Bosch beépíthető készülékek. - Kapos Design Bt.

kaposdesign.hu

Bosch beépíthető készülékek. - Kapos Design Bt.

Legyen a konyha a lakás ékköve:

Bosch beépíthető készülékek.


Sok szor a legíz le te sebb fo gá sok el ké szí té se a leg ne he zebb. Kár len ne,

ha ez csak a pro fi sza ká csok nak si ke rül ne. A Bosch ezért legújabb

sü tői nek és fő ző lap jai nak megal ko tá sa kor is azt tar tot ta szem előtt, hogy

pro fesszio ná lis megol dá so kat kí nál jon a min den na pok ra.

Beépí tett sü tő prog ra mok, au to ma ti kus hő mér sék let-felaján lás, új sü té si

mó dok ad nak Ön nek is le he tő sé get ar ra, hogy hob bi sza kács ként ínyenc

fo gá so kat ké szít hes sen csa lád já nak.

Beépíthető készülékek


Az első fogás már főzés közben is élvezhető:

A Bosch beépíthető sütő szépsége és tudása.

Idő meg ta ka rí tás

A gyors fel fű tés-funk ció anél kül bizto

sít kö zel 30%-os idő meg ta ka rí tást

az elő me le gí tés nél, hogy meg nő ne az

ener gia fel hasz ná lás. A sü tők fel szerelt

sé gé től füg gően két for má ban áll

ren del ke zés re.

Biz ton ság

A gyer mek zár funk ció zá rol ja a sü tő

min den prog ram ját és megaka dá lyozza

a ké szü lék vé let len sze rű be kap csolá

sát.

Az au to ma ti kus biz ton sá gi ki kap csolás

sal ren del ke ző sü tő nem tart ja

Önt bi zony ta lan ság ban, hogy ki kapcsol

ta-e ké szü lé két, azt bi zo nyos

idő el tel té vel meg te szi Ön he lyett.

A ki kap cso lás idő pont ja a beál lí tott

hő mér sék let től függ.

A Bosch beépít he tő sü tők több sé ge

már alap fel sze relt ség ként tar tal maz

te lesz kó pos sü tő sínt, vagy azok

igény ese tén kü lön meg ren del he tők.

Ki vi tel től füg gően 1, 2 vagy 3 szin tű

te lesz kó pos sü tő sí nek könnyí tik meg

a há ziasszo nyok mun ká ját, te szik

könnyeb ben hoz zá fér he tő vé a ké szíten

dő fi nom sá go kat.

Au to ma ti kus gyors fel fű tés ese tén

elég egy gomb nyo más, és a ké szü lék

máris mű kö dés be lép, majd a kí vánt

hő fok eléré se kor au to ma ti ku san átáll

a beál lí tott sü té si mód ra.

Ma nuá lis gyors fel fű tés sel fel sze relt

ké szü lé kek nél a forgatógombon törté

nik a beál lí tás előbb gyors fel fű tés

funk ció ra, majd a kí vánt sü té si mód ra.

A süllyesz tett kap cso ló gom bok

ki kap csolt ál la pot ban tö ké le te sen

be le si mul nak a ke ze lő lap sík já ba,

ami nem csak tisz tí tás szem pont já ból

ké nyel mes, de ál ta luk a té ves be kapcso

lás is megelőz he tő.

Az ext ra fel sze relt ség gel ren del ke ző

ké szü lé kek nél min den irány ból jól

lát ha tó, ele gáns kör fény is jel zi,

hogy az adott kap cso ló gomb üzem ben

van-e vagy sem.

72

A kü lön le ges hő szi ge te lé sű sü tő -

aj tó to váb bi vé del met nyújt a kis -

gyer me kes csa lá dok nak sé rü lés

el len. A kü lön le ges szi ge te lés nek és

spe ciá lis üve ge zés nek kö szön he tően

je len tő sen csök ken a sü tő aj tó kül ső

hő mér sék le te. Az ext ra hő szi ge te lésű

sü tő aj tó 1 órás, 180°C-on tör té nő

al só/fel ső sü tés után is mindössze

40 O C-ra me leg szik fel.

Kom fort

A sü tő ko csi a leg ma ga sabb ké nyel mi

és biz ton sá gi igé nye ket is kielé gí ti.

A sü tő la pok a sü tő aj tó val együtt ki gördül

nek, így a sül tek fű sze re zé sé hez

illetve meg for dí tá sá hoz, vagy sü te mények

tű pró bá já hoz nem kell a forró

sü tő be nyúl nunk.

Vi lág új don ság a tisz tí tás ban:

az EcoClean rend szer.

Az új el já rás nak kö szön he tően a kü lönle

ges, kis sé ér des ke rá mia fe lü let már

sü tés köz ben ma gá ba szív ja a zsíros

szennye ző dé se ket, és egyút tal

csök ken ti a kel le met len sza gok

kép ző dé sét.

A hát fal min den új Bosch sü tő ben

EcoClean be vo nat tal el lá tott, az ol dalfa

lak és a te tő ki vi tel től füg gően

tar tal maz za a be vo na tot, vagy kü lön

meg ren del he tő.

Az elekt ro ni kus órá val fel sze relt

sü tő kön a pon tos idő és a beál lí tott

sü té si idő mel lett új don ság ként a

gyer mek zár ak ti vá lá sa is fi gye lem mel

kí sér he tő.


Tisz tí tás

A prak ti kus tar to zék áll vány sta bi lan

és biz ton sá go san tart ja a sü tő la po kat

és ros té lyo kat. Tisz tí tás kor vagy

az EcoClean szett utó la go san tör té nő

fel sze re lé se kor könnye dén ki pat tintha

tó és új ra vissza he lyez he tő.

Az 58 li ter re nö velt, ext ra mé re tű

sü tő tér le he tő vé te szi, hogy

a na gyobb sü tő edé nyek ben egy szer re

több ételt ké szít sünk.

A szür ke szí nű GranitEmail sü tő térbe

vo nat nem csak op ti kai lag nyújt

kel le mes lát ványt, de anya ga

a sü tő tér tisz tí tá sát is je len tő sen

meg könnyí ti.

A kü lön le ges el já rás sal ké szült

zo mán co zás nak kö szön he tően

a sü tő fal rend kí vül el len ál ló vá vált

a kar co lá sok kal és egyéb sé rü lé sek kel

szem ben is.

Az in terak tív di gi tá lis ki jel ző vel

ren del ke ző sü tők szim bó lu mok kal

és szám je gyek kel tá jé koz tat nak

a leg fon to sabb beál lí tá sok ról, sőt

még 24 au to ma ti kus sü té si prog ramot

is kí nál nak. Ez utób biak ese tében

ele gen dő a súly megadá sa,

az étel zárt edény ben tör té nő be helye

zé se, és a prog ram in dí tá sa.

Sü tőnk ezek után min dent au to ma tiku

san vé gez, ne künk az el ké szült

íny csik lan dó fo gást már csak tá lalnunk

kell. A beépí tett elekt ro ni ka

to váb bi in for má ció kat is szol gál tat

a nagy mé re tű ki jel zőn, pl. beál lí tott

sü té si mód és hő mér sék let, az info

gomb meg nyo má sa után a sü tő ben

lé vő ak tuá lis hő fok, gyer mek zár

ak ti vá lá sa, au to ma ti kus biz ton sá gi

ki kap cso lás stb.

Beépíthető készülékek

73


Pro fi sü té si mó dok

Multifunkció

Mul ti funk ció:

• Felol vasz tás

• Al só/fel ső sü tés

• Kü lön al só sü tés

• Légkeverés

• Nagy fe lü le tű gril le zés

• Kis fe lü le tű gril le zés

• Légkeveréses gril le zés

Spe ciá lis al só/fel ső sü tés

Kü lö nö sen kelt tész tá ból ké szült ételek

– pl. ke nyér fé lék, fo nott ka lács –

vagy fa gyasz tott sü te mé nyek el ké szíté

sé re aján lott. A sü tő tér le ve gő jé nek

megemelt pá ra tar tal ma megóv ja

a ned ves sé get ked ve lő tész ta fé lé ket

a ki szá ra dás tól.

Nagy fe lü le tű gril le zés

Egy szer re na gyobb mennyi sé gű hús,

pl. steak , virs li vagy hal gril le zé sé re

szol gá ló sü té si mód. Tö ké le tes ra kott

éte lek eny he bar ní tá sá hoz, hisz

a fű tő szá lak tel je sít mé nye 3 fo ko zatban

ál lít ha tó.

Mul ti funk ció

3D Comfort:

• Felol vasz tás

• Al só/fel ső sü tés

• Kü lön al só sü tés

• 3D légkeverés

• Nagy fe lü le tű gril le zés

• Kis fe lü le tű gril le zés

• Légkeveréses gril le zés

• Piz za funk ció

Mul ti funk ció

3D Premium:

• Felol vasz tás

• Al só/fel ső sü tés

• Kü lön al só sü tés

• Spe ciá lis al só/fel ső sü tés

• 3D légkeverés

• Nagy fe lü le tű gril le zés

• Kis fe lü le tű gril le zés

• Légkeveréses gril le zés

• Piz za funk ció

• Me le gen tar tás

Felol vasz tás

Fa gyasz tott élel mi sze rek, pl. hús,

ke nyér vagy tor ta gyors és kí mé le tes

felol vasz tá sá hoz.

Al só/fel ső sü tés

A klasszi kus, jól be vált sü té si mód

ro po gós sül tek hez, ke vert

tész tás sü te mé nyek hez és kü lön bö ző

fel fúj tak hoz.

Kü lön al só sü tés

Alul ról tör té nő utánsütésre illetve

bar ní tás ra, va la mint be fő zés hez.

74

Légkeverés

A sü tő hát fa lán ta lál ha tó ven ti lá tor

egyen le te sen osz lat ja el az al só/fel ső

sü tés forró le ve gő jét, mely nek kö szönhe

tően kiváló töl te lé kes sü te mé nye k,

pis kó ták, gyü mölcs tor ták vagy ap ró

sü te mények készíthetők.

3D légkeverés

A kör fű tő test forró le ve gő je a hát -

fa lon lé vő nyí lá so kon áram lik a sü tőtér

be, me lyet a ven ti lá tor oly mó don

osz lat el, hogy egy szer re akár há rom

szin ten is süt he tő pl. ap ró sü te mény.

Le ve les tész ta sü té sé re és gyü mölcsasza

lás ra is ez az ideá lis üzem mód.

Piz za funk ció

A meg fe le lő sü té si mód mély hű tött

ter mé kek, így pl. piz za vagy ha sábbur

go nya el ké szí té sé re. A szük sé ges

in ten zív hő eléré se ér de ké ben a 3D

légkeveréssel egyide jű leg az al só

sü tés is mű kö dés be lép.

Légkeveréses gril le zés

A grill fű tő szál és a ven ti lá tor egymást

vált va lép nek mű kö dés be, így

a grill fű tő test ből ér ke ző hő egyen lete

sen osz lik el a sü tő tér ben. En nek

kö szön he tően a hő min den ol dal ról

egy for mán éri az ételt, ezért ideá lis

na gyobb szár nya sok – csir ke, ka csa,

li ba – el ké szí té sé hez. A vég ered mény

olyan, mint ha nyárs ra tűz tük vol na

őket.

Kis fe lü le tű gril le zés

Ki sebb mennyi ség gril le zé se ese tén

ele gen dő csak a kö zép ső

fű tő szál be kap cso lá sa, így akár 30%

ener gia is meg ta ka rít ha tó. Ideá lis

cső ben sült éte lek hez is.

Me le gen tar tás

A 66 és 100 °C kö zöt ti

hő mér sék le ten a fel szol gá lás ra vá ró

éte lek akár hosszabb ideig is me legen

tart ha tók.

Az ener gia cím ke

...

Az ener gia cím kén fel tün te tett ada tok

alap ján a sü tők egy sze rűen és gyorsan

össze ha son lít ha tók egy más sal.

Az A osz tály ba tar toz nak a leg gazda

sá go sabb, D osz tály ba az át la gos,

G osz tály ba pe dig a leg ma ga sabb

fo gyasz tá sú sü tők. Ezen be so ro lás

ki zá ró lag az ener gia-fel hasz ná lást

ve szi fi gye lem be, füg get le nül a tény -

le ges sü té si ered mény től.

A Bosch sü tői ki vé tel nél kül a leg gazda

sá go sab ban mű köd tet he tő készülékek

kö zé, vagyis az A illetve B ener giaosz

tály ba tar toz nak. Ez zel egyide jű leg

ké szü lé keink füg get len teszt in té ze tek

vizs gá la tai alap ján ki ma gas lóan jó

sü té si ered mé nye ket is biz to sí ta nak.


Főzőlapok

A ha gyo má nyos gázfőzőlapok nép sze rű sé ge a mo dern elektromos fő ző la pok meg je le nésé

vel sem csök ken. Ezért fek tet a Bosch is nagy hang súlyt ar ra, hogy mi nél szé le sebb

vá lasz ték ban kí nál jon ön ál ló ill. sü tő vel összeépít he tő gázfőzőlapokat. Egy re in kább terjed

a Wok-edényben tör té nő sü tés-fő zés, mely hez a Bosch már több fé le olyan fő ző la pot is

kí nál, me lyen a ha gyo má nyos égő kön kí vül a nagy tel je sít mé nyű WOK-égő is meg ta lál ha tó.

Klasszi kus vagy mo dern de sign

A szám je gyes tel je sít mény-ki jel ző vel

ren del ke ző fő ző la pok nál jól lát ha tó

szám je gyek mu tat ják az egyes zó nákhoz

beál lí tott tel je sít mény-fo ko za tokat.

Az egyes fő ző me zők ki-/be kap csolá

sa, tel je sít mény-sza bá lyo zá sa és

át kapcso lá sa az üveg lap alatt el he lyezett,

érin tés re mű kö dő szenzorkapcsolókkal

könnyít he tő meg.

A Bosch fő ző la pok egye dül ál ló

mó don ren del kez nek Timer-rel is,

mellyel beál lít ha tó az egyes fő ző zónák

mű kö dé si ide je. A beál lí tás a

fő zés meg kez dé se kor vagy köz ben is

el vé gez he tő. A beál lí tott idő le tel te

után a fő ző zó na au to ma ti ku san

le kap csol.

A ha gyo má nyos, ke ret tel ren del ke ző

fő ző la pok eny hén dom bo rú sze gé lye

le fe di a kör be fu tó szi ge te lő csí kot,

mely nek kö szön he tően tisz tí tá suk

rend kí vül könnyű.

Az ele gáns Front-Profillal ren del ke ző

fő ző lap a leg mo der nebb kony hák ba

is tö ké le te sen il lesz ke dik. Elöl ne mesacél

sze gély, ol dalt eny hén el vé ko nyodó

él te szi könnyen tisz tít ha tó vá és

esz té ti kus sá a ké szü lé ket.

Az új HighSpeed fő ző zó ná kon az

edény től és az étel mennyi sé gé től

füg gően akár 20% idő is meg ta ka rítha

tó, mely az új üveg ke rá miá nak és

a to vább fej lesz tett fű tő ele mek nek

kö szön he tő.

A for ra ló elekt ro ni ka az étel ki fu tá sa

nél kül biz to sít ja az au to ma ti kus for ralás

és to vább fő zés le he tő sé gét.

A fő ző zó na elő ször ma xi má lis tel je sítmény

re kap csol va fel fűt, majd

bi zo nyos idő el tel te után au to ma ti kusan

vissza kap csol a ki vá lasz tott

fo ko zat ra, és azon főz to vább.

A fe les le ges ener gia fel hasz ná lás

el ke rü lé se ér de ké ben szenzoros kapcso

ló val az edény mé re té től füg gően

ál lít ha tó át a fő ző zó na két kö rös re

vagy ová lis ra.

A ke ze lő me ző kö ze pén, jól lát ha tó

he lyen pi ros kontrollfény jel zi, hogy

az egyes fő ző zó nák kö zül me lyek

nem hűl tek még ki tel je sen. Így nemcsak

a balesetveszély csökken, de

a ma ra dék hő me le gen tar tás ra is

fel hasz nál ha tó, így energiát takaríthatunk

meg.

A ma ra dék hő-ki jel ző 2 fo ko zat ban H

illetve h be tű vel tá jé koz tat a to vábbfő

zés hez vagy me le gen tar tás hoz felhasz

nál ha tó hő ről.

A me mó ria funk ció val fő ző la pon ként

egy beál lí tás pon to san el rak tá rozha

tó, így pél dául a leg gyak rab ban

hasz nált prog ram bár mi kor új ra előhív

ha tó.

A biz ton sá gi ki kap cso lás funk ció

a beál lí tott fo ko zat tól füg gően bi zonyos

idő el tel te után au to ma ti ku san

ki kap csol ja a fő ző zó nát, amennyi ben

az hu za mo sabb ide je meg sza kí tás

nél kül mű kö dik.

A gyer mek zár biz tos vé del met nyújt

az eset le ges sé rü lé sek el ke rü lé sé hez.

Egyet len gomb nyo más sal a fő ző lap

összes funk ció ja le zár ha tó. A gyer mekzár

gomb újabb meg nyo má sá val és

né hány má sod per ces nyom va tar tá sával

a ké szü lék új ra üzem kész ál la pot ba

ke rül.

Ha rö vid idő re akar juk csak el hagy ni

a kony hát, és a be kap csolt fő ző la pot

nem akar juk felügye let nél kül hagy ni,

ele gen dő a Stop-funk ciót hasz nálnunk.

Be kap cso lá sá val a ké szü lék

összes funk ció ját há rom perc re le kapcsol

hat juk, mely után a fő ző lap a

meg sza kí tott prog ra mo kat az ere de ti

beál lí tá sok nak meg fe le lően foly tat ja.

Ha ez nem tör té nik meg, há rom perc

el tel té vel a ké szü lék ki kap csol.

Beépíthető készülékek

75


A finom falatokhoz nemcsak megfelelő

hozzávalók, de profi tűzhely is kell.


Sütő-főzőlap kombináció

Beépít he tő sü tő

HEN 360650 – nemesacél

Üvegkerámia főzőlap

NKN 675T01

Sütési módok

• Mul ti funk ció 3D Premium: felol vasz tás,

al só/fel ső sü tés, kü lön al só sü tés, spec.

alsó/fel ső sü tés, 3D légkeverés, nagy/kis

fe lü le tű grill, légkeveréses grillezés, pizza

funk ció, me le gen tar tás

Profi felszereltség

• Elekt ro ni kus sü tő au to ma ti ka

24 prog ram mal

• Au to ma ti kus hő mér sék let-felaján lás,

pon tos hő mér sék let-sza bá lyozás

50–300°C kö zött

• Au to ma ti kus gyors fel fű tés

• Sü tő biz ton sá gi ki kap cso lá sa

• Süllyesz tett, vi lá gí tó gom bok

• Ext ra mé re tű sü tő tér (58 l)

• Gyer mek zár, te leüveg sü tő aj tó

• Ext ra hő szi ge te lé sű sü tő aj tó

(max. 40°C)

Tisztítás

• Zsír- és szag szű rő ka ta li zá tor,

EcoClean hát fal

• GranitEmail könnyen tisz tít ha tó

sü tő tér-be vo nat

• Hű tő ven ti lá tor, sü tő vi lá gí tás

Csak NKN675T01 főzőlappal

építhető össze

Tar to zé kok:

1 db zo mán co zott sü tő lap,

1 db uni ver zá lis sü tő edény,

1 db grill rács

Kü lön ren del he tő tar to zék:

2 szin tű te lesz kó pos sü tő sín HEZ 338200

Sütő elektromos

csatlakozásának

helye 320x115

Profi felszereltség

• 4 db HighSpeed gyors felfűtésű

főzőmező, ebből 1 db kétkörössé,

1 db sütőzónává bővíthető

• Timer automatikus kikapcsolással

minden főzőzónához

• Szenzoros vezérlés

• Szenzoros főzőfelület-bővítés

• Elektronikus teljesítmény-szabályozás

• Forraló elektronika

• Számjegyes teljesítmény-kijelző

• Stop-funkció

• Hangjelzés-funkció főzési idő

lejártakor

• Memória-funkció

Biztonság

• Biztonsági kikapcsolás

• Gyermekzár

• 4-szeres maradékhő-kijelzés

• 2 fokozatú maradékhő-kijelzés minden

főzőzónához

Csak HEN 360650 sütővel

építhető össze

*Faltól való minimális távolság

**Maximális mélység

Beépíthető készülékek

HEN 360650 méretek mm-ben

NKN 675T01 méretek mm-ben

77


Egymással kombinálható sütők és főzőlapok

Multifunkció

Multifunkció

Multifunkció

Beépíthető sütő

HEV 434350 – nemesacél

Beépíthető sütő

HEV 43W350E – nemesacél

Beépíthető sütő

HEV 43W350 – nemesacél

Sütési módok

• Multifunkció: felolvasztás, alsó/felső

sütés, külön alsó sütés, légkeverés,

nagy/kis felületű grill, légkeveréses

grillezés

Profi felszereltség

• Elektronikus programóra,

sütőkikapcsolás

• Sütőkocsi

• Külön EcoClean programállás

• Automatikus gyorsfelfűtés

• Gyermekzár

• Teleüveg sütőajtó

• Különleges hőszigetelésű sütőajtó

(max.50 O C)

Tisztítás

• EcoClean hátfal, oldalfal és tető

• GranitEmail könnyen tisztítható

sütőtér-bevonat

• Hűtőventilátor, sütővilágítás

Csak NPF, NPE, NPD főzőlapokkal

építhető össze

Tartozékok:

1 db alumínium sütőlap,

1 db üveg sütőlap,

1 db grillrács

Sütési módok

• Multifunkció: felolvasztás, alsó/felső

sütés, külön alsó sütés, légkeverés,

nagy/kis felületű grill, légkeveréses

grillezés

Profi felszereltség

• Elektronikus programóra,

sütőkikapcsolás

• Külön EcoClean programállás

• Automatikus gyorsfelfűtés

• 3 db teleszkópos sütősín

• Gyermekzár

• Teleüveg sütőajtó

• Különleges hőszigetelésű sütőajtó

(max.50 O C)

Tisztítás

• EcoClean hátfal, oldalfal és tető

• GranitEmail könnyen tisztítható

sütőtér-bevonat

• Hűtőventilátor, sütővilágítás

Csak NPF, NPE, NPD főzőlapokkal

építhető össze

Tartozékok:

1 db alumínium sütőlap,

1 db üveg sütőlap,

1 db grillrács

Sütési módok

• Multifunkció: felolvasztás, alsó/felső

sütés, külön alsó sütés, légkeverés,

nagy/kis felületű grill, légkeveréses

grillezés

Profi felszereltség

• Elektronikus programóra,

sütőkikapcsolás

• 3 db teleszkópos sütősín

• Gyermekzár

• Teleüveg sütőajtó

• Különleges hőszigetelésű sütőajtó

(max.50 O C)

Tisztítás

• EcoClean hátfal és oldalfal

• GranitEmail könnyen tisztítható

sütőtér-bevonat

• Tisztításkor lehajtható grill fűtőszál

• Hűtőventilátor, sütővilágítás

Csak NPF, NPE, NPD főzőlapokkal

építhető össze

Tartozékok:

1 db alumínium sütőlap,

1 db üveg sütőlap,

1 db grillrács

78

HEV 434350 méretek mm-ben

HEV 43W350E méretek mm-ben

HEV 43W3.0 méretek mm-ben


Multifunkció

Beépíthető sütő

HEV 230250 – nemesacél

Üvegkerámia főzőlap

NPF 651A01E

Üvegkerámia főzőlap

NPE 615A01E

Sütési módok

• Multifunkció: felolvasztás, alsó/felső

sütés, külön alsó sütés, légkeverés,

nagy/kis felületű grill, légkeveréses

grillezés

Profi felszereltség

• Elektronikus programóra,

sütőkikap cso lás

• Gyermekzár

• Teleüveg sütőajtó

Tisztítás

• EcoClean hátfal

• Tisztításkor lehajtható grill fűtőszál

• GranitEmail könnyen tisztítható

sütőtér-bevonat

• Hűtőventilátor

• Sütővilágítás

Profi felszereltség

• 4 db HighSpeed gyors felfűtésű

főzőmező, ebből 1 db kétkörössé

bővíthető

• Keret nélküli kivitel

• Zónaátkapcsolás a kezelőgombon

Biztonság

• 4-szeres maradékhő-kijelzés

• HEV sütőkkel építhető össze

Profi felszereltség

• 4 db HighSpeed gyors felfűtésű

főzőmező

• Körbefutó keret

Biztonság

• 4-szeres maradékhő-kijelzés

• HEV sütőkkel építhető össze

Csak NPF, NPE, NPD főzőlapokkal

építhető össze

Tartozékok:

1 db alumínium sütőlap,

1 db zománcozott sütőlap,

1 db grillrács

*Faltól való minimális távolság

**Maximális mélység

NPF 651A01E

NPE 615A01E méretek mm-ben

Külön rendelhető tartozék:

2 szintű teleszkópos sütősín HEZ 338200

HEV 230250 méretek mm-ben

Beépíthető gázfőzőlap

NPD 615DBY – nemesacél

Profi felszereltség

• Föld gáz üze mű alap beál lí tás: H-gáz, 25

mbar

• 4 gáz égő: 1 nagyteljesítményű (3 kW),

2 nor mál (1,75 kW) és 1 ta ka rék égő

(1,0 kW)

• Pie zo elekt ro mos szik ra gyúj tás a kap csoló

gomb ba épít ve

• Két ré szes edény tar tó rács

• Le ke re kí tett for ma, könnyű tisz tít ha tó ság

• Fú vó ka cse ré vel PB-gáz ról is üze mel tet he tő

• Gáz csat la ko zás G 1/2"

Biztonság

• Ter moelekt ro mos égés biz to sí tó égőnként

• HEV sü tők kel épít he tő össze

* Jobbról/balról min. 100 mm, ill. a hátsó faltól min.

50 mm legkisebb beépítési távolság betartásával.

** Gázcsatlakozás helyzete kivágásnál

NPD 615DBY méretek mm-ben

Beépíthető készülékek

79


Önállóan beépíthető sütők

Multifunkció

Önállóan beépíthető sütő

HBN 360650 – nemesacél

Ön ál lóan beépít he tő sü tő

HBN 340550 – ne mes acél

Önállóan beépíthető sütő

HBN 43W350 – nemesacél

HBN 43W320 – fehér (kép nélkül)

Sütési módok

• Mul ti funk ció 3D Premium: felol vasz tás,

al só/fel ső sü tés, kü lön al só sü tés, spec.

alsó/fel ső sü tés, 3D légkeverés, nagy/kis

fe lü le tű grill, légkeveréses grillezés,

piz za funk ció, me le gen tar tás

Profi felszereltség

• Elekt ro ni kus sü tő au to ma ti ka

24 prog ram mal

• Au to ma ti kus hő mér sék let-felaján lás,

pon tos hő mér sék let-sza bá lyo zás

50–300°C kö zött

• Au to ma ti kus gyors fel fű tés

• Sü tő biz ton sá gi ki kap cso lá sa

• Süllyesz tett, vi lá gí tó gom bok

• Ext ra mé re tű sü tő tér (58 l)

• Gyer mek zár, te leüveg sü tő aj tó

• Ext ra hő szi ge te lé sű sü tő aj tó (max. 40°C)

Tisztítás

• Zsír- és szag szű rő ka ta li zá tor

• EcoClean hát fal

• GranitEmail könnyen tisz tít ha tó sü tő térbe

vo nat

• Hű tő ven ti lá tor, sü tő vi lá gí tás

Tar to zé kok:

1 db zo mán co zott sü tő lap,

1 db uni ver zá lis sü tő edény, 1 db grill rács

Kü lön ren del he tő tar to zék:

2 szin tű te lesz kó pos sü tő sín HEZ 338200

EcoClean-szett HZ 329022

Sütési módok

• Mul ti funk ció 3D Comfort: felol vasz tás,

al só/fel ső sü tés, kü lön al só sü tés,

3D légkeverés, nagy/kis fe lü le tű grill,

légke veréses gril le zés, piz za funk ció

Profi felszereltség

• Di gi tá lis ki jel ző pik tog ra mok kal

• Gyors fel fű tés

• Süllyesz tett ke ze lő gom bok

• Ext ra mé re tű sü tő tér (58 l)

• Gyer mek zár, te leüveg sü tő aj tó

• Ext ra hő szi ge te lé sű sü tő aj tó (max. 40°C)

Tisztítás

• EcoClean hát fal

• GranitEmail könnyen tisz tít ha tó sü tő térbe

vo nat

• Hű tő ven ti lá tor, sü tő vi lá gí tás

Tar to zé kok:

1 db zo mán co zott sü tő lap,

1 db uni ver zá lis sü tő edény, 1 db grill rács

Kü lön ren del he tő tar to zék:

2 szin tű te lesz kó pos sü tő sín HEZ 338200

EcoClean-szett HZ 329022

Sütési módok

• Mul ti funk ció: felol vasz tás, al só/fel ső

sü tés, kü lön al só sü tés, légkeverés,

nagy/kis fe lü le tű grill, légkeveréses

grillezés

Profi felszereltség

• Elekt ro ni kus program óra,

sütőkikapcsolás

• 3 db te lesz kó pos sü tő sín

• süllyesztett kezelőgombok

• Gyer mek zár

• Te leüveg sü tő aj tó

Tisztítás

• EcoClean hát fal és ol dal fal

• Tisz tí tás kor le hajt ha tó grill fű tő szál

• GranitEmail könnyen tisz tít ha tó sü tő térbe

vo nat

• Hű tő ven ti lá tor

• Sü tő vi lá gí tás

Tar to zé kok:

1 db alu mí nium sü tő lap,

1 db zo mán co zott sü tő lap, 1 db grill rács

Sütő elektromos

csatlakozásának

helye

320x115

Sütő elektromos

csatlakozásának

helye

320x115

80

HBN 3606.0 méretek mm-ben

HBN 340550 méretek mm-ben

HBN 43W3.0 méretek mm-ben


Önállóan beépíthető sütők

Multifunkció

Multifunkció

Multifunkció

Önállóan beépíthető sütő

HBN 42S350E – nemesacél

Önállóan beépíthető sütő

HBN 230250E – nemesacél

Önálló beépíthető sütő

HBN 230N60 – fekete

Sütési módok

• Mul ti funk ció: felol vasz tás, al só/fel ső

sü tés, kü lön al só sü tés, légkeverés,

nagy/kis fe lü le tű grill, légkeveréses

grillezés

Profi felszereltség

• Elekt ro ni kus jelző óra

• 2 db te lesz kó pos sü tő sín

• Te leüveg sü tő aj tó

Tisztítás

• EcoClean hát fal és ol dal fal

• Tisz tí tás kor le hajt ha tó grill fű tő szál

• GranitEmail könnyen tisz tít ha tó sü tő térbe

vo nat

• Hű tő ven ti lá tor

• Sü tő vi lá gí tás

Tar to zé kok:

1 db alu mí nium sü tő lap,

1 db zo mán co zott sü tő lap, 1 db grill rács

Sütési módok

• Mul ti funk ció: felol vasz tás, al só/fel ső

sü tés, kü lön al só sü tés, légkeverés,

nagy/kis fe lü le tű grill, légkeveréses

gril le zés

Profi felszereltség

• Elekt ro ni kus prog ram óra,

sü tő ki kap cso lás

• Gyer mek zár

• Te leüveg sü tő aj tó

Tisztítás

• EcoClean hát fal

• Tisz tí tás kor le hajt ha tó grill fű tő szál

• GranitEmail könnyen tisz tít ha tó sü tő térbe

vo nat

• Hű tő ven ti lá tor

• Sü tő vi lá gí tás

Tar to zé kok:

1 db alu mí nium sü tő lap,

1 db zo mán co zott sü tő lap, 1 db grill rács

Kü lön ren del he tő tar to zék:

2 szin tű te lesz kó pos sü tősín HEZ 338200

Sütési módok

• Mul ti funk ció: felol vasz tás, al só/fel ső

sü tés, kü lön al só sü tés, légkeverés,

nagy/kis fe lü le tű grill, légkeveréses

gril le zés

Profi felszereltség

• Mechanikus óra

• Teleüveg sütőajtó

Tisztítás

• EcoClean hátfal és oldalfal

• Tisztításkor lehajtható grill fűtőszál

• GranitEmail könnyen tisztítható sütőtérbevonat

• Hű tő ven ti lá tor

• Sü tő vi lá gí tás

Tar to zé kok:

1 db alu mí nium sü tő lap,

1 db zo mán co zott sü tő lap, 1 db grill rács

Beépíthető készülékek

HBN 42S350E méretek mm-ben

HBN 230250E méretek mm-ben

HBN 230N60 méretek mm-ben

81


Önálló főzőlapok

Új

Új

Önálló indukciós főzőlap

PIE 645Q01E

Önálló üvegkerámia főzőlap

PKN 675T01

Önálló üvegkerámia főzőlap

PKN 645E01

Profi felszereltség

• 4 indukciós főzőmező edényfelismeréssel

• Szenzoros vezérlés

• Elektronikus teljesítmény-szabályozás

• 17 fokozat + PowerBoost-funkció

• Forraló elektronika

• Számjegyes funkció-kijelzés

• 4-sze res ma ra dék hő-ki jel zés

• 2 fo ko za tú ma ra dék hő-ki jel zés min den

fő ző zó ná hoz

Biztonság

• Biztonsági kikapcsolás

• Gyermekzár

• Stop-funkció

• Körbefutó nemesacél keret

Profi felszereltség

• 4 db HighSpeed gyors fel fű té sű

fő ző me ző, eb ből 1 db két kö rös sé,

1 db sü tő zó ná vá bő vít he tő

• Front Profil

• Timer au to ma ti kus ki kap cso lás sal

min den fő ző zó ná hoz

• Szenzoros ve zér lés

• Szenzoros fő ző fe lü let-bő ví tés

• Elekt ro ni kus tel je sít mény- sza bá lyo zás

• For ra ló elekt ro ni ka

• Számjegyes teljesítmény-kijelző

• Stop-funk ció

• Hang jel zés-funk ció főzési idő lejártakor

• Me mó ria-funk ció

Biztonság

• Biz ton sá gi ki kap cso lás

• Gyer mek zár

• 4-sze res ma ra dék hő-ki jel zés

• 2 fo ko za tú ma ra dék hő-ki jel zés min den

fő ző zó ná hoz

Profi felszereltség

• 4 db HighSpeed gyors felfűtésű

főzőmező, eb ből 1 db két kö rös sé,

1 db sü tő zó ná vá bő vít he tő

• Körbefutó keret

• Szenzoros vezérlés

• Elektronikus teljesítmény-szabályozás

• Forraló elektronika

• Számjegyes teljesítmény-kijelző

• Stop-funkció

Biztonság

• Biztonsági kikapcsolás

• Gyermekzár

• 4-szeres maradékhő-kijelzés

• 2 fokozatú maradékhő-kijelzés minden

főzőzónához

53,1

*Faltól való minimális távolság

**Maximális mélység

*Faltól való minimális távolság

**Maximális mélység

*Faltól való minimális távolság

**Maximális mélység

82

PIE 645Q01E méretek mm-ben

PKN 675T01 méretek mm-ben

PKN 645E01 méretek mm-ben


Önálló főzőlapok

Új

Új

Önálló üvegkerámia főzőlap

PKF 645E01

Önálló üvegkerámia főzőlap

PKE 615Q02E

Beépíthető gázfőzőlap Wok-égővel,

edzett üveglapon, PHW 206DBY

Profi felszereltség

• 4 db HighSpeed gyorsfelfűtésű főzőmező,

ebből 1 db kétkörössé bővíthető

• Szenzoros vezérlés

• Elektronikus teljesítményszabályozás

• Forraló elektronika

• Számjegyes teljesítmény-kijelző

• Stop-funkció

Biztonság

• Biztonsági kikapcsolás

• Gyermekzár

• 4-szeres maradékhő-kijelzés

• 2 fokozatú maradékhő-kijelzés minden

főzőzónához

Profi felszereltség

• 4 db HighSpeed gyorsfelfűtésű

főzőmező

• Körbefutó keret

• Szenzoros vezérlés

• Elektronikus teljesítmény-szabályozás

• Forraló elektronika

• Számjegyes teljesítmény-kijelző

• Stop-funkció

Biztonság

• Biztonsági kikapcsolás

• Gyermekzár

• 4-szeres maradékhő-kijelzés

Profi felszereltség

• Föld gáz üze mű alap beál lí tás:

H-gáz, 25 mbar

• 4 gáz égő égés biz to sí tó val:

1 Wok (3,3 kW),

1 nagyteljesítményű (3,0 kW),

1 nor mál (1,7 kW) és

1 ta ka rék (1,0 kW)

• Pie zo elekt ro mos szik ra gyúj tás

a kap cso ló ba épít ve

• Két ré szes edény tar tó rács

• Ele gáns, edzett üveg la pos ki vi tel

• Kétol dalt Facetten-design, elöl ne mesacél

sze gély

• Gáz csat la ko zás: G 1/2"

Biztonság

• Termoelektromos égésbiztosító

égőnként

*Faltól való minimális távolság

**Maximális mélység

505

490

*Faltól való minimális távolság

**Maximális mélység

46,7

*Faltól való minimális távolság

**Maximális mélység

Gázcsatlakozás

Beépíthető készülékek

PKF 645E01 méretek mm-ben

PKE 615Q02E méretek mm-ben

PHW 206DBY méretek mm-ben

83


Önálló gázfőzőlapok

Új

Új

Beépíthető gázfőzőlap

edzett üveg lapon,

PHG 106DBY

Profi felszereltség

• Föld gáz üze mű alap beál lí tás: H-gáz,

25 mbar

• 4 gáz égő égés biz to sí tó val:

1 nagyteljesítményű (3,0 kW),

2 nor mál (1,7 kW) és

1 ta ka rék (1,0 kW)

• Pie zo elekt ro mos szik ra gyúj tás

a kap cso ló ba épít ve

• Két ré szes edény tar tó rács

• Ele gáns, edzett üveg la pos ki vi tel

• Gáz csat la ko zás: G 1/2"

Biztonság

• Termoelektromos égésbiztosító

égőnként

Beépíthető gázfőzőlap kapcsolóval

70 cm

PCL 755DBY – nemesacél

Profi felszereltség

• Föld gáz üze mű alap beál lí tás:

H-gáz, 25 mbar

• 4 gáz égő égés biz to sí tó val:

1 WOK-égő (3,6 kW),

1 nagyteljesítményű (3,2 kW),

2 nor mál (1,75 kW) és

1 ta ka rék égő (1,0 kW)

• Pie zo elekt ro mos szik ra gyúj tás a

kap cso ló ba épít ve

• Két ré szes edény tar tó rács

• Fú vó ka cse ré vel PB-gáz ról is

üze mel tet he tő

• Gáz csat la ko zás: G 1/2"

Biztonság

• Ter moelekt ro mos égés biz to sí tó

égőn ként

Beépíthető gázfőzőlap kapcsolóval

PCD 655DBY – nemesacél

Profi felszereltség

• Föld gáz üze mű alap beál lí tás:

H-gáz, 25 mbar

• 4 gáz égő égés biz to sí tó val:

1 nagyteljesítményű (3,2 kW),

2 nor mál (1,75 kW) és

1 ta ka rék égő (1,0 kW)

• Pie zo elekt ro mos szik ra gyúj tás a

kap cso ló ba épít ve

• Két ré szes edény tar tó rács

• Fú vó ka cse ré vel PB-gáz ról is

üze mel tet he tő

• Gáz csat la ko zás: G 1/2"

Biztonság

• Ter moelekt ro mos égés biz to sí tó

égőn ként

Gázcsatlakozás

Wok-kal (83)

Wok nélkül

A gázcsatlakozás jobbról

vagy balról történhet a

sütő mögött.

(Az alsó szekrényt

a szükséges

méretre

ki kell vágni)

PHG 106DBY méretek mm-ben

84

* Jobbról/balról min. 150 mm, ill. a hátsó faltól

min. 50 mm legkisebb beépítési távolság

betartásával.

** Gázcsatlakozás helyzete kivágásnál

PCL 755DBY méretek mm-ben

A kivágást a mellékelt

sablon szerint végezze

A beépítéshez szükséges kivágási méret:

560 ± 2 x 490 ± 2 mm legyen.

Jobbról/balról min. 100 mm, ill. a hátsó faltól min.

50 mm legkisebb beépítési távolság betartásával.

PCD 655DBY méretek mm-ben


Önálló főzőlapok, beépíthető mikrohullámú sütő

Beépíthető gázfőzőlap kapcsolóval

PCD 615DBY – nemesacél

PCD 612DBY – fehér (kép nélkül)

Beépíthető gázfőzőlap kapcsolóval

PCD 619DEU – fekete

Beépíthető mikrohullámú sütő

HMT 9626, fehér (kép nélkül)

HMT 9656, nemesacél

HMT 96660, fekete (kép nélkül)

Profi felszereltség

• Föld gáz üze mű alap beál lí tás:

H-gáz, 25 mbar

• 4 gáz égő égés biz to sí tó val:

1 nagyteljesítményű (3,0 kW),

2 nor mál (1,75 kW) és

1 ta ka rék égő (1,0 kW)

• Ter moelekt ro mos égés biz to sí tó

égőn ként

• Pie zo elekt ro mos szik ra gyúj tás

a kap cso ló ba épít ve

• Két ré szes edény tar tó rács

• Le ke re kí tett for ma, könnyű tisz tít ha tó ság

• Fú vó ka cse ré vel PB-gáz ról is

üze mel tet he tő

• Gáz csat la ko zás: G 1/2"

Biztonság

• Ter moelekt ro mos égés biz to sí tó

égőn ként

Profi felszereltség

• Föld gáz üze mű alap beál lí tás: H-gáz,

25 mbar

• 4 gáz égő égés biz to sí tó val:

1 nagyteljesítményű (3,0 kW),

2 nor mál (1,75 kW) és

1 ta ka rék égő (1,0 kW)

• Pie zo elekt ro mos szik ra gyúj tás

a kap cso ló ba épít ve

• Két ré szes edény tar tó rács

• Le ke re kí tett for ma, könnyű

tisz tít ha tó ság

• Fú vó ka cse ré vel PB-gáz ról is

üze mel tet he tő

• Gáz csat la ko zás: G 1/2"

Biztonság

• Termoelektromos égésbiztosító

égőnként

Profi felszereltség

• 60 cm széles, min. 55 cm mély

állószekrénybe

• 5 mikro teljesítmény-fokozat,

max. 1000 W teljesítmény

• 27 literes belső térfogat

• 34 cm átmérőjű üveg forgótányér

• Nyomógombos programozás, memória

funkció

• Súlyautomatika, elektronikus óra

• 3 fokozatú programozás

• Süllyesztett kapcsológomb

Tartozék: beépítő keret

A gázcsatlakozás jobbról

vagy balról történhet a

sütő mögött.

(Az alsó szekrényt

a szükséges

méretre

ki kell vágni)

A kivágást a mellékelt

sablon szerint végezze

A beépítéshez szükséges kivágási méret:

560 ± 2 x 490 ± 2 mm legyen.

Jobbról/balról min. 100 mm, ill. a hátsó faltól min.

50 mm legkisebb beépítési távolság betartásával.

A gázcsatlakozás jobbról

vagy balról történhet a

sütő mögött.

(Az alsó szekrényt

a szükséges

méretre

ki kell vágni)

A kivágást a mellékelt

sablon szerint végezze

A beépítéshez szükséges kivágási méret:

560 ± 2 x 490 ± 2 mm legyen.

Jobbról/balról min. 100 mm, ill. a hátsó faltól min.

50 mm legkisebb beépítési távolság betartásával.

Nyitott

hátfal

Beépíthető készülékek

PCD 612DBY és 615DBY méretek mm-ben

PCD 619DEU méretek mm-ben

HMT 96.6 méretek mm-ben

85


Páraelszívók

Kihúzható páraelszívó

DHI 635H, 60 cm

Profi felszereltség

• Új, duplaszűrős rendszer

• Hátul elhelyezett párafelfogó terület

• 3 fokozatú ventilátor

• Max. kapacitás (szabadba történő

elvezetéskor): 400 m 3 /h

• Kétrészes fémszűrő, mosható

• Munkatér-megvilágítás (2x60 W)

• Kihúzható konstrukció, a szegélyléc

bútorlappal dekorálható

• Külön rendelhető metál előlapfogantyú:

LZ 33050

Kürtős páraelszívó

DKE 965E – nemesacél, 90 cm

Profi felszereltség

• Falra szerelhető kivitel

• Kivezetéses üzemmódra alkalmazható

• Elektronikus vezérlés 7 szegmenses

LED-kijelzővel

• Fém zsírszűrőbetét, mosható

• 2x20 W világítás

• 4 fokozatú szabályozás, intenzív

fokozattal

• Maximum 550 m 3 /óra elszívó-kapacitás

• Ø 120 mm-es kivezetőcső-csatlakozás

Kürtős páraelszívó

DKE 945 H – nemesacél, 90 cm

Profi felszereltség

• Falra szerelhető kivitel

• Kivezetéses üzemmódra alkalmazható

• Fém zsírszűrőbetét, mosható

• 2x40 W világítás

• 3 fokozatú teljesítmény-szabályozás

• Maximum 400 m 3 /óra elszívó-kapacitás

• Ø 120 mm-es kivezetőcső-csatlakozás

Kivezetésnél

DHI 635H méretek mm-ben

DKE 965E méretek mm-ben

DKE 945H méretek mm-ben

Kürtőbe építhető páraelszívó

DHL 555B, 53 cm

Profi felszereltség

• Fokozatmentesen szabályozható szívóteljesítmény

intenzív állással

• 2 motoros kivitel

• Max. kapacitás (szabadba történő

elvezetéskor): 650 m 3 /h

• Mosható fém zsírszűrő

• Külön kapcsolható halogén munkatérmegvilágítás

(2x20 W)

• Kivezető csőcsonk 120 ill. 150 mm

csatlakozáshoz

86

DHL 555B méretek mm-ben


Páraelszívók

Kürtős páraelszívó

DKE 936N – fekete, 90 cm

Profi felszereltség

• Falra szerelhető kivitel

• Kivezetéses üzemmódra alkalmazható

• Fém zsírszűrőbetét, mosható

• 2x40 W világítás

• 3 fokozatú teljesítmény-szabályozás

• Maximum 400 m 3 /óra elszívó-kapacitás

• Ø 120 mm-es kivezetőcső-csatlakozás

Kürtős páraelszívó

DKE 665E – nemesacél, 60 cm

Profi felszereltség

• Falra szerelhető kivitel

• Kivezetéses üzemmódra alkalmazható

• Elektronikus vezérlés 7 szegmenses

LED-kijelzővel

• Fém zsírszűrőbetét, mosható

• 2x20 W halogén világítás

• 4 fokozatú szabályozás, intenzív fokozattal

• Maximum 550 m 3 /óra elszívó-kapacitás

• Ø 150 és Ø 120 mm-es kivezetőcsőcsatlakozás

Kürtős páraelszívó

DKE 645H – nemesacél, 60 cm

Profi felszereltség

• Falra szerelhető kivitel

• Kivezetéses üzemmódra alkalmazható

• Fém zsírszűrőbetét, mosható

• 2x40 W világítás

• 3 fokozatú teljesítmény-szabályozás

• Maximum 400 m 3 /óra elszívó-kapacitás

• Ø 120 mm-es kivezetőcső-csatlakozás

Kivezetésnél

Kivezetésnél

DKE 936N méretek mm-ben

DKE 665E méretek mm-ben

DKE 645H méretek mm-ben

Páraelszívó (szabadon álló)

DHU 625P – nemesacél, 60 cn

DHU 622P – fehér (kép nélkül)

Profi felszereltség

• 2 fokozatú ventilátor

• Max. kapacitás (szabadba történő

elvezetéskor): 180 m 3 /h

• Zsírszűrő telítettség jelzővel

• Fokozatmentesen állítható,

átlátszó légterelő

• Külön kapcsolható munkatérmegvilágítás

(2 x 40 W)

• Falra vagy felső szekrény alá építhető

Páraelszívó (szabadon álló)

DHU 522P – fehér, 50 cm

Profi felszereltség

• 2 fokozatú ventilátor

• Max. kapacitás (szabadba történő

elvezetéskor): 180 m 3 /h

• Textil zsírszűrő

• Fokozatmentesen állítható,

átlátszó légterelő

• Külön kapcsolható munkatérmegvilágítás

(40 W)

• Falra vagy felső szekrény alá építhető

87

Beépíthető készülékek


Beépíthető mosogatógépek

Ma már sem mi oka nincs an nak, hogy kéz zel kell jen mo so gat ni.

Hely hiány a kony há ban – ez sem je lent hát rányt, hi szen a Bosch

mo so ga tó gé pek mé ret sze rin ti szé les vá lasz té ka biz to sít ja, hogy

ez zel a mo dern mo so ga tá si tech ni ká val időt, mun kát, vi zet és

ener giát ta ka rít son meg, mi köz ben kí mé li a kör nye ze tet és az egész

csa lád igé nyét kielé gí ti hi gié ni ku san el mo so ga tott edé nyek kel.


Elektronikus AquaStop

A Bosch mo so ga tó gépek legtöbbjé nél

az elektronikus AquaStop szol gál ja a tel jes

kö rű biz ton sá got, meg bíz ha tóan véd minden

tí pu sú víz kár el len.

Com fort-Disp lay

A nagy ki jel ző (egyes típusnál) se gít sé gé vel min den in for má ció gyor san át lát ha tóan je le nik meg.

A prog ram le fu tás, idő beál lí tás, ma ra dék idő, só- és öb lí tő szer hiány-ki jel zés egy szer re lát ha tó és így a hasz ná lat egy sze rű

és ké nyel mes.

A leg jobb mo so ga tá si eredmény

az „auto 3in1” rend szer rel

A mo dern gé pi mo so ga tósze rek

ma már min den el kép zel he tő összete

vőt tar tal maz nak. De ki is me ri ki

ma gát a különböző mosogatószerek

között? Ter mé sze te sen a Bosch mo soga

tó gép. Amennyi ben Ön pél dául 3in1

vagy 4in1 tab let tát hasz nál, a ké szü lék

a mo so ga tást au to ma ti ku san eh hez

iga zít ja. De mo so gatópor, vagy gél esetén

is, az új „auto 3in1” rend szer op timá

li san ál lít ja be a mo so ga tó- és szá rító

ha tást, így Ön új ra és új ra tö ké le te sen

el mo so ga tott edé nyek kel büsz kél ked het.

Au to ma ti kus hő mér sék let-vá lasz tás

Az AquaSensor az elő mo so ga tás so rán

egy pre cíz fény so rom pó se gít sé gé vel

el lenőr zi az öb lí tő víz szennye zett sé gét

és dönt ar ról, hogy még fel hasz nál ha tó-e

vagy friss víz re van szük ség. A szen nyezett

ség től füg gően ezután au to ma ti kusan

55°C vagy 65°C-ra me le gí ti fel a

mo so ga tó vi zet.

RackMatic

A Bosch mo so ga tó gé pek egyes tí pu sainál

egy spe ciá lis szer ke zet nek kö szönhe

tően a fel ső ko sár tel je sen ki húz ható,

és a ko sár ma gas sá ga akár meg telt

ál la pot ban is egyet len moz du lat tal

süllyeszt he tő illetve emel he tő.

AquaSensor

Az AquaSensor fi gye li az öb lítő

víz szennye zett sé gi fo kát és

dönt ar ról, hogy a víz fel hasz nál ha tó-e

a to váb bi mo so ga tás ra, vagy már cserél

ni kell azt.

Halk mű kö dés

A Bosch mo so ga tó gé pek szin te

mindegyi ké nek zaj szint je a „na gyon

halk ka te gó riá ba” tar to zik, így működés

közben is szinte észrevétlenek

maradnak.

Servo ön zá ró aj tó szer ke zet

Az aj tót csak be haj ta ni kell egy bi zonyos

szö gig, ezután már au to ma ti ku san

be csu kó dik.

VarioFlex Prémium ko sa rak

A VarioFlex Prémium ko sa rak leg több

ele me moz gat ha tó, ma xi má lis biz tonsá

got, jó hely ki hasz ná lá si és va riál ható

sá gi le he tő sé get biz to sít va az edények,

tá nyé rok és fő leg a kü lön fé le

nagy sá gú és ala kú po ha rak szá má ra.

89

Beépíthető készülékek


Integrálható 60 cm széles mosogatógépek

Integrálható, 60 cm

SGI 57M75EU (nemesacél)

Integrálható, 60 cm

SGI 45M25EU (nemesacél)

Integrálható, 60 cm

SGI 55E15EU (nemesacél)

Műszaki adatok

• 12 terítékes mosogatógép

• Fogyasztási értékek: eco50°C-os

mosogatásnál 14 liter / 1,05 kWh

• 5 program: intenzív 70°C, auto 55–65°C,

eco50°C, gyors 45°C, tányérmelegítés

(60°C)

Profi felszereltség

• auto 3in1 mosogatószer felismerő rendszer

• AquaSensor

• AquaStop, elektronikus vízvédelmi

rendszer

• Comfort Display programlefutás jelzéssel

• Programidőcsökkentés

• Váltókar technika

Használati komfort

• Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés

• Átfolyós vízmelegítő

• Időprogramozás ( 1-24 óra ),

maradékidő kijelzés

• Állítható magasságú, teljesen kihúzható

felsőkosár „RackMatic” rendszerrel

• „Servo” önzáró ajtózár szerkezet

• VarioPlus, lehajtható tányérbetétek

a felső és alsó kosárban (3 db és 2 db)

• Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok

• 12 terítékes mosogatógép

• Fogyasztási értékek: eco50°C-os

mosogatásnál 14 liter / 1,05 kWh

• 4 program: normál 65°C, eco50°C,

gyors 45°C, előmosogatás

Profi felszereltség

• auto 3in1 mosogatószer felismerő

rendszer

• AquaStop, elektronikus vízvédelmi

rendszer

• Váltókar technika

• Vízlágyító regenerálót vezérlő elektronika

• S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési

szint

Használati komfort

Időprogramozás (1-19óra),

maradékidő kijelzés

• Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés

• Átfolyós vízmelegítő

• Állítható felsőkosár „RackMatic” rendszerrel

• 2 db lehajtható tányérbetét az alsó

kosárban

• Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok

• 12 terítékes mosogatógép

• Fogyasztási értékek: eco50°C-os

mosogatásnál 14 liter / 1,05 kWh

• 5 program: intenzív 70°C, normál 65°C,

eco50°C, gyors 45°C, előmosogatás

Profi felszereltség

• auto 3in1 mosogatószer felismerő

rendszer

• AquaStop, elektronikus vízvédelmi

rendszer

• Váltókar technika

• Süllyeszthető forgatógombos programválasztás

• Vízlágyító regenerálót vezérlő elektronika

Használati komfort

• Időprogramozás (1-19 óra)

maradékidő kijelzés

• Programlefutás-jelzés LED

• S-formájú spriccelőkarok,

5 spriccelési szint

• Elektronikus só- és öblítőszerhiány

kijelzés

• Átfolyós vízmelegítő

• Állítható felsőkosár

• Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Integrálható

(60 cm)

Integrálható

(60 cm)

Integrálható

(60 cm)

* A magasság az állítható

lábakkal szabályozható:

Lábazat 810 mm-es készülékmagasságnál:

90-160 mm

Lábazat 870 mm-es készülék magasságnál: 150-220 mm

Kezelőpanel magassága: 119 mm

90

SGI 57M75EU méretek mm-ben

* A magasság az állítható

lábakkal szabályozható:

Lábazat 810 mm-es készülékmagasságnál:

90-160 mm

Lábazat 870 mm-es készülék magasságnál: 150-220 mm

Kezelőpanel magassága: 119 mm

SGI 45M25EU méretek mm-ben

* A magasság az állítható

lábakkal szabályozható:

Lábazat 810 mm-es készülékmagasságnál:

90-160 mm

Lábazat 870 mm-es készülék magasságnál: 150-220 mm

Kezelőpanel magassága: 119 mm

SGI 55E15EU méretek mm-ben


Integrálható 60 cm széles mosogatógépek

Új

Integrálható, 60 cm

SGI 53E42EU (fehér)

Integrálható, 60 cm

SGI 33E15EU (nemesacél)

Integrálható, 60 cm

SGI 33E35EU (nemesacél)

Műszaki adatok

• 12 terítékes mosogatógép

• Fogyasztási értékek: eco 50°C-os

mosogatásnál 14 liter / 1,05 kWh

• 5 program: intenzív 70°C, normál 65°C,

eco 50°C, gyors 35°C, előmosogatás

Profi felszereltség

• auto 3in1 mosogatószer felismerő

rendszer

• AquaStop, elektronikus vízvédelmi

rendszer

• Váltókar technika

Használati komfort

• Süllyeszthető forgatógombos

programválasztás

• Vízlágyító regenerálót vezérlő elektronika

• Programlefutás-jelzés LED

• S-formájú spriccelőkarok,

5 spriccelési szint

• Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés

• Átfolyós vízmelegítő

• Állítható felsőkosár

• Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok

• 12 te rí ték mo so ga tá sá ra

• Fogyasztási értékek: eco50°C-os

mosogatásnál 14 liter / 1,05 kWh

• 3 prog ram: nor mál 65°C, eco 50°C,

elő mo so ga tás

Profi felszereltség

• AquaStop, elektronikus vízvédelmi

rendszer

• Elekt ro ni kus prog ram ve zér lés

• Vál tó kar-tech ni ka

Használati komfort

• Programfutás LED kijelzővel

• Süllyeszthető forgatógombos

program-választás

• Elekt ro ni kus só- és öb lí tő szer hiányki

jel zés

• Átfolyós víz me le gí tő

• S-for má jú spriccelőkar, 5 spriccelési szint

• Ál lít ha tó ma gas sá gú felsőkosár

• Zajszint: 54 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok

• 12 terítékes mosogatógép

• Fogyasztási értékek: eco50°C-os

mosogatásnál 18 liter / 1,05 kWh

• 3 program: normál 65°C, eco 50C°,

előmosogatás

Profi felszereltség

• Többszörös vízvédelmi rendszer

• Elektronikus programvezérlés

• Váltókar technika

Használati komfort

• Programfutás LED kijelzővel

• Süllyeszthető forgatógombos

program-választás

• Átfolyós vízmelegítő

• Elektronikus só- és öblítőszerkijelzés

• S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési

szint

• Zajszint: 57 dB (re 1 pW)

Integrálható

(60 cm)

* A magasság az állítható

lábakkal szabályozható:

Lábazat 810 mm-es

készülékmagasságnál:

90-160 mm

Lábazat 870 mm-es készülékmagasságnál: 150-220 mm

A kezelőpanel magassága: 117 mm

SGI 53E42EU méretek mm-ben

Integrálható

(60 cm)

* A magasság az állítható

lábakkal szabályozható:

Lábazat 810 mm-es készülékmagasságnál:

90-160 mm

Lábazat 870 mm-es készülékmagasságnál: 150-220 mm

Kezelőpanel magassága: 119 mm

SGI 33E15EU méretek mm-ben

Integrálható

(60 cm)

* A magasság az állítható

lábakkal szabályozható:

Lábazat 810 mm-es készülékmagasságnál:

90-160 mm

Lábazat 870 mm-es készülékmagasságnál: 150-220 mm

Kezelőpanel magassága: 119 mm

SGI 33E35EU méretek mm-ben

Beépíthető készülékek

91


Teljesen integrálható 60 és 45 cm mosogatógépek

Teljesen integrálható, 60 cm

SGV 55M23EU

Teljesen integrálható, 60 cm

SGV 33E03EU

Teljesen integrálható, 45 cm

SRV 45T03EU

Műszaki adatok

• 12 terítékes mosogatógép

• Fogyasztási értékek: eco 50°C-os

mosogatásnál 14 liter / 1,05 kWh

• 5 program: intenzív 70°C, auto 55-65°C,

eco 50°C, gyors 45°C, előmosogatás

Profi felszereltség

• auto 3in1, mosogatószer felismerő

rendszer

• AquaSensor

• AquaStop, elektronikus vízvédelmi

rendszer

• Váltókar technika

• Hőcserélő

Használati komfort

• Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés

• Átfolyós vízmelegítő

• Időprogramozás 1-19 óra között

• Maradékidő kijelzés

• Állítható felsőkosár, RackMatic rendszerrel

• S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési

szint

• VarioPlus, lehajtható tányérbetétek

az alsó és felső kosárban (2 db és 3 db)

• Zajszint: 47 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok

• 12 terítékes mosogatógép

• Fogyasztási értékek: eco 50°C-os

mosogatásnál 14 liter / 1,05 kWh

• 3 program: normal 65°C, eco 50°C,

előmosogatás

Profi felszereltség

• AquaStop, elektronikus vízvédelmi

rendszer

• Váltókar technika

Használati komfort

• Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés

• S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési

szint

• Átfolyós vízmelegítő

• Állítható felsőkosár

• Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok

• 9 terítékes beépíthető mosogatógép

• Fogyasztási értékek: eco50°C-os

mosogatásnál 13 liter / 0,8 kWh

• 4 mosogatóprogram: normál 65°C,

eco 50°C, gyors 45°C, előmosogatás

Profi felszereltség

• auto 3in1, mosogatószer felismerő rendszer

• AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer

• Váltókar technika

• Hőcserélő

• Elektronikusan vezérelt vízlágyító

regenerálás

Használati komfort

• S-formájú spriccelőkar, 5 spriccelési szint

• Átfolyós vízmelegítő

• Időprogramozás 1-19 óra között

• Maradékidő kijelzés

• Akusztikus programvég jelzés

• Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelző

• Állítható felső kosár

• Lehajtható tányérbetét az alsó

kosárban (2 db)

• Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

Teljesen

integrálható

(60 cm)

Teljesen

integrálható

(60 cm)

Teljesen

integrálható

(45 cm)

* A magasság az állítható lábakkal szabályozható:

Lábazat 810 mm-es készülékmagasságnál: 90-160 mm

Lábazat 870 mm-es készülékmagasságnál: 150-220 mm

92

SGV 55M23EU méretek mm-ben

* A magasság az állítható lábakkal szabályozható:

Lábazat 810 mm-es készülékmagasságnál: 90-160 mm

Lábazat 870 mm-es készülékmagasságnál: 150-220 mm

SGV 33E03EU méretek mm-ben

* A magasság az állítható lábakkal szabályozható:

Lábazat 810 mm-es készülékmagasságnál: 90-160 mm

Lábazat 870 mm-es készülékmagasságnál: 150-220 mm

SRV 45T03EU méretek mm-ben


Teljesen integrálható, 45 cm

SRV 33A13

Integrálható, 45 cm

SRI 45M05EU (nemesacél)

Integrálható, 45 cm

SRI 33E05EU (nemesacél)

Műszaki adatok

• 9 terítékes beépíthető mosogatógép

• Fogyasztási értékek: eco 50°C-os

mosogatásnál 13 liter / 0,8 kWh

• 3 mosogatóprogram: normál 65°C,

eco 50°C, előmosogatás

Profi felszereltség

• AquaStop, elektronikus vízvédelmi

rendszer

• Váltókar technika

• Elektronikusan vezérelt vízlágyító

regenerálás

Használati komfort

• S-formájú spriccelőkar, 5 spriccelési

szint

• Átfolyós vízmelegítő

• Elektronikus só- és öblítőszerhiány

kijelző

• Állítható felső kosár

• Külön evőeszköztartó a felső kosárban

• Konyhabútorba, ill. munkalap alá építhető

• Elölről állítható hátsó készülékláb

• Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok

• 9 terítékes beépíthető mosogatógép

• Fogyasztási értékek: eco50°C-os

mosogatásnál 13 liter / 0,8 kWh

• 5 mosogatóprogram: normál 65°C,

eco 50°C, gyors 35°C, előmosogatás

Profi felszereltség

• AquaStop, elektronikus vízvédelmi

rendszer

• Süllyeszthető programválasztó

• Váltókar technika

Használati komfort

• Időprogramozás (1-19 óra)

• Maradékidő kijelzés

• Vízlágyító regenerálót vezérlő elektronika

• S-formájú spriccelőkar, 5 spriccelési

szint

• Átfolyós vízmelegítő

• Programlefutás jelző LED

• Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelző

• Állítható felső kosár

• Lehajtható tányérbetét az alsó

kosárban (2 db)

• Gyerekzár

• Konyhabútorba, ill. munkalap alá építhető

• Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok

• 9 terítékes beépíthető mosogatógép

• Fogyasztási értékek: eco50°C-os

mosogatásnál 13 liter / 0,8 kWh

• 3 mosogatóprogram: normál 65°C,

eco 50°C, előmosogatás

Profi felszereltség

• AquaStop, elektronikus vízvédelmi

rendszer

• Süllyeszthető programválasztás

• Váltókar technika

• Vízlágyító regenerálót vezérlő elektronika

Használati komfort

• S-formájú spriccelőkar, 5 spriccelési szint

• Átfolyós vízmelegítő

• Programlefutás jelző LED

• Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelző

• Állítható felső kosár

• Konyhabútorba, ill. munkalap alá építhető

• Zajszint: 54 dB (re 1 pW)

Teljesen

integrálható

(45 cm)

* A magasság az állítható lábakkal szabályozható:

Lábazat 810 mm-es készülékmagasságnál: 90-160 mm

Lábazat 870 mm-es készülékmagasságnál: 150-220 mm

Integrálható

(45 cm)

* A ma gas ság az ál lít ha tó

lá bak kal sza bá lyoz ha tó:

Lá ba zat 810 mm-es ké szü lék ma gas ság nál:

90-160 mm. Lá ba zat 870 mm-es ké szü lék -

ma gas ság nál: 150-220 mm

Integrálható

(45 cm)

* A ma gas ság az ál lít ha tó

lá bak kal sza bá lyoz ha tó:

Lá ba zat 810 mm-es ké szü lék ma gas ság nál:

90-160 mm. Lá ba zat 870 mm-es ké szü lék -

ma gas ság nál: 150-220 mm

Beépíthető készülékek

SRV 33A13EU méretek mm-ben

SRI 45M05EU méretek mm-ben

SRI 33E05EU méretek mm-ben

93


Beépíthető hűtő-fagyasztó készülékek


A Bosch beépít he tő hű tők for mater

ve zé se, bel ső beosz tá sa, szolgál

ta tá sai va la mint tech ni kai és

hi gié niai megol dá sai egy től egyig

a fel hasz ná ló ké nyel mét és

biz ton sá gát szol gál ják.

Euro-címke és az energiaosztályok

Az Euro-címke segítségével osztályozzuk a készülékeket energia-felhasználásuk

szerint A-tól G-ig. A Bosch hűtők mindegyike az A kategóriába tartozik.

Szuperfagyasztás-kapcsoló

Egyes típusoknál a szuperfagyasztó

technika segítségével a fagyasztótér

előkészíthető a nagyobb mennyiségű

élelmiszer fagyasztóba helyezésére

úgy, hogy a belső hőmérséklet nagymértékben

ne növekedjen.

An ti bak te riá lis be vo nat

Egy jó hű tő szek rény leg fonto

sabb felada ta, hogy so káig

megőrízze az élel mi sze rek tö ké le tes

fris ses sé gét. A Bosch ezért fej lesz tette

ki an ti bak te riá lis rend sze rét, mely

még hi gié ni ku sab bá te szi a hű tő szekrény

aj ta ját és bel ső te rét.

Az „AntiBacteria” egy szer vet len

ezüst be vo nat a hű tő fa lán, amely a

ké szü lék tel jes élet tar ta ma alatt ha táso

san gá tol ja a ve le érint ke ző bak tériu

mok, mik ro bák és pe nész gom bák

sza po ro dá sát és fej lő dé sét még ak kor

is, ha rom lott étel da ra bok kal ke rül

köz vet le nül kap cso lat ba.

Egyszerűbb, gyorsabb, pontosabb

szerelés: a lapos ajtópánt technika

A lapos ajtópánt technika alkalmazásával

a hűtők beépítésekor nem kell

más, csak egy csavarhúzó, s az ajtólap

gyorsan, és minden irányba könynyen

beállíthatóan felszerelhető. Az

akár 115°-ra kinyitható ajtó a kényelmet,

a 20° alatti szögnél fellépő önzáródás

pedig a biztonságot szolgálja.

Aktív figyelmeztető rendszer

A fagyasztótér hőmérsékletének emelkedésével

járó zavart azonnal jelzi egy

piros lámpa és egy hangjelzés.

Hőmérséklet- és páratartalomszabályozás

Az eltolható szabályozási megoldással

a behelyezett zöldség és gyümölcs

fajtájának megfelelően állítható be

a kívánt páratartalom.

Szintenkénti fagyasztás

Minden fagyasztórekesz saját fagyasztófelülettel

rendelkezik, ezáltal az

átrakodás szükségtelenné válik.

95

Beépíthető készülékek


Hűtőkészülékek

Új Új Új

+

Beépíthető hűtő-fagyasztó

KIS 34A50

Műszaki adatok

• Nettó össztérfogat: 277 liter

• Nettó hűtőtér : 205 liter

• Fagyasztótér :

72 liter

• Energiafogyasztás: 295 kWh/év

• Fagyasztóképesség: 12 kg/nap

• Visszamelegedési idő: 24 óra

Használati komfort

• Elektronikus hőmérsékletszabályozás

és kijelzés, akusztikus hibajelzés

• Antibakteriális bevonat a hűtőtérben

Hűtőtér

• Automatikus leolvasztás

• 5 db biztonsági üvegpolc, 4 állítható,

1 osztott

• 1 db átlátszó zöldség- és gyümölcstároló,

• Páratartalom szabályozással, hullámos

aljzattal

• 1 db kihúzható univerzális kis fiók

• Különösen erős hűtőtér világítás

Fagyasztótér

-18°-os vagy ennél hidegebb

• Szintenkénti fagyasztás

• Fagyasztóautomatika, gyors leolvasztó

rendszer, szuperfagyasztás

• 3 db fagyasztófiók, fagyasztási naptár

• 3-szoros biztonsági rendszer, memória

funkcióval

• Ajtószerelés: „lapos zsanér technika”

Tartozékok: 2 db tojástartó, 1 db jégkockatartó,

2 db kis jégakku

• Zajszint: 41 dB (re 1 pW)

Szellőzőnyílás min

200 cm 2

Beépíthető hűtő-fagyasztó

KIV 38V00

Műszaki adatok

• Nettó össztérfogat: 282 liter

• Nettó hűtőtér:

219 liter

• Fagyasztótér:

63 liter

• Energiafogyasztás: 318 kWh/év

• Fagyasztóképesség: 4 kg/nap

• Visszamelegedési idő: 13 óra

Használati komfort

• Antibakteriális bevonat a hűtőtérben

Hűtőtér

• Automatikus leolvasztás

• 5 db biztonsági üvegpolc, 4 állítható

• 1 db átlátszó zöldség- és gyümölcstároló,

páratartalom szabályozással és hullámos

aljzattal

• Különösen erős hűtőtér világítás

Fagyasztótér

-18°-os vagy ennél hidegebb

• Szintenkénti fagyasztás

• 3 db átlátszó fagyasztófiók

• Változtatható ajtónyitás

• Ajtószerelés: „csúszópántos technika”

• Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Szellőzőnyílás min

200 cm 2

Kéthőmérséklet zónás készülék

KIL38A40

Műszaki adatok

• Nettó össztérfogat: 283 liter

• Nettó hűtőtér : 246 liter

• Fagyasztó rekesz: 37 liter

• Energiafogyasztás: 303 kWh/év

• Fagyasztóképesség: 3 kg/nap

• Visszamelegedési idő: 18 óra

Használati komfort

• Antibakteriális bevonat a hűtőtérben

• Elektronikus hőmérsékletszabályozás

és ellenőrzés LED jelzéssel

Hűtőtér

• Automatikus leolvasztás

• Szuperhűtés

• 5 db biztonsági üvegpolc, 4 állítható,

1 osztott

• 2 db zöldség- és gyümölcstároló,

teleszkópsínes, az egyik páratartalom

szabályozással

• Különösen erős hűtőtér világítás

• Kis multifunkciós kihúzható tartó,

vaj- és sajttartó

Fagyasztótér

-18°-os vagy ennél hidegebb

• ajtózáródás jelzővel

• 1 db állítató magasságú tartórács

• Változtatható ajtónyitás

• Ajtószerelés: „lapos zsanér technika”

Tartozékok: jég kockatartó, 2 tojástartó

• Zajszint: 41 dB (re 1 pW)

Szellőzőnyílás

min 200 cm 2

1046

96

702

718

694

Lábazati

szellőzőnyílás min

200 cm 2

KIS 34A50 méretek mm-ben

Lábazati

szellőzőnyílás min

200 cm 2

KIV 38V00 méretek mm-ben

KIL 38A40

méretek mm-ben

Lábazati

szellőzőnyílás min

200 cm 2


Új

Új

Hűtőkészülék

KIR 24V40

Műszaki adatok

• Nettó össztérfogat:

• Nettó hűtőtér:

• Energia-felhasználás:

Szellőzőnyílás min

200 cm 2

KIR 24V40

méretek mm-ben

Lábazati

szellőzőnyílás min

224 liter

224 liter

163 kWh/év

Használati komfort

• Antibakteriális bevonat a hűtőtérben

Használati komfort

• Automatikus leolvasztás

• 6 db biztonsági üvegpolc, 5 állítható

• 1 db átlátszó zöldség- és gyümölcstároló

hullámos aljzattal

• Hűtőtér-világítás

• Változtatható ajtónyitás

• Ajtószerelés: „lapos zsanér technika”

• Zajszint: 35 dB (re 1 pW)

Hűtőkészülék

KUL 15A40

Műszaki adatok

• Nettó össztérfogat: 128 liter

• Nettó hűtőtér:

112 liter

• Nettó fagyasztótér: 16 liter

• Energiafogyasztás: 204 kWh/év

• Fagyasztóképesség: 2 kg/nap

• Visszamelegedési idő: 12 óra

• Antibakteriális bevonat a hűtőtérben

Hűtőtér

• Automatikus leolvasztás

• 3 db biztonsági üvegpolc, ebből

2 állítható, 1 osztott

• Kétrészes, kihúzható tároló felület

a zöldségtartó felett

• Vaj- és sajttartó fedéllel

• Különösen erős hűtőtér világítás

Fagyasztótér

-18°-os vagy ennél hidegebb

• Változtatható ajtónyitás

• Ajtószerelés: „lapos zsanér technika”

• Állítható lábak, a hátsók elölről állíthatók

• A levegőáramlás az alsó részben

biztosított

Tartozékok: 1 tojástartó, 1 jégkocka tartó,

palackrögzítő

• Zajszint: 38 dB (re 1 pW)

Szellőzőnyílás min

200 cm 2

Lábazati

szellőzőnyílás min

KUL 15A40 200 cm 2

méretek mm-ben

Beépíthető készülékek

200 cm 2 97


Kapcsolódjon ki, és élvezze az életet!


Információ:

BSH Kft.

1126 Budapest

Királyhágó tér 8–9.

Tel.: 489-5400

498-5444

Fax: 201-2890

Bosch Márkaszerviz

1126 Budapest, Királyhágó tér 8–9.

Hibabejelentés

Hibabejelentés nyitva tartási időben:

489-5461, 489-5462

E-mail: hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés

Tel.: 489-5463, 489-5464

Fax: 201-8786

E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

www.bosch.hu/haztartasi-gepek

A Bosch háztartási készülékei a magas minőség

és megbízható technika iránti elkötelezettség

jegyében készülnek. Ennek bizonyítékául

a 2004. február 1. után vásárolt háztartási

készülékeink kifogástalan működésére 2 év

gyártói garanciát vállalunk.

© Bosch 2006

Készült a BSH Kft megbízásából.

Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva!

More magazines by this user
Similar magazines