Bosch beépíthető készülékek. - Kapos Design Bt.

kaposdesign.hu

Bosch beépíthető készülékek. - Kapos Design Bt.

Tisz tí tás

A prak ti kus tar to zék áll vány sta bi lan

és biz ton sá go san tart ja a sü tő la po kat

és ros té lyo kat. Tisz tí tás kor vagy

az EcoClean szett utó la go san tör té nő

fel sze re lé se kor könnye dén ki pat tintha

tó és új ra vissza he lyez he tő.

Az 58 li ter re nö velt, ext ra mé re tű

sü tő tér le he tő vé te szi, hogy

a na gyobb sü tő edé nyek ben egy szer re

több ételt ké szít sünk.

A szür ke szí nű GranitEmail sü tő térbe

vo nat nem csak op ti kai lag nyújt

kel le mes lát ványt, de anya ga

a sü tő tér tisz tí tá sát is je len tő sen

meg könnyí ti.

A kü lön le ges el já rás sal ké szült

zo mán co zás nak kö szön he tően

a sü tő fal rend kí vül el len ál ló vá vált

a kar co lá sok kal és egyéb sé rü lé sek kel

szem ben is.

Az in terak tív di gi tá lis ki jel ző vel

ren del ke ző sü tők szim bó lu mok kal

és szám je gyek kel tá jé koz tat nak

a leg fon to sabb beál lí tá sok ról, sőt

még 24 au to ma ti kus sü té si prog ramot

is kí nál nak. Ez utób biak ese tében

ele gen dő a súly megadá sa,

az étel zárt edény ben tör té nő be helye

zé se, és a prog ram in dí tá sa.

Sü tőnk ezek után min dent au to ma tiku

san vé gez, ne künk az el ké szült

íny csik lan dó fo gást már csak tá lalnunk

kell. A beépí tett elekt ro ni ka

to váb bi in for má ció kat is szol gál tat

a nagy mé re tű ki jel zőn, pl. beál lí tott

sü té si mód és hő mér sék let, az info

gomb meg nyo má sa után a sü tő ben

lé vő ak tuá lis hő fok, gyer mek zár

ak ti vá lá sa, au to ma ti kus biz ton sá gi

ki kap cso lás stb.

Beépíthető készülékek

73

More magazines by this user
Similar magazines