Bosch beépíthető készülékek. - Kapos Design Bt.

kaposdesign.hu

Bosch beépíthető készülékek. - Kapos Design Bt.

Sok szor a legíz le te sebb fo gá sok el ké szí té se a leg ne he zebb. Kár len ne,

ha ez csak a pro fi sza ká csok nak si ke rül ne. A Bosch ezért legújabb

sü tői nek és fő ző lap jai nak megal ko tá sa kor is azt tar tot ta szem előtt, hogy

pro fesszio ná lis megol dá so kat kí nál jon a min den na pok ra.

Beépí tett sü tő prog ra mok, au to ma ti kus hő mér sék let-felaján lás, új sü té si

mó dok ad nak Ön nek is le he tő sé get ar ra, hogy hob bi sza kács ként ínyenc

fo gá so kat ké szít hes sen csa lád já nak.

Beépíthető készülékek

More magazines by this user
Similar magazines