉSEK – Eladó<br />

felszerelések: DR 415 típusú kombinált<br />

egyengetõ-vastagsági gyalugép = 6000 euró;<br />

Paolini T 112 C típusú állítható asztalú marógép<br />

= 3200 euró; elszívó berendezés = 400 euró. A<br />

felszerelések mindegyike kitûnõ állapotban van.<br />

KAPCSOLAT: SC LUXMOB SRL, tel.: 0749-<br />

076054, e-mail: adyaldescu@yahoo.com<br />

ELAÓ VILLANYMOTOROK SZÁRÍTÓKAMRÁKHOZ<br />

– Különbözõ teljesítményû, szárítókamrákban<br />

használatos, ventillátorral ellátott villanymotorokat<br />

forgalmazunk. Környezõ hõmérséklet<br />

max. 7° C, védelmi fokozat: IP 56.<br />

KAPCSOLAT: SC BIOHAUS SRL, tel.: 0728-<br />

289121, e-mail: fulop_misi@planet.ro<br />

ELADÓ KÖRFÛRÉSZ – Eladó Altendorf márkájú<br />

forgácslap-szabász körfûrész, asztalhossza 2,3<br />

m. Szucsáva, kifogástalan mûködõképes<br />

állapotban, ára 2600 euró (alkudható).<br />

KAPCSOLAT: SC AMEMOB SRL, tel.: 0742-<br />

515222, e-mail: radu_adriansv@yahoo.com<br />

ELADÓ CSISZOLÓGÉP – Eladó olasz gyártmányú<br />

csiszológép, munkaszélesség 300 mm. Kis<br />

méretû darabok megmunkálására alkalmas.<br />

KAPCSOLAT: BIROTICA SERVICE SRL,<br />

tel.: 0722-314123, e-mail: contact@lemne.ro<br />

ELADÓ NÉGYOLDALI MUNKAGÉP – Eladó<br />

román gyártmányú (Iaºi), öttengelyes négy<strong>oldal</strong>i<br />

munkagép. Munkaszélesség/mélység:<br />

100/100 mm. Kiváló mûködõképes állapotban,<br />

rendkívül kedvezõ áron.<br />

KAPCSOLAT: BIROTICA SERVICE SRL,<br />

tel.: 0722-314123, e-mail: contact@lemne.ro<br />

ELADÓ SZÁRÍTÓKAMRA ÉS NÉGYOLDALI MUN-<br />

KAGÉP – Eladó CEAF olasz gyártmányú, 40 m³<br />

kapacitású szárítókamra. Alumínium szendvicsfalak,<br />

ásványigyapot-szigetelés, számítógépes<br />

vezérlés, bármilyen fafajú anyagok szárításának<br />

vezérlésére alkalmas programok. Ára 21.000<br />

euró. Ugyancsak eladó olasz Superset XL<br />

típusú, öttengelyes, használt négy<strong>oldal</strong>i munkagép.<br />

Ára 28.000 euró.<br />

KAPCSOLAT: tel.: 0722-364283<br />

ELADÓ PROFESSZIONÁLIS ASZTALOSMÛHELY<br />

– Felszerelések: vastagsággyalu és fúrógép,<br />

dönthetõ vágólapos körfûrész, kétsebességes<br />

marógép. A gépek jól néznek ki és kiválóan<br />

mûködnek. Egyedüli tulajdonos. Ára 25.000 lej<br />

KAPCSOLAT: tel.: 0744-523466, e-mail: sylviamazare@yahoo.com<br />

ELADÓ „militar” VERTIKÁLIS GATTER –<br />

Kapacitása 50 cm-ig terjedõ vastagságú rönkfa.<br />

Mûködõképes állapotban. Ára 4000 euró.<br />

KAPCSOLAT: tel.: 0744-523466,<br />

e-mail: sylviamazare@yahoo.com<br />

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCSLÁDÁT ÉS RAKLAPOT<br />

GYÁRTÓ GÉPSOR – PM Corali SpA<br />

Commerciale Srl kínálata: különbözõ kapacitású<br />

fa raklapot és euroraklapot gyártó gépsorok<br />

(70–420 raklap/óra). Kézi szerszámgépek.<br />

Zöldség-gyümölcsládát gyártó automata és<br />

félautomata gépsorok (1600–3800 láda/óra).<br />

Ha többet szeretne tudni rólunk, keressen haladéktalanul!<br />

KAPCSOLAT: SC PM COMMERCIALE SRL.<br />

Moldovan Marin, Pettenuzzo Giovanni Luca,<br />

tel.: 0742-114217, e-mail: pm_com@libero.it<br />

ELADÓ RÖNKVÁGÓ SZALAGFÛRÉSZ + ÉLEZÕ-<br />

ÉS FESZÍTÕGÉP – Eladó: Baldoni típusú,<br />

automata (hatmotoros), 90 mm szalagszélességû<br />

rönkvágó szalagfûrész; olasz gyártmányú,<br />

háromfázisú élezõgép; háromfázisú<br />

fûrészszalag-feszítõ gép (250 mm-ig).<br />

KAPCSOLAT: DRAIA VICTOR, tel.: 0788-<br />

574612, e-mail: davoind@zappmobile.ro<br />

ELADÓ HULLADÉKDARABOLÓ ÉS BRIKETTÁLÓ<br />

BERENDEZÉSEK – Fa, mûanyag, textília, raklapok<br />

és kisbútorok darabolására, brikettálására<br />

szolgáló berendezések széles választékát<br />

kínáljuk. Mindenfajta hulladék értékesíthetõ és<br />

felhasználható.<br />

KAPCSOLAT: SEVA GROUP SRL, tel.: 0268-<br />

412826, e-mail: soare@sevagroup.ro<br />

ELADÓ ALKATRÉSZEK ÚJ SZÁRÍTÓKAMRÁHOZ<br />

– Új, 50 m³-es szárítóhoz való alkatrészek teljes<br />

készletét adom el: ARES elektronikus kiskazán,<br />

villamos kapcsolótábla, rendszerbe épített fûtõés<br />

szellõztetõegység, a szárító mögé beszerelve.<br />

Ára 11.000 euró.<br />

KAPCSOLAT: SC EUROSILVA COMP SRL,<br />

tel.: 0744-785535, 0257-228838,<br />

e-mail: eurosilva@rdslink.ro<br />

ELADÓ IP4 – Eladó mûködõképes, használt IP4.<br />

Négytengelyes, cserealkatrészekkel (marófejek),<br />

elszívó berendezés (hajlékony és horganyzott<br />

lemez csövek, ventillátor). Ára 4000 euró.<br />

Reinhart típusú használt leszabó automata<br />

fûrész, ára 3500 euró.<br />

KAPCSOLAT: SC EUROSILVA COMP SRL,<br />

tel.: 0744-785535,<br />

e-mail: eurosilva@rdslink.ro<br />

ELADÓ FAMEGMUNKÁLÓ GÉPEK – Eladó 5<br />

marófejes Weinig munkagép, felújított, kiváló<br />

állapotban. Ár megegyezés szerint. KAPCSO-<br />

LAT: SC GIUDITTA SRL, tel.: 0767-290563,<br />

e-mail: lorenzo72@libero.it<br />

ELADÓ ÉLZÁRÓGÉP – Eladó elõragasztott<br />

élzárót felhordó Altendorf Akzent V31 márkájú<br />

gép. Gépi elõtolás, automata marás és végleszabás.<br />

Ára 1200 euró.<br />

KAPCSOLAT: tel.: 0740-027972,<br />

e-mail: euroserv@zalau.astral.ro<br />

ELADÓ TELJES FÛRÉSZÁRU- ÉS FÉLKÉSZÁRU-<br />

GYÁRTÓ GÉPSOR – Eladó teljes fûrészáru- és<br />

félkésztermék-gyártó gépsor: két szalagfûrész<br />

(1,4 + 1,25 m lendkerekek), etetõ rámpa, szállítószalagok,<br />

körfûrészek, négy<strong>oldal</strong>i munkagép,<br />

kompresszorok, sorozatvágó körfûrész, görgõs<br />

padok stb. Ugyancsak eladó 1 TAF rakodó, 2<br />

rönkszállító teherkocsi.<br />

KAPCSOLAT: ROMBEL SRL, tel.: 0745-310702,<br />

e-mail: aurel.vaida@rombel-srl.ro<br />

ELADÓ ASZTALOSSÁGI FELSZERELÉSEK –<br />

Készletrõl és megrendelésre szállítunk faipari<br />

gépeket. Bõvítse cégét minimális befektetéssel:<br />

keressen minket.<br />

KAPCSOLAT: GG CONGLOMERAT SRL,<br />

tel.: 0721-665147,<br />

e-mail: conglomeratcv@yahoo.com<br />

ELADÓ HIDRAULIKUS MARKOLÓDARUK –<br />

Kedvezõ árakon adunk el rönkmarkoló<br />

hidraulikus darukat, forgódarut, pumpákat.<br />

KAPCSOLAT: SC FOX SRL, tel.: 0749-124989,<br />

e-mail: lupearo@yahoo.com<br />

VÁSÁROLUNK ÖTMÛVELETES GÉPET –<br />

Vásárolunk 5 mûveletes MUT gépet és vízszintes<br />

csiszológépet.<br />

KAPCSOLAT: ROBITEX PROD SRL, tel.: 0723-<br />

593508, e-mail: robitexprod@yahoo.com<br />

ELADÓ TELJES PÁLCA- ÉS CSAPGYÁRTÓ<br />

GÉPSOR – Eladó 2002-ben gyártott Brusa di<br />

Garboli olasz márkájú teljes pálca- és csapgyártó<br />

gépsor. Beleértve körfûrész, helyi elszívó<br />

berendezés, mérleg, egy évre való fogyóanyag,<br />

berendezések 6, 8, 10, 12, 16 mm-es pálcák<br />

gyártásához stb. Ára 8500 euró.<br />

KAPCSOLAT: XILOS, tel.: 0744-391294,<br />

e-mail: xilos@cscmail.ro


26 design<br />

Ligeti Stúdió 2.<br />

Kompromisszumok<br />

nélküli formakultúra<br />

1. 2.<br />

3. 4.<br />

5.<br />

A Ligeti Stúdió alkotói a múlt értékeinek felhasználásával a jelent építik<br />

oly módon, hogy kiérdemeljék a jövõ nemzedékek megbecsülését. Ez a<br />

szakmai hitvallás a folyamatosság záloga, ugyanakkor megóvja õket<br />

attól, hogy múló divatirányzatok áldozatául essenek. A bútorgyártás<br />

alapját az európai fafajták adják, melyek gondos válogatás, természetes<br />

és mesterséges szárítás után kerülnek felhasználásra.<br />

1. Alacsony háttámlájú szék: modern vonalvezetésû étkezõszék<br />

alacsony háttámlával. Tömör fából készül, az ülõke készülhet fából vagy<br />

bõrbetéttel. Anyaga tömör cseresznyefa. Ülõfelület magassága 45 cm,<br />

háttámla magassága 82 cm.<br />

2. Áttört háttámlájú szék: kényelmes, könnyen mozgatható, csapozott<br />

étkezõszék. Tömör fából készül, az ülõke készülhet fából vagy bõrilletve<br />

textilbetéttel. A bemutatott darab anyaga tömör diófa.<br />

Készülhet még bármilyen európai fafajtából. Ülõfelület magassága 45<br />

cm, háttámla magassága 91 cm.<br />

3. Dió szék: kecses formák, finom részletek, nemes faanyag<br />

jellemzi.<br />

4. Íves háttámlájú szék: elegáns vonalvezetésû étkezõszék,<br />

kényelmes, stabil szerkezettel. Az íves háttámla és a lábak tömör fából<br />

készülnek, az ülõke hagyományos kárpitozási eljárással készül, bõrrel<br />

vagy textillel. A képen látható darab anyaga tömör<br />

cseresznyefa.Ülõfelület magassága 45 cm, háttámla magassága 111<br />

cm.<br />

5. Porcelánbetétes tálaló: a bútorgyártás hagyományait követve a<br />

porcelán fontos szerepet kap ebben a különleges darabban. Horváth<br />

László Herenden alkotó iparmûvész porcelánmunkái díszítik az ajtókat.<br />

Minden terméken más és más alkotás. Alapanyaga tömör cseresznyefa<br />

és lécbetétes bútorlap cseresznyefurnérozással, porcelán, rozsdamentes<br />

acél.<br />

6. 7. 8. 9.


6. Tálaló ezüstözött fogantyúkkal: a<br />

reneszánsz arányrendszerében fogant bútor.<br />

Tömör fából készül. Az ajtók üvegezése<br />

Cserba László iparmûvész terve alapján<br />

készült. Alapanyaga tömör cseresznyefa, iparmûvészeti<br />

üveg, ezüstözött acél.<br />

7. Csíkos vitrin: használati tárgyak, dísztárgyak<br />

igényes tárolására alkalmas bútor. Ez a<br />

vitrin a tárgyakat hagyja érvényesülni, csupán<br />

keretbe foglalja azokat. Kézi intarzia berakással.<br />

8. Üvegvitrin: rendezett tömegformálás,<br />

tiszta, logikus szerkesztés. Az üvegfelület<br />

<strong>oldal</strong>só és frontfelületének együttes nyitása<br />

bravúros technikai és formai megoldás.<br />

9. Art deco intarziás dohányzóasztal:<br />

anyag- és formavilágában a múltat idézi. Az<br />

asztallap intarziázott felületû, különleges<br />

anyagok felhasználásával. A két fiók hasznos<br />

funkcióval egészíti ki a tárgyat.<br />

<strong>10.</strong> Kihúzható csíkos dohányzóasztal: a<br />

fogazott asztallap zárt és kihúzott állapotában<br />

is finom, keleti ihletettségû. A szilvamag<br />

keresztmetszetû asztallábakat vízszintesen<br />

összekötõ lap tárolásra is alkalmas.<br />

11. Üveglapos íróasztal kúpos lábakkal: a<br />

stúdió történetében már-már klasszikusnak<br />

számító, igen népszerû bútordarab. A funkció<br />

és a forma teljes egysége jellemzi. Könnyed,<br />

elegáns, dekoratív és egyben jól használható<br />

bútor. Elemeire bontható, magasságállítás a<br />

lábaknál lehetséges. Alapanyaga tömör diófa,<br />

lécbetétes bútorlap amerikai diófurnérozással,<br />

rozsdamentes acél és 15 mm vastag profilcsiszolt<br />

float üveg.<br />

<strong>12.</strong> Cdszekrény üvegajtóval: Kajdócsi<br />

Jenõ építész által tervezett kétdarabos bútoregyüttes,<br />

közel 200 db CD tárolására alkalmas.<br />

Az íves üvegajtók Cserba László iparmûvész<br />

tervei alapján készültek.<br />

13. Virágállvány üveglappal: kecses kisbútor<br />

fém, fa és üveg kombinációjával.<br />

virágállvány vágott virágok részére. Azzal a<br />

szándékkal készült, hogy egy-egy szál virággal<br />

is kedveskedhessünk szeretteinknek. Az<br />

Edõcs Márta iparmûvész által készített kilenc<br />

üvegedényke jégcsapok módjára tölti ki a filigrán<br />

lábak által körülhatárolt teret. A felbillenés<br />

megakadályozására a lábakbanólom<br />

betétek vannak.<br />

14. Faragott szobainas: kivételes karakterû,<br />

kézmûves munkával elõállított kisbútor. A<br />

fa alakja valamint a „szobainas” kéztartása<br />

határozza meg a formát.<br />

A bernecebaráti kastély rekonstrukciója<br />

/15/ is a Szigeti Stúdió alkotása.<br />

Pápay Márta<br />

14.<br />

<strong>12.</strong><br />

15.<br />

13.<br />

11.<br />

<strong>10.</strong><br />

Figyelem: Ne felejtse el visszaküldeni a kitöltött szelvényt. A szelvény érvényessége abban a hónapban kezdõdik, amelyikben az összeg beérkezik a szerkesztõség számlájára. A számlát ezután küldjük Önnek.<br />

Kifizetem a 90 RON összeget (amely tartalmazza az ÁFÁ-t és a postai költségeket is az Imageline<br />

részére, az x-szel jelölt bankszámlára: RO88BRDE210SV01481872100 – BRD, Székelyudvarhely<br />

RO34RNCB2920000095270001 – BCR, Székelyudvarhely<br />

RO1111RZBR0000060002544699 – Raiffeisen Bank, Székelyudvarhely<br />

Szeretnék elõfizetni a(z) szaklapra<br />

Helység: Irányítószám:<br />

Cím:<br />

Cég: Telefon:<br />

A nagydíj!<br />

Az elõfizetõ neve:<br />

Részletes információk: Telefon 0266 210 255, Fax: 0266 214 173<br />

E-mail: abonamente@intarzia.ro, www.intarzia.ro, www.infowood.ro<br />

Érvényes 2007 január 1-tõl – 2007 március 24-ig.<br />

S.C. IMAGELINE S.R.L<br />

CP. 72<br />

Odorheiu Secuiesc<br />

Jud. Harghita<br />

România<br />

ELÕFIZETÉSI SZELVÉNY


LEGYEN ÖN IS A NYERTESEK KÖZÖTT!<br />

A bukaresti Bife-Timb szakasz nyereményei<br />

Hordozható körfûrész<br />

a brassói PALISANDER<br />

cég jóvoltából<br />

Elektromos csavarozógép<br />

az EET marosvésérhelyi<br />

cég felajánlása<br />

Öt univerzális<br />

körfûrészlapból álló<br />

készlet, a LEITZ România<br />

felajánlása<br />

Ha a kampány ideje alatt elõfizet egy évre az<br />

<strong>Intarzia</strong>, Castor vagy <strong>Fabula</strong><br />

folyóiratok valamelyikére,<br />

versenyrészvételi szelvényt kap, és esélye lesz<br />

elnyerni a díjak egyikét vagy magát a nagydíjat.<br />

A kampány szakaszai:<br />

Expowood szakasz: 2007. január 1. – 2007. március 24.<br />

BIFE-TIMB szakasz: 2007. június 17. – 2007. szeptember 8.<br />

FIL Brassó Nagydíj szakasz: 2007. január 1. –2007. december 7.<br />

A sorsolásra a Bife-Timb alkalmából kerül sor,<br />

2007. szeptember 8-án, 14 órakor.<br />

MIT KELL ÖNNEK TENNIE?<br />

1. Banki átutalással vagy postai utalvánnyal fizesse ki egy 12 hónapos elõfizetés<br />

díját: 90 lej (áfa és postai költségek beleértve);<br />

2. Töltse ki és postázza az IMAGELINE címére az elõfizetési szelvényt (bélyegre nincs<br />

szükség, a bélyegilletéket a címzett fizeti).<br />

AZ ELÕFIZETÕKET MEGILLETÕ ELÕNYÖK:<br />

1. 12 hónapig olvashatja szaklapunkat; 2. Esélye lesz elnyerni az egyik díjat vagy a<br />

nagydíjat; 3. BELÉPÉS (START) jelszóra jogosult, ezzel lehetõsége nyílik arra, hogy az<br />

elõfizetés teljes tartama alatt navigálhasson a www.infowood.ro honlapon; 4. Kiemelt<br />

helyen szerepel a www.infowood.ro portál keresõlistáján, ahol az Ön cége részletes<br />

információkkal fog megjelenni; 5. az Infoflash rovat keretében lehetõsége lesz rövid<br />

tájékoztatókat közreadni az Ön vállalkozásáról és a céggel kapcsolatos eseményekrõl.<br />

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT<br />

1. A versenyen részt vehetnek jogi vagy természetes személyek, akik a verseny ideje<br />

alatt kifizetik az egyéves elõfizetés ellenértékét. 2. Egy 90 lej értékû elõfizetés<br />

egyetlen elõfizetési szelvény kitöltésére jogosít fel. 3. Minden a szerkesztõséghez<br />

eljuttatott szelvény, amelynek ellenértékét a játék idõtartama alatt a szerkesztõség<br />

bevételezi, részt fog venni a nyereményhúzáson. 4. Az elõfizetési szelvényt pontosan<br />

kell kitölteni. 5. A részvételi határidõk betartása kötelezõ jellegû. 6. Részvételi jogot<br />

nyernek azok az elõfizetõk is, akik az Expowood 2007 - Brassó, Foresta 2007 –<br />

Kolozsvár, BIFE-TIMB 2007 – Bukarest és a FIL 2007 Brassó (Nagydíj-sorsolás) kiállítások<br />

látogatóiként fizetnek elõ, a rendezvények lebonyolítási ideje alatt. 7. Az elõfizetési<br />

szelvények a folyóirat minden számához csatoltan találhatók. 8. A nyerteseket<br />

a sorshúzás után azonnal felkeressük. 9. A szerkesztõség és a kiállításokat rendezõ<br />

társcégek munkatársai nem jogosultak a részvételre; A versenyen való részvétel teljes<br />

szabályzata a kiadó Imageline székhelyérõl kérhetõ.<br />

A SZELVÉNY MÁRCIUS 25. ÉS 2007 SZEPTEMBER 8. KÖZÖTT ÉRVÉNYES


INDULJON HÁT A VERSENY!<br />

Nyeremények <strong>12.</strong>999 euró összértékben!<br />

6<br />

JÓTÁLLÁS<br />

a tolóasztalra<br />

ÉV<br />

3<br />

JÓTÁLLÁS<br />

cserealkatrészekre<br />

ÉV<br />

A Nagydíj felajánlója:<br />

S900-K915 állítható asztalú körfûrészgép:<br />

– 7,5 LE (5,5 kW) háromfázisú motor, S 6 ED 40%, csillagháromszög<br />

indítás;<br />

– anódos mozgatható asztal, XL 3,200 mm, „X ROLL”<br />

szabadalmazású csúszórendszerrel;<br />

– jobb<strong>oldal</strong>i vágásszélesség, finombeállítással 1250 mm;<br />

– elõvágó (metszõ) berendezés, motor 1 LE (0,75 kW),<br />

függõlegesen és vízszintesen függetlenül állítható;<br />

– felfogatóasztal szélessége 1500 mm, az asztalra szerelt teleszkópos<br />

karral;<br />

– haránt- vagy szögvágáshoz szolgáló mérõléc (2600 mm)<br />

a felfogatóasztalon.


30<br />

PALISANDER ROM COM<br />

KOMPROMISSZUMMENTES<br />

GÉRVÁGÁS<br />

Az Ábrahám Mûhely 1988 óta foglalkozik faipari termékek gyártásával.<br />

Kis Tivadar urat kérdeztük meg gyártási tapasztalatairól: „A gyártási<br />

profilunkba tartoznak a bútorajtók, hajlított és íves bútorajtók, furnérozott<br />

ajtófrízek, lécek, díszlécek és furnérozott díszlécek. Két évvel<br />

ezelõtt a furnérozott díszlécek gérbevágásához kerestem nagy pontosságú<br />

gépet. Furnérozott lécek szögbevágása nagy precizitású gépet<br />

igényel, mivel nincs lehetõség javításra. A piacon fellelhetõ öszszes<br />

gyártó készülékét végignéztem, de szinte mindegyiknek volt kotyogása<br />

vagy csak megközelítõ szögméretet vágtak. Tanácsot kértem<br />

képkeretezõ cégektõl is, azonban az általuk használt speciális készülékek<br />

árai több millió forintra rúgtak. A mindenre kiterjedõ keresés<br />

közben találtam a Paliszander KFT. kínálatában lévõ Virutex gépcsalád<br />

fûrészgépeire. A Paliszanderrel a kapcsolatunk nem új keletû, korábban<br />

fõleg szerszámokat és nagygépeket vásároltunk tõlük. A hosszas<br />

keresgélés eredménye lett a Virutex TM72C gérvágó fûrészgépe. A<br />

döntés azért esett erre a készülékre, mert pontossága vitathatatlan<br />

és ár-érték aránya is nagyon jó. A karbantartása pedig minimális a<br />

szénkefe nélküli motor miatt.”<br />

VIRUTEX GÉRVÁGÓ FÛRÉSZGÉPEK SPECIÁ-<br />

LIS KIEGÉSZÍTÕKKEL<br />

Megszokhattuk már, hogy a Spanyol Virutex gyár termékei több pluszt<br />

nyújtanak, mint a versenytársak által kínált gépek. Így van ez a speciálisan<br />

faipari munkákhoz kifejlesztett gérvágófûrész-gépcsalád esetében<br />

is. A fûrészeikkel mindenféle szögben történõ döntött vágást lehet<br />

végezni. Az aljzat nagy felületének köszönhetõen tökéletes, akadálymentes<br />

fekvést biztosít a munkadaraboknak. A Virutex mérnökei<br />

nagy hangsúlyt fektettek a biztonságra is. A gépek integrált, csendes<br />

és egyenletesen mûködõ biztonsági rendszerrel vannak felszerelve. A<br />

biztonsági zár megakadályozza a fej véletlenszerû leengedését, mely<br />

tökéletes védelmet nyújt az áramkimaradásból bekövetkezõ balesetek<br />

ellen. Választékunkban megtalálhatóak felsõ asztallal szerelt típusok<br />

és a 380V-os motorral szerelt változatok is. Nagy vágási kapacitásának<br />

köszönhetõen a TM72C típus alapállásban 80x150mm-t,<br />

illetve az asztal 45 fokos elfordításával 80x103mm-t tud átvágni. A fej<br />

45 fokos döntésével 65x150 mm-es keresztmetszetet szabhatunk. A<br />

felsõ asztal vágási kapacitása 35 mm. A gépeket külsõ porelszívóra<br />

lehet csatlakoztatni. Minden gérfûrészhez típustól függõen 1 db 250<br />

mm, illetve 300 mm átmérõjû 30 mm furatú fûrészlap jár ajándékba.<br />

Kérhetõ tartozék az MT58K hordozható és összecsukható munkaasztal.<br />

Az asztal 4 magasságban állítható, mely lehetõvé teszi a kényelmes<br />

munkát.<br />

<br />

PALISANDER ROM COM <br />

Tel. 0268-326-720,<br />

Fax: 0268-306-328<br />

info@palisander.ro<br />

www.palisander.ro

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!