03.03.2014 Views

14. oldal 10. oldal 29. oldal - Intarzia Fabula

14. oldal 10. oldal 29. oldal - Intarzia Fabula

14. oldal 10. oldal 29. oldal - Intarzia Fabula

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

5<br />

F<br />

a i p a r B ú t o r g y á r t á s L a k b e r e n d e z é s<br />

®<br />

Hintóban nosztalgiázó ezermester<br />

Mivel autóval nem szeret közledkedni,<br />

inkább maga készítette hintóval jár a<br />

környezõ falvakba vagy a csíksomlyói<br />

búcsúba a csíkszentimrei Nagy József,<br />

aki kerékkészítõ, asztalos, hintókészítõ<br />

és faragó egy személyben. A sok<strong>oldal</strong>ú<br />

mesterember, aki édesapjától tanulta<br />

el a szakmát, többéves munkával<br />

készítette el az úri jármûvet.<br />

<strong>14.</strong> <strong>oldal</strong><br />

2008. XII. évfolyam 5. szám<br />

OSB-lemezeket készül gyártani a<br />

Kronospan Brassóban<br />

Nem maradnak hasztalanok azok a<br />

halálra ítélt, vékonyka törzsû fenyõk,<br />

melyeket a normális üzemterv szerint az<br />

elsõ ritkításkor ki kellene termelni, ám<br />

kivágásukat még a tûzifa-tolvajok sem<br />

tartják érdemesnek. A Brassó határában<br />

feldolgozó üzemet építõ osztrák<br />

Kronospan cég, a közelmúltban ajánlatot<br />

tett a székelyföldi erdõtulajdonosoknak:<br />

az egészséges rönkökhöz viszonyítva<br />

féláron hajlandó felvásárolni minden 5<br />

és 20 centiméter közötti átmérõvel rendelkezõ,<br />

gyérítésre ítélt fát.<br />

<strong>10.</strong> <strong>oldal</strong><br />

Faanyagvédelmi munkák az<br />

épületkivitelezésben<br />

Az építkezés helyszíni irányítója az<br />

építésvezetõ, akinek munkája komplex<br />

módon felöleli a kivitelezési munka egészét.<br />

Az építõipari munkák egyik fontos<br />

eleme a faanyagvédelem. Sorozatunk<br />

az építésvezetõknek kíván segítséget<br />

nyújtani, az építéskivitelezés során felmerülõ<br />

faanyagvédelmi problémák<br />

megoldásához.<br />

<strong>29.</strong> <strong>oldal</strong>


Szeretettel várjuk a XYLEXPO vásáron Milánóban 2008 május 27–31 között!


4 impresszum – tartalom<br />

Az erdõ törvénye<br />

Hosszas vajúdás után megszületett végre az új erdészeti alaptörvény. A várva várt törvényt minden érdekelt dicséri: általános a vélemény, hogy sokkal<br />

egyértelmûbb, alkalmazhatóbb, a jelenlegi viszonyokkal összhangban levõbb mint elõdje. Van aki azt hangsúlyozza, hogy a megváltozott szabályozás<br />

csökkenti a bürokráciát, egyszerûbbé válik az éves kitermelési kvóták meghatározása, és növekedhet a kitermelt faanyag mennyisége. Ezen prognózis<br />

akár nyugtalanító is lehetne, figyelembe véve, hogy sok környezetvédelmi és erdõgazdálkodási szakember szerint az illegális vágásoknak betudhatóan a<br />

rendszerváltás óta folyamatosan az elõirányzottnál és indokoltnál lényegesen nagyobb az évente kitermelt famennyiség. Az illetékesek szerint azonban<br />

aggodalomra nincs ok, mivel, hála az új Erdészeti Alaptörvénynek, mostantól a korábbiaknál jóval drasztikusabb büntetésekre számíthatnak a fatolvajok,<br />

ugyanakkor nehezebb lesz a bûntények eltussolása. Ezzel párhuzamosan, a törvény jelentõs erdõsítést irányoz elõ, a kis területtel rendelkezõ tulajdonosoknak<br />

pedig fontos támogatást, az állam ugyanis átvállalja az õrzési költségeket, ami szintén hozzájárulhat az illegális kitermelések visszaszorításához.<br />

Mindez szép és jó, ám az elmúlt 18 év tapasztalata az, hogy Romániában nem a jó törvényekbõl van hiány, a törvényhozók egy-egy<br />

dicséretes szándékának a sikere azon áll vagy bukik, mennyire tartják be a hatályos rendelkezéseket. Másszóval, megfelelõ erdészeti alaptörvény már<br />

van, most már csak alkalmazni kellene, következetesen és szigorúan. Ez pedig a fafeldolgozóknak is érdekek.<br />

Pengõ Zoltán<br />

INTARZIA ® www.intarzia.ro<br />

Havonta megjelenõ, független faipari szaklap<br />

IGAZGATÓ<br />

Pál Zsuzsanna<br />

0722-435517,<br />

E-mail: zspal@imageline.ro<br />

KERESKEDELMI IGAZGATÓ<br />

Péter István Zsolt<br />

0722-435 513<br />

E-mail: marketing@imageline.ro<br />

FÕSZERKESZTÕ<br />

Pengõ Zoltán<br />

0724-360 381<br />

E-mail: fabula@imageline.ro<br />

SZERKESZTÕSÉGI TITKÁR<br />

Mihály Erika<br />

0724-244 203<br />

FORDÍTÓ<br />

Murányi János<br />

MUNKATÁRS<br />

Pápay Márta<br />

KORREKTOR<br />

Oláh István<br />

PR REFERENS<br />

Nagy Enikõ<br />

0730-556 651,<br />

0266-210 255<br />

E-mail: pr@imageline.ro<br />

Minden jog fenntartva. A kiadványban<br />

közölt jogvédett reklámok nem sokszorosíthatók<br />

sem részleteikben, sem egészükben,<br />

és nem átadhatók semmilyen<br />

(elektronikus, mechanikus, fénymásolt vagy<br />

egyéb) formában, mert az Imageline Kft.<br />

tulajdonát képezik. A közölt információk<br />

helyességéért a teljes felelõsség a cikkek<br />

szerzõire és a hirdetõ cégekre hárul. A<br />

folyóiratban megjelent cikkek és fényképek<br />

teljes vagy részleges átvétele illetve<br />

reprodukálása a szerkesztõség írásbeli<br />

jóváhagyása nélkül tilos.<br />

ISSN: 1453-4487<br />

MÛSZAKI SZERKESZTÉS ÉS<br />

DESIGN<br />

Ács János,<br />

Trucza Mária Szende,<br />

Józsa István<br />

E-mail: dtp@imageline.ro<br />

TERJESZTÉS ÉS<br />

ELÕFIZETÉS-FELVÉTEL<br />

Barabás Mózes<br />

0726-746856, 0266-210 255<br />

E-mail: abonamente@imageline.ro<br />

TITKÁRNÕ<br />

Mihálykó Magdolna<br />

0720-545 500, 0266-218 083<br />

E-mail: office@imageline.ro<br />

WEBMASTER<br />

Demény Huba<br />

E-mail: web@imageline.ro<br />

KIADJA AZ<br />

IMAGELINE KFT.<br />

RO – 535600 – Székelyudvarhely,<br />

Postafiók. 72<br />

Bethlen Gábor u. 55.,<br />

Hargita megye<br />

Tel.: +40-266-218 083,<br />

+40-266-210 255<br />

Fax: +40-266-214 173<br />

Nyomda: Infopress Rt,<br />

Székelyudvarhely<br />

Reklámjegyzék<br />

Anticimex 20<br />

Cressent 32<br />

EET 2<br />

Halex 20<br />

Infowood 31<br />

Ligno Novum 6<br />

Palisander 3<br />

P & P Mixt 2<br />

5<br />

7<br />

10<br />

14<br />

18<br />

23<br />

29<br />

aktuális<br />

Több erdõ, kevesebb illegális vágás 5<br />

OSB-lemezeket készül gyártani a Kronospan Brassóban 10<br />

info-flash<br />

A KIKA SAJÁT SZÁMLÁJÁRA TOBOROZZA ALKALMAZOTTAIT 7<br />

2,5 MILLIÓ EURÓS MOBEXPERT ÜZLET SZUCSÁVÁN 7<br />

A LEMON FRANCHISE ROMÁNIÁBAN IS TERJESZKEDIK 7<br />

A BOCONCEPT 2009-IG HÁROM ÚJ ÜZLETET NYIT MEG 8<br />

A SAMUS MEX 73%-KAL NÖVELTE ALAPTÕKÉJÉT 8<br />

AZ ELPORTES CSÖKKENTI A GYÁRTÁSI IDÕT ÉS KÖLTSÉGEKET 8<br />

ROMÁN RÉSZVÉTEL A NÜRNBERGI<br />

FENSTERBAU/FRONTALE VÁSÁRON 9<br />

A KRONOSPAN SEBEª ÚJ DEKOR-KOLLEKCIÓT DOBOTT PIACRA 9<br />

ÚJ KRONOSPAN GYÁR BULGÁRIÁBAN 9<br />

cégismertetõ<br />

Magyarországon terjeszkedik a Proges 12<br />

Forest – egy cég, amely segít Önnek céljai elérésében! 17<br />

Rétegeltfa nyílászárók Miskolcról 25<br />

a fa kultúrája<br />

Hintóban nosztalgiázó ezermester 14<br />

A fenyõ és a székely 21<br />

design<br />

Draenert Design 18<br />

apróhirdetések 23<br />

faanyagvédelem<br />

Faanyagvédelmi munkák az építéskivitelezésben – 5. rész 29<br />

Megjelenik minden hónap 20-án<br />

Lapzárta elõzõ hónap 5-én


aktuális<br />

5<br />

Több erdõ, kevesebb illegális vágás<br />

POZITÍV VÁLTOZÁSOKAT VÁRNAK A SZAKEMBEREK<br />

AZ ÚJ ERDÉSZETI ALAPTÖRVÉNYTÕL<br />

A bürokrácia csökkenését, az illegális vágásokkal<br />

szembeni hatékonyabb fellépést, a törvényesen kitermelt<br />

faanyagmennyiség s ugyanakkor és az erdõvel<br />

borított területek növekedését várják az érintettek a<br />

közelmúltban hatályba lépett új Erdészeti<br />

Alaptörvénytõl. Az erdõgazdálkodás törvényi<br />

keretének módosítása ezzel nem ért véget, az alaptörvényt<br />

ugyanis nem kevesebb mint 36 törvényerejû<br />

rendelkezés fogja kiegészíteni.<br />

Tõke István<br />

Az Erdészeti Alaptörvény lényeges módosítását elsõsorban az indokolta,<br />

hogy az elfogadása óta eltelt 12 évben a tulajdonviszonyok gyökeresen<br />

megváltoztak: 1996-ban még csak az erdõk 6-7 százaléka<br />

volt magántulajdonban, ám napjainkra ez az arány elérte az 50 százalékot.<br />

Mostanáig a magánerdészetek valamint az állami erdészetek<br />

mûködését más-más törvény szabályozta, ami számos értelmezési<br />

problémát okozott.<br />

„Az új Erdészeti Alaptörvény világos, egyértelmû, alkalmazható”,<br />

nyilatkozta Tõke István, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium<br />

államtitkára, aki aktívan résztvett annak kidolgozásában. A politikus-szakember<br />

reményei szerint csökkeni fog a törvénytelen fakitermelés.<br />

„Mivel a régi törvény minden bûntény esetében lehetõvé<br />

tette pénzbüntetés kiszabását, nem volt nevelõ hatású. Az erdészeti<br />

bûncselekményekre kizárólag az Erdészeti Alaptörvény vonatkozott,<br />

tehát kevésbé volt súlyos ha valaki fát lopott mintha kenyeret lopott<br />

volna. Az eseteknek csupán 5 százaléka került bíróság elé, az ügyészség<br />

ugyanis elutasította a bûnvádi eljárás megindítását, arra hivatkozva,<br />

hogy nem képez szociális veszélt. Most már a Büntetõtörvénykönyv<br />

kiegészíti az Erdészeti Alaptörvényt, a bûntények nagy<br />

részénének esetében pedig csakis börtönbüntetés szabható ki, bírság<br />

nem. Nagyon nehéz lesz felmenteni az elkövetõket”, mondja Tõke István.<br />

A törvény sok támogatási formát ír elõ, melyeket az erdõtulajdonosok<br />

igénybe vehetnek. Igy például azok esetében akik 30 hektárnál<br />

kisebb területtel rendelkeznek, az állam átvállalja az õrzési költségeket.<br />

Egy másik lényeges elõírás ambiciózus erdõsítési programot irányoz<br />

elõ, melynek értelmében 2035-ig 2 millió hektárnyi erdõt kell telepíteni.<br />

Quadok nem, tehenek igen<br />

– „Az elõzõ erdõtörvényhez képest modernebb, a mostani megváltozott<br />

helyzethez sokkal közelebb hozott erdõtörvénnyel állunk<br />

szemben. Érdeme, hogy a magánerdészetek bekerültek az új erdõtörvénybe<br />

ugyanolyan jogkörrel mint az állami erdészetek, szabályozásra<br />

került az erdõfenntartási és erdõfelújitasi alap és gyakorlatilag figyelembe<br />

veszi a magánerdõket is”, nyilatkozta dr. Melles Elõd, a gyergyószentmiklósi<br />

magánerdészet vezetõje. A törvény pozitív újdonságai<br />

között említi, hogy megszigorodott az erdõalapból kivonandó területekre<br />

vonatkozó eljárás és csak kompenzációs módon lehetséges<br />

lebonyolítani, az erdõterveket (üzemterveket) újra üzemosztályokra lehet<br />

majd elkészíteni, 100 hektárig az állam finanszírozza az üzemtervek<br />

elkészítését, megjelent az erdõtörvényben az erdõfelújítási és<br />

erdõfennetartási alap létrehozásának a kötelezettsége (15-25 százaléka<br />

a kitermelt famennyiség országos átlagáron számított értékének)<br />

amit a lábon történõ eladáskor a vevõnek kell befizetnie, visszaerdõsítési<br />

kötelezettséget ír elõ a végvágástól számított maximum 2 évre<br />

(ha az erdõtulajdonos nem tartja be a fenti elõírást az illetõ területen<br />

az erdészeti hatóságnak joga van az üres területet beültettetni és a<br />

munkálat árát a tulajdonoson behajtattni), autókkal, motorbiciklivel,<br />

quadokkal az erdõbe a tulajdonos elõzetes beleegyezése nélkül nem<br />

szabad behajtani.<br />

„Van egy sor hiányossága is ennek az erdõtörvénynek, ami valószínû<br />

azzal magyarázható, hogy egy organikus törvényrõl van szó és így egy


6 aktuális<br />

20 millió köbméterre nõhet az évente kitermelhetõ faanyag mennyisége<br />

bizonyos fokig pártok közötti kompromisszumra kellett épüljön : nem<br />

vezet be az erdõfelújításra egy normatív támogatási rendszert (megállapítja,<br />

hogy a beerdõsült területeket két millió hektárral kell növelni<br />

2035 –ig, de pénzforrásokat, támogatási rendszert nem rendel hozzá<br />

a magánerdõkre vonatkozóan); bizonyos esetekben engedélyezhetõ a<br />

legeltetés az erdõkben, ami furcsa, hiszen ismeretes a legeltetés káros<br />

hatása az erdei ökoszisztémára nézve; a gazdaságtalan erdõk felújítását,<br />

az erdõszerkezet átalakítását nem tekinti állami feladatnak,<br />

holott ez más európai országban pályázat alapján az állam által finanszírozott”,<br />

véli Melles Elõd.<br />

20 millió köbméter fa<br />

Ioan Sbera, a Fakitermelõk Országos Szövetségének (Asfor) elnöke<br />

a bürokrácia csökkenését tekinti az új törvény legfõbb erõsségének.<br />

Az éves kitermelési kvótát ezentúl nem kormányrendelet fogja<br />

meghatározni, hanem az erdészeti területrendezés írja elõ. „Az<br />

elmúlt két évben június helyett november-december tájékán hagyták<br />

jóvá a kvótát. A versenytárgyalást januárban tartották, így elveszett<br />

három hónap a kitermelési idõszakból”, mondja az érdekvédelmi<br />

szervezet vezetõje. Egy másik fontos aspektus az, hogy ezentúl<br />

csakis akkreditációval rendelkezõ cégek foglalkozhatnak fakitermeléssel.<br />

Ezidáig ezt egy kormányrendelet szabályozta, most tehát<br />

nagyobb súlyt kapott ezen elõírás. Ioan Sbera reményei szerint az<br />

elkövetkezõ években a kitermelt faanyagmennyiség el fogja érni a<br />

20 millió köbmétert. Mostanáig 18,5 millió köbméter volt az éves<br />

kvóta, azonban a hivatalos valós kitermelés nem érte ezt el, a különbözet<br />

pedig kitermelhetõ lesz a jövõben. Az Asfor elnöke hiányolja<br />

az Erdészeti Alaptörvénybõl egy, az erdõgazdálkodást felügyelõ-koordináló<br />

központi intézmény létrehozását. „Mi, az erdõmérnök<br />

kollégákkal együtt kértük egy ilyen szerv létrehozását, ám<br />

azt politikai megfontolásból elutasították. Ha már minisztériumot<br />

nem lehet csinálni, szükség volna legalább egy közvetlenül a kormányfõnek<br />

alárendelt ügynökségre”, vélekedik Ioan Sbera, aki szerint<br />

egy ilyen intézmény hatékonyabban, rugalmasabban tudná lebonyolítani<br />

az ágazat finanszírozását mint a jelenleg fennálló struktúra.<br />

Pengõ Zoltán


info-flash<br />

7<br />

H í r e k i n f o w o o d . r o<br />

Hírrovatunk írásai a www.infowood.ro faipari internetes portálon is<br />

olvashatók. A szerkesztõségünk gondozásában naponta frissített portálon ön<br />

is közzétehet rövid, saját cégével vagy szakterületével kapcsolatos cikkeket<br />

(kereskedelmi híreket, sajtóközleményeket, beszámolókat stb.) – a közérdeklõdésre<br />

számot tartó írásokat az <strong>Intarzia</strong> <strong>Fabula</strong> <strong>oldal</strong>ain is közöljük.<br />

A KIKA SAJÁT SZÁMLÁJÁRA<br />

TOBOROZZA ALKALMAZOTTAIT<br />

Az osztrák bútor-viszonteladó cég, amely ez<br />

év végére idõzítette megjelenését a romániai<br />

piacon, visszamondta egy helyi munkaerõ-toborzó<br />

cég szolgáltatásait, és úgy döntött,<br />

hogy belsõ erõkkel oldja meg a személyzet<br />

felmérését és alkalmazását.<br />

A Kika country managere, Alexandru<br />

Creangã leszögezte, hogy a felkért munkaerõ-toborzó<br />

cég olyan szûrési módszereket<br />

alkalmazott, amelyek nagyszámú potenciális<br />

alkalmazott elvesztéséhez vezettek, és alaposan<br />

leszûkítették azoknak a jelentkezõknek<br />

a körét, akik eljutottak a vezetõ tisztségek<br />

betöltéséért rendezett felmérõ meghallgatások<br />

végsõ szakaszába. Az osztrák kereskedõcég<br />

semmiféle megszorítást nem<br />

kötött ki a személyzet alkalmazása tekintetében<br />

(korhatár, tanulmányok, elõzõ gyakorlat),<br />

mivel Creangã elmondása szerint a társaság<br />

mindenképpen felkészítõ tréningeket<br />

szervez az összes új alkalmazott számára,<br />

tisztségtõl függetlenül. Egy bizonyos állás<br />

betöltése céljából megejtett meghallgatás<br />

azzal is végzõdhet, hogy az illetõ jelentkezõt<br />

más beosztás felé irányítják.<br />

Minden munkaadói tárgyalást közvetlenül<br />

a cég vezérigazgatója vezet. A fiatal hölgyet,<br />

aki elõzetesen beszerzõi állásra jelentkezett,<br />

végül tréningvezetõként alkalmaztuk”,<br />

mondta a menedzser, hozzátéve, hogy<br />

számukra legfontosabb az ügyfél iránt tanúsított<br />

jóindulatú magatartás.<br />

Jelenleg a Kika Romániában húszfõnyi<br />

személyzettel rendelkezik, és ez év augusztusáig<br />

még 200 jelentkezõt alkalmaznak,<br />

mindannyiukat eladási szaktanácsadói minõségben.<br />

A friss alkalmazottak kéthónapos<br />

szakmai tréningen vesznek részt az üzlet<br />

megnyitását megelõzõ idõszakban, amit<br />

2008 decemberére terveznek. A cég bukaresti<br />

központi székhelyén mintegy 50 személyt<br />

vesznek fel. A társaság ügyvezetõ<br />

igazgatókat, valamint beszerzõ, marketing,<br />

adminisztrációs, humán erõforrási és eladási<br />

szakembereket keres.<br />

Az osztrák cég tulajdonképpen családi<br />

vállalkozás, a legutóbbi pénzügyi évben 1,2<br />

milliárd euró üzleti forgalmat valósított meg,<br />

és 7800 alkalmazottal dolgozik. Kereskedelmi<br />

hálózata 68 üzletbõl áll, ezekbõl 33<br />

Ausztriában tevékenykedik. 2000 óta a Kika<br />

erõteljesen terjeszkedik Közép- és Kelet-Európa<br />

irányában.<br />

2,5 MILLIÓ EURÓS MOBEXPERT<br />

ÜZLET SZUCSÁVÁN<br />

A hazai bútorpiac listavezetõ cége, a<br />

Mobexpert egy viszonteladó park keretében<br />

megnyitotta Szucsáván a társaság elsõ<br />

hiperüzletét. A beruházás, amelynek értéke<br />

2,5 millió eurót tesz ki, részét képezi a cég<br />

ez évi terjeszkedési programjának.<br />

2008-ra a társaság az ország területén<br />

négy új üzletház megnyitását ütemezte be,<br />

a beruházások összértéke nyolcmillió euró.<br />

„Ha nem mi építünk, a terjeszkedés finanszírozása<br />

egyszerû, mert csak üzletházak<br />

berendezésérõl beszélünk és nem óriási<br />

volumenû befektetésekrõl. Ahhoz, hogy az<br />

épület a Mobexpert üzletek színvonalára<br />

emelkedjen, csak a beltéri berendezés egymillió<br />

euróba került, az árukészlet újabb<br />

másfél millióba, ami összesen 2,5 millió.<br />

Három-négy ilyen üzlet megnyitása évente<br />

nekünk nem okoz fejfájást és finanszírozási<br />

gondokat”, jelentette ki a cég elnöke, Dan<br />

Sucu. „Ezek szerint a szóban forgó terjeszkedés<br />

három-négy új üzlet megnyitását jelenti<br />

évente, mert munkacsapataink teljesítõképessége<br />

ennyit enged meg. Menedzsment<br />

szempontjából ezt a megoldást fogadtuk<br />

el”, magyarázta az elnök.<br />

A Mobexpert üzleti forgalma a tavalyi<br />

évben 168 millió euró volt, ami 2006-hoz<br />

képest 12%-os növekedést jelentett. A cég<br />

az idénre 10%-os növekedést irányzott elõ,<br />

ami azt jelenti, hogy üzleti forgalma 185 millió<br />

euró lenne.<br />

A LEMON FRANCHISE ROMÁNI-<br />

ÁBAN IS TERJESZKEDIK<br />

A kezdeti befektetés értéke, amely az elsõ<br />

hónapok bérleti díját, az üzlet berendezését<br />

és árukészlettel való feltöltését fedezte,<br />

30.000 és 50.000 euró között váltakozott.<br />

Az üzlet tárgya: import bútorok forgalmazása<br />

román franchise rendszerben, indulásként<br />

Constanþa, Kolozs, Temes, Iaºi és Arad<br />

megyékben.<br />

Az elsõ Lemon üzlet 2005-ben jelent<br />

meg a román piacon. A cég jelenleg négy<br />

üzlettel rendelkezik, közülük három saját tulajdon<br />

a fõvárosban és egy franchise üzlet<br />

Bákóban. „A mi vállalkozásunk dekorter-


8 info-flash<br />

mékek és kisbútorok kereskedelme. Belsõ<br />

tervezési szaktanácsadást is nyújtunk lakrészek<br />

és irodák berendezéséhez”, közölte a<br />

vállalkozást jelenleg vezetõ három menedzser<br />

egyike, Cristina Oancea. „Az áruba bocsátott<br />

darabok több mint 30 olasz, spanyol,<br />

német, dán és angol gyártótól származnak.<br />

Azoknak a vállalkozóknak, akik be szeretnének<br />

állni franchise rendszerünkbe, mindössze<br />

három alkalmazottra lesz szükségük, hogy<br />

beindítsanak és fenntartsanak egy 60–80 m²<br />

felületû üzletet. Egy ilyen méretû üzletház<br />

kezdeti befektetése 30.000 és 50.000 euró<br />

között váltakozik, ehhez járul a franchise illeték,<br />

ami 5000 euró. A befektetés két-három<br />

év alatt megtérül”, mondta Cristina Oancea.<br />

A franchise szerzõdést öt évre kötik, a<br />

szerzõdõ társ az eladások összértékének<br />

mintegy 10%-át kitevõ jutalékot és az üzleti<br />

forgalom 1%-ának megfelelõ reklámilletéket<br />

kell kifizesse. A múlt évben a teljes Lemon<br />

vállalkozás üzleti forgalma 700.000 euró<br />

volt, az elõzõ évinek kétszerese. A tavalyi<br />

profit 100.000 eurót tett ki. Az idei év üzleti<br />

forgalmának növekedését a társaság vezetõsége<br />

elõzetesen 50%-osra becsüli, ami<br />

azt jelenti, hogy túllépnék az 1 millió eurós<br />

szintet.<br />

A BOCONCEPT 2009-IG HÁROM<br />

ÚJ ÜZLETET NYIT MEG<br />

A bútor-viszonteladó cég, mintegy 1,5 millió<br />

euróra becsült beruházás eredményeként,<br />

2009-ig három új üzlet megnyitását tervezi<br />

Brassóban, Iaºi-ban és Nagyszebenben.<br />

A BoConcept 2008-ban hárommillió<br />

eurós üzleti forgalomra számít, miután a tavaly<br />

– romániai jelenléte elsõ évében – a<br />

cég 1,7 millió eurós forgalmat bonyolított<br />

le.<br />

A dán cég 2006 októberében jelent meg<br />

a romániai piacon, egy BD Furnitur franchise<br />

keretében, és már 2006 utolsó három hónapjában<br />

sikerült 300.000 euró értékû bútort<br />

eladnia. Az elsõ romániai BoConcept<br />

üzlet a Feeria Kereskedelmi Komplexumban<br />

nyílt meg, a kezdeti beruházás 400.000<br />

eurót emésztett fel.<br />

A BoConcept multinacionális bútor- és<br />

dekorelem-kereskedõ márkanevet a világ<br />

47 országában több mint 350 üzlet viseli,<br />

olyan nagyvárosokban mint New York,<br />

Sanghaj, Tokió, Madrid, Berlin, London, Párizs<br />

és Koppenhága.<br />

A társaság új, 2008–2009-es kollekcióját<br />

ez év augusztus végén fogja bemutatni.<br />

A választékban új kanapémodellek és<br />

dekorelemek kibõvített kínálata fognak szerepelni.<br />

A SAMUS MEX 73%-KAL<br />

NÖVELTE ALAPTÕKÉJÉT<br />

A Samus Mex bútorgyártó cég 9,3 millió<br />

lejrõl 16,06 millió lejre (4,39 millió euróra),<br />

vagyis 73%-kal növelte alaptõkéjét azzal,<br />

hogy 67,8 millió részvényt bocsátott ki, adták<br />

hírül a cég képviselõi, a Rasdaq pénzpiachoz<br />

eljuttatott közleményükben.<br />

A részvények jegyzési idõszakában 10<br />

részvényes élt elõvásárlási jogával, akik<br />

67,8 millió részvényt vásároltak fel, a többi<br />

24,99 millió részvényt pedig érvénytelenítették.<br />

A tõkeemelés eredményeként a társaság<br />

alaptõkéje jelenleg 160 millió névleges<br />

részvényre oszlik, ezek mindegyikének<br />

értéke 0,10 lej; a társaság piaci értéke pedig<br />

14,4 millió lej (3,94 millió euró), a legutóbbi,<br />

február 7-i jegyzés alapján.<br />

A tõkeemelés elõtt a fõ részvényes Dan<br />

Viorel Sucu, a Mobexpert cégtulajdonosa<br />

volt, aki a részvények 80,89%-át mondhatta<br />

magáénak. A Samus Mex Dej részvények<br />

a Rasdaq piac alapkategóriás tranzakcióiban<br />

is szerepelnek, SAMU szimbólum alatt.<br />

AZ ELPORTES CSÖKKENTI A<br />

GYÁRTÁSI IDÕT ÉS KÖLTSÉGEKET<br />

Az ajtógyártáshoz használt furnérozott alkatrészek<br />

kínálatának változatosabbá tételével<br />

az Elportes rövidebb szállítási határidõket<br />

és mérsékeltebb árakat biztosít a romániai<br />

gyártóknak.<br />

Minden Elportes terméket arra szántak,


info-flash<br />

9<br />

hogy megkönnyítse a gyártási folyamatot,<br />

és lehetõleg kiiktassa a legtöbb olyan problémát,<br />

amellyel a gyártók szembesülnek. Ennek<br />

eredményeként ez utóbbiak kiváló minõségû,<br />

elsõ osztályú furnérral borított ajtókkal<br />

várhatják ügyfeleiket, ugyanakkor a megrendeléseket<br />

is az eddiginél sokkal rövidebb határidõn<br />

belül tudják teljesíteni.<br />

Így például az állítható ajtótokok és párkányok<br />

lehetõvé teszik a 38 cm vastagságig<br />

menõ, nem szabvány méretû falak tökéletes<br />

letakarását, a különleges pálcák pedig kiiktatják<br />

az ablakok kivágásakor alkalmazott<br />

elõzetes megerõsítések szükségességét.<br />

Az Elportes furnérozott termékek a legjobb<br />

választási lehetõséget jelentik az ajtógyártó<br />

cégek számára.<br />

ROMÁN RÉSZVÉTEL A NÜRN-<br />

BERGI FENSTERBAU/FRONTALE<br />

VÁSÁRON<br />

A Piatra Neamþ-i AZI Srl, egy, az ajtó- és ablakgyártáshoz<br />

használt lamelláris idomok<br />

gyártására szakosodott cég, 2008. április<br />

2–8. között részt vett a németországi Nürnbergben<br />

megrendezett Fensterbau/Frontale<br />

kiállításon. A moldvai cég a „Holz-Fenster”<br />

iparág jelenlegi technológiáit felölelõ knowhow-val<br />

rendelkezik.<br />

Az Azi Srl fûrészáru feldolgozására szakosodott<br />

cég – Piatra Neamþ-on tevékenykedik,<br />

amelynek környéke Románia erdõkben<br />

leggazdagabb vidéke, beleértve az FSC<br />

tanúsítványú területeket is. A cég különféle<br />

méretû lamelláris idomokat gyárt, amelyeket<br />

fõként ablakgyártásra, de egyéb területeken<br />

(építkezésben, bútoriparban) is használnak.<br />

A cég fogasan illesztett fatermékek<br />

elõállításához szükséges felszereléssel is<br />

rendelkezik.<br />

A vállalat a fafeldolgozás régi hagyományainak<br />

letéteményese: egy, a 20. század<br />

elején alapított kis családi vállalkozásból<br />

nõtt ki, amely a vidék erdõgazdálkodási és -<br />

kitermelési hagyományait tovább fejlesztve<br />

állandóan fejlõdött. 2004 folyamán az Azi<br />

Srl. jelentõs beruházásokat eszközölt a mûszaki<br />

felújítás érdekében. Európa legjobb –<br />

fõleg német – faiparigép-gyártóinak legnagyobb<br />

termelékenységû berendezéseit vették<br />

meg, így a jelen pillanatban professzionális<br />

felszereléssel, legújabb generációs<br />

technológiával rendelkeznek, amelyek lehetõvé<br />

teszik a legutóbbi mûszaki és környezetvédelmi<br />

szabványok betartását. A technológiai<br />

folyamat integrált rendszerben zajlik,<br />

a fenyõféle fûrészáru elsõdleges feldolgozásával<br />

kezdõdõen és az ajtó-ablakgyártáshoz<br />

szükséges lamelláris idomok elõállításával<br />

bezárólag.<br />

KRONOSPAN SEBEª ÚJ DEKOR-<br />

KOLLEKCIÓT DOBOTT PIACRA<br />

A préselt faanyaglapokat gyártó szászsebesi<br />

Kronospan felújította dekoranyag kollekcióját.<br />

2008 márciusának végétõl a bútorgyártók<br />

80 dekoranyagot és 6 hozzávaló<br />

szerkezetet felölelõ termékskálából válogathatnak.<br />

A Kronospan által nemrég a piacra<br />

dobott termékkínálat újdonsága 80 dekoranyag<br />

és a hozzávaló 6 szerkezet. Ezek közül<br />

26 teljesen új tervezésû modell, amelynek<br />

létrehozásakor figyelembe vették mind a<br />

bel-, mind a külföldi piac legújabb irányzatait.<br />

Nemcsak új modellek, hanem új szerkezetek<br />

és formátumok is megjelentek, vagyis<br />

bevezették a WF szerkezetet és áttértek a<br />

sokkal jobban kihasználható 2800 × 2070<br />

milliméteres méretre. Egyéb újdonság az<br />

UNI dekorok számának növekedése az elõzõ<br />

kollekcióhoz képest: a cél minél nagyobb<br />

termékválasztékot kínálni a cég ügyfeleinek.<br />

ÚJ KRONOSPAN GYÁR<br />

BULGÁRIÁBAN<br />

A Szofia Echo bolgár lap értesülése szerint a<br />

Kronospan 110 millió eurót fektet be a<br />

Haszkovo város melletti új gyár építésébe. A<br />

gyár termelésének több mint felét exportra<br />

szánják. A Kronospan 11 évvel ezelõtt kezdte el<br />

bulgáriai tevékenységét, amikor is megvásárolta a<br />

burgaszi melaminált és préselt lapokat elõállító<br />

gyárat. 1997 óta a Kronospan 98 millió eurót fektetett<br />

be Bulgáriában.<br />

A haszkovói új gyárat három év múlva<br />

helyezik üzembe, ezzel több mint 200 új munkahelyet<br />

teremtenek, a célközönség pedig a bútorgyártó<br />

és építkezési ügyfelek lesznek. A termelés<br />

40%-át értékesítik a bulgáriai piacon, a többit<br />

exportra szánják.<br />

A bolgár Gazdasági és Energetikai Minisztérium<br />

április közepén „A” minõsítési osztályú<br />

engedélyt adott a Kronospan Bulgaria üzemegységeinek.


10 aktuális<br />

OSB-lemezeket készül gyártani<br />

a Kronospan Brassóban<br />

ALAPANYAGKÉNT A GYÉRÍTÉSBÕL SZÁRMAZÓ VÉKONY<br />

FÁKAT HASZNÁLNÁ AZ OSZTRÁK CÉG<br />

A tervek szerint<br />

2009 februárjában<br />

kezdi meg a termelést<br />

a Kronospan romániai<br />

OSB-lemez gyára.<br />

A vállalat kezdetben<br />

évi 800.000 köbméter<br />

fenyõfát fog<br />

feldolgozni.<br />

Másra nem használható, vékony rönköket vásárolna fel a Kronospan<br />

Nem maradnak hasztalanok azok a halálra ítélt, vékonyka törzsû fenyõk,<br />

melyeket a normális üzemterv szerint az elsõ ritkításkor ki kellene<br />

termelni, ám kivágásukat még a tûzifatolvajok sem tartják érdemesnek.<br />

A Brassó határában feldolgozó üzemet építõ osztrák<br />

Kronospan cég, a közelmúltban ajánlatot tett<br />

a székelyföldi erdõtulajdonosoknak: az egészséges<br />

rönkökhöz viszonyítva féláron hajlandó<br />

felvásárolni minden 5 és 20 centiméter közötti<br />

átmérõvel rendelkezõ, gyérítésre ítélt<br />

fát. Míg a feldolgozók a 26 és 45 centis törzsel<br />

rendelkezõ rönkök köbméteréért 20 lejt kínálnak,<br />

az osztrák beruházó hajlandó 10-11<br />

lejt fizetni a vékonyka fákért. A tervek szerint<br />

a Kronospan Románia Kft. OSB-lemez gyára<br />

a jövõ év februárjában nyitná meg kapuit. Ez<br />

lesz az ország elsõ farostlemezgyára, mely<br />

egy, az Amerikai Egyesület Államokból származó<br />

egyedi technológia által dolgozza fel a<br />

jegenye-, a lúc- és az erdei fenyõt. Az elsõsorban<br />

építkezésben használt OSB (Oriented<br />

Strand Board) nyers fordításban irányított<br />

szálelrendezésû lapot jelent. A fenyõfából készülõ<br />

lapok esetében a gyártó olyan eljárást<br />

alkalmaz, mely a lehetõ leggazdaságosabban<br />

használja fel a fát, védve a környezetet, megelõzve<br />

a pazarló Munkában a Forcat<br />

kitermelést.


aktuális<br />

11<br />

23.000 vagon<br />

Kurt Otrin, a cég beszerzési igazgatója lapunknak<br />

elmondta, hogy kezdetben évente<br />

800 ezer köbméter fenyõfát szeretnének<br />

feldolgozni. Vasúti teherkocsikra átszámítva,<br />

ez a mennyiség csaknem 23 ezer vagonnyi<br />

rönknek felel meg. A külföldi beruházó<br />

a kitermeléshez logisztikai segítséget<br />

nyújtana, és kész felvállalni a szállítási költségeket.<br />

„Romániában eddig senkit nem érdekeltek<br />

az elsõ gyérítésbõl származó vékony<br />

törzsû fák. Ezért mondhatni, hogy az erdészeti<br />

szabályzatok ellenére, a legtöbb helyen<br />

nem is kínlódtak kitermelésükkel, ami<br />

viszont utólag jelentõs károkat okozott az<br />

erdõ egészséges részének” – nyilatkozta<br />

lapunknak Kurt Otrin, aki hozzátette: cége<br />

az Ausztriában meg a többi uniós államokban<br />

rég meghonosodott fenntartható erdõgazdálkodás<br />

híve. A vállalkozó állítását az<br />

erdész szakemberek is alátámasztják, akik<br />

szerint semmiként nem kell attól tartani,<br />

hogy az új piaci lehetõség felgyorsítaná az erdõirtást. „A fiatal fenyõerdõk<br />

gyérítése pontosan olyan fontos és elhanyagolhatatlan<br />

feladat, mint például a búza learatása. Ahhoz, hogy egészségesen<br />

fejlõdjön, az erdõt állandóan tisztítani kellene. Sajnos az utóbbi fél<br />

évszázadban, erre nagyon kevés helyen került sor. A legtöbb erdõgazda<br />

éppen azért nem végzi el a kötelezõ gyérítést, mert az ebbõl<br />

származó faanyag eladhatatlan. Ez meg negatívan befolyásolja az<br />

erdõ további fejlõdését” – fejtette ki a Fabulának Csuszner Ferenc<br />

dedrádszéplaki erdõmérnök. Amint hozzátette, a vékony törzsû fenyõk<br />

még a fatolvajok számára sem bizonyulnak vonzónak. Az esetek<br />

túlnyomó részében a tüzelõanyagnak is gyengének bizonyuló<br />

fákat a tolvajok akkor is ott hagyják az erdõben, ha valaki már elõttük<br />

kivágta.<br />

Segítség a kitermeléshez<br />

A kézdivásárhelyi magánerdészet vezetõje, Péterfy László elmondta,<br />

hogy az alsóháromszékiek legfeljebb szõlõkarónak használják a<br />

vékony törzsû fenyõfát. A gyérítésre ítélt állomány életét azonban<br />

a nehéz hozzáférhetõség is hosszabbítja. Vannak olyan erdõgazdák,<br />

akik azt állítják, hogy szívesen elvégeznék a szakszerû ritkítást, de<br />

a nehezen, vagy erõgépekkel egyáltalán nem megközelíthetõ<br />

domb<strong>oldal</strong>akról legfeljebb lovakkal húzhatják el a kivágott fákat. Ahhoz,<br />

hogy olcsón anyaghoz jusson, a Kronospan nem csak a rönkök<br />

elszállítását vállalja magára, de know-how formájában a kitermelésben<br />

is kész segítséget nyújtani. A cég szakemberei a múlt héten<br />

a Kovászna melletti Tündérvölgyben mutatták be a szinte helyben<br />

is megforduló, kis hernyótalpas csodagépet, a Forcat 2000-ret. A<br />

hidraulikus emelõkarral és utánfutóval felszerelt, közel 35 ezer<br />

euróba kerülõ fakitermelõ kistraktor a legnehezebb terepre is képes<br />

beférkõzni. A jelenlévõ erdészek és erdõmérnökök szerint az országban<br />

még egyáltalán nem használt gép öt lónak és ugyanannyi<br />

napszámosnak a munkáját képes elvégezni. „Mindez akár erdeink<br />

megmentését is jelentheti, mert a szakszerû gyérítést is segíti és<br />

egyben jövedelmezõnek is ígérkezik” – vélekedett Péterfy László.<br />

Szucher Ervin<br />

A Kronospan a világban<br />

A Kronospan a világ legnagyobb farostlemezgyártói közé tartozik. Az osztrák cégnek gyárai vannak Luxemburgban,<br />

Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Ukrajnában, Oroszországban, Bulgáriában, Horvátországban,<br />

Lettországban, Szlovákiában, Csehországban, Olaszországban, Spanyolországban, Magyarországon,<br />

Cipruson és Kínában. A Kronospan 1999-ben nyitotta meg Brassóban elsõ romániai kirendeltségét, 2004-ben pedig<br />

megvásárolt egy szászsebesi üzemet, ahol MDF-t és PAL-t gyártanak. 2005-ben a cég hároméves együttmûködési<br />

szerzõdést kötött a Természetvédelmi Világalappal (WWF), melynek célja a hatékonyabb és ésszerûbb erdõgazdálkodás<br />

ösztönzése, valamint az illegális fakitermelés visszaszorítása.


12 cégismertetõ<br />

ÜZLETLÁNC<br />

KIALAKÍTÁSÁBA<br />

KEZDETT<br />

A BELSÕÉPÍTÉSZETI<br />

TERMÉKEKET<br />

FORGALMAZÓ<br />

VÁLLALAT<br />

Magyarországon<br />

terjjeszkedik a Proges<br />

Az OSB lapokat sok területen használják<br />

Az elmúlt év végén, Nyíregyházán<br />

nyitotta meg elsõ határon túli boltját<br />

a Proges, melyet a közelmúltban egy<br />

újabb követett Debrecenben.<br />

A Romániában 60 üzlettel rendelkezõ<br />

cég 5.000 termék, köztük lambériák,<br />

padlók, beltéri ajtók, OSB lapok<br />

forgalmazásával<br />

foglalkozik.<br />

Anton-Bako Annamária<br />

Az 1.000 négyzetméteres üzletet 500.000 eurós beruházással alakították<br />

ki a szabolcs-szatmár-beregi megyeszékhelyen. „Az elsõ lépését<br />

tettük meg egy kétéves programnak, melynek keretében egy<br />

20 egységbõl álló üzletláncot tervezünk kialakítani. A beruházás<br />

összértéke 10 millió euró lesz”, nyilatkozta Anton-Bako Annamária<br />

marketing menedzser. Itthon, a váradi székhelyû cég kiterjedt üzletlánccal<br />

rendelkezik, 60 boltjuk van, termékeik 30 megyében, valamint<br />

Bukarestben vásárolhatóak meg. A vállalkozás 2007-ben 80<br />

millió eurós forgalmat bonyolított le, padlóeladás terén 37 százalék<br />

volt a piaci részesedése.


cégismertetõ<br />

13<br />

Külföldi terjeszkedés<br />

Azt követõen, hogy belföldön az egyik legjelentõsebb, belsõépítészeti<br />

cikkeket forgalmazó céggé küzdötte fel magát, a külföldi terjeszkedés<br />

a fejlõdés következõ, logikus állomásaként merült fel. „Mivel a<br />

vállalat székhelye Nagyváradon van, természetes volt a nyitás a magyar<br />

piac felé. Ez a tavalyi év végén valósult meg a nyíregyházi bolt<br />

megnyitásával, mely a Romániában már bevált raktáráruház koncepciót<br />

követi”, mondja az igazgatónõ. Lévén szó EU-s tagállamról, a nyíregyházi<br />

bolt áruellátása semmivel sem bonyulultabb mint a hazai üzleteké,<br />

ráadásul ez csak 110 km-re van Váradtól, lényegesen közelebb<br />

mint a belföldi üzletlánc egységeinek többsége. A Proges nem sajnálta<br />

a pénzt arra, hogy minél több potenciális ügyfélhez eljusson a kelet-magyarországi<br />

üzlet megnyitásának a híre, 200.000 eurót költöttek<br />

a promóciós kampányra.<br />

Anton-Bako Annamária véleménye szerint, a magyarországi piac<br />

kissé különbözik a hazaitól, érzékenyebb a Nyugat-Európában érvényesülõ<br />

divatirányzatokra, míg a romániai vásárlókat<br />

konzervatívabb ízlésvilág jellemzi.<br />

Ugyanakkor a hazai piac is átalakulóban van,<br />

nemcsak mennyiségileg fejlõdik dinamikusan,<br />

de egyre nyitottabb az újdonságok felé.<br />

Fehérre festett, illletve dekor-fóliával bevont ajtó<br />

5.000 terméket<br />

Az elmúlt években a Proges arra törekedett,<br />

hogy minél jobban lefedje a hazai piacot, mely<br />

célkitûzés megvalósult, lévén már csak kilenc<br />

olyan megye, melybe nem jutnak el a cég termékei.<br />

Az üzletlánc terjeszkedése ugyanakkor<br />

egyre nagyobb kihívást jelent a gyors áruellátást<br />

illetõen. Hogy a növekvõ igényeknek meg<br />

tudjon felelni, a cég 20.000 négyzetméteres<br />

logisztikai központot alakított ki Nagyváradon,<br />

ahol több mint 5.000 terméket raktároznak.<br />

Ezeket száznál is több szállítójármû juttatja el<br />

az ország minden tájára. Tavaly a Proges fuvarozójármûvei<br />

körülbelül 6 millió km-t tettek meg. Az elmúlt év folyamán<br />

a vállalat 15 millió eurót költött beruházásokra. A fejlõdés ütemét jól<br />

ilusztrálja az a tény, hogy a padlóeladás, melyben 37 százalékos piaci részesedéssel<br />

rendelkeznek, 2007-ben 35 százalékkal volt nagyobb, mint<br />

egy évvel korábban. Padlóárusítás terén a nagyváradi vállalat az élenjárók<br />

közé tartozik, hanem a teljes közép-kelet európai régióban.<br />

A Proges áruskáláján nagyszámú, fából készült terméket találunk (laminált<br />

lambéria, padló, ajtó, OSB lap), valamint padlószõnyeget, szõnyeget,<br />

álmennyezetet és PVC padlót. A laminált lambériák egy közepes sûrûségû<br />

farost, lemezbõl készülnek, melyre mûanyag fedõréteg kerül. Akinek<br />

padlóra van szüksége, többfajta termék közül választhat. A laminált<br />

padló, mely tulajdonképpen egy melaminnal borított farostlemez, annak<br />

köszönheti népszerûségét, hogy könnyen kezelhetõ, olcsó és egy sor<br />

elõnyös tulajdonsággal rendelkezik: ütésálló, karcmentes, ellenáll a<br />

vegyszereknek, jó hang- és hõszigetelõ, könnyen tisztítható stb. A<br />

Proges kínálatában tölgy, cseresznye, bükk, mahagóni, bambusz és<br />

wenge mintázatú laminált padlók találhatók meg. A három gyalult, lakkozott<br />

deszkarétegbõl speciális ragasztóval összeállított rétegelt padló<br />

kinézetében jól utánozza a hagyományos parkettát. A rétegelt padló lerakása<br />

egyszerû, különösen praktikus padlófûtéses helyiségekbe, szétszedhetõ<br />

és rendkívül ellenálló, élettartamuk 25 év.<br />

A beltéri ajtók nagy sûrûségû HDF rostból készülnek, cellás kialakítással.<br />

Kaphatók környezetbarát fehér festéssel vagy különbözõ famintázatú<br />

(tölgy, bükk, cseresznye, mahagóni stb.) dekor-fóliával bevonva, telt<br />

vagy ablakos változatban, számos méretben. A bútoriparban, építõiparban,<br />

valamint csomagolóanyagként felhasznált OSB lapok legfeljebb 160<br />

mm hosszú tûlevelû rostokból készülnek préseléssel.<br />

Importáru Nyugatról<br />

A Proges-hálózat által forgalmazott termékek zöme importáru, származási<br />

helyük Németország, Ausztria, Belgium, Lengyelország, Amerikai<br />

Egyesült Államok stb. A cég beszállítói között olyan neves termelõk vannak<br />

mint a Kronotex, Egger, Unilin – Qiuck Step, Kronoflooring, Barlinek,<br />

Balta Group, Tarkett, Associated Weavers, Kronodoor, Porta Doors, Vox.<br />

„Üzleteinkben szakemberek állnak a vásárlók rendelkezésére, tanácsokkal<br />

segítvén õket a megfelelõ termékek kiválasztásában”, mondja<br />

Anton-Bako Annamária.<br />

Pengõ Zoltán<br />

Rétegelt padló széles választéka az egyik Proges üzletben


14 a fa kultúrája<br />

Hintóban<br />

nosztalgiázó<br />

ezermester<br />

TÉVÉFILMEKBÕL MERÍTETT<br />

IHLETET A JÁRMÛ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ<br />

NAGY JÓZSEF<br />

Többéves munka eredménye a hintó<br />

Mivel autóval nem szeret közlekedni,<br />

inkább maga készítette hintóval jár a környezõ falvakba<br />

vagy a csíksomlyói búcsúba a csíkszentimrei Nagy József,<br />

aki kerékkészítõ, asztalos, hintókészítõ és faragó egy<br />

személyben. A sok<strong>oldal</strong>ú mesterember, aki édesapjától<br />

tanulta el a szakmát, többéves munkával készítette<br />

el az úri jármûvet.<br />

Nagy József gyárt mindent, ami fából elkészíthetõ<br />

Versenyen is indulna a most készülõ második, nyitott hintó<br />

„Gyerekkori vágyam volt, hogy beüljek a saját hintómba, és becsukjam<br />

magam mögött az ajtót”, indokolja nevetve Nagy József, miért is<br />

készítette el a régmúlt idõket idézõ jármûvet.<br />

„Azt mondtam, ha teljesülhet a vágyam, hogy elkészüljön, és egyszer<br />

megjárjam magam vele, meg is halhatok, de élek még azóta is, hála<br />

istennek”, teszi hozzá vidáman. A kerékkészítõt kisgyerekkora óta érdekli<br />

a famegmunkálás, a mesterséget édesapjától tanulta, aki szintén<br />

kerekes volt, de az asztalossághoz, faragáshoz is értett, fia pedig<br />

ennek fortélyait is elleste tõle. Kerékgyártással nem sokan foglalkoznak<br />

a környéken.<br />

Nagy József Csíkszentgyörgyön tud még egy kerékkészítõrõl, aki elsõsorban<br />

kutakhoz készít kereket és más tartozékokat, hisz szekérkerékre<br />

nemigen van most igény, de valójában már csak szabadidõs foglalkozásként<br />

ûzi a mesterséget. Hintót is kedvtelésbõl készített, többéves<br />

munkával, ami alatt sok átalakításon átment a jármû, míg végül<br />

2005-ben kész lett.


a fa kultúrája<br />

15<br />

Mintalesés filmekbõl<br />

„Az alváza eredeti sétahintó, a falu valamikori módosabb gazdáitól<br />

maradt meg, én pedig megvásároltam. Régebb ilyen sétahintóval<br />

jártak a gazdagabbak a mezõre is” – mondja Nagy József.<br />

Az eredetileg kétszemélyes sétahintó alvázára négyszemélyes hintót<br />

készített, de egy keskenyebb, egy méter széles, körülbelül két<br />

méter hosszú változatot, hogy egy ló is elbírja a terhet, még akkor<br />

is, ha hatan ülnek rajta, hisz a bakon is elfér még két személy.<br />

„Fával dolgozni már tudtam, csak a minta hiányzott, amit a régi filmekben<br />

látott hintókról próbáltam ellesni, papírral, ceruzával a kezemben<br />

ültem a tévé elõtt, rengeteg filmet megnéztem emiatt, és<br />

egy halom tervet jegyeztem le”– meséli Nagy József, miközben kihúzza<br />

a hintót a fásszínbõl, ahol egyébként tartja.<br />

Mint mondja, királyi hintót akart készíteni, ahhoz viszont dió- vagy<br />

kõrisfa kellett volna, mert azt lehet könnyen hajlítani, miután erre a<br />

célra használatos, nagy pléhhordóban, vízben fõzik meg a fát.<br />

Mivel nem jutott hozzá elegendõ kõris- és diófához, négyszög aljú<br />

hintót készített – amilyent szintén látott a filmekben – juhar-, körte-,<br />

csere- és bükkfából, vagyis mindenfélébõl, amihez hozzájutott,<br />

csak a sárvédõk készültek kõrisfából.<br />

„Reggeltõl estig kellett fõzni, mivel úgy meg kell puhuljon, hogy<br />

könynyen hajlítható legyen. Még forrón vas formába kell belehajlítani,<br />

beleszorítani, egy hét száradás után pedig már nem ugrik viszsza<br />

eredeti formájába” – magyarázza.<br />

A sokféle fából készült hintó végül nagyjából egységes színt kapott,<br />

mivel mindegyik fa színének megfelelõ lazúrral festette be készítõje.<br />

„Már kétszer lefestettem, még egy festés hátravan, ami elõtt éteres<br />

ronggyal áttörlöm, portalanítom, és még egyszer lefestem napsütésben,<br />

mert akkor lesz szép csillogó színe” – magyarázza a<br />

mester, hozzáteszi, már csak egy kárpitosra lenne szüksége, hogy<br />

autentikus borítást kapjon az ülések szivacsa.<br />

A jármû <strong>oldal</strong>ait és ajtaját faragott virágminta díszíti. „Édesapámmal<br />

egy szovátai üdülés alkalmával másoltuk le egyik kastély kapujáról<br />

a mintákat, mivel nagyon megtetszettek, ezeket a mintákat faragtam<br />

rá ” – mondja Nagy József.<br />

A díszes hintónak elöl- hátul csomagtartója is van, mint a mester<br />

elmondta, elöl az élelmet, hátul a lónak való abrakot csomagolja<br />

fel, ha útnak indul.<br />

„Az ülések fölé pálinkásüveg-tartó polcot is beépítettem, hogy könynyen<br />

elérhetõ helyen legyen az útravaló, elöl az ablak pedig leszerelhetõ,<br />

így be tudom húzni a gyeplõt, és a hintóban ülve hajtani a<br />

lovakat” – ecseteli a hintó kényelmét Nagy József.<br />

A mester nagyon büszke a maga készítette jármûre


16 a fa kultúrája<br />

Hintóra kérezkedõ autósok<br />

Nagy József tulajdonképpeni mestersége a kerékgyártás<br />

„Autóban nem nagyon szeretek ülni, így inkább a hintóval járok,<br />

nyilván nagy feltûnést keltek vele, ahol csak megfordulok” – meséli<br />

a hintókészítõ, akit, ahányszor csak hintóba száll, hogy ellátogasson<br />

például a testvéréhez, az egyik közeli faluba, többször is megállítják<br />

az autósok, kérve, hogy õk vagy a gyermekük csak néhány<br />

percre ülhessen fel. Szívesen meg is sétáltatja az arra vágyókat, de<br />

el nem adná a hintót.<br />

Amikor elkészült, a csíksomlyói búcsúra hintózott el vele, ahol a<br />

magyarországi látogatók érdeklõdését keltette fel leginkább. A<br />

Csíkszentimrén járó magyarországiak is a hintó csodájára járnak,<br />

õket is vitte már falunézõbe, meséli Nagy József.<br />

Már az elsõ úton, a somlyói búcsún vevõ is akadt volna, de végül<br />

nem történt meg a vásár. „Legalább haza akartam még jönni vele,<br />

mondtam, jöjjön érte pár nap múlva, és eladom, de a vevõ sem jelentkezett,<br />

és már én sem válnék meg a hintómtól, annyira a szívemhez<br />

nõtt”, mondja interjúalanyunk.<br />

A kerékgyártás fortélyai<br />

Kereket már csak megrendelésre és saját<br />

magának gyárt Nagy József, mióta csak<br />

otthon dolgozik a szerszámokkal, forgáccsal<br />

teli mûhelyében. A szentimrei mester fõleg<br />

télen tud a hobbijának élni, nyáron ideje java<br />

részét a mezõgazdaság foglalja le. „Nem<br />

olyan jövedelmezõ a kerékgyártás mint régen.<br />

A kollektív gazdaságban dolgoztam,<br />

kerekeket gyártottam a 60–70-es években,<br />

majd a csíkszentsimoni fafeldolgozó üzemben<br />

fahúzó szánokat, kerekeket készítettem,<br />

és asztalosmûhelyben is dolgoztam tizenhat<br />

évig”, meséli Nagy József.<br />

Mivel a rendszerváltás után nem talált új<br />

munkahelyet, berendezte saját mûhelyét,<br />

ahol külön szerszámtára van a kerékgyártáshoz.<br />

„Kútkeréknek keskenyebbet készítek,<br />

nyírfacsutakból hasítom ki és körbeesztergálom<br />

a kerékagyat”, magyarázza egy<br />

elkészült kereket mutatva. A kerékagyat<br />

úgynevezett perselyfúróval, kerékfejfúróval kell középen kifúrni, ehhez<br />

a munkához pedig két emberre van szükség. „Egy ember tartja<br />

a kerékagyat, miközben a másik a perselyfúróra rakott nyelet hajtja<br />

körbe, így, körbe tolva lehet csak kifúrni az agyat” – magyarázza a<br />

nyélre támaszkodva, a szerszámokat mutogatva a kerékgyártó.<br />

„Német, kovácsoltvas perselyfúrók ezek, többféle méretben, még<br />

az édesapámtól örököltem, egyszer majdnem egy autó árát ígérték<br />

érte magyarországiak, de nem adtam oda” – mondja Nagy.<br />

A kifúrt kerékagyon kiméri a cserefa küllõk helyét, a kerékagyra<br />

vaskarikát tesz, hogy ne hasadjon el, miközben a küllõket, szaknyelven<br />

„fentõket”, többkilós kalapáccsal veri bele a kerékagyba, a küllõk<br />

végét pedig végül bokázógéppel simítja le. „Szalagfûrésszel<br />

bükkfából vágom ki a kerékfalakat, a bükkfa a legjobb erre, mert az<br />

keményebb, és jobban ellenáll a víznek, nedvességnek, a kerékfal<br />

darabok közé pedig vaslemezkéket helyezek a befûrészelt hézagokba,<br />

hogy ne mozdulhassanak el, majd végül vasazat kerül rá, ami<br />

még jobban összetartja” – magyarázza a kerékgyártás technikáját<br />

Nagy József.<br />

Nagy József úgy döntött, nem éri be egy hintóval, hatszemélyes,<br />

kétlovas szánt is készített az unokáinak, és egy nyitott hintón<br />

is dolgozik már, amivel majd lóversenyre szeretne járni.<br />

„A falvak közötti lóversenyen indulnának, és a fiammal ülünk<br />

majd a bakon”, mesél terveirõl a készülõ versenyhintót mutatva,<br />

aminek az alváza szintén egy eredeti darab, melyen csak a rúugókat<br />

kellett újra cserélni.<br />

A juharfa hintó más technikával készül, <strong>oldal</strong>deszkáit összeragasztotta,<br />

majd ezután vágta formára. A hátsó karzat elkészítése<br />

van még hátra vasból, fatámlával.<br />

Termopánablak házilag<br />

Keréken, hintón kívül Nagy József mindent gyárt, ami fából elkészíthetõ,<br />

és ablakot, ajtót is javít, ha megkérik. „Mióta a termopán<br />

ablakok bejöttek divatba, nem rendelnek ajtót, ablakot sem, bútort<br />

is készítettem, azt viszont mind megvették, így nekem nem maradt”<br />

– nevet legyintve. Most éppen termopánmásolattal próbálkozik,<br />

asztalosmûhelyben dolgozó fiai segítik tanácsokkal az újdonság<br />

elkészítésében. „Enyvezem és összepréselem a kivágott keretdarabokat”<br />

– mutatja készülõben lévõ találmányát, amit egyelõre magának<br />

szánt, de ha lesz igény rá, másnak is készítene.<br />

Székely Zita


promo<br />

17<br />

Egy cég, amely segít Önnek céljai elérésében!<br />

A Forest név már sokak számára ismerõsként<br />

csenghet Romániában is, hiszen a cég Közép-Kelet-Európa<br />

egyik vezetõ bútoripari és<br />

belsõépítészeti alkatrész- illetve alapanyag<br />

beszállítója, ráadásul már a 90-es évek közepétõl<br />

számos fontos partnerrel rendelkezik<br />

országunkban. A romániai partneri kör bõvülése<br />

az ország uniós csatlakozásával új lendületet<br />

vett, egyre több vállalkozás ismeri fel<br />

a cég széles termékkínálatában és nagyfokú<br />

megbízhatóságában rejlõ lehetõségeket. A<br />

Forest termékeit a térségben több mint 8000<br />

bútorgyártó üzem, asztalos, belsõépítész<br />

használja nap mint nap. Népszerûségének<br />

nyitja roppant egyszerû: minõségi termékeket<br />

versenyképes árakon kínál, és célja, hogy<br />

ezek segítségével partnereinek fejlõdését<br />

minden piaci helyzetben elõsegítse.<br />

Széleskörû termékválaszték<br />

A cég legnagyobb erõssége összetett, széleskörû<br />

termékválasztékában rejlik. A termékek a<br />

legújabb divatirányzatoknak és technikai kihívásoknak<br />

is megfelelnek, és azokat versenyképes<br />

árakon és kedvezõ feltételek mellett biztosítja<br />

partnerei részére. A termékek minõségének<br />

folyamatos ellenõrzése az árukezelés minden<br />

szakaszában (beérkezés, tárolás, kiszállítás)<br />

garantálja a vevõk elégedettségét.<br />

Minõségi konyhai-, fürdõszobai- és lakáskiegészítõk,<br />

bútordíszítõ elemek teszik lehetõvé,<br />

hogy a megrendelõ minden kívánsága teljesüljön.<br />

A rendkívül széles szerelvényválaszték<br />

minden funkcióhoz megoldást kínál: pántok,<br />

fiókcsúszók, tolóajtórendszerek, irodai szerelvények,<br />

asztal- és szekrénylábak, bútorgörgõk,<br />

összehúzó vasalatok és még számtalan<br />

más vasalat biztosítja bútorának tökéletes mûködését.<br />

A saját élzárógyártásnak köszönhetõen<br />

egyenletes, megbízható minõségû, a bútorlapokkal<br />

színazonos, környezetbarát alapanyagokból<br />

készült papír és mûanyag bázisú<br />

élzáró anyagokhoz juthatunk a Forest kínálatából<br />

– akár egyedi méretekben is. A cég kiváló<br />

minõségû tömörfa és PVC fóliás ajtóival, posztforming<br />

ajtólapjaival és keretlécek széles választékával,<br />

valamint az ajtók sok<strong>oldal</strong>ú kiegészítõivel<br />

is komplett megoldást kínál a gyártóknak.<br />

Munka-, és asztallapokból egyedülálló választékkal<br />

találkozhatunk a Forest kínálatában,<br />

a több mint száz lapféleség színben, mintában<br />

és vastagságban is nagy változatosságot mutat.<br />

A cég a modern divatirányzatokat sem téveszti<br />

szem elõl, ezért választékában kiemelt<br />

helyet kapnak az alumínium termékek, valamint<br />

mindazok a magas minõségû kiegészítõk<br />

és szerelvények, amelyek a napjainkban divatos<br />

„minimal art” stílushoz illeszkednek.<br />

A kínálatot a Stilla készbútorok választéka<br />

teszi teljessé. A kedvezõ árú tömörfa asztalok,<br />

székek és dohányzóasztalok nagyszerûen egészítik<br />

ki a Forest termékekbõl készített bútorokat.<br />

A vásárlók szolgálatában<br />

A cég gyors, pontos kiszolgálást és rugalmas<br />

ügyintézést garantál ügyfelei részére, valamint<br />

bemutatóterem tervezésével és termékbemutató<br />

állványok, színminták biztosításával<br />

segíti azok munkáját. A több mint<br />

9000 terméket egy jól rendszerezett, képekkel<br />

és mûszaki rajzokkal gazdagon illusztrált<br />

katalógus foglalja össze, amely a viszonteladó<br />

partnereknél CD formában elérhetõ, illetve<br />

a cég web<strong>oldal</strong>áról is letölthetõ.<br />

Ha minõségi alapanyagot, vagy viszonteladóként<br />

vállalkozásának megbízható beszállítót<br />

keres, érdemes a Foresttel felvennie<br />

a kapcsolatot!<br />

Bõvebb információ: www.foresteu.com


18 design<br />

DRAENERT 1.<br />

Negyven éve, hogy a DRAENERT design cég bútort tervez és gyárt<br />

egy hagyományos manufaktúrának is számottevõ minõségben. A<br />

kollekció legvonzóbb alkotásai a hosszabbítható asztalok, kávézóasztalok,<br />

szabadalmazott kihúzhatós mechanizmussal, valamint a hozzájuk<br />

formában és stílusban is találó székek.<br />

Az 1968-ban alapított cég neve már négy évtizede a hagyományokon<br />

alapuló bútorok védjegye, ami ugyanakkor elsõ osztályú kivitelezést,<br />

egyedi jelleget és hozzáértést is jelent.<br />

A Draenert bútorok esztétikailag a nemzetközi formanyelv és a<br />

klasszikus modernizmus kifejezõi.<br />

Termékek<br />

A cég designerei szakmai ismereteiket a több száz éves bútortörténeti<br />

alapokra építik.<br />

Ezek tudatában határozzák meg az aktuális bútorformát és funkciót.<br />

Ugyanakkor megvan az igényük a nagy kihívásokra, merész ötletekre,<br />

a legjobb és legújabb anyagok használatára ( terméskõ, úsztatott<br />

üveg, mûanyagok, tömörfa ), különleges felületkezelési módszerek<br />

kisérletezésére. Az átalakíthatóság, változtathatóság fontos szerepet<br />

játszik a tervezésnél. A kihúzható rejtelmes rendszerek, az önállóan<br />

szabályozható hintaszékek mozgató elemei a DRAENERT márka<br />

ismertetõi.<br />

Újdonságok<br />

A januári kölni Nemzetközi Bútorvásáron bemutatták a legújabb mûszaki<br />

újításaikat, amelyek a legsúlyosabb kõ- és üvegasztalokat is<br />

könnyûszerrel mozgatják, csúsztatják és átalakítják, a fizika törvényeinek<br />

alkalmazásával.<br />

1126 II Axiom<br />

Design Georg Appeltshauser 2007<br />

Ritkán adódik meg formatervezõnek, hogy ennyire sikeresen teremtsen<br />

egy ötletnek többféle arculatot, mint ahogy teszi ezt<br />

Georg Appeltshauser (Stuttgart). Az asztalok mozgatható megoldásait<br />

tanulmányozva, az általa kreált koreográfiai ihlettel teli ötletei<br />

soha nem avulnak el. Az Axiom egy olyan asztal, amely szereti<br />

az érintést, az állandó mozgást, mivel a könnyed hintázás, ringatás<br />

számára elbûvölõ. Két egymásra helyezett üveglap támaszkodik<br />

négy krómozott acéllábra. Ha a lapok egyike jobbra vagy balra<br />

mozdul, az asztal szimmetrikusan<br />

V alakban csuklik. A mozgás könnyedsége és eleganciája egyedi.<br />

1242 Spider<br />

Design Gino Carollo 2007<br />

Egy központi és <strong>oldal</strong>asztalok sorozata, amely egy ötlet két különbözõ<br />

kifejezésmódját sûríti magába. A kávézóasztal két vízszintes<br />

lapból áll, melyeket középen nem-merõleges lapok kereszteznek.<br />

Ezek a csatlakozások minden résznek különbözõ formát<br />

kölcsönöznek.<br />

Az <strong>oldal</strong>asztalok esetében a csatlakozásoknál a vízszintes lapok<br />

függõlegesen helyezkednek. Egy fakeret veszi körül az aszimmetrikus<br />

fragmentációt, és adja meg a végleges formát.


deesign<br />

19<br />

1210-E Grande<br />

Design Dr. Peter Draenert 2002<br />

Ez az alkotás a kávézóasztalok<br />

sorozatának egy sikeres<br />

kifejlesztése. Egy ellenálló<br />

üveglap helyezkedik el négy<br />

csiszolt alumíniumlábon, melyek<br />

az asztal központja körül<br />

helyezkednek el. Ez a modell<br />

átlátszó, egyszerû és számtalan<br />

lehetõséget biztosít a<br />

különbözõ stílusú asztalokkal<br />

való párosításra.<br />

7100 Poggenpohl étkezõasztal<br />

– Design Poggenpohl 2007<br />

Középméretû kihúzható asztal, alapanyaga lehet kõ<br />

vagy farostlemez (MDF). A nyitás a hossztengely<br />

mentén történik, manuálisan vagy egy csendes<br />

motor segítségével. A belsejében egy többfunkciós,<br />

inoxlemezekbõl álló rész található evõeszköztartóval,<br />

mely többféleképpen kialakítható. A két<br />

görgõs kisasztal a két végén található nyitott részhez<br />

csatlakozik találóan. Ezek inox alapanyagúak,<br />

fa díszítéssel.Ugyanakkor mozgathatóak. Ezáltal kényelmes<br />

a „kezelése”, mint egy kenyérpirítóé, vagy<br />

pezsgõhûtõé, átmenetet képezve a konyha és étkezõ<br />

között, új funkcionalitást biztosítva neki.<br />

2022 Coco<br />

Design Gino Carollo 2007<br />

Az elegáns „Coco” hintaszéket az „S”<br />

alak jellemzi, mely két inoxtalpon nyugszik,<br />

és minõségi bõrrel van bevonva.<br />

A szék megkapó vonalai eleganciát és<br />

könnyedséget sugároznak.A széleknek<br />

érdekes hangsúlyt ad a színes varrat.


20 design<br />

2079 Nobile II bárszék<br />

Design Gino Carollo 2007<br />

Ez a bárszék magasságállítási lehetõség nélküli, egy<br />

központi fenntartó oszloppal és krómgyûrûvel borított<br />

lábtartó platformmal. Az ülõkét és háttámlát finom<br />

bõr borítja. Az ergonomikus támlának köszönhetõen,<br />

üléskor rendkívüli kényelmet biztosít.<br />

2075 Nobile<br />

Design Gino Carollo 2007<br />

Ez a típus mozgatható. Finom bõrborítású, és rendkívüli<br />

kényelmet biztosít üléskor, a rugalmas támlának köszönhetõen,<br />

mely enyhén hátrahajlik. A szabad mozgású<br />

ülõke ugyanolyan kellemesen elringat, mint egy hintaszék.<br />

A szélek színes varratai jól láthatóak, és hangsúlyos stíluselemet<br />

alkotnak.<br />

Pápay Márta


a fa kultúrája<br />

21<br />

A FENYÕ ÉS<br />

A SZÉKELY(5.)<br />

A FENYÕ MARADÉKTALAN<br />

FELHASZNÁLÁSA – A FAKÉREG<br />

HASZNOSÍTÁSA<br />

Tartóalkalmatosságok<br />

A fakéreg hasznosítása õsi felismerések egyike, már<br />

Plinius a Naturalis historia címû nagyszabású mûvében<br />

leírja és rendszerezi a fakéreggel kapcsolatos ismereteket.<br />

Feljegyzéseiben a korabeli Itáliában a bükk, a<br />

hárs, a fenyõ kérgébõl készült tartóedényeket és dobozokat<br />

említi. Jóllehet a kéregedények készítése ennél<br />

sokkal régebbi, hiszen a fa kérgébõl a legrégebbi idõktõl<br />

tartó-, tárolóalkalmatosságokat készítettek.<br />

Egy kézmûves vallomásával élve „a fa kérge kínálja<br />

magát a felhasználásra”. A leggyakrabban a fenyõfélék,<br />

de nem ritka a nyír, hárs, cseresznye, éger és juhar kérgébõl készült<br />

tartó- és szállítóalkalmatosság sem. Nem mindenik faféleség kérge<br />

engedelmeskedik egyformán, a cseresznye kérgét például elõbb vízben<br />

kell puhítani, és csak az áztatás után engedelmeskedett a formázásnak.<br />

A székely ember a fenyõfának minden részét, porcikáját felhasználta.<br />

Kéregbõl kászut készített, hogy az erdei gyümölcsöt, a törékeny<br />

gombát frissen és épen szállítsa otthonába. Ebbe gyûjtötte a<br />

gombolyagba gyúrt gyantát is.<br />

A kászu egy téglalap alakú kéregdarab. A fenyõtörzs külsõ<br />

burkából leszabott, kisebbik középátlója mentén kettõbe<br />

tûrt vékony háncscsal vagy fenyõággal <strong>oldal</strong>án összetûzött,<br />

kéregfüllel ellátott idõleges szállító- és tartóalkalmatosság. A<br />

kisebb kászukat mindkét végükön hegyes, íveltre görbített ágakkal<br />

szúrják át. A kászut õshonos fenyõfajtákból, luc- (veres) és jegenye<br />

(fehér) fenyõ kérgébõl készítették leginkább. Fadöntéskor a terebélyes<br />

fák kérgébõl melegítõedénynek való kászut is készítettek. Az<br />

összeillesztett <strong>oldal</strong>akat, 8-10 cm-es átmérõjû, hosszában végighasított<br />

hasábfák közé szorították, s azok meghegyezett végeit földbe verték.<br />

Az ilyenképp rögzített kászuba vizet öntöttek, ebbe pedig a tûzön<br />

felforrósított követ óvatosan beléengedték. A kõ felmelegítette a vizet,<br />

amit kimerve lehetett hasznosítani.<br />

A tároló alkalmatosságáról elnevezett<br />

kászutúró vagy kászusajt egyike a fenyõnedvtõl<br />

sajátos ízt nyerõ élelmeknek. A kászuba gyömöszölt<br />

juhtúró tovább megõrzi frissességét, jóval<br />

késõbb csípõsödik, penészedik. A lucfenyõ kérge<br />

megakadályozza a kövér túró zsiradékának kiolvadását,<br />

és a fenyõgyanta sajátos ízt kölcsönöz a túrónak.<br />

1677-bõl származik egy Fogarason kelt levél, ami az említett<br />

eledel népszerûségét igazolja: „Ez alkalmatossággal is<br />

küldöttem Kglmes Asszonyom…Kaszu sajtokot is Tizet<br />

küldvén.”<br />

A kászutúróról Orbán Balázs is feljegyzi:<br />

„Juhaik tejébõl azt a híres kászuturót csinálják, mely fenyõhéjba<br />

takarva felséges eledel, csak kár hogy soká nem<br />

áll el.”<br />

A fenyõfa jó hatással van a sajtra, túróra. Sajtszárításra<br />

még a lombhullató erdõségek mellett élõ pásztorkodók is<br />

fenyõlapítót használtak. A túrót is fenyõdézsában gyúrták és pihentették.<br />

A pásztorok, só-, zsír-, és egyéb tárolódobozkák készítése mellett,<br />

erdei kunyhóik tetejét is fenyõkéreggel fedték, mert: „melegben<br />

hímes, hidegben megfogja a meleget”. A kunyhók<br />

hideg és nedves földjét fenyõkéreggel borították be, így jogosan<br />

állíthatta magáról a pásztor, hogy „Kéreg alá búvunk,<br />

mint a féreg.” Természetesen a kérget<br />

frissen kitermelt fenyõkrõl, s nem élõfáról<br />

csupaszították le. Ehhez egy természetes<br />

kommunikációjú, szervezett közösségi kapcsolatrendszer<br />

kellett, ahol a fákat nem titokban<br />

vágták, a nélkülözhetõ részeket nem elp-<br />

Sótartók rédálták, hanem annak adták, akinek éppen<br />

szüksége volt rá.<br />

Kászút májustól augusztusig készítettek, mert késõbb a nedvkeringés<br />

gyengülése után nem lehetett a kérget lehúzni a fáról. Urunk<br />

színeváltozása (aug. 6.) után nem jött le a fakéreg.<br />

A megüresedett kászúkat nem dobták el. Amíg hasznát lehetett<br />

venni, még a grófi gazdaságban is tartottak benne valamit. Egy 1742-<br />

ben összeállított szárhegyi feljegyzésben több kászú is leltár tárgyát<br />

képezte:<br />

„…vagyon két fakéreg kászú egyikben negyvenkét<br />

kis orsó vagyon”<br />

„…mellyen vagyon…egy kétejteles kászúkéreg”<br />

„…egy zádogfa ó kászú …”<br />

Nagyenyeden 1701-ben vetették papírra az alábbi levelet,<br />

ahol a kászu átvitt értelemben szellemes hasonlat tárgya:<br />

„Vehetett volna nenem asszony rollam peldat hogy hires<br />

eperre nem kell nagy kászuval futni, mert üressen viszi haza.”


22 a fa kultúrája<br />

Kászu<br />

A fenyõkéreg cserzõanyag-tartalmáról a gyergyói székelynek is volt<br />

tudomása. A gyergyói erdõségek vadállományából, valamint a háziállatokból<br />

származó bõrök feldolgozása kedvezõ körülményekre talált, a<br />

fenyvesek gazdag lucfenyõ- (Picea excelsa) kínálatában. Ez a fenyõféleség<br />

adta minden idõben az egyik legfontosabb és legolcsóbb cserzõanyagot.<br />

Valamivel alacsonyabb a jegenyefenyõ vagy fehérfenyõ<br />

(Abies pactimata vagy Abies alba) csertartalma, de mindkét fajtának<br />

a kérge felhasználásra került. A cserzõanyag nyerése szárítással, õrléssel,<br />

áztatással, fõzéssel történt. Az így nyert vöröses-barnás,<br />

(csersav) folyadékba tették az elõzõleg mészlébe áztatott és szõrtelenített<br />

bõröket. A cserzés során a bõr egy olyan átalakuláson ment<br />

át, ami megakadályozta a bõr mint élõ anyag természetszerû felbomlását.<br />

Az így kapott bõr szívós, rugalmas, tartós anyaggá alakult át, s<br />

a lábbeliféléktõl a különféle szíjak készítéséig alkalmassá vált. A folyamat<br />

során a cserlé vörösesbarna színezetet adott a bõrnek. Errõl a<br />

módszerrõl nevezték késõbb a mesterségek önállósulása idején mûvelõiket<br />

vörös- vagy veres vargáknak. A fehér-tímárok ugyancsak bõrkikészítéssel<br />

és feldolgozással foglalkoztak, csakhogy a hajdani ázsiai<br />

módszerekkel. Õk a bõrt timsóval kezelték cserzés helyett, s az így kapott<br />

bõr fehér lett. A tímár szó feltételezhetõen a timsóval rokonítható,<br />

míg a varga megnevezés a varrni igébõl önállósult.<br />

A kutatások jelenlegi álláspontja szerint a bõrkiképzés<br />

ázsiai eredetû, s innen terjedt el az egész világon. Az óegyiptomi<br />

múmiák lábbelii cserzett bõrbõl készültek, s a falfestményeken felismerhetõk<br />

a cserzés folyamatának mozzanatai is. A perzsa és babiloni<br />

bõrmûvesség igen híres volt. A honfoglalás korában külön bõrkikészítõ<br />

eljárást ismert az orosz, a török és a magyar. A bõrkikészítés<br />

és feldolgozás a legkorábban mesterséggé önállósuló és leghamarabb<br />

iparággá fejlõdõ tevékenységek egyike lett. Valószínû, hogy<br />

arab közvetítéssel jutott el Európába. Ázsiai gyökerûek a marokkói<br />

marangin, a Safiban tökéletesedett szattyán, valamint a kordovai<br />

kordován sajátos bõrkikészítési formák. A Kolozsváros olyan város,<br />

közismert népdalunk.<br />

„Kordován csizma lábába,<br />

Sárig sarkantyú van rajta.”<br />

sorai is, rézsarkantyús kordován (módon kiképzett) bõrcsizmáról<br />

szólnak.<br />

***<br />

A fenyõfakéreg-cserzõanyag felhasználása akkor öltött nagyobb méreteket,<br />

amikor a fának és a bõrnek a feldolgozása ipari szinten kezdett<br />

kiteljesedni. Ez az idõszak a XIX. századra tehetõ. Ekkor már elszakadtak<br />

a téli fakitermelés szabályaitól. A faipar részére kitermelt<br />

fát májusban vágták, amikor a bõripari követelményeknek is eleget téve<br />

le lehetett duvasztani (hántani) a fenyõ kérgét. A kérget csak a frissen<br />

kivágott fáról lehetett lehúzni, egy hét elég volt ahhoz, hogy a fenyõ<br />

kérge rásüljön a fára. A duvasztást a frissen kidöntött fán végezték.<br />

Fejszével körülvágták a kérget, majd hosszában elhasították és<br />

egy vésõre emlékeztetõ bükkfa lapáttal, duvasztófával lehetõleg egy<br />

darabban választották le a fa külsõ burkát. Az így nyert kérget frissen<br />

összecsavarták csõ alakúra és a szárítóállványhoz támasztották. A felrakott<br />

kérget csitkókéregnek nevezték. Egy összecsavart kéreg volt a<br />

csitkó. A kéregcsitkókat addig tartották a szárítóállványon míg teljesen<br />

ki nem száradtak. A kéregcsöveket rendszeresen forgatták. Utána<br />

szekérrel ún. kalodán beszállították a kéreggyûjtõ helyekre, a csertörõkbe,<br />

ahol csertörõ gépek apróra zúzták. Innen a kéregtörmeléket<br />

a feldolgozóhelyekre szállították.<br />

A kérgétõl lecsupaszított fának a legfelsõ ágait a „felsõ két keresztig<br />

meghagyták, hogy a fa bele, meg ne feketedjék”. Ezek az ágak elszívták<br />

a fa maradék nedvességét, ellenkezõ esetben középen a korhadás<br />

lassú, de biztos folyamata elkezdõdött.<br />

Kisné Portik Irén<br />

okleveles néprajzkutató<br />

Merõcse


23<br />

apróhirdetés<br />

Az apróhirdetés a www.infowood.ro honlap „ingyenes hirdetések” rovata mellett<br />

mûködik, ingyenes közlést és elérhetõséget<br />

biztosítva.<br />

Egy hirdetés közzétételére küldje el faxon ajánlatát. A nagyobb hatékonyság kedvéért<br />

hirdetését elküldheti a honlapra is.<br />

TERMELÕKAPACITÁS<br />

ELADÓ BÚTORGYÁR –Cégünk elad egy bútorgyárat,<br />

1300 m² termelõcsarnok és 9700 terület,<br />

minden ellátmánnyal, DN5, 30 km-re Bukaresttõl.<br />

KAPCSOLAT: PERFECT DECO SRL,<br />

tel.: +40-744-554673, +40-744-554672,<br />

e-mail: perfect.deco@rdslink.ro<br />

ELADÓ GYÁR – Eladó faanyagszárító gyár, teljes<br />

ellátmány, irodák, villanyáram 250 kVA, 3,8 ha<br />

belterület. Elhelyezkedés: A1 autópálya, Argeº<br />

megye.<br />

KAPCSOLAT: CAMP2000, tel.: +40-723-<br />

946441, e-mail: camp.2000@personal.ro<br />

BÚTORELADÁS – Bútorokat adunk el: szállodák,<br />

nappali szoba, hálószoba, ifjúsági és irodabútor.<br />

Olyan cégeket keresünk, akiket érdekelne termékeink<br />

forgalmazása. Várjuk ajánlataikat.<br />

KAPCSOLAT: MAROXIN SRL,<br />

tel.: +40-744-980720,<br />

e-mail: maroxinsrl@yahoo.com<br />

ELADÓ GYÁR – Besztercén eladó egy rétegeltlamellált<br />

elemeket és hõszigetelt asztalossági<br />

termékeket elõállító gyár, teljes ellátmánnyal.<br />

KAPCSOLAT: ETALON SRL, tel.: +40-728-<br />

279345<br />

CÉGTÁRSAT KERESEK – Újonnan alapított cég.<br />

Cégtársat keresek melaminált forgácslap bútorok,<br />

tömörfa beltéri ajtók, hõszigetelt nyílászárók<br />

és egyéb termékek gyártására. Elvárásaim a<br />

cégtárssal szemben: indulótõke, marketing feladatok<br />

ellátása.<br />

KAPCSOLAT: tel.: +40-748-953168, e-mail:<br />

iosa1950@yahoo.com<br />

ANYAGOK ÉS<br />

KELLÉKEK<br />

IMPORT FURNÉROK SZÉLES VÁLASZTÉKÁT KÍ-<br />

NÁLJUK – Három gyártó cég képviselete vagyunk,<br />

bútor- és ajtógyártáshoz használható<br />

furnérok széles választékát kínáljuk európai és<br />

egzotikus fafajokból: tölgy, bükk, kõris, juhar,<br />

cseresznye, dió, nyírfa, hársfa, mahagóni,<br />

sapelli, anigre, okume, limba, bubinga, teak,<br />

wenge. Versenyképes ár/minõség arány.<br />

KAPCSOLAT: PROMOB TRADING CO. SRL,<br />

tel.:+40-21-336 87 20,<br />

e-mail: promobtrading@rdslink.ro<br />

ELADÓ AJTÓ-ABLAKVASALAT– Rétegeltfa asztalossági<br />

termékekhez használatos alumínium<br />

garnitúrák és idomok. Olasz import áru, minden<br />

EU-szabványnak megfelel, garantált minõség,<br />

tartósság. Mûszaki szaksegédletet is biztosítunk.<br />

KAPCSOLAT: EURO-WOOD SRL,<br />

tel.: +40-745-650400,<br />

e-mail: office@euro-wood.ro<br />

ELADÓ KÖRNYEZETBARÁT LAKKOK ÉS FESTÉ-<br />

KEK – Rétegeltfa asztalossági termékekhez<br />

használatos vízalapú lakkokat és festékeket forgalmazunk.<br />

Olasz import áru, minden EU-szabványnak<br />

megfelel, garantált minõség és favédelem,<br />

tartósság. Mûszaki szaksegédletet is<br />

biztosítunk.<br />

KAPCSOLAT: EURO-WOOD SRL, tel.: +40-745-<br />

650400, e-mail: office@euro-wood.ro<br />

FENYÕ FÛRÉSZÁRU – Eladó frissen vágott fenyõ<br />

fûrészáru 470 lej/m³ áron.<br />

KAPCSOLAT: FORESTA SRL,<br />

tel.: +40-740-479917<br />

TIPLI, DUGÓ, JAVÍTÓFOLT – Bükkfából bútorok<br />

összeszerelésére használatos tipliket, göcslyukak<br />

tömítésére alkalmas ágdugókat, gyantazacskók<br />

kitöltésére használható hócska alakú<br />

javítófoltokat gyártunk.<br />

KAPCSOLAT: NEXUS SRL, tel.: +40-742-<br />

066363, e-mail: nexus@topnet.ro;<br />

dusinszky.sandor@melinda.ro<br />

ELADÓ NYÁRFA FÛRÉSZÁRU – Mopaf Vrancea<br />

SA bútorgyártásra alkalmas, kiváló minõségû,<br />

válogatott nyárfa fûrészárut ad el. Szárított vagy<br />

légszáraz, 9–15% nedvességtartalom, 25-32-<br />

40-50 mm vastagság.<br />

KAPCSOLAT: MOPAF VRANCEA SA,<br />

tel.: +40-741-100183, +40-741-100190,<br />

e-mail: office@mopaf.ro<br />

RETUSANYAGOK BÚTOR, PARKETTA, FA- ÉS<br />

PVC NYÍLÁSZÁRÓK SZÁMÁRA – A Heinrich<br />

König cég képviselete „német minõségû” retusanyagok<br />

teljes választékát kínálja. A rendszer<br />

100 terméket tartalmaz 100 színben, és a különféle<br />

anyagok professzionális felhordásához<br />

szükséges 30 eszközt. Ügyfeleket kiszolgáló intervenciós<br />

csapatok számára szervizkészleteket<br />

biztosítunk 10 féle változatban.<br />

KAPCSOLAT: PROMOB TRADING Co. SRL,<br />

tel.: + 40-21-3368720, + 40-744-655144,<br />

e-mail: sirex@rdslink.ro ,<br />

promobtrading@rdslink.ro<br />

SZOLGÁLTATÁSOK<br />

FORGÁCSLAP ÉS ÜVEGTÁBLA SZABÁSZATI<br />

OPTIMIZÁLÁS – Forgácslapok, hõszigetelt és<br />

normál üvegek szabászata a Real Cut 2D programmal.<br />

5 másodperc alatt 1000 méretet optimizál.<br />

Letöltés 15 napi ingyenes használatra a<br />

cég honlapjáról.<br />

KAPCSOLAT: OPTIMAL PROGRAMS.COM, tel.:<br />

+40-740-207845, e-mail: contact@optimalprograms.com<br />

BERENDEZÉSEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA,<br />

FELÚJÍTÁSA – Fa/PVC/alumínium termékeket<br />

gyártó berendezések javítási/karbantartási /felújítási<br />

munkálatait vállaljuk: CNC, körfûrész, eszterga,<br />

maró, MDF/forgácslap-megmunkáló berendezések.<br />

A munkálatokat Mitsubishi Electric<br />

Siemens felszereléssel végezzük. A vevõ/eladó<br />

javára berendezések le-felszerelését is elvégezzük.<br />

Szolgáltatásaink: diagnosztizálás, bevizsgálás,<br />

berendezések és technológiai folyamatok<br />

felújítása; optikai/induktív/kapacitiv szenzorok,<br />

hõszabályozók, kódolók, optikai sorompók/jelzõk.<br />

KAPCSOLAT: ENERCO SRL, tel.: +40-744-<br />

325865, e-mail: office@smoky.ro<br />

FORGÁCS- ÉS ÜVEGLAP SZABÁSZATI PROFESZ-<br />

SZIONÁLIS PROGRAM – Cutting Optimization<br />

Pro: 2D (forgácslap, termopán, üveg) és 1D<br />

(csövek, lécek, idomok) szabászatának optimizálása<br />

ugyanazzal a programmal. 15 napi ingyenes<br />

kipróbálás.<br />

KAPCSOLAT: OPTIMAL PROGRAMS,<br />

tel.: +40-740-207845,<br />

e-mail: contact@optimalprograms.com<br />

FAESZTERGÁLÁS, ESZTERGÁLT TERMÉKEK –<br />

Esztergált fatermékek teljes skáláját készítjük<br />

megrendelésre.<br />

KAPCSOLAT: SPECTRUM SRL, tel.: +40-744-<br />

329245, e-mail: office@spectrumwood.ro<br />

FAIMPREGNÁLÁS – Faanyagot impregnálunk<br />

teljesen automata vákuum-nyomásos autoklávval.<br />

Kiváló árak!<br />

KAPCSOLAT: GMB VIVAI GRUP, tel.: +40-245-<br />

220781, e-mail: office @vivaipiante.org<br />

MUNKAHELY<br />

KÉPVISELETET KERESÜNK – Forest Hungary<br />

Kft. a bútoralkatrészek piacának élvonalbeli cége,<br />

Románia területén képviseletet keres mint<br />

vállalkozó. Munkakör, követelmények, lehetõségek<br />

leírása és egyéb tájékoztatás honlapunkon<br />

található: www.foresth.hu.<br />

KAPCSOLAT: FOREST HUNGARY SRL,<br />

tel.: +36-92-507800, e-mail: info@foresth.hu<br />

NÉMET NYELVTUDÁSÚ SZEMÉLYZETET ALKAL-<br />

MAZUNK – Faipar, bútorgyártás, faipari gépek<br />

kereskedelme területén tevékenykedõ külkereskedelmi<br />

cég német, esetleg angol nyelvtudással<br />

rendelkezõ személyzetet alkalmaz Bukarestben.<br />

KAPCSOLAT: PROMOB TRADING CO. SRL,<br />

tel.: +40-21-3368720,<br />

e-mail: promobtrading@rdslink.ro<br />

MÉRNÖKÖT KERESÜNK – Alkalmazásra mérnököt<br />

keresünk, lehetõleg faházak kivitelezésében<br />

tapasztalattal rendelkezõ építészt. Követelmények:<br />

számítógépes ismeretek (AutoCAD), autóvezetõi<br />

jogosítvány. Vonzó bérezést kínálunk.<br />

KAPCSOLAT: FRAGETICO GROUP SRL,<br />

tel.: +40-722-792778, e-mail:<br />

contact@fragetico.ro<br />

ALKALMAZUNK TERMELÉSI MENEDZSERT – A<br />

BMB belga cégcsoport termelési és beszerzési<br />

menedzsert alkalmaz indonéziai gyárába. Követelmények:<br />

legalább 7 éves bútorgyártói és menedzseri<br />

gyakorlat, alapos mûszaki ismeretek,<br />

kiváló angol nyelvtudás.<br />

KAPCSOLAT: GROUP BMB S.A.,<br />

e-mail: michel.bertsch@aon.at<br />

KÜLÖNFÉLÉK<br />

ELADÓ ERDÕ – Eladó 100.000 ha erdõ Bákó<br />

környékén, 215 euró/ha áron.<br />

KAPCSOLAT: www.woodcarina.com,<br />

tel.: +40-722.719.904,<br />

e-mail: georgica_tomescu@yahoo.com<br />

CSÖKKENTSE SZABÁSZATI KÖLTSÉGEIT –<br />

Négyszögletû anyagok (forgácslap, fémlemez,<br />

üvegtábla stb.) szabászatának optimizálására<br />

alkalmas román fejlesztésû szoftver. Tájékoztatás<br />

honlapunkon: http://www.panecutter.ro<br />

KAPCSOLAT: BENDEGUZ SRL, tel.: 0359-<br />

405341, e-mail: panecutter@yahoo.com<br />

SZÁMÍTÓGÉPES BÚTORTERVEZÉS – 3D interfészes<br />

bútortervezésre alkalmas román szoftver<br />

melaminált forgácslap bútorokat gyártó cégek<br />

számára. Honlapunk: http://www.mobi3d.ro<br />

KAPCSOLAT: BENDEGUZ Srl, tel.: 0359-<br />

405341, e-mail: panecutter@yahoo.com<br />

ELADÓ VÁLLALKOZÁS – Tevékenységi területe:<br />

faanyag-feldolgozás. A cég rendelkezésére álló<br />

felszerelés: 6 munkacsarnok, vertikális gatter,<br />

hasítófûrész, homlokrakodó (Ifron), teherautó<br />

és sok más felszerelés. Kedvezõ (alkudható) ár.<br />

KAPCSOLAT: BAZIL COM SRL, tel.: +40-744-<br />

585424, e-mail: elgiuliviu@yahoo.com<br />

VÍZSZIGETELÉS – Víz- és hõszigetelési munkálatokat<br />

végzünk: palával bevont bitumenes<br />

membránok, melegragasztás, 5–10 évi garantált<br />

védelem talajnedvesség, beszivárgások,<br />

páralecsapódás ellen. Minden munkamûveletet<br />

biztosítunk.<br />

KAPCSOLAT: IZOMAR SRL, tel.: +40-724-<br />

828360, e-mail: yonescu_ro@yahoo.com<br />

HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ 320 BAR – Eladó új,<br />

F 116 A, 310 bar hidraulikus szivattyú, ára 1700<br />

lej + áfa (alkudható). Plopeni helység.<br />

KAPCSOLAT: ENERCO SRL, tel.: +40-744-<br />

325865, e-mail: office@hotmail.com<br />

ELADÓ LUCFENYÕ NÉGYZETES LÉCEK – Eladó 2<br />

m hosszúságú, négyzetes keresztmetszetû fenyõlécek:<br />

8 × 8; 10 × 10; 12 × 12; 14 × 14;<br />

16 × 16 mm.<br />

KAPCSOLAT: FORESTA IMPEX SRL,<br />

tel.: +40-721-649281,<br />

e-mail: foresta_rucar@yahoo.com<br />

SMOKY ÉLETET MENT – Smoky szélturbinákat<br />

forgalmazunk, amelyek zárt terek/csarnokok<br />

szellõztetésére/levegõztetésére, vagy füst- és<br />

égési gázok elszívására, kéményhuzat fokozására<br />

alkalmasak. Rendkívül hasznosak gázfelgyülemlések<br />

esetén, szén-monoxid- és szén-dioxid-mérgezések,<br />

fulladások, robbanások megelõzésére.<br />

Természetes huzatú hõközpontok,<br />

szilárd/cseppfolyós fûtésû tûzhelyek, gázfûtésû<br />

csempekályhák mellé használhatók: 110,160,<br />

200, 250, 300 mm. Védik a kéményt esõtõl, a<br />

gázak savasságától, növelik a kéményhuzatot.<br />

KAPCSOLAT: ENERCO SRL, tel.: +40-744-<br />

325865, e-mail: office@smoky.ro<br />

FÉLKÉSZ TERMÉKEK<br />

ÉS KÉSZÁRU<br />

ROMÁN PARTNEREKET KERES TERMEKEINEK<br />

FORGALMAZÁSÁRA –20 éve a Magyar piacon<br />

mqködõ Weinig Hydro gyaluüzem Román partnereket<br />

keres termekeinek forgalmazására.<br />

Gyalult áru magas minQségben és kedvezõ<br />

áron. (lambéria, hajópadló, szegélyléc, gyalult<br />

deszka).<br />

KAPCSOLAT: PROFILFA KFT, H-8362 Keszthely<br />

2 Pf 19, tel.+36-83-313433, fax.+36-83-<br />

510624, e-mail: profilfa@t-online.hu<br />

FARAKLAP-ELEMEK – Megrendelésre fenyõfa<br />

raklapelemeket gyártunk. Megrendelések ügyében<br />

keressen e-mailen vagy telefonon.<br />

KAPCSOLAT: GENEL INTERNEATIONAL,<br />

tel.: +40-0767-033030,<br />

e-mail: enedelea@yahoo.com<br />

ELADÓ FÛRÉSZÁRU – Eladó ukrajnai lucfenyõ<br />

fûrészáru (Borovi), szélezetlen, 8–10% nedvességtartalom,<br />

50 mm szélesség.<br />

KAPCSOLAT: CONSENSUS IMPEX Srl,<br />

tel.: +40-266-206250, -730-605217,<br />

e-mail: office@consensusimpex.ro<br />

ELADÓ AJTÓK – Tömörfa kül- és beltéri ajtókat<br />

gyártunk.<br />

KAPCSOLAT: MAROXIN SRL, tel.: +40-744-<br />

980720, e-mail: maroxinsrl@yahoo.com<br />

ELADÓ SZÁRAZ TÖLGY FRÍZEK – Eladó száraz,<br />

10% nedvességtartalmú tölgyfa frízek. Mére-


24<br />

tek: 25 × 100 × 2000 mm. Mennyiség: 10 m³,<br />

ára 1000 lej/m³.<br />

KAPCSOLAT: FAPEX-IMPEX SRL,<br />

tel.: +40-747-029385<br />

AJTÓGYÁRTÓK: ELPORTES SEGÍT – Segítségünkkel<br />

az ajtógyártó cégek csökkenthetik termékeik<br />

gyártási idejét. Az állítható ajtótokok és<br />

párkányok nem szabványméretû, 38 cm-ig terjedõ<br />

vastagságú falak tökéletes beborítását biztosítják,<br />

különleges pálcáink a vágott nyílások<br />

elõzetes megerõsítését teszik feleslegessé.<br />

KAPCSOLAT: ELPORTES, tel.: +40-724-<br />

269614, e-mail: office@elportes.com<br />

ELADÓ SZÁRAZ FÛRÉSZÁRU – Eladó A és B<br />

osztályú, száraz, szélezetlen tölgyfa fûrészáru, a<br />

rönk elsõ és második részébõl vágva. Vastagság<br />

50/55 mm, eladó mennyiség 45 m³, folyamatos<br />

szállítás lehetséges. Eladó fenyõ fûrészáru<br />

is: A osztályú, vastagsága 25/23; 35/32;<br />

50/48 mm.<br />

KAPCSOLAT: GUDMARK SRL, tel.: +40-744-<br />

677343, e-mail: prismawood@gmail.com<br />

ELADÓ TÖLGY FÛRÉSZÁRU – Eladó tölgyfa fûrészáru,<br />

ára: A/B osztály – 850 lej/m³, B/C osztály<br />

– 450 lej/m³.<br />

KAPCSOLAT: GELEDY SRL, tel.: +40-741-<br />

631401, e-mail: geledy_brasov@yahoo.com<br />

ELADÓ BÜKK FÛRÉSZÁRU – Eladó bükkfa fûrészáru,<br />

450 lej/m³ áron.<br />

KAPCSOLAT: GELEDY SRL, tel.: +40-741-<br />

631401, e-mail: geledy_brasov@yahoo.com<br />

EGYÜTTMÛKÖDÉST KERESEK – Faházakat, menedékházakat,<br />

kerti házakat, filagóriákat, pergolákat,<br />

manzárdokat építünk bárhol az országban<br />

és külföldön. Mind bel-, mind külföldi partnereket<br />

keresünk.<br />

KAPCSOLAT: APOX PROD SRL, tel.: +40-745-<br />

079542, e-mail: mariana.consult@yahoo.com<br />

KÍNÁLATUNK: BÜKK FURNÉROS AJTÓELEMEK<br />

– Természetes bükkfa furnérral borított Elportes<br />

ajtóelemek: bükkfa ajtóborító – 17,05 euró/db.,<br />

méretei 2100 × 1700 × 4 mm; bükkfa ajtólap<br />

– 44,43 euró/db.; export állítható ajtótok (125<br />

mm): 5,81 euró/fm.; export állítható párkány<br />

(20 mm): 2,57 euró/fm; román fix ajtótok (90<br />

mm): 4,45 euró/fm; román fix párkány (90<br />

mm): 1,41 euró/fm; különleges pálcák: 1,22<br />

euró/fm. Más fafajú furnérral borított termékeink<br />

is vannak.<br />

KAPCSOLAT: DEHA INTERNATIONAL,<br />

tel.: +40-724-269465,<br />

e-mail: office@elportes.com<br />

ELADÓ GERENDA – Építkezéshez használatos<br />

rétegeltfa gerendákat gyártunk, nedvességtartalom<br />

12–14%, az ügyfél által megadott méretek<br />

és jellemzõk szerint.<br />

KAPCSOLAT: WOODWORKING Srl, tel.: +40-<br />

729-126319, e-mail: tehconsult@gmail.com<br />

VÁSÁROLOK NYÁRFA RÖNKÖT – Vásárolok EA<br />

nyárfa rönköt Lespezi (Iaºi megyei) községben.<br />

Vastagság: 24–60 cm, hosszúság: 3 m; 3,6 m;<br />

4,5 m; 4,8 m; 6 m; 7,5 m; 9 m. Fizetés váltóval<br />

(BO), szükséglet: 1500 m³.<br />

KAPCSOLAT: DULGHESTAR Srl, tel.: +40-741-<br />

233854, e-mail: dulgheriu_ilie@k.ro<br />

ELADÓ NYÁRFA FÛRÉSZÁRU– Szélezetlen nyárfa<br />

fûrészárut adunk el. Árajánlatokat kérünk.<br />

KAPCSOLAT: DULGHESTAR Srl, tel.: +40-741-<br />

233854, e-mail: dulgheriu_ilie@k.ro<br />

ELADÓ VÖRÖSFENYÕ FÛRÉSZÁRU – Vörösfenyõ<br />

fûrészárut adok el.<br />

KAPCSOLAT: ADEX G. A.,<br />

tel.: +40-745-860152, +40-234-374543,<br />

e-mail: adex_g_a@yahoo.com<br />

ELADÓ NYÁRFA RÖNK – Eladó nyárfa rönk, ára<br />

130 lej/m³ ExW, Pogoanele, Buzãu megye.<br />

KAPCSOLAT: PATRICOM SRL,<br />

tel.: +40-722-577732, +40-745-992578<br />

TÖLGYFA DONGA – Nyers tölgyfa dongát vásárolunk.<br />

KAPCSOLAT: ANTECO SARL, tel.: +33-671-<br />

049212, e-mail: antecofr@yahoo.fr<br />

VÉGKIÁRUSÍTÁS, AMERIKAI SEJTSZERKEZETÛ<br />

AJTÓK – Amerikai típusú, különféle modellû,<br />

HDF sejtszerkezetû Elportes ajtók eladók. Végkiárusítás,<br />

kedvezõ árak: ~ 80 euró. Gyár Bukarestben.<br />

KAPCSOLAT: DEHA INTERNATIONAL,<br />

tel.: +40-724-269465, +40-724-269614, 07,<br />

e-mail: office@elportes.com<br />

WENGE FURNÉROS ELPORTES AJTÓK – Természetes<br />

furnérral borított Elportes ajtókat<br />

adunk el: wenge szín, félgömbölyû tok gömbölyû<br />

párkánnyal, leszabva avagy nem. Az ár a<br />

modelltõl és a mérettõl függ. Gyár Bukarestben.<br />

KAPCSOLAT: DEHA INTERNATIONAL,<br />

tel.: +40-724-269465, +40-724-269614, 07,<br />

e-mail: office@elportes.com<br />

RAKLAPOK – Normál és ipari raklapokat, zsaluzáshoz<br />

használatos paneleket gyártunk.<br />

KAPCSOLAT: ZANICOMP, tel.: +40-740-<br />

340009, e-mail: enyi822@yahoo.com<br />

VÁSÁROLOK GÕZÖLT BÜKKÖT – 48 óráig gõzölt<br />

bükk fûrészárut vásárolok. Vastagság 56 mm,<br />

szélesség 170 és 200 mm, hosszúság 850, 960<br />

és 1200 mm. Minõség: négy <strong>oldal</strong>án megmunkált,<br />

egészséges gesztet korlátlanul elfogadunk.<br />

KAPCSOLAT: LUPY NAUTIC, tel.: +40-722-<br />

120575, e-mail: andalucialupou@yahoo.com<br />

VÁSÁROLOK DIÓ RÖNKFÁT – Gyökerébõl kitépett<br />

vagy kivágott diófa rönköt vásárolok.<br />

KAPCSOLAT: LUPY NAUTIC, tel.: +40-722-<br />

120575, e-mail: andalucialupou@yahoo.com<br />

ELADÓ FÛRÉSZÁRU – Fenyõféle fûrészárut és<br />

lambériát adunk el.<br />

KAPCSOLAT: TRANSILWOOD SRL, tel.: +40-<br />

263-265777, e-mail: transilwood@libero.it<br />

TÖLGYFA FÛRÉSZÁRU – Eladó frissen vágott,<br />

A, B és C minõségi osztályú tölgyfa fûrészáru.<br />

KAPCSOLAT: GELEDY SRL, tel.: +40-741-<br />

631401, e-mail: geledy_brasov@yahoo.com<br />

ELADÓ SZARUFA ÉS GERENDA – Exfor<br />

Bucovina Srl (Zvoriºtea) szarufát és gerendát ad<br />

el. Keresztmetszetek: 8 × 8, 10 × 10, 12 × 12<br />

cm, hosszúságok 4, 5, 6, 7 fm. Alkudható árak.<br />

KAPCSOLAT: EXFOR BUCOVINA SRL,<br />

tel.: +40-744-788523, e-mail:<br />

stefansv@gmail.com, www.exfor.ro<br />

EURORAKLAP-EXPORT BELGIUMBA – Belgiumba<br />

történõ kivitelre új és használt raklapelemeket<br />

vásárolunk.<br />

KAPCSOLAT: www.grinatechnologies.com,<br />

tel.: +40-722-719904, e-mail:<br />

Georgica_Tomescu@yahoo.com<br />

SZERSZÁMOK, GÉPEK,<br />

FELSZERELÉSEK<br />

NÉMET, OSZTRÁK, SVÁJCI HASZNÁLT BEREN-<br />

DEZÉSEK – Szakosodott cég erdészeti kitermeléshez,<br />

a fa elsõdleges és másodlagos feldolgozásához<br />

szükséges gépek, felszerelések, technológiai<br />

vonalak teljes választékát kínálja versenyképes<br />

árakon.<br />

KAPCSOLAT: PROMOB TRADING CO. SRL,<br />

tel.: +40-21-3368720,<br />

e-mail: promobtrading@rdslink.ro<br />

PROFESSZIONÁLIS NEDVESSÉGMÉRÕK – közvetlen<br />

importõr faanyagok és építõanyagok<br />

nedvességtartalmát mérõ, professzionális berendezések<br />

bõ választékát, légnedvesség- és<br />

hõmérõk bõ választékát, fûrészáru-szárító berendezésekhez<br />

használatos (fél)automata vezérlõberendezéseket<br />

kínál. Gann és Bollmann<br />

márkák, versnyképes ár/minõség arány.<br />

KAPCSOLAT: PROMOB TRADING CO. SRL,<br />

tel.: +40-21-3368720,<br />

e-mail: promobtrading@rdslink.ro<br />

ELSZÍVÓ BERENDEZÉSEK – Kedvezõ árakon<br />

árulunk elszívó ventillátorokat (kapacitás<br />

5–11.000 m³/óra) és elszívó csövezetet (átmérõ<br />

120–450 mm).<br />

KAPCSOLAT: WERZALIT LEMN TECH,<br />

tel.: +40-722-267172,<br />

e-mail: a_filip.lg@werzalit.ro<br />

ELADÓ MARÓGÉP ÉS MARÓKÉSZLET – Eladó<br />

marógép és marókészlet rétegeltfa ajtó-ablak<br />

gyártásához. Garantált minõség és ár, szaksegédletet<br />

biztosítunk.<br />

KAPCSOLAT: EURO-WOOD SRL,<br />

tel.: +40-745-650400,<br />

e-mail: office@euro-wood.ro<br />

ELADÓ FÚRÓGÉP – Eladó fúrógép: CTM 220 I<br />

modell, CE verzió. Ára 2750 euró, áfa nélkül.<br />

Garantált minõség és ár, szaksegédletet biztosítunk.<br />

KAPCSOLAT: EURO-WOOD SRL,<br />

tel.: +40-745-650400,<br />

e-mail: office@euro-wood.ro<br />

HIDRAULIKUS EMELÕDARUK – Kedvezõ árakon<br />

adunk el markolókörmös, hidraulikus, erdészeti<br />

emelõdarukat.<br />

KAPCSOLAT: FOX SRL, tel.: +40-749-124989,<br />

e-mail: lupearo@yahoo.com<br />

SÜRGÕSEN ELADÓ 7 DARAB IMPORT HASZ-<br />

NÁLT BÚTORGYÁRTÓ GÉP– Magánszemély sürgõsen<br />

elad 7 darab bútorgyártáshoz használható<br />

gépet. Olasz és német import termékek, alkudható<br />

árak, kb. 1000 euró/db., vagy még elõnyösebb<br />

össz eladási ár.<br />

KAPCSOLAT: Magánszemély, tel.: +40-746-<br />

238397, e-mail: skalatim@yahoo.com<br />

GATTER, FÛRÉSZ, HASÍTÓFÛRÉSZ – Új hasítófûrészek:<br />

vertikális vagy horizontális, robusztus,<br />

ellenálló és pontos berendezések közvetlenül a<br />

szlovéniai gyártótól. Nagyon elõnyös árak. Kérjen<br />

árajánlatot e-mailen vagy telefonon.<br />

KAPCSOLAT: LIPOVSEK, tel.: +38-631-<br />

892950, e-mail: valentin_rust@yahoo.it<br />

FAANYAGSZÁRÍTÁS – Termékei gyártásához<br />

használjon svéd berendezésekkel és kondenz<br />

módszerrel szárított faanyagot. Például VT 150-<br />

nel 7,5 m³ faanyag szárítása 3530 euróba kerül<br />

áfa nélkül, de bennefoglalt szállítással. Részletek<br />

honlapunkon: www.mignat.se.<br />

KAPCSOLAT: MIGNAT, tel.: +40-722-841823,<br />

e-mail: mignat@mignat.se<br />

ELADÓ WEINIG MARÓGÉP – Eladó 6 munkafejes<br />

Weinig marógép. Max. feldolgozási méretei:<br />

szélesség 170 mm, magasság 120 mm. Mûködõképes<br />

állapotban. Ára 6500 euró + áfa.<br />

KAPCSOLAT: CONSENSUS IMPEX SRL,<br />

tel.: +40-266-206250 , +40-730-60521,<br />

e-mail: office@consensusimpex.ro<br />

VASTAGSÁGI SIMÍTÓGYALU ELADÓ – Eladó<br />

Zukermann (német) márkájú vastagsági simítógyalu.<br />

Munkaasztal méretei L × l = 1050 ×<br />

800 mm. Max. munkaszélesség 800 mm, max.<br />

munkavastagság 220 mm, kések száma: 4.<br />

Motorteljesítmény: 7,4 kW. Robusztus szerkezet,<br />

kiváló mûködõképes állapotban.<br />

KAPCSOLAT: CONSENSUS IMPEX SRL,<br />

tel.: +40-266-206250, +40-730-605217,<br />

e-mail: office@consensusimpex.ro<br />

ELADÓ CSISZOLÓ- ÉS KALIBRÁLÓGÉP – Eladó<br />

OTT Alpha 110 csiszoló- és kalibrálógép. Max.<br />

munkaszélesség 1100 mm; gumizott henger átmérõje:<br />

160 mm, munkaszalag méretei 1120<br />

× 2,5 mm;min. munkamagasság 33 mm; elõtolási<br />

motor teljesítménye: 0,3 kW; fõmotor teljesítménye:<br />

13 kW; gyártási éve: 1992.<br />

KAPCSOLAT: CONSENSUS IMPEX SRL, tel.:<br />

+40-266-206250, +40-730-605217, e-mail:<br />

office@consensusimpex.ro<br />

ELADÓ NÉGYOLDALI SCM ÉS MUT RIG 600 –<br />

Eladó SCM négy<strong>oldal</strong>i munkagép, ára 7500<br />

euró; új Mut RIG, ára 1800 euró; háromtengelyes<br />

Rába rönkszállító, ára 6000 euró. Cserérõl<br />

is lehet szó: rönkfa vagy fûrészáru ellenében.<br />

KAPCSOLAT: ENERGOLEMN,<br />

tel.: +40-727-868587, +40-238-513321,<br />

e-mail: ciobanuvalentin73@yahoo.com<br />

ELADÓ SOROZATFÚRÓGÉP – Eladó sorozatfúrógép:<br />

SCM Startech 23 (Olaszország), 23 darab<br />

gyors befogófejes szerszámtartó, mérõléckészlet<br />

hosszú panelekhez, 45°-os döntési lehetõség.<br />

Három és fél éves használtság, ára 3850<br />

euró (alkudható).<br />

KAPCSOLAT: MOBILA DAVA, tel.: +40-748-<br />

953168, e-mail: mobiladava@yahoo.com<br />

ELADÓ RÖNKVÁGÓ SZALAGFÛRÉSZ– Eladó<br />

rönkvágó szalagfûrész: 90 mm széles fûrészszalag,<br />

automata mûködés (6 motor), lendkerék átmérõje<br />

850 mm, fõmotor teljesítménye 18,5<br />

kW. Ára 6800 euró, alkudható.<br />

KAPCSOLAT: DAVO INDUSTRIES SRL,<br />

tel.: +40-788-574612,<br />

e-mail: davoind@zappmobile.ro<br />

ELADÓ 1,5 T DÍZEL RAKODÓTARGONCA – Sürgõsen<br />

eladó dízel rakodótargonca: hidraulikus<br />

vezérlés, légkamrás abroncsok. Kiváló állapotban,<br />

ára 1900 euró.<br />

KAPCSOLAT: DAVO INDUSTRIES SRL,<br />

tel.: +40-788-574612,<br />

e-mail: davoind@zappmobile.ro<br />

ELADÓ BATTILANI FÛRÉSZSZALAG-ÉLEZÕ – Eladó<br />

háromfázisos élezõgép, Battilani olasz márka:<br />

állítható elõtolás, változtatható fogásmélység<br />

és fogköz. Ára 1300 euró.<br />

KAPCSOLAT: DAVO INDUSTRIES SRL,<br />

tel.: +40-788-574612,<br />

e-mail: davoind@zappmobile.ro<br />

ELADÓ FÛRÉSZSZALAG-FESZÍTÕ – Eladó háromfázisú<br />

szalagfeszítõ gép, kiváló állapotban,<br />

munkamérete 250 mm szélességig. Ára 1000<br />

euró.<br />

KAPCSOLAT: DAVO INDUSTRIES SRL,<br />

tel.: +40-788-574612,<br />

e-mail: davoind@zappmobile.ro<br />

ELADÓ VIDIALAPKÁS KÖRFÛRÉSZLAP-ÉLEZÕ –<br />

Eladó vidialapkás körfûrészlapok élezésére<br />

használatos élezõgép, vágólap max. átmérõje<br />

500 mm. Új, gyémántozott kõvel. Ára 600 euró.<br />

KAPCSOLAT: DAVO INDUSTRIES SRL,<br />

tel.: +40-788-574612,<br />

e-mail: davoind@zappmobile.ro<br />

ELADÓ GÉPEK – Eladó gépeink árai euróban:<br />

furnér-melegprés – 4000; panel-hidegprés –<br />

15.000; kalibrálógép – 7000; csiszológép (széles<br />

szalag) – 2500.<br />

KAPCSOLAT: DUMI FOREST S.R.L., tel.: +40-<br />

730-091580, e-mail: dumiforest@clicknet.ro<br />

ELADÓ GÉPEK – Eladó gépeink árai euróban: fogasan<br />

illesztõ gép – 6000; csavaros kompreszszor<br />

hûtõvel – 1800; dupla végvágó körfûrész –<br />

1800; felsõtengelyes marógép – 1800; javítófolt-gyártó<br />

gép –1500; MUT – 1500; csiszolókorong<br />

(professzionális) – 400.<br />

KAPCSOLAT: DUMI FOREST S.R.L., tel.: +40-<br />

730-091580, e-mail: dumiforest@clicknet.ro<br />

ELADÓ GÉPEK: – négy<strong>oldal</strong>ú, 6 fejes munkagép,<br />

SCM Model P170, – nágy<strong>oldal</strong>ú, 5 fejes Weinig<br />

Tip U17A.L. Gyártási év 1990. –HESS márkéjú<br />

kontaktcsíszológép, évjárat 1985. Egyszerre<br />

alsó és felsQ csíszolási lehetQség. Maximalis<br />

megmunkqlható szélesség 175 mm. A SCM és<br />

Weinig gépek megtekinthetQk mqködésben a<br />

cág székhelyén,ErdQszentgyörgy, PetQfi Sándor<br />

útca 95 szam, Maros megye. Július elejen<br />

lesznek elvihetQk.<br />

Kapcsolat: Lion International Trading SRL<br />

Tel. 0744-439613 vagy 0745-645650.<br />

Eladó 6 fejes RECHENBACHER másoló<br />

marógép, üzemképes állapotban.<br />

Számlával.<br />

Érdeklõdni a következõ telefonszámon:<br />

+40-744-348096


cégismertetõ<br />

25<br />

Rétegelltfa<br />

nyíllászárók<br />

Miskollcróll<br />

A LAPELLA BT. BÕVÍTENI SZERETNÉ<br />

TEVÉKENYSÉGÉT ROMÁNIÁBAN<br />

Igényes dizájn és kivitelezés jellemzi a Lapella termékeket<br />

Elsõ romániai ügyfele lett a Lapella Bt. erdélyi<br />

leányvállalatának a vezetõje. A cég megtalálta a<br />

számításait Romániában, az idei tervek között több<br />

területi képviselet megnyitása és egy termelõegység<br />

üzembe helyezése szerepel.<br />

Vincze-Német László<br />

Nem szokványosan indult Vincze-Német László karrierje a Lapellánál.<br />

„Pár éve nekifogtam, hogy lakóházat építsek magamnak – emlékezik<br />

vissza Vincze-Német László. – Miután mindent összeszámoltam, arra<br />

a felismerésre jutottam, hogy igencsak takarékoskodnom kell az anyagok<br />

minõségét illetõen. Egy adott pillanatban aztán sor került az ajtók<br />

és ablakok megválasztására. Azt hiszem, az egészben ez volt a legnehezebb<br />

mozzanat. Ezekben a termékekben Aradon óriási kínálat létezett.<br />

Összeszedtem több tucat szakosodott cég termékkatalógusait, sokuk<br />

képviseletét – amint ez magától értõdõ – személyesen is felkerestem,<br />

de amit találtam, nem elégítette ki várakozásaimat. Másik dolog,<br />

hogy én imádom a természetet, támogatom a környezetvédelmet, és<br />

– anélkül, hogy bárkit is szándékomban állna megsérteni – eszem<br />

ágában sem volt a családom házát „mûanyagokkal” kicicomázni. Végül<br />

is csak nem sikerült megtalálnom, amit kerestem, vagyis rétegeltfa<br />

ajtókat és ablakokat. Illetve ha egész pontos akarok lenni, találtam,<br />

de horribilis árakon, ahhoz viszonyítva, amit számításaim szerint az én<br />

zsebem megengedett. Mit tehettem, nekiálltam az interneten böngészni,<br />

és rábukkantam a miskolci Lapella BT cégre. Kellemesen lepett<br />

meg termékeik kifogástalan minõsége és az elfogadható árak,<br />

amelyek jóval alacsonyabbak voltak, mint a hazai piacon kapható ha-


26<br />

legközelebb esõ kapuinak egyike, az elgondolást<br />

csak egy hajszál választotta el a megvalósítástól.<br />

Illetve hogy pontosabban mondjuk,<br />

néhány lépés.<br />

A Lapella BT tulajdonosa, Kiss László, lévén<br />

hogy a cégnek egy romániai ügyfele már volt,<br />

és romániai befektetési szándéka mellett továbbra<br />

is kitartott, gyorsfelmérést végzett az<br />

itteni piacon való megjelenés lehetõsége,<br />

annak elõnyei és buktatói szempontjából.<br />

Egykori vásárlójával folytatott tárgyalásai és<br />

egy alapos piaci felmérés eredményeként<br />

2006 augusztusában létrejött a Lapella Lemn<br />

Arad, mint a magyarországi cég romániai leányvállalata.<br />

Ólomüveg-berakásos ablak a cég kínálatából<br />

Fejlõdés<br />

Így hát az aradi cég a piac újonnan megjelent<br />

szereplõje, de eddigi fejlõdése és az<br />

üzleti forgalom alakulása máris azt mutatja,<br />

hogy az aradi megrendelés-felvevõ és eladási<br />

központ létrehozása kitûnõ húzás<br />

volt. A gazdaságtörténet több évszázados<br />

alakulásából kitûnik, hogy e téren bizonyos<br />

ciklikusság érvényesül, és a jelenségek idõközönként<br />

ismétlõdnek. A miskolci Lapella<br />

BT történetének rövid számbavétele és a<br />

vállalkozás összképének felvázolása jól példázza<br />

a fenti megállapítást. A magyar céget<br />

1990-ben alapították családi vállalkozásként.<br />

sonló gyártmányoké. Szerzõdést kötöttünk,<br />

nagyon elégedett voltam azzal,<br />

ahogyan engem kiszolgáltak és ahogyan<br />

dolgoztak. A határidõket pontosan betartották,<br />

a termékek minõsége pedig felülmúlta<br />

várakozásaimat. Gyakorlatilag a<br />

legelején vásárlói minõségemben kerültem<br />

kapcsolatba a céggel.”<br />

Piacelemzés<br />

2006-ban, amikor mindenfelé ajtókat és<br />

ablakokat keresett a lakóháza számára,<br />

Vincze-Német László nem gondolta,<br />

hogy ez a lótás-futás mennyire hasznos<br />

lesz majd számára az elkövetkezõkben.<br />

Tény viszont, hogy a magyarországi cég<br />

terjeszkedni óhajtott, elsõ lépésként saját<br />

termékeinek Romániában is történõ<br />

forgalmazása szintjén. Minthogy Arad az<br />

ország nyugati, így Magyarországhoz is<br />

A miskolci új református templomban található ez a referenciamunka


cégismertetõ<br />

27<br />

Mint mondottuk, a Lapella BT esetében igencsak érdekes, hogy szinte<br />

minden a piaci alakulásokkal szinkronban változott. Míg kezdetben<br />

a termelés középpontjában a VEKA és PIMAPEN idomú PVC-ablakok<br />

gyártása állt, az új stratégia bevezetésével a helyzet alapvetõen megváltozott.<br />

Ennek megfelelõen 2003-ban átszervezték és újraméretezték<br />

a termelést, elsõsorban korszerûsítették, de növelték is az asztalosmûhely<br />

termelõkapacitását.<br />

Háromrétegû ragasztott tömbösített fából készülnek az ablakok<br />

Noha az indulás utáni elsõ idõkben tevékenysége hangsúlyosan a kereskedelem<br />

terén összpontosult, a gazdasági tények és a piaci kereslet<br />

mint meghatározó tényezõk, oda hatottak, hogy rövid- és középtávú<br />

stratégiáját gyorsan és hathatósan módosítania kellett. Úgy is lehetne<br />

mondani, hogy a vállalkozás együtt fejlõdött és növekedett a<br />

megrendelõk igényeinek és elvárásainak növekedésével, mert minden<br />

ügyfél mindig többet akar, gyorsabban és jobban. Csakhogy a kínálatnak<br />

is ehhez kell igazodnia és lépést tartani az igényekkel. Egyszóval<br />

alkalmazkodni kell ahhoz, amit az ügyfél óhajt, nem szabad valamit<br />

csak találomra legyártani, és utólag megpróbálni rásózni a vevõre. Ezzel<br />

csak azt kockáztatja az ember, hogy vállalkozása egyik napról a<br />

másikra dugába dõl, és szépen eltûnik a piacról.<br />

A magas mûszaki színvonal magas termelékenységet biztosít<br />

Technológiai beruházások<br />

A Lapella BT-nél bekövetkezett pozitív változások spirális dinamikájában<br />

megtörtént az elsõ lépés, a termelõfelületek átméretezése, bõvítése.<br />

Természetesen ez nem passzióból történt, hogy minél nagyobb<br />

üzemcsarnokuk legyen, hanem ezt az egész újragondolt technológiai<br />

folyamat megkövetelte, amelyben a gyártási folyamat alapanyaga a<br />

rétegeltfa lett. A gépparkot is túlnyomó részben kicserélték és ehhez<br />

a kívánalomhoz alkalmazták úgy, hogy jelen pillanatban az anyacég az<br />

Európai Unió piacán található legkorszerûbb technológiai felszereltséggel<br />

rendelkezik.<br />

Bevezették a dupla szilikonos szigetelõgarnitúrák alkalmazását és az<br />

ERCOT rendszerben történõ felületkezelést. „A magas mûszaki színvonal<br />

a termelékenység nagyfokú növekedését eredményezte. Ekképpen<br />

mindössze 13 alkalmazottal bármilyen megrendelést, annak<br />

bonyolultságától függõen, négy-hat hét alatt képesek vagyunk kivitelezni.<br />

A legjobb minõségû alapanyagokat használjuk, amelyeket neves külföldi<br />

szállítóktól szerzünk be. Északi vagy szibériai fenyõrõl van szó,<br />

amit jól átválogatunk, és addig szárítunk, amíg nedvességtartalma a<br />

legmegfelelõbb szintre, 8–12%-ra csökken. Emellé az anyagokat<br />

hosszantilag illesztjük, a háromrétegû, 68 mm szélességû idomokat<br />

pedig D4 típusú egykomponensû ragasztóval préseljük össze. Az ablakokat<br />

dupla-szilikonos tömítéssel látjuk el, ami tökéletes záródást és<br />

szigetelést is biztosít. Ajtó- és ablakrendszereinket csakis német<br />

gyártmányú, mikroventillációs GU NT<br />

vasalattal szereljük fel. Az alumínium vízorr a<br />

jelen pillanatban a piacon kapható legmodernebb<br />

termék, a Gutmann cég gyártmánya. El<br />

kell mondanom azt is, hogy felszereléseink,<br />

marógépeink igen magas teljesítményûek,<br />

míg a rendelkezésünkre álló Airless technológia,<br />

a használt fogyóanyagok kiváló minõségû<br />

felületkezelést és késztermékeket eredményeznek,<br />

amelyek sikeresen állják a sarat<br />

a piaci kihívásokkal szemben. A felületkezelésrõl<br />

szólván, megemlíteném, hogy az idomokat<br />

három fedõréteggel vonjuk be, a festést<br />

magas nyomáson végezzük, ami tökéletes<br />

bevonatot biztosít. Környezetbarát lakkokat<br />

és festékeket használunk, ezek vízalapú<br />

készítmények, hosszú idõn keresztül kiválóan<br />

ellenállnak az ibolyántúli sugarak és a csapadék<br />

káros hatásának.<br />

A faanyagot még szúirtó, penészgomba- és<br />

károkozó-ölõ koncentrátum vizes oldatával is<br />

beitatjuk. Az általunk tanulmányozott statisz-


28 cégismertetõ<br />

tikai adatok és személyes tapasztalatunk is azt bizonyítja, hogy a<br />

rétegeltfa ajtók és ablakok élettartama átlagosan háromszor nagyobb,<br />

mint az egyéb anyagokból gyártott hasonló termékeké. Ezenkívül<br />

a mi nyílászáróink nagyon jól kiaknázzák a faanyag hagyományos,<br />

légzési, hõszigetelõ és környezetbarát tulajdonságait is. Minden beszállítónk,<br />

de a mi miskolci gyárunk is rendelkezik az ISO 9001 minõségmenedzsment-bizonylattal”<br />

– szögezi le a Lapella Lemn Arad ügyvezetõje,<br />

Vincze-Német László.<br />

Ügyfelek<br />

Az ügyfelek a kívánt ajtókat és ablakokat több mint 160 színárnyalatú<br />

termékskálából választhatják ki. 2004-tõl kezdõdõen a miskolci gyár<br />

kimondottan testreszabott, a vásárló megrendelése szerint gyártott<br />

termékeket készít. A cég mûszaki felszereltsége azt is lehetõvé teszi,<br />

hogy rendkívül változatos, mondhatni nem konvencionális geometriai<br />

alakú és méretû késztermékeket is piacra dobjon, azzal a megszorítással,<br />

hogy mindegyiknek eleget kell tennie az elõírt szilárdságtani<br />

követelményeknek. A vásárlóközönség mind a cég telephelyéhez közeli,<br />

mind attól távolabbra esõ ügyfelekbõl verbuválódik össze. Lapella<br />

márkájú hõszigetelõ ajtók-ablakok láthatók Arad, Zimándköz, Miskolc,<br />

Budapest lakóházaiban, de egy egész sor magyarországi és szlovákiai<br />

templomban, szállodában és motelben is. Gyakorlatilag az ügyféllel<br />

fenntartott állandó kapcsolat képezi a mindennapi cégpolitika alapját.<br />

Ez a kapcsolat a megrendelés, szállítás, beszerelés, a garanciaidõn<br />

belüli és az utáni szervizszolgáltatások egész láncolatát jelenti. „Termékeink<br />

szavatossági ideje két év. Még akkor is, ha nem merülnek fel<br />

problémák, mi idõnként megkeressük ügyfeleinket, és megtudakoljuk,<br />

hogy elégedettek-e. Azt hiszem, ez is egyik alapvetõ titka a mi sikereinknek:<br />

az ügyfél iránti törõdés, hiszen számunkra mindegyikük egyaránt<br />

fontos. Ilyen szemüvegen keresztül, és nem a megrendelés értéke<br />

szerint nézzük mi a dolgokat. Tudatában vagyunk annak, hogy a<br />

megelégedett megrendelõ volt és lesz sikereink alapja”, mondja<br />

Vincze-Német László.<br />

Visszatérés a természethez<br />

A Lapella nagyon is bekalkulálja terveibe ezt az irányzatot, amely<br />

néhány év óta kézzelfoghatóan megmutatkozik a vásárlók körében.<br />

A megrendelések gyarapodása és az utóbbi idõk fejleményei arra a<br />

következtetésre juttatták a cég vezetõségét, hogy a nem is olyan<br />

távoli jövõben a jelszó a tevékenység kibõvítése lesz. Már fontolgatják<br />

újabb képviseletek megnyitását Temesváron, Brassóban<br />

vagy Nagyszebenben. Sõt, mi több, ez év folyamán egy gyáregységet<br />

is üzembe szeretnének helyezni Romániában.<br />

Pengõ Zoltán


faanyagvédelem<br />

29<br />

Faanyagvédelmi<br />

munkák<br />

az építéskivitelezésben –<br />

6. befejezõ rész<br />

Az építkezés helyszíni irányítója az építésvezetõ,<br />

akinek munkája komplex módon felöleli a<br />

kivitelezési munka egészét. Az építõipari munkák<br />

egyik fontos eleme a faanyagvédelem.<br />

Sorozatunk az építésvezetõknek kíván segítséget<br />

nyújtani az építéskivitelezés során felmerülõ<br />

faanyagvédelmi problémák megoldásához.<br />

Az építkezés helyszíni irányítója az építésvezetõ, akinek munkája<br />

komplex módon felöleli a kivitelezési munka egészét. Az építõipari<br />

munkák egyik fontos eleme a faanyagvédelem. Sorozatunk az építésvezetõknek<br />

kíván segítséget nyújtani, az építéskivitelezés során felmerülõ<br />

faanyagvédelmi problémák megoldásához.<br />

1.A faanyagvédõszerek minõsítése és jelölései:<br />

A különbözõ faanyagvédõszerek elterjedése során egyre sürgetõbbé<br />

vált az igény a védõszerek minõsítésére. A felhasználó, aki többnyire<br />

nem szakember, tudni akarta, hogy az általa alkalmazott védõszer<br />

megfelel-e arra a célra, amire használja.<br />

Materialprüfungsanstalt<br />

Universität Stuttgart<br />

(MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut<br />

(FMPA))<br />

Pfaffenwaldring 32,<br />

70569 Stuttgart<br />

DEUTSCHLAND<br />

Ez a jel arról biztosít, hogy a fenti két intézet nemcsak a gyártás során<br />

ellenõrzi a védõszert, hanem a felhasználónál is joga van bármikor<br />

mintát venni az anyagból és azt laboratóriumban megvizsgálni. A<br />

gyártó cég csak olyan felhasználónak adhatja el a védõszert, aki nyilatkozik<br />

arról, hogy az ilyen mintavételt nem akadályozza.<br />

A „RAL” jelölés:<br />

Késõbb felmerült az igény, hogy az egyéb – nem teherhordás – céljára<br />

szolgáló faanyagvédõszereket is vizsgálni és minõsíteni kell, hogy<br />

a vásárló biztos lehessen benne, hogy a védõszer alkalmas a meghatározott<br />

feladatra és az elõírások betartása esetén nem veszélyezteti<br />

sem a felhasználó egészségét, sem a környezetet.<br />

Ennek a „megfelelõségnek” a jele a RAL .<br />

Az „Ü” jelölés:<br />

Kezdetben azokat a faanyagvédõszereket minõsítették, amelyeket teherhordó<br />

szerkezetek védelmére szántak. Ezek jelölésére szolgált az<br />

„Ü” (Überwacht) jel.<br />

Ennek a minõsítésnek a kiadására két intézet jogosult:<br />

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)<br />

Kolonnenstraße 30 L<br />

10829 Berlin<br />

DEUTSCHLAND


30 faanyagvédelem<br />

A „KÉK ANGYAL”<br />

Fontosnak tartották annak megjelölését is, hogy a kérdéses felületkezelõ,<br />

dekoráló stb. anyag nem tartalmaz semmiféle egészségkárosító<br />

összetevõt. Ennek jele az ún. Blauen Engel, a Kék Angyal. Ezt<br />

a minõsítést ugyancsak a RAL intézet adja ki és a Kék Angyal igazolja,<br />

hogy a kérdéses anyag nem, vagy csak minimális mértékben<br />

tartalmaz egészségkárosító komponenseket.<br />

Az Unió egész területén azonos jelentésû mondatok hívják fel a<br />

figyelmet a veszélyes anyagokkal foglalkozás veszélyeire.<br />

Ezeknek elsõ csoportja a „kockázatot jelentõ” mondatok. Jelölésük<br />

„R”, az angol „risk” kockázat szó után. Ezek a mondatok jelzik,<br />

hogy a kérdéses anyaggal végzett munka milyen kockázatot jelent<br />

a felhasználó számára.<br />

A mondatok második csoportjába a „szabályozást jelentõ”<br />

mondatok tartoznak, amelyek betartása esetén a védõszerrel végzett<br />

munka biztonságos. Jelük az „S”, az angol „safety” biztonság<br />

szó után.<br />

A faanyagvédelmi kezelés dokumentálása,<br />

garanciák.<br />

Az építési naplóban nemcsak a faanyagvédelmi munka tényét, hanem<br />

az esetenként felhasznált védõszer fajtáját és mennyiségét is<br />

rögzíteni kell.<br />

(Küszöbön áll az az intézkedés, amely kötelezõvé teszi, a kezelt<br />

szerkezet több feltûnõ helyén a kezelés idõpontjának, a kezelést<br />

végzõ cég, és az alkalmazott védõszer nevének jól látható feltüntetését.)<br />

A faanyagvédelem kivitelezésének ellenõrzésével célszerû faanyagvédelmi<br />

szakértõt megbízni. Ha elõzetesen készült faanyagvédelmi<br />

szakvélemény, akkor célszerû ugyanazt a szakértõt igénybe<br />

venni. Célszerû, ha a faanyagvédelmi szakértõ és az építésztervezõ<br />

közösen határozzák meg az alkalmazásra kerülõ faanyagvédõszereket.<br />

RAL és Kék Angyal minõsítést kiadhat a<br />

RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.<br />

Siegburger Straße 39<br />

53757 Sankt Augustin<br />

DEUTSCHLAND<br />

A „KRÓMMENTESSÉG”<br />

Ma még fontos a krómmentességre utaló jelölés. A krómszármazékok<br />

kiszorulnak a faanyagvédelembõl. Sok vita van körülöttük az<br />

unióban de úgy látszik, gyártásuk lassan abbamarad, így a<br />

„CHROMFREI” jelölés idejétmúlttá válik. Jelenleg azonban fontos<br />

információ.<br />

Minden faanyagvédõszer többé-kevésbé veszélyes anyag, ezért figyelni<br />

kell a csomagolásán lévõ veszélyt jelzõ piktogramra. Ezek közük<br />

a legfontosabbak:<br />

A faanyagvédelmi kezelésekre hosszúgaranciát kell kikötni.<br />

Könnyezõ házigomba kártételének felszámolására például 8 – 15 év<br />

a szükséges garanciális idõ.<br />

A kivitelezés során felhasznált faanyagvédõszerrõl a gyártó,<br />

vagy a forgalmazó „megfelelõségi nyilatkozatot” ad ki, amelynek<br />

alapján a kivitelezõ „mûbizonylatot” bocsát a megbízó rendelkezésére,<br />

amelyben igazolja, hogy a megfelelõ faanyagvédõszert, az<br />

elõírások szerint juttatta ki a szerkezetre. Ezeknek a dokumentumoknak<br />

a megléte feltétele a sikeres mûszaki átadásnak.<br />

A faanyagvédelmi kezelés utólagos<br />

ellenõrzése<br />

Valamennyi faanyagvédõszer jelenlétét ki lehet mutatni laboratóriumi<br />

vizsgálattal.<br />

Igazságügyi eljárásban a Nyugat-magyarországi Egyetem<br />

Faanyagtudományi Intézete, vagy az ÉMI laboratóriuma jogosult ilyen<br />

vizsgálatok elvégzésére. Romániában tudomásom szerint az INCERC<br />

és a bukaresti Institutul National Al Lemnului S.A. végez ilyen vizsgálatokat.<br />

Babos Rezsõ<br />

c. egyetemi docens<br />

Nyugat-Magyarországi Egyetem<br />

Sopron

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!