22.03.2014 Views

Használati útmutató - Indesit

Használati útmutató - Indesit

Használati útmutató - Indesit

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Használati</strong> <strong>útmutató</strong><br />

MOSOGATÓGÉP<br />

HU<br />

Magyar, 1<br />

RU<br />

Ðóññêèé, 13<br />

Tartalom<br />

Üzembe helyezés, 2-3<br />

Elhelyezés és vízszintezés<br />

Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás<br />

Tanácsok az elsõ mosáshoz<br />

Mûszaki adatok<br />

HU<br />

Készülékleírás, 4<br />

Áttekintõ nézet<br />

Kezelõpanel<br />

Berámolás a kosarakba, 5<br />

Alsó kosár<br />

Evõeszköztartó kosár<br />

Felsõ kosár<br />

DFP 584<br />

Indítás és használat, 6-7<br />

A mosogatógép elindítása<br />

A mosogatószer betöltése<br />

Mosási opciók<br />

Programok, 8<br />

Programtáblázat<br />

Öblítõszer és regeneráló só, 9<br />

Az öblítõszer betöltése<br />

A regeneráló só betöltése<br />

Karbantartás és ápolás, 10<br />

A víz elzárása, és a készülék áramtalanítása<br />

A mosogatógép kitiszítása<br />

A kellemetlen szagok elkerülése<br />

A permetezõkarok tisztítása<br />

A bemenõvíz-szûrõ tisztítása<br />

A szûrõk tisztítása<br />

Amennyiben hosszú ideje nem használta<br />

Óvintézkedés és tanácsok, 11<br />

Általános biztonság<br />

Hulladékelhelyezés<br />

Környezetvédelem<br />

Rendellenességek és elhárításuk, 12<br />

1


Üzembe helyezés<br />

HU<br />

Õrizze meg a kézikönyvet, hogy bármikor használhassa! A<br />

mosogatógép értékesítése, átadása, és/vagy áthelyezése<br />

esetén biztosítsa, hogy a kézikönyv a készülékkel együtt<br />

maradjon!<br />

Figyelmesen olvassa el az utasításokat: fontos<br />

információkat tartalmaznak az üzembe helyezésrõl, a<br />

használatról és a biztonságról.<br />

Költözködés esetén a készüléket tartsa függõleges<br />

helyzetben; ha ez nem lehetséges, a hátsó oldalára döntse!<br />

Elhelyezés és vízszintezés<br />

1. Csomagolja ki a készüléket, és ellenõrizze, hogy nem sérült-e<br />

meg a szállítás során!<br />

Amennyiben megsérült, ne kösse be, hanem forduljon a<br />

viszonteladóhoz!<br />

2. Helyezze el a mosogatógépet úgy, hogy oldalai, illetve<br />

hátlapja nekifekhetnek a szomszédos bútoroknak, falaknak! A<br />

készülék egybefüggõ munkalap* alá is beszerelhetõ (lásd<br />

Beszerelési <strong>útmutató</strong>).<br />

3. A mosogatógépet sík és kemény padlóra állítsa! A készülék<br />

vízszintbe állításakor a padló egyenetlenségeit az elülsõ lábak<br />

ki-, illetve becsavarásával kompenzálhatja. A pontos<br />

vízszintezéssel biztosítható a készülék stabilitása,<br />

megelõzhetõk a rezonanciák és zajok, illetve a készülék nem<br />

fog elmozdulni.<br />

4*. A hátsó lábak magasságának beállításához a mosogatógép<br />

alsó, elülsõ, középsõ részén található piros színû hatszögletû<br />

csavarjait állítsa be egy 8-mm-es hatszögletû csavarkulccsal –<br />

a magasság növeléséhez csavarja órairányban, a magasság<br />

csökkentéséhez pedig órairánnyal ellentétesen (lásd a<br />

dokumentációhoz mellékelt beépítési <strong>útmutató</strong>t).<br />

Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás<br />

A vízbekötéshez és elektromos csatlakoztatáshoz<br />

szükséges átalakításokat csak szakember végezheti.<br />

Vigyázzon, hogy a mosogatógép nehogy rátegye a<br />

csövekre, vagy a tápkábelre!<br />

A készüléket új csövekkel kell a vízhálózatba bekötni.<br />

Ne használjon régi csöveket!<br />

A vízbevezetõcsõ (A), a leeresztõcsõ (B), valamint az<br />

elektromos tápkábel a kényelmes bekötés érdekében mind<br />

jobbra, mind balra elvezethetõ (lásd ábra).<br />

A vízbevezetõcsõ bekötése<br />

• hidegvízvezetékbe: csavarozza föl a vízbevezetõcsövet<br />

egy 3/4”-os menettel rendelkezõ vízcsapra; de elõtte, a<br />

készülék eltömõdésének megelõzése érdekében jól eressze<br />

ki a vizet, míg a vízsugár áttetszõvé nem válik!<br />

• melegvízvezetékbe: amennyiben önöknél központi<br />

fûtõberendezés szolgáltatja a melegvizet, a mosogatógép a<br />

hálózati melegvízre is ráköthetõ, feltéve, hogy annak<br />

hõmérséklete nem haladja meg a 60 °C-ot.<br />

A hidegvízvezetéknél leírtak szerint csavarozza föl a csövet<br />

a csapra!<br />

Ha a vízbevezetõcsõ nem elég hosszú, forduljon<br />

szaküzlethez vagy meghatalmazott szakemberhez (lásd<br />

Ügyfélszolgálat)!<br />

A víznyomásnak a Mûszaki adatok táblázatában szereplõ<br />

határértékek között kell lennie (lásd oldalt).<br />

Ügyeljen arra, hogy a csövön ne legyen se törés, se<br />

szûkület!<br />

A víz kiömlésének megakadályozása<br />

A víz kiömlésének megakadályozása érdekében a<br />

mosogatógép:<br />

- egy olyan rendszerrel van ellátva, mely rendellenességek<br />

esetén meggátolja a vízbetáplálást, illetve a készülékben rekedt<br />

víz kiengedését.<br />

Bizonyos modellek a New Acqua Stop* nevû kiegészítõ<br />

biztonsági berendezéssel is rendelkeznek, mely a<br />

vízbevezetõcsõ megrongálódása esetén is megakadályozza a<br />

vízkiömlést.<br />

FIGYELEM! NAGYFESZÜLTSÉG!<br />

A vízbevezetõcsövet semmilyen körülmények között sem<br />

szabad elvágni, mivel nyomás alatt álló részeket tartalmaz.<br />

* Csak néhány modellnél tartozék.<br />

2


A leeresztõcsõ bekötése<br />

A leeresztõcsövet – a csõ megtörése nélkül – kösse legalább 4<br />

cm átmérõjû lefolyóba! Vagy akassza a mosdó, illetve a kád<br />

szélére – a leeresztõcsõ szabad végének nem szabad a vízbe<br />

merülnie!<br />

A speciális mûanyag könyök*<br />

A<br />

megkönnyíti a csõ megfelelõ<br />

elhelyezését: a könyököt rögzítse<br />

szorosan a falhoz, hogy elkerülje a<br />

leeresztõcsõ elmozdulását és a víz<br />

lefolyóból történõ kiömlését!<br />

Az A betûvel jelzett csõrésznek a<br />

padlótól mérve 40 és 100 cm közötti<br />

magasságban kell lennie (lásd ábra).<br />

Hosszabbítócsõ használata nem tanácsos.<br />

Vízlecsapódásgátló csík*<br />

A mosogatógép beszerelése után nyissa ki az ajtót, és<br />

ragassza az átlátszó öntapadó csíkot a fapolc alsó oldalára,<br />

hogy megvédje azt a kondenzvíztõl.<br />

Tanácsok az elsõ mosáshoz<br />

Az üzembe helyezés után, közvetlenül az elsõ mosás elõtt, a<br />

sótartályt töltse meg színültig vízzel, és csak ezután adjon<br />

hozzá nagyjából 1 kg sót (lásd Öblítõszer és regeneráló só): a<br />

víz túl fog csordulni. Válassza ki a vízkeménységet (lásd<br />

Öblítõszer és regeneráló só)! - Elõfordulhat, hogy a só<br />

betöltése után a SÓHIÁNYJELZÕ LÁMPA* még néhány ciklusig<br />

égve marad.<br />

Amennyiben a sótartályba nem tölt sót, a vízlágyító<br />

berendezés és a fûtõszál tönkremehet.<br />

HU<br />

Elektromos csatlakoztatás<br />

Mielõtt bedugná a dugót a konnektorba, gyõzõdjön meg arról,<br />

hogy:<br />

• az aljzatnak van földelése, és megfelel a törvény által<br />

elõírtaknak;<br />

• az aljzat képes elviselni a készülék ajtajának belsõ oldalán<br />

elhelyezett adattáblán feltüntetett maximális<br />

teljesítményfelvételt (lásd A mosogatógép leírása);<br />

• a tápfeszültség értéke a készülék ajtajának belsõ oldalán<br />

elhelyezett adattáblán feltüntetett értékek közé esik;<br />

• az aljzat kompatibilis a készülék villásdugójával! Ellenkezõ<br />

esetben a hivatalos szakszervizzel cseréltesse le a<br />

villásdugót (lásd Szerviz); ne használjon hosszabbítót vagy<br />

elosztót!<br />

Az elektromos tápkábelnek és a hálózati aljzatnak a<br />

készülék bekötése után is könnyen hozzáférhetõnek kell<br />

maradnia.<br />

A kábel ne legyen megtörve vagy összenyomva!<br />

Rendszeresen ellenõrizze a kábel állapotát, és<br />

amennyiben cserére szorul, a cserét kizárólag hivatalos<br />

szerelõvel végeztesse (lásd Szerviz)!<br />

A fenti elõírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó<br />

elhárít minden felelõsséget.<br />

Műszaki adatok<br />

Méretek<br />

Mosókapacitás<br />

Hálózati<br />

víznyomás<br />

Tápfeszültség<br />

Teljes felvett telje<br />

sítmény<br />

Olvadó biztosíték<br />

AIO77 -<br />

Szélesség 60cm<br />

Magasság 85 cm<br />

Mélység 60 cm<br />

14 normál teríték<br />

0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷10 bar)<br />

7,25 – 145 psi<br />

Lásd adattábla<br />

Lásd adattábla<br />

Lásd adattábla<br />

A készülék megfelel az alábbi<br />

uniós irányelveknek:<br />

-Az 16/01/2007-i 2006/95/EGK<br />

(kisfeszültségi) irányelvnek és<br />

módosításainak<br />

-Az elektromágneses összeférh<br />

etőségről szóló 1989. márc.<br />

3-i 89/336/EGK irányelvnek és<br />

módosításainak<br />

-97/17/EK (Címkézés)<br />

-2002/96/EK<br />

* Csak néhány modellnél tartozék.<br />

3


Készülékleírás<br />

HU<br />

Áttekintõ nézet<br />

1. Felsõ kosár<br />

2. Felsõ permetezõkar<br />

3. Billenõpolc<br />

4. Kosármagasság szabályozó<br />

5. Alsó kosár<br />

6. Alsó permetezõkar<br />

7. Evõeszköztartó kosár<br />

8. Mosogatószûrõ<br />

9. Sótartály<br />

10. Mosogatószeres és öblítõszeres rekesz<br />

11. Adattábla<br />

12. Kezelõpanel***<br />

Kezelõpanel<br />

Programválasztó<br />

gomb<br />

ON/OFF-Reset<br />

gomb<br />

Display<br />

Indítás/<br />

szüneteltetés<br />

gomb és lámpa<br />

FÉL ADAG gomb<br />

Késleltetett<br />

indítás gomb<br />

Display<br />

Multifunkciós<br />

tabletták gomb<br />

MOSOGATÁS lámpa<br />

ÖBLÍTÕSZERHIÁNY-<br />

JELZÕ lámpa<br />

SZÁRÍTÁS lámpa<br />

Maradékidokijelzo<br />

Programszámkijelzõ<br />

KÉSLELTETETT<br />

INDÍTÁS lámpa<br />

Sóhiányjelzõ<br />

lámpa<br />

Multifunkciós<br />

tabletták lámpa<br />

FÉL ADAG lámpa<br />

***Csak teljes beépítésû modelleknél.<br />

*Csak néhány modellnél tartozék.<br />

A programok és opciók száma és típusa a mosogatógép típusától függõen változhat.<br />

4


Berámolás a kosarakba<br />

Mielõtt berámolna a kosarakba, távolítsa el az<br />

ételmaradékokat az edényekrõl, és öntse ki a poharakból és<br />

tálkákból a bennük maradt folyadékot.<br />

A berámolás után ellenõrizze, hogy a permetezõkarok<br />

szabadon el tudnak-e forogni!<br />

Alsó kosár<br />

Az alsó kosárba fazekakat, fedõket, tányérokat, salátástálakat,<br />

evõeszközöket stb.lehet berámolni a Berámolási minták szerint.<br />

A nagyobb tányérokat és fedõket a kosár szélein tanácsos<br />

elhelyezni, ügyelve arra, hogy ne akadályozzák a felsõ<br />

permetezõkart a forgásban.<br />

Bizonyos<br />

mosogatógépmodellek<br />

lehajtható<br />

részekkel*<br />

rendelkeznek,<br />

melyeket függõleges helyzetben tányérok, vízszintes helyzetben<br />

pedig fazekak és salátástálak elrendezésére lehet használni.<br />

Evõeszköztartó kosár<br />

Az evõeszköztartó kosár a mosogatógép típusától függõen<br />

eltérõ lehet: nem kiszedhetõ, kiszedhetõ, eltolható kivitelû. A nem<br />

kiszedhetõ kosár csak az alsó kosár elülsõ részében<br />

helyezhetõ el.<br />

A kiszedhetõ kosarat két<br />

részre lehet választani<br />

(fél adagos mosogatás<br />

esetén ennek megoldási<br />

módjait a következõ ábra<br />

mutatja), és amennyiben eltolható kivitelû, az evõeszköztartó<br />

kosarat a rögzített vagy lehajtható betétek között az alsó kosár<br />

bármely pontján el lehet helyezni.<br />

- Mindkét kosár eltolható billenõpolcokkal rendelkezik, melyek<br />

segítségével az evõeszközöket jobban el lehet rendezni.<br />

A késeket és a vágóeszközöket élükkel lefele kell behelyezni<br />

az evõeszköztartó kosárba, vagy vízszintesen a felsõ kosár<br />

billenõpolcaira.<br />

Az evõeszköztartó kosár elrendezési mintái<br />

A lejtés B lejtés C lejtés<br />

- Emelje fel a billenõpolcot, enyhén csúsztassa el, majd állítsa a<br />

kívánt lejtési szögre.<br />

A felsõ kosár magasságának beállítása<br />

Az edények elhelyezésének megkönnyítése érdekében a felsõ<br />

kosár magasabb, illetve alacsonyabb pozícióba állítható: (<br />

A felsõ kosár magasságát lehetõleg ÜRES<br />

ÁLLAPOTBAN állítsa be!<br />

A kosarat sohase emelje vagy süllyessze csak egyik<br />

oldalánál fogva.<br />

Nyissa ki a kosár jobb- és baloldali<br />

sínjein az ütközõket, és húzza ki a<br />

kosarat; rakja a síneket feljebb vagy<br />

lejjebb, helyezze vissza a kosarat úgy,<br />

hogy az elsõ görgõk is a sínen legyenek,<br />

és zárja vissza az ütközõket (lásd<br />

ábra)!<br />

Amennyiben a kosár Dual Space<br />

fogantyúval* van ellátva (lásd ábra),<br />

húzza ki teljesen a felsõ kosarat, fogja<br />

meg a kosár oldalain lévõ fogantyúkat,<br />

és mozgassa azokat feljebb vagy lejjebb<br />

– hagyja a helyére kattanni a kosarat.<br />

Berámolási minták a felsõ/ alsó kosárra<br />

HU<br />

Felsõ kosár<br />

Rámolja be a kényes és könnyû edényeket: a poharakat, a teásés<br />

kávéscsészéket, a tányérokat, a mély salátástálakat, a<br />

serpenyõket és az enyhén szennyezett mély fazekakat a<br />

Berámolási minták szerint!<br />

• A csészéket és csészealjakat, A hosszú és hegyes késeket,<br />

merõkanalakat helyezze a billenõpolcra**!<br />

Változtatható lejtésû billenõpolc<br />

- A lejtés beállításával nagyobb teret nyerhet a felsõ kosárban,<br />

különféle szárhosszú talpas poharakat helyezhet el, és javíthatja<br />

a szárítás hatásfokát.<br />

Mosogatógépes mosásra nem alkalmas edények<br />

• Fa-, fanyelû vagy csontmarkolatú, illetve ragasztott tárgyak.<br />

• Alumíniumból, vörös- vagy sárgarézbõl, cinbõl, illetve ónból<br />

készült tárgyak.<br />

• Nem hõálló mûanyag edények.<br />

• Antik vagy kézzel festett porcelánok.<br />

• Antik ezüstkészlet. Ellenben a nem antik ezüstkészlet a<br />

kíméletes programmal mosható, de ez esetben gyõzõdjön<br />

meg arról, hogy az ne érintkezzen más fémekkel!<br />

Tanácsos mosogatógépben mosható edényeket használni.<br />

* Csak bizonyos modelleknél tartozék.<br />

** Számuk és helyzetük változtatható.<br />

5


Indítás és használat<br />

HU<br />

A mosogatógép elindítása<br />

1. Nyissa ki a vízcsapot.<br />

2. Nyomja meg a BE/KI gombot: néhány másodpercig a<br />

kezelõpanel valamennyi lámpája kigyullad.<br />

3. Nyissa ki az ajtót, és adagolja be a mosogatószert (lásd<br />

alább).<br />

4. Rámoljon be a kosarakba (lásd Berámolás a kosarakba), és<br />

csukja be az ajtót.<br />

5. A P gomb nyomogatásával az edények és azok<br />

szennyezettségének mértéke alapján válassza ki a megfelelõ<br />

programot (lásd programtáblázat).<br />

6. Válassza ki a mosogatási opciókat* (lásd oldalt).<br />

7. Az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gomb megnyomásával indítsa<br />

el a programot (folyamatos fény): a program elindulását hosszú<br />

sípszó jelzi. Kigyullad a mosogatás lámpa, és a kijelzõn<br />

megjelenik a program száma és a ciklus végéig hátralévõ idõ.<br />

8. A program végét két rövid és egy hosszú sípszó jelzi, az<br />

INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gomb kialszik, a kijelzõn pedig<br />

megjelenik az END felirat. A BE/KI gomb megnyomásával<br />

kapcsolja ki a készüléket, zárja el a vízcsapot, és húzza ki a<br />

dugót a konnektorból.<br />

9. Az edények kiszedése elõtt várjon néhány percet, hogy<br />

nehogy megégesse magát. Az alsó kosárral kezdve rámolja ki a<br />

kosarakat.<br />

- Az energiafogyasztás csökkentése<br />

érdekében a használat SZÜNETELÉSÉNEK<br />

bizonyos eseteiben a készülék automatikusan<br />

kikapcsol.<br />

Folyamatban lévõ program módosítása<br />

Ha véletlenül rossz programot indított volna el, az indításkor<br />

még visszavonhatja: a mosogatás elindítása után a mosogatási<br />

ciklus módosításához a BE/KI/NULLÁZÁS gomb nyomva<br />

tartásával kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja be ugyanezzel a<br />

gombbal, és válassza ki újból a kívánt programot és beállítást.<br />

Edények menet közbeni berámolása<br />

Nyomja meg az Indítás/szüneteltetés gombot (a gomb lámpája<br />

villogni kezd). Nyissa ki az ajtót, vigyázva a kiáramló gõzre, és<br />

rakja be az edényeket. Nyomja meg az INDÍTÁS/<br />

SZÜNETELTETÉS gombot: a ciklus folytatódik.<br />

A mosogatószer betöltése<br />

A mosogatás eredményessége a mosogatószer<br />

helyes adagolásán is múlik – túlzott használatával a<br />

mosás nem lesz hatékonyabb, csak a<br />

környezetszennyezés lesz nagyobb.<br />

Csak mosogatógépbe való mosogatószert<br />

használjon!<br />

NE HASZNÁLJON kézi mosogatószert!<br />

Tabletták használata csak azoknál a modelleknél<br />

javasolt, melyek rendelkeznek a MULTIFUNKCIÓS<br />

TABLETTÁK opcióval.<br />

Amennyiben túl sok mosogatószert használ, a<br />

ciklus végén a mosandón hab maradhat.<br />

A mosogatás és szárítás maximális hatásfokát<br />

csak úgy érheti el, ha por alakú mosogatószert,<br />

folyékony öblítõszert és sót használ.<br />

A rekesz: mosogatószer a mosáshoz<br />

B rekesz: mosogatószer az elõmosáshoz<br />

1. A D gomb megnyomásával nyissa<br />

ki a C fedelet!<br />

2. Adagolja be a mosogatószert a<br />

Programtáblázat szerint:<br />

• por: A és B rekesz.<br />

• tabletta: amikor a programhoz 1<br />

szükséges, helyezze be azt az A<br />

rekeszbe, és csukja le a fedelét; ha 2<br />

kell, a másodikat a rekesz mélyére kell<br />

tenni.<br />

3. Távolítsa el a mosogatószer-maradványokat a rekesz<br />

peremérõl, és kattanásig csukja le a fedelét!<br />

Az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gombnak a készülék<br />

szüneteltetése érdekében való megnyomásával a programot, vagy<br />

– ha be van állítva – a késleltetett indítást lehet megszakítani.<br />

Ebben a fázisban nem lehet módosítani a programot.<br />

Véletlen leállások<br />

Ha a mosogatás során kinyílik az ajtó vagy elmegy az áram, a<br />

program félbeszakad. Ha az ajtót becsukja, illetve visszatér az<br />

áram, a mosogatás onnan folytatódik, ahol korábban<br />

félbeszakadt.<br />

* Csak néhány modellnél tartozék.<br />

6


Mosási opciók<br />

Az OPCIÓKAT csak a mosogatási program kiválasztása<br />

elõtt és az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gomb megnyomása<br />

után lehet beállítani, módosítani vagy nullázni.<br />

Csak a választott program típusával kompatíbilis opciók<br />

választhatók. Amennyiben egy opció nem kompatíbilis a kiválasztott<br />

programmal, (lásd programtáblázat) azt a megfelelõ lámpa<br />

háromszor egymás után történõ gyorsan felvillanása jelzi.<br />

Amennyiben egy opcióval vagy korábban kiválasztott mosogatási<br />

programmal nem kompatíbilis opciót választ ki, a nem kompatíbilis<br />

opció háromszor villan föl, majd kialszik, míg az utoljára választott<br />

opció égve marad.<br />

A hibásan megadott opció törléséhez nyomja meg újból a<br />

megfelelõ gombot.<br />

Késleltetett indítás<br />

A program indítását 1-tõl akár 24 órával is késleltetheti:<br />

1. A kívánt mosogatási program és egyéb esetleges opciók<br />

kiválasztását követõen nyomja meg az INDÍTÁSKÉSLELTETÉS<br />

gombot: a megfelelõ lámpa kigyullad. Ugyanazzal a gombbal<br />

válassza ki, hogy mikor induljon a mosási ciklus (1–24 óra).<br />

2. Hagyja jóvá a kiválasztást az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS<br />

gombbal, mire elindul a visszaszámlálás. A kiválasztott késleltetés<br />

megjelenik, és az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS gomb abbahagyja a<br />

villogást (állandó fénnyel világít).<br />

3. Ha az idõ lejárt, hosszú sípszó hallatszik, az<br />

INDÍTÁSKÉSLELTETÉS lámpa kialszik, és a program elindul.<br />

Az INDÍTÁSKÉSLELTETÉS kiválasztásának törléséhez nyomogassa<br />

az INDÍTÁSKÉSLELTETÉS gombot mindaddig, míg a kijelzõn az OFF<br />

felirat meg nem jelenik.<br />

Az indításkésleltetést elindított ciklus esetén nem<br />

lehet beállítani.<br />

Fél adag<br />

Abban az esetben, ha kevés a mosandó edény, válassza a fél<br />

adag funkciót, mellyel vizet, energiát és mosogatószert<br />

spórolhat meg. Válassza ki a programot, nyomja le többször<br />

egymás után a FÉL ADAG gombot: a lámpa kigyullad.<br />

A FÉL ADAG gomb újabb megnyomásával z opció kiválasztása<br />

törölhetõ.<br />

Ne feledje felére csökkenteni a mosogatószer<br />

mennyiségét.<br />

Lehetõleg por alakú mosogatószert használjon.<br />

Ez az opció a következõ programnál nem érhetõ el:<br />

Gyors.<br />

Multifunkciós tabletták<br />

Ezzel az opcióval a mosogatás és szárítás eredménye optimális<br />

lesz.<br />

Multifunkciós tabletták használata esetén nyomja meg a<br />

MULTIFUNKCIÓS TABLETTÁK gombot! A megfelelõ lámpa<br />

kigyullad. A „Multifunkciós tabletták” opció kiválasztásával a<br />

programidõ hosszabb lesz.<br />

A MULTIFUNKCIÓS TABLETTÁK opció, amennyiben<br />

nem törölte a kiválasztását, a készülék következo<br />

bekapcsolásakor beállítva marad.<br />

Tabletták használata csak azoknál a modelleknél<br />

javasolt, melyek rendelkeznek a MULTIFUNKCIÓS<br />

TABLETTÁK opcióval.<br />

Ezt az opciót ne használja azoknál a programoknál,<br />

melyeknél a multifunkciós tabletták használata nem<br />

ajánlott (lásd opciótáblázat)!<br />

HU<br />

Opciótáblázat<br />

A B C<br />

Késleltetett<br />

indítás<br />

Fél adag Multifunkciós<br />

tabletták<br />

1. Intenzív Igen Igen Igen<br />

2. Normál Igen Igen Igen<br />

3. Áztatás Igen Igen Nem<br />

4. Gazdaságos Igen Igen Igen<br />

5. Gyorsmosás Igen Nem Igen<br />

6. Kristályok Igen Igen Igen<br />

7. Intenzív Speed+ Igen Nem Igen<br />

8. Normál Speed+ Igen Nem Igen<br />

7


Programok<br />

HU<br />

Amennyiben az edények nem túl koszosak vagy korábban vízzel el lettek öblítve, csökkentse<br />

jelentõsen a mosogatószer-adagot!<br />

A programok és opciók száma és típusa a mosogatógép típusától függõen változhat.<br />

Javaslatok a program<br />

kiválasztásához<br />

Erősen szennyezett edények<br />

és fazekak (sérülékeny<br />

edényekhez nem<br />

használható)<br />

Normál szennyezettségű edé<br />

nyek és fazekak. Standard mi<br />

ndennapi program<br />

Program<br />

Mosogatószer<br />

(A) = A rekesz<br />

(B) = B rekesz<br />

por folyadék tabletta<br />

Szárítást<br />

tartalmazó<br />

programok<br />

Opciók<br />

Program<br />

időtartama<br />

(±10%<br />

eltérés)<br />

óra:perc’<br />

1. Intenzív 35 g (A) 35 ml (A) 1 (A) Igen A-B-C 2:25’<br />

2. Normál 29 g (A)<br />

6 g (B)<br />

29 ml (A)<br />

6 ml (B)<br />

1 (A) Igen A-B-C 1:50’<br />

A következő fogásra előkészít<br />

ő mosogatás 3. Áztatás Nem Nem Nem Nem A-B 0:08’<br />

Alacsony energiafogyasztású<br />

gazdaságos mosás edények<br />

és fazekak számára.<br />

Gazdaságos és gyors ciklus k<br />

evéssé szennyezett edények<br />

használat utáni azonnali elmo<br />

sogatásához. (2 tányér + 2 po<br />

hár + 4 evőeszköz + 1 fazék<br />

+ 1 kis serpenyő)<br />

Gazdaságos és gyors ciklus k<br />

özvetlen használat után a ma<br />

gas hőmérsékletre érzékenye<br />

bb, kényes edényekszámára.<br />

(talpas pohár Felső kosár +<br />

kényes tányérok, Alsó kosár)<br />

Gyors mosogatási és szárítás<br />

i ciklus, erősen szennyezett e<br />

dényekhez és fazekakhoz.<br />

(nem alkalmas kénye edénye<br />

khez)<br />

Gyors mosogatási és szárítás<br />

i ciklus, átlagosan szennyezet<br />

t edényekhez és fazekakhoz.<br />

4. Gazdaságos*<br />

29 g (A)<br />

6 g (B)<br />

29 ml (A)<br />

6 ml (B)<br />

1 (A) Igen A-B-C 2:35’<br />

5. Gyorsmosás 25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Nem A-C 0:25’<br />

6. Kristályok 35 g (A) 35 ml (A) 1 (A) Igen A-B-C 1:30’<br />

7. Intenzív<br />

Speed+<br />

8. Normál<br />

Speed+<br />

35 g (A) 35 ml (A) 1 (A) Igen A-C 1:40’<br />

29 g (A)<br />

6 g (B)<br />

29 ml (A)<br />

6 ml (B)<br />

1 (A) Igen A-C 1:20’<br />

Megjegyzés:<br />

A Hétköznapi - Gyorsmosás program maximális hatékonyságát úgy érheti el, ha betartja a terítékek meghatározott számát.<br />

A mosogatószer adagolásának megkönnyítéséhez jó tudni, hogy:<br />

1 evõkanál = nagyjából 15 gr. por = nagyjából 15 ml folyadék 1 teáskanál = nagyjából 5 gr. por = nagyjából 5 ml folyadék<br />

* Az EN-50242 szabványnak megfelelõ Gazdaságos program a többi programhoz képest hosszabb programidõvel rendelkezik,<br />

mindenesetre ennek a legkisebb az energiafogyasztása, és még környezetkímélõ is.<br />

Megjegyzés a vizsgáló laboratóriumok számára: az EN összehasonlító vizsgálatok körülményeivel kapcsolatos részletes<br />

információkért forduljon a következõ címhez: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com<br />

8


Öblítõszer és<br />

regeneráló só<br />

Kizárólag mosogatógépekhez használatos<br />

termékeket használjon!<br />

Ne használjon se étkezési, se ipari sót, se kézi<br />

mosogatószert! Tartsa be a termék<br />

csomagolásán található utasításokat!<br />

Multifunkciós termék használata esetén nem szükséges<br />

öblítõszert használni, helyette tanácsos sót betölteni,<br />

különösen, ha a víz kemény vagy nagyon kemény.<br />

Tartsa be a termék csomagolásán található utasításokat!<br />

Ha nem tölt be se sót, se öblítõszert, a<br />

SÓHIÁNYJELZÕ LÁMPA* és ÖBLÍTÕSZERHIÁNY-<br />

JELZÕ LÁMPA* égve marad.<br />

Az öblítõszer betöltése<br />

Az öblítõszerrel az edények könnyebben száradnak, mivel a<br />

felületükrõl a víz lepereg, és nem maradnak csíkok, illetve foltok.<br />

A öblítõszeres rekeszt akkor kell feltölteni,<br />

• ha a kezelõpanelen kigyullad az ÖBLÍTÕSZERHIÁNY-JELZÕ<br />

lámpa*;<br />

1. A kupak (G) órairánnyal<br />

ellentétesen történõ kicsavarásával<br />

nyissa ki a rekeszt!<br />

2. Töltse be az öblítõszert,<br />

vigyázva, nehogy mellé menjen! Ha<br />

F mégis, száraz ronggyal azonnal<br />

törölje le!<br />

G<br />

3. Csavarja vissza a kupakot!<br />

SOHA ne öntse az öblítõszert<br />

közvetlenül a mosogatótérbe!<br />

Állítsa be az öblítõszer adagolását!<br />

Ha nem elégedett a szárítás eredményével, módosítson az<br />

öblítõszer adagolásán! Egy csavarhúzóval forgassa el a<br />

szabályozót (F) a 6 pozíció egyikébe (gyárilag a 4-esre van<br />

beállítva):<br />

• Amennyiben az edényeken fehér csíkok láthatók, csavarja<br />

kisebb értékre (1–3)!<br />

• Ha az edényeken vízcseppek vagy vízkõfoltok találhatók,<br />

csavarja magasabb értékre (4–6)!<br />

A vízkeménység beállítása<br />

Minden egyes mosogatógép vízlágyító berendezéssel van ellátva,<br />

mely kifejezetten mosogatógépbe való regeneráló só<br />

használatával vízkõmentes vizet szolgáltat az edények<br />

mosogatásához.<br />

Ez a mosogatógép olyan szabályozással rendelkezik, mely<br />

csökkenti a környezetterhelést és a vízkeménységnek<br />

megfelelõen optimalizálja a mosási teljesítményt. A víz<br />

keménységérõl a hálózati ivóvíz szolgáltatójától kaphat<br />

felvilágosítást.<br />

- A BE/KI gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.<br />

- Néhány másodpercre tartsa lenyomva a P gombot. Két rövid<br />

sípszó hallatszik, a kijelzõn megjelenik a H2O felirat, és villogni<br />

kezd a vízkeménység-szabályozó beállított értéke (a vízlágyító<br />

berendezés gyárilag a 3-as értékre van állítva). Nyomogassa a P<br />

gombot mindaddig, míg el nem éri a kívánt, maximum 5. szintû<br />

keménységértéket (1-2-3-4-5* lásd vízkeménység-táblázat).<br />

- A funkcióból való kilépéshez várjon nagyjából néhány<br />

másodpercet, vagy nyomjon meg egy opciógombot*, illetve a<br />

BE/KI gombbal kapcsolja ki a készüléket.<br />

Multifunkciós tabletták használata esetén mindenképpen<br />

töltse meg a sótartályt.<br />

Vízkeménység-táblázat<br />

°dH °fH °mmol/l Szint<br />

0 6 0 10 0 1 1<br />

6 11 11 20 1,1 2 2<br />

12 17 21 30 2,1 3 3<br />

17 34 31 60 3,1 6 4<br />

34 50 61 90 6,1 9 5*<br />

0°fH és 10°fH között tanácsos nem<br />

használni sót.<br />

* Ezzel a beállítással a ciklusok időtartama<br />

enyhén megnőhet.<br />

(°dH = német keménységi fok – °fH = francia keménységi fok –<br />

mmol/l = millimol/liter)<br />

A regeneráló só betöltése<br />

A mosogatás eredményességéhez nélkülözhetetlen, hogy a<br />

sótartály sose ürüljön ki. A regeneráló só eltávolítja a vízbõl a<br />

vízkövet, így az nem rakódhat az edényekre.<br />

A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd<br />

Készülékleírás), és fel kell tölteni:<br />

• ha a sótartály kupakján a zöld szintjelzõ* nem látható;<br />

• ha a kezelõpanelen kigyullad az ÖBLÍTÕSZERHIÁNY-JELZÕ<br />

lámpa*;<br />

1. Húzza ki az alsó kosarat, és órairánnyal<br />

ellentétesen csavarja le a tartály kupakját.<br />

2. Csak az elsõ használatbavétel alkalmával: a<br />

tartályt a pereméig töltse fel vízzel.<br />

3. Helyezze be a tölcsért* (lásd ábra), és a<br />

tartályt töltse fel a pereméig sóval (kb. 1 kg) – nem baj, ha a víz<br />

kicsit túlcsordul.<br />

4. Vegye ki a tölcsért*, törölje le a sót a tartály szájáról,<br />

becsavarás elõtt folyó csapvíz alatt, fejjel lefelé tartva öblítse el<br />

a kupakot úgy, hogy a víz átfolyjon a kupak alsó részén csillag<br />

alakban kiképzett négy résen. (Zöld szintjelzõs sótartálykupak*)<br />

Javasoljuk, hogy ezt a mûveletet minden egyes<br />

sóbetöltésnél hajtsa végre.<br />

Jól zárja vissza a kupakot, hogy a mosogatás során a<br />

mosogatószer nehogy behatolhasson a tartályba (ez<br />

helyrehozhatatlanul tönkreteheti a vízlágyítót).<br />

Ha szükséges, a mosási ciklus elõtt töltse be a sót, és<br />

távolítsa el a sótartályból kicsordult sóoldatot!<br />

* Csak néhány modellnél tartozék.<br />

HU<br />

9


Karbantartás és tisztítás<br />

HU<br />

A víz elzárása, és a készülék<br />

áramtalanítása<br />

• A vízveszteségek elkerülése érdekében minden mosogatás<br />

után zárja el a vízcsapot!<br />

• Ha a készüléken tisztítást vagy karbantartást végez, húzza<br />

ki a dugót a konnektorból!<br />

A mosogatógép kitiszítása<br />

• A kezelõpanel külsõ felülete súrolószert nem tartalmazó<br />

vízzel átitatott ronggyal tisztítható. Ne használjon oldó- vagy<br />

súrolószereket!<br />

• A belsõ mosogatótér faláról az esetleges foltokat ecetes<br />

vízzel átitatott ronggyal lehet lemosni.<br />

A kellemetlen szagok elkerülése<br />

• Az ajtót mindig csak félig csukja be, hogy a pára nehogy<br />

beposhadjon!<br />

• Rendszeresen tisztítsa meg egy nedves szivaccsal az ajtó,<br />

illetve a mosogatószeres rekeszek megfelelõ zárását<br />

biztosító kerületi tömítéseket! Így eltávolíthatók az<br />

ételmaradékok, melyek elsõdlegesen felelõsek a kellemetlen<br />

szagokért.<br />

A permetezõkarok tisztítása<br />

Elõfordulhat, hogy ételmaradékok tapadnak a<br />

permetezõkarokra, és eltömeszelik a permetezõnyílásokat:<br />

idõnként ajánlatos ellenõrizni, és egy nem fémes szivaccsal<br />

megtisztítani.<br />

Mind a két permetezõkar leszerelhetõ.<br />

A felsõ permetezõkar<br />

leszereléséhez csavarozza ki<br />

órairánnyal ellentétesen a mûanyag<br />

szorítócsavart!<br />

A felso permetezokart a furatokkal<br />

fölfelé kell felszerelni.<br />

Rendszeresen tisztítsa meg a csap kimeneténél elhelyezett<br />

bemenõvíz-szûrõt.<br />

- Zárja el a vízcsapot.<br />

- Csavarja le teljesen a vízbevezetõcsõ végét, vegye ki a szûrõt,<br />

és óvatosan tisztítsa meg folyó vízsugár alatt.<br />

- Helyezze vissza a szûrõt, és csavarja vissza a csövet.<br />

A szûrõk tisztítása<br />

A szûrõblokkot három szûrõ alkotja, melyek a víz visszaforgatása<br />

mellett kiszûrik az ételmaradékokat a mosogatóvízbõl: a mosogatás<br />

eredményességéhez a szûrõket meg kell tisztítani.<br />

Rendszeresen tisztítsa meg a szûrõket!<br />

A mosogatógépet ne használja szûrõk nélkül, illetve kikötött<br />

szûrõberendezéssel!<br />

• Néhány mosás után ellenõrizze a szûrõblokkot, és szükség esetén<br />

az alábbi utasítások betartásával, folyó csapvíz alatt, nem fémes<br />

kefével tisztítsa meg alaposan:<br />

1. A C köralakú szûrõt forgassa órairánnyal ellentétesen, és vegye<br />

ki (1. ábra)!<br />

2. Az oldalsó szárnyak könnyed benyomásával vegye ki a B<br />

szûrõpoharat (2. ábra)!<br />

3. Csavarozza ki az A inox szûrõtányért (3. ábra)!<br />

4. Ellenõrizze a lefolyónyílást, és távolítsa el az esetleges<br />

ételmaradékokat! SOHA NE TÁVOLÍTSA EL a mosószivattyú<br />

védelmét (különösen a feketét ne) (4. ábra)!<br />

1<br />

2<br />

C<br />

B<br />

Az alsó permetezõkar<br />

leszereléséhez az oldalsó<br />

nyelveket benyomva a<br />

permetezõkart fölfelé kell húzni.<br />

3<br />

4<br />

A szûrõk megtisztítása után szerelje össze ismét a szûrõblokkot,<br />

és megfelelõen illessze vissza a helyére – az egység a<br />

mosogatógép megfelelõ mûködéséhez nélkülözhetetlen.<br />

A bemenõvíz-szûrõ tisztítása*<br />

Ha a vízcsövek újak vagy sokáig nem használták õket, a<br />

csatlakoztatás elõtt folyassa a csapot mindaddig, míg a víz<br />

tiszta és szennyezõdésmentes nem lesz. Enélkül az<br />

óvintézkedés nélkül fennáll a veszélye, hogy a víz belépésének<br />

helye eltömõdik és a mosogatógép megrongálódik.<br />

Hosszú távollét esetén<br />

• Áramtalanítsa a készüléket, és zárja el a vízcsapot!<br />

• Hagyja résnyire nyitva az ajtót!<br />

• Megérkezéskor indítson el egy üres mosogatást!<br />

* Csak néhány modellnél tartozék.<br />

10


Óvintézkedés és tanácsok<br />

A készüléket a nemzetközi biztonsági szabványoknak<br />

megfelelõen tervezték és gyártották. A figyelmeztetések az ön<br />

biztonságát szolgálják, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el!<br />

Általános biztonság<br />

• Ezt a háztartási gépet mûködtetésre alkalmatlan személyek<br />

(a gyerekeket is beleértve) nem használhatják, kivéve,<br />

amennyiben ezeket a személyeket egy, a biztonságukért<br />

felelõs személy felügyeli, illetve a készülék használatát nekik<br />

elmagyarázza.<br />

• Felnõttnek kell vigyáznia arra, hogy a gyerekek ne<br />

játsszanak a háztartási géppel.<br />

• A készüléket otthoni, nem üzemszerû használatra tervezték.<br />

• A készüléket csak felnõtt használhatja edények háztartási<br />

mosogatására, kizárólag az <strong>útmutató</strong>ban leírt utasítások<br />

szerint.<br />

• A készülék nem állítható föl a szabadban – még akkor sem,<br />

ha a hely védett – mert nagyon veszélyes kitenni esõnek és<br />

viharoknak.<br />

• Ne érjen a mosogatógéphez mezítláb!<br />

• A dugót ne a tápkábelnél, hanem a csatlakozódugónál fogva<br />

húzza ki az aljzatból!<br />

• Ha a készüléken tisztítást vagy karbantartást végez, mindig<br />

zárja el a vízcsapot, és húzza ki a dugót a konnektorból!<br />

• Meghibásodás esetén semmiképp ne próbálja megjavítani a<br />

belsõ szerkezeteket!<br />

• Soha ne érintse meg az ellenállást!<br />

• Ne támaszkodjon és ne üljön a nyitott ajtóra: a készülék<br />

felbillenhet!<br />

• Ne hagyja nyitva az ajtót, mert a készülék felbillenhet!<br />

• A mosogatószert és az öblítõszert tartsa távol a gyerekektõl!<br />

• A csomagolóanyag nem gyerekjáték!<br />

Hulladékelhelyezés<br />

• A csomagolóanyagok megsemmisítése: tartsa be a helyi<br />

elõírásokat, így a csomagolóanyagok újrahasznosíthatók!<br />

• Az Európai Parlament és Tanács, elektromos és elektronikus<br />

berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2002/96/EK<br />

irányelve elõírja, hogy ezen hulladékok nem kezelhetõk<br />

háztartási hulladékként. A forgalomból kivont<br />

berendezéseket, az azokat alkotó anyagok hatékonyabb<br />

visszanyerése, illetve újrahasznosítása, valamint az emberi<br />

egészség és a környezet védelme érdekében szelektíven<br />

kell gyûjteni! Az összes terméken megtalálható áthúzott<br />

szemetes szimbólum a szelektív gyûjtési kötelezettségre<br />

emlékeztet.<br />

Környezetvédelem<br />

Takarítson meg vizet és energiát!<br />

• A mosogatógépet csak tele indítsa el! Amíg arra vár, hogy<br />

megteljen a mosogatógép, a kellemetlen szagok keletkezését<br />

megelõzheti az Áztatás program lefuttatásával (lásd<br />

Programok).<br />

• A Programtáblázat alapján válasszon az edényeknek és<br />

szennyezettségük mértékének megfelelõ programot:<br />

- Normál szennyezettségû edényekhez használja a<br />

Gazdaságos programot, mely alacsony energiafogyasztást<br />

és vízfogyasztást biztosít!<br />

- Kis mennyiségû mosandó esetén kapcsolja be a Fél adag*<br />

opciót (lásd Indítás és használat)!<br />

• Amennyiben az ön áramszolgáltatói szerzõdése<br />

idõsávokhoz köti a fogyasztói árat, mosson az alacsony<br />

tarifájú idõszakban! Ebben az esetben a Késleltetett indítás*<br />

opcióval (lásd Indítás és használat) beállíthatja a mosás<br />

kívánt idejét!<br />

Foszfátmentes, klórmentes, enzimes<br />

mosogatószerek<br />

• Erõsen ajánljuk a foszfátmentes és klórmentes<br />

mosogatószereket, melyek kevésbé károsítják a környezetet.<br />

• Az enzimek 50 °C körüli hõmérsékleten különösen<br />

hatékonyak, ami miatt az enzimes mosogatószereknél a<br />

mosogatás hõmérsékletét alacsonyabbra lehet állítani, ennek<br />

ellenére ugyanazt az eredményt adja, mint egy 65 °C-os<br />

mosogatás.<br />

• Amennyiben a mosogatószert a gyártói elõírásoknak, a<br />

vízkeménységnek, és a szennyezettség mértékének<br />

megfelelõen helyesen adagolja, elkerüli a pazarlást. Még a<br />

biológiailag lebomló fajtájú mosogatószerek is tartalmaznak<br />

olyan összetevõket, melyek megbontják a természet<br />

egyensúlyát.<br />

HU<br />

A tulajdonosok, háztartási készülékük forgalomból történõ<br />

helyes kivonásával kapcsolatban, további információért a<br />

megfelelõ közszolgálathoz, illetve a forgalmazóhoz is<br />

fordulhatnak.<br />

* Csak néhány modellnél tartozék.<br />

11


Rendellenességek és<br />

elhárításuk<br />

HU<br />

Amennyiben a készülék mûködésében rendellenességet észlel, mielõtt a szervizhez fordulna, ellenõrizze a következõ pontokat!<br />

Rendellenességek:<br />

A mosogatógép nem indul.<br />

A mosogatógép nem ereszti le<br />

a vizet.<br />

A mosogatógép zajos.<br />

Az edényeken és poharakon vízkő,<br />

vagy fehéres réteg található.<br />

Az edények és poharak csíkosak,<br />

vagy felületükön kékes bevonat<br />

látható.<br />

Az edények nincsenek rendesen<br />

megszárítva.<br />

Az edények nem tiszták.<br />

A mosogatógép nem kap vizet/Zárt<br />

vízcsap figyelmeztetés.<br />

(rövid sípolások hallhatók)<br />

(Gyorsan villog az A:6 kijelzőn).<br />

Figyelmeztetés a vízbevezető elekt<br />

romos szelepének hibájára<br />

(Gyorsan villog az A:2 kijelzőn).<br />

Figyelmeztetés eltömődöttvízbevez<br />

etőcsőre/bemenővíz-szűrőre<br />

(Gyorsan villog az A:7 kijelzőn).<br />

Lehetséges okok / elhárításuk:<br />

• A dugó nincs jól benyomva a konnektorba, vagy a hálózatban nincs<br />

áram.<br />

• A mosogatógép ajtaja nincs rendesen bezárva.<br />

• Késleltetett indítást állított be (lásd Indítás és használat).<br />

• A program még nem ért véget.<br />

• A leeresztőcső meg van törve (lásd Üzembe helyezés).<br />

• A mosogató lefolyója el van dugulva.<br />

• A szűrőt ételmaradékok dugaszolták el.<br />

• Az edények egymásnak vagy a permetezőkaroknak ütődnek.<br />

• Túlzott habzás: A mosogatószer adagolása nem megfelelő, vagy nem moso<br />

atógéphez való (lásd Indítás és használat).<br />

• Elfogyott a regeneráló só, vagy az adagolása nincs megfelelően beállí<br />

va a vízkeménységre (lásd Öblítőszer és regeneráló só).<br />

• A sótartály kupakja nincs rendesen bezárva.<br />

• Elfogyott az öblítőszer, vagy az adagolása nem elégséges.<br />

• Az edények teflonedények.<br />

• Az öblítőszer adagolása el van túlozva.<br />

• A kiválasztott programban nincs szárítás.<br />

• Elfogyott az öblítőszer, vagy az adagolása nem elégséges (lásd Öblítőszer<br />

és só).<br />

• Az öblítőszer-beállítások nem megfelelőek.<br />

• Túl sok edény van a kosarakban (lásd Berámolás a kosarakba).<br />

• Az edények rosszul lettek behelyezve.<br />

• A permetezőkarok akadályozva vannak a szabad forgásban.<br />

• A mosogatási program nem elég intenzív (lásd Programok).<br />

• Túlzott habzás: A mosogatószer adagolása nem megfelelő, vagy nem mosog<br />

atógéphez való (lásd Indítás és használat).<br />

• Az öblítőszer kupakja nem lett jól bezárva.<br />

• A szűrő koszos vagy el van tömődve (lásd Karbantartás és ápolás<br />

• Elfogyott a regeneráló só (lásd Öblítőszer és regeneráló só).<br />

• Nincs víz a hálózatban.<br />

• A vízbevezetőcső meg van törve (lásd Üzembe helyezés).<br />

• Nyissa ki a vízcsapot, és a készülék néhány perc elteltével elindul.<br />

• A készülék amiatt állt meg, mert a sípolás után nem történt beavatkozs. Az<br />

ON/OFF gombbal kapcsolja ki a készüléket, nyissa ki a vízcsapot,és 20 máso<br />

perc elteltével ugyanezen gomb megnyomásával indítsa úr a készüléket! Pro<br />

amozza be újra a készüléket, és indítsa el!<br />

• Az ON/OFF gombbal kapcsolja ki a készüléket, és egy perc elteltével indíts<br />

újra! Ha a hiba megismétlődne, a víz kiömlésének elkerülése érdekében zárja<br />

el a vízcsapot, húzza ki a dugót a konnektorból, és hívja a szervizszolgálatot!<br />

• Az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket. A víz kiömlésén<br />

ek elkerülése érdekében zárja el a vízcsapot, húzza ki a dugót a konnektor<br />

ból. Ellenőrizze, hogy a bemenővíz-szűrő szennyeződéstől nem tömődött-e<br />

el. (lásd „Karbantartás és ápolás”)<br />

12


Ðóêîâîäñòâî ïî<br />

ýêñïëóàòàöèè<br />

ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ×ÍÀß ÌÀØÈÍÀ<br />

RU<br />

Ðóññêèé, 13<br />

Ñîäåðæàíèå<br />

Ìîíòàæ, 14-15<br />

Ðàñïîëîæåíèå è íèâåëèðîâêà<br />

Âîäîïðîâîäíîå è ýëåêòðè÷åñêîå ïîäñîåäèíåíèå<br />

Ïðåäóïðåæäåíèÿ ïî ïåðâîìó èñïîëüçîâàíèþ ìàøèíû<br />

Òåõíè÷åñêèå äàííûå<br />

Îïèñàíèå èçäåëèÿ, 16<br />

Îáùèé âèä<br />

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ<br />

RU<br />

Çàãðóçêà êîðçèí, 17<br />

Íèæíÿÿ êîðçèíà<br />

Êîðçèíêà äëÿ ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ<br />

Âåðõíÿÿ êîðçèíà<br />

DFP 584<br />

Âêëþ÷åíèå è ýêñïëóàòàöèÿ, 18-19<br />

Çàïóñê ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíû<br />

Çàãðóçêà ìîþùåãî âåùåñòâà<br />

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ìîéêè<br />

Ïðîãðàììû, 20<br />

Òàáëèöà ïðîãðàìì<br />

Îïîëàñêèâàòåëü è ðåãåíåðèðóþùàÿ ñîëü, 21<br />

Çàëèâêà îïîëàñêèâàòåëÿ<br />

Çàãðóçêà ðåãåíåðèðóþùåé ñîëè<br />

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä, 22<br />

Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà<br />

×èñòêà ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíû<br />

Ñðåäñòâà ïðîòèâ íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ<br />

×èñòêà îðîñèòåëåé<br />

×èñòêà ôèëüòðîâ<br />

Äëèòåëüíûé ïðîñòîé ìàøèíû<br />

Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, 23<br />

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê áåçîïàñíîñòè<br />

Óòèëèçàöèÿ<br />

Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäûå<br />

Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ, 24<br />

13


Ìîíòàæ<br />

RU<br />

Âàæíî ñîõðàíèòü äàííîå ðóêîâîäñòâî äëÿ åãî<br />

ïîñëåäóþùèõ êîíñóëüòàöèè.  ñëó÷àå ïðîäàæè,<br />

ïåðåäà÷è èëè ïåðååçäà ïðîâåðüòå, ÷òîáû äàííîå<br />

òåõíè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ñîïðîâîæäàëî èçäåëèå.<br />

Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèè: â íèõ<br />

ñîäåðæàòñÿ âàæíûå ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâêå èçäåëèÿ,<br />

åãî ýêñïëóàòàöèè è áåçîïàñíîñòè.<br />

 ñëó÷àå ïåðååçäà ïåðåâîçèòå ìàøèíó â<br />

âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè.  ñëó÷àå êðàéíåé<br />

íåîáõîäèìîñòè ìàøèíà ìîæåò áûòü ïîëîæåíà<br />

çàäíåé ñòîðîíîé âíèç.<br />

Ðàñïîëîæåíèå è íèâåëèðîâêà<br />

1. Ñíèìèòå óïàêîâêó ñ èçäåëèÿ è ïðîâåðüòå, ÷òîáû íà<br />

íåì íå áûëî ïîâðåæäåíèé, íàíåñåííûõ ïðè<br />

òðàíñïîðòèðîâêå.<br />

Ïðè îáíàðóæåíèè ïîâðåæäåíèé íå ïîäñîåäèíÿéòå<br />

ìàøèíó, à îáðàòèòüñÿ ê ïðîäàâöó.<br />

2. Óñòàíîâèòå ïîñóäîìîå÷íóþ ìàøèíó â íèøó<br />

êóõîííîãî ãàðíèòóðà, òàê ÷òîáû ñáîêîâ èëè ñçàäè îíà<br />

ïðèëåãàëà ê ñòåíå èëè ê êóõîííûì ýëåìåíòàì.<br />

Èçäåëèå òàêæå ìîæåò áûòü âñòðîåíî ïîä ñïëîøíîé<br />

ñòîëåøíèöåé êóõîííîãî ãàðíèòóðà* (ñì. ñõåìó<br />

Ìîíòàæà).<br />

3. Óñòàíîâèòå ïîñóäîìîå÷íóþ ìàøèíó íà ðîâíûé è<br />

òâåðäûé ïîë. Âûðîâíÿéòå ìàøèíó, îòâèí÷èâàÿ èëè<br />

çàâèí÷èâàé ïåðåäíèå îïîðíûå íîæêè äî èäåàëüíî<br />

ãîðèçîíòàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ìàøèíû. Òî÷íàÿ<br />

íèâåëèðîâêà ãàðàíòèðóåò ñòàáèëüíîñòü è ïîìîãàåò<br />

èçáåæàòü âèáðàöèé, øóìîâ è ñìåùåíèé ìàøèíû.<br />

4*. Îòðåãóëèðóéòå âûñîòó çàäíåé îïîðû, ïîâåðíóâ<br />

øåñòèãðàííóþ êðàñíóþ âòóëêó, ðàñïîëîæåííóþ<br />

ñïåðåäè, â öåíòðàëüíîé íèæíåé ÷àñòè<br />

ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíû, øåñòèãðàííûì ðàçâîäíûì<br />

êëþ÷îì ñ ðàñêðûòèåì 8 ìì ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå äëÿ<br />

óâåëè÷åíèÿ âûñîòû è ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè äëÿ åå<br />

óìåíüøåíèÿ. (ñì. ëèñò ñ èíñòðóêöèÿìè ïî<br />

âñòðîåííîìó ìîíòàæó, ïðèëàãàþùèéñÿ ê<br />

äîêóìåíòàöèè íà ìàøèíó).<br />

Âîäîïðîâîäíîå è ýëåêòðè÷åñêîå ïîäñîåäèíåíèå<br />

Ýëåêòðè÷åñêîå è âîäîïðîâîäíîå ïîäñîåäèíåíèÿ<br />

ìàøèíû äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî<br />

êâàëèôèöèðîâàííûì òåõíèêîì.<br />

Ïîñóäîìîå÷íàÿ ìàøèíà íå äîëæíà äàâèòü íà<br />

òðóáû èëè íà ïðîâîä ýëåêòðîïèòàíèÿ.<br />

Èçäåëèå äîëæíî áûòü ïîäñîåäèíåíî ê<br />

âîäîïðîâîäó ïðè ïîìîùè íîâûõ òðóá.<br />

Íå èñïîëüçóéòå á/ó òðóáû.<br />

Òðóáû ïîäà÷è âîäû (À) è ñëèâà (Â) è êàáåëü<br />

ýëåêòðîïèòàíèÿ äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ ñëåâà èëè<br />

ñïðàâà îò äëÿ îïòèìàëüíîé óñòàíîâêè ìàøèíû (ñì.<br />

ñõåìó).<br />

Ïîäñîåäèíåíèå øëàíãà ïîäà÷è âîäû.<br />

• Ïîäñîåäèíåíèå ê âîäîïðîâîäó õîëîäíîé âîäû:<br />

ïðî÷íî ïðèâèíòèòå òðóáó ïîäà÷è âîäû ê êðàíó ñ<br />

ðåçüáîâûì îòâåðñòèåì 3/4 ãàç. Ïåðåä çàêðóòêîé<br />

äàéòå ñòå÷ü âîäå äî òåõ ïîð, ïîêà îíà íå ñòàíåò<br />

ïðîçðà÷íîé âî èçáåæàíèå çàñîðåíèÿ ìàøèíû<br />

íå÷èñòîòàìè.<br />

• Ïîäñîåäèíåíèå ê âîäîïðîâîäó ãîðÿ÷åé âîäû: åñëè<br />

â âàøåì äîìå öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà<br />

îòîïëåíèÿ, ïîñóäîìîå÷íàÿ ìàøèíà ìîæåò áûòü<br />

çàïèòàíà ãîðÿ÷åé âîäîé èç âîäîïðîâîäà, åñëè<br />

òåìïåðàòóðà âîäû íå ïðåâûøàåò 60°C.<br />

Ïðèâèíòèòå òðóáó ê êðàíó, êàê îïèñàíî âûøå äëÿ<br />

òðóáû õîëîäíîé âîäû.<br />

Åñëè äëèíà âîäîïðîâîäíîãî øëàíãà áóäåò<br />

íåäîñòàòî÷íîé, ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â<br />

ñïåöèàëèçèðîâàííûé ìàãàçèí èëè ê<br />

óïîëíîìî÷åííîìó ñàíòåõíèêó (ñì. Òåõíè÷åñêîå<br />

îáñëóæèâàíèå).<br />

Äàâëåíèå âîäû äîëæíî áûòü â ïðåäåëàõ<br />

çíà÷åíèé, óêàçàííûõ â òàáëèöå Òåõíè÷åñêèå äàííûå (ñì.<br />

ñáîêó).<br />

Ïðîâåðüòå, ÷òîáû âîäîïðîâîäíûé øëàíã íå áûë<br />

çàëîìëåí èëè ñæàò.<br />

Çàùèòà ïðîòèâ çàòîïëåíèÿ<br />

Âî èçáåæàíèå çàòîïëåíèÿ ïîñóäîìîå÷íàÿ ìàøèíà:<br />

- îñíàùåíà ñèñòåìîé, ïåðåêðûâàþùåé ïîäà÷ó âîäû â<br />

ñëó÷àå àíîìàëèè èëè âíóòðåííèõ óòå÷åê.<br />

Íåêîòîðûå ìîäåëè îñíàùåíû äîïîëíèòåëüíûì<br />

çàùèòíûì óñòðîéñòâîì New Acqua Stop*,<br />

ïðåäîõðàíÿþùèì îò çàòîïëåíèÿ äàæå â ñëó÷àå<br />

ðàçðûâà âîäîïðîâîäíîãî øëàíãà.<br />

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÎÏÀÑÍÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ!<br />

Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ îáðåçàòü øëàíã ïîäà÷è<br />

âîäû, òàê êàê âäîëü íåãî ïðîõîäÿò ýëåìåíòû ïîä<br />

íàïðÿæåíèåì.<br />

* Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ<br />

14


Ïîäñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà<br />

Ïîäñîåäèíèòå ñëèâíîé øëàíã, íå ñãèáàÿ åãî, ê<br />

ñëèâíîìó òðóáîïðîâîäó ñ ìèíèìàëüíûì äèàìåòðîì 4<br />

ñì. Èëè ïîëîæèòå åãî íà êðàé ðàêîâèíû èëè âàííû.<br />

Ñâîáîäíûé êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà íå äîëæåí<br />

îñòàâàòüñÿ ïîãðóæåííûì â âîäó.<br />

Ñïåöèàëüíàÿ ïëàñòìàññîâàÿ<br />

A<br />

íàïðàâëÿþùàÿ* ñëóæèò äëÿ<br />

îïòèìàëüíîãî ðàçìåùåíèÿ<br />

ñëèâíîãî øëàíãà: ïðî÷íî<br />

çàêðåïèòå íàïðàâëÿþùóþ íà<br />

ñòåíå âî èçáåæàíèå ñìåùåíèÿ<br />

ñëèâíîãî øëàíãà è óòå÷êè âîäû.<br />

Îòðåçîê øëàíãà,<br />

ïðîìàðêèðîâàííûé áóêâîé À, äîëæåí ðàñïîëàãàòüñÿ<br />

íà âûñîòå îò 40 äî 100 (ñì. ñõåìó).<br />

Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü óäëèíèòåëüíûå<br />

øëàíãè.<br />

Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäñîåäèíåíèå<br />

Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì âèëêè ìàøèíû ê<br />

ýëåêòðè÷åñêîé ðîçåòêå íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü<br />

ñëåäóþùåå:<br />

• ñåòåâàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ñîåäèíåíà ñ<br />

çàçåìëåíèåì è ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàòèâàì;<br />

• ñåòåâàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ðàññ÷èòàíà íà<br />

ìàêñèìàëüíóþ ïîòðåáëÿåìóþ ìîùíîñòü èçäåëèÿ,<br />

óêàçàííóþ íà ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå (ñì. ðàçäåë<br />

«Îïèñàíèå ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíû»);<br />

• íàïðÿæåíèå ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ äîëæíî<br />

ñîîòâåòñòâîâàòü äàííûì íà ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå,<br />

ðàñïîëîæåííîé ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû äâåðöû<br />

ìàøèíû;<br />

• ñåòåâàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ñîâìåñòèìà ñî<br />

øòåïñåëüíîé âèëêîé èçäåëèÿ.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå<br />

ïîðó÷èòå çàìåíó âèëêè óïîëíîìî÷åííîìó òåõíèêó<br />

(ñì. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå); íå èñïîëüçóéòå<br />

óäëèíèòåëè è òðîéíèêè.<br />

Èçäåëèå äîëæíî áûòü óñòàíîâëåíî òàêèì<br />

îáðàçîì, ÷òîáû ïðîâîä ýëåêòðîïèòàíèÿ è<br />

ýëåêòðîðîçåòêà áûëè ëåãêî äîñòóïíû.<br />

Êàáåëü ýëåêòðîïèòàíèÿ èçäåëèÿ íå äîëæåí áûòü<br />

ñîãíóò èëè ñæàò.<br />

Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå ñîñòîÿíèå êàáåëÿ<br />

ýëåêòðîïèòàíèÿ è â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîðó÷èòå<br />

åãî çàìåíó òîëüêî óïîëíîìî÷åííûì òåõíèêàì (ñì.<br />

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå).<br />

Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà<br />

ïîñëåäñòâèÿ íåñîáëþäåíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ âûøå<br />

òðåáîâàíèé.<br />

Ïëåíêà çàùèòû îò êîíäåíñàòà*<br />

Ïîñëå óñòàíîâêè ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíû â íèøó<br />

êóõîííîãî ýëåìåíòà îòêðîéòå åå äâåðöó è íàêëåéòå<br />

ïðîçðà÷íóþ ñàìîêëåÿùóþñÿ ïîëîñêó ñíèçó<br />

äåðåâÿííîé êóõîííîé ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè äëÿ åå<br />

çàùèòû îò âîçìîæíîãî êîíäåíñàòà.<br />

Ïðåäóïðåæäåíèÿ ïî ïåðâîìó èñïîëüçîâàíèþ<br />

ìàøèíû<br />

Ïîñëå óñòàíîâêè ìàøèíû, íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä<br />

ïåðâûì öèêëîì ìîéêè çàïîëíèòå áà÷îê ñîëè âîäîé è<br />

çàñûïüòå â íåãî ïðèìåðíî 1 êã ñîëè (ñì. ðàçäåë<br />

Îïîëàñêèâàòåëü è ðåãåíåðèðóþùàÿ ñîëü): åñëè âîäà<br />

áóäåò âûòåêàòü èç áà÷êà, ýòî íîðìàëüíîå ÿâëåíèå.<br />

Âûáåðèòå ñòåïåíü æåñòêîñòè âîäû (ñì. ðàçäåë<br />

Îïîëàñêèâàòåëü è ðåãåíåðèðóþùàÿ ñîëü).<br />

- Ïîñëå çàãðóçêè ñîëè èíäèêàòîð ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ<br />

ÑÎËÈ* ãàñíåò.<br />

Åñëè áà÷îê íå áóäåò çàïîëíåí ñîëüþ, ñìÿã÷èòåëü<br />

âîäû è íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò ìîãóò ïîâðåäèòüñÿ.<br />

Технические данные<br />

Габаритные<br />

размеры<br />

Вместимость<br />

Давление в<br />

водопроводе<br />

Напряжение<br />

электропитания<br />

Полная<br />

потребляемая<br />

мощность<br />

Плавкий предох<br />

ранитель<br />

AIO77 -<br />

ширина 60 см.<br />

высота 85 см.<br />

глубина 60 см.<br />

14 стандартных столовых<br />

приборов<br />

0,05 ч 1 Мпа (0,5 ч 10 бар)<br />

7,25 -145 psi<br />

см. табличку с техническими<br />

характеристиками<br />

см. табличку с техническими<br />

характеристиками<br />

см. табличку с техническими<br />

характеристиками<br />

Данное изделие соответствуе<br />

т следующим Директивам Ев<br />

ропейского Сообщества:<br />

2006/95/СЕЕ от 16.01.2007 (Н<br />

изкое напряжение) и последу<br />

ющим дополнениям;<br />

-89/336/СЕЕ от 03.05.89 (Элек<br />

тромагнитная совместимость)<br />

и последующим<br />

дополнениям;<br />

- 97/17 CEE (Этикетирование)<br />

- 2002/96/CE<br />

RU<br />

* Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ<br />

15


Îïèñàíèå èçäåëèÿ<br />

RU<br />

Îáùèé âèä<br />

1. Âåðõíÿÿ êîðçèíà<br />

2. Âåðõíèé îðîñèòåëü<br />

3. Îòêèäíûå ïîëêè<br />

4. Ðåãóëÿòîð âûñîòû êîðçèíû<br />

5. Íèæíÿÿ êîðçèíà<br />

6. Íèæíèé îðîñèòåëü<br />

7. Êîðçèíêà äëÿ ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ<br />

8. Ôèëüòð ìîéêè<br />

9. Áà÷îê ñîëè<br />

10. Äîçàòîðû ìîå÷íîãî ñðåäñòâà è äîçàòîð<br />

îïîëàñêèâàòåëÿ<br />

11. Ïàñïîðòíàÿ òàáëè÷êà<br />

12. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ***<br />

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ<br />

Êíîïêà<br />

Âûáîð ïðîãðàììû<br />

Êíîïêà<br />

ÂÊË.-ÂÛÊË./Reset<br />

Display<br />

Èíäèêàòîð- Êíîïêà<br />

Ïóñê/Ïàóçà<br />

Êíîïêà<br />

Ïîëîâèíà çàãðóçêè<br />

Êíîïêà<br />

Çàïóñê ñ çàäåðæêîé<br />

Display<br />

Êíîïêà<br />

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå<br />

òàáëåòêè<br />

Èíäèêàòîð<br />

Îòñóòñòâèå<br />

îïîëàñêèâàòåëÿ<br />

Èíäèêàòîð<br />

Ìîéêà<br />

Èíäèêàòîð<br />

Ñóøêà<br />

Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîð<br />

îñòàþùåãîñÿ âðåìåíè<br />

Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîð<br />

íîìåðà ïðîãðàììû<br />

Èíäèêàòîðû Ïóñê ñ<br />

çàäåðæêîé<br />

Èíäèêàòîð<br />

Îòñóòñòâèå ñîëè<br />

Èíäèêàòîð<br />

Ïîëîâèíà çàãðóçêè<br />

Èíäèêàòîð<br />

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå<br />

òàáëåòêè<br />

*** Òîëüêî â ïîëíîñòüþ âñòðàèâàåìûõ ìîäåëÿõ<br />

* Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ.<br />

Êîëè÷åñòâî è òèïû ïðîãðàìì è äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé âàðüèðóþò â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíû.<br />

16


Çàãðóçêà êîðçèí<br />

Ïåðåä çàãðóçêîé êîðçèí óäàëèòå ñ ïîñóäû îñòàòêè ïèùè,<br />

âûëåéòå îñòàâøååñÿ ñîäåðæèìîå èç ñòàêàíîâ è ÷àøåê.<br />

Çàãðóçèâ ïîñóäó, ïðîâåðüòå, ÷òîáû ëîïàñòè<br />

îðîñèòåëåé ìîãëè ñâîáîäíî âðàùàòüñÿ.<br />

Íèæíÿÿ êîðçèíà<br />

 íèæíþþ êîðçèíó ìîæíî çàãðóæàòü êàñòðþëè, êðûøêè,<br />

òàðåëêè, ñàëàòíèöû, ñòîëîâûå ïðèáîðû è ò.ä.â<br />

ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèìåðàìè çàãðóçêè.<br />

Áîëüøèå áëþäà è êðûøêè ëó÷øå óñòàíàâëèâàòü ïî êðàÿì<br />

êîðçèíû, îáðàùàÿ âíèìàíèå, ÷òîáû îíè íå ïðåïÿòñòâîâàëè<br />

âðàùåíèþ âåðõíåãî îðîñèòåëÿ.<br />

Íåêîòîðûå ìîäåëè<br />

ïîñóäîìîå÷íûõ<br />

ìàøèí<br />

óêîìïëåêòîâàíû<br />

îòêèäíûìè<br />

ïîäñòàâêàìè*, êîòîðûå ìîæíî òàêæå èñïîëüçîâàòü â<br />

âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ òàðåëîê èëè æå â<br />

ãîðèçîíòàëüíîì äëÿ ðàçìåùåíèÿ êàñòðþëü è ñàëàòíèö.<br />

Êîðçèíêà äëÿ ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ<br />

Òèï êîðçèíêè äëÿ ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ ìîæåò âàðüèðîâàòü â<br />

çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíû:<br />

íåðàçáîðíàÿ, âûäâèæíàÿ, ðàçáîðíàÿ. Íåðàçáîðíàÿ êîðçèíêà<br />

äîëæíà óñòàíàâëèâàòüñÿ òîëüêî â ïåðåäíåé ÷àñòè íèæíåé<br />

êîðçèíû.<br />

Ðàçáîðíàÿ êîðçèíêà<br />

ìîæåò áûòü ðàçäåëåíà<br />

íà äâå ÷àñòè, ÷òî<br />

ðåêîìåíäóåòñÿ â<br />

ðåæèìå ìîéêè ñ<br />

ïîëîâèíîé çàãðóçêè (â ìîäåëÿõ, èìåþùèõ òàêîé ðåæèì), îíà<br />

ìîæåò áûòü âûäâèæíîé, ò.å. åå ìîæíî óñòàíîâèòü â ëþáîé<br />

òî÷êå â íèæíåé êîðçèíå íà ôèêñèðîâàííûå èëè îòêèäíûå<br />

ïîäñòàâêè.<br />

- Îáà òèïà êîðçèí îñíàùåíû îòêèäíûìè, âûäâèæíûìè<br />

ïîëêàìè äëÿ áîëåå óäîáíîãî ðàçìåùåíèÿ ñòîëîâûõ<br />

ïðèáîðîâ.<br />

Íîæè è îñòðûå ñòîëîâûå ïðèáîðû äîëæíû áûòü<br />

ïîìåùåíû â êîðçèíêó äëÿ ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ îñòðûìè<br />

êîíöàì âíèç èëè ãîðèçîíòàëüíî óëîæåíû íà îòêèäíûõ<br />

ïîëêàõ âåðõíåé êîðçèíû.<br />

Ïðèìåð óñòàíîâêè êîðçèíû äëÿ ñòîëîâûõ ïðèáîðîâ<br />

Âåðõíÿÿ êîðçèíà<br />

 ýòó êîðçèíó ïîìåùàåòñÿ õðóïêàÿ è ëåãêàÿ ïîñóäà:<br />

ñòàêàíû, ÷àéíûå è êîôåéíûå ÷àøêè, áëþäöà, ìåëêèå<br />

ñàëàòíèöû, ñêîâîðîäû, ìåëêèå êàñòðþëè ñ íåçíà÷èòåëüíûì<br />

çàãðÿçíåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèìåðàìè çàãðóçêè<br />

• ×àøêè è ÷àøå÷êè, Äëèííûå è îñòðûå íîæè, ðàçäåëî÷íûå<br />

ñòîëîâûå ïðèáîðû: ðàçìåñòèòå èõ íà îòêèäíûõ ïîëêàõ**<br />

Îòêèäíûå ïîëêè ñ âàðüèðóåìûì íàêëîíîì<br />

- Íàêëîí ïîëîê ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü áîëüøå ìåñòà â âåðõíåé<br />

êîðçèíå, ðàçìåñòèòü áîêàëû ñ íîæêàìè ðàçíîé äëèíû è<br />

îïòèìèçèðîâàòü ðåçóëüòàò ñóøêè.<br />

Íàêëîí À Íàêëîí Â Íàêëîí Ñ<br />

- Ïðèïîäíèìèòå îòêèäíóþ ïîëêó, ñëåãêà ïðîòîëêíèòå è<br />

óñòàíîâèòå ñ íóæíûì íàêëîíîì..<br />

Ðåãóëÿöèÿ âûñîòû âåðõíåé êîðçèíû<br />

Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ðàçìåùåíèÿ ïîñóäû ìîæíî îòðåãóëèðîâàòü<br />

âûñîòó âåðõíåé êîðçèíû:<br />

Ðåêîìåíäóåòñÿ ðåãóëèðîâàòü âûñîòó âåðõíåé êîðçèíû<br />

ÁÅÇ ÏÎÑÓÄÛ.<br />

Íèêîãäà íå ïîäíèìàéòå è íå îïóñêàéòå êîðçèíó, âçÿâøèñü<br />

çà íåå òîëüêî ñ îäíîé ñòîðîíû.<br />

Oòêðîéòå êðåïëåíèÿ íàïðàâëÿþùèõ<br />

êîðçèíû ñïðàâà è ñëåâà è âûíüòå êîðçèíó.<br />

Óñòàíîâèòå åå ââåðõó èëè âíèçó,<br />

ïðîïóñòèâ åå ïî íàïðàâëÿþùèì âïëîòü äî<br />

âõîäà ïåðåäíèõ ðîëèêîâ è çàêðîéòå<br />

êðåïëåíèÿ (ñì. ñõåìó).<br />

Åñëè êîðçèíà îñíàùåíà ðó÷êàìè Dual<br />

Space* (ñì. ñõåìó), âûäâèíüòå âåðõíþþ<br />

êîðçèíó äî óïîðà, âçüìèòåñü çà ðó÷êè ïî<br />

áîêàì êîðçèíû è ïåðåìåñòèòå åå ââåðõ èëè<br />

âíèç, ïîñëå ÷åãî çàäâèíüòå êîðçèíó íàçàä.<br />

Ïðèìåðû çàãðóçêè âåðõíåé/íèæíåé êîðçèíû<br />

Ïîñóäà, íåïîäõîäÿùàÿ äëÿ ìîéêè â ïîñóäîìîå÷íîé<br />

ìàøèíå<br />

• Äåðåâÿííàÿ ïîñóäà, ïîñóäà ñ äåðåâÿííûìè, êîñòÿíûìè<br />

ðó÷êàìè èëè ñêëååííàÿ ïîñóäà.<br />

• Àëþìèíèåâàÿ, ìåäíàÿ, ëàòóííàÿ, îëîâÿííàÿ ïîñóäà èëè èç<br />

ñïëàâà îëîâà.<br />

• Ïëàñòìàññîâàÿ íåòåðìîóñòîé÷èâàÿ ïîñóäà.<br />

• Ñòàðèííûé ôàðôîð èëè ïîñóäà ñ ðó÷íîé ðîñïèñüþ.<br />

• Ñòàðèííàÿ ñåðåáðÿíàÿ ïîñóäà. Ñîâðåìåííóþ ñåðåáðÿíóþ<br />

ïîñóäó ìîæíî ìûòü â ìàøèíå ïî äåëèêàòíîé ïðîãðàììå,<br />

ïðîâåðèâ, ÷òîáû ýòà ïîñóäà íå êàñàëàñü ïîñóäû èç äðóãèõ<br />

ìåòàëëîâ.<br />

Ðåêîìåíäóåì ïîëüçîâàòüñÿ ïîñóäîé, ïðèãîäíîé äëÿ ìûòüÿ<br />

â ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíå.<br />

* Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ.<br />

** Âàðüèðóåò êîëè÷åñòâî è ïîëîæåíèå.<br />

RU<br />

17


Âêëþ÷åíèå è<br />

ýêñïëóàòàöèÿ<br />

RU<br />

Çàïóñê ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíû<br />

1. Îòêðîéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí.<br />

2. Íàæìèòå êíîïêó ÂÊË.-ÂÛÊË.: âñå èíäèêàòîðû íà êîíñîëè<br />

óïðàâëåíèÿ çàãîðÿòñÿ íà íåñêîëüêî ñåêóíä.<br />

3. Îòêðîéòå äâåðöó è ïîìåñòèòå â äîçàòîð ìîþùåå<br />

âåùåñòâî (ñì. íèæå).<br />

4. Çàãðóçèòå ïîñóäó â êîðçèíû (ñì. Çàãðóçêà êîðçèí) è<br />

çàêðîéòå äâåðöó.<br />

5. Âûáåðèòå ïðîãðàììó â çàâèñèìîñòè îò òèïà ïîñóäû è<br />

ñòåïåíè åå çàãðÿçíåíèÿ (ñì. Òàáëèöó ïðîãðàìì), íàæàâ<br />

êíîïêó P.<br />

6. Âûáåðèòå äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ìîéêè * (ñì. ñáîêó).<br />

7. Íàæìèòå êíîïêó Ïóñê/Ïàóçà (êíîïêà ãîðèò, íå ìèãàÿ):<br />

äëèííûé çâóêîâîé ñèãíàë èçâåùàåò î çàïóñêå ïðîãðàììû.<br />

Çàãîðàåòñÿ èíäèêàòîð ìîéêè, è íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ<br />

íîìåð ïðîãðàììû è âðåìÿ, îñòàþùååñÿ äî åå çàâåðøåíèÿ.<br />

8. Ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû äâà êîðîòêèõ çâóêîâûõ<br />

ñèãíàëà èçâåñòÿò îá îêîí÷àíèè ïðîãðàììû, êíîïêà Ïóñê/<br />

Ïàóçà ïîãàñíåò, è íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü END.<br />

Âûêëþ÷èòå ìàøèíó ïðè ïîìîùè êíîïêè ÂÊË.-ÂÛÊË.,<br />

ïåðåêðîéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí è îòñîåäèíèòå<br />

øòåïñåëüíóþ âèëêó ìàøèíû îò ñåòåâîé ðîçåòêè.<br />

9. Ïîäîæäèòå íåñêîëüêî ìèíóò ïåðåä òåì, êàê âûíóòü<br />

ïîñóäó èç ìàøèíû âî èçáåæàíèå îæåãîâ. Âûãðóçêó ïîñóäû<br />

èç ìàøèíû íà÷èíàéòå ñ íèæíåé êîðçèíû.<br />

- Â öåëÿõ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â íåêîòîðûõ<br />

ñëó÷àÿõ ÏÐÎÑÒÎß ìàøèíà îòêëþ÷àåòñÿ<br />

àâòîìàòè÷åñêè.<br />

Èçìåíåíèå òåêóùåé ïðîãðàììû<br />

Åñëè Âû íåïðàâèëüíî âûáðàëè ïðîãðàììó, åå ìîæíî<br />

èçìåíèòü, åñëè ñ ìîìåíòà åå çàïóñêà ïðîøëî íåñêîëüêî<br />

ìèíóò: ïðè íåîáõîäèìîñòè èçìåíèòü ïðîãðàììó ìîéêè<br />

ïîñëå çàïóñêà öèêëà âûêëþ÷èòå ìàøèíó, íàæàâ íà<br />

íåñêîëüêî ñåêóíä êíîïêó ÂÊË./ÂÛÊË./Îòìåíà, è âíîâü<br />

âêëþ÷èòå åå òîé æå êíîïêîé, âíîâü âûáåðèòå íóæíóþ<br />

ïðîãðàììó è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè.<br />

Ïîðÿäîê äîãðóçêè ïîñóäû<br />

Íàæìèòå êíîïêó Ïóñê/Ïàóçà (êíîïêà ìèãàåò). Îòêðîéòå<br />

äâåðöó, ñòàðàÿñü íå îáæå÷üñÿ ïàðîì, è äîëîæèòå ïîñóäó â<br />

ìàøèíó. Íàæìèòå êíîïêó Ïóñê/Ïàóçà (êíîïêà ãîðèò, íå<br />

ìèãàÿ): öèêë ìîéêè ïðîäîëæèòñÿ.<br />

Íàæìèòå êíîïêó Ïóñê/Ïàóçà äëÿ ïðåðûâàíèÿ öèêëà.<br />

Ïðåðâåòñÿ êàê òåêóùàÿ ïðîãðàììà, òàê è çàäàííûé<br />

Îòëîæåííûé çàïóñê.<br />

Íà äàííîì ýòàïå íåëüçÿ èçìåíèòü ïðîãðàììó.<br />

Çàãðóçêà ìîþùåãî âåùåñòâà<br />

Õîðîøèé ðåçóëüòàò ìîéêè çàâèñèò òàêæå îò<br />

ïðàâèëüíîé äîçèðîâêè ìîþùåãî ñðåäñòâà, èçëèøåê<br />

êîòîðîãî íå óëó÷øàåò ýôôåêòèâíîñòü ìîéêè, à òîëüêî<br />

çàãðÿçíÿåò îêðóæàþùóþ ñðåäó.<br />

Èñïîëüçóéòå òîëüêî ñïåöèàëüíûå ìîþùèå<br />

ñðåäñòâà äëÿ ïîñóäîìîå÷íûõ ìàøèí.<br />

ÍÅ ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ ìîþùèå ñðåäñòâà äëÿ ðó÷íîãî<br />

ìûòüÿ ïîñóäû.<br />

Èçëèøåê ìîþùåãî ñðåäñòâà ìîæåò îñòàâèòü<br />

ñëåäû îò ïåíû ïî çàâåðøåíèè öèêëà.<br />

Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìîþùåå ñðåäñòâî â<br />

òàáëåòêàõ, òîëüêî åñëè â Âàøåé ìîäåëè èìååòñÿ<br />

äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ<br />

ÒÀÁËÅÒÊÈ.<br />

Îïòèìàëüíûå ðåçóëüòàòû ìîéêè è ñóøêè<br />

äîñòèãàþòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ìîþùåãî<br />

ñðåäñòâà â ïîðîøêå, æèäêîãî îïîëàñêèâàòåëÿ è<br />

ðåãåíåðèðóþùåé ñîëè.<br />

äîçàòîð À: Ìîþùåå ñðåäñòâî<br />

äîçàòîð Â: Ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ìîéêè<br />

1. Îòêðîéòå êðûøêó Ñ, íàæàâ íà<br />

êíîïêó D.<br />

2. Ïîìåñòèòå â äîçàòîð ìîþùåå<br />

ñðåäñòâî ñîãëàñíî<br />

ðåêîìåíäàöèÿì, ïðèâåäåííûì â<br />

Òàáëèöå ïðîãðàìì:<br />

• â ïîðîøêå: äîçàòîðû À è Â.<br />

• â òàáëåòêàõ: åñëè ïî ïðîãðàììå<br />

òðåáóåòñÿ 1 øòóêà, ïîëîæèòå<br />

òàáëåòêó â äîçàòîð À è çàêðîéòå êðûøêó. Åñëè ïî<br />

ïðîãðàììå ïðåäóñìîòðåíî 2 òàáëåòêè, ïîëîæèòå âòîðóþ<br />

íà äíî ìàøèíû..<br />

3. Óäàëèòå îñòàòêè ìîþùåãî ñðåäñòâà ñ êðàåâ äîçàòîðà è<br />

çàêðîéòå êðûøêó ñ ùåë÷êîì.<br />

Ñëó÷àéíîå ïðåðûâàíèå ìîéêè<br />

Åñëè â ïðîöåññå ìîéêè Âû îòêðîåòå äâåðöó ìàøèíû èëè<br />

âíåçàïíî îòêëþ÷èòñÿ ýëåêòðîïèòàíèå, ïðîãðàììà ìîéêè<br />

ïðåðâåòñÿ. Êîãäà äâåðöà ìàøèíû çàêðîåòñÿ èëè âåðíåòñÿ<br />

ýëåêòðîýíåðãèÿ, ïðîãðàììà âîçîáíîâèòñÿ ñ òîãî ìîìåíòà,<br />

â êîòîðûé îíà áûëà ïðåðâàíà.<br />

* Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ<br />

18


Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ìîéêè<br />

Âû ìîæåòå âûáðàòü, èçìåíèòü èëè îòìåíèòü<br />

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÔÓÍÊÖÈÈ òîëüêî ïîñëå âûáîðà<br />

ïðîãðàììû ìîéêè è äî íàæàòèÿ êíîïêè Ïóñê/Ïàóçà.<br />

Ìîãóòü áûòü âûáðàíû òîëüêî äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè,<br />

ñîâìåñòèìûå ñ âûáðàííîé ïðîãðàììîé ìîéêè.. Åñëè êàêàÿòî<br />

äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ÿâëÿåòñÿ íåñîâìåñòèìîé ñ<br />

âûáðàííîé ïðîãðàììîé (ñì. Òàáëèöó ïðîãðàìì),<br />

ñîîòâåòñòâóþùèé èíäèêàòîð áûñòðî ìèãíåò 3 ðàçà.<br />

Ïðè âûáîðå äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèè, íåñîâìåñòèìîé ñ<br />

äðóãîé ðàíåå çàäàííîé äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèåé èëè<br />

ïðîãðàììîé ìîéêè, èíäèêàòîð íåñîâìåñòèìîé<br />

äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèè ìèãíåò 3 ðàçà è ïîãàñíåò, îñòàíåòñÿ<br />

âêëþ÷åííûì èíäèêàòîð ïîñëåäíåé âûáðàííîé ôóíêöèè.<br />

Äëÿ îòìåíû îøèáî÷íî âûáðàííîé ôóíêöèè âíîâü<br />

íàæìèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ êíîïêó.<br />

Îòëîæåííûé çàïóñê<br />

Çàïóñê ïðîãðàììû ìîæåò áûòü îòëîæåí íà âðåìÿ îò 1 ÷àñà<br />

äî 24 ÷àñîâ:<br />

1. Âûáðàâ íóæíóþ ïðîãðàììó ìîéêè è âîçìîæíûå<br />

äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè, íàæìèòå êíîïêó ÇÀÏÓÑÊ Ñ<br />

ÇÀÄÅÐÆÊÎÉ: ñîîòâåòñòâóþùèé èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ. Ïðè<br />

ïîìîùè òîé æå êíîïêè âûáåðèòå âðåìÿ, êîãäà Âàì óäîáíî<br />

çàïóñòèòü öèêë ìîéêè (îò 1 ÷àñà äî 24 ÷àñîâ).<br />

2. Ïîäòâåðäèòå âûáîð ïðè ïîìîùè êíîïêè Ïóñê/Ïàóçà, ïîñëå<br />

÷åãî íà÷íåòñÿ îáðàòíûé îòñ÷åò. Âðåìÿ îòëîæåííîãî çàïóñêà<br />

ïîêàçûâàåòñÿ íà äèñïëåå, è êíîïêà Ïóñê/Ïàóçà ïåðåñòàåò<br />

ìèãàòü (ñòàáèëüíî ãîðèò).<br />

3. Ïî èñòå÷åíèè çàäàííîãî âðåìåíè çàäåæêè âêëþ÷àåòñÿ îäèí<br />

äëèííûé çâóêîâîé ñèãíàë, èíäèêàòîð ÇÀÏÓÑÊ Ñ ÇÀÄÅÐÆÊÎÉ<br />

ãàñíåò, è ïðîãðàììà ìîéêè çàïóñêàåòñÿ.<br />

Äëÿ îòìåíòû ôóíêöèè ÇÀÏÓÑÊÀ Ñ ÇÀÄÅÐÆÊÎÉ íàæìèòå<br />

êíîïêó ÇÀÏÓÑÊ Ñ ÇÀÄÅÐÆÊÎÉ äî òåõ ïîð, ïîêà íà äèñïëåå<br />

íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü OFF.<br />

Ïîñëå çàïóñêà öèêëà íåëüçÿ çàäàòü Îòëîæåííûé<br />

çàïóñê.<br />

Ïîëîâèíà çàãðóçêè<br />

Åñëè ó Âàñ ìàëî ãðÿçíîé ïîñóäû, ìîæíî âûáðàòü ðåæèì<br />

ïîëîâèíà çàãðóçêè, ïîçâîëÿþùèé ñýêîíîìèòü âîäó,<br />

ýëåêòðîýíåðãèþ è ìîþùåå âåùåñòâî. Ïåðåä âûáîðîì<br />

ïðîãðàììû ìîéêè íàæìèòå êíîïêó ÏÎËÎÂÈÍÀ ÇÀÃÐÓÇÊÈ:<br />

èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ.<br />

Åùå îäíî íàæàòèå êíîïêè ÏÎËÎÂÈÍÀ ÇÀÃÐÓÇÊÈ îòìåíÿåò<br />

ýòó ôóêíöèþ.<br />

Íå çàáóäüòå çàñûïàòü òîëüêî ïîëîâèíó äîçû<br />

ìîþùåãî ñðåäñòâà.<br />

Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìîþùåå âåùåñòâî â<br />

ïîðîøêå.<br />

Ýòà ôóíêöèÿ íåñîâìåñòèìà ñ ïðîãðàììîé: Êîðîòêèé<br />

öèêë ìîéêè.<br />

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå òàáëåòêè<br />

Ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü ðåçóëüòàò ìîéêè è<br />

ñóøêè.<br />

 ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ òàáëåòîê<br />

íàæìèòå êíîïêó ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÒÀÁËÅÒÊÈ.<br />

Çàãîðèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé èíäèêàòîð. Äîïîëíèòåëüíàÿ<br />

ôóíêöèÿ «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå òàáëåòêè» óâåëè÷èâàåò<br />

ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîãðàììû.<br />

Åñëè ôóíêöèÿ ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÒÀÁËÅÒÎÊ<br />

íå áûëà îòêëþ÷åíà, îíà îñòàíåòñÿ âêëþ÷åííîé ïðè<br />

ïîñëåäóþùèõ âêëþ÷åíèÿõ ìàøèíû.<br />

Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìîþùåå ñðåäñòâî â<br />

òàáëåòêàõ, òîëüêî åñëè â âàøåé ìîäåëè èìååòñÿ<br />

äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ<br />

ÒÀÁËÅÒÊÈ.<br />

Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ýòó<br />

äîïîëíèòåëüíóþ ôóíêöèþ â ïðîãðàììàõ, íå<br />

ïðåäóñìàòðèâàþùèõ èñïîëüçîâàíèå<br />

ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ òàáëåòîê (ñì. òàáëèöó<br />

äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé).<br />

RU<br />

Дополнительные<br />

функции мойки<br />

A B C<br />

Половина<br />

загрузки<br />

Запуск с<br />

задержкой<br />

Многофункционал<br />

ьные таблетки<br />

1. Интенсивная Да Да Да<br />

2. Нормальная Да Да Да<br />

3.Предварительное<br />

ополаскивание<br />

Да Да Нет<br />

4. Eco Да Да Да<br />

5. Короткий цикл<br />

мойки<br />

Да Нет Да<br />

6. Хрусталь Да Да Да<br />

7. Интенсивная<br />

Speed+<br />

8. Нормальная<br />

Speed+<br />

Да Нет Да<br />

Да Нет Да<br />

*Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ.<br />

19


Ïðîãðàììû<br />

RU<br />

Îïèñàíèå ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÔÓÍÊÖÈÉ ñìîòðèòå â òàáëèöå Äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé íà ñòðàíèöå ðàçäåëîâ Çàïóñê è<br />

ýêñïëóàòàöèÿ.<br />

Êîëè÷åñòâî è òèï ïðîãðàìì è äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé âàðüèðóåò â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè<br />

ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíû.<br />

Рекомендации по<br />

выбору программы<br />

Очень загрязненная пос<br />

уда и кастрюли (не испо<br />

льзовать для деликатно<br />

й посуды).<br />

Нормально загрязненна<br />

я посуда и кастрюли. Ст<br />

андартный ежедневный<br />

цикл.<br />

Предварительная мойка<br />

в ожидании полной загру<br />

зки машины.<br />

Экологическая мойка с н<br />

изким расходом электро<br />

энергии для посуды и ка<br />

стрюль.<br />

Экономичный короткий ц<br />

иклдля мойки малозагря<br />

зненной посуды сразу по<br />

сле еды. (2 тарелки +2 с<br />

такана +4 столовых приб<br />

ора + 1 кастрюля+1 мал<br />

енькая сковородка)<br />

Экономичный короткий ц<br />

иклдля мытья хрупкой п<br />

осуды, при низкой темпе<br />

ратуре сразу после еды.<br />

(бокалы в верхней корзи<br />

не + хрупкие тарелки в н<br />

ижней).<br />

Цикл мойки и короткий ц<br />

икл сушки для очень<br />

грязной посуды и кастрю<br />

ль. (не подходит для дел<br />

икатной посуды)<br />

Цикл мойки и короткий<br />

цикл сушки для посуды<br />

и кастрюль с нормальны<br />

м загрязнением.<br />

Программа<br />

Стиральное вещество<br />

(А) = ячейка А<br />

(В) = ячейка В<br />

Порошок Жидкое Таблетки<br />

Програ<br />

ммы с<br />

сушкой<br />

Дополнитель<br />

ные<br />

функции<br />

Продолжите<br />

льность<br />

программы<br />

(допуск<br />

±10%)<br />

Часов мин.<br />

1. Интенсивная 35 гр (А) 35 мл (А) 1 (A) Есть A-B-C 2:25’<br />

2. Нормальная<br />

3. Предварительное<br />

ополаскивание<br />

4. Eco* 50°C<br />

5. Короткийцикл<br />

мойки<br />

29 гр (А)<br />

6 гр (В)<br />

29 мл (А)<br />

6 мл (В)<br />

1 (A) Есть A-B-C 1:50’<br />

Нет Нет Нет Нет A-B 0:08’<br />

29 гр (А)<br />

6 гр (В)<br />

29 мл (А)<br />

6 мл (В)<br />

1 (A) Есть A-B-C 2:35’<br />

25 гр (А) 25 мл (А) 1 (A) Нет A-C 0:25’<br />

6. Хрусталь 35 гр (А) 35 мл (А) 1 (A) Есть A-B-C 1:30’<br />

7. Интенсивная<br />

Speed+<br />

8. Нормальная<br />

Speed+<br />

35 гр (А) 35 мл (А) 1 (A) Есть A-C 1:40'<br />

29 гр (А)<br />

6 гр (В)<br />

29 мл (А)<br />

6 мл (В)<br />

1 (A) Есть A-C 1:20'<br />

Ïðèìå÷àíèÿ:<br />

îïòèìàëüíûé ðåçóëüòàò ìîéêè âûáîðå ïðîãðàììû «Êîðîòêèé öèêë ìîéêè-Êîðîòêàÿ» äîñòèãàåòñÿ ïðè ñîáëþäåíèè<br />

óêàçàííîãî êîëè÷åñòâà çàãðóæàåìîé ïîñóäû.<br />

* Ïðîãðàììà Eco, îòâå÷àþùàÿ òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâà EN-50242, èìååò áîëüøóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñ<br />

äðóãèìè ïðîãðàììàìè, òåì íå ìåíåå ýòà ïðîãðàììà ðàñõîäóåò ìåíüøå ýëåêòðîýíåðãèè è ìåíüøå çàãðÿçíÿåò<br />

îêðóæàþùóþ ñðåäó.<br />

Ïðèìå÷àíèå äëÿ Èñïûòàòåëüíûõ Ëàáîðàòîðèé: çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé êàñàòåëüíî óñëîâèé ñðàâíèòåëüíîãî<br />

èñïûòàíèÿ EN ïîøëèòå çàïðîñ íà àäðåñ: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com<br />

Äëÿ îáëåã÷åíèÿ äîçèðîâêè ìîþùåãî ñðåäñòâà ñëåäóåò çíàòü, ÷òî:<br />

1 ñòîëîâàÿ ëîæêà = 15 ãð. ïîðîøêà = ïðèìåðíî 15 ìë. æèäêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà - 1 ÷àéíàÿ ëîæêà = 5 ãð. ïîðîøêà = ïðèìåðíî<br />

5 æèäêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà<br />

20


Îïîëàñêèâàòåëü è<br />

ðåãåíåðèðóþùàÿ ñîëü<br />

Èñïîëüçóéòå òîëüêî ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà äëÿ<br />

ïîñóäîìîå÷íûõ ìàøèí.<br />

Íå èñïîëüçóéòå ïîâàðåííóþ èëè ïðîìûøëåííóþ ñîëü<br />

è ìîþùèå ñðåäñòâà äëÿ ðó÷íîãî ìûòüÿ ïîñóäû.<br />

Ñëåäóéòå èíñòðóêöèÿì, ïðèâåäåííûì íà óïàêîâêå<br />

ìîþùåãî ñðåäñòâà.<br />

Åñëè âû èñïîëüçóåòå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå ìîþùåå<br />

ñðåäñòâî, îïîëàñêèâàòåëü äîáàâëÿòü íå íóæíî,<br />

ðåêîìåíäóåòñÿ äîáàâèòü ñîëü, â îñîáåííîñòè, åñëè<br />

âîäîïðîâîäíàÿ âîäà æåñòêàÿ èëè î÷åíü æåñòêàÿ.<br />

Ñëåäóéòå èíñòðóêöèÿì, ïðèâåäåííûì íà óïàêîâêå<br />

ìîþùåãî ñðåäñòâà.<br />

Åñëè âû íå äîáàâëÿåòå íè ñîëè, íè<br />

îïîëàñêèâàòåëÿ, Èíäèêàòîðû ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÑÎËÈ* è<br />

ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÎÏÎËÀÑÊÈÂÀÒÅËß îñòàþòñÿ<br />

âêëþ÷åííûìè.<br />

Çàëèâêà îïîëàñêèâàòåëÿ<br />

Îïîëàñêèâàòåëü îáëåã÷àåò ñóøêó ïîñóäû, òàê êàê âîäà<br />

ëó÷øå ñòåêàåò ñ åå ïîâåðõíîñòè, è íà ïîñóäå òàêèì<br />

îáðàçîì íå îñòàåòñÿ ðàçâîäîâ èëè ïÿòåí.<br />

Íåîáõîäèìî äîëèòü îïîëàñêèâàòåëü â äîçàòîð:<br />

• êîãäà íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ çàãîðàåòñÿ èíäèêàòîð<br />

ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÎÏÎËÀÑÊÈÂÀÒÅËß*;<br />

1. Îòêðîéòå äîçàòîð, ïîâåðíóâ<br />

êðûøêó (G) ïðîòèâ ÷àñîâîé<br />

ñòðåëêè.<br />

2. Çàëåéòå îïîëàñêèâàòåëü,<br />

èçáåãàÿ ïåðåëèâà. Åñëè âû<br />

F<br />

ñëó÷àéíî ïðîëèëè<br />

îïîëàñêèâàòåëü ìèìî äîçàòîðà,<br />

G<br />

óäàëèòå èçëèøåê ãóáêîé.<br />

3. Çàâèíòèòå êðûøêó.<br />

ÍÈÊÎÃÄÀ íå çàëèâàéòå îïîëàñêèâàòåëü<br />

íåïîñðåäñòâåííî â ìîå÷íóþ êàìåðó ìàøèíû.<br />

Îòðåãóëèðóéòå äîçó îïîëàñêèâàòåëÿ<br />

Åñëè âàñ íå óäîâëåòâîðÿåò êà÷åñòâî ñóøêè, ìîæíî<br />

îòðåãóëèðîâàòü äîçó îïîëàñêèâàòåëÿ. Ïðè ïîìîùè<br />

îòâåðòêè ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð (F) íà îäíó èç 6 îòìåòîê<br />

(ôàáðè÷íàÿ íàñòðîéêà – 4):<br />

• åñëè íà ïîñóäå îñòàþòñÿ áåëûå ðàçâîäû, ïîâåðíèòå<br />

ðåãóëÿòîð íà ìåíüøåå çíà÷åíèå (1-3).<br />

• åñëè íà ïîñóäå îñòàþòñÿ êàïëè âîäû èëè ïÿòíà<br />

èçâåñòè, ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð íà áîëåå âûñîêîå<br />

çíà÷åíèå (4-5).<br />

Âûáîð ñòåïåíè æåñòêîñòè âîäû<br />

Âñå ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû óêîìïëåêòîâàíû<br />

ñìÿã÷èòåëåì âîäû, êîòîðûé áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîé<br />

ðåãåíåðèðóþùåé ñîëè äëÿ ïîñóäîìîå÷íûõ ìàøèí óäàëÿåò<br />

èçâåñòü èç âîäû, èñïîëüçóþùåéñÿ äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû.<br />

Äàííàÿ ïîñóäîìîå÷íàÿ ìàøèíà ìîæåò áûòü<br />

îòðåãóëèðîâàíà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñîêðàòèòü<br />

çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû è îïòèìèçèðîâàòü<br />

êà÷åñòâî ìûòüÿ ïîñóäû â çàâèñèìîñòè îò æåñòêîñòè<br />

âîäû. Âû ìîæåòå óçíàòü ãðàäóñ æåñòêîñòè âîäû â âàøåì<br />

ðàéîíå, îáðàòèâøèñü â îðãàíèçàöèþ âîäîñíàáæåíèÿ.<br />

- Âûêëþ÷èòå ìàøèíó ïðè ïîìîùè êíîïêè ÂÊË./ÂÛÊË.<br />

- Íàæìèòå êíîïêó Ð íà íåñêîëüêî ñåêóíä. Ðàçäàäóòñÿ äâà<br />

êîðîòêèõ ñèãíàëà, è íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü H2O, è<br />

çàäàííîå çíà÷åíèå æåñòêîñòè âîäû çàìèãàåò íà äèñïëåå<br />

(äåêàëüöèôèêàòîð íàñòðîåí íà ôàáðèêå íà ¹ 3). Íàæìèòå<br />

êíîïêó Ð íåñêîëüêî ðàç âïëîòü äî ïîëó÷åíèÿ íóæíîãî<br />

çíà÷åíèÿ æåñòêîñòè (1-2-3-4-5* Ñì. Òàáëèöó ñòåïåíåé<br />

æåñòêîñòè âîäû) âïëîòü äî 5 ñòåïåíåé.<br />

Äëÿ îòìåíû ýòîé ôóíêöèè ïîäîæäèòå íåñêîëüêî ñåêóíä èëè<br />

íàæìèòå êíîïêó äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé* èëè îòêëþ÷èòå<br />

ìàøèíó êíîïêîé ÂÊË./ÂÛÊË.<br />

Åñëè Âû ïîëüçóåòåñü ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè òàáëåòêàìè,<br />

áà÷îê ñ ðåãåíåðèðóþùåé ñîëüþ äîëæåí áûòü â ëþáîì ñëó÷àå<br />

çàïîëíåí.<br />

Таблица жесткости воды<br />

°dH °fH ммоль/л уровень<br />

0 6 0 10 0 1 1<br />

6 11 11 20 1,1 2 2<br />

12 17 21 30 2,1 3 3<br />

17 34 31 60 3,1 6 4<br />

34 50 61 90 6,1 9<br />

5*<br />

От 0°f да 10°f рекомендуется не использоват<br />

ьсоль. * с данной настройкой продолжительнос<br />

тьциклов может незначительно увеличиться.<br />

(°dH = æåñòêîñòü â íåìåöêèõ ãðàäóñàõ - °fH = æåñòêîñòü âî<br />

ôðàíöóçñêèõ ãðàäóñàõ - ììîë/ë = ìèëèìîëü/ëèòð)<br />

Çàãðóçêà ðåãåíåðèðóþùåé ñîëè<br />

Äëÿ õîðîøåãî ðåçóëüòàòà ìîéêè íåîáõîäèìî ïðîâåðÿòü,<br />

÷òîáû áà÷îê ñîëè íèêîãäà íå áûë ïóñò. Ðåãåíåðèðóþùàÿ<br />

ñîëü óäàëÿåò èç âîäû èçâåñòü, êîòîðàÿ â ïðîòèâíîì<br />

ñëó÷àå îñòàåòñÿ íà ïîñóäå.<br />

Áà÷îê ñîëè ðàñïîëîæåí â íèæíåé ÷àñòè ïîñóäîìîå÷íîé<br />

ìàøèíû (ñì. Îïèñàíèå) è çàïîëíÿåòñÿ:<br />

• êîãäà çåëåíûé ïîïëàâîê* íå âèäåí ÷åðåç êðûøêó áà÷êà;<br />

• êîãäà íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ çàãîðàåòñÿ èíäèêàòîð<br />

ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÑÎËÈ*;<br />

1. Âûíüòå íèæíþþ êîðçèíó è ïîâåðíèòå<br />

êðûøêó åìêîñòè ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè.<br />

2. Òîëüêî ïðè èñïîëüçîâàíèè â ïåðâûé ðàç:<br />

íàïîëíèòå åìêîñòü âîäîé äî êðàåâ.<br />

3. Âñòàâüòå âîðîíêó* (ñì. ðèñóíîê) è<br />

çàñûïüòå â åìêîñòü ñîëü äî êðàåâ (ïðèìåðíî 1 êã); âûõîä<br />

âîäû èç åìêîñòè ÿâëÿåòñÿ íîðìàëüíûì.<br />

4. Ñíèìèòå âîðîíêó* è óäàëèòå îñòàòêè ñîëè íà âõîäíîì<br />

îòâåðñòèè; ñïîëîñíèòå êðûøêó ñòðóåé âîäû ïðåæäå ÷åì<br />

çàêðóòèòü åå, ðàñïîëàãàÿ åå ãîëîâêîé âíèç è ïîçâîëÿÿ âîäå<br />

ñòåêàòü ïî ÷åòûðåì çâåçäîîáðàçíûì ïðîðåçÿì â íèæíåé<br />

÷àñòè êðûøêè.<br />

Ðåêîìåíäóåì âûïîëíÿòü ýòó îïåðàöèþ êàæäûé ðàç<br />

ïðè çàãðóçêå ñîëè.<br />

Õîðîøî çàêðîéòå êðûøêó, äëÿ òîãî ÷òîáû âî âðåìÿ ìîéêè â<br />

åìêîñòü íå ïîïàäàëî ìîþùåå ñðåäñòâî (ìîæåò áûòü<br />

íåïîïðàâèìî ïîâðåæäåíî óñòðîéñòâî ñìÿã÷åíèÿ âîäû).<br />

Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàãðóçèòå ñîëü ïåðåä öèêëîì ìîéêè<br />

äëÿ óäàëåíèÿ ñîëÿíîãî ðàñòâîðà, âûëèâøåãîñÿ ÷åðåç êðàé<br />

áà÷êà.<br />

* Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ<br />

RU<br />

21


Òåõíè÷åñêîå<br />

îáñëóæèâàíèå è óõîä<br />

RU<br />

Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà<br />

• Ïåðåêðûâàéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí ïîñëå êàæäîé ìîéêè<br />

âî èçáåæàíèå îïàñíîñòè óòå÷åê.<br />

• Âûíüòå øòåïñåëüíóþ âèëêó ìàøèíû èç ýëåêòðîðîçåòêè<br />

ïåðåä íà÷àëîì ÷èñòêè è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.<br />

×èñòêà ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíû<br />

• Äëÿ ÷èñòêè íàðóæíûõ ïîâåðõíîñòåé è ïàíåëè<br />

óïðàâëåíèÿ ìàøèíû èñïîëüçóéòå ìÿãêóþ òðÿïêó,<br />

ñìî÷åííóþ âîäîé. Íå èñïîëüçóéòå ðàñòâîðèòåëè èëè<br />

àáðàçèâíûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà.<br />

• Âîçìîæíûå ïÿòíà âíóòðè êàìåðû ìîéêè ìîæíî óäàëèòü<br />

ïðè ïîìîùè òðÿïêè, ñìî÷åííîé â âîäîé ñ íåáîëüøèì<br />

êîëè÷åñòâîì óêñóñà.<br />

Ñðåäñòâà ïðîòèâ íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ<br />

• Âñåãäà îñòàâëÿéòå äâåðöó ìàøèíû ïîëó-ïðèêðûòîé âî<br />

èçáåæàíèå çàñòîÿ âëàæíîñòè.<br />

• Ðåãóëÿðíî ïðî÷èùàéòå ïåðèìåòðàëüíûå óïëîòíåíèÿ<br />

äâåðöû è äîçàòîðîâ ìîþùåãî ñðåäñòâà ïðè ïîìîùè<br />

âëàæíîé ãóáêè. Òàêèì îáðàçîì óäàëÿþòñÿ îñòàòêè ïèùè<br />

– îñíîâíîé ïðè÷èíû îáðàçâàíèÿ íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ.<br />

×èñòêà îðîñèòåëåé<br />

Îñòàòêè ïèùè ìîãóò ïðèëèïíóòü ê ëîïàñòÿì îðîñèòåëåé è<br />

çàñîðèòü îòâåðñòèÿ, èç êîòîðûõ âûõîäèò âîäà: âðåìÿ îò<br />

âðåìåíè ñëåäóåò ïðîâåðÿòü îðîñèòåëè è ïðî÷èùàòü èõ<br />

íåìåòàëëè÷åñêîé ùåòêîé.<br />

Îáà îðîñèòåëÿ ÿâëÿþòñÿ ñúåìíûìè.<br />

Äëÿ ñúåìà âåðõíåãî îðîñèòåëÿ<br />

íåîáõîäèìî îòâèíòèòü ïðîòèâ<br />

÷àñîâîé ñòðòåëêè<br />

ïëàñòìàññîâóþ ãàéêó. Âåðõíèé<br />

îðîñèòåëü óñòàíàâëèâàåòñÿ<br />

îòâåðñòèÿìè ââåðõ.<br />

Ïåðèîäè÷åñêè î÷èùàéòå âîäíûé ôèëüòð, ðàñïîëîæåííûé íà<br />

âûõîäå êðàíà.<br />

- Ïåðåêðîéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí.<br />

- Îòêðóòèòå êðàÿ òðóáû çàãðóçêè âîäû, ñíèìèòå ôèëüòð è<br />

àêêóðàòíî ïðîìîéòå åãî ïîä ñòðóåé âîäû.<br />

- Ñíîâà âñòàâüòå ôèëüòð è çàêðåïèòå òðóáó.<br />

×èñòêà ôèëüòðîâ<br />

Ôèëüòðóþùèé óçåë ñîñòîèò èç òðåõ ôèëüòðîâ, êîòîðå ñëóæàò<br />

äëÿ î÷èñòêè âîäû äëÿ ìîéêè îò îñòàòêîâ ïèùè è âîçâðàùàþò<br />

âîäó â öèðêóëÿöèþ: äëÿ õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ ìîéêè<br />

íåîáõîäèìî ïðî÷èùàòü ôèëüòðû.<br />

Ðåãóëÿðíî ïðî÷èùàéòå ôèëüòðû.<br />

Çàïðåùàåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíîé áåç<br />

ôèëüòðîâ èëè ñ íåçàêðåïëåííûì ôèëüòðîì.<br />

• Ïîñëå íåñêîëüêèõ öèêëîâ ìîéêè ïðîâåðüòå ôèëüòðóþùèé óçåë<br />

è ïðè íåîáõîäèìîñòè òùàòåëüíî ïðîìîéòå åãî ïîä ñòðóåé âîäû<br />

ïðè ïîìîùè íåìåòàëëè÷åñêîé ùåòêè, ñëåäóÿ ïðèâåäåííûì<br />

íèæå èíñòðóêöèÿì:<br />

1. ïîâåðíèòå ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè öèëèíäðè÷åñêèé ôèëüòð<br />

Ñ è âûíüòå åãî (ñõåìà 1).<br />

2. Âûíüòå ñòàêàí ôèëüòð Â, ñëåãêà íàæàâ íà áîêîâûå âûñòóïû<br />

(Ñõåìà 2);<br />

3. Âûíüòå ïëîñêèé ôèëüòð èç íåðæàâåþùåé ñòàëè À (ñõåìà 3).<br />

4. Ïðîâåðêà îòñòîéíèêà è óäàëåíèå âîçìîæíûõ îñòàòêîâ ïèùè.<br />

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÍÈÌÀÉÒÅ êðûøêó íàñîñà (äåòàëü ÷åðíîãî<br />

öâåòà) (ðèñ. 4).<br />

1<br />

2<br />

C<br />

B<br />

Äëÿ ñúåìà íèæíåãî îðîñèòåëÿ<br />

íàæìèòå íà øïîíêè ñ áîêîâ è<br />

ïîòÿíèòå åãî ââåðõ.<br />

3 4<br />

Î÷èñòêà âîäíîãî ôèëüòðà*<br />

Åñëè âîäîïðîâîä íîâûé èëè åñëè îí äîëãîå âðåìÿ íå<br />

èñïîëüçîâàëñÿ, ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì äàéòå âîäå ñòå÷ü<br />

äî òåõ ïîð, ïîêà îíà íå ñòàíåò ïðîçðà÷íîé. Íåñîáëþäåíèå<br />

ýòîãî óñëîâèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê çàñîðåíèþ ôèëüòðà è ê<br />

ïîâðåæäåíèþ ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíû.<br />

Ïîñëå ÷èñòêè ôèëüòðîâ òî÷íî óñòàíîâèòå ôèëüòðóþùèé óçåë<br />

íà ñâîå ìåñòî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âàæíûì äëÿ èñïðàâíîé ðàáîòû<br />

ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíû.<br />

Äëèòåëüíûé ïðîñòîé ìàøèíû<br />

• Îòñîåäèíèòå ìàøèíó îò ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ è ïåðåêðîéòå<br />

âîäîïðîâîäíûé êðàí.<br />

• Îñòàâüòå äâåðöó ìàøèíû ïîëó-ïðèêðûòîé.<br />

• Ïîñëå äëèòåëüíîãî ïðîñòîÿ ìàøèíû ïðîèçâåäèòå îäèí<br />

õîëîñòîé öèêë ìîéêè.<br />

22<br />

* Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ


Ïðåäóïðåæäåíèÿ è<br />

ðåêîìåíäàöèè<br />

Èçäåëèå ñïðîåêòèðîâàíî è èçãîòîâëåíî â<br />

ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàòèâàìè ïî<br />

áåçîïàñíîñòè. Íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü<br />

íàñòîÿùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ñîñòàâëåííûå â öåëÿõ âàøåé<br />

áåçîïàñíîñòè.<br />

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê áåçîïàñíîñòè<br />

• Äàííûé ýëåêòðîïðèáîð íå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí<br />

ëèöàìè (âêëþ÷àÿ äåòåé) ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè,<br />

ñåíñîðíûìè èëè óìñòâåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè,<br />

íåîïûòíûìè èëè íåçíàêîìûìè ñ èíñòðóêöèÿìè<br />

îáðàùåíèÿ ñ ýëåêòðîïðèáîðîì, â îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ<br />

ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà èõ áåçîïàñíîñòü.<br />

• Âçðîñëûå äîëæíû ñëåäèòü, ÷òîáû äåòè íå èãðàëè ñ<br />

ýëåêòðîïðèáîðîì.<br />

• Äàííîå èçäåëèå ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ<br />

íåïðîôåññèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â äîìàøíèõ<br />

óñëîâèÿõ.<br />

• Èçäåëèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû â äîìàøíèõ<br />

óñëîâèÿõ, ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî òîëüêî âçðîñëûìè<br />

ëþäüìè â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèÿìè,<br />

ïðèâåäåííûìè â äàííîì òåõíè÷åñêîì ðóêîâîäñòâå.<br />

• Çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü èçäåëèå íà óëèöå, äàæå<br />

ïîä íàâåñîì, òàê êàê âîçäåéñòâèå íà íåãî äîæäÿ è<br />

ãðîçû ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî îïàñíûì.<br />

• Íå ïðèêàñàéòåñü ê ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíå ñ áîñûìè<br />

íîãàìè.<br />

• Íå òÿíèòå çà êàáåëü ýëåêòðîïèòàíèÿ äëÿ îòñîåäèíåíèÿ<br />

âèëêè èçäåëèÿ èç ñåòåâîé ðîçåòêè, âîçüìèòåñü çà âèëêó<br />

ðóêîé.<br />

• Íåîáõîäèìî ïåðåêðûòü âîäîïðîâîäíûé êðàí è âûíóòü<br />

øòåïñåëüíóþ âèëêó èç ðîçåòêè ïåðåä íà÷àëîì ÷èñòêè è<br />

òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ìàøèíû.<br />

•  ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ<br />

îòêðûâàòü âíóòðåííèå ìåõàíèçìû èçäåëèÿ ñ öåëüþ èõ<br />

ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðåìîíòà.<br />

• Íèêîãäà íå ïðèêàñàéòåñü ê ñîïðîòèâëåíèþ.<br />

• Íå îïèðàéòåñü èëè íå ñàäèòåñü íà îòêðûòóþ äâåðöó<br />

ìàøèíû: îíà ìîæåò îïðîêèíóòüñÿ.<br />

• Íå äåðæèòå äâåðöó îòêðûòîé, òàê êàê îá íåå ìîæíî<br />

ñëó÷àéíî ñïîòêíóòüñÿ.<br />

• Õðàíèòå ìîþùèå ñðåäñòâà è îïîëàñêèâàòåëü âäàëè îò<br />

äåòåé.<br />

• Íå ðàçðåøàòü äåòÿì èãðàòü ñ óïàêîâî÷íûìè<br />

ìàòåðèàëàìè.<br />

Óòèëèçàöèÿ<br />

• Óíè÷òîæåíèå óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ: ñîáëþäàéòå<br />

ìåñòíûå íîðìàòèâû ïî óòèëèçàöèè óïàêîâî÷íûõ<br />

ìàòåðèàëîâ.<br />

• Ñîãëàñíî Åâðîïåéñêîé Äèðåêòèâå 2002/96/ÑÅ<br />

êàñàòåëüíî óòèëèçàöèè ýëåêòðîííûõ è ýëåêòðè÷åñêèõ<br />

ýëåêòðîïðèáîðîâ ýëåêòðîïðèáîðû íå äîëæíû<br />

âûáðàñûâàòüñÿ âìåñòå ñ îáû÷íûì ãîðîäñêèì<br />

ìóñîðîì. Âûâåäåííûå èç ñòðîÿ ïðèáîðû äîëæíû<br />

ñîáèðàòüñÿ îòäåëüíî äëÿ îïòèìèçàöèè èõ óòèëèçàöèè è<br />

ðåêóïåðàöèè ñîñòàâëÿþùèõ èõ ìàòåðèàëîâ, à òàêæå äëÿ<br />

áåçîïàñíîñòè îêðóæàþùåé ñðåäû è çäîðîâüÿ. Ñèìâîë<br />

çà÷åðêíóòàÿ ìóñîðíàÿ êîðçèíêà, èìåþùèéñÿ íà âñåõ<br />

ïðèáîðàõ, ñëóæèò íàïîìèíàíèåì îá èõ îòäåëüíîé<br />

óòèëèçàöèè.<br />

Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î ïðàâèëüíîé<br />

óòèëèçàöèè áûòîâûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ ïîëüçîâàòåëè<br />

ìîãóò îáðàòèòüñÿ â ñïåöèàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ<br />

îðãàíèçàöèþ èëè â ìàãàçèí.<br />

Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè è<br />

îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû<br />

Ýêîíîìèÿ âîäû è ýëåêòðîýíåðãèè<br />

• Èñïîëüçóéòå ïîñóäîìîå÷íóþ ìàøèíó ñ ïîëíîé<br />

çàãðóçêîé. Â îæèäàíèå ïîëíîãî çàïîëíåíèÿ ìàøèíû âî<br />

èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ âêëþ÷èòå<br />

öèêë Îïîëàñêèâàíèå (ñì. Ïðîãðàììû).<br />

• Âûáèðàéòå ïðîãðàììó ìîéêè, ïîäõîäÿùóþ äëÿ äàííîãî<br />

òèïà ïîñóäû è ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ<br />

Òàáëèöåé ïðîãðàìì:<br />

- äëÿ íîðìàëüíî çàãðÿçíåííîé ïîñóäû èñïîëüçóéòå<br />

ïðîãðàììó Åñî, îáåñïå÷èâàþùóþ íèçêèé ðàñõîä<br />

ýëåêòðîýíåðãèè è âîäû.<br />

- åñëè ìàøèíà çàãðóæåíà íåïîëíîñòüþ, âêëþ÷èòå<br />

äîïîëíèòåëüíóþ ôóíêöèþ Ïîëîâèíà çàãðóçêè* (ñì.<br />

Çàïóñê è ýêñïëóàòàöèÿ).<br />

• Åñëè âàø êîíòðàêò ñ ïîñòàâùèêîì ýëåêòðîýíåðãèè<br />

ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçíûå ÷àñîâûå òàðèôû äëÿ<br />

ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè, ïîëüçóéòåñü ìàøèíîé âî<br />

âðåìÿ ñ ëüãîòíûì òàðèôîì. Äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ<br />

Çàïóñê ñ çàäåðæêîé* (ñì. Çàïóñê è ýêñïëóàòàöèÿ) ìîæåò<br />

ïîìî÷ü ñïëàíèðîâàòü ìîéêó ïîñóäû â áîëåå<br />

ðàöèîíàëüíîì ðåæèìå.<br />

Ìîþùèå ñðåäñòâà, íå ñîäåðæàùèå ôîñôàòîâ,<br />

õëîðà è ñîäåðæàùèå ôåðìåíòû<br />

• Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü ìîþùèå<br />

ñðåäñòâà, íå ñîäåðæàùèå ôîñôàòîâ è õëîðà, ÷òî<br />

ïîìîãàåò ñîõðàíèòü îêðóæàþùóþ ñðåäó.<br />

• Ôåðìåíòû îêàçûâàþò îñîáî ýôôåêòèâíîå âîçäåéñòâèå<br />

ïðè òåìïåðàòóðå îêîëî 50°C, ïîýòîìó ïðè<br />

èñïîëüçîâàíèè ìîþùèõ âåùåñòâ ñ ôåðìåíòàìè ìîæíî<br />

âûáðàòü ïðîãðàììû ìîéêè ñ íèçêèìè òåìïåðàòóðàìè,<br />

ïîëó÷àÿ òå æå ðåçóëüòàòû, ÷òî è ïðè ìîéêå ïðè 65°C.<br />

• Àêêóðàòíî äîçèðóéòå ìîþùåå ñðåäñòâî â ñîîòâåòñòâèè<br />

ñ óêàçàíèÿìè ïðîèçâîäèòåëÿ, ñ ñòåïåíüþ æåñòêîñòè<br />

âîäû, ñî ñòåïåíüþ çàãðÿçíåíèÿ è ñ êîëè÷åñòâîì ïîñóäû<br />

âî èçáåæàíèå íåðàöèîíàëüíîãî ðàñõîäà. Õîòÿ ìîþùèå<br />

ñðåäñòâà è ÿâëÿþòñÿ áèîðàçëàãàåìûìè, îíè ñîäåðæàò<br />

âåùåñòâà, îòðèöàòåëüíî âëèÿþùèå íà ïðèðîäó.<br />

* Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ.<br />

RU<br />

23


Íåèñïðàâíîñòè è<br />

ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ<br />

195076496.01<br />

05/2010 - Xerox Fabriano<br />

RU<br />

 ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ àíîìàëèé â ðàáîòå èçäåëèÿ ïðîâåðüòå ñëåäóþùèå ïóíêòû ïåðåä òåì, êàê îáðàòèòüñÿ â Ñåðâèñ<br />

òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.<br />

Неисправности:<br />

Посудомоечная машина не запус<br />

кается.<br />

Посудомоечная машина не слива<br />

ет воду.<br />

Шумная работа посудомоечной м<br />

ашины.<br />

На посуде и стаканах остается бе<br />

ловатый или известковый налет.<br />

На посуде и стаканах остаются го<br />

лубоватые разводы или налеты.<br />

Посуда плохо высушена.<br />

Возможные причины / Методы устранения:<br />

• Штепсельная вилка машины плохо вставлена в сетевую розетку или в<br />

доме отключилось электричество.<br />

• Дверца машины плохо закрыта.<br />

• Был запрограммирован Запуск с задержкой (см. Включение и эксплуатация).<br />

• Программа еще не завершилась.<br />

• Сливной шланг согнут (см. Монтаж).<br />

• Засорился слив в раковине.<br />

• Фильтр засорен остатками пищи.<br />

• Посуда бьется друг о друга или о лопасти оросителей.<br />

• Отсутствует регенерирующая соль или регуляция ее расхода не соответствует<br />

степени жесткости воды (см. Ополаскиватель и соль).<br />

• Крышка бачка соли плохо закрыта.<br />

• Закончился ополаскиватели или неправильно настроена его дозировка.<br />

• Посуда с тефлоновым покрытием.<br />

• Чрезмерная дозировка ополаскивателя.<br />

• Была выбрана программа мойки без сушки.<br />

• Закончился ополаскиватель или настроена недостаточная дозировка (см. Ополаск<br />

иватель и соль).<br />

• Неправильно настроен расход ополаскивателя.<br />

Посуда плохо вымыта. • Корзины перегружены (см. Загрузка корзин).<br />

• Посуда плохо расположена в корзинах.<br />

• Посуда мешает вращению лопастей оросителей.<br />

• Выбрана неэффективная программа мойки (см. Программы).<br />

• Чрезмерное пенообразование: неправильная дозировка или непригодное моющее<br />

средство (см. Включение и эксплуатация).<br />

• Крышка ополаскивателя плохо закрыта.<br />

• Фильтр засорен (см. Техническое обслуживание и уход).<br />

• Отсутствует регенерирующая соль (см. Ополаскиватель и соль).<br />

Посудомоечная машина не залив<br />

ает воду/Сигнализация Закрыт в<br />

одопроводный кран<br />

(раздаются короткие звуковые сигн<br />

алы)<br />

На дисплее часто мигает A:6<br />

Сигнализация неисправности эле<br />

ктроклапана подачи воды.<br />

(На дисплее часто мигает А:2).<br />

• В водопроводе нет воды.<br />

• Водопроводный шланг согнут (см. Монтаж).<br />

• Откройте водопроводный кран, и машина запустится через несколько минут.<br />

• Машина заблокировалась, так как после звуковой сигнализации не было произведе<br />

но никаких действий. Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ., откройт<br />

е водопроводный кран и через 20 секунд вновь включите машину при помощи той<br />

же кнопки. Перепрограммируйте машину и вновь запустите цикл.<br />

• Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. и вновь включите ее через одну<br />

минуту. Если сигнализация не гаснет, закройте водопроводный кран во избежани<br />

е затопления, отсоедините штепсельную вилку машины от сетевой розетки и вызо<br />

вите техника.<br />

Неисправность трубы загрузки в<br />

оды/Засорен водный фильтр.<br />

(На дисплее часто мигает А:7).<br />

•Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ/ВЫКЛ Закройте водопров<br />

дный кран во избежание затопления, отсоедините штепсельную вилку<br />

машины от сетевой розетки. Проверьте, не засорен ли примесями вод<br />

ый фильтр. (смотрите главу "Техническое обслуживание и уход")<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!